Till innehåll på sidan

Postservice och grundläggande betaltjänster

Betänkande 2010/11:TU25

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 juni 2011

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster (TU25)

Riksdagen sa nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster från allmänna motionstiden 2010. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om statens ansvar för postservice, fastighetsboxar, gemensamt porto inom Öresundsregionen och tillgång till grundläggande betaltjänster. Riksdagen anser att frågan om postservice och -tjänster för boende på landsbygden är viktig. Riksdagen förutsätter att regeringen och Post- och telestyrelsen bevakar frågan.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2011-05-17
Justering: 2011-05-19
Trycklov till Gotab och webb: 2011-05-23
Trycklov: 2011-05-23
Trycklov: 2011-05-25
Reservationer: 2
Betänkande 2010/11:TU25

Alla beredningar i utskottet

2011-05-04T22:00:00Z, 2011-05-11T22:00:00Z, 2011-05-16T22:00:00Z

Nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster (TU25)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster från allmänna motionstiden 2010. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om statens ansvar för postservice, fastighetsboxar, gemensamt porto inom Öresundsregionen och tillgång till grundläggande betaltjänster. Utskottet anser att frågan om postservice och -tjänster för boende på landsbygden är viktig. Utskottet förutsätter att regeringen och Post- och telestyrelsen bevakar frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Behandling: 2011-06-08
Webb-tv

Webb-tv, Postservice och grundläggande betaltjänster

Debatt om förslag 2010/11:TU258 juni 2011

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 68 Marianne Åhman (Fp)
Herr talman! I dag ska trafikutskottet överlämna betänkandet Postservice och grundläggande betaltjänster . Det innehåller 14 motioner från den allmänna motionstiden. Dessa frågor är viktiga för alla invånare i hela vårt avlånga land. Posten har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Från att en mycket vanlig fråga i varje hem har varit: Har posten kommit? har den frågan bytts ut mot: Funkar Internet, har du kollat mejlen? Grunden till detta är naturligtvis att post och grundläggande betaltjänster har fått en ökad konkurrens från elektronisk kommunikation. EU har mött denna förändring genom att sedan mitten av 1990-talet börja arbetet med att skapa en inre marknad och avskaffa de nationella postmonopolen. Detta skulle ske "gradvis och kontrollerat" kan vi läsa i betänkandet. EU:s postdirektiv om detta har kommit med anvisningar i tre omgångar. Utifrån dessa infördes i Sverige en ny postlag och en ny postförordning i september 2010. I 1 § postlagen står att läsa att "det skall finnas posttjänst i hela landet som innebär att alla kan ta emot brev och brevförsändelser om högst 20 kg". Tillsynsmyndighet för post och betaltjänsters regelverk är PTS, Post- och telestyrelsen. De ska säkerställa att postservicen även i fortsättningen är kostnadsorienterad, icke diskriminerande och öppen för insyn. Detta ska kontinuerligt återrapporteras till regeringen. Viktigt att understryka är att personer med funktionsnedsättning och äldre i glesbygd är garanterade post och grundläggande betaltjänster i anslutning till bostaden genom två särskilda upphandlingar. Herr talman! När det gäller frågan om tillgång till grundläggande betaltjänster har det också förändrats från att ha varit ett statligt åtagande som Posten AB genom Svensk Kassaservice AB haft till att bli konkurrensutsatt på marknaden och med uppföljningsansvar för staten. En avveckling av kassaservice beslutades i juli 2008. Även här har riksdagen beslutat om ett nytt mål, nämligen att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. PTS fick uppdraget att upphandla de berörda tjänsterna på de orter och i den landsbygd där behovet av dessa tjänster inte tillgodoses av marknaden. Däremot ingick inte hantering av dagskassor i upphandlingsuppdraget då det ansågs att det fanns en konkurrerande öppen marknad för detta. PTS har inom ramen för sin tillsynsverksamhet även uppdraget att undersöka svenska befolkningens användning av post och betaltjänster. Som jag nyss nämnde visar den senaste rapporten att betalningsmönster och förutsättningar för kontanthantering i samhället förändrats i grunden. För att inte minst lyfta fram landsbygds- och skärgårdsperspektivet i denna fråga vill utskottet särskilt betona de två grundläggande målen för post och grundläggande betaltjänster i sitt betänkande. Det första är postlagens mål att det ska finnas posttjänst i hela landet som innebär att alla kan ta emot brev och brevförsändelser. Det andra är målet för grundläggande betaltjänster och innebär att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Herr talman! Utskottet avstyrker samtliga motioner i betänkandet. Mot detta står två reservationer. Med denna inledning överlämnas betänkandet till riksdagen för debatt.

