Till innehåll på sidan

Postservice och grundläggande betaltjänster

Betänkande 2010/11:TU25

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 juni 2011

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster (TU25)

Riksdagen sa nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster från allmänna motionstiden 2010. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om statens ansvar för postservice, fastighetsboxar, gemensamt porto inom Öresundsregionen och tillgång till grundläggande betaltjänster. Riksdagen anser att frågan om postservice och -tjänster för boende på landsbygden är viktig. Riksdagen förutsätter att regeringen och Post- och telestyrelsen bevakar frågan.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2011-05-17
Justering: 2011-05-19
Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-23
Trycklov: 2011-05-23
Trycklov: 2011-05-25
Reservationer: 2
Betänkande 2010/11:TU25

Alla beredningar i utskottet

2011-05-05, 2011-05-12, 2011-05-17

Nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster (TU25)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster från allmänna motionstiden 2010. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om statens ansvar för postservice, fastighetsboxar, gemensamt porto inom Öresundsregionen och tillgång till grundläggande betaltjänster. Utskottet anser att frågan om postservice och -tjänster för boende på landsbygden är viktig. Utskottet förutsätter att regeringen och Post- och telestyrelsen bevakar frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2011-06-08
Stillbild från Debatt om förslag 2010/11:TU25, Postservice och grundläggande betaltjänster

Debatt om förslag 2010/11:TU25

Webb-tv: Postservice och grundläggande betaltjänster

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 68 Marianne Åhman (Fp)
Herr talman! I dag ska trafikutskottet överlämna betänkandet Postservice och grundläggande betaltjänster . Det innehåller 14 motioner från den allmänna motionstiden. Dessa frågor är viktiga för alla invånare i hela vårt avlånga land. Posten har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Från att en mycket vanlig fråga i varje hem har varit: Har posten kommit? har den frågan bytts ut mot: Funkar Internet, har du kollat mejlen? Grunden till detta är naturligtvis att post och grundläggande betaltjänster har fått en ökad konkurrens från elektronisk kommunikation. EU har mött denna förändring genom att sedan mitten av 1990-talet börja arbetet med att skapa en inre marknad och avskaffa de nationella postmonopolen. Detta skulle ske "gradvis och kontrollerat" kan vi läsa i betänkandet. EU:s postdirektiv om detta har kommit med anvisningar i tre omgångar. Utifrån dessa infördes i Sverige en ny postlag och en ny postförordning i september 2010. I 1 § postlagen står att läsa att "det skall finnas posttjänst i hela landet som innebär att alla kan ta emot brev och brevförsändelser om högst 20 kg". Tillsynsmyndighet för post och betaltjänsters regelverk är PTS, Post- och telestyrelsen. De ska säkerställa att postservicen även i fortsättningen är kostnadsorienterad, icke diskriminerande och öppen för insyn. Detta ska kontinuerligt återrapporteras till regeringen. Viktigt att understryka är att personer med funktionsnedsättning och äldre i glesbygd är garanterade post och grundläggande betaltjänster i anslutning till bostaden genom två särskilda upphandlingar. Herr talman! När det gäller frågan om tillgång till grundläggande betaltjänster har det också förändrats från att ha varit ett statligt åtagande som Posten AB genom Svensk Kassaservice AB haft till att bli konkurrensutsatt på marknaden och med uppföljningsansvar för staten. En avveckling av kassaservice beslutades i juli 2008. Även här har riksdagen beslutat om ett nytt mål, nämligen att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. PTS fick uppdraget att upphandla de berörda tjänsterna på de orter och i den landsbygd där behovet av dessa tjänster inte tillgodoses av marknaden. Däremot ingick inte hantering av dagskassor i upphandlingsuppdraget då det ansågs att det fanns en konkurrerande öppen marknad för detta. PTS har inom ramen för sin tillsynsverksamhet även uppdraget att undersöka svenska befolkningens användning av post och betaltjänster. Som jag nyss nämnde visar den senaste rapporten att betalningsmönster och förutsättningar för kontanthantering i samhället förändrats i grunden. För att inte minst lyfta fram landsbygds- och skärgårdsperspektivet i denna fråga vill utskottet särskilt betona de två grundläggande målen för post och grundläggande betaltjänster i sitt betänkande. Det första är postlagens mål att det ska finnas posttjänst i hela landet som innebär att alla kan ta emot brev och brevförsändelser. Det andra är målet för grundläggande betaltjänster och innebär att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Herr talman! Utskottet avstyrker samtliga motioner i betänkandet. Mot detta står två reservationer. Med denna inledning överlämnas betänkandet till riksdagen för debatt.

Anf. 69 Gunilla Carlsson i Hisin (S)
Herr talman! När skickade du ett vykort senast? För min egen del, herr talman, sker det alldeles för sällan. I dag blir man riktigt glad när det dimper ned ett vykort i brevlådan, och jag tror inte att jag är ensam om det. Även om jag, precis som säkert ni andra, tycker att det är kul att få en hälsning via sms är det ändå något speciellt när det ligger ett vykort i brevlådan. Herr talman! Om man läser Postens årliga rapport Brevvanor som bygger på en TNS-Sifoundersökning om svenskarnas vanor och attityder till elektronisk och fysisk kommunikation framgår det att svenskarna fortfarande håller det fysiska brevet högt när det gäller hur man vill ta emot viktig information. Nästan nio av tio anger att det är viktigt att de själva får välja hur företag och myndigheter skickar information till dem. Det är den högsta siffran som uppnåtts under de sex år som undersökningen har genomförts. Och nära sju av tio blir mycket irriterade om de inte själva får bestämma. Av undersökningen framgår att klart fler svenskar tycker att det är viktigt att kunna ta emot räkningar, information om pensionen, deklarationsunderlag och deklarationsblanketter som fysiska brev jämfört med att få det i elektroniskt format. Alla åldersgrupper framhåller betydelsen av det fysiska brevet. Herr talman! I dagens betänkande TU25, som är ett motionsbetänkande från den allmänna motionstiden, behandlas frågor om post och grundläggande betaltjänster. Posten är viktig både för att man som enskild ska kunna skicka och få post och för att företag ska kunna skicka räkningar och annat material. För de flesta av oss är det en självklarhet att vi får posten hem i brevlådan eller i brevinkastet, men tyvärr gäller det inte för alla. För oss socialdemokrater, herr talman, är det viktigt att det finns en väl fungerande postservice i hela landet. Vi är nöjda med det förtydligande av utskottets ställningstagande som finns i dagens betänkande, där man lyfter fram att man anser det viktigt att frågan om situationen för boende på landsbygden följs och att man förutsätter att regeringen och PTS bevakar frågan om samhällets behov av posttjänster och postservice av god kvalitet och hög tillgänglighet i hela landet. När det däremot gäller utskottets ställningstagande beträffande fastighetsboxar är vi socialdemokrater inte särskilt nöjda. Vi tycker att fastighetsboxar är ett bra och effektivt sätt att dela ut post. Jag har själv haft möjlighet att praktisera som brevbärare. Då fick jag dela ut post i ett flerfamiljshus utan fastighetsboxar. Det var tungt och ganska jobbigt, och jag har därför full förståelse för att brevbärare som varje dag springer upp och ned i trappor gärna vill ha fastighetsboxar för att minska risken för förslitningsskador. Att utskottsmajoriteten i betänkandet skriver att det är en fråga för Arbetsmiljöverket tycker jag är anmärkningsvärt, men, herr talman, jag är inte särskilt förvånad. Att en moderatledd regering skulle fatta några beslut som förbättrade arbetsmiljön för arbetstagare finns nog inte på kartan. Vi socialdemokrater anser att det krävs ett politiskt initiativ för att påskynda utvecklingen av införandet av fastighetsboxar. Även om det i dag i en del nybyggnationer monteras fastighetsboxar krävs mycket mer för att uppnå ett önskat resultat. Herr talman! Jag har under min tid i trafikutskottet, som nu närmar sig ett riksdagsår, fått ett flertal brev från medborgare runt om i landet som lyfter fram att de inte har betalnings- och kassaservice i närheten av bostaden. Det är en viktig förutsättning för människors möjlighet att bo kvar i vissa områden och för andra att etablera sig där. Även om de flesta sköter sina betalningar via Internet, autogiro eller giroinbetalningar finns det fortfarande ett stort behov av betal- och kassaservice. Många vittnar om att sedan Svensk Kassaservice upphörde har betaltjänsterna på landsbygden avsevärt försämrats. I den rapport som Länsstyrelsen i Dalarnas län på regeringens uppdrag tagit fram pekas det på att framför allt äldre och funktionshindrade personer drabbas extra hårt. Att ombuden inte har skyldighet att ta emot företagens dagskassor är ett annat problem som rapporten pekar på. Det måste finnas bra möjligheter för alla småföretagare i glesbygden att på ett tryggt och säkert sätt kunna hantera sina dagskassor. Det upplever man inte är fallet i dag. För oss socialdemokrater är det viktigt att alla har tillgång till en väl fungerande betal- och kassaservice oavsett var i landet man bor. Därför måste staten även fortsättningsvis ta ansvar för att upprätthålla en väl fungerande betal- och kassaservice, och det nuvarande systemet måste ses över. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationen 1, men jag står självfallet bakom samtliga reservationer. (Applåder)

Anf. 70 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Herr talman! "Som ett brev på posten", brukar vi säga när vi menar att någonting garanterat kommer. Många poeter och författare har romantiserat breven under många år, och även artister tar upp postteman i sina verk, såsom The Beatles med Please Mr. Postman och Gyllene Tider med Skicka ett vykort, älskling , bara för att nämna några. I dag debatterar vi här i kammaren postservice och grundläggande betaltjänster. En ny postlag trädde i kraft den 1 september 2010. Som en följd av detta utsåg PTS Posten AB till tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten. Det innebär bland annat att Posten AB ansvarar för insamling och utdelning av post fem dagar i veckan i hela landet. Syftet med beslutet är att säkerställa att alla i Sverige får en postservice med god kvalitet till rimliga priser. Grundläggande betaltjänster handlar om att alla i Sverige ska kunna ta ut pengar och betala räkningar till rimliga priser. Dessa tjänster ska i första hand tillhandahållas av marknadens aktörer. Men om det skulle vara så att marknaden inte räcker till, exempelvis i glesbygd, kan staten gå in och säkra de grundläggande betaltjänsterna. Men det finns en hel del utmaningar när det gäller post- och betaltjänster. Minskade brevvolymer och en mycket begränsad konkurrens präglar den svenska postmarknaden. Under år 2010 skickades en halv miljard färre brev än under år 2000. Marknaden domineras av Posten AB som har 88 procent av alla försändelser. Bring Citymail har en betydligt mindre marknadsandel på ca 12 procent. Trots att det finns 33 postoperatörer i Sverige hanterar de andra, förutom de två sistnämnda, bara en halv procent av alla postförsändelser. Man kan bara konstatera att det är en tuff marknad för de mindre operatörerna, och det är utmanande för nya operatörer att ta sig in på denna marknad. Många betalningar sker numera via autogiro eller Internet, men om människor inte har tillgång till tekniken eller inte använder den av olika skäl kan det bli problematiskt att betala räkningar. Oftast gäller detta de äldre och personer med olika funktionshinder. Hur kan vi lösa detta? Herr talman! För att säkerställa bra post- och betalservice måste vi fokusera på behoven och människan, inte på systemet. PTS, Post- och telestyrelsen, är den myndighet som är ansvarig på området och följer upp tillgängligheten till post- och betaltjänster. Myndigheten genomför även en årlig undersökning av den svenska befolkningens användning av post- och betaltjänster. Ifall det skulle uppstå brister i servicen ska PTS rapportera detta till regeringen och föreslå lämpliga åtgärder. Här måste jag påpeka att enligt undersökningar är svenskarna generellt sett nöjda med postservicen. Frågan är dock ständigt aktuell och viktig för alliansregeringen, som i 2011 års regleringsbrev gav PTS i uppdrag att göra en uppföljning och analys rörande posttjänster med information om den faktiska och möjliga tillgängligheten till posttjänster i alla delar av landet samt om konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet. Trots minskade brevvolymer, som till viss del kan förklaras med utvecklingen av elektroniska kommunikationstjänster, är posttjänster fortfarande mycket viktiga inte minst för många företag och även för utvecklingen av e-handel. Visst beställer man på nätet, men sedan måste varorna levereras till mottagarna snabbt, säkert och smidigt. Enligt Postens och Handelns Utredningsinstituts undersökning e-barometern omsatte e-handeln 25 miljarder kronor under 2010. Det är en stor tillväxt, med 13 procent jämfört med 2009. Bara under de senaste fem åren har e-handeln nästan tredubblats. När det gäller tillgång till grundläggande betaltjänster beslutade vi här i riksdagen om ett nytt mål för politiken för de grundläggande betaltjänsterna. Detta mål, som gäller sedan 2008, är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Nu har även länsstyrelserna fått i uppdrag från regeringen att bevaka att det finns grundläggande betaltjänster som motsvarar samhällets behov. För att även äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till post- och betaltjänster garanteras detta för dem i anslutning till bostaden genom två särskilda upphandlingar. Herr talman! Jag tycker att det är bäst med behovsstyrd utveckling med människan i centrum och att man även behöver förstå behoven. Om Henry Ford hade frågat kunderna vad de ville ha hade svaret sannolikt varit snabbare hästar, medan behovet var snabbare transportmedel. Det är därför det är så viktigt att främja nytänkande, kreativitet och innovationer. Därför är jag nu glad att PTS stöder ett väldigt spännande utvecklingsprojekt som ska göra det möjligt för fler att utföra tjänster digitalt. Tanken är att personer som saknar dator eller smart mobiltelefon ska kunna betala räkningar via sin tv. En vanlig tv-apparat brukar finnas i varje hushåll i princip i hela landet. Ippi, som systemet heter, nås via GSM-nätet som har mycket god täckning i hela landet, även i glesbygd. Enkla applikationer som kan användas via tv:n tas fram av bland annat banker. På så sätt kan även äldre, personer med funktionshinder och de som saknar Internetuppkoppling eller teknisk utrustning som dator betala sina räkningar och även kommunicera med familj och bekanta. Herr talman! P.S. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på alla reservationer.

Anf. 71 Gunilla Carlsson i Hisin (S)
Herr talman! Eliza Roszkowska Öberg lyfte i sitt anförande fram detta med betaltjänster och att det är viktigt att de ska finnas i hela landet. Men i dag får vi rapporter om att man inte upplever det så, inte minst i glesbygd. Företagarna lyfter fram att det är svårt att driva företag då dessa tjänster inte finns runt om. Man säger nu i betänkandet att man ska titta på den här frågan, men man kan inte göra någonting förrän efter juni 2012. Min fråga till Eliza är: Vad är det man tänker göra efter 2012 när den nya upphandlingsperioden kommer?

Anf. 72 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Herr talman! Som jag nämnde redan i mitt anförande är PTS, Post- och telestyrelsen, den myndighet som ansvarar, så det fungerar i praktiken i alla delar av landet, även i glesbygden. Vi har satt som ett politiskt mål att det ska finnas grundläggande betaltjänster och även posttjänster i hela landet oavsett var man bor. Man ska ha rätt till detta. I år ska PTS göra en särskild analys och titta just på vilka områden som är problematiska och vilka åtgärder vi skulle kunna vidta för att lösa dessa problem. Det är absolut inte någonting som vi kan säga är fixat nu, utan vi måste följa upp det här. Och vi arbetar fortfarande för att den här post- och betalservicen är så bra som möjligt i hela landet.

Anf. 73 Gunilla Carlsson i Hisin (S)
Herr talman! Ja, det låter ju bra. Jag hoppas verkligen att man tar till sig de här synpunkterna som kommer fram. För oss som kan ta del av de här tjänsterna är det ganska självklart, men så fort vi märker att det inte fungerar blir det en frustration och ett jättesvårt moment för många människor. Jag hoppas alltså verkligen att man kommer att följa denna fråga och att man gör någonting åt detta. Min andra fråga handlar om fastighetsboxar. Eliza Roszkowska Öberg lyfter inte fram frågan över huvud taget i sitt anförande. Det fanns tidigare ett tydligt besked till PTS att de skulle jobba för att det skulle införas fastighetsboxar i alla fastigheter. Det valde den sittande regeringen att plocka bort. I betänkandet i dag hänvisar man till att detta inte är någon politisk fråga utan en fråga om arbetsmiljö. Det handlar om arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverket. Precis som jag sade i mitt anförande är detta inte en regering som visar på att man tycker att arbetsmiljöfrågorna är de viktigaste frågorna på dagordningen. Man har faktiskt dragit ned på resurserna till Arbetsmiljöverket, vilket gör att inspektionerna blir allt färre. Att då hänvisa ett betänkande till just Arbetsmiljöverket är anmärkningsvärt, tycker jag. Jag skulle vilja höra vad det är som gör att man inte vill underlätta för en så stor yrkeskår som brevbärarna faktiskt är. Det skulle även underlätta för de boende i fastigheterna. Ibland är det nämligen bättre att få posten i en fastighetsbox än att den ska läggas i brevinkastet, vilket gör att det tydligt syns att personen inte är hemma eftersom det syns hur brevhögen bara växer och växer. Dessutom kan det kännas otryggt att saker kan kastas in i brevinkastet. Varför är man så emot att försöka driva på utvecklingen vad gäller införande av fastighetsboxar?

Anf. 74 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Herr talman! Ja, fastighetsboxar är en väldigt smidig lösning. Det måste man erkänna. De infördes framför allt för att underlätta och effektivisera posttjänster. På köpet får man just bättre arbetsmiljö för brevbärarna. Här har Gunilla Carlsson redan delvis svarat på sin egen fråga, för det är just Arbetsmiljöverket som hanterar denna fråga och inte trafikutskottet. Det är inte heller postlagen, som ligger inom trafikutskottets beredningsområde, som reglerar detta, utan det är arbetsmiljölagstiftningen som gäller. Här är det dock viktigt att komma ihåg att utvecklingen sker väldigt fort. Nu är det nästan vart fjärde hushåll i flerfamiljshus i Sverige som redan har fastighetsbox, och antalet ökar för varje år - varje månad till och med. Nya byggnader planeras också redan med plats för fastighetsboxar i entrén. Det är även viktigt att komma ihåg att det bästa är om detta sker på människors villkor så att vi har ganska mycket förtroende för att människor på frivilligt sätt, utan något särskilt tvång från politikerna eller PTS, kan installera fastighetsboxarna. Jag vet att det finns många engagerade aktörer på marknaden som hjälper till och ser till att fler och fler kan använda sig av fastighetsboxar i flerfamiljshus.

Anf. 75 Anders Åkesson (C)
Herr talman! Låt mig inledningsvis yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande i fråga om postservice och grundläggande betaltjänster och avslag på de reservationer som är kopplade till detta betänkande. Låt mig sedan börja med att konstatera att för mig som centerpartist är frågan om god tillgång till postservice och betaltjänster för boende, oaktat ålder, över hela landet viktig. Det är viktigt att den följs upp, och jag förutsätter att regeringen genom sin myndighet PTS fortsätter att bevaka frågan om alla människors behov av posttjänster och grundläggande betaltjänster. De ska vara av god kvalitet och ha hög tillgänglighet i hela landet. Herr talman! Antalet fysiska brev som skickas i Sverige är fortfarande väldigt stort, som tidigare nämnts i debatten. Det är runt 3 miljarder om året. Denna volym, antalet brev och försändelser, fortsätter dock att minska. Självklart är det så att införande av ny teknik, exempelvis elektroniska kommunikationer, är en viktig förklaring till minskade volymer av postförsändelser. Vi kan också konstatera att antalet hushåll som bara får sin post två till fyra dagar i veckan och därmed undantas från lagstiftningen om daglig utdelning har minskat. Från att i början av 1990-talet har varit runt 1 600 hushåll i landet var det 2009 nere under strax under 1 000 hushåll. Likaså vet vi att betalningsmönster och förutsättningar för kontanthantering i samhället förändrats i grunden de senaste åren, precis som fysiska försändelser och brev. Samtidigt som detta sker är det så att personer med funktionsnedsättning och äldre personer, i synnerhet på landsbygd, ska garanteras postservice och grundläggande betaltjänster i anslutning till sin bostad. Det sker genom av samhället särskilt upphandlade tjänster. Det är bra, och på så sätt blir samhällets insats för att alla ska ha del av samhällsservicen mycket mer träffsäker än med det gamla systemet. Herr talman! Den 1 september i fjol infördes en ny postlag och en ny postförordning i Sverige. Där konstateras att den samhällsomfattande posttjänsten ska ha samma omfattning och kvalitet som tidigare. Post- och telestyrelsen, myndigheten PTS, ges tydligare och mycket mer långtgående befogenheter i tillsyn och uppföljning av hur servicen fungerar enligt samma nya postlag. I sammanhanget kan nämnas att PTS i 2011 års regleringsbrev från regeringen fått i uppdrag att göra en uppföljning och analys rörande posttjänster med information om den faktiska och möjliga tillgängligheten till posttjänster i landets alla delar och hur den nya regleringen på postområdet har påverkat utvecklingen på postmarknaden. Herr talman! Som jag inledde med att säga är det av stor betydelse att det finns en väl fungerande postservice i hela landet som tryggar att medborgarna ges en god service. Det är likaså viktigt att situationen hela tiden följs upp, och jag liksom utskottet förutsätter att regeringen och PTS bevakar och följer frågan. År 2007 beslutades här i riksdagen att den grundläggande kassaservice som tidigare tillhandahållits av Posten AB genom det helägda dotterbolaget Svensk Kassaservice AB skulle ersättas med ett statligt åtagande att tillhandahålla grundläggande betaltjänster. Med detta avses tre tjänster: betalningsförmedling, det vill säga möjligheten att betala räkningar och ta emot utbetalningar, uttag av kontanter samt hantering av dagskassor från näringsidkare och ideella föreningar. Riksdagen beslutade även om ett nytt mål för politiken för de grundläggande betaltjänsterna som innebär att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Målet gäller från och med den 1 juli 2008. Post- och telestyrelsen fick i september 2007 regeringens uppdrag att upphandla de grundläggande betaltjänsterna på de orter och den landsbygd där behovet av dessa tjänster inte kunde tillgodoses på annat sätt. Regeringen har vidare givit landets länsstyrelser i uppdrag att bevaka att det finns grundläggande betaltjänster över hela landet som motsvarar människors och företags verkliga behov. De upphandlade betaltjänsterna omfattar numera kontantuttag och betalning av räkningar. När det gäller hantering av dagskassor gjorde PTS bedömningen att landets näringsidkare och ideella föreningar hade möjlighet att köpa dessa tjänster från banker och värdetransportföretag på en redan konkurrensutsatt marknad. Dessa tjänster upphandlades därför inte. Av regeringens budgetproposition för 2009 framgår dock att om det vid en uppföljning visade sig finnas behov, till exempel av hantering av dagskassor, som inte tillgodosågs av de tjänster som tillhandahålls på marknaden skulle även dagskassehanteringen kunna komma att upphandlas. För att personer med funktionsnedsättning och äldre i glesbygd ska få tillgång till betaltjänster i anslutning till bostaden har regeringen även uppdragit åt PTS att upphandla så kallad utsträckt betaltjänstservice. Med äldre avses människor över 80 år. Upphandlingen avslutades i november 2008, och avtal har tecknats med ICA Banken AB och Kuponginlösen AB. Det är Posten AB som anlitas som underleverantör. Det är precis samma villkor för att få tjänsten som gällde för den tidigare utsträckta tjänsten för äldre och funktionsnedsatta. Herr talman! Efter det att den nuvarande upphandlingen löper ut i juni 2012 förutsätter jag att en ny upphandling av dessa tjänster behöver göras. PTS har av regeringen fått i uppdrag att bland annat kartlägga och analysera behovet av grundläggande betaltjänster efter juni 2012. Under de senaste åren har betalningsmönster och förutsättningar för kontanthanteringen i samhället förändrats. Den betaltjänstreform som riksdagen beslutade om 2007 var mot denna bakgrund nödvändig, naturlig och klok. Landets länsstyrelser har i uppdrag att följa upp reformen. De har identifierat två problemområden med den reform som genomfördes, dels hantering av dagskassorna, dels uttag av kontanter för äldre och personer med funktionshinder. Herr talman! Jag förutsätter att dessa problemområden kommer att uppmärksammas inom ramen för det uppdrag om analys och ny upphandling som PTS har fått och förväntas få av regeringen.

Anf. 76 Stina Bergström (Mp)
Herr talman! Även om de flesta betalningar i dag görs via Internet är det många som ibland eller ofta har behov av betalnings- och kassaservice. Det gäller även den tredjedel av landets invånare som bor på landsbygden. Alla har inte tillgång till dator. Alla har inte tillgång till bredband. Men alla måste vi betala räkningar, och vi behöver ta ut och sätta in pengar. Miljöpartiet har i olika sammanhang föreslagit en lokal samordning av statlig verksamhet, som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Posten och Svensk Kassaservice. Regeringen har valt att i stället för att på det här sättet effektivisera och samordna samhällsservicen på landsbygden lämna över den till marknaden. I betänkandet kan vi läsa att det ska vara marknaden som ska tillhandahålla de grundläggande betaltjänsterna. Staten ska bara övervaka att så sker. Nu har det, inte överraskande, visat sig att marknaden är måttligt intresserad av att ägna sig åt samhällsservice på landsbygden. Nu har det visat sig att regeringens politik har fått negativa konsekvenser bland annat för småföretagare i gles- och landsbygd och för äldre och funktionshindrade. Det är fler som har sagt det här i dag. Men, herr talman, en väl fungerande betalnings- och kassaservice är en viktig landsbygdsfråga. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leva på landet och också en förutsättning för att fler ska vilja etablera företag på landet och bosätta sig där. För Miljöpartiet är service på landsbygden en viktig fråga. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 2 om tillgång till grundläggande betaltjänster. (Applåder)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2011-06-08
Förslagspunkter: 4, Acklamationer: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Ansvar för postservice
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD) yrkandena 12, 13 och 21,
  2010/11:T215 av Bengt-Anders Johansson och Lena Asplund (båda M) och
  2010/11:T401 av Börje Vestlund och Agneta Gille (båda S).
  2. Fastighetsboxar m.m.
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:T271 av Kerstin Engle och Eva-Lena Jansson (båda S),
  2010/11:T335 av Solveig Zander och Karin Nilsson (båda C),
  2010/11:T360 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),
  2010/11:T404 av Agneta Gille (S) och
  2010/11:T406 av Carina Ohlsson (S).
  • Reservation 1 (S)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S096016
  M970010
  MP22003
  FP19005
  C21002
  SD20000
  KD17002
  V16102
  Totalt21297040
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abele, AntonMJasakfråganStockholms kommun
  Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
  Adelsbo, ChristerSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Adolfsson Elgestam, CarinaSNejsakfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbanSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Akej, ChristerMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Al-Sahlani, AbirCJasakfråganStockholms kommun
  Alfsson, ThoralfSDJasakfråganÖstergötlands län
  Almqvist, ErikSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, PhiaSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
  Andersson, AndersKDJasakfråganKalmar län
  Andersson, MagdalenaMJasakfråganJönköpings län
  Andersson, Jan RMFrånvarandesakfråganKalmar län
  Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
  Andersson, YvonneKDJasakfråganÖstergötlands län
  Andrén, GunnarFPJasakfråganStockholms län
  Anger, StaffanMJasakfråganVästmanlands län
  Arkelsten, SofiaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Arleklo, AnnSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Arnold, OttoKDJasakfråganSkåne läns södra
  Arvidsson Wemmert, LindaMJasakfråganSkåne läns södra
  Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
  Astudillo, LucianoSNejsakfråganMalmö kommun
  Ataseven, MetinMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSNejsakfråganÖrebro län
  Axén, GunnarMJasakfråganÖstergötlands län
  B Kjellin, MargaretaMJasakfråganGävleborgs län
  Backman, HansFPJasakfråganGävleborgs län
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Beckman, HannesMJasakfråganUppsala län
  Bengtson Skogsberg, EvaMJasakfråganKalmar län
  Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
  Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
  Berg, BengtVJasakfråganVärmlands län
  Berg, MarianneVJasakfråganMalmö kommun
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSNejsakfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
  Bernhardsson, BoSNejsakfråganSkåne läns södra
  Bill, PerMJasakfråganUppsala län
  Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Björlund, TorbjörnVNejsakfråganÖstergötlands län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
  Blix, GustavMJasakfråganStockholms kommun
  Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brinck, CeciliaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Brink, JosefinVJasakfråganStockholms kommun
  Brodén, AnitaFPJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MarieMJasakfråganHallands län
  Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Bucht, Sven-ErikSNejsakfråganNorrbottens län
  Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
  Caplan, StefanMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
  Carlsson, Clas-GöranSNejsakfråganKronobergs län
  Carlsson, GunillaSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
  Ceballos, BodilMPJasakfråganGävleborgs län
  Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
  Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
  Damberg, MikaelSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSNejsakfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ehn, TinaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ehrencrona, MagnusMPJasakfråganSkåne läns västra
  Ekeroth, KentSDJasakfråganStockholms län
  Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
  Elinderson, LarsMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Eneroth, TomasSNejsakfråganKronobergs län
  Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
  Engelhardt, ChristerSNejsakfråganGotlands län
  Engle, KerstinSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Enochson, AnnelieKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ericson, Gunvor GMPJasakfråganSödermanlands län
  Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
  Eriksson, PeterMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ernkrans, MatildaSNejsakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanFPFrånvarandesakfråganHallands län
  Federley, FredrickCJasakfråganStockholms kommun
  Ferm, MariaMPJasakfråganMalmö kommun
  Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
  Flanking, AndersCJasakfråganGöteborgs kommun
  Flyborg, EvaFPJasakfråganGöteborgs kommun
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Fransson, JosefSDJasakfråganMalmö kommun
  Fridolin, GustavMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
  From, IsakSNejsakfråganVästerbottens län
  G Forslund, KennethSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Gerdau, MatsMJasakfråganStockholms län
  Gille, AgnetaSNejsakfråganUppsala län
  Granbom Ellison, KarinFPJasakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MarieSNejsakfråganMalmö kommun
  Green, MonicaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSNejsakfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Gustafsson, LarsKDFrånvarandesakfråganHallands län
  Gustafsson, BillySNejsakfråganÖstergötlands län
  Güclü Hedin, RozaSNejsakfråganDalarnas län
  Habsburg Douglas, WalburgaMJasakfråganSödermanlands län
  Haby, SusannaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
  Hagberg, LiselottFPJasakfråganSödermanlands län
  Haglö, KerstinSNejsakfråganBlekinge län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms kommun
  Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
  Hamednaca, ArheSNejsakfråganStockholms kommun
  Hamilton, Carl BFPJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
  Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
  Hellman, JörgenSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
  Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSödermanlands län
  Heydari, ShadiyeSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSNejsakfråganHallands län
  Hoffstedt, GustafMJasakfråganGotlands län
  Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
  Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
  Holm, UlfMPJasakfråganSkåne läns södra
  Holma, SivVJasakfråganNorrbottens län
  Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
  Hultqvist, PeterSNejsakfråganDalarnas län
  Husmark Pehrsson, CristinaMJasakfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentSNejsakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritSNejsakfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
  Isovaara, LarsSDJasakfråganUppsala län
  Jakobsson, LeifSNejsakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSNejsakfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDJasakfråganHallands län
  Jeppsson, PeterSFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Jernbeck, IsabellaMJasakfråganStockholms län
  Johansson, JohanMJasakfråganNorrbottens län
  Johansson, AnnieCJasakfråganJönköpings län
  Johansson, LarsSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, MatsMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
  Johansson, Bengt-AndersMJasakfråganJönköpings län
  Johansson, YlvaSNejsakfråganStockholms kommun
  Johansson, Wiwi-AnneVJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Johansson, KennethCJasakfråganDalarnas län
  Johansson, Ann-KristineSFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Johnson, JacobVJasakfråganUppsala län
  Johnsson, PeterSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Jomshof, RichardSDJasakfråganGävleborgs län
  Jonsson, MattiasSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Juholt, HåkanSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms län
  Kamil, IsmailFPJasakfråganUppsala län
  Kaplan, MehmetMPJasakfråganStockholms kommun
  Karlsson, ChristinaSNejsakfråganVästernorrlands län
  Karlsson, SaraSNejsakfråganSödermanlands län
  Karlsson, MattiasSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AnnelieSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AndersSNejsakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
  Kerimo, YilmazSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kronlid, JuliaSDJasakfråganSkåne läns södra
  Kvarnström, KurtSNejsakfråganDalarnas län
  Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
  Köhler, KatarinaSNejsakfråganVästerbottens län
  Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
  Larsson, Jan-OlofSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
  Leander, HelenaMPJasakfråganUppsala län
  Lilja, LarsSNejsakfråganVästerbottens län
  Liljevall, DésiréeSNejsakfråganKalmar län
  Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Linander, JohanCJasakfråganSkåne läns södra
  Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSNejsakfråganStockholms kommun
  Linde, HansVJasakfråganGöteborgs kommun
  Lindestam, ÅsaSNejsakfråganGävleborgs län
  Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
  Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
  Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
  Lunderquist, KajsaMJasakfråganMalmö kommun
  Lundgren, ElinSNejsakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Lundqvist-Brömster, MariaFPJasakfråganVästerbottens län
  Lundström, NinaFPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Luttropp, AgnetaMPJasakfråganVästmanlands län
  Lång, DavidSDJasakfråganStockholms kommun
  Löfsjögård, MalinMJasakfråganStockholms län
  Löfstrand, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
  Malmström, LouiseSNejsakfråganÖstergötlands län
  Moberg, CarinaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Montan, GöranMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Munkhammar, JohnnyMJasakfråganStockholms län
  Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Niemi, PyrySNejsakfråganUppsala län
  Nilsson, IngemarSNejsakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nilsson, KerstinSNejsakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, KarinCJasakfråganKronobergs län
  Nilsson, PiaSNejsakfråganVästmanlands län
  Nilsson, UlfFPJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, JennieSNejsakfråganHallands län
  Nilsson, GustavMJasakfråganBlekinge län
  Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
  Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordqvist, KewMPJasakfråganJönköpings län
  Nordén, MarieSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
  Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSNejsakfråganStockholms län
  Odell, MatsKDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ohlsson, CarinaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohly, LarsVJasakfråganStockholms län
  Olofsson, EvaVJasakfråganGöteborgs kommun
  Olovsson, FredrikSNejsakfråganSödermanlands län
  Olsen, LailaSNejsakfråganSkåne läns södra
  Olsson, HansSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
  Olsson, LenaVFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Omanovic, JasenkoSNejsakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, ChristinaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Oskarsson, IreneKDJasakfråganJönköpings län
  Pagrotsky, LeifSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Palm, VeronicaSNejsakfråganStockholms kommun
  Pehrson, JohanFPJasakfråganÖrebro län
  Persson, PeterSNejsakfråganJönköpings län
  Persson, KentVJasakfråganVästmanlands län
  Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
  Petersson, HeleneSNejsakfråganJönköpings län
  Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms län
  Pettersson, LeifSNejsakfråganNorrbottens län
  Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
  Petzäll, WilliamSDJasakfråganDalarnas län
  Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
  Pourbaix-Lundin, MariettaMJasakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimoSNejsakfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretaMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDJasakfråganÖrebro län
  Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Ripa, HenrikMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Romson, ÅsaMPJasakfråganStockholms kommun
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Roszkowska Öberg, ElizaMJasakfråganStockholms län
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Runeson, CarinSNejsakfråganDalarnas län
  Rådberg, PeterMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertMJasakfråganVärmlands län
  Sandberg, GunnarSNejsakfråganJämtlands län
  Sander, MatsMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Sandstedt, MargaretaSDJasakfråganVästmanlands län
  Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Sellström, AndersKDJasakfråganVästerbottens län
  Sigfrid, KarlMJasakfråganStockholms län
  Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
  Skalin, JohnnySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Sonidsson, EvaSNejsakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  SteeleKarlström, AnnaFPJasakfråganStockholms län
  Stenberg, MariaSNejsakfråganNorrbottens län
  Strand, ThomasSNejsakfråganJönköpings län
  Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSNejsakfråganVärmlands län
  Svedberg, PerSNejsakfråganGävleborgs län
  Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSNejsakfråganBlekinge län
  Sydow, HenrikMJasakfråganHallands län
  Sydow, BjörnSNejsakfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSNejsakfråganÖstergötlands län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
  Tiefensee, RogerCJasakfråganSödermanlands län
  Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
  Torstensson, ÅsaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Valtersson, MikaelaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Vestlund, BörjeSNejsakfråganStockholms kommun
  Vilhelmsson, JessikaMJasakfråganUppsala län
  W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
  Waberi, AbdirizakMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Wachtmeister, PederMJasakfråganSödermanlands län
  Waidelich, TommySFrånvarandesakfråganStockholms län
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallén, AnnaSNejsakfråganVästmanlands län
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Wasberg, MeeriSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westerholm, BarbroFPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Wetterstrand, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
  Wickberg, MarieCJasakfråganVärmlands län
  Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
  Wiklander, TonySDJasakfråganSkåne läns västra
  Wikström, RuneMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Winbäck, ChristerFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Ygeman, AndersSNejsakfråganStockholms kommun
  Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
  Zedell, ChristinaSNejsakfråganStockholms län
  Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
  Åhman, MarianneFPJasakfråganVärmlands län
  Åkerlund, JonasSDJasakfråganBlekinge län
  Åkesson, JimmieSDJasakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
  Åström, KarinSNejsakfråganNorrbottens län
  Öholm, OskarMJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSNejsakfråganKalmar län
  Österberg, Sven-ErikSNejsakfråganVästmanlands län
  Östros, ThomasSNejsakfråganUppsala län
  3. Gemensamt porto inom Öresundsregionen
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2010/11:T333 av Hans Wallmark m.fl. (M).
  4. Tillgång till grundläggande betaltjänster
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2010/11:T245 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (båda M),
  2010/11:T262 av Maria Stenberg (S) och
  2010/11:T348 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (båda S).
  • Reservation 2 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S097015
  M970010
  MP02203
  FP18006
  C21002
  SD20000
  KD17002
  V01702
  Totalt173136040
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abele, AntonMJasakfråganStockholms kommun
  Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
  Adelsbo, ChristerSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Adolfsson Elgestam, CarinaSNejsakfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbanSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Akej, ChristerMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Al-Sahlani, AbirCJasakfråganStockholms kommun
  Alfsson, ThoralfSDJasakfråganÖstergötlands län
  Almqvist, ErikSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPNejsakfråganVästerbottens län
  Andersson, PhiaSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
  Andersson, AndersKDJasakfråganKalmar län
  Andersson, MagdalenaMJasakfråganJönköpings län
  Andersson, Jan RMFrånvarandesakfråganKalmar län
  Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
  Andersson, YvonneKDJasakfråganÖstergötlands län
  Andrén, GunnarFPJasakfråganStockholms län
  Anger, StaffanMJasakfråganVästmanlands län
  Arkelsten, SofiaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Arleklo, AnnSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Arnold, OttoKDJasakfråganSkåne läns södra
  Arvidsson Wemmert, LindaMJasakfråganSkåne läns södra
  Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
  Astudillo, LucianoSNejsakfråganMalmö kommun
  Ataseven, MetinMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSNejsakfråganÖrebro län
  Axén, GunnarMJasakfråganÖstergötlands län
  B Kjellin, MargaretaMJasakfråganGävleborgs län
  Backman, HansFPJasakfråganGävleborgs län
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Beckman, HannesMJasakfråganUppsala län
  Bengtson Skogsberg, EvaMJasakfråganKalmar län
  Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
  Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
  Berg, BengtVNejsakfråganVärmlands län
  Berg, MarianneVNejsakfråganMalmö kommun
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSNejsakfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPNejsakfråganVärmlands län
  Bernhardsson, BoSNejsakfråganSkåne läns södra
  Bill, PerMJasakfråganUppsala län
  Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Björlund, TorbjörnVNejsakfråganÖstergötlands län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
  Blix, GustavMJasakfråganStockholms kommun
  Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brinck, CeciliaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Brink, JosefinVNejsakfråganStockholms kommun
  Brodén, AnitaFPJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MarieMJasakfråganHallands län
  Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Bucht, Sven-ErikSNejsakfråganNorrbottens län
  Börjesson, AgnetaMPNejsakfråganHallands län
  Caplan, StefanMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
  Carlsson, Clas-GöranSNejsakfråganKronobergs län
  Carlsson, GunillaSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
  Ceballos, BodilMPNejsakfråganGävleborgs län
  Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
  Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
  Damberg, MikaelSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPNejsakfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSNejsakfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ehn, TinaMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ehrencrona, MagnusMPNejsakfråganSkåne läns västra
  Ekeroth, KentSDJasakfråganStockholms län
  Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
  Elinderson, LarsMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Eneroth, TomasSNejsakfråganKronobergs län
  Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
  Engelhardt, ChristerSNejsakfråganGotlands län
  Engle, KerstinSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Enochson, AnnelieKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ericson, Gunvor GMPNejsakfråganSödermanlands län
  Eriksson, JonasMPNejsakfråganÖrebro län
  Eriksson, PeterMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ernkrans, MatildaSNejsakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanFPFrånvarandesakfråganHallands län
  Federley, FredrickCJasakfråganStockholms kommun
  Ferm, MariaMPNejsakfråganMalmö kommun
  Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
  Flanking, AndersCJasakfråganGöteborgs kommun
  Flyborg, EvaFPJasakfråganGöteborgs kommun
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Fransson, JosefSDJasakfråganMalmö kommun
  Fridolin, GustavMPNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  From, IsakSNejsakfråganVästerbottens län
  G Forslund, KennethSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Gerdau, MatsMJasakfråganStockholms län
  Gille, AgnetaSNejsakfråganUppsala län
  Granbom Ellison, KarinFPJasakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MarieSNejsakfråganMalmö kommun
  Green, MonicaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSNejsakfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Gustafsson, LarsKDFrånvarandesakfråganHallands län
  Gustafsson, BillySNejsakfråganÖstergötlands län
  Güclü Hedin, RozaSNejsakfråganDalarnas län
  Habsburg Douglas, WalburgaMJasakfråganSödermanlands län
  Haby, SusannaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
  Hagberg, LiselottFPJasakfråganSödermanlands län
  Haglö, KerstinSNejsakfråganBlekinge län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms kommun
  Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
  Hamednaca, ArheSNejsakfråganStockholms kommun
  Hamilton, Carl BFPJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
  Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
  Hellman, JörgenSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
  Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSödermanlands län
  Heydari, ShadiyeSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSNejsakfråganHallands län
  Hoffstedt, GustafMJasakfråganGotlands län
  Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
  Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
  Holm, UlfMPNejsakfråganSkåne läns södra
  Holma, SivVNejsakfråganNorrbottens län
  Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
  Hultqvist, PeterSNejsakfråganDalarnas län
  Husmark Pehrsson, CristinaMJasakfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentSNejsakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritSNejsakfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
  Isovaara, LarsSDJasakfråganUppsala län
  Jakobsson, LeifSNejsakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSNejsakfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDJasakfråganHallands län
  Jeppsson, PeterSFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Jernbeck, IsabellaMJasakfråganStockholms län
  Johansson, JohanMJasakfråganNorrbottens län
  Johansson, AnnieCJasakfråganJönköpings län
  Johansson, LarsSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, MatsMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
  Johansson, Bengt-AndersMJasakfråganJönköpings län
  Johansson, YlvaSNejsakfråganStockholms kommun
  Johansson, Wiwi-AnneVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Johansson, KennethCJasakfråganDalarnas län
  Johansson, Ann-KristineSFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Johnson, JacobVNejsakfråganUppsala län
  Johnsson, PeterSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Jomshof, RichardSDJasakfråganGävleborgs län
  Jonsson, MattiasSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Juholt, HåkanSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Kakabaveh, AminehVNejsakfråganStockholms län
  Kamil, IsmailFPJasakfråganUppsala län
  Kaplan, MehmetMPNejsakfråganStockholms kommun
  Karlsson, ChristinaSNejsakfråganVästernorrlands län
  Karlsson, SaraSNejsakfråganSödermanlands län
  Karlsson, MattiasSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AnnelieSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AndersSNejsakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
  Kerimo, YilmazSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kronlid, JuliaSDJasakfråganSkåne läns södra
  Kvarnström, KurtSNejsakfråganDalarnas län
  Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
  Köhler, KatarinaSNejsakfråganVästerbottens län
  Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
  Larsson, Jan-OlofSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
  Leander, HelenaMPNejsakfråganUppsala län
  Lilja, LarsSNejsakfråganVästerbottens län
  Liljevall, DésiréeSNejsakfråganKalmar län
  Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Linander, JohanCJasakfråganSkåne läns södra
  Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSNejsakfråganStockholms kommun
  Linde, HansVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Lindestam, ÅsaSNejsakfråganGävleborgs län
  Lindholm, JanMPNejsakfråganDalarnas län
  Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
  Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
  Lunderquist, KajsaMJasakfråganMalmö kommun
  Lundgren, ElinSNejsakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Lundqvist-Brömster, MariaFPJasakfråganVästerbottens län
  Lundström, NinaFPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Luttropp, AgnetaMPNejsakfråganVästmanlands län
  Lång, DavidSDJasakfråganStockholms kommun
  Löfsjögård, MalinMJasakfråganStockholms län
  Löfstrand, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
  Malmström, LouiseSNejsakfråganÖstergötlands län
  Moberg, CarinaSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Montan, GöranMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Munkhammar, JohnnyMJasakfråganStockholms län
  Mutt, ValterMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Niemi, PyrySNejsakfråganUppsala län
  Nilsson, IngemarSNejsakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nilsson, KerstinSNejsakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, KarinCJasakfråganKronobergs län
  Nilsson, PiaSNejsakfråganVästmanlands län
  Nilsson, UlfFPJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, JennieSNejsakfråganHallands län
  Nilsson, GustavMJasakfråganBlekinge län
  Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
  Nordin, LiseMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Nordqvist, KewMPNejsakfråganJönköpings län
  Nordén, MarieSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
  Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSNejsakfråganStockholms län
  Odell, MatsKDFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ohlsson, CarinaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohly, LarsVNejsakfråganStockholms län
  Olofsson, EvaVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Olovsson, FredrikSNejsakfråganSödermanlands län
  Olsen, LailaSNejsakfråganSkåne läns södra
  Olsson, HansSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
  Olsson, LenaVFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Omanovic, JasenkoSNejsakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, ChristinaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Oskarsson, IreneKDJasakfråganJönköpings län
  Pagrotsky, LeifSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Palm, VeronicaSNejsakfråganStockholms kommun
  Pehrson, JohanFPJasakfråganÖrebro län
  Persson, PeterSNejsakfråganJönköpings län
  Persson, KentVNejsakfråganVästmanlands län
  Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
  Petersson, HeleneSNejsakfråganJönköpings län
  Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms län
  Pettersson, LeifSNejsakfråganNorrbottens län
  Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
  Petzäll, WilliamSDJasakfråganDalarnas län
  Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
  Pourbaix-Lundin, MariettaMJasakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimoSNejsakfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretaMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDJasakfråganÖrebro län
  Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Ripa, HenrikMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Romson, ÅsaMPNejsakfråganStockholms kommun
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Roszkowska Öberg, ElizaMJasakfråganStockholms län
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Runeson, CarinSNejsakfråganDalarnas län
  Rådberg, PeterMPNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertMJasakfråganVärmlands län
  Sandberg, GunnarSNejsakfråganJämtlands län
  Sander, MatsMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Sandstedt, MargaretaSDJasakfråganVästmanlands län
  Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Sellström, AndersKDJasakfråganVästerbottens län
  Sigfrid, KarlMJasakfråganStockholms län
  Sjöstedt, JonasVNejsakfråganVästerbottens län
  Skalin, JohnnySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Sonidsson, EvaSNejsakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  SteeleKarlström, AnnaFPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Stenberg, MariaSNejsakfråganNorrbottens län
  Strand, ThomasSNejsakfråganJönköpings län
  Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSNejsakfråganVärmlands län
  Svedberg, PerSNejsakfråganGävleborgs län
  Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSNejsakfråganBlekinge län
  Sydow, HenrikMJasakfråganHallands län
  Sydow, BjörnSNejsakfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSNejsakfråganÖstergötlands län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
  Tiefensee, RogerCJasakfråganSödermanlands län
  Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
  Torstensson, ÅsaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Valtersson, MikaelaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Vestlund, BörjeSNejsakfråganStockholms kommun
  Vilhelmsson, JessikaMJasakfråganUppsala län
  W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
  Waberi, AbdirizakMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Wachtmeister, PederMJasakfråganSödermanlands län
  Waidelich, TommySFrånvarandesakfråganStockholms län
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallén, AnnaSNejsakfråganVästmanlands län
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Wasberg, MeeriSNejsakfråganStockholms län
  Westerholm, BarbroFPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Wetterstrand, MariaMPNejsakfråganStockholms kommun
  Wickberg, MarieCJasakfråganVärmlands län
  Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
  Wiklander, TonySDJasakfråganSkåne läns västra
  Wikström, RuneMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Winbäck, ChristerFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Ygeman, AndersSNejsakfråganStockholms kommun
  Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
  Zedell, ChristinaSNejsakfråganStockholms län
  Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
  Åhman, MarianneFPJasakfråganVärmlands län
  Åkerlund, JonasSDJasakfråganBlekinge län
  Åkesson, JimmieSDJasakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
  Åström, KarinSNejsakfråganNorrbottens län
  Öholm, OskarMJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSNejsakfråganKalmar län
  Österberg, Sven-ErikSNejsakfråganVästmanlands län
  Östros, ThomasSNejsakfråganUppsala län