Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013

Betänkande 2009/10:KrU3

2009/10:KrU3 Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013

Kulturutskottets betänkande

2009/10:KrU3

Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013

Sammanfattning

I betänkandet behandlas proposition 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010–2013 samt en motion som väckts med anledning av propositionen. Dessutom behandlas 23 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2009.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om att nästa tillståndsperiod ska vara fyraårig. Även villkoren i övrigt tillstyrks, liksom ett förslag om att tv-avgiften i fortsättningen ska benämnas radio- och tv-avgift. Detta förslag föranleder ändringar i lagen om finansiering av radio och TV samt i socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag om ekonomiska förutsättningar under tillståndsperioden. Det innebär bl.a. att en enda radio- och tv-avgift ska betalas för samtliga tv-mottagare om mottagarna innehas av en statlig myndighet eller en avgiftsskyldig. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag då det gäller organisationsfrågor och särskilda distributionsfrågor.

I betänkandet (bilaga 3) finns ett av utskottet samordnat lagförslag som gäller ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Samtliga yrkanden i en gemensam trepartimotion från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet avstyrks. Det gäller förslag om

–     avgiftsskyldigheten för företag och myndigheter

–     den nya tillståndsperiodens längd

–     att riksdagen ska underställas ändringsförslag som aktualiseras vid kontrollstationen

–     kravet på ökad tydlighet gentemot externa producenter

–     vikten av att programföretagen även ska producera program av underhållningskaraktär

–     kvalitativ utvärdering av 55-procentsmålet

–     oförändrade sponsringsvillkor

–     regler för hur programföretagens styrelser ska utses.

Slutligen avstyrker utskottet en rad motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2009 som bl.a. innehåller förslag om finansieringen av public service-verksamheten, granskning av SVT:s nyhetsrapportering, SVT Worlds programutbud, Sveriges Radios grammofonarkiv, utredning om public service-verksamhetens framtid, lyssnarombudsman på Sveriges Radio, lokalradion i Skåne och utflyttning av SVT till Göteborg.

I betänkandet finns nio reservationer.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Nuvarande finansieringssätt bör kvarstå

 

Riksdagen avslår motionerna

2009/10:Kr228 av Jörgen Johansson (c),

2009/10:Kr243 av Jan Ertsborn (fp),

2009/10:Kr257 av Margareta Pålsson (m),

2009/10:Kr261 av Bertil Kjellberg (m),

2009/10:Kr263 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),

2009/10:Kr266 av Anders Hansson (m),

2009/10:Kr302 av Mahmood Fahmi (m),

2009/10:Kr307 av Jan Ericson (m),

2009/10:Kr331 av Eva Johnsson och Emma Henriksson (båda kd) och

2009/10:Kr333 av Fredrick Federley och Annie Johansson (båda c) yrkande 4.

2.

Avgiftsskyldighet för bl.a. företag och myndigheter

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst såvitt avser 3 § och punkt 2 i övergångsbestämmelserna. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 1 i denna del och avslår motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

3.

Lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst i övrigt

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkt 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 1 i denna del.

4.

Socialtjänstlagen

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453). Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 2.

5.

Offentlighets- och sekretesslagen

 

Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2008/09:195 punkt 3 och 2008/09:211 punkt 8.

6.

Tillståndsperiodens längd

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om villkor under nästa tillståndsperiod i vad avser tillståndsperiodens längd. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 4 i denna del och avslår motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (s, v, mp)

7.

Kontrollstationen

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om villkor under nästa tillståndsperiod i vad avser avstämningen vid kontrollstationen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 4 i denna del och avslår motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 4.

Reservation 3 (s, v, mp) – villkorad

8.

Underhållning i programutbudet

 

Riksdagen avslår motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 5.

Reservation 4 (s, v, mp)

9.

Ökad tydlighet gentemot externa producenter

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om villkor under nästa tillståndsperiod i vad avser ökad tydlighet gentemot externa producenter. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 4 i denna del och avslår motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 6.

Reservation 5 (s, v, mp)

10.

Utvärdering av 55-procentsmålet

 

Riksdagen avslår motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 7.

Reservation 6 (s, v, mp)

11.

Villkoren i övrigt under nästa tillståndsperiod

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om villkor under nästa tillståndsperiod i den mån punkten inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkterna 6, 7 och 9. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 4 i denna del.

12.

Medelstilldelning till programföretagen

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om ekonomiska förutsättningar under tillståndsperioden i vad avser medelstilldelning till programföretagen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 5 i denna del.

13.

Direkt sponsring

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om ekonomiska förutsättningar under tillståndsperioden i vad avser direkt sponsring. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 5 i denna del och avslår motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 8.

Reservation 7 (s, v, mp)

14.

Indirekt sponsring

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om ekonomiska förutsättningar under tillståndsperioden i vad avser indirekt sponsring. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 5 i denna del.

15.

Organisationsfrågor

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om organisationsfrågor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 6 och avslår motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 9.

Reservation 8 (s, v, mp)

16.

Särskilda distributionsfrågor

 

Riksdagen godkänner regeringens förslag om särskilda distributionsfrågor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 7.

17.

Fortlöpande granskning av SVT:s nyhetsrapportering

 

Riksdagen avslår motion

2009/10:Kr260 av Jan R Andersson och Peder Wachtmeister (båda m).

18.

SVT Worlds programutbud

 

Riksdagen avslår motion

2009/10:Kr270 av Tommy Waidelich (s).

19.

Sveriges Radios grammofonarkiv

 

Riksdagen avslår motion

2009/10:Kr309 av Lage Rahm m.fl. (mp).

Reservation 9 (mp)

20.

Utredning om public service-verksamhetens framtid

 

Riksdagen avslår motion

2009/10:Kr333 av Fredrick Federley och Annie Johansson (båda c) yrkandena 1–3.

21.

Lyssnarombudsman på Sveriges Radio

 

Riksdagen avslår motion

2009/10:Kr318 av Olle Thorell (s).

22.

Lokalradion i Skåne

 

Riksdagen avslår motion

2009/10:Kr256 av Margareta Pålsson m.fl. (m).

23.

Utflyttning av SVT

 

Riksdagen avslår motion

2009/10:Kr282 av Eva Flyborg (fp).

24.

Tidigare behandlade förslag

 

Riksdagen avslår motionerna

2009/10:Kr204 av Hans Hoff (s),

2009/10:Kr210 av Liselott Hagberg (fp),

2009/10:Kr262 av Christer Winbäck (fp) och

2009/10:Kr277 av Stefan Tornberg och Johan Linander (båda c).

Stockholm den 3 november 2009

På kulturutskottets vägnar

Siv Holma

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Siv Holma (v), Christer Nylander (fp), Anne Marie Brodén (m), Lars Wegendal (s), Mats Johansson (m), Anders Åkesson (c), Nikos Papadopoulos (s), Anne Ludvigsson (s), Hans Wallmark (m), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Dan Kihlström (kd), Göran Persson i Simrishamn (s), Camilla Lindberg (fp), Göran Montan (m), Leif Pettersson (s), Eva Bengtson Skogsberg (m) och Gunvor G Ericson (mp).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010–2013 samt en motion som väckts med anledning av propositionen. Därutöver behandlas 23 motionsyrkanden som väckts under allmänna motionstiden 2009.

Riksdagen beslutade i juni 2006 om riktlinjerna för radio och tv i allmänhetens tjänst under den kommande tillståndsperioden, som skulle sträcka sig fr.o.m. den 1 januari 2007 t.o.m. den 31 december 2012.1 [ Prop. 2005/06:112, bet. 2005/06:KrU28, rskr. 2005/06:323.] I december 2006 ändrade riksdagen sitt tidigare beslut och slog fast att tillståndsperioden i stället skulle sträcka sig fr.o.m. den 1 januari 2007 t.o.m. den 31 december 2009.2 [ Prop. 2006/07:1 utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37.]

En särskild utredare fick i maj 2007 i uppdrag att utifrån de gällande villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst analysera behovet av förändringar i villkoren inför nästa tillståndsperiod (dir. 2007:71). Utredningen som antog namnet Public service-utredningen överlämnade i juni 2008 betänkandet Kontinuitet och förändring (SOU 2008:64) till regeringen. Betänkandet har remissbehandlats.

