Till innehåll på sidan

Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

Betänkande 2017/18:SkU19

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 maj 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Ökat skydd för hotade och förföljda personer i folkbokföringen (SkU19)

Kvaliteten i folkbokföringen ska öka och så kallad skyddad folkbokföring införs för att öka skyddet för hotade och förföljda personer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Personer som är utsatta för hot och förföljelse kan vara i behov av att skydda sina personuppgifter. Nuvarande regler innebär att personer som flyttat till en ny hemlig adress kan få så kallad kvarskrivning, vilket innebär att den verkliga bostadsorten inte framgår av folkbokföringen. Enligt regeringens förslag ska kvarskrivning ersättas av så kallad skyddad folkbokföring. Det innebär att en person, för en obestämd tidsperiod, ska kunna folkbokföras på en annan ort även om personen inte flyttat.

Förslaget innebär också åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen. Bland annat ska Skatteverket kunna avregistrera falska identiteter i folkbokföringen och göra kontrollbesök på personers adresser. Dessutom återinförs folkbokföringsbrott, vilket till exempel innebär att personer som medvetet lämnar oriktiga uppgifter till folkbokföringen kan straffas för det.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 28
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-03
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-18
Reservationer: 8
Betänkande 2017/18:SkU19

Alla beredningar i utskottet

2018-05-03

Ökat skydd för hotade och förföljda personer i folkbokföringen (SkU19)

Kvaliteten i folkbokföringen ska öka och så kallad skyddad folkbokföring införs för att öka skyddet för hotade och förföljda personer. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Personer som är utsatta för hot och förföljelse kan vara i behov av att skydda sina personuppgifter. Nuvarande regler innebär att personer som flyttat till en ny hemlig adress kan få så kallad kvarskrivning, vilket innebär att den verkliga bostadsorten inte framgår av folkbokföringen. Enligt regeringens förslag ska kvarskrivning ersättas av så kallad skyddad folkbokföring. Det innebär att en person, för en obestämd tidsperiod, ska kunna folkbokföras på en annan ort även om personen inte flyttat.

Förslaget innebär också åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen. Bland annat ska Skatteverket kunna avregistrera falska identiteter i folkbokföringen och göra kontrollbesök på personers adresser. Dessutom återinförs folkbokföringsbrott, vilket till exempel innebär att personer som medvetet lämnar oriktiga uppgifter till folkbokföringen kan straffas för det.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-05-23
Debatt i kammaren: 2018-05-24

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 22 Per Åsling (C)

Herr talman! Folkbokföringen är den enskilt viktigaste informationskällan på individnivå och måste därför säkras nu och i framtiden. Folkbokföringen utgör själva grunden för ett stort antal rättigheter och skyldigheter för medborgare i Sverige. Inte minst inom välfärdssystemen utgör folkbokföringen ett grundfundament.

Efter att ha tagit del av Riksrevisionens rapport kan jag konstatera att det finns omfattande förbättringsbehov inom Skatteverket. Kvaliteten på folkbokföringen når helt enkelt inte upp till de höga krav som måste både ställas och gälla.

Riksrevisionen lyfter fram vissa frågor. Låt mig ta några axplock från deras iakttagelser. Man konstaterar att arbetet i dagsläget inte bedrivs på ett effektivt sätt och att det till stor del saknas kunskap om hur vanligt förekommande felen är och om de konsekvenser som uppstår i samhället till följd av felen. Riksrevisionen konstaterar att kunskapen om kvaliteten i folkbokföringen är låg samt att det saknas en bild av den generella kvalitetsnivån i folkbokföringen och i vilken riktning den utvecklas.

Herr talman! Redan när jag tog del av Skatteverkets internrapport förra våren var signalerna direkt oroande. Skatteverket konstaterade att bristerna i den interna styrningen medförde att verket inte kunde bedriva en effektiv verksamhet enligt de krav som ställs i myndighetsförordningen.