Anf. 69 Gunilla Carlsson i Hisin (S)
Herr talman! När skickade du ett vykort senast? För min egen del, herr talman, sker det alldeles för sällan. I dag blir man riktigt glad när det dimper ned ett vykort i brevlådan, och jag tror inte att jag är ensam om det. Även om jag, precis som säkert ni andra, tycker att det är kul att få en hälsning via sms är det ändå något speciellt när det ligger ett vykort i brevlådan. Herr talman! Om man läser Postens årliga rapport Brevvanor som bygger på en TNS-Sifoundersökning om svenskarnas vanor och attityder till elektronisk och fysisk kommunikation framgår det att svenskarna fortfarande håller det fysiska brevet högt när det gäller hur man vill ta emot viktig information. Nästan nio av tio anger att det är viktigt att de själva får välja hur företag och myndigheter skickar information till dem. Det är den högsta siffran som uppnåtts under de sex år som undersökningen har genomförts. Och nära sju av tio blir mycket irriterade om de inte själva får bestämma. Av undersökningen framgår att klart fler svenskar tycker att det är viktigt att kunna ta emot räkningar, information om pensionen, deklarationsunderlag och deklarationsblanketter som fysiska brev jämfört med att få det i elektroniskt format. Alla åldersgrupper framhåller betydelsen av det fysiska brevet. Herr talman! I dagens betänkande TU25, som är ett motionsbetänkande från den allmänna motionstiden, behandlas frågor om post och grundläggande betaltjänster. Posten är viktig både för att man som enskild ska kunna skicka och få post och för att företag ska kunna skicka räkningar och annat material. För de flesta av oss är det en självklarhet att vi får posten hem i brevlådan eller i brevinkastet, men tyvärr gäller det inte för alla. För oss socialdemokrater, herr talman, är det viktigt att det finns en väl fungerande postservice i hela landet. Vi är nöjda med det förtydligande av utskottets ställningstagande som finns i dagens betänkande, där man lyfter fram att man anser det viktigt att frågan om situationen för boende på landsbygden följs och att man förutsätter att regeringen och PTS bevakar frågan om samhällets behov av posttjänster och postservice av god kvalitet och hög tillgänglighet i hela landet. När det däremot gäller utskottets ställningstagande beträffande fastighetsboxar är vi socialdemokrater inte särskilt nöjda. Vi tycker att fastighetsboxar är ett bra och effektivt sätt att dela ut post. Jag har själv haft möjlighet att praktisera som brevbärare. Då fick jag dela ut post i ett flerfamiljshus utan fastighetsboxar. Det var tungt och ganska jobbigt, och jag har därför full förståelse för att brevbärare som varje dag springer upp och ned i trappor gärna vill ha fastighetsboxar för att minska risken för förslitningsskador. Att utskottsmajoriteten i betänkandet skriver att det är en fråga för Arbetsmiljöverket tycker jag är anmärkningsvärt, men, herr talman, jag är inte särskilt förvånad. Att en moderatledd regering skulle fatta några beslut som förbättrade arbetsmiljön för arbetstagare finns nog inte på kartan. Vi socialdemokrater anser att det krävs ett politiskt initiativ för att påskynda utvecklingen av införandet av fastighetsboxar. Även om det i dag i en del nybyggnationer monteras fastighetsboxar krävs mycket mer för att uppnå ett önskat resultat. Herr talman! Jag har under min tid i trafikutskottet, som nu närmar sig ett riksdagsår, fått ett flertal brev från medborgare runt om i landet som lyfter fram att de inte har betalnings- och kassaservice i närheten av bostaden. Det är en viktig förutsättning för människors möjlighet att bo kvar i vissa områden och för andra att etablera sig där. Även om de flesta sköter sina betalningar via Internet, autogiro eller giroinbetalningar finns det fortfarande ett stort behov av betal- och kassaservice. Många vittnar om att sedan Svensk Kassaservice upphörde har betaltjänsterna på landsbygden avsevärt försämrats. I den rapport som Länsstyrelsen i Dalarnas län på regeringens uppdrag tagit fram pekas det på att framför allt äldre och funktionshindrade personer drabbas extra hårt. Att ombuden inte har skyldighet att ta emot företagens dagskassor är ett annat problem som rapporten pekar på. Det måste finnas bra möjligheter för alla småföretagare i glesbygden att på ett tryggt och säkert sätt kunna hantera sina dagskassor. Det upplever man inte är fallet i dag. För oss socialdemokrater är det viktigt att alla har tillgång till en väl fungerande betal- och kassaservice oavsett var i landet man bor. Därför måste staten även fortsättningsvis ta ansvar för att upprätthålla en väl fungerande betal- och kassaservice, och det nuvarande systemet måste ses över. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till reservationen 1, men jag står självfallet bakom samtliga reservationer. (Applåder)

Anf. 70 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Herr talman! "Som ett brev på posten", brukar vi säga när vi menar att någonting garanterat kommer. Många poeter och författare har romantiserat breven under många år, och även artister tar upp postteman i sina verk, såsom The Beatles med Please Mr. Postman och Gyllene Tider med Skicka ett vykort, älskling , bara för att nämna några. I dag debatterar vi här i kammaren postservice och grundläggande betaltjänster. En ny postlag trädde i kraft den 1 september 2010. Som en följd av detta utsåg PTS Posten AB till tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten. Det innebär bland annat att Posten AB ansvarar för insamling och utdelning av post fem dagar i veckan i hela landet. Syftet med beslutet är att säkerställa att alla i Sverige får en postservice med god kvalitet till rimliga priser. Grundläggande betaltjänster handlar om att alla i Sverige ska kunna ta ut pengar och betala räkningar till rimliga priser. Dessa tjänster ska i första hand tillhandahållas av marknadens aktörer. Men om det skulle vara så att marknaden inte räcker till, exempelvis i glesbygd, kan staten gå in och säkra de grundläggande betaltjänsterna. Men det finns en hel del utmaningar när det gäller post- och betaltjänster. Minskade brevvolymer och en mycket begränsad konkurrens präglar den svenska postmarknaden. Under år 2010 skickades en halv miljard färre brev än under år 2000. Marknaden domineras av Posten AB som har 88 procent av alla försändelser. Bring Citymail har en betydligt mindre marknadsandel på ca 12 procent. Trots att det finns 33 postoperatörer i Sverige hanterar de andra, förutom de två sistnämnda, bara en halv procent av alla postförsändelser. Man kan bara konstatera att det är en tuff marknad för de mindre operatörerna, och det är utmanande för nya operatörer att ta sig in på denna marknad. Många betalningar sker numera via autogiro eller Internet, men om människor inte har tillgång till tekniken eller inte använder den av olika skäl kan det bli problematiskt att betala räkningar. Oftast gäller detta de äldre och personer med olika funktionshinder. Hur kan vi lösa detta? Herr talman! För att säkerställa bra post- och betalservice måste vi fokusera på behoven och människan, inte på systemet. PTS, Post- och telestyrelsen, är den myndighet som är ansvarig på området och följer upp tillgängligheten till post- och betaltjänster. Myndigheten genomför även en årlig undersökning av den svenska befolkningens användning av post- och betaltjänster. Ifall det skulle uppstå brister i servicen ska PTS rapportera detta till regeringen och föreslå lämpliga åtgärder. Här måste jag påpeka att enligt undersökningar är svenskarna generellt sett nöjda med postservicen. Frågan är dock ständigt aktuell och viktig för alliansregeringen, som i 2011 års regleringsbrev gav PTS i uppdrag att göra en uppföljning och analys rörande posttjänster med information om den faktiska och möjliga tillgängligheten till posttjänster i alla delar av landet samt om konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet. Trots minskade brevvolymer, som till viss del kan förklaras med utvecklingen av elektroniska kommunikationstjänster, är posttjänster fortfarande mycket viktiga inte minst för många företag och även för utvecklingen av e-handel. Visst beställer man på nätet, men sedan måste varorna levereras till mottagarna snabbt, säkert och smidigt. Enligt Postens och Handelns Utredningsinstituts undersökning e-barometern omsatte e-handeln 25 miljarder kronor under 2010. Det är en stor tillväxt, med 13 procent jämfört med 2009. Bara under de senaste fem åren har e-handeln nästan tredubblats. När det gäller tillgång till grundläggande betaltjänster beslutade vi här i riksdagen om ett nytt mål för politiken för de grundläggande betaltjänsterna. Detta mål, som gäller sedan 2008, är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Nu har även länsstyrelserna fått i uppdrag från regeringen att bevaka att det finns grundläggande betaltjänster som motsvarar samhällets behov. För att även äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till post- och betaltjänster garanteras detta för dem i anslutning till bostaden genom två särskilda upphandlingar. Herr talman! Jag tycker att det är bäst med behovsstyrd utveckling med människan i centrum och att man även behöver förstå behoven. Om Henry Ford hade frågat kunderna vad de ville ha hade svaret sannolikt varit snabbare hästar, medan behovet var snabbare transportmedel. Det är därför det är så viktigt att främja nytänkande, kreativitet och innovationer. Därför är jag nu glad att PTS stöder ett väldigt spännande utvecklingsprojekt som ska göra det möjligt för fler att utföra tjänster digitalt. Tanken är att personer som saknar dator eller smart mobiltelefon ska kunna betala räkningar via sin tv. En vanlig tv-apparat brukar finnas i varje hushåll i princip i hela landet. Ippi, som systemet heter, nås via GSM-nätet som har mycket god täckning i hela landet, även i glesbygd. Enkla applikationer som kan användas via tv:n tas fram av bland annat banker. På så sätt kan även äldre, personer med funktionshinder och de som saknar Internetuppkoppling eller teknisk utrustning som dator betala sina räkningar och även kommunicera med familj och bekanta. Herr talman! P.S. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på alla reservationer.

Anf. 71 Gunilla Carlsson i Hisin (S)
Herr talman! Eliza Roszkowska Öberg lyfte i sitt anförande fram detta med betaltjänster och att det är viktigt att de ska finnas i hela landet. Men i dag får vi rapporter om att man inte upplever det så, inte minst i glesbygd. Företagarna lyfter fram att det är svårt att driva företag då dessa tjänster inte finns runt om. Man säger nu i betänkandet att man ska titta på den här frågan, men man kan inte göra någonting förrän efter juni 2012. Min fråga till Eliza är: Vad är det man tänker göra efter 2012 när den nya upphandlingsperioden kommer?

Anf. 72 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Herr talman! Som jag nämnde redan i mitt anförande är PTS, Post- och telestyrelsen, den myndighet som ansvarar, så det fungerar i praktiken i alla delar av landet, även i glesbygden. Vi har satt som ett politiskt mål att det ska finnas grundläggande betaltjänster och även posttjänster i hela landet oavsett var man bor. Man ska ha rätt till detta. I år ska PTS göra en särskild analys och titta just på vilka områden som är problematiska och vilka åtgärder vi skulle kunna vidta för att lösa dessa problem. Det är absolut inte någonting som vi kan säga är fixat nu, utan vi måste följa upp det här. Och vi arbetar fortfarande för att den här post- och betalservicen är så bra som möjligt i hela landet.

Anf. 73 Gunilla Carlsson i Hisin (S)
Herr talman! Ja, det låter ju bra. Jag hoppas verkligen att man tar till sig de här synpunkterna som kommer fram. För oss som kan ta del av de här tjänsterna är det ganska självklart, men så fort vi märker att det inte fungerar blir det en frustration och ett jättesvårt moment för många människor. Jag hoppas alltså verkligen att man kommer att följa denna fråga och att man gör någonting åt detta. Min andra fråga handlar om fastighetsboxar. Eliza Roszkowska Öberg lyfter inte fram frågan över huvud taget i sitt anförande. Det fanns tidigare ett tydligt besked till PTS att de skulle jobba för att det skulle införas fastighetsboxar i alla fastigheter. Det valde den sittande regeringen att plocka bort. I betänkandet i dag hänvisar man till att detta inte är någon politisk fråga utan en fråga om arbetsmiljö. Det handlar om arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverket. Precis som jag sade i mitt anförande är detta inte en regering som visar på att man tycker att arbetsmiljöfrågorna är de viktigaste frågorna på dagordningen. Man har faktiskt dragit ned på resurserna till Arbetsmiljöverket, vilket gör att inspektionerna blir allt färre. Att då hänvisa ett betänkande till just Arbetsmiljöverket är anmärkningsvärt, tycker jag. Jag skulle vilja höra vad det är som gör att man inte vill underlätta för en så stor yrkeskår som brevbärarna faktiskt är. Det skulle även underlätta för de boende i fastigheterna. Ibland är det nämligen bättre att få posten i en fastighetsbox än att den ska läggas i brevinkastet, vilket gör att det tydligt syns att personen inte är hemma eftersom det syns hur brevhögen bara växer och växer. Dessutom kan det kännas otryggt att saker kan kastas in i brevinkastet. Varför är man så emot att försöka driva på utvecklingen vad gäller införande av fastighetsboxar?

Anf. 74 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Herr talman! Ja, fastighetsboxar är en väldigt smidig lösning. Det måste man erkänna. De infördes framför allt för att underlätta och effektivisera posttjänster. På köpet får man just bättre arbetsmiljö för brevbärarna. Här har Gunilla Carlsson redan delvis svarat på sin egen fråga, för det är just Arbetsmiljöverket som hanterar denna fråga och inte trafikutskottet. Det är inte heller postlagen, som ligger inom trafikutskottets beredningsområde, som reglerar detta, utan det är arbetsmiljölagstiftningen som gäller. Här är det dock viktigt att komma ihåg att utvecklingen sker väldigt fort. Nu är det nästan vart fjärde hushåll i flerfamiljshus i Sverige som redan har fastighetsbox, och antalet ökar för varje år - varje månad till och med. Nya byggnader planeras också redan med plats för fastighetsboxar i entrén. Det är även viktigt att komma ihåg att det bästa är om detta sker på människors villkor så att vi har ganska mycket förtroende för att människor på frivilligt sätt, utan något särskilt tvång från politikerna eller PTS, kan installera fastighetsboxarna. Jag vet att det finns många engagerade aktörer på marknaden som hjälper till och ser till att fler och fler kan använda sig av fastighetsboxar i flerfamiljshus.