Riksrevisionen har granskat regler och rutiner för kontroll av indirekt sponsring inom Sveriges Television AB och har i maj 2008 överlämnat till regeringen granskningsrapporten Regler och rutiner för indirekt sponsring – tillräckligt för att säkerställa SVT:s oberoende? (dnr Ku2008/1170/MFI).

Regeringen beslutade i mars 2009 att begära in Lagrådets yttrande över tre lagförslag, nämligen

1.    förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

2.    förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000)3 [ Författningen har tagits in i Svensk författningssamling med beteckningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).]

3.    förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

Lagrådets synpunkter har i allt väsentligt beaktats i den framlagda propositionen.

På uppdrag av regeringen har Ekonomistyrningsverket tagit fram förslag för att förbättra förutsättningarna för konkurrensneutralitet mellan tjänster utförda i egen regi och tjänster upphandlade i de tre programföretagen, Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Uppdraget har redovisats i rapporten Modell för momskompensation (dnr 10-453/2009).

Kulturutskottet informerades i december 2008 av de verkställande direktörerna för SR, SVT och UR om företagens syn på Public service-utredningens förslag. I oktober 2009 lämnade de tre direktörerna och vd:n för Radiotjänst i Kiruna AB sin syn på regeringens förslag i proposition 2008/09:195 samt på Ekonomistyrningsverkets rapport.

I detta sammanhang behandlar utskottet även ett i proposition 2008/09:211 framlagt förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Av lagtekniska skäl och i syfte att samordna lagförslaget i proposition 2008/09:211 med det nu aktuella förslaget till ändring i samma lag har miljö- och jordbruksutskottet överfört den formella behandlingen av lagförslaget till kulturutskottet för beredning i detta ärende. Övriga lagförslag i proposition 2008/09:211 har behandlats av miljö- och jordbruksutskottet i betänkande 2009/10:MJU7.

Utskottets överväganden

Nuvarande finansieringssätt bör kvarstå

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsförslag om ändrad finansiering av public service-verksamheten. Utskottet bedömer att det nuvarande finansieringssättet bör kvarstå.

Propositionen

Regeringen anser att avgiftsfinansieringen av programföretagens verksamhet ska bibehållas.

Motionerna

Flera motioner från allmänna motionstiden 2009 innehåller förslag som rör finansieringen av public service-verksamheten.

Förslagen i motionerna Kr243 av Jan Ertsborn (fp), Kr257 av Margareta Pålsson (m), Kr266 av Anders Hansson (m), Kr302 av Mahmood Fahmi (m), Kr307 av Jan Ericson (m) och Kr333 av Fredrick Federley och Annie Johansson (c) yrkande 4 syftar till att tv-avgiften ska avskaffas och att public service-verksamheten i stället ska finansieras via statsbudgeten.

I motion Kr261 av Bertil Kjellberg (m) föreslår motionären att tv-avgiften ska moderniseras.

Marietta de Pourbaix-Lundin (m) föreslår i motion Kr263 att tv-avgiften ska ersättas av ett frivilligt abonnemangssystem med en fast månadsavgift eller med ett pay per view-system.

Jörgen Johansson (c) föreslår i motion Kr228 att en översyn ska göras av de nuvarande finansieringsformerna för public service.

I motion Kr331 av Eva Johansson och Emma Henriksson (kd) yrkar motionärerna att en utredning ska tillsättas redan 2010. Utredningen ska lägga fram förslag till hur dagens tv-avgift kan ersättas med ett annat finansieringssystem för public service som ska kunna träda i kraft fr.o.m. 2014.

Utskottets ställningstagande

En av de frågor som Public service-utredningen hade i uppdrag att se över gällde den framtida finansieringen av public service-verksamheten. Den särskilda utredaren avvisade i sitt betänkande finansiering via statsbudgeten. En sådan finansiering skulle nämligen innebära att en befintlig skatt måste höjas, att en ny måste skapas eller att en omfördelning måste göras av tilldelade medel inom kulturbudgeten. En övergång till skattefinansierad public service-verksamhet skulle dessutom medföra att programföretagens bundenhet till staten ökar (SOU 2008:64 s. 124). Utredaren föreslog i stället en modell som innebar s.k. direktfinansiering av programföretagen utan årliga beslut av regering och riksdag om medelstilldelning.

Regeringen bedömer att det inte är lämpligt att nu övergå till direktfinansiering. Den nuvarande finansieringsformen bör i stället kvarstå.

Enligt utskottets uppfattning är den särskilda utredarens argument mot att finansiera public service-verksamheten via statsbudgeten övertygande. Här aktuella motioner med detta syfte bör därför avslås av riksdagen. Vidare kan utskottet inte finna att det för närvarande finns behov av någon ytterligare översyn av finansieringsformerna, vilket begärts i några av motionerna. Utskottet ställer sig i stället bakom regeringens bedömning, vilket innebär att den nuvarande finansieringsformen bör kvarstå tills vidare.

Därmed avstyrker utskottet motionerna Kr228 (c), Kr243 (fp), Kr257 (m), Kr261 (m), Kr263 (m), Kr266 (m), Kr302 (m), Kr307 (m), Kr331 (kd) och Kr333 (c) yrkande 4.

Regeringens lagförslag

Utskottet behandlar i betänkandet fyra lagförslag. Tre av dem har regeringen lagt fram i proposition 2008/09:195, nämligen

–     lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

–     socialtjänstlagen (2001:453)

–     offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Utskottet samordnar det sistnämnda lagförslaget med ett lagförslag som lagts fram i proposition 2008/09:211.

Avgiftsskyldighet för bl.a. företag och myndigheter

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag om avgiftsskyldighet för företag och myndigheter m.fl. i 3 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Därmed avslår riksdagen ett motionsförslag om att regeringens förslag ska avslås. Jämför reservation 1 (s, v, mp).

Propositionen

Regeringen föreslår att lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst ska ändras så att endast en radio- och tv-avgift ska betalas för samtliga tv-mottagare om mottagarna innehas av en statlig myndighet, en kommun, ett företag m.fl. Den nya bestämmelsen i lagen ska träda i kraft den 1 januari 2010.

Vidare anser regeringen att det är skäligt att belopp som en avgiftsskyldig har betalat in för 2010 och som överstiger avgiftsskyldigheten enligt de nya föreskrifterna ska avräknas mot fakturor för framtida innehav. Detta gäller för belopp som kan avräknas inom ett år. Belopp därutöver bör återbetalas till den avgiftsskyldige (prop. s. 69). En övergångsbestämmelse med denna innebörd finns i lagförslaget (prop. punkt 1 i denna del).

Motionen

I motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkar motionärerna avslag på regeringens förslag om ändring av 3 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. De anser att det i och för sig är bra med regelförändringar som ger mindre byråkrati och krångel. Det är emellertid inte oproblematiskt från rättvisesynpunkt att ett stort företag med många tv-apparater ska betala en enda tv-avgift liksom den lilla kvarterspizzerian. Motionärerna kan inte se att regeringens förslag till regelförändring gynnar små företag. Däremot urholkar det public service-verksamhetens resurser (yrkande 1).

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att regeringens förslag har ett nära samband med definitionen av begreppet ”tv-mottagare”. I 2 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst ges följande definition av begreppet.

En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.

Begreppet ”TV-program” förklarades på följande sätt i regeringens public service-proposition våren 2006.1 [ Prop. 2005/06:112 s. 92.]

Med TV-program avses ett samlat schemalagt programutbud i form av hela programtjänster, t.ex. hela SVT 1:s eller hela Kanal 5:s utbud etc. Härmed omfattas inte utsändning av vissa utdrag, t.ex. enskilda program eller programinslag, i likhet med de sändningar som i dag sker på Internet eller inom ramen för en mobiltelefonitjänst.

Enligt lagens nuvarande bestämmelse (3 §) ska statliga myndigheter, hotellrörelser m.fl. betala en avgift för varje påbörjad grupp om tio tv-mottagare. Regeringen anser att om och när mobila enheter och datorer blir att betrakta som tv-mottagare kommer att avgöras av den tekniska utvecklingen. Om en lagändring av det slag som regeringen nu föreslår inte skulle genomföras, skulle myndigheters och företags betalningsskyldighet komma att öka på sikt.