Herr talman! Det tål att påminnas om att folkbokföringen har många dimensioner, från skydd av personuppgifter till lantmäteriuppgifter och släktforskning. Den svenska folkbokföringen har sedan förandet av kyrkoböcker karakteriserats av fyra grundläggande dimensioner: vad, vem, när och var. Det har varit möjligt att identifiera vad som hänt, vem det hände, när det hände och var det hände. Det senare har historiskt nog varit en väldigt viktig ingrediens, som definierats på flera olika plan: torp, gård, by, socken, län, fastighet, gatuadress, kvarter och församling.

Den moderna folkbokföringen, som numera sköts av Skatteverket, förefaller ha tappat viktiga kvaliteter och den precision som tidigare fanns i till exempel födelse, vigsel- och dödböcker. När det gäller den geografiska precisionen har kvaliteten försämrats ordentligt. Vi har, herr talman, med andra ord ett omfattande arbete framför oss för att trygga en folkbokföring med den kvalitet som kan förväntas.

Det har under en längre tid pågått ett omfattande utvecklingsarbete på Skatteverket för att förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Internrevisionsrapporten från oktober 2017 hade också tydliga rekommendationer. Mycket av den kritik som Riksrevisionen pekar på var alltså redan känd materia på Skatteverket. Men Riksrevisionens rapport fyller en viktig funktion. Det är den tydliga signalen att arbetet inte kan gå fort nog som är det centrala. Här har regeringen ett stort ansvar för att säkerställa det resultat vi kan förvänta oss.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

Nu hänvisar regeringen bland annat till regleringsbrev för innevarande år när det gäller styrningen mot mer kvalitet. Här har skatteutskottet under nästa riksdagsår ett viktigt arbete: att noggrant följa vad som fortgår.

Herr talman! Som jag nämnt innehåller folkbokföringen många olika aspekter. Det finns åtgärder för att stärka skyddet för hotade och förföljda personers personuppgifter. Vikten av att se allvaret i utsatta personers situation har förstärkts ytterligare i och med Transportstyrelsens hantering av känsliga it-uppgifter. Vi kan konstatera att i och med myndighetens hantering uppstod en ökad risk för bland annat obehörig användning av föraridentitetshandlingar. Detta kan inte vara acceptabelt i Sverige.

Återigen: Sverige är ett land av register. Men kvaliteten på registren vilar ytterst på det medborgerliga förtroendet för systemen och hur uppgifter behandlas. Just nu kan vi i sociala medier och i tidningar läsa om alla GDPR-mejl som skickas ut. Det är ett resultat av EU:s nya dataskyddsförordning. Vi märker själva hur våra inkorgar flödar över av mejl med den inriktningen.

Det har blivit ett samtalsämne för många. Det är inte minst på grund av alla mejl som fyller inkorgar med frågor om man vill fortsätta prenumerera på nyhetsbrev och dylikt. För mig är det en bild av hur vi i Sverige som medborgare ser på register av olika slag. Det är inte något som bara passerar obemärkt förbi, som det kanske gör i många andra länder. Implementeringen av GDPR verkar ha gått helt överstyr.

Jag kanske drar för snabba och långtgående slutsatser. Men det finns ingen anledning att i Sverige överimplementera EU-regler som kanske bara leder till ökade kostnader och besvär för medborgare och företag. Datainspektionen bör nog se över sina förordningar och göra det enklare, givetvis med respekt för enskildas integritet och EU:s lagstiftning.

Herr talman! Det är snart på dagen tre år sedan alliansregeringens tillsatta utredning om förstärkt skydd för hotade och förföljda personers personuppgifter lämnade sitt betänkande. Riksdagen har ännu inte nåtts av något förslag. Jag kan bara med viss frustration konstatera att utredningen verkar ha fastnat inom Regeringskansliet.

Herr talman! Med det vill jag avslutningsvis yrka bifall till Alliansens reservation nr 6 i betänkande 19.


Anf. 23 Lotta Finstorp (M)

Herr talman! Denna debatt avser två betänkanden, SkU16 och SkU19, och behandlar Riksrevisionens granskningsrapport om folkbokföringen, ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen. Det senare är förslag i en proposition från regeringen.

Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2 och 6 i SkU19.