Anf. 75 Anders Åkesson (C)
Herr talman! Låt mig inledningsvis yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande i fråga om postservice och grundläggande betaltjänster och avslag på de reservationer som är kopplade till detta betänkande. Låt mig sedan börja med att konstatera att för mig som centerpartist är frågan om god tillgång till postservice och betaltjänster för boende, oaktat ålder, över hela landet viktig. Det är viktigt att den följs upp, och jag förutsätter att regeringen genom sin myndighet PTS fortsätter att bevaka frågan om alla människors behov av posttjänster och grundläggande betaltjänster. De ska vara av god kvalitet och ha hög tillgänglighet i hela landet. Herr talman! Antalet fysiska brev som skickas i Sverige är fortfarande väldigt stort, som tidigare nämnts i debatten. Det är runt 3 miljarder om året. Denna volym, antalet brev och försändelser, fortsätter dock att minska. Självklart är det så att införande av ny teknik, exempelvis elektroniska kommunikationer, är en viktig förklaring till minskade volymer av postförsändelser. Vi kan också konstatera att antalet hushåll som bara får sin post två till fyra dagar i veckan och därmed undantas från lagstiftningen om daglig utdelning har minskat. Från att i början av 1990-talet har varit runt 1 600 hushåll i landet var det 2009 nere under strax under 1 000 hushåll. Likaså vet vi att betalningsmönster och förutsättningar för kontanthantering i samhället förändrats i grunden de senaste åren, precis som fysiska försändelser och brev. Samtidigt som detta sker är det så att personer med funktionsnedsättning och äldre personer, i synnerhet på landsbygd, ska garanteras postservice och grundläggande betaltjänster i anslutning till sin bostad. Det sker genom av samhället särskilt upphandlade tjänster. Det är bra, och på så sätt blir samhällets insats för att alla ska ha del av samhällsservicen mycket mer träffsäker än med det gamla systemet. Herr talman! Den 1 september i fjol infördes en ny postlag och en ny postförordning i Sverige. Där konstateras att den samhällsomfattande posttjänsten ska ha samma omfattning och kvalitet som tidigare. Post- och telestyrelsen, myndigheten PTS, ges tydligare och mycket mer långtgående befogenheter i tillsyn och uppföljning av hur servicen fungerar enligt samma nya postlag. I sammanhanget kan nämnas att PTS i 2011 års regleringsbrev från regeringen fått i uppdrag att göra en uppföljning och analys rörande posttjänster med information om den faktiska och möjliga tillgängligheten till posttjänster i landets alla delar och hur den nya regleringen på postområdet har påverkat utvecklingen på postmarknaden. Herr talman! Som jag inledde med att säga är det av stor betydelse att det finns en väl fungerande postservice i hela landet som tryggar att medborgarna ges en god service. Det är likaså viktigt att situationen hela tiden följs upp, och jag liksom utskottet förutsätter att regeringen och PTS bevakar och följer frågan. År 2007 beslutades här i riksdagen att den grundläggande kassaservice som tidigare tillhandahållits av Posten AB genom det helägda dotterbolaget Svensk Kassaservice AB skulle ersättas med ett statligt åtagande att tillhandahålla grundläggande betaltjänster. Med detta avses tre tjänster: betalningsförmedling, det vill säga möjligheten att betala räkningar och ta emot utbetalningar, uttag av kontanter samt hantering av dagskassor från näringsidkare och ideella föreningar. Riksdagen beslutade även om ett nytt mål för politiken för de grundläggande betaltjänsterna som innebär att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Målet gäller från och med den 1 juli 2008. Post- och telestyrelsen fick i september 2007 regeringens uppdrag att upphandla de grundläggande betaltjänsterna på de orter och den landsbygd där behovet av dessa tjänster inte kunde tillgodoses på annat sätt. Regeringen har vidare givit landets länsstyrelser i uppdrag att bevaka att det finns grundläggande betaltjänster över hela landet som motsvarar människors och företags verkliga behov. De upphandlade betaltjänsterna omfattar numera kontantuttag och betalning av räkningar. När det gäller hantering av dagskassor gjorde PTS bedömningen att landets näringsidkare och ideella föreningar hade möjlighet att köpa dessa tjänster från banker och värdetransportföretag på en redan konkurrensutsatt marknad. Dessa tjänster upphandlades därför inte. Av regeringens budgetproposition för 2009 framgår dock att om det vid en uppföljning visade sig finnas behov, till exempel av hantering av dagskassor, som inte tillgodosågs av de tjänster som tillhandahålls på marknaden skulle även dagskassehanteringen kunna komma att upphandlas. För att personer med funktionsnedsättning och äldre i glesbygd ska få tillgång till betaltjänster i anslutning till bostaden har regeringen även uppdragit åt PTS att upphandla så kallad utsträckt betaltjänstservice. Med äldre avses människor över 80 år. Upphandlingen avslutades i november 2008, och avtal har tecknats med ICA Banken AB och Kuponginlösen AB. Det är Posten AB som anlitas som underleverantör. Det är precis samma villkor för att få tjänsten som gällde för den tidigare utsträckta tjänsten för äldre och funktionsnedsatta. Herr talman! Efter det att den nuvarande upphandlingen löper ut i juni 2012 förutsätter jag att en ny upphandling av dessa tjänster behöver göras. PTS har av regeringen fått i uppdrag att bland annat kartlägga och analysera behovet av grundläggande betaltjänster efter juni 2012. Under de senaste åren har betalningsmönster och förutsättningar för kontanthanteringen i samhället förändrats. Den betaltjänstreform som riksdagen beslutade om 2007 var mot denna bakgrund nödvändig, naturlig och klok. Landets länsstyrelser har i uppdrag att följa upp reformen. De har identifierat två problemområden med den reform som genomfördes, dels hantering av dagskassorna, dels uttag av kontanter för äldre och personer med funktionshinder. Herr talman! Jag förutsätter att dessa problemområden kommer att uppmärksammas inom ramen för det uppdrag om analys och ny upphandling som PTS har fått och förväntas få av regeringen.