Utskottet konstaterar att ett genomförande av denna regelförenkling överensstämmer väl med den förda politiken på det närings- och företagspolitiska området.

Lagändringen kommer visserligen med stor sannolikhet att få till följd att intäkterna som RIKAB överför till rundradiokontot minskar. Det går inte att med säkerhet bedöma hur stor minskningen blir. Det är emellertid tänkbart – vilket också nämns i propositionen – att regelförenklingen medför ökad betalningsvilja, vilket i så fall skulle kompensera en del av intäktsbortfallet.

För utskottets ställningstagande är det av stor betydelse att rundradiokontot är i god balans. I sammanhanget kan nämnas att utskottet har inhämtat att antalet tv-avgiftsbetalare fortsätter att öka och att utvecklingen av rundradiokontot bedöms vara positiv.

Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet regeringens förslag till ändring av 3 § samt punkt 2 övergångsbestämmelserna i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (prop. punkt 1 i denna del). Motion Kr6 (s, v, mp) yrkande 1 avstyrks.

Övriga lagändringar

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag då det gäller

– lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio- och TV i allmänhetens tjänst i övrigt

– lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

– lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samtliga lagändringar träder i kraft den 1 januari 2010.

Regeringen föreslår att tv-avgiften ska benämnas radio- och tv-avgift. Namnbytet tydliggör att avgiften avser både radio och tv och att avgiften finansierar de tre programföretagen SR, SVT och UR.

Namnändringen berör tre lagar. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.

Den nya benämningen på avgiften föranleder ändringar i lagen (1989:41) om finansiering av radio- och TV i allmänhetens tjänst.

Utskottet, som i det föregående har tillstyrkt en ändring i 3 § i samma lag, tillstyrker nu även övriga ändringsförslag i lagen (prop. punkt 1 i denna del).

Vidare föreslår regeringen konsekvensändringar i socialtjänstlagen (2001:453). Även dessa ändringar tillstyrks av utskottet (prop. punkt 2).

Namnändringen föreslås också komma till uttryck i dels 29 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels bilagan i samma lag (prop. punkt 3).

Miljö- och jordbruksutskottet har vid sin behandling av proposition 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar föreslagit att riksdagen ska anta en ny lag om officiella veterinärer. I propositionen (punkt 8) föreslår regeringen även en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen. Miljö- och jordbruksutskottet har tidigare i höst överlämnat behandlingen av detta förslag till kulturutskottet för samordnad beredning i detta ärende. Ändringen gäller bilagan i lagen, som även föreslås ändrad i den proposition som kulturutskottet behandlar. Eftersom båda ändringarna har samma ikraftträdandedag bör de antas genom ett lagbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens ändringsförslag i offentlighets- och sekretesslagen (prop. 2008/09:195 punkt 3 och prop. 2008/09:211 punkt 8). Utskottets samordnade lagförslag återfinns i bilaga 3 i detta betänkande.

Villkor under nästa tillståndsperiod

Propositionen

Regeringen föreslår att nästa tillståndsperiod ska vara fyraårig och gälla fr.o.m. 2010 t.o.m. 2013. De villkor som gäller för verksamheten vid SR, SVT och UR under den nuvarande tillståndsperioden, dvs. 2007–2009, ska i huvudsak gälla även under nästa period.

Tillståndsperiodens längd

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag när det gäller tillståndsperiodens längd. Därmed avslår riksdagen motionsyrkanden som bl.a. gäller längden på nuvarande tillståndsperiod. Jämför reservation 2 (s, v, mp).

Propositionen

Regeringen föreslår att sändningstillstånden för SR, SVT och UR ska gälla under fyra år fr.o.m. den 1 januari 2010 t.o.m. den 31 december 2013 (prop. punkt 4 i denna del).

Motionen

I motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkar motionärerna avslag på regeringens förslag och föreslår att tillståndsperioden fr.o.m. 2013 ska vara sexårig. Med en sexårig tillståndsperiod skapas stabilitet för public service-företagen (yrkandena 2 och 3).

Utskottets ställningstagande

Även om det i yrkandena i motionen formellt inte begärs att nuvarande tillståndsperiod ska förlängas med tre år torde det vara innebörden av motionärernas förslag.

Utskottet har förståelse för motionärernas synpunkt att tillståndsperioden för public service bör sträcka sig över en längre tid än fyra år. Regeringen har också uttalat att en sexårig tillståndsperiod är att föredra för tiden efter utgången av 2013. Utskottet kan emellertid konstatera att motionärernas förslag i realiteten innebär att den närmaste tillståndsperioden ska sträcka sig över endast tre år. Utskottet anser för egen del att det finns skäl att beakta de synpunkter som har framförts av Radio- och TV-verket. Verket har pekat på att det är en nackdel att public service-tillstånden tidsmässigt inte sammanfaller med tillstånden för övrig marksänd tv. Vissa frågor om teknisk samordning omfattar nämligen både public service och övriga tillståndshavare. Det finns därmed en risk för att osäkerhet kan uppstå om vilket frekvensutrymme som finns tillgängligt vid verkets tillståndsgivning om tillståndsperioderna inte överensstämmer. Mot denna bakgrund anser utskottet, liksom regeringen, att det är lämpligt att nästa tillståndsperiod blir fyraårig.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om tillståndsperiodens längd (prop. punkt 4 i denna del) och avstyrker motion Kr6 (s) yrkandena 2 och 3.

Kontrollstationen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag till kontrollstation. Ett motionsförslag som går ut på att eventuella förslag till förändringar som kan komma fram i anslutning till kontrollstationen ska underställas riksdagen för beslut avslås. Regeringen avser nämligen att återkomma till riksdagen med sådana förslag.

Jämför reservation 3 (s, v, mp).

Propositionen

Regeringen föreslår att en avstämning i form av en kontrollstation ska genomföras efter halva tillståndsperioden, närmare bestämt i mars 2011. Programföretagen ska då ges möjlighet att komma med förslag till förändringar, bl.a. med tanke på den tekniska utvecklingen på radioområdet (prop. punkt 4 i denna del).

Motionen

Om riksdagen bifaller regeringens förslag då det gäller tillståndsperiodens längd föreslår motionärerna bakom motion 2008/09:Kr6 (s, v, mp) att eventuella förslag till förändringar som kan komma fram i anslutning till kontrollstationen ska underställas riksdagen för beslut (yrkande 4).

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar regeringens förslag att inrätta en s.k. kontrollstation med möjlighet till avstämning i mars 2011. Vid det tillfället kan bl.a. förändringar i tillståndsvillkoren komma att aktualiseras. Regeringen får också då möjlighet till en fördjupad uppföljning av verksamheten. Som framgår av propositionen avser regeringen att därefter återkomma till riksdagen med förslag till eventuella förändringar i anslutning till budgetpropositionen för 2012. Det anförda innebär att motionsyrkandet i allt väsentligt är tillgodosett.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om kontrollstation (prop. punkt 4 i denna del) och avstyrker motion Kr6 (s, v, mp) yrkande 4.

Underhållning i programutbudet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsförslag som syftar till att programföretagens tillstånd ska innehålla ett villkor om att de ska sända program av underhållningskaraktär. Det generella kravet på ett mångsidigt programutbud inbegriper underhållningsprogram.

Jämför reservation 4 (s, v, mp).

Propositionen

Enligt regeringens bedömning saknas det skäl för att införa särskilda bestämmelser i sändningstillstånden om underhållningsprogram (prop. s. 40).

Motionen

I motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) föreslår motionärerna att det ska framgå av sändningstillstånden att programföretagen även ska producera program av underhållningskaraktär (yrkande 5).

Utskottets ställningstagande

Begreppet underhållning kan definieras som något som ger nöje och avkoppling för stunden. Enligt utskottets uppfattning inbegriper det generella kravet på ett mångsidigt utbud av hög kvalitet att programföretagen ska erbjuda underhållningsprogram. Regeringen har valt att inte föreslå att villkoren för innehållet i sändningarna ska innehålla ett specifikt krav på ett utbud av underhållningskaraktär. Utskottet delar regeringens bedömning. Motion 2008/09:Kr6 (s, v, mp) yrkande 5 avstyrks.