Folkbokföringen ligger till grund för en mängd olika myndighetsbeslut som i regel har som syfte att fördela samhällets resurser till såväl kommunerna från staten som till den enskilde som får tillgång till offentliga tjänster och förmåner. Det handlar alltså om att rätt uppgifter måste registreras hos Skatteverket eftersom uppgifterna är av stor betydelse för olika rättigheter och skyldigheter i samhället. Det är därför av yttersta vikt att folkbokföringen håller hög kvalitet. Därför är Riksrevisionens granskningsrapport synnerligen oroande, och därav vårt särskilda yttrande i SkU16.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

Riksrevisionen har i sin rapport RiR 2017:23 granskat Skatteverkets arbete för att se till att uppgifterna om bosättning, identitet med mera är korrekta. Riksrevisionens övergripande slutsats är bekymmersam eftersom granskningen visar att Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen inte bedrivs på ett effektivt sätt. Arbetet med att utreda underrättelser måste utvecklas.

I dag är det alltför få underrättelser som utreds. Det finns en tekniklösning dit myndigheter kan ansluta sig för att rapportera in underrättelser som framkommit, men hittills är det bara CSN som är ansluten. Kronofogdemyndigheten menar att den samhällsekonomiska nyttan av den elektroniska plattformen borde beaktas av inte minst Skatteverket. Det borde därför underlätta mer för andra myndigheter att ansluta sig. Här finns en hel del att göra.

Herr talman! Riksrevisionen rekommenderar regeringen att skyndsamt arbeta vidare med olika åtgärder, bland annat med de förslag rörande folkbokföringen som finns i betänkandet från Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden, SOU 2017:37. Några av förslagen i den utredningen finns i propositionen, men kvalitetsarbetet måste fortsätta.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det är allvarligt att det finns brister i Skatteverkets kvalitetsarbete men menar att det nu pågår ett utvecklingsarbete. Skatteverkets registerkvalitet och riskhantering liksom metodutveckling i folkbokföringen ska redovisas i den årliga resultatredovisningen genom uppdrag i regleringsbrevet. Vi kommer att följa detta nogsamt från moderat håll.

Det finns olika åtgärder att vidta från samhällets sida när någons identitet eller bostadsadress behöver skyddas. Det är ett stort trauma att leva under en sådan press och otrygghet. Personer som lever med skyddade personuppgifter och även personens närstående har en väldigt utsatt situation. Därför måste samhället säkra dessa personers trygghet och möjlighet att fungera i vardagen så långt som det bara är möjligt.

Dessvärre finns otaliga berättelser om att identiteter och bostadsadresser har röjts av myndigheter som brustit i sin myndighetsutövning. Det gäller till exempel i skolor när elever fått sin bostadsort röjd genom skolfoton, socialförvaltningar som röjt brukare med skyddad identitet och brottsoffer som fått sin identitet röjd till exempel via tingsrättens tanklöshet.

Under förra sommaren kom it-skandalen på Transportstyrelsen som har direkt bäring på skyddade uppgifter. Många personer har skyddade adresser och identiteter på grund av sin position eller yrkesroll. I och med it-skandalen lever i dag även dessa personer och deras närstående med en oro och ovisshet om deras adresser och personuppgifter har röjts.

Den ovissheten lever många med i dag. Jag hade önskat att betänkandet även innehållit tydliga åtgärder för se till att skyddade personuppgifter kan säkerställas hos de institutioner i samhället som ingår i människors vardag som till exempel vård, skola och omsorg.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

Det är bra att propositionen föreslår ändringar i en mängd lagar som till exempel i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och skollagen. Men hur säkerställs att de olika lagarna för denna sårbara grupp implementeras så att inte personuppgifterna röjs? Det framgår inte i propositionen.

Förutom att leva med ständig rädsla får situationen ofta enorma konsekvenser för den enskilde och närstående. Det vittnar inte minst kvinnojourerna om. Förhoppningsvis kommer kanske GDPR att skydda dessa personer ytterligare. Men Datainspektionen håller inte med. Dataskyddsförordningen täcker inte allt. Den anser därför att en separat lag skulle vara ett viktigt stöd för varje skola. Det är fråga om svåra gränsdragningar mellan elevens integritet och skolans uppdrag, skriver myndigheten i sitt remissvar.

Alliansregeringen tog flera initiativ till att stärka skyddet av personuppgifter för hotade och förföljda personer. Den 1 juli 2014 infördes ett antal lagändringar om ett tätare samarbete mellan myndigheter och en förstärkt sekretess i vissa ärenden.