Anf. 76 Stina Bergström (Mp)
Herr talman! Även om de flesta betalningar i dag görs via Internet är det många som ibland eller ofta har behov av betalnings- och kassaservice. Det gäller även den tredjedel av landets invånare som bor på landsbygden. Alla har inte tillgång till dator. Alla har inte tillgång till bredband. Men alla måste vi betala räkningar, och vi behöver ta ut och sätta in pengar. Miljöpartiet har i olika sammanhang föreslagit en lokal samordning av statlig verksamhet, som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Posten och Svensk Kassaservice. Regeringen har valt att i stället för att på det här sättet effektivisera och samordna samhällsservicen på landsbygden lämna över den till marknaden. I betänkandet kan vi läsa att det ska vara marknaden som ska tillhandahålla de grundläggande betaltjänsterna. Staten ska bara övervaka att så sker. Nu har det, inte överraskande, visat sig att marknaden är måttligt intresserad av att ägna sig åt samhällsservice på landsbygden. Nu har det visat sig att regeringens politik har fått negativa konsekvenser bland annat för småföretagare i gles- och landsbygd och för äldre och funktionshindrade. Det är fler som har sagt det här i dag. Men, herr talman, en väl fungerande betalnings- och kassaservice är en viktig landsbygdsfråga. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leva på landet och också en förutsättning för att fler ska vilja etablera företag på landet och bosätta sig där. För Miljöpartiet är service på landsbygden en viktig fråga. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 2 om tillgång till grundläggande betaltjänster. (Applåder)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2011-06-08
Förslagspunkter: 4, Acklamationer: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ansvar för postservice
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna
2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD) yrkandena 12, 13 och 21,
2010/11:T215 av Bengt-Anders Johansson och Lena Asplund (båda M) och
2010/11:T401 av Börje Vestlund och Agneta Gille (båda S).
2. Fastighetsboxar m.m.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T271 av Kerstin Engle och Eva-Lena Jansson (båda S),
2010/11:T335 av Solveig Zander och Karin Nilsson (båda C),
2010/11:T360 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),
2010/11:T404 av Agneta Gille (S) och
2010/11:T406 av Carina Ohlsson (S).
  • Reservation 1 (S)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP22003
FP19005
C21002
SD20000
KD17002
V16102
Totalt21297040
Ledamöternas röster
NamnPartiRöstOmröstningValkrets
Abele, AntonMJasakfråganStockholms kommun
Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
Adelsbo, ChristerSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Adolfsson Elgestam, CarinaSNejsakfråganKronobergs län
Ahlberg, Ann-ChristinSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlin, UrbanSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Akej, ChristerMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Al-Sahlani, AbirCJasakfråganStockholms kommun
Alfsson, ThoralfSDJasakfråganÖstergötlands län
Almqvist, ErikSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, PhiaSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
Andersson, AndersKDJasakfråganKalmar län
Andersson, MagdalenaMJasakfråganJönköpings län
Andersson, Jan RMFrånvarandesakfråganKalmar län
Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson, YvonneKDJasakfråganÖstergötlands län
Andrén, GunnarFPJasakfråganStockholms län
Anger, StaffanMJasakfråganVästmanlands län
Arkelsten, SofiaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Arleklo, AnnSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Arnold, OttoKDJasakfråganSkåne läns södra
Arvidsson Wemmert, LindaMJasakfråganSkåne läns södra
Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
Astudillo, LucianoSNejsakfråganMalmö kommun
Ataseven, MetinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSNejsakfråganÖrebro län
Axén, GunnarMJasakfråganÖstergötlands län
B Kjellin, MargaretaMJasakfråganGävleborgs län
Backman, HansFPJasakfråganGävleborgs län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
Beckman, HannesMJasakfråganUppsala län
Bengtson Skogsberg, EvaMJasakfråganKalmar län
Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
Berg, BengtVJasakfråganVärmlands län
Berg, MarianneVJasakfråganMalmö kommun
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSNejsakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
Bernhardsson, BoSNejsakfråganSkåne läns södra
Bill, PerMJasakfråganUppsala län
Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Björlund, TorbjörnVNejsakfråganÖstergötlands län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
Blix, GustavMJasakfråganStockholms kommun
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brinck, CeciliaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Brink, JosefinVJasakfråganStockholms kommun
Brodén, AnitaFPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Brodén, Anne MarieMJasakfråganHallands län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Bucht, Sven-ErikSNejsakfråganNorrbottens län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Caplan, StefanMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, Clas-GöranSNejsakfråganKronobergs län
Carlsson, GunillaSNejsakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
Ceballos, BodilMPJasakfråganGävleborgs län
Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Damberg, MikaelSFrånvarandesakfråganStockholms län
Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSNejsakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Ehn, TinaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ehrencrona, MagnusMPJasakfråganSkåne läns västra
Ekeroth, KentSDJasakfråganStockholms län
Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
Elinderson, LarsMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Eneroth, TomasSNejsakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engelhardt, ChristerSNejsakfråganGotlands län
Engle, KerstinSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Enochson, AnnelieKDJasakfråganGöteborgs kommun
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ericson, Gunvor GMPJasakfråganSödermanlands län
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, PeterMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Ernkrans, MatildaSNejsakfråganÖrebro län
Ertsborn, JanFPFrånvarandesakfråganHallands län
Federley, FredrickCJasakfråganStockholms kommun
Ferm, MariaMPJasakfråganMalmö kommun
Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Flanking, AndersCJasakfråganGöteborgs kommun
Flyborg, EvaFPJasakfråganGöteborgs kommun
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Fransson, JosefSDJasakfråganMalmö kommun
Fridolin, GustavMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
From, IsakSNejsakfråganVästerbottens län
G Forslund, KennethSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Gerdau, MatsMJasakfråganStockholms län
Gille, AgnetaSNejsakfråganUppsala län
Granbom Ellison, KarinFPJasakfråganÖstergötlands län
Granlund, MarieSNejsakfråganMalmö kommun
Green, MonicaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSNejsakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Gustafsson, LarsKDFrånvarandesakfråganHallands län
Gustafsson, BillySNejsakfråganÖstergötlands län
Güclü Hedin, RozaSNejsakfråganDalarnas län
Habsburg Douglas, WalburgaMJasakfråganSödermanlands län
Haby, SusannaMJasakfråganGöteborgs kommun
Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
Hagberg, LiselottFPJasakfråganSödermanlands län
Haglö, KerstinSNejsakfråganBlekinge län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms kommun
Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSNejsakfråganStockholms kommun
Hamilton, Carl BFPJasakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Hellman, JörgenSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSödermanlands län
