Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken

Betänkande 2002/03:FIU20

Finansutskottets betänkande2002/03:FIU20

Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken

Sammanfattning


Inledning

Finansutskottet behandlar i betänkandet
regeringens  och  oppositionspartiernas
förslag till inriktning av den ekonomiska
politiken och budgetpolitiken för  de
närmaste åren. Regeringen lägger fram
sina  förslag  i  den  ekonomiska
vårpropositionen. I propositionen finns
även förslag till nya utgiftsramar och
anslag på tilläggsbudget för 2003. Dessa
förslag  behandlas  i  ett  särskilt
betänkande, FiU21 Tilläggsbudget 2003.
Vidare läggs vissa förslag och redovisas
utvecklingen för den kommunala sektorn.
Dessa  delar  behandlar  utskottet  i
betänkandet FiU19 Utvecklingen inom den
kommunala sektorn. Regeringen har också
den  15  april till riksdagen lämnat
Årsredovisning  för staten  2002  som
behandlas i det nu aktuella betänkandet,
FiU20.

Den ekonomiska politiken

Finansutskottet tillstyrker regeringens
förslag i finansplanen till inriktning av
den     ekonomiska     politiken.
Oppositionspartiernas  förslag   till
inriktning av den allmänna ekonomiska
politiken avstyrks av utskottet.
Världsekonomin präglas av lågkonjunktur
och stor osäkerhet. Efter en återhämtning
i början av förra året försvagades den
ekonomiska aktiviteten på nytt  under
andra halvan av 2002 till följd  av
fallande  aktiekurser,  lågt  ställda
vinstförväntningar,  bokföringsskandaler
och hot om krig i Irak. Försvagningen har
fortsatt under inledningen av 2003.
Trots att kriget i Irak nu är över är
osäkerheten om den internationella och
svenska      konjunkturutvecklingen
fortfarande stor, även om det ännu är för
tidigt att dra några slutsatser om vilka
effekter  den senaste tidens relativt
dämpade reaktioner på krigsslutet får på
tillväxten i världsekonomin.
Samtidigt  har  det  även  inkommit
uppgifter som kan öka förutsättningarna
för  en  successiv  återhämtning  i
världsekonomin under senare delen  av
året. Oljepriset har sjunkit och kurserna
på  världens aktiebörser har  stigit.
Vidare har inflationen gått ned i en stor
del av västvärlden, bl.a. som en följd av
lägre oljepriser, och de internationella
räntorna  har  sjunkit.  I  Sverige
förstärktes industrikonjunkturen  under
första kvartalet i år trots den pågående
Irakkonflikten.
Osäkerheten betyder att den ekonomiska
politiken ska inriktas mot att hålla den
svenska ekonomin fortsatt stark. Sverige
har  under de senaste åren haft  en
tillväxt som överstigit genomsnittet i EU
och euroområdet. Sysselsättningen är hög
och arbetslösheten låg jämfört med EU-
länderna och Sverige har, i motsats till
många länder i Europa, överskott i de
offentliga finanserna. I fjol var den
svenska tillväxten dubbelt så hög som den
i euroområdet i genomsnitt.
Målen för de offentliga finanserna ska
hållas och utgiftstaken ska klaras. Det
kärvare ekonomiska läget innebär enligt
utskottets mening att utgiftsminskningar
måste vidtas. Det innebär bl.a. att den
tidigare planerade höjningen av taken i
sjuk-  och föräldraförsäkringen skjuts
upp,    att    kostnadsbesparande
regelförändringar   i   sjuk-   och
arbetslöshetsförsäkringarna  genomförs,
att  kontaktdagarna i den tillfälliga
föräldrapenningen tas bort, att den s.k.
sjuklöneperioden förlängs med en vecka,
att maxtaxan inom barnomsorgen höjs och
att   planerade   satsningar   på
infrastrukturområdet skjuts fram.
De senaste årens framgångar har lagt en
god grund för en offensiv politik för
ökad välfärd, stigande sysselsättning och
en hållbar utveckling. Därför genomförs
under 2003 och 2004 en rad reformer,
trots lågkonjunkturen och de besparingar
som  görs  för  att  säkra  den
statsfinansiella utvecklingen. Vården och
tandvården  tillförs  mer  resurser,
föräldraförsäkringen  förstärks,  den
allmänna  förskolan  för  fyra-  och
femåringar,  det  sista  steget  i
maxtaxereformen, infördes vid årsskiftet,
kommunerna tillförs ytterligare resurser
så att fler lärare och andra specialister
i  skolan  kan anställas, pensionerna
förbättras  och  studiebidraget  för
ungdomar förlängs med en månad. Vidare
fortsätter  högskoleutbyggnaden   och
satsningarna  på  forskningen  under
perioden.  Miljöanslagen  höjs  och
byggandet stimuleras för att bl.a. möta
bostadsefterfrågan i tillväxtregionerna.
Kampen för full sysselsättning  står
högst  upp  på  dagordningen.  Hög
sysselsättning och låg arbetslöshet är
grunden för välfärden. Kraften riktas mot
att sysselsättningsmålet, dvs. att 80 %
av  den vuxna befolkningen ska  vara
reguljärt sysselsatt 2004, ska nås. Den
svenska    ekonomins    långsiktiga
produktionsförmåga ska höjas genom att
lediga arbetskraftsresurser mobiliseras.
En central uppgift är att bryta den
dramatiskt   stigande  sjukfrånvaron.
Arbetet med det elvapunktsprogram som
regeringen    presenterade    2001
intensifieras. Målet för politiken är att
antalet sjukdagar ska halveras till 2008.
En mängd åtgärder inom olika områden
föreslås  för att målet ska  uppnås.
Ytterligare  insatser  kommer   att
presenteras i budgetpropositionen  för
2004. En annan central uppgift är att öka
sysselsättningen  bland   invandrare.
Insatserna  för att öka  invandrarnas
deltagande på arbetsmarknaden förstärks.
Omfattande förslag läggs för att även öka
arbetskraftsdeltagandet bland arbetslösa,
äldre och ungdomar. Fler insatser ska
presenteras i budgetpropositionen  för
2004.
Reformerna för tillväxt och rättvisa
ska fortsätta. Välfärden ska ytterligare
byggas ut och för att den ekonomiska
tillväxten ska bli långsiktigt hållbar
måste den också komma alla till del.
Levnadsvillkoren  ska  fortsätta  att
förbättras, och åtgärder ska vidtas för
att  målet  om  en  halvering  av
socialbidragsberoendet mellan 1999 och
2004 ska nås.
En god miljö och en hållbar utveckling
är  ett av den ekonomiska politikens
viktigaste mål. Sverige ska vara ett
föregångsland för en ekologiskt hållbar
utveckling. Stora satsningar har gjorts
för att skapa ett hållbart samhälle och
ytterligare  insatser görs  under  de
kommande åren. Under de senaste åren har
en grön skatteväxling om sammanlagt drygt
8 miljarder kronor genomförts och en
ytterligare  skatteväxling  om  ca  9
miljarder kronor planeras för återstoden
av mandatperioden.
Sverige   ska  också  vara   ett
föregångsland där kvinnor och män ska ha
samma  möjligheter,  rättigheter  och
skyldigheter inom alla områden i livet.
Under året läggs en handlingsplan för
ökad  jämställdhet fram.  Planen  ska
innehålla förslag om hur de strukturella
löneskillnaderna mellan män och kvinnor
ska   minska.  Att  den   svenska
lönebildningen fungerar väl är enligt
utskottets mening av avgörande betydelse
för en hög tillväxt och en stigande
sysselsättning. Utskottet utgår ifrån att
de  senaste  årens  höga  nominella
löneökningstakt framöver anpassas nedåt
så  att  svensk konkurrenskraft  inte
försämras. Det är även angeläget att
lönebildningsprocessen     möjliggör
relativlöneförändringar inom ramen för
den samlade löneökningstakt ekonomin tål.

Budgetpolitiken

Utskottet tillstyrker regeringens förslag
till inriktning av budgetpolitiken. Den
innebär att budgetpolitiken styrs av två
mål.  Fastställda utgiftstak  för  de
statliga finanserna ska hållas samtidigt
som  överskotten  i  de  offentliga
finanserna i genomsnitt ska motsvara 2 %
av BNP över en konjunkturcykel. Utskottet
ser detta som en vidareutveckling av de
gångna  årens  ansvarsfullt  utformade
budgetpolitik och bedömer att detta har
goda förutsättningar att främja fortsatt
stabila   statsfinanser.   Uppställda
saldomål  och utgiftstak har hittills
hållits  och  enligt  de  bedömningar
utskottet gör finns det inget som talar
för att så inte ska bli fallet även under
de närmaste åren.
Oppositionspartiernas  förslag  till
inriktning av budgetpolitiken avstyrks av
utskottet.

Årsredovisningen och vissa budgetfrågor

Utskottet behandlar också i betänkandet
regeringens   skrivelse   2002/03:101
Årsredovisning  för staten.  Utskottet
lämnar vissa synpunkter på innehållet i
årsredovisningen. Bland annat  noterar
utskottet      att      antalet
revisionsberättelser med invändning till
följd av anslagsöverskridanden har ökat
under 2002. Utskottet ser allvarligt på
detta och välkomnar att regeringen i
budgetpropositionen för 2004 kommer att
lämna  närmare redogörelser för vilka
åtgärder den vidtagit eller avser att
vidta vad gäller myndigheternas interna
kontroll och styrning.
Vidare  avstyrker  utskottet  bl.a.
motionsyrkanden om tillkännagivanden av
behovet av utvärdering av budgetprocessen
och på vilket sätt budgetprocessen i dag
fungerar  i  förhållande  till  de
värderingar som kommer till uttryck i
bl.a. budgetlagens förarbeten. Utskottet
hänvisar därvid till pågående arbete och
kommande    aktiviteter    avseende
erfarenheter av budgetlagen m.m.
Till  betänkandet  har  fogats  16
reservationer och ett särskilt yttrande.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.    Riktlinjer för den
ekonomiska politiken (avsnitten
1.1-1.3)

Riksdagen godkänner de  riktlinjer
för  den  ekonomiska politiken  som
regeringen förordar och tillkännager
för  regeringen som sin mening vad
utskottet anfört (avsnitt 1.3). Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2002/03:100  punkt  1  och  avslår
motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 1,
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkandena 1, 3 och 7,
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl.
(kd) yrkandena 1-4 samt 2002/03:Fi17
av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 1.
Reservation 1 (m, fp, kd, c)

2.    Mål för budgetpolitiken
(avsnitt 2.2)

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 2 i denna del, 2002/03:Fi15 av
Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 4,
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl.
(kd) yrkandena 6, 9 och 10 samt
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl.
(c) yrkande 2.
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

3.    Budgetpolitikens inriktning
(avsnitt 2.3)

Riksdagen godkänner det förslag till
riktlinjer  för budgetpolitiken  som
regeringen förordar och tillkännager
för  regeringen som sin mening vad
utskottet anfört (avsnitt 2.3). Därmed
bifaller   riksdagen   proposition
2002/03:100  punkt  2  och  avslår
motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 2 i denna del,
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkandena 2, 6 och 8,
2002/03:Fi16 av Alf  Svensson m.fl.
(kd) yrkandena 5 och 8 samt
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl.
(c) yrkandena 3, 5 och 6.
Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (c)

4.    Utgiftstak för staten
(avsnitt 2.4)

Riksdagen  fastställer utgiftstaket
för      staten     inklusive
ålderspensionssystemet vid sidan  av
statsbudgeten  till  822  miljarder
kronor 2003 och till 856 miljarder
kronor 2004. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2002/03:100 punkt 3 och
avslår motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 3,
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 5,
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl.
(kd) yrkande 7 samt
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl.
(c) yrkande 4.
Reservation 10 (m)
Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (c)

5.    Årsredovisning för staten
2002 (avsnitt 3.1)

Riksdagen   lägger    skrivelse
2002/03:101 till handlingarna.

6.    Finansiering av statliga
åtaganden (avsnitt 3.1)

Riksdagen avslår motion
2002/03:Fi13 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp) yrkande 1.
Reservation 14 (m, fp, kd, c)

7.    Budgetprocessen (avsnitt
3.3)

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Fi13 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp) yrkande 2,
2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 1,
2002/03:Fi272 av Kerstin-Maria Stalin
(mp) samt
2002/03:Fi273 av Gudrun Schyman m.fl.
(v).
Reservation 15 (m, fp, kd, c)

8.    Alternativa utvecklingsmått
(avsnitt 3.4)

Riksdagen avslår motion
2002/03:Fi275 av Maria  Wetterstrand
m.fl. (mp).


9.    Barnbilaga i
budgetpropositionen (avsnitt 3.5)

Riksdagen avslår motion
2002/03:So250 av Maud Olofsson m.fl.
(c) yrkande 1.
Reservation 16 (c)
Stockholm den 27 maj 2003

På finansutskottets vägnar

Sven-Erik Österberg

Följande  ledamöter har  deltagit  i
beslutet:  Sven-Erik  Österberg  (s),
Fredrik Reinfeldt (m), Karin Pilsäter
(fp), Sonia Karlsson (s), Mats Odell
(kd), Lars Bäckström (v), Agneta Ringman
(s), Gunnar Axén (m), Tommy Waidelich
(s), Christer Nylander (fp), Lena Ek (c),
Hans Hoff (s), Tomas Högström (m), Agneta
Gille (s), Bo Bernhardsson (s), Per-Olof
Svensson (s) och Mikael Johansson (mp).
2002/03
FiU20


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet
dels proposition 2002/03:100 2003 års
ekonomiska vårproposition om förslag till
riktlinjer för den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken, punkterna 1-3,
dels regeringens skrivelse 2002/03:101
Årsredovisning för staten 2002,
dels de motioner som väckts med anledning
av ärendena samt motioner från allmänna
motionstiden 2002 enligt förteckningen i
bilaga 1.
Yrkandena  4  och  5  i  proposition
2002/03:100 har för beredning överlämnats
till konstitutionsutskottet och yrkandena
6-8  i  propositionen  behandlas  i
finansutskottets betänkande 2002/03:FiU19
Utvecklingen inom den kommunala sektorn.
Övriga yrkanden i proposition 2002/03:100
samt övriga motioner väckta med anledning
av   propositionen   behandlas   i
finansutskottets betänkande 2002/03:FiU21
Tilläggsbudget I för budgetåret 2003 med
undantag  för  motionerna 2002/03:Fi14
yrkande 4, 2002/03:Fi15 yrkande 9 och
2002/03:Fi17 yrkande 7 som behandlas i
finansutskottets betänkande 2002/03:FiU19
Utvecklingen inom den kommunala sektorn.

Utfrågningar

Finansutskottet anordnade den 13 februari
2003  en  offentlig  utfrågning  om
lönebildningen  och  den  ekonomiska
tillväxten  med  riksbankschef  Lars
Heikensten,  generaldirektör  Ingemar
Hansson,  Konjunkturinstitutet,   och
generaldirektör   Anders   Lindström,
Medlingsinstitutet.
Den   11   mars  2003  anordnade
finansutskottet en offentlig utfrågning
om  samordningen  av  den  ekonomiska
politiken i EU - nutid och framtid med
finansminister Bosse Ringholm och Göran
Lennmarker, ledamot från riksdagen i EU:s
Framtidskonvent.
Protokoll från utfrågningarna återfinns
i bilagorna 2 och 3.

Utskottets överväganden

1 Den ekonomiska politiken

1.1 Den internationella utvecklingen


1.1.1 Svag återhämtning

Kriget i Irak, terrorattacker och hot om
nya  illdåd,  låga investeringar  och
sjunkande  optimism i  hushållen  och
företagen är några av de faktorer som
ligger bakom det senaste årets mycket
svaga utveckling i världsekonomin, efter
den återhämtning som påbörjades i början
av  2002.  De  senaste  preliminära
beräkningarna visar att tillväxttakten i
världsekonomin visserligen steg till 2,9
% under förra året, efter en uppgång
under 2001 på historiskt låga 2,3 %, men
skillnaden mellan olika delar av världen
var  relativt stor. I t.ex.  Förenta
staterna var tillväxten förhållandevis
hög under större delen av förra året,
medan  den  ekonomiska  aktiviteten
försvagades markant i EU, främst i de
stora EU-länderna, Frankrike, Italien och
Tyskland. Även i Japan minskade den i
utgångsläget redan låga tillväxttakten
medan övriga länder i Asien visade upp en
mycket snabb tillväxt till följd av bl.a.
ökad export.
Regeringen  räknar i vårpropositionen
med   att   den  säkerhetspolitiska
osäkerheten minskar framöver, och att det
i kombination med lägre räntor i framför
allt EU och sjunkande oljepriser gör att
återhämtningen   i   världsekonomin
återupptas och förstärks under senare
delen av 2003 och under 2004. En minskad
osäkerhet ökar hushållens och företagens
optimism och bidrar till ökad konsumtion
och stigande investeringar.
Diagram 1. Tillväxten i olika  delar
världen

Källa: Finansdepartementet
Uppgången framöver kommer därmed att i
högre grad bygga på en underliggande
ökning i efterfrågan och produktionen,
till skillnad från under förra året då
återhämtningen till stor del drevs på av
en expansiv finans- och penningpolitik i
Förenta staterna och flertalet  andra
större industriländer. Som framgår av
tabell  1 räknar regeringen med  att
tillväxttakten i världsekonomin stiger
med 0,3 procentenheter i år, till 3,2 %.
Det är knappt en halv procentenhet lägre
än  vad  regeringen  räknade  med  i
budgetpropositionen för 2002. Under 2004
stiger den internationella tillväxttakten
ytterligare, till 4 %, vilket är ungefär
samma bedömning som regeringen gjorde i
budgetpropositionen.
Trots  den  tilltagande tillväxten
stiger arbetslösheten under de närmaste
åren. I t.ex. EU bedöms arbetslösheten
stiga från i genomsnitt 7,5 % under 2002
till i genomsnitt 8,1 % respektive 8 %
under 2003 och 2004. I euroområdet väntas
arbetslösheten stiga till nära nog 9 % i
år, för att endast sjunka med någon
tiondel under 2004.
Tabell  1.  Tillväxt,  inflation  och
arbetslöshet i världsekonomin


1.1.2 Relativt god tillväxt i Förenta
staterna

Trots  effekterna  av terrorattackerna
hösten  2001,  kraftiga  prisfall  på
aktiebörserna, redovisningsskandaler  i
flera större företag och hoten om en
militär konflikt med Irak steg BNP i
Förenta staterna under förra året med 2,4
%, efter en uppgång 2001 på endast 0,3 %
-  den  svagaste  tillväxten  i  den
amerikanska ekonomin sedan mitten  av
1980, bortsett från 1991 då BNP sjönk
till följd av det s.k. Kuwaitkriget.
Drivande   i   tillväxten    var
hushållskonsumtionen som i sin tur bl.a.
stimulerades av en kraftigt  expansiv
ekonomisk politik i form av historiskt
låga räntor och skattesänkningar samt
stora  rabatter och billiga lån  vid
bilinköp.
Regeringen   räknar   med   att
återhämtningen  i  Förenta  staterna
fortsätter i år och under 2004.  En
förväntad  minskad osäkerhet  om  den
säkerhetspolitiska  utvecklingen  leder
till ökad optimism, stigande börskurser,
högre   efterfrågan  och   stigande
vinstutsikter i näringslivet, vilket i
sin  tur  ökar  investeringarna  och
sysselsättningen  i  de  amerikanska
företagen. Samtidigt fortsätter de låga
räntorna tillsammans med en något ljusare
arbetsmarknadssituation att bidra till en
fortsatt   stabil   uppgång    i
hushållskonsumtionen.
Tillväxttakten i Förenta staterna stiger
till 2,6 % i år för att stiga ytterligare
2004, till 3,8 %, enligt regeringens
bedömning. Som framgår av diagram 2 är
den återhämtning som regeringen förutser
i  vårpropositionen svagare  och  mer
utdragen      än      tidigare
återhämtningsperioder  i   amerikansk
ekonomi.
Diagram 2. Regeringens förväntade uppgång
i  Förenta  staterna  jämförd  med
genomsnittet av de konjunkturuppgångar
som varit sedan andra världskriget 1)

1) Avser nivån på BNP. Index
Källa: Finansdepartementet
Regeringens förhållandevis positiva bild
av utvecklingen i Förenta staterna de
närmaste åren bygger till stor del på att
de senaste årens stora osäkerhet avtar
och att hushållen och företagen blir
optimistiska om den ekonomiska framtiden.
Enligt regeringen finns det dock en risk
för att osäkerheten består eller tilltar,
vilket  skulle kunna leda  till  att
aktiekurserna  sjunker   ytterligare,
investeringarna  dämpas   än   mer,
sysselsättningen minskar och konsumtionen
försvagas. I ett sådant läge  skulle
återhämtningen i Förenta staterna under
resten av 2003 och under 2004 kunna bli
betydligt svagare än vad som förväntas i
vårpropositionen.

1.1.3 Betydligt svagare i EU

Efter en kort uppgång i början av 2002
vände  konjunkturen ned i euroområdet
under senare delen av året i takt med att
den   internationella   konjunkturen
försvagades,  den  säkerhetspolitiska
osäkerheten ökade och hushållens  och
företagens   förväntningar   sjönk.
Sammantaget  nära  nog   halverades
tillväxttakten i euroländerna, från 1,5 %
2001 till 0,8 % 2002. Speciellt svag var
tillväxten i de största euroekonomierna -
Tyskland, Frankrike och Italien - där BNP
steg med endast 0,2 %, 1,2 % respektive
0,4 %.
Det statistiska utfallet och olika
indikatorer visar att den  ekonomiska
aktiviteten varit fortsatt svag under
inledningen av 2003. Regeringen räknar i
vårpropositionen med att konjunkturen i
euroområdet förbättras först mot slutet
av  året  när  den  internationella
efterfrågan  på  nytt  tar  fart.
Återhämtningen förväntas även stimuleras
av stigande konsumtion till följd av en
hygglig ökning av hushållsinkomsterna,
låga   räntor   och   ytterligare
räntesänkningar  från  den  europeiska
centralbanken,  ECB:s,  sida.  Däremot
bedöms  finanspolitiken  vara  svagt
återhållande   på  den   ekonomiska
aktiviteten, eftersom ett flertal länder,
däribland Tyskland och Frankrike, har
ansträngda  offentliga finanser.  Både
Tyskland  och  Frankrike,  men  även
Portugal,  redovisade  i  fjol  ett
underskott i de offentliga finanserna som
låg under de -3 % av BNP som är det
högsta tillåtna underskottet enligt EU:s
tillväxt- och stabilitetspakt.
Sammantaget räknar regeringen med att
BNP i euroområdet stiger med 1,1 % 2003
och 2,2 % 2004. Skillnaden i tillväxt
mellan länderna väntas dock bli relativt
stor. Till exempel bedöms BNP i Tyskland
stiga med 0,5 % i år och 1,8 % nästa år,
medan tillväxttakten i Italien stiger
till 1,1 % 2003 och 2,2 % 2004.
Trots  den  svaga  internationella
återhämtningen var aktiviteten i  den
brittiska ekonomin förhållandevis  hög
under förra året. BNP steg med omkring
1,6 %, bl.a. på grund av en expansiv
finans- och penningpolitik. En stigande
internationell  efterfrågan  och  ett
svagare  brittiskt  pund  gör  att
Storbritanniens BNP ökar med 2,1 % 2003
och  2,3  % 2004, enligt regeringens
bedömning. Konsumtionen blir dock något
mer dämpad jämfört med tidigare, bl.a.
till följd av en hög skuldsättning i
hushållssektorn. En speciell riskfaktor
när det gäller den brittiska konsumtionen
är utvecklingen på fastighetsmarknaden,
där priserna stigit mycket kraftigt under
senare år. Ett fall i fastighetspriserna
skulle kunna leda till att konsumenternas
konsumtionsbenägenhet påtagligt dämpas.
Vid sidan av Tyskland är de övriga
nordiska länderna - Danmark, Finland och
Norge - de viktigaste marknaderna  i
Europa för den svenska exportindustrin.
Som  framgår  av  diagram  1  räknar
regeringen  med att tillväxttakten  i
Danmark sjunker till 1,4 % i år, från en
uppgång i fjol på 1,6 %. Ökad dansk
export mot slutet av året och en stigande
hushållskonsumtion väntas dock innebära
att tillväxttakten stiger till 2,3 %
2004. Tillväxten i den norska ekonomin
var fortsatt låg under förra året, bl.a.
på grund av sjunkande investeringar och
svag  export.  De  norska  företagens
konkurrenskraft har märkbart försämrats
av den starka norska kronan, höga räntor
och omfattande löneökningar. De norska
hushållens konsumtion har dock stigit
relativt kraftigt, och regeringen bedömer
att en fortsatt hög konsumtion gör att
BNP, trots en svag industrikonjunktur,
stiger med 1,2 % 2003 för att öka med
ytterligare 2 % 2004. Konjunkturen i
Finland förbättrades under förra året
efter en svag tillväxt under 2001. En
ökad  export och en stigande  privat
konsumtion bidrog till att Finlands BNP
steg med 1,6 % 2002, dubbelt upp mot
genomsnittet  för  euroländerna.  En
fortsatt hög konsumtion och ökad export i
takt med den stigande internationella
efterfrågan gör att tillväxttakten  i
Finland stiger till 2,4 % 2003 och 3,2 %
2004, enligt regeringens bedömning.

1.1.4 Svagt i Japan men hög tillväxt i
övriga Asien

Trots  att  centralbanken  vidtagit
omfattande  åtgärder  för  att  öka
likviditeten  i  Japan   fortsätter
deflationen - fallande priser - och den
höga  andelen  s.k.  dåliga  lån  i
banksektorn att kraftigt  pressa  den
japanska ekonomin. I fjol steg BNP med
0,3 % efter en uppgång på 0,4 % året
dessförinnan.  Sedan  de  ekonomiska
problemen startade i början av 1990-talet
har den japanska ekonomin vuxit med i
genomsnitt endast omkring 1 % per år.
Den inhemska efterfrågan är mycket svag
på grund av att arbetslösheten ligger
kvar på rekordhöga nivåer, med japanska
mått mätt, samt att företagen upplever en
omfattande osäkerhet om framtiden, vilket
bl.a. håller tillbaka investeringarna.
Ekonomin befinner sig i något som kan
liknas vid en moment 22-situation. För
att nå en långsiktigt högre tillväxt
krävs omfattande strukturella reformer.
Samtidigt  kan  stora  strukturella
förändringar ge svagare tillväxt i det
mer kortsiktiga perspektivet, eftersom
reformer av det slaget sannolikt skulle
leda  till  kreditåtstramning,  ökade
konkurser och ännu högre arbetslöshet.
Dessutom  är den japanska regeringens
möjligheter att stimulera konsumtionen
och investeringarna via finanspolitiken
högst begränsade, eftersom underskottet i
de offentliga finanserna är betydande och
den offentliga skulden stor och växande.
Regeringen  räknar i vårpropositionen
med att tillväxten i Japan förblir låg
under de närmaste åren. Exporten väntas
visserligen  stärkas av den  stigande
internationella efterfrågan,  men  den
inhemska efterfrågan förblir svag. Den
japanska exporten, som svarar för drygt
10 % av BNP, är för liten för att ensam
kraftigt  dra upp tillväxten  i  den
japanska ekonomin. Sammantaget  bedöms
Japans BNP stiga med 0,7 % 2003 och 0,8 %
2004.
Till skillnad från Japan har de övriga
ekonomierna i Asien påverkats mycket lite
av  de  senaste årens internationella
konjunkturnedgång.  Asien,  exklusive
Japan, var under förra året den snabbast
växande regionen i världsekonomin. Den
högsta tillväxten noterades i Kina, som
genom sin höga inhemska efterfrågan och
stora import stimulerade den ekonomiska
aktiviteten i grannländerna. Regeringen
räknar med att regionen fortsätter att
vara en högtillväxtregion även under de
kommande  åren.  Sammantaget  bedöms
tillväxten uppgå till 6,1 % 2003 och 6,3
% 2004.

1.1.5 Hög tillväxt i Baltikum

Även länderna Baltikum har under  de
senaste åren till viss del stått emot den
internationella nedgången. Tillväxten har
legat betydligt högre än genomsnittet i
EU, bl.a. till följd av en hög inhemsk
efterfrågan som i sin tur gynnats av
sjunkande  arbetslöshet  och  relativt
kraftigt stigande reallöner. Regeringen
räknar med att exporten i regionen stiger
framöver genom den ökande internationella
efterfrågan  samt  att  den  inhemska
efterfrågan fortsätter att vara stark.
Det gör att länderna under 2003 och 2004
i genomsnitt får en BNP-tillväxt på 5-6
%.
En hög arbetslöshet, låga investeringar
och ett starkt beroende av utvecklingen i
den svaga tyska ekonomin har bidragit
till den låga tillväxten i Polen under de
senaste åren. Regeringen bedömer dock att
den  polska  ekonomin återhämtar  sig
framöver. BNP väntas stiga med 2,5 % 2003
och 4 % 2004 till följd av bl.a. en
stigande hushållskonsumtion och en ökad
export.
Trots avmattning i slutet av förra året
steg BNP i Ryssland med 4,3 % under 2002.
De främsta drivkrafterna var oljeexporten
och en hög privat konsumtion. Förutsatt
att oljepriserna inte faller kraftigt
under de närmaste åren fortsätter den
ryska ekonomin att växa med 4 % per år
under 2003 och 2004, enligt regeringens
bedömning.

1.2 Den ekonomiska utvecklingen i Sverige


1.2.1 Förhållandevis hög BNP-tillväxt
under 2002

Trots   den  svaga  internationella
konjunkturen, växande osäkerhet om det
säkerhetspolitiska läget i  omvärlden,
fallande kurser på Stockholmsbörsen och
en fortsatt nedgång i den för svensk del
så   viktiga   informations-   och
kommunikationstekniksektorn, den s.k. IKT-
sektorn,  var den svenska  tillväxten
förhållandevis hög under förra  året.
Enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s)
första preliminära beräkning steg BNP med
1,9 % 2002, efter en uppgång 2001 på 1,1
%. Det är 0,2 procentenheter lägre än vad
regeringen   räknade    med    i
budgetpropositionen, men en dubbelt så
hög tillväxt som i EU och euroområdet där
BNP steg med i genomsnitt 1 % respektive
0,8 % under 2002. I OECD-området steg BNP-
tillväxten med i genomsnitt 1, 8 %.
Den relativt sett höga tillväxten kan
till stora delar förklaras av en expansiv
ekonomisk politik och en lågt värderad
krona.  Hushållens  reala  disponibla
inkomster steg under förra året med 4,7
%, varav mer än 2 procentenheter berodde
på sänkta skatter och andra ekonomiska
reformer, som t.ex. den s.k. maxtaxan.
Detta    bidrog    till    att
hushållskonsumtionen steg med 1,3 % i
genomsnitt under året. Det är betydligt
lägre än de 2 % som regeringen räknade
med i budgetpropositionen. Med tanke på
att de fallande aktiekurserna kraftigt
försämrade           hushållens
förmögenhetsställning och att hushållens
förväntningar om framtiden försämrades i
takt med den svagare konjunkturen och den
stigande internationella osäkerheten är
det ändå en relativt god utveckling.
Räknat i termer av tillväxtbidrag bidrog
hushållskonsumtionen    med    0,6
procentenheter till förra årets  BNP-
uppgång.
Trots  den  svaga  internationella
efterfrågan   och   en   ogynnsam
sammansättning av exportproduktionen steg
den  svenska exporten av  varor  och
tjänster med 0,4 % 2002, efter en nedgång
året innan på knappt 1 %. Precis som
under  2001 påverkades exporten under
förra året kraftigt av problemen inom
teleproduktindustrin. Sammantaget  steg
exporten av varor med drygt 2 % 2002. Om
man exkluderar teleproduktindustrin var
uppgången i varuexporten omkring 4 %. Den
svaga teleproduktexporten bidrog också
till att den svenska importen sjönk med
ytterligare 2,5 % 2002, efter ett fall
2001 på 3,5 %. Den låga importen betydde
att  utrikeshandeln, trots den  svaga
exporten, ändå gav ett relativt stort
positivt bidrag till BNP-tillväxten 2002.
Investeringarna  gav  däremot  ett
negativt bidrag till förra årets tillväxt
på  grund  av  bl.a.  den  svaga
vinstutvecklingen,    det    osäkra
internationella läget och en tidigare
kraftigt uppdragen investeringsnivå. I
industrin och den privata tjänstesektorn
sjönk investeringarna med knappt 7 %,
medan investeringarna i bostäder  och
myndigheternas  investeringar  ökade.
Sammantaget sjönk investeringarna med 2,5
% 2002.

1.2.2 Konjunkturen förbättras under 2003
och 2004

Som  framgår under avsnitt  1.1  Den
internationella  utvecklingen  räknar
regeringen i vårpropositionen med att den
osäkerhet om det världspolitiska läget
som  i  stor  utsträckning  påverkat
investeringarna  och  konsumtionen  i
världsekonomin det senaste året avtar
under andra halvåret 2003. Det bidrar i
sin tur till att en återhämtning i både
den  internationella och den  svenska
konjunkturen påbörjas under senare delen
av 2003 och under 2004.
Den svaga internationella efterfrågan
andra halvan av 2002 och under första
delen av 2003 i kombination med  en
åtstramning av finanspolitiken och en
starkare  svensk  krona  gör  att
tillväxttakten i den svenska ekonomin
sjunker till 1,4 % 2003, efter uppgången
i fjol på 1,9 %. Under 2004 förväntas
tillväxttakten stiga till 2,4 %, när den
stigande  internationella  efterfrågan
bidrar till ökad svensk export, högre
konsumtion och stigande investeringar.
Förutsatt  att  den  internationella
återhämtningen tar fart väntas alltså den
svenska ekonomin växa med i genomsnitt
1,9 % under perioden 2003-2004. Prognosen
innebär att tillväxten under de närmaste
åren kommer att ligga något över det
förväntade tillväxtgenomsnittet bland EU-
och euroländerna.
Regeringens  prognos bygger  på  den
ekonomiska och statistiska information
som fanns tillgänglig t.o.m. den 9 april
2003.
I tabellerna 2, 3 och 4 nedan redovisas
förutsättningarna,  nyckeltalen   och
försörjningsbalansen  i   regeringens
bedömning. I punkterna nedan sammanfattas
de viktigaste delarna i prognosen.
Tabell 2. Försörjningsbalansen 2002-2006
·
·
·     I prognosen ingår ett antal
antaganden om den framtida utvecklingen.
Ett  viktigt antagande är  att  de
avtalsmässiga  löneökningarna   och
löneglidningen hålls tillbaka så att de
totala lönekostnadsökningarna i ekonomin
begränsas till 3,5 % per år under de
närmaste åren. Under perioden 2001-2002
steg de totala lönekostnaderna med i
genomsnitt omkring 4,2 % per år.
·
·     Till följd av bl.a. en stramare
finanspolitik väntas hushållens inkomster
under 2003 och 2004 stiga betydligt
långsammare än under 2002 då inkomsterna
steg med 4,7 %. Regeringen räknar dock
med att hushållskonsumtionen stiger med
1,9 % i år för att stiga med ytterligare
2,2 % 2004. En fortsatt relativt god
förmögenhetsställning i hushållen trots
fallande  aktiekurser,  en  fortsatt
relativt optimistisk syn på den egna
ekonomiska utvecklingen och låga räntor
är några av de faktorer som, enligt
regeringen,  väntas bidra  till  en
förhållandevis stark konsumtion under de
närmaste åren. Regeringen räknar även med
att Riksbanken fortsätter att sänka den
s.k. reporäntan till en nivå på 2,75 % i
slutet av 2003. Hushållen förväntas
dessutom minska sitt sparande något till
förmån för en ökad konsumtion.
·
·    En faktor som verkar dämpande på
konsumtionen är att sysselsättningen
väntas sjunka med 0,3 % under 2003
samtidigt som den öppna arbetslösheten
stiger till i genomsnitt 4,5 %, från i
genomsnitt 4 % 2002. I takt med att
konjunkturen   förbättras   börjar
sysselsättningen stiga på nytt under 2004
samtidigt som den öppna arbetslösheten
sjunker till 4,3 %, enligt regeringens
bedömning.
·
Tabell   3.   Prognosförutsättningar
2002-2006
·
·
·     Värdet på den svenska kronan
stiger. Mätt enligt det s.k. TCW-index
väntas  kronans värde ligga  på  i
genomsnitt 128,8 2003 och 127 2004 (ju
högre värde, desto svagare krona). Det är
samma bedömning som regeringen gjorde i
budgetpropositionen.
·
·     Trots förstärkningen av kronan
väntas exporten stiga med 2,3 % i år och
7  %  2004 när den internationella
efterfrågan på bl.a. investeringsvaror
börjar stiga. Enbart exporten av varor
bedöms öka med knappt 4 % 2003 och
omkring 7,5 % nästa år.
·
·       I   takt   med   att
exportproduktionen och konsumtionen ökar
stiger importen av varor och tjänster på
nytt, efter en nedgång under både 2001
och 2002.
·
·     För första gången sedan 1997
sjönk investeringarna i den svenska
ekonomin under förra året.  Nedgången
berodde   bl.a.   på   tidigare
överinvesteringar,   den   osäkra
konjunkturen   och   den   svaga
vinstutvecklingen. Regeringen räknar med
att investeringar fortsätter att sjunka i
år. I likhet med under förra året väntas
dock investeringarna i myndighetssektorn
och bostadssektorn fortsätta att öka
under 2003. Den stigande efterfrågan och
en   ökad  produktion  gör  att
investeringarna stiger med sammantaget
2,9 % 2004, enligt regeringens bedömning.
·
Både den statliga och den kommunala
konsumtionen ökade kraftigt under förra
eret. Under 2003 och 2004 bedöms den
samlade offentliga konsumtionen stiga med
0,5 % respektive 0,2 %. Svagare finanser
begränsar  konsumtionsutrymmet  i  den
kommunala sektorn till 0,8 % i år och 0,5
%  nästa år. I den statliga sektorn
sjunker konsumtionen med 0,5 % under både
2003  och  2004, bl.a. på grund  av
utgiftsbegränsningar inom försvaret.

Tabell 4. Nyckeltal 2002-2006
Årlig procentuell förändring


1.2.3 Kalkylerna för utvecklingen 2005
och 2006

Förutom prognoserna för 2003 och 2004
presenterar regeringen i vårpropositionen
en kalkyl för utvecklingen under 2005 och
2006.  Siffrorna för  de  båda  åren
redovisas i tabellerna 2, 3 och 4 ovan. I
kalkylen  antas att återhämtningen  i
världsekonomin fortsätter samt att det i
slutet av 2004 finns lediga resurser i
den svenska ekonomin så att Sveriges BNP
under 2005 och 2006 kan växa snabbare än
den långsiktiga tillväxttrenden på 2 %.
Det s.k. BNP-gapet - dvs. skillnaden
mellan den faktiska produktionsnivån i
samhället och den praktiskt möjliga -
sluts  först under 2006. Givet dessa
antaganden beräknar regeringen att BNP
stiger med 2,6 % 2005 och 2,5 % 2006.
Sysselsättningen förväntas stiga under
perioden, och den öppna arbetslösheten
sjunker till i genomsnitt 3,8 % 2006. Som
framgår av tabell 4 beräknas den s.k.
reguljära  sysselsättningsgraden,  dvs.
antalet sysselsatta i åldern 20-64 år som
andel  av  befolkningen  i  samma
åldersgrupp, enbart stiga med ett par
tiondelar, till en nivå på 77,8 % 2006
(sysselsättningen,  sysselsättningsmålet
och den öppna arbetslösheten behandlas
mer utförligt i avsnitt 1.2.5).

1.2.4 Osäker exportuppgång

År 2001 var det svagaste året för den
svenska exportindustrin sedan de s.k.
kostnadskrisåren i mitten av 1970-talet.
Exporten av varor sjönk med 3,5 % bl.a.
på  grund  av en kraftigt  försvagad
efterfrågan  på  investeringsvaror  i
omvärlden och nedgången i den s.k. IKT-
branschen. En relativt stark återhämtning
i exporten påbörjades i början av förra
året, framför allt till följd av en
stigande efterfrågan på IKT-produkter och
motorfordon i främst Förenta staterna och
länderna utanför OECD-området.
Uppgången    i    IKT-    och
motorfordonsexporten visade sig dock vara
temporär,  och  exporten  försvagades
återigen under andra halvan av 2002 i
takt  med  att  den  internationella
konjunkturen  försvagades  och  den
säkerhetspolitiska osäkerheten tilltog.
Exporten av varor steg dock med 2,3 % i
fjol, medan den totala exporten sjönk med
0,4 %.
De senaste månaderna har exporten och
exportorderingången åter börjat stiga,
visar utfallsstatistik och olika typer av
indikatorer. En del av uppgången kan
sannolikt   förklaras   av   att
industriföretagen runt om  i  världen
beställt varor för att fylla sina lager i
syfte att gardera sig mot leverans- och
produktionsstörningar på grund av kriget
i Irak. Regeringen räknar dock med att
exporten fortsätter att stiga i takt med
att återhämtningen i den internationella
ekonomin tilltar under senare delen av
2003 och under 2004 och efterfrågan på
investeringsvaror stiger. Det finns dock,
enligt  regeringen,  ett  att  antal
riskfaktorer som gör att exporten kan
utvecklas svagare än beräknat. En sådan
riskfaktor  är återhämtningen  i  EU,
Sveriges största exportområde. Än  så
länge finns inga tydliga tecken på vare
sig  en  uppgång  i  den  ekonomiska
aktiviteten i EU eller en ökning av
Sveriges export till området. Dessutom
kan det dröja relativt länge innan den
för  svensk  industri  så  viktiga
investeringsvaruefterfrågan stiger i EU.
En   annan   viktig   faktor   är
investeringsvaruefterfrågan  i  Förenta
staterna. Trots att en viss uppgång redan
noterats    kan    det    låga
kapacitetsutnyttjandet i industrin, de
ansträngda balansräkningarna  i  stora
delar av det amerikanska näringslivet och
det osäkra säkerhetspolitiska läget föra
med sig att investeringar framöver ökar
långsammare än väntat.
Sammantaget gör regeringen bedömningen
att importefterfrågan av bearbetade varor
på svenska exportmarknader stiger med 5,6
% i år och 7,7 % 2004. Den svenska
exporten  av bearbetade varor  väntas
samtidigt öka med 4,6 % 2003 och 8,4 %
2004.  Det  innebär att den  svenska
exportindustrin   beräknas    vinna
marknadsandelar på världsmarknaden under
nästa år, trots att regeringen,  som
redovisades ovan, under perioden räknar
med en förstärkning av kronan.

1.2.5 Sysselsättningsmålet nås inte 2004,
enligt regeringens prognos

Efter den kraftiga förbättringen första
halvåret 1997 till första halvåret 2001,
då antalet sysselsatta i den svenska
ekonomin säsongrensat steg med omkring
320  000  personer  och  den  öppna
arbetslösheten sjönk till omkring 4 %,
har efterfrågan på arbetskraft minskat
kraftigt  i  takt  med  den  svaga
internationella   konjunkturen   och
nedgången i IKT-branschen.
Trots  det  steg antalet sysselsatta
under förra året med 0,1 %, mätt som
årsgenomsnitt.  Uppgången   förklaras
framför   allt  av  en   stigande
sysselsättning i den offentliga sektorn,
bl.a. till följd av det s.k. tillfälliga
sysselsättningsstödet till kommuner och
landsting. I näringslivet, främst inom
industrin,  minskade  däremot  antalet
sysselsatta  relativt kraftigt,  medan
sysselsättningen  i   den   privata
tjänstesektorn steg svagt. En anledning
till  att sysselsättningen steg under
förra året, trots den svaga konjunkturen
och den svaga efterfrågan på arbetskraft,
kan vara att den ökade sjukfrånvaron
minskat företagens behov att säga upp
personal, enligt regeringens bedömning i
vårpropositionen.
Diagram 3. Sysselsättningen januari 1995
till mars 2003

Källa:   Statistiska   centralbyrån,
Finansdepartementet
Som  framgår  av  diagram  2  har
sysselsättningen minskat  något  under
årets  inledande månader. De  senaste
indikatorerna över vakanstal, nyanmälda
lediga platser samt anställningsplaner
tyder på att sysselsättningen fortsätter
att minska framöver. Regeringen räknar
också med att antalet sysselsatta i år
minskar med 0,3 % eller 12 000 personer.
Under   nästa   år  bedöms   dock
sysselsättningen stiga i takt med att
konjunkturen  återhämtar  sig   och
produktionen ökar i slutet av 2003 och
under 2004.
Diagram  4.  Den öppna arbetslösheten
januari 1995 till mars 2003

Källa: Statistiska centralbyrån,
Finansdepartementet
Precis som under 2001 låg den öppna
arbetslösheten på i genomsnitt 4 % 2002.
Som  framgår av diagram 3 steg dock
arbetslösheten under senare delen  av
förra året, och uppgången har fortsatt
under inledningen av 2003. Under årets
första  kvartal  låg  den   öppna
arbetslösheten på i genomsnitt 4,5 % i
säsongsrensade  termer,  vilket  kan
jämföras med ett genomsnitt på 4,2 %
under fjärde och sista kvartalet i fjol.
Regeringen räknar med att utbudet av
arbetskraft stiger med 0,2 % per år under
2003 och 2004, vilket är något snabbare
än i fjol då utbudet ökade med 0,1 %.
Denna utveckling i kombination med den
förväntade  sysselsättningsförändringen
gör att den öppna arbetslösheten stiger
till 4,5 % i år för att sjunka till i
genomsnitt 4,3 % under 2004. Eftersom
regeringen bedömer att andelen deltagare
i olika arbetsmarknadspolitiska program
sjunker under både 2003 och 2004 stiger
arbetslösheten         inklusive
arbetsmarknadsåtgärder   med    0,1
procentenhet i år, till 6,7 %, för att
nästa år sjunka till 6,3 %.
Diagram 5. Sysselsättningsgraden enligt
sysselsättningsmål januari 1995 till mars
2003
Källa:  Statistiska  centralbyrån,
Finansdepartementet
Riksdagens  och regeringens  mål  för
sysselsättningen     är     att
sysselsättningsgraden i ekonomin, dvs.
antalet sysselsatta i åldern 20-64 år i
procent  av  befolkningen  i  samma
åldersgrupp, ska stiga till 80 % 2004.
Som  framgår  av  diagram  4  steg
sysselsättningsgraden  kraftigt  från
mitten av 1997 till en nivå i början av
2001 på omkring 78,5 %. Därefter har
sysselsättningsgraden, till  följd  av
bl.a.  den  svagare  efterfrågan  på
arbetskraft, åter börjat sjunka till en
nivå under första kvartalet 2003  på
säsongsrensat  i genomsnitt  77,7  %.
Regeringens prognos i vårpropositionen
innebär att sysselsättningsgraden 2003
och 2004 ligger kvar på ungefär samma
nivå  som i dagsläget. För  att  nå
sysselsättningsmålet 2004 krävs att den
reguljära    sysselsättningen    i
åldersgruppen  20-64  år  ökar  med
ytterligare ungefär 125 000 personer. I
vårpropositionens kalkyler för 2005 och
2006  förväntas en mindre uppgång  i
sysselsättningsgraden till en nivå 2006
på  77,8,  dvs.  även  det  under
sysselsättningsmålet.
Tabell 5. Nyckeltal för arbetsmarknaden
2002-2006


1.2.7 Revidering av nationalräkenskaperna

I början av december 2002 offentliggjorde
Statistiska centralbyrån (SCB) en kraftig
revidering av nationalräkenskaperna för
åren 1993-2001. Effekten blev att nivån
på Sveriges BNP steg relativt markant
jämfört med tidigare beräkningar. De mest
betydelsefulla förändringarna i SCB:s nya
beräkningar är:
·     Den offentliga momsen räknas in
i  nationalräkenskaperna, enligt EU-
beslut.  Tidigare  behandlades  den
offentliga momsen som avdragsgill och
ingick därför inte i räkenskaperna.
·
·     Ny  information om  svenska
företags handel med varor i utlandet
(dvs. handel som inte passerar den
svenska  gränsen)  inkluderas   i
räkenskaperna.
·
En översyn av beräkningarna av hushållens
konsumtionsutgifter  har  genomförts,
samtidigt som den tidigare värderingen av
skogstillgångar förändrats.  Nivån  på
investeringarna har höjts.
Tabell 6. BNP-tillväxten före och efter
SCB:s revideringar i december 2002

19 19 19 19 19 19 20 20 Sn
94 95 96 97 98 99 00 01 it
t
Tillväxt före 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 3,
revidering  1  7  1  1  6  5  6 2  0
(%)
Tillväxt   4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 3,
efter     2  0  3  4  6  6  4 1  2
revidering              1)
(%)
Förändring  +0 +0 +0 +0 -  +0 +0 -  +0
(procentenhet ,1 ,3 ,2 ,3   ,1 ,8 0, ,2
er)                  1

1 Reviderad tillväxttal för 2001
publicerad i prel. Nationalräkenskaperna
för 2002 (mars 2003)
Källa: Statistiska centralbyrån
Som framgår av tabell 6 nedan innebär
revideringarna  att  den  ekonomiska
historien för den aktuella perioden till
en del skrivs om. Efter revideringen
uppgår den svenska BNP-tillväxten till i
genomsnitt  3,2  % per  år  perioden
1994-2001.  Före  revideringen  var
genomsnittet knappt 3 %. I löpande priser
innebär detta att BNP-nivån 2001 efter
revideringen ligger nästan 100 miljarder
kronor högre än nivån före revideringen.
De enskilda år som påverkats mest av
revideringarna är 1995, 1997 och 2000.

1.2.8 Ny information efter att
regeringens prognos färdigställts

Regeringen  anger att  prognoserna  i
vårpropositionen bygger på uppgifter som
fanns tillgängliga t.o.m. den 9 april
2003. Den information som kommit sedan
prognosarbetet avslutades är blandad. De
senaste indikatorerna tyder dock på att
den  ekonomiska  återhämtningen  varit
fortsatt svag. Någon snabb uppgång efter
att krigshandlingarna i Irak avslutades i
mitten av april har inte synts till.

Kraftig dollarförsvagning

När det i början av april stod klart att
kriget i Irak snart skulle ta slut spred
sig  optimismen  på finansmarknaderna.
Oljepriset,  som började  gå  ned  i
anslutning till krigsstarten, fortsatte
att falla. Räntorna som steg när kriget
påbörjades fortsatte att gå upp samtidigt
som priserna på aktiebörserna runt om i
världen steg och dollarkursen stärktes. I
takt  med  att den senaste  månadens
ekonomiska statistik varit svagare, om än
marginellt  svagare,  än  marknadens
förväntningar  har  dollarkursen  åter
börjat sjunka, räntorna gått ned och
oljepriset  stigit.  Sedan  regeringen
avslutade sin prognos (från 9 april till
mitten av maj) har dollarn försvagats med
6-7 % mot både kronan och euron. Börserna
i Sverige och Förenta staterna har stigit
med omkring 5 %, med undantag för den
teknikföretagsdominerade  Nasdaqbörsen,
som gått upp med omkring 12 %. Priserna
på börserna i Frankfurt och London har
stigit med omkring 8 % respektive omkring
4 %. Obligationsräntorna världen över,
inklusive de svenska, har sjunkit med
omkring  en  halv procentenhet  medan
oljpriset gått upp med omkring 7 %, till
en nivå i mitten av maj på omkring 26
dollar per fat.

Signaler om god konsumtionsutveckling i
Förenta staterna

Förenta staternas BNP steg under första
kvartalet med 1,6 % i uppräknad årstakt
jämfört med fjärde kvartalet i fjol,
enligt preliminära uppgifter från det
amerikanska handelsdepartementet. Det kan
jämföras med fjärde kvartalet då BNP-
tillväxten var 1,4 % i uppräknad årstakt.
Jämfört med första kvartalet i fjol steg
BNP med 2,1 %. Det var något svagare än
vad  analytikerna  hade  räknat  med.
Uppgången förklaras framför  allt  av
stigande privat och offentlig konsumtion.
Investeringarna ökade för andra kvartalet
i följd, om än ganska blygsamt.
Ny statistik och nya indikatorer tyder
på att konsumtionen fortsätter att stiga.
Hushållens förtroende för den ekonomiska
utvecklingen  (mätt enligt  det  s.k.
Conference Board) steg kraftigt i april,
från en indexsiffra i mars på 61,4 till
84,8 - den starkaste uppgången under en
enskild månad sedan mars 1991 då det s.k.
Kuwaitkriget tog slut. Försäljningen i
detaljhandeln steg relativt kraftigt i
mars, och flera indikatorer tyder på att
uppgången fortsatt i april. Vidare steg
försäljningen av bilar i april, bl.a.
till följd av stora rabatterbjudanden och
erbjudanden om räntefria lån.
Arbetsmarknaden fortsätter  dock  att
försvagas.   Sysselsättningen   sjönk
ytterligare i april efter nedgången under
februari och mars. Arbetslösheten steg
till 6 % från en nivå på 5,7 % i mars.
Även  industrikonjunkturen i  Förenta
staterna fortsätter att vara svag, enligt
de  senaste  siffrorna.  Företagens
förtroende   för   den   ekonomiska
utvecklingen sjönk i april, till  en
indexsiffra på 45,4. Värden under 50
tyder grovt sett på avmattning i den
ekonomiska aktiviteten medan värden över
50  indikerar tillväxt. Vidare  sjönk
industriproduktionen ytterligare i april,
enligt  ny statistik. Däremot  stiger
optimismen   i   den   amerikanska
tjänstesektorn, som svarar för omkring
två  tredjedelar  av den  amerikanska
ekonomin.  Inköpschefernas  index  för
tjänstesektorn steg i april till ett
indexvärde på 50,7, från 47,9 i mars.
Inflationen i Förenta staterna sjönk i
april  till  2,2  %.  Den  s.k.
kärninflationen, dvs. konsumentpriserna
exklusive energipriser, gick ned till 1,5
%.

Fortsatt försämring i euroområdet

De  senaste indikatorerna för EU och
euroområdet tyder på en fortsatt nedgång
i den ekonomiska aktiviteten, trots en
minskad osäkerhet efter krigsslutet i
Irak.          EU-kommissionens
konjunkturbarometer för euroområdet steg
visserligen något i april, från  ett
indexvärde i mars på 97,8 till 97,9, men
uppgången förklaras framför allt av en
begränsad uppgång i konsumenternas och
detaljhandelns  förtroende  för  den
ekonomiska  utvecklingen. I  industrin
fortsätter pessimismen bland företagen
att   öka.  Till  exempel   sjönk
inköpschefernas  index  för  industrin
ytterligare i april.
Tydligast är försvagningen i Tyskland.
Det s.k. IFO-index för Tyskland sjönk
kraftigt i april, till den lägsta nivå
som noterats sedan december 2001. IFO-
index är en barometer över den tyska
industrins  förväntningar,  men  har
historiskt också visat sig vara en god
indikator för hela euroområdet.  Även
inköpschefernas index för  den  tyska
industrin sjönk kraftigt i april. Den
senaste utfallsstatistiken visar dessutom
att industrins produktion och orderingång
utvecklats  svagt  under  de  senaste
månaderna.

Arbetslösheten stiger

Även den tyska konsumtionen utvecklas
svagt.  I mars sjönk omsättningen  i
detaljhandeln med 4 % jämfört med samma
månad i fjol. Analytikerna hade räknat
med en uppgång på en halv procent. Vidare
steg arbetslösheten i april till 4,5
miljoner personer - den högsta nivå som
noterats sedan återföreningen mellan Väst-
och Östtyskland.
Tysklands  BNP  sjönk  under  första
kvartalet med 0,2 % jämfört med fjärde
kvartalet  i fjol, enligt preliminära
uppgifter från Tysklands statistikbyrå.
Analytikerna räknade med en uppgång med
0,2 % jämfört med kvartalet innan.
Enligt  Eurostats första  preliminära
beräkning var tillväxten i både EU och
euroområdet noll under första kvartalet i
år jämfört med fjärde kvartalet i fjol.
Ny statistik från eurostat visar också
att arbetslösheten i euroområdet steg
till 8,7 % i mars, medan arbetslösheten i
EU låg kvar på samma nivå som i februari,
7,9 %. Inflationstakten i euroområdet
sjönk från 2,4 % i mars till 2,1 % i
april, framför allt till följd av lägre
energipriser.

Förbättrad svensk industrikonjunktur
under första kvartalet

När det gäller den svenska utvecklingen
är  informationen lite  mer  blandad.
Industrikonjunkturen förbättrades något
under  första kvartalet i år, enligt
Konjunkturinstitutets  (KI:s)  senaste
kvartalsbarometer som  publicerades  i
slutet  av  april. Produktionen  steg
jämfört med kvartalet innan och andelen
företag som var nöjda med storleken på
orderstocken ökade. Under sista kvartalet
i fjol var omkring 40 % av företagen
missnöjda  med orderstockens  storlek.
Under  första kvartalet hade  andelen
missnöjda krympt till 30 %. En viktig
orsak  till  förbättringen  var  att
företagen i den s.k. teleproduktindustrin
redovisade såväl ökad produktion  som
stigande  orderingång  under  första
kvartalet. Sysselsättningen i industrin
fortsatte dock att minska samtidigt som
andelen  företag som anger brist  på
arbetskraft är den lägsta på länge.
Vidare  är industriföretagen relativt
optimistiska om den närmaste framtiden.
Både  orderingången  och  produktionen
väntas stiga under de närmaste månaderna.
Konjunkturen i byggsektorn försämrades
emellertid  under  första  kvartalet.
Antalet anställda fortsatte att minska,
och  byggföretagen är  missnöjda  med
orderläget.  Branschen  räknar  med
ytterligare försvagning under de närmaste
månaderna.  Tillväxten  inom  handeln
mattades något under första kvartalet,
men företagen räknar med ökad försäljning
framöver.  Inom  tjänstesektorn  är
företagen lite mer återhållsamma  och
sammantaget räknar de med en relativt
måttlig ökning av efterfrågan under den
närmaste tiden.
Resultaten i KI:s barometer verifieras
av  att både industriproduktionen och
orderingången steg något under första
kvartalet jämfört med fjärde kvartalet i
fjol,   enligt   SCB:s   senaste
utfallsstatistik. Inköpschefsindex  för
den svenska industrin steg emellertid med
bara några tiondelar i april, efter ett
fall  på  5 procentenheter  i  mars.
Indexsiffran ligger dock fortfarande över
expansionsgränsen 50.
Sysselsättningen fortsatte att sjunka i
mars   samtidigt  som  den  öppna
arbetslösheten steg till 4,6 %, enligt
SCB:s arbetskraftsundersökning AKU.  I
mars 2002 låg den öppna arbetslösheten på
3,8 %.  Enligt AMS uppgifter för april,
som publicerades i början av maj, låg den
öppna arbetslösheten på 4,3 % i slutet av
april mot 4,4 % månaden innan och 3,6 % i
slutet  av  april  2002.  Det  s.k.
obalanstalet,  dvs.  antalet  öppet
arbetslösa  plus antalet deltagare  i
arbetsmarknadspolitiska program, uppgick
till 6,6 % i april mot 6,9 % i mars och
6,5 % i april förra året.
Hushållens förväntningar om ekonomins
utveckling sjönk ytterligare något  i
april när hushållens förtroendeindikator,
den s.k. CCI, föll från minus 6,4 i mars
till minus 6,9 i april, vilket är den
lägsta noteringen sedan december 2001.
Framför allt blev hushållen något mer
pessimistiska om den svenska ekonomins
utveckling, medan optimismen om den egna
ekonomins utveckling steg något. Trots
hushållens pessimism steg omsättningen i
detaljhandeln under både mars och april,
med 4,1 % respektive 2,5 %, jämfört med
samma  månad  året  innan.   Även
inregistreringen av nya personbilar ökade
under mars och april.
Inflationstakten i den svenska ekonomin
sjönk kraftigt i april, från 3,1 % i mars
till 2,3 % mätt enligt KPI. Nedgången
förklaras framför allt av lägre priser på
olja, bensin och el. Inflationen mätt
enligt det underliggande inflationsmåttet
UND1X låg i april på 2,4 %, ned från 3 %
i mars.
Sedan regeringen offentliggjorde  sin
prognos har Nordea, OECD, SEB och Svenska
Handelsbanken presenterat nya bedömningar
av den svenska ekonomins utveckling under
2003 och 2004. I genomsnitt räknar de med
att BNP stiger med 1,4 % i år och 2,5 %
nästa  år.  Det  kan  jämföras  med
regeringens bedömning i vårpropositionen
om en BNP-tillväxt på 1,4 % 2003 och 2,4
% 2004. Vid mitten av maj meddelade KI
att  de  reviderat  sin  syn  på
tillväxtutsikterna, till följd av bl.a.
den  internationella utvecklingen. Det
innebär att tillväxtprognosen  i  den
bedömning som institutet publicerar i
mitten av juni kommer att ligga kring en
tillväxt i den svenska ekonomin på 1,0 %
2003 och nästa år 2,5 % 2004. I den
prognos som publicerades i slutet av mars
räknade institutet med en tillväxt på 1,4
% 2003 och 2,8 % 2004.

1.2.9 Finansutskottets syn på
vårpropositionens och partimotionernas
konjunkturbedömningar

Partierna har i partimotionerna  inga
allvarliga invändningar mot den bedömning
av  den  internationella och  svenska
ekonomins  utveckling  som  görs  i
vårpropositionen. Flera av motionärerna
pekar emellertid på att det finns en klar
risk för att utvecklingen blir svagare än
vad regeringen räknar med, bl.a. till
följd av en fortsatt stor osäkerhet bland
företag och hushåll både internationellt
och i Sverige trots att kriget i Irak är
slut.
I  motion Fi15 (fp) konstateras att
analyserna av världsekonomins utveckling
under lång tid fokuserats på Irakkrisen.
Att kriget blev kort innebär att mycket
av osäkerheten skingrats.
"Det innebär dock inte att en snabb
ekonomisk  återhämtning i världen  är
given. Oljepriset är i och för sig på väg
mot nivåer som rådde före Irakkrisen, men
det finns ett antal problem på olika håll
i världsekonomin som kan göra en kommande
konjunkturuppgång både svag och utdragen.
Ett problem är att det idag inte finns
någon  riktigt stark tillväxtmotor  i
världsekonomin", skriver  motionärerna.
"Det är troligare med en mer utdragen och
långsammare återhämtning."
I  motion  Fi14  (m) framhålls  att
regeringens riktlinjer för den ekonomiska
politiken är baserad på en förhållandevis
försiktig tillväxtprognos.
"Prognosen ligger i linje med flertalet
andra  bedömningar och vi  har  inte
avgörande invändningar mot huvuddragen i
denna. Återhämtningen dröjer och blir
svag både i Sverige och i omvärlden",
skriver motionärerna.
Motionärerna menar dock vidare att det
finns  en  uppenbar  risk  att  en
kvardröjande säkerhetspolitisk oro bidrar
till att företag och hushåll blir mindre
optimistiska.
"Den  minskning  av  hushållens  och
företagens skulder som nu pågår i USA,
Sverige och många andra länder kan också
ha en större dämpande effekt än vad
regeringen antar."
Motionärerna   pekar   bl.a.   på
fastighetsprisernas utveckling runt om i
världen,  som under de senaste  åren
bidragit   till   att   motverka
förmögenhetseffekterna  av   fallande
aktiekurser.  Ett  snabbt  fall  i
villapriserna skulle kunna leda till att
återhämtningen    bryts,    enligt
motionärerna.
"Regeringen tror att risken är större
att ekonomin utvecklar sig sämre  än
regeringen förutspår än att den utvecklar
sig bättre. Vi tror att regeringen har
rätt  i  denna bedömning", fortsätter
motionärerna i Fi14 (m).
Utskottet delar regeringens bedömning i
vårpropositionen  och  synpunkterna  i
partimotionerna att osäkerheten om den
internationella konjunkturen, och därmed
även den svenska, är stor. Sannolikt är
också riskerna för en sämre utveckling än
den  som förväntas i vårpropositionen
större än chanserna för att det senaste
årets pessimistiska stämningsläge snabbt
ska brytas och vändas till en snabb och
kraftig återhämtning.
Efter  en relativt stark uppgång  i
världsekonomin under första halvåret 2002
bröts återhämtningen under förra sommaren
och hösten, till följd av bl.a. fallande
kursen på världens aktiebörser,  låga
vinster i företagen, bokföringsskandaler
i  t.ex.  Förenta staterna  och  den
osäkerhet som byggdes upp inför kriget i
Irak. Att kriget i Irak nu är över borde
enligt utskottets mening rimligtvis leda
att  den  internationella  osäkerheten
dämpas  betydligt  och  att  det  i
förlängningen leder till en  stigande
optimism  hos  både  hushålls-  och
företagssektorn.
Som  framgår av redovisningen  under
punkt 1.2.8 Ny information efter det att
regeringens prognos färdigställts tyder
dock  inte de uppgifter som hittills
publicerats efter Irakkrigets slut på en
snabb och kraftig ekonomisk återhämtning.
Tvärtom har pessimismen bland framför
allt industriföretagen i såväl Förenta
staterna som Europa ökat samtidigt som
produktionen   dämpats   ytterligare.
Stämningsläget har också påverkats av den
s.k. SARS-epidemin och de terrordåd som
genomförts på skilda håll i världen under
de senaste veckorna.
Utskottet vill dock framhålla att den
senaste  statistiken och  de  senaste
indikatorerna  bör  tolkas  med  viss
försiktighet. Flera av undersökningarna
genomfördes när kriget i Irak fortfarande
pågick, vilket innebär att det lär dröja
ytterligare en tid innan bilden av hur
hushållens     och     företagens
förväntningsbilder utvecklas blir  mer
tydlig.
Samtidigt kan utskottet konstatera att
all ny information inte är av negativ art
utan att det även inkommit uppgifter som
kan  tala  för en förnyad  kraft  i
återhämtningen. Oljepriset har sjunkit
och kurserna på världens aktiebörser har
stigit, om än i en relativt begränsad
omfattning. Vidare har inflationen gått
ned i en stor del av västvärlden, bl.a.
som en följd av lägre oljepriser, och de
internationella räntorna har sjunkit.
För svensk del kan också konstateras att
industrikonjunkturen förstärktes  under
första kvartalet trots Irakkonflikten,
enligt KI:s barometer. Samtidigt  har
hushållskonsumtionen utvecklats relativt
gynnsamt. Till exempel steg omsättningen
i detaljhandeln med drygt 3 % under det
första kvartalet i år jämfört med sista
kvartalet i fjol. En oroande faktor är
dock att hushållens samlade förtroende
för den ekonomiska utvecklingen dämpats
ytterligare  de  senaste  månaderna.
Möjligtvis  kan  även osäkerheten  om
utfallet i folkomröstningen om euron i
september ha påverkat t.ex. företagens
investeringsvilja i en negativ riktning.
Sammantaget gör utskottet bedömningen
att osäkerheten om den internationella
och   svenska  konjunkturutvecklingen
fortfarande är stor. Enligt utskottets
mening är det emellertid för tidigt att
dra  några säkra slutsatser om vilka
effekter  den senaste tidens relativt
dämpade reaktioner på att kriget i Irak
tagit  slut  får  på  den  faktiska
konsumtionen, produktionen och tillväxten
i världsekonomin och i enskilda länder.
Enligt utskottets mening är det rimligt
att som i vårpropositionen räkna med att
återhämtningen  i  världsekonomin  får
förnyad kraft under senare delen av 2003
och att uppgången tilltar i styrka under
2004.
Utskottet  vill här  passa  på  att
kommentera påståendet i motion Fi15 (fp)
om  att  regeringens egna siffror  i
vårpropositionen skulle visa att det är
den inhemska efterfrågan i den svenska
ekonomin som är det stora kortsiktiga
ekonomiska  problemet, inte  en  svag
internationell efterfrågan.
Som bevis för detta anger motionärerna
att  regeringen  i budgetpropositionen
räknade med att den inhemska efterfrågan
skulle bidra med 2,7 %enheter av den
förväntade  tillväxten  2003,  medan
utrikeshandeln netto förväntades minska
tillväxten med 0,2 procentenheter.  I
vårpropositionen   däremot   räknar
regeringen  med  att  den  inhemska
efterfrågan  bidrar  med  endast  1,2
procentenheter till BNP-tillväxten, medan
utrikeshandeln netto, till skillnad från
tidigare prognos, bidrar till att öka
tillväxten med 0,2 procentenheter.
Enligt   utskottets   mening   är
motionärernas slutsats konstruerad för
att passa ett politisk syfte.
Den  internationella  lågkonjunkturen
påverkar givetvis såväl efterfrågan på
svensk  export  som  den  inhemska
efterfrågan. Tydligast framgår detta av
investeringarna, som är en del av den
inhemska     efterfrågan.     I
budgetpropositionen räknade  regeringen
med att den tidigare kraftigt nedpressade
investeringsviljan  i  framför  allt
industriföretagen skulle stiga under 2003
på grund av bl.a. stigande efterfrågan
från utlandet, högre vinster och högre
kapacitetsutnyttjande. Till följd av den
stigande internationella osäkerheten och
den  svagare efterfrågan under senare
delen av 2002 och hittills under 2003
skriver  regeringen  kraftigt   ned
investeringsprognosen i vårpropositionen.
I  budgetpropositionen bedömdes t.ex.
att industriinvesteringarna skulle stiga
med 6 % 2003. I vårpropositionen har den
prognosen justerats ned med nästan 10
procentenheter,  till  en  nedgång  i
industriinvesteringarna på 3,9 %.  På
samma  sätt  har  hushållskonsumtionen
påverkats av den globala utvecklingen,
genom t.ex. den stigande osäkerheten och
den till stor del internationellt styrda
nedgången i börskurserna. Utskottet vill
också erinra om att regeringen, till
följd  av den svagare internationella
efterfrågan, justerat ned sin prognos
över exporten med 4 procentenheter i
vårpropositionen  jämfört   med   i
budgetpropositionen. Importen,  som  i
budgetpropositionen förväntades stiga med
7,8 % 2003, har reviderats ned med 5,5
procentenheter.
Utskottet  vill  till  sist  också
kommentera ett påstående i motion Fi16
(kd) om att regeringen i de tre senaste
årens  budgetpropositioner regelmässigt
"gissat" fel på tillväxten under det
kommande året.
I budgetpropositionen för 2001 räknade
regeringen med att BNP skulle stiga med
3,5 % 2001. Utfallet blev 1,1 %. I
budgetpropositionen för  2002  bedömde
regeringen  att den svenska  ekonomin
skulle växa med 2,4 % 2002. Utfallet blev
1,9 %. I budgetpropositionen för 2003
förväntades en tillväxt under 2003 på 2,5
%. Motionärerna antar i motionen att
utfallet för 2003 blir 1,4 %, dvs. samma
bedömning  som  regeringen  gör  i
vårpropositionen.
Uppräkningen  ovan  visar,  enligt
utskottets mening, hur svårt det är att
göra  prognoser  av  den  ekonomiska
utvecklingen. Särskilt svårt har  det
varit under de aktuella åren på grund av
bl.a.  de  effekter  den  kraftiga
internationella nedgången i IT-branschen,
terrorattackerna  i Förenta  staterna,
terrorhoten och förberedelserna för krig
i Irak haft på både den finansiella och
reala världsekonomin.
Utskottet  kan  dock konstatera  att
regeringen  varit varken sämre  eller
bättre  än andra bedömare under  den
aktuella  tiden.  Hösten  2000,  när
regeringen räknade med att Sveriges BNP
skulle stiga med 3,5 % under  2001,
räknade övriga svenska prognosinstitut,
t.ex.  KI,  Riksbanken, SEB,  Svenska
Handelsbanken och Nordea, i genomsnitt
med att BNP skulle öka med 3,6 % 2001.
Hösten  2001  bedömde  de  övriga
prognosinstituten att BNP 2002 skulle
stiga  med  2,3 %, att jämföra  med
regeringens prognos på 2,4 %. I höstas
låg genomsnittsprognosen på 2,4 %  i
tillväxt för 2003. Regeringen räknade med
2,5 %.

Under de tre aktuella åren har regeringen
(i budgetpropositionerna) räknat med en
tillväxt på i genomsnitt 2,8 % per år.
Övriga prognosmakare har vid samma
tidpunkt räknat med en tillväxt på i
genomsnitt 2,76 % per år.


1.3 Inriktning av den allmänna ekonomiska
politiken

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godkänner det förslag till
allmänna riktlinjer för den ekonomiska
politiken som regeringen redovisar i
vårpropositionen. Förslaget bygger på
en     överenskommelse    mellan
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet  de  gröna.  Riksdagen
avstyrker de förslag som förs fram i
övriga motioner.
Jämför reservation 1 (m, fp, kd, c).

1.3.1 Partimotionernas förslag till
inriktning av den allmänna ekonomiska
politiken

I Moderata samlingspartiets motion Fi14
anförs  att  den  socialdemokratiska
politiken  börjar förfalla. Regeringen
håller  på  att  tappa  greppet  om
statsfinanserna   -   hela   det
statsfinansiella saneringsarbetet  från
början av 1990-talet har förslösats -
samtidigt  som Sverige  halkar  efter
omvärlden  i  fråga om välstånd  och
tillväxt.  För trettio år sedan  låg
Sverige i tillväxttoppen jämsides med
Schweiz och USA. I dag har Sverige lägst
välstånd bland de nordiska länderna och
vi jämförs med Frankrike och Spanien.
Regeringen gör i vårpropositionen en
relativt försiktig bedömning  av  den
ekonomiska utvecklingen men regeringen
tar ingen hänsyn till prognosen när de
utformar den ekonomiska politiken. Den
svenska ekonomin har stora strukturella
brister  som  leder  till   lägre
tillväxtkraft.  Den  stora  offentliga
sektorn kräver t.ex. ett högt skatteuttag
som    minskar    den    privata
investeringsverksamheten, ger ett svagt
arbetskraftsutbud,    en     svag
sysselsättning, sänker produktiviteten,
försämrar konkurrensen och driver svenska
företag  och  högutbildade  utomlands.
Samtidigt har sjukfrånvaron sedan 1997
ökat med drygt 130 % och regeringen visar
en  stor  oförmåga att ta  itu  med
problemen.
Begreppet  Sverige som tillväxtnation
måste återupprättas, enligt motionärerna.
Den ekonomiska politiken bör läggas om
annars  är  risken att tillväxttakten
sjunker tillbaka till de låga nivåer som
registrerades på 1970- och 1980-talen.
För att bryta den svenska eftersläpningen
presenterar motionärerna en  ekonomisk
politik som utgår från målet att den
svenska ekonomin långsiktigt ska kunna ha
en uthållig tillväxt på 3 % per år utan
att inflationen tar fart, från dagens
omkring 2 % per år. För att det ska vara
möjligt  krävs att arbetskraftsutbudet
ökar  samt  att  konkurrensen  och
produktiviteten  i hela  den  svenska
ekonomin  stiger.  En  tillväxtpolitik
kräver   en  stram  utgiftspolitik.
Bidragssystemen måste stramas åt. Den
stora offentliga utgiftsexpansionen måste
brytas  och  de  höga  utgifts-  och
skattenivåerna sänkas. Nedan redogörs för
några av de förslag som presenteras i
motionen.
För att göra det mer lönsamt att
arbeta, öka arbetskraftsutbudet och öka
medborgarnas möjligheter att kunna leva
på sin lön bör skatter sänkas och slopas
på  företagande, arbete och sparande.
Inkomstskatterna  bör   genomgripande
reformeras och sänkas, bl.a. genom att
grundavdraget  vid  den   kommunala
beskattningen höjs till på sikt 50 000 kr
samt  att  brytpunkten  för  statlig
inkomstskatt höjs kraftigt. Dessutom bör
ett  extra kommunalt grundavdrag  för
barnfamiljer införas. Vidare avskaffas
den s.k. värnskatten och på sikt bör
inkomstskatten enligt motionärerna bli
proportionell.  Dubbelbeskattningen  på
aktier bör avskaffas under mandatperioden
och en avveckling av fastighetsskatten
påbörjas  genom  att  taxeringsvärdena
återställs till 1997 års nivå samtidigt
som  skattesatserna successivt  sänks.
Dessutom bör förmögenhetsskatten  samt
arvs- och gåvoskatten slopas. De s.k.
3:12-reglerna för fåmansbolag bör tas
bort  eftersom  de  skadar  svenska
småföretag   och   i   synnerhet
familjeföretagen. En avdragsrätt för hus
hållsnära tjänster bör införas genom en
skattereduktion på 50 % och skatterna på
bensin och diesel bör sänkas samtidigt
som reseavdragen förbättras. Skatterna på
produktionsmedel i jordbruket bör sänkas
för att ge jordbruket möjligheter att
konkurrera. Även avdraget för avgiften
för pensionsförsäkring bör höjas för att
stimulera sparandet. Vidare bör det som
återstår av reklamskatten avskaffas och
de svenska alkoholskatterna anpassas till
omvärldens nivåer. I motionen anges också
att företagskrånglet måste minska genom
färre och enklare regler. Hittills har
det inte hänt så mycket på den fronten.
För att finansiera skattesänkningarna
och stärka statsfinanserna föreslås i
motionen budgetförstärkningar om nästan
40  miljarder  kronor.  Den  största
besparingen, som är ett nytt inslag i
Moderata         samlingspartiets
budgetalternativ, är att ersättningsnivån
i   sjuk-,   arbetslöshets-   och
föräldraförsäkringarna sänks till 75 % av
den  tidigare inkomsten.  Att  minska
transfereringarna är enligt motionärerna
nödvändigt för att långsiktigt garantera
den sociala tryggheten och det sociala
skyddsnätet. Vidare föreslås t.ex. en rad
besparingar inom arbetsmarknadspolitiken.
För  att  pressa  ned sjukfrånvaron,
minska utgifterna för ohälsan och öka
arbetskraftsutbudet föreslås, vid sidan
av   sänkt   ersättningsnivå   i
sjukförsäkringen,  att  anslagen  till
försäkringskassorna för  rehabilitering
utökas. Även ett program för att öka
kvaliteten  i  sjukvården presenteras.
Bland annat bör en nationell vårdgaranti
införas omedelbart i kombination med att
försäkringskassorna ges möjlighet  att
köpa vård. På sikt bör en obligatorisk
och     offentligt    finansierad
hälsoförsäkring införas. Alternativen och
valfriheten inom vården måste släppas
fram   och   remisstvånget   till
specialistläkare avvecklas. De medel som
går direkt till sjukvården bör kraftigt
höjas.  Vidare  måste  Apoteksbolagets
monopol brytas, och ett högkostnadsskydd
i tandvården som gäller för alla bör
ersätta  dagens åldersbaserade system.
Stöden till funktionshindrade ska utökas,
menar motionärerna.
En lång rad åtgärder föreslås för att
reformera arbetsmarknadspolitiken och öka
flexibiliteten   på  arbetsmarknaden.
Förutom sänkningen av ersättningsnivån i
a-kassan och införandet av en bortre
parentes i arbetslöshetsförsäkringen för
att minska marginaleffekterna och öka
arbetskraftsutbudet   föreslås   att
arbetsrätten avregleras samtidigt  som
arbetstidsregleringarna görs flexiblare
och  möjligheterna till tjänstledighet
minskas. Vidare bör arbetsförmedlingen
effektiviseras  genom  bl.a.   ökad
konkurrens.     Dagens     lokala
arbetsförmedlingar kan avknoppas  från
AMS. AMS bör i sin tur ersättas med en ny
effektiv myndighet som bl.a. ska ansvara
för att godtagbara förmedlingstjänster
erbjuds  över  hela  landet  samt
administrera   arbetsmarknadspolitiska
stöd. Vidare bör en allmän obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring  införas.  De
försäkringsmässiga sambanden  bör  bli
tydligare genom att dagens fasta avgifter
ersätts av en premie som relateras till
månadslönen. Premien bör vara avdragsgill
vid  inkomstbeskattningen.  En  ökad
satsning på kvalificerad yrkesutbildning
bör genomföras. Enligt studier gjorda av
t.ex. IMF kan en flexiblare arbetsmarknad
genom   t.ex.   högre   nivå   i
arbetslöshetsförsäkring, mindre stelbent
arbetsrätt och lägre marginalskatter leda
till    att    den    svenska
jämviktsarbetslösheten,   dvs.   den
arbetslöshet som är förenlig med  en
stabil prisutveckling, sjunker med 1-2
procentenheter. Det skulle i sin tur
förstärka  statsbudgeten  med  6-12
miljarder kronor. En sådan utveckling
finns dock av försiktighetsskäl  inte
inräknad i motionärernas budgetförslag.
Konkurrenstrycket i ekonomin måste öka
genom reformeringar och avregleringar av
t.ex. bostadsmarknaden, vården, omsorgen
och  utbildningen.  För  att  öka
konkurrensen, den privata företagsamheten
och  amorteringen av statsskulden bör
också de statliga företagen privatiseras
i en betydligt snabbare takt än vad
regeringen  räknar med.  Motionärernas
avsikt är att under åren 2004-2006 sälja
ut  statliga bolag för 30  miljarder
kronor, 40 miljarder kronor respektive 60
miljarder  kronor, utöver  regeringens
förslag. Sveriges behov av utbyggda och
förbättrade vägar är stort och en utökad
satsning på vägar och järnvägar föreslås.
Grunden för framtidens välstånd ligger
i  en  välutbildad befolkning. Därför
måste, enligt motionärerna, utbildnings-
och  skolpolitiken  läggas  om  och
forskningen förstärkas. Valfriheten och
kvaliteten i skolan ökas genom t.ex. en
nationell skolpeng, vilken innebär att
staten  tar  över  kostnaderna  för
skolväsendet, och genom inrättandet av
ett     fristående     nationellt
kvalitetsinstitut. När skolpengen införs
tillförs skolan nya resurser. Det krävs
också ökade satsningar på grundforskning
och inom forskarutbildningen. Två nya
stiftelseuniversitet bör etableras på ett
par års sikt.
För  att  förbättra  barnfamiljernas
ekonomiska  situation och  öka  deras
valfrihet bör det särskilda kommunala
grundavdraget för barnfamiljer införas.
Motionärerna föreslår vidare  att  en
barnomsorgspeng införs för de familjer
som inte utnyttjar kommunalt finansierad
barnomsorg. Pengen bör utgå med 3 000 kr
per månad, skattefritt, för barn mellan
ett och tre år. Eftersom detta system ska
gälla från ett års ålder bör den 13:e
månaden i föräldraförsäkringen och de tre
extra garantimånaderna tas bort.
De  kommunala  verksamheterna  måste
fokuseras på kärnverksamheterna så att
medborgarna  får  ut  mer  av  varje
skattekrona, vilket enligt motionärerna
underlättas av införandet av en skolpeng,
en  allmän  hälsoförsäkring  och  en
förändrad finansiering av äldreomsorgen.
Verksamheter bör avregleras och utsättas
för konkurrens. Enligt motionärerna ger
deras politik ett successivt utrymme för
att sänka den kommunala utdebiteringen
samtidigt som kvaliteten på  kommunal
service   kan  säkras.  Kommunernas
ekonomiska problem löses bäst genom en
politik som ökar den allmänna tillväxten,
vilket  bl.a.  innebär  att  dagens
inomkommunala utjämningssystem  snarast
måste ersättas.
Ledstjärnan    i    motionärernas
utgiftspolitik är att sänka de offentliga
utgifternas andel av ekonomin för att
minska          statsfinansernas
konjunkturkänslighet, öka  medborgarnas
frihet och öka det offentligas förmåga
att   klara  kärnuppgifterna.   Det
långsiktiga målet för budgetpolitiken bör
vara att den offentliga bruttoskulden
understiger  40 % av BNP.  När  den
skuldnivån uppnåtts bör överskottsmålen
för den offentliga sektorns finansiella
sparande fastställas så att bruttoskulden
som andel av BNP är konstant över en
konjunkturcykel. Motionärerna  föreslår
mål för det offentliga budgetsaldot som
för de närmaste åren är stramare än de
som anges i vårpropositionen. Med dessa
saldomål och förslagen om privatiseringar
kommer   den  offentliga   sektorns
bruttoskuldsättning att närma sig 40 % av
BNP under nästa mandatperiod.
En annan viktig strukturreform för den
svenska ekonomin är, enligt motionärerna,
att euron införs.
I Folkpartiet liberalernas motion Fi15
anförs att mörka moln hopas på Sveriges
ekonomiska himmel. Problemen ökar  på
arbetsmarknaden,  i  kommunerna,  i
företagen   och  i   de   svenska
statsfinanserna. Problemen förvärras av
lågkonjunkturen men har sin grund  i
systemfelen i den svenska ekonomin och
det svenska samhället. För att bryta
denna utveckling behöver Sverige, enligt
motionärerna,  en  politik  för  ökad
tillväxt och välstånd. Det går inte att
som  regeringen bara hoppas på  goda
konjunkturer,  utan  åtgärder  måste
omgående vidtas för att minska Sveriges
strukturella problem och därmed förbättra
statsfinanserna och öka sysselsättningen.
Dagens svenska modell kännetecknas av
världens  högsta skatter,  monopol  i
offentlig regi, omfattande regleringar
och dåligt företagsklimat. Modellen har
inneburit att Sverige halkat  ned  i
välståndsligan, att nästan alla stora
företag flyttat utomlands, att Sverige
tappat   sin   tätposition   som
forskningsnation och att vi misslyckats
med  integrationen  av  invandrare.
Motionärerna presenterar en krisplan som
omfattar  följande  tio  områden  -
förbättrat  företagsklimat,  arbete  i
stället för bidrag, bättre bildning och
kunskap, starkare statsfinanser, lägre
sjukfrånvaro, jämställdhetsreformer, ökad
konkurrens, ny miljö- och energipolitik,
en bättre infrastrukturpolitik och en
offensiv  för  global  demokrati  och
utveckling.
Det  övergripande  målet  för  den
ekonomiska  politiken  bör,  enligt
motionärerna, vara att öka den varaktiga
och långsiktiga BNP-tillväxten till 3 %
per år, från dagens 2 % per år. Delar av
Folkpartiets krisprogram för att stärka
de strukturella förutsättningarna i den
svenska ekonomin presenteras i punkterna
nedan.
·     Skattereform för tillväxt. För
att det ska löna sig att arbeta föreslår
motionärerna bl.a. att marginalskatterna
sänks genom att värnskatten slopas,
brytpunkten för den statliga skatten höjs
i ett första steg till 326 000 kr per år
(gränsen för egenavgifterna) samt att ett
kommunalt  förvärvsavdrag   införs.
Motionärerna föreslår också höjda men
avdragsgilla avgifter till a-kassan som
ett  led  i  en  reformering  av
arbetslöshetsförsäkringen.
Hushållstjänster får en skattereduktion
på 50 %. Sparande underlättas genom att
förmögenhetsskatten sänks och slopas på
sikt. Ett första steg är en avskaffad
sambeskattning och  en  höjning  av
fribeloppet. Fastighetsskatten  sänks
genom att taxeringsvärdena åter fryses på
1997 års nivå till skattesatsen 1,0 % för
småhus och 0,5 % för flerbostadshus.
Systemet för fastighetstaxering  bör
reformeras  i  grunden  och  olika
boendeformer  måste behandlas  lika.
Reavinstbeskattningen för bostäder höjs
till 30 %.  Kompetens- och pensions
sparandet  underlättas  genom  att
avdragsrätten höjs. Principerna från
1990/91 års skattereform - hälften kvar
och att de allra flesta bara ska betala
kommunalskatt - ska återupprättas.
·
·     Företagande och konkurrens ger
tillväxt. För att ändra attityden till
företagande, skapa fler företagare och
jobb måste företagsskatterna sänkas,
antalet regler för att driva företag
minskas och förenklas samtidigt som
konkurrensen     måste     öka.
Dubbelbeskattningen på aktier bör slopas
successivt, arbetsgivaravgifterna sänkas
ytterligare   och   de    s.k.
fåmansbolagsreglerna    reformeras.
Kostnaderna för företagen att hantera
olika regler bör sänkas med en fjärdedel.
Motionärerna har tillsammans med de
övriga borgerliga partierna presenterat
53  förslag  för  att  förbättra
företagandet.  För  att  bl.a.  öka
konkurrensen bör statliga och kommunala
bolag säljas ut och offentliga monopol
brytas  upp.  All lagstiftning  som
försvårar privata alternativ i vården,
skolan och omsorgen bör tas bort. Plan
och  bygglagen  måste  förändras.
Kartellverksamhet bör kriminaliseras och
beläggas med böter och Konkurrensverket
bör ges ökade resurser. Som en viktig
ingrediens för bättre tillväxtklimat
föreslår motionärerna en utökad satsning
på  bl.a.  väginvesteringar.  Även
konkurrensen inom infrastrukturen bör
öka.  Vidare  måste bostadspolitiken
förnyas.
·
·      Socialförsäkringsreform  för
tillväxt.   Trovärdigheten    för
socialförsäkringarna är viktig för ett
bra arbets- och företagarklimat. Förutom
det nya pensionssystemet bör ytterligare
två obligatoriska och från statens budget
fristående försäkringar skapas - en
allmän sjukförsäkring och en allmän
arbetslöshetsförsäkring. Försäkringarna
bör bygga på inkomstbortfallsprincipen,
och det bör finnas ett direkt samband
mellan   avgifter  och  förmåner.
Motionärerna anser också att sjukpenning,
aktivitetsersättning och sjukersättning
som vållats av trafikolyckor bör tas ut
på trafikförsäkringen, vars avgifter bör
höjas. Detta bör kompenseras genom sänkt
skatt.
·
·     Frånvaro ger inte tillväxt.
Viktigast för att minska ohälsan och
sjuktalen är att minska stressfaktorerna
i enskilda människors liv - t.ex. de
olika åtgärder som föreslås i motionen
för att öka människors möjligheter att på
egen hand klara vardagen. Dessutom krävs
bl.a.  att  finansiering av  vården
samordnas mellan olika aktörer, att den
nationella   vårdgarantin   snarast
återinförs  och att resurserna  för
rehabilitering utökas. Vidare  måste
reglerna  mot  felutnyttjande  av
sjukförsäkringen skärpas.
·
·     Kunskap och utbildning  ger
tillväxt.     Den     svenska
utbildningspolitiken  måste  enligt
motionärerna reformeras från grunden. En
rad åtgärder föreslås för att förbättra
skolan och öka kvaliteten inom högskolan,
och  större  resurser avsätts  till
forskningen. Bland annat bör ett antal
attraktiva yrkesutbildningar, som inte
ger högskolebehörighet men väl gedigna
yrkeskunskaper, inrättas. Tankarna om
slopade förkunskapskrav i gymnasiet bör
ej förverkligas.
·
·     Reformering av arbetsmarknaden.
För att komma till rätta med ett av de
största  systemfelen i den  svenska
ekonomin - obalansen mellan de som är
aktiva på arbetsmarknaden och de som står
utanför - föreslås i motionen ett antal
förändringar i arbetsmarknadens sätt att
fungera.  Bland  annat  bör  en
arbetstidsreform med t.ex. en timbank
genomföras som öppnar för flexiblare
arbetstid. Vidare bör en omställningspeng
införas genom vilken den arbetslöse själv
kan    välja   mellan    olika
utbildningssamordnare för att öka sin
anställningsbarhet. För att bl.a. minska
långtidsarbetslösheten bör en jobb- och
utvecklingsgaranti införas som erbjuder
tillfällig sysselsättning, eventuellt i
kombination med utbildning. AMS i dess
nuvarande  form  bör  läggas  ned.
Jobbförmedling och yrkesutbildning bör i
stället genomföras av andra aktörer.
Arbetskraftsinvandringen bör öka för att
bl.a. öka utbudet av arbetskraft inom de
områden som i dag har arbetskraftsbrist.
För  att  öka  integrationen  på
arbetsmarknaden    måste    bl.a.
handläggningstiderna i asylärenden kortas
och språkundervisningen förbättras. Det
s.k. lönebidragstaket bör höjas samtidigt
som Samhalls vinstkrav och organisation
ses  över  för  att  öka   de
arbetshandikappades chanser att komma ut
på arbetsmarknaden.
·
·    Jämställdhet ger tillväxt. Några
av de mest prioriterade uppgifterna är
att avskaffa löneskillnaderna mellan män
och  kvinnor  och öka  individernas
inflytande över sina liv. Det bör enligt
motionärerna bl.a. ske genom att de
offentliga monopolen inom  omsorgen,
skolan och vården bryts upp. Förutom
olika skatteåtgärder som redovisades ovan
bör ett barnkonto införas för att bl.a.
öka valfriheten i barnomsorgen. Dessutom
bör arbetstidslagstiftningen reformeras
för  att  bl.a. öka barnfamiljernas
möjligheter att själva ordna sin vardag.
Vidare bör en jämställdhetsbonus införas.
Bonusen innebär att varje månad som tas
ut i föräldraledighet, som motsvaras av
en månad som även den andra föräldern tar
ut, ger 90 % i ersättning i stället för
dagens 80 %.
·
·     Globalisering ger  tillväxt.
Frihandel   är   avgörande   för
välfärdsutvecklingen. Sverige bör gå i
spetsen för ökad frihandel i världen och
verka  för en avreglering av  EU:s
jordbrukspolitik. Sverige bör också gå
med i EMU. Biståndet bör höjas till 1 %
av BNI under mandatperioden.
·
Vidare anser motionärerna att resurserna
för att stärka rättssäkerheten måste öka.
Till   följd   av   den   osäkra
konjunkturutvecklingen och för att öka
förtroendet  för  den statsfinansiella
utvecklingen  anser  motionärerna  att
budgeteringsmarginalen bör utökas till 16
miljarder  kronor  2004.  Motionärerna
föreslår också att ett nytt mål för
statsfinanserna införs - statens finanser
bör  vara  i  balans  över   en
konjunkturcykel. Om ett balansmål införs
minskar statsfinansernas känslighet genom
att statsskulden som andel av BNP sjunker
över tiden.
I Kristdemokraternas motion Fi16 anförs
att de senaste två mandatperioderna med
Socialdemokraterna vid makten är åtta
förlorade år. Antalet platser i vården
har minskat kraftigt, andelen underkända
elever i grundskolan har ökat, storleken
på  barngrupperna på dagis har ökat,
antalet  poliser  har  skurits  ned,
sjukfrånvaron  har stigit  dramatiskt,
företag och kapital har flytt landet,
lönerna ökar mer än i omvärlden och trots
relativt god konjunktur har Sverige inte
lyckats förbättra sin position i OECD:s
tillväxtliga efter den tidigare kraftiga
nedgången. Vårpropositionen visar också
att regeringen framöver inte kommer att
nå sysselsättningsmålet, målet om 4 %
öppet  arbetslösa eller målet om  en
halvering  av  socialbidragsberoendet.
Propositionen  visar  också  att  den
ekonomiska eftersläpningen kommer  att
fortsätta    framöver.   Regeringen
presenterar dock ingen plan för att bryta
utvecklingen.  Tvärtom   saknas   i
vårpropositionen konkreta åtgärder för
att öka tillväxtförutsättningarna i den
svenska  ekonomin, precis som  i  de
tidigare arton stora ekonomisk-politiska
propositionerna som regeringen sedan 1994
lagt fram på riksdagens bord.
Den svaga konjunkturen visar, enligt
motionärerna, att det nu är hög tid att
rätta till några av strukturfelen i den
svenska ekonomin - rekordhögt skattetryck
och stora marginaleffekter som gör att
det lönar sig dåligt att arbeta och
skapar ett osunt bidragsberoende, en hög
beskattning som gör det svårt att locka
och  behålla  företag,  kapital  och
kompetens i landet, en dåligt fungerande
arbetsmarknad och lönebildning och en
svag  konkurrens i  stora  delar  av
ekonomin. Målet bör vara en varaktigt
hållbar tillväxt på minst 3 % per år,
jämfört med den tillväxt på knappt 2 %
som Sverige i genomsnitt haft under de
senaste 30 åren.
För att öka sysselsättningen, minska
arbetslösheten och öka möjligheterna för
medborgarna att klara sig på sin egen lön
föreslås att inkomstskatten reformeras i
fyra steg bl.a. genom en kraftig höjning
av  grundavdraget  i  den  kommunala
beskattningen, en skattereduktion  för
förvärvsarbetande  och  ett  generellt
förvärvsavdrag och genom att den s.k.
värnskatten  avskaffas.  Vidare  sänks
arbetsgivaravgifterna med inriktning mot
de   mindre  företagen,  och   en
skattereduktion på hushållens köp  av
tjänster i det egna hemmet införs för att
stimulera  tjänstesektorn. Vidare  bör
rimliga och rättvisa konkurrensvillkor
för  jordbruket  och  åkeri-  och
transportsektorn  skapas  genom  sänkt
dieselskatt.     Förmögenhetsskatten
avvecklas  i  tre  steg.  Först  tas
sambeskattningen bort. Därefter  sänks
skattesatsen stegvis tills skatten är
avvecklad.   Dubbelbeskattningen   på
utdelningsinkomster avvecklas successivt,
arvsskatten  på  bundet  kapital  vid
generationsskifte i företag  avskaffas
samtidigt som arvskatten för makar slopas
i        enlighet       med
Egendomsbeskattningskommitténs  förslag.
Dock höjs bolagsskatten. Avdragsrätten på
pensionssparande höjs och gränsen för
reseavdraget för resor till och från
jobbet  sänks.  Vidare  införs  ett
riskkapitalavdrag  som  innebär  att
investeringar i onoterade företag blir
avdragsgilla mot inkomst av tjänst eller
kapital. Dessutom bör fastighetsskatten
avskaffas samtidigt som kommunerna ges
rätt  att ta ut avgift på bostäder,
kommersiella    fastigheter    och
industrifastigheter.  Förändringen  av
fastighetsskatten   föreslås   bl.a.
finansieras  genom  en  höjning  av
reavinstskatten   på  privatbostäder.
Sammantaget föreslås skattesänkningar som
i slutet av 2004 uppgår till drygt 28
miljarder kronor jämfört med regeringens
förslag.
Arbetsmarknadens  funktionssätt  måste
förbättras för att minska riskerna för
arbetskraftsbrist inom vissa områden och
skapa   en   bättre   balans   i
lönebildningsprocessen.  Ett  av  de
allvarligaste hoten mot  den  svenska
ekonomin är att lönerna fortsätter att
stiga  snabbare  än  i  EU-länderna.
Villkoren  för  lönebildningen  bör
förbättras genom t.ex. sänkta skatter och
marginaleffekter,    en     högre
egenfinansiering i en ny obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring  och  förlängda
varseltider vid strejkåtgärder. En ökad
dynamik och flexibilitet i lönesättningen
måste   skapas.   De   nuvarande
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste
ses över och minskas och regelverket
förenklas.   Nya   alternativ   som
kompletterar    den   traditionella
arbetsförmedlingen bör  släppas  fram.
Ökade  satsningar  bör  göras  på
kvalificerad yrkesutbildning  för  att
avhjälpa bristsituationer.
Konkurrensen  måste öka  inom  t.ex.
varudistributionen,    detaljhandeln,
tjänstesektorn,  byggsektorn  och  den
offentliga  sektorn.  För  att  öka
effektiviteten i vården och  omsorgen
anser motionärerna att konkurrensen ska
öka  genom  att bl.a.  fler  privata
initiativ  tillåts.  Resurserna  till
Konkurrensverket  bör   höjas   och
konkurrenslagen skärpas, bl.a. genom att
kartellbildning kriminaliseras. Kommunalt
och statligt ägande bör avvecklas på de
marknader  där  privata  alternativ
konkurrerar   eller  skulle   kunna
konkurrera, kommunallagen bör ses över i
konkurrenshänseende samtidigt som lagen
om offentlig upphandling måste göras mer
kraftfull. Kvarvarande konkurrenshämmande
regleringar i den privata sektorn bör
avvecklas.  Regelverket  som  omger
företagen måste minska. Kristdemokraterna
presenterar tillsammans med de övriga
borgerliga partierna ett program inom
olika områden för att öka företagandet.
För  att stimulera byggandet föreslår
motionärerna att de dämpande effekterna
av byggmomsen bör motverkas genom att en
skattereduktion vid byggande  av  nya
bostäder införs.
Dagens  familjepolitik  har,  enligt
motionärerna, stora brister  ur  både
valfrihets-  och  fördelningssynvinkel.
Införandet  av maxtaxan har  urholkat
kvaliteten i barnomsorgen och minskat
valfriheten.  Familjepolitiken  måste
reformeras för att öka valfriheten och
rättvisan. Ett barnomsorgskonto på 80 000
kr per år för barn som fyllt ett år bör
införas.  Kontot  ska   ej   vara
skattepliktigt  men  trappas  av  i
förhållande till hur mycket  kommunal
barnomsorg som utnyttjas. Genom kontot
ökar  möjligheterna att  t.ex.  korta
arbetstiden  eller  anlita  alternativ
omsorg. Taket i föräldraförsäkringen höjs
till elva prisbasbelopp, och den s.k.
garantinivån i försäkringen höjs till 200
kr  per dag samtidigt som två  s.k.
kontaktdagar per barn och år införs.
Bostadsbidragen för de sämst  ställda
barnfamiljerna  bör  förbättras  och
reglerna  för  beräkning  av  den
sjukpenninggrundande inkomsten förändras.
Förslagen finansieras bl.a. genom att den
13:e månaden i föräldraförsäkringen och
de nittio garantidagarna slopas.
Motionärerna  anför   vidare   att
regeringens okänsliga budgetsanering har
drabbat pensionärerna hårt genom bl.a.
nedskärningar, brister inom äldrevården
samt  genom  de  växande  vårdköerna.
Dessutom har värdet av pensionerna släpat
efter.  Därför  bör  pensionärernas
situation förbättras genom sänkt skatt
och  genom  att  de  sämst  ställda
pensionärerna   får   en   särskild
förstärkning.    Vidare    föreslår
motionärerna  att inkomstprövningen  i
bostadstillägget  inte  ska  innehålla
fritidsfastigheter    och     att
omställningspensionen för  efterlevande
återställs fullt ut. Vården, skolan och
omsorgen tillförs ytterligare resurser
genom att resurserna till kommunsektorn
ökar med 4 miljarder kronor de närmaste
åren utöver regeringens förslag. Dessutom
tillförs  landstingen  ytterligare  1
miljard kronor under perioden genom den
nationella vårdgaranti som motionärerna
vill införa. Det måste också blir mer
attraktivt  att studera vidare  efter
grundskolan.   Studiebidragen   och
bidragsandelen  av  studiemedlen  för
högskolestuderande bör höjas samtidigt
som   det  s.k.  fribeloppet  för
heltidsstuderande slopas.
En strategi för att öka hälsan och
minska sjukskrivningstalen föreslås  i
motionen. Förutom åtgärder för att öka
individens valfrihet och möjlighet att
leva på sin egen lön och därmed bättre
klara  vardagen föreslås att  en  ny
samordnad    rehabiliteringsförsäkring
införs efter den modell som presenteras i
Rehabiliteringsutredningen.  För  detta
ändamål avsätts 2,8 miljarder  kronor
under    2004.    Vidare    bör
försäkringskassorna          och
Riksförsäkringsverket ges mer resurser
för att bl.a. korta handläggningstiderna.
För  att  förbättra  den  snabbt
förfallande väg- och järnvägsstrukturen
måste extra resurser satsas under de
närmaste åren. Detta har blivit än mer
nödvändigt   sedan   regeringen   i
vårpropositionen föreslår en neddragning
av  infrastrukturanslagen. Motionärerna
vill som en långsiktig finansieringsmetod
för investeringar införa ett program med
partnerskap med den privata sektorn, s.k.
PPP-finansiering     (public-private
partnership). Motionärerna föreslår också
satsningar   för  att  återupprätta
rättsväsendet.
Kristdemokraterna kritiserar regeringen
för   valet   av  samarbetspartier.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet är av
tradition  negativa  till  ekonomisk
tillväxt,  och deras inflytande  över
regeringspolitiken har ytterligare ökat
osäkerheten om regeringens  ekonomiska
kurs.
Enligt     motionärerna     bör
socialförsäkringssystemen reformeras och
utvecklas mer mot fonderade system. De
fem   partier  som   står   bakom
pensionsreformen borde kunna överlägga om
en sådan förändring.
Sverige bör enligt motionärerna fullt
ut delta i EMU-samarbetet, och för att
minska          statsfinansernas
konjunkturkänslighet  bör  statsskulden
avbetalas i en snabbare takt än vad
regeringen föreslår, bl.a. genom att fler
statliga företag säljs ut. En  sådan
utförsäljning motiveras också av  att
staten måste renodla sin roll.
För att bl.a. finansiera satsningar och
skatteförändringar föreslås besparingar
motsvarande omkring 28 miljarder kronor
netto 2004.
I Centerpartiets motion Fi17 anförs att
den  starka uppgången i den  svenska
ekonomin i slutet av 1990-talet  och
början av 2000-talet berodde på, dels de
strukturreformer  som  den  borgerliga
regeringen vidtog i början av 1990-talet,
dels den statsfinansiella sanering som
Centerpartiet deltog i vid mitten av 1990-
talet. Därefter har Socialdemokraterna
visat ett tydligt ointresse för  att
förvalta resultatet och fortsätta arbetet
med de strukturella reformer som krävs
för att öka tillväxten och ekonomins
motståndskraft. Regeringen har  slösat
bort hela besparingsresultatet från de
goda  åren.  Regeringens  ansvarslösa
agerande gör att det nu återigen krävs
kraftiga besparingar som på nytt kommer
att drabba de utsatta grupper som fick
betala dyrt för 1990-talets sanering.
Sverige behöver enligt motionärerna en
ny ekonomisk politisk inriktning. Den
ekonomiska stabiliteten måste öka och
långsiktigt  hållbara  förutsättningar
skapas för att öka framtidstron  och
minska  statsfinansernas  känslighet.
Inriktningen måste vara att föra  en
ekonomisk politik som, till skillnad från
regeringens, skapar förutsättningar för
den svenska ekonomin att klara både upp-
och  nedgångar  i den internationella
konjunkturen,  vilket inte  minst  är
viktigt med tanke på dagens stora globala
osäkerhet. Det är också viktigt för att
klara den stora demografiska utmaningen
där allt färre ska försörja en alltmer
åldrande befolkning.
Omvandlingen  måste  ske  genom  att
skattetrycket och utgifternas andel av
BNP långsiktigt sänks. Sverige behöver en
förnyelse  av det social  skyddsnätet
samtidigt som det offentliga uppdraget
måste ses över för att uppfylla de krav
som ställs i ett modernt samhälle.
Utgångspunkten  för förändringen  bör
vara att varje svensk ska få bestämma
över sitt eget liv och sin egen vardag.
Fokus i politiken måste förskjutas från
den  statliga maktapparaten till  den
enskilda  människans livskvalitet  och
självbestämmande. Grundläggande är att
företagandet måste öka för att minska
ekonomins  känslighet.  Centerpartiet
presenterar   i   motionen   fyra
reformområden. Delar av innehållet  i
områdena presenteras nedan.
·     Tillväxt och självbestämmande.
För att öka självbestämmandet, uppmuntra
företagandet     och     minska
marginaleffekterna   föreslås   en
inkomstskattereform. Skatten sänks genom
en skatterabatt på 10 000 kr för alla.
Rabatten ersätter dagens grundavdrag.
Vidare införs en särskild förvärvsrabatt
på högst 10 800 kr. Den särskilda
rabatten trappas ned vid inkomster som
uppgår till 180 000 kr per år och högre.
En skattereduktion på hushållstjänster
införs  och reseavdraget  höjs  och
inkluderar  resor  till  och  från
barnomsorg. Vidare införs en skatterabatt
för att kompensera den höjning av a-
kasseavgiften som föreslås i motionen.
Barnfamiljernas självbestämmande ökas
ytterligare genom att barnbidraget för
barn i åldern ett till sex år fördubblas
fram till 2006 och att föräldrarna ges
lagstadgad rätt att jobba halvtid under
barnets första åtta år. Taket  och
grundnivån i föräldraförsäkringen höjs
och ersättningen under garantidagarna
höjs.    Sammantaget    föreslås
skattesänkningar som under 2006 uppgår
till netto drygt 50 miljarder kronor.
Inkomstskattereformen innebär, enligt
motionärerna, att kommunernas skattebaser
ökar,  vilket  minskar  behoven  av
statsbidrag  och  ökar  kommunerna
självbestämmande. Som ett led i ökat
självbestämmande föreslås också särskilda
satsningar på rättsväsendet genom bl.a.
ökade  resurser  till  polisen  och
kriminalvården. Vidare satsas resurser
för att uppmuntra kvinnligt företagande
genom bl.a. skattelättnader för sparande
till  eget arbete. För att  minska
lönediskrimineringen föreslås att mål i
ärendet flyttas från Arbetsdomstolen till
allmän domstol.
·
·     Tillväxt genom företagande. För
att stimulera företagande, sparande och
premiera eget risktagande  bör  ett
riskkapitalavdrag och ett starta-eget-
sparande införas. Anslagen för s.k.
såddkapital, dvs. kapital  för  att
utveckla en produkt eller idé innan ett
företag etablerats, bör höjas och för att
underlätta   generationsskiften   i
småföretag bör arvs- och gåvoskatten för
makar och bröstarvingar slopas. Antalet
regler som omger företagandet bör under
mandatperioden minska med 25 %. Det
svenska  jordbrukets  konkurrenskraft
förstärks bl.a. genom att diesel- och
kväveskatterna i jordbruket sänks och
skatten på handelsgödsel slopas. Ett
pilotprojekt  med  biodrivmedel  bör
genomföras. Projektet bör finansieras
genom    en    skattereduktion.
Socialförsäkringarna bör ses över så att
företagare får samma regler som anställda
i  sjuk-  och  föräldraförsäkringen.
Motionärerna säger nej till regeringens
förslag till utökat arbetsgivarinträde
och föreslår i stället ett system för
sjuklöneansvar  där   småföretagens
kostnader för arbetsgivarinträde kraftigt
kompenseras.        Regeringens
arbetsmarknadspolitik  har  brutalt
misslyckats, enligt motionen. För att få
ned     arbetslösheten    måste
arbetsmarknadspolitiken  förnyas  och
decentraliseras. En rätt till utbildning
bör    införas,    de    stora
utbildningsprogrammen i AMS regi bör
fasas ut och större vikt bör läggas på
mer individanpassade utbildningar och
yrkesutbildningar. Vidare  bör  s.k.
övergångsarbetsmarknader      för
långtidsarbetslösa inrättas. På dessa
marknader  ska  arbetskraften  vara
billigare  genom  att  arbetsgivaren
kompenseras med sänkt arbetsgivaravgift.
Arbetskraftsinvandring bör tillåtas öka
för att Sverige ska klara framtidens
arbetskraftsbehov. Ersättningsnivån i a-
kassan bör sänkas till 78 % kombinerad
med historisk beräkning av inkomsten.
Dessutom    bör   en    allmän
arbetslöshetsförsäkring införas med ökad
självfinansieringsgrad. För att  öka
livskraften i hela Sverige föreslås en
extra satsning utöver regeringens på
kommunikationer, främst för drift och
underhåll av vägnätet. Dessutom bör
staten  ta  ansvar för en  digital
infrastruktur som kommer alla till del.
Kunskaper är viktiga för tillväxt och
välfärd i hela landet. Anslagen till
utbildning och forskning höjs.
·
·     Tillväxt genom hälsa. För att
minska ohälsan och bekämpa de rekordhöga
sjukskrivningstalen föreslår motionärerna
ett paket av åtgärder inom en mängd
områden. Till exempel bör en finansiell
samordning     mellan     olika
försäkringssystem,          en
rehabiliteringsgaranti och en nationell
vårdgaranti  införas. Varje  enskild
individ  bör  få  rätt  till  en
rehabiliteringslots, och vid förlängd
sjukskrivning bör två läkarintyg krävas.
Arbetsgivaransvaret vid sjukskrivningar
måste bli mer välavvägt och för att öka
människors  benägenhet  att  lämna
arbetsplatser de inte trivs på bör en
rätt till ett års tjänstledighet för att
pröva nytt jobb införas. För att öka
incitamenten för individen att återgå i
arbete bör ersättningsnivåerna i sjuk-
och arbetslöshetsförsäkringarna sänkas
samtidigt  som beräkningen  av  den
sjukpenninggrundande inkomsten förändras.
·
·     Tillväxt och miljö. En hållbar
utveckling är grunden för all utveckling
och en sådan kan endast nås genom en
stark  tillväxt  och  ett  hållbart
företagande. För att förbättra boende
måste ett nationellt handlingsprogram för
kretsloppsanpassat  byggande  snarast
utarbetas samtidigt som det nationella
miljöarbetet utifrån Agenda 21 måste
intensifieras i landets kommuner. För att
öka  byggandet  måste  konkurrensen
förbättras   och   det    s.k.
bruksvärdessystemet reformeras. Vidare
bör  en  utvärdering av  byggmomsen
genomföras. Skatten på boendet måste
minskas,   bl.a.   genom   lägre
taxeringsvärden   via   en   s.k.
medianvärdesberäkning och genom  att
skattesatserna sänks 2005 och 2006.
Förmögenhetsskatten bör sänkas genom
bl.a. slopad sambeskattning och genom att
endast halva taxeringsunderlaget ska ingå
i      förmögenhetsbeskattningen.
Miljöinvesteringar i fastigheter bör
inte, som i dagsläget, leda till högre
taxeringsvärden    och    högre
fastighetsskatt.
·
Motionärerna föreslår också att biståndet
höjs  ytterligare.  Biståndsmålet  bör
återupprättas. De skattesänkningar som
föreslås i motionen uppgår till netto
drygt 50 miljarder kronor 2006. Vidare
presenteras besparingar motsvarande 53
miljarder kronor 2006 (exklusive räntor),
genom  bl.a.  sänkt  sjuk-  och  a-
kasseersättning, höjd egenfinansiering i
a-kassan,   effektiviseringar   inom
arbetsmarknadsområdet samt genom ändrad
inkomstbeskattning,  vilken   minskar
behovet av kompenserande statsbidrag till
kommunerna.  Enligt  motionärerna  bör
staten inte äga företag. De föreslår
därför  en  utförsäljning av  statlig
verksamhet under de kommande tre åren på
30 miljarder kronor 2004 respektive 50
miljarder kronor under både 2005 och
2006. Vidare anser motionärerna att ett
balanskrav  för  staten  bör  införas
liknande det som finns för kommunerna.
Sverige bör inte införa euron. Ett nej
till EMU ger oss tid och utrymme att
driva igenom de långsiktiga ekonomiska
förändringar som Sverige så väl behöver,
enligt motionärerna.