Ökad tydlighet gentemot externa producenter

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner villkor för nästa tillståndsperiod i vad avser ökad tydlighet gentemot externa producenter. Därmed avslår riksdagen ett motionsyrkande om att SR och UR inte ska åläggas att årligen ange i vilken utsträckning de avser att satsa på externa produktioner.

Jämför reservation 5 (s, v, mp).

Propositionen

För att uppnå en ökad tydlighet gentemot externa producenter på radioområdet föreslår regeringen att SR och UR årligen i samband med att budgetunderlagen ges in ska ange i vilken utsträckning de avser att satsa på extern radioproduktion (prop. punkt 4 i denna del).

Enligt regeringens bedömning är det önskvärt att utläggningar, extern produktion och utomståendes medverkan i SR, SVT och UR stimuleras. För att underlätta för externa producenter bör företagen säkerställa att deras organisationer för inköp och beställning av extern produktion präglas av tydlighet.

Motionen

I motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) anser motionärerna att regeringens förslag är ett exempel på detaljreglering. SR och UR bör således inte åläggas att årligen i budgetunderlagen ange i vilken utsträckning de avser att satsa på externa produktioner (yrkande 6).

Utskottets ställningstagande

Utskottet erinrar om att det är en grundläggande princip för public service-verksamheten att programföretagens sändningar kan erbjuda ett mångsidigt programutbud av hög kvalitet liksom att de tre företagen verkar för mångfald genom en variation av produktionsformer. Utläggningar, samarbetsprojekt och inköp av program ska vid sidan om en betydande egen programproduktion hos företagen bidra till denna variation.

Utskottet anser liksom regeringen att företagen själva ska få avgöra omfattningen av och fördelningen mellan intern produktion och utomståendes medverkan. Likaledes delar utskottet regeringens bedömning att det är önskvärt att utläggningar och utomståendes medverkan stimuleras i alla tre programföretagen. I sammanhanget kan man notera att sådan stimulans är särskilt angelägen på radioområdet, där produktionsmarknaden är mindre utvecklad än på tv-området.

Det är enligt utskottets uppfattning angeläget att företagen detaljregleras i så liten utsträckning som möjligt. Såtillvida har utskottet förståelse för den uppfattning som förs fram i motion Kr6 (s, v, mp). Externa producenter har emellertid framfört till den särskilda utredaren att det funnits oklarheter i olika avseenden i samspelet med produktionsbolagen.2 [ SOU 2008:64 s. 182.] Vidare har de – som också framgår av propositionen – behov av tydliga spelregler och förutsägbarhet. De behöver också kunna få besked i rimligt god tid om utläggningar så att de kan planera sin produktion.

Sammantaget innebär det anförda att det enligt utskottets uppfattning är motiverat att införa villkor i sändningstillstånden om att SR och UR ska ange i vilken utsträckning de avser att satsa på extern radioproduktion och att detta görs i anslutning till att budgetunderlagen ges in. Det anförda innebär att utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. punkt 4 i denna del) och avstyrker motion 2008/09:Kr6 (s, v, mp) yrkande 6.

Utvärdering av 55-procentsmålet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att en kvalitetsutvärdering ska göras av 55-procentsmålet. Det är naturligt att en sådan utvärdering görs i anslutning till den s.k. kontrollstationen våren 2011.

Jämför reservation 6 (s, v, mp).

Propositionen

Regeringen bedömer att villkoret om att andelen av allmänproduktionen i SR:s och SVT:s rikssändningar som produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst 55 % bör kvarstå.

Motionen

Motionärerna bakom motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) välkomnar att regeringen anser att 55 % av allmänproduktionen i SR:s och SVT:s rikssändningar även fortsättningsvis ska produceras utanför Stockholm. De föreslår emellertid – då det gäller efterlevnaden av 55-procentsmålet – att kvalitativa utvärderingar av programutbudet ska göras för att kontrollera att målet uppfylls reellt och inte bara formellt (yrkande 7).

Utskottets ställningstagande

Syftet med 55-procentsvillkoret är att hela landet ska kunna speglas så att den regionala och lokala särarten lyfts fram. Det är – som motionärerna anför – angeläget att villkoret efterlevs inte bara kvantitativt utan även kvalitativt. Enligt utskottets uppfattning är det naturligt att även en utvärdering av kvaliteten görs 2011 i anslutning till avstämningen vid den s.k. kontrollstationen. Något särskilt ställningstagande från riksdagen i denna fråga är inte påkallat.

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motion Kr6 (s, v, mp) yrkande 7.

Villkoren i övrigt under nästa tillståndsperiod

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag om villkoren i övrigt för nästa tillståndsperiod.

Propositionen

Regeringen föreslår att de villkor som gäller för SR, SVT och UR under den nuvarande tillståndsperioden, dvs. 2007–2009, i huvudsak även ska gälla under nästa period (prop. punkt 4 i denna del).

Av propositionen framgår att kärnverksamheten i SR, SVT och UR ska vara att producera och sända radio- och tv-program till allmänheten. För att nå tittarna och lyssnarna är det nödvändigt att kärnverksamheten tillgängliggörs på olika plattformar. Företagen kan också bedriva kompletterande verksamhet för att utveckla och stödja kärnverksamheten och förbättra möjligheterna för allmänheten att tillgodogöra sig programverksamheten. Den kompletterande verksamheten ska utgå från och ha en tydlig koppling till kärnverksamheten.

Programföretagen kan också bedriva sidoverksamhet. Denna ska inte ges en sådan omfattning eller vara av sådan karaktär att den kan riskera att inkräkta på kärnverksamheten eller skada förtroendet för radio och tv i allmänhetens tjänst. Sidoverksamheter ska bära sina egna kostnader, särredovisas och i övrigt bedrivas på ett konkurrensneutralt sätt i förhållande till andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster. Utöver den redovisning av sidoverksamheterna som ingår i årsredovisningen ska en redogörelse för sidoverksamheterna bifogas programföretagens årliga redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och Granskningsnämnden för radio och TV (prop. avsnitt 6.2.2).

Regeringen föreslår vidare att nya permanenta programtjänster eller andra tjänster av större betydelse inom ramen för kärnverksamheten och den kompletterande verksamheten som SR, SVT och UR vill lansera under tillståndsperioden ska anmälas till regeringen för godkännande. Anmälan ska innehålla en motivering som utgår från tjänstens värde för publiken och relevans för uppdraget i allmänhetens tjänst (prop. avsnitt 6.2.3).

Enligt regeringens förslag ska SR och SVT fortsätta att fördjupa, utveckla och vidga sitt utbud inom ramen för kulturuppdraget i de nuvarande sändningstillstånden. SVT ska även fortsättningsvis ha ett ansvar för svensk filmproduktion, oavsett om filmpolitiken regleras via ett filmavtal eller på annat sätt (prop. avsnitt 6.2.4).

Då det gäller textning och hörbarhet föreslår regeringen att det ska vara ett mål att alla program på svenska i SVT1, SVT2, SVTB, Kunskapskanalen och SVT 24 ska textas under den kommande tillståndsperioden. Vidare ska textningen hålla hög kvalitet (prop. avsnitt 6.2.5).

Regeringen föreslår att SVT ska höja ambitionsnivån när det gäller programverksamhet på teckenspråk (prop. avsnitt 6.2.6).

UR ska enligt regeringens förslag även i fortsättningen koncentrera sin verksamhet till utbildningsområdet. För att förtydliga UR:s uppdrag ska det stå i sändningstillståndet att företaget under den kommande tillståndsperioden därutöver ska tillhandahålla ett utbud av folkbildningsprogram (prop. avsnitt 6.2.9).