Heydari, ShadiyeSNejsakfråganGöteborgs kommun
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSNejsakfråganHallands län
Hoffstedt, GustafMJasakfråganGotlands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
Holm, UlfMPJasakfråganSkåne läns södra
Holma, SivVJasakfråganNorrbottens län
Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
Hultqvist, PeterSNejsakfråganDalarnas län
Husmark Pehrsson, CristinaMJasakfråganSkåne läns västra
Hägg, CarinaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Härstedt, KentSNejsakfråganSkåne läns västra
Högman, BeritSNejsakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Isovaara, LarsSDJasakfråganUppsala län
Jakobsson, LeifSNejsakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSNejsakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJasakfråganHallands län
Jeppsson, PeterSFrånvarandesakfråganBlekinge län
Jernbeck, IsabellaMJasakfråganStockholms län
Johansson, JohanMJasakfråganNorrbottens län
Johansson, AnnieCJasakfråganJönköpings län
Johansson, LarsSNejsakfråganGöteborgs kommun
Johansson, MatsMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johansson, Bengt-AndersMJasakfråganJönköpings län
Johansson, YlvaSNejsakfråganStockholms kommun
Johansson, Wiwi-AnneVJasakfråganVästra Götalands läns västra
Johansson, KennethCJasakfråganDalarnas län
Johansson, Ann-KristineSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Johnson, JacobVJasakfråganUppsala län
Johnsson, PeterSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Jomshof, RichardSDJasakfråganGävleborgs län
Jonsson, MattiasSNejsakfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSFrånvarandesakfråganKalmar län
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms län
Kamil, IsmailFPJasakfråganUppsala län
Kaplan, MehmetMPJasakfråganStockholms kommun
Karlsson, ChristinaSNejsakfråganVästernorrlands län
Karlsson, SaraSNejsakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, AnnelieSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, AndersSNejsakfråganSkåne läns västra
Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
Kerimo, YilmazSFrånvarandesakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMFrånvarandesakfråganStockholms län
Kronlid, JuliaSDJasakfråganSkåne läns södra
Kvarnström, KurtSNejsakfråganDalarnas län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köhler, KatarinaSNejsakfråganVästerbottens län
Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
Leander, HelenaMPJasakfråganUppsala län
Lilja, LarsSNejsakfråganVästerbottens län
Liljevall, DésiréeSNejsakfråganKalmar län
Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Linander, JohanCJasakfråganSkåne läns södra
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSNejsakfråganStockholms kommun
Linde, HansVJasakfråganGöteborgs kommun
Lindestam, ÅsaSNejsakfråganGävleborgs län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
Lunderquist, KajsaMJasakfråganMalmö kommun
Lundgren, ElinSNejsakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Lundqvist-Brömster, MariaFPJasakfråganVästerbottens län
Lundström, NinaFPFrånvarandesakfråganStockholms län
Luttropp, AgnetaMPJasakfråganVästmanlands län
Lång, DavidSDJasakfråganStockholms kommun
Löfsjögård, MalinMJasakfråganStockholms län
Löfstrand, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmström, LouiseSNejsakfråganÖstergötlands län
Moberg, CarinaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Montan, GöranMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Munkhammar, JohnnyMJasakfråganStockholms län
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySNejsakfråganUppsala län
Nilsson, IngemarSNejsakfråganVästernorrlands län
Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Nilsson, KerstinSNejsakfråganSkåne läns södra
Nilsson, KarinCJasakfråganKronobergs län
Nilsson, PiaSNejsakfråganVästmanlands län
Nilsson, UlfFPJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, JennieSNejsakfråganHallands län
Nilsson, GustavMJasakfråganBlekinge län
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Nordqvist, KewMPJasakfråganJönköpings län
Nordén, MarieSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSNejsakfråganStockholms län
Odell, MatsKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Ohly, LarsVJasakfråganStockholms län
Olofsson, EvaVJasakfråganGöteborgs kommun
Olovsson, FredrikSNejsakfråganSödermanlands län
Olsen, LailaSNejsakfråganSkåne läns södra
Olsson, HansSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, LenaVFrånvarandesakfråganDalarnas län
Omanovic, JasenkoSNejsakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
Oskarsson, ChristinaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Oskarsson, IreneKDJasakfråganJönköpings län
Pagrotsky, LeifSNejsakfråganGöteborgs kommun
Palm, VeronicaSNejsakfråganStockholms kommun
Pehrson, JohanFPJasakfråganÖrebro län
Persson, PeterSNejsakfråganJönköpings län
Persson, KentVJasakfråganVästmanlands län
Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
Petersson, HeleneSNejsakfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms län
Pettersson, LeifSNejsakfråganNorrbottens län
Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
Petzäll, WilliamSDJasakfråganDalarnas län
Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
Pourbaix-Lundin, MariettaMJasakfråganStockholms län
Pärssinen, RaimoSNejsakfråganGävleborgs län
Pålsson, MargaretaMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganÖrebro län
Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Ripa, HenrikMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Romson, ÅsaMPJasakfråganStockholms kommun
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roszkowska Öberg, ElizaMJasakfråganStockholms län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Runeson, CarinSNejsakfråganDalarnas län
Rådberg, PeterMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Rådhström, Jan-EvertMJasakfråganVärmlands län
Sandberg, GunnarSNejsakfråganJämtlands län
Sander, MatsMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Sandstedt, MargaretaSDJasakfråganVästmanlands län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Sellström, AndersKDJasakfråganVästerbottens län
Sigfrid, KarlMJasakfråganStockholms län
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Skalin, JohnnySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Sonidsson, EvaSNejsakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
SteeleKarlström, AnnaFPJasakfråganStockholms län
Stenberg, MariaSNejsakfråganNorrbottens län
Strand, ThomasSNejsakfråganJönköpings län
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSNejsakfråganVärmlands län
Svedberg, PerSNejsakfråganGävleborgs län
Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSNejsakfråganBlekinge län
Sydow, HenrikMJasakfråganHallands län
Sydow, BjörnSNejsakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganGöteborgs kommun
Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSNejsakfråganÖstergötlands län
Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
Tiefensee, RogerCJasakfråganSödermanlands län
Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
Torstensson, ÅsaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Tysklind, LarsFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Valtersson, MikaelaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Vestlund, BörjeSNejsakfråganStockholms kommun
Vilhelmsson, JessikaMJasakfråganUppsala län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Waberi, AbdirizakMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Wachtmeister, PederMJasakfråganSödermanlands län
Waidelich, TommySFrånvarandesakfråganStockholms län
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallén, AnnaSNejsakfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wasberg, MeeriSFrånvarandesakfråganStockholms län
Westerholm, BarbroFPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Wetterstrand, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
Wickberg, MarieCJasakfråganVärmlands län
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
Wiklander, TonySDJasakfråganSkåne läns västra
Wikström, RuneMFrånvarandesakfråganStockholms län
Winbäck, ChristerFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Ygeman, AndersSNejsakfråganStockholms kommun
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Zedell, ChristinaSNejsakfråganStockholms län
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Åhman, MarianneFPJasakfråganVärmlands län
Åkerlund, JonasSDJasakfråganBlekinge län
Åkesson, JimmieSDJasakfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Åström, KarinSNejsakfråganNorrbottens län
Öholm, OskarMJasakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSNejsakfråganKalmar län
Österberg, Sven-ErikSNejsakfråganVästmanlands län
Östros, ThomasSNejsakfråganUppsala län
3. Gemensamt porto inom Öresundsregionen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion
2010/11:T333 av Hans Wallmark m.fl. (M).
4. Tillgång till grundläggande betaltjänster
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T245 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (båda M),
2010/11:T262 av Maria Stenberg (S) och
2010/11:T348 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (båda S).
  • Reservation 2 (S, MP, V)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP02203
FP18006
C21002
SD20000
KD17002
V01702
Totalt173136040
Ledamöternas röster
NamnPartiRöstOmröstningValkrets
Abele, AntonMJasakfråganStockholms kommun
Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
Adelsbo, ChristerSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Adolfsson Elgestam, CarinaSNejsakfråganKronobergs län
Ahlberg, Ann-ChristinSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlin, UrbanSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Akej, ChristerMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Al-Sahlani, AbirCJasakfråganStockholms kommun
Alfsson, ThoralfSDJasakfråganÖstergötlands län
Almqvist, ErikSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPNejsakfråganVästerbottens län
Andersson, PhiaSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
Andersson, AndersKDJasakfråganKalmar län
Andersson, MagdalenaMJasakfråganJönköpings län
Andersson, Jan RMFrånvarandesakfråganKalmar län
Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
Andersson, YvonneKDJasakfråganÖstergötlands län
Andrén, GunnarFPJasakfråganStockholms län
Anger, StaffanMJasakfråganVästmanlands län
Arkelsten, SofiaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Arleklo, AnnSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Arnold, OttoKDJasakfråganSkåne läns södra
Arvidsson Wemmert, LindaMJasakfråganSkåne läns södra
Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
Astudillo, LucianoSNejsakfråganMalmö kommun
Ataseven, MetinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSNejsakfråganÖrebro län
Axén, GunnarMJasakfråganÖstergötlands län
B Kjellin, MargaretaMJasakfråganGävleborgs län
Backman, HansFPJasakfråganGävleborgs län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
Beckman, HannesMJasakfråganUppsala län
Bengtson Skogsberg, EvaMJasakfråganKalmar län
Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
Berg, BengtVNejsakfråganVärmlands län
Berg, MarianneVNejsakfråganMalmö kommun
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSNejsakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPNejsakfråganVärmlands län
Bernhardsson, BoSNejsakfråganSkåne läns södra
Bill, PerMJasakfråganUppsala län
Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Björlund, TorbjörnVNejsakfråganÖstergötlands län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
Blix, GustavMJasakfråganStockholms kommun
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brinck, CeciliaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Brink, JosefinVNejsakfråganStockholms kommun
Brodén, AnitaFPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Brodén, Anne MarieMJasakfråganHallands län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Bucht, Sven-ErikSNejsakfråganNorrbottens län
Börjesson, AgnetaMPNejsakfråganHallands län
Caplan, StefanMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, Clas-GöranSNejsakfråganKronobergs län
Carlsson, GunillaSNejsakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
Ceballos, BodilMPNejsakfråganGävleborgs län
Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Damberg, MikaelSFrånvarandesakfråganStockholms län
Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPNejsakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSNejsakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Ehn, TinaMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Ehrencrona, MagnusMPNejsakfråganSkåne läns västra
Ekeroth, KentSDJasakfråganStockholms län
Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
Elinderson, LarsMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Eneroth, TomasSNejsakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engelhardt, ChristerSNejsakfråganGotlands län
Engle, KerstinSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Enochson, AnnelieKDJasakfråganGöteborgs kommun
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Ericson, Gunvor GMPNejsakfråganSödermanlands län
Eriksson, JonasMPNejsakfråganÖrebro län
Eriksson, PeterMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Ernkrans, MatildaSNejsakfråganÖrebro län
Ertsborn, JanFPFrånvarandesakfråganHallands län
Federley, FredrickCJasakfråganStockholms kommun
Ferm, MariaMPNejsakfråganMalmö kommun
Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Flanking, AndersCJasakfråganGöteborgs kommun
Flyborg, EvaFPJasakfråganGöteborgs kommun
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Fransson, JosefSDJasakfråganMalmö kommun
Fridolin, GustavMPNejsakfråganSkåne läns norra och östra
From, IsakSNejsakfråganVästerbottens län
G Forslund, KennethSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Gerdau, MatsMJasakfråganStockholms län
Gille, AgnetaSNejsakfråganUppsala län
Granbom Ellison, KarinFPJasakfråganÖstergötlands län
Granlund, MarieSNejsakfråganMalmö kommun
Green, MonicaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSNejsakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Gustafsson, LarsKDFrånvarandesakfråganHallands län
Gustafsson, BillySNejsakfråganÖstergötlands län
Güclü Hedin, RozaSNejsakfråganDalarnas län
Habsburg Douglas, WalburgaMJasakfråganSödermanlands län
Haby, SusannaMJasakfråganGöteborgs kommun
Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
Hagberg, LiselottFPJasakfråganSödermanlands län
Haglö, KerstinSNejsakfråganBlekinge län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms kommun
Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSNejsakfråganStockholms kommun
Hamilton, Carl BFPJasakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Hellman, JörgenSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSödermanlands län
Heydari, ShadiyeSNejsakfråganGöteborgs kommun
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSNejsakfråganHallands län
Hoffstedt, GustafMJasakfråganGotlands län
Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
Holm, UlfMPNejsakfråganSkåne läns södra
Holma, SivVNejsakfråganNorrbottens län
Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
Hultqvist, PeterSNejsakfråganDalarnas län
Husmark Pehrsson, CristinaMJasakfråganSkåne läns västra
Hägg, CarinaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Härstedt, KentSNejsakfråganSkåne läns västra
Högman, BeritSNejsakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
Isovaara, LarsSDJasakfråganUppsala län
Jakobsson, LeifSNejsakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSNejsakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJasakfråganHallands län
Jeppsson, PeterSFrånvarandesakfråganBlekinge län
Jernbeck, IsabellaMJasakfråganStockholms län
Johansson, JohanMJasakfråganNorrbottens län
Johansson, AnnieCJasakfråganJönköpings län