1.3.2 Finansutskottets ställningstagande
till partimotionernas förslag till
inriktning av den allmänna ekonomiska
politiken

I finansplanen skriver regeringen att hög
sysselsättning och låg arbetslöshet är
grunden för välfärden. Med hög tillväxt,
alltfler som jobbar och allt färre som är
arbetslösa  stärks  rättvisan   och
välfärden.  Då  ökar  resurserna  och
välfärden kan steg för steg byggas ut.
Finansutskottet   delar   regeringens
bedömning och koncentrerar sig därmed i
det följande på bedömningar av de olika
alternativens betydelse för att skapa
förutsättningar för fortsatt förnyelse
och tillväxt.
Utskottet börjar med att diskutera en
av de viktigaste frågorna för Sveriges
framtida utveckling - sjukskrivningarna
och ohälsan i samhället.
De senaste åren har sjukskrivningarna
och utgifterna för sjukfrånvaron ökat
dramatiskt. Riksförsäkringsverkets (RFV)
senaste statistik visar visserligen att
det totala antalet sjukskrivningsdagar
minskat något under första kvartalet i
år, men att antalet långtidssjukskrivna
fortsätter att öka. Särskilt stor är
andelen långtidssjukskrivna kvinnor  i
både offentlig och privat sektor. Som
utskottet framhållit vid flera tillfällen
är  den ökade ohälsan och den  höga
sjukfrånvaron i första hand ett mänskligt
problem, men den är även ett hot mot den
ekonomiska  tillväxten och  välfärden.
Utvecklingen har medfört lidande för den
enskilde, problem för arbetsgivarna och
leder  till  en  hård belastning  på
socialförsäkringssystemen.  Om   inte
utvecklingen  vänds  kommer  viktiga
välfärdssatsningar att trängas  undan.
Detta slöseri med såväl mänskliga som
ekonomiska resurser måste brytas.
I partimotionerna presenteras åtgärder
för att hejda den stigande sjukfrånvaron.
Av den anledningen vill utskottet anföra
följande.

Halvering av sjukdagarna till 2008

I höstas ställde sig riksdagen bakom det
av regeringen föreslagna målet om att
antalet sjukdagar ska halveras fram till
2008  samt  att nya aktivitets-  och
sjukersättningar ska minska. Utskottet
kan, i likhet med de utredningar som
genomförts på området, konstatera att
orsakerna till sjukfrånvaron är många
och komplexa. För att få ned sjuktalen,
minska kostnaderna och nå det uppsatta
målet krävs därför en mångfald åtgärder
inom en rad olika områden.
Hösten 2001 presenterade regeringen
det  s.k. 11-punktsprogrammet för att
förbättra  arbetsvillkoren och  minska
ohälsan i arbetslivet. Programmet följdes
upp i vårpropositionen för 2002 och en
rad  nya  åtgärder  presenterades  i
budgetpropositionen  för  2003,  bl.a.
tillfördes  hälso-  och  sjukvården
ytterligare 3,75 miljarder kronor under
perioden  2002-2004  för  att  öka
tillgängligheten inom vården samtidigt
som försäkringskassorna fick ytterligare
resurstillskott för att klara den ökade
arbetsbelastningen. Som en följd av 11-
punktsprogrammet startades bl.a. olika
försöksverksamheter för att öka hälsan
bland  de anställda i den offentliga
sektorn. Erfarenheterna från dessa försök
utvärderas nu och sprids successivt till
andra delar av verksamheterna. Från och
med den 1 juli i år blir det också
obligatoriskt att redovisa uppgifter om
sjukfrånvaron i årsredovisningarna.

Ytterligare insatser

Regeringen går nu vidare med förslag om
ytterligare insatser. I mitten av mars
2003 lämnade regeringen en proposition
till riksdagen (prop. 2002/03:89)  om
förändringar inom sjukförsäkringen.  I
propositionen  föreslås  bl.a.  att
precisionen vid sjukskrivningar ska ökas
genom att heltidssjukskrivningar undviks,
att   avstämningsmöten  mellan  den
sjukskrivne och berörda parter införs,
beslutsunderlagen       förbättras,
utbildningen   i   försäkringsmedicin
förstärks,  antalet  försäkringsläkare
utökas och deras roll förändras. Vidare
föreslås att arbetsgivarens utredningar
om  rehabiliteringsåtgärder  ska  bli
obligatoriska och att tiden med vilande
sjuk- eller aktivitetsersättning förlängs
med  ett  år. Dessutom föreslås  att
försäkringskassorna senast ett år efter
sjukanmälningsdagen  ska  ha  utrett
möjligheterna att ge den försäkrade sjuk-
eller aktivitetsersättning i stället för
sjukpenning. Förslaget påverkar dock inte
dem som redan varit sjukskrivna längre än
ett år.
Några av de åtgärder som föreslås i
vårpropositionen är:
·      Den  s.k.  sjuklöneperioden
förlängs med 7 dagar till 21 dagar
fr.o.m. den 1 juli i år. Samtidigt införs
ett högkostnadsskydd för småföretagen.
·
·     Beräkningen av sjukpenningen
förändras fr.o.m. den 1 juli i år.
Ersättningen minskas genom att basen för
vilken sjukpenningen beräknas reduceras.
·
·     Sjukpenningen till arbetslösa
justeras så att den inte överstiger
arbetslöshetsersättningen. Förändringen
träder i kraft den 1 juli 2003.
·
·     Ett anställningsstöd inrättas
för    att   underlätta    för
långtidssjukskrivna att  åter  börja
arbeta. Stödet är utformat som  en
tidsbegränsad subvention av lönen för de
långtidssjukskrivna som får anställning
hos annan arbetsgivare. Stödet beräknas
omfatta ca 3 000 personer.
·
·    Tillämpningen av karensdagen ska
ses  över.  Utgångspunkten  är  att
karensdagen ska gälla lika för alla
oavsett tidpunkt för sjukanmälan.
·
·     Den  av regeringen tidigare
aviserade  höjningen  av  taket  i
sjukförsäkringen senareläggs.
·
Om målet om en halvering av antalet
sjukdagar till 2008 ska nås krävs dock,
enligt  utskottets mening,  att  fler
insatser görs. Regeringen anger också i
vårpropositionen att de åtgärder som nu
vidtagits eller föreslagits endast är ett
första steg på vägen. Regeringen avser
därför att i budgetpropositionen för 2004
återkomma med överväganden och förslag om
bl.a. en förstärkning av det förebyggande
arbetet inom t.ex. företagshälsovården,
ökat ansvar för sjukskrivna för  att
underlätta återgång till arbetet och en
begränsning  av sjukersättningen  till
högst tre år i taget. Dessutom aviserar
regeringen att den avser att föreslå ett
system med ekonomiska drivkrafter med
syftet  att  skapa  incitament  för
arbetsgivaren som bidrar till att ohälsan
i arbetslivet minskar.
I  bl.a.  motion  Fi15  (fp)  är
motionärerna kritiska mot en del  av
förslagen  om  ekonomiska drivkrafter.
Åtgärderna riskerar att försvåra  för
personer som har en svag ställning på
arbetsmarknaden och kan dessutom leda
till att olika former av avtalsbaserade
och privata lösningar breder ut sig,
enligt motionärerna.
Enligt utskottets mening är det viktigt
att  olika former av drivkrafter och
incitament  införs så  att  enskilda
arbetsgivare tar ett större ansvar för
t.ex.  arbetsmiljön  och  förebyggande
åtgärder på arbetsplatserna. Förslagen
måste dock i vanlig ordning anpassas och
avvägas  mot  t.ex.  den  ekonomiska
politikens övriga mål. I vårpropositionen
anger  regeringen  hur  systemet  med
drivkrafter bör byggas upp. Inriktningen
bör vara följande:
·     Systemet  ska omfatta  hela
arbetsmarknaden och utformas på ett sätt
som långsiktigt stärker både individer
och företagande.
·
·     Arbetsgivarna ska betala en del
av  ersättningen vid sjukdom utöver
sjuklöneperioden.
·
·     Drivkrafterna utformas så att
insatser som leder till minskad ohälsa
och  lägre sjukpenningkostnader  ger
arbetsgivarna lägre kostnader.
·
·     Anpassning  måste  ske  mot
gällande kollektivavtalslösningar.
·
·       Högkostnadsskydd    för
småföretagare måste ges så att ett ökat
kostnadsansvar    även    efter
sjuklöneperioden    inte    blir
tillväxthämmande. Småföretag ska inte
drabbas av för höga kostnader vid långa
sjukskrivningar.
·
·     Sanktioner mot arbetsgivare som
inte    utarbetar    fullständiga
rehabiliteringsunderlag övervägs.
·
·     Särskild uppmärksamhet måste
riktas mot de grupper som redan i dag har
svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Annars finns risk för att selekteringen
på arbetsmarknaden ökar.
·
I  bl.a.  Centerpartiets motion  Fi17
föreslår motionärerna att finansieringen
av t.ex. rehabilitering samordnas mellan
olika myndigheter.
Utskottet vill med anledning av detta
erinra om att regeringen i början av maj
överlämnade en remiss till Lagrådet om en
finansiell    samordning     inom
rehabiliteringsområdet.  I   remissen
föreslås  att en frivillig  samverkan
mellan        försäkringskassorna,
länsarbetsnämnderna,  landstingen  och
kommunerna införs. Samordningen ska öka
effektiviteten i användningen av resurser
för  personer  som är  i  behov  av
samordnande insatser från olika parter
samt  i förlängningen leda till  att
personerna  snabbare  kommer  ut  på
arbetsmarknaden.

Den starka sysselsättningstillväxten
stannade av 2002

Utskottet övergår nu till att diskutera
arbetsmarknaden.
I motion Fi16 (kd) hävdar motionärerna
att regeringen inte når sina viktigaste
mål. Den öppna arbetslösheten når inte
till målet 4 %, trots en rad statistiska
manipulationer  av  statistiken,  och
sysselsättningsmålet kommer  inte  att
infrias.
Även motionärerna i motion Fi14 (m)
menar att det i dagsläget ser ut som om
regeringen inte kommer att uppfylla något
av  målen.  Den  öppna arbetslösheten
stiger. Sysselsättningsgraden faller och
fjärmar sig från 80-procentsmålet.  I
motion Fi17 (c) hävdas att regeringen
brutalt har misslyckats och att  det
behövs en grundläggande reformering av
arbetsmarknadspolitiken.     Liknande
argument framförs i motion Fi15 (fp).
Till  skillnad från motionärerna  kan
utskottet konstatera att den  svenska
arbetsmarknaden förbättrades markant i
slutet av 1990-talet och början av 2000-
talet. Sysselsättningen steg samtidigt
som  både den öppna och den  totala
arbetslösheten sjönk. Från mitten av 1997
till   mitten   av   2001   ökade
sysselsättningen med omkring 320  000
personer, och den öppna arbetslösheten
gick ned med omkring 4 procentenheter.
Till  följd  av  bl.a.  den  svaga
internationella  konjunkturen  och  de
omfattande strukturförändringarna  inom
t.ex.  IKT-sektorn, dvs. sektorn  för
informations- och kommunikationsteknik,
har  dock  efterfrågan på arbetskraft
avtagit högst väsentligt. Trots det steg
sysselsättningen något under förra året,
bl.a.  som  en följd  av  det  s.k.
tillfälliga sysselsättningsstödet  till
kommuner och landsting. Möjligtvis har
också den ökade sjukfrånvaron bidragit
till att sysselsättningen ökat, trots det
svagare  konjunkturläget.  Statistiska
centralbyråns arbetskraftsundersökningar
(AKU) visar dock att sysselsättningen
minskat under det första kvartalet i år.
Enligt den senaste undersökningen var 4
200 000 personer sysselsatta i mars i år.
Det är 19 000 personer färre än i mars
2002. Den öppna arbetslösheten låg i mars
på 4,6 % mot 3,8 % samma månad i fjol.

Målet för den öppna arbetslösheten nåddes
hösten 2000

Målet  om en halvering av den öppna
arbetslösheten till 4 % 2000 som regering
och riksdag satte upp 1996 nåddes i
oktober   2000,  och  den   öppna
arbetslösheten var i genomsnitt 4 % under
både  2001  och  2002.  Den  öppna
arbetslösheten började emellertid stiga
mot slutet av 2002 och uppgången har
fortsatt under inledningen av 2003 till
den ovan redovisade nivån i mars 2003 på
4,6     %.     Men     enligt
Arbetsmarknadsstyrelsens      (AMS)
månadsstatistik   steg   det   s.k.
obalanstalet,  dvs.  andelen  öppet
arbetslösa  plus andelen  personer  i
konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska  program,  med
endast 0,1 %enheter i mars 2003 jämfört
med mars 2002 från 6,8 % till 6,9 %.
Orsaken är att antalet deltagare i de
olika arbetsmarknadspolitiska programmen
minskat jämfört med i fjol.
Med tanke på konjunkturavmattningen och
den kraftiga nedgången i IT-sektorn måste
det  senaste  årets  utveckling  på
arbetsmarknaden enligt utskottets mening
betecknas som relativt god. Utskottet
vill    dock    framhålla    att
arbetsmarknadsstatistiken  visar  att
skillnaderna mellan olika regioner är
stora.  Som redovisades ovan  uppgick
obalanstalet i hela riket till 6,9 % i
mars  2003, enligt AMS uppgifter.  I
Stockholms län var siffran 4 % medan den
i Norrbottens län uppgick till 12,6 %. En
närmare genomgång av siffrorna visar att
den  totala arbetslösheten under  det
senaste året sjunkit i tio län, stigit i
nio län och varit oförändrad i två län.
Störst var uppgången i Västernorrlands
län där den totala arbetslösheten ökade
med  0,8  procentenheter. Störst  var
nedgången i Örebro län. I de flesta län
där den totala arbetslösheten sjunkit har
nedgången berott på ett minskat antal
personer   i  arbetsmarknadspolitiska
åtgärder medan den öppna arbetslösheten
stigit.  Undantagen är  Hallands  och
Södermanlands län där både den öppna
arbetslösheten  och  antalet  åtgärder
sjunkit.

Sysselsättningsmålet utvecklades gynnsamt
fram till 2001 men ...

SCB:s  undersökningar visar att  även
riksdagens  och  regeringens   s.k.
sysselsättningsmål, dvs.  att  antalet
sysselsatta i åldern 20-64 år som andel
av befolkningen i samma åldersgrupp ska
uppgå till 80 % 2004, utvecklades väl
fram  t.o.m. 2001. Den högsta  nivån
hittills  nåddes  i  maj  2001  då
sysselsättningsgraden    säsongrensat
uppgick  till  78,5 %. Därefter  har
sysselsättningsgraden successivt sjunkit
till följd av lågkonjunkturen och den
svagare sysselsättningstillväxten. I mars
2003  låg  sysselsättningsgraden  på
säsongrensat 77,6 %.
Samtidigt kan utskottet konstatera att
de  flesta  indikatorer -  vakanstal,
antalet nyanmälda lediga platser till
arbetsförmedlingarna,     företagens
uppgifter  om  anställningsplaner  i
Konjunkturinstitutets   (KI)   olika
barometrar och AMS varselstatistik  -
tyder på att sysselsättningen totalt sett
fortsätter att sjunka framöver.
Detta visar, enligt utskottets mening,
att det måste vidtas åtgärder inom en rad
olika   områden   för   att   öka
förutsättningarna   för   att   nå
sysselsättningsmålet.

... det krävs omfattande insatser för
att målet ska nås

Utbudet av arbetskraft måste öka och den
svenska arbetsmarknadens sätt att fungera
måste  förbättras  ytterligare.   I
traditionell            svensk
arbetsmarknadspolitisk   anda   måste
arbetslinjen, som numera kan betraktas
som  en  arbets-  och kompetenslinje,
hävdas. Matchningen mellan arbetssökande
och lediga platser måste effektiviseras
ytterligare så att sysselsättningen kan
fortsätta   att  öka   utan   att
inflationsdrivande och tillväxthämmande
flaskhalsar           uppstår.
Arbetsförmedlingarnas verksamhet måste i
ännu högre grad inriktas på att förhindra
bristsituationer och att förmedla lediga
jobb. Vakanstiderna måste kortas  och
långtidsarbetslösheten      minskas.
Förmedlingarna måste i ännu högre grad
prioritera personer som är långtidsarbets
lösa  och  långtidsinskrivna.  Stora
ansträngningar måste göras för att öka
sysselsättningsgraden bland t.ex. äldre,
funktionshindrade  och   utomnordiska
grupper, även om utskottet med glädje kan
konstatera att arbetslösheten för delar
av dessa grupper sjönk påtagligt fram
t.o.m. 2002.

Arbetsmarknadspolitiken har lagts om

Till skillnad från vad som hävdas i
partimotionerna kan utskottet konstatera
att  arbetsmarknadspolitiken under  de
senaste tre till fyra åren lagts om i en
klart      tillväxt-      och
sysselsättningsfrämjande   inriktning.
Volymmålen har tagits bort och inslagen
av matchning och utbildning har ökat
markant.
I   t.ex.  regleringsbrevet   till
Arbetsmarknadsverket för 2003 anges att
målen för arbetsmarknadspolitiken bl.a.
ska vara att vakanstiderna för lediga
platser  och  arbetslöshetstiden  för
arbetssökande  ska   hållas   nere.
Arbetslöshetstiderna ska kortas genom en
effektiv  sökprocess  och   antalet
långtidsinskrivna    ska    minska
kontinuerligt och uppgå till i genomsnitt
högst  37  000 personer  per  månad.
Kompetenshöjande åtgärder ska sättas in
för dem som har svårast att komma in på
arbetsmarknaden. Ett konkret mål inom
detta område är att andelen personer som
fått  arbete 90 dagar efter avslutad
arbetsmarknadsutbildning i genomsnitt ska
uppgå till minst 70 %. Dessutom ska i
genomsnitt    minst    60    000
arbetshandikappade personer per månad ha
lämpligt arbete. Andelen personer som går
från lönebidragsfinansierat arbete till
osubventionerat ska öka under året.
Åtgärderna inriktas i allt högre grad
mot sektorer där brist på arbetskraft
bedöms uppkomma. Till exempel har en
försöksverksamhet           med
bristyrkesutbildning för redan anställda
genomförts   och   ett   förstärkt
anställningsstöd införts för att öka de
långtidsinskrivnas möjligheter att få ett
reguljärt  arbete.  Det  förstärkta
anställningsstödet för personer som varit
inskrivna i arbetsförmedlingen under två
respektive fyra år omfattade i mars 2003
drygt 11 000 personer. Utskottet vill i
sammanhanget erinra om att regeringen i
propositionen  om en förstärkning  av
arbetsmarknadspolitiken      (prop.
2002/03:44), som lades fram på riksdagens
bord i slutet av februari 2003, bl.a.
föreslår  att försöksverksamheten  med
bristyrkesutbildning för redan anställda
genomförs på nytt fram t.o.m.  2005.
Dessutom föreslås att reglerna för det
särskilda sysselsättningsstödet förändras
för att öka jobbchanserna för personer
som under en lång tid befunnit sig i den
s.k. aktivitetsgarantin men som trots det
inte   lyckats  få  fotfäste   på
arbetsmarknaden.    Aktivitetsgarantin
infördes 2000 för personer som är eller
löper risk att bli långtidsarbetslösa.
Antalet deltagare i aktivitetsgarantin
uppgick i mars i år till omkring 37 500
personer.
Till  följd  av  konjunkturnedgången
uppgick  antalet  deltagare  i  de
konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska programmen till i
genomsnitt 117 000 i fjol, vilket var
fler än vad regeringen räknade med i både
vårpropositionen   för   2002   och
budgetpropositionen för 2003. I år väntas
antalet  deltagare  minska  till  i
genomsnitt 97 000 personer. Detta kan
jämföras med att antalet deltagare 1994
var drygt 235 000 personer - en nedgång
med nästan 140 000 personer perioden
1994-2003, om prognoserna för  i  år
uppfylls.
Under 2000 beslutade riksdagen även om
en relativt omfattande reformering av
arbetslöshetsförsäkringen. Reformeringen
innebar bl.a. att försäkringens roll som
omställningsförsäkring   förtydligades.
Kraven på den arbetslöse tydliggjordes
samtidigt som rättssäkerheten för den
enskilde förstärktes. I den proposition
om    en    förstärkning    av
arbetsmarknadspolitiken, som refererades
ovan,  föreslår regeringen ytterligare
förändringar i försäkringen för att bl.a.
effektivisera   samverkan    mellan
försäkringen och aktivitetsgarantin och
för att förbättra matchningsprocessen.
Regeringen har under de senaste åren
föreslagit ett antal nya åtgärder för att
höja arbetsutbudet, öka sysselsättningen
och förbättra tillväxtmöjligheterna  i
alla delar av landet. Bland annat har de
extra  700  miljoner  kronor  som
Arbetsmarknadsverket de  senaste  åren
använt  för  tillfällig personal  vid
arbetsförmedlingarna permanentats.  För
att minska deltidsarbetslösheten har 100
miljoner kronor avsatts under perioden
2002-2004.    För    att    öka
arbetshandikappades möjligheter att komma
ut på arbetsmarknaden har ytterligare
motsvarande  1  000 lönebidragsplatser
inrättats.  För  att  bl.a.  minska
tendenserna  till  flaskhalsar  och
arbetskraftsbrist i storstadsregionerna
har ett tidsbegränsat investeringsbidrag
införts för att öka produktionen  av
främst    små   och   medelstora
hyreslägenheter.  Regeringen  föreslog
också  nyligen  (prop.  2002/03:98)
ytterligare stimulanser för  att  öka
produktionen av mindre hyresrätter och
studentbostäder. Förra året påbörjades
dessutom en försöksverksamhet med ett
s.k. friår. Friåret innebär att anställd
personal ska få möjlighet att ta ledigt
upp till ett år under förutsättning att
arbetsgivaren samtidigt  anställer  en
person som varit arbetslös som vikarie.
Försöket ska hålla på till december 2004
och omfattar tolv kommuner - Botkyrka,
Gällivare,   Göteborg,   Hultsfred,
Hällefors, Katrineholm, Landskrona, Lund,
Piteå, Strömsund, Västerås och Åmål.

Sysselsättningen bland invandrare måste
öka

Dessutom  genomförs  under  perioden
2001-2003  ett program för  att  öka
invandrarnas    deltagande     på
arbetsmarknaden. Bland annat förstärks
den  kompletterande  utbildningen  för
arbetslösa  invandrare  med  utländsk
utbildning   inom   hälso-   och
sjukvårdsområdet. Vidare genomförs  en
kompletterande utbildning för personer
med utländsk utbildning inom lärarområdet
och inom teknik och naturvetenskap. Den
s.k.   valideringen   av   utländsk
yrkeskompetens  har utökats,  och  en
försöksverksamhet   med   alternativ
platsförmedling för invandrare prövas. I
propositionen  om en förstärkning  av
arbetsmarknadspolitiken     föreslår
regeringen också att en försöksverksamhet
med  arbetsplatsintroduktion för vissa
invandrare   ska   inrättas   vid
arbetsförmedlingen. Utskottet  vill  i
detta  sammanhang  också  nämna  att
regeringen  i samarbete  med  Svenskt
Näringsliv   nyligen  startade   en
arbetsgrupp som bl.a. ska undersöka hur
näringslivets engagemang i arbetet för
att   integrera   invandrare   på
arbetsmarknaden bättre kan tas till vara.

Satsningarna på utbildning och kompetens
höjer arbetskraftsutbudet

Till   insatserna  för  att   öka
arbetskraftsutbudet ska enligt utskottets
mening också läggas de reformer och de
medel som satsas på att effektivisera och
öka      utbildningen      och
kompetensutvecklingen.    Ytterligare
åtgärder är att Högskoleverket fått i
uppdrag  att analysera hur högskolans
utbildningsutbud  bättre  ska  kunna
anpassas till arbetsmarknadens  behov.
Enligt utskottets mening bidrar också
maxtaxan  i  barnomsorgen  och  de
skattesänkningar för särskilt låg- och
medelinkomsttagare som genomförts under
de senaste åren till att öka utbudet av
arbetskraft. Vidare kan också den införda
möjligheten att fortsätta att  arbeta
efter 65 års ålder bidra till stigande
sysselsättning.

Nya åtgärder i vårpropositionen för att
öka sysselsättningen ...

I vårpropositionen föreslår regeringen
ett antal nya åtgärder och insatser för
att öka sysselsättningen och förbättra
olika   gruppers   möjligheter   på
arbetsmarknaden.
För att öka ungdomarnas (åldern 20-24
år) sysselsättning avser regeringen att
ge Högskoleverket i uppdrag att göra
effektstudier av högskoleutbildningen för
att  öka  ungdomarnas  kunskaper  om
högskoleutbildningarnas  betydelse  för
anställningsbarheten. Högskoleverket ska
också få i uppdrag att se över hur
tidigare högskolestudier tillgodoräknas
samt föreslå åtgärder som gör att det
blir  lättare  att tillgodoräkna  sig
tidigare  kurser. Regeringen  föreslår
vidare   att   repetitions-   och
kompletteringsstudier på gymnasienivå med
högre studiebidrag tas bort. Dessutom ska
övergången direkt från gymnasiet till
högskolan förbättras och utökas.
För att öka invandrarnas deltagande på
arbetsmarknaden anger regeringen att den
avser att återkomma med förslag om ett
utökat  och  förbättrat  system  för
validering  av  invandrares  utländska
yrkeskompetens. Dessutom anger regeringen
att den under 2004 kommer att föreslå en
reformering av svenskundervisningen för
invandrare samt öka möjligheterna för
invandrare att lära sig svenska genom
arbetsplatspraktik.
Regeringen anger vidare att de olika
formerna av anställningsstöd ska ses över
för att öka effektiviteten och prioritera
dem som varit arbetslösa under en lång
tid och har svårt att få en reguljär
anställning.   För   att   minska
arbetslöshetstiderna ska styrningen av
arbetsmarknadspolitiken    ytterligare
förbättras.  Skillnaderna  i  resultat
mellan  Arbetsmarknadsverkets   olika
regioner ska mer noggrant följas upp
samtidigt  som  arbetsförmedlingarnas
arbete   med  handlingsplaner   ska
utvärderas.   För   att   minska
deltidsarbetslösheten  ska  bl.a.  en
utredning om möjligheterna att införa en
rätt   till   heltidssysselsättning
tillsättas.  I  syfte  att   höja
arbetskraftsutbudet    och    öka
arbetskraftsdeltagandet anger regeringen
vidare att den avser att se över hur
marginaleffekterna  vid  inträde  på
arbetsmarknaden kan sänkas. I dagsläget
kan höga marginaleffekter i skatte- och
bidragssystem resultera i att människor
avstår  från  att söka  sig  ut  på
arbetsmarknaden.
Ytterligare åtgärder ska vidtas för att
öka sysselsättningen bland äldre. Till
detta ska också läggas åtgärderna för att
minska  sjukfrånvaron  som  utskottet
redovisat ovan. För att vi långsiktigt
ska nå en hög sysselsättning är det
nödvändigt att vi får bukt med ohälsan
och de höga sjukskrivningstalen.
Vidare   föreslår   regeringen   i
vårpropositionen att  det  tillfälliga
sysselsättningsstödet till kommuner och
landsting  som  infördes  förra  året
förlängs till att gälla även 2004.

... fler åtgärder kommer i
budgetpropositionen

Utskottet vill till sist också erinra om
att regeringen i vårpropositionen anger
att det krävs ytterligare insatser för
att sysselsättningsmålet ska nås och att
regeringen därför avser att återkomma med
ytterligare     åtgärder      i
budgetpropositionen för 2004.
I  anslutning  till  diskussionen  om
arbetsmarknaden vill utskottet kommentera
det påstående som görs i bl.a. motion
Fi16  (kd)  om  att  den  kraftiga
sysselsättningsökningen sedan 1997 är en
bubbla eftersom sjukfrånvaron ökat starkt
under  samma  tid.  Den  faktiska
sysselsättningen skulle ha  ökat  med
endast 5 promille av befolkningen under
perioden 1997-2001, enligt motionärerna.
Som utskottet tidigare konstaterat är
de senaste årens dramatiska ökning av
antalet sjukskrivna ett mycket allvarligt
problem, ur både ett privat och ett
samhälleligt perspektiv. Utskottet har
också ovan tagit upp frågan om olika
etgärder för att öka hälsan och öka
andelen människor i arbete. Däremot är
beskrivningen i Kristdemokraternas motion
missvisande.  Enligt   SCB:s   AKU-
undersökning, vilken är den officiella
svenska arbetsmarknadsstatistiken, steg
sysselsättningen under perioden 1997-2001
med 8,1 % eller ca 320 000 personer.
Under samma period ökade antalet personer
i arbete (dvs. sysselsatta exklusive de
som varit frånvarande under mätperioden)
med 5,6 % eller ca 190 000 personer.
Skillnaden på 2,5 procentenheter eller
130  000 personer förklaras av  ökad
frånvaro av olika slag, däribland framför
allt sjukfrånvaro.
Innan  utskottet  övergår  till  att
diskutera lönebildningen vill utskottet
bestämt avvisa förslaget i Folkpartiet
liberalernas  motion  Fi232  om  en
nedläggning av stora delar av AMS för att
i   stället   bl.a.   lägga   ut
jobbförmedlingsverksamhet på en flora av
platsförmedlingar som drivs av  olika
huvudmän. Utskottet vill också starkt
avvisa de omfattande nedskärningar av AMS
olika  program som föreslås i  såväl
Folkpartiet liberalernas motion, Moderata
samlingspartiets    motion    Fi14,
Kristdemokraternas  motion  Fi16  som
Centerpartiets  motion   Fi17.   Om
motionernas förslag genomfördes skulle
situationen  för  många  arbetslösa
försämras på ett mycket allvarligt sätt,
speciellt för personer som bor i regioner
där efterfrågan på arbetskraft är svag.
Förslagen skulle öka de skillnader i
regional sysselsättning som redan finns
och som utskottet redogjort för tidigare.

Lönebildningen spelar stor roll för
tillväxten och sysselsättningen

Om sysselsättningsmålet ska kunna nås och
tillväxten fortsätta att stiga i nivå med
utvecklingen i slutet av 1990-talet och
början av 2000-talet är det av avgörande
betydelse att den svenska lönebildningen
fungerar väl och att löneökningarna i
alla sektorer ligger på en rimlig nivå.
Om  de  totala  lönekostnaderna  ökar
snabbare än produktiviteten riskerar den
svenska ekonomin att hamna i en situation
med stigande inflation, räntehöjningar,
svagare tillväxt och ökad arbetslöshet
som följd. I ett sådant läge äventyras
också utrymmet för framtida reformer och
skattesänkningar.
Enligt  utskottets  mening  är  de
grundläggande förutsättningarna för en
bra fungerande svensk lönebildning goda.
Förtroendet  för låginflationspolitiken
bland ekonomins olika aktörer är hög,
vilket innebär att risken minskat för att
avtalade löneökningar ska gröpas ur av en
kraftig  och okontrollerad  inflation.
Löntagarna har också under de senaste
åren    fått   historiskt   höga
reallöneökningar trots att de nominella
lönepåslagen  varit  måttfulla.  Under
perioden 1994-2001 steg reallönerna med i
genomsnitt ungefär 3 % per år. Det kan
jämföras med utvecklingen under 1980-
talet då reallönerna var i stort sett
oförändrade samtidigt som de nominella
löneökningarna ökade dubbelt så mycket
som i slutet av 1990-talet. Till det
kommer att företagen och arbetsgivarna i
dag är medvetna om svårigheterna att
vältra över stigande lönekostnader på
konsumenterna. Utskottet kan i det här
sammanhanget  även  konstatera  att
lönebildningens institutionella omgivning
har förändrats påtagligt de senaste åren.
Inom t.ex. industrin och inom delar av
handeln har nya samarbetsavtal tecknats.
Avtalen  utgör den ram  inom  vilken
avtalsförhandlingarna bedrivs. Vidare har
Medlingsinstitutet  inrättats,   vars
uppgift är att understödja avtalsparterna
i deras strävan att uppnå både en stabil
reallöneutveckling och en  snabb  och
uthållig uppgång i sysselsättningen.
Utskottet kan dock konstatera att de
nominella lönerna under 2001 och 2002
stigit snabbare än tidigare, trots den
svagare  konjunkturen.  Enligt  både
Medlingsinstitutet          och
Konjunkturinstitutet (KI) steg de totala
lönekostnaderna med 4,3 % 2001 och 4
% 2002. Det är högre än löneökningarna
i t.ex.
euroområdet och i Förenta staterna under
samma tid. Under perioden 1996-2001 har
arbetskraftskostnaderna i det  svenska
näringslivet stigit med  ungefär  1,5
procentenheter mer per år än motsvarande
kostnader i EU, mätt i nationell valuta.
Den svenska konkurrenskraften har trots
det förstärkts under perioden genom en
god produktivitetsutveckling och fallande
krona. I den årliga rapport  om  de
samhällsekonomiska förutsättningarna för
lönebildningen  i  Sverige  som  KI
publicerade i höstas och som tas fram på
uppdrag av regeringen konstaterade KI att
Sverige under de närmaste åren skulle
behöva  komma  ned  i  en  lägre
löneökningstakt för att uppnå en fortsatt
gynnsam utveckling med fortsatt stigande
sysselsättning och minskad arbetslöshet.

Arbetsmarknadens parter har ett särskilt
ansvar

Utskottet utgår från att de senaste årens
höga nominella löneökningstakt framöver
anpassas  nedåt  så  att   svensk
konkurrenskraft inte försämras. Enligt
utskottets mening har arbetsmarknadens
olika parter ett särskilt ansvar för att
löneökningarna inte går över vad som är
samhällsekonomiskt  försvarbart.  Detta
gäller, enligt utskottets mening, även
företagsledarna  som,  i  likhet  med
fackföreningarna och arbetstagarna, måste
ta ansvar för sina löner. Utskottet vill
i sammanhanget även påpeka att det är
angeläget  att  lönebildningsprocessen
möjliggör relativlöneförändringar  inom
ramen för den samlade löneökningstakt som
ekonomin tål.

Arbetsrätten

När  det gäller arbetsrätten är  det
utskottets principiella uppfattning att
det  i många fall finns en felaktig
föreställning om att en försvagning av
arbetsrättslagstiftningen skulle ge stora
positiva  effekter på tillväxten  och
sysselsättningen. Framför allt  bidrar
arbetsrätten  till att  skapa  trygga
arbetsförhållanden och stabila ekonomiska
villkor, vilket i sig stärker tryggheten
för de anställda. Enligt en studie av
arbetsrätten i olika OECD-länder som OECD
publicerat  i Employment Outlook  har
arbetsrättens utformning  inga  större
effekter på den totala sysselsättningen
eller den totala arbetslösheten i ett
land.

Retoriken kring välfärdsligorna

Utskottet övergår nu till att diskutera
de övergripande tillväxtfrågorna. I sin
politiska argumentation använder Moderata
samlingspartiet,    Kristdemokraterna,
Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna
ofta det som kallas för OECD:s tillväxt-
eller välfärdsliga. "Sverige rasar  i
välståndsligan"  är   ett   vanligt
förekommande uttryck i de  ekonomisk-
politiska motionerna. Vad det handlar om
är den statistik som OECD sammanställer
av  s.k.  köpkraftskorrigerade  BNP-
uppgifter per invånare. Enligt  t.ex.
motion Fi14 (m) har Sverige sedan 1970
halkat från en femte till en tolfte eller
nittonde plats i välfärdsligan, beroende
på hur man räknar.
Som  utskottet påpekat vid  tidigare
behandlingar (senast i bet.  2002/03:
FiU1) är OECD:s statistik så pass osäker
att man bör vara mycket försiktig med att
dra alltför långtgående slutsatser av
uppgifterna. Möjligheten till jämförelser
mellan  länderna är mycket begränsad,
enligt  bl.a. OECD:s egna  uppgifter.
Dessutom har måttet stora brister som
mått på den ekonomiska välfärden.
Utskottet har också tidigare påpekat
att valet av tidsperiod har en avgörande
betydelse för resultatet. Till exempel
har Arbetarrörelsens ekonomiska råd (AER)
i en rapport (nr 5 2000) visat att om man
i stället använder 1947 som utgångsår,
1997 som slutår och BNP per invånare i
åldern 15-64 år som välfärdsmått blir
resultatet en allmän, mycket  kraftig
utjämning mellan OECD-länderna. Sveriges
placering ändras under perioden  från
plats sex till plats åtta. Samtidigt
ökade  Sveriges  produktionsnivå  från
nästan 60 % till nästan 80 % av Förenta
staternas nivå.
Utskottet kan emellertid utifrån t.ex.
OECD:s statistik konstatera att svensk
ekonomi tappat i relativ position mot
andra länder under framför allt  två
perioder de senaste 30 åren - under andra
hälften av 1970-talet och i början av
1990-talet. Den absolut största nedgången
kom i början av 1990-talet då Sveriges
BNP föll samtidigt som flera andra länder
fortsatte att ha en positiv tillväxt.

Sveriges relativa position förbättras

I  Kristdemokraternas partimotion Fi16
redovisas en del beräkningar som anses
bevisa  att Sverige släpat  efter  i
tillväxt även under senare delen av 1990-
talet. Sådana beräkningar är dock mycket
beroende av t.ex. val av jämförelseländer
och val av tidsperiod. I motionen sägs
t.ex. att Sveriges BNP 2002 skulle ha
varit 200 miljarder kronor högre  om
Sverige under perioden 1994-2002 hade
haft samma tillväxttakt som Finland.
Enligt utskottets mening är det mycket
tillfredsställande att Finland under de
senaste  åren haft en hög  ekonomisk
tillväxt. Finland är en viktig granne och
handelspartner, och forskning visar att
svensk och finländsk konjunkturutveckling
ofta är intimt sammanvävd. Sverige har
också mycket att lära av Finland på
skilda områden. Men samtidigt måste man
komma ihåg att Finlands uppgång delvis är
en följd av den kraftiga nedgången i
början av 1990-talet, då Finlands BNP
föll betydligt mer än Sveriges. Uppgången
medförde också att Finland, innan den
internationella    konjunkturnedgången
påbörjades 2001, visade tydliga tecken på
bristsituationer på arbetsmarknaden och
stigande inflationstakt, enligt OECD:s
bedömning.  Till  detta  kommer  att
arbetslösheten i Finland, trots den höga
tillväxttakten   under   1990-talet,
fortfarande ligger omkring  9  %  av
arbetskraften, en av de högsta nivåerna i
EU.
Enligt OECD:s statistik steg Sveriges
BNP med i genomsnitt 3,1 % per år mellan
åren  1994  och  2002  (inklusive
tillväxttakten 1994, dvs. under nio år).
Tillväxten i OECD-området ökade med i
genomsnitt 2,7 % per år under samma
period, tillväxten i EU med i genomsnitt
2,4 % och tillväxten i euroområdet med
2,2 % per år. Detta innebär att om
Sverige under perioden hade haft samma
tillväxt  som OECD-området, EU  eller
euroområdet i genomsnitt hade nivån på
Sveriges BNP varit lägre 2002.

Svenska tillväxten dubbelt så hög som
euroområdets förra året

Utskottet vill i detta sammanhang påminna
om att den svenska ekonomin växte med 1,9
% 2002, enligt Statistiska centralbyråns
(SCB) preliminära beräkningar. Det är en
dubbelt så hög tillväxt som i EU och
euroområdet där BNP under förra året steg
med 1 % respektive 0,8 %.
I  motion  Fi14 (m), men  också  i
motionerna Fi15 (fp) och Fi16 (kd), anges
att målet för den ekonomiska politiken
bör vara en långsiktigt hållbar tillväxt
på minst 3 % per år.

Hög tillväxt - ett viktigt mål i den
ekonomiska politiken

Som utskottet framhållit vid ett flertal
tillfällen tidigare är en hög ekonomisk
tillväxt  en avgörande  del  av  den
ekonomiska politiken under förutsättning
att  den är ekologiskt hållbar.  Som
redovisades ovan har Sveriges BNP stigit
med i genomsnitt 3,1 % per år sedan 1994,
vilket är 0,9 procentenheter mer per år
än genomsnittet i euroområdet och 0,4
procentenheter mer per år än genomsnittet
av OECD-länderna.
Utskottet  vill här  passa  på  att
referera  till  kommissionens  senaste
uppföljning    av    den    s.k.
Lissabonprocessen.  Vid  toppmötet  i
Lissabon satte EU upp målet att till 2010
bli  världens mest konkurrenskraftiga,
dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi.
Varje  år  görs  en  uppföljning  av
medlemsländernas insatser för att  nå
målet. I uppföljningen jämförs ländernas
utveckling inom ett fyrtiotal områden,
som  t.ex.  sysselsättning,  tillväxt,
inflation och prisutveckling.  I  den
senaste uppföljningen har Sverige flest
topplaceringar i jämförelsen.  Sverige
framhålls också av kommissionen som ett
föregångsland när det gäller ekonomiska
reformer,  sysselsättning, miljö  samt
forskning och innovation.
Utskottet vill också nämna en rapport
om de offentliga finanserna i EU som EU-
kommissionen presenterade i fjol. Enligt
rapporten  är  de svenska  offentliga
finanserna de som bland EU-länderna bäst
stimulerar till ökad tillväxt och ökad
sysselsättning. Vidare är Sverige ett av
de  två  länder som under 1990-talet
lyckats   förbättra  de  offentliga
utgifternas bidrag till tillväxt  och
sysselsättning samtidigt som utgiftsnivån
sjunkit.  Det  andra  landet   är
Nederländerna.
Det är utskottets fasta övertygelse att
möjligheterna  att  nå  den  höga
tillväxttakten i slutet av 1990-talet
hade  varit betydligt sämre  med  de
budgetalternativ    som    Moderata
samlingspartiet, Kristdemokraterna  och
Folkpartiet liberalerna presenterat för
den aktuella perioden. De mycket stora
skattesänkningar och budgetnedskärningar
som  partierna, framför allt Moderata
samlingspartiet, då förespråkade hade med
stor sannolikhet skapat en betydande oro
och  osäkerhet bland ekonomins  olika
aktörer med kraftigt negativa effekter på
tillväxt, sysselsättning och välfärd som
följd.
Utskottet  vill  i  anslutning  till
diskussionen kort även redogöra för en
vidareutveckling     av     den
köpkraftskorrigerade BNP-statistiken som
EU:s statistikorgan, Eurostat, tar fram.
Eurostat  har  bl.a.  undersökt  den
köpkraftskorrigerade produktionsnivån för
olika regioner inom EU-länderna under
1998. Resultatet visar på en ganska stor
skillnad mellan de fattigaste och rikaste
regionerna  i flertalet  länder.  Den
största spridningen finns enligt Eurostat
i Tyskland följt av Frankrike, Österrike
och Belgien. Enligt Eurostats uppgifter
är Sverige det land som har den minsta
spridningen mellan olika regioner.  I
likhet med OECD:s s.k. välfärdsliga är
även Eurostats beräkningar behäftade med
stora statistiska problem. Men enligt
utskottets mening kan man  ändå  dra
följande viktiga slutsats: de regionala
klyftorna  i Sverige förefaller  vara
mindre än i flertalet övriga länder i EU.
Utskottet  vill  i likhet  med  vid
tidigare behandlingar också erinra om att
det finns andra undersökningar som kan
komplettera OECD:s mått och därmed bidra
till  att  fördjupa  diskussionen  om
ekonomisk välfärd. En sådan undersökning
är den rapport om utvecklingsnivån i
världen  som  FN:s  utvecklings-  och
biståndsorgan, UNDP, löpande publicerar.
I  UNDP:s  sammanvägda  index  över
livslängd, utbildning och levnadsstandard
placerade sig Sverige på andra plats
2002, strax efter Norge. Vid mitten av
1970-talet låg Sverige på en fjärdeplats.
En annan undersökning, där perspektivet
är betydligt snävare och framför allt
behandlar närings- och företagsklimatet,
är   den  jämförande  studien  av
näringspolitiken som Näringsdepartementet
nu publicerat tre år i rad. Förra årets
rapport Benchmarking av näringspolitiken
2002 (Ds 2002:20) gör en bedömning av
Sveriges utveckling jämfört med andra
OECD-länder vad avser indikatorer inom
t.ex.   områdena   näringsliv   och
företagande, arbetsmarknad,  arbetsliv,
forskning och utveckling, IT och tele,
energiförsörjning och  transporter.  I
korthet  visar resultaten att Sverige
hamnar  på  den  övre tredjedelen  i
rangordningen i 29 av de  51  olika
indikatorer som undersökts. Endast i fem
fall placerar sig Sverige i den tredjedel
av  länder  som  har  den  sämsta
utvecklingen. Jämfört med den studie som
gjordes 2001 har Sverige förbättrat sin
position  i  13  indikatorer  medan
positionen försämrats i 6 indikatorer.

Företagen och globaliseringen

Innan utskottet går in på frågorna kring
konkurrens  och  företagsklimat  vill
utskottet kort kommentera diskussionen i
bl.a. motionerna Fi14 (m), Fi15 (fp) och
Fi16 (kd) om försäljningar av företag
till utlandet och ökat utlandsägande.
Runtom i världen pågår en omfattande
globalisering av ägandet och produktionen
och en internationell omstrukturering i
näringslivets  olika  branscher.  Både
ingående och utgående direktinvesteringar
och s.k. portföljinvesteringar har ökat
mycket  kraftigt, även  om  en  viss
avmattning noterats under de senaste åren
till följd av den svaga konjunkturen och
nedgången i IKT-sektorn (sektorn  för
informations- och kommunikationsteknik).
Enligt  utskottets  mening  är  det
utomordentligt    viktigt     att
globaliseringens  och   det   ökade
utlandsägandets effekter på  ekonomin,
näringslivet och sysselsättningen noga
följs  och  analyseras.  Frågan  är
emellertid inte unik för Sverige. I både
Europa och den övriga industrivärlden
pågår en intensiv debatt om utländska
förvärv,      företagsutflyttningar,
sammanslagningar  och  företagsklimat.
Debatten är emellertid ofta onyanserad
och  ibland  rentav  behäftad  med
undergångstoner. Enligt utskottets mening
finns  det mycket som tyder på  att
utländska investeringar i Sverige kan
spela en viktig roll för utvecklingen i
svensk ekonomi. I många fall tillför nya
internationella ägare nytt kapital, ny
kompetens och nya förutsättningar för
investeringar,    produktion    och
försäljning.
Bilden av en ödesmättad utförsäljning
av svenska företag och utflyttning av
huvudkontor måste också kompletteras med
att  även  svenska  företag  i  stor
utsträckning köper utländska företag för
att stärka sin ställning och kompetens.
Enligt            Riksbankens
betalningsbalansstatistik  har  svenska
företag  under  perioden  1995-2002
direktinvesterat i utlandet för omkring
130 miljarder kronor mer än vad utländska
företag direktinvesterat i Sverige (i
dessa siffror har för 1999 den jämbördiga
fusionen mellan Astra och Zeneca rensats
bort eftersom Astras innehav i Zeneca är
bokfört  som ett portföljinnehav  och
därmed   inte   registrerat    i
direktinvesteringsstatistiken    medan
Zenecas innehav i Astra är registrerat
som en direktinvestering).
För att ytterligare nyansera debatten
vill  utskottet  även  referera  en
enkätundersökning    som    Svenska
Industritjänstemannaförbundet (SIF) gjort
bland de större medlemsklubbarna  med
anledning av debatten om utflyttning av
svensk industriproduktion. Enligt enkäten
var det under perioden 1999-2001 lika
många företag som flyttade in verksamhet
till Sverige som det var företag som
flyttade ut verksamhet till andra länder.
Utlandets kraftigt stigande  intresse
för Sverige, svenska företag och svenskt
näringsliv har bl.a. berott på Sveriges
framgångar inom IT-sektorn. Vid sidan av
direktinvesteringar i svenska IT-företag
har det skett ett betydande inflöde av
utländska investeringar och kapital när
det gäller forskning och utveckling inom
IT. Även om den s.k. IKT-sektorn för
tillfället  karakteriseras av  kraftig
avmattning  och  omstrukturering  är
utskottet övertygat om att IT-sektorn
kommer att få stor betydelse för Sverige
och den svenska tillväxten framöver. Ett
tydligt bevis på sektorns betydelse för
den svenska ekonomin är den oro och
osäkerhet som de senaste årens problem i
företaget Ericsson skapat. Utskottet vill
här passa på att erinra om att det på
regeringens initiativ pågår ett flertal
olika  projekt  för  att  stimulera
användandet av IT och främja utvecklingen
av mobila tjänster i samhället.

Företagsklimatet avgörande för tillväxt
och sysselsättning

Helt avgörande för Sverige, den svenska
tillväxten och sysselsättningen är att
Sveriges konkurrenskraft är  hög  och
företagsklimatet gott. Till skillnad från
vad som hävdas i motionerna Fi14 (m),
Fi15 (fp), Fi16 (kd) och Fi17 (c) anser
utskottet att det grundläggande klimatet
för  företagande, expansion och högre
sysselsättning är relativt gott, även om
den            internationella
konjunkturavmattningen och nedgången i
IKT-sektorn  skapat  påfrestningar  på
skilda håll i näringslivet.
De offentliga finanserna har sanerats,
vilket har gett en stabil och hållbar
makroekonomisk situation. För att befästa
denna utveckling annonserar regeringen i
vårpropositionen ett antal besparingar
och utgiftsbegränsningar för att klara
utgiftstaken under 2003 och 2004.
Räntorna har sjunkit kraftigt både i
förhållande till tidigare under 1990-
talet och till räntenivåerna under 1970-
och 1980-talen. Sedan slutet av 1990-
talet har de svenska obligationsräntorna
endast legat några tiondelar över de
tyska  obligationsräntorna.  Under  de
senaste årens turbulens på valuta- och
räntemarknaderna med  bl.a.  sjunkande
värde på den svenska kronan har dock
skillnaden från de tyska räntorna stigit
till omkring 0,5 procentenheter. Det kan
jämföras med ett räntegap mot Tyskland
sommaren  1994 på mellan  4  och  5
procentenheter.  Innebörden  av  denna
utveckling är att svenska företag och
hushåll kan finansiera sig till nästan
samma kostnad som de tyska kan. Det
stimulerar både företagens investeringar
och den inhemska efterfrågan.

Grundläggande klimatet är gott

En annan mycket viktig del i tillväxts-
och företagsklimatet är att inflationen
sjunkit kraftigt, till en nivå som tidvis
understigit  den  i  våra  viktigaste
konkurrentländer. Om man bortser från
utvecklingen de senaste två åren har
löneökningarna under de senaste  åren
varit relativt måttliga, trots en hög
tillväxttakt  och att sysselsättningen
mellan 1997 och 2001 steg med omkring 320
000 personer. Bland annat som en följd av
denna  utveckling  ökade  de  svenska
företagen sina andelar på världsmarknaden
relativt kraftigt under senare delen av
1990-talet  och början av  2000-talet
samtidigt som icke konjunkturkänsliga kun
skapsintensiva  branscher  ökade  sina
andelar av svensk export.
Till följd av den svaga internationella
efterfrågan    förlorade     dock
exportindustrin  andelar  under  2001,
speciellt inom IKT-området, medan  en
ökning  av  råvaruexporten  och  den
råvarunära exporten bidrog  till  att
marknadsandelarna steg svagt under 2002.

Konkurrensklimatet ska förbättras
ytterligare

Utskottet  konstaterar  vidare  att
konkurrensen    och     ekonomins
tillväxtvillkor har förbättrats under det
senaste decenniet.
Under de senaste åren har regeringen
presenterat en rad ytterligare åtgärder
för att öka konkurrensen och pressa ned
den  svenska  prisnivån.  Regeringens
strävan   är   att   de   svenska
konsumentpriserna ska sjunka till den
genomsnittliga prisnivån i EU. Förra året
beslutade riksdagen om en skärpning av
konkurrenslagen för att skapa effektivare
regler för bekämpning av karteller (prop.
2001/02:167, bet. 2001/02:NU16,  rskr.
2001/02:318). Skärpningen innebär bl.a.
att den s.k. konkurrensskadeavgiften kan
efterges  eller  reduceras  och  att
sekretesskyddet stärkts för  den  som
lämnar uppgifter om olagliga samarbeten
på marknaderna. I slutet av förra året
lämnade Konkurrensverket över den  av
regeringen  beställda  rapporten  om
prisskillnaderna mellan Sverige och andra
länder   och   konkurrensen   inom
dagligvaruhandel.  Ungefär  samtidigt
presenterade den s.k. byggkommissionen
sitt betänkande "Skärpning gubbar" om
åtgärder för att öka konkurrensen  i
byggsektorn, sänka byggpriserna och komma
till rätta med byggfel och byggfusk. De
båda utredningarnas förslag bereds nu
inom Regeringskansliet.

Sverige - en framstående kunskapsnation

Enligt utskottets mening är den svenska
företagsbeskattningen   som   helhet
konkurrenskraftig i ett internationellt
perspektiv. Utbildnings- och  kunskaps
nivån hos den svenska arbetskraften är
hög  och  ökar ytterligare genom  de
satsningar på kunskap och kompetens som
regeringen  vidtar i alla  delar  av
utbildningssystemet.   Sverige   ska
konkurrera med kompetens och välutbildad
arbetskraft. Enligt OECD är Sverige det
land  i världen som investerar  mest
resurser i kunskap som andel av BNP, och
utgångspunkten är att Sverige även i
fortsättningen ska vara världens främsta
kunskapsnation.   I   samband   med
budgetpropositionen för 2001 beslutade
därför  riksdagen om kraftigt utökade
resurser till skolan. I år, liksom förra
året,  ökar resurserna med 1 miljard
kronor jämfört med föregående år, och
därefter ökar tilldelningen med 1 miljard
kronor  per år fram tills  nivån  5
miljarder  kronor  nås  2006.  Denna
resursförstärkning gör att det t.ex. kan
anställas ytterligare omkring 15  000
lärare eller annan personal i skolan
eller på fritids.

Expansionen inom högskolan fortsätter

Expansionen inom högskolan fortsätter och
antalet utbildningsplatser stiger  med
omkring 100 000 mellan 1997 och 2003.
Utbyggnaden   har  hittills   varit
koncentrerad till naturvetenskapliga och
tekniska ämnen, men nu sker successivt en
breddning. Universitet och högskolor ges
möjlighet att omfördela resurser för att
möta det ökade behovet av välutbildad
personal inom vården. Vidare tillförs
resurser för att höja kvaliteten  på
grundutbildningen   inom   humaniora,
teologi, juridik och samhällsvetenskap.
Det långsiktiga målet är att 50 % av en
årskull ska ha börjat på högskolan vid 25
års ålder. För att bl.a. öka mångfalden
och  minska  snedrekryteringen  byggs
distansutbildningen  ut,  ett  s.k.
nätuniversitet   införs   och   en
rekryteringsdelegation inrättas. Som ett
led  i den gröna skatteväxlingen har
pengar   avsatts  för   individuell
kompetensutveckling. Ärendet bereds för
närvarande  i  Regeringskansliet  och
regeringen anger i vårpropositionen att
den avser att återkomma med förslag under
den innevarande mandatperioden. Vidare
har  studiestödet reformerats och vid
årsskiftet   infördes   ett   nytt
vuxenstudiestöd, som ersatte det tidigare
särskilda utbildningsbidraget. Stödet är
riktat mot personer med kort utbildning
som är över 25 år och som är eller
riskerar att bli arbetslösa eller har
något  funktionshinder. Som  utskottet
redogjort för tidigare föreslår  dock
regeringen i vårpropositionen att det
högre studiebidraget avskaffas för dem
som  redan  har  fullständig  treårig
gymnasieutbildning.
Utbildningsområdets  andel  av  BNP
utgjorde 6,7 % 1999, vilket är högre än
tidigare under 1990-talet. Sverige liksom
övriga nordiska länder har satsat mycket
på utbildning och ligger i nivå med USA
eller t.o.m. högre.
De  senaste  tio åren  har  antalet
utexaminerade forskare fördubblats och
den tidigare aviserade satsningen  på
forskning  fortsätter. Under  perioden
2001-2003 tillförs olika lärosäten 214
miljoner kronor för 14 nya forskarskolor.
Totalt ökar de statliga anslagen till
grundforskning och forskarutbildning med
1,5 miljarder kronor till 2004. Dessutom
har ett arbete påbörjats för att se till
att olika forskningsresultat i större
omfattning omsätts i nya produkter och
tjänster.

Regelverket för företagen

I  bl.a. motion Fi17 (c) anförs att
regeringen  endast  vidtagit  ytterst
blygsamma  åtgärder för att stimulera
företagsamheten.  Motionärerna  anför
vidare att antalet regler och blanketter
för småföretag bör minska med 25 %. I
motion Fi15 (fp) anser motionärerna att
företagarnas kostnader för administration
av  regelverket bör krympas  med  en
fjärdedel.
Utskottet vill med anledning av detta
framhålla   att   företagande   och
småföretagande spelar en avgörande roll i
den offensiv för uthållig tillväxt och
ökad sysselsättning som regeringen första
gången presenterade i vårpropositionen
1998 och som löpande följts upp i de vår-
och budgetpropositioner som presenterats
sedan dess. Därför har riksdagen under de
senaste  åren  beslutat  om  en  rad
förbättringar  för företagen  och  då
framför allt för de mindre företagen.
Exempelvis har enskilda näringsidkare och
delägare i handelsbolag fått regler som
är mer likvärdiga dem som gäller för
aktiebolag.  För  nystartad  enskild
näringsverksamhet har möjlighet införts
att  kvitta  underskott  i  aktiv
näringsverksamhet mot tjänsteinkomster.
Dessutom    har   lättnader    i
ägarbeskattningen  för  ägare  till
onoterade aktiebolag genomförts. Reglerna
för skattetillägg vid periodiseringsfel i
momsredovisningen har lindrats. Vidare
har   reserveringsmöjligheterna   för
enskilda näringsidkare och handelsbolag
förstärkts ytterligare. Avdragsreglerna
för pensionskostnader, beskattningen av
personaloptioner  och  avdraget  för
pensionssparande    för    enskilda
näringsidkare    har    förenklats.
Informationen kring nyföretagande  och
stödet till kooperativ utveckling har
utökats. Villkoren för avsättningar till
periodiseringsfonder  har  förbättrats.
Beskattningen av utländska experter har
lättats. Dröjsmålsavgiften vid betalning
av tull har sänkts, och kupongskatten för
utdelning på näringsbetingade aktier till
utländska ägare har avskaffats. Flertalet
av   de  s.k.  stoppreglerna  för
fåmansföretag har tagits bort, och de
s.k.  3:12-reglerna,  som  reglerar
beskattning av utdelning och reavinst på
aktier  i  fåmansföretag, bereds  för
närvarande   i   Regeringskansliet.
Utgångspunkten för beredningen är att
reglerna  blir  mer  gynnsamma  för
företagarna.
Sedan 2001 är det också tillåtet för
företag att under vissa förutsättningar
köpa tillbaka egna aktier. Fullständig
kvittningsrätt har införts för reavinster
på onoterade aktier mot förluster på
noterade aktier. Kvittningsbegränsningen
för  vinster  och  förluster   på
marknadsnoterade blandfonder har slopats
samtidigt som reglerna om schablonavdrag
för  ökade  levnadsomkostnader  har
förenklats och förbättrats. Ett  nytt
sjöfartsstöd har införts.  Ytterligare
åtgärder har vidtagits för att främja
kooperativt företagande samtidigt  som
ökade resurser ges för att understödja
kvinnors,  invandrares  och   ungas
företagande. Detta genom s.k. mikrolån,
resurser  till  affärsrådgivare  och
regionala och lokala resurscentrum för
kvinnor. Skatten på investmentbolag har
sänkts  och  beskattningen  av  s.k.
näringsbetingade andelar i bolagssektorn
har avskaffats. Vidare har momsen på
böcker, tidskrifter och persontransporter
sänkts och socialavgifterna för vissa
företag  i  stödområde A  reducerats.
Dessutom har medel avsatts under tre år
för  ett  nationellt  program  för
entreprenörskap. Från och med i år har
alla  fysiska personer som  redovisar
intäkter av näringsverksamhet fått en
förtryckt självdeklaration. Reglerna om
framskjuten  beskattning  vid  vissa
andelsbyten har utvidgats samtidigt som
nya   företag  fått  uppskov  med
skattebetalningarna i tre månader för att
göra det lättare för nya företag att
komma i gång med verksamheten.
För att underlätta att starta och driva
företag  anger  också  regeringen  i
vårpropositionen att  den  förebereder
förslag som ytterligare ska öka utbudet
av kapital för företag som befinner sig i
en tidig utvecklingsfas.

Förenkling av regelverket

När det gäller Småföretagsdelegationens
förslag till åtgärder för att förbättra
för  småföretagen  och  den  s.k.
Simplexenheten inom Näringsdepartementet
vill  utskottet erinra om den tredje
redogörelsen om förenklingsarbetet med
särskild inriktning på småföretagen (skr.
2002/03:8) som regeringen lämnade till
riksdagen i oktober i fjol. I likhet med
tidigare anges i skrivelsen att  det
övergripande  målet är att  förbättra
småföretagens   arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga och villkor i övrigt
för  att  öka  sysselsättningen  och
tillväxten.  Ett viktigt delmål,  som
regeringen sätter upp, är att inom en
treårsperiod tydligt minska regelverkens
administrativa börda för småföretagen.
Målet  ska  löpande följas  upp  och
resultaten redovisas för riksdagen. Ett
problem i sammanhanget är att det saknas
metoder  för att rättvist  mäta  den
administrativa bördan. Regeringen  har
därför   gett   Institutet   för
tillväxtpolitiska  studier  (ITPS)  i
uppgift att tillsammans med näringslivet
utarbeta en metod för att mäta företagens
administrativa börda. En första mätning
enligt den nya metoden ska göras under
2003 och i anslutning till resultaten av
mätningen kommer regeringen att redovisa
mer  konkreta  mål för  småföretagens
regelbörda   samt   redovisa   ett
handlingsprogram för hur målen ska nås.
Förutom  detta redovisas i skrivelsen
bl.a.  hur  myndigheterna  tillämpat
förordningen om särskild konsekvensanalys
av reglers effekter för småföretagens
villkor. Under 2001 har 29 myndigheter
tillsammans infört och ändrat i  377
föreskrifter med bäring på små företag.
Myndigheterna har samtidigt upphävt 136
föreskrifter och allmänna råd.
Arbetet  med regelförenklingar  drivs
bl.a. inom den s.k. Simplexenheten på
Näringsdepartementet.  En  prioriterad
uppgift har varit utbildning om bl.a.
Simplexförordningen för  tjänstemän  i
Regeringskansliet och på myndigheter och
i utredningsväsendet. Fram till augusti
2002 hade 24 utbildningar genomförts, i
vilka 300 olika tjänstemän deltagit.
I skrivelsen anger regeringen vidare
att  arbetet  med  att  identifiera
befintliga  regelverk  som  behöver
förenklas ska prioriteras. Som en hjälp i
detta arbete har bl.a. ett utökat samråd
vid  regelförändringar  införts  med
företrädare  för små  och  medelstora
företag. Samrådsgruppens uppgift är att
fungera som stöd vid utvecklingen av
arbetsmetoder  samt att  ge  konkreta
förslag på förenklingar av befintliga
regler. Ett resultat av gruppens arbete
är   bl.a.   det   uppskov   med
skattebetalningar i tre månader för nya
företag som utskottet redovisade ovan. I
Näringsdepartementet pågår dessutom ett
projekt avseende nya företagsformer och
nya  anställningsformer.  Syftet  med
projektet är bl.a. att studera de hinder
som finns när människor går från ett
anställningsförhållande till  att  bli
företagare.
Utskottet vill i detta sammanhang även
nämna  Företagarguiden som  regeringen
lanserade under 2001. Företagarguiden är
en      Internetportal      med
myndighetsinformation riktad till företag
och blivande företagare. Adressen till
Företagarguiden            är
www.foretagarguiden.se, och den drivs av
Nutek i samarbete med ett trettiotal
myndigheter.  Utskottet  vill  också
uppmärksamma målet om den  s.k.  24-
timmarsmyndigheten  i  den  offentliga
förvaltningen. Innebörden av målet är att
all offentlig myndighetsservice som kan
ska tillhandahållas elektroniskt, vilket
t.ex. underlättar för företagare i deras
verksamhet.
Utskottet  avslutar  avsnittet  om
konkurrensklimat med att berätta  att
World   Economic  Forum   i   sin
konkurrensrapport för 2002 utsåg Sverige
till det femte bästa landet i världen vad
gäller konkurrens- och tillväxtklimat.
Förra året placerade sig Sverige på en
niondeplats.     Konkurrensrapporten
undersöker 95 olika länder inom en mängd
olika  områden,  som  t.ex.   det
mikroekonomiska klimatet, det generella
konkurrensklimatet,    infrastruktur,
samarbetsklimat, lagstiftning, hållbarhet
och miljökrav, IT-utveckling etc.
Enligt   utskottets  mening   hade
topplaceringen  i  konkurrensrapporten
knappast  varit  möjlig  om  Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet hade
fått genomföra den ekonomiska politik de
propagerat för under de senaste åren.

Tillväxt och full sysselsättning i hela
Sverige

I motion Fi17 (c) hävdas också att de
regionala klyftorna i Sverige ökar. Som
utskottet påpekat tidigare är inte de
senaste årens kraftiga tillväxt-  och
sysselsättningsökning jämnt fördelad i
landet. I många län och kommuner brottas
man  med  utflyttning  och  en  svag
arbetsmarknad, medan det i andra regioner
snarare råder brist på arbetskraft i
vissa sektorer och inflyttningen är stor.
Denna  situation är enligt utskottets
mening  ett  allvarligt hot  mot  en
balanserad regional utveckling i landet.
Som utskottet tidigare framhållit är
ett  viktigt  mål i  den  ekonomiska
politiken att hela Sverige ska växa.
Staten har ett övergripande ansvar för
utvecklingen i hela landet samtidigt som
det även krävs aktiva lokala insatser i
alla  delar av landet för att skapa
förutsättningar för högre tillväxt och
ökad sysselsättning. Genom det kommunala
utjämningssystemet sker en långtgående
utjämning  av  skatteinkomster  och
strukturellt  betingade  merkostnader.
Därigenom ökar förutsättningarna för alla
kommuner och landsting i landet att kunna
erbjuda sina invånare en bra service,
vård, omsorg och skola. I motion Fi14 (m)
föreslås  förändringar  och,  enligt
utskottets    mening,    allvarliga
försvagningar av utjämningssystemet. Om
dessa  förslag genomfördes skulle  de
regionala obalanserna bli större än vad
de är i dagsläget.
Inriktningen av regionalpolitiken  är
att skapa förutsättningar för hållbar
ekonomisk  tillväxt,  rättvisa  och
valfrihet,   så   att   likvärdiga
levnadsvillkor skapas för medborgarna i
hela  riket.  Decentraliseringen  av
högskolan,  insatser  för  att  öka
underhåll, bärighet och rekonstruktion av
vägar och järnvägar, satsningarna inom
infrastrukturen, som t.ex. Botniabanan
och förbättringen av Ådalsbanan, och de
senaste årens stora bidragsökningar för
att säkra en god kvalitet inom skolan,
vården och omsorgen är några av  de
åtgärder  som vidtas för  att  skapa
förbättrade möjligheter runt om i landet.
För  att  stärka  småföretagandet  i
utsatta   områden  har   företagens
socialavgifter i stödområde A sänkts.
Som en följd av regeringens proposition
om regionalpolitiken - En politik för
tillväxt och livskraft i hela landet
(prop. 2001/02:4) - som lämnades till
riksdagen hösten 2001, införs under 2003
och 2004 ett särskilt statsbidrag för
kommuner  och landsting  med  kraftig
befolkningsminskning.  Förra   hösten
inrättades också en särskild  statlig
myndighet  Statens  bostadsnämnd  med
uppgift  att ge fortsatt  stöd  till
omstruktureringen   av    kommunala
bostadsföretag.
Vidare har två delegationer, Inlands-
och Tillväxtdelegationerna, inrättats för
att stärka utvecklingen i två av de mest
utsatta  delarna av landet  -  norra
Sveriges inland och Bergslagen, Dalsland
och Värmland. Under perioden 2002-2004
avsätts resurser för att öka samarbetet
mellan  universitet,  högskolor  och
kommuner i syfte att öka rekryteringen
till högskolorna och skapa tillväxt i
olika  regioner. Under  samma  period
inrättas  ett nationellt program  för
utveckling av s.k. innovationssystem och
kluster. Programmet ska innehålla flera
delprogram och programmen ska förutom en
generell förstärkning av den regionala
konkurrenskraften även stärka tillväxten
inom turistnäringen, träindustrin och de
mineralutvinnande branscherna. Dessutom
skapas ett särskilt program för att öka
användningen av IT i företag i stödområde
A.
De   s.k.   tillväxtavtalen,   som
introducerades 1998, vidareutvecklas och
förlängs t.o.m. 2003 för att säkerställa
den kompetens och kreativitet som finns
på det lokala och regionala planet. Efter
2003  ersätts  tillväxtavtalen  med
regionala tillväxtprogram och  en  ny
period  genomförs  2004-2007.  Enligt
utskottets mening är tillväxtavtalen en
viktig process som driver på den lokala
och  regionala mobiliseringen för  en
bättre ekonomisk utveckling.

Kraftig satsning på infrastrukturen

Av avgörande betydelse för tillväxten och
näringslivets utveckling i olika delar av
landet är att det finns en väl fungerande
infrastruktur  av  bl.a.  vägar  och
järnvägar.  I  den  proposition  om
infrastrukturen som regeringen lade på
riksdagens bord hösten 2001 föreslogs en
satsning på svenska vägar och järnvägar
under perioden 2004-2015 på sammanlagt
364 miljarder kronor. Av detta belopp ska
omkring 150 miljarder kronor användas för
att bevara och säkerställa befintligt väg-
och järnvägsnät, omkring 100 miljarder
kronor    användas    för    nya
järnvägsinvesteringar och ytterligare 69
miljarder  kronor  för  utbyggnad  av
vägnätet.  Resterande ca 30 miljarder
kronor  föreslås avsättas  för  t.ex.
kollektivtrafik, kommunala  flygplatser
och kajanläggningar och vägar som inte är
s.k. nationella stamvägar. Utskottet vill
i  detta  sammanhang  peka  på  den
regionalpolitiska   betydelsen   av
infrastruktursatsningarna genom att bl.a.
17  miljarder  kronor  avsätts  för
tjälsäkring och bärighet av de mindre
vägarna   under   den   kommande
tolvårsperioden. Det är nästan dubbelt så
mycket som den befintliga nivån.
I  anslutning  till  propositionen
beslutades     att     angelägna
infrastrukturprojekt        skulle
tidigareläggas. Sammanlagt handlade det
om  satsningar motsvarande ungefär 12
miljarder kronor fram t.o.m. 2004. För
att klara statsbudgetens utgiftstak för
2003  och  2004  föreslår  emellertid
regeringen i vårpropositionen att en del
av satsningarna skjuts framåt i tiden.
En annan viktig satsning för att ge
hela Sverige utvecklingsmöjligheter är
den  pågående  utbyggnaden  av  IT-
infrastrukturen. I motion Fi17 (c) anser
motionärerna att utbyggnaden  av  den
digitala infrastrukturen inte kommer alla
till del. Enligt utskottets uppfattning
stämmer inte den beskrivningen överens
med  verkligheten. Ett mycket viktigt
inslag i IT-satsningen är nämligen att
även hushåll och företag i glesbygd ska
få tillgång till snabb dataöverföring
till  en  rimlig kostnad. Sammantaget
innebär  utbyggnaden en  satsning  på
omkring 17 miljarder kronor under en
fyraårsperiod, inklusive satsningar som
görs av marknadens olika aktörer. Enligt
utskottets  mening är utbyggnaden  av
infrastrukturen inom IT-området en mycket
viktig del i ambitionen att ytterligare
stärka Sveriges ställning som en  av
världens ledande IT-nationer. Dessutom är
utbyggnaden  viktig  för  att  öka
utvecklingskraften i alla delar av vårt
avlånga land.
För utvecklingen inom olika regioner är
det också viktigt att länen fullt ut
utnyttjar  de  resurser  från  EU:s
strukturfonder som ställs till Sveriges
förfogande. Till sist vill  utskottet
också  peka  på  de  s.k.  lokala
utvecklingsavtalen som tecknats mellan
staten och vissa storstadskommuner för
att öka tillväxten i storstadsregionerna
och minska segregationen. Merparten av de
2 miljarder kronorna som tidigare avsatts
för detta ändamål har fördelats ut på
olika kommuner och enligt regeringen i
vårpropositionen ska nya medel tillföras
under 2003.

Sänkta inkomstskatter

I  samtliga  partimotioner  föreslås
omfattande sänkningar av såväl inkomst-
som kapitalskatter.
När det gäller skatterna vill utskottet
framhålla att regeringen under perioden
2000-2002 tog de tre första stegen i en
inkomstskattereform  för  att  sänka
skatterna för framför allt låg-  och
medelinkomsttagare. Bland annat har en
skattereduktion som kompenserar för 75 %
av de egenavgifter som tas ut för att
finansiera det nya ålderspensionssystemet
införts. Samtidigt har skiktgränsen för
statlig inkomstskatt höjts och en extra
skattesänkning   för    pensionärer
genomförts.   Dessutom   har   en
skattereduktion  för  en  del  av
fackföreningsavgiften införts och  som
framgår  ovan  under  avsnittet  om
regelverken för företagen har även en del
skattesänkningar riktade mot företagen
genomförts. Som ett led i den gröna
skatteväxlingen  sänks inkomstskatterna
ytterligare i år genom att grundavdraget
för  inkomster upp till 264 000  kr
förstärkts.
Skattesänkningarna   minskar    de
marginaleffekter som är särskilt kännbara
för låg- och medelinkomsttagare. Det kan
i   sin   tur  leda  till   att
arbetskraftsutbudet stiger, vilket är en
nödvändig utveckling om vi ska kunna
bibehålla och förstärka uppgången i den
svenska ekonomin.
Nivån på de skatter som staten och
kommunerna tar ut bestäms bl.a. av vilka
välfärds-   och  fördelningspolitiska
ambitioner man har. Skatter ska samtidigt
stimulera till arbete, investeringar, en
uthållig  ekonomisk  utveckling  och
minskade ekonomiska och sociala klyftor.
Enligt  utskottets mening bör  därför
framtida eventuella skattesänkningar, i
likhet  med  tidigare,  inriktas  mot
ytterligare förbättringar för löntagare
och småföretag.
De  omfattande  skattesänkningar  som
föreslås i flertalet av partimotionerna
riskerar, enligt utskottets mening, att
leda till stora nedskärningar av viktig
offentlig  verksamhet.  Dessutom  ökar
risken för instabila statsfinanser. En
sådan utveckling kommer att få starkt
negativa konsekvenser för den svenska
välfärden och den svenska tillväxten.
Regeringen   anger   vidare   i
vårpropositionen  att  skattepolitiken
under det närmaste året bör inriktas mot
följande fyra områden:
·      Globaliseringen.  Den  allt
snabbare globaliseringen ställer stora
krav på skattesystemet. I november förra
året   överlämnade   den   s.k.
Skattebasutredningen sitt slutbetänkande.
Utredningen          behandlar
internationaliseringens betydelse för
svenska skattebaser och Sveriges framtida
skattestruktur.  Huvudbudskapet   i
utredningen är att dagens skattenivå kan
behållas men att skattesystemet och
skattebaserna måste värnas. För länder
med höga offentliga utgifter krävs breda
skattebaser och en begränsning av olika
former  av  särregler.  Utredningens
betänkande är nu ute på remiss.
·
·    Småföretagen. Skattereglerna för
olika former av småföretag och dess ägare
bör  så långt det är möjligt vara
likformiga och enkla. Förra sommaren
överlämnade den s.k. 3:12-utredningen
sitt betänkande Beskattning av företag. I
betänkandet föreslås bl.a. förändringar i
de regler som styr beskattningen av
inkomster från mindre aktiebolag samt att
arvsbeskattningen vid generationsskiften
och  gåvor mildras. Betänkandet har
remissbehandlats och frågan bereds nu
inom Regeringskansliet. Som utskottet
redovisat tidigare anger regeringen också
i vårpropositionen att den vill förändra
de s.k. 3:12-reglerna så att de blir mer
gynnsamma för företagarna. I början av
förra året presenterade också den s.k.
Förenklingsutredningen       sitt
slutbetänkande. Betänkandet  innehöll
förslag  till  en  reformering  av
skattereglerna  för   handelsbolag.
Betänkandet har remissbehandlats och
föreslagen bereds inom Regeringskansliet.
·
·      Insatser  mot  skattefusk.
Skattefusk av olika slag snedvrider
konkurrensen,  skadar skattesystemets
legitimitet och är därför i förlängningen
ett hot mot välfärdssamhället. För att
ytterligare  prioritera  kampen  mot
skattefusket lämnade regeringen nyligen
en proposition om en reformering och
effektivisering av skatteförvaltningens
organisation. Men det behövs ytterligare
åtgärder. I Byggkommissionens betänkande,
som utskottet tidigare redovisat under
avsnittet  Konkurrensklimatet   ska
förbättras ytterligare, föreslås också
att   det   inrättas   särskilda
entreprenadkonton   samt   omvänd
momsskyldighet  för  att  bekämpa
svartarbete i byggsektorn. Regeringen
anger dessutom i vårpropositionen att den
under  våren  kommer  att  behandla
Riksskatteverkets   förslag    om
schablonbeskattning i vissa branscher.
Vidare avser regeringen att under hösten
tillsätta   en   utredning   om
skattebrottsenheternas befogenheter och
verktyg.
·
·     Den gröna skatteväxlingen ska
fortsätta. I vårpropositionen 2000 angav
regeringen att det samlade utrymmet för
grön skatteväxling uppgick till  30
miljarder  kronor  under  perioden
2001-2010. Hittills har en växling om
drygt 8 miljarder kronor genomförts och
regeringen anger i vårpropositionen att
en grön skatteväxling om ytterligare 9
miljarder  kronor  planeras  under
innevarande mandatperiod.
·
Fastighetsskatten

I samtliga partimotioner föreslås att
fastighetsskatten tas bort, sänks eller
kraftigt förändras. Fastighetsskatten är
enligt  utskottets mening  en  viktig
inkomstkälla för staten. Den ger ungefär
20 miljarder kronor per år, pengar som
bidrar till att finansiera den gemensamma
välfärden. Vid sidan av att den är en
viktig  inkomstkälla  visar   också
forskningen att skatten har  relativt
begränsade effekter på utveckling och
tillväxt.
År 2001 släpptes den frysta taxeringen,
och taxeringsvärdena steg kraftigt i de
områden där fastighetspriserna ökat mest.
För  att minska effekterna av  denna
utveckling har skattesatserna sänkts i
flera  steg samtidigt som  det  s.k.
fribeloppet i förmögenhetsskatten höjts.
Skattesatsen för småhus och  hyreshus
ligger nu på 1 % respektive 0,5 %, en
nedgång med 0,5 procentenheter respektive
1   procentenhet   under   förra
mandatperioden.    Fribeloppet    i
förmögenhetsskatten har höjts från 900
000 kr till i år 1,5 miljoner kronor för
ensamstående och 2 miljoner kronor för
sambeskattade  par. Dessutom  har  en
begränsningsregel            i
fastighetsbeskattningen     införts.
Begränsningsregeln innebär att hushåll i
normala inkomst- och förmögenhetslägen
maximalt ska betala 5 % av sin inkomst i
fastighetsskatt.
Vidare ska omräkningsförfarandet  vid
taxeringen ersättas med en  förenklad
fastighetstaxering mellan de  allmänna
fastighetstaxeringarna.  Dessutom  ska
regler  införas som  gör  att  höjda
taxeringsvärden  inte  omedelbart  får
genomslag på fastighetsskatteuttaget.
Utskottet vill här passa på att erinra
om  att  en  parlamentarisk  kommitté
tillsatts  med  uppgift  att  utreda
fastighetsskatten,
förmögenhetsbeskattningen samt arvs- och
gåvobeskattningen. Utredningen ska enligt
planen vara avslutad i slutet av 2003.

