Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Betänkande 2018/19:MJU14

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

2018/19:MJU14

 

Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i miljöbalken.

Lagförslaget innebär att kravet på säkerhet vid tillstånd till geologisk lagring av koldioxid inte längre ska vara begränsat till att endast omfatta avhjälpandet av en miljöskada och andra återställningsåtgärder. Villkor om säkerhet ska kunna justeras. Vidare ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Behandlade förslag

Proposition 2018/19:64 Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:64.

 

Stockholm den 2 maj 2019

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Kristina Yngwe

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kristina Yngwe (C), Maria Gardfjell (MP), Jessica Rosencrantz (M), Hanna Westerén (S), Isak From (S), John Widegren (M), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Elin Segerlind (V), Betty Malmberg (M), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Mats Nordberg (SD), Ulrika Heie (C), Yasmine Eriksson (SD) och Joar Forssell (L).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2018/19:64 Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut redovisas i bilaga 1, och regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Lagförslaget har granskats av Lagrådet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken som innebär följande. När ett tillstånd till geologisk lagring av koldioxid ges ska kravet på säkerhet inte längre vara begränsat till att endast omfatta avhjälpande av en miljöskada och andra återställningsåtgärder. Villkor om säkerhet ska kunna justeras om det kan antas att den säkerhet som ställts inte längre är tillräcklig eller är större än vad som behövs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Utskottets överväganden

Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i miljöbalken.

 

Bakgrund

CCS-direktivet[1] rör geologisk lagring av koldioxid (CCS är en förkortning av Carbon Capture and Storage). Direktivet har genomförts i svensk lagstiftning bl.a. med bestämmelser i miljöbalken. Europeiska kommissionen har granskat det svenska genomförandet av direktivet och bedömt att det behövs ändringar i den svenska lagstiftningen. Med anledning av detta har Regeringskansliet tagit fram promemorian Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxid med förslag på ändringar för att komma till rätta med bristerna.

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att det ska klargöras att tillstånd till geologisk lagring av koldioxid för sin giltighet ska göras beroende av att säkerhet ställs eller att någon annan lämplig åtgärd vidtas. Säkerheten ska inte längre vara begränsad till kostnader för avhjälpande av en miljöskada och andra återställningsåtgärder. När en säkerhet ställs ska den prövas av tillståndsmyndigheten.

Regeringen föreslår även att villkor om säkerhet ska kunna justeras om det kan antas att den säkerhet som ställts inte längre är tillräcklig eller är större än vad som behövs.

Regeringen föreslår vidare att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2018/19:64 Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) 1013/2006.

Tillbaka till dokumentetTill toppen