Slutligen föreslår regeringen att SR, SVT och UR även under den kommande tillståndsperioden senast den 1 mars varje år ska redovisa hur deras uppdrag har fullgjorts. Redovisningen ska granskas av företagens revisorer. Granskningsnämnden för radio och TV ska årligen i efterhand granska redovisningarna och bedöma om respektive företag har uppfyllt sitt uppdrag i allmänhetens tjänst. Överenskommelser mellan företagen om ansvarsfördelning när det gäller programverksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättning eller språkliga och etniska minoriteter ska sändas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och till Granskningsnämnden för radio och TV innan verksamhetsåret börjar (prop. avsnitt 6.3).

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om villkor i övrigt för nästa tillståndsperiod (prop. punkt 4 i denna del).

Medelstilldelning till programföretagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag om medelstilldelning till programföretagen.

Propositionen

Regeringen föreslår att medelstilldelningen till programföretagen från rundradiokontot ska höjas med 2 % per år under tillståndsperioden under förutsättning att antalet avgiftsbetalare inte minskar i någon större omfattning. Det första året i tillståndsperioden höjs dock medelstilldelningen med 3 %. Vidare görs en särskild nivåhöjning av SR:s medelstilldelning om 5 miljoner kronor för att kvaliteten ska kunna bibehållas i den verksamhet som är knuten till Berwaldhallen, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Den nuvarande nyckeln för fördelning av medel från rundradiokontot, 57,73 % till SVT, 37,52 % till SR och 4,75 % till UR, ska användas även under den kommande tillståndsperioden. SVT och UR ska också tilldelas medel från distributionskontot enligt plan (prop. punkt 5 i denna del).

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag då det gäller medelstilldelningen till programföretagen (prop. punkt 5 i denna del).

Direkt sponsring

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen beslutar att godkänna regeringens förslag om att SVT:s möjligheter till direkt sponsring ska begränsas till högst 20 evenemang. Därmed avslår riksdagen ett motionsförslag om att regeringens förslag ska avslås.

Jämför reservation 7 (s, v, mp).

Propositionen

Enligt regeringens förslag ska direkt sponsring av sändningar i SVT få förekomma enligt gällande bestämmelser men begränsas till maximalt 20 evenemang per år (prop. punkt 5 i denna del).

Motionen

Motionärerna bakom motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) ser inte några skäl till att ändra det nuvarande regelverket beträffande sponsring, eftersom erfarenheterna under de senaste tre åren har varit goda. Dessutom har priset på rättigheter stigit kraftigt, vilket talar emot en ytterligare utarmning av SVT:s möjligheter att konkurrera om rätten att sända attraktiva evenemang. Motionärerna anser att förslaget i propositionen missgynnar små och medelstora evenemang och ger alltför stora konkurrensfördelar till de kommersiella kanalerna. Regeringens förslag till direkt sponsring bör därför avslås av riksdagen (yrkande 8).

Utskottets ställningstagande

Det är en viktig princip att public service-verksamheten ska vara fri från reklam. Vidare är det en huvudregel att sponsring ska vara förbjuden i SR, SVT och UR. Det innebär att programföretagen inte ska sända sådana program där sponsorsbidraget har tillfallit företagen direkt. Det finns dock ett undantag från huvudregeln, som bl.a. innebär att direkt sponsring får förekomma i SVT:s sändningar i samband med sportevenemang och i program i SVT och SR som innebär utsändning av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning där företaget är arrangör.

Enligt utskottets uppfattning är det motiverat att SR och SVT även i fortsättningen har möjlighet att erhålla extern finansiering för att kunna inköpa sändningsrättigheter till vissa angelägna programproduktioner. I de flesta fallen handlar det om sportevenemang, som på grund av den ökade kommersialiseringen av idrotten betingar höga kostnader.

Utskottet anser liksom regeringen att sponsringsmöjligheten ska utnyttjas restriktivt. Detta har också varit en uttalad hållning från den tidigare regeringen.3 [ Prop. 2005/06:112 s. 39.] Utskottet har inte något att erinra mot förslaget att sändningar i samband med högst 20 evenemang per år ska kunna sponsras.

Därmed tillstyrker utskottet regeringens förslag då det gäller direkt sponsring (prop. punkt 5 i denna del) och avstyrker motion 2008/09:Kr6 yrkande 8.

Indirekt sponsring

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag om indirekt sponsring.

Propositionen

Regeringen föreslår att SR, SVT och UR även i fortsättningen ska få sända indirekt sponsrade program i enlighet med vad som anges i de nuvarande sändningstillstånden. De formuleringar som finns i sändningstillstånden om att programföretagens insatser minst måste motsvara värdet av erhållna rättigheter, eller att ett marknadsmässigt pris måste ha betalats för rättigheterna, tas emellertid bort (prop. punkt 5 i denna del).

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag då det gäller indirekt sponsring (prop. punkt 5 i denna del).

Organisationsfrågor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen beslutar att godkänna regeringens förslag om att Förvaltningsstiftelsen ska utse ordförande och övriga valda ledamöter i programföretagens styrelser. Därmed avslår riksdagen ett motionsförslag om att regeringens förslag ska avslås.

Jämför reservation 8 (s, v, mp).

Propositionen

Regeringen föreslår att Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB ska utse ordförande och samtliga övriga valda ledamöter i SR:s, SVT:s och UR:s styrelser. De två valda suppleanterna avskaffas och ersätts med ledamöter (prop. punkt 6).

Motionen

I motion 2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) anser motionärerna att regeringens förslag innebär en ökad risk för politisering genom att all makt över utnämningarna i programföretagens styrelser koncentreras till Förvaltningsstiftelsens styrelse. För att riksdagen ska kunna överväga en ändring anser motionärerna att regeringen ska precisera hur styrelsen och ordföranden i Förvaltningsstiftelsen ska utses och efter vilka principer styrelsen i sin tur ska utse styrelser i programbolagen. Riksdagen bör avslå regeringens förslag (yrkande 9).

Utskottets ställningstagande

Den ägarkonstruktion som riksdagen beslutat om för public service-verksamheten innebär att de tre programföretagen är självständiga aktiebolag som ägs av en stiftelse. Ägarstiftelsens syfte är att främja självständigheten hos programbolagen genom att äga och förvalta aktier i bolagen och utöva befogenheter som är förknippade med detta.4 [ Prop. 1992/93:236.] Enligt utskottets uppfattning förstärker den föreslagna nyordningen ytterligare principen om armslängds avstånd mellan å ena sidan riksdag och regering och å andra sidan public service-verksamheten. Utskottet kan inte se att det är motiverat att nu införa ytterligare ändringar av det slag som motionärerna lagt fram.

Med hänvisning till det anförda tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. punkt 6). Därmed avstyrks motion 2008/09:Kr6 (s, v, mp) yrkande 9.

Särskilda distributionsfrågor

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens förslag om SVT:s utsändning av nya programtjänster.

Propositionen

Regeringen föreslår att SVT även i fortsättningen ska ha rätt att använda all tillgänglig överföringskapacitet i en frekvenskanal (multiplex) i marknätet och där sända så många programtjänster som den tillgängliga överföringskapaciteten medger. Minst 99,8 % av den fast bosatta befolkningen ska kunna ta emot sändningarna. Om SVT vill sända ytterligare permanenta programtjänster i marknätssändning får tillstånd sökas hos regeringen (prop. punkt 7).

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. punkt 7).

Fortlöpande granskning av SVT:s nyhetsrapportering

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsyrkande om fortlöpande granskning av SVT:s nyhetsrapportering. Granskningsnämnden för radio och TV har i uppgift att övervaka att programföretagen följer bestämmelserna i radio- och TV-lagen och programföretagens sändningstillstånd.

Motionen

I motion Kr260 av Jan R Andersson och Peder Wachtmeister (m) hävdar motionärerna att det är långt kvar tills det råder fullständig politisk objektivitet i SVT:s nyhetsrapportering. De föreslår därför att en opolitisk granskning görs fortlöpande av SVT:s sändningar för att företagets politiska oberoende ska kunna garanteras.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har i det föregående ställt sig bakom regeringens förslag att sändningstillstånden för SVT, SR och UR i huvudsak ska vara oförändrade även under nästa tillståndsperiod. Det innebär bl.a. att kraven på opartiskhet och saklighet kvarstår.

I detta sammanhang finns det skäl att erinra om det arbete som utförs av Granskningsnämnden för radio och TV. Nämnden har i uppdrag att övervaka att svenska radio- och tv-sändningar följer bestämmelserna i radio- och TV-lagen och programföretagens sändningstillstånd. Detta sker genom att nämnden i efterhand granskar radio- och tv-program. Granskningen utgår oftast från anmälningar. I vissa fall tar nämnden initiativ till granskning av enstaka program eller längre sändningar.

I Granskningsnämndens periodiska publikation Granskat och klart redovisar nämnden hur den ser på begreppen opartiskhet och saklighet. Bland annat påminner nämnden om att programföretagen ska vara opartiska samtidigt som de har skyldighet att stimulera till debatt, kommentera och belysa händelser och skeenden samt granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna. Det innebär att ett program eller inslag ibland kan ha en kritisk infallsvinkel utan att strida mot kravet på opartiskhet. Saklighetskravet innebär enligt nämndens tolkning främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas. Om programföretaget har gjort en rimlig saklighetskontroll före sändning och uppgifterna senare ändå visar sig vara felaktiga, kan programföretaget inte anses ha brutit mot kravet på saklighet. En felaktig sakuppgift måste alltid beriktigas när det är befogat.

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att riksdagen ska avslå motion Kr260 (m).

SVT Worlds programutbud

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsförslag som syftar till att reglerna för finansiering m.m. av SVT World ska ses över. Regeringen har för avsikt att genomföra en granskning av SVT:s sidoverksamheter under den kommande tillståndsperioden.

Motionen

I motion Kr270 framför Tommy Waidelich (s) uppfattningen att SVT World inte motsvarar de förväntningar som kan ställas på en kanal som ska föra ut svenska nyheter och svensk kultur på bred front. Kanalen som ska vara självfinansierad via avgifter har begränsade möjligheter att sända exempelvis arkivmaterial och långfilmer. Då det gäller sportevenemang har SVT ofta bara visningsrätt i Sverige, vilket gör att de inte kan sändas i SVT World. Motionären föreslår att reglerna för finansiering och sändningsrättigheter ska ses över så att de bättre främjar ett brett svenskt programutbud i SVT World.

Utskottets ställningstagande

SVT World (tidigare SVT Europa) är SVT:s utlandskanal. Den bedrivs som en sidoverksamhet och sänds i marknät i södra Finland och kodad via satellit över Europa, Asien, Afrika och Australien (prop. 2008/09:195 s. 21).

För sidoverksamheten gäller andra regler än för kärnverksamheten och den kompletterande verksamheten. Regeringen föreskriver i anslagsvillkoren för SVT att sidoverksamheter ska bära sina egna kostnader och redovisas som egna resultatområden. Sidoverksamheter ska inte ges en sådan omfattning eller vara av en sådan karaktär att de kan riskera att inkräkta på kärnverksamheten.

Det kan tilläggas att Public service-utredningen ansåg att det finns behov av att se över sidoverksamheten inom SVT och hur den ska regleras. Regeringen har för avsikt att genomföra en granskning av SVT:s sidoverksamheter under den kommande tillståndsperioden (prop. 2008/09:195 s. 38).

Enligt utskottets uppfattning bör riksdagen inte vidta någon åtgärd med anledning av motion Kr270 (s), som således avstyrks.

Sveriges Radios grammofonarkiv

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsförslag om att regeringen ska utreda hur Sveriges Radios grammofonarkiv kan göras tillgängligt för allmänheten. Det får ankomma på företaget att självt väga olika behov mot varandra och därefter avgöra om och i vilken takt en digitalisering av arkivet bör ske. Jämför reservation 9 (mp).

Motionen

I motion Kr309 av Lage Rahm m.fl. (mp) framhåller motionärerna att SR:s grammofonarkiv innehåller en musikskatt som borde göras tillgänglig för alla svenskar. Regeringen bör därför utreda hur arkivet i största möjliga utsträckning kan göras tillgängligt för allmänheten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inhämtat att SR i sitt grammofonarkiv har omkring 700 000 grammofonskivor i analogt format. Vid behov överförs det äldre materialet till digitalt format. Det gäller framför allt om en ljudinspelning ska användas i en sändning. Utskottet har inte någon säker uppgift om hur många av dessa som är äldre än 70 år och således inte omfattas av upphovsrätt. Det finns inte någon beräkning att tillgå då det gäller de sammanlagda kostnaderna för att migrera och tillgängliggöra det aktuella materialet. Självklart skulle det vara av värde om svenska folket kunde få tillgång till denna del av vårt gemensamma kulturarv. Det får emellertid ankomma på SR att väga olika behov inom företaget mot varandra och därefter avgöra om och i vilken takt migreringsarbetet bör ske.

Motion Kr309 (mp) avstyrks.

Utredning om public service-verksamhetens framtid

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsförslag om att en ny utredning ska tillsättas om public service-verksamhetens framtid.

Motionen

I motion Kr333 av Fredrick Federley och Annie Johansson (c) ifrågasätter motionärerna om public service-verksamheten som den ser ut i dag är nödvändig. De föreslår att regeringen ska utreda hur en förändring av det svenska public service-systemet ska utformas framöver (yrkande 1). Utredningsarbetet ska också syfta till förslag som säkerställer att minoritetsprogram och nyheter på exempelvis samiska och teckenspråk produceras även i fortsättningen. Sådana program skulle kunna sändas även av andra företag än SR, SVT och UR (yrkande 2). Vidare bör regeringen utreda hur en försäljning av SR, SVT och UR kan genomföras (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att ett stort utredningsarbete om public service-verksamhetens framtid avslutades sommaren 2008 och att utskottet i detta betänkande tagit ställning till förslag från regeringen som gäller villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst under de närmaste fyra åren. Utskottet är väl medvetet om att medieområdet genomgår stora och genomgripande förändringar på teknikens område, vilket gör att medielandskapet förvandlas efterhand. Bland annat av den anledningen kommer en avstämning att göras under tillståndsperioden med möjlighet för regeringen att lägga fram förslag till förändringar i de nya villkoren för public service-företagen.

Utskottet håller inte för otroligt att public service-systemet kommer att utredas på nytt när nästa tillståndsperiod närmar sig sitt slut. Det finns emellertid inte någon anledning att riksdagen på detta stadium ska begära att regeringen tillsätter ännu en utredning om public service-verksamhetens framtid. Därmed avstyrker utskottet motion Kr333 (c) yrkandena 1–3.

Lyssnarombudsman på Sveriges Radio

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsförslag om att Sveriges Radio ska inrätta en funktion som lyssnarombudsman. Det ankommer på programföretaget att självt ta initiativ till och avgöra om en sådan tjänst ska inrättas.

Motionen

I motion Kr318 föreslår Olle Thorell (s) att Sveriges Radio ska inrätta en funktion som lyssnarombudsman. Lyssnarnas åsikter om vad som anses vara värdefullt och omistligt i utbudet skulle då kunna tas till vara.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det även under nästa tillståndsperiod bör ankomma på SR att självt ta initiativ till och avgöra om en tjänst som lyssnarombudsman ska inrättas. Motion Kr318 (s) avstyrks.

Lokalradion i Skåne

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsförslag om att Skåne ska ha en för hela länet gemensam lokalradiostation. Det ankommer på SR att även under nästa tillståndsperiod självt besluta om sin organisation.

Motionen

I motion Kr256 av Margareta Pålsson m.fl. (m) påpekar motionärerna att Skåne är ett landskap och ett län med ett landsting. Sveriges Radio bör därför i Skåne ha en lokalradiostation i stället för de nuvarande två, Radio Malmöhus och Radio Kristianstad. En ny gemensam Radio Skåne kan kompletteras med flera lokalredaktioner.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det även under nästa tillståndsperiod ankommer på SR att självt besluta om sin organisation. Motion Kr256 (m) avstyrks.

Utflyttning av SVT

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår ett motionsförslag om att utreda en utflyttning av SVT till Göteborg för att bl.a. motverka ensidighet i nyhetsrapporteringen. Nyhetsförmedlingen och samhällsbevakningen ska även i fortsättningen ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter. En utflyttning av det slag som föreslås i motionen är en organisatorisk fråga som företaget självt bör få avgöra. Någon särskild utredning av denna fråga är inte påkallad.

Motionen

I motion Kr282 hävdar Eva Flyborg (fp) att större mångfald skulle skapas i Medie-Sverige om Sveriges Television (SVT) placerades utanför huvudstaden. Nyhetsrapporteringen i landet skulle då inte längre domineras av ett ensidigt utbud från Stockholm. Motionären föreslår därför att en utflyttning av SVT till Göteborg ska utredas.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har tidigare i detta betänkande tillstyrkt regeringens förslag att villkoren för programföretagen under nästa tillståndsperiod ska vara oförändrade i huvudsak. Det innebär för SVT:s del bl.a. att nyhetsverksamheten även i fortsättningen ska bedrivas så att en mångfald i nyhetsurval, analyser och kommentarer kommer till uttryck i olika program samt att nyhetsförmedlingen och samhällsbevakningen ska ha olika perspektiv, så att händelser speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter. Det ankommer på SVT att leva upp till de villkor som kommer att knytas till sändningstillståndet. Granskningsnämnden har i uppgift att i efterhand granska om företaget fullföljt sina åligganden. Det kan tilläggas att en utflyttning av det slag som föreslås i motionen är en organisatorisk fråga som SVT självt bör få avgöra. Någon särskild utredning av denna fråga är inte påkallad.

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet motion Kr282 (fp).

Tidigare behandlade förslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsförslag som har avvisats av riksdagen tidigare under valperioden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har tidigare under valperioden avstyrkt motionsyrkanden om public service-frågor som är likadana som eller snarlika nedanstående yrkanden. Utskottet hänvisar till sina ställningstaganden i betänkandena 2006/07:KrU3, 2007/08:KrU10 och 2008/09:KrU2. Utskottet finner inte skäl att nu ta upp dessa frågor till förnyad behandling. Därmed avstyrks motionerna

–     Kr204 av Hans Hoff (s) om att undersöka möjligheterna att sända de nordiska tv-kanalerna i det markbundna digitalnätet

–     Kr210 av Liselott Hagberg (fp) om att hela Södermanland ska kunna ta emot radiosändningar

–     Kr262 av Christer Winbäck (fp) om att det digitala marknätet bör innehålla nordiska tv-kanaler

–     Kr277 av Stefan Tornberg och Johan Linander (c) om att alla i Norden ska få möjlighet att följa de nordiska ländernas public service-utbud i tv.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

Avgiftsskyldighet för bl.a. företag och myndigheter, punkt 2 (s, v, mp)

 

av Siv Holma (v), Lars Wegendal (s), Nikos Papadopoulos (s), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Göran Persson i Simrishamn (s), Leif Pettersson (s) och Gunvor G Ericson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 1 och

avslår proposition 2008/09:195 punkt 1 i denna del.

Ställningstagande

Vi har i vår motion 2008/09:Kr6 (s, v, mp) framhållit att det är bra med olika former av regelförändringar som ger mindre byråkrati och krångel. Från rättvisesynpunkt är emellertid regeringens förslag att ändra skyldigheten att betala radio- och tv-avgift inte oproblematisk, eftersom det innebär att ett mycket stort företag med många tv-apparater ska betala en enda tv-avgift liksom ett mycket litet företag som t.ex. en kvarterspizzeria. Vi kan inte se att den föreslagna regelförändringen verkligen gynnar små företag utan enbart de stora företagen. Vi konstaterar även att förslaget urholkar den ekonomiska grunden för public service-verksamheten. Av propositionen framgår att det kan handla om ett intäktsbortfall om 80 miljoner kronor. Riksdagen bör därför avslå förslaget.

Med hänvisning till det anförda anser vi att riksdagen ska bifalla motion 2008/09:Kr6 (s, v, mp) yrkande 1 samt avslå propositionen punkt 1 i denna del.

2.

Tillståndsperiodens längd, punkt 6 (s, v, mp)

 

av Siv Holma (v), Lars Wegendal (s), Nikos Papadopoulos (s), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Göran Persson i Simrishamn (s), Leif Pettersson (s) och Gunvor G Ericson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkandena 2 och 3 samt

avslår proposition 2008/09:195 punkt 4 i denna del.

Ställningstagande

Vi vill påminna om att en enig riksdag våren 2006 beslutade att sändningstillstånden för public service-företagen skulle vara sexåriga och gälla fr.o.m. 2007 t.o.m. 2012, ett beslut som riksdagen på förslag av den nytillträdda alliansregeringen valde att riva upp hösten 2006. Vi står kvar vid vår tidigare uppfattning som innebär att nuvarande tillstånd ska fortsätta att gälla t.o.m. 2012. Vidare föreslår vi att tillståndsperioderna fr.o.m. 2013 ska vara sexåriga. Regeringens förslag om tillståndsperiodens längd bör därmed avslås.

Med hänvisning till det anförda anser vi att riksdagen ska bifalla motion 2008/09:Kr6 (s, v, mp) yrkandena 2 och 3 samt avslå propositionen punkt 4 i denna del.

3.

Kontrollstationen, punkt 7 (s, v, mp)

 

av Siv Holma (v), Lars Wegendal (s), Nikos Papadopoulos (s), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Göran Persson i Simrishamn (s), Leif Pettersson (s) och Gunvor G Ericson (mp).

– Vid avslag på reservation 2 –

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 7 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:195 punkt 4 i denna del och motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 4.

Ställningstagande

Om tillståndsperiodens längd ändras i enlighet med förslaget i propositionen kommer en s.k. kontrollstation att äga rum under 2011. Vi föreslår att eventuella förslag till förändringar som då kan aktualiseras i förhållanden som rör public service-företagen ska underställas riksdagens beslut.

Med hänvisning till det anförda anser vi att riksdagen ska bifalla motion 2008/09:Kr6 (s, v, mp) yrkande 4 samt propositionen punkt 4 i denna del.

4.

Underhållning i programutbudet, punkt 8 (s, v, mp)

 

av Siv Holma (v), Lars Wegendal (s), Nikos Papadopoulos (s), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Göran Persson i Simrishamn (s), Leif Pettersson (s) och Gunvor G Ericson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 8 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 5.

Ställningstagande

Vi har noterat att regeringen inte anser att det är nödvändigt att i sändningstillståndet definiera ”underhållning” som en del av programutbudet. Detta tolkar vi som att man avser att begränsa programbolagens produktion, vilket strider mot själva begreppet ”i allmänhetens tjänst”. Det kan i sammanhanget påpekas att våra public service-företag såväl nationellt som internationellt vunnit erkännande och ett imponerande antal priser för just produktioner av underhållningskaraktär. Vi menar att det är viktigt att public service-bolagen har som en av sina uppgifter att producera underhållning av god kvalitet. Därför anser vi att det tydligt ska framgå av tillståndsvillkoren att de även i fortsättningen ska producera program av underhållningskaraktär.

Med hänvisning till det anförda anser vi att riksdagen ska bifalla motion 2008/09:Kr6 (s, v, mp) yrkande 5.

5.

Ökad tydlighet gentemot externa producenter, punkt 9 (s, v, mp)

 

av Siv Holma (v), Lars Wegendal (s), Nikos Papadopoulos (s), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Göran Persson i Simrishamn (s), Leif Pettersson (s) och Gunvor G Ericson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 9 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 6 och

avslår proposition 2008/09:195 punkt 4 i denna del.

Ställningstagande

I likhet med regeringen anser vi att public service-företagen ska sända produktioner som framställts av externa producenter vid sidan av en betydande egen produktion. Vi tycker dock i motsats till regeringen att det räcker att programföretagen i efterhand redovisar hur stor den externa produktionen har varit. Riksdagen bör därför avslå regeringens förslag om att införa en detaljreglering i Sveriges Radios och Utbildningsradions sändningstillstånd som innebär att de två programföretagen i sina budgetunderlag till regeringen ska ange hur stor den externa produktionen beräknas bli.

Med hänvisning till det anförda anser vi att riksdagen ska bifalla motion 2008/09:Kr6 (s, v mp) yrkande 6 och avslå propositionen punkt 4 i denna del.

6.