Den gröna skatteväxlingen och ett
ekologiskt hållbart Sverige

En god miljö och en ekologiskt hållbar
utveckling är enligt utskottets mening
ett  av  den  ekonomiska  politikens
viktigaste mål. Sverige ska vara ett
föregångsland för en ekologiskt hållbar
utveckling. Det övergripande målet är att
till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta. En central uppgift i politiken är
därmed att skapa ett system där den som
förorsakar påverkan på miljön också ska
bära den samhällsekonomiska kostnaden.
Den gröna skatteväxlingen, som utskottet
redovisade ovan, är en viktig del i denna
politik.
De 15 nationella miljökvalitetsmål som
riksdagen ställt upp visar tydligt den
ekologiska  dimensionen  i  begreppet
hållbar utveckling. Målen är formulerade
utifrån den miljöpåverkan som naturen tål
och definierar det tillstånd för den
svenska miljön som ska nås inom  en
generation.  Hösten  2001  beslutade
riksdagen om nya mätbara delmål  och
åtgärdsstrategier för att uppnå 14 av de
uppsatta 15 målen, och förra våren antog
riksdagen förslagen till strategi och
delmål    för    det    femtonde
miljökvalitetsmålet   -   Begränsad
klimatpåverkan. Miljökvalitetsmålen och
delmålen ska vara styrande för statens
miljöpolitik, miljöstyrning och  andra
samhällsaktörers åtgärder på området. För
att följa upp utvecklingen av miljömålen
och  de  olika  delmålen  har  ett
miljömålsråd inrättats. Enligt  rådets
första  rapport kommer de flesta  av
delmålen sannolikt att nås, men fler
insatser krävs för att det ska  bli
verklighet.  För många av  målen  är
dessutom den internationella utvecklingen
och  det  internationella miljöarbetet
avgörande för om målen ska nås eller
inte.
Vid sidan av den gröna skatteväxlingen
genomförs en mängd olika åtgärder för att
bl.a.  öka den hållbara utvecklingen,
bevara den biologiska mångfalden, sanera
förorenade   områden,    stimulera
miljöforskning och miljöinformation samt
öka miljöövervakningen.
Utskottet vill i sammanhanget  också
erinra   om   att  regeringen   i
vårpropositionen    anger     att
naturvårdsfrågorna även i fortsättningen
kommer att prioriteras i miljöarbetet.
För  att  komplettera  de  statliga
insatserna   för   att   nå   de
naturvårdsanknutna miljömålen genomförs
en kommunal naturvårdssatsning för att
stimulera lokal och kommunal naturvård.
I början av januari 2001 överlämnade
den s.k. Resurseffektivitetsutredningen
sitt betänkande Effektiv användning av
naturresurser. I betänkandet anges bl.a.
att om inga motverkande åtgärder vidtas
kommer  sannolikt  råvaruanvändningen,
energianvändningen och  miljöpåverkande
utsläpp  att  öka under de  närmaste
årtiondena.  Regeringen   anger   i
vårpropositionen att utredningens arbete
kommer att vara ett värdefullt underlag
vid  utformningen  av  den  fortsatta
politiken   för   en    effektiv
resursanvändning och hållbar ekonomisk
utveckling.
Utskottet vill i anslutning till detta
också hänvisa till de gröna nyckeltal som
sedan  1999 redovisas i budget-  och
vårpropositionerna. Nyckeltalen är ett
komplement   till   de   ekonomiska
nyckeltalen, och de är  ett  viktigt
instrument för att nå det övergripande
miljömålet om att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta.

Reformering av barn- och familjepolitiken

Under de senaste åren har en omfattande
satsning på barnen och barnfamiljerna
vidtagits. Den stegvisa reformeringen av
familjepolitiken framfördes första gången
i  vårpropositionen  för  2000  och
fortsätter under de närmaste åren, trots
det osäkra konjunkturläget. Goda villkor
för de unga och barnfamiljerna är en
rättvisefråga  och en  investering  i
framtiden. Utgångspunkten för politiken
är att Sverige ska vara ett land där alla
barn och ungdomar får en bra uppväxt.
Därför har barnbidraget under perioden
höjts med 200 kr till 950 kr i månaden.
På    motsvarande    sätt    har
flerbarnstilläggen  och  studiebidragen
höjts.  Från  och med i  år  utökas
studiebidraget ytterligare  genom  att
bidraget  utgår under tio månader  i
stället  för som tidigare under  nio
månader.
Förra året fick barn till arbetssökande
rätt till förskoleverksamhet och maxtaxan
i barnomsorgen infördes samtidigt som
kommunerna tillförs ytterligare resurser
för  att  säkra  kvaliteten  inom
barnomsorgen.  Det  sista  steget  i
maxtaxereformen togs vid årsskiftet då en
allmän förskola för fyra- och femåringar
infördes. Skolverkets första uppföljning
av maxtaxereformen visar att kvaliteten i
omsorgen upprätthållits. Fler barn tar
del av förskolan, men det ökade antalet
har inte påverkat barngruppernas storlek
eller  den  tid  barnen  vistas  i
barnomsorgen.   Personaltätheten   i
förskolorna har inte heller påverkats,
enligt Skolverkets uppföljning.
Föräldraförsäkringen har förlängts med
en månad till totalt 13 månader, och den
s.k. pappa- och mammamånaden utökats med
ytterligare en månad. Samtidigt har den
lägsta  dagpenningen, dvs.  den  s.k.
garantinivån i försäkringen, höjts till
150 kr per dag 2003 och en ytterligare
höjning till 180 kr per dag är planerad
att genomföras 2004.
Vid sidan av dessa åtgärder har det
också införts ett stöd om 100 miljoner
kronor perioden 2001 till 2003 för att
hjälpa barn till missbrukare eller barn i
familjer där det förekommer våld och
övergrepp.
Till  följd av den svaga ekonomiska
utvecklingen och för att hålla statens
s.k.  utgiftstak  och  säkra  den
statsfinansiella utvecklingen höjs taket
i maxtaxan 2004 och kontaktdagarna inom
den  tillfälliga föräldrapenningen tas
bort.  Dessutom skjuts  den  tidigare
planerade höjningen av inkomsttaket i
föräldraförsäkringen upp. Utskottet vill
med anledning av detta erinra om att
regeringen anger att den avser att höja
inkomsttaket i försäkringen  när  det
ekonomiska läget så medger.

Den generella välfärden ska bevaras och
utvecklas

I  motion  Fi15  (fp)  anförs  att
socialförsäkringarna   bör   utredas.
Försäkringarna  bör  reformeras  med
utgångspunkten     att      öka
försäkringsmässigheten i systemen, enligt
motionärerna. Utskottet vill bara kort
anföra   följande.  Den   generella
välfärdspolitiken är en avgörande del i
politiken för tillväxt, rättvisa  och
jämställdhet.  En  generellt  upplagd
välfärdspolitik minskar klyftorna mellan
olika grupper i samhället. Social- och
arbetsförsäkringarna ger trygghet när en
person drabbats av t.ex. sjukdom eller
arbetsskada samtidigt som försäkringarnas
koppling till förvärvsarbete uppmuntrar
till ett högt arbetskraftsdeltagande och
arbetskraftsutbud.
Till   följd   av  de   kraftiga
reallönehöjningarna under de senaste åren
har antalet personer som får ersättning
med 80 % av inkomsten vid sjukdom eller
föräldraledighet minskat. Under 2001 hade
ca 36 % av alla heltidsarbetande en
inkomst  på över sju och ett  halvt
basbelopp, vilket är den övre gränsen för
ersättningsberättigad  inkomst.  Enligt
utskottets uppfattning är det angeläget
att  se  över  ersättningsnivåerna  i
försäkringssystemen för att bevara och
utveckla  den  generella  välfärden.
Samtidigt är det angeläget att detta sker
i  den  takt som ekonomin  tillåter.
Utgiftstaket i statsbudgeten  och  de
övergripande  målen i  budgetpolitiken
måste  hållas, annars är risken  att
Sverige på sikt återigen hamnar i det
mycket svaga statsfinansiella läge som
präglade de första åren på 1990-talet.
Eftersom det finns risk för att statens
utgiftstak för 2003 och 2004 överskrids
skjuts de tidigare planerade höjningarna
av taken i sjuk- och föräldraförsäkringen
upp. Som utskottet nämnde ovan är dock
inriktningen att taken ska höjas så snart
det ekonomiska läget så medger.
Utskottet  vill dock i  sammanhanget
erinra  om  att  ersättningen   i
arbetslöshetskassan höjts i två omgångar,
vid  halvårsskiftet  2001  och  vid
halvårsskiftet 2002.

Privatisering och avreglering

När det gäller frågor om förändringar och
privatiseringar  av t.ex.  vård-  och
omsorgssektorerna vill utskottet erinra
om att principerna om en solidariskt och
offentligt  finansierad  och  rättvist
fördelad sjukvård är några av de mest
centrala  inslagen  i  den  generella
välfärdspolitiken. I motion Fi14  (m)
föreslås   att   en   obligatorisk
hälsoförsäkring införs. I motionen saknas
närmare  uppgifter om hur  en  sådan
försäkring skulle vara konstruerad men
utskottet vill med anledning av förslaget
ändå anföra följande. Det finns enligt
utskottets mening inga belägg för att
Sverige skulle vinna på att övergå till
en  försäkringslösning. Internationella
erfarenheter tyder tvärtom på att de
skattefinansierade    hälso-    och
sjukvårdssystemen fungerar bättre i t.ex.
jämställdhets- och fördelningspolitiskt
avseende  än  försäkringsfinansierade
system.
I bl.a. motion Fi14 (m) framförs också
förslag om omfattande avregleringar och
privatiseringar  i den  statliga  och
kommunala sektorn. Skulle dessa förslag
genomföras skulle det enligt utskottets
mening leda till en dramatisk förändring
av de offentliga verksamheterna. Följden
skulle sannolikt bli en mycket instabil
situation till skada för medborgarna.
Effektiviteten och produktiviteten inom
t.ex. vården, omsorgen och skolan skulle
drabbas  hårt.  I  samtliga  motioner
föreslås     också     omfattande
skattesänkningar.  Det  är  utskottets
övertygelse att skattesänkningar av denna
art leder till nedskärningar av viktig
och  angelägen  offentlig  verksamhet.
Dessutom får stora skattesänkningar av
den    här   typen   oacceptabla
fördelningspolitiska    konsekvenser.
Skadorna  på  den  svenska  generella
välfärden skulle sannolikt bli stora.
Utskottets uppfattning är vidare  att
skattesänkningar av detta slag kan leda
till instabila statsfinanser med negativa
effekter på både företagsklimatet och den
ekonomiska tillväxten. Erfarenheterna och
lärdomarna från den snabba försämringen
av statsfinanserna i början av 1990-talet
är både tydliga och avskräckande.

Offentliga bidrag bidrar till en jämnare
fördelning

Utskottet vill i detta sammanhang också
peka på den studie av fördelningen av
offentliga  bidrag  till  barnomsorg,
utbildning samt hälso- och sjukvård som
redovisades i vårpropositionen för 2002,
bilaga 3. Undersökningen visar tydligt
att de resurser som fördelas via de
offentliga verksamheterna klart bidrar
till en jämnare fördelning i samhället.
Framför allt blir omfördelningen över
livscykeln tydlig när effekterna av de
subventionerade  offentliga  tjänsterna
undersöks. Till exempel beräknas personer
i 90-årsåldern få vård och omsorg för i
genomsnitt 150 000 kr per år. Barn och
ungdomar erhåller ca 35 000 kr per år i
form av främst barnomsorg och utbildning,
medan  personer i 60-årsåldern endast
utnyttjar offentliga tjänster för 15 000
kr.  När det gäller subventioner  av
utbildning   visar  studierna   att
snedrekryteringen  till  den  högre
utbildningen fortfarande är betydande.
Däremot  har  klyftan  i  antalet
utbildningsår mellan olika grupper  i
samhället minskat markant de  senaste
åren.  Andra resultat är  t.ex.  att
barnfamiljer och pensionärer gynnas och
att  subventionerna påtagligt  minskar
inkomstspridningen. Personer med relativt
låg ekonomisk standard erhåller mer, både
i absoluta och relativa termer, än de
välbeställda. Vidare gynnas kvinnor mer
än män av den offentliga tjänstesektorn.

Ökade resurser till vården, skolan och
omsorgen .

Den  omfattande  saneringen  av  de
offentliga  finanserna har  under  de
senaste  åren  skapat  utrymme  för
satsningar på att öka resurserna och
förbättra kvaliteten inom skolan, vården
och omsorgen av barn och gamla. Den
starka inkomstutvecklingen i den svenska
ekonomin   innebär   dessutom   att
skatteintäkterna i den kommunala sektorn
ökat under de senaste åren.
I år är resursöverföringen från staten
till  kommuner och landsting  ca  31
miljarder  kronor högre  jämfört  med
situationen  1996.  Enligt  utskottets
mening är det nödvändigt att kommunernas
och  landstingens  ekonomi  förstärks
ytterligare, inte minst med tanke på att
den  svaga konjunkturen även påverkar
kommunernas  finanser.  Behoven  inom
vården,  skolan  och  omsorgen  är
fortfarande stora och kommer att växa
ytterligare framöver.
Den särskilda satsningen på vård och
omsorg fortsätter 2004 med ca 4 miljarder
kronor. Vidare avsätts ytterligare 1,25
miljarder kronor för att korta väntetider
och  förbättra  tillgängligheten  inom
sjukvården. Till detta ska sedan läggas
den kraftiga satsningen på skolan under
perioden 2001-2006. Nästa år tillförs
skolan  ytterligare 1 miljard kronor,
efter  en  ökning på sammanlagt  1,5
miljarder  kronor perioden  2002-2003.
Därefter ökar tilldelningen med 1 miljard
kronor per år fram till 2006.
Som  utskottet  redovisat  tidigare
förstärks också kommunernas ekonomi genom
att det tillfälliga sysselsättningsstödet
till kommuner och landsting förlängs till
att gälla även under nästa år. Även den
s.k. 200-kronan som alla skattskyldiga
betalar i inkomstskatt kommer även nästa
år  att överföras till kommuner  och
landsting, enligt regeringens förslag i
vårpropositionen.
Sammantaget innebär detta att kommun-
och  landstingssektorn får ytterligare
stora förstärkningar fram till 2004 för
att säkra en god vård, omsorg och skola.
Ovanpå detta tillkommer de resurser som
regeringen satsar inom ramen för  en
familjepolitisk reform, t.ex. maxtaxan.
Utskottet vill i detta sammanhang också
erinra om att det vid sidan av dessa
resursstärkande åtgärder görs en mängd
satsningar för att öka kvaliteten och
effektiviteten inom t.ex. skolan  och
vården.

. och behovet av offentlig och kommunal
verksamhet växer

Behoven  av  offentlig  och  kommunal
verksamhet  kommer  att  öka  starkt
framöver,  bl.a. till följd  av  den
demografiska utvecklingen och den allt
högre andelen äldre i befolkningen. Det
framgår tydligt i t.ex. den analys som
regeringen     redovisade     i
budgetpropositionen för 2003, bilaga 2
kapitel  12. Fram till 2050 beräknas
Sveriges befolkning öka med drygt en
miljon personer. Nästan hela ökningen
kommer att ske i åldersgrupperna 64 år
och äldre. Befolkningen i dessa grupper
väntas öka med 0,9 miljoner personer
under perioden. Denna utveckling kommer
att  ställa stora krav  på  en  väl
fungerande offentlig sektor med starka
och sunda offentliga finanser. Därtill
krävs en god ekonomisk tillväxt och en
ökad  sysselsättning. Enligt  analysen
bedöms  utgifterna för  sjukvård  och
äldreomsorg stiga från 9 % av BNP till
drygt  13 % av BNP. Utgifterna  för
pensioner väntas stiga från 9 % av BNP
till 11 % av BNP.
Till  följd  av bl.a.  den  höga
tillväxten   och   den   stigande
sysselsättningen i slutet av 1990-talet
och  början  av  2000-talet  ökade
kommunernas    och    landstingens
skatteinkomster med nästan 100 miljarder
kronor under perioden 1998-2002. Detta
visar enligt utskottets mening på vikten
av att åtgärder vidtas så att den svenska
ekonomin uthålligt kan hålla en  hög
tillväxttakt.

Vid  sidan av detta är det  enligt
utskottets mening mycket viktigt att de
resurser som redan finns i den kommunala
sektorn  används mer  effektivt.  Den
pågående omdaningen och effektiviseringen
av  de kommunala verksamheterna måste
fortsätta för att man ska klara både de
nuvarande ekonomiska påfrestningarna och
den framtida välfärden.

Pensionärerna och pensionerna

I  motion  Fi16 (kd)  hävdas  att
regeringens  okänsliga  budgetsanering
drabbat  pensionärerna hårt. Utskottet
vill  med anledning av detta  anföra
följande. Regeringen gjorde tidigt klart
att  när  statsfinanserna stärks  och
ekonomin  börjar växa ska situationen
först  förbättras för de  grupper  i
samhället som drabbats extra hårt av de
svåra tiderna.
Redan i budgetpropositionen för 1999
föreslog regeringen därför en förbättring
av pensionärernas ekonomi med omkring 4
miljarder  kronor.  Det  reducerade
prisbasbeloppet för pensionärer ersattes
fr.o.m. 1999 av det fulla prisbasbeloppet
samtidigt  som  bostadstillägget  till
pensionerna höjdes för att gynna de sämst
ställda  pensionärerna. Satsningen  på
pensionärerna     fortsatte     i
budgetpropositionen    för    2001.
Bostadstillägget  och  det  särskilda
bostadstillägget  höjdes  ytterligare
samtidigt som den tidigare tillfälliga
höjningen   av   pensionstillskottet
permanentades.  Vidare  höjdes  det
särskilda grundavdraget för pensionärer i
inkomstbeskattning. Under förra året fick
pensionärerna en särskild skattesänkning
på upp till 1 320 kr per år samtidigt som
bostadstillägget   justerades   upp
ytterligare,  vilket  innebär   att
bostadstillägget totalt under perioden
höjts  från  83 %  till  91  %  av
bostadskostnaden  upp  till  taket.
Samtidigt har golvet i systemet slopats
och taket höjts till 4 500 kr per månad.
I   år   införs   ett   s.k.
äldreförsörjningsstöd  samtidigt  som
pensionerna höjs genom att  det  nya
pensionssystemet  träder  i  kraft.
Äldreförsörjningsstödet ska garantera att
alla i Sverige som fyllt 65 år får en
skälig levnadsstandard.
Utskottet vill i detta sammanhang även
peka på att de satsningar som nu görs och
planeras inom vården och omsorgen är av
utomordentligt stor betydelse, inte minst
för äldre och pensionärer. Under perioden
1999-2001 satsades t.ex. 300 miljoner
kronor på den nationella handlingsplanen
för  äldre,  vilket bl.a.  inbegripit
anhörigstöd, telefonjour för äldre och
anhöriga  och  försöksverksamhet  i
hemtjänsten. Därutöver satsades omkring
400 miljoner kronor på fler platser och
högre  standard  i äldreboendet.  Vid
halvårsskiftet 2002 infördes ett nytt
högkostnadsskydd i tandvården för äldre,
och stödet förstärks ytterligare i år med
300 miljoner kronor.
Som redovisades ovan, under rubriken
Offentliga bidrag bidrar till en jämnare
fördelning, går en stor del  av  de
offentliga resurserna och tjänsterna inom
vården och omsorgen till personer i de
högre åldersgrupperna.

Saneringen av de offentliga finanserna
och demografin

Utskottet  har  vid flera  tillfällen
behandlat budgetkonsolideringens effekter
på fördelningen i samhället (senast i
bet.  2002/03:FiU1). Enligt utskottets
uppfattning  fanns  det  inte  något
alternativ  till  saneringen  av  de
offentliga finanserna. Den var nödvändig
för att återställa förtroendet för svensk
ekonomi och få ned de höga räntor som
allvarligt dämpade tillväxtkraften, inte
minst  i  de  mindre och  medelstora
företagen. Den var också nödvändig för
att säkra den framtida välfärden. Som
utskottet redovisat tidigare står Sverige
inför en stor demografisk utmaning genom
att andelen äldre i befolkningen ökar.
För att klara av den påfrestning som
detta  kommer  att innebära  för  de
offentliga systemen krävs ett överskott i
de  offentliga  finanserna  under  de
närmaste åren.
Enligt utskottets mening är det också
viktigt att inse att de senaste årens
kraftiga uppgång i den svenska ekonomin
till en ganska stor del beror på det
faktum  att  Sverige har sanerat  de
offentliga finanserna och etablerat ett
vverskott. Det är också viktigt att inse
att utan sanering hade det inte varit
möjligt att under de senaste åren bedriva
en expansiv finanspolitik för att dämpa
effekterna  av  den  internationella
konjunkturnedgången.

Ett Sverige för alla ...

I  t.ex.  utskottets  betänkande  med
anledning av budgetpropositionen för 2003
(bet. 2002/03:FiU1) behandlades den stora
fördelningspolitiska utmaning som ligger
i att minska klyftorna i samhället och
antalet personer som är marginaliserade.
Enligt utskottets mening ger ekonomisk
tillväxt bättre förutsättningar för ökad
rättvisa. Tillväxten i sig är däremot
ingen garanti för rättvisa, utan för att
minska klyftorna i samhället krävs en
aktiv politik för rättvisa. Målet bör
vara att människors livsval inte ska
begränsas av bakgrund eller kön. Alla ska
ha samma rätt och möjlighet till vård,
utbildning och omsorg. Vidare måste alla
former  av  diskriminering  upphöra.
Invandrare, flyktingar och de som bott i
Sverige i många generationer ska ges
likartade möjligheter i livet.
Även om mycket återstår att göra har de
senaste årens tillväxt gjort det möjligt
att vidta åtgärder inom en rad områden;
t.ex. har initiativ tagits för att öka
förutsättningarna för  en  långsiktigt
hållbar  integration.  Skyddet  mot
diskriminering förstärks genom en  ny
lagstiftning   och   inom   bl.a.
arbetsmarknads-  och utbildningsområdet
pågår en rad olika insatser för att öka
t.ex. invandrarnas möjligheter att delta
i arbetslivet. Ansträngningarna på detta
område måste öka under de kommande åren.
Ett viktigt mål i politiken är att öka
sysselsättningen bland invandrare.
Olika  fördelningsanalyser visar  att
barnfamiljer och då särskilt ensamstående
föräldrar,  ungdomar  och  invandrare
fortfarande har det sämre nu än i början
av  1990-talet. En rad åtgärder  har
vidtagits och kommer att vidtas för att
förbättra situationen för dessa grupper.
Andra  studier visar att det  finns
strukturella faktorer som gör att vissa
samhällsgrupper har större tillgång än
andra till utbildning, höga inkomster och
en god välfärd. Det är t.ex. fortfarande
betydligt  vanligare  att  barn  till
föräldrar med högre utbildning studerar
vidare än att barn till föräldrar med
lägre utbildning gör det. De senaste
årens utbyggnad av högskolan och det
reformerade studiesystemet syftar till
att bryta detta mönster.
Som  framgår  av  t.ex.  regeringens
fördelningspolitiska  redogörelse   i
vårpropositionen bilaga 3 har både löne-
och inkomstspridningen ökat under senare
delen 1990-talet efter att successivt ha
minskat sedan mitten av 1970-talet. Till
följd av den ekonomiska krisen i början
av  1990-talet marginaliserades  vissa
grupper i samhället. Till exempel har
antalet   människor    som    är
långtidsarbetslösa, långtidssjuka eller
beroende av socialbidrag under  långa
tider ökat.
För  att motverka detta måste bl.a.
marginaleffekter av olika slag minskas så
att det lönar sig bättre att studera och
arbeta. Beslutet om att införa maxtaxa i
förskoleverksamheten och barnomsorgen är
ett exempel på åtgärder som bidrar till
att minska marginaleffekterna. Sänkning
av marginalskatterna genom höjningen av
den  nedre  skiktgränsen för  statlig
inkomstskatt  och  kompenseringen  av
egenavgifterna  är andra  exempel  på
åtgärder som vidtagits under senare år.
Enligt beräkningar som redovisades  i
vårpropositionen  för  2002  hade  en
ensamstående  med  två  barn   en
marginaleffekt på ungefär 65 % år 1999.
Under förra året hade marginaleffekten
för denna familjetyp sjunkit med nästan 7
procentenheter,  till  58,6  %.  För
sammanboende  med  två  barn  hade
marginaleffekterna under samma  period
sjunkit med omkring 5 procentenheter.
Som utskottet redovisat tidigare anger
regeringen i vårpropositionen att den
avser att se över hur marginaleffekterna
kan minskas ytterligare i syfte att öka
arbetskraftsdeltagandet  och   minska
utanförskapet och socialbidragsbehovet.

. och socialbidragsberoendet ska halveras

Som  utskottet  nämnde  ovan  ökade
socialbidragsberoendet under 1990-talet.
Denna utveckling är enligt utskottets
mening ett hårt slag för alla som kämpar
för ökad rättvisa och högre välfärd.
Riksdagens och regeringens uppsatta mål
är  att  socialbidragsberoendet  ska
halveras  mellan  1999  och  2004.
Utvecklingen och uppfyllelsen av målet
ska årligen avrapporteras till riksdagen.
I bilaga 3 i budgetpropositionen för 2003
redovisar   regeringen  den   andra
avstämningen  av  målet,  den  första
publicerades i budgetpropositionen för
2002.    År    1999    uppgick
socialbidragsberoendet till omkring 115
200 s.k. helårsekvivalenter (antal vuxna
personer med full ersättning under ett
helt år). För att målet ska nås krävs
alltså att antalet socialbidragsberoende
sjunker till omkring 57 600 år 2004,
räknat i helårsekvivalenter. Det  kan
jämföras    med   att    antalet
socialbidragsberoende 1990, dvs. före den
kraftiga  nedgången  i  den  svenska
ekonomin, uppgick till 71 700.
Till    följd    av    bl.a.
sysselsättningsuppgången   och   den
sjunkande arbetslösheten minskade antalet
beroende av socialbidrag med 14  000
personer år 2000, 9 700 personer år 2001
och  drygt  5  000 år 2002  (enligt
regeringens     beräkningar     i
vårpropositionen). Sammantaget minskade
antalet  socialbidragsberoende  under
perioden med omkring 29 000 personer,
vilket innebär att det återstår omkring
28 000 helsårsekvivalenter för att målet
om en halvering ska nås.
Detta visar enligt utskottets mening
att det är kampen för ökad sysselsättning
och minskad arbetslöshet som är avgörande
när det gäller att bryta bidragsberoendet
i det svenska samhället. Möjligheterna
för utsatta grupper att skaffa jobb, egen
försörjning och delta i arbetslivet måste
öka.  Sverige har inte råd - varken
mänskligt eller ekonomiskt - att ställa
dessa grupper utanför. Därför är det
enligt utskottets mening utomordentligt
viktigt att sysselsättningsmålet,  som
utskottet diskuterat tidigare, och målet
om en halvering av socialbidragsberoendet
nås även om det, som regeringen uttrycker
det  i  vårpropositionen,  krävs  mer
insatser och tar längre tid än beräknat
till följd av den svaga konjunkturen.

Jämställdhet

Centrala mål i den ekonomiska politiken
är rättvisa och jämställdhet. Även om vi
i  Sverige  har  kommit  långt  med
jämställdheten mellan män och kvinnor i
jämförelse med andra länder, återstår
mycket  att  göra. Vårt samhälle  är
fortfarande  organiserat  utifrån  en
könsmaktsstruktur.  Arbetsmarknaden  är
alltjämt  mycket  könsuppdelad,  och
kvinnors arbete är ofta lägre betalt. Män
har bättre karriärmöjligheter, högre lön
och större makt som en följd av att de är
män. För att bryta detta maktmönster
måste  den  övergripande  ekonomiska
politiken  få  ett  ännu  tydligare
genusperspektiv än i dag.
Välfärden och jämställdheten är intimt
förknippade med varandra. Det är inte en
slump att länder som Danmark, Norge,
Finland och Sverige är mer jämställda än
de  flesta andra länder. Det är den
utbyggda generella välfärden och den höga
förvärvsfrekvensen för kvinnor som har
gett möjligheter till detta.
Kvinnors och mäns lika värde och rätt
till  egen försörjning ska  vara  en
självklarhet i Sverige. En egen inkomst
är  förutsättningen  för  fria  och
självständiga val i vardagen. Det kan
aldrig accepteras att kvinnors kunskaper
och  erfarenheter  värderas  lägre.
Politiken måste därför med kraft inriktas
på kvinnors rätt till arbete med rättvisa
löner, en väl utbyggd gemensam sektor,
kvinnofrid samt en strategi för att få
jämställdhet på alla områden och fler
kvinnor på olika beslutsnivåer.
De  reformer som utskottet redovisat
ovan, som t.ex. den stegvis reformerade
barn- och familjepolitiken, satsningarna
på skola, vård och omsorg och programmen
för att öka sysselsättningen och minska
arbetslösheten, är väsentliga steg  i
utvecklingen mot en större rättvisa och
vkad jämställdhet mellan män och kvinnor.
En avgörande del i jämställdhetspolitiken
är att motverka löneskillnader på grund
av  kön.  Enligt  den  officiella
lönestatistiken tjänar kvinnorna omkring
82 % av männens löner. En handlingsplan
för ökad jämställdhet ska läggas fram
under 2003. I planen ska bl.a. förslag
redovisas  för  hur  de  strukturella
löneskillnaderna mellan kvinnor och män
ska minska. Utskottet vill också erinra
om att regeringen i slutet av förra året
inrättade en särskild styrgrupp  inom
Regeringskansliet som ansvarar för att
jämställdhetsperspektivet integreras  i
samtliga politikområden. Vidare ska en
särskild jämställdhetsbilaga redovisas i
budgetpropositionen för 2004.
Utskottet vill också erinra om att
riksdagen 2000 beslutade om en skärpning
av jämställdhetslagen. Den nya lagen är
tydligare och ska mer effektivt motverka
att lön sätts efter könstillhörighet på
den svenska arbetsmarknaden.
Enligt  lagen  har  arbetsmarknadens
parter tre år på sig att vidta åtgärder
för att få bort löneskillnader som beror
på  kön.  Regeringen följer parternas
arbete   löpande  via  JämO   och
Medlingsinstitutet, och utfallet kommer
att ge ett viktigt underlag för i vilken
utsträckning  det  behövs  ytterligare
åtgärder i form av t.ex. en ännu stramare
lagstiftning för att minska och radera ut
de osakliga löneskillnader som finns i
det svenska arbetslivet.
Kvinnor arbetar i högre grad än män
visstid  eller deltid. Som  utskottet
redovisat tidigare anger regeringen i
vårpropositionen att  den  avser  att
tillsätta en utredning som ska undersöka
möjligheterna  att införa  rätt  till
heltidsanställning.

Folkomröstningen om EMU

I motionerna Fi14 (m), Fi15 (fp) och Fi16
(kd)  anförs att Sverige bör ersätta
kronan med euron för att bl.a. öka den
ekonomiska stabiliteten och förbättra de
svenska  tillväxtförutsättningarna.  I
motion Fi17 (c) anförs tvärtemot att
Sverige bör avstå från EMU och euron.
Utskottet konstaterar att valet om att
införa euron eller inte är ett mycket
viktigt val som på olika sätt kommer att
påverka  samhället, ekonomin och  den
ekonomiska politiken. Utskottet väljer
dock  att  avstå  från  ytterligare
kommentarer  av  respekt  för  den
folkomröstning  i  frågan  som  hålls
söndagen den 14 september 2003.

s, v och mp i samarbete

Utskottet          tillbakavisar
Kristdemokraternas angrepp i motion Fi16
på Vänsterpartiet och Miljöpartiet de
gröna. En redovisning av resultaten i
ekonomin  duger  bra  som  svar  på
Kristdemokraternas  attack:  Även  om
konjunkturen mattats av har tillväxten i
den svenska ekonomin varit historiskt hög
under perioden 1998-2001 samtidigt som
sysselsättningen    stigit    och
arbetslösheten sjunkit. I fjol var också
tillväxten betydligt högre än i t.ex. EU
trots   den  svaga  internationella
efterfrågan. Sverige har fortfarande ett
av de största överskotten i de offentliga
finanserna i EU. Den tidigare  stora
offentliga nettoskulden har vänts till en
nettoförmögenhet.  Bytesbalansen  visar
överskott, och medborgarnas realinkomster
har ökat kraftigt.
Valet hösten 2002 ledde fram till en
överenskommelse          mellan
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet på hundratjugoen punkter för
ett  tryggare, rättvisare och grönare
Sverige. I den formulerades att  vår
gemensamma politik för Sverige bygger på
övertygelsen att den ekologiska, sociala
och ekonomiska dimensionen måste vävas
samman  för  att skapa  en  uthållig
utveckling  som är bra för  Sverige.
Tillsammans vill vi arbeta för en tydlig
politik för ett grönt jämställt folkhem
där hållbar tillväxt, full sysselsättning
och trygg välfärd drivs framåt av teknisk
utveckling,   modern   omställning,
omfattande  delaktighet  och  minskade
klyftor.
Vårpropositionen  bygger   på   en
överenskommelse    mellan     den
socialdemokratiska      regeringen,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna,
vilka står bakom riktlinjerna för den
ekonomiska  politiken,  budgetpolitiken
samt tilläggsbudgeten för 2003.

1.3.3 Finansutskottets förslag till
inriktning av den allmänna ekonomiska
politiken

Vårpropositionen   bygger   på   en
överenskommelse    mellan     den
socialdemokratiska      regeringen,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna,
vilka står bakom riktlinjerna för den
ekonomiska politiken, budgetpolitiken och
tilläggsbudgeten för 2003.
Världsekonomin präglas av lågkonjunktur
och stor osäkerhet. Efter en återhämtning
i början av förra året försvagades den
ekonomiska aktiviteten på nytt  under
andra halvan av 2002 till följd  av
fallande  aktiekurser,  lågt  ställda
vinstförväntningar,  bokföringsskandaler
och hot om krig i Irak. Försvagningen har
fortsatt under inledningen av 2003. Som
utskottet redovisade under avsnitt 1.2.9
Finansutskottets syn på vårpropositionens
och           partimotionernas
konjunkturbedömningar är osäkerheten om
den   internationella   utvecklingen
fortfarande mycket stor trots att kriget
i Irak tog slut vid mitten av april.
Hushållen och företagen är fortfarande
tveksamma om den ekonomiska utvecklingen,
vilket    påverkar    produktionen,
investeringarna  och konsumtionen.  De
senaste månaderna har dock oljepriserna
sjunkit samtidigt som inflationen och
räntorna  gått ned och  kurserna  på
aktiebörserna världen över stigit - en
utveckling som ökar förutsättningarna för
en  successiv  återhämtning  i  den
internationella ekonomiska  aktiviteten
under senare delen av året.
Osäkerheten betyder enligt  utskottet
att den ekonomiska politiken ska inriktas
mot  att  hålla den svenska ekonomin
fortsatt stark. Sverige har under de
senaste  åren  haft en tillväxt  som
överstigit  genomsnittet  i  EU  och
euroområdet. Sysselsättningen är hög och
arbetslösheten låg jämfört med flertalet
andra EU-länder. Inflationen är låg och
Sverige har, i motsatt till många länder
i  Europa, överskott i de offentliga
finanserna.  Under  förra  året  var
tillväxten i den svenska ekonomin dubbelt
så hög som tillväxten i euroområdet i
genomsnitt. I år väntas tillväxttakten
sjunka jämfört med förra året, bl.a. på
grund  av den svagare internationella
efterfrågan.
Målen för de offentliga finanserna ska
hållas och utgiftstaken klaras. Det är
viktigt för att tillväxten i den svenska
ekonomin ska kunna fortsätta att stiga i
nivå med utvecklingen i slutet av 1990-
talet och början av 2000-talet. Sunda
offentliga  finanser är  grunden  för
välfärd och sysselsättning. Det kärvare
ekonomiska  läget  innebär   enligt
utskottets mening att utgiftsminskningar
måste vidtas. Det innebär bl.a. att den
tidigare planerade höjningen av taken i
sjuk-  och föräldraförsäkringen skjuts
upp,    att    kostnadsbesparande
regelförändringar   i   sjuk-   och
arbetslöshetsförsäkringarna  genomförs,
kontaktdagarna  i  den  tillfälliga
föräldrapenningen tas bort, den  s.k.
sjuklöneperioden förlängs med en vecka,
maxtaxan  inom barnomsorgen höjs  och
planerade     satsningar     på
infrastrukturområdet skjuts fram.
De  senaste årens framgångar -  hög
tillväxt, stigande sysselsättning, låg
arbetslöshet och sanerade statsfinanser -
har enligt utskottets mening lagt en god
grund för en offensiv politik för ökad
välfärd, stigande sysselsättning och en
hållbar  utveckling. Därför  genomförs
under 2003 och 2004 en rad reformer,
trots lågkonjunkturen och de besparingar
som  görs  för  att  säkra  den
statsfinansiella utvecklingen. Vården och
tandvården  tillförs  mer  resurser,
föräldraförsäkringen  förstärks,  den
allmänna  förskolan  för  fyra-  och
femåringar,  det  sista  steget  i
maxtaxereformen, infördes vid årsskiftet,
kommunerna tillförs ytterligare resurser
så att fler lärare och andra specialister
i  skolan  kan anställas, pensionerna
förbättras  och  studiebidraget  för
ungdomar förlängs med en månad. Vidare
fortsätter  högskoleutbyggnaden   och
satsningarna  på  forskningen  under
perioden.  Miljöanslagen  höjs  och
byggandet stimuleras för att bl.a. möta
bostadsefterfrågan          till
tillväxtregionerna.
Kampen för full sysselsättning  står
högst  upp  på  dagordningen.  Hög
sysselsättning och låg arbetslöshet är
grunden för välfärden. Kraften riktas mot
att sysselsättningsmålet, dvs. att 80 %
av  den vuxna befolkningen ska  vara
reguljärt sysselsatt 2004, ska nås. Den
svenska    ekonomins    långsiktiga
produktionsförmåga ska höjas genom att
lediga arbetskraftsresurser mobiliseras.
En central uppgift är att bryta den
dramatiskt stigande sjukfrånvaron  och
förhindra att alltfler människor slås ut
från arbetsmarknaden genom sjukdom eller
förtidspension. Det elvapunktsprogram som
regeringen presenterade 2001 fortsätter
och  arbetet intensifieras. Målet för
politiken är att antalet sjukdagar ska
halveras till 2008. En mängd åtgärder
inom olika områden föreslås för att målet
ska uppnås. Ytterligare insatser kommer
också    att    presenteras    i
budgetpropositionen för 2004, bl.a. olika
ekonomiska drivkrafter för att få ned de
höga sjuktalen. En annan central uppgift
är  att  öka  sysselsättningen  bland
invandrare.  Insatserna för  att  öka
invandrarnas    deltagande     på
arbetsmarknaden förstärks. För att nå
sysselsättningsmålet  läggs  omfattande
förslag   för   att   även   öka
arbetskraftsdeltagandet bland arbetslösa,
äldre och ungdomar. Fler insatser ska
presenteras i budgetpropositionen  för
2004.
Reformerna för tillväxt och rättvisa
ska  fortsätta.  De går  före  stora
skattesänkningar.   Välfärden   ska
ytterligare byggas ut och för att den
ekonomiska tillväxten ska bli långsiktigt
hållbar måste den också komma alla till
del.  Det innebär att rättvisan  ska
stärkas genom en aktiv fördelningspolitik
och  genom  åtgärder  som  förbättrar
utvecklingsmöjligheterna   för   alla
medborgare oavsett kön, etnisk  eller
kulturell tillhörighet eller var i landet
man bor. Tillväxt och rättvisa går enligt
utskottets  mening  hand  i  hand.
Levnadsvillkoren  ska  fortsätta  att
förbättras, och som en följd av detta
vidtas åtgärder för att målet om en
halvering  av  socialbidragsberoendet
mellan 1999 och 2004 ska nås.
En god miljö och en hållbar utveckling
är enligt utskottets mening ett av den
ekonomiska politikens viktigaste  mål.
Sverige ska vara ett föregångsland för en
ekologiskt  hållbar utveckling.  Stora
satsningar har gjorts för att skapa ett
hållbart samhälle. Resurser har lagts på
miljöforskning, miljöövervakning, skydd
av biotoper och biologisk mångfald, och
ytterligare  insatser görs  under  de
kommande åren. Under de senaste åren har
en grön skatteväxling om sammanlagt drygt
8 miljarder kronor genomförts och en
ytterligare  skatteväxling  om  ca  9
miljarder kronor planeras för återstoden
av mandatperioden.
Sverige   ska  också  vara   ett
föregångsland där kvinnor och män ska ha
samma  möjligheter,  rättigheter  och
skyldigheter inom alla områden i livet.
Under året läggs en handlingsplan för
ökad  jämställdhet fram.  Planen  ska
innehålla förslag om hur de strukturella
löneskillnaderna mellan män och kvinnor
ska minska.
Att den svenska lönebildningen fungerar
väl  är enligt utskottets mening  av
avgörande betydelse för en hög tillväxt
och  en  stigande sysselsättning.  De
senaste  årens  trend  mot  högre
löneökningstakt än i omvärlden  måste
brytas.
Med hänvisning till vad som anförts ovan
och    under   avsnittet   1.3.2
Finansutskottets ställningstagande till
partimotionernas förslag till inriktning
av  den allmänna ekonomiska politiken
tillstyrker utskottet propositionen och
avstyrker förslagen i motionerna Fi14 (m)
yrkande 1, Fi15 (fp) yrkandena 1, 3 och
7, Fi16 (kd) yrkandena 1-4 och Fi17 (c)
yrkande 1.

2 Riktlinjer för budgetpolitiken2.1 Budgetutvecklingen

Den svaga internationella lågkonjunkturen
och de fortsatt höga ohälsotalen sätter
sin prägel på de offentliga finanserna.
BNP har utvecklats svagare än väntat,
vilket bidragit till att det delmål som
riksdagen ställt upp för den offentliga
sektorns finansiella sparande under 2002
inte uppnåtts. Det överskottsmål på 2 %
som fastställts för detta år blev i
verkligheten 1,1 % av BNP. Regeringen har
dock tidigare framhållit att man vid en
svagare konjunktur skulle kunna acceptera
en  motsvarande  försämring  av  det
finansiella sparandet, och med hänsyn
till den konjunkturavmattning som skett
bedömer regeringen att avvikelsen  är
förenlig   med   det   fastställda
överskottsmålet  för  2002  under  en
konjunkturcykel.
Även  för i år och för de närmast
efterföljande åren förutser regeringen
ett fortsatt svagt finansiellt sparande.
I  vårpropositionen räknar  emellertid
regeringen med att de budgetförstärkande
åtgärder som föreslås i propositionen ska
leda till att de offentliga finanserna
gradvis förstärks så att överskottsnivån
2  %  av  BNP åter nås  2006.  Det
genomsnittliga överskottet under perioden
2000-2006 beräknas i så fall också bli
2 % av BNP.
Den offentliga sektorns överskott bärs
under  de  kommande  åren  upp  av
elderspensionssystemet.  Det  är  där
sparandet sker. Bortsett från sista året
är statens finansiella sparande negativt,
medan sparandet i kommunsektorn är svagt
negativt   eller  i   balans.   I
vårpropositionen räknar regeringen med
att sparandet inom de tre delsektorerna
kommer att utvecklas på följande sätt
fram t.o.m. 2006.
Tabell  7.  Den  offentliga  sektorns
finansiella sparande 2002-2006
Miljarder kronor


Skattekvoten,  dvs.  den  offentliga
sektorns skatter och avgifter i procent
av BNP, uppgick förra året till 51,3 %
och väntas ligga kvar på ungefär denna
nivå fram t.o.m. 2006. Utgiftskvoten som
förra året motsvarade 55,8 % av BNP
beräknas mot periodens slut ha sjunkit
till 53,9 %.

De  gångna  årens  höga  finansiella
sparande fick 2001 till följd att den
offentliga sektorns nettoskuld ersattes
av en positiv finansiell nettoförmögenhet
motsvarande  3,5 % av BNP.  Kraftiga
värdeminskningar på aktier under 2002
urholkade den offentliga förmögenheten i
sådan omfattning att en nettoskuld på ca
60 miljarder kronor åter framkom. Mätt
som andel av BNP motsvarar det 2,5 % av
BNP. Det fortsatta positiva sparandet
väntas  leda  till  att  nettoskulden
successivt minskar och 2005 åter övergår
i en nettoförmögenhet.
Fördelningen  av  det  finansiella
sparandet   mellan   stat    och
ålderspensionssystem  leder  till  att
pensionssystemets  tillgångar   ökar.
Underskottet  i  statens  finansiella
sparande medför samtidigt att skuldsidan
i den offentliga sektorns balansräkning
ökar, men denna skuldökning är  inte
större än att såväl statsskulden som den
konsoliderade bruttoskulden  fortsätter
att minska som andel av BNP. År 2006
beräknas den konsoliderade skuldkvoten ha
sjunkit till 46,4 % av BNP.
Fram t.o.m. 2002 uppvisade statsbudgeten
fem år i rad ett överskott som för
perioden  som  helhet  uppgick  till
sammanlagt 233,5 miljarder kronor. För
innevarande och efterföljande budgetår
förutser regeringen ett underskott på 21
respektive 27 miljarder kronor. Detta
underskott väntas därefter minska för att
2006   närma   sig   balans.   Av
vårpropositionen  framgår  att   de
redovisade saldovärdena delvis bärs upp
av vissa större extraordinära åtgärder.
Omfattningen  av dessa engångseffekter
framgår av efterföljande sammanställning.
Tabell 8. Statsbudgetens saldo justerat
för större engångseffekter 2002-2006
Miljarder kronor


Under  perioden 2002-2006  väntas  de
takbegränsade  utgifterna  öka  med
sammanlagt 110 miljarder kronor, eller
med i genomsnitt 28 miljarder kronor per
år. Av den årliga ökningen beror ca 5
miljarder  kronor på den  pris-  och
löneomräkning som varje år  görs  av
anslagen   för  förvaltnings-   och
investeringsändamål, ett ungefär  lika
stort belopp på sådana makroekonomiska
effekter  som  högre  prisbasbelopp,
inkomstindex,     timlön     och
bruttonationalinkomst. Under 2003  och
2004 ökar de takbegränsade utgifterna med
18 respektive 10 miljarder kronor till
följd  av  beslutade eller  aviserade
reformer, under åren därefter ökar de av
denna anledning med 1 miljard kronor per
år. Utgifterna för arealersättning och
avgiften till EU har tidigarelagts från
2003 till 2002, vilket minskar utgifterna
2003   men  samtidigt   gör   att
utgiftsökningen blir desto större 2004.

Utgifterna  för ålderspensionssystemet
vid sidan av statsbudgeten ökar under
perioden med ca 29 miljarder kronor.
Denna ökning beror i första hand på att
pensionerna räknas upp med inflationen
och att pensionerna för dem över 65 år
även       anpassas      till
realinkomstutvecklingen. Dessutom  ökar
pensionärernas genomsnittliga ATP-poäng
samtidigt  som antalet individer  med
inkomstgrundad ålderspension ökar.

2.2 Mål för budgetpolitiken

Utskottets förslag i korthet
Det  tidigare  fastlagda  målet  för
sparandet i den offentliga sektorn på i
genomsnitt 2 % av BNP sett över en
konjunkturcykel bör ligga fast. Några
nya mål i form av ett mål för sparandet
i den statliga sektorn eller mål om en
lägre  offentlig skuldkvot bör  inte
införas.
De  i sammanhanget väckta motionerna
avstyrks.
Jämför reservationerna 2 (m), 3 (fp), 4
(kd) och 5 (c).

Riksdagen har lagt fast ett långsiktigt
mål för finanspolitiken som innebär att
de offentliga finanserna ska uppvisa ett
överskott på i genomsnitt 2 % av BNP sett
över en konjunkturcykel. Eftersom BNP för
närvarande uppgår till ungefär 2 400
miljarder  kronor innebär  detta  mål
uttryckt i nominella termer  att  de
samlade   inkomsterna  för  staten,
kommunerna  och  ålderspensionssystemet
sedda som grupp ska överstiga utgifterna
med i genomsnitt inte fullt 50 miljarder
kronor per år under en fem till sju år
lång period. Överskottet kan ett visst år
vara högre eller lägre, men för perioden
som helhet ska det motsvara 2 % av BNP.

De  som mål angivna överskotten ska
användas  för att öka den offentliga
nettoförmögenheten.
Riksdagen har varje år också lagt fast
ett utgiftstak för de närmaste tre åren,
vilket sätter en gräns för hur stora
utgifter som staten kan dra på sig.
Utgiftstaket omfattar dels de egentliga
utgifterna på statsbudgeten  exklusive
statsskuldsräntorna, dels utgifterna för
ålderspensionssystemet  vid  sidan  av
statsbudgeten. Utgiftstaket  fastställs
alltid med viss marginal, och skillnaden
mellan de takbegränsade utgifterna och
utgiftstaket           benämns
budgeteringsmarginalen. Om belastningen
på  de takbegränsade utgifterna  ökar
kommer budgeteringsmarginalen att minska,
och  i  princip försvagas  då  också
budgetsaldot   eller   saldot   för
ålderspensionssystemet med ett lika stort
belopp.
Enligt  tidigare  riksdagsbeslut  ska
utgiftstaket för staten uppgå till 819
miljarder kronor 2003 samt till  853
miljarder kronor för 2004.

Vårpropositionen

Regeringen erinrar om sin bedömning i
budgetpropositionen för 2003 där  det
sades att ett då beräknat överskott på
1,5 % av BNP för 2003 var förenligt med
överskottsmålet  mot  bakgrund   av
konjunkturläget och resursutnyttjandet i
ekonomin.  Om konjunkturen utvecklades
sämre än väntat, skulle dock ett lägre
överskott  accepteras.  Jämfört  med
prognosen  i  budgetpropositionen  har
tillväxten för 2003 reviderats ned med
mer än 1 procentenhet.
Sedan målet om 2 % överskott över en
konjunkturcykel började gälla 2000 har
det årliga överskottet i de offentliga
finanserna motsvarat i genomsnitt 3 % av
BNP. Överskottet 2003 beräknas nu till
0,4  % av BNP. Med de åtgärder som
föreslås i denna proposition  bedömer
emellertid   regeringen   att   det
genomsnittliga överskottet under perioden
2000-2006 ska uppgå till 2,0 %. Därmed
ligger,  framhåller  regeringen,  det
offentliga sparandet i linje med det
övergripande målet om ett överskott på
2 % över en konjunkturcykel.
För att bedöma om överskottens nivå för
enskilda  år  är förenliga  med  det
medelfristiga målet analyserar regeringen
den strukturella nivån på överskotten.
Vid denna beräkning justeras det faktiska
överskottet med hänsyn till två faktorer,
nämligen förskjutningar i skatteuppbörden
och  den inverkan som en hög- eller
lågkonjunktur  har på  de  offentliga
finanserna ett visst år. Med dessa båda
faktorer bortrensade får man fram ett
strukturellt finansiellt sparande. Vid
ett givet långtsiktigt överskottsmål på i
genomsnitt  2  %  av  BNP  bör  det
strukturella sparandet varje enskilt år
motsvara, eller ligga nära, denna nivå.
Avviker det kan avvikelsen sägas spegla i
vilken    omfattning    automatiska
stabilisatorer tillåts verka  vid  en
konjunkturavmattning.
Utvecklingen i de offentliga finanserna
uttryckt  som  strukturellt  sparande
framgår av följande sammanställning.
Tabell 9. Finansiellt sparande i den
offentliga sektorn 2000-2006
Miljarder kronor12


I vårpropositionen erinrar regeringen om
de  budgetförstärkande  åtgärder  som
föreslås  i  propositionen  och  som
tillkommit för att klara utgiftstaket och
säkerställa ett överskott på 2 % av BNP i
genomsnitt över en konjunkturcykel. En
alltför   snabb   åtstramning   av
finanspolitiken kan enligt  regeringen
påverka  den ekonomiska återhämtningen
negativt. Förstärkningen av de offentliga
finanserna genomförs därför gradvis men i
sådan takt att det redovisade överskottet
2006 uppgår till ca 2 % av BNP då också
BNP-gapet  sluts.  Enligt  regeringens
beräkningar kommer då också överskottet
under den sju år långa perioden 2000-2006
att i genomsnitt ha motsvarat 2 % av BNP.
Regeringen  bedömer  därför  att  de
beräknade överskotten under åren framöver
är  förenliga  med  det  långsiktiga
överskottsmålet.

Erfarenheterna av att sätta upp  ett
årligt  mål för överskottet för  den
offentliga sektorn (saldomålet) tre år i
förväg är enligt regeringen inte entydigt
goda. Överskottsmål som sträcker sig så
långt fram i tiden är vanskligt att
hantera eftersom det är svårt att göra
träffsäkra konjunkturprognoser med  en
tidshorisont på 3-4 år. Regeringen har
därför för avsikt att fortsättningsvis i
budgetpropositionen   föreslå   ett
preciserat  mål  för  det  offentliga
sparandet  enbart  för  det  kommande
budgetåret.    Det    övergripande
överskottsmålet på 2 % av BNP över en
konjunkturcykel ligger dock fast, betonar
regeringen.
Regeringen  föreslår att de  tidigare
fastställda utgiftstaken för staten 2003
och 2004 ska höjas med 3 miljarder kronor
vartdera  året  på  grund  av  högre
omslutning   i   det   kommunala
utjämningssystemet.  I  propositionen
redovisas  också  en beräkningsteknisk
framskrivning av utgiftstaket för 2005
och 2006 som grundas på antagandet att
taket ska vara oförändrat som andel av
BNP.  Utgiftstaket  för  staten  för
innevarande och de tre efterföljande åren
uppgår därmed till 822 miljarder kronor
2003, 856 miljarder kronor 2004, 890
miljarder kronor 2005 och 927 miljarder
kronor 2006.

Motionerna

Moderata samlingspartiet anser i motion
Fi14 att budgetpolitiken ska inriktas på
ett långsiktigt mål för den offentliga
sektorns    skuldsättning.     En
bruttoskuldsättning motsvarande ungefär
40  %  av BNP för den konsoliderade
offentliga   sektorn  bedöms   vara
långsiktigt uthållig. När denna  nivå
uppnåtts  bör  enligt  motionärerna
överskottsmålen  för  det  finansiella
sparandet   fastställas   så   att
bruttoskulden som andel  av  BNP  är
konstant över konjunkturcykeln. Förslaget
redovisas som ett inslag i  partiets
förslag   till   riktlinjer   för
budgetpolitiken (yrkande 2 i denna del).
För  de  båda  närmaste  åren  bör
saldomålet    enligt     Moderata
samlingspartiet vara stramare än vad som
framkommer     i     regeringens
budgetalternativ.   Partiets   eget
budgetalternativ uppges leda till ett
finansiellt sparande i den offentliga
sektorn på 1,3 % 2004, 1,7 % 2005 och
2,1 % 2006, vilket för 2004 och 2005 är
0,3 procentenheter mer än i regeringens
alternativ. Om man dessutom beaktar att
partiet vill privatisera statliga bolag
för sammanlagt 175 miljarder kronor under
de närmaste tre åren räknar motionärerna
själva med att den offentliga sektorns
bruttoskuldsättning ska komma att närma
sig 40 % av BNP under nästa mandatperiod.
Moderata samlingspartiet föreslår att
utgiftstaket för staten för 2004 bör
fastställas till 884 miljarder kronor,
vilket överstiger regeringens förslag för
samma år med 28 miljarder kronor.
Folkpartiet liberalerna föreslår i motion
Fi15 att nuvarande överskottsmål för de
offentliga finanserna kompletteras med
ett nytt mål för statens finansiella
sparande. Det bör formuleras som att
statens finansiella sparande ska vara i
balans över en konjunkturcykel (yrkande
4).
I motionen framhålls att Folkpartiet
från början har ställt upp på regeringens
vverskottsmål  för  de   offentliga
finanserna. Förutsättningarna för  att
tillämpa detta mål har dock ändrats. Det
autonoma  pensionssystemet har  börjat
verka och kommer under resten av detta
decennium att ha ett överskott på mer än
2 % av BNP. Kommunerna har dessutom
ålagts ett balanskrav. Det är, enligt
motionärernas mening, inte rimligt och
försvarbart att med långsiktiga statliga
underskott  vältra  över  problem  på
kommande generationer. Därför är det,
anser de, rimligt att lägga fast ett nytt
balansmål för enbart statens finanser.
Folkpartiets förslag till  utgiftstak
för 2004 understiger regeringens med 4
miljarder kronor.
Kristdemokraterna anser i motion Fi16 att
regeringens förslag till budgetpolitiskt
överskottsmål  för  de   offentliga
finanserna bör kompletteras och senare
eventuellt ersättas med ett mål om balans
i statens finansiella sparande. En sådan
restriktion  innebär att skatteuttaget
varken  blir större eller mindre  än
nödvändigt. Ett balansmål för statens
finansiella sparande måste på grund av de
stora underskotten fasas in successivt,
påpekar motionärerna. De föreslår att
regeringen ska lägga fram förslag om ett
sådant kompletterande budgetmål med krav
på balans i statens finansiella sparande
över en konjunkturcykel (yrkande 10).
Ett etappmål för Kristdemokraterna är
vidare att statsskulden mätt som andel av
BNP ska understiga 40 % senast 2006.
Skuldkvoten bör därefter fortsätta att
sjunka (yrkande 6). Motionärerna uppger
att de för att få ner statsskulden väljer
att både spara och att sälja ut statliga
företag  i  en större omfattning  än
regeringen.  På  detta  sätt  kan
avbetalningstakten av statsskulden öka,
samtidigt som skattetrycket kan sänkas.
Redan under nästa år räknar motionärerna
med att kunna sälja statliga företag för
sammanlagt 45 miljarder kronor.
Motionärerna anser också att regeringen
bör fullfölja arbetet med att presentera
en   långsiktig   inkomst-   och
utgiftsstrategi, LINUS (yrkande 9). De
erinrar   om  att  den   tidigare
finansministern  Erik  Åsbrink  tog
initiativ till att utforma en  sådan
strategi men aldrig gavs tillfälle att
slutföra detta arbete. En sådan strategi
behövs enligt deras mening om Sverige ska
klara den dubbla utmaning som följer av
en ökad internationalisering med dess
krav på sänkt skattetryck samtidigt som
den demografiska utvecklingen med allt
fler  äldre snarare ställer krav  på
motsatsen.
Kristdemokraternas   förslag   till
utgiftstak   för  2004  understiger
regeringens med 3 miljarder kronor.
Centerpartiet framhåller i motion Fi17
att överskottsmålet på 2 % över  en
konjunkturcykel ska upprätthållas. Enligt
motionärerna har regeringen och  dess
stödpartier  utnyttjat  det  samlade
överskottet i den offentliga sektorn för
att medvetet budgetera för underskott i
statens  finanser  också   i   en
högkonjunktur. De finner det märkligt att
staten genom balanskravet ställer högre
krav på kommuner och landsting,  där
folkvalda bär ansvaret, än på sin egen
budgetprocess. Regeringen  bör  därför
skyndsamt låta utreda och återkomma till
riksdagen  med förslag  om  hur  ett
balanskrav, i huvudsak motsvarande det
som gäller kommuner och landsting, ska
kunna  utformas  för  statens  budget
(yrkande 2).
Centerpartiets förslag till utgiftstak
för perioden 2004-2006 understiger de
nivåer som redovisas i vårpropositionen
med för respektive år 38, 50 och 57
miljarder kronor.

Finansutskottets ställningstagande

Budgetpolitiken har under  senare  år
inriktats  mot två fleråriga  mål  -
saldomålet och utgiftstaket - som lagt
grund för en sund och stabil utveckling
av  de  offentliga finanserna.  Denna
omständighet  har bidragit  till  att
Sverige i dag har internationellt sett
starka finanser. Vi och våra grannländer
Finland och Danmark kan uppvisa överskott
i de offentliga finanserna medan övriga
12 EU-länder har underskott. Bland dessa
är underskotten betydande hos några av de
större  medlemsländerna  som  Tyskland
(-3,3 %), Frankrike (-2,9 %) och Italien
(-2,1 %). Stora underskott har också
Förenta staterna (-3,0 %) och inte minst
Japan (-7,7 %). Sverige kommer även nästa
år att ha överskott medan det finansiella
sparandet i EU-länderna som helhet kommer
att vara negativt.
Nuvarande överskottsmål på i genomsnitt
2 % av BNP över en konjunkturcykel har
gällt sedan 2000. Under de två första
åren motsvarade det finansiella sparandet
i den offentliga sektorn 3,4 respektive
4,6 % av BNP, dvs. överskotten översteg
med  bred  marginal  den  målsatta
genomsnittsnivån.    I    nuvarande
konjunkturavmattning uppvisar staten ett
negativt finansiellt sparande på 1,8 % av
BNP, medan sparandet i pensionssystemet
är positivt och motsvarar 2,1 % av BNP.
Med  ett  marginellt  överskott  i
kommunsektorn ger detta i år ett samlat
offentligt sparande på 0,4 % av BNP.
Tabell 10. Fördelningen av finansiellt
sparande i den offentliga sektorn
Miljarder kronor


Folkpartiet,  Kristdemokraterna   och
Centerpartiet vill komplettera nuvarande
överskottsmål med krav på att statens
finansiella sparande ska vara i balans
över en konjunkturcykel. I Centerpartiets
fall ska balanskravet i huvudsak motsvara
vad  som  gäller  för  kommuner  och
landsting, dvs. balansen ska i princip
vara återställd senast två år efter det
att ett underskott uppkommit.

Utskottet vill med anledning av detta
framhålla  följande.  Med  nuvarande
balanskrav för kommunsektorn  och  de
prognostiserade    överskotten    i
ålderspensionssystemet fram till 2010,
skulle ett kompletterande balansmål för
staten inte tillföra något nytt. En sådan
restriktion skulle ha samma effekt som
nuvarande överskottsmål på 2 % för hela
den offentliga sektorn i och med att
pensionssystemet  och   kommunsektorn
tillsammans har ett finansiellt sparande
på ungefär 2 % av BNP. Oavsett om man ser
framåt eller bakåt blir bilden densamma.
För perioden 2000-2006 motsvarar nämligen
det finansiella sparandet i staten i
genomsnitt ett överskott på 0,8 %. Till
saken  hör  dock att nivån  på  det
finansiella sparandet i staten påverkas
av de överföringar som gjordes från AP-
fonden  till staten 2001,  men  även
justerat  för  detta  framträder  ett
statligt finansiellt sparande i balans.
Under den sju år långa perioden 2000-2006
begränsar sig statens samlade finansiella
underskott till 10 miljarder kronor. Det
motsvarar ett genomsnittligt underskott
på 0,06 % av BNP. Utskottet kan för egen
del inte finna annat än att en avvikelse
av  denna omfattning får anses  vara
godtagbar.
Väljer man att ersätta målet för de
offentliga finanserna med ett balansmål
för staten kan i ett längre perspektiv
följden   bli  att  finanspolitiken
försvagas. Om balanskravet för kommunerna
upprätthålls  och målet  för  statens
finansiella  sparande  sätts   till
exempelvis  noll, kommer det  samlade
offentliga sparandet att följa sparandet
i pensionssystemet. När de demografiska
påfrestningarna sänker  överskotten  i
pensionssystemet, och kanske vänder dem
till  underskott, minskar det samlade
offentliga sparandet i motsvarande grad.
Säkerhetsmarginalen mot stabilitets- och
tillväxtpaktens underskottsgräns på 3 %
av BNP kommer då att krympa. Med ett mål
för hela den offentliga sektorn måste
stigande underskott i pensionssystemet
balanseras av stigande överskott i någon
annan sektor. Så är inte fallet om målet
endast avser staten.
Utskottet anser med hänsyn härtill att
det inte finns anledning att införa något
kompletterande  mål   för   statens
finansiella sparande.
Centerpartiets förslag om ett balansmål
för staten motsvarande det som gäller för
kommunerna anser utskottet vara direkt
olämpligt. Krav på återställd  balans
redan  efter två år skulle  nämligen
kraftigt   begränsa   statsmakternas
möjligheter  att  föra  en  aktiv
stabiliseringspolitik.
Moderata    samlingspartiet    och
Kristdemokraterna vill fastställa mål för
den offentliga respektive den statliga
skuldsättningen. Enligt moderaterna bör
den  offentliga sektorns konsoliderade
bruttoskuld begränsas till 40 % av BNP,
och den bör därefter hållas på denna
nivå.  Kristdemokraterna  anser  att
statsskulden ska understiga 40 % av BNP
senast 2006 och att skuldkvoten därefter
ska fortsätta att minska.
Under perioden 2002-2006 beräknas den
konsoliderade  bruttoskulden  öka  med
nominellt ca 60 miljarder kronor. Ställd
i relation till BNP motsvarar det en
skuldminskning med 6 procentenheter till
nivån 46,4 % av BNP vid utgången av 2006.
Under samma period ökar statsskulden
med 37 miljarder kronor, men mätt som
andel  av BNP minskar den  med  6,5
procentenheter. Statsskulden beräknas vid
utgången av 2006 uppgå till 43,3 % av
BNP.
Båda   partierna  förespråkar   en
omfattande försäljning av statliga bolag
och    avser    att    använda
försäljningsinkomsterna till i  första
hand amortering av statsskulden för att
på så sätt snabbare uppnå de föreslagna
målen.  För  de  närmaste  tre  åren
tillgodoräknar de sig inkomster av detta
slag på sammanlagt 175 miljarder kronor i
enlighet  med  de  fyra  borgerliga
partiernas  gemensamma  förslag  om
företagsförsäljningar.
Utskottet vill för egen del framhålla
följande i denna fråga. Saneringen av
statsfinanserna har inneburit att den
offentliga   sektorns   konsoliderade
bruttoskuld på nio år har kunnat minska
från närmare 80 % av BNP 1994 till dagens
nivå på 51 % av BNP. Under de tre
närmaste   följande  åren  beräknas
bruttoskulden mätt som andel av  BNP
sjunka  med  ytterligare   ca   5
procentenheter.  Det helt  dominerande
inslaget i den offentliga bruttoskulden
är statsskulden.
Nivån  på  den  offentliga  sektorns
konsoliderade bruttoskuld har tidigare
haft sitt speciella intresse just på
grund av att den varit en del av EU:s
konvergenskriterier. Numera tillgodoser
vi med bred marginal Maastrichtfördragets
skuldkriterium som föreskriver att den
offentliga   sektorns   konsoliderade
bruttoskuld får uppgå till högst 60 % av
BNP. Bruttoskuldens storlek är därmed
inte längre av samma intresse, förutsatt
att den offentliga skulden inte återigen
växer.
Mot  bruttoskulden kan  ställas  den
offentliga sektorns tillgångar i bl.a. AP-
fonden och bolag, och sammantagna visar
dessa den offentliga sektorns finansiella
ställning. Undantaget några få år omkring
1990 samt 2001 har denna under lång tid
varit  negativ. Nettoskulden var  som
störst 1996 då den uppgick till 467
miljarder kronor men övergick redan 2001
i en positiv förmögenhet. Efter kraftiga
värdeminskningar  på  den  offentliga
sektorns innehav av aktier under 2002
vändes emellertid uppgången på nytt i en
nettoskuld som väntas vara  undanröjd
först 2005.
Enligt utskottet är det inte motiverat
att införa ett särskilt skuldmål,  i
synnerhet  inte  om  måluppfyllelsen
förutsätter att statliga tillgångar säljs
i  stor omfattning. Börskurserna  har
fallit  kraftigt, men varken Moderata
samlingspartiet eller Kristdemokraterna
diskuterar om det är rimligt eller ens
möjligt att i rådande börsläge avyttra
statlig verksamhet i denna omfattning.
Att man samtidigt frånhänder sig räntabla
tillgångar som ingår i den  statliga
förmögenhetsmassan   till   kraftigt
underpris främjar knappast tilltron till
de båda partiernas förslag. Utskottet
återkommer längre fram i betänkandet till
de föreslagna företagsförsäljningarna.
Ett skuldmål kan dessutom lätt komma i
konflikt  med överskottsmålet,  vilket
skapar oklarhet om hur de båda målen ska
förhålla sig till varandra. Det kan också
lägga hinder i vägen för en rationellt
förd budgetpolitik, eftersom politiken då
kan behöva anpassas till fluktuationer i
valutakurser. Nivån på statsskulden och
därmed  också  på  den  offentliga
bruttoskulden  påverkas  nämligen  av
kursförändringar för de valutor som ingår
i valutaskulden.
Kristdemokraterna föreslår  också  att
riksdagen  ska ålägga regeringen  att
fullfölja ett tidigare påbörjat arbete
med att presentera en långsiktig inkomst-
och utgiftsstrategi. Utskottet kan inte
biträda detta förslag. Enligt utskottets
mening  bör riksdagen inte i  detalj
reglera hur regeringen ska utforma sin
långsiktiga strategi för att möta problem
av det slag som motionärerna tar upp.
Regeringen kommer i fortsättningen att i
budgetpropositionen   föreslå   ett
preciserat  mål  för  det  offentliga
sparandet  enbart  för  det  kommande
budgetåret. Det innebär att den tidigare
ordningen med ett preliminärt fastställt
saldomål för det tredje året överges.
Erfarenheterna av att sätta upp  ett
årligt mål tre år i förväg är enligt
regeringen inte entydigt goda.
Utskottet har för egen del inget att
erinra  mot den aviserade nyordningen
eftersom den inte minskar kravet på ett
långsiktigt   överskott   över   en
konjunkturcykel. De tre år i  förväg
preliminärt fastställda saldomålen för
respektive år har - åtminstone som de
tillämpades  fram t.o.m.  2002  -  i
praktiken aldrig haft någon  styrande
funktion.   Närmast   schablonmässigt
fastställdes   de   alltid   till
genomsnittsnivån 2 % av BNP och lades
därefter fast mer definitivt först på
hösten närmast före respektive år. Den
föreslagna nyordningen ser utskottet som
enbart  en  anpassning  till  denna
verklighet.  Däremot  är  det  enligt
utskottets mening angeläget att man kan
upprätthålla   långsiktigheten    i
bedömningen av saldomålet genom den typ
av  analyser  av måluppfyllelsen  som
regeringen redovisar i avsnitt 4.1.2 i
vårpropositionen. Analyser av detta slag
bör byggas ut och fördjupas till stöd för
riksdagens  prövning  av  den  förda
politiken.
Med  dessa  motiveringar  avstyrker
utskottet motionerna Fi14 (m) yrkande 2 i
denna del, Fi15 (fp) yrkande 4, Fi16 (kd)
yrkandena 6, 9 och 10 samt Fi17 (c)
yrkande 2.
Till frågan om nivån på utgiftstaket
för staten återkommer utskottet längre
fram i betänkandet.

2.3 Budgetpolitikens inriktning

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag   till   inriktning   av
budgetpolitiken  och  avstyrker  de
alternativa förslag som framförs  av
Moderata  samlingspartiet, Folkpartiet
liberalerna,  Kristdemokraterna  och
Centerpartiet.
Jämför reservationerna 6 (m), 7 (fp), 8
(kd) och 9 (c).

2.3.1 Utgångspunkter för utskottets
prövning

Under de båda senaste mandatperioderna
har de offentliga finanserna förbättrats
dramatiskt. När budgetkrisen var  som
djupast  1993  motsvarade underskottet
11,6 % av BNP. Redan efter fem år med
omfattande besparingsprogram  hade  de
offentliga finanserna återhämtat sig så
mycket att de åter uppvisade överskott.
Överskottet växte snabbt och nådde sin
kulmen 2001 då det uppgick till 4,6 % av
BNP. På nio år stramades alltså  de
offentliga finanserna upp med motsvarande
drygt 16 % av BNP. Därefter har en
avmattning skett men fortfarande  har
Sverige i motsats till flertalet andra EU-
länder  överskott  i  de  offentliga
finanserna.
Med  de  tidigare stora underskotten
ökade  också skuldbördan snabbt.  Den
offentliga sektorns bruttoskuld hade i
slutet av 1996 vuxit till knappt 74 % av
BNP, vilket var 14 procentenheter mer än
vad skuldkriteriet i Maastrichtfördraget
tillåter. Därefter skedde en vändning,
och man räknar nu med att bruttoskulden
ska ha minskat till drygt 46 % av BNP vid
utgången av 2006.
Den växande skuldbördan urholkade också
snabbt   den  offentliga   sektorns
förmögenhetsställning. Skulderna  växte
sig större än de finansiella tillgångarna
inklusive AP-fonden, och denna nettoskuld
ökade till 467 miljarder kronor 1996. Men
med de stora finansiella överskotten var
nettoskulden helt avvecklad 2001. Redan
året därpå kom emellertid återhämtningen
av sig när kraftiga värdeminskningar på
den  offentliga sektorns  aktieinnehav
ledde  till  att  de  finansiella
tillgångarna åter understeg skulderna.
Regeringen  förutser nu en  successiv
återhämtning och räknar med att  den
offentliga    sektorns    samlade
nettoförmögenhet kommer att uppgå till 86
miljarder kronor vid utgången av 2006.
Statsskulden - mätt i nominella termer
- var som störst i slutet av 1998 då den
uppgick till 1 445 miljarder kronor. Den
har därefter minskat och beräknas vid
årets slut uppgå till 1 164 miljarder
kronor.
Den  snabba  förbättringen  av  de
offentliga finanserna förklaras till en
del av en gynnsam ekonomisk utveckling.
Helt avgörande har emellertid varit den
förda budgetpolitiken och de omfattande
saneringsprogram som genomfördes i mitten
av  1990-talet,  saneringsprogram  som
därefter ersatts av en strikt tillämpad
målstyrning med fleråriga mål i form av
utgiftstak för staten och överskottsmål
för de offentliga finanserna.
Fastställda  utgiftstak har  hittills
inte bara hållits utan har fram t.o.m.
2002 också underskridits med sammanlagt
38 miljarder kronor. Förutom förra året
har  under  samma  period  samtliga
uppställda saldomål uppnåtts med bred
marginal,  så bred att de  fastlagda
delmålen under sexårsperioden 1997-2002
överträffats med sammanlagt 149 miljarder
kronor.
Denna form av målstyrning har kommit
att  bli  ett  viktigt  inslag  i
budgetpolitiken. Inte minst utgiftstaken
har visat sig verkningsfulla. Genom att
tre år i förväg bestämma omfattningen på
de statliga utgifterna och därefter hålla
fast   vid  detta  åtagande  blir
budgetpolitiken  långsiktig  och  mer
förutsägbar.  Med en restriktion  som
utgiftstaket  kan  exempelvis  inte
tillfälligt högre inkomster användas för
att finansiera varaktigt högre utgifter,
och  varje nytt utgiftsåtagande måste
finansieras genom omprioriteringar inom
utgiftstakets ram. Regeringen är enligt
budgetlagen dessutom skyldig att vidta
åtgärder  om utgiftstaken  hotar  att
överskridas,  och  återkommande  har
regeringen också själv genomfört eller
föreslagit riksdagen olika besparingar
för att förhindra detta. Med en sådan
inriktning främjas trovärdigheten i den
förda politiken.
Omständigheter som dessa har bidragit
till att de offentliga finanserna nu
vuxit sig så starka att vi i motsats till
många andra länder förmått möta  den
senaste          internationella
konjunkturnedgången  utan   ohållbara
underskott.  Våra  marginaler  till
stabilitets- och tillväxtpaktens krav på
att underskotten inte får överstiga 3 %
av BNP är goda.
För  de  kommande  tre  åren  räknar
regeringen  med  att  såväl   den
konsoliderade   bruttoskulden   som
statsskulden inte längre ska minska i
absoluta tal, men väl mätta som andel av
BNP.
Även om utvecklingen i Sverige i många
avseenden är mera gynnsam än i  vår
omvärld  måste man enligt  utskottets
mening också beakta att våra offentliga
finanser är starkt konjunkturkänsliga och
att  utrymmet  för  mer  långtgående
stimulansåtgärder  är  begränsat  om
förtroendet för överskottsmålet ska kunna
upprätthållas.
Ska  man  kunna  bedriva  en  aktiv
stabiliseringspolitik   utan    att
underskotten blir för stora behövs en
säkerhetsmarginal.  Det  är  därför
nödvändigt att budgetpolitiken utformas
på  ett  sådant sätt att långsiktigt
stabila statsfinanser vidmakthålls. Sunda
offentliga finanser är en förutsättning
för en hög och uthållig tillväxt och
sysselsättning.
Enligt utskottets mening bör synpunkter
som  dessa  bilda  utgångspunkt  för
utskottets  prövning  av  de  olika
budgetalternativen.

2.3.2 Trepartiöverenskommelse om
budgetpolitiken

I finansplanen erinrar regeringen om att
valet hösten 2002 ledde fram till en
överenskommelse          mellan
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet på hundratjugoen punkter för
ett  tryggare, rättvisare och grönare
Sverige. De tre partierna framhöll där
att deras gemensamma politik för Sverige
bygger på övertygelsen att man måste väva
samman  den  ekologiska, sociala  och
ekonomiska dimensionen för att skapa en
uthållig utveckling som är  bra  för
Sverige. Tillsammans vill de utforma en
tydlig  politik för  ett  grönt  och
jämställt folkhem där hållbar tillväxt,
full sysselsättning och trygg välfärd
drivs  framåt av teknisk  utveckling,
modern    omställning,   omfattande
delaktighet och minskade klyftor.
Politiken ska enligt de tre partierna
präglas av ordning och ansvar. I en
orolig tid krävs tydliga prioriteringar,
men   framför   allt   gemensamt
ansvarstagande.   Regeringen    och
samarbetspartierna uppger att  de  är
beredda att ta det ansvaret. Det är i
bred  samverkan som Sverige utvecklas
bäst, framhåller de. Ansvaret gäller vårt
land, men också den omvärld vi är så
beroende av.
Liksom budgetpropositionen bygger den
ekonomiska  vårpropositionen  på  en
överenskommelse    mellan     den
socialdemokratiska      regeringen,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vilka
står  bakom  riktlinjerna  för  den
ekonomiska politiken, budgetpolitiken och
tilläggsbudgeten för 2003.

2.3.3 De olika budgetalternativen

Utskottet behandlar i detta sammanhang
regeringens    och    de    båda
samarbetspartiernas förslag till:
- riktlinjer för budgetpolitiken (prop.
100 punkt 2).
Mot den inriktning av budgetpolitiken som
förordas  i  vårpropositionen  står
oppositionspartiernas     alternativa
förslag.  De kommer till  uttryck  i
följande motionsyrkanden.
Moderata samlingspartiet
- riktlinjer för budgetpolitiken (mot.
Fi14 yrk. 2 i denna del),
Folkpartiet liberalerna
- riktlinjer för budgetpolitiken (mot.
Fi15 yrk. 2),
- riktlinjer för skattepolitiken (mot.
Fi15 yrk. 6),
-   avveckling  av  det  statliga
bolagsinnehavet (mot. Fi15 yrk. 8),
Kristdemokraterna
- riktlinjer för budgetpolitiken (mot.
Fi16 yrk. 8),
- skattekvotens och utgiftstakens andel
av BNP på sikt (mot. Fi16 yrk. 5),
Centerpartiet
- riktlinjer för budgetpolitiken (mot.
Fi17 yrk. 3),
- preliminärt beräknade utgiftstak för
2005 och 2006 (mot. Fi17 yrk. 5),
- riktlinjer för skattepolitiken (mot.
Fi17 yrk. 6).

Regeringens politik på detta område är
inriktad på att upprätthålla överskott i
de  offentliga finanserna.  Regeringen
anger tre skäl för detta. För det första
kommer andelen äldre att öka kraftigt,
vilket leder till att utgifterna för
pensioner, vård och omsorg ökar samtidigt
som skatteinkomsterna minskar när andelen
förvärvsarbetande blir mindre. För det
andra måste det finnas marginaler som
tryggar välfärden för att man inte ska
riskera att i varje lågkonjunktur tvingas
till stora nedskärningar. För det tredje
behövs en säkerhetsmarginal som gör det
möjligt  att  bedriva  en   aktiv
stabiliseringspolitik   utan    att
underskotten blir för stora.

I  vårpropositionen  föreslås  eller
aviseras åtgärder som under  de  tre
närmaste åren väntas minska belastningen
på de offentliga finanserna med 6,  6
respektive 7,5 miljarder kronor. Beaktas
effekten  av  dessa  åtgärder  räknar
regeringen med att det genomsnittliga
överskottet under perioden 2000 till 2006
blir 2 %, vilket ligger i linje med
överskottsmålet för en konjunkturcykel.
De nytillkomna åtgärderna fördelar sig på
besparingar, nya utgiftsåtaganden  och
inkomstförsvagningar på följande vis.
Tabell    11.    Utgifts-    och
inkomstförändringar i vårpropositionen
Miljoner kronor


Tyngdpunkten i besparingarna ligger i
åtgärder avsedda att komma till rätta med
de ökande sjukskrivningskostnaderna. På
detta område föreslår regeringen bl.a.
att   arbetsgivarnas   sjuklöneperiod
förlängs  med  en  vecka,  att  den
sjukpenninggrundande  inkomsten  (SGI)
sätts ned 3 % när sjukpenningen ska
beräknas, att nivån på sjukpenningen till
arbetslösa   anpassas   till   a-
kasseersättningen,  att  en  tidigare
aviserad höjning av inkomsttaket i sjuk-
och föräldraförsäkringen skjuts upp samt
att  småbarnsföräldrars  kontaktdagar
slopas.

I  vårpropositionen  föreslås  inga
skattesänkningar.   De   redovisade
inkomstförsvagningarna       avser
anställningsstöd           till
långtidssjukskrivna, stöd för  skyddat
arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA)
samt tillfälligt sysselsättningsstöd till
kommuner och landsting som lämnas som en
kreditering    av    skattekonto.
Inkomstförsvagningen avser  också  ett
förslag  om att under 2004  fortsatt
omvandla det fasta beloppet på 200 kr vid
den  statliga beskattningen  till  en
kommunal skatt.

Moderata  samlingspartiet  har  tre
utgångspunkter för sitt budgetalternativ.
För   det  första  föreslår   man
budgetförstärkningar  som  ger  bättre
statsfinanser än regeringen. För  det
andra vill man främja tillväxten genom
sänkta skatter på arbete, sparande och
företagande kombinerat med satsningar på
utbildning forskning och infrastruktur.
För det tredje vill moderaterna strama åt
bidragssystemen.

För  moderaterna är det en medveten
prioritering  att  lägre  skatter  är
viktigare än bidrag liksom att vård,
omsorg och skola är viktigare än bidrag.
För att ge starkare drivkrafter åt arbete
är skattesänkningarna främst inriktade på
sänkta  inkomstskatter.  Den  största
besparingen - som också är ett nytt
inslag i det moderata budgetalternativet
-  är  att ersättningsnivån i sjuk-,
arbetslöshets- och föräldraförsäkringen
sänks  till  75 % av  den  tidigare
inkomsten.
Att  strama åt transfereringarna  är
nödvändigt för att värna den sociala
tryggheten  på  längre  sikt,  hävdar
motionärerna. De anser också att det är
viktigt att strama åt bidragen för att
ekonomin ska fungera bättre. Det  är
enligt deras mening nödvändigt att öka
arbetsutbudet. För att det ska bli mera
lönsamt att arbeta måste både bidrag och
skatter sänkas. Att skattesänkningarna
finansieras    genom     stramare
transfereringar anser moderaterna därför
vara viktigt.
I  det  redovisade budgetalternativet
uppgår budgetförstärkningarna till nästan
40 miljarder kronor, skattesänkningarna
till 20 miljarder kronor och satsningar
på bl.a. vård, skola handikappomsorg,
forskning, försvar och infrastruktur till
10  miljarder kronor. Det ger enligt
motionärerna ett finansiellt sparande som
redan 2004 är uppemot 10 miljarder kronor
starkare än regeringens.
Motionärerna  bedömer att deras förslag
har följande effekt på den offentliga
sektorns finansiella sparande under de
närmaste åren.
Tabell  12.  Finansiellt  sparande  i
Moderata         samlingspartiets
budgetalternativ
Procent av BNP


Folkpartiet liberalerna vill ha större
marginaler i statens finanser och uppnår
detta med utgiftsbegränsningar och en
ansvarsfull skattepolitik. Utgifterna för
sjukfrånvaron måste minska, bl.a. genom
striktare regler för sjukskrivningar samt
genom garanterad vård och rehabilitering
finansierad   i   enlighet   med
Finsamsystemet. Motionärerna räknar med
att AMS-anslagen kan bli mindre om en mer
effektiv   organisation   genomförs.
Byggsubventionerna  har  visat  sig
ineffektiva och kan trappas ned.  De
statliga subventionerna av digital-TV bör
avvecklas. Presstödet bör minskas. En
uppskjuten     avveckling     av
kärnkraftproduktionen i Barsebäck sparar
betydande belopp åt staten.

Partiets  skattereform har en  sådan
inriktning  att  skattetrycket  uppges
minska med 1,4 % av BNP redan nästa år.
Partiet  anger  fyra  grundläggande
principer för reformarbetet. Det ska för
det första löna sig att arbeta, vilket
uppnås  bl.a.  genom att  värnskatten
avskaffas, att brytpunkten höjs, att ett
förvärvsavdrag   införs   och   att
beskattningen av lägre inkomster lindras.
Beskattningen  av  företagande  och
risksparande måste för det andra göras
internationellt konkurrenskraftig.  För
det tredje ska man eftersträva generella
skattesatser och likformig behandling.
För det fjärde ska grön skatteväxling
innebära att sänkt skatt på arbete växlas
mot i första hand en gemensam CO2-skatt i
EU.
Folkpartiets uppfattning är att det är
principiellt felaktigt att staten äger
och driver företag. Statliga företag ska
därför  avyttras  och  skuldsättningen
minska i motsvarande mån. Motionärerna
anser att en låg statsskuld ger ökad
rörelsefrihet  för  den  ekonomiska
politiken och är den bästa bufferten. De
räknar med att under de närmaste åren
kunna sälja företag till ett värde av
först 45 sedan 60 miljarder kronor.
I  motionen redovisas inga  detaljer
kring partiets budgetalternativ. Dock har
Folkpartiets företrädare  i  utskottet
uppgivit att partiets förslag beräknas
leda  till  att statsbudgetens  saldo
exklusive  inkomster  från  partiets
föreslagna försäljning av statliga bolag
är  5,5 miljarder kronor starkare än
regeringens. Budgetalternativet innebär
vidare  att  statsbudgetens  inkomster
begränsas med 29 miljarder kronor. Av
motionen framgår att Folkpartiet räknar
med   att  kunna  presentera  ett
budgetförslag med en budgeteringsmarginal
som under de närmaste tre åren motsvarar
2 % av utgifterna eller mera. Vidare
framgår att partiets finansiella sparande
under de kommande tre åren ligger på
samma nivå som regeringens.

Kristdemokraterna vill med sin politik
bryta vad man anser vara en trettioårig
period av eftersläpning och bristande
växtkraft.  Lösningen   är   enligt
motionärerna strukturella reformer och
strategiska skattesänkningar på arbete,
sparande och företagande. Men det krävs
enligt  deras mening också en större
satsning  på  forskning  och  på  en
kvalitetsinriktad utbildning.

Att  slå  vakt  om  statsfinansiell
stabilitet är en av utgångspunkterna för
partiets budgetpolitik. För att uppnå
detta  förordas lägre utgifter, lägre
skattetryck, sänkt skuldkvot och minskad
statsskuld. En mindre statsskuld minskar
statens räntekostnader. För att påskynda
amorteringen  av  statsskulden  väljer
Kristdemokraterna att  både  spara  i
statens utgifter och att sälja statliga
företag i snabbare takt än vad regeringen
föreslagit.   Då   kan   samtidigt
skattetrycket sänkas.
Det  budgetalternativ som presenteras
utgår   från   det  förslag   som
Kristdemokraterna lade fram i anslutning
till  höstens budgetproposition. Dessa
förslag har därefter byggts  ut  med
ytterligare satsningar och besparingar,
vilka sammantagna uppges leda till att
det finansiella sparandet förbättras med
drygt  720 miljoner kronor. Så t.ex.
satsar  Kristdemokraterna  ytterligare
resurser    på   en    samordnad
rehabiliteringsförsäkring för att vända
den negativa ohälsoutvecklingen. Partiets
förslag till skattesänkningar är nu inte
lika omfattande som i höstas. Man skjuter
också  upp  en  av  Kristdemokraterna
tidigare   föreslagen  höjning   av
ersättningsnivån i föräldraförsäkringen
till 90 %.
I  motionen  pekas sju  prioriterade
budgetområden ut. De innebär bl.a. att
man  ska  skapa  långsiktigt  goda
tillväxtförutsättningar genom ett bättre
investerings- och företagarklimat. Man
vill föra en skattepolitik för låg- och
medelinkomsttagare.  Valfriheten  för
barnfamiljer ses som en viktig fråga
liksom   pensionärernas   ekonomiska
situation. Satsningar på vård, omsorg och
skola  är  också områden som  bedöms
angelägna.
Kristdemokraterna   vill    minska
marginaleffekterna          vid
inkomstbeskattningen och föreslår i detta
syfte att grundavdraget höjs, att ett
förvärvsavdrag införs vid den kommunala
beskattningen  och  att  värnskatten
avskaffas.  Partiet vill också  slopa
fastighetsskatten   och   finansiera
merparten av denna sänkning med höjd
reavinstbeskattning  och  en  kommunal
fastighetsavgift.
Kristdemokraternas förslag till sänkta
skatter på företagande, inkomster och
boende beräknas 2004 uppgå till 28,4
miljarder    kronor.   Sänkningarna
finansieras till viss del genom  att
nuvarande trefjärdedelskompensation för
pensionsavgiften         slopas.
Kristdemokraternas uppfattning är  att
skattetrycket måste sänkas och anpassas
till  vad  som  gäller  i  våra
konkurrentländer. På sikt är det därför
nödvändigt  att begränsa de  statliga
utgifternas andel av BNP. Skattetrycket
måste dock växlas ned successivt och med
en  försiktighet som  inte  äventyrar
stabiliteten  i statsfinanserna  eller
äventyrar  finansieringen  av   den
offentliga   sektorns  kärnuppgifter.
Motionärerna  bedömer att  det  under
överskådlig tid främst är staten som
genom omprioriteringar måste bidra till
en nedväxling av skattetrycket.
Av    motionen   framgår    att
Kristdemokraternas budgetförslag väntas
ha  samma  effekt på den  offentliga
sektorns samlade sparande som det förslag
regeringen redovisar för 2004.

Centerpartiet   vill   med   sitt
budgetalternativ främja tillväxten inom
fyra   reformområden.  Dessa  avser
gynnsammare   förutsättningar   för
företagande, förbättrad hälsa, individers
självbestämmande   och   miljödriven
tillväxt.