Alliansen ansåg att skyddet för hotade och förföljda personer behövde stärkas. Därför tillsattes sommaren 2014 en utredning om ökad trygghet för hotade och förföljda personer. Utredningen var färdig 2015. Jag och andra har drivit på för att riksdagen skulle få förslagen i betänkandet för beslut, vilket vi äntligen får i dag.

Herr talman! Regeringen har nu tagit frågan på allvar. Men det behövs mycket mer. Man föreslår i propositionen några nödvändiga förstärkningar för den som tvingas leva med skyddad identitet, och det välkomnar vi verkligen.

Det handlar till exempel om att kvarskrivning kommer att heta skyddad folkbokföring och att man inte behöver ompröva det lika ofta som det görs i dag. Personer som lever med skyddad identitet vittnar om att varje omprövning ger upphov till en enorm oro. Kommer jag att få behålla mitt skydd, eller kommer jag inte att få det?

Det här kommer att göra att det blir tryggare för de personer som har kvarskrivning, som det heter i dag. Det kommer inte att behöva omprövas på samma sätt som i dag.

Det vi saknar i propositionen handlar om detta att vem som helst kan folkbokföra sig på någon annans adress. Det har inte regeringen tagit tag i i propositionen. Det här är jätteproblem för de människor som drabbas. Det kan handla om någon som folkbokför sig på, låt oss säga, min adress och som har stora skulder hos kronofogden och kanske bedriver kriminell verksamhet. Jag får då inte veta att någon har folkbokfört sig på min adress. Vi hade velat se ett förslag till åtgärd mot detta - därav den reservation som vi har och som jag har yrkat bifall till.

Herr talman! Syftet med propositionen är oerhört bra. Det finns många bra saker i den. Men jag är orolig för att man inte fortsätter att arbeta för att de personer som lever under hot kommer att få ännu mer trygghet och säkerhet när det gäller att deras identiteter inte röjs.

I morgon börjar EU:s nya omfattande dataskyddsförordning att gälla. Det kommer då att ställas tuffare krav på hantering av personuppgifter hos bland andra kommunerna. Det innebär också att den nuvarande personuppgiftslagen kommer att ersättas. Förhoppningsvis kommer detta att göra att myndigheter, skolor etcetera uppmärksammar problemet och blir mer kunniga i denna problematik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

(Applåder)


Anf. 24 David Lång (SD)

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till den reservation som finns i SkU16 och till reservation nr 8 i SkU19.

Riksrevisionen har granskat Skatteverkets arbete med att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen. Det handlar om arbetet för att se till att uppgifter om bosättning och identitet är korrekta. Riksrevisionens slutsats är att Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen i dagsläget inte bedrivs på ett effektivt sätt. Med anledning av detta har Riksrevisionen lämnat ett antal förslag på åtgärder för att komma till rätta med det.

Folkbokföringen är och har länge varit en funktion som bidrar till att skapa ordning och struktur i samhället. Med folkbokföring under Svenska kyrkan var vi alla i en gemenskap inom samma nation med någorlunda samma grundvärderingar. Vi kommer inte i närtid att återgå till ett sådant system, men det är ändå värt att minnas hur annorlunda det en gång såg ut.

På senare tid har inte minst invandringspolitiken bidragit till att allt fler inte är folkbokförda - och ibland folkbokförda på fel ställe - utan lever i skuggsamhällen. Det är parallellsamhällen där myndigheter inte har en rättvisande förteckning över vilka som finns i landet, på vilken ort de finns eller om de över huvud taget finns i landet.

Dessutom har många invandrat med helt andra grundvärderingar än dem som vårt svenska majoritetssamhälle bygger på. Det yttersta uttrycket för detta har vi börjat se nu, när man till exempel har börjat tillämpa islamska böneutrop med budskapet att förkunna att i det aktuella området råder islam och att islamisterna har tagit över området. Det innebär att de kulturellt sett inte är en del av Sverige.

