Till innehåll på sidan

Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration

Betänkande 1996/97:SfU12

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade att höja ersättningsnivån för sjuk- och rehabiliteringspenning samt sjuklön till 80 procent. Det samma gällde ersättningsnivån för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning och särskild sjukpenning från det statliga personskadeskyddet. Minskningsregeln i sjukpenningförsäkringen ändrades så att kompletterande ersättning ska få ges även efter den 90:e dagen i en sjukperiod utan att sjukpenningen minskas. Riksdagen godkände även regeringens förslag till inriktningen av samverkansformer inom rehabiliteringsområdet. Bland annat ska gemensamma verksamhets- och handlingsplaner upprättas på central myndighets- och regionnivå liksom program för gemensam utbildning. De av regeringen föreslagna riktlinjerna för förändringar i socialförsäkringsadministrationen godkändes också. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att arbetsmarknadens parter bör ges rätt att nominera ledamöter i social-försäkrings-nämnderna. Detta eftersom nämnderna i många fall behandlar ärenden om förtidspension och ärenden enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.
Beslut
Sjukersättning (SfU12)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Sjukersättning (SfU12)

Riksdagen beslutade att höja ersättningsnivån för sjuk- och rehabiliteringspenning samt sjuklön till 80 procent. Det samma gällde ersättningsnivån för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning och särskild sjukpenning från det statliga personskadeskyddet. Minskningsregeln i sjukpenningförsäkringen ändrades så att kompletterande ersättning ska få ges även efter den 90:e dagen i en sjukperiod utan att sjukpenningen minskas. Riksdagen godkände även regeringens förslag till inriktningen av samverkansformer inom rehabiliteringsområdet. Bland annat ska gemensamma verksamhets- och handlingsplaner upprättas på central myndighets- och regionnivå liksom program för gemensam utbildning. De av regeringen föreslagna riktlinjerna för förändringar i socialförsäkringsadministrationen godkändes också. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att arbetsmarknadens parter bör ges rätt att nominera ledamöter i social-försäkrings-nämnderna. Detta eftersom nämnderna i många fall behandlar ärenden om förtidspension och ärenden enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 28
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1997-05-06
Justering: 1997-05-27
Betänkande 1996/97:SfU12

Alla beredningar i utskottet

1997-05-06
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1997-06-09

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser