Till innehåll på sidan

Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

Betänkande 2019/20:NU17

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 maj 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Regeringen bör säkerställa och följa upp åtgärder för bättre konkurrenstillsyn (NU17)

Riksdagen uppmanar regeringen, genom ett tillkännagivande, att säkerställa och följa upp att Konkurrensverket vidtar åtgärder för en väl fungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen bör även återrapportera vidtagna åtgärder och slutsatser för riksdagen.

Förslag om tillkännagivande kom i fem motioner när riksdagen behandlade regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Konkurrensverket är en myndighet som har till uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt för en effektiv offentlig upphandling. Riksrevisionens granskning visar brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete både vad gäller myndighetens prioriteringspolicy och interna kontroll. Sammantaget anser Riksrevisionen att Konkurrensverket kan förbättra sitt resursutnyttjande. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till motionsyrkanden om regeringens styrning av Konkurrensverket. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-05
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-19
Reservationer: 1
Betänkande 2019/20:NU17

Alla beredningar i utskottet

2020-04-16, 2020-05-05

Regeringen bör säkerställa och följa upp åtgärder för bättre konkurrenstillsyn (NU17)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att säkerställa och följa upp att Konkurrensverket vidtar åtgärder för en väl fungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen bör även återrapportera vidtagna åtgärder och slutsatser för riksdagen.

Förslag om tillkännagivande kom i fem motioner när näringsutskottet behandlade regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Konkurrensverket är en myndighet som har till uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet samt för en effektiv offentlig upphandling. Riksrevisionens granskning visar brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete både vad gäller myndighetens prioriteringspolicy och interna kontroll. Sammantaget anser Riksrevisionen att Konkurrensverket kan förbättra sitt resursutnyttjande. Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:NU17, Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

Debatt om förslag 2019/20:NU17

Webb-tv: Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 76 Mathias Tegnér (S)

Fru talman! Denna debatt kommer att handla om Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn. Det är en fråga som kan verka perifer och ganska smal, speciellt i tider av coronapandemi. Frågan är dock viktig.

Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen under punkt 2 och därmed avslag på motionerna från Sverigedemokraterna, Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Riksrevisionens rapport om Konkur-rensverkets tillsyn

För den som inte har läst näringsutskottets betänkande nr 17 kan jag berätta att denna debatt handlar om Riksrevisionens rapport 2019:26 om Konkurrensverkets tillsyn.

Just rapporter från Riksrevisionen kan ibland framstå som lite torra som utgångspunkt för politiska debatter. Men det är faktiskt så som jag ibland säger till min femåriga son: Allt här i livet måste inte vara roligt eller poppigt. Det kan ändå vara viktigt.

Så är det både med Riksrevisionens rapporter och med Konkurrensverkets ansvar för tillsyn över konkurrensregler och över den offentliga upphandlingen. Det är extremt viktiga frågor.

Jag ska i detta anförande försöka sätta Konkurrensverkets verksamhet i ett sammanhang kopplat till svensk konkurrenskraft, resonera lite om Riksrevisionens granskning och slutligen säga något om de politiska skiljelinjerna här i Sveriges riksdag.

För två år sedan hade vi här i kammaren en näringspolitisk debatt med fokus på svensk konkurrenskraft. Där anförde jag själv bland annat att Sveriges ekonomi är stark, att över 300 000 fler svenskar hade ett jobb att gå till 2018 än 2014, att andelen som försörjdes av olika ersättningssystem var den lägsta sedan 1981 samt att regeringen hade ökat investeringarna i vård, skola och omsorg med 35 miljarder - en siffra som nu har passerat 50 miljarder.

Vad har då satsningar på den svenska välfärden och vår ekonomi med Konkurrensverkets tillsyn att göra? Jo, vi vet att olika faktorer skapar tillväxt. Det handlar om investeringar i forskning som leder till innovationer. Det handlar också om välfärdssystem som ger alla invånare en chans att utbilda sig och jaga sina drömmar och som ger kvinnor möjligheten att förvärvsarbeta efter barnafödande.

Men, mina vänner, det handlar även om institutionella förutsättningar för att bedriva företag. Flera internationella undersökningar visar att företagen i Sverige har goda förutsättningar och ramvillkor just för att bedriva företag. Forbes menar att Sverige är ett av de bästa länderna i världen att göra affärer i. Sverige har under åratal prenumererat på tio-i-topp-placeringar i olika rankningar för konkurrenskraft, exempelvis OECD:s index.

I detta sammanhang är Konkurrensverket mycket viktigt. Konkurrensverket är kort sagt viktigt för svensk konkurrenskraft. Vad är det då Konkurrensverket gör? Vad är det som döljer sig bakom formuleringen att Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor med ansvar för tillsyn över konkurrensreglerna?

Myndigheten skriver själv: "Våra uppgifter på konkurrensområdet är att särskilt lägga vikt vid kartellbekämpning och att ingripa mot . aktörer som missbrukar sin dominerande ställning på marknaden."

Vi är nog många som minns Konkurrensverkets gryningsräder mot flera byggbolag 2001, som rullade upp en av de största kartellerna i svensk historia. Då handlade det om asfaltbranschen. Det hela slutade med att Konkurrensverket yrkade på böter, eller med korrekta termer konkurrensskadeavgifter, på över 1 miljard.

Fru talman! Vi vet att konkurrensen pressar priserna, höjer kvaliteten samt breddar utbudet av varor och tjänster. Fungerande marknader är bra för både medborgare och företag. Kort sagt: Konkurrensverket är en viktig kugge i de institutionella förutsättningarna för den svenska konkurrenskraften.

Fru talman! Vad var då Riksrevisionens slutsatser i rapporten? Jo, Riksrevisionen ger Konkurrensverket följande rekommendationer:

att förbättra den interna kontrollen i myndighetens tillsynsverksamhet

att formalisera återkopplingen till prioriteringspolicyn från tillsynsarbetet

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Konkur-rensverkets tillsyn

att utvärdera om nuvarande fördelning av resurser mellan konkurrens- respektive upphandlingstillsyn är ändamålsenlig, givet myndighetens uppdrag och tillförda resurser.

När jag läser Riksrevisionens rapport framstår det som rimliga rekommendationer. Jag tror att de kommer att innebära att Konkurrensverket blir bättre. Alla som läser regeringens svar ser också att regeringen i stort instämmer med Riksrevisionen och kommer att följa frågorna i kommande myndighetsdialog. Bra!

End of story? Nej, inte riktigt.

I flera följdmotioner har flera partier pekat på vikten av att Konkurrensverket fungerar effektivt. Det är bra. Det är vi eniga om. Däremot är vi oeniga om vad som leder fram till ett effektivare konkurrensverk.

Det är tveksamt om rekommendationerna från Riksrevisionen kommer att implementeras på ett bättre sätt genom att regeringen ska frångå sin ordinarie modell för styrning av myndigheter. Det finns lite som tyder på det, framför allt när rekommendationerna från Riksrevisionen är riktade mot myndigheten snarare än mot regeringen.

Personligen tror jag inte att jag någonsin har läst en rapport från Riksrevisionen som helt har saknat rekommendationer. Det är bra, eftersom allt kan bli bättre. Men innebär det att regeringen efter varje rapport ska vidta disruptiva åtgärder i sin myndighetsstyrning? Det är jag mycket tveksam till.

Naturligtvis kan extraordinära åtgärder ibland behöva vidtas, exempelvis om en myndighet befinner sig i kris. Men är Riksrevisionens rapport sådan att kritiken ska tolkas på det sättet? Knappast!

Vi vet att Konkurrensverket redan har gjort förändringar med anledning av rapporten. Resterande rekommendationer kommer att hanteras av regeringen i befintlig myndighetsdialog. Jag kan inte låta bli att fundera på om detta tillkännagivande drivs av någonting annat än en vilja att förbättra den svenska konkurrenskraften.

Men, säger någon, du röstar ju med regeringen och mot tillkännagivanden bara för att du är socialdemokrat. Det är faktiskt inte sant. Riksdagen ska utöva sitt kontrollansvar över regeringen. Näringsutskottet har i flera omröstningar röstat fram tillkännagivanden i full enighet - men enbart när det har varit rimligt. Jag röstade själv under förra mandatperioden för tillkännagivanden till regeringen när jag satt i socialförsäkringsutskottet.

Däremot måste riksdagen vara noggrann med att inte rösta igenom tillkännagivanden som inte leder till rimliga åtgärder. Jag menar att riksdagen ska rösta för tillkännagivanden enbart när det finns en rimlig kritik och när förslagen i tillkännagivandet är rimliga.

Kort sagt, fru talman, finns det tre starka argument för att rösta nej till detta tillkännagivande:

Konkurrensverket har redan agerat på rapporten.

Det finns bra rutiner för regeringens myndighetsstyrning som kan hantera de brister Riksrevisionen påpekar.

En del tyder på att detta tillkännagivande faktiskt handlar mer om politiskt spel än om någonting annat.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Konkur-rensverkets tillsyn

Därför säger vi nej till tillkännagivandet.


Anf. 77 Amanda Palmstierna (MP)

Fru talman! Ledamöter! Det är viktigt att Konkurrensverket har en väl fungerande tillsyn. Väl fungerande marknader är en förutsättning för att företag ska kunna växa, skapa nya jobb och bidra till ökad välfärd.

Riksrevisionen har granskat Konkurrensverkets tillsyn och pekar på att det finns brister i myndighetens tillsynsarbete. Riksrevisionen rekommenderar Konkurrensverket att använda sina resurser mer effektivt och att Regeringskansliet också ska ställa tydligare krav på utvärdering av Konkurrensverkets tillsyn.

Regeringen följer kontinuerligt Konkurrensverkets resultat och resursutnyttjande. Verktyg är som för alla myndigheter årsredovisning, det årliga budgetunderlaget och styrningen via regleringsbrev. Regeringskansliet har också en årlig myndighetsdialog med Konkurrensverkets generaldirektör som syftar till att följa upp Konkurrensverkets verksamhet.

Konkurrensverket har efter Riksrevisionens granskning gjort förändringar i sin verksamhet. Dessutom är nya EU-gemensamma regler på väg att införas som ska ge myndigheten bättre förutsättningar att bedriva tillsynsverksamhet.

Därmed yrkar jag bifall till S:s, V:s och MP:s gemensamma reservation.


Anf. 78 Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fru talman! Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och har ansvar över konkurrensreglerna. Konkurrensverket är också tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Det är två oerhört väsentliga delar för att vitalisera Sverige med ett gott näringsliv och en bredd av aktörer.

Fru talman! Riksrevisionen har granskat dessa två delar och lämnat slutsatser och rekommendationer till Konkurrensverket med anledning av vad de sett.

Till Konkurrensverket kommer årligen en strid ström av tips om konkurrensbegränsningar och felaktiga upphandlingar, det vill säga när kommuner, myndigheter och regioner köper in varor, produkter och tjänster från företag på anbud. Dessa ska hanteras utifrån att det från någon parts sida finns en anmälan om att fel företag fick affären, att tilldelning har skett på felaktig grund, att uppdraget inte gick ut på annons och så vidare.

Konkurrensverket arbetar efter en prioriteringspolicy som de själva har tagit fram och som anger vilka faktorer som verket ska beakta vid prioriteringar. Alla, det vill säga både företag, kommuner, regioner, myndigheter och konsumenter, har stor nytta av att tillsynen är effektiv. Därför har Riksrevisionen tittat på de prioriteringar som Konkurrensverket valt i policyn och vad som de facto görs och varför.

Frågorna som Riksrevisionen har ställt är:

Bidrar Konkurrensverkets prioriteringspolicy till en effektiv tillsyn?

Ger Konkurrensverkets interna kontroll förutsättningar för en effektiv tillsyn?

Riksrevisionen visar i sin rapport att granskningens resultat visar på brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete, både i prioriteringspolicyn och i den interna kontrollen. Man säger från Riksrevisionen att Konkurrensverkets resursutnyttjande kan förbättras. Rekommendationerna från Riksrevisionen är

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Konkur-rensverkets tillsyn

att förbättra den interna kontrollen i myndighetens tillsynsverksamhet

att formalisera återkopplingen till prioriteringspolicyn från tillsynsarbetet

att verket ska utvärdera den nuvarande fördelningen av resurser mellan de två uppdrag som verket har med konkurrens- respektive upphandlingstillsyn så att den blir ändamålsenlig enligt uppdrag och resurser.

Riksrevisionen riktar sig till regeringen och säger att det kan finnas skäl för regeringen att följa upp hur förvaltningsanslaget fördelas internt och ställa krav på utvärdering av Konkurrensverkets tillsyn.

Fru talman! Riksrevisionen uppmanar regeringen att säkerställa och följa upp att åtgärder vidtas vid Konkurrensverket. Regeringen svarar på det som framkommer att man avser att följa myndighetens resultat och resursutnyttjande i samband med myndighetsstyrningen och de årliga mötena.

Det vi skulle vilja se är en systematisk uppföljning, utvärdering och styrning som grundfundament. Detta är grundläggande för att vi ska ha sunda affärer i vårt land. Konkurrensverket är rådgörande, för att det ska gå rätt till, samtidigt som man också ska stoppa osunda affärer. Myndighetens uppdrag är oerhört viktigt för näringslivets funktion, eftersom otillräcklig tillsyn riskerar att hindra fri, effektiv och rättvis konkurrens på svenska marknader. Det skulle skada förutsättningarna för svenskt näringsliv.

Att Konkurrensverket har företagens och allmänhetens förtroende är en förutsättning för konkurrensreglernas genomslag. Ineffektiv konkurrenstillsyn kan till exempel innebära att företag tillåts ta ut överpriser genom samordning och missbruk av dominerande ställning. Det uppkommer om det sker utslagning så att endast ett eller få företag finns kvar och det blir så kallad kartellbildning.

Ineffektiv upphandlingstillsyn ökar risken för felaktiga offentliga upphandlingar. Sämre konkurrens leder till högre priser på varor och tjänster och i förlängningen till en sämre fungerande samhällsekonomi.

Fru talman! Riksrevisionen riktar kritik mot Konkurrensverkets tillsynsverksamhet. Det måste tas på stort allvar. En otillräcklig tillsyn riskerar som sagt att hindra fri, effektiv och rättvis konkurrens på svenska marknader. Det riskerar i sin tur att skada förutsättningarna för svenskt näringsliv. Att styra, följa upp och utvärdera Konkurrensverkets verksamhet ska därför vara en prioriterad uppgift för regeringen.

Regeringen bör därför få i uppdrag att säkerställa en fungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens rekommendationer samt återrapportera slutsatser och vidtagna åtgärder till riksdagen. En första återkoppling bör ske inom innevarande år.

Myndigheten har en viktig roll för att Sverige ska fortsätta växa. Inte minst efter denna kris med det så kallat nya normala kommer företagens villkor och möjligheter att vara avgörande för hur landet lyckas framåt. Det behövs en företagsvänlig politik, och i det ligger ett gynnsamt klimat.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Konkur-rensverkets tillsyn

Kommuner, regioner och myndigheter behöver också köpa rätt produkter och tjänster till rätt pris och användningsområde. Därför är Konkurrensverket en viktig aktör i och med sitt uppdrag när det gäller marknadsfunktionen.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och därmed till tillkännagivandet till regeringen.


Anf. 79 Mathias Tegnér (S)

Fru talman! Tack, ledamoten Hammar Johnsson, för ett spännande anförande!

Vi är eniga om vikten av att Sverige har en god konkurrenskraft. I tillkännagivandet föreslår bland annat Moderaterna att regeringen ska vidta åtgärder och återkoppla. Som jag konstaterade i mitt anförande har regeringen svarat att man i den kontinuerliga myndighetsdialogen kommer att följa Riksrevisionens rekommendationer.

Eftersom det inte är regeringens styrning som har kritiserats av Riksrevisionen undrar jag om det verkligen är rimligt att kräva att regeringen ska ha en annan myndighetsdialog och en annan myndighetsstyrning än den vanliga. Min fråga till ledamoten är helt enkelt: Vilken typ av åtgärder tänker sig Moderaterna ska leda till en bättre styrning av Konkurrensverket?


Anf. 80 Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fru talman! Tack för frågan, Mathias Tegnér!

Ja, detta är absolut annorlunda. Det handlar nämligen om ledning och styrning, och det är regeringen som har ansvar för ledning och styrning av myndigheterna. Men när man säger att man ska följa upp känns det inte tillräckligt. Det handlar alltså om en myndighet som har ett stort ansvar för konkurrenstillsynen, som påverkar hela näringslivet och marknaden. Inte minst när vi kommer ur krisen ska vi göra bra affärer på rätt sätt.

Kritiken gäller att verket ska förbättra den interna kontrollen i myndighetens tillsynsverksamhet, formalisera återkopplingen till prioriteringspolicyn från tillsynsarbetet och utvärdera nuvarande fördelning av resurser mellan de två uppdrag som verket har.

Det är vad myndigheten ska göra internt. Men vi vill också att det verkligen sker. Man ska inte bara följa frågan och flytta fram sina positioner. Vi vill att Konkurrensverket verkligen ser till att bibehålla och arbeta med konkurrenstillsynen och att man kan ta emot de synpunkter som kommer in, för att se till att det inte pågår en massa felaktigheter ute i näringslivet. Dessutom ska man se till att kommuner och regioner samt myndigheter gör sitt, så att också de får bra produkter och tjänster. Det är den funktionen man har för hela näringslivet.

Konkurrensverket är en tillsynsmyndighet och en myndighet som ska hjälpa till. Man har själv genom åren begärt att få i uppdrag att göra det som ligger inom den rättsliga delen. Jag vill därför ställa en fråga tillbaka till Mathias Tegnér: Tycker också Socialdemokraterna att det är en god idé att Konkurrensverket får ett större uppdrag?


Anf. 81 Mathias Tegnér (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Konkur-rensverkets tillsyn

Fru talman! I grund och botten tycker vi som sagt att konkurrenskraftsfrågorna är extremt viktiga. Konkurrensverket har två oerhört viktiga uppdrag. Man ska se till att konkurrensen i Sverige fungerar men också att den offentliga upphandlingen fungerar som den ska.

Det som jag tycker är viktigt när vi talar om rapporter från Riksrevisionen är att de ska tas på allvar. Riksrevisionen har en viktig roll. Regeringen måste ta rapporterna på allvar. Riksdagen måste också agera ansvarsfullt, just för att Riksrevisionen ska ha den viktiga roll man har i vårt demokratiska system.

Mig veterligen har det aldrig kommit en rapport från Riksrevisionen som inte har innehållit några rekommendationer. Det är i grunden bra, eftersom ingenting är perfekt. Allting kan förbättras. Allting kan utvecklas. Då är det också viktigt att vi här i Sveriges riksdag hanterar rapporterna på ett rimligt sätt.

Det för mig tillbaka till de frågor som jag ställde. Har jag fel? Finns det rapporter från Riksrevisionen som inte har innehållit några rekommendationer? Om jag har rätt, vilket jag tror att jag har, när det gäller att det alltid finns rekommendationer i Riksrevisionens rapporter, är det då rimligt att det alltid ska komma tillkännagivanden till regeringen efter att det har kommit en rapport från Riksrevisionen?

Jag har en tredje fråga. Om det här inte är politiskt spel, hur kommer det sig då att de fem partier som står bakom tillkännagivandet fokuserar på just ledning och styrning, trots att Riksrevisionen inte har kritiserat regeringens ledning och styrning? Vad är det, mer precis, som man vill att regeringen ska göra i sin myndighetsstyrning, utöver det normala sättet att styra myndigheter?


Anf. 82 Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fru talman! Mathias Tegnér återkommer till våra utvärderingar av Riksrevisionens rapporter. Det finns väl för det mesta förbättringar att göra. Det är helt naturligt, precis som riksdagsledamoten säger. Om det inte finns förbättringar att göra kan man ärligt talat fundera på vad som är fel. Däremot kommer det inte alltid tillkännagivanden. Det händer, och det händer kanske dessutom ganska ofta. Men det händer inte varje gång. Emellanåt är man nöjd med det som sker.

I detta fall tycker vi att det är graverande att det har gjorts en egen intern policy och att man inte tar upp frågorna och effektivt löser sina uppgifter. Det är den effektiviteten man måste komma till rätta med, så att man gör rätt saker för de pengar som regeringen lämnar över till myndigheten för att upprätthålla myndighetsfunktionen. Därför vill vi att en återrapportering ska ske systematiskt. Den frågan har vi tryckt på i det här fallet.

Man kan fundera på vem som ska avgöra när det är rimligt eller inte. Vi har gjort vår rimlighetsbedömning och anser nu att regeringen ska återkomma till riksdagen med svar på detta.


Anf. 83 Tobias Andersson (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut.

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av slutsatserna i Riksrevisionens rapport Konkurrensverkets tillsyn - förutsättningar för effektivt resursutnyttjande. Konkurrensverket fyller ett vitalt syfte i arbetet för att få till stånd en fullt fungerande marknad utan någon form av snedvridande konkurrens. Detta är ett arbete som Sverigedemokraterna ser värdet i och strävar efter att underlätta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Konkur-rensverkets tillsyn

Av den anledningen var vi bekymrade över att regeringen i höstas inte tillgodosåg det budgetäskande som Konkurrensverket riktade till regeringen för åren 2020-2022. I sitt budgetäskande till regeringen gjorde Konkurrensverket en analys av behovet av att utöka sitt arbete mot korruption. Myndigheten påpekade att den allt oftare misstänker korruption i samband med sin tillsynsverksamhet i alla typer av ärenden. Trots detta tilldelades inte medlen. Detta äskande och dess motivering låg dock till grund för att Sverigedemokraterna i sitt budgetalternativ ökade anslaget till Konkurrensverket. Men nog om detta.

Riksrevisionen riktar i sin rapport sina iakttagelser och rekommendationer främst till Konkurrensverket, vilket regeringen också noterar. Samtidigt framhåller Riksrevisionen även följande: "Riksrevisionen bedömer vidare att det kan finnas skäl för Regeringskansliet att i sin kontakt med Konkurrensverket följa upp hur förvaltningsanslaget fördelas internt och ställa tydligare krav på utvärdering av Konkurrensverkets tillsyn."

Detta, menade Sverigedemokraterna tillsammans med en majoritet i utskottet, besvarar inte regeringen på ett tillfredsställande sätt. Regeringen uppger förvisso att man löpande följer Konkurrensverkets resultat och resursutnyttjande genom myndighetens årsredovisning och den årliga myndighetsdialogen. Detta torde dock naturligtvis vara någonting som Riksrevisionen redan känner till. Att fortsätta i samma hjulspår kan därför knappast vara tillräckligt för att gå Riksrevisionens rekommendation till mötes.

Fru talman! Med anledning av detta är det glädjande att en majoritet i näringsutskottet, och senare i eftermiddag här i kammaren, landar i att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att den ska säkerställa och följa upp att åtgärder vidtas vid Konkurrensverket för att en välfungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens rekommendationer uppnås samt - och detta ska inte underskattas - att regeringen ska återrapportera vidtagna åtgärder och slutsatser till riksdagen.


Anf. 84 Per Schöldberg (C)

Fru talman! Näringsutskottets betänkande rörande rapporten om Konkurrensverkets tillsyn är det vi diskuterar i dag. Jag yrkar bifall till utskottets förslag att tillkännage för regeringen att den ska säkerställa och följa upp att åtgärder vidtas vid Konkurrensverket för en väl fungerande konkurrenstillsyn.

Riksrevisionen har i sin rapport granskat verksamheten och analyserat Konkurrensverkets förmåga till effektivt resursutnyttjande i myndighetens tillsynsverksamhet, med fokus på prioriteringspolicy och tillsynsprocesser. Riksrevisionen menar att det finns brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete kopplade dels till prioriteringspolicyn, dels till Konkurrensverkets interna kontroll. I sin granskning konstaterar Riksrevisionen att Konkurrensverkets resursutnyttjande kan förbättras och effektiviseras.

Det finns tre övergripande rekommendationer till Konkurrensverket:

förbättra intern kontroll

formalisera återkopplingen

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Konkur-rensverkets tillsyn

utvärdera om nuvarande fördelning av resurser mellan konkurrens- och upphandlingstillsyn är ändamålsenlig.

Detta har tidigare talare också framfört.

Fru talman! Jag läste rapporten med intresse, och vi inom Centerpartiet bestämde oss för att skriva en följdmotion därför att det helt enkelt finns en förbättringspotential. En fungerande konkurrenstillsyn är av mycket stor vikt för effektivitet i ekonomin, och detta berör både offentligägd och privat verksamhet. Brister i tillsyn och övervakning av marknaders funktionssätt leder till snedvridning av konkurrens och upphandling, vilket i sin tur påverkar både företag och den offentliga sektorn negativt.

Därmed måste regeringen omsätta Riksrevisionens kritik och rekommendationer genom att i sin styrning av myndigheten säkerställa bättre konkurrens- och upphandlingstillsyn. Att styra, följa upp och utvärdera Konkurrensverkets verksamhet ska därför vara en prioriterad åtgärd för regeringen. Vi ser att regeringen behöver göra mer på detta område.

Under min tid som kommunalråd stötte jag, fru talman, ganska ofta på denna typ av diskussioner - både i dialoger med företag och när Konkurrensverket utövade tillsyn i min kommun och hade synpunkter. Det var helt rätt, och de gjorde det bra och med väldigt stor frenesi. Men jag upplevde någonstans också att det fanns en slumpmässighet i deras agerande. Jag lade inte så mycket kraft på det då, men när jag nu läser rapporten ser jag ett samband med mina tidigare erfarenheter.

Avslutningsvis kan Konkurrensverket och regeringens ledning och styrning av dess verksamhet tyckas vara en underordnad fråga i dessa kristider. Men just här och nu arbetar vi alla - opposition, regering, myndigheter, hela landet - för att få en ekonomi i balans igen. Det kommer att ta tid, och det kommer att krävas hårt arbete. I detta sammanhang är en bättre konkurrenstillsyn en liten men ändå väldigt viktig del i pusslet för att bygga upp Sveriges konkurrenskraft och styrka igen.


Anf. 85 Camilla Brodin (KD)

Fru talman! Vi kristdemokrater är glada över att utskottet i dag har tagit ställning för att gå vidare med de rekommendationer och förslag som granskningsrapporten pekar på gällande Konkurrensverkets tillsyn och förutsättningar för effektivt resursutnyttjande.

Konkurrensverkets tillsyn är av stor betydelse för både privata och offentliga aktörers verksamhet. Det är oerhört väsentligt att arbetet präglas av effektivitet. Det Riksrevisionen har undersökt är dels om Konkurrensverkets prioriteringspolicy bidrar till en effektiv tillsyn, dels om Konkurrensverkets interna kontroll ger förutsättningar för en effektiv tillsyn vad gäller både konkurrenstillsyn och upphandlingstillsyn.

Det har nu identifierats flera brister i tillsynsarbetet kopplat till både prioriteringspolicyn och den interna kontrollen. Konkurrensverket fick 2018 in 544 klagomål, tips och förfrågningar från allmänheten till konkurrenstillsynen, och till upphandlingstillsynen inkom 509 ärenden. Konkurrensverket har då att på bästa sätt prioritera mellan ärendena, och av det skälet finns en prioriteringspolicy som ska utgöra ett stöd.

Granskningen bedömer här att prioriteringspolicyns bidrag till en effektiv tillsyn inte kan styrkas, vilket beskrivs som problematiskt då ärenden ska prioriteras enhetligt. Bland annat anses tillämpningen av policyn vid dokumentation vara inkonsekvent, och vid avstämningar kring utredningar, inte minst inom konkurrenstillsynen, tillämpas policyn nästan aldrig. Vidare slås fast att policyn inte innehåller alla faktorer som är relevanta för Konkurrensverket.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Konkur-rensverkets tillsyn

Förutom prioriteringar mellan och inom ärenden behöver man prioritera mellan konkurrenstillsyn och upphandlingstillsyn. Fördelningen av resurser häremellan måste betecknas som ojämn. Någon förklaring till varför fördelningen ser ut som den gör har inte framkommit i granskningen.

Granskningen pekar också på brister i hur den interna kontrollen av tillsynsarbetet organiseras och genomförs. Bristerna rör såväl styrning och kontroll av det löpande arbetet som hur tillsynsorganisationen utformas. Förutsättningarna för prioriteringsbeslut, och därmed effektivitet i tillsynsarbetet, försämras som en följd av detta.

Fru talman! Riksrevisionens sammanfattande bedömning är att Konkurrensverkets resursutnyttjande kan bli mycket bättre. Med anledning av de iakttagelser som gjorts lämnar Riksrevisionen en rad rekommendationer till Konkurrensverket, bland annat att förbättra den interna kontrollen, formalisera återkopplingen från tillsynsarbetet till prioriteringspolicyn och utvärdera nuvarande resursfördelning. Kopplat härtill ges exempel på vad detta bör innefatta.

Regeringen hänvisar i sin skrivelse till den årliga myndighetsdialogen och att man där avser att följa upp hur granskningens iakttagelser och rekommendationer omhändertas av Konkurrensverket. Givet de brister som framkommit är det bra att riksdagen nu gör ett tillkännagivande om att en ineffektiv och otillräcklig konkurrenstillsyn riskerar att motverka en fri, effektiv och rättvis konkurrens på svenska marknader, vilket i sin tur kan försämra för svenskt näringsliv. Regeringen måste ta Riksrevisionens granskning på allvar. Vi bedömer regeringens svar gällande åtgärder som otillräckligt och tillstyrker utskottets förslag till beslut.


Anf. 86 Arman Teimouri (L)

Fru talman! Låt mig ge en liten påminnelse om vad Konkurrensverket jobbar med. Konkurrensverket har till uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Det vi debatterar i dag är Riksrevisionens granskning av Konkurrensverket. Riksrevisionens övergripande syfte med granskningen har varit att bedöma Konkurrensverkets förmåga till effektivt resursutnyttjande i sin tillsynsverksamhet. Riksrevisionen anger i sin rapport att granskningens resultat visar på allvarliga brister i Konkurrensverkets tillsynsarbete och har återkopplat med flera rekommendationer.

Liberalerna anser att regeringen måste ta Riksrevisionens kritik mot Konkurrensverkets tillsynsverksamhet på stort allvar. En otillräcklig tillsyn riskerar att hindra en fri, effektiv och rättvis konkurrens på svenska marknader, vilket i sin tur riskerar att skada förutsättningarna för svenskt näringsliv.

Att styra, följa upp och utvärdera Konkurrensverkets verksamhet måste därför vara en prioriterad fråga för regeringen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om Konkur-rensverkets tillsyn

Därför är jag glad att vi i dag kommer att rikta ett tillkännagivande till regeringen att säkerställa och följa upp att åtgärder vidtas vid Konkurrensverket för att en väl fungerande konkurrenstillsyn utifrån Riksrevisionens rekommendationer uppnås. Vi ser också fram mot att regeringen återrapporterar vidtagna åtgärder och slutsatser till riksdagen.

Fru talman! Det är av största vikt att regeringen systematiskt följer upp och utvärderar Riksrevisionens rekommendationer till Konkurrensverket. Myndigheten har ett viktigt uppdrag, och Riksrevisionens rekommendationer måste tas på största allvar.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 16.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-05-27
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:76 till handlingarna.
2. Regeringens styrning av Konkurrensverket
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om regeringens styrning av Konkurrensverket och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. (C),

2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. (M),

2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) och

2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. (L).
  • Reservation 1 (S, V, MP)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S016084
M100060
SD100052
C50026
V04023
KD30019
L30016
MP03013
-0002
Totalt31230295
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Adaktusson, LarsKDFrånvarandesakfråganDalarnas län
Ahlberg, Ann-ChristinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Akhondi, AlirezaCFrånvarandesakfråganStockholms län
Ali-Elmi, LeilaMPNejsakfråganGöteborgs kommun
Alm, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Andersson, JonasSDFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Andersson, JonasSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andersson, DanielSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Andersson, LarsSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Andersson, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Ankarberg Johansson, AckoKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Anstrell, AlexandraMFrånvarandesakfråganStockholms län
Antoni, HelenaMFrånvarandesakfråganHallands län
Aranda, ClaraSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Axén Olin, KristinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Bali, HanifMFrånvarandesakfråganStockholms län
Beckman, LarsMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
Bergheden, StenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
Berglund, MatsMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, HeléneSFrånvarandesakfråganBlekinge län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Bladelius, YasmineSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
Broman, BoSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Brunegård, GudrunKDFrånvarandesakfråganKalmar län
Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
Burwick, MarleneSFrånvarandesakfråganUppsala län
Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Carlsson, ClasGöranSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlsson Löfdahl, Emma-FrånvarandesakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Cato, JonnyCFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Dahlqvist, MikaelSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Damsgaard, MikaelMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms län
Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
Dioukarev, DennisSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Drougge, IdaMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ek, MagnusCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Eklind, HansKDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Eklöf, StaffanSDFrånvarandesakfråganHallands län
Ekström, HansSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Engström, CeciliaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Enholm, MatheusSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ericson, JanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, YasmineSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Eriksson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Esbati, AliVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Eskilandersson, MikaelSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Falkhaven, ElisabethMPFrånvarandesakfråganHallands län
Fazelian, AylinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Filper, RunarSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Finstorp, LottaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Forslund, Kenneth GSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
Forssell, JohanMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
From, IsakSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
From Utterstedt, Ann-ChristineSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
Gellerman, HelenaLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Gille, SaraSDFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Grubb, JörgenSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Gunnarsson, HannaVNejsakfråganSkåne läns södra
Gustafsson, ElinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hagman, HampusKDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Haider, MonicaSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Hansén, CamillaMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
Haraldsson, JohannaSNejsakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Heikkinen Breitholtz, SaraSFrånvarandesakfråganHallands län
Heindorff, UlrikaMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Helander, PeterCFrånvarandesakfråganDalarnas län
Hellman, JörgenSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Hellmark Knutsson, HeleneSNejsakfråganStockholms län
Helmersson Olsson, CarolineSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hirvonen Falk, AnnikaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Hjalmarsson, HaraldMFrånvarandesakfråganKalmar län
Hjälmered, LarsMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSFrånvarandesakfråganHallands län
Holm, JensVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPNejsakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Hänel Sandström, Marie-LouiseMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Håkansson, Per-ArneSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Jallow, Momodou MalcolmVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jansson, KjellMFrånvarandesakfråganStockholms län
Jilmstad, LarsMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Johansson, MartinaCFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Josefsson, DavidMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Järrebring, JoakimSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, JohannaCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Jönsson, PatrikSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Jörgensen, UlrikaMFrånvarandesakfråganHallands län
Kakabaveh, Amineh-FrånvarandesakfråganStockholms län
Karapet, ArinMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Karlsson, MattiasMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSNejsakfråganSkåne läns västra
Karlsson, AnnelieSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kihlström, IngemarKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kinnunen, MartinSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Kronståhl, TomasSFrånvarandesakfråganKalmar län
Källström, EmilCFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSNejsakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Lantz, GustafSFrånvarandesakfråganUppsala län
Larsson, DagSNejsakfråganStockholms kommun
Larsson, MalinSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Larsson, StinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Larsson, MikaelCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Larsson, HilleviSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Larsson, RikardSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Larsson, Lars MejernSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Le Moine, RebeckaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
Lifvenhage, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Lindahl, FredrikSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Lindberg, LindaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Lindberg, TeresSNejsakfråganStockholms kommun
Lindell, GöranCFrånvarandesakfråganJönköpings län
Lindestam, ÅsaSNejsakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lodenius, PerCFrånvarandesakfråganStockholms län
Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Lundberg, AngelicaSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSNejsakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLFrånvarandesakfråganStockholms län
Lång, DavidSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lövgren, MonikaSDFrånvarandesakfråganUppsala län
Malm, FredrikLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Malmqvist, JosefinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Manhammar, MagnusSFrånvarandesakfråganBlekinge län
Manouchi, NoriaMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
Meijer, LouiseMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Modig, LindaCFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Niemi, PyrySNejsakfråganUppsala län
Nilsson, SofiaCFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nilsson, MariaLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nilsson, KristinaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Nilsson, IngemarSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Nordberg, MatsSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
Nordengrip, CarolineSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Nordin, RickardCFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nordquist, LinaLFrånvarandesakfråganUppsala län
Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
Nylander, ChristerLFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSNejsakfråganStockholms län
Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Olsson, LottaMFrånvarandesakfråganÖrebro län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Omanovic, JasenkoSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Oskarsson, AnneSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Ottoson, ErikMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ottosson, Kjell-ArneKDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Ottosson, MattiasSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Paarup-Petersen, NielsCFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Palmqvist, EricSDFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Palmstierna, AmandaMPNejsakfråganStockholms län
Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
Persson, MagnusSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
Persson, PeterSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Persson, MatsLFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Petersson, BjörnSFrånvarandesakfråganKalmar län
Pethrus, DésiréeKDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Pettersson, MarianneSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Pettersson, HelénSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Posio, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Püss, LarsMFrånvarandesakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Quicklund, SailaMFrånvarandesakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Redar, LawenSNejsakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Riazat, DanielVFrånvarandesakfråganDalarnas län
Richthoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Riedl, EdwardMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSFrånvarandesakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rubbestad, MichaelSDFrånvarandesakfråganUppsala län
Rådström Baastad, LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
Sandell, JoakimSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Schröder, MagdalenaMJasakfråganStockholms län
Schulte, FredrikMFrånvarandesakfråganStockholms län
Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Selin, MarkusSNejsakfråganStockholms län
Sibinska, AnnaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Sjöstedt, JonasVNejsakfråganVästerbottens län
Sjöstedt, OscarSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Skog, KarolinaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Skånberg, TuveKDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Stenberg, FredrikSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Stenkvist, RobertSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Strandhäll, AnnikaSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Strandman, MikaelSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Strömkvist, MariaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Ståhl Herrstedt, CarinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Stålhammar, PernillaMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDFrånvarandesakfråganJämtlands län
Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSNejsakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
Szatmari Waldau, IlonaVFrånvarandesakfråganUppsala län
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganKronobergs län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, BjörnSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Söder, LarryKDFrånvarandesakfråganHallands län
Söderlund, PerSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Tegnér, MathiasSNejsakfråganStockholms län
Teimouri, ArmanLFrånvarandesakfråganVärmlands län
Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thomsson, LarsCFrånvarandesakfråganGotlands län
Thorbjörnson, JonVFrånvarandesakfråganHallands län
Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Thunander, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Tovatt, LorentzMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Töyrä, EmiliaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Vepsä, MattiasSNejsakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Vilhelmsson, HelenaCFrånvarandesakfråganÖrebro län
Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Weidby, CiczieVFrånvarandesakfråganJönköpings län
Weinerhall, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
Westerlund Snecker, LindaVFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Westerén, HannaSFrånvarandesakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Westroth, EricSDFrånvarandesakfråganHallands län
Wetterling, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widegren, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Widman, AllanLFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Wiking, MatsSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Wärnick, ViktorMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Ådahl, MartinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Åfeldt, JennieSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Åsling, PerCFrånvarandesakfråganJämtlands län
Ödebrink, CarinaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Öfverbeck, JohannaMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Östberg, ChristinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Österberg, AndersSFrånvarandesakfråganStockholms kommun