På sikt vill partiet skapa 300 000 nya
jobb  i  småföretag  genom  lindrad
beskattning och genom en ny modell för
arbetsgivares sjuklöneansvar som särskilt
gynnar mindre företag.
För  att  begränsa  kostnaderna  för
sjukpenning,   förtidspension   och
arbetsskador föreslår motionärerna ett
antal  åtgärder som bl.a.  innefattar
finansiell          samordning,
rehabiliteringsgaranti  med  krav  på
åtgärder   efter   fyra   veckors
sjukskrivning,    rehabiliteringslots,
tvåläkarintyg och sänkt ersättningsnivå.
Åtgärderna väntas under de närmaste tre
åren  kunna  minska  belastningen  på
utgiftsområdet med 7, 12 respektive 16
miljarder kronor.
På   arbetsmarknadsområdet   räknar
Centerpartiet också med att kunna göra
stora  besparingar framför allt genom
effektivare   administration,   höjd
egenfinansiering av a-kassan samt sänkt
ersättningsnivå             i
arbetslöshetsförsäkringen. Åtgärderna på
detta område kommer enligt motionärernas
uppskattningar att minska utgifterna med
totalt ca 13 miljarder konor per år under
de närmaste åren.
Den samlade effekten av Centerpartiets
förslag  leder  enligt  motionärernas
beräkningar till att statens utgifter
under åren 2004-2006 minskar med totalt
44, 53 respektive 59 miljarder kronor.
Partiets förslag till skattesänkningar
minskar   samtidigt   statsbudgetens
inkomster  med 38, 43 respektive  52
miljarder kronor. Tyngdpunkten i dessa
förslag ligger i inkomstbeskattningen där
nuvarande grundavdrag slopas och ersätts
av en skatterabatt värd ungefär lika
mycket som ett grundavdrag på 31 000 kr.
Dessutom  införs  ett  förvärvsavdrag,
likaså i form av en skatterabatt, på
förvärvsinkomster. Fastighetsskatten och
förmögenhetsbeskattningen av fastigheter
sänks, vilket till en del finansieras
genom  att  reavinstbeskattningen  på
fastigheter höjs från nuvarande 20 till
30 %.
Centerpartiets  förslag  om  slopat
grundavdrag leder till att kommunernas
skatteunderlag ökar, vilket i enlighet
med finansieringsprincipen regleras genom
en motsvarande minskning av statsbidraget
till   kommuner.  I  Centerpartiets
budgetalternativ är den största enskilda
besparingsposten just överföringarna till
kommunerna. Partiets besparing på detta
utgiftsområde uppgår till 19 miljarder
kronor och är en av förklaringarna till
den  lägre nivån på utgiftstaket för
staten.
Tabell 13. Centerpartiets förslag till
utgiftstak för staten
Miljarder kronor

Med ledning av uppgifter i motionen kan
Centerpartiets  finansiella  sparande
sammanfattas på följande sätt.
Tabell  14.  Finansiellt  sparande  i
Centerpartiets budgetalternativ
Procent av BNP


2.3.4 Utskottets bedömning av de olika
budgetalternativen

Viktigare nyheter i budgetalternativen

Med sina nu redovisade förslag fullföljer
såväl regeringen som oppositionspartierna
den  politik de tidigare dragit  upp
riktlinjer för.
Utgångspunkten för regeringens förslag
är att uppställda utgiftstak och saldomål
ska hållas. För att säkerställa detta
föreslår regeringen flera åtgärder främst
inriktade på att begränsa kostnaderna för
de omfattande sjukskrivningarna. Dessa
nytillkomna förslag3 bemöts på olika sätt
av oppositionspartierna som även på några
andra områden för fram egna nya förslag.
Den  mer  summariska beskrivning  som
respektive  parti  ger  av   sitt
budgetalternativ har emellertid med några
undantag  i  allt  väsentligt  sin
motsvarighet i de lösningar man fört fram
i tidigare budgetförslag.
Så  t.ex.  överensstämmer  Moderata
samlingspartiets förslag i huvudsak med
det  budgetalternativ  som  partiet
presenterade   i  anslutning   till
budgetpropositionen för 2003. Nytt är
emellertid att partiet nu återkommer med
sitt tidigare övergivna förslag om att
ersättningsnivån  i  sjukförsäkringen,
föräldraförsäkringen         och
arbetslöshetsförsäkringen ska sänkas till
75 %. Det är partiets största enskilda
besparingsförslag. Nytt tycks också vara
att   Moderaternas   förslag   till
skattesänkningar inte är lika långtgående
som tidigare. I motionen talas nämligen
om  skattesänkningar  på  ungefär  20
miljarder kronor, vilket är 10 miljarder
kronor mindre än den nivå som hösten 2002
låg   till   grund  för  partiets
budgetalternativ.
Ett  nytt  inslag  i  Folkpartiets
budgetalternativ är  att  partiet  nu
anammat Kristdemokraternas flera gånger
tidigare  framförda  förslag  om  ett
särskilt  mål  om  balans  över  en
konjunkturcykel för statens finansiella
sparande. Nytt är också att partiet
räknar med en ca 5 miljarder kronor
större budgeteringsmarginal än tidigare.
Kristdemokraterna gör i sin motion en
direkt  hänvisning till sitt tidigare
budgetförslag och de förslag som fördes
fram  i det sammanhanget. Nytt bland
vårens förslag är att partiet valt att
skjuta  upp  sitt tidigare  framförda
förslag  om  höjd  ersättningsnivå  i
föräldraförsäkringen. Man ökar nu också
satsningen på rehabilitering och  har
också något mindre omfattande förslag
till skattesänkningar.
Även  Centerpartiet har  i  sin  nu
framlagda     motion     anammat
Kristdemokraternas  förslag  om  ett
balansmål för statens finanser. Nytt är
också partiets förslag om en alternativ
sjuklönemodell   där   längden   på
arbetsgivarinträdet anpassas till antalet
anställda, vilket gynnar företag  med
färre än 30 anställda.

Moderata samlingspartiet

Som framgått är det en högst medveten
strategi   som   format   Moderata
samlingspartiets    budgetalternativ.
Skatter  ska sänkas, och  detta  ska
finansieras  genom  minskade  bidrag.
Minskade bidrag ska också finansiera de
nya  åtaganden  som Moderaterna  vill
prioritera. Dit hör bl.a. försvaret som
ska  tillföras nya resurser i  sådan
omfattning att det kan utvecklas på samma
nivå  som  under  de  två  senaste
försvarsbeslutsperioderna.
De moderata skattesänkningarna är denna
gång visserligen inte lika omfattande som
tidigare. Men skatteförslagen är desamma.
Enda skillnaden är att motionärerna nu
vill genomföra dem i långsammare takt.
Sett i ett längre perspektiv kommer de
Moderata skattesänkningarna därför att
ställa  krav  på  fortsatta,  mycket
omfattande besparingar för att  kunna
finansieras.  Och  denna  finansiering
förutsätts   ske  genom   fortsatta
nedskärningar av olika former av bidrag.
Redan nästa år görs stora besparingar i
olika  bidragssystem.  Av  en  total
besparing på 40 miljarder kronor kommer
mer  än  hälften  från  sjuk-  och
föräldraförsäkringen samt a-kassan.
Närmare 17 miljarder kronor ska nästa
år   sparas   på   sjuk-   och
föräldraförsäkringen         samt
arbetsskadeförsäkringen och ytterligare
drygt 5 miljarder kronor på a-kassan.
Ersättningsnivån i dessa bidragsformer
ska sänkas till 75 %. Dessutom ska den
sjukpenninggrundande inkomsten bestämmas
med ledning av de 24 senaste månadernas
inkomst  och inte som i dag utifrån
aktuell  inkomst.  Bidragen  kommer
därigenom att försämras i än högre grad
för dem som uppbär sjukpenning eller
föräldrapenning och som ännu inte har
hunnit etablera sig på arbetsmarknaden.
Därtill ska en andra karensdag införas i
sjukförsäkringen, vilken ska infalla dag
8 under sjukskrivningsperioden.
I  arbetslöshetsförsäkringen ska inte
bara ersättningsnivåerna sänkas utan även
de  försäkrades egna avgifter  höjas.
Dessutom  ska  möjligheterna   till
ersättning begränsas till  högst  300
dagar.
De    höga   skatterna   skapar
bidragsberoende och dämpar arbetsviljan,
hävdar  Moderaterna. Sänker man  bara
skatten   och  ersättningsnivån   i
bidragssystemen lönar det sig bättre att
arbeta. Självklart är det på det sättet i
moderat politik. Men med detta synsätt
blundar partiet för att den som är sjuk
och saknar förmåga att arbeta i så fall
skulle få sina levnadsvillkor försämrade.
I än högre grad gäller det den som är
arbetslös och som utan framgång aktivt
har sökt arbete i mer än 300 dagar då
följderna av den bortre parentesen slår
till.
Enligt utskottets mening kan man inte
byta ut minskade eller avskaffade bidrag
mot sänkta skatter på det lättvindiga
sätt Moderata samlingspartiet gör. Det
som i Moderaternas framställning ter sig
som   ett  enkelt  statsfinansiellt
nollsummespel kan få mycket långtgående
återverkningar  för  den   enskilda
individen. Denna motsättning framkommer
inte minst när skattesänkningar i stor
utsträckning förutsätts bli finansierade
med besparingar i sådana trygghetssystem
som   a-kassan  samt  sjuk-   och
föräldraförsäkringen.
Det är önskvärt att snabbt komma till
rätta med de stigande kostnaderna för
sjukskrivningar och förtidspension. Det
är också angeläget att öka arbetsutbudet.
Men det bör ske i sådana former att den
trygghet som välfärdssystemen ger inte
gröps ur på ett sådant sätt att sjuka
tvingas gå till arbetet för att kunna
förtjäna sitt uppehälle.
Med  sitt  synsätt blundar  Moderata
samlingspartiet också för de positiva
omfördelande effekter som skatter och
bidrag har. Särskilt påtagligt blir detta
när  partiet inte nöjer sig med att
föreslå att den s.k. värnskatten ska
avskaffas  utan dessutom  kräver  att
inkomstskatten görs proportionell.
Med hjälp av skatter och bidrag sker i
dag en inkomstutjämning mellan individer
till förmån för de sämst ställda  i
samhället. Skatternas främsta syfte är
att  finansiera  välfärden,  och  nya
resurser ska i första hand användas för
att öka tryggheten och rättvisan. Den
välfärd vi gemensamt har byggt upp får
inte  raseras  för  att  de  redan
välbeställda ska kunna tillgodoräkna sig
stora skattesänkningar. Det blir enligt
utskottets mening en orimlig ordning om
skattesänkningar kan ske till priset av
att klyftorna i samhället ökar kraftigt.
Skatter och bidrag har för den enskilde
också en inkomstutjämnande effekt över
tiden, och genom denna omfördelning får
medborgarna samhällets stöd i de skeden
av  livet  då  de  inte  aktivt
förvärvsarbetar på grund av  studier,
sjukdom, arbetslöshet, ålderdom osv.
I motsats till Moderata samlingspartiet
anser utskottet alltså att man också
måste   beakta   den   betydelse
skattesystemets  utformning  har  för
fördelningspolitiken. Rätt  använd  är
skattepolitiken ett viktigt verktyg för
att minska klyftorna i samhället.
Av de skäl som här redovisats avvisar
utskottet  Moderata  samlingspartiets
förslag   till   inriktning   av
budgetpolitiken.

Folkpartiet liberalerna

Någon ytterligare ökning av sjukfrånvaron
kan  enligt Folkpartiets mening  inte
accepteras. Partiet godtar dock  inte
regeringens  förslag  att  förlänga
sjuklöneperioden med en tredje vecka. I
motionen  diskuteras olika långsiktiga
lösningar för att komma till rätta med
problemet, däribland en brett upplagd
socialförsäkringsreform. Men motionärerna
anvisar själva inget tydligt förslag som
har förutsättning att snabbt bromsa den
nuvarande utvecklingen.
Vad  man föreslår är i stället mer
generella  lösningar.  Den  viktigaste
åtgärden som Folkpartiet ser det  är
därvid att individerna ges möjlighet att
rensa bort stressfaktorer ur sina liv.
Det  förutsätts kunna ske  genom  en
arbetstidsreform  som  ger   friare
arbetstider, genom bättre möjlighet att
byta   arbetsgivare   samt   genom
kompetenskonton    och    billigare
hemtjänster. Näst viktigast är att öka
utbudet  av  vård och rehabilitering,
vilket enligt Folkpartiet kan finansieras
genom   det   s.k.  Finsamsystemet.
Folkpartiet vill också införa striktare
regler mot felutnyttjande.
Varje förslag som kan bidra till att
kostnaderna för sjukskrivningarna pressas
tillbaka  på  ett fördelningspolitiskt
godtagbart sätt är värdefullt. Utskottet
har emellertid svårt att se att  de
lösningar  som Folkpartiet förespråkar
skulle   kunna  leda   till   att
sjukskrivningarnas       nuvarande
kostnadsspiral  snabbt  bryts   och
belastningen på statsbudgeten minskar.
Ska man exempelvis kunna öka utbudet av
vård  och  rehabilitering  krävs  nya
resurser, och det är inte rimligt att
räkna med att en sådan satsning betalar
sig själv förrän på några års sikt.
Utmärkande    för    Folkpartiets
budgetalternativ är att partiet även i
övrigt   redovisar   få   tydliga
besparingsförslag som har förutsättning
att kunna ge omedelbar utdelning och
varaktigt finansiera nya utgiftsåtaganden
och skattesänkningar.
I  motionen  talas allmänt  om  att
statsfinanserna ska stärkas, inte genom
fler   skatter  utan  genom  fler
skattebetalare och färre utgifter. Och
uttalandet förtydligas med några exempel
som visar att Folkpartier motsätter sig
att staten subventionerar TV-apparater,
bostäder, företag, vanliga järnvägsresor
samt friska människor som skulle kunna
arbeta men som föredrar att leva på
bidrag. Det framgår också att Folkpartiet
anser att AMS-anslagen kan bli mindre om
en mer effektiv organisation genomförs
samt att presstödet bör minskas och att
avvecklingen av kärnkraftsproduktionen i
Barsebäck ska skjutas upp.
Av  motionen  framgår  likaså  att
Folkpartiet vill lyfta ut kostnaderna för
trafikolycksfall och  arbetsskador  ur
sjukförsäkringen och i  stället  låta
bilister och arbetsgivare stå för dessa
kostnader   via  den  obligatoriska
trafikolycksfallsförsäkringen och privat
tecknade försäkringar. Det framgår också
att   Folkpartiet   vill   avlasta
statsbudgeten en del av kostnaderna för
arbetslösheten   genom   att   låta
arbetstagarna betala en högre egenavgift.
Statens ränteutgifter ska också begränsas
genom att Folkpartiet använder intäkter
från  företagsförsäljningar  till  att
amortera på statsskulden.
Mot   dessa   vagt   formulerade
besparingsförslag står inte bara partiets
förslag till nya utgiftsåtaganden utan
också   de   mycket   omfattande
skattesänkningar  som  partiet  vill
genomföra redan nästa år. I motionen
räknar  Folkpartiet med att  partiets
förslag till skattesänkningar kommer att
leda till att skattetrycket redan 2004
minskar med motsvarande 1,4 % av BNP,
dvs.  med drygt 35 miljarder kronor.
Folkpartiets företrädare i utskottet har
uppgivit  att  detta  avser   den
periodiserade  effekten  av  partiets
skatteförslag, dvs. man har inte tagit
hänsyn  till  de  förskjutningar  som
förekommer i skatteuppbörden. Räknat i
statsbudgettermer väntas partiets förslag
leda till att statsbudgetens inkomster
samma år minskar med närmare 29 miljarder
kronor.
Vagt redovisade besparingsförslag - i
några  fall  mer  påminnande   om
besparingsidéer som inte är möjliga att
omsätta i praktisk tillämpning förrän på
några års sikt - ska alltså användas för
att  finansiera de skarpt formulerade
skattesänkningar  som  partiet  vill
genomföra redan nästa år.
Folkpartiets förslag till skattereform
har    sin    tyngdpunkt    i
inkomstbeskattningen.  Värnskatten  ska
avskaffas.  Brytpunkten,  dvs.  den
inkomstnivå  då  statlig  inkomstskatt
börjar utgå, ska höjas till motsvarande
ca  326 000 kr, och vidare ska ett
förvärvsavdrag införas vid den kommunala
beskattningen.  Dessutom  ska  de  av
Folkpartiet föreslagna avgifterna till a-
kassan vara avdragsgilla. Avdragsrätten
för     pensionssparande     och
kompetenssparande  ska  höjas.   En
skattereduktion  ska  likaså  införas,
vilken  halverar  kostnaderna   för
hushållsnära tjänster.
Förmögenhetsskatten   ska   stegvis
avvecklas via avskaffad sambeskattning
och höjt fribelopp.
I  motionen  föreslås  också  att
taxeringsvärdena           vid
fastighetsbeskattningen fryses på  den
nivå som gällde 1997 och att uttaget av
fastighetsskatt ska vara 1,0 % för småhus
och 0,5 % för flerfamiljshus. Det ger,
påpekar  motionärerna,  en  omedelbar
skattelättnad på ca 6 miljarder kronor. Å
andra    sidan   ska   samtidigt
realisationsvinstbeskattningen    för
bostäder  höjas  till  den  gängse
skattesatsen 30 %.
Dubbelbeskattningen av privatpersoners
aktieutdelningar ska successivt avvecklas
och fåmansbolagsreglerna reformeras så
att ett belopp motsvarande medelinkomsten
beskattas  som  arbetsinkomst  medan
resterande del beskattas som kapital.
Slutligen har Folkpartiet som långsiktigt
mål    att   helt   ta   bort
arbetsgivaravgifternas skattedel.
Innebörden    av    Folkpartiets
budgetalternativ är således att dessa
tydligt formulerade skatteförslag - som
nästa år väntas ge ett inkomstbortfall på
uppemot 30 miljarder kronor och som året
därpå  växer  i  omfattning  -  ska
finansieras med flera vagt formulerade
besparingar av vilka några är av den
arten att de rimligtvis inte kan ge
effekt förrän på några års sikt. En
budgetpolitik utformad på detta sätt är
enligt   utskottets   mening   inte
ansvarsfull. Utskottet kan med hänsyn
härtill inte biträda Folkpartiets förslag
till budgetpolitiska riktlinjer.
Av  motionen framgår att Folkpartiets
riktlinjer för skattepolitiken innebär
att nivån på skatteuttaget successivt ska
sänkas.   Partiet   vill   begränsa
omfattningen av utgiftsökningar så att
utrymmet för skattesänkningar vidgas i
takt  med  tillväxten. På kort  sikt
existerar inget sådant utrymme utan varje
skattesänkning måste fullt ut finansieras
med   motsvarande   utgiftsminskning,
framhåller motionärerna.
Utskottet  instämmer i  motionärernas
uppfattning att varje skattesänkning på
kort sikt måste vara fullt ut finansierad
med en motsvarande utgiftsminskning. Med
denna  motivering avstyrker  utskottet
Folkpartiets förslag till riktlinjer för
skattepolitiken.

Kristdemokraterna

Utmärkande   för   Kristdemokraternas
budgetalternativ är att merparten av de
föreslagna skattesänkningarna i slutändan
finansieras  med  olika  typer  av
obligatoriska  avgifter,  snarlika  en
skatt. Kristdemokraterna säger att de
slopar  fastighetsskatten, men ungefär
60  %  av  denna skattesänkning  tas
omedelbart  tillbaka som en  kommunal
avgift. Obligatoriska avgifter ska också
finansiera    kostnaderna     för
trafikolycksfall   och   delar   av
arbetslösheten som lyfts ut ur budgeten.
Partiets förslag till skattesänkningar
uppgår till 28,5 miljarder kronor, de
föreslagna avgifterna till 23,6 miljarder
kronor.  För varje skattesänkt  krona
påförs  de skattskyldiga  83  öre  i
obligatoriska avgifter, och i praktiken
inskränker   sig   de   föreslagna
skattesänkningarna därför till knappt 5
miljarder kronor.
Kristdemokraterna anser att det svenska
skattetrycket - som man beskriver som det
högsta i världen - både bör och måste
sänkas. Ett inte obetydligt omvärldstryck
gör att våra skattenivåer helt enkelt
inte kan avvika kraftigt från det som
gäller i våra konkurrentländer, hävdar
motionärerna. På sikt bör enligt deras
mening därför de statliga utgifternas
andel av BNP minska. Därigenom kommer
också skattetrycket att kunna minska.
Skattetrycket måste dock  växlas  ned
successivt och med en försiktighet som
inte   äventyrar   stabiliteten   i
statsfinanserna   eller   äventyrar
finansieringen av den offentliga sektorns
kärnuppgifter. Motionärerna bedömer att
det under överskådlig tid främst  är
staten som genom omprioriteringar måste
bidra   till  en  nedväxling   av
skattetrycket. Som ett riktmärke  för
statens  utgifter  bör  gälla  att
skattetrycket gradvis bör anpassas nedåt
till jämförbara OECD-länders nivå.
Enligt  OECD:s  statistik  är  den
offentliga   utgiftskvoten    bland
medlemsländerna sjunkande och ligger för
närvarande på genomsnittsnivån 35 % av
BNP. Motsvarande värde för Sverige är
54,1  %  av  BNP,  dvs.  drygt  19
procentenheter  mer.  Skillnaden  mot
länderna  i  euroområdet  är   11
procentenheter. Att sänka den svenska
utgiftskvoten  till  eurogenomsnittet
skulle i dagens läge innebära att de
offentliga utgifterna fick skäras ned med
ca  270 miljarder kronor, eller  med
motsvarande drygt 40 % av de egentliga
utgifterna på statsbudgeten  exklusive
statsskuldsräntor. Även om förändringen
är tänkt att genomföras successivt skulle
förslaget enligt utskottets mening få så
långtgående konsekvenser för den svenska
välfärden att det blir helt oacceptabelt
mot bakgrund av de höga välfärdsideal vi
har i Sverige.
Värt att notera är att två av  de
förslag till nya avgifter som ingår i
Kristdemokraternas    budgetalternativ
definitionsmässigt betraktas som en skatt
i nationalräkenskaperna. Det gäller den
kommunala   fastighetsavgiften   och
egenavgiften  till  den  obligatoriska
arbetslöshetsförsäkringen.
Kristdemokraternas eget budgetalternativ
påverkar  således i endast  begränsad
utsträckning det skattetryck man säger
sig vilja sänka.
Av dessa skäl kan utskottet inte ställa
sig  bakom  motionärernas förslag  om
skattekvotens och utgiftstakens andel av
BNP.
Kristdemokraterna hänvisar i sin motion
direkt till det budgetalternativ  som
partiet presenterade i anslutning till
höstens  budgetproposition.  Den  nu
föreslagna inriktningen är densamma men i
några avseenden har förslagen anpassats
till nya förutsättningar och till de
åtgärder  som regeringen  föreslår  i
vårpropositionen.
Så t.ex. avvisar Kristdemokraterna två
av regeringens förslag avsedda att komma
till   rätta   med  de   stigande
sjukskrivningskostnaderna,    nämligen
förlängningen   av   arbetsgivarnas
sjuklöneperiod  med  en  vecka  samt
begränsningen av den sjukpenninggrundande
inkomsten   (SGI)   med   3   %.
Kristdemokraterna lyfter i det senare
fallet i stället fram sitt flera gånger
tidigare framförda förslag om ett SGI
grundat  på de 24 senaste månadernas
inkomster.
Enligt Kristdemokraterna måste krafttag
nu tas för att råda bot på den skenande
sjukfrånvaron och det ökande  antalet
förtidspensioneringar. Det bör ske genom
en     ny    och    samordnad
rehabiliteringsförsäkring,     anser
motionärerna.  Ett förslag  av  denna
innebörd fanns med redan i höstens motion
men var då avsett att träda i kraft först
andra  halvåret  2003.  Nu  anvisas
ytterligare medel och den  tilltänkta
försäkringen  kan  därigenom  börja
tillämpas vid ingången av 2004.
Utskottet noterar att motionärerna har
hög tilltro till sitt förslag. Totalt
satsar de nästa år 2,8 miljarder kronor
och räknar med att detta ska leda till
att    sjukpenningkostnaderna   och
kostnaderna  för  aktivitets-   och
sjukersättning (förtidspension) ska kunna
begränsas med 3,3 miljarder kronor, dvs.
varje satsad krona ska redan första året
ge närmare 20 % i avkastning. I motionen
åberopas Rehabiliteringsutredningens (SOU
2000:78) bedömningar, men inte ens i det
sammanhanget räknade man med att  en
satsning på rehabilitering skulle leda
till  nettobesparingar  första  året.
Utredningens  kalkyler  har  dessutom
ifrågasatts. Självklart kan  en  ökad
satsning på rehabilitering leda till att
många  tidigare sjuka åter kan börja
arbeta och ge ett positivt bidrag till
samhällsutvecklingen.  Men  man  måste
samtidigt vara medveten om att alla sjuka
inte är rehabiliteringsbara. Många är så
svårt sjuka att särskilda insatser inte
ter  sig  meningsfulla. Andra  saknar
motivation och är därför inte mottagliga
för rehabilitering. Ska rehabiliteringen
bli  verkningsfull måste den dessutom
sättas in på ett tidigt stadium, enligt
vissa  bedömningar senast den åttonde
veckan efter insjuknandet. Dessa  och
andra liknande omständigheter talar för
att det inte är självklart att varje
rehabiliteringsinsats leder  till  ett
positivt utbyte. Tvärtom kan utbytet bli
mer begränsat, i synnerhet inledningsvis.
Det finns helt enkelt inga storskaliga
försök som ger stöd för den ena eller den
andra uppfattningen. Enligt utskottets
mening är det därför inte rimligt att, på
det sätt Kristdemokraterna gör, överdriva
de möjliga besparingar som kan komma ut
av   en  omfattande  satsning  på
rehabilitering.  Blir  effekten  den
motsatta  skulle det  negativt  kunna
påverka stabiliteten i statsfinanserna.
Av de skäl som här redovisats avvisar
utskottet Kristdemokraternas förslag till
inriktning av budgetpolitiken.

Centerpartiet

Av oppositionspartierna har Centerpartiet
de  mest  långtgående förslagen  till
skattesänkningar. I motionen  beräknar
partiet att statsbudgeteffekten av de
egna skattesänkningarna uppgår till netto
38 miljarder kronor 2004. Inget annat
parti har för detta år så omfattande
förslag. Utskottet noterar inte  utan
förvåning att Centerpartiet som fram till
för några år sedan hade små eller inga
förslag till skatteförändringar nu är
riksdagens  största  skattesänkarparti.
Liksom  övriga  borgerliga  partier
förfäktar  Centerpartiet numera  också
uppfattningen att skattetrycket i Sverige
på längre sikt måste sänkas ned mot
jämförbara länders nivåer.
Tyngdpunkten i skatteförslagen ligger
helt  på  inkomstbeskattningen,  där
nuvarande grundavdrag ska ersättas av en
skatterabatt på 10 000 kr. Den ger i
praktiken ungefär samma effekt som ett
grundavdrag på drygt 31 000 kr. Förslaget
ska genomföras stegvis, och under 2004
och 2005 begränsas skatterabatten till
9 000 kr.
För förvärvsarbetande vill man dessutom
införa en särskild skatterabatt. Den ska
utgå med högst 10 800 kr och kommer för
inkomster upp till 108 000  kr  att
motsvara 10 % av förvärvsinkomsten. För
årsinkomster däröver upp till 180 000 kr
ska    skattereduktionen   motsvara
maxbeloppet. Därefter trappas den ned för
att vid årsinkomster på 288 000 kr eller
högre motsvara halva maxbeloppet, dvs.
5 400 kr.
Skattesänkningarna   finansieras   i
princip genom besparingar av motsvarande
omfattning på tre utgiftsområden. Det
gäller först och främst utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner där nivån
nästa år sänks med 19 miljarder kronor,
främst till följd av regleringen med
anledning av det slopade grundavdraget.
Den  ensam sänker ramnivån med  21,8
miljarder kronor. På utgiftsområde 13
Arbetsmarknad  sänks nivån  med  12,8
miljarder kronor, och på utgiftsområde 10
Ekonomisk  trygghet vid  sjukdom  och
handikapp är nivåsänkningen 6,8 miljarder
kronor.   Tillsammans  minskar   de
takbegränsade utgifterna på dessa tre
utgiftsområden med 38,7 miljarder kronor
2004.
På  utgiftsområde  13  Arbetsmarknad
räknar alltså Centerpartiet med att nästa
år  kunna minska utgifterna med 12,8
miljarder kronor. Det motsvarar 21 % av
den ram som regeringen fört upp i sitt
preliminära budgetförslag för 2004. Redan
i  samband  med  den gångna  höstens
behandling av budgetpropositionen  var
utskottet  starkt  kritiskt  till  en
motsvarande nedskärning som Centerpartiet
då förespråkade. Denna kritik delades av
arbetsmarknadsutskottet. Finansutskottet
ser ingen anledning att denna gång vara
mindre kritiskt, i synnerhet inte som den
uppgivna besparingseffekten nu vuxit i
volym och partiet inte tillför någon ny
information som gör det troligt att de
angivna besparingarna är möjliga  att
uppnå. Att som Centerpartiet gör på ett
bräde  kraftigt minska anslagen  till
Arbetsmarknadsverket         och
Arbetsmarknadsstyrelsen till förmån för
ett     mer     decentraliserat
arbetsmarknadspolitiskt system torde inte
vara  förenligt  med  ett  rimligt
arbetsgivaransvar, än mindre  med  en
ansvarsfull arbetsmarknadspolitik. Vagt
tal   om   en   samordning   av
socialförsäkringssystem med sikte på en
samordnad  arbetslivsförsäkring   med
gemensam myndighetsstruktur ger på kort
sikt  inga  omedelbara  besparingar.
Centerpartiets     förslag     om
övergångsarbetsmarknader    -    en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd  där  en
arbetslös får prova på ett arbete mot att
arbetsgivaren får sänkt arbetsgivaravgift
- kan ses som ett komplement i den
arbetsmarknadspolitiska medelsarsenalen,
men  minskar  knappast  behovet  av
arbetsmarknadsutbildning  i  en  sådan
omfattning att det ger de stora och
omedelbara besparingar som motionärerna
tillgodoräknar sig.
Centerpartiets  vidlyftigt  värderade
besparingar på detta utgiftsområde är en
viktig beståndsdel i finansieringen av de
skattesänkningar partiet vill genomföra
nästa år. Och åtminstone i teorin går det
att på detta område drastiskt minska
medelstilldelningen i  den  omfattning
Centerpartiet    föreslår.    Men
skattesänkningarna skulle i så fall ske
till priset av en kraftigt försvagad
arbetsmarknadspolitik, vilket utskottet
finner  oacceptabelt. Utan besparingar
kommer Centerpartiets förslag att leda
till att statsfinanserna undermineras,
vilket  utskottet  anser  vara  lika
oacceptabelt.
Utskottet avvisar mot denna bakgrund
Centerpartiets förslag till inriktning av
budgetpolitiken. Det innebär samtidigt
att utskottet avvisar partiets förslag
till skattepolitiska riktlinjer liksom
partiets  preliminära  beräkning  av
utgiftstaken för 2005 och 2006.

Vissa förslag gemensamma för
oppositionspartierna

Med delvis skilda motiv återkommer de
fyra  borgerliga partierna till  sitt
tidigare flera gånger framförda krav på
att statliga företag ska säljas ut i en
aldrig  skådad  omfattning  under  de
närmaste  åren. Försäljningsinkomsterna
ska  användas  för  att  amortera
statsskulden.     Av     Moderata
samlingspartiets  och  Centerpartiets
motioner framgår att ambitionen är att på
dessa tre år avyttra statliga företag för
sammanlagt 175 miljarder kronor. Det är
samma nivå som även Folkpartiet  och
Kristdemokraterna förespråkat när frågan
behandlats vid tidigare tillfällen. Det
är också den volym de fyra partierna
tidigare  utgått  ifrån  när   de
tillgodoräknat  sig  räntevinster  av
försäljningsinkomsterna. Och i enlighet
med  det  tidigare  förslaget  räknar
Moderata         samlingspartiet,
Kristdemokraterna och Centerpartiet nu
med att försäljningsnivån nästa år kommer
att  uppgå till 45 miljarder kronor.
Folkpartiet har i sin motion avstått från
att redovisa några detaljer om det egna
budgetalternativet.
Utan   att  redovisa  vare   sig
försäljningsplaner   eller    någon
näringspolitisk  strategi  förutsätter
alltså partierna att det ska vara möjligt
att  redan nästa år avyttra  statlig
egendom för 45 miljarder kronor. Och
under  de  båda  följande  åren  ska
försäljningar genomföras för ytterligare
130 miljarder kronor. De tänkta nivåerna
kan jämföras med att regeringen i sina
budgetförslag  schablonmässigt  alltid
räknar  med  att  inkomsterna  från
företagsförsäljningar varje år ska uppgå
till 15 miljarder kronor. Några större
företagsförsäljningar  har  dock  inte
genomförts sedan 2000.
Börskurserna har fallit kraftigt, men
inte något av partierna diskuterar om det
är rimligt eller ens möjligt att  i
rådande  börsläge  avyttra  statlig
verksamhet i den föreslagna omfattningen.
Bortsett  från  Kristdemokraterna  har
tidigare inte heller något av partierna
belastat sitt budgetalternativ för det
bortfall  av  utdelningsinkomster  som
försäljningarna  ger  upphov  till.
Sammantaget uppgår statens inkomster från
aktieutdelningar varje år till ca 4,5
miljarder kronor.
Ett    gemensamt   syfte    med
privatiseringarna tycks vara att man vill
påskynda amorteringen av statsskulden för
att    minska   utgifterna   för
statsskuldsräntor. En låg statsskuld ökar
stabiliteten i statsfinanserna, hävdar
man. Men genom att ensidigt inrikta sitt
intresse på bruttoskulden, blundar man
för att man samtidigt frånhänder sig
räntabla tillgångar som är en del av den
statliga förmögenheten.
Om man dessutom oavsett utvecklingen på
aktiemarknaden varje år ska få in ett
visst  belopp i försäljningsinkomster,
finns det en uppenbar risk för att man
tvingas sälja värdefulla tillgångar till
kraftiga underpriser, vilket i sin tur
tvingar fram ytterligare försäljningar
för att uppställda mål ska kunna nås.
Skulle  emellertid de fyra partierna
välja att senarelägga sina försäljningar
på   grund   av  fortsatt   dålig
kursutveckling, kan de å andra sidan inte
tillgodoräkna  sig   de   betydande
räntevinster som de regelmässigt för upp
i  sina  budgetalternativ.  Så  t.ex.
tillgodoräknar sig Centerpartiet för de
närmaste  tre åren räntevinster  från
försäljningar på sammanlagt 12 miljarder
kronor.
I ett läge med låga börskurser är det
enligt   utskottets   mening   inte
ansvarsfullt att forcera en försäljning
av statliga företag och åstadkomma stora
förluster för skattebetalarna. Ett sådant
resursslöseri  tar  utskottet  bestämt
avstånd från. Utgångspunkten  för  en
privatisering måste självklart vara att
den ska vara näringspolitiskt motiverad
och  att den ska genomföras vid  en
tidpunkt då utbytet blir så gynnsamt som
möjligt för ägaren-staten.
Ett annat gemensamt och tidigare flera
gånger framfört förslag gäller de fyra
partiernas       syn       på
arbetslöshetsförsäkringen.   Partiernas
lösningar skiljer sig något åt,  men
gemensamt vill de redan nästa år höja
egenavgiften             till
arbetslöshetsförsäkringen så mycket att
avgiftsinkomsterna motsvarar upp till en
tredjedel av försäkringens kostnader. Vid
tidigare tillfällen har de fyra partierna
också tillgodoräknat sig besparingar som
för helår uppgår till mellan 5 och 9
miljarder kronor för detta förslag.
De  försäkrade ska alltså själva få
svara för en större del av kostnaderna
för  arbetslöshetsförsäkringen,  vilket
automatiskt  urholkar  värdet  av  de
skattesänkningar som de fyra partierna
samtidigt   utlovar.   En   ändrad
avgiftssättning är självklart möjlig att
genomföra,  men  med  tanke  på  att
arbetslöshetsförsäkringen   i   dag
administreras av ett fyrtiotal fristående
arbetslöshetskassor med stora skillnader
i arbetslöshet och med olika nivåer på
medlemsavgifter kräver en omläggning av
detta slag rimlig tid av förberedelse för
att en vagt utformad idéskiss ska kunna
omvandlas till en praktiskt fungerande
åtgärd.  Det handlar om genomgripande
systemförändringar  som   förutsätter
lagändringar   och   administrativa
anpassningar, vilket medför att det är
helt orealistiskt att räkna med att en
sådan  förändring skulle kunna minska
belastningen på statsbudgeten annat än på
några års sikt.
Ett ofta framfört argument för en ökad
egenfinansiering  är  att  ett  ökat
kostnadsansvar verkar återhållande  på
alltför  långtgående löneavtal  i  en
bransch. Höga löneökningar leder till
ökad arbetslöshet, vilket slår igenom på
de försäkrades avgifter i den egna a-
kassan. De fyra partiernas förslag gör
ingen åtskillnad mellan de olika  a-
kassorna och motiverar således vare sig
medlemmarna i en a-kassa eller deras
fackliga organisation att ta något ansvar
för  löneutvecklingen inom  den  egna
kassans område. Som utskottet ser det
finns det ingen anledning att på detta
sätt  lyfta  ut  en  kostnad  från
statsbudgeten för att i stället låta de
förvärvsarbetande    svara    för
finansieringen   med   obligatoriska
avgifter, som är mycket lika en skatt.
En annan variant på hur kostnader lyfts
ut från statsbudgeten för att i stället
finansieras med obligatoriska avgifter
föreslås  av Moderata samlingspartiet,
Kristdemokraterna   och   Folkpartiet
liberalerna. Dessa partier vill föra över
kostnaderna  för  trafikskador  från
sjukförsäkringen till den obligatoriska
trafikförsäkringen,  vilket  förutsätts
kunna ske redan under nästa år. I sin
motion  tillgodoräknar  sig  Moderata
samlingspartiet full effekt av  detta
förslag   redan  från   årsskiftet.
Omläggningen väntas enligt  partiernas
uppskattningar  minska  statsbudgetens
utgifter  med grovt räknat  drygt  4
miljarder kronor, ett belopp  som  i
stället  förutsätts belasta bilisterna
genom kraftigt höjda premier för den
obligatoriska trafikförsäkringen. Värdet
av  de  utlovade  skattesänkningarna
urholkas alltså även av dessa avgifter.
Och inte heller i detta fall redovisar
partierna något konkret förslag till hur
detta tekniskt och administrativt ska
kunna lösas på den korta tid som återstår
tills  förändringen  ska  vara  fullt
genomförd. Än mindre förklarar de hur det
är möjligt för försäkringsbolagen att
bryta löpande trafikförsäkringsavtal för
att kunna ta ut de avgiftshöjningar som
krävs.
Även i detta fall anvisar man alltså en
finansiering i flermiljardklassen  som
inte ter sig möjlig att uppnå, åtminstone
inte i det kortare perspektivet.

Regeringen

Den   socialdemokratiska  regeringens
budgetpolitik har resulterat i att de
offentliga finanserna snabbt förbättrats.
På mindre än ett decennium har väldiga
underskott vänts i stora överskott som
snabbt minskat de skulder det offentliga
tidigare dragit på sig.
I  mitten  av 1990-talet  genomförde
regeringen     ett     omfattande
konsolideringsprogram med  vars  hjälp
balansen i den offentliga sektorn kunde
återställas på ett fördelningspolitiskt
godtagbart sätt. Balansen var återställd
redan  1998,  och  den  gynnsamma
utvecklingen  har  därefter  fortsatt.
Fastlagda utgiftstak har hållits  och
uppställda  saldomål  har  fram  till
konjunkturavmattningen 2002 överträffats
med bred marginal. Under 2001 motsvarade
överskottet t.o.m. 4,6 % av BNP.
Den   förda  budgetpolitiken   har
resulterat i att vi nu står starka med
stabila  överskott  i  de  offentliga
finanserna och att vi förmår möta en
något svagare ekonomisk utveckling. Vi
skiljer  oss  i  det avseendet  från
flertalet andra EU-länder för vilka de
offentliga  finanserna i  några  fall
utvecklas på ett oroväckande sätt.
Med  sina  nu  redovisade  förslag
fullföljer  regeringen denna  politik.
Redovisade  prognoser  visar  att  de
offentliga   finanserna   utvecklas
planenligt och i överensstämmelse med det
långsiktiga målet om ett överskott på 2 %
av BNP.
Vårpropositionen  bygger   på   en
överenskommelse          mellan
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet de gröna. De tre partierna
fullföljer därmed det samarbete de hade
under den förra mandatperioden. Den nu
gjorda överenskommelsen innebär att de
tre partierna står bakom riktlinjerna för
den ekonomiska politiken, budgetpolitiken
liksom tilläggsbudgeten för 2003.
Finansutskottet   tillstyrker   att
budgetpolitiken    utformas     i
överensstämmelse med regeringens och de
båda samarbetspartiernas förslag.

Utskottets samlade bedömning

Sammanfattningsvis anser utskottet alltså
att de förslag till alternativ inriktning
av  budgetpolitiken som redovisas  av
Moderata         samlingspartiet,
Kristdemokraterna,  Centerpartiet  och
Folkpartiet liberalerna bör avstyrkas.
Dessa partier har långtgående krav på
skattesänkningar  vilka  i  betydande
utsträckning   finansieras    genom
försämringar    i    grundläggande
trygghetssystem och i flera fall oprecist
beräknade besparingar. Med en så svag
finansiering riskerar statsfinanserna att
åter snabbt försvagas. De gångna årens
mödosamma arbete med att återskapa sunda
statsfinanser skulle därmed riskera att
gå om intet.
Regeringens förslag till inriktning av
budgetpolitiken ser utskottet som  en
vidareutveckling av de  gångna  årens
ansvarsfullt utformade politik.  Denna
inriktning har enligt utskottets mening
goda förutsättningar att främja fortsatt
stabila statsfinanser.
Med hänvisning till vad utskottet har
framhållit i detta sammanhang tillstyrker
utskottet  regeringens  och  de  båda
samarbetspartiernas   förslag   till
inriktning av budgetpolitiken som den
kommer  till uttryck i  punkt  2  i
vårpropositionen.  Samtidigt  avstyrker
utskottet motionerna Fi14 (m) yrkande 2 i
denna del, Fi15 (fp) yrkandena 2, 6 och
8, Fi16 (kd) yrkandena 5 och 8 samt Fi17
(c) yrkandena 3, 5 och 6.

2.4 Utgiftstak för staten

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   tillstyrker  regeringens
förslag  till  teknisk justering  av
utgiftstaket för 2003 och 2004 samt
avstyrker  förslag  till  alternativa
nivåer på utgiftstaket för 2004 som
framförs av Moderata samlingspartiet,
Folkpartiet         liberalerna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Jämför reservationerna 10 (m), 11 (fp),
12 (kd) och 13 (c).
Det  statliga  utgiftstaket  omfattar
utgifterna på statsbudgeten  exklusive
statsskuldräntor,   utgifterna   för
ålderspensionssystemet  vid  sidan  av
statsbudgeten      samt      en
budgeteringsmarginal.   Beslut   om
utgiftstak för de närmaste tre  åren
fattas av riksdagen på hösten i samband
med   budgetpropositionen.  Riksdagen
beslutade    i    samband    med
budgetpropositionen för 2003 om tekniska
justeringar av utgiftstaken för  åren
2002-2004. I budgetpropositionen anförde
regeringen att valet 2002 inneburit att
beredningstiden  för ställningstagandet
avseende den långsiktiga budgetpolitiken
inte varit tillräcklig, varför den inte
hade möjlighet att lägga fram förslag
till  utgiftstak för 2005. Regeringen
aviserade  att den i stället  skulle
eterkomma med sin bedömning av lämpligt
utgiftstak för såväl 2005 som 2006 i 2003
års  ekonomiska vårproposition  (prop.
2002/03:1 s. 79).

Vårpropositionen

I  vårpropositionen för 2003 (avsnitt
4.1.1) föreslår regeringen en höjning av
den  tidigare  fastlagda  nivån  på
utgiftstaken för staten 2003 och 2004.
Höjningen  är  en  beräkningsteknisk
justering föranledd av högre omslutning i
det kommunala utjämningssystemet. Jämfört
med beräkningen i budgetpropositionen för
2003  blir omslutningen 2,5 miljarder
kronor högre 2003. Höjningen av  det
statliga utjämningsbidraget till kommuner
och landsting motiverar en justering av
utgiftstaket med motsvarande belopp, dvs.
en uppräkning av utgiftstaket med drygt
2,5 miljarder kronor innevarande år. Även
2004 beräknas utjämningsbidraget höjas
med  drygt  2,5  miljarder  kronor.
Regeringen hänvisar i sammanhanget till
tidigare praxis i enlighet med vilken
utgiftstaket avrundas till hela miljarder
kronor.
Regeringen  föreslår  sålunda  att
utgiftstaken för 2003 och 2004 höjs med 3
miljarder  till  822  respektive  856
miljarder kronor (punkt 3).
Vårpropositionen   innehåller   även
regeringens bedömning av utgiftstak för
2005 och 2006. Regeringen avser att i
budgetpropositionen för 2004 återkomma
med förslag om utgiftstak för 2005 och
2006.

Motionerna

Av den tidigare redogörelsen framgår att
samtliga fyra oppositionspartier förordar
andra nivåer på utgiftstaket för 2004.
Formella förslag framförs av Moderata
samlingspartiet i motion Fi14 (yrkande
3), Folkpartiet liberalerna i motion Fi15
(yrkande 5), Kristdemokraterna i motion
Fi16 (yrkande 7) och Centerpartiet i
motion Fi17 (yrkande 4).
Regeringens    och    de    två
samarbetspartiernas respektive de fyra
oppositionspartiernas förslag  avseende
utgiftstaket för 2004 framgår av följande
sammanställning.
Tabell 15. Förslag till utgiftstak för
staten 2004
Miljarder kronor
Oppositionspartiernas
avvikelser från
propositionen
Propositionen (m)  (fp)  (kd)  (c)
(s, v, mp)
856    28   -4   -3  -38
Finansutskottets ställningstagande

Finansutskottet har i det  föregående
avsnittet (2.3) tillstyrkt regeringens
förslag   till   inriktning   av
budgetpolitiken. I ett annat betänkande
med  anledning  av  vårpropositionen
tillstyrker utskottet i huvudsak även
regeringens     förslag     till
anslagsförändringar i  tilläggsbudgeten
för budgetåret 2003 (bet. 2002/03:FiU21).
Med    hänvisning   till   dessa
ställningstaganden tillstyrker utskottet
regeringens  förslag  om  höjning  av
utgiftstaket  för  staten  inklusive
ålderspensionssystemet till 822 miljarder
kronor 2003 och 856 miljarder kronor
2004.
De motionsyrkanden som är aktuella i
detta sammanhang avstyrks. Det gäller
motionerna Fi14 (m) yrkande 3, Fi15 (fp)
yrkande 5, Fi16 (kd) yrkande 7 och Fi17
(c) yrkande 4.
3 Årsredovisning för staten och vissa
budgetfrågor3.1 Årsredovisning för staten 2002 och
finansiering av statliga åtaganden

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  föreslår  att  regeringens
skrivelse 2002/03:101 Årsredovisningen
för  staten läggs till handlingarna.
Utskottet avstyrker med hänvisning till
bl.a. statsfinansernas utveckling ett
motionsyrkande   om   ofinansierade
åtaganden av regeringen.
Jämför reservation 14 (m, fp, kd, c).

Regeringens skrivelse 2002/03:101

Regeringen lämnade den 15 april 2003 i
skrivelse 2002/03:101 en redogörelse för
det ekonomiska utfallet i staten för
2002. Skrivelsen omfattar uppföljning av
de     budgetpolitiska     målen,
resultaträkning,  balansräkning   och
finansieringsanalys samt det  slutliga
utfallet på statsbudgetens inkomsttitlar
och anslag under året. Vidare lämnas en
redogörelse  för  statliga  garantier,
avgifter till och bidrag från EU, den
statliga sektorns tillgångar, skulder och
kapital  samt utvecklingen av statlig
produktion. Riksrevisionsverkets  (RRV)
iakttagelser   i   rapporter   från
effektivitetsrevisionen  under   året
redovisas och kommenteras i skrivelsen.
Myndigheter som vid den årliga revisionen
har  fått  revisionsberättelse  med
invändning  omnämns  och  skälen  för
invändningarna anges. Vidare lämnas en
redogörelse    för     Europeiska
revisionsrättens granskning av EU-medel.

Motionen

I motion Fi13 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp)  föreslås  med  anledning  av
regeringens skrivelse Årsredovisning för
staten 2002 att riksdagen tillkännager
för  regeringen som sin  mening  att
skrivelsen  visar  att  redan  gjorda
åtaganden  inte har finansierats  med
regeringens  nuvarande  politik.  Den
konsoliderade   resultaträkningen   i
årsredovisningen   belyser   enligt
motionärerna den underliggande svagheten
i statsfinanserna. Det finns en stor
känslighet i statens finanser för den
ekonomiska utvecklingen som visas av att
den lägre ekonomiska tillväxten under
2002  minskade intäkterna  och  ökade
kostnaderna kraftigt. Kostnaderna växer
dels med automatik, dels som följd av nya
åtaganden. Situationen kan också belysas
med material ur statens balansräkning,
som visar att statens nettoförmögenhet är
negativ (yrkande 1).

Bakgrund

Budgetlagen
Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten
ska regeringen så snart som möjligt, dock
senast  nio månader efter budgetårets
utgång,  lämna en årsredovisning  för
staten till riksdagen. Enligt lagen ska
årsredovisningen        innehålla
resultaträkning,  balansräkning   och
finansieringsanalys samt det  slutliga
utfallet på statsbudgetens inkomsttitlar
och anslag (38 §). Lagen stadgar också
att  regeringen är redovisningsskyldig
inför riksdagen för statens medel och
övriga  tillgångar  som  står  till
regeringens         disposition.
Redovisningsskyldigheten omfattar  även
den verksamhet som bedrivs av staten samt
statens skulder och övriga ekonomiska
förpliktelser (44 §).
Sedan 2001 lämnas årsredovisningen vid
samma  tidpunkt  som  den  ekonomiska
vårpropositionen. Årsredovisningen kan på
så sätt ingå i vårriksdagen där arbetet
med budgeten sedan 2002 inriktas  på
riktlinjerna för den ekonomiska politiken
och budgetpolitiken.

Statsfinansernas utveckling

I  årsredovisningen för  staten  2002
presenteras en översikt över utvecklingen
av statens finanser i olika avseenden
1998-2002 (s. 37 f.). Statens intäkter
har under denna femårsperiod ökat med 46
miljarder kronor eller 5 %, men har både
ökat och minskat mellan åren. Huvuddelen
av  intäkterna är skatteintäkter. Den
största  ökningen  av skatteintäkterna
inträffade mellan 2000 och 2001 då de
ökade med 75 miljarder kronor eller 10 %.
Statens  kostnader  har  under  samma
femårsperiod minskat med 6  miljarder
kronor eller 1 %. Det är främst de
finansiella kostnader, som främst  är
kopplade till statsskulden,  som  har
minskat  medan  transfereringar  och
driftskostnader har ökat.
Statens resultaträkning visar  enligt
årsredovisningen ett överskott för fjärde
eret i rad (s. 39). Vidare framgår att
utvecklingen   av  statens   totala
nettoförmögenhet och statsskulden under
den senaste femårsperioden har visat en
stadig  förbättring.  Totalt  har  de
förbättrats med 363 miljarder  kronor
respektive 325 miljarder kronor.
Budgetpolitiken är sedan 1997 inriktad
på två övergripande och fleråriga mål.
Det  s.k. saldomålet innebär att den
offentliga sektorns finansiella sparande
ska uppgå till 2 % av BNP i genomsnitt
över en konsjunkturcykel. Överskottets
nivå för enskilda år fastställs i årsvisa
överskottsmål. Saldomålet innebär att den
offentliga nettoförmögenheten ska öka.
Sedan  saldomålet infördes har enligt
årsredovisningen    för    staten
överskottsmålen t.o.m. 2001 överträffats
med god marginal (s. 23). Under 2002
understeg     dock    överskottet
överskottsmålet för 2002. Den allmänna
konjunkturutvecklingen och den osäkerhet
som rådde 2002 gör enligt regeringen att
avvikelsen   är   förenlig   med
överskottsmålet. Utgiftstaket för staten
ger riksdagen och regeringen förbättrade
möjligheter till kontroll och styrning
över    anvisade    medel    och
utgiftsutvecklingen. Det tydliggör bl.a.
behovet  av  prioriteringar  mellan
utgiftsområden  och  förebygger  en
utveckling där skatteuttaget måste höjas
till    följd   av   bristfällig
utgiftskontroll. Av årsredovisningen för
staten  framgår att utgiftstaket  för
staten har klarats samtliga år sedan det
infördes (s. 24).

Finansutskottets tidigare synpunkter på
årsredovisningen

Sedan 1997 lämnas årsredovisningen för
staten i en särskild skrivelse. Tidigare
lämnades  motsvarande  redogörelse  i
budgetpropositionen. Efter önskemål från
finansutskottet  läggs  sedan  2001
årsredovisningen fram samtidigt som den
ekonomiska vårpropositionen. Syftet med
det är att den därigenom på ett bättre
sätt ska kunna utgöra ett underlag för
riksdagens och riksdagspartiernas arbete
(bet. 1999/2000:FiU1 s. 248).
Finansutskottet  har  tidigare  haft
synpunkter på årsredovisningen i olika
avseenden.   Vid  behandlingen   av
årsredovisningen  för  2000  uttalade
utskottet  vissa  önskemål  avseende
redovisningen av de statliga garantierna
(bet. 2000/01:FiU20 s. 189 f.).  Vid
behandlingen  av årsredovisningen  för
staten 2001 framhöll utskottet att det är
värdefullt  att,  som  gjordes  i
årsredovisningen, utvecklingsfrågor kring
den  ekonomiska styrningen  i  staten
beskrivs, och utskottet uttalade att det
för  utskottet är angeläget att även
fortsättningsvis närmare följa upp och
påverka detta arbete (bet. 2001/02:FiU20
s. 129 f.).

Finansutskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen lägger
regeringens skrivelse till handlingarna.
Statens finanser har under de senaste
åren genomgått en väsentlig förbättring.
Intäkterna har totalt sett ökat samtidigt
som kostnaderna totalt sett har minskat,
och såväl statens nettoförmögenhet som
statsskulden har förbättrats  stadigt.
Trots att nedgången i ekonomin nu har
varat  en  längre  tid  har  de
budgetpolitiska målen kunnat uppfyllas.
Helt naturligt påverkas de offentliga
finanserna i hög grad av hur ekonomin
utvecklas i Sverige och i omvärlden, men
bl.a.  till  följd  av  utgiftstakets
konstruktion med en säkerhetsmarginal har
osäkerheter i utgiftsutvecklingen kunnat
hanteras med bibehållen kontroll över
statens utgifter. På nu anförda grunder
avstyrks motion Fi13 (fp) yrkande 1.
I övrigt vad gäller årsredovisningen
för staten 2002 kan utskottet konstatera
att  det av den framgår att antalet
revisionsberättelser  med  invändningar
till följd av anslagsöverskridanden ökat.
Utskottet ser allvarligt på att alltfler
myndigheter  överskrider  budgeterade
anslag för sin verksamhet, och särskilda
åtgärder för att förbättra myndigheternas
styrning och kontroll kan behöva vidtas.
Regeringen uttalar i årsredovisningen att
den i budgetpropositionen för 2004 under
respektive  område kommer  att  lämna
närmare   redogörelser  för   vilka
bedömningar regeringen har gjort samt
vilka  åtgärder  som  regeringen  har
vidtagit eller avser att vidta i de
enskilda  fallen. Utskottet  välkomnar
detta.
Vidare  konstaterar  utskottet  att
årsredovisningen till skillnad från de
senaste  åren  inte  innehåller  en
beskrivning av utvecklingsfrågor kring
den  ekonomiska styrningen i  staten.
Utskottet har tidigare i samband med sin
behandling av årsredovisningen för staten
uttalat  att  det för  utskottet  är
angeläget att närmare följa upp  och
påverka detta arbete. Utskottet finner
det värdefullt att en sådan redovisning
lämnas  åtminstone en gång  per  år,
antingen på våren eller hösten.
Utskottet har tidigare också uttalat
sig  med  anledning  av  regeringens
redovisning av statliga garantier. Det
nya sättet att hantera garantier i staten
som infördes den 1 januari 1998 ställer
krav på kostnadstäckning och innebär att
risken i varje garantiengagemang eller
grupp av engagemang ska värderas. Utifrån
detta bestäms en avgift för garantin, och
till den del avgifter inte betalas av
garantitagaren är det fråga om en statlig
subvention som ska belasta anslag. I
vilken utsträckning sådana subventioner
förekommer framgår av årsredovisningen.
Däremot framgår inte vilka anslag det är
som belastas med dessa subventionsmedel.
I fortsättningen bör även detta enligt
utskottets mening framgå av redovisningen
av statliga garantier i årsredovisningen.

3.2 Årsredovisningen och den statliga
revisionens roll


Nuvarande ordning

Enligt  nuvarande ordning  finns  två
revisionsorgan i Sverige. Dessa är RRV
under regeringen och Riksdagens revisorer
under riksdagen.
Någon revision av årsredovisningen för
staten  sker  inte  enligt  nuvarande
ordning.
RRV  ska  enligt  sin  instruktion
översiktligt  granska underlaget  till
årsredovisningen för staten avseende de
delar    som    upprättas    av
Ekonomistyrningsverket.   Granskningen
omfattar de konsoliderade resultat- och
balansräkningarna           och
finansieringsanalysen  med  tillhörande
noter   och   redovisningsprinciper.
Därutöver granskas materialet avseende
utfallet på statsbudgetens inkomsttitlar.
RRV:s   granskningsutlåtande   över
underlaget för årsredovisningen tjänar
som kvalitetssäkring.
Vid  några tillfällen i samband med
finansutskottets   behandling    av
årsredovisningen för staten har utskottet
tidigare  berett Riksdagens  revisorer
tillfälle  att  avge  yttrande  över
årsredovisningen. Senast detta skedde var
i samband med utskottets behandling av
årsredovisningen för staten 2000 (bet.
2000/01:FiU20).

Den nya Riksrevisionens granskning av
årsredovisningen för staten

Den 1 juli 2003 bildas en ny myndighet
under  riksdagen, Riksrevisionen,  med
uppgift  att  granska  den  statliga
verksamheten. I samband med bildandet av
den  nya myndigheten kommer RRV  och
Riksdagens revisorer att avvecklas.
Enligt lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m., som träder i
kraft den 1 juli 2003, ska Riksrevisionen
granska årsredovisningen för staten (3
§).  Senast en månad efter den  dag
regeringen lämnat årsredovisningen för
staten till riksdagen ska Riksrevisionen
lämna  en  revisionsberättelse  över
årsredovisningen till  regeringen  och
riksdagen  (11 §). I finansutskottets
betänkande  över årsredovisningen  tas
ställning till revisionens synpunkter med
anledning av iakttagelserna (jfr förs.
1999/2000:RS1).
Enligt   lagen   (2002:1023)   med
instruktion  för  Riksrevisionen  har
Riksrevisionens styrelse, som utses av
riksdagen,  möjlighet att besluta  om
förslag och redogörelser till riksdagen
med    anledning    av    bl.a.
revisionsberättelserna        över
årsredovisningen för staten (12 §). Det
ankommer alltså på styrelsen att fritt
pröva om den därvid vill göra någon
framställning till riksdagen. För den
händelse  att Riksrevisionens styrelse
skulle avge skrivelse med kommentar eller
förslag till åtgärder med anledning av
revisionsberättelsen följer av 3 kap.
13 § riksdagsordningen att motion får
väckas  med  anledning av skrivelsen;
revisionsberättelsen ger däremot ingen
motionsrätt. Motionstiden är  då  som
vanligt, dvs. 15 dagar från den dag
förslaget eller redogörelsen anmäldes i
kammaren. En konsekvens av en framställan
till riksdagen blir följaktligen  att
finansutskottets   behandling    av
årsredovisningen  för  staten  måste
förskjutas framåt i tiden.
Riksrevisionens  rapportering   till
regeringen   och   riksdagen   av
revisionsberättelsen         över
årsredovisningen för staten torde gå till
så  att  Riksrevisionen,  genom  den
riksrevisor   som   ansvarar   för
revisionsberättelsen         över
årsredovisningen för staten, genast efter
undertecknandet av berättelsen lämnar den
till regeringen och därefter föredrar den
för    Riksrevisionens    styrelse.
Riksrevisionen, genom styrelsen, lämnar
sedan revisionsberättelsen till riksdagen
tillsammans med eventuellt förslag eller
redogörelse (prop. 2001/02:190 s. 107).

Finansutskottets bedömning avseende
regeringens framtida åtgärdsredovisning
för riksdagen

I årsredovisningen för staten redovisar
och  kommenterar  regeringen  RRV:s
iakttagelser    från    flertalet
effektivitetsrevisioner under det gångna
året.  På  motsvarande sätt behandlas
revisionsberättelserna från den årliga
revisionen  i  den mån  berättelserna
innehåller   anmärkningar.    Dessa
revisionsberättelser kommenteras dock som
regel av regeringen i budgetpropositionen
under berörd myndighet. Förfarandet är
inte  författningsreglerat,  men  har
praktiserats sedan mitten av 1990-talet.
Från och med den 1 juli 2003 införs en
ny  bestämmelse i budgetlagen  enligt
vilken regeringen årligen ska redovisa
för riksdagen vilka åtgärder den vidtagit
med  anledning  av  Riksrevisionens
iakttagelser. När och hur detta ska ske
är  inte  författningsreglerat.   I
proposition 2001/02:190 menar regeringen
att allmänna krav på överblickbarhet och
tillgänglighet   talar   för   att
redovisningen bör samlas i ett  enda
dokument.  Av  praktiska  skäl  anser
regeringen  emellertid  att  den  som
hittills   bör   få   avgöra   om
åtgärdsredovisningen  ska  lämnas  i
årsredovisningen  för   staten,   i
budgetpropositionen eller på annat sätt
(s. 137 f.).
Finansutskottet vill betona vikten av
att regeringen även framdeles utförligt
redovisar  och kommenterar revisionens
iakttagelser  för  riksdagen.  Sådana
redovisningar  utgör  bl.a.  viktiga
underlag för riksdagsutskotten i deras
arbete med uppföljning och utvärdering.
Som följer av budgetlagen (fr.o.m. 2003-
07-01) ska en redovisning lämnas till
riksdagen åtminstone en gång per år, och
enligt finansutskottets mening bör denna
ge en både samlad och fyllig bild av
regeringens åtgärder med anledning av
revisionens iakttagelser. Ett naturligt
sätt vore att lämna redovisningen i form
av en skrivelse till riksdagen, men den
kan också lämnas i årsredovisningen för
staten eller budgetpropositionen.

3.3 Budgetprocessen

Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker med hänvisning till
pågående   arbete   och   kommande
aktiviteter motionsyrkanden om behovet
av utvärdering av budgetprocessen och
på   vilket  sätt  budgetprocessen
fungerar.
Jämför reservation 15 (m, fp, kd, c).

Motioner

I motion Fi272 av Kerstin-Maria Stalin
(mp) föreslås att riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om långsiktighet  och
framförhållning   i   budgetarbetet.
Motionären menar att det i vissa fall kan
finnas behov för staten att investera sig
ur kriser m.m., t.ex. för att möta svåra
framtidsfrågor, såsom den demografiska
utvecklingen,  eller  minska  antalet
sjukskrivningar.  I sådana  sammanhang
önskvärda  investeringar  kan  vara
kostsamma i ett kortare perspektiv men
lönsamma på längre sikt. Den nuvarande
budgetordningen medger enligt motionären
inte tillräckligt långsiktigt tänkande,
och den bör därför göras om så att det i
budgetarbetet blir möjligt att se flera
år framåt och ha ett budgettak för en
sådan längre period.
I motion Fi273 av Gudrun Schyman m.fl.
(v) föreslås att riksdagen beslutar att
låta  utvärdera  budgetprocessen  och
därefter pröva förslag till förändringar
i enlighet med vad som anförs i motionen.
Motionärerna menar att erfarenheterna av
den nya budgetlagen som trädde i kraft
den  1 januari 1997 har varit  både
positiva och negativa. En fördel med den
nuvarande budgetprocessen är att  den
bidragit  till  att  de  offentliga
finanserna nu är i betydligt bättre skick
än när den infördes. Till nackdelarna hör
bl.a.  bristande  flexibilitet  vid
konjunktursvängningar. Det måste enligt
motionärerna vara möjligt att skapa en
budgetprocess   som   ger   större
handlingsutrymme  utan  att  det  ger
återfall i det gamla systemets brister.
Riksdagen bör nu efter de beslut om
förändringar  i  budgetprocessen  som
fattats, och som fick genomslag i 2002
års ekonomiska vårproposition, gå vidare
med en mer omfattande utvärdering som
sammanställer det som redan gjorts (SOU
2000:61,    Vestaprojektet    och
Riksdagskommitténs  referensgrupp  om
budgetprocessen). Motionärerna vill också
låta utvärdera förutsättningarna för att
göra   långsiktiga   och   korrekta
utgiftsprognoser, huruvida den nuvarande
tillämpningen av utgiftstaken innebär att
budgeten  ger  en  s.k.  procyklisk
finanspolitisk effekt, vilka utgifter som
på sikt bör ligga utom respektive inom
utgiftstaket,  en  mer   symmetrisk
behandling av utgifter och inkomster i
budgetprocessen genom införandet av ett
inkomstgolv, sparmålets utformning, nivån
på  budgeteringsmarginalen  samt  hur
budgetprocessen  förhåller  sig  till
könsmaktsordningen.
I motion Fi13 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp) föreslås med anledning av skrivelsen
Årsredovisning  för staten  2002  att
riksdagen begär att regeringen utreder
möjligheterna att för statsfinansernas
del skapa mått för att mäta långsiktiga
åtaganden mot framtida möjligheter att
finansiera dessa. Motionärerna erinrar om
att  man tidigare i olika sammanhang
framhållit att regeringen har för små
säkerhetsmarginaler  för  att  skydda
angelägna verksamheter mot nedgångar i
ekonomin. De anser att det behövs nya
metoder som redan på ett tidigt stadium
ger varningssignaler när alltför stora
åtaganden  görs utan att  det  finns
långsiktiga  förutsättningar  för  dem
(yrkande 2).
I motion Fi23 av Mats Odell m.fl. (kd)
föreslås  med anledning av 2003  års
ekonomiska vårproposition (2002/03:100)
att riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
efterlevnaden    av    budgetlagen.
Motionärerna  anför  att  budgetlagen
skapades för att garantera ett  gott
förvaltarskap av samhällets gemensamma
resurser men att regeringen successivt
har  urholkat utgiftstakets roll  som
budgetpolitisk restriktion. De menar att
regeringen frångår den i budgetprocessen
viktiga  principen att inkomster  och
utgifter  ska  redovisas  brutto  och
därigenom   kringgår   utgiftstaket.
Regeringens  handlande innebär  enligt
motionärerna att den inte efterlever de
värderingar som kommer till uttryck i
bl.a. budgetlagens förarbeten och den
diskussion som förgick stiftandet  av
lagen (yrkande 1).

Bakgrund

Budgetpolitiken är sedan 1997 inriktad på
två övergripande och fleråriga mål. Dessa
är  utgiftstaket för staten och  den
offentliga sektorns finansiella sparande
(saldomålet).
Under åren 1999 och 2000 utvärderades den
nya budgetprocessen av Riksdagskommittén.
I kommitténs uppdrag ingick att överväga
behovet av förändringar. Därvid skulle
bl.a. undersökas om intentionerna bakom
omläggningen  av budgetprocessen  hade
uppfyllts och vilka konsekvenser i övrigt
omläggningen  medfört  som  påverkat
riksdagens ställning. Kommittén bedömde
att intentionerna bakom budgetreformen i
huvudsak  uppfyllts.  Vidare  bedömde
kommittén att även om rambeslutsmodellen
ännu inte hade prövats under perioder med
svåra  ekonomiska påfrestningar  eller
parlamentarisk osäkerhet har den  nya
budgetprocessen  bättre förutsättningar
att fungera under sådana omständigheter
än vad den gamla hade.
Kommitténs utvärdering ledde till vissa
förslag bl.a. rörande dubbelarbetet höst
och   vår.  Förslagen  lades   av
riksdagsstyrelsen fram  för  riksdagen
(förs.           2000/01:RS1).
Konstitutionsutskottet    tillstyrkte
förslagen (bet. 2000/01: KU23). Utskottet
ansåg  också att det redan  då  var
angeläget  att  besluta  om  att  en
utvärdering bör göras efter några år i
fråga  om vilka effekter omläggningen
inneburit   såväl   vad   gäller
budgetprocessens    innehåll    och
budgetmässiga resultat som vad gäller de
budgetmässiga   konsekvenserna   för
riksdagen. Riksdagen beslutade i enlighet
med utskottets förslag att som sin mening
ge regeringen detta till känna (rskr.
2000/01:273-276).
Med anledning av detta tillkännagivande
anför  regeringen i  innevarande  års
redogörelse  av  dess  behandling  av
riksdagens  skrivelser att  det  inom
Regeringskansliet   görs    löpande
uppföljning   av   den   interna
budgetprocessen, och en mer fördjupad
utvärdering bedöms vara meningsfull först
när  ytterligare erfarenheter  vunnits
(skr. 2002/03:75 s. 80).
Den  nya  budgetprocessen  har  också
utvärderats av den s.k. Utredningen av
den  reformerade  budgetprocessen  i
regeringen och Regeringskansliet  (SOU
2000:61).  I  sitt betänkande  gjorde
utredningen bedömningen att  den  nya
bugetprocessen  inneburit  en  ökad
långsiktighet i budgetpolitiken genom att
beslut om tak och ramar för budgetarbetet
tas tidigt i processen och att den har
medfört  en  bättre  utgiftskontroll.
Systemet med budgeteringsmarginal hade
enligt utredningen dock fungerat mindre
väl. Budgeteringsmarginalen hade varit
för  liten,  vilket  medfört  extra
budgetberedningar i syfte att genomföra
utgiftsbegränsande åtgärder.
I  2002 års ekonomiska vårproposition
framhöll   regeringen   att   de
utgiftsbegränsande åtgärder som vidtagits
inneburit   att  överskridande   av
utgiftstaken  kunnat  undvikas  (prop.
2001/02:100  s.  58).  Samtidigt  har
utgiftsbegränsningar som vidtagits i ett
sent  skede  i vissa fall  försämrat
myndigheternas planeringsförutsättningar.
Även det interna långsiktiga arbetet inom
Regeringskansliet har ibland fått ge vika
för mer kortsiktiga insatser som syftat
till att klara utgiftstaket. Regeringen
menade att risken för att utgifterna ska
överstiga  utgiftstaket  skulle  kunna
reduceras      kraftigt      om
budgeteringsmarginalen  tillåts  vara
tillräckligt stor. Å andra sidan skulle
enligt  regeringen  en  alltför  stor
budgeteringsmarginal kunna leda till att
utgiftstaket   blev   en   mjukare
budgetrestriktion med mindre  styrande
effekt på utgiftsutvecklingen. Regeringen
menade även att motiven för riktlinjer
för  budgeteringsmarginalens  storlek
skiljer  sig  åt  med  hänsyn  till
tidsavståndet  till  det   aktuella
budgetåret. För det närmast  kommande
budgetåret motiveras behovet  av  att
antalet   möjliga  utgiftsbegränsande
åtgärder minskar med tidsavståndet till
det  aktuella  budgetåret.  För  åren
därefter motiveras en minst lika stor
budgeteringsmarginal  av  en  ökande
makroekonomisk  osäkerhet  och   av
osäkerheten om budgeteffekter av redan
fattade   beslut,   främst   inom
socialförsäkringssystemen.
I 2003 års ekonomiska vårproposition
kommenterar regeringen systemet med ett
budgettak för de statliga utgifterna.
Regeringen anser att detta på det hela
taget har fungerat väl och bidragit till
en balanserad utgiftsutveckling under de
goda åren, och att Sverige därmed har
mött den internationella lågkonjunkturen
med starka offentliga finanser (prop.
2002/03:100 s. 20). Den senaste tidens
ekonomiska utveckling understryker enligt
regeringen  dock  behovet  av  en
säkerhetsmarginal (budgeteringsmarginal)
vars syfte är att hantera de osäkerheter
i utgiftsutvecklingen som följer av den
makroekonomiska utvecklingen (s.  74).
Regeringen  slår fast att  en  sådan
säkerhetsmarginal ska användas för att
hantera      osäkerheter      i
utgiftsutvecklingen, inte för planerade
utgiftsökningar.     Genom     en
säkerhetsmarginal kan  de  automatiska
stabilisatorerna verka  fullt  ut  på
utgiftssidan  utan  att  utgiftstaket
riskerar att överskridas. Till detta bör
det  också  finnas en viss begränsad
osäkerhetsmarginal för andra typer av
osäkerheter (fel i prognosmodeller m.m.).
Enligt propositionen avser regeringen att
återkomma   med   riktlinjer   för
säkerhetsmarginalens storlek.
I   vårpropositionen   kommenterar
regeringen   även   saldomålet   i
budgetpolitiken  (prop.   2002/03:100
s.   75).  Enligt  regeringen  är
finanspolitikens främsta  uppgift  att
upprätthålla ett stabilt överskott i de
offentliga finanserna på medellång sikt
för att skapa goda förutsättningar att
möta   de   framtida   demografiska
påfrestningarna  på  de  offentliga
finanserna.    Huvudansvaret    för
stabiliseringspolitiken   vilar   på
penningpolitiken  genom   Riksbankens
inflationsmål, men även finanspolitiken,
framhåller regeringen, har betydelse för
efterfrågan i ekonomin på kort sikt och
påverkar därmed förutsättningarna  för
penningpolitiken. Saldomålet om 2 % avser
de offentliga finansernas överskott i
genomsnitt  över  en  konjunkturcykel,
vilket  innebär  att överskottet  kan
tillåtas att variera mellan enskilda år i
takt med konjunkturen. Ett överskott i de
offentliga finanserna på 2 % för varje
enskilt år, oberoende av konjunkturläget,
skulle förstärka konjunktursvängningarna.
För att minska risken att finanspolitiken
ges  en  sådan  konjunkturförstärkande
snarare  än  en  konjunkturdämpande
inriktning  bör  enligt  regeringen
konjunkturvariationernas effekter på de
offentliga finanserna beaktas vid beslut
om överskottets nivå för enskilda år.
Även andra tillfälliga variationer i de
offentliga inkomsterna och utgifterna bör
beaktas.  Erfarenheterna av  att  som
hittills sätta upp ett årligt saldomål
tre år i förväg är enligt regeringen inte
entydigt goda. Överskottsmål som sträcker
sig långt fram i tiden är vanskligt att
hantera eftersom det är svårt att göra
träffsäkra konjunkturprognoser med  en
tidshorisont  på  tre  fyra  år.  I
vårpropositionen  uttalar  regeringen
därför  att  den  fortsättningsvis  i
budgetpropositionen avser att föreslå ett
preciserat  mål  för  det  offentliga
sparandet  enbart  för  det  kommande
budgetåret.
En  arbetsgrupp med företrädare  från
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet  och
Miljöpartiet  de gröna följer  enligt
vårpropositionen  för  närvarande  upp
budgetlagen (prop. 2002/03:100 s. 20).
Uppföljningen ingår som en punkt i det
program om 121 punkter som  de  tre
partierna kom överens om efter valet
hösten 2002 och som anger inriktningen
för det politiska samarbetet mellan dem.
Finansutskottet planerar att under hösten
2003 anordna en offentlig utfrågning med
experter om tillämpning och erfarenheter
av budgetlagen.

Tidigare riksdagsbehandling

Konstitutionsutskottet behandlade under
föregående riksmöte motionsyrkanden om
utvärdering av och behov av ändringar i
budgetprocessen  (bet.  2001/02:KU12).
Utskottet menade att resultatet av den
utvärdering som om några  år  enligt
riksdagens beslut (se ovan) ska göras av
budgetprocessen  inte bör  föregripas.
Utskottet    avstyrkte     därför
motionsyrkandena.  Riksdagen   följde
utskottet (rskr. 2001/02:43-44).

Finansutskottets ställningstagande

Den  nu  gällande  ordningen  för
budgetprocessen inrättades  1997.  Som
framgått  i  det  föregående  har
budgetprocessen därefter varit föremål
för  ett  antal  utvärderingar  och
förändringar, och riksdagen har tidigare
tillkännagett för regeringen att  det
efter några år bör göras en utvärdering
av vilka effekter de omläggningar av
budgetprocessen som riksdagen  fattade
beslut om 2001, och som trädde i kraft
2002, haft i olika avseenden. Vidare ser
för  närvarande  en  arbetsgrupp  med
företrädare för samarbetspartierna över
budgetlagen,  och  i  vårpropositionen
uttalar regeringen att den avser att
återkomma   med   riktlinjer   för
säkerhetsmarginalens       storlek.
Finansutskottet avser att hösten 2003
anordna  en offentlig utfrågning  vad
gäller tillämpning och erfarenheter av
budgetlagen. Vad som i dessa sammanhang
framkommer i form av kunskap om den
nuvarande  ordningen och ändringar  i
regelverket kan enligt finansutskottets
mening  ha  betydelse för  utskottets
uppfattning i fråga om hur den nuvarande
budgetprocessen  fungerar  och  vilka
åtgärder som eventuellt bör vidtas. Mot
denna bakgrund anser finansutskottet att
det tills vidare inte bör göras något
tillkännagivande avseende behovet av en
ny utvärdering av budgetprocessen och
sättet på vilket den fungerar. Motionerna
Fi13 (fp) yrkande 2, Fi23 (kd) yrkande 1,
Fi272 (mp) och Fi273 (v) avstyrks därför.

3.4 Alternativa utvecklingsmått

Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker med hänvisning till
redan förekommande utvecklingsmått en
motion   om   behovet   av   ett
nationalförmögenhetsperspektiv.

Motionen

I  motion  Fi275  föreslår  Maria
Wetterstrand m.fl. (mp) att riksdagen
tillkännager för regeringen vad som i
motionen  anförs om behovet  av  ett
nationalförmögenhetsperspektiv.
Motionärerna menar att det traditionella
måttet som används för att utvärdera den
ekonomiska         utvecklingen,
bruttonationalprodukten (BNP), ger en för
snäv bild av utvecklingen i kommuner,
nationer   och  regioner.   Förutom
arbetskraft   (humankapital)    och
realkapital bör också andra kapitalslag
ingå i mått över utvecklingen. I ett
nationalförmögenhetsperspektiv inkluderas
även  förnybart  och  icke  förnybart
naturkapital och socialt kapital. Det ger
därigenom en bredare bild av utvecklingen
än  BNP. På systemnivå hänger enligt
motionärerna alla kapitalslag samman och
är beroende av varandra. Värdet av dem
stiger när alla utvecklas positivt och
tvärtom. Ett undantag från detta är dock
det  icke  förnybara, eller  ändliga,
naturkapitalet, som aldrig kan öka i
fysisk  mening. En hållbar utveckling
förutsätter  enligt  motionärerna  ett
bättre  utnyttjande av det  förnybara
naturkapitalet,  medan  det  ändliga
naturkapitalet i stor utsträckning måste
undvaras.

Bakgrund

Finansdepartementet      publicerar
makroekonomiska prognoser över Sveriges
ekonomi minst två gånger om året. Normalt
publiceras prognoserna i samband med den
ekonomiska   vårpropositionen   och
budgetpropositionen, och de innehåller
bedömningar av de kommande årens BNP-
tillväxt, inflation, arbetslöshet m.m.
Viktiga underlag för Finansdepartementets
makroprognos  är  bl.a.  Statistiska
centralbyråns  senaste  statistik  om
utvecklingen i olika delar av den svenska
ekonomin   och  Konjunkturinstitutets
investeringsenkäter          och
konjunkturbarometrar.
Som ett komplement till de ekonomiska
nyckeltalen redovisar regeringen sedan
1999 års ekonomiska vårproposition gröna
nyckeltal. Syftet med gröna nyckeltal är
att spegla den nationella utvecklingen
för   viktiga  miljöproblem  (prop.
2002/03:100 s. 36).
Vid EU-toppmötet i Lissabon våren 2000
antog EU:s stats- och regeringschefer den
s.k. Lissabonstrategin. Enligt denna är
målet att EU ska bli världens  mest
konkurrenskraftiga   och   dynamiska
kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet
till hållbar ekonomisk tillväxt med fler
och bättre arbetstillfällen och en högre
grad   av   social   sammanhållning
(Ordförandeskapets slutsatser, Europeiska
rådet i Lissabon, 23-24 mars 2000).
Strategin kan delas upp i sju delar
enligt följande (Lissabonstrategin - VM i
hållbar  tillväxt,  Finansdepartementet
2003).
-     EU  ska bli världens  mest
konkurrenskraftiga ekonomi
-
-     EU  ska bli världens  mest
dynamiska ekonomi
-
-     Ekonomin  i  EU  ska  vara
kunskapsbaserad
-
-     EU ska ha en hållbar ekonomisk
tillväxt
-
-     I EU ska det skapas fler och
bättre arbetstillfällen
-
-     EU ska ha en högre grad av
social sammanhållning
-
-    EU ska ta miljöhänsyn
-
För att kunna följa upp Lissabonstrategin
har  EU-länderna tagit fram  en  rad
konkreta delmål och instrument för att
mäta  dem.  Mätinstrumenten  benämns
strukturindikatorer. I dagsläget finns
det ett fyrtiotal strukturindikatorer.
Dessa   möjliggör  jämförelser   av
ekonomiska,    arbetsmarknadsmässiga,
sociala och miljömässiga förhållanden i
länderna inom EU.
Statistiken kan delas in i  grupper
efter vad den avser att mäta. Ekonomisk
statistik ger en övergripande bild av
ländernas  ekonomier. Den  består  av
makroekonomiska indikatorer över t.ex.
tillväxt, inflation, budgetunderskott och
statsskuld. En annan typ av ekonomisk
statistik är indikatorer för hur långt
länderna har kommit med olika ekonomiska
reformer, som avregleringar av marknader
och/eller annat som främjar konkurrens.
Ytterligare en typ av ekonomisk statistik
är indikatorer för hur kunskaps- och
informationsintensiva ländernas ekonomier
är. I statistiken ingår t.ex. satsningar
på     forskning,     utveckling,
informationsteknik och telekommunikation
och antal registrerade patent. Social
statistik  innehåller indikatorer  för
social sammanhållning, t.ex. risk för
fattigdom och regionala skillnader. Den
innehåller  också  indikatorer  för
sysselsättning, inklusive löneskillnader
och andra skillnader i arbetslivet mellan
kvinnor  och män. Ekologisk statistik
mäter ländernas framsteg på miljöområdet.
Indikatorerna utgår från miljön, t.ex.
utsläpp av växthusgaser, andel förnybara
energikällor och användning av  olika
transportmedel.
Varje år tar EG-kommissionen fram en
vårrapport om arbetet med att förverkliga
Lissabonstrategin (se t.ex. KOM(2003) 5).
Rapporten behandlas på Europeiska rådets
vårmöten.  Detaljerad och  regelbundet
uppdaterad statistik över EU-ländernas
framsteg i förhållande till varandra och
omvärlden  tillhandahålls av Eurostat,
EU:s statistikkontor, via dess hemsida på
Internet.

Finansutskottets ställningstagande

Introduktionen av gröna  nyckeltal  i
vårpropositionen som komplement till de
ekonomiska  nyckeltalen  innebar  ett
bredare perspektiv på utvecklingen  i
Sverige, vilket enligt finansutskottets
mening är positivt. I arbetet inom EU med
uppföljning av Lissabonstrategin breddas
utvecklingsperspektivet       såväl
innehållsmässigt   som   geografiskt.
Riksdagen får därvid löpande information
av regeringen om vilka framsteg som görs,
och det finns även möjlighet att direkt
ta del av utvecklingen via Eurostats
hemsida  på  Internet. Finansutskottet
anser att det inte finns behov av att
jämte ovan nämnda mått på utveckling
tillskapa ytterligare ett mått i syfte
att få en bredare bild av utvecklingen.
Utskottet avstyrker därför motion Fi275
(mp).

3.5 Barnbilaga i budgetpropositionen

Utskottets förslag i korthet
Utskottet  anser det  angeläget  att
arbetet  med  att  tillföra  ett
barnperspektiv  i   den   statliga
budgetprocessen fortsätter.  Utskottet
vidhåller  samtidigt  sin  tidigare
uppfattning  att  kravet  på  att
barnfrågorna  ska  redovisas  i  en
särskild      bilaga      till
budgetpropositionen   måste   anses
underordnat kravet på att redovisningen
blir så aktuell och genomarbetad som
möjligt.  Med  hänvisning  härtill
föreslår utskottet att riksdagen avslår
förslaget  om  en  barnbilaga  till
budgetpropositionen.
Jämför reservation 16 (c).

Motionen

Centerpartiet  anser i  motion  So250
(yrkande  1)  att  statsbudgeten  ska
kompletteras  med en  barnbilaga  där
samtliga  departement tydligt markerar
vilka utgifter som är riktade till barn
och  unga,  och  där  regeringens
barnpolitiska    ambitioner    och
prioriteringar tydligt framgår. Enligt
motionärerna  skulle en sådan  bilaga
underlätta regeringens redovisning av sin
politik och dessutom hjälpa medborgarna
att följa upp och värdera politiken ur
ett  barnrättsperspektiv.  Motionärerna
anser att en barnbilaga ska följa varje
budget.

Finansutskottets ställningstagande

Barn  och  ungdomar  är  samhällets
viktigaste resurs - de är samhällets
framtid.  Barnens  situation  speglar
således  de  värderingar  och  den
framtidstro som finns i samhället och som
påverkar samhällets framtid. Barns och
ungdomars verklighet förändras hela tiden
i takt med de förändringar som sker i
omvärlden. Samhällets barnpolitik måste
därför i så stor utsträckning som möjligt
anpassas till dessa nya förhållanden i
syfte att ge barn så goda och trygga
uppväxtförhållanden som möjligt.
Finansutskottet delar uppfattningen att
det  krävs goda kunskaper  om  barns
situation i olika avseenden för att kunna
föra en politik som är bra för barn och
ungdomar. Det är därför angeläget att
regeringen  ger  riksdagen  en  både
omfattande och djupgående redovisning av
hur  barnens  situation  utvecklas.
Informationen bör vara baserad på ett
fylligt statistiskt underlag. Den bör
även  vara  försedd  med  regeringens
kommentarer om resultaten av den bedrivna
barnpolitiken för att bidra till en bred
diskussion om barnfrågorna.
Regeringen  understryker   i   två
skrivelser om barnpolitiken4 att  det
finns  anledning att med  regelbundna
mellanrum beskriva barnens situation och
den  bedrivna politiken för  att  ge
underlag  för en bred diskussion  om
barnfrågorna. I skrivelserna framhålls
att tyngdpunkten i barnpolitiken under de
kommande åren även fortsättningsvis ska
ligga i förbättringar för barnfamiljerna,
ökade resurser till skola, vård  och
omsorg,  uppmärksamhet och  stöd  för
utsatta barn samt ökade möjligheter för
barns och ungdomars inflytande. Dessutom
definieras ett antal områden där det nu
är särskilt viktigt att gå vidare i
arbetet med att stärka barns och ungas
rättigheter.
Finansutskottet   instämmer    med
regeringens bedömning att den fortsatta
inriktningen på arbetet med barnfrågorna
handlar mycket om att fortsätta bygga in
ett    barnperspektiv   i   hela
Regeringskansliets        arbete.
Barnperspektivet ska alltid finnas med
där det är relevant. Alla de olika instru
ment som regeringen förfogar över  -
statsbudget,   lagstiftning,   myndig
hetsinstruktioner, regleringsbrev - bör
användas i detta arbete.
Det pågår för närvarande ett omfattande
utvecklingsarbete  när  det  gäller
statsbudgetens utformning i syfte att ge
riksdagen  ett bättre beslutsunderlag.
Detta arbete omfattar också målet att
lyfta fram barnperspektivet i statens
olika verksamheter. Regeringens avsikt är
att     ytterligare    tydliggöra
barnperspektivet  i budgetpropositionen
genom att tillföra ett barnperspektiv på
nya  områden  eller  fördjupa  redan
befintliga barnperspektiv. Härvid ägnas
särskild   uppmärksamhet   åt   att
barnperspektivet  i  den   statliga
budgetprocessen utvecklas och att  de
resurser som påverkar barns liv ska vara
urskiljbara på ett sådant sätt att de kan
bli föremål för politiska prioriteringar,
allt  för att förverkliga regeringens
målsättning att statsbudgeten om några år
ska ha ett tydligt barnperspektiv.
Finansutskottet ser mycket positivt på
regeringens strävan att barnperspektivet
ska  finnas  med  i allt  offentligt
beslutsfattande. Det arbete som pågår
inom    Regeringskansliet    kring
redovisningen  av  barnfrågorna  samt
strategierna  för  att   tydliggöra
barnperspektivet  i  statsbudgeten  är
mycket  värdefullt.  Det  är  enligt
utskottets mening särskilt angeläget att
arbetet  med  att  tillföra   ett
barnperspektiv   i   den   statliga
budgetprocessen fortsätter.
I  detta  sammanhang vill  utskottet
erinra om att frågan om en barnbilaga i
statsbudgeten behandlats i riksdagen vid
flera   tillfällen,   senast   av
konstitutionsutskottet,  finansutskottet
och socialutskottet (bet. 2001/02:KU15,
2001/02:FiU1,   2001/02:SoU23).   Mot
bakgrund   av   det   omfattande
utvecklingsarbete  med  statsbudgetens
utformning   som   pågår    inom
Regeringskansliet finner finansutskottet
ingen anledning att frångå sina tidigare
ställningstaganden. Utskottet vidhåller
därmed sin uppfattning att kravet på att
barnfrågorna ska redovisas i en särskild
bilaga till budgetpropositionen  måste
anses  underordnat  kravet  på  att
redovisningen  blir  så  aktuell  och
genomarbetad som möjligt.
Med hänvisning till det ovan anförda
avstyrker utskottet förslaget i motion
So205 (c) yrkande 1.
Reservationer


Utskottets förslag till riksdagsbeslut
och  ställningstaganden har  föranlett
följande reservationer. I rubriken anges
vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.Riktlinjer för den ekonomiska
politiken (avsnitten 1.1-1.3),
punkt 1 (m, fp, kd, c)

av  Fredrik  Reinfeldt  (m),  Karin
Pilsäter (fp), Mats Odell (kd), Gunnar
Axén (m), Christer Nylander (fp), Lena
Ek (c) och Tomas Högström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
Riksdagen godkänner de i reservation 1
föreslagna  riktlinjerna  för   den
ekonomiska  politiken och tillkännager
detta för regeringen som sin mening.
Därmed  bifaller  riksdagen  delvis
motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 1,
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkandena 1, 3 och 7,
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkandena 1-4 samt
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkande 1 och avslår
proposition 2002/03:100 punkt 1.

Ställningstagande

Inledning

De  farhågor  om  den  ekonomiska
utvecklingen som vi uttalade i höstens
reservation om den ekonomiska politiken
har besannats. Den konjunkturvändning som
den  socialdemokratiska regeringen och
dess stödpartier då trodde på har inte
realiserats. Det mesta tyder på  att
tillväxten också kommer att bli lägre än
vad som antas i den nyligen framlagda
vårpropositionen.    Sysselsättningen
sjunker och både den öppna och den totala
arbetslösheten stiger.
En  fortsatt  svag  världskonjunktur
dämpar efterfrågan också i Sverige. Men
det mesta av de underliggande problem som
nu kommer upp till ytan är hemmagjorda.
Den  tidsfrist som de  gångna  årens
högkonjunktur gav har regeringen inte
utnyttjat på rätt sätt. I stället för att
genomföra nödvändiga tillväxtstimulerande
reformer utlovades nya utgifter. Särskilt
intensiv  var  löfteskarusellen   i
valrörelsen. Det är sviterna av detta som
människor nu får känna av i form av bl.a.
kommunalskattehöjningar  och  försämrad
service.  Ett antal av de  mål  som
regeringen ställt upp kommer inte att
realiseras:
·     Den reguljära sysselsättningen
kommer enligt regeringens egen bedömning
inte att nå de målsatta 80 procenten av
befolkningen i åldrarna 20-64 år.
·
·     Den öppna arbetslösheten kommer
att ligga högre än målet 4 % både 2003
och 2004.
·
·     Regeringen har vidare satt upp
målet att halvera antalet sjukdagar
mellan 2002 och 2008 och att antalet
nybeviljade    aktivitets-    och
sjukersättningar (dvs. förtidspensioner)
i genomsnitt 2003-2007 ska vara lägre än
2002. Som utvecklingen nu ser ut tycks
inte heller det målet kunna realiseras,
ökningen fortsätter.
·
·      Antalet  socialbidragstagare
skulle enligt regeringen halveras mellan
1999 och 2004. Regeringen säger själv att
för att nå det målet är det nödvändigt,
men  inte tillräckligt, att nå det
sysselsättningsmål som regeringen i sin
egen prognos inte räknar med att nå.
·
·     Det offentliga sparandet når
inte upp till det mål regeringen tidigare
satt upp.
·
Egna  ideologiska skygglappar och  de
låsningar som uppstår som en följd av
samarbetet med stödpartierna hindrar den
socialdemokratiska regeringen från att
föra den politik som är nödvändig om
Sverige ska återfå sin ställning som en
tillväxtnation. Inga egentliga reformer
som underlättar för företagande och nya
jobb har genomförts.
Vi redovisar här riktlinjerna för en
ekonomisk politik som tar de  första
stegen  mot att  lyfta den uthålliga
ekonomiska tillväxten upp till åtminstone
3 % per år. Detta är nödvändigt om vi ska
kunna nå de förbättringar av privat och
kollektiv standard som vi önskar. Vi vill
att  Sverige ska kunna  nå  i  kapp
konkurrentländerna så att invånarna kan
få bra jobb som ger goda löner.
Vi är fyra olika partier som i motioner
redovisar varje partis politik. Vi är
dock beredda att, när förutsättningarna
uppkommer, senast vid nästa ordinarie
val,  axla regeringsansvaret. Det  är
riktlinjerna för en sådan politik vi här
redovisar.

Övergripande riktlinjer för den
ekonomiska politiken

Huvudpunkterna i dessa riktlinjer  är
följande:
·     Tillväxt  genom företagande.
Tillväxten måste komma genom att gamla
och nya företag expanderar. För att det
ska kunna ske måste företagsklimatet
förändras i en rad avseenden.
·
·     Internationell konkurrenskraft.
De svenska företagen måste få sådana
förutsättningar att de kan konkurrera på
en  marknad  som präglas  av  hård
internationell konkurrens.
·
·     Minskad frånvaro. Det akuta
problemet är att åstadkomma en omedelbar
sänkning av frånvaron och kraftigt bromsa
inflödet  i förtidspensionering.  Vi
redovisar en sammanhängande politik för
att åstadkomma detta.
·
·      Lägre  skatter  och  lägre
offentliga utgifter. Skattetrycket på
individer och företagande måste sänkas.
Marginalskatter och skatter som hämmar
företagande måste sänkas.
·
·     Reformer  av de  offentliga
systemen. De offentliga utgiftssystemen
måste reformeras så att människor får den
service de förväntar sig. Monopolen måste
luckras upp, valfriheten inom vård, skola
och omsorg öka, och en koncentration på
kärnuppgifterna ske.
·
·      En   bättre   fungerande
arbetsmarknad. Regler och institutioner
måste reformeras så att fler kommer i
reguljärt  arbete.  Högre  tillväxt
förutsätter ökat arbetskraftsutbud.
·
·     Jämställda villkor. Ett antal
förändringar är nödvändiga för att ge
både kvinnor och män bättre möjligheter
att utvecklas i sitt arbete och förena
yrkesliv och ansvar för barnen.
·
·     Ökad integration. Bland annat
behöver arbetsmarknadspolitiken förändras
för att underlätta för invandrare att
integreras på arbetsmarknaden och i
samhället i stort.
·
·     Lättare att arbeta längre. För
att möta förändringarna i befolkningens
ålderssammansättning måste  det  bli
lättare att stanna kvar längre  på
arbetsmarknaden.
·
·     Bättre utbildning och  mera
forskning.  Hela  utbildningssystemet
behöver reformeras och förutsättningarna
för  en  forskning av hög kvalitet
förbättras.
·
·      Bättre  infrastruktur.  Om
tillväxten ska nå upp till den uthålliga
nivå vi önskar måste infrastrukturen
förbättras,  både i  form  av  nya
investeringar och ett bättre underhåll.
·
En   bra  ekonomisk  politik  ger
förutsättningar för en god och uthållig
tillväxt. Det är inte politiker  som
skapar tillväxt, men politiken kan ge
bättre eller sämre förutsättningar för
tillväxt. Vi har i tidigare reservationer
om den ekonomiska politiken visat på
behovet av att lyfta upp den ekonomiska
tillväxten till en långsiktigt uthållig
tillväxt om åtminstone 3 % per år. Vi
redovisar  här  riktlinjerna  för  en
ekonomisk politik med denna inriktning.
Om tillväxten ökar från nuvarande ca 2
% per år till 3 % per år innebär det
stora  förändringar på sikt.  På  en
tioårsperiod höjer det permanent  den
årliga  genomsnittliga inkomstnivån  i
landet med mer än 25 000 kronor per
individ räknat i dagens penningvärde,
barn, vuxna och gamla inräknade. Detta
kan  användas både för att höja den
privata och den kollektiva standarden.
Över  200  000 nya jobb  kan  antas
tillkomma, netto. Med en god tillväxt
skapas förutsättningar för att inkomst-
och standardfördelningen ska upplevas som
mera rättvis.
Vår politik är inriktad på att den
högre tillväxttakten uppnås både genom
att fler gör en insats på arbetsmarknaden
och  genom  att resurserna  utnyttjas
bättre.  Samtidigt  som  ett  sådant
tillväxtlyft  ger  stora  ekonomiska
fördelar   kräver  det   ordentliga
förändringar i den ekonomiska politiken
för att det ska kunna realiseras. Det
kräver genomgripande förändringar på en
rad  områden:  sänkta skatter,  lägre
offentliga utgifter, färre regleringar,
bättre  företagsklimat,  ett  ökande
arbetskraftsutbud etc. Vi tvekar inte att
ta  ansvar för en sådan politik. De
omställningar detta kan leda till på kort
sikt motsvaras mer än väl av de fördelar
och den ökade trygghet som detta innebär
på lite längre sikt.

Socialdemokraternas politik håller inte
måttet

Regeringens ekonomiska politik är  en
"vackert-väder-politik".  Den  klarar
möjligen  av  att  ge  tillväxt  i
högkonjunktur, men den är inte hållbar
över en hel konjunkturcykel. Under de
fyra  åren  2001-2004  kommer  den
genomsnittliga tillväxten, även enligt
regeringens egen bedömning, att stanna
vid ca 1 ½ % per år.
Med den starka konjunkturkänsligheten i
de svenska offentliga finanserna är det
givet att en så snabb konjunkturuppgång
som den som rådde omkring 2000 skulle ge
mycket positiva effekter på statens och
kommunernas finanser. Men baksidan är en
snabb försämring när konjunkturen viker.
Det är detta som nu sker.

Skattepolitik för ökad tillväxt och
rättvisa

De offentliga finansernas känslighet för
konjunkturen måste minska. Detta ska ske
genom att både skatte- och utgiftstryck
sänks.
Sänkningen av skatterna bör  ha  en
långsiktig inriktning och bör starta med
de  mest skadliga skatterna. Det  är
skatter som drabbar företagande,  och
företagare, samt skatter som  hindrar
människor att arbeta som det är mest
angeläget att börja sänka.
Vi anser att skatterna bör sänkas så
att  det totala skattetrycket tydligt
kommer att ligga under 50 % av BNP inom
ett par år. Därefter bör en fortsatt
successiv   sänkning   ske.   Den
internationella utvecklingen kommer i det
här avseendet att spela en allt större
roll  allteftersom både  företag  och
människor blir mera rörliga och därmed
har möjlighet att jämföra skattetryck,
välfärdslösningar    och    allmän
samhällsorganisation. Även över en lite
längre  period bör den prioriteringen
gälla att det är skatter som hindrar
företagande och jobb som ska sänkas eller
tas bort först.
Skatterna  på  företagande  och  på
företagare  är  höga  i  Sverige.
Fåmansföretag är särskilt utsatta. Det
krävs  flera åtgärder för att minska
skattebelastningen på företagande.  En
sådan   kan   vara   att   sänka
arbetsgivaravgifterna. En annan  är att
avskaffa dubbelbeskattningen, dvs. att
ett företags vinst beskattas både  i
företaget  och  därefter  också  vid
utdelning.  Dubbelbeskattningen  gynnar
dessutom utländskt ägande på bekostnad av
svenskt. Den bör därför avskaffas.
Växande mindre fåmansbolag befinner sig
i  en  särskilt  svår situation.  De
nuvarande reglerna måste ändras.  Det
utredningsförslag  som   finns   är
otillräckligt. En ändring bör genomföras
så  att  avkastning utöver en rimlig
arbetsinkomst    beskattas    som
kapitalinkomst.
Förmögenhetsskatten  är  omöjlig  att
behålla    utan    diskriminerande
särbestämmelser   i   en   alltmer
internationaliserad        miljö.
Förmögenhetsskatten bör därför avskaffas
helt.  Sambeskattningen  ger  orimliga
effekter   från   rättvise-   och
jämställdhetssynpunkter och bör därför
omedelbart tas bort.
Arvs-  och  gåvoskatten  leder  till
problem  vid  generationsskiften  i
familjeföretag, något som snabbt måste
ändras,  liksom orimligheten  att  en
kvarlevande make kan tvingas sälja hemmet
för att få råd att betala skatten.
Inkomstskatten måste sänkas för alla.
Det  är viktigt att marginalskatterna
sänks så att arbete lönar sig bättre.
Detta är inte minst viktigt för att
stimulera ett ökat arbetsutbud, något som
är mycket viktigt också i ett längre
perspektiv. Skatterna måste sänkas så att
arbete, studier och företagande lönar sig
bättre än i dag. Med sänkt skatt för låg-
och medelinkomsttagare kan flera leva på
sin lön och skadliga marginaleffekter
undviks.  Företagare  har  ofta  låga
inkomster,  särskilt  i  början  av
verksamheten, varför sänkt inkomstskatt
också stimulerar företagande.
En skattereduktion för hushållstjänster
skulle underlätta för barnfamiljer att
köpa  tjänster som skulle  underlätta
vardagslivet,  minska  stressen  och
underlätta för både kvinnor och män att
förena arbetsliv och ansvar för barnen.
En svart eller grå marknad skulle bli
vit.
Fastighetsskatten ska omedelbart sänkas
märkbart för alla typer av bostäder.

Reformerade offentliga utgifter och en
stram finanspolitik

De  offentliga  utgiftssystemen  måste
reformeras. De senaste årens utveckling
av  utgifterna  för  sjukpenning  och
förtidspension     visar     att
Socialdemokraterna inte kan  göra  en
rimlig avvägning vare sig av en lämplig
total   utgiftsnivå  eller   mellan
transfereringar och verksamhet.
En   viktig   skillnad   mellan
Socialdemokraterna och våra partier är
att vi inom ramen för den kollektiva
finansieringen vill släppa fram fler som
verkar  inom  dessa  områden  än  de
offentliga monopolen. Dessa resurser ska
användas så bra som möjligt. Ett sätt är
att låta de pengar som används till
traditionella  välfärdstjänster  följa
brukaren.
En successiv sänkning av skatte- och
utgiftsnivåerna måste vara förenad med
en återhållsam finanspolitik som inte
medger  att  det  växer  upp  stora
underskott.  Kravet  på  ett  strikt
fasthållande vid målsatta utgiftstak får
inte ges upp. Den uppfinningsrikedom som
regeringen i allt högre grad uppvisar när
det gäller att hitta metoder att undvika
att  formellt bryta genom  taket  är
förkastliga och tjänar bara till att
undergräva tilltron till systemet med
utgiftstak.
Vi noterar att regeringen inte haft
kraft  att  lägga  fram  förslag  om
utgiftstak för de kommande tre åren. Den
lösliga skiss som finns för 2005 och 2006
innebär att statens utgifter inte skulle
minska som andel av hela ekonomin. Med
oförändrad  andel  av  BNP  redan  i
utgångsläget finns ingen vilja att ens på
planeringsstadiet   hålla   tillbaka
utgifterna. Risken är då mycket stor att
det i realiteten kommer att bli en ökning
av utgiftsandelen. Till skillnad från den
socialdemokratiska regeringen  har  vi
ambitionen att ge människorna ökad frihet
genom att skatter och utgifter kommer att
vara en sjunkande andel av ekonomin.
Att  regeringen nu avstår från  att
lägga fram förslag om treåriga överskotts
mål för de offentliga finanserna visar
att regeringen själv fruktar att dess
finanspolitik inte håller måttet.

Avreglering och fler och växande företag

Reformering av skatte- och utgiftssidan
måste  vara  förenad med  en  allmän
regelförenkling. Vid en  sänkning  av
skatte- och utgiftstrycket på det sätt vi
förordar kan resurser frigöras. För att
dessa ska kunna sättas in på nya områden
och människor våga ta risker i en ny
situation måste onödiga regleringar och
krångel avskaffas.
Denna  inriktning av den  ekonomiska
politiken  skiljer  sig  starkt  från
regeringens och dess stödpartiers. Där
finns i stället en allmän avoghet mot nya
initiativ, mot nya företag  och  mot
avregleringar. Nya företag kommer inte
att växa upp och de redan etablerade
kommer  inte att expandera  om  inte
regleringsbördan lättar. Det handlar inte
om ett samhälle utan regler utan om att
de regler som ska finnas ska vara få, de
ska vara väl motiverade och begripliga.
Resultaten av regeringens Simplexgrupp är
alldeles för magra.
Det  behövs  en  politik  för  ökad
konkurrens.  Andra  aktörer  än  de
offentliga monopolen måste få möjlighet
att  arbeta inom det som i dag  är
offentlig produktion. Det är inom de
offentliga tjänsterna som  det  finns
störst behov av ökad konkurrens.

Bättre konkurrens

Det behövs åtgärder inom många områden
för att förbättra konkurrenssituationen:
-  Konkurrenshämmande regleringar inom
byggsektor, läkemedelssektor och området
finansiella tjänster bör avskaffas.
- Det måste bli lättare för företag att
överklaga beslut om kommunalt stöd och
lättare  att  få prövat om  kommunal
näringsverksamhet    strider    mot
lagstiftningen.
- Lagstiftningen bör ändras så att det
blir lättare att etablera konkurrerande
handel.
- Upphandlingsreglerna bör ändras så att
det  blir  lättare  för  mindre  och
medelstora företag att delta.
- Konkurrensverket bör få ökade resurser
och möjlighet att granska den offentliga
verksamheten.

Lönebildning och låg inflation

Lönebildningen    fungerar    inte
tillfredsställande. En väl  fungerande
lönebildning ska både  kunna  ge  de
lönestimulanser som är nödvändiga för att
omvandlingen av arbetsmarknaden ska kunna
fortgå och att detta samtidigt sker inom
ramen  för en kostnadsutveckling  som
behåller konkurrenskraften mot företag i
andra länder. Den nuvarande konflikten
inom det kommunala området är ett exempel
på det olyckliga i politisk inblandning i
förhandlingsprocessen.
En decentralisering av lönebildningen
gör det lättare att uppnå dessa mål och
minskar  risken  för  utanförståendes
inblandning.     Vidare     bör
arbetslöshetsförsäkringen reformeras.
Den   låginflationsutveckling   som
etablerats  under  90-talet   måste
bibehållas utan att detta motverkas genom
en   kontinuerlig  försvagning   av
valutakursen eller via finanspolitiken.

Konjunkturer kommer och går ...

Regeringspartiernas ekonomiska  politik
bygger    på    en    felaktig
konjunkturbedömning. Det har en längre
tid varit uppenbart att den ekonomiska
utvecklingen i Sverige skulle försämras.
Så sent som i budgetpropositionen för
2003 hade regeringen en för optimistisk
prognos, något som den blev tvungen att
revidera till vårpropositionen. Flertalet
prognosställare menar att  ytterligare
nedskrivningar av utsikterna för BNP-
tillväxten för Sverige är att vänta.
Den  senaste  tidens  världspolitiska
händelser bidrar till ökad osäkerhet som
fördröjer och försvagar återhämtningen i
svensk ekonomi. USA:s svaga tillväxt,
strukturproblemen  i  Europa  liksom
stagnationen i Japan innebär att Sveriges
draghjälp av tillväxten i omvärlden blir
lägre de närmaste åren. Den osäkerhet som
skapas av Irakkrigets efterspel,  den
fortsatta risken för terrorism och SARS-
epidemin  är faktorer som ytterligare
försvårar de ekonomiska bedömningarna om
framtiden.
Sveriges ekonomi utgör en integrerad
del  av  världsekonomin och  påverkas
självfallet  av  de  internationella
ekonomiska svängningarna. Trots detta kan
inte det inhemska kärva ekonomiska läget
enbart  förklaras  med  den  globala
konjunkturen eller Irakkrigets påverkan.
Det  är  den  nationella  ekonomiska
politiken som avgör om Sverige får hög
eller  låg  tillväxt. Problemen  står
således  att  finna  i  regeringens
misslyckande att utforma en politik som
klarar både upp- och nedgångar i den
internationella konjunkturen.

Den svenska ekonomin är känslig för
störningar av flera skäl. Den präglas av
en hög andel transfereringar till
hushållen, en stor offentlig sektor, en
lönebildning som fortfarande inte
fungerar tillfredsställande, ett högt
skattetryck och en för låg
sysselsättningsgrad. Tillsammans gör
dessa faktorer att alla marginaler är
intecknade när konjunkturen är god och de
offentliga inkomsterna är höga. Ekonomisk
stabilitet är en viktigt förutsättning
för att skapa framtidstro och optimism
både hos enskilda medborgare och företag.
I dag tvekar hushållen och näringslivet
om framtiden och avvaktar med konsumtion
och investeringar. Vår politik syftar
till att skapa statsfinansiell stabilitet
genom att få fler i arbete, få lägre
offentliga utgifter och ett lägre
skattetryck.


... men strukturproblemen består

Sverige behöver en ny ekonomisk politik.
När allt färre ska försörja allt fler
utsätts samhällsekonomins alla nivåer för
påfrestningar, såväl enskilda personer
som  företag  och  den  offentliga
verksamheten. Att åstadkomma en uthållig
tillväxt är avgörande för att människor
ska kunna få en bra privat standard, bra
offentliga tjänster och social trygghet -
att  det ska vara möjligt att klara
pensionsavgångar    och     andra
välfärdsåtaganden   i    framtiden.
Vårpropositionen  visar  tydligt  att
Socialdemokraterna saknar en strategi för
tillväxt  och  däri presenteras  inga
konstruktiva åtgärder för att komma till
rätta  med  Sveriges  låga  tillväxt.
Regeringens lösning är skattehöjningar,
lappande och lagande på föråldrade system
och löften om nya utgifter som dock måste
skjutas på framtiden.
De strukturproblem som måste angripas
är framför allt:
·      Sveriges  världsrekord  i
skattetryck. Inget annat land i världen
beskattar sina invånare så hårt som
Sverige. Detta hämmar tillväxten och vår
gemensamma välfärd, på kort såväl som på
lång sikt.
·
·     De  stela  strukturerna  på
arbetsmarknaden med långtidsarbetslösa,
medelålders och invandrare som inte får
jobb. Kvinnor har sämre villkor.
·
·     De krångliga regler som främst
småföretagen upplever i sin dagliga
verksamhet på snart sagt alla områden.
·
·    De sektorer där konkurrensen är
bristfällig och där kostnaderna tillåts
skena i väg. Detta är uppenbart inom
exempelvis den offentliga verksamheten
och byggsektorn.
·
·     Den svenska lönebildningen som
alltför ofta har varit i otakt med våra
konkurrentländer och orsakat inflation,
arbetslöshet och sämre välfärd.
·

Utmaningar under den närmaste tiden


Massjukskrivningar och
förtidspensionering måste minska

Sjukfrånvaron och förtidspensioneringarna
är ett av de stora hoten mot den svenska
välståndsutvecklingen. Att få bukt med
denna kostnadsökning är centralt både för
enskildas välbefinnande och  för  den
ekonomiska tillväxten. Bara de direkta
kostnaderna    för    sjukpenning,
förtidspensioner  och  arbetsgivarnas
sjukersättningsansvar uppgår till mer än
14 000 kr per invånare. I den siffran
ingår inte kostnader i form av personligt
lidande,    inte    heller    de
effektivitetsförluster i näringsliv och
offentlig sektor som det medför  att
ersätta   inskolad  eller  utbildad
arbetskraft med vikarier m.m.
Sjukfrånvaron i Sverige fortsätter att
öka   till   nya   rekordnivåer.
Försäkringskassorna klarar inte av att
hantera mängden av långa sjukskrivnings
ärenden på ett tillfredsställande sätt.
Att  åstadkomma ett bättre  och  mer
regelmässigt rehabiliteringsarbete är en
nyckeluppgift för en politik för att min
ska de långa sjukskrivningarna och i
förlängningen   också   förtidspensio
neringarna. Detta är också viktigt för
att stärka den s.k. grindvaktsfunktionen.
Tvåläkarintyg och förbättrad utbildning
för läkare i försäkringsmedicin kan vara
lämpliga  åtgärder för  att  motverka
sjukskrivningar på otillräckliga eller
felaktiga grunder.
Ett av de stora problemen vid fall av
långvarig sjukfrånvaro är att den
sjukskrivne förlorar kontakten med sin
arbetsplats och mentalt orienterar sig
från arbetslivet. Flera exempel från
näringslivet visar att ett
rehabiliteringsarbete i nära kontakt med
arbetsplatsen ger ett bättre resultat.
För stora arbetsgivare - särskilt
kommunerna - kan ett erbjudande om nya
arbetsuppgifter vara en lösning för en
person som blivit sjuk i sitt tidigare
arbete.
Vi vill verka för:
·    att finansiell samordning mellan
försäkringskassorna  och  sjukvården
tillåts    i   hela    landet;
försäkringskassorna bör också  kunna
bekosta   specialistvård   utanför
landstingssektorn  för  att  minska
väntetiderna,
·
·    en nationell vårdgaranti för att
korta vårdköer och möjliggöra en snabbare
återgång till arbete efter sjukdom - vård
garanteras senast inom tre månader efter
det att behovet fastslagits och den
nationella vårdgarantin ska omfatta alla
medicinskt motiverade behandlingar,
·
·         ett     förstärkt
rehabiliteringsarbete med sikte på en
rehabiliteringsgaranti  varigenom  en
långtidssjukskriven  garanteras  en
individuell rehabiliteringsplan inom en
viss tid av sjukskrivningsperioden,
·
·    snabba resursförstärkningar till
försäkringskassorna,
·
·     att ersättningsreglerna  och
deras tillämpning stramas upp,
·
·       stärkt   utbildning   i
försäkringsmedicin för läkare,
·
·     att det förebyggande arbetet på
arbetsplatserna ges en högre prioritet;
detta gäller särskilt inom den offentliga
sektorn,
·
·     fler alternativa arbetsgivare
inom  den  offentligt  finansierade
verksamheten för att öka drivkrafterna
att arbeta förebyggande och ge  de
anställda rimliga arbetsvillkor,
·
·     utökade möjligheter för den
enskilde  att  påverka  arbetstidens
förläggning och bestämma dess omfattning,
vilket också i många fall kan göra att
arbetsmiljön upplevs som bättre och
därmed i förlängningen leda till ett
bättre hälsoläge,
·
·     förbättrad kunskap om och ökade
insatser mot kvinnors ohälsa.
·
Arbetsmarknaden måste fungera bättre

De stora frågorna
Sverige måste få en arbetsmarknad som är
rörlig och öppen - en arbetsmarknad som
är tillgänglig för alla. Den geografiska
rörligheten behöver öka, men också den
sociala. Den stora arbetskraftsreserv av
arbetslösa människor, eller människor som
på   annat   sätt  står   utanför
arbetsmarknaden, måste mobiliseras och
tas till vara, både för den enskildes och
för  samhällets skull. Avgörande  för
möjligheten att få en radikal ökning av
sysselsättningen  är  ett  dynamiskt
företagarklimat där gamla och nya företag
har möjlighet att anställa.
Lönebildningen måste bidra till  att
arbetsmarknaden        underlättar
strukturomvandlingen i riktning mot en
modern ekonomi som kan ge bra löner. Män
och kvinnor ska ha lika möjligheter på
arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadspolitiken ska underlätta
och främja arbete

Arbetsmarknadspolitiken ska läggas om för
att uppmuntra och stödja arbetslinjen
fullt ut. Dagens arbetslöshetsförsäkring
motsvarar inte de krav som följer av
dagens arbetsmarknad. Den bygger på gamla
strukturer och tar inte hänsyn till de
förändringar som skett på arbetsmarknaden
vad gäller anställningsformer, arbetstid
m.m.  Det  är  därför angeläget  att
arbetslöshetsförsäkringens regler ändras.
Utgångspunkten ska vara att allt arbete,
oavsett anställningsform, ska löna sig.
Försäkringen ska bygga på enkla  och
överblickbara regelverk som är anpassade
för dagens arbetsmarknad. Arbetsmarknaden
är  i stark förändring och rigorösa,
stelbenta system måste i takt med detta
genomgå förändringar.
Vi vill sätta den arbetslöse i centrum.
Den arbetslöse ska inte vara en klient
hos en arbetsmarknadsmyndighet utan en
medborgare med rätt att få kvalificerad
service. Vi vill därför slå fast att den
som  blivit arbetslös har ett  antal
rättigheter som staten måste uppfylla.
Samtidigt har den som blivit arbetslös
ett antal skyldigheter som hon eller han
i sin tur måste uppfylla gentemot övriga
samhället. Det handlar om att använda
klara och tydliga spelregler.
Nedan presenterar vi inriktningen på ett
antal  förslag  för  att  förbättra
arbetsmarknadspolitiken.
·     Alla arbetstagare ska omfattas
av   en   allmän   obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring,  men  måste
samtidigt   uppfylla  ett   antal
grundläggande villkor för  att  bli
berättigade till ersättning. Den som
blivit arbetslös ska inte kunna tacka nej
till  anvisade  arbeten  utan  att
ersättningen            från
arbetslöshetsförsäkringen blir påverkad.
För att öka försäkringsmässigheten bör
även egenavgifterna till försäkringen
öka. Detta ska dock motsvaras av sänkt
inkomstskatt. Genom dessa förändringar
kommer en bättre fungerande lönebildning
att främjas.
·
·      En  allmän  översyn  av
arbetslöshetsförsäkringens regelverk bör
göras för att den bättre ska motsvara de
krav som dagens arbetsmarknad medför.
·
·    Alla arbetslösa ska ha rätt till
kostnadsfri arbetsförmedling oavsett vem
som  utför förmedlingstjänsten. Alla
arbetslösa ska samtidigt ha en skyldighet
att anmäla sig till ett servicekontor i
samband med att man förlorat sitt jobb.
Alla  ska  ha  rätt  att  välja
arbetsförmedling och där bli behandlad
med respekt och hänsynsfullhet.
·
·     Alla arbetslösa ska ha rätt att
få  stöd  utifrån  sina  behov,
förutsättningar och intressen. Åtgärderna
ska vara individuellt utformade med ett
enda övergripande syfte, att så snart som
möjligt ge de arbetslösa möjlighet att
finna ett nytt arbete. Samtidigt ska alla
arbetslösa ha en skyldighet att aktivt
söka jobb och delta i de åtgärder som är
relevanta för dennes situation. Alla
arbetslösa ska ha rätt att ha ett
avgörande inflytande över vilken åtgärd
som ska vidtas.
·
Öppna arbetsmarknaden för invandrare

Nästan  hälften av alla  utomnordiska
invandrare i arbetsför ålder står utanför
arbetsmarknaden. Den missriktade politik
som förhindrat och förbjudit människor
att ens söka arbete har berövat många
nyanlända människor deras självkänsla,
vilket lett till utanförskap från det
svenska samhället. Många människor har
aldrig fått en chans att utöva sitt yrke
på den svenska arbetsmarknaden.
Det   finns   också   en   stor
tillväxtpotential  i  möjligheten  att
mobilisera dessa grupper och göra det
möjligt för dem att få arbete motsvarande
deras kompetens. Om sysselsättningsgraden
för alla utlandsfödda höjs till den som
gäller för infödda svenskar kommer det
totala antalet sysselsatta att öka med
närmare 250 000 personer fram till år
2020, i stället för att minska med 50 000
om nuvarande förvärvsfrekvenser består.
Vi   vill   radikalt   förbättra
integrationen genom insatser för  att
förbättra  invandrares  ställning  på
arbetsmarknaden, möjligheter att starta
företag och språkkunskaper:
·     Handläggningstiderna för beslut
i asylärenden måste kortas ordentligt.
Dagens  ofta  oacceptabelt  långa
handläggningstider medför stora psykiska
påfrestningar och leder  ofta  till
permanentat bidragsberoende.
·
·       En   mer   heltäckande
kunskapsvalidering bör införas snarast.
Det    kan   konstateras   att
valideringssystemen för utomeuropeiska
invandrare fortfarande inte fungerar i
praktiken.
·
·     Bättre svenskundervisning och
skola. Svenska för invandrare (sfi) måste
bli mer anpassad efter den enskildes
förutsättningar och förbättras radikalt.
Sfi måste kunna möta individer med en rad
varierande  behov  och  kunskaper.
Kvaliteten   hos  den   ordinarie
skolundervisningen är  av  avgörande
betydelse för barnen till dem  som
invandrat till Sverige.
·
·     Förbättra möjligheterna till
arbete. Vi anser att man alltid ska ha
rätt  att stå till arbetsmarknadens
förfogande om man vill och kan arbeta och
är arbetssökande. Ett annat sätt för att
underlätta inträdet på arbetsmarknaden är
att kombinera språkundervisningen med
arbete eller anpassade lärlings- och
praktikplatser.
·
·     Bättre villkor för invandrares
företagande. Regelfloran vilar tyngst på
dem som inte har svenska som modersmål.
Myndigheters information på andra språk
om skatteregler och andra föreskrifter
kan  förbättras  och  göras  mer
lättillgänglig.
·
·     Arbeta  mot bidragsberoende.
Sänkta inkomstskatter ger ekonomiska
incitament att lämna bidragsberoende.
·
En jämställd arbetsmarknad

Mycket kvar att göra

Mycket återstår fortfarande att göra för
att bryta de strukturer som leder till
att kvinnor och män har olika villkor och
förutsättningar just därför att de är
kvinnor eller män.
·     Det återstår fortfarande stora
skillnader mellan kvinnors och mäns
ställning på arbetsmarknaden. Den svenska
arbetsmarknaden är i ett europeiskt
perspektiv  starkt  könsuppdelad.  I
kommuner och landsting går det sju
kvinnliga anställda på varje manlig och
på många privata arbetsplatser är den
manliga övervikten lika stor.
·
·      Svenska  kvinnor  tjänar
fortfarande  bara drygt  80  %,  i
genomsnitt, av vad männen gör  och
nivåskillnaden  är sedan  lång  tid
bestående stor, och tendenser finns till
och med till ökande skillnader. De vägda
genomsnittslönerna, dvs. när  hänsyn
tagits  till  skillnader  i  ålder,
utbildning, arbetstid och sektor visar en
genomsnittlig könsbetingad skillnad på 8
procentenheter.
·
·       Kvinnor   är   kraftigt
underrepresenterade i chefspositioner och
på höga befattningar i såväl privat som
offentlig sektor.
·
Könsuppdelningen  på  arbetsmarknaden
bidrar  rimligen  till  att  kvinnors
kapacitet relativt sett används sämre än
männens. Det är vår uppfattning  att
olikheten är större mellan individer än
mellan kvinnor som grupp och män som
grupp. Att identifiera och förändra de
strukturer som leder till att kvinnor och
män ges villkor utifrån könstillhörighet
är  därför  den  stora  jämställdhets
utmaningen.

Bryt upp de offentliga monopolen

Eftersom den svenska arbetsmarknaden i
långt högre grad än i andra länder är
könsuppdelad har den offentliga sektorns
problem också blivit ett hinder  för
jämställdhet. Det är främst kvinnor som
drabbats av sämre arbetsmiljö och sämre
arbetsvillkor genom de  yrkesval  som
följer av traditionella könsmönster och
den  offentliga monopoliseringen -  i
synnerhet av vård- och omsorgssektorerna.
Många gånger är kvinnor utlämnade till en
enda  arbetsgivare med allt vad  det
innebär av krav på anpassning, sämre löne
utveckling, mindre personligt inflytande
och svårigheter att byta arbetsgivare.
Med  fler  privata  och  alternativa
aktörer förbättras karriärvägarna. Det
kan också bidra till att vitalisera den
privatfinansierade  tjänsteproduktionen,
vilket skulle minska trösklarna mellan
privat och offentlig arbetsmarknad samt
mellan olika yrken och därigenom bidra
till att luckra upp den könsuppdelade
arbetsmarknaden.    Ett    flertal
undersökningar, bl.a. utförda av fackliga
organisationer, visar också att trivseln
ökar och sjukskrivningarna minskar när
verksamhet övergår från offentlig till
privat regi.
Förutsättningarna för jämställdhet  i
arbetslivet behöver också förbättras inom
den privata sektorn men detta är främst
en fråga för dem som är verksamma där.
Politikernas ansvar ligger i första hand
inom den offentliga sektorn där de har
ett arbetsgivaransvar.

Bättre villkor för företagande

Villkoren för tjänsteföretagande måste
bli bättre. Skattesänkningar på arbete,
regelförenklingar och skärpt konkurrens
är förändringar som i sig är generella
men kommer att ha som störst betydelse
för  småföretagande i  tjänstesektorn.
Större  mångfald i vården och skolan
innebär  att  kvinnor  ges  bättre
möjligheter att bli entreprenörer inom de
verksamheter  där  de  faktiskt  är
verksamma.
De förbättringar för småföretag som vi
vill genomföra leder också till bättre
möjligheter till jämställdhet eftersom de
ökar  kvinnors  möjligheter  att  bli
företagare och den vägen realisera egna
nya idéer.
Särskilda insatser bör också riktas för
att stimulera och underlätta kvinnors
företagande, detta då de traditionellt
inarbetade strukturerna alltför långsamt
förändras.

Lättare att förena förvärvsarbete med
ansvar för barn

Kvinnor utför i dag en större del av det
obetalda arbetet i hemmet. Detta bidrar
till att kvinnor upplever en större press
i arbetslivet. För att få ekvationen att
gå ihop väljer man deltidsarbete och
yrkeskarriär på sparlåga.
För  våra fyra partier är  det  en
prioriterad uppgift att åstadkomma ett
arbetsliv  som gör det  möjligt  att
kombinera förvärvsarbete och föräldraskap
på ett bra sätt. Utgångspunkterna i detta
arbete är barnens bästa och ambitionen
att underlätta för både män och kvinnor
att få mer tid med sina barn. Vi vill
därför ha större valfrihet och bättre
ekonomiskt stöd till barnfamiljerna såväl
som   exempelvis   en   reformerad
arbetstidslagstiftning. Därmed ges ökade
möjligheter att själv styra över sin
arbetssituation och för dem som vill att
i större utsträckning vara hemma med sina
barn.
Vi vill införa etableringsfrihet inom
barnomsorgen, vilket innebär att stödet
till barnomsorgen ska följa med till den
omsorgsform föräldrarna väljer. Det gör
det lättare att hitta den omsorg som
passar bäst för barnet och föräldrarna.
Även denna reform ökar vardagsmakten. Vi
vill också göra det möjligt för vanliga
barnfamiljer att lösa sin tidsekvation
och minska stress och press genom att
enklare och billigare kunna köpa vita
hushållstjänster.

Bättre möjligheter för äldre på
arbetsmarknaden

Det är angeläget att arbetslivet utformas
så att alla människor får möjlighet att
förvärvsarbeta så länge de önskar. Men
det är också viktigt att människor som
känner att de vill trappa ned  sitt
förvärvsarbete när de blir äldre får
rimliga möjligheter till det. Detta är
också en förutsättning för att det nya
pensionssystemet,  som  innehåller  en
flexibel pensionsålder mellan 61 och 70
år,  ska öka människors valfrihet  i
praktiken. Den nya lagstadgade rätten att
ha kvar sin anställning till 67 års ålder
är  därför ett viktigt steg i denna
riktning.
Den faktiska pensionsåldern ligger för
närvarande på knappt 59 år  om  man
inkluderar     personer     som
förtidspensioneras i tidig ålder. Endast
var fjärde svensk arbetar fram till 65
års ålder. Inom en tioårsperiod riskerar
inte bara Sverige utan även övriga Europa
brist på arbetskraft.
I EU-kommissionens meddelande "Mot ett
Europa för alla åldrar" varnas för brist
på arbetskraft och att försörjningsbördan
för de yrkesverksamma kommer att öka
kraftigt om Europa fortsätter att behålla
nuvarande  takt  på  pensionsavgångar.
Medlemsländerna  har  uppmanats  vidta
åtgärder som syftar till att upprätthålla
de anställdas arbetsförmåga, att främja
ett  livslångt  lärande,  erbjuda  en
flexibel arbetsorganisation samt se över
avgifts- och förmånssystemet i syfte att
stärka  incitamenten för  arbete  och
fortbildning. Det finns all anledning att
redan nu påbörja ett mer målinriktat
arbete för att få fler att vilja och
kunna arbeta längre och att därmed höja
den  faktiska  pensionsåldern.  Några
förslag som gör det lättare för äldre att
arbeta längre är bl.a.:
·     Enklare att få F-skatt. Eget
företagande med F-skattsedel bör få
bedrivas med exempelvis den tidigare
arbetsgivaren som ensam kund.
·
·     Inför utbildningskonto.  Det
möjliggör ett livslångt lärande och kan
därmed höja de äldres kompetens.
·
·      60  %  efter  60.  Större
möjligheter till kortare arbetstid efter
60 års ålder bör ges.
·
·     Se över kostnaden för äldre
arbetskraft.     Översyn     av
anställningsregler och annat som höjer
kostnaden för äldre arbetskraft.
·
Fler och växande företag - i Sverige

Flykten av företag och kapital måste
stoppas
Det  svenska  näringslivet  övertas
successivt av utländska ägare samtidigt
som  svenskarnas direktägande minskar.
Dubbelbeskattningen  på  risksparande
driver företag och jobb ur landet. Från
1997  till 2000 flyttade 47 tidigare
svenskbaserade koncernhuvudkontor  från
Sverige.
Den tragiska bakgrunden till de ökande
utförsäljningarna är att svenskt ägande
straffbeskattas. Svenska ägare drabbas av
den    nästan   unika    svenska
förmögenhetsskatten   och   av   en
konfiskatorisk arvs- och gåvobeskattning
som gör det hart när omöjligt för nästa
generation att ta över.
I motsats till Riksskatteverket tycks
det  inte oroa Socialdemokraterna att
svenska hushåll har minst 500 miljarder
kronor av sitt sparkapital obeskattat
placerat utomlands. Förmögenhetsskatt och
dubbelbeskattning driver kapitalet  ur
landet. Endast de allra rikaste slipper
betala  förmögenhetsskatt  för  sina
aktiemiljarder.  Kapitalflykten   kan
enligt  RSV  snabbt  få  allvarliga
välfärdseffekter.
Dubbelbeskattningen  av  en  svensk
individs aktieinnehav i Sverige leder
till att en utländsk köpare kan betala
avsevärt mer för en aktie än en svensk
köpare och ändå få samma avkastning på
sin investering efter skatt. Med en sådan
politik   är   det  troligt   att
utförsäljningen fortsätter i oförminskad
takt  så  länge  "lagret"  räcker.
Socialdemokraterna   bedriver    en
verklighetsfrämmande politik som Sverige
inte  har råd med. Det höga svenska
skattetrycket bidrar till  att  hämma
Sveriges           långsiktiga
tillväxtförutsättningar.

För få företag startas

Sverige kan inte få fart på en uthållig
tillväxt och förbättra sin ställning mot
omvärlden utan att det blir fart på
företagandet.   De  stora   svenska
multinationella företagen  har  starkt
bidragit till den svenska välfärden. Men
i  och  med  att  de  blir  mer
internationaliserade,  och  rörligare,
måste  vi också ha en bas  av  nya
uppväxande företag.
Av  den  anledningen är  gynnsammare
företagsklimat en viktig  målsättning.
Företagen måste ges bättre möjlighet att
växa  så  att  de  vågar  anställa.
Regeringens  förslag  för  att  öka
arbetskraftsutbudet  är  verkningslösa.
Avgörandet om man ska starta företag ska
ligga hos företagaren, inte hos statliga
myndigheter. Vad som krävs är  färre
regler,  ökad flexibilitet och  lägre
kostnader för anställningar.
Härigenom skapas förutsättningar  för
att starta små företag som snabbt kan
växa till att bli medelstora och så
småningom stora, ett fenomen som kallas
"gaseller". Dessa har i många länder
svarat  för  en  betydande  del  av
sysselsättningsökningen.  Sverige  har
relativt sett få gaseller. Villkoren för
att  växa  och  expandera  är  inte
tillräckligt gynnsamma.
Nutek uttrycker i en rapport stark oro
över denna situation:
Nutek anser att det finns allvarliga
strukturella problem i det  svenska
företagsklimatet  som  kommer  att
påverka  den  framtida  ekonomiska
utvecklingen.     En     stark
strukturomvandling  bland   svenska
storföretag kombinerat med  en  låg
entreprenöriell aktivitet i form av
nya och svag tillväxt bland befintliga
småföretag kommer att inverka negativt
på svensk ekonomis utveckling.
Skilda regler och lagar i olika länder
kan påverka företagsbildandet, men med
tanke på behovet av att motväga  en
alltmer rörlig storföretagssektor borde
nybildandet vara högre i Sverige. OECD:s
undersökningar visar att barriären av
regler m.m. som hindrar företagandet är
förhållandevis hög i Sverige.
Det europeiska patentkontoret redovisar
att svenskarna finns i toppen när man
mäter antalet ansökningar om nya patent i
relation till befolkningsstorleken. Upp
finningarna och idémakarna stöter dock på
för många hinder för att idéerna ska leda
till den nyföretagarboom som skulle kunna
bli följden av dessa patent.
Nutek  visar  att andelen  nystartade
företag i Sverige är låg:
Andel nystartade företag
Land     Nya företag i %
av befintliga
Tyskland     15,7
Irland      14,2
Spanien     13,3
Portugal     13,2
Finland     12,3
Frankrike    11,6
Grekland     11,0
Storbritannie  10,9
n
Nederländerna  10,2
Belgien      8,4
Island      8,2
Sverige      8,2
Italien      8,1
Schweiz      7,5
Österrike     7,4
Liechtenstein   7,4
Danmark      6,5
Källor: Nutek och European Observatory
Study 2002
Enligt Nuteks kalkyler kan skillnaden
mellan  ett  högt  och  ett  lågt
nyföretagande innebära en skillnad  i
tillskott till BNP om ca 15 miljarder
kronor över en sjuårsperiod. Den direkta
ekonomiska effekten är således viktig
även om den största långsiktiga effekten
uppkommer genom de tillväxtprocesser som
sätts i gång.
Småföretagare   diskrimineras    i
skattelagstiftningen. Passivt ägande av
aktier gynnas framför att med eget arbete
få företag att växa. Vi vill stimulera
det egna risktagandet, och reglerna för
beskattningen av småföretag måste därför
reformeras. Skatterna måste förändras så
att företagen kan överleva också vid
generationsskiften.
Företagare  ska  ha  tillgång  till
trygghetssystemen på liknande villkor som
arbetstagarna har.
För att bryta utflyttningen av företag
och  kapital  behöver bl.a.  följande
åtgärder vidtas:
·     En tydlig politisk markering
måste göras om att Sverige kommer att
lägga om kursen för att behålla och locka
tillbaka en större andel kapital och
investeringar till Sverige.
·
·     Sverige måste ge lika villkor
för investeringar och ägande som i
utlandet.  Förmögenhetsskatten  och
dubbelbeskattningen bör därför avvecklas
successivt.
·
·     Arvs-  och gåvobeskattningen
måste förändras bl.a. för att underlätta
generationsskiften i svenska företag.
·
·     Ett resultatinriktat arbete för
att förenkla regler och administrativa
rutiner måste snarast inledas.
·

Utmaningar på lång sikt

Ökad tillväxt
Sveriges problem kommer inte att kunna
klaras av om inte tillväxten varaktigt
kan öka. När tillväxten ökar skapas nya
resurser som inte tas från någon annan.
Då går det att med bibehållen kvalitet
klara av det som ska skötas i offentlig
regi samtidigt som människor får mer över
för egen del.
Det   finns   många   hemmagjorda
tillväxthinder. Uppenbara är det höga
skattetrycket, bristen på  riskvilligt
kapital  och  stela  strukturer  på
arbetsmarknaden. Hit hör också bristande
konkurrens i offentlig sektor men också i
andra sektorer som livsmedelsmarknad och
byggmarknad. Det allra största hindret
för större tillväxt är dock att alltför
få arbetade timmar utförs. Det beror på
relativt låg faktisk pensionsålder, en
arbetsmarknadspolitik  som  inte  i
tillräcklig omfattning medverkar till att
få människor i arbete och inte minst på
de exploderande förtidspensioneringarna
och sjukskrivningarna.
I  Sverige  behandlas tillväxtområden
njuggt.    Infrastrukturinvesteringar
ersätts  med  ökade  skattepålagor.
Bostadspolitiken förhindrar nybyggnation
-  särskilt  av hyreslägenheter.  Det
nuvarande  kommunala utjämningssystemet
straffar omedelbart kommuner som ökar sin
tillväxt mer än landets genomsnitt. Alla
dessa hinder måste undanröjas för att få
i gång tillväxten.
Nog så viktigt är att öka tillväxten i
alla delar av landet. Ovannämnda brister
drabbar  hela  Sverige  -  särskilt
allvarligt   är   förfallet   av
infrastrukturen.   Därtill   kommer
ytterligare svårigheter som  bristande
möjlighet att få låna riskkapital, vilket
är särskilt svårt utanför större städer.
I många delar av landet är polisnärvaron
skrämmande låg. Detta medför bl.a. långa
utryckningstider och  svårigheter  att
kunna teckna försäkringar som gör att
bl.a. butiksägare i glesbygd och förorter
är en speciellt utsatt grupp.
Vi når vårt tillväxtmål bl.a. genom
·    bättre villkor för arbete så att
fler kommer i arbete
·
·     sänkta skatter, särskilt de som
hämmar tillväxten
·
·      ordning  i  de  offentliga
finanserna
·
·    ökad konkurrens
·
·     ökade resurser till polis- och
rättsväsendet
·
·    bättre bostadspolitik
·
·    ett nytt skatteutjämningssystem.
·
Internationell konkurrens

Den internationella konkurrenskraften kan
mätas på skilda sätt. Hur man än mäter är
det ovedersägligt att Sveriges position
gradvis  försvagats de senaste  dryga
trettio åren.
Med  allt öppnare gränser i världen
tillsammans med EU:s utvidgning kommer
vår möjlighet att konkurrera om företag
och arbetskraft att vara helt avgörande
för välståndsutvecklingen. Det kräver att
företagande i Sverige inte har sämre
regler än företagande i jämförbara länder
och att villkoren för dem som ska verka
och bo här är konkurrenskraftiga.
Den  ökade internationaliseringen och
rörligheten kommer också att medföra ett
ökat beroende av kunskap och en bättre
förmåga att utnyttja den. Skolan ska
lägga  ökad  vikt  vid  grundläggande
kunskaper. Det offentliga har ansvar för
en väl fungerande skola i hela landet. Vi
välkomnar en mångfald av skolhuvudmän,
och elevers och föräldrars val bör styra
resurstilldelningen till skolan.
Tillgänglighet till högre  utbildning
och forskning är avgörande för tillväxt
och livskraft i hela landet. Insatser
krävs nu för att stärka en fri och
oberoende forskning vid landets högre
lärosäten och förstärka kvaliteten  i
grundutbildningen.  Utgångspunkten  för
resursfördelningen mellan institutionerna
ska vara forskningens kvalitet. Särskild
vikt  måste läggas vid att förstärka
grundforskningen.
För ett land med stora avstånd och gles
bebyggelse som Sverige är det av största
vikt att transporter är lätta och säkra.
Som det är i dag tillåts vägnätet att
förfalla och våra större städer, särskilt
Stockholm, att korkas igen på grund av
för lite medel till infrastrukturen.
För  bättre konkurrenskraft  måste  i
synnerhet följande förbättringar göras:
·     Skattesystemet måste anpassas
efter vår omvärld och skatteuttaget
sänkas  till jämförbara OECD-länders
genomsnitt.
·
·     Företagsklimatet  måste  bli
bättre.
·
·    Utbildningen såväl på grundskola
och  gymnasium som på högskola och
universitet  måste   ges   bättre
förutsättningar och forskningsanslagen
ökas.
·
·     Infrastrukturen, i synnerhet
vägnätet, måste förbättras.
·
En åldrande befolkning

Människor lever allt längre. Detta är
glädjande särskilt som hälsan blir allt
bättre högre upp i åldrarna. De stora
barnkullarna som föddes under och efter
andra  världskriget  börjar  nu  nå
pensionsåldern. Det betyder att färre
människor  kommer att vara  i  aktiv
yrkesverksamhet  och  ska  försörja
alltfler.
För att möta denna utveckling har redan
pensionssystemet reformerats.  Vi  kan
däremot räkna med att behovet av till
exempel åldringsvård  kommer att öka.
Trycket  på  de offentliga finanserna
minskas om det skapas flexibla lösningar
som möter de individuella behoven. Att
stöpa alla i samma form är inte bra vare
sig det rör elever i grundskolan eller
vårdbehövande äldre människor.
Det bästa sättet att klara detta behov
är genom ökad tillväxt och genom att fler
människor vill arbeta längre. Det är
därför angeläget att påbörja ett mer
målinriktat arbete på att få fler att
vilja och kunna arbeta längre. Vi har
ovan redogjort för de åtgärder som vi
anser nödvändiga.

En socialförsäkringsreform

Vi har ovan presenterat förslag för att
minska  sjukskrivningarna  och  annan
frånvaro. Även andra åtgärder behöver mer
akut vidtas i socialförsäkringarna.
Det finns därtill ett stort behov av
att      reformera      dagens
socialförsäkringssystem.  Det  behövs
samordning, renodling och förenkling. Det
är  också  nödvändigt  att  förstärka
incitamenten att arbeta om vi långsiktigt
ska klara den sociala tryggheten.
De principer som bör ligga till grund
för nödvändiga förändringar återfinns i
betydande grad i den reformering som med
bred  politisk  enighet  gjorts  av
pensionssystemet.

·     För  att  stärka  systemens
legitimitet handlar det bl.a. om att få
en ökad koppling mellan vad den enskilde
betalar respektive vad han eller hon har
rätt till, eller får ut i förmån.
·
·       Socialförsäkringsförmånerna
måste lättare kunna följa den enskilde
individen. Inte minst på en mer rörlig
och internationaliserad arbetsmarknad är
detta viktigt.
·
·    Systemen måste vara utformade så
att de klarar olika typer av demografiska
förändringar utan att behöva förändras
genom nya politiska beslut.
·
·      Systemen  måste  ha  goda
incitament inbyggda som stimulerar till
arbete  och  inte  leder   till
överutnyttjande.
·
Sociala tjänster på nytt sätt

Om  inte tillväxten tar fart och de
offentliga monopolen för en stor del av
tjänstesektorn behålls med dess nackdelar
i service, flexibilitet och effektivitet
kommer vi att tvingas se fram emot att få
allt  mindre service för allt  högre
skatter.  En  sådan  utveckling  är
oacceptabel.
Vi eftersträvar därför, inom ramen för
en   kollektiv  finansiering,   att
produktionen av tjänster som i dag sker i
offentlig regi sker i konkurrens mellan
privata och offentliga aktörer. Vi vill
ha en välfärd som följer den enskilda
människan   och  därigenom   bättre
tillgodoser hennes behov.
Vi vill se nya företag växa fram inom
denna  sektor.  Sådana  företag  är
kunskapsintensiva, och ett nyföretagande
här kommer att leda till både bättre
välfärd och ökad dynamik, vilket också
bidrar till ökad tillväxt. Då dessa yrken
är kvinnodominerade kommer möjligheterna
till kvinnligt företagande att öka.
Vi vill
·    att konkurrenshinder förorsakade
av  verksamhet  i offentlig  sektor
uppmärksammas och minskas,
·
·     att det offentliga stödet ska
följa individen även inom andra sektorer
än utbildning.
·
Vi föreslår att riksdagen tillkännager
för regeringen vad vi här framfört om
inriktningen  för  den   ekonomiska
politiken. Vi tillstyrker därmed delvis
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande  1,  2002/03:Fi15  av  Lars
Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 1, 3 och
7, 2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl.
(kd) yrkandena 1-4 samt 2002/03:Fi17 av
Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 1 och
avstyrker proposition 2002/03:100 punkt
1.

2.Mål för budgetpolitiken - avsnitt 2.2,
punkt 2 (m)

av Fredrik Reinfeldt, Gunnar Axén och
Tomas Högström (alla m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen  fastställer  som  mål  för
budgetpolitiken att den  konsoliderade
offentliga bruttoskulden ska begränsas
till 40 % av BNP i enlighet med vad som
sägs i reservation 2. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:Fi14  av  Bo
Lundgren m.fl. (m) yrkande 2 i denna del
och avslår motionerna
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 4,
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkandena 6, 9 och 10 samt 2002/03:Fi17
av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 2.

Ställningstagande

De mål som styrt budgetpolitiken under
senare år har inneburit
- att de takbegränsade utgifterna ska
rymmas inom de beslutade utgiftstaken för
staten och
- att det finansiella sparandet i den
konsoliderade offentliga sektorns  ska
motsvara i genomsnitt 2 % av BNP under en
konjunkturcykel.
Vi anser att budgetpolitiken bör inriktas
på ett nytt långsiktigt mål som tar sikte
på den offentliga sektorns skuldsättning.
Budgetpolitiken  bör  i  första  hand
utformas i enlighet med det nya mål som
Moderata samlingspartiet föreslår och som
avser  nivån  på  den  konsoliderade
offentliga sektorns skuldsättning. Den
konsoliderade bruttoskulden motsvarar för
närvarande 51 % av BNP. Vi bedömer att
den  konsoliderade offentliga sektorns
bruttoskuldsättning bör uppgå till högst
ca 40 % av BNP för att kunna anses vara
långsiktigt uthållig. När denna  nivå
uppnåtts bör överskottsmålen för  det
finansiella sparandet fastställas så att
bruttoskulden mätt som andel av BNP är
konstant över konjunkturcykeln.
För att snabbt uppnå detta mål vill vi
föra en budgetpolitik som är stramare än
den  som  framkommer  i  regeringens
budgetalternativ.   Liksom   Moderata
samlingspartiet anser vi att saldomålet
för den offentliga sektorns sparande bör
motsvara 1,3 % 2004, 1,7 % 2005 och 2,1 %
2006. Det är för 2004 och 2005 0,3
procentenheter mer än  i  regeringens
alternativ. För att påskynda minskningen
av  den  offentliga skulden vill  vi
dessutom genomföra privatiseringar i en
större  omfattning än vad  regeringen
föreslår under de närmaste åren  och
använda de försäljningsinkomster det ger
till att amortera statsskulden. Utöver
regeringens åtaganden planerar vi att
sälja  statliga  bolag  för  30,  40
respektive 60 miljarder kronor under åren
2004-2006.  I vilken takt  en  sådan
privatisering är möjlig att genomföra
beror inte minst på utvecklingen på de
finansiella marknaderna. Med våra förslag
till saldomål och privatiseringar kommer
den     offentliga     sektorns
bruttoskuldsättning att närma sig 40 % av
BNP under nästa mandatperiod.

3.     Mål för budgetpolitiken -
avsnitt 2.2, punkt 2 (fp)

av  Karin  Pilsäter  och  Christer
Nylander (båda fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen  fastställer  som  mål  för
budgetpolitiken att statens finansiella
sparande ska vara i balans över  en
konjunkturcykel i enlighet med vad som
sägs i reservation 3. Därmed bifaller
riksdagen motionerna 2002/03:Fi15 av Lars
Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 4,
bifaller delvis motionerna
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkande 6 och
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkande 2
samt avslår motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 2 i denna del och
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkandena 9 och 10.

Ställningstagande

De  svenska offentliga finanserna  är
konjunkturkänsliga vilket visat sig leda
till  framväxten av ett  strukturellt
budgetunderskott. En viktig slutsats av
detta  är  att det finns  behov  av
ordentliga     marginaler     mot
konjunkturvariationerna. Som en naturlig
fortsättning av det saneringsarbete som
på bredden påbörjades med krisuppgörelsen
1992   och  Nathalieplanen  ställde
Folkpartiet  upp på den efterkommande
regeringens mål om att saldot i  de
offentliga finanserna skulle motsvara 2 %
av  BNP  i  genomsnitt  över  en
konjunkturcykel. Kravet definierades för
det samlade överskottet i stat, kommuner
och pensionssystem.
Förutsättningarna har dock förändrats
sedan målet definierades. Det autonoma
pensionssystemet har börjat verka. Under
de närmaste decennierna kommer det att
visa  överskott  grundat  på  den
demografiska situationen. Detta härrör
både från premiepensionssystemet, PPM,
och  från  fördelningssystemet,  AP-
fonderna. Tillsammans kommer dessa båda
under resten av detta decennium att ha
ett överskott på mer än 2 % av BNP.
Även   om  premiepensionerna   och
fördelningspensionerna är av olika slag
är det i praktiken omöjligt att använda
överskottet i pensionssystemet för andra
ändamål.   Som   Konjunkturinstitutet
konstaterat: "Mer än 100 % av sparandet i
den  offentliga  sektorn  är  således
öronmärkt för framtida pensioner." och
"det blir (därmed) svårt att använda
detta sparande för framtida utgifter i
andra delar av offentlig sektor." Det går
inte   att  föra  pengar   mellan
pensionssystemet och statsbudgeten utan
att  bryta  mot den breda  politiska
pensionsöverenskommelsen  eller   mot
löftena  till  dagens och  framtidens
pensionärer.  Premiepensionerna,  vilka
likafullt   räknas   in,   utgör
grundlagsskyddad   privat   egendom.
Pensionssystemet varken kan eller bör
användas som dragspel och instrument i
konjunkturpolitiken.
Stabila offentliga finanser är mycket
viktiga för en gynnsam utveckling av den
svenska ekonomin. Inte minst det starka
konjunkturberoendet  i  de  offentliga
finanserna gör det nödvändigt med tydliga
ramar för det finansiella sparandet. Den
yttre ramen sätts också av stabilitets-
och tillväxtpaktens regler som dels har
som riktmärke krav på ett överskott över
konjunkturcykeln, dels sätter gränsen för
underskott till 3 % av BNP.
Vi anser det rimligt att det nuvarande
balanskravet på kommuner och landsting
bibehålls. Det blir därmed staten som kan
svara för konjunkturvariationen och vars
finansiella sparande kan målsättas.
Vi anser det rimligt att statsskulden
inte  tillåts öka i genomsnitt  över
konjunkturen.     Vid     normala
konjunkturrörelser bör endast de s.k.
automatiska  stabilisatorerna  tillåtas
verka.  Detta  innebär  att  vid  en
avmattning verkar främst den naturliga
budgetstimulans som uppkommer genom att
statens inkomster viker samtidigt som de
offentliga utgifterna automatiskt ökar.
Detta bör vara huvudlinjen för att möta
konjunktursvängningar. Staten bör endast
i   mycket  tydliga  överhettnings-
respektive avmattningssituationer utöva
en generell aktiv konjunkturpolitik.
I lågkonjunktur får staten underskott,
i högkonjunktur överskott. Men sett över
hela  konjunkturcykeln  ska  statens
finanser vara i balans. Statsskulden ska
inte öka. En på detta sätt oförändrad
statsskuld medför att statsskulden vid
ekonomisk tillväxt kommer att minska som
andel  av  hela  ekonomin,  av  BNP.
Statsskulden blir en minskande börda för
ekonomin.
Vi  vill därtill genomföra en aktiv
försäljning av statliga företag. Vårt
främsta argument för detta är dock att vi
anser  att staten inte annat  än  i
undantagsfall ska driva företag. Staten
svarar genom lagar och på andra sätt för
det ramverk som alla företag har att
verka inom. Men det är fel om staten både
är den som sätter reglerna och samtidigt
genom sina företag agerar på marknaden i
konkurrens med privata företag. Staten
kan också via statskassan lättare förse
de egna företagen med riskkapital. Det
blir en osund konkurrens om staten ska
verka på marknaden med egna företag. I
allt väsentligt bör därför det statliga
företagsinnehavet avvecklas. Intäkterna
ska  användas  för att amortera  ned
statsskulden. Därmed kommer statsskulden
att minska, inte bara som andel av BNP
utan även i absoluta tal. Vid slutet av
den  innevarande mandatperioden kommer
statsskulden därmed att kunna understiga
40 % av BNP.
En  minskande  statsskuld  är  den
effektivaste bufferten mot sådana snabba
förändringar i vår omvärld  som  kan
innebära påfrestningar på de offentliga
finanserna.
Med  ett överskott i det fristående
pensionssystemet och med balans i statens
och  kommunernas finanser kommer  det
totala offentliga finansiella sparandet
rent matematiskt att ligga mellan 2 och
2½ % av BNP. Detta innebär dock ingen
politisk målsättning; målet är i stället
att statens finanser ska vara i balans
över konjunkturcykeln.
Med det anförda tillstyrker vi motion
Fi15 (fp) yrkande 4, tillstyrker delvis
motionerna Fi16 (kd) yrkande 6 och Fi17
(c) yrkande 2 samt avstyrker motionerna
Fi14 (m) yrkande 2 i denna del och Fi16
(kd) yrkandena 9 och 10.

4.     Mål för budgetpolitiken -
avsnitt 2.2, punkt 2 (kd)

av Mats Odell (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen beslutar att som sin mening ge
regeringen till känna dels att regeringen
i  budgetpropositionen för  2004  bör
återkomma med förslag till kompletterande
mål för budgetpolitiken som innebär att
statens finansiella sparande ska vara i
balans över en konjunkturcykel och att
statsskulden ska understiga 40 % av BNP
senast 2006, dels att regeringens arbete
med att utforma en långsiktig inkomst-
och   utgiftsstrategi,  LINUS,  bör
fullföljas i enlighet med vad som sägs i
reservation 4. Därmed bifaller riksdagen
motion  2002/03:Fi16 av Alf  Svensson
m.fl. (kd) yrkandena 6, 9 och 10
samt bifaller delvis motionerna
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 4 och
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkande 2
samt avslår motion
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 2 i denna del.

Ställningstagande

Överskotten i den offentliga  sektorn
ligger  under åren framöver  helt  i
ålderspensionssystemet       medan
statsbudgeten  går  med  underskott.
Nuvarande budgetpolitiska överskottsmål
ger  därför  inte någon  buffert  åt
statsfinanserna som det ursprungligen var
tänkt.  Regeringens avsikt  att  göra
statsfinanserna  mer  stabila   för
konjunktursvängningar har alltså  helt
misslyckats.
Jag anser därför att överskottsmålet
för  de  offentliga  finanserna  bör
kompletteras  och  senare  eventuellt
ersättas med ett mål om balans i statens
finansiella   sparande   över   en
konjunkturcykel. En sådan  restriktion
innebär att skatteuttaget varken blir
större eller mindre än nödvändigt. Ett
balansmål  för  statens  finansiella
sparande måste enligt min mening fasas in
successivt på grund av nuvarande stora
underskott.   Regeringen   bör   i
budgetpropositionen för 2004 återkomma
med förslag om ett sådant kompletternade
budgetmål.
Ett etappmål för Kristdemokraterna är
vidare att statsskulden mätt som andel av
BNP ska understiga 40 % senast 2006.
Skuldkvoten bör därefter fortsätta att
sjunka. För att snabbare kunna minska
statsskulden   anser   jag   att
budgetpolitiken bör ges  en  stramare
utformning  än  vad  regeringen  nu
redovisar. Dessutom bör statliga företag
säljas ut i betydligt större omfattning
än vad som finns angivet i propositionen.
På detta sätt kan avbetalningstakten av
statsskulden  öka,  samtidigt   som
skattetrycket kan sänkas. Under nästa år
räknar vi kristdemokrater med att kunna
sälja statliga företag för sammanlagt 45
miljarder kronor.
Jag  anser också att regeringen bör
fullfölja arbetet med att presentera en
långsiktig inkomst- och utgiftsstrategi,
LINUS  (yrkande  9).  Den  tidigare
finansministern  Erik  Åsbrink  tog
initiativ till att utforma en  sådan
strategi men gavs aldrig tillfälle att
slutföra detta arbete. En sådan strategi
behövs enligt min mening om Sverige ska
klara den dubbla utmaning som följer av
en ökad internationalisering med dess
krav på sänkt skattetryck samtidigt som
den  demografiska  utvecklingen  med
alltfler äldre snarare ställer krav på
motsatsen.
Med det anförda tillstyrker jag motion
Fi16 (kd) yrkandena 6, 9 och 10,
tillstyrker delvis motionerna Fi15 (fp)
yrkande 4 och Fi17 (c) yrkande 2 samt
avstyrker motion Fi14 (m) yrkande 2 i
denna del.

5.     Mål för budgetpolitiken -
avsnitt 2.3, punkt 2 (c)

av Lena Ek (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
Riksdagen beslutar att som sin mening ge
regeringen  till känna att regeringen
efter att ha utrett frågan bör återkomma
till riksdagen med ett förslag om hur ett
balanskrav för statsbudgeten, i huvudsak
motsvarande det som gäller för kommuner
och landsting, bör vara utformat. Därmed
bifaller riksdagen motion 2002/03:Fi17 av
Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 2,
bifaller delvis motionerna
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 4 och
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkande 6
samt avslår motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 2 i denna del och 2002/03:Fi16 av
Alf Svensson m.fl. (kd) yrkandena 9 och
10.

Ställningstagande

Jag  anser att överskottsmålet på  i
genomsnitt  2  %  av  BNP  över  en
konjunkturcykel ska upprätthållas. Enligt
min  mening har regeringen och  dess
stödpartier  utnyttjat  det  samlade
överskottet i den offentliga sektorn för
att medvetet budgetera för underskott i
statens finanser. Det är märkligt att
staten genom balanskravet ställer högre
krav på kommuner och landsting,  där
folkvalda bär ansvaret, än på sin egen
budgetprocess. Likhet mellan  de  tre
demokratiska nivåerna i budgetprocessen
är ett renlighetskrav. Regeringen bör
därför  skyndsamt  låta  utreda  och
återkomma till riksdagen med förslag om
hur  ett  balanskrav,  i  huvudsak
motsvarande det som gäller kommuner och
landsting, ska kunna utformas för statens
budget.
Vad  jag  framfört bör riksdagen  ge
regeringen till känna. Det innebär att
jag tillstyrker motion Fi17 (c) yrkande
2, tillstyrker delvis motionerna Fi15
(fp) yrkande 4 och Fi16 (kd) yrkande 6.
Motion Fi14 (m) yrkande 2 i denna del och
motion Fi16 (kd) yrkandena 9 och 10
avstyrks.

6.     Budgetpolitikens inriktning -
avsnitt 2.3, punkt 3 (m)

av Fredrik Reinfeldt, Gunnar Axén och
Tomas Högström (alla m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen godkänner de i reservation 6
föreslagna    riktlinjerna    för
budgetpolitiken och ger detta som sin
mening till känna för regeringen. Därmed
bifaller riksdagen motion 2002/03:Fi14 av
Bo Lundgren m.fl. (m) yrkande 2 i denna
del,
bifaller delvis motion
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 8
och avslår
proposition 2002/03:100 punkt 2  samt
motionerna
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkandena 2 och 6,
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkandena 5 och 8 samt
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkandena 3, 5 och 6.

Ställningstagande

Utgiftstaken  i statsbudgeten  tillkom
1997.  Denna nyordning skapade bättre
förutsättningar för en god kontroll över
statsutgifterna. På några år sjönk också
statsutgifterna från omkring 40 till 35 %
av BNP. Efter hand har emellertid dessa
utgiftsminskningar bromsats  upp,  och
regeringen utgår i sina kalkyler nu från
att  de  takbegränsade statsutgifterna
under åren framöver inte längre  ska
minska i förhållande till BNP utan kommer
att ligga kvar på oförändrad nivå.
Uppbromsningen är en konsekvens av att
regeringen  inte har finansierat  nya
utgiftsåtaganden med besparingar  utan
lagt dem till tidigare åtaganden. Denna
bild bekräftas av Konjunkturinstitutet
som i sin senaste konjunkturbedömning
redovisar en undersökning i vilken man
summerat   regeringens  ofinansierade
reformer sedan 1998 och kommit fram till
att de under perioden 1998-2004 uppgår
till 168 miljarder kronor.
Gradvis har också regeringens respekt
för  utgiftstaken som  budgetpolitiskt
instrument urholkats. I direkt strid mot
riksdagens  uttalanden fick exempelvis
riksdagen  under hösten  2002  aldrig
tillfälle att fastställa något statligt
utgiftstak för 2005. Nu finns styrande
utgiftstak fastställda endast fram t.o.m.
2004, vilket underminerar tilltron till
den förda budgetpolitikens långsiktighet.
Budgettrixandet och sätten att kringgå
utgiftstaket har också ökat  med  en
oroväckande  snabbhet.  Trots   att
budgetlagen    föreskriver    att
statsbudgetens inkomster och utgifter ska
redovisas var för sig har utgifter i allt
större utsträckning börjat avräknas mot
inkomster. Det som tidigare benämndes
bidrag och betalades ut som anslag på
statsbudgetens utgiftssida  kallas  nu
skattenedsättning  och  regleras  som
insättningar  på  de  skattskyldigas
skattekonton. Effekten av detta blir att
statsbudgetens inkomster minskar. Genom
att på detta sätt lyfta över utgifter
från statsbudgetens utgiftssida till dess
inkomstsida  och behålla  utgiftstaken
oförändrade kan regeringen vidga utrymmet
under utgiftstaket.
I  vårpropositionen finns  åtskilliga
exempel på hur detta budgettrixande kan
ta   sig  uttryck.  Där  föreslås
sysselsättningsstöd till kommuner  och
landsting,  särskilt  anställningsstöd,
stöd för skyddat arbete hos offentliga
arbetsgivare (OSA) och anställningsstöd
till långtidssjukskrivna - stödformer som
har  det gemensamt att de alla  ska
krediteras  arbetsgivarnas skattekonton
och   alltså  redovisas  som   en
inkomstförsvagning.          En
investeringsstimulans för byggande  av
mindre   lägenheter,   som    är
kostnadsberäknad  till  4,3  miljarder
kronor,  ska  på  motsvarande  sätt
krediteras       fastighetsägarnas
skattekonton. Kommunerna ska även nästa
år tillföras ett särskilt bidrag på 1,3
miljarder kronor genom att en statlig
skatt återigen definieras som kommunal. I
propositionen föreslås också att SJ och
Teracom i år ska få 3 miljarder kronor i
kapitaltillskott helt  vid  sidan  av
statsbudgeten.  De  nya  stödformerna
summerar sig till 13,4 miljarder kronor
och skulle inte utan budgettrixande ha
kunnat  föras  upp på  statsbudgeten,
eftersom  utrymmet under  utgiftstaket
sedan tidigare är obefintligt till följd
av  regeringens  alltför  vidlyftiga
utgiftspolitik.
Till  detta  kommer att  regeringens
prognoser   för  den  underliggande
utgiftsutvecklingen är för optimistiska.
Utgifterna för sjukfrånvaro, arbetsskador
och  arbetslöshet  riskerar  att  bli
betydligt högre än regeringen räknar med.
Skulle   därtill  Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet genomföra
det utgiftsprogram man enats om kommer
utgiftsbomben att detonera med förödande
konsekvenser   för  de   offentliga
finanserna.
Exempel   som  dessa  visar   en
regeringsmakt  i  förfall.  Regeringen
håller  på  att  tappa  greppet  om
statsfinanserna, och Socialdemokraternas
oblyga  löftespolitik från valrörelsen
håller på att underminera trovärdigheten
för budgetpolitiken.
Vi  moderater  avvisar  regeringens
förslag   till   riktlinjer   för
budgetpolitiken. Vi anser att följande
riktlinjer  i  stället  bör  styra
budgetpolitikens inriktning.
1.    Regeringen bör möta det osäkra
konjunkturläget genom att vidta åtgärder
som stärker de offentliga finanserna. Vi
räknar med ett högre resursutnyttjandet
än regeringen, vilket också motiverar
stramare saldomål de närmaste åren.
2.
3.     Målet  för  den  offentliga
sektorns finansiella sparande 2004 bör
därför fastställas till 1,3 % av BNP,
vilket är 0,3 procentenheter högre än
regeringen räknar med.
4.
5.    Riksdagen bör även lägga fast
mål för det finansiella sparandet under
2005 och 2006. Eftersom tillväxten kan
antas motsvara den långsiktiga trenden
och det finansiella sparandet är lågt
2003 och 2004 bör målen fastställas till
1,7 % och 2,1 % av BNP för 2005 och 2006.
6.
7.     Regeringen bör i den kommande
budgetpropositionen       föreslå
budgetförstärkningar som  visar  att
budgetmålen för 2005 och 2006 kommer att
nås. Vår bedömning är att man behöver
förstärka budgetsaldot med ytterligare
5-10 miljarder kronor.
8.
Vi   moderater   presenterar   ett
budgetalternativ som ger  ett  bättre
finansiellt sparande för den offentliga
sektorn än regeringens. Även efter våra
skattesänkningar  och utgiftssatsningar
leder  vår  politik till  en  bättre
budgetutveckling.
Vi  föreslår budgetförstärkningar  på
nästan   40   miljarder   kronor,
skattesänkningar på ungefär 20 miljarder
kronor och satsningar på bl.a. vård,
skola,   handikappomsorg,  forskning,
försvaret och infrastruktur på ca 10
miljarder  kronor.  Det  finansiella
sparandet förbättras redan  2004  med
uppemot 10 miljarder kronor mer än med
regeringens politik.
Tillväxten  måste  främjas.  Sänkta
skatter  på  arbete,  sparande  och
företagande är centrala komponenter i vår
politik liksom satsningar på utbildning,
forskning och infrastruktur.
Det  måste  bli mer förmånligt  att
försörja sig på sin lön än att leva på
bidrag. Vi moderater vill därför sänka
inte  bara inkomstskatten utan  också
ersättningsnivån i sjuk-, arbetslöshets-
och föräldraförsäkringarna. Den bör i
fortsättningen motsvara 75 % av  den
tidigare inkomsten.
Vi gör en medveten prioritering. Lägre
skatter är viktigare än bidrag. Vård,
skola och omsorg är viktigare än bidrag.
Det  är därför vi också lägger fram
förslag som innebär att vården tillförs
resurser, bl.a. i form av en vårdgaranti,
och att mer pengar satsas på skolan. Vår
valfrihetsrevolution  är  också  en
kvalitets- och värdighetsrevolution.
För  många  löntagare  sänks  inte
ersättningen  till  75  %  eftersom
arbetsmarknadens parter förhandlat sig
fram     till     kompletterande
försäkringslösningar. I många fall kommer
den  effektiva ersättningen vid t.ex.
sjukdom därför snarare att motsvara 85 %
av den tidigare inkomsten.
Tillväxt  är  inte  statisk.  En
expanderande ekonomi präglas av att fler
låter idéer och uppfinningar bli företag
och  att  företagare  med  fungerande
affärsidéer finner det mödan värt att
växa. En växande ekonomi kännetecknas av
framgångsrik konkurrens och handel med
andra länder. När tillväxten skjuter fart
skapas nya resurser som inte tagits från
någon annan. Politiken behöver då inte
innebära att man tar från en för att ge
till någon annan, utan handlar i stället
om att bygga upp det gemensamma samtidigt
som folkflertalet får mer över för egen
del.
Ett  centralt  inslag i Moderaternas
strategi för högre tillväxt är lägre
skatter.  Vi  föreslår  ett  kraftigt
förbättrat grundavdrag. Vårt förslag om
särskilda  barnavdrag gör  också  att
skattebelastningen tar större hänsyn till
försörjningsbördan.  Vi  vill  växla
skattesänkningar mot lägre bidrag för att
ge alla medborgare större möjlighet att
styra över sina liv. Vi föreslår också
att brytpunkten för statlig inkomstskatt
höjs  och  att värnskatten avskaffas.
Likaså vill vi sänka fastighetsskatten,
för att därefter stegvis avskaffa den.
I  vår  tillväxtstrategi  är  sänkta
skatter på företagande, sparande  och
investeringar viktigt. Vi föreslår sänkt
förmögenhets-,  dubbel-,  arvs-  och
gåvobeskattning samt slopande  av  de
diskriminerande fåmansbolagsreglerna.
Genom dessa skattesänkningar blir det
mera lönsamt att arbeta, spara, investera
och driva företag. Det ger också högre
tillväxt.
För att det ska vara möjligt att stärka
statsfinanserna samtidigt som skatterna
sänks är det nödvändigt att minska på
utgifterna. Vi föreslår besparingar på
nästan 40 miljarder kronor. Ska  den
sociala tryggheten kunna värnas på längre
sikt är det nödvändigt att strama åt
transfereringarna och bromsa de snabbt
stigande     kostnaderna     inom
bidragssystemen.     De     långa
sjukskrivningarna har de senaste åren
ökat med över 130 % och kostnaderna med
över 30 miljarder kronor. Ökningen av
antalet människor som försörjs av olika
bidragssystem är i dag så omfattande att
den äter upp nästan hela det tillskott
till     arbetsutbudet      som
befolkningstillväxten ger.
Det  är  möjligt för människor  att
anpassa sig till stramare bidragssystem,
men  det är utomordentligt svårt att
ersätta en misslyckad skolgång eller en
försenad   operation.  De  åtgärder
moderaterna föreslår innebär att kommuner
och landsting på lång sikt kan räkna med
en betydligt starkare utveckling av sina
skatteintäkter.
Det är också viktigt att strama åt
bidragen för att ekonomin ska fungera
bättre och arbetsutbudet öka. Det är
nödvändigt att öka arbetsutbudet. För att
det ska bli mera lönsamt att arbeta måste
både bidrag och skatter sänkas.  Att
skattesänkningarna  finansieras  genom
stramare  transfereringar  är  därför
viktigt.
Att strama åt bidragssystemen är ett
led i Moderaternas politik för lägre
arbetslöshet. Sänkningen av ersättningen
i a-kassan och införandet av en bortre
parentes är särskilt viktigt för att
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.
Moderaternas  politik  för  att  öka
flexibiliteten på arbetsmarknaden bygger
inte bara på sänkta ersättningsnivåer,
utan  också på lägre skatter, mindre
stelbent    arbetsrätt,   modernare
arbetstidsreglering,     effektivare
arbetsförmedling och ökade satsningar på
kvalificerad utbildning.
Vår   uppfattning  är  att  även
ersättningsnivån i föräldraförsäkringen
måste  sänkas.  Det är  viktigt  att
ersättningsnivån  sänks  i  samtliga
bidragssystem  eftersom  ökningen  av
frånvaron  inte  enbart  beror  på
sjukskrivningar utan sammanhänger med en
generell ökning av frånvaron som  är
relaterad  till  olika  bidragssystem.
Likaså   är   det   viktigt   att
ersättningsnivån är enhetlig eftersom det
annars är möjligt att kryssa mellan olika
bidragssystem.
Vi vill även spara inom andra områden.
Att som nu ange biståndet som andelar av
BNI lägger tyngdpunkten på hur mycket som
spenderas  i stället för  på  vilket
resultat som uppnås. Vi vill att det
statliga biståndet inriktas på åtgärder
som har förutsättning att snabbt avveckla
fattigdomen i de mest behövande länderna
- Afrikas låginkomstländer - av vilka de
med hög skuldsättning också bör få hjälp
med skuldavskrivningar.
Det  statliga  apoteksmonopolet  bör
avregleras, vilket är grundläggande för
en fungerande läkemedelsmarknad. Detta
får  konsekvenser också  för  statens
utgifter för läkemedelsförmånen.
Riktat företagsstöd är andra utgifter
vi  vill  minska.  Så  t.ex.  bör
investeringsstödet till bostadsbyggande
helt avskaffas.
Vi  föreslår också att de generella
statsbidragen till kommunerna reduceras,
vilket bland annat möjliggörs av  en
minskad  statlig  detaljreglering  av
kommunernas verksamhet och en  bättre
fungerande offentlig upphandling.
Vad vi här föreslagit om inriktningen av
budgetpolitiken bör riksdagen som sin
mening ge regeringen till känna. Därmed
tillstyrker vi motion Fi14 (m) yrkande 2
i denna del och tillstyrker delvis motion
Fi15 (fp) yrkande 8. Övriga motioner
avstyrks.

7.     Budgetpolitikens inriktning -
avsnitt 2.3, punkt 3 (fp)

av  Karin  Pilsäter  och  Christer
Nylander (båda fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen godkänner de i reservation 7
föreslagna    riktlinjerna    för
budgetpolitiken och tillkännager detta
för regeringen som sin mening. Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkandena 2, 6 och 8 och avslår
proposition 2002/03:100 punkt 2  samt
motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 2 i denna del,
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkandena 5 och 8 och
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkandena 3, 5 och 6.

Ställningstagande

Arbetslösheten  ökar,  sysselsättningen
sjunker.  Företagandet  går  ned  och
sjukskrivningstalen upp. Statsfinanserna
visar  underskott. Den internationella
lågkonjunkturen har hållit i sig längre
än tidigare väntat. Men systemfelen i
ekonomin består. Mot bakgrund av det allt
allvarligare ekonomiska läget krävs en
krisplan för Sverige. Vi ställer oss
bakom Folkpartiets krisplan för Sverige
där några av inslagen är följande:
1.     Omedelbara åtgärder för att
bryta ökningen av sjukfrånvaron. Någon
ytterligare ökning från den av regeringen
prognostiserade nivån för år 2004 kan
enligt  Folkpartiets  mening  inte
accepteras.  Viktigast  är  att  ge
individerna förutsättningar att rensa
bort stressfaktorer ur sina liv  -
Folkpartiets motion Fi15 innehåller flera
sådana förslag. Näst viktigast är att öka
utbudet av vård och rehabilitering. Det
kan finansieras genom Finsamsystemet,
alltså att den ekonomiska brandvägg som
nu   finns  mellan  vården  och
försäkringskassan tas bort. Viktigt är
också att reglerna i sjukförsäkringen mot
felutnyttjande skärps.
2.
3.    Konkreta åtgärder för ett bättre
företagsklimat. Alla planer på att
övervältra sjukkostnader på arbetsgivarna
bör läggas i papperskorgen. Tvärtom bör
företagens kostnader minska genom sänkta
skatter och mindre krångel.
4.
5.    Systemförändringar för att
snabbt minska antalet människor i
bidragsberoende. Ett nytt system
(jobbgarantin), där socialsekreterare och
arbetsförmedlare utnyttjar de möjligheter
som finns att ställa krav på
motprestationer för bidrag, bör
introduceras.
6.
7.    Statsfinanserna måste stärkas.
De två viktigaste åtgärderna har redan
nämnts: färre sjukskrivna och färre
bidragsberoende. Därutöver bör ett antal
ytterligare besparingar genomföras.
Digital-TV-övergången - till en kostnad
på flera miljarder kronor - bör ställas
in. Den planerade miljardsubventionen av
SJ AB bör inte genomföras. Gamla och nya
bostadssubventioner bör avvecklas eller
reduceras. För att öka trovärdighet och
hållfasthet i statsfinanserna bör
budgeteringsmarginalen utökas till 16
miljarder kronor för år 2004. Staten ska
över en konjunkturcykel inte vara
nettoupplånare varför statens finanser
bör förstärkas framöver.
8.
9.    Bostadsbyggandet måste öka.
Målet bör vara att 40 000 nya lägenheter
per år tillkommer de närmaste åren. De
aviserade reglerna för hyressättning i
nyproduktion bör forceras. Ett första
steg i en avveckling av fastighetsskatten
påverkar byggkalkylerna positivt. En
kriminalisering av karteller ökar
möjligheterna att komma åt otillåtet
samarbete som syftar till att pressa upp
priser på byggmarknaden. Ökade
ansträngningar att få utländska budgivare
i svenska byggprojekt bör göras.
10.
11.   Åtgärder mot utslagningen i
gymnasieskolan. I avvaktan på en mer
genomgripande gymnasiereform bör ett
antal attraktiva yrkesutbildningar, som
inte ger högskolebehörighet men gedigna
yrkeskunskaper, inrättas. Tankarna på
slopade förkunskapskrav i gymnasieskolan
bör inte förverkligas.
12.
13.   Alternativ i kommunal verksamhet
främjas. Alla regler i lagstiftningen som
försvårar tillkomsten av privata
alternativ inom vård, skola och omsorg
bör rensas ut. Skollagskommitténs förslag
till neutrala bidragsregler för privat
barnomsorg bör genomföras snarast.
Utredningsförslaget om förbud mot vissa
privata inslag inom sjukvården bör inte
genomföras. En ökad andel av alternativa
driftformer ökar möjligheterna att
behålla och rekrytera kvalificerad
personal till dessa viktiga områden och
minskar kostnaderna.
14.
15.   Sänkta skatter. Ett antal
skatter som är särskilt skadliga för
tillväxten bör sänkas snarast - eller
avskaffas. Det gäller skattereglerna för
fåmansbolag, värnskatten,
förmögenhetsskatten, dubbelbeskattningen
av aktier, de höga marginalskatterna även
för låg- och medelinkomsttagare m.m.
16.
17.   Euro i Sverige. Sverige bör
efter ett positivt besked i
folkomröstningen den 14 september gå med
i eurosamarbetet.
18.
Trovärdigheten i den nya budgetprocess
som infördes 1997 har i hög grad vilat på
införandet av ett utgiftstak för  de
statliga utgifterna. Utgiftstaket  har
varit  det  kritstreck  som  verkat
disciplinerande  på  den  politiska
processen. Det är därför utomordentligt
beklagligt när regeringen under en följd
av år tillgripit diverse knep för att
formellt hålla utgifterna under taket
medan de i realiteten överskridit detta.
Tendensen till denna dubbla bokföring
har tilltagit med åren. Detta är mycket
beklagligt; det undergräver tilltron till
hela den budgetprocess som byggts upp.
Det  är särskilt nettoredovisning som
regeringen  tillgriper  -  det  som
egentligen  är  en  offentlig  utgift
omvandlas  till  en  avdragspost  på
inkomstsidan  utan  att  utgiftstaket
justeras i motsvarande mån.
Regeringens  tricksande  är  särskilt
påtagligt i år. Enligt våra beräkningar
bryter  utgifterna  egentligen  igenom
utgiftstaket med ca 7,5 miljarder kronor.
En  uppstramning  måste  ske  och
utgiftstaket  återfå  sin  roll  att
verkligen sätta en gräns för utgifterna.

För  att  uppnå  den  balans  i
statsfinanserna som Folkpartiet vill ha
måste  både utgifter och förslag  om
skattesänkningar granskas noggrant. Vi
anser vidare att den ekonomiska politiken
måste arbeta med större marginaler än vad
regeringen   klarar    av.    En
budgeteringsmarginal på 1 promille - av
de  takbegränsade  utgifterna  -  som
regeringen har för nästa år är inte
acceptabel.  Folkpartiet  anser  att
marginalen bör uppgå till de ca 2 % av de
takbegränsade utgifterna som riksdagens
finansutskott ansett nödvändig.  Denna
marginal, eller något mera, bör gälla
även för de kommande åren. Det kräver en
noggrannare  utgiftsprövning  än  den
regeringen orkat med.
Vi  förordar  en  mera  restriktiv
utgiftsprövning  och  vill  genomföra
åtgärder som sänker sjukfrånvaron och
dess  kostnader  i  enlighet  med
Folkpartiets   budgetalternativ   som
uppvisar  ett  lägre  utgiftstak  än
regeringens. Det är helt enkelt inte
acceptabelt att kostnaderna, som framgår
av propositionen, kommer att fortsätta
att öka i nästan samma takt som under de
senaste åren, och detta trots de åtgärder
som regeringen sätter in.
Genom denna restriktiva utgiftspolitik
uppnår  vi  en  budgetmarginal  för
oförutsedda  händelser och ytterligare
konjunkturförsvagning som motsvarar 2 %
av de takbegränsade utgifterna.
Att regeringen ligger högre det sista
året i perioden beror inte på att dess
marginal är reellt högre utan på att
regeringen i praktiken räknar in ett
"reformutrymme", dvs. den räknar  med
ytterligare   högre   utgifter.   I
verkligheten    har    regeringens
budgetmarginal alltid krympt ju närmare
det aktuella året man kommit.
Folkpartiets  utgiftstak   inklusive
kompensation  till  kommunsektorn  för
ändrad skattepolitik uppgår för 2004 till
852 miljarder kronor.
Med en återhållsam utgiftspolitik och en
koncentration av skattepolitiken på att i
första hand sänka de mest skadliga
skatterna kan vi både åstadkomma en
tydlig sänkning av utgiftsnivån och sänka
skattetrycket. Med vår politik kan
skattenivån klart sänkas under 50 % av
BNP.
Tabell 1. Finansiellt sparande, skatte-
och utgiftstryck
Procent av BNP
2004  2005  2006
Folkpartiet
Skattetryck      49,5  49,0  48,9
Utgiftstryck     54,1  53,4  52,6
Finansiellt      1,0
sparande           1,4  2,1
Regeringen
Skattetryck      50,9  50,6  50,5
Utgiftstryck     55,5  54,8  53,9
Finansiellt      1,0
sparande           1,4  2,1

Observera att det finansiella sparandet i
tabellen  ovan  är  det  finansiella
sparandet  i  hela  den  offentliga
verksamheten.
Folkpartiets skattepolitik koncentreras
på de mest skadliga skatterna. I vårt
förslag sänks marginalskatterna, alla får
en  skattesänkning,  kompetenssparande
gynnas av lägre skatt och vardagslivet
underlättas genom möjlighet att anlita
hushållstjänster. Skatter på företagande
som förmögenhetsskatt, dubbelskatt  på
aktiesparande, fåmansbolagsskatt lättas
eller  tas  bort.  Detsamma  gäller
fastighetsskatten.
Vi  satsar  på  några  få  viktiga
utgiftsområden,    som    bistånd,
rättssäkerhet, barnfamiljers  valfrihet
och handikappstöd. Vi sänker utgifterna
inom  arbetsmarknadspolitiken,  minskar
stöd till företag och till regeringens
selektiva åtgärder på olika områden.
Sammanfattningsvis anser vi således att
Folkpartiet liberalernas i motion Fi15
redovisade förslag till riktlinjer för
budgetpolitiken bör ligga till grund för
budgetpolitikens   utformning   under
kommande år. Det innebär att riksdagen
bör bifalla motion Fi15 (fp) yrkandena 2,
6 och 8.
Vi  avstyrker regeringens förslag  i
berörda delar liksom de övriga motioner
som är aktuella i detta sammanhang.

8.Budgetpolitikens inriktning - avsnitt
2.3, punkt 3 (kd)

av Mats Odell (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservation
8. Därmed bifaller riksdagen motion
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkandena 5 och 8 och
avslår proposition 2002/03:100 punkt 2
samt motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 2 i denna del,
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkandena 2, 6 och 8 samt
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkandena 3, 5 och 6.

Ställningstagande

Kristdemokraternas budgetalternativ tar
sikte  på  att långsiktigt  förbättra
Sveriges förutsättningar för tillväxt. Vi
föreslår  strukturella  reformer  och
strategiska skattesänkningar på arbete,
sparande och företagande. Stabila och
goda villkor för fler och växande företag
kan  då  öka sysselsättningen, minska
arbetslösheten och trygga välfärden.
Den  statliga  budgetpolitiken  bör
inriktas  på  ett bättre  finansiellt
sparande genom en stramare finanspolitik
och på att minska statsskulden genom en
snabbare försäljning av statliga företag.
Genom en rad viktiga strukturreformer
kombinerat     med    strategiska
skattesänkningar   finansierade   med
besparingar kommer vi att få till stånd
mindre konjunkturkänsliga statsfinanser
och      bättre     långsiktiga
tillväxtmöjligheter. Jag anser att de sju
särskilt  prioriterade  områden  som
presenteras i Kristdemokraternas motion
Fi16  bör  styra  inriktningen  av
budgetpolitiken.

Tillväxtpolitik

Den tillväxtpolitik som Kristdemokraterna
förespråkar  karakteriseras  av  en
balanserad  finanspolitik  för  sunda
statsfinanser  i  kombination   med
strukturella  åtgärder som  förbättrar
ekonomins funktionssätt. Vi föreslår en
lång  rad  åtgärder  som  stimulerar
tillväxten, t.ex.: Skatten i  vanliga
inkomstlägen ska sänkas kraftigt bl.a.
genom en höjning av grundavdraget i den
kommunala beskattningen. Tjänstesektorn
ges nya möjligheter att växa genom en
skattereduktion för de privata hushållens
köp  av tjänster i det egna hemmet.
Arbetsgivaravgifterna bör  sänkas  med
inriktning   på   mindre   företag.
Förmögenhetsskatten      avvecklas.
Värnskatten likaså. Konkurrensvillkoren
för åkeri- och transportsektorn måste
förbättras genom sänkt dieselskatt. Ett
riskkapitalavdrag  bör  införas,  där
investeringar i onoterade företag bli
avdragsgilla mot inkomster av  tjänst
eller kapital. Vi föreslår dessutom en
allmän     och     obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring med  en  högre
egenfinansieringsgrad än i  dag,  som
kommer att skapa ett tydligare samband
mellan lönebildning, arbetslöshet  och
avgifter   för   den   enskilde.
Avgiftshöjningen kompenseras mer än väl
genom  våra  förslag  till  sänkta
inkomstskatter.

Skattepolitik

Kristdemokraterna ser det som en viktig
uppgift att skapa en skattestruktur som
gör att fler kan klara sig på sin egen
lön och inte tvingas vara beroende av
bidrag för att få hushållsekonomin att gå
ihop. Därför föreslår vi en rad åtgärder
som gör att inkomsttagare får bättre
möjligheter att påverka och ta kontrollen
över sin egen ekonomiska situation.
Grundavdraget   i  den   kommunala
beskattningen bör höjas kraftigt.  En
skattereduktion för förvärvsarbetande låg-
och medelinkomsttagare bör införas. Ett
generellt statligt förvärvsavdrag  bör
införas. Detta kommer att både sänka
marginaleffekterna    och    stärka
arbetslinjen. Värnskatten, som är ett
brott både mot principerna i 1990-91 års
skattereform och mot Socialdemokraternas
egna löften, ska avskaffas.
Vi  anser dessutom att den statliga
fastighetsskatten bör avskaffas och i
stället  ersättas  av  en  kommunal
fastighetsavgift.    Därtill    bör
kapitalvinstskatten vid försäljning av
privatbostäder sättas till den generella
nivån, dvs. höjas från 20 till 30 %.

En reformerad familjepolitik

Barnens bästa och familjernas behov är
utgångspunkten för familjepolitiken. Alla
ska  ha  möjlighet  att  välja  den
barnomsorgsform som  passar  de  egna
förhållandena bäst. Uppgiften för stat
och kommun är att skapa ekonomiska och
praktiska  förutsättningar för  detta.
Eftersom behov och önskemål varierar över
tid  och mellan olika familjer måste
samhällets stöd till barnfamiljer vara
organiserat så att det kan användas på
ett flexibelt sätt. Det gäller att hitta
sådana  modeller  för  valfrihet  och
mångfald  som  skapar  de   bästa
förutsättningarna för föräldrarna  och
barnen.
Genom att styra alla resurser till ett
fåtal barnomsorgsformer har staten  i
praktiken  tagit  över  beslut  som
familjerna  själva borde  fatta.  Det
familjepolitiska system som byggts upp
genom  åren  har  flera  brister.
Fördelningspolitiskt eftersom resurserna
i  stor utsträckning styrs mot redan
resursstarka    hushåll.     Från
valfrihetssynpunkt  genom  att  det
familjepolitiska stödet inte medger flera
alternativa barnomsorgsformer.

Kristdemokraterna föreslår förändringar
inom familjeområdet som bl.a. innebär att
ett barnomsorgskonto på 80 000 kr för
barn som fyller ett år införs.
Garantinivån i föräldraförsäkringen höjs
till 200 kr. Ersättningsnivån i
föräldraförsäkringen höjs till 90 %, och
ersättningstaket föreslås på sikt höjas
till elva prisbasbelopp. Viktiga
förbättringar görs av bostadsbidraget för
att gynna de sämst ställda
barnfamiljerna. Förändringar görs också
av SGI, dvs. beräkningsgrunden för bl.a.
föräldrapenningen, så att
ersättningsrätten bygger på de inkomster
man faktiskt haft.

Bättre pensioner

Regeringens okänsliga budgetsanering har
drabbat många pensionärer hårt  genom
nedskärningarna  och  bristerna  inom
äldrevården samt de växande vårdköerna.
Inriktningen för de kommande åren ska
vara att förbättra värdet av pensionerna
genom  sänkt skatt samt att särskilt
förbättra  för  de  sämst  ställda
pensionärerna.
Från  och med 2003 träder det  nya
pensionssystemet i kraft vad gäller den
nya garantipensionen, som är högre än
dagens folkpension och pensionstillskott.
Alla pensionärer kommer att få sänkt
skatt genom att det höjda grundavdrag som
vi   föreslår,  till   följd   av
pensionsreformen,   omfattar   hela
pensionärskollektivet.
De   ekonomiskt   sämst   ställda
pensionärerna ska få 1 000 kr mer i
månaden än vad de hade 2002.  Detta
motsvarar  ca  700 kr  efter  skatt.
Kristdemokraterna  anser  vidare  att
inkomstprövningen av bostadstillägget för
pensionärer   inte  ska   innehålla
fritidsfastigheter. Omställningspensionen
för efterlevande ska återställas fullt ut
från 6 till 12 månader.

Vården, omsorgen och utbildningsväsendet

Kristdemokraternas förslag innebär att 4
miljarder kronor tillförs kommuner och
landsting under de kommande två åren
utöver  regeringens  förslag.  Därtill
kommer ett tillskott med netto 1 miljard
kronor de närmaste två åren för den
nationella    vårdgarantin    som
Kristdemokraterna föreslår  tillsammans
med Moderata samlingspartiet, Folkpartiet
liberalerna och Centerpartiet.
En  helt ny rehabiliteringsförsäkring
bör införas för att minska de skenande
ohälsotalen, som är ett akut problem,
både mänskligt och statsfinansiellt. Vi
räknar  med att nästa år satsa  2,8
miljarder   kronor  på   förbättrad
rehabilitering.
Regeringens centralstyrda skolsatsning
anser vi i stället bör utformas som en
höjning av de generella statsbidragen så
att kommunerna själva kan besluta hur
pengarna bäst ska användas.
Villkoren   för   studerande   bör
förbättras.  En höjning  föreslås  av
studiebidraget  för gymnasiestuderande.
För högskolestuderande föreslår vi att
bidragen ska utgöra en större andel av
studiemedlen  liksom  att  fribeloppet
slopas.

Ett återupprättat rättsväsende

Kristdemokraterna anser att rättsväsendet
måste stärkas och att antalet poliser
måste ökas. Antalet utbildningsplatser
för poliser måste utökas kraftigt. Senast
2008  bör antalet poliser uppgå till
19 000. Åklagarväsendet stärks för att
klara ett ökat antal ärenden. Särskilda
satsningar görs också på miljö-  och
ekobrottsåklagare.  Domstolarna   ska
tillföras  ökade  resurser,  och  en
sammanläggning av tingsrätt och länsrätt
bör  inledas.  Ökade  resurser  till
kriminalvården    ska    möjliggöra
meningsfulla insatser som kan leda till
ett  liv  utan  brottslighet.  Det
brottsförebyggande   arbetet   måste
intensifieras.

Upprustad infrastruktur och ökat
bostadsbyggande

Vi anser att betydande satsningar behövs
för att rusta upp det snabbt förfallande
väg-  och  järnvägsnätet.  Upprustad
infrastruktur är en tillväxtmotor som
regeringen genom sina neddragningar låter
gå på tomgång. Vägunderhållet är kraftigt
eftersatt. Som ett långsiktigt alternativ
förespråkar Kristdemokraterna, vid sidan
av höjda anslag, ett omfattande program
för investeringar i samarbete med den
privata sektorn (PPP - public-private
partnership).
För  att stimulera det mycket  låga
bostadsbyggandet behövs  en  helt  ny
inriktning på bostadspolitiken, med lägre
skatter  och långsiktiga, förutsägbara
spelregler.   Vi    anser    att
fastighetsskatten   bör   avskaffas,
byggmomsen halveras för flerbostadshus,
planprocessen    förenklas    och
hyressättningen  göras   friare   i
nyproducerade fastigheter.

Skattekvoten och utgiftstaket på längre
sikt

Kristdemokraterna anser att det svenska
skattetrycket, som är högst i världen,
både bör och måste sänkas. Den svenska
ekonomin kommer att fungera bättre och
tillväxtpotentialen kommer att öka om en
minskad andel av de totala resurserna
passerar genom den offentliga sektorn.
Dessutom finns ett omvärldstryck som gör
att våra skattenivåer helt enkelt inte
kan avvika kraftigt från de som gäller i
våra konkurrentländer. Under överskådlig
tid  är det främst staten som genom
omprioriteringar måste bidra till  en
nedväxling    av    skattetrycket.
Skattetrycket  måste  dock   sänkas
successivt  så  att  varken  statens
kärnuppgifter  eller  stabiliteten  i
statsfinanserna äventyras. Kommunsektorn
kommer  på grund av den demografiska
utvecklingen inte att ha något större
utrymme för skattesänkningar även om man
genomför effektiviseringar.
Även de statliga utgifternas andel av
BNP bör minska på längre sikt. Detta är
en förutsättning för att kunna sänka
skattetrycket, vilket är både önskvärt
och  nödvändigt.  Ett  riktmärke  för
utgifterna på längre sikt är att de bör
sänkas så att utrymme skapas för en
anpassning  av  skattetrycket  till
jämförbara  OECD-länder.  Med  sunda
statsfinanser där utgifter och inkomster
är lägre, och det finansiella sparandet
starkare,  minskar också den  svenska
ekonomins konjunkturkänslighet.
Sammanfattningsvis föreslår  jag  att
riksdagen   ställer   sig   bakom
Kristdemokraternas   förslag   till
inriktning av budgetpolitiken. Riksdagen
bör således tillstyrka motion Fi16 (kd)
yrkandena 5 och 8.
Jag avstyrker regeringens förslag  i
berörda delar liksom de övriga motioner
som är aktuella i sammanhanget.

9.Budgetpolitikens inriktning - avsnitt
2.3, punkt 3 (c)

av Lena Ek (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
Riksdagen godkänner de i reservation 9
föreslagna    riktlinjerna    för
budgetpolitiken och tillkännager detta
för regeringen som sin mening. Därmed
bifaller riksdagen motion
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkandena 3, 5 och 6, och
avslår proposition 2002/03:100 punkt 2
samt motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 2 i denna del,
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkandena 2, 6 och 8 samt
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkandena 5 och 8.

Ställningstagande

Varje svensk måste ha rätt att bestämma
över sitt eget liv och sin egen vardag.
Liksom Centerpartiet vill jag att alla
ska ges möjlighet till eget ansvar och
förutsättningar att påverka och bidra
till  den gemensamma utvecklingen.  I
dagens Sverige dominerar emellertid de
statliga  systemen över den enskildes
intressen, och de politiska  besluten
saknar       underifrånperspektiv.
Centerpartiet verkar för en förskjutning
av den politiska brännpunkten, från den
statliga maktapparaten till den enskilda
människans    livskvalitet    och
självbestämmande.
Statens uppdrag är att utforma hållbara
förutsättningar för ekonomisk, social och
miljödriven tillväxt. Att vi lyckas med
det är avgörande för att vi de kommande
decennierna ska klara pensionsavgångar
och    välfärdsåtaganden.    Bäst
förutsättningar för höjd livskvalitet och
varaktig tillväxt ges enligt min mening i
en  ekonomi  byggd  på  människors
självbestämmande, där det lönar sig att
arbeta  och  höja sin lön  och  där
människors  fria val tillgodoses  och
respekteras.

Budgetpolitiken

Jag anser att reformer är nödvändiga för
att skapa förutsättningar för tillväxt
genom  företagande och öka individens
självbestämmande.      Centerpartiet
presenterar i sin motion med anledning av
regeringens vårproposition reformförslag
på  en rad områden och hur de  ska
finansieras.   Ett  område   gäller
företagsklimatet. Företagen utgör motorn
i den svenska ekonomin, och tillväxt
genom företagande är en förutsättning om
vi ska kunna upprätthålla och förbättra
välfärden. Centerpartiet vill på sikt
skapa 300 000 nya jobb i småföretag eller
hos nya entreprenörer. För att förbättra
företagsklimatet föreslås  i  motionen
slopad arvs- och gåvoskatt för makar och
bröstarvingar,   vilket   underlättar
generationsskiften i småföretagen. Även
skatteavdrag för starta  eget-sparande
föreslås. Centerpartiet avsätter för 2004
totalt 5,5 miljarder kronor för insatser
som gör det enklare att starta och driva
små företag i Sverige. För 2005 och 2006
är  motsvarande belopp 6,3  miljarder
kronor respektive 6,6 miljarder kronor.
Ett  annat  område  gäller  ohälsan.
Sjukfrånvaron har ökat dramatiskt under
de  senaste sex åren. Orsakerna till
ohälsan och sjukskrivningarna är flera.
För att nå framgång i arbetet med att
minska  sjukskrivningarna  krävs  en
strategi som angriper samtliga  dessa
orsaker. I korthet rör det sig bl.a. om
påfrestningar    i    arbetslivet,
arbetslöshet,  sociala  problem  såsom
alkohol- och narkotikamissbruk, sjukdom
som inte är relaterad till arbetslivet,
påfrestningar i privatlivet (hemarbete,
stress,  relationsproblem  m.m.)  och
överutnyttjande.   Totalt    satsar
Centerpartiet 8,2 miljarder kronor på
rehabiliteringsåtgärder. Därmed beräknas
också  kostnaderna  för  sjukpenning,
förtidspensioner och arbetsskador minska.
Ett  nytt  system för  sjuklöneansvar
föreslås,  där arbetsgivarinträdet  är
anpassat efter antalet anställda med ett
tak på 30 dagar och de sociala avgifterna
sätts på en nivå som motsvarar  ett
arbetsgivarinträde på 30 dagar; förslaget
innebär i denna del ytterligare ett stöd
till  små  företag.  Ersättningsnivån
föreslås sänkas i sjukersättningen till
78 % kombinerat med historiskt beräknad
SGI. Totalt är besparingen på området
ekonomisk  trygghet vid  sjukdom  6,8
miljarder kronor 2004, 11,9 miljarder
kronor 2005 och 16,5 miljarder kronor
2006.
Arbete   måste  löna   sig.   På
arbetsmarknadsområdet      föreslås
besparingar  genom effektivisering  av
administration, höjd egenfinansiering av
a-kassa och sänkning av ersättningsnivån
i a-kassan till 78 % kombinerat med
historisk  beräkning  av  inkomsten.
Besparingen genom dessa förslag räknas
kunna bli totalt 12,8 miljarder kronor
2004, 13 miljarder kronor 2005 och 13,3
miljarder kronor 2006.
Inom familjepolitiken är Centerpartiets
målsättning att öka familjernas möjlighet
att själva bestämma över sin vardag.
Totalt anslås 9 miljarder kronor till
höjning  av  barnbidraget  samt  höjd
grundnivå   och   höjt   tak   i
föräldraförsäkringen. Delvis finansieras
detta genom historisk beräkning av SGI.
Centerpartiets   motion   innehåller
ytterligare  ett  antal   angelägna
reformförslag på olika områden. Biståndet
föreslås höjas med målsättningen att det
ska uppgå till 1 % av BNP. Ytterligare
satsningar   på   vägnätet   och
transportssystemet förslås för att skapa
en  bättre  infrastruktur  som  ger
grundförutsättningar för livskraft och
tillväxt  i  hela  Sverige,   och
polisväsendet bör tillföras ytterligare
resurser  för att öka den  polisiära
närvaron  i  hela landet  genom  att
successivt öka antalet polistjänster till
20 000.

Skattepolitiken

Skattetrycket mätt i procent av  BNP
ligger betydligt högre i Sverige än i
andra  jämförbara  länder.  Åtskilliga
vetenskapliga studier har slagit fast
samband mellan låg tillväxt och höga
skattenivåer. Jag anser att skattetrycket
på längre sikt måste sänkas. Genom att ta
bort  skadliga skatter och  stimulera
nyföretagande kan tillväxten i Sverige
öka. Centerpartiet föreslår i sin motion
riktlinjer   för   skattepolitiken.
Utgångspunkten  för  dessa  är  ett
skattesystem   som   skapar   goda
förutsättningar för att människor ska
kunna växa och förverkliga sina drömmar.
En inkomstskattereform föreslås som ska
genomföras fram till 2006 och som sänker
skatt och marginaleffekter för framför
allt  låg-  och  medelinkomsttagare.
Reformen består bl.a. av en skatterabatt
på 10 000 kr årligen för alla, vilken ska
ersätta dagens grundavdrag. I praktiken
ger det ungefär samma effekt som ett
grundavdrag på drygt 31 000 kr med dagens
genomsnittliga       kommunalskatt.
Centerpartiet föreslår även bl.a. sänkt
fastighets- och förmögenhetsskatt, vilket
sänker  kostnaden för boende.  Delvis
finansieras   detta   genom   höjd
reavinstbeskattning.  Totalt  innebär
Centerpartiets skatteförslag att skatter
sänks med 38 miljarder kronor 2004, 43
miljarder kronor 2005 och 52 miljarder
kronor 2006.

Bedömning avseende de budgetpolitiska
målen

Budgetpolitiken  är inriktad  på  två
övergripande mål. Det s.k. saldomålet
innebär  att den offentliga  sektorns
sparande ska uppgå till 2 % av BNP i
genomsnitt över en konjunkturcykel. Jag
stöder detta mål och anser att det bör
användas till fortsatt amortering  på
statsskulden.  Min bedömning  är  att
Centerpartiets  politik  skapar  goda
förutsättningar framöver för att klara
målet. Budgetpolitikens andra mål gäller
utgiftstaket för statens finanser, vilket
ska rymma de takbegränsade utgifterna i
statsbudgeten.  Till  följd  av  de
utgiftsminskningar som jag förordar i
enlighet med Centerpartiets motion sänks
utgiftstaket under de närmaste  åren.
Trots det är budgeteringsmarginalen, som
ska skydda mot oförutsedda händelser i
ekonomin, för 2004 drygt 5 miljarder
kronor större i Centerpartiets förslag än
i regeringens förslag.
Jag  vill  i detta sammanhang  även
framföra kritik mot regeringen för på
vilket  sätt  den  hanterar  statens
finanser. I sin iver att behålla makten
och skönmåla verkligheten anser jag i
likhet  med  vad  som  anförs  i
Centerpartiets  motion att  regeringen
bryter mot budgetlagens intentioner. Den
kringår utgiftstaken genom olika slags
tricksande,  såsom  nettobudgetering,
utgifter som skjuts över årsskiften och
överflyttning   av  utgifter   till
inkomstminskningar. Regeringen har  nu
upptäckt ytterligare en metod för att
slippa hantera offentliga utgifter under
budgettaket, nämligen att lägga överskott
från  statliga bolag i ett konto  i
riksgälden.
Genom  att  utnyttja  det  samlade
överskottsmålet för offentlig sektor har
regeringen och dess stödpartier medvetet
budgeterat för underskott  i  statens
finanser, också i högkonjunkturer, varvid
det stora överskottet i pensionssystemet
kommit att täcka hålen i de statliga
fickorna. Detta är enligt min mening en
oansvarig  och  i  längden  ohållbar
hantering av statens finanser. Staten har
ålagt landets kommuner och landsting ett
balanskrav, vilket innebär att de måste
kompensera för ett underskott i den egna
budgeten,  inklusive pensionsåtaganden,
inom två år. I reservation 5 i detta
betänkande föreslår jag att ett liknande
balanskrav bör införas även för staten.
Sammanfattningsvis  föreslår  jag  att
riksdagen   ställer   sig   bakom
Centerpartiets förslag till inriktning av
budgetpolitiken. Riksdagen bör således
tillstyrka motion Fi17 (c) yrkandena 3, 5
och 6.
Jag avstyrker regeringens förslag  i
berörda delar liksom de övriga motioner
som är aktuella i sammanhanget.

10.    Utgiftstak för staten -
avsnitt 2.4, punkt 4 (m)

av Fredrik Reinfeldt, Gunnar Axén och
Tomas Högström (alla m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
Riksdagen fastställer utgiftstaket för
staten inklusive ålderspensionssystemet
vid  sidan av statsbudgeten till 884
miljarder kronor 2004. Därmed bifaller
riksdagen motion
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 3 och
avslår proposition 2002/03:100 punkt 3
samt motionerna
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 5,
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkande 7 och
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkande 4.

Ställningstagande

Med hänvisning till vår reservation 6, i
vilken vi beskriver vår syn på riktlinjer
för  budgetpolitiken,  anser  vi  att
utgiftstaket  för  staten  inklusive
ålderspensionssystemet  bör  vara  884
miljarder kronor för 2004.
Sammanfattningsvis  föreslår  vi  att
riksdagen ställer sig bakom Moderaternas
förslag  till utgiftstak för  staten.
Riksdagen bör således tillstyrka motion
Fi14 (m) yrkande 3.
Vi  avstyrker regeringens förslag  i
berörda delar liksom de övriga motioner
som är aktuella i sammanhanget.


11.    Utgiftstak för staten -
avsnitt 2.4, punkt 4 (fp)

av  Karin  Pilsäter  och  Christer
Nylander (båda fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
Riksdagen fastställer utgiftstaket för
staten inklusive ålderspensionssystemet
vid  sidan av statsbudgeten till 852
miljarder kronor 2004. Därmed bifaller
riksdagen motion
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 5 och
avslår proposition 2002/03:100 punkt 3
samt motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 3,
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkande 7 och
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkande 4.

Ställningstagande

Med hänvisning till vår reservation 7, i
vilken vi beskriver vår syn på riktlinjer
för  budgetpolitiken,  anser  vi  att
utgiftstaket  för  staten  inklusive
ålderspensionssystemet  bör  vara  852
miljarder kronor för 2004.
Sammanfattningsvis  föreslår  vi  att
riksdagen ställer sig bakom Folkpartiets
förslag  till utgiftstak för  staten.
Riksdagen bör således tillstyrka motion
Fi15 (fp) yrkande 5.

Vi avstyrker regeringens förslag i
berörda delar liksom de övriga
motioner som är aktuella i
sammanhanget.

12.    Utgiftstak för staten -
avsnitt 2.4, punkt 4 (kd)

av Mats Odell (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
Riksdagen fastställer utgiftstaket för
staten inklusive ålderspensionssystemet
vid  sidan av statsbudgeten till 853
miljarder kronor 2004. Därmed bifaller
riksdagen motion
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkande 7 och
avslår proposition 2002/03:100 punkt 3
samt motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 3,
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 5 och
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkande 4.

Ställningstagande

Med hänvisning till min reservation 8, i
vilken  jag  beskriver  min  syn  på
riktlinjer för budgetpolitiken, anser jag
att utgiftstaket för staten inklusive
ålderspensionssystemet  bör  vara  853
miljarder kronor för 2004.
Sammanfattningsvis  föreslår  vi  att
riksdagen   ställer   sig   bakom
Kristdemokraternas   förslag   till
utgiftstak för staten. Riksdagen  bör
således  tillstyrka motion Fi16  (kd)
yrkande 7.
Vi  avstyrker regeringens förslag  i
berörda delar liksom de övriga motioner
som är aktuella i sammanhanget.


13.    Utgiftstak för staten -
avsnitt 2.4, punkt 4 (c)

av Lena Ek (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
Riksdagen fastställer utgiftstaket för
staten inklusive ålderspensionssystemet
vid  sidan av statsbudgeten till 818
miljarder kronor 2004. Därmed bifaller
riksdagen motion
2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkande 4 och
avslår proposition 2002/03:100 punkt 3
samt motionerna
2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkande 3,
2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) yrkande 5 och
2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd)
yrkande 7.

Ställningstagande

Med hänvisning till min reservation 9, i
vilken  jag  beskriver  min  syn  på
riktlinjer för budgetpolitiken, anser jag
att utgiftstaket för staten inklusive
ålderspensionssystemet  bör  vara  818
miljarder kronor för 2004.
Sammanfattningsvis föreslår jag att
riksdagen   ställer   sig   bakom
Centerpartiets förslag till utgiftstak
för  staten.  Riksdagen  bör  således
tillstyrka motion Fi17 (c) yrkande 4.

Jag avstyrker regeringens förslag i
berörda delar liksom de övriga
motioner som är aktuella i
sammanhanget.

14.    Finansiering av statliga
åtaganden - avsnitt 3.1, punkt 6 (m,
fp, kd, c)

av  Fredrik  Reinfeldt  (m),  Karin
Pilsäter (fp), Mats Odell (kd), Gunnar
Axén (m), Christer Nylander (fp), Lena
Ek (c) och Tomas Högström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 6 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservation
14. Därmed bifaller riksdagen motion
2002/03:Fi13 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
yrkande 1.

Ställningstagande

Årsredovisningen för staten för 2002 ger
en utgångspunkt för analys av statens
verksamhet och finansiella ställning. Den
visar att redan givna åtaganden inte kan
finansieras med regeringens politik. I
stället  för  att  möta  detta  med
utgiftskontroll och långsiktig  balans
mellan  löpande intäkter och utgifter
förlitar sig regeringen i huvudsak på
intäkter  från  engångsförändringar  i
ekonomin.  Samtidigt  ökar  statens
kostnader dels med automatik, dels som
följd av nya åtaganden. På sikt är detta
inte en hållbar utveckling utan leder
till underminering av statsfinanserna.
Med  bifall  till motion  Fi13  (fp)
yrkande 1 bör riksdagen som sin mening ge
regeringen detta till känna.

15.    Budgetprocessen - avsnitt
3.3, punkt 7 (m, fp, kd, c)

av  Fredrik  Reinfeldt  (m),  Karin
Pilsäter (fp), Mats Odell (kd), Gunnar
Axén (m), Christer Nylander (fp), Lena
Ek (c) och Tomas Högström (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservation
15. Därmed bifaller riksdagen motionerna
2002/03:Fi13 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)
yrkande 2 samt
2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl. (kd)
yrkande 1
och avslår motionerna
2002/03:Fi272 av Kerstin-Maria  Stalin
(mp) och
2002/03:Fi273 av Gudrun Schyman m.fl.
(v).

Ställningstagande

Budgetlagen skapades för att garantera
ett  gott förvaltarskap av samhällets
gemensamma resurser. En viktig princip i
budgetlagen              är
bruttoredovisningsprincipen. Den innebär
att statens inkomster och utgifter ska
tas upp var för sig i statsbudgeten, och
därigenom blir budgeten tydligare och
olika åtgärder kan enklare prövas mot
varandra. Utgiftstaket för staten är ett
viktigt  budgetpolitiskt åtagande  som
bl.a. kan förhindra att tillfälligt högre
inkomster  används för att finansiera
varaktigt     högre     utgifter.
Bruttoredovisningen är en förutsättning
för att det ska vara meningsfullt att
använda utgiftstak och utgiftsramar vid
beredning av och beslut om statsbudgeten.
Vi kan med oro dessvärre konstatera att
regeringen   allt  oftare   frångår
bruttoredovisningsprincipen och således
bryter med de värderingar som kommer till
uttryck i bl.a. budgetlagens förarbeten
och  den  diskussion  som  föregick
stiftandet av lagen. Utgifter som är
bidrag och borde behandlas som utgifter
redovisas i stället som en minskning av
statens inkomster i syfte att kringgå
utgiftstaket. Vi ställer  oss  mycket
kritiska till regeringens agerande  i
budgetprocessen  och  redovisning  av
statens intäkter och utgifter.
För att säkerställa en god efterlevnad
av budgetlagen och skapa balans mellan
utgifter och inkomster bör enligt vår
mening nya metoder utvecklas som på ett
tidigt stadium ger varningssignaler när
alltför stora åtaganden görs utan att det
finns långsiktiga förutsättningar  för
dem. Exempel kan hämtas från det nya
pensionssystemet. Någon exakt parallell
kan inte göras, men ett balanstal av
liknande karaktär som inom det systemet
kan  ge tydliga varningssignaler  vad
gäller  statsbudgetens utveckling.  Vi
anser att regeringen bör få i uppdrag att
utreda möjligheterna att utveckla mått
liknande balanstalet i pensionssystemet
för att kunna beräkna de långsiktiga
åtagandenas kostnader och möjligheterna
att finansiera dessa.
Vad som nu har anförts bör med bifall
till motionerna Fi13 (fp) yrkande 2
och Fi23 (kd) yrkande 1 ges regeringen
till känna.
16. Barnbilaga i budgetpropositionen -
avsnitt 3.5, punkt 9 (c)
av Lena Ek (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 9 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som anförs i reservation
16.  Därmed bifaller riksdagen motion
2002/03:So250 av Maud Olofsson m.fl. (c)
yrkande 1.

Ställningstagande

Enligt min mening ska FN:s barnkonvention
alltid efterlevas, och alla relevanta
politiska beslut ska analyseras utifrån
hur de påverkar barnens situation. Jag
ser  därför allvarligt på den starka
kritik som FN:s barnkommitté uttryckt
bl.a. mot barns utsatta sociala ställning
och  asylsökande  barns  situation  i
Sverige. En hel del av den kritiken
grundar sig på följder av övergripande
ekonomiska beslut på olika utgiftsområden
i statsbudgeten. Det skulle underlätta
implementeringen av barnkonventionen om
en genomlysning av budgeten gjordes i en
barnbilaga, ett förfarande som för övrigt
också rekommenderas av Barnkommittén.
Frågan om barnbilagan väcktes  redan
1992 i riksdagen, men än i dag har ingen
budgetproposition försetts med en sådan
bilaga.  Det  pågående  arbetet  inom
Regeringskansliet kring redovisningen av
barnfrågorna samt strategierna för att
tydliggöra    barnperspektivet    i
statsbudgeten innebär i sig ett stort
steg  framåt för utvecklingen av  en
tydligare  uppföljning av  regeringens
barnpolitik, men jag vill ta ett steg
till.  Jag  vill  att  regeringen
återkommande beaktar konsekvenserna av
tidigare utfästelser och tar ett större
samlat  grepp  kring  den  ekonomiska
politiken vad gäller barn.
Jag   anser  därmed  att   varje
budgetproposition ska kompletteras med en
barnbilaga  där  samtliga  departement
tydligt markerar vilka utgifter som är
riktade till barn och unga, och där
regeringens barnpolitiska ambitioner och
prioriteringar  tydligt  framgår.  En
barnbilaga skulle underlätta regeringens
redovisning av sin politik och dessutom
underlätta för medborgarna att följa upp
och   värdera  politiken  ur  ett
barnrättsperspektiv.
Jag anser att riksdagen bör tillkännage
för regeringen som sin mening vad jag har
framfört   om   barnbilagan    i
budgetpropositionen. Detta innebär att
riksdagen  bifaller motion So250  (c)
yrkande 1.

Särskilt yttrande


Utskottets beredning av ärendet har
föranlett följande särskilda
yttranden. I rubriken anges vilken
punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i
avsnittet.
Budgetprocessen - avsnitt 3.3, punkt 7
(v)
av Lars Bäckström (v).
Vänsterpartiet lyfter i motion Fi273 fram
ett antal exempel på problem till följd
av  budgetprocessens  utformning  och
systemet med utgiftstak för staten.
Enligt min uppfattning finns det starka
skäl att se över hur budgetprocessen
fungerar utifrån de problemställningar
som anges i Vänsterpartiets motion och
därefter  pröva  olika  förslag  till
förändringar i enlighet med vad  som
anförs i motionen.
Jag kan dock samtidigt konstatera att
det för närvarande pågår en översyn av
budgetlagen inom ramen för det s.k. 121-
punktsprogrammet   som   regeringen,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna
kom överens om efter valet 2002. Jag kan
också notera att finansministern nyligen
i massmedier redovisat att regeringen nu
är beredd att pröva ett system med dubbla
utgiftstak med särskilda reserver för
sysselsättningsinsatser. I höst  avser
finansutskottet  dessutom  att  i  en
offentlig utfrågning behandla budgetlagen
och vilka erfarenheter som finns av den.
Jag  kan därför för närvarande  dela
finansutskottets bedömning att utskottet
tills  vidare bör avvakta beslut  om
ytterligare utvärdering och beslut med
anledning av budgetprocessen. Framöver
bör dock målsättningen vara att utveckla
budgetprocessen  så  att  riksdagens
styrning  ökar samtidigt som systemet
skapar goda förutsättningar för både en
långsiktig, stabil finanspolitik och en
aktiv konjunkturpolitik.

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslagVårpropositionen 2003

I  proposition 2002/03:100  2003  års
ekonomiska  vårproposition   föreslår
regeringen (Finansdepartementet)
såvitt avser den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken
1.     att riksdagen godkänner  de
förslag  till  riktlinjer  för  den
ekonomiska  politiken som regeringen
förordar (kapitel 1),
2.
3.     att riksdagen godkänner  de
förslag   till   riktlinjer   för
budgetpolitiken som regeringen förordar
(kapitel 1),
4.
5.     att  riksdagen  fastställer
utgiftstaket  för  staten  inklusive
ålderspensionssystemet vid sidan  av
statsbudgeten till 822 miljarder kronor
2003 och till 856 miljarder kronor 2004
(avsnitt 4.1.1).
6.

Regeringens skrivelse 101 Årsredovisning
för staten 2002

I  regeringens  skrivelse  2002/03:101
lämnar regeringen en redogörelse för det
ekonomiska utfallet i staten budgetåret
2002.

Följdmotioner med anledning av
proposition 100


2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m):

1.  Riksdagen  beslutar godkänna  det
förslag  till  riktlinjer  för  den
ekonomiska politiken som vi förordar i
motionen i kapitlen 5, 7 och 8.
2.  Riksdagen  beslutar godkänna  det
förslag   till   riktlinjer   för
budgetpolitiken som  vi  förordar  i
motionen i kapitlen 5 och 8.
3. Riksdagen fastställer utgiftstaket för
staten inklusive ålderspensionssystemet
vid sidan av statsbudgeten till 884
miljarder kronor för år 2004.

2002/03:Fi15 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp):

1.  Riksdagen  godkänner de  allmänna
riktlinjerna  för  den  ekonomiska
politiken som Folkpartiet liberalerna
förordar  enligt vad som  anförs  i
motionen.
2. Riksdagen godkänner riktlinjerna för
budgetpolitiken enligt vad som anförs i
motionen.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs  om  inriktningen  av  den
ekonomiska politiken syftande till att
uppnå 3 % årlig BNP-tillväxt.
4. Riksdagen godkänner målet att statens
finanser skall vara i balans över en
konjunkturcykel.
5. Riksdagen fastställer utgiftstaket för
staten inklusive ålderspensionssystemet
vid sidan av statsbudgeten till 852
miljarder kronor för 2004.5
6. Riksdagen godkänner riktlinjerna för
skattepolitiken enligt vad som anförs i
motionen.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om behovet av en utredning om
socialförsäkringarna.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin mening vad som i motionen
anförs om avveckling av det statliga
bolagsinnehavet.

2002/03:Fi16 av Alf Svensson m.fl. (kd):

1. Riksdagen godkänner de grundläggande
utgångspunkter  för  den  ekonomiska
politiken   som   Kristdemokraterna
förordar (avsnitt 6.1).
2. Riksdagen godkänner de förslag till
inriktning av den ekonomiska politiken
som   Kristdemokraterna   förordar
(avsnitten 6.2, 6.2.2-6.2.7).
3. Riksdagen godkänner det övergripande
mål för den ekonomiska politiken som
Kristdemokraterna  förordar  (avsnitt
6.2.1).
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin  mening vad som anförs  i
motionen  om  EMU-samarbetet  (avsnitt
6.3).
5. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin  mening vad som anförs  i
motionen   om   skattekvoten   och
utgiftstakens andel av BNP på  sikt
(avsnitten 10 och 11).
6. Riksdagen tillkännager för regeringen
som  sin  mening vad som anförs  i
motionen om skuldkvotens andel av BNP
(avsnitt 6.1.6).
7. Riksdagen fastställer utgiftstaket för
staten inklusive ålderspensionssystemet
vid sidan av statsbudgeten till 853
miljarder  kronor år  2004  (avsnitt
11.4).
8. Riksdagen godkänner de prioriterade
budgetområden för budgetpolitiken som
anges i motionen som riktlinje  för
regeringens   kommande  budgetarbete
(avsnitt 8.1-8.7).
9. Riksdagen begär att regeringen lägger
fram förslag till en långsiktig inkomst-
och utgiftsstrategi i enlighet med vad
som anförs i motionen (avsnitt 7.1.4).
10. Riksdagen begär att regeringen lägger
fram förslag till ett kompletterande
balansmål  för  statens  finansiella
sparande  över  en  konjunkturcykel
(avsnitt 7.1.2).

2002/03:Fi17 av Maud Olofsson m.fl. (c):

1.  Riksdagen  beslutar  godkänna  de
allmänna riktlinjer för den ekonomiska
politiken som Centerpartiet  förordar
(avsnitt 5).
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ett balanskrav på statens finanser.
3.  Riksdagen  beslutar  godkänna  de
riktlinjer  för  budgetpolitiken  som
Centerpartiet förordar (avsnitt 6).
4. Riksdagen fastställer utgiftstaket för
staten inklusive ålderspensionssystemet
till 818 miljarder kronor 2004 (avsnitt
6).
5.   Riksdagen   godkänner   som
planeringsförutsättningar      den
preliminära beräkningen av utgiftstaken
för 2005 och 2006 (avsnitt 6).
6.  Riksdagen  beslutar  godkänna  de
riktlinjer  för  skattepolitiken  som
Centerpartiet förordar (avsnitt 7).

2002/03:Fi23 av Mats Odell m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
efterlevnaden av budgetlagen.

Följdmotion med anledning av skrivelse
101


2002/03:Fi13 av Karin Pilsäter m.fl.
(fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att skrivelsen visar att redan gjorda
åtaganden  inte kan finansieras  med
regeringens nuvarande politik.
2. Riksdagen begär att regeringen utreder
möjligheterna att för statsfinansernas
del skapa liknande mått som balanstalet
i  pensionssystemet  för  att  mäta
åtaganden     mot     framtida
finansieringsmöjligheter.

Motioner från allmänna motionstiden 2002


2002/03:Fi272 av Kerstin-Maria Stalin
(mp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
långsiktighet  och  framförhållning  i
budgetarbetet.

2002/03:Fi273 av Gudrun Schyman m.fl.
(v):

Riksdagen beslutar att låta utvärdera
budgetprocessen  och  därefter  pröva
förslag till förändringar i enlighet med
vad i motionen anförs.

2002/03:Fi275 av Maria Wetterstrand m.fl.
(mp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om
behovet       av        ett
nationalförmögenhetsperspektiv.

2002/03:So250 av Maud Olofsson m.fl. (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
en barnbilaga till statsbudgeten.
Bilaga 2
Finansutskottets offentliga utfrågning
om  lönebildningen och den ekonomiska
tillväxten
Tid:  Torsdagen  den  13  februari
09.00-11.35

Lokal: Skandiasalen


Inbjudna

Riksbankschef Lars Heikensten
Generaldirektör   Ingemar   Hansson,
Konjunkturinstitutet
Generaldirektör   Anders   Lindström,
Medlingsinstitutet
Deltagande ledamöter
Sven-Erik Österberg (s), ordförande
Fredrik Reinfeldt (m), vice ordförande
Karin Pilsäter (fp)
Kjell Nordström (s)
Mats Odell (kd)
Gunnar Axén (m)
Christer Nylander (fp)
Tomas Högström (m)
Agneta Gille (s)
Siv Holma (v)
Jörgen Johansson (c)
Finansutskottets offentliga utfrågning om
lönebildningen  och  den  ekonomiska
tillväxten
Ordföranden:  Utskottets   ledamöter,
medier, åhörare och inte minst  våra
föredragande, nämligen riksbankschef Lars
Heikensten,  generaldirektör  Ingemar
Hansson  och  generaldirektör  Anders
Lindström hälsas hjärtligt välkomna till
dagens utfrågning om lönebildning och
ekonomisk tillväxt.
Bakgrunden  till  att finansutskottet
ville ha den här utfrågningen är att vi
väldigt noga har följt den ekonomiska
tillväxten och utvecklingen,  sett  i
förhållande  till  hur  den  svenska
lönebildningen har fungerat och också
till förutsättningarna i framtiden - hur
den  kommer att fungera. Det är med
spänning  vi  ser fram  emot  dagens
utfrågning.
Vi har tänkt oss upplägget så att Lars
Heikensten får inleda. Sedan får  vi
lyssna till Ingemar Hansson och därefter
till Anders Lindström. Innan vi sedan går
vidare till själva utfrågningen har vi en
kort kaffepaus.
Ännu  en  gång  hälsas ni  hjärtligt
välkomna. Härmed lämnar jag ordet till
riksbankschef Lars Heikensten. Varsågod!
Lars Heikensten: Tack så mycket, Sven-
Erik! Låt mig börja med att tacka för att
jag fått chansen att i dag komma hit för
att  tala om ämnet lönebildning  och
ekonomisk tillväxt. Inte minst är det
bra,  tycker jag, att få  göra  det
tillsammans med Anders Lindström  och
Ingemar  Hansson. De är  ju  chefer,
särskilt Anders men även Ingemar, för
myndigheter som på ett väldigt direkt
sätt är sysselsatta med lönebildningen
och med frågor som har att göra med
löneutvecklingen.
För Riksbanken är det på ett sätt inte
riktigt så. Vår huvuduppgift handlar om
inflationen. Men som en del i arbetet med
att ha inflationen under kontroll är
lönerna  naturligtvis väsentliga.  Jag
återkommer senare till detta.
Inledningsvis tänkte jag ta upp fyra
olika saker. Principiellt ska jag nämna
något om hur löneutvecklingen påverkar
vårt sätt att arbeta och hur den påverkar
penningpolitiken. Sedan tänkte jag ägna
lite  uppmärksamhet  åt  den  senaste
bedömningen som vi har gjort och lite
grann  kommentera  hur  vi  ser  på
löneutvecklingen  under  den  närmaste
tiden. Därefter tänkte jag vara  mer
normativ och resonera om vad som kan
tänkas    vara    ett    rimligt
lönekostnadsutrymme  på  längre  sikt.
Avslutningsvis tänkte jag  dra  några
slutsatser av de här resonemangen.
Jag  börjar  med  lönekostnadernas
betydelse. Eftersom lönekostnaderna utgör
70 % av det totala förädlingsvärdet i
ekonomin är det ganska uppenbart att
lönekostnaderna har en stor betydelse för
hur  kostnader och priser i ekonomin
utvecklas. Om vi ska göra bedömningar av
inflationsutsikterna   blir   därmed
lönekostnaderna i det sammanhanget en av
de   viktigaste   faktorerna.   Om
lönekostnadsutvecklingen är för  snabb
leder det till att man hamnar i en
situation där företagen påtagligt tvingas
höja sina priser. Resultatet kan då lätt
bli en inflation över vårt mål. Då hamnar
vi i situationen att penningpolitiken kan
behöva stramas åt och räntan höjas. Det
leder till att inflationen återförs till
målet,  men  till  priset  av  ökad
arbetslöshet och vikande tillväxt.
Utvecklingen av arbetslösheten hänger i
grund och botten samman med hur väl
arbetsmarknaden  och   lönebildningen
fungerar. Detta får vi nog tillfälle att
återkomma till.
Hur  man lägger upp penningpolitiken
tror  jag  har  effekter  på  hur
lönebildningen fungerar. Jag tror att den
inflationsmålsregim som vi haft under de
senaste tio åren har bidragit till att
minska  osäkerheten om  den  framtida
prisökningstakten. Det tror jag har varit
värdefullt  på  en  del  olika  vis.
Löntagarna behöver inte nu på samma sätt
som tidigare oroa sig för att de löner
man får ut äts upp av prishöjningar.
Arbetsgivarna kan också lättare räkna sig
fram till vad som kan tänkas vara ett
rimligt utrymme för löneökningar.
Det verkar också som om det som i
litteraturen  brukar   kallas   för
penningillusion  kan  ha  försvunnit.
Arbetsmarknadens parter förefaller nu i
större utsträckning än tidigare fokusera
på de reala lönekostnaderna, inte på de
nominella,  när man diskuterar  inför
avtalsrörelserna.
Parternas inflationsförväntningar, som
vi löpande följer upp, har legat runt 2 %
sedan  år 1996, vilket också är  en
indikation på att den här regimen har
fungerat relativt väl.
De  ändrade  förutsättningarna  för
lönebildningen har sannolikt  bidragit
till att de två senaste avtalsrörelserna
kännetecknas av en hög grad av samverkan
mellan  arbetsmarknadens  parter.  Det
förefaller finnas en större uppslutning
dn tidigare kring att industrin ska ha en
löneledande roll. Detta har manifesterats
i industriavtalen.
Sammantaget har vi fått en situation
som ser ganska annorlunda ut jämfört med
den vi hade på 1970- och 1980-talen. De
nominella lönerna har nu ökat med bara 4
%, medan de ökade med ungefär 8 % till
exempel under 1980-talet. Samtidigt har
vi fått en bättre reallöneutveckling. Det
var  ju  i stort sett ingen positiv
reallöneökning alls under 1970- och 1980-
talen men under 1990-talet har den, får
man väl säga, varit hyfsad.

Löneutveckling 1970-2002

Index   1970=100
Index 1993=100

Anm.  preliminärt  jan.-  nov.  2002
Källa: SCB
Låt mig nu ta mig an nästa område och
blicka framåt på de närmaste åren. Vad
ska man tro om lönekostnadsutvecklingen?
När  vi gör våra inflationsprognoser
måste  vi  utgå från bedömningen  av
löneavtalen,   efterfrågetrycket   på
arbetsmarknaden,     produktiviteten,
vinstmarginalerna,
inflationsförväntningarna, skatterna och
så vidare. Det är en mängd faktorer som
måste beaktas. Lönerna är en av  de
viktigaste i sammanhanget.
I höst inleds avtalsförhandlingar för
ungefär 2 miljoner arbetstagare.  Det
säger sig självt att utfallet av de här
förhandlingarna är av avgörande betydelse
för inflationsutvecklingen, och därmed
för  penningpolitiken. I den  senaste
inflationsrapporten, som kom i december,
gjorde vi bedömningen att konjunkturen
försiktigt skulle återhämta sig under det
här  året - efter en relativt  mild
konjunkturnedgång. Vi såg framför oss en
arbetsmarknad som måste sägas vara ganska
stark om man betänker att vi har haft en
avmattning i två år. Visserligen trodde
vi att sysselsättningen skulle komma att
falla något i början av det här året för
att  sedan  vända  uppåt  igen,  men
arbetslösheten förväntades vara fortsatt
förhållandevis låg.
Det ansträngda läget i kommunerna och
landstingen gjorde att vi inte räknade
med att Kommunal skulle få igenom några
mer omfattande ytterligare löneökningar
för sina medlemmar. Efterfrågeläget i
ekonomin bedömdes sammantaget  ha  en
ganska   dämpande   effekt    på
löneutvecklingen. Vi trodde därför inte
heller på några större spridningseffekter
från Kommunals avtalsuppsägning.
De här bedömningarna har vi inte på
något mer påtagligt sätt haft anledning
att ändra när vi senast hade sammanträde,
den 6 februari. Vi gick då inte in på
alla detaljer. Det gör vi mer i samband
med att vi gör inflationsrapporter. En ny
sådan kommer i mitten av mars, och den
får jag då tillfälle att komma till
utskottet och prata om.
Jag  tror  att det är viktigt  att
understryka att lönerna bara utgör en del
av  kostnaderna  för arbetskraften  i
företagen.   Förutom  den   direkta
lönekostnaden tillkommer olika typer av
kostnader för avtalade och lagstadgade
arbetsgivaravgifter och för  förmåner,
arbetstidsförkortningar och så vidare.
Det     är     den     totala
lönekostnadsutvecklingen som i  första
hand har betydelse för inflationstrycket,
inte löneutvecklingen i sig. Därför är
det också väldigt viktigt för oss att
uppskatta de andra lönekostnaderna.
När vi i inflationsrapporten gjorde vår
bedömning räknade vi med att de totala
lönekostnadsökningarna skulle ligga på
ungefär 5 % i år och ungefär
4 % nästa år. Av de 5 procenten i år är
nästan en hel procent olika typer av
lönebikostnader, som hänger ihop bland
annat  med  ökade  avgifter  till
avtalsbaserade system.
I den prognos som vi gjorde antog vi
att  produktivitetsutvecklingen  skulle
återhämta sig lite grann och närma sig
den mer trendmässiga nivån. Samtidigt
varnade vi i december för att det fanns
en risk för att lönekostnadsökningarna
skulle kunna komma att bli högre än de
4-5 % som vi räknat med. Mycket beror
naturligtvis     på      vilken
konjunkturutveckling det blir. Om det
blir den återhämtning som vi räknat med
eller om det skulle gå snabbare ökar
självklart riskerna för detta, och skulle
det bli en svagare utveckling än vi
räknat med minskar riskerna.
Utifrån  den faktiska statistik  som
kommit in under senare tid när det gäller
just löner och produktivitetsutveckling
ser det aningen bättre ut. Det om något
talar för att de här riskerna skulle vara
mindre   -   både   sett   till
produktivitetsstatistiken        i
nationalräkenskaperna och sett till den
senaste lönestatistiken.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg
att de lokala förhandlingarna inte är
helt avslutade. Vi vet av erfarenhet att
man tenderar att retroaktivt räkna upp
lönekostnaderna. Det har  varit  rätt
påtagliga sådana upprevideringar under
senare år.
Det finns en faktor som kan göra en
lite  mer  pessimistisk om  den  här
bedömningen, nämligen den rätt kraftiga
uppgång i el- och oljepriser som vi haft
under de senaste månaderna. Även om vår
huvudbedömning är - detta framgår av det
pressmeddelande som vi producerade den 6
februari - att den inte kommer att bita
sig  fast eller sätta sig  i  ökade
inflationsförväntningar i någon större
utsträckning, finns naturligtvis en risk
för detta. Skulle så ske och det i sin
tur får effekter på lönebildningen blir
situationen mer besvärlig att hantera.
Jag går nu över till den normativa
delen. Lönekostnadsutvecklingen spelar,
som jag tidigare var inne på, en viktig
roll  för Riksbanken därför att  den
påverkar inflationen. Samtidigt är det
egentligen inte så att Riksbanken behöver
ha  någon  speciell synpunkt  på  om
inflationen blir lite högre eller lite
lägre; det är så att säga inte vår sak,
utan vår sak är att, oberoende av hur
lönekostnaderna utvecklas, se till att
inflationen blir 2 % framöver. Men det är
uppenbart att med en löneutveckling som
är i linje med vad ekonomin "tål" blir
det lättare för oss att klara det här.
Det blir mindre reala kostnader, eller
för att tala klarspråk: Tillväxten kan
bli  högre och arbetslösheten  lägre,
vilket ju är en fördel.
På lång sikt kan lönerna inte växa
snabbare än värdet av det som produceras
- de varor och tjänster som tas fram.
Produktivitetsutvecklingen  är  alltså
avgörande    för    hur    hög
lönekostnadsutvecklingen kan tänkas vara.
Ju starkare produktivitetstillväxten är,
desto högre kan löneökningarna vara, med
hänsyn tagen till arbetstidsförkortningar
och annat.
Utgångspunkten för det här resonemanget
är dock att ekonomin befinner sig i
balans - att löne- och vinstandelarna är
stabila osv. Nästa diagram handlar om
detta. Ni kan se att vinstandelarna kan
mätas på lite olika sätt men bilden är
tydlig, de har krupit ned gradvis under
ett antal år. De reala lönekostnaderna
har  alltså  stigit  snabbare  än
produktivitetstillväxten. Löneandelen har
därmed stigit. Detta är inte långsiktigt
hållbart, utan på sikt måste vi ha en
anpassning av löne- och vinstandelar,
ungefär till vad som råder i vår omvärld,
för  att  vi  ska kunna  säkerställa
kapitalbildning  och   sysselsättning
framöver.
I  diskussionen  om  löneutvecklingen
förekommer  det  olika  ansatser  och
tumregler  för att bedöma hur  stort
lönekostnadsutrymmet kan tänkas vara på
längre sikt eller hur en lönekostnadsnorm
skulle kunna tänkas se ut. Alla bygger på
att man har en trovärdig penningpolitik
och  på att man kan räkna med  att
inflationen i genomsnitt blir i linje med
det mål som vi har satt upp. Men sedan
kan man göra lite olika bedömningar av
just produktivitetsutvecklingen.
Trots   problemen  med  de   här
beräkningarna, trots att de kan göras på
lite  olika sätt, tenderar de ganska
genomgående att landa på samma resultat,
nämligen   att  en  löneökningstakt
någonstans mellan 3,5 % och 4 % på längre
sikt skulle kunna vara rimlig. Men jag
tror att det finns anledning att vara
försiktig med den typen av bedömningar.
Ett problem är att de lätt tenderar att
leva sitt eget liv och bli ett golv i
löneförhandlingarna. Om det blir på det
sättet fungerar det inte, för det är
genomsnittet som ska hamna på de här
nivåerna.
För en försiktig bedömning talar också
det faktum att Sverige inom en inte
alltför avlägsen framtid kan komma att
vara med i EMU. Och även om vi inte är
det konkurrerar vi i hög grad med andra
europeiska länder. Under de senaste åren
har  lönekostnaderna i Sverige stigit
snabbare,  med  ungefär  1  %,  än
lönekostnaderna i euroområdet. Detta är
bara hållbart om man föreställer sig att
produktivitetsutvecklingen i det långa
loppet kommer att vara 1 % högre i
Sverige än i euroområdet.
Ytterligare en faktor som jag tycker
manar till försiktighet är att en inte
oväsentlig förklaring till att vi har
haft en bra produktivitetsutveckling i
Sverige under den senare delen av 1990-
talet är framväxten av telekomsektorn. Om
man räknar bort telekomproduktionen från
näringslivet ökade produktiviteten med
bara 1,9 % under åren 1995-2000, annars
med 2,8 %. Jag behöver inte påpeka att
framtiden för telekomsektorn framstår som
relativt osäker. Naturligtvis kan man
inte utesluta att andra sektorer kan dyka
upp  som  har  en  motsvarande  bra
utveckling.  Men  att  inteckna  ett
löneutrymme     baserat      på
produktivitetsstegringar   som   vi
historiskt haft i den sektorn är ändå
inte helt förnuftigt.
Det finns också skäl att påminna om att
det nominella lönekostnadsutrymmet här
kan, om vi skulle komma att gå med i EMU,
påverkas  också av ett  annat  skäl,
nämligen att ECB möjligen - tolkningen är
inte  alldeles självklar -  har  ett
ambitiösare  inflationsmål  än  vad
Riksbanken har. Skulle det vara så, krävs
det vid oförändrad produktivitetstillväxt
en lägre ökningstakt för de nominella
löneökningarna. Det här har naturligtvis
ingen betydelse för de reala lönerna
eller vad man faktiskt till slut får när
inflationen är borträknad. Men det kan
påverka  kraven  på  den  nominella
löneökningstakten.
För att avrunda kan jag säga följande.
Omläggningen av stabiliseringspolitiken
har  bidragit till att  den  svenska
lönebildningen har fungerat bättre i de
två  senaste avtalsrörelserna än  som
tidigare  var  fallet.  De  nominella
lönernas ökningstakt, som jag tidigare
här visat på, har närmat sig mera rimliga
nivåer. Samtidigt har, och det är kanske
det mest dramatiska, löntagarna kunnat få
goda reallöneökningar, vilket alls inte
var fallet tidigare. Denna utveckling har
understötts, har vi kunnat konstatera, av
en god produktivitetsutveckling under den
här perioden.
När vi blickar framåt är bilden i flera
avseenden mer oroande. Vinsterna är, som
jag    tidigare   visat,    mera
tillbakapressade, vilket inte ger samma
utrymme som det vi tidigare hade. Det är
heller inte, som sagt, uppenbart att
produktivitetsutvecklingen kan bli lika
hög som den varit under senare delen av
1990-talet.
Mot  den bakgrunden, men också  med
hänsyn till utvecklingen i omvärlden,
finns det behov av att få ned  den
genomsnittliga löneökningstakten  till,
eller till och med under, 3,5 %. Det
förefaller vara den "rimliga" nivån att
inrikta sig på.
I dagsläget är det där naturligtvis
ingen enkel uppgift. Arbetsmarknadsläget
nu är ju ett helt annat än det var
tidigare   under   1990-talet,   då
arbetslösheten var hög. Det är den inte
alls på samma sätt nu. Vi vet också att
det trots avmattningen råder brist på
arbetskraft i en del sektorer. Till detta
kommer tendenserna till kompensationskrav
som,  om de skulle sprida sig,  kan
komplicera lönebildningen ytterligare om
konjunkturen vänder uppåt.
Sedan finns det också oroande tendenser
när det gäller arbetskraftsutbudet. Den
demografiska utvecklingen ser ut att vara
sådan att vi får alltfler äldre under det
närmaste decenniet. Det innebär att det
ställs krav på mer arbetskraft i vissa
sektorer, inte minst i den offentliga
sektorn - inom äldrevården till exempel.
Samtidigt innebär det att det blir färre
personer i arbetskraften, att det blir
färre  personer  som  står   till
arbetsmarknadens förfogande. Till detta
kommer  bekymren  med  bland  annat
sjukfrånvaron.
Avslutningsvis vill jag säga att jag
tycker att det är viktigt att lyfta fram
uppgiften att få fler människor i arbete
som den verkligt avgörande utmaningen för
den  ekonomiska politiken i den  här
situationen.  Det  skulle  underlätta
lönebildningen. Naturligtvis skulle det
också  skapa ett bättre utrymme  för
ekonomisk tillväxt framöver. Kanske är
det ett väl så viktigt tema för en
hearing   i   finansutskottet   som
lönebildningen i sig. Här har vi nämligen
att göra med åtgärder som i väldigt hög
grad ligger i riksdagens händer. Tack så
mycket!
Ordföranden:  Tack  för  det,  Lars
Heikensten.  Ingemar  Hansson  från
Konjunkturinstitutet  får  nu  ordet.
Varsågod!
Ingemar Hansson: Tack så mycket och tack
för att jag blev inbjuden hit.
Lönebildningen  är  en   av   de
samhällsekonomiskt   absolut   allra
viktigaste frågorna och bestämmer i hög
grad  vilken  tillväxt  och  vilken
sysselsättningsutveckling  vi  kan  nå
framöver.  Därför  är  det  särskilt
glädjande att jag inbjudits för att prata
just om lönebildningen.
Lönebildningen  har  varit,  och  är
fortfarande, enligt min bedömning, ett
problem, en kritisk punkt, för svensk
ekonomi.  Jag tänkte först prata  om
löneutvecklingen i Sverige jämfört med
omvärlden under de senaste 20 åren. Jag
kommer  också att prata om  de  nya
villkoren för lönebildningen, oavsett om
vi går med i EMU eller inte. Vidare
kommer  jag att visa på hur  viktig
lönebildningen  är  för  den  samlade
produktionen,    välfärden    och
sysselsättningen. Slutligen  blir  det
några   punkter   om   hur   dels
arbetsmarknadens parter, dels regeringen
och  riksdagen  kan  främja  en  mer
välfungerande lönebildning.

Nominell timlön i näringslivet 1982-2002

Årligt  procentuell förändring,  3-års
glidande medeltal, nationell valuta

Vi  kan  börja  med  att  titta  på
löneutvecklingen under de senaste  20
åren. Ni ser här ett diagram som visar
timlöneutvecklingen i näringslivet dels i
Sverige, dels i euroområdet under de
senaste  20  åren. Bilderna  har  ni
tillgängliga på papper som delats ut. Här
framkommer  att löneökningstakten  har
avtagit under senare delen av 1990-talet
jämfört med 1980-talet. Det gäller såväl
i  euroområdet  som i  Sverige.  Den
viktigaste  observationen  är   att
löneökningstakten har legat  högre  i
Sverige än i euroområdet; det gäller den
allra största delen av den här perioden.
Under de senaste 15 åren har så varit
fallet, utom under åren 1992, 1993 och
1994.  Svensk löneökningstakt låg  då
lägre, men det var i samband med att vi
hade en extremt hög arbetslöshet.
Slutsatsen är alltså att förutom under
perioder med extremt hög arbetslöshet har
den  svenska  löneutvecklingen  varit
snabbare än löneökningen i euroområdet
under de senaste 15 åren.

Sveriges enhetsarbetskostnader i
näringslivet relativt euroområdet

Index 1980=100

Det här kan också illustreras genom att
titta på hur enhetsarbetskostnaden  i
näringslivet har utvecklats jämfört med
euroområdet. Då tas hänsyn även till
produktivitetsutvecklingen.  Den  blå
kurvan i diagrammet visar hur de relativa
lönekostnaderna utvecklats, bortsett från
växelkursvariationer. Index är satt till
100 år 1980. Diagrammet visar att år 1991
låg index på ungefär 137. Det betyder att
den   nominella  lönekostnaden  per
producerad enhet sammantaget har ökat med
37 % mer i Sverige än i euroområdet under
den här perioden. Om det vore det enda
som hände skulle svensk industri  ha
oerhört stora problem. Stora delar av
svensk industri skulle vara utslagen om
den relativa kostnaden hade ökat med 37 %
sedan år 1980.
Orsaken till att vi fortfarande har en
hyggligt stark svensk industri är att
växelkursen under den här perioden har
justerats ned ett antal gånger. Formellt
hade vi fast växelkurs, men det visade
sig ohållbart att ha en fast växelkurs
med den lönekostnadsutveckling som vi
hade.  Därför  har det skett  starka
deprecieringar av kronan, först genom
devalveringarna 1980 och 1981 och sedan
då  vi  gick över till en  flytande
växelkurs 1992. Den streckade kurvan i
diagrammet  visar  hur  den  relativa
lönekostnaden har utvecklats om vi även
tar hänsyn till växelkursförändringar.
Som ni ser har lönekostnaden i stället
sjunkit med ungefär 25 % år 2001 jämfört
med  1980 års nivå. Om man  beaktar
växelkursjusteringar   har   alltså
lönekostnaden i själva verket sjunkit
relativt  sett. Därför  har  Sveriges
industri   i   dag   en   hygglig
konkurrensposition. Vi  har  betydande
överskott i bytesbalansen.
Dock är en fast växelkurs som justeras
då och då ingen hållbar regim. Så kan en
ekonomi inte ha det på sikt, utan det
leder till en hög inflation och en svag
reallöneutveckling, som redovisats från
Riksbanken. I Sverige kom vi, liksom man
gjorde i många andra länder, fram till
att det inte var hållbart att ha en
inflationsekonomi av det slaget. Därför
sade vi i början av 1990-talet: Nu ska vi
ha en flytande växelkurs, men med ett
inflationsmål. Vi ska ha ett mål om 2 %
inflation.
Därmed    är    vägen    med
växelkursjusteringar  stängd.  Framöver
kommer vi inte att kunna anpassa en
alltför hög lönekostnadsutveckling genom
att låta växelkursen sjunka. Har  vi
ungefär samma inflationsmål som omvärlden
kommer vi på sikt att i genomsnitt ha en
stabil             växelkurs.
Växelkursjusteringsvägen är alltså stängd
ifall vi stannar utanför EMU. Om vi går
med i EMU är det ännu tydligare att man
inte kan ändra växelkursen, utan då har
vi en gång för alla fast växelkurs.
Det som fram till år 1995 kompenserade
för    en    alltför    stark
lönekostnadsutveckling,     nämligen
växelkursnedjusteringar, är således en
väg som är stängd oavsett om vi går med i
EMU     eller    inte.     Om
lönekostnadsutvecklingen även  framöver
tenderar att bli högre i Sverige än i
omvärlden kommer det, om vi inte är med i
EMU,  att mötas genom en åtstramande
penningpolitik som ökar arbetslösheten i
den  grad som krävs för att  bromsa
löneutvecklingen. Går vi med i EMU kommer
vi att tappa marknadsandelar och den
vägen tappa sysselsättning.
Den första och viktigaste slutsatsen är
alltså  att  vägen  med  systematiska
växelkursjusteringar är stängd oavsett om
vi går med i EMU eller inte. I stället
kommer  framöver  en  alltför  hög
lönekostnadsutveckling att resultera i
att  arbetslösheten  blir  högre  och
sysselsättningen lägre än i annat fall.
På Konjunkturinstitutet har vi räknat
på   en   långsiktig  ökning   av
arbetskraftskostnaderna ifall vi har en 2
% inflationsmålsregim respektive om vi
går med i EMU. Som Riksbanken sagt bygger
detta    på    antaganden    om
produktivitetsutvecklingen  i  svensk
ekonomi.

Vi bedömer att produktiviteten ökar på
ett sådant sätt att reallönerna på lång
sikt kan öka med ungefär 2 %. Det är den
bästa bedömningen vi kan göra utifrån
befintlig statistik. Men jag håller med
Riksbanken om att det är en stor
osäkerhet om detta. Det är ett betydande
osäkerhetsintervall runt de 2 procenten.

Nominella arbetskostnader och reallöner
på lång sikt

Årlig procentuell förändring

Givet att reallönerna ökar med 2 % - och
det räknar vi med att de på sikt kommer
att göra oberoende av om vi är  med i
EMU eller inte - bestäms utrymmet för
arbetskraftskostnadsökningar på lång sikt
av inflationsmålet. Vår bedömning är då
att  vi  för  närvarande  har  ett
inflationsmål om 2 % som har en stor
trovärdighet,   och   då   kommer
arbetskraftskostnaderna på sikt att öka
med 2 + 2 %, det vill säga med 4 %. Går
Sverige med i EMU har vi bedömt och
tolkat ECB:s inflationsmål så att man på
sikt kommer att uppnå 1 ½ % inflation. Är
det        sant        blir
arbetskraftskostnadsutvecklingen 3 ½ % i
genomsnitt, om Sverige går med i EMU.
Men som ni ser i det här diagrammet är
det    bara    den    nominella
arbetskraftskostnadsutvecklingen   som
skiljer. Den reala utvecklingen bedömer
vi kunna bli densamma. Det här gäller på
lång sikt och inkluderar en på lång sikt
stabil vinstandel. Vår bedömning är att
såväl Riksbanken som ECB har en hög
trovärdighet. De kommer i snitt att uppnå
sina inflationsmål. Givet detta och givet
vårt produktivitetsantagande kommer också
lönekostnaden att öka på sikt med 3 ½
respektive 4 %. Man kan säga att det är
givet av den penningpolitiska regimen,
och det är inte påverkbart av vare sig
svensk arbetsmarknads parter eller svensk
regering och riksdag.
Vad som anpassas, oavsett om Sverige
går med i EMU eller inte, är i stället
arbetslösheten. För att spetsa till det
kan man säga att arbetsmarknadens parter
numera har inflytande över den hållbara
sysselsättningen och arbetslösheten men
på sikt inte har någon möjlighet att
påverka  genomsnittlig  inflation  och
genomsnittliga lönekostnadsökningar, för
de  tenderar  att  bestämmas  av  de
inflationsmål som har satts upp, oavsett
om vi går med i EMU eller inte.

Nominell arbetskostnad per timme i
näringslivet 1996-2004

Årlig procentuell förändring

Frågan är då hur det ser ut om man tittar
på  de senaste åren och vill blicka
framåt. Är problemen lösta? Har vi nu
fått ned lönekostnadsökningen till en så
pass låg nivå att problemet är löst? Det
här diagrammet visar vår prognos för
arbetskraftskostnadsutvecklingen    i
Sverige respektive i euroområdet fram
till 2004. Som ni ser ligger vi även de
senaste åren och enligt våra prognoser en
bra bit över lönekostnadsutvecklingen i
euroområdet. Vi ligger över  den  4-
procentsgräns som jag sagt var kritisk
för  det fall att vi har kvar  vår
inflationsmålsregim.
Vi ser i det här diagrammet också att
löneutvecklingen inom euroområdet ligger
ungefär på de 3 ½ % som jag sagt är en
långsiktig
arbetskraftskostnadsökningstakt    vid
medlemskap i EMU. Den här bilden ger
alltså ett visst stöd för de 3 ½ % som
jag tidigare nämnt. Men man kan också se
att de svenska lönekostnaderna så sent
som 1996, alltså fyra år efter det att vi
övergick till en inflationsmålsregim med
2 % inflation, steg med så mycket som
7 %. Det är långt utöver vad som  är
hållbart vid 2 % inflation. Jag tycker
att det illustrerar den risk som vi lever
med.   Även   fyra   år   efter
inflationsmålsregimens introduktion gick
alltså  lönebildningen  så  fel  att
arbetskraftskostnaderna ökade med 7 %.
Enligt min bedömning är vi alltså på
intet sätt immuna mot misslyckanden vad
gäller lönebildningen utan det kan mycket
väl gå fel, och det gick ordentligt fel
så pass sent som 1996. Därtill skedde det
i en period när arbetslösheten var långt
över  vad  som  är samhällsekonomiskt
någorlunda rimligt och acceptabelt. Det
var alltså under en period med alltför
låg  sysselsättning och  alltför  hög
arbetslöshet som lönebildningen ändå gick
fel. Jag tycker att det illustrerar den
risk som vi lever med vad gäller svensk
lönebildning.
Normen  3  ½  % för den långsiktiga
lönekostnadsökningen för det fall att vi
går med i EMU ska inkludera allt. Allt
ska räknas, kan man säga. Det är den
sammanlagda  arbetskraftskostnaden  för
näringslivet  som  är  det  viktiga.
Historiskt  sett har lönebikostnaderna
ökat snabbare än lönerna. Räknar man
framåt bör man åtminstone räkna av kanske
en  halv  procentenhet  för  framtida
kostnadsökningar för pensionsförmåner och
annat utöver timlönen. Då blir det 3 %
kvar till timlöneutveckling.
Vidare måste man räkna med en viss
löneglidning utöver avtal. Om den lågt
skattas till en procentenhet får man
räkna av ytterligare 1 %. Kvar blir då
knappt 2 % i avtalsenliga löneökningar.
För att man ska nå 3 ½ % löneökning måste
de avtalsmässiga löneökningarna begränsas
till  högst 2 %. Detta visar vilken
utmaning vi står inför när det gäller att
få     ned     den    svenska
lönekostnadsutvecklingen.  Icke  desto
mindre är det just på dessa 3 ½ % som
euroområdet ligger. Det är alltså inte
något i princip omöjligt, men det krävs
en anpassning nedåt för svensk del.

Nominell arbetskostnad per timme i
näringslivet 1996-2010

Årlig procentuell förändring

Vi  har även gjort kalkyler för den
ekonomiska utvecklingen för det fall att
Sverige går med i EMU. Vi gjorde dem i
den  senaste lönebildningsrapport  som
finns tillgänglig, bland annat på KI:s
hemsida. Vi har räknat fram till 2010,
och  detta  är  den  mest  sannolika
utvecklingen.  Det  är  inte  den
samhällsekonomiskt bästa men den mest
sannolika utvecklingen. Vi räknar med att
lönekostnaderna fram till 2010 i Sverige
kommer att öka något snabbare än de 3 ½ %
som är ett slags jämförelsepunkt för det
fall att vi går med i EMU. I den här
kalkylen anpassar vi oss gradvis ned till
3 ½ %, men under fem till åtta år ligger
vi däröver.
Är då detta en acceptabel utveckling?
Lönekostnadsökningen dämpas successivt,
och man skulle kunna vara nöjd med detta.
Men enligt vår bedömning är detta inte en
acceptabel eller önskvärd utveckling. Den
är den mest sannolika, men den är inte
önskvärd.  Samhällsekonomiskt  är  det
oerhört viktigt att också kunna ha en hög
sysselsättning och en låg arbetslöshet.
Regeringen och riksdagen har satt upp ett
mål  om 80 % sysselsättningsgrad för
personer mellan 20 och 64  år.  Vår
bedömning är att man inte kommer att nå
detta mål utan att sysselsättningsgraden
i stället, givet den löneutveckling som
jag  beskrivit, successivt kommer att
sjunka tillbaka till drygt 77 %.

Reguljär sysselsättningsgrad i
huvudscenariot

I procent av befolkningen i åldern 20-64
år

Det är delvis demografiska faktorer som
gör att sysselsättningsgraden sjunker. 40-
talisterna    går    in     i
förtidspensionsåldern, och där har man
lägre  förvärvsfrekvens än  i  övriga
åldersgrupper. Men det är en del i det
hela. Därtill kommer en bedömning av hur
lönebildningen fungerar. Den här kalkylen
baserar  sig på att den så  kallade
jämviktsarbetslösheten  uppgår   till
ungefär 4 %. För att lönerna inte ska
skena i väg behövs det ungefär 4 %
arbetslöshet,  och då  når  vi  inte
sysselsättningsmålet.
Det här är alltså det som vi bedömer
som den mest sannolika utvecklingen, men
den är absolut inte samhällsekonomiskt
önskvärd utan det vore samhällsekonomiskt
oerhört mycket bättre om vi kunde uppnå
80  % sysselsättning. Det skulle  ur
väldigt  många  synvinklar  ge  stora
vinster. Den totala produktionen skulle
bli  högre,  och  därmed  skulle  de
offentliga finanserna bli väldigt mycket
starkare.
Detta är alltså ingen önskvärd utveckling
utan  vår  bedömning  är  att  det
samhällsekonomiskt  i  stället  vore
lämpligt att arbetskraftskostnaderna de
närmaste åren ökar med 3 ½ %, inte med
drygt 4 %. Om lönekostnadsutvecklingen
kunde begränsas till 3 ½ % även från och
med i år skapas det bättre utrymme för en
stigande sysselsättning framöver.  Vår
bedömning är att oavsett om Sverige går
med  i  EMU  eller  inte  är  en
lönekostnadsutveckling  om  3  ½  %
samhällsekonomiskt  väl  avvägd.  Den
prognos om drygt 4 % som vi har är alltså
jämfört med detta för hög.

I fjolårets lönebildningsrapport gjorde
vi  en  kalkyl  som  illustrerar  de
samhällsekonomiska  vinsterna  med  en
bättre lönebildning. Vi preciserade en
bättre   lönebildning   som   att
arbetslösheten i genomsnitt skulle kunna
hållas på 3 ½ i stället för 5 %. Det är
en rätt så måttlig skillnad mellan de två
fall som vi har räknat på, och den ligger
inom det osäkerhetsintervall som råder.
Vi räknade då med att på sikt, inom
fyra-fem år, skulle den bättre fungerande
lönebildningen leda till 3  %  högre
sysselsättning. Arbetslösheten skulle bli
lägre,  och arbetsutbudet skulle  bli
högre. Därmed skulle BNP kunna  vara
ungefär 3 % högre, och sist men inte
minst skulle de offentliga finanserna
förbättras  så  mycket  genom  lägre
arbetslöshet att det skulle finnas 45
miljarder   kronor   mer    till
skattesänkningar och utgiftsreformer.
Utväxlingen mellan sysselsättning och
förbättrade  offentliga  finanser  är
således väldigt stark. Om vi lyckas få
upp sysselsättningen blir utgifterna för
a-kassa lägre, men det är egentligen den
lilla komponenten. Det stora är  att
inkomstskatterna,  arbetsgivaravgifterna
och momsen blir högre. Utväxlingen i ett
land med höga skatter som Sverige är
oerhört stor, så den här ganska lilla
skillnaden   i   jämviktsarbetslöshet
resulterar i 45 miljarder kronor mer i
utrymme     för     ofinansierade
skattesänkningar  och   ofinansierade
utgiftsreformer.
Det allra bästa sättet för regeringen
och riksdagen att framöver kunna sänka
skatterna och genomföra utgiftsreformer
utan att behöva finansiera det genom
andra    skattehöjningar    eller
utgiftsminskningar är att se till att få
upp sysselsättningen. Dels gäller det att
öka arbetsutbudet i största allmänhet,
dels  gäller det att främja en  väl
fungerande lönebildning, så att vi kan
hålla arbetslösheten på 3 ½ % i stället
för 5 %, som angavs i exemplet.
Vi har också gjort en kalkyl över vad
som händer om lönebildningen går fel. Jag
nämnde ju att det skedde 1996, och det är
inte uteslutet att det händer även i
framtiden. Vi har publicerat en kalkyl i
Konjunkturläget i december i år. Vi har
en stor lönerörelse år 2004, så vi har
gjort en kalkyl över vad som händer om
2004  års  lönerörelse  utmärks  av
kompensationstänkande. Scenariot kan vara
att Kommunal får igenom en del av de krav
som  man har angivit och att  andra
löntagarorganisationer       kräver
kompensation för det genom en  högre
löneutveckling år 2004 än vad man skulle
ha fått i annat fall.

Arbetslöshet och lön

Avvikelse i procentenheter

I det här fallet har vi räknat med att
andra  än  kommunalanställda  får  1
procentenhet extra i löneökningar år 2004
jämfört med huvudscenariot. Det är alltså
ett kompensationstänkande utöver vad vi
tror  är  mest sannolikt, motsvarande
1 procentenhets extra löneökningar i hela
den privata sektorn plus i staten. Då
ökar de totala lönerna 0,7 procentenheter
mer än vad de skulle ha gjort i annat
fall. Det här diagrammet visar alltså
utvecklingen   jämfört   med   vårt
huvudscenario.
Då ska Riksbanken höja räntan, för då
ökar inflationstrycket, och den uppgift
som Riksbanken har fått av riksdagen är
att se till att inflationen återförs till
2 %. Riksbanken ska alltså höja räntan i
det läget. Då blir arbetslösheten högre.
Vi räknar alltså med att arbetslösheten
blir ett par tiondelar högre på grund av
Riksbankens åtstramning, och det bromsar
i sin tur löneökningen.

Reguljärt sysselsatta 20-64 år

I procent av befolkningen

Kostnaden  för detta är  alltså  att
arbetslösheten temporärt blir högre och
att sysselsättningen blir lägre. Här ser
ni en ganska betydande utväxling även för
sysselsättningen för den lilla  extra
procentenheten  i lönekompensation  år
2004. Slutsatsen är alltså att svensk
samhällsekonomi mår mycket bättre om det
inte blir kompensationskrav 2004 men att
det  finns  risk för att  det  blir
kompensationskrav.
Vad kan man då göra för att främja en
samhällsekonomiskt     välfungerande
lönebildning och ytterst för att uppnå en
hög sysselsättning och låg arbetslöshet
på ett hållbart sätt?
·     Parter och medlare kan bidra
till väl fungerande lönebildning
·
·     Se till att arbetskostnaderna
ökar  med  högst 3,5  %  så  länge
sysselsättningsgraden understiger 80 % -
motsvarar  högst 2 % i avtalsenliga
löneökningar.
·
·    Se till att lönebildningen i sig
inte ger alltför höga arbetskostnader.
·
Om arbetskostnaderna ändå hamnar alltför
högt  så bromsa löneökningstakten  så
snabbt som möjligt.
Vår bedömning är att arbetsmarknadens
parter och medlare kan medverka till
detta på tre sätt. De kan för det första
via sina avtal på central, lokal och
individuell  nivå  se  till   att
arbetskraftskostnaderna ökar med högst
3  ½  % så länge vi inte har nått
sysselsättningsmålet.  Som  jag  sade
tidigare motsvarar det högst 2 %  i
avtalsenliga löneökningar.
Man kan för det andra se till att
lönebildningen inte i sig själv går fel
och    orsakar    för    höga
arbetskraftskostnadsökningar, vilket som
jag sagt senast skedde 1995-1996 och
riskerar att ske även 2004.
För det tredje kan man se till att om
arbetskraftskostnaderna ändå skulle hamna
för högt - kanske av andra skäl än att
arbetsmarknadens parter själva misslyckas
med   lönebildningen  -  återställa
lönekostnaderna så snabbt som möjligt.
·    Regering och riksdag kan bidra
till en väl fungerande lönebildning
genom:
·
·    att utforma arbetsmarknads-,
utbildnings-, social- och hälsopolitiken
så att sysselsättningsgraden kan vara 80
%
·
·    att inte öka arbetskostnaderna
genom höjda arbetsgivaravgifter
·
·    att inte öka företagens
kostnader för t.ex. sjukfrånvaro eller
rehabilitering utan balanserade
sänkningar av arbetsgivaravgifterna
·
att  inte  lagstifta  om  förkortad
arbetstid.
Vad kan då regering och riksdag göra? För
det första kan man utforma den samlade
arbetsmarknads-, utbildnings-,  social-
och  sysselsättningspolitiken  så  att
sysselsättningsgraden kan vara 80 % på
ett hållbart sätt. Det krävs då åtgärder
för att öka arbetsutbudet jämfört med det
huvudscenario som vi har. Jag instämmer
helt med Riksbanken om att en av de
viktigaste uppgifterna för regering och
riksdag för att nå en god utveckling av
sysselsättning och produktion och ytterst
välfärd i Sverige är att främja ett högt
arbetsutbud.
Vidare tycker jag att man bör undvika att
lägga sten på börda för arbetsmarknadens
parter. 3 ½ % lönekostnadsökning, som är
vad  vi  tycker är samhällsekonomiskt
lämpligt, är rätt så lågt jämfört med vad
vi har nått tidigare. Det är viktigt att
det utrymmet inte inskränks, så att det
blir ännu svårare för arbetsmarknadens
parter  att  uppnå en väl fungerande
lönebildning. Därför skulle  vi  från
institutets  sida vilja  avråda  från
regeländringar som höjer arbetsgivarnas
kostnader   och  därmed  inskränker
löneutrymmet. Det är som sagt svårt nog
att  få ned lönekostnadsökningen till
3 ½ %, och därför bör man inte öka
arbetskraftskostnaden t.ex. genom höjda
arbetsgivaravgifter. Om man lägger på
företagen kostnaderna för sjukfrånvaro
och annat, vilket i sig kan vara en god
idé, bör man balansera det fullt ut med
sänkta arbetsgivaravgifter, och sedan bör
man vara försiktig med att lagstifta om
förkortad  arbetstid,  för  även  det
riskerar att driva upp timlönen.
Ordföranden: Jag ber att få tacka Ingemar
Hansson,  Konjunkturinstitutet,   för
föredraget och lämnar över ordet till
Anders Lindström från Medlingsinstitutet.

Anders  Lindström:  Ordförande!  Till
skillnad från företrädarna för världens
äldsta riksbank och det väletablerade
Konjunkturinstitutet måste jag börja med
att säga någonting om vad vi gör på det
här området. Medlingsinstitutet är en ny
myndighet, och vår roll i lönebildningen
är dels att medla i uppkomna konflikter,
dels  att ansvara för den officiella
lönestatistiken.  Men  i  det  här
sammanhanget är det viktiga att vi verkar
för en väl fungerande lönebildning. Det
är då två frågor som man måste klara ut.
Den  första är vad som är  en  väl
fungerande lönebildning. Vad vi gör när
vi verkar får jag väl försöka svara på
löpande.

En väl fungerande lönebildning

·    ger reallöneutveckling
·
·         medverkar     till
sysselsättningstillväxt
·
·    ger i så liten utsträckning som
möjligt upphov till
arbetsmarknadskonflikter
·
·    möjliggör förändrade
"relativlönelägen"
·
·    åstadkommer jämställda löner
mellan kvinnor och män
·
·    stimulerar produktivitetsökning
·
Vi har försökt att med ledning av den
proposition som ligger till grund för
Medlingsinstitutet klara ut vad regering
och  riksdag har avsett med en  väl
fungerande lönebildning. Det första är
naturligtvis  att  den   ska   ge
reallöneutveckling, men  lönebildningen
ska   också  medverka   till   en
sysselsättningstillväxt.  I  så  liten
utsträckning som möjligt ska den  ge
upphov till konflikter, i vart  fall
konflikter  som medför kostnader  för
tredje man. Den ska möjliggöra förändrade
relativlönelägen. Det ska gå att förändra
lönerna för grupper av löntagare. Den ska
i största allmänhet åstadkomma jämställda
löner  mellan kvinnor  och  män  och
stimulera produktivitetsutvecklingen.

och ska kunna förenas med:

·      att  den  konkurrensutsatta
sektorn är lönenormerande
·
·     att kostnadsutvecklingen inte
överstiger  den  i våra  viktigaste
konkurrentländer
·
·      de  förhandlingsformer  som
parterna själva väljer, dvs.  såväl
centrala    förbundsavtal    som
decentraliserad  och individualiserad
lönebildning
·
. men allt detta inom den "norm" som
bestäms av:
·      produktivitetstillväxten  i
industrin och
·
inflationsmålet
Men  lönebildningen ska  också  kunna
förenas med att den konkurrensutsatta
sektorn  är  normerande  och  att
kostnadsutvecklingen  inte  överstiger
löneökningstakten  i  våra  viktigaste
konkurrentländer. Detta ska kunna ske med
de förhandlingsformer som parterna själva
bestämmer. Staten ska alltså förhålla sig
neutral  till  om  man  vill  ha
centraliserade  löneavtal  eller  helt
decentraliserad  och  individualiserad
lönebildning. Effekterna ska ändå vara de
som  jag  har beskrivit. Det  kanske
viktigaste är att allt detta ska ligga
inom  den norm som vi nu har  hört
företrädarna för Riksbanken och KI tala
om   och   som   bestäms   av
produktivitetstillväxten i industrin och
i inflationsmålet.
När vi talar med parterna lutar vi oss
mot    den    bedömning    som
Konjunkturinstitutet gör en gång om året
av samhällsekonomiska förutsättningar för
lönebildningen. Vi uttolkar det så att
det som är det långsiktigt hållbara och
önskvärda är att kostnadsökningstakten
icke får överstiga 3 ½ %. Vi kan då se
efter hur lönebildningen har fungerat de
senaste åren i förhållande till vad jag
definierade  som  en  väl  fungerande
lönebildning. Vi kan nu i stort se 2002
års resultat, även om det måste göras en
reservation att konjunkturlönestatistiken
inte är definitiv förrän ungefär tolv
månader i efterskott. Det är  alltså
fortfarande något av en prognos  för
utfallet vad gäller 2002.
Anm. Uppgifterna för 2002 baseras på
utfallet jan.-nov.
Lönerna för arbetare i privat sektor har
ökat med 3,6 % och för tjänstemän i
privat sektor med 4,1 %. Detta bekräftar
en tendens som jag ska återkomma till,
nämligen att tjänstemännens  löner  i
synnerhet på den privata sidan ökar mera
än  arbetarnas. Tendensen  har  varit
densamma under en rad år.
För hela arbetsmarknaden januari till
och  med  november  har  vi  ett
resultatutfall på 3,9 %. Vi räknar med
att det kommer att öka till 4,1 %. Bland
annat vet vi att statens  siffra inte
kommer att bli 2,9 % utan sannolikt
någonting runt 4 %. Av detta kan vi
utläsa att vi har haft en något avtagande
löneökningstakt.    Löneökningstakten
minskar med ett par tiondelar jämfört med
2001. Skillnaderna mellan arbetare och
tjänstemän på den privata sidan minskar
också något, men tendenserna står ändå
kvar.

Nominallön, reallön och KPI

Procentuell förändring

Jag  ska  först  säga  något  om
reallöneutvecklingen, som kanske är den
första punkt där man ska bedöma  om
lönebildningen fungerar eller ej.
Den serie av staplar som representerar
reallöneutvecklingen är den bästa årsrad
som man kan finna på ungefär 35-40 år. Vi
får  gå tillbaka till 60-talet eller
början av 70-talet för att hitta en
motsvarande   årsrad  med   positiv
reallöneutveckling för svenska löntagare
-  detta  i  kombination  med  att
nominallönerna och ökningstakten för KPI
har sjunkit kraftigt.
Så  långt är det ett bra betyg på
löneutvecklingen för den gångna perioden
1996-1997 och fram till i dag, även om
ökningstakten är något vikande.


Arbetskostnadsindex, näringslivet

Procentuell förändring från föregående år

År 2002 baserat på utfallet
jan.-nov.
De skilda ökningstakterna för arbetare
och  tjänstemän ser ut så här under
perioden 1996-2002. Jag gör fortfarande
den reservationen att det är något av en
prognos.  Skillnaden  i  ökningstakt
minskar,  men  en väsentlig  skillnad
består, vilket kanske i sig kommer att
vara ett problem framöver.

Lönekostnader per timme i näringslivet

Nationella   valutor,   procentuella
förändringar från föregående år
19 19 19 19 20 20 20
96 97 98 99 00 01 02
*
Exkl.
arbetsgivara
vgifter
Sverige   5, 4, 4, 3, 3, 4, 3,
9  5  0  1  7  3  9
Euroområdet 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3,
0  4  1  7  5  6  6
Skillnad   2, 2, 1, 0, 0, 0, 0,
9  1  9  4  2  7  1
Inkl.
arbetsgivara
vgifter
Sverige   6, 4, 4, 3, 4, 4, 4,
4  6  8  7  1  8  0
Euroområdet 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3,
2  5  0  4  3  5  6
Skillnad   3, 2, 2, 1, 0, 1, 0,
2  1  8  3  8  3  4
*  Prognos baserad på de tre första
kvartalen 2002
Ett  av måtten på en väl fungerande
lönebildning är att ökningstakten inte
får  avvika i förhållande till  våra
viktigaste konkurrentländer. Även Ingemar
Hansson har visat att så är fallet. Här
försöker vi beskriva hur stor skillnaden
har varit. Möjligen kan vi se en tendens
att skillnaden i ökningstakt i jämförelse
med euroområdet avtar något vad gäller
de direkta avtalslönerna. Lägger vi till
förändringar i arbetsgivaravgifter ser vi
att  det fortfarande är en betydande
skillnad, även om takten tycks avta något
även 2002. Jag betonar återigen att det
är  en  prognos.  Förmodligen  blir
skillnaden  lite större när  det  är
färdigräknat.
Här kvarstår problemet att den svenska
löneökningstakten fortfarande är något
för  snabb  i förhållande till  våra
viktigaste konkurrentländer.