Andra problem med folkbokföring som har uppmärksammats är då en person inser att någon annan, känd eller okänd, person plötsligt har folkbokfört sig på ens adress utan ens tillstånd och inledningsvis också utan ens vetskap. Det kan ha berott på att den som olovligen har folkbokfört sig kan ha sett en praktisk nytta med det för sin egen del, men det kan också ha använts i brottssyfte. Om man till exempel kan visa ett låsföretag att man är folkbokförd på en viss adress och påstår att man har låst sig ute kan man få låset forcerat, och därmed är inbrottet begånget.

Regeringen har lagt fram en del förslag på åtgärder som bland annat innebär möjlig avregistrering av falska identiteter, möjlighet till kontrollbesök och återinförande av rubriceringen bokföringsbrott. Det är jättebra.

Jag menar dock att det skulle behöva vidtas fler åtgärder i denna riktning för att råda bot på problemen med helt fri folkbokföring.

Det skulle till exempel behövas ett införande av ett extra steg med godkännande av fastighetsägaren, bostadsrättsinnehavaren eller motsvarande om folkbokföring. Om en person försöker folkbokföra sig på en adress där han eller hon inte har hyreskontrakt eller andel i bostadsrättsförening ska den som innehar detta meddelas innan någon ny person folkbokför sig där.

Skatteverket bör skicka ut en försändelse till fastighetsägaren så att denne får information om att någon har folkbokfört sig på adressen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

Den som är boende i hyresrätt och vill hyra ut ett rum bör själv kunna ansöka om detta hos fastighetsägaren. När både hyresgäst och fastighetsägare har gett godkännande kan personen ges rätt att folkbokföra sig där.

Det handlar helt enkelt om att alla svenskar alltid ska kunna känna sig trygga med att deras hem är deras borg och att ingen okänd person ska kunna folkbokföra sig fritt på deras adress.

I regeringens proposition 145 föreslås åtgärder för att förbättra och öka skyddet för hotade och förföljda personer. Det är inte helt oviktigt med tanke på den samhällsutveckling vi just nu ser. Regeringen föreslår bland annat skyddad folkbokföring som ska kunna ske på annan ort än där man bor. Det föreslås också förstärkt sekretess för uppgifter om personer med skyddad folkbokföring som är parter i mål och ärenden hos myndigheter och domstolar. Detta är positivt. Sverigedemokraterna har därför tillstyrkt huvuddragen i propositionen.

Beträffande identifikation kan man inom Sverige legitimera sig med pass, id-kort, nationellt id-kort eller körkort. Ett vanligt id-kort som utfärdas av Skatteverket är bara giltigt inom Sveriges gränser då det inte står nationalitet på id-kortet. Det nationella id-kortet utfärdas hos polisen och ses som en värdehandling i likhet med ett pass.

Trots att passkontroll bara sker i undantagsfall inom EU måste man kunna legitimera sig under en vistelse utomlands. Passet och det nationella id-kortet är då de enda giltiga dokument som styrker identitet och medborgarskap. Vid resor inom Norden krävs inget pass, men man bör ändå ha med sig legitimation för att kunna styrka sin identitet. Då det nationellt och inom Schengenområdet fungerar att identifiera sig med ett nationellt idkort borde vi börja gå i riktningen att sådana id-kort i högre grad ska vara standard beträffande till exempel körkort - därav mitt yrkande på bifall till reservation nr 8 i betänkande 19.


Anf. 25 Momodou Jallow (V)

Herr talman! Låt mig börja med att ägna en tanke åt den misshandlade personalen på pizzeria Titanic i Ludvika. Vi måste vara fler som står upp mot nazismen och rasismen. Det som hände där har en direkt koppling till det vi diskuterar här i dag.

Vi i Vänsterpartiet är mycket positiva till betänkandet och förslaget som syftar till att förbättra och öka skyddet för hotade och förföljda personer.

Många av oss som har varit, och som fortfarande är, aktiva i offentligheten vet precis vad det innebär att uppleva det fruktansvärda hat och hot som vi och våra familjer dagligen utsätts för. Känslan av att inte vara trygg i ens eget hem, stad och land är fruktansvärd. Känslan av att aldrig kunna slappna av i det offentliga rummet på grund av rädslan att bli angripen av nazister eller rasister på öppen gata eller i ens eget hem är fruktansvärd. Jag får brev och samtal som innehåller de värsta och mest detaljerade beskrivningar av hur en för mig okänd människa vill skada mig eller beröva mig mitt liv bara för att jag är en svart/afrosvensk man som är aktiv i politiken och i det offentliga samtalet. Detta känner jag mycket väl till. Det upplever jag varje dag.