Johansson, LarsSNejsakfråganGöteborgs kommun
Johansson, MatsMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johansson, Bengt-AndersMJasakfråganJönköpings län
Johansson, YlvaSNejsakfråganStockholms kommun
Johansson, Wiwi-AnneVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Johansson, KennethCJasakfråganDalarnas län
Johansson, Ann-KristineSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Johnson, JacobVNejsakfråganUppsala län
Johnsson, PeterSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Jomshof, RichardSDJasakfråganGävleborgs län
Jonsson, MattiasSNejsakfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSFrånvarandesakfråganKalmar län
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Kakabaveh, AminehVNejsakfråganStockholms län
Kamil, IsmailFPJasakfråganUppsala län
Kaplan, MehmetMPNejsakfråganStockholms kommun
Karlsson, ChristinaSNejsakfråganVästernorrlands län
Karlsson, SaraSNejsakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, AnnelieSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, AndersSNejsakfråganSkåne läns västra
Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
Kerimo, YilmazSFrånvarandesakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMFrånvarandesakfråganStockholms län
Kronlid, JuliaSDJasakfråganSkåne läns södra
Kvarnström, KurtSNejsakfråganDalarnas län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köhler, KatarinaSNejsakfråganVästerbottens län
Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
Leander, HelenaMPNejsakfråganUppsala län
Lilja, LarsSNejsakfråganVästerbottens län
Liljevall, DésiréeSNejsakfråganKalmar län
Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Linander, JohanCJasakfråganSkåne läns södra
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSNejsakfråganStockholms kommun
Linde, HansVNejsakfråganGöteborgs kommun
Lindestam, ÅsaSNejsakfråganGävleborgs län
Lindholm, JanMPNejsakfråganDalarnas län
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
Lunderquist, KajsaMJasakfråganMalmö kommun
Lundgren, ElinSNejsakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Lundqvist-Brömster, MariaFPJasakfråganVästerbottens län
Lundström, NinaFPFrånvarandesakfråganStockholms län
Luttropp, AgnetaMPNejsakfråganVästmanlands län
Lång, DavidSDJasakfråganStockholms kommun
Löfsjögård, MalinMJasakfråganStockholms län
Löfstrand, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmström, LouiseSNejsakfråganÖstergötlands län
Moberg, CarinaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Montan, GöranMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Munkhammar, JohnnyMJasakfråganStockholms län
Mutt, ValterMPNejsakfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySNejsakfråganUppsala län
Nilsson, IngemarSNejsakfråganVästernorrlands län
Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Nilsson, KerstinSNejsakfråganSkåne läns södra
Nilsson, KarinCJasakfråganKronobergs län
Nilsson, PiaSNejsakfråganVästmanlands län
Nilsson, UlfFPJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, JennieSNejsakfråganHallands län
Nilsson, GustavMJasakfråganBlekinge län
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
Nordin, LiseMPNejsakfråganGöteborgs kommun
Nordqvist, KewMPNejsakfråganJönköpings län
Nordén, MarieSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSNejsakfråganStockholms län
Odell, MatsKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Ohly, LarsVNejsakfråganStockholms län
Olofsson, EvaVNejsakfråganGöteborgs kommun
Olovsson, FredrikSNejsakfråganSödermanlands län
Olsen, LailaSNejsakfråganSkåne läns södra
Olsson, HansSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, LenaVFrånvarandesakfråganDalarnas län
Omanovic, JasenkoSNejsakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
Oskarsson, ChristinaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Oskarsson, IreneKDJasakfråganJönköpings län
Pagrotsky, LeifSNejsakfråganGöteborgs kommun
Palm, VeronicaSNejsakfråganStockholms kommun
Pehrson, JohanFPJasakfråganÖrebro län
Persson, PeterSNejsakfråganJönköpings län
Persson, KentVNejsakfråganVästmanlands län
Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
Petersson, HeleneSNejsakfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms län
Pettersson, LeifSNejsakfråganNorrbottens län
Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
Petzäll, WilliamSDJasakfråganDalarnas län
Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
Pourbaix-Lundin, MariettaMJasakfråganStockholms län
Pärssinen, RaimoSNejsakfråganGävleborgs län
Pålsson, MargaretaMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganÖrebro län
Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Ripa, HenrikMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Romson, ÅsaMPNejsakfråganStockholms kommun
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roszkowska Öberg, ElizaMJasakfråganStockholms län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Runeson, CarinSNejsakfråganDalarnas län
Rådberg, PeterMPNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Rådhström, Jan-EvertMJasakfråganVärmlands län
Sandberg, GunnarSNejsakfråganJämtlands län
Sander, MatsMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Sandstedt, MargaretaSDJasakfråganVästmanlands län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Sellström, AndersKDJasakfråganVästerbottens län
Sigfrid, KarlMJasakfråganStockholms län
Sjöstedt, JonasVNejsakfråganVästerbottens län
Skalin, JohnnySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Sonidsson, EvaSNejsakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
SteeleKarlström, AnnaFPFrånvarandesakfråganStockholms län
Stenberg, MariaSNejsakfråganNorrbottens län
Strand, ThomasSNejsakfråganJönköpings län
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSNejsakfråganVärmlands län
Svedberg, PerSNejsakfråganGävleborgs län
Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSNejsakfråganBlekinge län
Sydow, HenrikMJasakfråganHallands län
Sydow, BjörnSNejsakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganGöteborgs kommun
Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSNejsakfråganÖstergötlands län
Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
Tiefensee, RogerCJasakfråganSödermanlands län
Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
Torstensson, ÅsaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Tysklind, LarsFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Valtersson, MikaelaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Vestlund, BörjeSNejsakfråganStockholms kommun
Vilhelmsson, JessikaMJasakfråganUppsala län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Waberi, AbdirizakMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Wachtmeister, PederMJasakfråganSödermanlands län
Waidelich, TommySFrånvarandesakfråganStockholms län
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallén, AnnaSNejsakfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wasberg, MeeriSNejsakfråganStockholms län
Westerholm, BarbroFPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Wetterstrand, MariaMPNejsakfråganStockholms kommun
Wickberg, MarieCJasakfråganVärmlands län
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
Wiklander, TonySDJasakfråganSkåne läns västra
Wikström, RuneMFrånvarandesakfråganStockholms län
Winbäck, ChristerFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Ygeman, AndersSNejsakfråganStockholms kommun
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Zedell, ChristinaSNejsakfråganStockholms län
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Åhman, MarianneFPJasakfråganVärmlands län
Åkerlund, JonasSDJasakfråganBlekinge län
Åkesson, JimmieSDJasakfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Åström, KarinSNejsakfråganNorrbottens län
Öholm, OskarMJasakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSNejsakfråganKalmar län
Österberg, Sven-ErikSNejsakfråganVästmanlands län
Östros, ThomasSNejsakfråganUppsala län