Strejker och lockouter i Sverige
1985-2002

Antal dagar

Avtalsrörelsen 2002 omfattade ungefär en
halv  miljon  arbetstagare  och  ett
sjuttiotal avtal, samtliga inom staten.
Den  gällde  delar av  den  grafiska
industrin,  transportsektorn,  IT  och
telekom.  Det  var en  fortsatt  låg
konfliktbenägenhet. År 1995  var  ett
undantag, men sedan början av 90-talet
har  antalet förlorade arbetsdagar  i
vvrigt i konflikter i form av strejker
och lockouter varit fallande. Det är ett
så lågt utfall att vi inte riktigt kan
mäta det i den här statistiken, som bland
annat redovisas till Eurostat och som
visar antalet tusen dagar per år. Det är
mindre  än 1 000 dagar förlorade  i
konflikter åren 1998, 2000 och 2002.
En annan tendens från mitten av 90-
talet står sig, nämligen att parterna
förmår att träffa avtal i rätt tid. Vi
har haft ett gammalt problem med att
avtalsförhandlingarna har dragit ut på
tiden, och det har vi nu i stort kommit
till rätta med. De flesta avtal träffas
inom  några veckor före eller  efter
utlöpningstiden för det gamla avtalet.
Vad  avser  2003  har  vi  utöver
förhandlingarna  mellan  Kommunal  och
kommun- och landstingsförbunden knappt
ett  femtiotal avtal. Det är ungefär
150 000 löntagare som omfattas, främst
inom transportsektorn. Såvitt vi kan se
så här långt ligger avtalsökningsnivåerna
på mellan 3 och 4 %. Till detta kommer
kostnadsökningen i de  avtalsreglerade
trygghetssystemen. För arbetare är det
0,9 % i AGS-avtalssystemet. För privata
tjänstemän  kommer  avgiftsökningar  i
framför allt ITP-systemet. Hur mycket är
fortfarande oklart.
Kommuner   och   landsting   har
kostnadsökningar    för    avtalade
trygghetssystem om i storleksordningen
2 %. Jag har visat att löneökningstakten
i kommuner och landsting i fjol var
ca 4,3 % och ytterligare lite större år
2001. Om vi utgår från att ökningstakten
inte nämnvärt vänder nedåt år 2003 får
kommuner      och     landsting
arbetskraftskostnadsökningar      i
storleksordningen 6 %. Då har vi inte
intecknat några förändrade utfall för
Kommunal.
Man  måste  fråga sig  om  det  är
långsiktigt  förenligt  med  att  den
konkurrensutsatta    sektorn    är
lönenormerande att den offentliga sektorn
år efter år har ett väsentligt större
utfall på löneökningarna.
2004 års lönerörelse kommer att omfatta
större  delen  av  arbetsmarknaden.
Undantagen   är   framför   allt
tjänstemannafacken inom offentlig sektor.
Läkare, lärare, SKTF, Vårdförbundet och
Akademikeralliansen har alla avtal med
kommuner och landsting som löper ut först
den 31 mars 2005. Därutöver omfattas
alltså såvitt vi nu vet i stort sett hela
arbetsmarknaden. Förberedelserna börjar
nu.  De  flesta organisationer kommer
förmodligen  inte att precisera  sina
yrkanden förrän efter folkomröstningen i
september.
Procentuell andel företag med brist på
yrkesarbetare respektive tjänstemän, i
industrin

Såvitt vi kan se av den statistik som vi
får från AMS och från en del prognoser
för arbetskraft kommer vi inte att ha
några omfattande problem med brist på
arbetskraft. Bristtalen har nu  varit
fallande i två år. Det hindrar inte att
det finns akut brist inom enskilda yrken
på  begränsade  områden,  av  typen
specialistläkare,  sjuksköterskor  med
specialistkompetens, busschaufförer, VVS-
montörer och ytterligare några yrken. Men
generellt sett har vi inte haft så låga
bristtal  sedan  1994.  Bristen  på
arbetskraft bör därför inte generellt
driva upp löneökningstakten.
Det finns dock en del andra faktorer
som kan sägas skapa osäkerhet. En av dem
är  eventuella  politiska  beslut  om
arbetstidsförkortning.   Varje   dags
arbetstidsförkortning  motsvarar  ½  %
lönekostnad  och  ska  räknas.  Ett
eventuellt beslut om en ny helgdag om
inte samtidigt en annan dag tas bort
motsvarar också ½ % lönekostnadsökning.
Förändringar    i    arbetsgivarnas
betalningsansvar för sjuklöner påverkar
naturligtvis också. Jag har pekat på de
avtalade trygghets- och pensionssystemen.
Därutöver pågår förhandlingar mellan LO
och Svenskt Näringsliv om ett så kallat
omställningsavtal.  Vi  vet  inte  om
förhandlingarna kommer att sluta i ett
avtal i år. Gör de det kommer säkerligen
kostnaden att få räknas av kommande år.
Slutar de inte i ett avtal är det möjligt
att      frågan      påverkar
förbundsförhandlingarna.
Beroende på vad parterna i kommuner och
landsting   kommer   överens   med
Kommunalarbetareförbundet om kommer vi
att  ha  mer  eller  mindre  av
kompensationskrav på andra områden. Jag
säger "beroende på", för vi vet inte i
dag  vad det här avtalet kommer att
resultera  i. Men det är liksom  en
självklarhet att löntagare i jämförbara
yrken i industrisektor och servicesektor
jämför sig med utfallet på den kommunala
sektorn,  och deras krav kommer  att
påverkas av det.
Om man summerar något av de gångna
lyckosamma åren är det, som ni har hört
från  de  två  föregående  talarna,
egentligen tre faktorer som har medverkat
till att vi har fått ett så positivt
utfall.
Vi   har   intecknat   företagens
vinstmarginaler på ett sätt som man inte
kan rekommendera att man fortsätter med,
utan   på   något   sätt   måste
vinstmarginalerna  vara  i  långsiktig
balans.
Vi har haft en produktivitetsutveckling
som varit större än omvärldens, och det
är väl få som tror att vi bestående
kommer att ha en produktivitetsutveckling
som  är  kraftigt  avvikande  från
euroområdet.
Kronkursen har justerats så att den
konkurrensutsatta       industrins
konkurrenskraft har bibehållits, och vi
kan  inte heller bygga lönebildningen
långsiktigt på en fallande kronkurs.
Ingen av dessa tre faktorer finns till
handa för en långsiktig lönebildning som
är för hög. Vi kan nu se att vi fortsatt
ligger något för högt för att nå de
politiskt  övergripande  målen   om
förbättrad sysselsättning. Därmed finns
det alltså fortsatta problem med den
svenska lönebildningen.
Ordföranden: Vi tar nu en kort paus.
Ordföranden: När vi nu har återsamlats
ska vi påbörja själva utfrågningen.
Kjell Nordström (s): Jag skulle vilja
ställa en fråga till Lars Heikensten.
Såvitt jag förstår pågår en diskussion
inom ECB om att ändra inflationsmålet
något. Hur skulle det påverka svenska
löner? Skulle det vara möjligt för dem
att  ligga något högre än  vad  som
redovisades i prognosen tidigare?
Jag vill ställa en fråga till Anders
Lindström och kanske även till övriga.
Det pågår en diskussion om lönerna för de
offentligt  anställda,  framför  allt
undersköterskor och andra, och det finns
ett stort folkligt stöd för att justera
dessa löner. Hur bedömer ni möjligheterna
att justera dessa relativlönelägen mellan
denna grupp och andra grupper, och hur
lång tid skulle man behöva ha på sig för
att  det verkligen ska ske någonting
synbart? Jag inser att det inte går att
göra allt på ett år. Men vad är er
bedömning,  och  hur  ser  övriga
fackföreningar på att ställa upp på att
förändra dessa relativlönelägen?
Lars Heikensten: Jag är rädd att jag inte
har så mycket spännande att säga om Kjell
Nordströms fråga därför att jag inte har
inblick i denna diskussion. Men  min
gissning är att den utvärdering som görs
inom ECB inte kommer att leda till någon
särskilt genomgripande förändring av hur
ECB ser på sitt inflationsmål.
Anders Lindström: Jag vill ogärna direkt
kommentera yrkanden från en organisation
som just förhandlar om detta. Det hoppas
jag att ni förstår. Jag måste ju tala med
båda parter under pågående förhandlingar
också. Men rent allmänt försöker vi säga
till dem som anser att de ska ha en annan
löneutveckling än vad normen ger utrymme
för att det ankommer på dem att komma
överens med arbetsgivaren för det första
om det önskvärda med detta och för det
andra att tillsammans med arbetsgivaren
skapa förståelse, respekt och acceptans i
omvärlden så att vi inte med automatik
får några kompensationskrav från andra
och att man åtar sig att göra det i den
takt att det går att förena med den
övergripande   målsättningen    för
lönebildningen och att det inte påverkar
lönebildningen negativt genom att det ger
upphov    till   inflationsdrivande
lönebildning.
När det gäller så stora grupper som du
talar om här säger det sig självt att det
måste ske över lång tid. Det ligger också
i sakens natur att detta när det gäller
stora grupper måste innebära att andra
grupper måste acceptera en något lägre
löneökningstakt. Och den som då  har
anspråk på att få mer måste rimligen
förankra att även några andra ska få
något mindre för att det hela ska bli
rätt.
Fredrik  Reinfeldt  (m):  Jag  vill
inledningsvis berömma de tre inledande
talarna för att ha bevisat att vi är i
Sverige. Med utmärkt diplomati och med
inflaggningar om att det går lite bättre
har ni alla tre egentligen beskrivit en
ganska allvarlig dramatik, nämligen att
den svenska lönebildningen inte fungerar,
att  det  spelar stor roll för  att
tillväxten inte är tillräckligt god i
Sverige och att om ingenting görs åt det
kommer det att leda till fortsatt för låg
tillväxt men också arbetslöshet. Detta
måste det politiska systemet lyssna till
och också göra någonting åt. Det är inte
bara så att lönebildningssystemet inte
fungerar. Anders Lindström har med sina
siffror påvisat till och med det omvända
förhållandet från hur det är tänkt att
vara,  nämligen  att  kommun-  och
landstingssektor  är  löneledande  i
förhållande till den konkurrensutsatta
sektorn.
Det talas inte så mycket om varför det
ser ut så här, varför vi har decennier av
icke-fungerande lönebildning. Men  det
kanske inte är er roll här i dag. Jag har
naturligtvis noterat att Lars Heikensten
påpekade att den penningpolitiska regimen
som flera av oss har medverkat till att
den har kommit på plats har inneburit
klara  förbättringar,  men  det  är
fortfarande inte tillräckligt bra.
Jag tror att en väldigt viktig faktor
är att den konkurrensutsatta sektorn i
Sverige är för liten i förhållande till
den totala ekonomin och att det spelar
roll. Jag tror att det finns betydande
politiska risker. Det finns inlindat i
era  anföranden. Det finns  politiska
risker både i närtid och i den politik
som nu förs och som handlar väldigt
mycket om att dämpa arbetskraftsutbudet -
friår och idéer om att man ska  ha
utvidgade möjligheter till att på olika
sätt vara borta från arbetsmarknaden. Det
pågår nu diskussioner om att övervältra
kostnader  för  sjukförsäkringen  på
offentliga arbetsgivare som måste  få
direkt  påverkan  på  den  totala
arbetskraftskostnad som ni har påpekat är
mycket  viktig för hur lönebildningen
utvecklas.
Det finns dock några aspekter som inte
alls har nämnts, och det förvånar mig
lite  grann.  Det ena är  att  Lars
Heikensten  talade  om  effekten  av
prisökningar på el och olja. Men en ännu
större indragning av köpkraft görs väl
till följd av de ganska kraftiga kommunal-
och  landstingsskattehöjningar som har
skett i Sverige och som väl också med det
resonemanget riskerar att  leda  till
kompensationsdiskussioner? De har också
den profilen att de väldigt hårt drabbar
dem som tjänar allra minst.
Till  det  kommer att  den  svenska
marginalskattenivån nu kryper uppåt. Vi
närmar  oss  marginalskatter  som  av
tidigare finansministrar kanske skulle ha
beskrivits  som perversa eller  något
sådant, det vill säga att de nu närmar
sig de 60-procentsnivåer som vi skulle
bort från för tio år sedan då vi sade att
det skulle vara marginalskattenivåer på
50 %. Det kanske är en förklaringsfaktor
till att de som har lite bättre inkomster
i den statistik som Anders Lindström
visade kanske drar i väg mer än andra
grupper. Det brukar nämligen bli så när
marginalskatterna kryper uppåt att man
vill få kompensation för det. Det kan
vara högre nominella löneökningar, men
det kan också vara annat som tar sig
uttryck    i    det    totala
lönekostnadsutrymmet.
Det skulle jag vilja ha lite synpunkter
på - marginalskatternas betydelse och det
faktum att vi kanske också riskerar att
få kompensationskrav på de ganska massiva
kommunal-               och
landstingsskattehöjningarna.
Ingemar Hansson: Till den lista  som
Anders Lindström gjorde över gynnsamma
förutsättningar som  gällt  under  de
senaste tre-fyra åren kan jag nämna att
inkomstskatterna har sänkts under dessa
år genom att löntagarna successivt fått
kompensation för en allt större andel av
egenavgifterna till pensionssystemet. I
viss mån kan man säga att lönebildningen
har underlättats även av det faktum att
hushållen  därigenom  har  fått  ett
tillskott  till sina reala disponibla
inkomster.
Men enligt våra bedömningar är utrymmet
för ofinansierade skattesänkningar och
utgiftsreformer  obefintligt  för  de
närmaste åren såvitt man inte lyckas
bättre än vi räknar med i huvudscenariot
när        det       gäller
sysselsättningsutvecklingen. Därmed finns
inte den gynnsamma omständigheten längre,
utan  tvärtom, som Fredrik  Reinfeldt
nämnde, har vi nu sett en del höjningar
av kommunalskatterna. Det tenderar att
driva upp lönekraven.
Det faktum att vi nu har stigande snarare
än  sjunkande  skatter  innebär  en
ytterligare utmaning för lönebildningen
som lönebildningen måste klara av.
Lars Heikensten: Jag kan säga ett par ord
om detta. Om vi går tillbaka, och tar ett
långt perspektiv, kan vi säga att början
till  något  slags  sammanbrott  för
lönebildningen inträffade i mitten av 70-
talet när vi lämnade systemet med fasta
växelkurser som fanns internationellt,
och kom in i den devalveringsregim som vi
sedan hade under ungefär 20 år.
En del av de problem som vi fortfarande
brottas med i vårt lönebildningssystem
har sin grund i att vi inte fullständigt
har frigjort oss från den världen, om jag
uttrycker mig så. Det finns fortfarande
attityder  och  mönster  kvar  på
arbetsmarknaden från den perioden trots
att den stabiliseringspolitiska regimen
nu ser ut på ett annat sätt.
Jag tror att den avgörande orsaken till
att löneutvecklingen har varit bättre
under  de  senaste  åren  är  den
stabiliseringspolitiska regimen. Men det
finns naturligtvis annat som kan göras
för att förbättra lönebildningen. Det är
väl bland annat den typen av frågor som
Anders Lindström har att brottas med i
sin vardag.
När det gäller skatterna tror jag inte
att  det  är alldeles väl belagt  i
akademisk litteratur exakt hur det slår.
Men jag delar i allt väsentligt Ingemar
Hanssons  bedömning  att  ett  lägre
skatteuttag under senare år än vad vi
hade dessförinnan har underlättat för
löneutvecklingen. Och rimligen är det så
att om vi nu får mer skattehöjningar
kommer det att komplicera lönebildningen.
Att jag inte nämnde det utan fokuserade
på el- och oljepriserna hängde ihop med
att de slår direkt på prisnivån, och det
är  väldigt tydligt hur effekten  på
reallönen  blir  av  en  uppgång  av
prisnivån. Man kan väl förstå att denna
effekt  direkt  kan  åberopas   i
löneförhandlingarna på ett tydligare sätt
än till exempel kommunalskattehöjningar.
Men jag tror ändå att det i det långa
loppet  finns  en  effekt  också  av
skattehöjningar av den typ som Fredrik
Reinfeldt åberopade.
Jag kan dock säga att när det gäller
såväl   oljeprisstegringarna    och
energiprisstegringarna        som
skattehöjningarna finns det också  en
motverkande effekt på inflationen som har
att göra med att man pressar den allmänna
efterfrågan, att människor får mindre
pengar över och att de därmed sätter
sprätt på mindre pengar. Det tenderar att
dämpa   inflationsutvecklingen   och
naturligtvis aktiviteten i ekonomin.
Fredrik Reinfeldt (m): Jag begär inte att
ni ska svara upp mot alla de politiska
invändningar som jag gör. Det är ju så
det fungerar i politiken. Men jag hävdar
att när det gäller väldigt mycket av det
som ni har varnat för kan jag bara se
adderande problem om jag betraktar vad
nuvarande majoritet har ställt ut att
göra i ganska nära tid. Och det handlar
väldigt    mycket    just    om
arbetskraftsutbudet och möjligen också om
hur vi ska lösa denna för Sverige helt
avgörande faktor att vi har totalt sett
en och en halv miljon svenskar som av
olika skäl inte går till jobbet eller som
inte jobbar så mycket som de skulle
kunna. Detta har flera av er pekat ut som
en väldigt viktig tillväxtfaktor.
Jag    vill    återkomma    till
marginalskatterna, som ni kringgick. Jag
är gammal nog att minnas hur det var när
marginalskatterna var väldigt höga  i
Sverige och vad som händer i en sådan
ekonomi. Då blir det inte bara nominella
löneökningar, utan det sätter tryck på
det som kallades fringisekonomi på 80-
talet, det vill säga att det blir mer
intressant att ta ut löneutrymme på annat
sätt än i nominella löneökningar. Man
kanske ser till att få mer fritid och
hittar på andra vägar att fylla  ut
plånboken. Jag tror att den risken är
överhängande just för resonemanget att
lära  sig  skillnad  på  nominella
lönekostnadsökningar  och  det  totala
löneutrymmet,  alltså  det   totala
lönekostnadsutrymmet. Och nu har ni pekat
just på att det är det som är det
avgörande  för hur detta kommer  att
påverka  lönebildning,  tillväxt  och
arbetslöshet.  Därför vore  det  ändå
intressant att ni lite grann reflekterar
över  att  vi  faktiskt  nu  har
marginalskattenivåer som kryper uppåt i
Sverige igen.
Lars Heikensten: Ingen är bättre skickad
att göra detta än professor Hansson, som
skrev om dessa frågor i sin avhandling.
Ingemar Hansson: Jag som hade  tänkt
passa!
Det som är avgörande är den totala
lönekostnadsutvecklingen. Om det är så
som Fredrik säger, att olika typer av
förmåner bredvid lönen skulle expandera,
ska de också räknas som en del  av
kostnaderna.
Samtidigt är det som Lars Heikensten
sade,  nämligen att sambandet  mellan
marginalskatter och tillväxt är föremål
för  mycket  forskning och  empiriska
skattningar. Det finns ganska blandade
resultat. Det är inte alldeles klart hur
starka sambanden är. Det är rätt stor
osäkerhet   om   i   vilken   mån
marginaleffekter  har  samband  med
tillväxt.
Icke    desto   mindre   innebär
marginaleffekter - avseende det samlade
skatte- och transfereringssystemet - att
det  skapas  snedvridande skattekilar,
effektiviteten blir lägre än i annat
fall. Storleken och återverkningar på
tillväxten är en betydligt svårare fråga.
Skatter innebär samtidigt att man kan ha
utgifter som i sin tur höjer tillväxten i
form av utbildning, forskning och dagis
och så vidare. Man måste beakta både
incitamentssidan     och     de
tillväxtbefrämjande åtgärderna som kan
göras med hjälp av offentliga utgifter.
Lägger man ihop detta är bilden inte
fullt så solklar som när man bara tittar
på skattekilarna.
Karin Pilsäter (fp): Det finns hemskt
många saker att ta upp. Egentligen är det
som Lars Heikensten sade inledningsvis,
att  vi borde ha en hearing om vad
politiken kan göra mer konkret.
Jag har fäst mig vid vad som finns med
i Konjunkturinstitutets rapport från i
höstas om själva lönebildningsmodellen.
Den  kan  vara  antingen  väldigt
decentraliserad    eller    väldigt
centraliserad. Sverige ligger någonstans
i mitten - halvcentraliserad. Det är
sämst av fallen.
Jag  skulle vilja be fler  utveckla
tankegångarna lite grann. Fler avtal,
särskilt på tjänstemannasidan, har blivit
helt individualiserade. Nu råkade jag
hitta en Skopundersökning. Jag vet inte
hur det är med vetenskapligheten i den.
Enligt undersökningen räknar fler och
fler  hushåll  med  att  deras  egen
löneutveckling ska bli bättre än den
genomsnittliga. Det skulle indikera att
de tror att löneförhandlingarna ska ge
ett större plus för deras egen del än för
andra.
Med utgångspunkt i att den modell vi
har nu - någonstans mittemellan - ska
vara sämst för utvecklingen skulle man ur
vårt perspektiv behöva politiska åtgärder
för att hjälpa till att antingen gå
gentemot  mer  centralisering  eller
gentemot mer decentralisering. Utan att
veta gissar jag att de politiska åtgärder
som vidtas verkar lite åt båda hållen,
och så stannar man kvar på mitten. Jag
vill höra er syn på vilken väg som vore
den bästa, mer decentralisering eller mer
centralisering? Vad kan vi göra åt den
saken?
En annan fråga som hänger väl ihop med
detta handlar om att en av uppgifterna
för Medlingsinstitutet är att bidra till
att relativlöneförändringar kan ske och
att verka för jämställda löner mellan
kvinnor och män. De två sakerna hänger
väl ihop. Det här ska förenas med att den
konkurrensutsatta sektorn är normerande.
Eftersom kvinnor i hög utsträckning finns
i den icke konkurrensutsatta sektorn och
relativlöne-"plussen" i hög utsträckning
måste hamna i den icke konkurrensutsatta
sektorn, t.ex. är bristyrkena läkare,
sjuksköterskor,  lärare,  och   den
demografiska utvecklingen framöver gör
att man måste få arbetsvillkoren att bli
mer lockande, t.ex. till äldreomsorgen,
ihop med den situation vi har nu med att
få folk att utföra arbete, inte bara vara
anställda utan locka folk att verkligen
gå till jobbet, handlar det kanske inte
helt  men  till  en  viss  del  om
arbetsvillkoren i dessa sektorer. Det är
tungt, hårt och uselt betalt. De som
jobbar där är av olika skäl frånvarande,
och folk vill inte lockas dit.
Är de två uppgifterna över huvud taget
förenliga och genomförbara, det vill säga
att den konkurrensutsatta sektorn ska
vara normerande men kunna bidra till
relativlöneförändringar och  jämställda
lönevillkor? Är de förenliga med att
sektorerna fortsätter att inte ligga i
den konkurrensutsatta sektorn? Jag driver
frågan till sin spets: Är det för att
kunna              genomföra
relativlöneförskjutningarna      och
attraktivitet  inom  de  sektorerna
nödvändigt att flytta vården och skolan
från  att  i  huvudsak  vara  icke
konkurrensutsatta till att i huvudsak i
någon   mening   hamna   i   den
konkurrensutsatta sektorn?
Anders Lindström: Det var många frågor.
Jag ska börja med frågan om graden av
centralisering och de tendenser vi kan se
i lönebildningen.
Den rent centraliserade lönebildningen
har vi inte längre i Sverige i den
bemärkelsen att centralorganisationerna
kommer överens om någonting. LO, TCO,
SACO och Svenskt Näringsliv deltar inte
på det sättet i lönebildningen längre.
Lönebildningen sker huvudsakligen mellan
förbundsparter. En väsentlig förändring
har skett under de senaste tio åren. Vi
har  haft en stor förskjutning  från
nomenklaturlönesystem till  individuell
och decentraliserad lönebildning som sker
på  arbetsplatsen. Kanske den största
förändringen  gäller  det  vi  kallar
sifferlösa avtal, det vill säga avtal som
inte innehåller någon rekommendation om
någon genomsnittlig löneökningstakt utan
där  lönen  bestäms  utifrån  samtal
chef-medarbetare. Detta gäller praktiskt
taget  alla tjänstemän inom offentlig
sektor, och det gäller en hel del i
privat service. Det finns varianter på
det även inom industrin. Rent centralt
bestämda löneökningar, tarifflönesystem,
är  nu  en  liten  del  av  svensk
arbetsmarknad, även på förbundsnivå. På
så sätt är bilden mer komplicerad än den
gamla modellen som Karin refererar till
om  lokal i förhållande till central
lönebildning. Vi har fått en spännvidd av
olika  lönebildningsformer  i  detta
avseende,  som  jag  dessutom  tror
fortsätter att utvecklas.
Hur staten ska förhålla sig till detta
har jag fått instruktioner om i den
proposition som ligger till grund för
Medlingsinstitutet.  Det  är  viktigt.
Staten förhåller sig i detta sammanhang
neutral till hur arbetsmarknadens parter
väljer  att  förlägga förhandlingarna;
förbund, lokalt eller individuellt. Vi
ska ställa samma krav på lönebildningen
oberoende av hur parterna väljer att
förlägga lönebildningen. Här vill jag
peka på två problem som kan komma att
uppstå - jag säger inte att de är problem
i dag - vad gäller dessa siffror i dessa
avtal.
För det första är det oklart för mig på
vilket sätt parterna tar sitt ansvar för
att inte resultatet av den lönebildningen
blir någonting annat än vad som  är
önskvärt i förhållande till den norm vi
talar om. Det framgår inte riktigt ännu,
och vi kan ännu inte utvärdera det. Det
är för tidigt.
För det andra är det svårt att se hur man
tar till vara jämställdhetsaspekterna,
hur     lönekartläggning     och
jämställdhetsplan  på  arbetsplatsnivå
förenas  med  en  rent  individuell
lönebildning   där   lönen   sätts
chef-medarbetare. Det är två saker där vi
särskilt granskar utfallet av avtalen,
men det är ännu för tidigt att säga
någonting om det.
Ingemar Hansson: Jag tänkte kommentera
central    kontra   decentraliserad
lönebildning.
Jag   sade   tidigare   att   en
samhällsekonomiskt  bra  löneutveckling
sammanfaller i hög utsträckning med vad
som är den bästa löneutvecklingen för
löntagarkollektivet.         Hela
löntagarkollektivet skulle tjäna på om
arbetskraftskostnaderna ökar med 3 ½ % i
stället för med de högre siffrorna som
ligger    i    KI:s    prognos.
Löntagarkollektivet  tjänar  på  att
sysselsättningen  blir  högre,   de
offentliga finanserna blir bättre, så att
det därmed blir utrymme för lägre skatter
och fler reformer än i annat fall. Det
råder bred enighet bland ekonomer från
arbetsmarknadens parter om detta. Den så
kallade  Edingruppen, som  bestod  av
ekonomer från arbetsmarknadens parter,
kom fram till en rekommendation om att en
lönekostnadsökning i takt med omvärlden
och  resten av Europa är det  bästa
tillståndet.
Enligt viss teori för lönebildningen är
helt centraliserad lönebildning önskvärd.
När   en  part  företräder   hela
löntagarkollektivet tar man hänsyn till
de   indirekta   samhällsekonomiska
effekterna. Då bygger man in i själva
förhandlingssystemet  en  beaktan  av
önskvärdheten av hög sysselsättning.
Detta  gäller  enligt de  teoretiska
modellerna. Tittar man på verkligheten är
det inte realistiskt eller kanske inte
önskvärt av andra skäl att ha en helt
centraliserad lönebildning med en enda
representant för alla löntagarna. Den mer
decentraliserade  förhandlingsordningen
som vi har i dag har kommit för att
stanna.
Det man kan göra - och det vi delvis
gör  i  dag  -  är  att  förstärka
normbildningen, att förstärka insikten
och  medvetenheten om  lönebildningens
betydelse ur samhällsekonomisk synvinkel
så att alla som förhandlar om löner på
olika  nivåer vet om att kollektivet
tjänar på 3 ½ %, och på det sättet söka
främja ett ansvarstagande så att totalen
blir  ungefär så. Jag tror  att  en
förstärkning av normbildningen är en mer
framkomlig  väg  än   att   genom
riksdagsbeslut försöka tvinga fram en
helt   centraliserad   eller   helt
decentraliserad lönebildning. Det  har
vidtagits åtgärder. Industriavtalen och
deras uppföljare är ett utmärkt exempel
på  hur  man  ser  till  att  de
samhällsekonomiska  aspekterna  väger
tyngre. Inrättandet av Medlingsinstitutet
och vår årliga rapport är ett litet
bidrag i samma riktning. Jag tror mer på
ökad   medvetenhet   både   bland
löneförhandlarna och bland allmänheten om
vikten av en löneutveckling i takt med
Europa.  Det  kan sedan influera  de
faktiska löner som sätts. Det är en mer
framkomlig väg. Att återgå till en helt
centraliserad    lönebildning    är
orealistiskt.
Tittar man ytligt på bilden kanske vi
befinner oss mittemellan centraliserad
och  decentraliserad lönebildning. Det
värsta av alla lägen, som Karin sade. Jag
tror nog att det går att nyansera detta
och  säga att det pågår en hel del
normbildning på central nivå, bland annat
via Edingruppen och dess efterföljare,
som   ändå   lyfter   fram   de
samhällsekonomiska   återverkningarna.
Samtidigt finns det en tendens att de
enskilda avtalen sluts alltmer på lokal
nivå. Givet att normbildningen kan bli
tillräckligt stark kan den också vara en
möjlig väg att gå. Framför allt är den
mer realistisk än att återgå till helt
centrala förhandlingar.
Karin Pilsäter (fp): Jag undrar om ni
skulle våga kliva ut någon bit i den
minerade      marken       om
relativlöneförskjutning  och  offentlig
sektor.
Anders Lindström: Det blir lite grann en
upprepning. Vi måste ställa det kravet på
dem som pläderar för att de ska ha en
annorlunda löneutveckling än andra att de
dels klarar ut den med sina arbetsgivare
så att den kan ske i fredliga former,
dels att den förankras hos andra så att
det inte kommer kompensationskrav från
andra  grupper. När det gäller stora
kollektiv kan jag inte förstå annat än
att detta innebär att löneutvecklingen
för andra grupper måste vara något lägre
i de fall den ska vara högre i ett stort
kollektiv, till exempel offentlig sektor.
Lars  Heikensten: Jag  har  en  kort
reflexion, som egentligen är trivial, men
som kanske ändå bör komma fram. Det blir
lite konstigt att diskutera följsamhet
och rekryteringsproblem i termer av hela
den offentliga sektorn. Det är stora
skillnader  mellan  olika  delar  av
offentlig sektor. Vi vet att det finns
yrkeskategorier för vilka det är svårt
att  möta  efterfrågan och  där  det
sannolikt är oundvikligt att vi får en
positiv relativlöneförskjutning. Men det
finns  också  kategorier i  offentlig
verksamhet som inte har särskilt låga
löner jämfört med den andra delen av
ekonomin.
Vad som behövs är alltså bl.a.  en
anpassning av den interna lönestrukturen
i den offentliga sektorn till vad som
gäller i ekonomin i övrigt.
Jag förstår av vad Anders säger att detta
faktiskt pågår. Det är min egen bild i
den arbetsgivarroll jag har. Det har
under de senaste tio åren skett  en
utveckling mot en ökad individualisering
av lönesättningen i offentlig verksamhet.
Anders Lindström: För att illustrera vad
Lars Heikensten säger vill jag visa en
alldeles   färsk   statistik   från
Landstingsförbundet, som jag fick vid
överläggningar med dem i veckan. Den
visar förändringen både i absoluta tal
och i lönespridningen för tre grupper
inom landstingsvärlden.

Lönespridning 2001 och 1994

Vissa yrkesgrupper i landsting/regioner

Bland annat har vi undersköterskor. För
1994 ser ni att det är nästan ingen
lönespridning alls för vare sig män eller
kvinnor.  De har samma låga  lön  -
vårdslöst uttryckt. Sedan ser ni att det
har skett en förändring till 2001. Dels
har de fått ett höjt löneläge, dels är
det en ökad lönespridning, framför allt
bland männen.
Sedan har vi sjuksköterskor, ej chefer.
Här ser ni mer påtagligt utvecklingen och
hur den individualiserade lönebildningen
har slagit igenom. Vårdförbundet har den
uttalade målsättningen med sitt fackliga
arbete att öka lönespridningen. Målet är
att öka den med 25 %. Med detta är de -
såvitt  jag  förstår -  överens  med
arbetsgivaren.
De  stora förändringarna finns bland
läkare, ej chefer, ej AT-läkare. Dels ser
ni hur mycket större lönespridningen är
för högre löner, dels ser ni att den ökar
mer för kvinnor än för män.
Förmodligen kan vi se samma tendenser på
privat sida men med andra nivåer. Det här
säger också någonting om problemet. Det
är  här de stora grupperna är.  Att
åstadkomma stora förändringar för  de
stora grupperna går inte att göra utan
att det märks på helheten.
Mats Odell (kd): Det är några saker som
har slagit mig när jag har lyssnat på
detta,   närmare   bestämt   tre
huvudkategorier.
Den första är att ni är så oerhört
samstämda om bilden. Det påminner mig om
den rökare med begynnande problem i hjärt-
och lungapparaturen som går till läkaren.
Tre olika läkare säger att det är dags
att sluta röka. Det är inte så lätt
gjort. Det här är ett jätteproblem. Alla
vet vad som behöver åstadkommas. Ingemar
Hansson  säger  att  frågan  om  att
lönebildningen inte fungerar tillräckligt
är den sannolika utvecklingen, men inte
den önskvärda. Vi når inte de olika
målen.
Den andra är att lönebildningen har
förbättrats dramatiskt. Det är som inom
friidrotten: Resultaten förbättras också
i omvärlden hela tiden. Det är bra. Det
är ungefär som rökaren som säger att han
har dragit ned till tio cigaretter om
dagen  och  feströker. Men  problemen
kvarstår ändå. Vi når inte välfärden. Det
är  brist  på  resurser i  kommuner,
landsting och stat.
Den tredje är att detta fortfarande är
akilleshälen för svensk välfärd. Innan
Medlingsinstitutet bildades hade vi en
ganska livlig debatt om spelplanen och
spelreglerna för lönebildning i huset.
Olika partier hade olika syn på detta.
Resultatet blev Medlingsinstitutet.
Ser  ni  några andra institutionella
förändringar som skulle kunna  stödja
detta? Jag tar bilden av rökaren. Det
införs rökförbud på alltfler ställen.
Riksdagen har rökfria lokaler, och så
vidare. Det gäller inte bara den egna
moralen, men behövs det något stöd för
att  det  här  ska kunna förbättras?
Konjunkturinstitutet och Ingemar Hansson
säger att regering och riksdag kan bidra
till en väl fungerande lönebildning genom
att utforma arbetsmarknads-, utbildnings-
,  social- och hälsopolitiken så att
sysselsättningen kan vara 80 %. Jag säger
som Luther: Vad är det? Det skulle vara
jättekul att se vad det är för substans i
detta. Nu ska man inte längre skriva
Losec på recepten utan vad det är för
verksamma substanser. Det här har en lika
otydlig handstil som läkare ofta har. Jag
skulle gärna vilja höra vad som finns
bakom.
De andra punkterna gäller att inte öka
arbetskostnaderna. Det är ganska enkelt.
Att inte öka företagens kostnader kan vi
också  förstå, och inte  heller  att
lagstifta om förkortad arbetstid. Men
finns   det  några  institutionella
förändringar  som kan understödja  en
bättre lönebildning, som vi kan fatta
beslut om i det här huset?
Anders Lindström: Jag kan inte påstå att
jag har några förslag som är grundade på
min verksamhet vid Medlingsinstitutet på
förändringar  av  spelreglerna   på
arbetsmarknaden. Jag tror att det har
kommit en insikt - jag har hållit på med
det här ganska länge - att inga system
som   reglerar   förhållanden   på
arbetsmarknaden,    allra    minst
lönebildningen, är beständiga. Vi har
inte funnit den för all tid givna bästa
modellen, på basis av att  det  har
fungerat bra ett antal år. Här kommer
säkerligen att komma upp problem som
föranleder  riksdagen  att  diskutera
förändringar i spelreglerna framöver. Det
är jag övertygad om. Men man kan inte
utifrån de senaste årens erfarenheter
säga att det finns några givna förslag på
vad som behöver förändras.
Ingemar Hansson: Det ligger inte i KI:s
uppgift att dela ut detaljerade recept
för vilka åtgärder som skulle dra åt det
hållet. Vi har inte det som uppgift, och
vi har inte kompetens på det området.
Däremot kan jag säga något mer om vad vi
menar    med    att    utforma
arbetsmarknadspolitik         och
utbildningspolitik     så     att
sysselsättningsgraden ska vara 80 %, men
det blir fortfarande i ganska allmänna
termer.
Det gäller att arbetsmarknadspolitiken
utformas så att den främjar att folk kan
återgå i arbete, att via omskolning,
utbildning  och  på  andra  sätt  få
drivkrafter  och  kompetens  att  ta
ordinarie  jobb  på  arbetsmarknaden.
Utbildningspolitiken  måste  ges  en
inriktning  så att den  främjar  hög
sysselsättning. Bland annat  med  det
demografiska perspektivet är det viktigt
att utbilda tillräckligt många av de
yrkesgrupper vi i framtiden kan se brist
på. Vad gäller social- och hälsopolitiken
gäller det att få ned sjukfrånvaron. Vi
vet att hög sjukfrånvaro är en inkörsport
till förtidspensioner, som i sin tur
håller ned arbetsutbudet. Alla åtgärder
som kan verka i riktning mot att få ned i
synnerhet långtidssjukfrånvaron men även
få ned antalet förtidspensioneringar är
viktiga ur sysselsättningssynvinkel. Mer
precis än så kan jag inte vara.
Mats Odell (kd): Jag ska inte plåga er.
Jag inser att ni inte upplever det som er
uppgift, även om detta är det centrala
för oss. Vi får återkomma i utskottet med
diskussioner.
Jag kan fråga Ingemar Hansson följande.
KI  håller  väl på att  sammanställa
uppgifter  framåt.  Det  skulle  vara
intressant om du kan säga någonting om
hur det ser ut. Om ni blickar framåt i
det material ni har så här långt, kommer
det att bli bättre eller sämre vad gäller
lönebildningen?
Ingemar Hansson: Som jag nämnde är vår
prognos  att  arbetskraftskostnaderna
kommer att öka med drygt 4 % de närmaste
åren. Som nämnts tidigare är det i år
särskilt problematiskt. Lönebikostnaderna
för ITP-pensioner kommer att öka särskilt
mycket. Bland annat som en följd av den
börsnedgång vi har sett finns det behov
av att öka premierna. En del sådana
premieökningar är också  överenskomna,
vilket  innebär  en  förhoppningsvis
tillfällig men dock press  uppåt  på
lönekostnadsökningstakten.
Framöver är vår bedömning att för att
priser och löner inte ska öka alltför
snabbt behövs det en arbetslöshet på ca
4 %. Det är ingen samhällsekonomiskt
önskvärd    arbetslöshet.     Den
samhällsekonomiskt       önskvärda
arbetslösheten är mycket  lägre.  Vår
bedömning är att om löneökningstakten ska
hålla sig till intervallet 3,5-4 % kan
kapacitetsutnyttjandet  bli  marginellt
högre  än  i  dag. Ett  visst  ökat
kapacitetsutnyttjande kan vi klara av.
Som visades tidigare är bristtalen låga
på arbetsmarknaden. En viss ökning av
kapacitetsutnyttjandet kan vi nog klara
av,  men inte särskilt markant såsom
lönebildningen nu fungerar. Vi hoppas att
vi har fel. Vi hoppas att lönebildningen
kan komma att fungera bättre så att
arbetslösheten  ska  gå  ned  och
sysselsättningen upp. I stora drag är vår
bedömning att vi ligger strax under ett
hållbart kapacitetsutnyttjande.
Vad gäller tillväxten innevarande  år
gjorde vi en prognos i december om att
den  skulle bli 1,8 %. Sedan skulle
tillväxten öka 2004. Vi har nyligen gjort
en översyn av den prognosen, och vi har
kommit fram till att den internationella
utvecklingen är något svagare än när vi
gjorde prognosen, men i stora drag håller
den. Det finns en del positiva tecken.
Vår prognos för innevarande års tillväxt
är fortfarande 1,8 %, vilket innebär en
viss men inte särskilt stor ökning av
arbetslösheten och en viss minskning av
sysselsättningen,  men  inte  särskilt
mycket. Vi tror att världsekonomin i
Sverige ska växa lite snabbare nästa år,
och därmed ska vi närma oss ett hållbart
kapacitetsutnyttjande.  Tekniskt  blir
produktionsgapet ganska nära 0 i slutet
av 2004 enligt vår prognos.
Lars Heikensten: Jag har två reflexioner
som egentligen rör Mats föregående fråga.
Du underströk att vi var eniga om talen.
Vi tyckte att under 3 ½ % var en rimlig
löneökningstakt. Det är  viktigt  att
notera det. En annan sak som vi var eniga
om, och som vi alla lyfte fram, och som
är ett partiellt svar på din fråga, är
att  det positiva systemet ska  vara
utomordentligt försiktigt med att hitta
på  saker  som  intecknar  delar  av
löneutrymmet under de närmaste åren. Det
tog vi alla upp på olika sätt. Det är en
mycket   central   ekonomisk-politisk
slutsats.
I min position tycker jag att det är
olämpligt att gå in i detalj på hur
arbetsmarknad och lönebildning  skulle
kunna förbättras. Problemet i Sverige är
inte att det saknas goda idéer på det här
området, Mats. Jag skulle utan vidare
kunna  föredra 110 åtgärder för  att
förbättra arbetskraftsutbudet, belysta i
utredningar från de senaste tio åren, som
jag varit inblandad i. Problemet är att
få det gjort.
Siv        Holma       (v):
Sysselsättningsutvecklingens betydelse är
den viktigaste utmaningen. Vid sidan av
ohälsotalen finns potentialen bland unga,
invandrare och 50-plus, och där finns
regionala skillnader i sysselsättningen
som man borde kunna ta vara på.
Mina frågor handlar om en aspekt ni har
något berört, nämligen EMU-medlemskapet.
Det  har berörts i svepande ordalag.
Utifrån  lönebildning  och  ekonomisk
tillväxt skulle jag vilja höra  lite
reflexioner över följande.
I  mars  kom  Bengt K Å Johanssons
utredning om stabiliseringspolitik vid
svenskt  medlemskap  i  valutaunionen.
Utredningens  viktigaste slutsats  kan
sammanfattas med följande: Ett medlemskap
ställer större krav på finanspolitiken
med bland annat upptrappat överskottsmål
för de offentliga finanserna. Det är krav
som om de uppfylls ändå inte fullt ut kan
kompensera för bortfallet av en egen
penning- och valutapolitik. Utredningen
upprepar också det som redan tidigare har
slagits fast av den utredning som leddes
av Lars Calmfors, det vill säga att ett
medlemskap  ställer  ökade  krav  på
arbetsmarknadens anpassningsförmåga.  I
klartext: Svensk lönebildning och svenska
arbetsmarknadslagar måste närma sig EMU-
genomsnittet,  vilket  innebär  större
löneskillnader och försvagad arbetsrätt.
Ett annat tungt inlägg kommer från Per
Lundborg  och  Hans  Sacklén,  och
publicerades i Ekonomisk debatt förra
året. De hävdar att också den långsiktiga
arbetslösheten vid svenskt EMU-medlemskap
och en därav följande anpassning till
ECB:s inflationsmål skulle närma sig 6 %.
De hävdar att utanförskap, med ett högre
svenskt inflationsmål, till exempel 4 %,
däremot skulle ta ned arbetslösheten till
en nivå på 2 %.
Det här är synpunkter som jag tycker
att det kan vara intressant att höra era
reflexioner över.
Jag funderar också lite grann utifrån det
som  Karin Pilsäter berörde, nämligen
detta   med  decentraliserad  eller
centraliserad avtalsrörelse, och även,
som Mats Odell tog upp, om det behövs
ändrade spelregler. Vad jag kan förstå
har  många av euroländerna ett stort
inslag av statlig inkomstpolitik. Om vi
går med i EMU, skulle det då innebära att
de inslagen med nödvändighet skulle bli
större?    Jag   uppfattar    av
Medlingsinstitutets synpunkter att detta
behöver förändras. Kommer det då att vara
nödvändigt med ett större statligt inslag
för att klara det som ni har berört i era
anföranden?
Ingemar Hansson: Det finns två saker som
man kan påpeka om man jämför villkoren
för lönebildningen om vi är med i EMU
eller om vi inte är det. Som jag sade har
Konjunkturinstitutet gjort tolkningen att
ECB:s  mål  för  inflationen  snarare
motsvarar 1,5 % i stället för 2 %, som vi
har för närvarande. Är det så kommer den
långsiktiga  lönekostnadsökningen  att
behöva bli 3,5 % i stället för 4 %. Det
innebär en viss ytterligare anpassning
nedåt jämfört med den nivå som vi haft
historiskt. Samtidigt bedömer vi, som jag
visade,  att reallöneutvecklingen  ska
kunna  bli  densamma.  Ett  visst
övergångsproblem kan det bli att växla
ned ytterligare en halv procentenhet. Men
samtidigt ska nog inte den skillnaden
överdrivas, för reallöneutrymmet är som
sagt detsamma.
En annan faktor som potentiellt kan
vara viktig är att Riksbanken i dag
fyller   vad   man   kallar   en
vakthundsfunktion. Om lönerna ökar för
mycket,  och det vet arbetsmarknadens
parter, kommer Riksbanken att strama åt
räntan och direkt dämpa tillväxten den
vägen. Det är Riksbankens funktion och en
uppgift som man fått från riksdagen.
Går vi med i EMU kommer inte ECB att
reagera  på  alltför  höga  svenska
löneökningar. De kommer att utgå från
löneutvecklingstakten i hela euroområdet
och inte specifikt i Sverige. Så den
vakthundsfunktionen skulle försvinna, och
det är en viss nackdel, skulle jag vilja
säga.
Oavsett om vi går med i EMU eller inte
måste  vi  ha  en  väl  fungerande
lönebildning  för  att  få  en  god
sysselsättningsutveckling.  Att  återgå
till ständiga växelkursjusteringar  är
inget  alternativ,  utan  kraven  på
lönebildningen  är  ganska  likartade
oavsett om vi är med i EMU eller inte.
Den största frågan är kanske just hur vi
ersätter Riksbankens vakthundsfunktion.
Den  frågan  brottades  vi  med  i
utredningen. Jag var med i den utredning
som du nämnde, och vi lämnade en del
förslag där. Men det är inte speciellt
lätt att ersätta den funktionen.
Lars Heikensten: Jag skulle vilja börja
där  Ingemar Hansson slutade.  Vi  i
Riksbanken hade anledning att avge ett
remissvar på utredningen. I huvudsak -
det är viktigt att säga det för det har
inte alltid gått fram i medierna - delade
vi utredningens syn på behovet av ett
ramverk för finanspolitiken, inte minst
för att få till stånd en tillräcklig
finanspolitik i situationer  där  det
riskerar att bli överhettat och priser
och löner riskerar att stiga för snabbt.
I det sammanhanget trodde vi att det
fanns en del erfarenheter från det jobb
som vi själva gjort de senaste tio åren
som Sverige kan dra nytta av. Det som
fick mycket uppmärksamhet i medierna var
att vi sade att man kunde resonera kring
möjligheten   att   använda   ett
inflationsmål. Men jag tycker ändå inte
att  det  är  huvudpoängen,  utan
huvudpoängen  är  att  försöka  finna
processer som är öppna och tydliga i
första hand i riksdagens arbete och som
underlättar att fatta obehagliga beslut i
tid. Det är det som är huvudpoängen, och
jag  uppfattar  att  det  också  är
utredningens huvudpoäng.
Låt mig också säga något om frågan om
nivån på inflationsmålet, som Siv Holma
tog upp mot bakgrund av en studie som
gjorts  på  FIEF.  Det  har  gjorts
motsvarande analyser i Förenta staterna.
Det  är  svårt  att dra  intressanta
slutsatser av de här studierna eftersom
de baseras på data från en tid som vi har
bakom oss, en tid under vilken pris- och
löneökningseffekten var betydligt högre
än i dag. Min föreställningsram är att
har   man   väl   etablerat   en
låginflationsregim, kan man också normalt
få  en  anpassning av  de  nominella
löneökningstalen till detta mål. Så har
det ju varit i alla andra länder. Så tror
jag nog att det blir så hos oss också.
Frågan är bara hur snabbt det går och
vilken arbetslöshetsnivå man åstadkommer.
Om  vi  i  det  här  läget,  när
tvåprocentsmålet är etablerat,  skulle
välja att gå från ett inflationsmål på
2 % till 4 % tror jag inte att det
långsiktigt skulle bidra till en lägre
arbetslöshet, utan jag föreställer mig
att den genomsnittliga löneökningstakten
då skulle öka efter ett tag. Jag tror
helt enkelt inte att analyser för hur man
avväger ett inflationsmål av det här
slaget är relevanta.
Siv Holma (v): Jag skulle gärna vilja
höra Medlingsinstitutets syn. I och för
sig förstår jag att våra direktiv till
Medlingsinstitutet är att man ska vara
neutral när det gäller de här sakerna,
men  jag  tycker ändå att det  vore
intressant att höra några synpunkter.
Anders Lindström: Jag kan inte säga att
jag ser någon omedelbar koppling mellan
EMU-medlemskap och svagare arbetsrätt.
När det gäller de förändringar som vi ser
inom arbetsrätten inom EU är det snarare
så  att  regleringen ökar genom  EU-
initiativ. Ett land som har en  med
Sverige väldigt likartad arbetsrätt är
Finland, som är medlem och som vad jag
förstår framgångsrikt hanterar de här
frågorna.
Rent generellt är det väldigt svårt att
se varför inte vi i Sverige skulle kunna
hantera  lönebildningen lika bra  som
genomsnittet  av  medlemsländer   i
valutaunionen. Det är på något sätt att
sätta väldigt lågt betyg på vår egen
förmåga och parternas ansvarstagande. Det
hindrar inte att man kan se att det
uppstår svårigheter, som bland  annat
Bengt K Å Johanssons utredning pekar på,
alltså  att  kraven på parterna  att
förändra löneökningstakten efter vad som
händer i ekonomin ökar. Det gäller då att
stärka normbildningen och insikten om
dessa samband så att parterna förmår att
ta det ansvaret. Jag kan inte se att det
har någon koppling till krav på försvagad
arbetsrätt.
Siv Holma (v): Det gjordes en jämförelse
med Finland. Jag har följt situationen
där lite grann. Vad jag kan förstå har
man där ganska stora inslag av statlig
inkomstpolitik, men jag kan ju ha fel.
Anders Lindström: Det är alldeles riktigt
att  man  har  mer  centraliserade
överenskommelser mellan samtliga parter
om vad som är normen, och sedan sker
lönebildningen  i förbundsförhandlingar
som påminner om våra. Man har inte samma
utveckling vad gäller individualiserad
och lokal lönebildning som vi har. Men
det är viktigt att komma ihåg att det är
i  stort  sett  samma arbetsrättsliga
spelregler  som  styr verksamheten  i
Finland som i Sverige. Parterna där har
frivilligt kommit fram till en modell som
är framgångsrik. Jag kan inte se att
deras medlemskap i valutaunionen  har
påverkat detta negativt, åtminstone inte
så här långt.
Jörgen Johansson (c): Genomgången har
varit intressant och gett svar på en hel
del  frågor, så det kanske blir mer
funderingar än frågor. Jag tycker att en
nyckelfråga i hela den här diskussionen
är den som Karin Pilsäter tog upp, den
eventuella förskjutningen av löneutrymmet
till offentlig sektor. Jag tycker ändock
att svaren visar att det här får vi ta
med oss i den fortsatta debatten om
driftsformerna  inom  den  offentliga
sektorn.
Anders Lindström sade att bristen på
arbetskraft är liten, och Lars Heikensten
sade   att   när   det   gäller
arbetskraftsutbudet är tendensen oroande.
Man kan tycka att de går emot varandra.
Men jag tolkar det som att problemet är
att den välutbildade arbetskraften blir
en bristvara i framtiden. Om vi då tittar
på löneutvecklingen för den högutbildade
arbetskraften 55-plus kan vi konstatera
att den är negativ. Frågan är då hur vi
ska få läkare och liknande att fortsätta
jobba även efter 65 års ålder. Var finns
incitamenten för det? Här finns  ett
utrymme som vi i samhällets tjänst på
något sätt måste se till att skapa. Detta
var kanske mer en fundering än en fråga.
Anders Lindström: Möjligen skulle man
kunna säga att löneutvecklingen  inte
generellt är negativt kopplad till ålder.
Så kan man nog finna att det är på några
avtals-  och yrkesområden,  men  inte
generellt.  Bland  annat  visade  jag
utvecklingen   för   läkare   på
landstingssidan. Från 1994 till 2001 har
det   skett  en  mycket   kraftig
löneutveckling och ökad lönespridning.
Vad man har kunnat se de senaste tio åren
är att lönerna och lönespridningen ökat
mest för de bäst avlönade, både för män
och för kvinnor men mer för män. Det
bekräftar en allmän tendens. Även om
problemet säkerligen finns - det håller
jag gärna med dig om - finns det inte
generellt.
Agneta Gille (s): Jag skulle vilja komma
tillbaka till det som Ingemar var inne på
i inledningen. Det handlar bland annat om
det mycket aktuella just nu, nämligen
Kommunalarbetareförbundets avtal och dess
pågående löneförhandlingar.
En konkret fråga: Kommer inflationen att
påverkas  av Kommunalarbetareförbundets
eventuella nya löner, en löneökning som
kanske överstiger 3,5 % eftersom man har
sagt nej till det senaste budet, om vi
bortser från de kompensationskrav som ni
nämnde här? Jag kan tänka mig två svar på
frågan  om vi håller oss bara  till
Kommunalarbetareförbundets avtal och vad
som händer om det dessutom tillkommer
kompensationskrav. Jag skulle gärna se
att alla tre kommenterade detta.
Ingemar Hansson: Om lönerna inom den
kommunala sektorn ökar mer än vad de
skulle ha gjort i annat fall har det
ingen direkt effekt på inflationen, utan
det leder till att kommunalskatten blir
högre än den skulle ha blivit i annat
fall eller att antalet kommunalanställda
blir mindre än det skulle ha blivit i
annat fall.
Sedan måste man ställa sig frågan mer
generellt vad som händer totalt sett om
man även beaktar indirekta effekter. Som
Anders nämnde är det så att om det leder
till högre löner för lokalvårdare och
annan personal i kommunal sektor - där
det  finns nära motsvarigheter i den
privata sektorn - är det sannolikt att
det  påverkar löneförväntningarna  och
lönekraven i motsvarande privat sektor,
så jag tror att det är realistiskt att
räkna med ett visst kompensationskrav.
Och, som jag var inne på tidigare, höjs
kommunalskatten innebär det en viss risk
för att man kräver kompensation också för
det.
Den direkta effekten av inflationen är
noll,  men  det finns ändå indirekta
effekter som gör att det inte är helt
problemfritt. Allmänt sett vore det mer
önskvärt att lönerelationerna förändrades
genom att de vars relativa löner ska
sjunka visade återhållsamhet än genom att
andra krävde mer, för då kunde den totala
utvecklingen hamna på omkring 3,5 %. Det
vore alltså mycket bättre att fokusera på
vem som ska ha långsammare löneutveckling
än  på  snittet.  Det  hade  varit
samhällsekonomiskt mer välkommet.
Lars Heikensten: Jag instämmer helt i vad
Ingemar sade.
Anders Lindström: Jag instämmer också.
Gunnar Axén (m): Efter några år med
sådana här hearingar har jag noterat att
vi alltid brukar komma till slutsatsen
att det måste fattas ett antal kloka
beslut här i riksdagen för att förbättra
lönebildningen eller öka tillväxten, och
sedan tar det stopp ungefär där.
Jag  noterar att Konjunkturinstitutet
har  pekat  på  vad det  finns  för
samhällsekonomiska vinster att göra med
en väl fungerande lönebildning. Vi skulle
få högre sysselsättning, högre tillväxt
och  ett  ökat offentligt  ekonomiskt
utrymme  för  skattesänkningar  eller
utgiftsreformer.
Mot bakgrund av att de där politiska
besluten som borde komma inte verkar
komma kan det vara mer intressant att
titta på vad som händer om det inte sker
en förbättring. I Konjunkturinstitutets
huvudscenario fram till år 2010 pekar man
på  att vi inte kommer att få  den
lönebildning  som  egentligen  vore
ekonomiskt  önskvärd.  Då  vore  det
intressant att få höra vad  vi  kan
förvänta oss för konsekvenser av det. Jag
tror nämligen inte att svaret är riktigt
så enkelt som att den positiva utveckling
som  skulle kunna ske med en bättre
fungerande lönebildning uteblir, utan det
kanske kan få andra konsekvenser. En
högre relativ arbetslöshet innebär högre
kostnader för offentlig sektor. En högre
löneutveckling i offentlig sektor leder
till  krav  på  ökade skatteintäkter,
samtidigt som skatteintäkterna minskar
med en högre arbetslöshet och så vidare.
Så  det  finns ett antal samverkande
faktorer som kanske skulle kunna leda oss
in i en negativ spiral.
Det vore intressant att höra om framför
allt Ingemar Hansson men även någon annan
har synpunkter på vad som skulle kunna
ske    om    Konjunkturinstitutets
huvudscenario faktiskt blir det riktiga
framöver.
Ingemar Hansson: Vårt huvudscenario i dag
är det som vi bedömer vara den mest
sannolika utvecklingen. En startpunkt där
är att vi bedömer att ungefär nuvarande
arbetslöshetsnivå, runt 4 %, är förenlig
med  stabil  inflation.  Hamnar  vi
väsentligt under den nivån finns det risk
för att priser och löner drar i väg på
ett sådant sätt att Riksbanken måste
strama åt penningpolitiken eller, om vi
är  med  i  EMU,  att  vi  tappar
konkurrenskraft och därigenom får  en
svagare sysselsättningsutveckling.
Givet     bedömningen      att
jämviktsarbetslösheten ligger på ungefär
4 % finner vi när vi gör våra kalkyler
framåt att sysselsättningsgraden tenderar
att sjunka successivt, inte så mycket men
lite grann, bland annat som en följd av
demografiska faktorer. Tillväxten ligger
vid knappt 2 % per år. Givet detta
scenario  och oförändrade regler  för
offentliga utgifter och inkomster innebär
det  att  det  offentliga  sparandet
successivt stiger mycket långsamt till
2 %. Men det finns inget utrymme för
ofinansierade  skattesänkningar  eller
utgiftshöjningar före år 2007 i detta
huvudscenario.
Vi  hoppas att vi har fel så  att
ekonomin tål en lägre arbetslöshet, en
högre sysselsättning. Då ser det mycket
bättre  ut, som jag redovisade.  Det
samlade utrymmet för privat konsumtion
blir större och de offentliga finanserna
blir bättre. Men risken är lika stor att
utvecklingen blir sämre. Skulle det visa
sig, vilket bland annat OECD tror, att
jämviktsarbetslösheten kommer att ligga
på 5 ½ % i stället för dagens 4 %, kommer
sysselsättningen att falla mer än i vårt
huvudscenario. För att uppnå 2 % sparande
i offentlig sektor behövs det i så fall
skattehöjningar           eller
utgiftsnedskärningar i stället.
Det finns alltså risker åt båda hållen.
Vår huvudbild är en tillväxt på runt 2 %,
en svagt sjunkande sysselsättning och en
ungefär konstant arbetslöshet. Men vi har
också talat om vad som skulle kunna
förbättra  utvecklingen, och  det  är
framför allt åtgärder från regering och
riksdag för att öka arbetsutbudet och en
väl fungerande lönebildning.
Lars Heikensten: Mitt intryck är att vår
syn på konjunkturutvecklingen de närmaste
åren    ligger    ganska    nära
Konjunkturinstitutets.  Men  som  ett
tillägg till det Ingemar sade kan man
också tänka sig - och då blir situationen
allvarligare  - att  man  har  högre
jämviktsarbetslöshet, om  vi  nu  ska
använda den terminologin, och att vi
samtidigt    får    en    sämre
produktivitetsutveckling än vad vi har
räknat med. Där har Konjunkturinstitutet
en relativt optimistisk syn. Den är lite
mer optimistisk än vår syn, men också vi
har en relativt optimistisk syn.
Kombinerar man sedan detta med en svagare
internationell utveckling - vilket inte
på något vis är uteslutet, för vi vet
alla att det finns en sådan risk - är det
lätt  att se att problematiken kring
statens finanser kan bli mer allvarlig än
vad som ligger i de kalkyler som Ingemar
redovisade. Det är klart att det finns
ett samband med lönebildningen här. I en
sådan situation, som ser mer bekymmersam
ut i de avseenden som jag nämnde, skulle
en lägre löneökningstakt kunna vara en
hjälp.
Christer Nylander (fp): I går kom en
rapport från EEAG. Den handlade mycket om
euroområdets stabilitetspolitik. Men där
finns också ett särskilt kapitel om brain
drain från Europa till USA. Det är det
som  jag  skulle  vilja  höra  lite
funderingar kring. Man tar bland annat
upp  detta  med  lönebildningen  och
marginalskatter som ett  problem  och
klimatet för entreprenörskap som  ett
annat problem. För Sverige tillkommer
ytterligare en faktor, nämligen att vi
har en utflyttning av huvudkontor från
Sverige till andra länder. Detta är ett
problem i sig, men det kan också ses i
relation till vår tidigare diskussion om
att det finns en politisk vilja att ändra
relativlönerna inom Sverige. Det skapar
en form av kniptångseffekt på Sveriges
ekonomi. Vi måste vara attraktiva när det
gäller arbetskraft som vi konkurrerar om
på en internationell marknad, samtidigt
som vi vill ha relativlöner inom den
svenska ekonomin. Jag skulle vilja höra
lite funderingar kring detta.
Anders Lindström: Det finns inte någon
ny, riktigt bra statistik med jämförelser
av   relativa   lönelägen   mellan
medlemsländerna i EU till att börja med.
Den senaste statistiken från Eurostat är
faktiskt åtta tio år gammal. Fortfarande
är det så att Sverige och Finland har den
mest sammanpressade lönestrukturen  av
alla jämförda länder, i det här fallet EU-
länderna plus USA. Vi har de senaste sju
åtta åren haft en ökad lönespridning men
från en mycket sammanpressad struktur vid
en internationell jämförelse. Såvitt jag
förstår är den ökade lönespridning som vi
nu kan avläsa störst bland de högst
avlönade och inte särskilt påtaglig bland
till exempel lågt avlönade i kommuner och
landsting eller i privat service. Där är
lönestrukturerna  fortfarande  mycket
sammanpressade.
Utvecklingen bland de bäst utbildade och
högst avlönade går i samma riktning som
jag tror att man kan se i de flesta
västeuropeiska länder. Men jag kan inte
säga någonting om hur det ser ut vid en
jämförelse  i  dag.  Vi  har  inte
tillräckligt aktuell och bra statistik.
Det  kommer bättre statistik i detta
avseende från Eurostat, men det kommer
nog att ta några år.
Christer Nylander (fp): Man kan möjligen
också se detta ur ett tillväxtperspektiv.
Internationell konkurrens när det gäller
arbetskraft är också en viktig del i att
skapa tillväxt i ett land. Det är också
något som man ska se till.
Gunnar Axén (m): År 1997 eller 1998 kom
Nutek med en rapport om att det år 2010
skulle saknas kring 300 000 personer med
en akademisk utbildning på mer än två år.
Det  skulle  till  och  med  saknas
arkeologer, en situation som det ju är få
förunnat  att få uppleva  under  sin
livstid. Det har kommit fler rapporter
som visar att vi kommer att ha  en
arbetskraftsbrist, inte bara när  det
gäller personer med akademisk utbildning
utan också när det gäller stora grupper
inom till exempel vården, biträden och så
vidare.  Då ställer jag frågan:  Hur
påverkar det lönebildningen när vi kan se
att vi på i princip alla områden har
brist på arbetskraft? Den här bristen på
arbetskraft finns inte bara i Sverige,
utan de flesta länder i vår omvärld
kommer att uppleva liknande problem.
Ingemar Hansson: Enligt min bedömning
kommer  vi  inte  att  uppleva  en
arbetskraftsbrist i den meningen att det
blir svårt att få tag på folk. Det är
sant att av demografiska skäl kommer det
att bli en väldigt svag utveckling när
det gäller antalet personer mellan 16 och
64 år såväl i Sverige som i övriga
Europa, så utbudet kommer att utvecklas
svagt. Det leder emellertid till att
efterfrågan på arbetskraft kommer att
utvecklas motsvarande svagt. Ett kraftigt
minskat utbud och en stor efterfrågan, om
vi inte är med EMU, skulle leda till en
inflation  som gör att Riksbanken  i
enlighet med sitt uppdrag stramar åt
penningpolitiken.
Bilden    av    den    absoluta
arbetskraftsbristen, att det skulle vara
svårt att få tag i folk, tror jag i
huvudsak är felaktig. Efterfrågan kommer
att dämpas i samma grad som utbudet
kommer att dämpas. I annat fall kommer vi
inte att upprätthålla samhällsekonomisk
stabilitet. Då kommer Riksbanken eller
ECB att se till att vi får balans mellan
utbud och efterfrågan. Som sagt: Detta
med en total brist på arbetskraft tror
jag i huvudsak är en felsyn.
Däremot kommer vi att få för  lite
arbetskraft i förhållande till det antal
personer  som  vi  behöver  försörja.
Befolkningen ökar, och antalet äldre ökar
när 40-talisterna går i pension,  så
tillgången till folk som kan arbeta för
att försörja en stor befolkning blir ett
problem. I den meningen har  vi  en
arbetskraftsbrist. Vi riskerar då att
antingen pressa fram än högre skatter
eller  att  pressa fram alltför  låg
standard vad gäller pensioner och skola,
vård och omsorg. Det finns alltså ett
samhällsekonomiskt  problem  med  vår
demografiska utveckling, men jag tror
inte  att  det  blir  någon  absolut
arbetskraftsbrist.
Däremot  kan  man se att prognoserna
indikerar brist inom vissa kategorier.
Det gäller bland annat olika delar av den
offentliga  sektorn,  framför  allt
yrkesutbildad arbetskraft av olika slag,
typ lärare och sjuksköterskor. Därför är
det   viktigt   att   utbildningen
dimensioneras för att förebygga obalans
mellan olika delarbetsmarknader. Men det
handlar alltså om fördelningen av utbudet
och  efterfrågan och inte  om  deras
absoluta nivå.
Lars Heikensten: Eftersom du tog upp
detta med undersökningar från Nutek 1998,
kan jag inte låta bli att nämna att jag
var med och tog fram en långtidsutredning
1992 i vilken risker för lärarbrist om
tio år var en poäng. I många fall går
sådana här saker att se väldigt lång tid
i förväg. Då är det naturligtvis, som
Ingemar sade, en viktig sak att utforma
utbildningen i ljuset av detta. Jag har
inte haft anledning att följa frågan, så
jag vet inte hur det har varit på det
området  under  de  här  åren.  Av
tidningsskriverier att döma väntas det
dock  bli  brist på lärare framöver.
Möjligen beror det på att man inte ordnat
utbildningsplatser   i   tillräcklig
utsträckning. Men det räcker inte med att
ordna plats, utan man måste därutöver se
till  att  arbetena  är  tillräckligt
attraktiva. Då kommer man till det som är
en av Anders grundpoänger i det här, att
relativlöneförändringar krävs. Men de kan
ju inte bara vara uppåt.
Tomas Högström (m): Jag vill följa upp
Gunnars fråga. En av de lösningar som
diskuteras när det gäller att klara det
framtida arbetskraftsbehovet i takt med
att 40-talisterna fasas ut och i händelse
av  att  vi  inte klarar att  sänka
ohälsotalen    är    att    öka
arbetskraftsinvandringen. Hur påverkar en
sådan  utveckling  lönebildning  och
löneutveckling? Den måste ju ha någon
påverkan eftersom till och med ledande
statliga myndighetspersoner går ut och
pratar om införande av karenser när det
gäller våra relationer med andra länder i
syfte att kunna begränsa en framtida
arbetskraftsinvandring, som i alla fall
jag har förstått det.
Så  min  fråga är då: Hur  påverkas
lönebildning och löneutveckling av en
ökad arbetskraftsinvandring?
Anders Lindström: Först vill jag säga
ytterligare  något  om  detta  med
bristtalen. Dessa kurvor visar andelen
företag  som 1990, då  vi  hade  en
överhettning, upplevde  en  brist  på
yrkesarbetare och tekniska tjänstemän. Nu
är vi för första gången på mycket länge i
det läget att bristen på yrkesarbetare -
ungefär 12 % av företagen upplever brist
på någon form av yrkesarbetare - är
större än bristen på tekniska tjänstemän.
Bakom detta drastiska fall ligger det som
har hänt i IT- och telecomsektorn. För
första gången i modern tid finns det
arbetslösa    civilingenjörer    i
Stockholmsområdet.
Just nu är problemet inte överhängande,
men det kan svänga fort, det vet vi av
erfarenhet och det kan vi se av hur
kurvorna har förändrats tidigare.
Sedan vill jag säga något om hur detta
påverkar lönebildningen. Generellt är det
nog så att brist på arbetskraft har en
starkare påverkan på lönerna uppåt än
arbetslösheten har nedåt.  Det  finns
därför stor anledning att vara observant
på varje brist i varje isolerad sektor.
Det   vore  kanske  önskvärt  att
arbetsmarknadspolitiken   i   större
utsträckning inriktades på att förebygga
uppkomsten av brist än på att generellt
ta hand om arbetslösa.
Ingemar Hansson: Arbetskraftsinvandring
är ju ett sätt att öka arbetsutbudet. Men
det är inte så oerhört enkelt därför att
det kräver också att de extra invandrade
personerna verkligen får jobb. Hitintills
har vi i Sverige lyckats ganska dåligt
med att uppnå en hög sysselsättningsgrad
bland   personer  med  utomnordiskt
medborgarskap. Sysselsättningsgraden är
oerhört mycket lägre än vad den är bland
befolkningen i övrigt.
Arbetskraftsinvandring kan bidra till
den demografiska balansen. Men vi borde
bli betydligt mer framgångsrika än vad vi
har varit hittills när det gäller att
integrera utomnordiska personer i vår
arbetsmarknad. Hur arbetskraftsinvandring
skulle påverka beror i hög grad på hur vi
lyckas i det avseendet. Lyckas vi lika
dåligt som vi har gjort hitintills kan
arbetskraftsinvandring förvärra balansen
mellan antalet personer som arbetar och
antalet personer som finns i  landet
totalt sett. Det är endast om den extra
arbetskraften kan sysselsättas i minst
lika hög grad som befolkningen i övrigt i
yrkesaktiv      ålder      som
arbetskraftsinvandring kan  vara  till
hjälp.
Jag anser inte att arbetskraftsinvandring
generellt sett är ett undermedel, utan
det är väldigt betingat av hur vi lyckas
integrera   dessa  extra  personer.
Hitintills har vi inte varit så väldigt
framgångsrika i det avseendet.
Tomas Högström (m): Min följdfråga är
föranledd av det svar som jag nu fick.
Det sker ofta en sammanblandning mellan
den flyktinginvandring som vi i dag har
med de integrationsproblem som är en
följd av den typen av invandring och en
organiserad arbetskraftsinvandring som de
facto utgår ifrån att vi har en brist på
yrkesarbetare som vi då rekryterar från
andra länder. Det kan gälla ett samarbete
inom ramen för den europeiska unionen
eller att vi vänder oss till länder
utanför  den europeiska unionen.  Mig
veterligt  har vi en ganska  positiv
erfarenhet av den typen av rekryteringar.
Det har väl på något sätt betydelse för
lönebildning och löneutveckling, om det
blir en modell för att lösa de problem
som vi ändå tycks stå inför.
Ingemar Hansson: Inom EU har vi redan i
hög  grad  en  fri  rörlighet  för
arbetskraft. Inom EU ger redan befintliga
regler  utrymme för en  ganska  stor
omflyttning  mellan  olika  EU-länder.
Frågan gäller väl framför allt  vårt
förhållningssätt till arbetskraft utanför
EU. Som jag sade är de samhällsekonomiska
återverkningarna av detta helt beroende
av i vilken mån de personer som då blir
aktuella  verkligen kan integreras  i
svenskt arbetsliv.
Ordföranden:  Jag  har  ingen  mer
frågeställare. Vi har då nått slutet av
denna hearing, och jag ber att få rikta
ett stort tack till Lars Heikensten,
Ingemar Hansson och Anders Lindström för
er medverkan. Jag tackar också utskottets
ledamöter för er närvaro samt de åhörare
och medier som varit här under dagen.
Därmed är dagens utfrågning beträffande
lönebildning  och  den   ekonomiska
tillväxten avslutad.Bilaga 3
Finansutskottets offentliga utfrågning
om  samordningen  av  den  ekonomiska
politiken i EU - nutid och framtid

Tid: Tisdagen den 11 mars 10.00-2.15
Lokal: Andrakammarsalen

Inbjudna

Bosse Ringholm, finansminister
Göran Lennmarker, ledamot från riksdagen
i EU:s framtidskonvent
Deltagande ledamöter
Sven-Erik Österberg (s) ordförande
Fredrik Reinfeldt (m) vice ordförande
Carin Lundberg (s)
Karin Pilsäter (fp)
Sonia Karlsson (s)
Mats Odell (kd)
Lars Bäckström (v)
Gunnar Axén (m)
Christer Nylander (fp)
Lena Ek (c)
Mikael Johansson (mp)
Samordningen av den ekonomiska politiken
i EU - nutid och framtid
Ordföranden:   Inledningsvis   hälsas
samtliga välkomna till den utfrågning som
vi i dag har. Speciellt vänder jag mig
till finansminister Bosse Ringholm och
till Göran Lennmarker som representant
för den arbetsgrupp som finns vad gäller
EU:s framtidskonvent.
Jag vill också hälsa samtliga åhörare,
både er som finns här i salen och er som
följer  utfrågningen  via  medierna,
hjärtligt välkomna.
Vi har tänkt uppläggningen så att Bosse
Ringholm inleder och berättar om  de
ekonomiska frågor som rör nutid och de
delar som finns just här. Därefter blir
det möjligt att öppna för frågor från
utskottets  ledamöter. Sedan  berättar
Göran  Lennmarker  mer  om   EU:s
framtidskonvents  arbete   och   om
inriktningen framåt. Slutligen blir det
tillfälle att ställa frågor till Göran
Lennmarker. Vi tar det alltså i två steg,
detta för att skilja på det som är nu och
det som EU-konventet arbetat med, så att
det klart och tydligt framgår hur det är
tänkt vad gäller de olika delarna. Vi har
tiden fram till klockan 12 på oss.
Ännu en gång: Hjärtligt välkomna hit! Med
detta   lämnar  jag  ordet   till
finansminister Bosse Ringholm. Varsågod!
Finansminister  Bosse Ringholm:  Tack,
ordförande!  Tack  också  för  denna
möjlighet  att redovisa de ekonomisk-
politiska  processer som  pågår  inom
Europeiska  unionen  och  det  mycket
omfattande samordningsarbetet i EU när
det gäller ekonomi och ekonomisk politik.
Varför  är  det  så  viktigt  inom
Europeiska unionen att ha den här typen
av  ekonomisk-politisk samordning? Jo,
självfallet  vill medlemsstaterna  via
samordningen uppnå ett större mått av
effektivitet i sina ekonomier och i fråga
om de gemensamma tillgångarna. Ytterst
handlar det naturligtvis också om att
försöka förbättra den inre marknadens
funktionssätt - en portal, kan man säga,
i det europeiska ekonomiska samarbetet.
Genom en inre marknad och en större
effektivitet ska vi självklart  kunna
bidra till att skapa en bättre välfärd
för  invånarna  i våra medlemsstater.
Ytterst  bygger  det  också  på  att
medlemsstaterna  eftersträvar   sunda
offentliga ekonomier och tillsammans, så
långt det går i en ganska turbulent
världsekonomi,  försöker  skapa  en
europeisk ekonomisk stabilitet också med
gemensamma insatser.
Vilka  instrument har då  Europeiska
unionen  och medlemsstaterna när  det
gäller    den   ekonomisk-politiska
samordningen? Ja, det gäller då främst
det som brukar kallas för den öppna
samordningsmetoden, det vill säga en form
av samtal, dialog och kommunikation i all
öppenhet  länderna  emellan.  Detta
understryks av att vi har ett antal
gemensamma  regelverk som  vid  olika
tillfällen  lagts  fast.  Det  är
naturligtvis viktigt att vi följer de
regelverken och gemensamt samordnar våra
insatser. Därmed kan man säga att det
bland medlemsstaterna uppstår en form av
grupptryck  i  bemärkelsen  att  alla
medlemsstater är oerhört angelägna om att
kunna visa att man lever upp till de
föresatser som vi själva bestämt oss för
och att vi också helt enkelt gemensamt
lär av varandra i den här processen.
Sedan kan man alltid ställa sig frågan
om det ekonomisk-politiska samarbete som
vi har i dag kan utvidgas ännu mer och
varför vi i dag inte gått ännu längre.
Till  en  del  kommer  säkert  Göran
Lennmarker in på den frågan eftersom han
diskuterar det som ska hända i framtiden
och som finns med i konventsdiskussionen
just nu. Jag vill bara peka på att vi i
dagens situation har stannat där vi är,
inte minst därför att vi upprätthåller
den så kallade subsidiaritetsprincipen -
att besluten ska tas på relevant nivå,
det vill säga på nationell nivå eller på
ännu lägre nivå i nationerna. Där det
finns  ett  gemensamt  intresse  från
europeiska utgångspunkter ska besluten
kunna tas där i vissa sammanhang.
I första hand eftersträvar vi, med de
regelverk och intentioner som vi nu har,
en effektivare samordning. I stället för
att öka samordningen är det viktigt att
se till att den samordning som vi ändå
bestämt oss för också kan fullföljas.
Det finns skäl att fästa väldigt stor
vikt vid det som handlar om att försöka
få ett bättre genomförande av de olika
processerna. Jag ska strax redovisa de
många olika processer som det handlar om
och där ett arbete pågår året runt -
dagligen  och  stundligen  pågår  ett
ekonomisk-politiskt samarbete  och  en
samordning. Det är oerhört viktigt att ha
en ordentlig fokusering och att vi inte
bara sätter upp stora mål, vilket vi
gjort i olika sammanhang utan också, och
framför allt, når upp till målen. Det är
en viktig kedja när man kan tala om att
sätta  upp  mål, att  genomföra  och
utvärdera det hela och att därefter följa
upp resultaten och se till att det också
blir det som en gång satts upp som mål.
När det gäller genomförandedelen vill
jag peka på att åtskilliga framsteg har
gjorts, men ibland tycker vi från svensk
sida kanske att det går långsamt. Jag
återkommer till några processer där vi
tycker  att takten borde skyndas  på
avsevärt.
Vi tycker också att det är viktigt att
de olika processer som tillkommit vid
olika toppmöten, framför allt under 1990-
talet, bättre kan samordnas så att inte
varje process lever sitt eget liv och
risken  därmed  finns  för  en  del
dubbelarbete. Redan under det  finska
ordförandeskapet för ganska många  år
sedan   nu,   före  det   svenska
ordförandeskapet, var man från Finlands
sida väldigt angelägen om att försöka få
en maximal samordning mellan de olika
processerna så att vi inte hela tiden
springer om varandra och varje process
lever sitt eget liv.
Sedan vill jag peka på hur viktigt det
är att den utvidgning som nu sker med tio
nya  medlemsstater ytterligare skärper
behovet av samordning. Från svensk sida
har vi, inte minst under det svenska
ordförandeskapet våren 2001, sett till
att de tio nya medlemsstaterna mycket
tidigt fått komma in i processerna och
att de kan delta på lika basis och
utveckla  sin  statistik  och  sina
instrument på ett sådant sätt att det
inte är 15 utan ganska snart 25 länder
som kan delta i en ekonomisk-politisk
samordning i Europa. Ytterst kan det
naturligtvis innebära att Europa som en
del av världsekonomin blir starkare och
stabilare och kan utmana USA, Asien och
andra stora delar i världsekonomin.
När det gäller att samla de ekonomisk-
politiska processer som finns i EU skulle
jag vilja säga följande.
Det handlar om de så kallade allmänna
riktlinjerna för den ekonomiska politiken
som hanteras årligen och som är själva
fundamentet kring den ekonomisk-politiska
samordningen.
Det handlar om den stabilitets- och
tillväxtpakt  som  så  mycket  har
diskuterats under senare år och  som
ibland ifrågasatts och som det varit
olika kritiska synpunkter kring. Det är
ändå ett faktum - jag återkommer strax
till  detta  -  att  tillväxt-  och
stabilitetspakten visat sig fungera väl.
Det handlar om Luxemburgprocessen och
om Cardiffprocessen samt, slutligen, om
Lissabonstrategin, som också kan sägas
vara  övergripande  och  det  mest
långsiktiga   eftersom   det   i
Lissabonstrategin satts upp ett mål, en
utopi eller om man så vill en vision, för
EU och dess medlemsstater att fram till
år 2010 åstadkomma ett sådant tryck i
ekonomin i Europa att man  då  nått
väsentliga  framsteg framför  allt  i
förhållande till amerikansk ekonomi när
det gäller konkurrens, kunskapsbaserad
ekonomi och mycket annat.

Ekonomisk-politiska processer i EU

De olika ekonomisk-politiska processerna
i EU:
·     Allmänna riktlinjer för den
ekonomiska politiken
·
·    Stabilitets- och tillväxtpaketen
·
·    Luxemburgprocessen
·
·    Cardiffprocessen
·
Lissabonstrategin
Jag vill påminna om att det är en process
som pågår året runt, från januari till
december. Det är alltid delar i de här
ekonomisk-politiska processerna som är
föremål för behandling i Ekofinrådet i
första hand. Där har vi möte varje månad.
Det  är alltid någon del i de  här
processerna som upptar vår vardag så det
är inget arbete som görs under en kort
tid av året, utan diskussionerna om hur
vi ska skapa en bra ekonomisk-politisk
samordning pågår ständigt, året runt.
För  att  återgå till  de  allmänna
ekonomiska  riktlinjerna  för   den
ekonomiska  politiken  handlar  det
naturligtvis mycket om makroekonomin. Det
handlar också om sysselsättning.  Här
finns väl ett av Sveriges allra främsta
bidrag till den europeiska gemensamma
ekonomiska politiken. Tillsammans  med
andra medlemsländer har vi under senare
år    kunnat    sätta    just
sysselsättningsfrågorna   högst   på
dagordningen. Så var det inte under 1980-
talet och inte heller i början av 1990-
talet. Men när många ekonomier i början
av 1990-talet var i olag ökade intresset
för att få upp sysselsättningsfrågorna. I
dag är kampen mot arbetslösheten och för
nya jobb definitivt en huvudfråga på
varje toppmöte och på varje Ekofinmöte.
Vidare handlar det väldigt mycket om
strukturpolitik. Jag  återkommer  till
detta   eftersom   en   del   av
Lissabonprocessen också  framför  allt
knyter an till strukturpolitiken.
När  det  gäller  tillväxt-  och
stabilitetspakten,  som  antogs  på
toppmötet  i Amsterdam i juni  1997,
handlar det ytterst om våra offentliga
finanser,  om  den  så  kallade  3-
procentsgränsen  -  att  varje  land
eftersträvar att inte spräcka ett slags 3-
procentstak, innebärande att man inte ska
ha ett större underskott än maximalt -3 %
av de offentliga finanserna. Detta har
varit mycket uppmärksammat under senare
tid. Vi har ju sett att ett antal länder
haft problem med detta, först Portugal
och sedan Tyskland och, under senare tid,
Frankrike. Jag återkommer strax  till
detta när jag visar bilder över hur det
faktiskt förhåller sig med de offentliga
finanserna.
Det handlar även om budgetdisciplinen,
som i dag definitivt är mycket bättre i
Europa  än  för tio år  sedan.  Men
fortfarande finns det oerhört mycket mer
att göra.
Vidare handlar det om stabilitets- och
konvergensprogrammen          -
stabilitetsprogrammet för de tolv länder
som är med i Europeiska monetära unionen,
EMU, och konvergensprogrammet för de tre
länderna  Storbritannien, Danmark  och
Sverige som än så länge står utanför EMU.
Luxemburgprocessen är baserad på ett
antal riktlinjer som sedan är översatta i
olika  nationella handlingsplaner.  De
följs också årligen upp med en rapport
från kommissionen och ministerrådet. Där
ges  rekommendationer till  de  olika
länderna. Sedan får varje land en form av
betyg. Därefter ska man varje år följa
upp vad länderna har gjort för att uppnå
de rekommendationer som rådet i sista
hand har gett medlemsstaterna.
Cardiffprocessen, som snart har fem år
på nacken, handlar om att försöka öka
konkurrensen på olika områden i Europa.
Det  handlar om varor, tjänster  och
kapital. På motsvarande sätt som för
övriga  processer  sker  en  ständig
uppföljning  och  mätning  av  hur
konkurrensen ökar på olika områden.
Den  sista  delen  av  de  olika
processerna, Lissabonstrategin,  tänkte
jag ägna mig en hel del åt eftersom den
nu ligger närmast inför det toppmöte som
om två veckor hålls i Bryssel, det så
kallade ekonomiska vårtoppmötet.

I mars 2000, alltså för tre år sedan, var
stats- och regeringscheferna överens om
att sätta upp som mål att år 2010 ska man
ha uppnått att EU är världens mest
konkurrenskraftiga, dynamiska och
kunskapsbaserade ekonomi. Det handlar
också om en ekonomiskt hållbar tillväxt
med fler jobb, och då också med kvalitet
på de jobb som ska fram under åren
framöver. Framför allt är den sociala
sammanhållningen viktig. När det gäller
tillväxtaspekten lades, inte minst efter
svenskt agerande, stor vikt vid just den
ekonomiska aspekten på ekonomin och
hållbarheten i ekonomin.

Lissabonstrategin - uppföljande av 107
indikatorer

·    Ekonomi
·
·    Sysselsättning
·
·    Innovation och forskning
·
·    Ekonomiska reformer
·
·    Social sammanhållning
·
Miljö
Processen har pågått i tre år och fångar
upp inte mindre än 107 olika indikatorer.
Bilden visar att det handlar om ekonomi,
sysselsättning och mycket annat. Det är
alltså  ett  mycket brett  ekonomiskt
spektrum   som   följs   upp   i
Lissabonstrategin.  Idén   är   att
medlemsstaterna varje år i början av
januari får en rap-port från kommissionen
om hur långt EU som helhet hunnit, om hur
långt varje medlemsstat hunnit och om hur
medlemsstaterna  förhåller  sig  till
varandra. Det gemensamma trycket  ska
kunna bidra till att Europa kan knappa in
på det försprång som amerikansk ekonomi
sedan årtionden tillbaka har.

Nordiska välfärdsstater starkast i Europa

Antal indikatorer med 1:a-3:e placering

Källa: EU-kommissionen
Kommissionen visar på att om man mäter de
olika medlemsstaterna är det de nordiska
länderna - Sverige, Finland och Danmark -
som oftast befinner sig på första, andra
eller  tredje  plats  bland  de  15
medlemsstaterna när det gäller att nå upp
till de mål som satts upp för de 107
olika indikatorerna. Indikatorerna har
naturligtvis olika tyngd. Jag ska gå
igenom några av dem här.
Genomgående har de nordiska länderna
under de här tre åren, kan man säga, haft
en god position och varit angelägna om
att se till att genomföra en del av det
här, och en del har fungerat bra i våra
samhällen. Omvänt är det naturligtvis
lite dystert att konstatera att ett stort
land som Frankrike intar sista platsen i
sammanhanget.  Frankrike  har  tyvärr
bromsat  en  del  av   de   här
strukturprocesserna under perioden. Det
förs en intensiv debatt i Ekofinrådet om
på vilket sätt vi kan påverka Frankrike
att ta lite större tag just för att få
till stånd en bättre utveckling av sin
ekonomi, framför allt när det gäller den
strukturella delen.
Jag  ska  gå  igenom några  av  de
indikatorer som finns i den rapport som
lämnas till toppmötet i Bryssel om ett
par   veckor.  Jag   börjar   med
arbetslöshetsutvecklingen.

Arbetslöshet totalt

Procent av arbetskraften

För EU:s del har det skett en positiv
utveckling av arbetslösheten. Sverige har
en  väldigt  positiv utveckling  här.
Generellt  sett har också  amerikansk
ekonomi under framför allt 1990-talet
haft  mycket låga och även minskande
arbetslöshetstal.  I  ett  historiskt
perspektiv - om vi går ännu  längre
tillbaka, till början av 1990-talet - har
en rätt dramatisk förbättring skett. 5
miljoner nya jobb har tillkommit bara
sedan år 2000. Går vi tillbaka till
mitten av 1990-talet handlar det kanske
om 10-12 miljoner nya jobb. Ambitionen är
att ytterligare 15 miljoner jobb ska fram
till år 2010.

Budgetbalans*

Procent av BNP

*EU-15 ingen uppgift 1995.
Också när det gäller budgetbalansen pekar
utvecklingen åt lite olika  håll.  I
Sverige och även i Finland och Danmark,
alltså i de nordiska länderna, har vi
haft hyggliga överskott under de här
åren. Som bilden visar hade vi år 2001
ett överskott på närmare 5 % i  de
offentliga  finanserna  som  del  av
bruttonationalprodukten. EU-länderna som
helhet har tyvärr i snitt legat på minus,
och under senare tid har det varit ett
växande minus. Man kan säga att det inte
är så sensationellt om det är ett växande
minus i en situation där världsekonomin
kraftigt går ned, som den ju gjort i ett
par tre års tid. Själva tanken är att man
då  ska kunna använda ett offentligt
finansiellt överskott till  att  mota
nedgångar.
Så har också skett - för svensk del
ganska dramatiskt. Vi har ju verkligen
använt sparade resurser, använt de stora
överskott som vi haft under senare år,
till att göra de skattesänkningar som vi
gjort de senaste åren och till att göra
en hel del andra insatser i form av
reformer och ökade offentliga utgifter.
Vi har gått från ett överskott på 4 eller
5 % till kanske ett relativt knappt
överskott, så det är en rätt kraftig
stimulans  av  ekonomin  som  kunnat
genomföras under senare tid med hjälp av
den här typen av insatser.
Insatserna har tyvärr inte varit lika
stora i flera av de andra EU-länderna
därför att de har startat från en lägre
nivå,  ibland till och med från  en
minusnivå. Det är väl bara Finland och
några länder till som på motsvarande sätt
som Sverige har kunnat göra satsningar
som är i storleksordningen 4-5 %.

Priser el hushåll*

Euro/kWh

*Sverige ingen uppgift 1995. USA och
Japan ingen uppgift.
När det gäller priser har vi generellt
för svensk del, som jag senare återkommer
till,  en  högre  prisnivå  än  EU-
genomsnittet. På vissa områden,  till
exempel  beträffande  el,  ligger  vi
definitivt mycket lägre. Även om vi, inte
minst i vinter med tanke på vinter, kyla
och andra förutsättningar - torkan förra
året till exempel - haft en diskussion om
stigande elpriser ligger vi i europeiska
sammanhang  definitivt  på  en  lägre
prisnivå just på det här området.

FoU-utgifter total*

Procent av BNP

*Sverige  ingen  uppgift  1996  och
2000-2001. USA och Japan ingen uppgift
2000-2001.
Ett annat centralt område handlar om
forskning och utveckling i EU. EU har
satt  upp  målet att  nå  3  %  av
bruttonationalprodukten,  den  samlade
ekonomin, för forskning och utveckling -
två tredjedelar på den privata sidan och
en tredjedel på den offentliga sidan.
Detta är ett mål som Sverige med råge
klarar av. Men många EU-länder, framför
allt i södra Europa, har en bra bit kvar
när det gäller att åstadkomma det. Därför
finns det anledning att sätta stort tryck
på  att satsa mer på forskning  och
utveckling under åren framöver för att vi
ska  kunna  öka  konkurrenskraften  i
europeisk ekonomi.

Internettillgång hushåll i procent*


*USA ingen uppgift 1998 och 2002. Japan
ingen uppgift 1998 och 2000-2002.
På de nya områdena, av typen Internet och
när  det gäller antalet hushåll  med
tillgång  till  Internet,  ligger  de
nordiska länderna - Sverige, Norge och
Finland, och också Danmark  -  långt
framme. Sverige ligger väldigt  långt
framme jämfört med andra länder. Kurvan
är uppåtstigande, även om den "flackat
av" lite grann under senare tid.

IT-utgifter

Procent av BNP

Också när det gäller IT-utgifter, kanske
en spegelbild av den förra bilden, har
det  varit stora framgångar  för  de
nordiska  länderna,  inte  minst  för
Sverige. Men det sker också en viss
avmattning i takt med att konjunkturen
försämrats under senare tid.

Andel öppet annonserad offentlig
upphandling*

Procent av BNP

*USA och Japan ingen uppgift.
För att skapa ett ökat konkurrenstryck
mäter man exempelvis hur stor del av den
offentliga verksamheten som sker som en
annonserad offentlig upphandling. Ni ser
att det skett en svag förbättring bland
EU-länderna. För Sveriges del handlar det
snarast om en dramatisk ökning av den
andel som sker som offentlig upphandling.
Vi har utsatt vår offentliga verksamhet
för ett mycket snabbare konkurrenstryck
jämfört med vad de flesta EU-länderna har
gjort.

Patentregistreringar

Andel Europapatent per miljon invånare

Ett vitalt område är det som handlar om
patentregistreringar. Det talas om så
kallade Europapatent. Vi har också här
satt    upp   målsättningar    i
Lissabonstrategin.  Utvecklingen   är
positiv för EU. Redan i ingångsläget hade
vi en bättre situation och har nu också
rätt  ordentligt ökat vår  andel  av
Europapatent.

Real BNP-tillväxt i procent

Basår 1995

Denna bild är det kanske lite svårare att
tyda.   Här   handlar   det   om
bruttonationalproduktstillväxten  under
senare år, från mitten av 1990-talet fram
till i dag. Här kan man naturligtvis se
en del förändringar som skett och där det
varit rätt dramatiskt, framför allt under
senare år. Men det är också relativt
samordnat. Det skedde en nedgång i början
av 2000 och 2001 och sedan en liten
uppgång men sedan har den brutits under
senare tid. Det faktiska utfallet och de
prognoser som finns för innevarande år
finns inte med i EU-statistiken eftersom
denna bara visar det som har inträffat.
Men alla vet att det som inträffat i hela
Europa och i den internationella ekonomin
under senare tid snarast är en brytning
nedåt sett till denna utveckling.

Relativ prisnivå inkluderat i direkta
skatter*

Index=100

*USA och Japan ingen uppgift 1995-1999
och 2001.
Jag sade tidigare att när det gäller
priserna som helhet har Sverige, tyvärr,
en hög prisnivå. Tillsammans med Danmark
har vi i Sverige kanske den allra högsta
prisnivån i EU. Visserligen har  det
blivit en brytning nedåt, som bilden
visar - det vill säga att vi har börjat
närma oss EU:s prisnivå, på 100 här. Men
vi har mycket kvar att göra för att
försöka minska vår prisskillnad gentemot
övriga länder i unionen.

Riskkapital*

Procent av BNP, tidig fas

*Japan ingen uppgift.
När  det  gäller en viktig  del  av
tillväxtens förutsättningar  och  våra
näringslivs-  och arbetsförutsättningar
liksom riskkapital har amerikanarna sedan
länge  haft en väldig fördel av  en
utomordentligt  god   tillgång   på
riskkapital. Här har Europa också sett en
viss  förbättring, framför allt under
senare delen av 1990-talet. Sedan har den
internationella konjunkturen gjort att
det  har  ändrats under den  senaste
perioden. Sverige har också här hävdat
sig ganska väl och hör till de länder som
ligger i täten när det gäller tillgången
till riskkapital för våra företag.

Statsstöd*

Årligt genomsnitt över

*Sverige ingen uppgift 1993-1996. USA och
Japan ingen uppgift.
Statsstöd förekommer i hela regionen men
det  har också funnits ett gemensamt
arbete för att minska statsstödet. Ni ser
av utvecklingen att en sådan minskning
sker.  Sverige har också fått  samma
utveckling men vi ligger på en lägre nivå
än  övriga EU-länder när det  gäller
statsstöd.

Priser tele nationellt

Euro/10 min samtal

Sedan kan man för ett ögonblick titta på
priser  på  ett  framtidsområde  som
teleområdet.  Också där har  priserna
kraftigt   sjunkit   under    en
sex-sjuårsperiod. Det är kanske inte lika
tydligt för Sveriges del eftersom Sverige
från början låg mycket lägre än de andra
länderna. Vi har också haft en viss
prisminskning, men relativt sett inte
lika kraftig eftersom vårt utgångsläge
från början var mycket bättre.

Utbildningssatsningar*

Procent av BNP

*USA och Japan ingen uppgift 1996 och
2001. EU-15 ingen uppgift 2001.
Jag nämnde tidigare om forskning och
utveckling. Vi har också  detta  med
utbildningssatsningar som en av de många
indikatorerna   i   samband   med
Lissabonprocessen. För svensk del har det
varit   en   bra  utveckling   på
utbildningsområdet. Men mycket återstår,
framför allt i södra Europa, när det
gäller   att   hämta   in   på
utbildningsområdet.

Totala utsläpp av växthusgaser*

1990=100

*Japan ingen uppgift 1998.
Ett område där Sverige kanske inte är
lika framgångsrikt, även om vi har en
positiv  utveckling  där  också,  är
utsläppen av växthusgaser som vi valt som
en av flera olika miljöindikatorer som
finns på området. Via de planer som
antagits här i riksdagen under senare år
har  vi  trots  allt förbättrat  vår
position. Men det finns en hel del kvar
att göra. Där vi inte är lika duktiga som
omvärlden finns det åtskilligt som vi
måste försöka förbättra just på det här
området.
Till sist skulle jag vilja sammanfatta
de olika ekonomisk-politiska processerna
och framför allt göra det i anslutning
till de redovisningar som väntas  på
toppmötet i Bryssel om två veckor.