Herr talman! Hot, hat och förföljelser drabbar många olika grupper. Det gäller inte minst kvinnor, som oftast är offer för det patriarkala våldet och våld i nära relation. Det drabbar politiker, journalister, antirasister, feminister, hbtq-personer, muslimer, judar och så vidare. Det används ibland som ett medel för att injaga allvarlig fruktan hos en individ, befolkning eller folkgrupp med syfte att man ska avstå från att delta i det demokratiska samtalet. Ett bra exempel är att nazister och rasister tyvärr är något helt normaliserat i det svenska samhället. Det är enligt min mening det största hotet mot demokratin i Sverige i dag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

Vänsterpartiet tycker att förslaget är ett viktigt steg framåt i arbetet för att upprätthålla demokratin i Sverige. Det är oerhört välkommet att Skatteverket enligt förslaget ska lämna stöd till den som har medgetts skyddad folkbokföring så att skyddet kan upprätthållas och att man ska förstärka sekretessen för uppgifter om personer med skyddad folkbokföring som är parter i mål och ärenden hos alla myndigheter och domstolar. Ett starkare skydd av personuppgifter bidrar till att förebygga mäns våld mot kvinnor och har en positiv inverkan på jämställdheten, men det kan också möjliggöra för många människor som i dag motvilligt har avstått från att delta i det demokratiska och offentliga samtalet att våga ta det steget.

Herr talman! I propositionen föreslås också några åtgärder som syftar till att förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket ska få möjlighet att avregistrera falska identiteter från folkbokföringen och göra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning. Folkbokföringsbrott införs på nytt. Straffansvar inträder när någon uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter till grund för beslut om folkbokföring eller inte fullgör sin anmälningsskyldighet och åtgärden innebär fara i bevishänseende. Det ska även vara möjligt att dömas för grovt folkbokföringsbrott.

Uppgifter om enskilda personers namn, personnummer, adress, civilstånd och andra familjeförhållanden används hos ett stort antal myndigheter som ett underlag i myndigheternas verksamhet. Den grundläggande insamlingen och registreringen av de personuppgifter som används i samhället sker till stor del inom folkbokföringen hos Skatteverket och överförs sedan till samhället i övrigt på olika sätt. Uppgifter från folkbokföringen sprids elektroniskt genom Skatteverkets system till främst myndigheter och genom Statens personadressregister till övriga delar av samhället. Uppgifter om personer lämnas också mellan andra myndigheter, mellan privata organisationer samt mellan myndigheter och privata organisationer.

Uppgifter som registreras i folkbokföringen anses normalt sett vara harmlösa och är därför som huvudregel offentliga. I vissa fall kan det dock orsaka stora besvär för en person att uppgifter om denne sprids. Personer som är utsatta för hot och förföljelse kan vara i behov av att skydda sina personuppgifter, och det är i sådana situationer viktigt att det finns effektiva åtgärder att vidta för att göra det möjligt.

Herr talman! I propositionen föreslås också några åtgärder som berör personnummer och samordningsnummer. Alla personer som folkbokförs i Sverige tilldelas ett personnummer som identitetsbeteckning. Den som en gång fått ett personnummer kommer att behålla samma nummer livet ut. Personnumret infördes 1947 och då som ett system med födelsetid plus ett tresiffrigt födelsenummer. År 1967 gjordes en ändring som innebar att man införde en kontrollsiffra som fjärde siffra i personnumret. Personnumret anger dels personens födelsetid, dels ett födelsenummer samt en kontrollsiffra. De enda uppgifter som kan utläsas ur ett personnummer är födelsetid och kön. Könet framgår av näst sista siffran i personnumret som är udda för män och jämn för kvinnor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

Herr talman! När legitimation måste uppvisas eller personnummer anges, vilket är vanligt förekommande i alla möjliga vardagssituationer, avslöjar den tredje siffran i löpnumret alltid vilket juridiskt kön en person tillhör. Inom en snar framtid kommer personnummersystemet att behöva göras om eftersom numren håller på att ta slut. Detta konstaterade en statlig utredning redan 2008. Det är därför på tiden att det tillsätts en utredning som tar fram förslag på ett nytt system. När denna utredning görs tycker Vänsterpartiet att den bör titta på möjligheten att införa ett tredje kön i personnummersystemet.