Utvärdering av 55-procentsmålet, punkt 10 (s, v, mp)

 

av Siv Holma (v), Lars Wegendal (s), Nikos Papadopoulos (s), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Göran Persson i Simrishamn (s), Leif Pettersson (s) och Gunvor G Ericson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 10 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 7.

Ställningstagande

Vi välkomnar att andelen av allmänproduktion i Sveriges Radios och Sveriges Televisions rikssändningar som produceras utanför Stockholm även i fortsättningen ska uppgå till minst 55 %. Vi föreslår att detta mål följs upp och utvärderas inte endast kvantitativt utan även kvalitativt. Det är nämligen viktigt att det uppfylls reellt och inte bara formellt.

Med hänvisning till det anförda anser vi att riksdagen ska bifalla motion 2008/09:Kr6 (s, v, mp) yrkande 7.

7.

Direkt sponsring, punkt 13 (s, v, mp)

 

av Siv Holma (v), Lars Wegendal (s), Nikos Papadopoulos (s), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Göran Persson i Simrishamn (s), Leif Pettersson (s) och Gunvor G Ericson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 13 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 8 och

avslår proposition 2008/09:195 punkt 5 i denna del.

Ställningstagande

Regeringen föreslår att sponsringsmöjligheterna för programföretagen ska vara mer restriktiva i fortsättningen. Vi kan för vår del inte se att det finns några skäl att ändra nuvarande sponsringsregler. Erfarenheterna från de senaste åren har visat sig vara goda. Dessutom har priset på rättigheter stigit kraftigt, vilket ytterligare talar för att SVT:s möjligheter att konkurrera om attraktiva evenemang kan försvåras. Vi anser att regeringens förslag skulle missgynna små och medelstora evenemang och ge alltför stora konkurrensfördelar till de kommersiella kanalerna. Snarare borde man enligt vår mening överväga att vidga sponsringsmöjligheterna så att kulturevenemang i fortsättningen likställs med sportevenemang i sponsringshänseende. Det skulle innebära att möjligheten öppnas för ett bättre kulturutbud i radio och tv och ge kulturinstitutioner och kulturellt yrkesverksamma nya möjligheter att utvecklas.

Med hänvisning till det anförda anser vi att riksdagen ska bifalla motion 2008/09:Kr6 (s, v, mp) yrkande 8 och avslå propositionen punkt 5 i denna del.

8.

Organisationsfrågor, punkt 15 (s, v, mp)

 

av Siv Holma (v), Lars Wegendal (s), Nikos Papadopoulos (s), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Göran Persson i Simrishamn (s), Leif Pettersson (s) och Gunvor G Ericson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 15 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) yrkande 9 och

avslår proposition 2008/09:195 punkt 6.

Ställningstagande

Vi avvisar regeringens förslag om att Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB ska utse ordförandena och övriga valda ledamöter i programföretagens styrelser. Om förslaget förverkligas ökar risken för politisering och all makt över utnämningarna i de tre styrelserna koncentreras till en enda instans som utses av regeringen. För att en ändring ska kunna övervägas krävs enligt vår uppfattning att riksdagen på förslag av regeringen först ges möjlighet att precisera hur styrelsen och ordföranden i Förvaltningsstiftelsen ska utses och efter vilka principer styrelsen i sin tur ska utse styrelserna i programbolagen. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Med hänvisning till det anförda anser vi att riksdagen ska bifalla motion 2008/09:Kr6 (s, v, mp) yrkande 9 och avslå propositionen punkt 6.

9.

Sveriges Radios grammofonarkiv, punkt 19 (mp)

 

av Gunvor G Ericson (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 19 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2009/10:Kr309 av Lage Rahm m.fl. (mp).

Ställningstagande

Som framgår av motion 2009/10:Kr309 (mp) innehåller Sveriges Radios grammofonarkiv en fantastisk musikskatt som bör göras tillgänglig för alla svenskar. Jag föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uttala att regeringen tillsammans med Sveriges Radio bör utreda hur arkivet på bästa sätt kan göras tillgängligt och öppnas för allmänheten.

Med hänvisning till det anförda anser jag att riksdagen ska bifalla motion 2009/10:Kr309 (mp).

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Proposition 2008/09:195

Proposition 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010–2013 :

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4.

Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om villkor under nästa tillståndsperiod (avsnitt 6).

5.

Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ekonomiska förutsättningar under tillståndsperioden (avsnitt 7).

6.

Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om organisationsfrågor (avsnitt 8).

7.

Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om särskilda distributionsfrågor (avsnitt 9).

Följdmotion med anledning av proposition 2008/09:195

2008/09:Kr6 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp):

1.

Riksdagen avslår förslaget om ändringar i 3 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst i enlighet med det som anförs i motionen.

2.

Riksdagen avslår regeringens förslag om tillståndsperiodens längd.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följande tillståndsperiod (från 2013) ska vara sex år.

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att eventuella förslag till förändringar som tillkommer vid en kontrollstation ska underställas riksdagen för beslut.

5.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att det i sändningstillståndet anges att programföretagen även ska producera program av underhållningskaraktär.

6.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om extern produktion i public service-företagen.

7.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 55-procentsmålet.

8.

Riksdagen avslår regeringens förslag om sponsring i enlighet med det som anförs i motionen.

9.

Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring av det sätt på vilket bolagens styrelser utses i enlighet med det som anförs i motionen.

Proposition 2008/09:211

Proposition 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar:

8.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:000).

Motioner från allmänna motionstiden hösten 2009

2009/10:Kr204 av Hans Hoff (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat digitalt tv-utbud genom att undersöka möjligheterna att sända de nordiska tv-kanalerna i det markbundna digitalnätet.

2009/10:Kr210 av Liselott Hagberg (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hela Södermanlands län ska ges möjlighet att ta emot radiosändningar.

2009/10:Kr228 av Jörgen Johansson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av finansieringsformerna för public service.

2009/10:Kr243 av Jan Ertsborn (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga ned Radiotjänst AB och låta Skatteverket debitera tv-avgifterna via skattsedeln.

2009/10:Kr256 av Margareta Pålsson m.fl. (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Skånes lokalradio.

2009/10:Kr257 av Margareta Pålsson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffning av tv-avgiften.

2009/10:Kr260 av Jan R Andersson och Peder Wachtmeister (båda m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kräva fullständig politisk objektivitet av SVT.

2009/10:Kr261 av Bertil Kjellberg (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modernisering av systemet med tv-avgift.

2009/10:Kr262 av Christer Winbäck (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det digitala marknätet bör innehålla nordiska tv-kanaler.

2009/10:Kr263 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en frivillig tv-avgift.

2009/10:Kr266 av Anders Hansson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda om tv-licensavgiften kan tas bort och i stället finansieras med skattemedel.

2009/10:Kr270 av Tommy Waidelich (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av reglerna för finansiering och sändningsrättigheter när det gäller SVT World.

2009/10:Kr277 av Stefan Tornberg och Johan Linander (båda c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet för alla i Norden att följa de nordiska ländernas public service-utbud i tv.

2009/10:Kr282 av Eva Flyborg (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att flytta SVT till Göteborg.

2009/10:Kr302 av Mahmood Fahmi (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att låta tv-avgiften hanteras av skattemyndigheten.

2009/10:Kr307 av Jan Ericson (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tv-licensen bör avskaffas och ersättas med en finansiering via skattemedel.

2009/10:Kr309 av Lage Rahm m.fl. (mp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur delar av Sveriges Radios grammofonarkiv kan öppnas för allmänheten.

2009/10:Kr318 av Olle Thorell (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inrättande av en lyssnarombudsman på Sveriges Radio.

2009/10:Kr331 av Eva Johnsson och Emma Henriksson (båda kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att ersätta dagens tv-avgift med ett annat finansieringssystem för public service.

2009/10:Kr333 av Fredrick Federley och Annie Johansson (båda c):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur en förändring av det svenska public service-systemet ska utformas.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur ett säkerställande av minoritetsprogramutbud kan utformas.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur en försäljning av utbildningsradion, Sveriges Television och Sveriges Radio kan ske.

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga ned Radiotjänst.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

I proposition 2008/09:195 framlagda lagförslag

 

I proposition 2008/09:211 framlagt lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Till toppen