Viktigt toppmöte i mars

Konkurrenskraftiga ekonomier
·    Konkurrens på lika villkor
·
·     Ännu bättre fungerande inre
marknad
·
·    En integrerad finansmarknad
·
·     Goda villkor för innovation och
företagande
·
Full sysselsättning måste nås
·    Moderna välfärdsstater
·
·    Ökat arbetskraftsutbud
·
Pensionssystemens finansiella hållbarhet
Först ska jag säga något om hur vi skapar
mer konkurrenskraft i våra nationella
ekonomier i EU. Det gäller både EU som
helhet och vart och ett av EU:s 15
länder. Framför allt handlar det om hur
vi skapar full sysselsättning, som ju är
ett   av   de  stora  målen   i
Lissabonprocessen.
När det gäller de konkurrenskraftiga
ekonomierna gäller det att försöka skapa
konkurrens på lika villkor. Det handlar
exempelvis om de avregleringar på tele-,
el-, energi- och transportmarknaderna som
långsamt  men  ändå i rätt  riktning
utvecklas  i Europa. På  de  senaste
toppmötena har exempelvis Frankrike inte
kunnat visa på de framsteg som unionen
och  medlemsstaterna  har  begärt  av
Frankrike   på   framför    allt
energimarknaden. Det kommer  att  bli
mycket diskussion om hur vi fortsatt kan
sätta tryck, inte minst på Frankrike, på
energiområdet. Frankrike bidrar ju med
höga priser och stora monopol på ett
område som i övrigt sett en hel del
framgångar i övriga Europa när vi har
utsatt just de delarna för konkurrens.
Det handlar om att skapa en bättre
fungerande inre marknad och om enkla
praktiska saker, exempelvis om att få ett
ömsesidigt erkännande av varandras varor
så att den vara som godkänns i det ena
medlemslandet har samma accept i det
andra medlemslandet. På så vis kan man få
ned kostnaderna för de processer som
företagen har för att lansera sina varor
på olika marknader.
Det handlar också om det som var uppe
på  Stockholmstoppmötet i mars  2001,
nämligen   om   den   integrerade
finansmarknaden. Från svensk sida kunde
vi  där - ursprungligen var det ett
brittiskt initiativ - medverka till den
så kallade Lamfalussyprocessen. EU tog
fram  ett  program  som  handlar  om
finansiella tjänster och som ska vara
genomfört till år 2005. Det programmet
stäms nu av.
Det visar att vi är på god väg när det
gäller att kunna nå det mål som vi satt
upp  om  en  gemensam  integrerad
finansmarknad år 2005. Ytterst handlar
det  exempelvis om att låta bankerna
utsättas för ett större tryck, om att ta
ned kostnaderna för bankernas processer
och om att se till att kundernas tillgång
till  banktjänster  blir  bättre  och
effektivare - naturligtvis till lägre
kostnader.
Vidare  handlar det när det  gäller
konkurrensen om att skapa bättre villkor
för   innovation  och  företagande.
Riskkapital är ett viktigt område som det
pekats på. Forskning och utbildning samt
tillgången på arbetskraft är ett annat
område. När det gäller entreprenörskap
finns det väldigt mycket mer som kan
göras i Europa på området.
När   det   gäller   den   fulla
sysselsättningen  mäts  ett   antal
indikatorer som handlar om hur vi kan
skapa moderna välfärdsstater som  kan
skapa   förutsättningar  för   full
sysselsättning.
Frågan om barnomsorg var ett svenskt
bidrag under vårtoppmötet här i Stockholm
för två år sedan. Om vi ska kunna få fler
möjligheter för kvinnor att jobba  i
framtiden är det viktigt att det finns en
god  tillgång till barnomsorg.  Detta
bedöms  årligen  i  uppföljningen  av
Lissabonprocessen. Här görs också goda
framsteg i de allra flesta av  EU:s
medlemsstater.
Ett ökat arbetskraftsutbud är oerhört
viktigt, inte minst i ett långsiktigt
perspektiv eftersom vi har ett åldrande
Europa.  Det är alltfler som  lämnar
arbetsmarknaden   och   de   nya
ungdomskullarna är relativt små. I det
läget är det naturligtvis oerhört viktigt
att    öka    arbetskraftsutbudet.
Sysselsättningsgraden bland kvinnor är
låg i många länder, många ungdomar står
utanför    arbetsmarknaden    och
arbetslösheten är fortfarande alldeles
för stor i EU.
Till   sist   handlar   det   om
pensionssystemen, just med  tanke  på
åldersutvecklingen. Sverige är ett av få
länder  som  har  skapat  ett  nytt
pensionssystem. Många länder jobbar nu i
riktning mot det som Sverige åstadkommit,
nämligen att försöka skapa en långsiktig
hållbarhet i de olika pensionssystemen.
Det här var en kort genomgång av en
massa  olika processer som stundligen
pågår  i  EU-sammanhang.  Allt  ska
naturligtvis medverka till att  kunna
skapa mer välfärd för medborgarna i våra
länder. Det är intressant att delta i den
här processen, eftersom man hela tiden
kan lära av andra länder och kan lära ut
det som är det goda i det egna hemlandet
till andra länder.
Vid det senaste Ekofinmötet i Bryssel,
i fredags, var det en lång diskussion om
hur vi på ett tydligare sätt kan låta de
länder som har de bästa positionerna i de
olika indikatorerna bättre beskriva hur
de har jobbat, deras tillvägagångssätt
för att åstadkomma de goda resultaten.
Detta efterfrågades av de länder som
ville ta till sig deras erfarenheter och
kunskaper. Jag tycker att det är en god
demokratisk process. Det är också ett bra
sätt att jobba för Europeiska unionen att
öppet  och  ständigt  redovisa  för
allmänheten och för medlemsstaterna hur
man når olika framgångar - det blir
naturligtvis också ett och annat bakslag
i de  här processerna - och hur man
sätter upp långsiktiga mål, inte minst i
Lissabonprocessen fram till år 2010, och
sedan envetet försöker hålla fast vid
målen.
Jag är glad över att den diskussion som
vi  har  haft  i  Ekofinsammanhang,
exempelvis   om   tillväxt-   och
stabilitetspakten, inte har handlat om
att   ifrågasätta   tillväxt-   och
stabilitetspakten, som det ibland görs i
medierna. Det handlar mer om hur man ska
tillämpa tillväxt- och stabilitetspakten.
Det är klart att ingen kan säga att just
den form som vi just nu tillämpar för
tillväxt- och stabilitetspakten är den
enda sanna för all framtid, utan den tål
alltid att prövas. Framför allt ska den
prövas i ett läge där vi vet att vi
behöver stärka tillväxtfaktorerna i vår
ekonomi och kunna bekämpa arbetslösheten
mer intensivt. Därför finns det alltid
skäl att försöka förbättra och utveckla
de många processerna, inklusive tillväxt-
och stabilitetspakten.
Jag hoppas att detta sammantaget ska
kunna ge en bild av hur vi via ett
permanent       ekonomisk-politiskt
samordningsarbete i EU bidrar till en
högre välfärd och en bättre ekonomi i de
enskilda medlemsländerna.
Ordföranden: Vi tackar finansministern
för föredragningen och lämnar öppet för
frågor.
Carin Lundberg (s): Jag vill börja med
att   tacka   finansministern   för
genomgången. Precis som finansministern
säger är det en massa processer som
pågår. Det var ett bra initiativ som
finansministern   tog   vid   förra
utfrågningen, så att vi fick den här
utfrågningen till stånd. Jag tror att den
behövs.
Jag  vill  anknyta  till  det  som
finansministern  började  med,  den
ekonomisk-politiska samordningen för att
förbättra   den   inre   marknadens
funktionssätt. Då koncentrerar jag mig på
det som finansministern berörde. Men det
som jag skulle vilja höra lite mera om är
Cardiffprocessen, som ju handlar om att
öka rörligheten och konkurrensen när det
gäller  varor, tjänster och  kapital.
Precis som finansministern sade har vissa
länder, till exempel Frankrike,  inte
velat  avreglera  sina  post-  och
telemarknader. I Sverige har vi ju gjort
det för länge sedan.
Jag skulle vilja veta lite mer om hur
Sverige arbetar med de här frågorna. Jag
skulle också vilja veta vilka som är
Sveriges allierade i arbetet med att
bryta upp monopolen. Hur långt kan man gå
i ett sådant här arbete?
Bosse   Ringholm:   Syftet   med
Cardiffprocessen är att öka konkurrensen
på olika områden. Det har varit ett nära
samarbete mellan de nordiska länderna och
i någon mån också med Storbritannien när
det gäller den typ av avregleringar som
har   skett   på   tele-   och
transportmarknaderna. Men  det  finns,
precis som Carin Lundberg säger, också
oerhört  olika nationella traditioner,
inte minst i Frankrike, som ju sedan
mycket  länge  har ett rätt  bastant
statligt monopol på stora delar av de här
områdena och som det har varit svårt att
komma till rätta med. Många gånger har vi
i de här sammanhangen tvingats acceptera
ganska ordentliga övergångsregler för att
få till stånd de här omställningarna.
Erfarenheten är att när det har varit
goda resultat av konkurrensutsättning och
avregleringar är när man har förberett
sig väldigt väl, det vill säga att man
har tänkt igenom processen och vet vad
man kan uppnå och vilka faror och hinder
som finns.
Det  finns  tyvärr också exempel  på
motsatsen,    avregleringar    och
konkurrensutsättningar som  har  varit
ganska illa förberedda och som därför
inte har lett till ökad konkurrens och
till de prisnedsättningar som man hade
önskat. Här finns en hel del att lära i
många olika medlemsländer. Vi gör vid de
årliga  rapporteringstillfällena   en
genomgång land för land av vad som händer
på  grundval  av  det  material  som
kommissionen har. Där har oftast det som
har hänt i Norden varit lite grann av ett
föredöme för andra länder. Vi har också
velat lyfta fram de problem som vi har
haft   här   hemma.   Alla   våra
avregleringsprocesser har  inte  varit
föredömen, utan de har medfört att det
uppstått en del svårigheter och bekymmer
med relativt få aktörer på marknaden.
Ibland har man kanske haft en idealbild
av att avregleringar per automatik leder
till att vi får ett stort antal aktörer
dagen efter. Men så är det tyvärr inte,
utan det finns på många områden tendenser
till  monopol som har övergått  till
oligopol, där kanske två tre aktörer har
varit ganska dominanta. Sådant gäller det
att se upp med. Det är också en del i
processen att inte tro att man bara går
från  monopolmarknader till mer öppna
konkurrensutsatta marknader, utan att det
naturligtvis också finns risker att vi
kan  hamna i oligopolsituationer. Det
finns bra många exempel på detta, tyvärr.
Carin Lundberg (s): Det är ju en sämre
konjunktur i stora delar av världen just
nu.  Påverkar  den sämre konjunkturen
processerna  just  när  det  gäller
avreglering?
Bosse Ringholm: Min uppfattning är att
det snarast borde öka trycket på de
länder som inte har fått i gång sina
processer särskilt mycket. Eftersom vi
ser  att tillväxten har gått ned  i
världsekonomin och i europeisk ekonomi,
tycker  jag att det finns skäl  att
ytterligare se över vad vi kan göra för
att  öka konkurrenstrycket och därmed
kunna bidra till en högre tillväxt.
Fredrik Reinfeldt (m): Jag tycker att det
fanns  en hel del av det som Bosse
Ringholm sade i början som vi skulle
kunna  ha ganska bred enighet kring.
Därför  är det lite synd att  Bosse
Ringholm använder så stor del av tiden åt
att  göra  någon sorts  försök  till
paradisbeskrivning av Sverige. Det blir
på något sätt missriktat och kanske inte
är dagens poäng. Vi är inte heller så
nära en valrörelse.
Ta  bara detta med forsknings-  och
utvecklingssatsningar där man visar en
graf över att Sverige hamnar högt. Jag
vill  bara påpeka att väldigt mycket
handlar om forskning i privata företag,
och det är bara några få företag i
Sverige. Det är väldigt mycket kopplat
till bilar, läkemedel och telekom.
Jag var i går hos Astra Zeneca, som vid
upprepade  tillfällen har försökt  nå
kontakt  med  regeringen  och  olika
departement  för att varna  för  den
utveckling som nu sker när det gäller
Astra Zenecas möjligheter att forska i
Sverige. Företaget är i och för sig
tacksamt för expertskatten. En del av oss
andra är rätt trötta på den typen av
skattefrälsen som hittas på.  Däremot
säger Astra Zeneca att man ser en växande
tendens att forskning som initierats och
patent  som  finns i  Sverige  sedan
fortsätter i USA, därför att totalt sett
är forskningsmiljön i USA bättre. Där är
det också betydligt bättre personliga
förutsättningar för forskare, något som
Sverige har väldigt svårt att konkurrera
med.  Men,  säger  man  också,  de
socialdemokratiska sjukvårdshuvudmännen i
Sverige ägnar allt större tid åt att inte
betala det som läkemedel kostar när man
lägger in forskningskostnader utan att ha
så   kallade   generiker,   alltså
ersättningsläkemedel, som kortsiktigt är
billigare men som långsiktigt gör att det
inte går att bedriva forskning i Sverige.
Jag tycker att detta ska sägas, därför
att det är ju den verklighet som våra
företag befinner sig i och som ligger
bakom de siffror som Bosse Ringholm nu
berömmer sig av.
Jag höll med om mycket när det gäller
ingångarna, för vi har en bred samsyn och
en  förhållandevis stark tilltro till
frihandel i Sverige. Men här tycker jag
att Sverige har mycket kvar att göra. Det
är  också lite grann det som  Göran
Lennmarker  sedan ska komma  in  på.
Kontakten med företagare i Sverige är
mycket en signal om att vi i Sverige är
duktiga på att leva upp till regler,
något som andra länder inte riktigt gör.
Det  gäller  regler  kring  offentlig
upphandling och fortsatt statsunderstöd
inom en rad verksamheter där Sverige
försöker överleva i konkurrensen. Det
gäller inte minst den i Europa  mer
spridda kulturen att använda politiska
påtryckningar i olika processer. Det är
något som vi kanske inte gör lika mycket
i Sverige.
Jag vill bara ge mitt fulla stöd till
regeringen i att vara mer pådrivande för
att just skapa effektivitet kring de
beslut som redan är fattade snarare än
att hitta på en massa nya processer och
nya  beslut  eller  att  diskutera
skatteharmonisering, som vi sedan ska
diskutera. Jag tror nämligen att för
svenska företagare betyder detta oändligt
mycket mer för att de ska kunna överleva
den konkurrens som finns.
Bosse Ringholm: Det var inte min avsikt
att  bara  lyfta fram  goda  svenska
resultat, utan jag ville naturligtvis
lyfta fram helheten. Jag gjorde det med
utgångspunkt  från  den  rapport  som
kommissionen har lämnat. Det går inte att
undgå att Sverige har förstaplatsen i i
stort sett alla kommissionens tabeller.
Jag såg en skrift som Svenskt Näringsliv
gav ut i dagarna om Lissabonprocessen.
Jag skulle lika gärna kunnat återge den
skriften, för där är det sida upp och
sida ned med diagram där Sverige är etta,
tvåa eller trea hela tiden, och  de
nordiska länderna är väldigt framstående.
Det är alltså en realitet.
Det hindrar inte att det, precis som
Fredrik Reinfeldt säger, finns ett antal
problem som vi har att diskutera. Ett av
problemen  är  naturligtvis  att  när
världsekonomin nu har gått ned i tempo
rätt ordentligt drabbar det också svenska
företag,  inte minst svenska  oerhört
forskningsintensiva företag, typ Astra
Zeneca på läkemedelsområdet.
EU:s långsiktiga mål handlar om att
försöka se till att alla länder når minst
3  %  av  bruttonationalprodukten  i
forsknings- och utvecklingskostnader. Det
handlar om ungefär två tredjedelar på den
privata sidan och en tredjedel på den
offentliga sidan. Sedan kan man säga att
en stor del av det som det forskas och
görs insatser kring på den privata sidan
- Astra Zeneca är ett gott exempel på det
- i praktiken är offentligt finansierat.
Läkemedelsbolag, som oftast har som sina
allra  största kunder just  offentlig
sjukvård, får ju en stor del av sina
intäkter just från skattebetalarna via
landstingen och offentlig verksamhet. Där
finns    kanske    också    ett
spänningsförhållande som inte  är  så
oviktigt, nämligen att sjukvården vill
pressa  ned  sina  kostnader,  medan
läkemedelsproducenterna vill ta ut högsta
möjliga pris för att också få utrymme för
forskning  för  framtiden.  Det  är
naturligtvis en viktig balans att även
den som är kund är beredd att betala för
framtida   forskning  och  framtida
produktutveckling av något slag.
Jag delar uppfattningen att USA har en
bättre utveckling när det gäller patent
än vad Europa har. Det är ett av skälen
till att stor vikt har fästs vid just
Europapatenten. Vi ska försöka utveckla
de europeiska patenten bättre, eftersom
amerikanarna ligger före oss på det här
området.  Även  om  Sverige  har  en
förstaplats  också  när  det  gäller
Europapatent, ligger Europa i sin helhet
en bra bit efter amerikansk standard på
området.
Jag  delar  också Fredrik  Reinfeldts
uppfattning att det nu är viktigare att
fokusera  på  genomförandet  av  alla
processer och på alla mål som vi har
ställt upp i stället för att sätta upp
nya mål. Som jag nämnde förut har vi en
uppsjö av mål som vi har lagt fast i
olika processer de senaste åren. Det är
inte nya mål som vi behöver, utan det är
att lägga stor vikt vid att fullfölja
alla de mål som vi har ställt upp. Där
har  vi  i  Europa naturligtvis  ett
jättearbete framför oss. De processer som
pågår  till vardags med att  försöka
genomföra de här målen kanske inte är
lika intressanta och spännande, och många
gånger konfliktladdade, som att ställa
upp  nya spännande mål. Men vi  har
faktiskt tillräckligt med spännande mål
ända fram till 2010 för att göra precis
som  Fredrik Reinfeldt nu säger, att
fokusera just på genomförandedelen. Det
dr  också svensk position inför  det
europeiska toppmötet om två veckor att
försöka uppmana andra länder att sätta
ännu   större  tryck  vid  själva
genomförandet.
Fredrik Reinfeldt (m): Jag har bara en
kort kommentar kring detta med läkemedel.
Jag tycker nämligen att det är väldigt
viktigt att det som Bosse Ringholm nu
sade också sägs vid någon regeringslunch
någon gång, så att företrädarna  för
Socialdepartementet          och
Näringsdepartementet hör detta. Vi har ju
väldigt  mycket forskning i  Sverige.
Nackdelen är att den är väldigt kopplad
till några få företag. Därför måste vi
dels vara lyhörda för dem, dels ställa
oss frågan hur vi ska få en bättre
jordmån  för en bredare forskning  i
Sverige. Jag tror att vi alla kan vara
överens om att det är en helt avgörande
faktor för en välfärdsnation att man är i
spetsen av forskning och utveckling.
Problemet har varit attityden hos delar
av  regeringen, inte just hos  Bosse
Ringholm. Man har haft som argument att
man inte vill sko läkemedelsbranschen.
Dessutom har man inte sett den utväxling
som ofta sker, där behovet av annan vård
dämpas genom  användning av läkemedel.
Jag tycker att man måste vara mer öppen
för den typen av attityder. Det var
åtminstone det budskap som Astra Zeneca
gav till mig. Det är klart att man säger
så, för det är ju ett partsintresse. Men
jag tycker att det är viktigt att lyssna
till dem och framför allt till den oro de
känner för den utveckling de ser, där
mycket av forskningen går till  USA.
Konkurrensen inom Europa kanske inte är
huvudpoängen, utan det kanske är just hur
man överlever på en världsmarknad och hur
man attraherar forskare att komma till
Sverige. Där finns mycket kvar att göra.
Bosse  Ringholm:  Det  är  sant  att
läkemedelsutvecklingen har förbättrat och
effektiviserat  vår  sjukvård  oerhört
mycket. Många patienter fick tidigare
ligga på sjukhus en eller två veckor vid
ett behandlingstillfälle, medan det i dag
kan handla om någon enstaka dag. I många
fall  har  man också kunnat  undvika
kirurgiska  ingrepp  genom   bättre
läkemedelsutveckling.
Läkemedelsutvecklingen har alltså varit
mycket positiv och framgångsrik i det
perspektivet. Därför är det naturligtvis
bra att Sverige tillsammans med USA är de
länder som har den största andelen av sin
bruttonationalprodukt just för forsknings-
och utvecklingsarbete, inte minst i de
stora  företag som Fredrik  Reinfeldt
nämner i läkemedelsbranschen.
Det är ändå en realitet att det finns
ett spänningsförhållande för den som ska
finansiera  en  stor  del  av  denna
forskning. Det är i praktiken, som jag
sade förut, våra landsting, samhället,
som finansierar en hel del av forskningen
via de läkemedel som man betalar. Jag har
förståelse   för    att    många
landstingspolitiker känner bävan när de
ser att kostnadsutvecklingen har varit
både 8, 10 och 12 % på läkemedel under
senare tid, medan intäktsutvecklingen i
den offentliga ekonomin, i landstingen,
kanske varit 4 eller 5 %. Där finns ett
spänningsförhållande. Läkemedelsindustrin
har  naturligtvis sina intressen  att
företräda och vill satsa ännu mer på ett
område.  Men  de  som  ska  betala,
landstingspolitiker  inte  minst,  har
naturligtvis ett ansvar för att få sin
ekonomi  att  gå  ihop.  I  detta
spänningsförhållande är det viktigt att
hitta   en   bra  balanspunkt   i
fortsättningen, eftersom läkemedel kan
bidra till att sänka kostnaderna. Men det
får naturligtvis inte vara en snabbare
kostnadsutveckling på läkemedelssidan än
vad den offentliga ekonomin tål.
Fredrik Reinfeldt och jag brukar ju inte
alltid vara överens om skattepolitiken,
och en snabbare kostnadsutveckling kan ju
leda till ännu högre tryck på att höja
landstingsskatterna. Det kanske inte är
alla som gillar det vid alla tillfällen.
Karin Pilsäter (fp): Det finns väldigt
många  ämnen att ta upp i det  här
sammanhanget. Vi fick se en fin exposé
över att Sverige ligger väldigt väl till
på många områden, enligt indikatorerna i
Lissabonprocessen. Den lilla reflexion
man då kan göra är att ändå är vi kvar på
17:e plats i OECD:s välståndsliga, så
någonting är det väl ändå som kanske går
att förbättra.
Det här är ett exempel på det som vi
brukar kalla för soft law eller öppna
samordningsprocesser. Egentligen är vi
liberaler rätt så kritiska till  det
väldigt utbredda användandet av detta.
Det  handlar mycket om en  gigantisk
statistikövning och en sorts name and
shame. Man pekar alltså ut något och
sedan  hoppas  man att  någon  skäms
tillräckligt  mycket  för  att  göra
någonting åt det.
Vi tycker att EU i betydligt större
utsträckning  borde  fokusera  på  de
verkligt gränsöverskridande frågorna. Det
finns  ingen motsatsställning i  det,
brukar ni säga. Jag skulle ändå vilja be
finansministern ge en liten kommentar
till det. Vi menar att det finns en
motsatsställning, för allting kan inte
vara prioriterat samtidigt. Då blir till
slut ingenting prioriterat. Man måste
välja ut det man vill ha på dagordningen.
Jag förmodar att vi såg en ganska stor
andel av de indikatorer som visar att
Sverige ligger bra till. Samtidigt kan
man konstatera att mycket av arbetet går
ut  på  att  man  just  ska  forma
indikatorerna, alltså att vara mest aktiv
med att forma indikatorerna på ett sådant
sätt  att de passar det egna landet
snarare  än  att verkligen  få  fram
information. Vi har kunnat följa det här
arbetet  i  EU-nämnden.  Vi  såg  på
diagrammet  att det är  någon  sorts
evighetsmaskin  där  som  gör  att
regeringen, när det gäller måttet på
skattetryck och skatt på arbete, vill
vrida över så att inte skatt på arbete
ska mätas i absoluta tal och inte heller
som marginalskatt eller skattekil utan i
effektiva  marginaleffekter.  När  jag
frågade  arbetslivsministern  vad  det
egentligen var man var ute efter, kokade
det hela som vanligt ned till att man
vill på något sätt ha credit för maxtaxan
även när det gäller indikatorerna för en
skattepolitik. Man ville inte alls ha
fokus  på  mått på själva skatterna,
skattekilar och sådant som  verkligen
skulle kunnat vara intressant, utan det
var maxtaxan som man ville ha plus för
här.
Jag skulle vilja koka ned det här till
en mycket konkret fråga. Vi fick ju se
här att Sverige ligger så bra till i
många av statistikövningarna. Vad anser
finansministern att Sverige har att lära
av de andra länderna i det här fallet?
Den    andra   frågan    gäller
skatteharmonisering.  Från  Folkpartiet
liberalernas sida är vår synpunkt att vi
inte vill ha beslutsfattande på EU-nivå
när   det   gäller  den   vanliga
skattepolitiken, utan vi tycker att en
viss skattekonkurrens kan vara väl så
fungerande. När det gäller miljöavgifter
såg vi här en indikator som visade att
Sverige inte är bäst i klassen. Just när
det gäller växthusgaser ligger vi inte
bra  till, och just växthusgaser  är
väldigt  gränsöverskridande.  Hur  ser
finansministern på miljöavgifter i det
fortsatta arbetet? Är det inte, för att
vara lite ledande, en fråga som man borde
lägga in i Europasamarbetet?
Den  tredje  frågan  gäller  återigen
statistiken  och att  den  ska  vara
jämförbar. Att våra offentliga finanser
är bra beror till rätt stor del på att vi
har   genomfört  en  väldigt  bra
pensionsreform i Sverige, och här ligger
många av de andra länderna efter. Men man
kan ju välja att utforma ett sådant
pensionssystem på lite olika sätt. Hur
anser finansministern att man bör använda
den gemensamma statistiken? Jag tycker
nämligen att det är väldigt besvärande
att framför allt premiepensionspengarna
blandas ihop med den vanliga statskassan.
Hur  skulle  Sverige  ligga  till  i
offentliga finanser om man gjorde vår
pensionssystemskonstruktion jämförbar med
de övriga ländernas?
Bosse Ringholm: Det var väldigt många
frågor. Jag är inte säker på att jag
hinner beröra alla frågor, om det inte
ska bli ett för långt svar. Men jag kan
försäkra Karin Pilsäter om att det inte
är någon statistiktävlan för tävlans egen
skull. Liberaler brukar ju gilla både
tävlan och konkurrens, och jag utgår från
att också Karin Pilsäter gillar det.
Mycket av idén bakom Lissabonprocessen är
att man ska göra jämförelser länderna
emellan och sedan försöka lyfta EU, inte
minst för att komma i kapp amerikansk
ekonomi på ett antal områden.
Om vi håller oss till OECD, som mäter
inte bara svensk ekonomi utan även det
som händer i bland annat Kanada, Japan
och  USA, visar det sig att Sverige
faktiskt har förbättrat sina positioner
jämfört med omvärlden. Det mäts i Sverige
oftast bara i en OECD-statistik. Det
finns faktiskt olika indikatorer  och
olika  sätt att mäta också i OECD:s
tillväxttabeller av olika slag, och där
har Sverige fått en bättre position. Det
är inte så svårt att se detta. Det kan
man se i Svenskt Näringslivs skrifter.
Där jämför de tillväxten i Sverige under
senare tid med tillväxten i övriga EU,
och vi kan se att Sverige har haft en
bättre tillväxt än övriga EU. Det är inte
bara Svenskt Näringsliv som påstår detta,
utan det påstår också EU. Och regeringen
har ju samma statistik, så vi har samma
utgångspunkt.
Dessutom omfattar den här statistiken
ett mycket brett område. Det är därför
som det är över 100 indikatorer. Alla är
naturligtvis  inte lika viktiga.  Man
försöker koncentrera sig på det som har
att göra med välfärd, tillväxt, jobb,
utbildning, forskning och liknande. Jag
håller med om att ska man prioritera
någonting är det naturligtvis viktigt att
försöka  se  det  här   i   ett
helhetssammanhang.   Lissabonprocessen
utgår framför allt från att länderna ska
försöka mäta den gemensamma tillväxten.
Den kan mätas på många olika sätt. Men
det är ju viktigt att det också finns en
ekologisk  dimension  i  tillväxten
exempelvis.
Sedan finns det ett särskilt avsnitt
kring den sociala sammanhållningen, så
att vi inte skapar större klyftor i våra
samhällen. Inte minst från brittiskt håll
har det varit ett starkt tryck att lyfta
fram detta, också med tanke på de problem
som finns i många av Europas stater. Vi
vill   själva  från  svensk  sida
kvalitetshöja Lissabonprocessen genom att
föra  in miljöaspekter och ekologiska
aspekter, som nu har fått ett större
utrymme i Lissabonprocessen än vad de
hade från början.
Vad kan Sverige lära av andra länder?
Mycket. Vi, liksom andra, försöker lära
oss på varje annat område. Om jag ska
lyfta fram något specifikt kan jag säga
att det som naturligtvis bekymrar en
svensk  finansminister  är  att  vi
fortfarande har en för hög prisnivå i
förhållande till omvärlden. Det finns
naturliga förklaringar, till exempel vår
geografi, våra långa avstånd och vår
befolkningsgleshet, som kan vara svåra
att komma förbi. Men det finns andra
områden där vi kan lära av andra hur vi
kan öka konkurrenstrycket i en del av
vårt näringsliv för att på så vis pressa
priserna. Det tycker jag är ett bra
område där vi också kan arbeta utifrån
andras erfarenheter.
Karin    Pilsäter   talar    om
marginaleffekter.  Man   kan   mäta
marginaleffekter på många olika sätt. Det
handlar inte bara om skatter, utan det
handlar naturligtvis också om maxtaxan.
De skattesänkningar som regeringen har
genomfört de senaste åren plus maxtaxan
har varit ett sätt att försöka minska
marginaleffekterna för att på så vis öka
möjligheterna för många människor, inte
minst  kvinnor,  att  komma  ut  på
arbetsmarknaden. Det har också varit en
viktig  reform  för  att  just  öka
tillväxtförutsättningarna       och
konkurrensen i vår ekonomi.
Nya mål i form av miljöavgifter eller
liknande tror jag inte är aktuella. Som
jag sade förut kanske det mer handlar om
att  försöka koncentrera sig på  att
genomföra de många mål vi har än att
ytterligare fylla på raden av miljömål.
Vi har mycket ambitiöst på hemmaplan ett
stort  antal  mål som riksdagen  har
fastställt långsiktigt och som vi ska
leva upp till. Det finns också i EU-
samordningen väldigt många motsvarande
miljömål  som vi ska  jobba  med  i
fortsättningen.
Till sist var Karin Pilsäter inne på en
fråga som kanske inte riktigt hör till
den ekonomisk-politiska samordningen. Jag
vill bara för tydlighetens skull säga att
min bedömning är - det kanske vi kommer
in på sedan när Göran ska prata om det -
att  när  det  gäller  skatter  och
skattepolitik ska varje enskilt land ha
beslutanderätt om skatter. Det  finns
många andra EU-länder som har motsatt
uppfattning och vill skapa någon form av
EU-skatt. Det är jag en mycket bestämd
motståndare  till.  Däremot  är  det
ingenting som hindrar att vi diskuterar
vad vi gemensamt kan göra för att skapa
schysta villkor när det gäller skatter.
En av de viktiga processer som pågår i EU
just nu är att se till att det blir lika
konkurrens mellan företagen  när  det
gäller skatter och att man tar bort det
som man kallar för skadliga skatter. Ett
60-tal lagar i ett stort antal EU-länder
har  definierats  som  skadliga  från
konkurrenssynpunkt,  och  länderna  är
överens  om  att  de ska  avvecklas.
Dessbättre är inga av dessa förekommande
i Sverige, utan de finns i andra länder.
Vi har skyndat på och velat ha en högre
takt i arbetet för att avveckla de här
skadliga skatterna och på så vis skapa
mer  schysta förutsättningar för våra
företag i Sverige att verka  på  en
europeisk marknad.
Karin Pilsäter (fp): Det är klart att det
finns liberaler som gillar tävlingar.
Många väljer också sport efter vad de
själva är bra på. Det är uppenbart att
den metaforen passar väldigt bra i det
här sammanhanget. Men om vi nu ska gå
tillbaka  till ekonomisk politik  och
tillväxt  kan  ju  inte  de  svenska
insatserna bara handla om att ställa upp
i de grenar man är bäst på eller att
försöka göra om regelverket i grenarna så
att det passar oss bäst. Jag hör själv
till dem som är mer intresserade av de
absoluta  resultaten  snarare  än  de
relativa. Då kommer jag tillbaka till det
faktum att man mer måste titta på det som
man är dålig på än att försöka formulera
om indikatorerna för att få ett bättre
resultat.
Jag är den första att propagera för
låga  marginaleffekter,  särskilt  för
småbarnsmammor. Vi är väldigt glada att
Socialdemokraterna vaknade på den punkten
efter decennier av liberalt tjat. Det är
väldigt bra. Men det är fortfarande så
att diskussionen om marginalskatter och
skattekilar  inte  kan  ersättas  av
diskussionen om maxtaxa, för de flesta
människor har trots allt inte barn på
dagis under den största delen av sina
liv. Det var det som jag ville ha sagt i
den delen.
Jag tycker att det är trist att vi
återigen får detta negativa besked, att
ekologisk     hållbarhet     och
gränsöverskridande    miljöförstöring
reduceras till nationell skattepolitik.
Man måste kunna använda miljöavgifter för
att  bekämpa miljöförstöring. För  en
regering som har höga ambitioner även i
miljöpolitiken borde viljan finnas att
använda EU som en viktig arena för att
lösa gränsöverskridande problem. Tydligen
får vi fortsatt samma negativa besked i
den delen.
Bosse Ringholm: Diskussionen ska i första
hand handla om hur vi samordnar den
europeiska  ekonomiska politiken.  Det
finns  risk  att  vi hemfaller  till
nationella debatter antingen det gäller
skatter, miljöavgifter eller någonting
annat.  Om Karin Pilsäter är oerhört
intresserad av just miljöavgifter kommer
det att ges tillfälle att i Stockholm
bidra   med  positiva  inslag   i
fortsättningen. Miljöavgifter när  det
gäller exempelvis bilar är ett stycke
marknadsekonomi.  Där  finns   alla
möjligheter för Karin Pilsäter att göra
ett positivt ställningstagande.
Det är ingen som försöker göra  om
reglerna. Vi försöker faktiskt tillämpa
de regler, mål och villkor som vi har
satt  upp  för de olika processerna.
Lissabonprocessen kan beskrivas som ett
VM i hållbar tillväxt, för att tala
idrottsspråk, där Europa försöker komma i
kapp USA. Under resans gång pågår också
ett slags EM i hållbar tillväxt, det vill
säga mellan de 15 EU-länderna, eller 25
som det blir när de 10 nya kommer med.
Det vore kanske tjänstefel om man som
svensk finansminister inte fick nämna att
Sverige just nu råkar ha en förstaplats i
EM i hållbar tillväxt. Det innebär dock
inte att man slår sig för bröstet och
säger: Nu behöver vi inte göra någonting
mer, vi är nöjda. Den idrottsman som
kommer etta och blir nöjd och sedan
avstår från att fortsätta träna för att
förbättra sig ramlar rätt snart utför i
karriären. Vi måste naturligtvis, som
Karin Pilsäter säger, göra allt vi kan
för att bättra oss på de områden där vi
inte har en lika god position. Vi måste
också  försöka vidmakthålla  de  goda
positioner vi har på olika områden. Det
finns massor av utrymme för att göra
förbättringar även för svensk ekonomi när
det  gäller  den  typ  av  ekonomisk
strukturpolitik som Lissabonprocessen är
ett uttryck för.
Mats Odell (kd): Europas ekonomi inger
oro, särskilt om man tittar på  den
demografiska        utvecklingen.
Lissabonprocessen som går ut på att skapa
världens  mest konkurrenskraftiga  och
dynamiska kunskapsekonomi till 2010 har
knappast fått någon lysande start. EU:s
statistikmyndighet Eurostat konstaterat
att  BNP per capita i marknadspriser
räknat är ca 20 000 euro per år i EU. USA
har dragit ifrån Europa, i stället för
att vi skulle ha kommit i fatt sedan
Lissabonprocessen startade, och ligger på
ca 40 000 euro per år och invånare i
marknadspriser. Det är alltså en oerhört
stor skillnad. Gapet fortsätter att växa.
I min brevlåda i riksdagen i morse fick
jag skriften The European Challenge. Den
kommer från the European Round Table of
Industrialists som består av 50 mycket
stora   europeiska   industriföretag.
Sammanslutningen har funnits i 20 år och
dess uppgift är att försöka öka Europas
konkurrenskraft. Sverige  representeras
här av Volvo och Investor. En av de
svenska aktörerna skriver i dag att man
är orolig inför Europeiska rådet i vår,
eftersom man tyvärr måste konstatera att
ytterst lite har hänt när det gäller att
förverkliga målen i Lissabonprocessen.
Jag har en generell fråga: Hur ser Bosse
Ringholm på möjligheterna att något ska
börja hända som gör att Sverige och
övriga  EU-länder kan  få  en  sådan
välståndsutveckling att vi klarar den
befolkningssammansättning som vi nu står
inför,   med  de  vårdbehov   och
välfärdsutmaningar det innebär?
Bosse Ringholm: Först vill jag säga att
jag  delar Mats Odells oro för  den
europeiska  ekonomin  som  är  en
spegelreflex  av  den  internationella
ekonomiska konjunkturen just nu.  Den
hänger  naturligtvis  ihop  med  det
säkerhetspolitiska läget i  Irak  och
mycket annat, Mellersta Östern. Det gör
att tillväxttakt och investeringsvilja i
näringslivet i hela världen har gått ned
ordentligt. Så länge vi inte ser någon
utgång ur denna säkerhetspolitiska kris
är  det  ett  utomordentligt  osäkert
ekonomiskt läge.
Däremot är jag inte lika säker på att
man  ska  definiera  starten   på
Lissabonprocessen  som  inte  särskilt
lysande. Jag tycker dessutom att man ska
se att knappt en tredjedel av perioden
har gått till ända. Starten var faktiskt
ganska bra. Den har däremot påverkats
påtagligt  det  sista  året  av  den
internationella nedgången i ekonomin. Det
gäller inte bara Europa utan även USA.
Man ska inte bara mäta BNP per invånare.
Det är en del i ett mycket bredare
perspektiv som mäts i Lissabonprocessen.
Om  man  tittar  på  helheten  i
Lissabonprocessen handlar det om tillväxt
utifrån en mängd andra dimensioner än
bara just BNP. Det handlar om den sociala
sammanhållningen. Där har det inte gjorts
särskilt  stora  framsteg  ur  ett
amerikanskt perspektiv. Däremot har det
gjorts  en hel del förbättringar  ur
europeiskt perspektiv. Det handlar om den
ekologiska dimensionen. Det amerikanska
motståndet mot Kyotoavtalet är knappast
någon framgång i det här sammanhanget.
Europa har varit pådrivande när  det
gäller miljöfrågorna. Om man ser på hela
Lissabonprocessen får man kanske  ett
annat intryck än om man bara koncentrerar
sig på BNP per invånare.
Den stora frågan för Europa på sikt är
det som Mats Odell avslutar med, nämligen
hur den demografiska utvecklingen kan
hanteras. Det handlar om att vi har en
åldrande  befolkning i Europa,  färre
ungdomar som går in på arbetsmarknaden,
längre studietider som gör att man är
verksam kortare tid. Det ställer oerhörda
krav på oss att formulera en politik som
gör att vi kan få ut fler människor på
arbetsmarknaden  och  nå  de  höga
sysselsättningsmålen. Ett av målen  i
Lissabonprocessen är att 70 % av Europas
befolkning ska vara i arbete år 2010.
Sverige, Danmark och några fler länder
har nått det målet. Många ligger runt
60 %. Bland kvinnor i Europa finns en
sysselsättningsnivå på 55 %. Det finns
oerhört mycket att göra på sådana områden
för att klara det här med demografin
inför framtiden.
Det   handlar   inte   bara   om
arbetskraftsutbudet. Vi  måste  kanske
också göra en annan avvägning mellan att
använda resurser just nu och att vara
beredda att spara eller använda resurser
för framtiden. Där är det viktigt med
våra överskottsmål. Sverige är ett av de
få  länder  som  har konkreta,  egna
överskottsmål. Vårt mål är 2 % överskott
under en konjunkturcykel. Den typen av
mål finns inte på annat håll. Det är en
restriktion   i   tillväxt-   och
stabilitetspakten  att  ingen   får
överskrida ett underskott på 3 % av BNP i
de offentliga finanserna.
Jag hoppas att det tryck som finns i
övriga  Europa  för  att  skapa  nya
pensionssystem och så vidare kommer att
leda till en ökad medvetenhet om hur
viktigt det är att bygga upp offentliga,
finansiella överskott i framtiden. Vi
behöver i hela Europa större offentliga
finansiella överskott för  att  kunna
hantera just demografiutvecklingen. Jag
delar Mats Odells uppfattning att det är
den stora, avgörande långsiktiga frågan
för Europa.
Mats Odell (kd): Herr ordförande! Det är
alldeles uppenbart att det finns en bred
konsensus om behovet och önskvärdheten av
en samordning av den ekonomiska politiken
inom  EU.  Sedan  har  vi  specifika
problemområden. Ett område som vi har
uppmärksammat i finansutskottet vid en
hearing som vi hade den 13 februari med
Konjunkturinstitutet,  Riksbanken  och
Medlingsinstitutet och deras respektive
chefer är lönebildningsprocessen. Det är
en  nationell problematik. De  flesta
bedömare är ganska ense om att det har
varit  svensk ekonomis akilleshäl  de
senaste 30 åren och så tycks förbli.
Den breda konsensusen tar sig också det
uttrycket att regeringen inte tycks ha
någon egen stor kraft att driva på. Jag
har,  som ledamot av finansutskottet,
noterat att av de propositioner  som
kommer är den övervägande största delen
initiativ som ursprungligen kommer från
EU-kommissionen. Utan EU-medlemskapet och
EU-kommissionens omfattande arbete för
att driva på de olika processerna skulle
det inte hända särskilt mycket på dessa
områden.
Jag   har   tänkt  be  riksdagens
utredningstjänst att  kontrollera  hur
många initiativ som kommer från EU och
hur  mycket som regeringen själv har
kommit  på.  Det skulle  också  vara
intressant att få en kommentar  från
finansministern på den punkten.
Bosse Ringholm: När det gäller den första
frågan om lönebildningsprocessen vill jag
ta fram en nyans. Om man går 20-30 år
tillbaka i svensk lönebildning har det
funnits perioder när lönerna har ökat med
upp till 14 %, och vi har haft en
inflation i ungefär samma takt. Det har
naturligtvis varit perioder  som  har
frestat på svensk ekonomi ordentligt. I
det perspektivet har de 6-7 senaste årens
lönebildning varit framgångsrik. Vi har
kunnat  hålla  en  väsentligt  lägre
lönebildningsnivå och en väsentligt lägre
inflationsnivå. Det är stor skillnad och
en  väldig  framgång  för  svensk
lönebildning. Där har arbetsmarknadens
parter ett stort ansvar och del i denna
framgång, det som har hänt de 6-7 senaste
åren i ett 30-årigt svenskt ekonomiskt
perspektiv.
Den sista reflexion som Mats Odell gör
är ganska naturlig. Vi är sedan några år
tillbaka, sedan 1995, medlemmar i den
europeiska unionen. Nästan allt  vårt
ekonomiska samarbete sker via och  i
samklang med övriga medlemsländer i EU.
Det är ganska naturligt att Sverige inte
agerar  på  egen hand.  Vi  försöker
naturligtvis knyta an till den ekonomisk-
politiska processen i EU. Jag skulle inte
vara ett dugg förvånad om nästan allt vi
gör i form av olika initiativ går via EU-
processen. Man kan vända på det och säga
att vi, om vi inte hade varit med i EU,
hade gjort en rad av de sakerna men på
egen hand. Det blir mycket starkare när
vi kan göra dem tillsammans med EU.
Jag ser det inte som någon invändning att
proposition efter proposition har en EU-
dimension. Tvärtom är det en skyldighet
för regeringen att ständigt redovisa på
vilket  sätt  vi kan  förstärka  den
ekonomiska politiken i Europasamarbetet.
Jag utgår från att det är en realitet i
dag - och i ännu större utsträckning i
framtiden - att mycket av den ekonomiska
politiken  kan ses ur ett europeiskt
ekonomiskt samordningsperspektiv.
Lars Bäckström (v): Jag vill ta upp några
frågeställningar.  Finansministern  har
temat "Inte mer men bättre". Jag kunde
inte ha sagt det bättre själv. Det gäller
EMU och sådant.
Det   handlar  om  vårmötet  och
Luxemburgprocessen för jobb. Det handlar
om  treåriga processer i stället för
andra, sega processer. Det handlar om nya
riktlinjer bara vart tredje år. Kan en ny
sådan  start bli den här våren  för
jobbprocessen, Luxemburgprocessen?  Det
vore väl bra om regeringen tog  det
initiativet.
Den  andra  frågeställningen  gäller
stabilitetspakten   -   inte   mer
stabilitetspakt, men bättre. Det finns en
spridd diskussion i Europa om att stora
länder får göra om sina prognoser så att
de uppfyller vissa kriterier. Om stora
länder spricker ser man genom fingrarna.
När små länder som Irland och Portugal
spricker får de smäll på fingrarna enligt
artikel 104. Är det inte klokt och mer
transparent  att  utarbeta  tydliga
tillämpningsföreskrifter? Är inte det en
uppgift för Europeiska rådets vårmöte?
Till slut skatterna: Är det inte så att
en gemensam valuta och helt öppna gränser
kommer  att sätta press på skatterna
nedåt? Det tror jag att alla ekonomer och
facket säger. Behöver då inte center- och
vänsterpolitiker, som vill  värna  om
skattebaserna,  värna  om  gemensamma
minimiskatteregler? Jag tror  att  de
flesta center- och vänsterpolitiker i
Europa tycker det. Tycker inte Bosse
Ringholm samma sak?
Bosse Ringholm: Luxemburgprocessen och
det  förslag  som  finns  om  ett
treårsperspektiv är en del i försöken
till effektivisering och rationalisering
av processerna så att de inte går in i
varandra och det blir dubbelarbete. När
man kan starta den processen hänger ihop
med hela schemat i övrigt. Jag välkomnar
den förenkling som är på väg när det
gäller Luxemburgprocessen och som på sikt
kan skapa mindre merarbete.
Det som är avgörande i alla processer
är att vi måste lägga större vikt vid
uppföljning och genomförande, större vikt
vid att mäta om vi verkligen nådde de mål
vi hade ställt upp och vilket resultat vi
åstadkom. Jag ser att det finns ett
växande intresse för denna diskussion. I
den  diskussion som har förts  kring
tillväxt-  och  stabilitetspakten  i
medierna har man ifrågasatt om man över
huvud taget ska ha den typen av pakt. Den
diskussionen finns inte i Ekofinrådet.
Där ägnar vi merparten av energin åt att
försöka  genomföra  tillväxt-   och
stabilitetspakten.
Om Lars Bäckström säger att det finns
en skillnad i behandlingen av små och
stora länder vill jag bestämt protestera.
Så är det inte. Både små och stora länder
har utsatts för exakt samma behandling i
Ekofinrådet. Det började med Irland, som
hade  oerhörda inflationsproblem.  Det
fortsatte med Portugal, som slog igenom 3-
procentsgränsen. Därefter kom Tyskland,
som inte klarade 3-procentsgränsen. Nu är
det  Frankrike  som  spränger  3-
procentsvallen. Alla har faktiskt fått
samma behandling.
Idén  bakom processen är  inte  att
straffa länderna utan att få dem att
lägga om kursen så att de klarar sina
uppsatta mål och kommer tillbaka till
andra sidan av 3-procentsgränsen, att de
kan få ned inflationen som Irland. Det
har varit mycket framgångsrikt. Ett litet
land som Portugal redovisade nu senast
att de är under 3-procentsgränsen. Ett
land  som Tyskland gör nu jättestora
insatser för att få sina delstater att
också ta sin del av ansvaret för att
komma under 3-procentsgränsen. Det enda
land som jag har känt oro för den senaste
tiden är Frankrike, som till en början
satte upp ett ganska egensinnigt agerande
när de var på väg att slå igenom 3-
procentsgränsen. Även Frankrike tvingades
förra veckan acceptera att de nu måste
vidta någon form av åtgärder och kunna
visa inför EU att de ska klara  3-
procentsgränsen i fortsättningen.
Det är min absoluta erfarenhet att små
och stora länder behandlas lika i EU. Det
spelar ingen roll om det är Irland eller
Tyskland, Portugal eller Frankrike. Det
är samma tryck på alla länder. Det förs
en  intensiv diskussion. I  och  med
utvidgningen av EU kommer det in många
mindre länder. Jag tror att de  små
länderna kommer att jaga de större i ännu
större utsträckning i fortsättningen för
att det ska vara likabehandling.
Lars Bäckström (v): Jag ställer frågan en
gång till: Vore det inte klokt med en
nystart   för   Luxemburgprocessen,
treårsperioden, denna vår, med bättre och
mer mätbara mål? Ett problem med de gamla
processerna har varit att man inte har
haft mätbara mål. Det gör dem svåra att
utvärdera.
Vi behöver inte vara överens. Det är
inte det utfrågningen handlar om. Men det
är en spridd uppfattning i den europeiska
byråkratin att man har tillåtit tyskarna
att "squeeza" sina prognoser för att
klara det. Sedan kan finansministern och
jag ha olika uppfattning om det har varit
så  eller inte. Men visst går dessa
rykten.   Dem  måste   väl   ändå
finansministern  ha hört.  Eller  har
finansministern inte hört de ryktena? Hur
har de då kunnat tränga fram till mig?
Det  är  lite  udda. Jag  tror  att
finansministern har lika goda öron som
jag.
Finansministern hann inte kommentera min
sista fråga: Kräver inte en helt öppen
marknadsekonomi  för  de  europeiska
länderna med samma valuta en miniminivå
där  vi  ska  sätta  stopp  för
skattenedpressningen?  Det  tycker  de
flesta   europeiska   center-   och
vänsterpolitiker. Alla högerpolitiker gör
det  inte,  för det  är  inte  alla
högerpolitiker som vill sätta stopp för
det. Men visst är väl jag och Bosse
Ringholm  del  i  en  center-vänster-
tradition i europeisk kontext, eller.?
Bosse Ringholm: Jag tror inte att det är
nya mål i vare sig Cardiffprocessen eller
någon annan process som vi ska uppnå i
första  hand.  Jag  delar  inte  den
uppfattningen. Jag tror i stället att det
är fråga om att klara hem de mål vi redan
har ställt upp och definiera dem på det
sätt vi har gjort ursprungligen.
Jag har hört den ständiga visan om att
man behandlar små och stora länder på
olika  sätt.  Jag  delar  inte  den
uppfattningen. Det finns inget belägg för
det påståendet. Jag har sett att Tyskland
har utsatts för samma hårda granskning
som exempelvis Portugal för ett år sedan.
Jag hör ryktena, men ryktena är inte
sanna bara för att de upprepas gång på
gång. Länderna behandlas faktiskt  på
samma schysta och korrekta sätt.
Jag är av den uppfattningen att Lars
Bäckström och jag är överens på den
punkten att varje land i EU självt ska
besluta om sina skatter. Vi ska inte ha
någon  gemensam  EU-skatt  eller  EU-
skattenivå. Om man kan uppnå en gemensam
miniminivå på vissa områden, exempelvis
miljöområdet som vi diskuterade, eller
energiskatter, är det en utomordentligt
bra insats från miljöns synpunkt. Det
förutsätter i så fall ett samförstånd
länderna emellan, inte att fjorton länder
kör över det femtonde. Den uppfattningen
tror jag att vi är överens om, att
Sveriges   riksdag   och    inte
Europaparlamentet  ska  besluta  om
skatterna.
Lena Ek (c): Herr ordförande! Den här
diskussionen har rört vida områden. Det
är dags att avslöja ett par fakta. Vi
pratar  mycket om samordning av  den
ekonomiska politiken. Ansvaret för att
samordna   medlemsländernas  allmänna
ekonomiska politik vilar på Ekofinrådet.
Vi har från finansutskottets sida under
åratal försökt få finansministern att
infinna sig i finansutskottet för att i
god tid diskutera de svenska positionerna
i förhållande till Ekofin. En gång har
detta hänt - en gång! Detta är tredje
gången totalt sett, offentligt eller icke
offentligt, som finansministern deltar i
en diskussion med finansutskottet sedan
finansministern  tillträdde.  Det  ger
anledning till mycket allvarlig kritik.
Det finns alltså ingen möjlighet  i
Sverige  att i beslutande fackutskott
diskutera  den  gemensamma  ekonomiska
politiken. Det finns två oerhört viktiga
förberedande kommittéer. Den  ena  är
Kommittén för ekonomisk politik,  som
jobbar med särskild inriktning mot den
inre marknadens funktion, den offentliga
sektorns effektivitet och de offentliga
finansernas hållbarhet. Den diskuteras
över huvud taget inte. Det går inte att
få  skott  på finansministern  i  de
frågorna. Den ekonomiska och finansiella
kommittén har ansvar för att följa den
ekonomiska och finansiella situationen i
medlemsländerna. Där förhåller det sig
exakt likadant.
Det  finns  alltså  anledning  att
diskutera  det  svenska  parlamentets
inflytande i det här sammanhanget och hur
de svenska positionerna utformas. Enligt
svensk konstitution är det riksdagen som
har det grundläggande ansvaret på det här
området.
Samtidigt vet vi att viktiga skeenden
pågår i Europa. Den europeiska ekonomiska
situationen är mycket allvarlig. När man
läser  kommissionens  genomgång  av
Lissabonprocessen kan man konstatera att
Europa  har  tappat i konkurrenskraft
gentemot USA under varje år av de tre år
som processen har pågått. Det påpekade
också Mats Odell tidigare.
Man kan fundera över vad vi kan göra i
Sverige, förutom att som parlamentariker
till  fullo  delta i det  europeiska
samarbetet och ges chansen att göra det.
Det handlar också om hur vi hanterar
frågorna  på hemmaplan. Jag  kan  då
konstatera att finansministern ägnade tre
fjärdedelar  av sin tid åt  allmänna
lovprisningar, något som enligt köplagen
är uttalanden till intet förpliktigande.
Det  intressanta  i  kommissionens
genomgång av den svenska situationen är
faktiskt de två tredjedelar av punkterna
där vi inte har uppfyllt kraven, där vi
inte har gått framåt. Den tredjedel där
vi har gått framåt har fått stor hjälp av
den svallvåg som högkonjunkturen har gett
Sverige. Här finns en ganska  tydlig
kritik mot bristen på flexibilitet i
ekonomin, lönebildningen som den ser ut,
bristen på strukturella reformer  med
mera.  Det är allvarliga frågor  för
Sverige  och  Sveriges  framtid.  De
diskuteras  inte på  -  jag  citerar
finansministern - "ett öppet och ständigt
redovisande sätt".
Den information som har lämnats till
utskottet i dag har funnits på offentliga
hemsidor i månader, för att inte säga år.
Det fördjupar inte heller dialogen och
diskussionen. Jag är, som framgår, mycket
kritisk mot det här arbetssättet och den
här inställningen.
Jag skulle vilja ställa några frågor
till finansministern.
Hur  förbättra arbetstekniken  i  den
svenska diskussionen mellan regeringen
och riksdagen så att det är förberedda
svenska  positioner  som  finns  i
förhållande till Ekofin och de två mycket
viktiga kommittéerna, för att välja några
exempel?
Hur förbättra framförhållningen i tid?
Den som har inblick i EU:s arbete kan
konstatera att Sverige mycket ofta är
sent ute. Det innebär också att frågorna
ska tas upp i ett mycket tidigare skede,
om det ska vara någon reell demokratisk
diskussion i Sverige.
Till sist vill jag ta upp miljöskatterna.
De har också berörts innan och är mycket
känsliga av den anledningen  att  de
fokuserar på brytpunkten mellan hur vi
hanterar miljöhänsyn och konkurrenskraft
för den svenska industrin. Det är oerhört
viktigt att finna internationella vägar
för att klara detta, dels därför att
miljöföroreningarna          är
gränsöverskridande,  dels  därför  att
industrin   faktiskt   också   är
gränsöverskridande. I takt med att den
inre marknaden förbättras - vilket måste
ske, så dåligt som den har fungerat
hittills - kommer industrin att bli ännu
mer gränsöverskridande. Då måste vi lösa
frågorna  i internationellt samarbete.
Därför  är det oerhört konstigt  att
regeringen absolut vägrar att diskutera
gemensamma miljöskatter.
Bosse  Ringholm: Den här utfrågningen
handlar i första hand om hur vi sköter
den ekonomisk-politiska samordningen i EU
och de olika processer som finns. I
anslutning till det har jag redovisat det
material som bland annat kommer  att
presenteras på det europeiska toppmötet
om två veckor. Lena Ek väljer att inte
diskutera detta utan hon diskuterar andra
saker i stället. Lena Ek säger att skälet
till att Sverige har förstaplatsen i det
material  som  mäter Lissabonprocessen
inför toppmötet är att Sverige har haft
en högkonjunktur. Jag tror inte att Lena
Ek är okunnig om att den högkonjunkturen
inte bara har gällt Sverige de senaste
åren. Den har gällt hela Europa. Det var
faktiskt en ganska misslyckad förklaring,
att bortförklara Sveriges förstaposition
i ligan.
Lissabonprocessens uppgift är att mäta
EU i dess helhet mot USA. Då kan man inte
säga att Europa har tappat mark gentemot
USA. Tillväxten har varit snabbare i USA
än i EU under den här perioden. I fråga
om den sociala sammanhållningen mätt på
många  olika sätt och den ekologiska
utvecklingen kan EU inte bara mäta sig
med USA. I många avseenden har EU till
och med haft en bättre utveckling än USA.
Jag tror att man ska se det ur ett mycket
bredare perspektiv än en enda  enkel
indikator. Det handlar om ett hundratal
indikatorer. Då kan man inte plocka ut en
och säga: Där är USA bättre, alltså är
USA bättre på alla andra områden. Det är
en alldeles för förenklad bild.
Tillväxt- och stabilitetspakten handlar
i  stor  utsträckning  om  ekonomiska
reformer. Ekonomiska reformer är till sin
karaktär långsiktiga. Det handlar inte om
reformer från det ena kvartalet till det
andra. Därför är det viktigt att vi kan
få upp takten i Europasamarbetet. Den
behöver höjas om vi ska kunna nå alla de
visioner vi har ställt upp inför 2010. På
det området har vi mycket mer att göra.
Till sist det som Lena Ek tar upp om
behovet av miljöskatter: Jag delar inte
uppfattningen att EU ska besluta  om
svenska skatter. Det ska faktiskt den
svenska riksdagen göra. Där har vi olika
uppfattningar. Jag tycker inte att man
ska överlämna makten från den svenska
riksdagen till Europaparlamentet. Om Lena
Ek vill göra det så får hon argumentera
för det. Jag tycker att skattepolitiken
ska bestämmas här hemma. Däremot finns
det skäl att samarbeta om miljöskatter.
Det gör vi på en rad olika områden. Vi
försöker  hitta en konsensus länderna
emellan om exempelvis miniminivåer  i
fråga om vissa miljöskatter och på så vis
bidra till att styra utvecklingen. Här i
Sverige har vi grön skatteväxling, medan
andra länder har andra modeller. Vi vill
styra utvecklingen mot att man använder
skatterna som ett led i miljöpolitiken.
Lena Ek (c): En öppen diskussion med
finansministern är både upplysande och
avslöjande. Därför borde vi kanske ha
flera sådana, både inom stängda dörrar
och  offentligt. Det är min absoluta
åsikt.
Finansministern säger att vi  sköter
samordningen av den ekonomiska politiken
i Europa. Det är precis så det är. Det är
Regeringskansliets tjänstemän som sköter
det. Så borde det inte vara, enligt min
åsikt. Finansministern bidrar till det
genom att inte komma till utskottet och
diskutera inför Ekofinmötena och utmärker
sig på det viset som den i regeringen som
har sämst närvaro i fackutskotten. Det är
bra att det nu förs till ett offentligt
protokoll efter den här utfrågningen.
Det   är  också  avslöjande  när
finansministern säger att Europa inte
tappar gentemot USA. Men snälla vän,
kommissionens egen utvärdering visar ju
oerhört tydligt att det är på det viset.
Det är snarare så att man, om man är
positivt lagd, kan bryta ut  enstaka
punkter  där  Europa har  förbättrats
gentemot USA. Generellt sett är  det
precis  tvärtom. Därför är  den  här
diskussionen oerhört nyttig och viktig.
Den bör föras inte bara i Ekofinrådet
mellan finansministern och hans kolleger
utan också öppet och parlamentariskt i
Sverige. Det är lättare att diskutera de
här sakerna med de ledande tjänstemännen
på   Europeiska  centralbanken  och
direktionen  där  än  med  Sveriges
finansminister. Det säger någonting om
ett  "öppet  och ständigt redovisande
förhållningssätt".
Slutligen  om  miljöskatter:   Även
socialdemokratin  måste  någon  gång
bestämma sig för hur man vill förbättra
miljösituationen i  Europa  utan  att
förstöra konkurrenskraften för svenska
företag. Jag bara hoppas att det sker
innan situationen är helt ohjälplig.
Bosse Ringholm: Även om ämnet för den här
diskussionen inte alls berördes av Lena
Ek,  nämligen  hur vi samordnar  den
europeiska ekonomiska politiken, får jag
kommentera en del av hennes påståenden
och frågor.
Hon  säger att det är lättare  att
samarbeta med Europeiska centralbankens
tjänstemän. Det låter lovande om Lena Ek
därmed antyder att hon kommer att stödja
ett svenskt inträde i denna bank och i
europrocessen. Jag gratulerar i så fall
ja-sidan till ytterligare en anhängare,
eftersom ECB får så hög credit av Lena
Ek.
Nu väljer Lena Ek att diskutera min
närvaro i finansutskottet. Jag  valde
avsiktligt att avstå från det eftersom
det inte riktigt var ämnet för dagens
debatt. Men låt mig säga att riksdagen
faktiskt själv har valt att det är till
EU-nämnden som de olika ministrarna, även
finansministern, kommer och  redovisar
regeringens ställningstaganden. Och det
är EU-nämnden som godkänner regeringens
positioner och det som vi får med oss i
bagaget till Bryssel.
Jag är ledsen att jag inte kan bryta mot
riksdagens regler på den punkten  på
anmodan av Lena Ek. Men det är  en
fascinerande tanke som Lena Ek har att
hon vill att jag ska sitta i hennes knä
på varje sammanträde i finansutskottet i
fortsättningen och diskutera europeisk
ekonomisk politik. Jag tror inte att det
är  riktigt  förenligt med riksdagens
arbetsregler. Jag kan inte påminna mig
att jag vid något tillfälle har nekat
finansutskottet att komma till utskottet
och diskutera än det ena, än det andra.
Men jag förstår att Lena Ek är väldigt
angelägen   om  min   närvaro   i
fortsättningen. Jag ska därför fundera
över erbjudandet att sitta i hennes knä
framöver.
Mikael Johansson (mp): Jag vill ställa en
fråga när det gäller den sista bilden som
finansministern visade och som handlade
om ekonomisk-politiska processer. Ett av
målen beskrevs som att man ska ha en
bättre   fungerande  inre  marknad.
Finansministern nämnde att det handlade
om acceptans av olika varor från olika
länder, att de ska kunna röra sig fritt.
Min fråga är: Vilka ekonomiska processer
finns det inom EU som håller borta varor
som inte är positiva från miljösynpunkt?
Bosse Ringholm: Utgångspunkten är att vi
ska hitta sådana gemensamma regler för
acceptans av varor så att varje land inte
har sitt eget kontrollsystem. Då ska man
från det ena EU-landet till det andra
kunna lita på att man uppfyller  de
miljökrav, säkerhetskrav och så vidare
som finns. Där finns det en hel del
brister i dagsläget. Det har skett en
viss  form  av  uniformering  eller
enhetlighet.  Men  det  är   inte
tillräckligt. Det gör att många företag
som vill exponera sig på flera marknader
får extrakostnader när de får dubbla
eller flerdubbla prövningsprocesser. Det
är dessa hinder som man vill riva ned i
denna process.
Mikael  Johansson (mp):  Vilka  olika
ekonomiska styrmedel diskuteras i just
detta system för en bättre fungerande
inre  marknad där vi politiker  inte
behöver gå in och stifta lagar  som
förbjuder olika saker?
Bosse  Ringholm:  På ett område  som
handlar om varor och finansiella tjänster
har man till exempel valt att hitta en
gemensam samordning så att man uppfyller
vissa regler och krav efter en viss
tidsperiod  och att varje  land  får
redovisa det. Det är naturligtvis för att
kunna skapa ett konsumenttryck mot de
stater, de länder och de företag som inte
följer  dessa  regler. Det  redovisas
genomgående exempelvis i form av högre
prisnivåer och i sämre tillgänglighet för
varor, sämre kvalitet och så vidare. Det
kanske  handlar mindre om  ekonomiska
styrmedel  och  mer  om  den  öppna
samordningsmetoden  med  en   öppen
redovisning av de oegentligheter eller
skevheter som finns i processerna varorna
sinsemellan. Och i sista hand handlar det
naturligtvis om att vi kan  få  den
enskilda konsumenten att känna sig trygg
och säker på att kunna köpa en tjänst
eller en vara och veta om att den är
prövad på samma sätt som i det egna
hemlandet.
Ordföranden: Jag tackar finansministern
för den frågestunden och lämnar därmed
över ordet till Göran Lennmarker, ledamot
från riksdagen i EU:s framtidskonvent.
Varsågod.
Göran Lennmarker: Jag ska inleda med att
tacka för inbjudan till finansutskottet.
Jag tror att det är värdefullt både för
finansutskottet och för  åhörare  och
allmänhet  att  få en  rapport  från
konventet eftersom det är ett viktigt
arbete som pågår. Och det är angeläget
att vi i Sverige liksom i andra länder
också debatterar och diskuterar det som
konventet  arbetar  med  redan  innan
slutresultatet är klart.
Jag ska börja med att säga att det som
vi diskuterar och har till uppgift att
göra är ett konstitutionellt fördrag för
framtidens EU. Det är inte dagens utan
framtidens EU som vi diskuterar.
Den stora förändring som sker inom EU
är  att  EU övergår från  att  vara
västeuropeiskt   till   att   bli
alleuropeiskt.  Vi  är  i  dag  15
västeuropeiska medlemmar med relativt tät
sammanhållning och med relativt likartade
förhållanden, även om spännvidden ibland
kan vara nog så stor är det i allt
väsentligt likväl så. Det kommer att bli
ett EU som är väsentligt mycket mer
disparat från många olika synpunkter. Jag
ska här fokusera på bara några ekonomiska
synpunkter.
Redan den 1 maj nästa år kommer tio nya
länder med som medlemmar, framför allt
från Central- och Östeuropa. Och vi kan
räkna med att det omkring 2010 kanske är
ytterligare länder med, och vi får ett EU
med uppemot 500-600 miljoner invånare. Vi
kan se på skillnaden mellan det rikaste
landet, Luxemburg, och det fattigaste i
det framtida EU, Bulgarien, som är ett
till fem. Vi kan se på den regionala
skillnaden mellan inre London, som är den
rikaste  EU-regionen,  och  regionen
Moldavien  i  Rumänien,  inte  landet
Moldavien, som är ett till tio. Det
gäller den faktiska levnadsstandarden,
inte bara den nominella, utan omräknad i
köpkraft.
Ett problem som kommer att vara mycket
viktigt för EU under den kommande tiden
är den djupa fattigdomen i Central- och
Östeuropa som måste utrotas. Det kommer
att kräva tillväxttal på 6-8 % per år
under 20 år för att man ska komma i fatt
och hamna på en rimlig västeuropeisk
levnadsstandard.
Vi har problem inte bara i Östeuropa
utan även i Västeuropa. Här skiljer sig
kanske min bild och den som många i
konventet   har  från   den   som
finansministern   gav   beträffande
arbetslösheten. Det finns en djup oro för
den höga och bestående arbetslösheten i
Europa. Väldigt många av EU:s länder har
en hög och bestående arbetslöshet.
Låt mig inom parentes säga att jag
tycker att det är viktigt att man, när
man redovisar arbetslöshet, inte säger
att öppen arbetslöshet är arbetslöshet.
Vi får inte vinna statistiska framgångar,
utan vi måste spegla realiteterna. Om man
förtidspensionerar          bort
långtidsarbetslöshet är ju inte det någon
vinst.
Man  kan  säga  att  dessa  två
utgångspunkter finns mycket i konventets
debatter. Hur ska Europa ha en sådan
tillväxt så att fattigdomen i Central-
och Östeuropa utrotas och så att man får
en rimlig levnadsstandard? Och hur ska vi
i Västeuropa se till att vi faktiskt inte
har en hög och bestående arbetslöshet
utan kan få hela befolkningen i arbete?
Detta kräver snabb tillväxt, och det
kräver en stark produktivitetsutveckling.
Det kräver stora förändringar i ekonomin,
annars fastnar vi lätt i Europa. Och jag
skulle vilja säga att det finns  en
betydande oro i en stor del av konventet,
inte i hela konventet men i en stor del
av konventet. Detta som en bakgrund till
de uppgifter som EU ska ha inom ekonomin
framöver.
Vad ska då EU syssla med i detta, och
vad ska EU inte syssla med? Det är en
central föreställning i konventet att det
är väldigt viktigt att vi klarlägger vem
som gör vad. Det finns en bred enighet om
att vi har en gemensam valuta och att
penning- och valutapolitiken därmed är
gemensam. Vi har också det som behövs för
att skydda detta, nämligen en stabil
marknadsekonomi med de krav som finns.
Jag behöver här inte upprepa dem, men det
handlar  om  sunda statsfinanser  och
statsskulder som inte är för höga.
Det finns också enighet om att den
ekonomiska  politiken  i  grunden  är
medlemsstaternas  ansvar.  Det  finns
dessutom  ett  tredje  hänsynstagande,
nämligen den gemensamma marknaden, att vi
har en öppen och gemensam marknad.
Det innebär att en väldigt central del
i  diskussionerna är frågan: Var går
gränsen? Vem gör vad? Vad är balansen
mellan det som är det gemensamma och det
som  är medlemsstaternas ansvar?  Vad
kräver flexibiliteten i ekonomierna om vi
ska ha en snabb tillväxt när man har en
penningpolitik och en gemensam valuta?
Här finns naturligtvis olika ståndpunkter
och brytpunkter. Själv tillhör jag dem
som tror att det vore farligt om man i
den meningen centraliserade för hårt, där
man   har  vissa  saker  stenhårt
centraliserade som just penningpolitiken.
Inte  minst  i  det  östeuropeiska
perspektivet behöver man naturligtvis ha
en stor frihet att utforma en ekonomisk
politik som kan upprätthålla en snabb
tillväxt.
Det finns också en oro från central-
och östeuropéerna, de nya demokratierna,
att komma in i ett för statiskt EU. Man
måste  se  till att  EU  har  denna
flexibilitet, och man tittar också mycket
österut och jämför med vad som sker i
Ryssland och i andra länder som nu är
uppe i höga tillväxttal, dels beroende på
oljeexport, dels beroende  på  snabba
strukturförändringar i ekonomin.
Ett problem som sammanhänger med detta
och som jag envist har försökt att ta upp
när det gäller den ekonomiska frågan är
protektionismen, att vi har ett för högt
skydd mot omvärlden. Vi i Europa borde ta
bort tullar och också den typen  av
subventioner  som är protektionistiskt
inriktade. Det gäller framför allt på
jordbruksområdet.
Om vi ser mer specifikt på konventet
och konventets arbete mot denna bakgrund
har  det  inom konventet  varit  tre
arbetsgrupper som helt  eller  delvis
berört området för ekonomisk samordning
och  ekonomisk  styrning.  Den  ena
arbetsgruppen  heter  just  Ekonomisk
styrning och arbetade från juni fram till
oktober. Den kom med slutsatser som finns
i  det  material som  jag  vet  att
finansutskottet har fått. Arbetsgruppens
första och mycket tydliga slutsats är att
man ska skilja mellan det som är EU:s
uppgifter - den monetära politiken och
vad som därmed sammanhänger - och den
ekonomiska   politiken,   som   är
medlemsstaternas  uppgift,  och  att
ansvarsfördelningen ska vara klar.
Arbetsgruppen  säger   också   att
regelsystemet  för  euron  och  den
europeiska centralbanken ska vara intakt.
Det pågår en debatt om regelsystemets
utformning. Men konventet  och  denna
arbetsgrupp har sagt att det är viktigt
att hålla i detta.
När det gäller de allmänna ekonomiska
riktlinjerna,  Broad  Economic  Policy
Guidelines, och även stabilitetspakten
vill konventet hålla i detta men stärka
övervakningen. Det stämmer med mycket av
det  som  har yttrats här  tidigare,
nämligen vikten av att se till att det
som  man  kommer  överens  om  också
fullföljs. Det handlar bland annat om att
ge kommissionen en starkare roll när det
gäller varningar och inte ha omröstningar
om varningar som då möjligtvis kan leda
till att stora länder ges viss mildare
behandling, för att nu anknyta till den
diskussion som fördes här för  några
minuter sedan. I grunden handlar det om
att man ska hålla i regelsystemet och ha
en bättre övervakning av det.
Den öppna samordningsmetoden har vissa
bekymmer. Och då återspeglas en hel del
av konventets debatter. Å ena sidan kan
den ibland ha värden, å andra sidan kan
den sudda ut gränsen mellan vad som är
EU:s  ansvar  och  vad  som  är
medlemsländernas ansvar. Särskilt är det
riskabelt om medlemsländer spelar med
detta och låter EU bli syndabock för
tillkortakommanden  i  den  nationella
politiken - man skyller på EU när man
själv egentligen bär ansvaret. Vi kan
ibland  se  sådana  tendenser   i
medlemsstaterna.
I frågan om skatteharmonisering finns
det tre ståndpunkter. Den ena är att
skatteharmonisering ska  beslutas  med
kvalificerad majoritet. Den andra är att
det ska vara enhällighet. Den står jag
bakom.  Sedan  finns det  en  tredje
ståndpunkt  som  innebär  att  vissa
skattesatser  ska kunna beslutas  med
kvalificerad   majoritet,   nämligen
miljöskattesatser. Låt mig som ett inlägg
i den tidigare debatten referera den
brittiska ledamoten från underhuset som
poängterade följande: Jag förstår inte
debatten. I Storbritannien är 81 % av
bensinpriset skatt. Skatteharmoniseringen
i den delen är alltså inte bekymret här.
Det förs en diskussion inom Ekofin om
huruvida   man   ska   formalisera
beslutskraften för länder som är med i
eurosamarbetet. I dag är eurosamarbetet
den helt dominerande delen. 12 av 15
länder är med. Det finns därför inget
behov av att Ekofin formaliserar detta
även om det finns en eurogrupp  som
diskuterar dessa saker. Men man strävar
efter att göra det gemensamt. Däremot
finns det hos euroländerna en oro för att
om  man  får  en  utvidgning  kanske
euroländerna till och med  kommer  i
minoritet bland medlemsländerna. Då kan
det finnas behov av att ha formaliserat
besluten inom eurogruppen.
En sista punkt som har kommit upp här
gäller  frågan om den internationella
representationen för EU när det gäller
det ekonomiska området - Världsbanken,
IMF och så vidare. Där är väl svaret i
grunden  ganska enkelt. När  EU  har
funktionerna  ska EU också  företräda
medlemsländerna. Men när medlemsländerna
har   ansvaret  måste  naturligtvis
medlemsländerna  ha  rätt  att  vara
företrädare.   I   till   exempel
Internationella valutafonden finns det
saker som berör euron. Då är det klart
att  det är naturligt att göra  det
gemensamt.  Ibland  handlar  det  om
stödpaket till Argentina och annat som
innebär att det är länderna och deras
statsbudgetar som ska bära risken, och då
måste naturligtvis medlemsländerna vara
med. Bilden blir alltså inte så enkel när
man ser på detta.
Det finns en andra arbetsgrupp som har
berört saker som har att göra med den
ekonomiska samordningen. Den heter Ett
socialt Europa. Där har det förts en
diskussion just om vad som är målet. Ska
det vara en hög sysselsättning eller full
sysselsättning? Det har väl ansetts att
den  nuvarande formuleringen har gett
möjlighet till att smita ifrån målet om
full sysselsättning. Det finns delvis en
ganska betydande kritik på den punkten,
att  man  ser  målet  om  en  hög
sysselsättningsnivå som ett sätt  att
tolerera en hög arbetslöshet. Det är en
intressant debatt eftersom detta ibland
också hänger samman med hur man värderar
ord. Man har ju lite olika sätt att
värdera ord i olika länder.
Den huvudsakliga slutsatsen är dock att
det finns adekvata befogenheter på det
sociala området, det vill säga att det
inte ska utökas i allt väsentligt. Det
talas om att folkhälsan ska bli en utökad
del. Men i praktiken tror jag att det är
ett ganska begränsat nytt ansvarsområde
för EU. Det har mera med epidemier att
göra     och     inte     med
socialförsäkringssystemet.
Det  finns en debatt som är ganska
konstig för en svensk. Den handlar om
allmännyttiga tjänster, rätten, som det
sägs,  att subventionera vissa saker,
vilken inte alls är ifrågasatt, till
exempel sjukvård eller något annat. Men
bakom detta ligger möjligtvis snarast ett
protektionistiskt intresse från somliga
delar att man ska möjliggöra offentliga
monopol och alltså inte konkurrensutsätta
monopol. Det är i alla fall vad man kan
misstänka. Den debatten är lite svår att
förstå, men den finns där, och jag tror
att det är där som det ligger.
När   det   gäller   frågan   om
arbetsmarknadsparternas roll finns det en
skrivning i den gruppen om att man ska
förstärka  deras  roll  i  de  olika
processerna. Här finns ett bekymmer att
arbetsmarknadens parter i många länder
inte  är särskilt representativa  för
arbetsmarknaden, vare sig på den ena
eller på den andra sidan, alltså vare sig
på arbetsgivarsidan eller på den fackliga
sidan. Det kan vara en mycket liten
minoritet  av  arbetsmarknaden  som
representeras av arbetsmarknadens parter.
I den tredje gruppen som berör den
ekonomiska  sidan  handlar  det  om
budgetförfarandet. Där understryks hur
viktigt det är att EU har de  goda
principer som man har på budgetsidan -
budgetbalans, budgetdisciplin. EU får ju
inte ta lån och får inte ha underskott
och har snarast en mycket strikt hållning
på budgetsidan. Om man har hårda krav på
medlemsländerna  att  ha  en  stram
finanspolitik måste ju EU självt också ha
en stram finanspolitik. Vi har ju i dag
en situation där EU faktiskt tar  i
anspråk  en  allt  lägre  andel  av
medlemsstaternas BNP mätt i proportion
till BNP. År 2002 beräknas den bli en bra
bit under 1 % av BNP.
Det  viktiga  för  framtiden  är
beslutsformerna för budgeten. Där kan man
grovt säga att det finns åtskilliga av
oss, men jag vet inte hur många, som
menar  att  det  är  viktigt  att
medlemsländerna håller i det finansiella
perspektivet, alltså vad vi ska avstå i
medlemsavgift till EU. Däremot vore det
önskvärt att på budgetens utgiftssida få
mera inslag av Europaparlamentet. Jag
vill erinra om att många av de besvärliga
utgiftsområdena,    till    exempel
jordbrukspolitiken,  inte  har  något
medbeslutande för Europaparlamentet. Jag
tror  att  vi skulle få  en  bättre
beslutsordning om vi  hade  mera  av
gemensamt beslutsfattande på den sidan.
Det   finns   en   tendens   att
protektionistiska intressen är starka när
ministerrådet ensamt tar besluten.
Frågan om vi ska ha medlemsavgift som
nu  eller om vi ska ha en särskild
Europaskatt tror jag är ganska given,
nämligen att vi ska ha medlemsavgifter.
Dock   finns  det  åtskilliga   i
Europaparlamentet som gärna skulle vilja
ha en Europaskatt. Men jag tror att det
är en minoritet. Det är jag ganska säker
på.
Låt  mig säga några saker  som  är
väsentliga för helheten. När det gäller
dessa tre arbetsgrupper är vi fortfarande
inte framme vid slutsatsen. Jag  kan
alltså   inte  redovisa  konventets
slutsatser  om  detta  utan  mera
resonemangen och diskussionerna  kring
detta. Men det som är alldeles centralt -
det gäller det ekonomiska området och i
övrigt  - är principen om tilldelade
befogenheter, att EU ska göra det som
medlemsstaterna är ense om att EU ska
göra.  EU måste ha ett mandat  från
medlemsstaterna. Om detta mandat inte
finns har EU inte rätt att agera. Det är
en  oerhört central grundprincip  som
mycket riktigt slås fast i konventet.
Sedan  gäller  det  principen  om
subsidiaritet och proportionalitet. EU
ska syssla med det som vi har gett i
uppdrag. Och vi förstärker möjligen att
avdöma detta. Om jag talar i tennistermer
förstärks  linjedomarfunktionerna.  Om
bollen  ligger på eller över  linjen
förstärker det möjligheterna, inte minst
för  riksdagen  och andra  nationella
parlament, att påtala detta. Det  är
viktigt.
Proportionaliteten   gäller   också,
nämligen att man inte ska skjuta en mygga
med kanon, det vill säga att även om det
finns ett skäl till att vi behöver agera
på gemensam nivå får EU inte ta till hela
arsenalen om det inte är befogat, utan
man ska ha en proportionalitet mellan
åtgärder och det som man gör.
Den  öppna samordningsmetoden berörde
jag tidigare. Hur den ska läggas fast och
om den ska läggas fast är en fråga som
kommer att bli föremål för stora debatter
och diskussioner. I den frågan är jag
alldeles öppen i den meningen.
Jag ska säga något om sociala system
kontra avvägning mot den inre marknaden.
Det finns en bred enighet om att de
sociala  systemen  är medlemsländernas
ansvar. Och i vissa fall är det inte ens
medlemsländernas ansvar, utan det kan
vara  som  i  Tyskland att  det  är
delstaterna som har ansvar för detta. Men
man kommer då in på frågan om individens
rätt  att söka till exempel sjukvård
utomlands om man står i sjukvårdskö.
Rätten  att söka vård blir en  inre
marknadsfråga,           medan
finansieringssystemet bakom detta är ett
nationellt beslut.
Låt mig slutligen säga att konventet är
en stor sak. Det är 28 länder. Vi är 3
från varje land plus 2 från varje riksdag
och 1 från varje regering. Det blir
inalles 105. Det är sedan 16 plus 5 som
utses av det gemensamma.
Det är viktigt att vi därmed för första
gången, tror jag, i Europas historia har
möjlighet att på detta sätt gemensamt
diskutera  centrala frågor för  denna
världsdel. Det är faktiskt alla länder
väster om Ryssland, Ukraina, Vitryssland,
med undantag av de tre Eftaländerna och
de fem konfliktländerna på västra Balkan.
Om man ser hur Europas öden har bestämts
tidigare är det ett enormt framsteg att
vi gör det i denna form och inte i den
vanliga formen, att stormakterna gör som
de kommer överens om, och sedan får vi
övriga anpassa oss till det.
Slutsatsen av detta är att de ekonomiska
frågorna i allt väsentligt handlar om att
EU ska definiera vad som är de centrala
uppgifterna och där mycket ligger i att
behålla det som redan har definierats som
EU-uppgifter och att utföra dem bättre.
Många har varit inne på att man ska se
till att följa besluten och att man inte
fuskar i patiensen. Det finns i allt
väsentligt inte anledning att utvidga
EU:s  befogenheter på det  ekonomiska
området.  Det finns vissa  marginella
saker. Men i allt väsentligt skulle jag
vilja säga att det är den slutsats som
jag tror att vi hamnar på.
Ordföranden:  Tack så  mycket,  Göran
Lennmarker. Då blir det möjligt  att
ställa några frågor till honom.  Jag
uppmanar  utskottets  ledamöter  att
koncentrera sig på frågan så att vi
klarar av detta på rimlig tid.
Sonia Karlsson (s): Jag tackar Göran
Lennmarker för informationen. Det var
intressant att få reda på vad som sägs i
konventet och i arbetsgrupperna.
Jag skulle ändå vilja höra hur Göran
Lennmarker menar att utfallet kommer att
bli i de frågor där det fortfarande finns
olika  ståndpunkter.  Jag  kan  ta
arbetsgruppen för ekonomisk styrning som
exempel.  Man säger att de  allmänna
riktlinjerna är så viktiga  för  den
ekonomiska politiken att man måste ha en
starkare samordning. Men då finns det
fortfarande en skillnad. Om man  ger
kommissionen större kraft i fråga om det
minskar de nationella medlemsstaternas
inflytande i den delen. Jag vill gärna
höra vad Göran Lennmarker tycker om det,
och också om Ekofinrådet. Det står nu och
väger. Var ligger majoriteten? Kommer det
att fortsätta att vara som i dag, eller
verkar det som om det kommer att bli mer
formaliserat?
Göran Lennmarker: När det gäller den
första frågan handlar det framför allt om
varningsfunktionerna, både när det gäller
de breda ekonomiska riktlinjerna - de
allmänna ekonomiska riktlinjerna kanske
det heter på svenska - och när det gäller
tillväxt-  och stabilitetspakten,  att
kommissionen ska kunna varna utan att man
så att säga tar politiska hänsyn genom
att rösta om det i rådet som är det
centrala. Att sedan kommissionen själv
kan lägga fram det som ett förslag och
inte bara som en rekommendation ser man
nog framför allt ändå som en möjlighet
att underlätta processen. Jag tror inte
att man ska se det som att man därmed gör
en  avgörande  förskjutning  mellan
medlemsländerna och det gemensamma.
När det sedan gäller Ekofinrådet tror jag
att man i allt väsentligt anser att det
ska fortsätta som nu. Man vill helst att
alla  medlemsstater ska vara med  om
besluten. Men man inser att det kan komma
en situation när euroländerna måste kunna
ta ett beslut för sig själva, så att
säga. Det behöver man i dag inte göra när
12 av 15 finns med i Ekofin. Då finns
inte  det behovet att i något slags
formell mening ordna upp detta. Men det
finns åtskilliga från euroländerna - och
jag  tycker  kanske att  det  ligger
någonting i det - som säger att vi ändå
som en säkerhetsåtgärd skulle kunna ha en
möjlighet att fatta beslut för något som
specifikt berör den gemensamma valutan
just därför att kandidatländerna från
Central- och Östeuropa, åtminstone under
en övergångstid, inte kommer att vara med
i den gemensamma valutan. Och då blir
euroländerna kanske rentav en minoritet i
Ekofin.
Sonia Karlsson (s): Eftersom vi inte ens
har haft folkomröstning än tror jag ändå
att det är en viktig fråga för Sverige
att vi tittar på vad det kan bli av
detta.
Jag har en kort annan fråga. Om vi talar
om svenska värderingar som vi tycker är
viktiga,  till  exempel  jämställdhet,
arbetslinjen, miljö och hållbar tillväxt,
skulle jag vilja fråga Göran Lennmarker
hur  de framhålls. Har de fått  ett
genomslag i dessa olika arbetsgrupper?
Göran Lennmarker: Som målsättningar ser
jag inga bekymmer i den delen.
Gunnar Axén (m): Jag ber att få tacka
Göran  Lennmarker så mycket för  den
fylliga informationen. Men jag skulle
vilja be honom att utveckla det lite
grann när det gäller arbetet inom det
sociala området i konventet och kanske
också beskriva de svenska positionerna
och vilka konsekvenser som arbetet inom
det sociala området skulle kunna komma
att få, dels för nationell ekonomisk
politik,  dels  för  den  ekonomiska
samordningen inom unionen, om det finns
sådana konsekvenser.
Göran  Lennmarker: Om man tittar  på
arbetsgruppens  rapport  är  den  nog
relativt okontroversiell. Men den omges
av en retorik som ibland är förbryllande.
Det talas ibland om det sociala Europa
som ska balansera marknadens Europa. På
den retoriska nivån framställs det ofta
som ett slags motsatser, att man på något
sätt ska ta ned konkurrens och den inre
marknaden och allt detta. Men när det
sedan faller ut i konkreta förslag ser
det inte likadant ut.
I allt väsentligt tror jag alltså att man
kan vara lugn på den här punkten, även om
jag  reserverar mig eftersom vi inte
riktigt har haft slutdebatterna i detta.
Vad man möjligtvis skulle kunna säga, om
man ska göra en hotbild, är att det finns
de som skulle vilja att EU också skulle
gå in i de sociala systemen och börja
sätta nivåer, till exempel sociala nivåer
och så vidare. Men det är svårt att se
hur det ska kunna ske i ett EU där vi har
ett oerhört fattigt Östeuropa med sina
nivåer  och  ett ibland mycket  högt
välstånd i Västeuropa med sina nivåer.
Jag tror inte att det är realistiskt. Men
om man ska utmåla en risk skulle det
kunna vara detta. Det går tillbaka till
att det finns de som menar att man ska ha
en hårdare samordning och ta in mer i
samordningen i stället för att hålla i
och se till att samordningen fungerar i
fråga om det vi är ense om ska samordnas.
Det finns naturligtvis sådana ledamöter i
konventet, men jag bedömer inte att det
blir slutsatsen.
Gunnar Axén (m): Jag skulle vilja höra
lite mer om den svenska positionen när
det  gäller arbetet inom det sociala
området.
Göran Lennmarker: Vi har i den meningen
inte haft så mycket av en svensk position
eftersom inte alla har deltagit i den
sociala arbetsgruppen. Den kom dessutom
på slutet, så den var lite svår att hinna
med när man hade andra saker inbokade.
När det gäller fackliga rättigheter har
Lena Hjelm-Wallén lagt in några förslag
som jag inte har stått bakom. Där har det
funnits  skiljaktigheter   i   våra
synpunkter.
Jag vill upprepa att ett stort bekymmer
med arbetsmarknadens parter i Europa är
att de inte är särskilt representativa
för arbetsmarknaden, och det gäller båda
sidor. Det är arbetsgivarorganisationer
som inte företräder mer än kanske en
liten del av arbetsmarknaden, ofta gamla
storföretag eller offentlig sektor, medan
tjänstesektorn ibland lyser  med  sin
frånvaro. Motsvarande kan gälla på det
fackliga området. I Frankrike tror jag
att den fackliga anslutningen är under
10 %. Det gör att detta är ett stort
bekymmer, om arbetsmarknadens parter inte
representerar arbetsmarknaden.
Christer Nylander (fp): Sonia Karlsson
tog tidigare upp frågan om eurogruppen
och  dess relation till Ekofin.  För
Sveriges del är det självklart bäst om vi
går med så fort som möjligt och löser den
konflikten själva. Men precis som Göran
Lennmarker  sade kommer vi åtminstone
under  en övergångsperiod att ha  en
majoritet av EU-länder som eventuellt
inte är med i eurokretsen. Då måste det
kanske finnas någon form av praktisk
möjlighet för dessa att samordna sin
politik. Var ligger den svenska linjen
för tillfället? Kan man göra en sådan
bedömning?
Jag går så över till en annan fråga. Jag
tror  att  finansministern  liknade
Lissabonprocessen vid ett VM i hållbar
tillväxt. Det är klart att det när man
går in för ett VM är viktigt att satsa på
bredden i laget. Men rimligen måste man
ibland också fundera på toppen. Möjligen
saknar jag lite grann en diskussion om
hur man stärker den gemensamma positionen
i Europa, framför allt gentemot USA.
Många av de här processerna går ju ut på
att titta på de nationella ekonomierna,
på hur de fungerar och på hur deras
konkurrenskraft kan stärkas. Men  det
finns  mycket  lite  av  den  större
europeiska dimensionen av hur Europas
konkurrenskraft ska stärkas. Det kan ju
finnas  en  konflikt mellan nationell
optimering och en europeisk optimering
avseende vissa delar, till exempel när
det     gäller    spetsforskning,
klusterbildning och liknande. Jag skulle
vilja höra hur konventet funderat i de
banorna.
Göran Lennmarker: I den första delen, vad
gäller synen på om eurogruppen ska få
beslutsrätt,  har  vi  samrått  med
Finansdepartementet och för övrigt fått
stöd av tjänstemän i Finansdepartementet
under den processen. Det är fördelaktigt
att kunna ha den hjälpen och det stödet.
Jag har personligen gjort bedömningen
att det kan vara rimligt att man sist och
slutligen, om så skulle fordras, kan ta
beslut inom eurokretsen. Det ska dock
helst inte eftersträvas. EU strävar ju
inte efter att vara exkluderande utan
efter att vara inkluderande. Det  är
alltså bättre om Ekofin som helhet är den
arbetande. Hela EU:s princip är att inte
exkludera utan att hela tiden dra in
kandidatländer och medlemsländer. Men som
en  yttersta säkerhetsåtgärd kan  det
möjligtvis     vara     befogat.
Finansdepartementets chefstjänsteman  i
just det hänseendet hade möjligtvis en
annan uppfattning i vårt samtal i höstas.
Jag  vet inte om det är regeringens
ståndpunkt. Men det där är  väl  en
avvägning  som man får  göra  -  en
bedömningsfråga.
När det sedan gäller detta med den
större europeiska dimensionen tror jag
att det är farligt att föreställa sig att
Europa ska konkurrera med USA genom att
vi ska centralisera och hitta på stora
projekt. Är det något som utmärker USA,
så  är  det att det är en  väldigt
decentraliserad ekonomi - en  oerhört
flexibel ekonomi, inte en centraliserad
med stora prestigeprojekt.
Den  viktiga diskussionen  tror  jag
snarare handlar om hur vi ser till att
detta väldigt disparata Europa får en
sådan flexibilitet att vi kan ha hög
tillväxt  i  hela regionen.  Regionen
Moldavien och Rumänien ska växa  med
kanske 8-10 % per år. Om de inte får häva
sin enorma och djupa fattigdom kommer de
att vilja gå ur EU, vilket endast kan
åstadkommas med en kraftig tillväxt.
Det  finns ett förslag, men det har
egentligen inte diskuterats,  om  att
ombilda det ramprogram för forskning där
det i dag handlar om 5-6 miljarder euro
per år och av ungefär hälften av de
pengarna  göra ett genuint europeiskt
forskningsråd och då med mer inriktning
mot grundforskning. Ramprogrammet är ju
en mycket mer tillämpad forskning, lite
grann med dragning åt utvecklingsdelen
inom FoU. De idéerna finns alltså, men de
har inte på allvar diskuterats. Snarast
skulle det väl vara en ombildning inom
ramen  för ramprogrammet. Av de  5-6
miljarderna skulle alltså ungefär hälften
gå till sådant. Samtidigt måste man noga
betänka vari det europeiska mervärdet i
detta ligger. Det är ju inte särskilt
smart om vi ska kattraka för att sedan ta
tillbaka pengarna hem, som så ofta är
fallet i våra beslutsprocesser. Då är
ingen vinst gjord med detta.
Christer Nylander (fp): Tack för det
svaret!  Möjligen får vi också  höra
finansministerns svar om vad som  är
regeringens ståndpunkt när det gäller
eurogruppen.
Jag delar Göran Lennmarkers syn att det
är viktigt med mångfald i Europa för att
stärka konkurrenskraften. Jag tror att
det är den vägen man måste gå. Samtidigt
bör vi nog också någon gång fundera på om
vi kan hitta gemensamma optimeringar i
stället för att bara ha suboptimeringar
på det nationella planet. Däremot tror
jag inte att det i första hand handlar om
politiska beslut - kanske snarare om
behovet av en gemensam europeisk debatt i
de här frågorna.
Göran  Lennmarker: Ja, den europeiska
debatten är viktig. Bekymret är väl att
vi i det EU vi har med 28 länder i
konventet har 22 olika språk. Det är
svårt att få en bred europeisk debatt.
Eliten talar engelska och läser Financial
Times, medan det är svårt att på bredden
få en gemensam debatt när man har sina
språkområden. Det tar väl en tid innan vi
dr där, men förhoppningsvis får vi mer
och mer av detta. Konventet är ju ett
inslag när det gäller att försöka nå
denna debatt.
Mats Odell (kd): Först vill jag tacka för
en  intressant genomgång av läget  i
konventet.  En  intressant  fråga  är
skattefrågan. Göran Lennmarker, du gav en
bild av tre olika uppfattningar som finns
där. Den svenska regeringen befinner sig,
kan man säga, i grupp 2, och en del av
oss här befinner sig i grupp 3 som tycker
att  man  praktiskt  ska  utnyttja
skatteinstrumentet på miljösidan.
Hur  ser det ut framför allt  bland
kandidatländerna? Hur ser de på detta,
och var hamnar de i skattefrågan?
Göran Lennmarker: I strikt mening kan jag
inte svara på det därför att vi uppträder
som individer, så det är svårt att alltid
särskilja  i  vilken  kapacitet  man
uppträder. De två från varje land kan
ibland  ha  vitt skilda  ståndpunkter
beroende på politisk färg och även andra
bakgrundsvariabler. Men generellt tycker
jag att det stora värdet för central- och
östeuropéernas  medverkan  är   den
noggrannhet varmed man avväger vad vi ska
avgöra gemensamt och vad man vill göra
hemmavid.
Har man ganska nyligen kämpat för sitt
lands frihet - vi ska komma ihåg att
åtskilliga i konventet personligen har
burit risk för sitt liv under den process
vi såg i slutet av 1980-talet och fram
till början av 1990-talet - så är man
ganska noga med att säga vad som ska
behållas hemma i Tallin, för att ta
Estland som exempel, och vad man är
beredd att göra gemensamt. Man minns vad
man tog för beslut i Moskva tidigare och
vill inte upprepa det misstaget. Det gör
att  noggrannheten hos  central-  och
östeuropéerna med att tänka igenom detta
är, tycker jag, uppfriskande och tillför
ett perspektiv också hos oss.
I många länder i Västeuropa pågår en
decentraliseringsprocess. Man trycker ut
offentlig beslutsmakt från huvudstaden
till  regionerna.  Spanien  är  det
tydligaste exemplet. Det gör att man i
den meningen får en ganska noggrann och
väl avvägd debatt, vågar jag säga.
Lars Bäckström (v): Jag har en fråga på
samma tema som Mats Odell. Det var en
utmärkt föredragning, men när jag läser
de handlingar som vi fått med rapporten
från arbetsgrupp 6 om ekonomisk styrning,
avsnitt 4 om beskattning, ser jag att
majoriteten  i  arbetsgruppen  avvisar
gemensam  beskattning  i  EU-området,
särskilt vad gäller person och egendom.
En majoritet uttalar sig distinkt för att
rekommendera  beslut med  kvalificerad
majoritet vad gäller minimiskatter för
indirekt beskattning, alltså miljöskatter
och  företagsbeskattning. En majoritet
uttalar  att  detta  bör  ske  med
kvalificerad majoritet. Några avvikande
röster säger att de har svårt att godta
det. Det är den bild som jag får när jag
läser handlingarna.
Det fanns en liten nyans här i Göran
Lennmarkers föredragning. Men det är bara
fråga om en nyans, så jag tror att vi är
överens om den förklaring som finns här.
Det är så här jag tolkat läget utifrån
andra källor.
Göran Lennmarker: Här hamnar vi i det
alldeles centrala problemet  -  eller
kanske är det en möjlighet. Vi röstar ju
aldrig. Det förekommer aldrig någonsin
omröstningar, och ska inte göra, utan
tanken är att det ska växa fram en
konsensus - mer än 51 procent men mindre
än 100 procent; i så fall är det ju
enhällighet  enligt  Valéry  Giscard
d'Estaings  tolkning. Det här  kommer
tillbaka i arbetsgruppen. När man ska
uttolka vad vi tycker är intensiteten i
inläggen ibland avgörande. Som nordbo har
man lärt sig att vi ibland är tysta när
vi håller med. Det är vårt sätt att säga:
Varför ska vi gå upp och tala när vi
håller med? Det är en livsfarlig attityd
i konventet. Man måste gå upp och säga
var  man står. Annars blir man inte
"vägd", hamnar inte i någon vågskål så
att säga.
Jag var mycket intensivt med i den här
gruppen. Jag var med på alla sammanträden
och deltog högst livligt i debatten. Det
skiftade lite grann beroende på närvaron.
Det är ju inte lätt att vara med varje
gång, så ibland blir det lite skiftande
beroende på inläggen. Jag skulle vilja
säga  att  det  egentligen  var  tre
grupperingar där jag själv har svårt att
se exakt hur vikterna var. Dels har vi
detta med kvalificerad majoritet för all
harmonisering   av  skatter,   dock
naturligtvis  inte av  inkomstskatter,
förmögenhetsskatter och den typen  av
skatter, utan sådant som berör den inre
marknaden. Dels har vi motsatsen, där jag
själv hör hemma - enhällighetsbeslut.
Skatter är en i grunden nationell fråga.
Man kan inte gå emot ett land. Sedan är
det mellanformen, att man när det gäller
miljöskatter skulle kunna ha kvalificerad
majoritet men i övrigt enhällighet -
kanske skulle man kunna säga ett slags
kompromisståndpunkt.
Jag kan inte ge ett bättre svar än jag
gett.
Lars Bäckström (v): Inte jag heller - jag
var ju inte ens med. Men ibland blir det
nog  förvirring  när  man  talar  om
harmonisering och tar det som en allmän
harmonisering, inte bara en harmonisering
av  miniminivåerna.  Det  är  den
distinktionen som jag tror att man måste
göra och som blir komplicerad.
Göran Lennmarker: Det har aldrig varit
tal  om  annat  än harmonisering  av
miniminivåer på indirekta skatter, på
företagsskatter. Vi har ju  det  som
diskuterats länge och väl, räntor eller
finansiella inkomster. Ingen EU-skatt,
skatt som ska gå till EU, har förekommit
i den diskussionen.
Lena Ek (c): Jag skulle vilja tacka för
en väldigt bra och konkret föredragning.
Jag hade tänkt be om ett klargörande men
den saken är redan avklarad. I stället
skulle jag vilja höra om en annan sak.
Något som inte nämndes är frågan om
Europeiska centralbanken. Det är väldigt
bra att man är överens om dess fristående
ställning och att ingen rör något i
detta. Snarare gäller det accountability,
hur  man  redovisar, samt kontakterna
gentemot parlamentet och så. Där skulle
jag vilja ha en liten genomgång.
Göran Lennmarker: Här har jag ett litet
bekymmer. Vi hade ju en hearing med
centralbankschefen, en hearing som dock
var  sluten.  Det  är  ju  så  med
centralbankschefer att de aldrig kan säga
någonting intressant offentligt eftersom
det då påverkar ränta och annat. Jag vet
därför inte hur mycket jag kan säga. Men
så långt kan jag väl sträcka mig som till
att säga att vi haft en diskussion i
frågan. En aspekt som kom upp är om
ledamöternas ställningstagande ska vara
offentligt - vem som står för vilken
ståndpunkt. Åtskilliga av oss har betonat
att det faktum att man kommer från olika
länder inte får utveckla en väg där
landet  så  att säga får  sin  egen
riksbanksledamot i ECB. Det vill säga att
det  finns en risk med att man kan
tydliggöra att man röstar å Frankrikes
eller Sveriges eller kanske snarare å
Finlands vägnar. Därför bör det inte gå
att ha kopplingen mellan röstande och
person. Det är väl vad som har sagts.
När det däremot gäller att redovisa för
Europaparlamentet och Ekofin har man väl
tyckt att det är en rimlig ordning som
det nu är. Wim Duisenberg anser att ECB
är lika öppet som Federal Reserve. Han är
mycket bestämd på den punkten. Detta är
ingen hemlighet, utan det säger han även
offentligt, så det kan jag upprepa. Med
all  kraft understryker han detta  -
bortsett från personkopplingen.
Lena Ek (c): När det gäller frågan om
öppenhet är det fråga om publicerandet av
protokollen eller inte och ledamöternas
ställningstagande eller inte. Vi vet ju
bankens  officiella  inställning  till
detta; det är ingen hemlighet. Men frågan
är om det har funnits någon diskussion om
publicerandet av protokollen, som hör
till öppenhetsdelen.
Accountability, alltså uppföljningen och
kontrollen, är en annan fråga. Har man
konstaterat någon utökning där  eller
andra former för detta?
Göran Lennmarker: Konventet kan inte gå
in på detaljlagstiftning. Det här är
faktiskt  mer av ett konstitutionellt
fördrag. Det innebär att vi ska  ge
möjligheter för saker som sedan  får
hanteras  i det normala löpande  EU-
arbetet. I den meningen har man inte
diskuterat mer än just aspekten att det
genom att EU är en union av länder kanske
inte är önskvärt att binda ledamöterna
till  olika  länder så att  vi  får
nationella positioner inom ECB. Det är
det som man är rädd för. Det är kanske
lättare i en nationalstat där man inte
har det bekymret.
Ordföranden: Det finns inga ytterligare
frågor. Därmed är utfrågningen klar.
Jag vill rikta ett stort tack till våra
medverkande,  finansminister   Bosse
Ringholm  och Göran Lennmarker,  som
bidragit  med information. Jag  vill
också rikta ett tack till utskottets
ledamöter som ställt frågor och till
alla som följt utfrågningen dels  i
denna lokal, dels via olika medier.
Tack ska ni ha!

_______________________________
1  "Justeringen  för  konjunkturläge"
beräknas  genom  att produktionsgapet
(sista raden i tabellen) i nominella
termer multipliceras med faktorn 0,7. I
propositionen görs bedömningen att en
förändring av produktionsgapet med 1
procentenhet  i  genomsnitt  påverkar
överskottet i de offentliga finanserna
med 0,7 % av BNP.
2 "Produktionsgap", även kallat BNP-gap,
speglar  skillnaden  mellan  faktiskt
produktionsutnyttjande  och  en  BNP-
utveckling  där  befintliga  resurser
utnyttjas fullt ut utan att det uppstår
obalanser i ekonomin.
3  Förslagen redovisas på tilläggsbudget
för 2003 och behandlas av utskottet i
betänkande 2002/03:FiU21.
4 Barn - här och nu (skr. 1999/2000:137)
och Barnpolitiken - arbetet med strategin
för att förverkliga FN:s konvention om
barnets rättigheter (skr. 2001/02:166).
5  Beloppet har korrigerats för  att
överensstämma med vad som anges i avsnitt
23.3 i motionen.
Till toppen