Informationen om juridisk könstillhörighet i personnumret ligger till grund för mycket av den könsuppdelade statistiken, vilken är ett viktigt instrument för att synliggöra diskriminering, brottsutsatthet med mera. Den könsuppdelade statistiken gör det också möjligt att bedriva politik som utjämnar omotiverade skillnader mellan könen. Därför är det viktigt för oss i Vänsterpartiet att det även med ett nytt personnummersystem kan säkerställas att samtliga könsidentiteter representeras och att det är möjligt att göra könsuppdelad statistik för att kunna fortsätta bedriva långsiktig och systematisk forskning baserad på kön. Vänsterpartiet tycker alltså att det är viktigt att könsuppdelad statistik även inkluderar personer som varken identifierar sig som män eller kvinnor, och det gör den sällan i dag. Mot bakgrund av detta anser Vänsterpartiet att införandet av ett nytt personnummersystem bör utredas.

Herr talman! Jag ställer mig bakom samtliga reservationer från Vänsterpartiet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till Vänsterpartiets reservation 4.

(forts. § 11)


Anf. 107 Mathias Sundin (L)

Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservation nr 6 i SkU19.

Vi har runt om i Sverige tiotusentals människor, främst flickor och kvinnor, men även pojkar och män, som lever i ofrihet, mitt i det svenska fria samhället. De övervakas i detalj av familjer och självutnämnda moralväktare och moralpoliser. Allt granskas: hur de klär sig, vilka de umgås med, vad de ska utbilda sig till eller inte utbilda sig till. Flickor tvingas in i äktenskap med vuxna män och utsätts för oskuldskontroller. Flickor känner oro och rädsla för att bli bortgifta med någon som de inte vill gifta sig med.

De som trotsar detta löper stora risker. De hotas och utsätts för våld, och vissa får till och med betala med sitt liv för att de har stått upp mot detta. Allt detta sker för att upprätthålla något som man kallar familjeheder. Man utövar så kallat hedersvåld, men det finns ingen heder inblandad i detta.

Hedersrelaterat våld och förtryck har nära koppling till våld mot kvinnor, men det drabbar naturligtvis också män, inte minst homosexuella män. Det bakomliggande värdesystemet involverar hela familjer och släkter och tar sig olika uttryck i kontroll över människor och maktutövning som bygger på att många deltar, att många tjallar om de ser något och att många står för hoten.

Det är föräldrar som utfärdar förbud mot att träffa vissa kamrater, bröder som kontrollerar beteendet i skolan och släktingar som deltar i förhandlingar om dessa personer och vad som ska hända med dem om de trotsar det som familjen eller släkten har bestämt.

Det finns ett ökat inslag av sådant här i vissa geografiska områden i Sverige, men det är viktigt att komma ihåg att inte ha ett kollektivt skuldbeläggande. Det är individer som gör detta. Samtidigt som vi ska komma ihåg att inte ska ha ett kollektivt skuldbeläggande får vi dock heller inte sopa problemen under mattan.

I Liberalernas budgetalternativ har vi en särskild satsning mot hedersrelaterat våld: ½ miljard kronor under fyra år för att stärka detta arbete så att det finns resurser att sätta in mot det hela. I grunden handlar det om att ändra attityd - att sådana beteenden inte är acceptabla i Sverige och att de ska bestraffas när de sker. Men framför allt gäller det att se till att de inte finns till att börja med.

Det finns många delar i detta arbete. En del som vi har att behandla här i skatteutskottet och som ligger under Skatteverket och den delen av våra offentliga myndigheter är att man, när man står upp mot detta förtryck, utsätts för hot och blir hotad till livet. Man kan behöva skyddad identitet.

Vi har lyft fram - det har också lyfts fram i den utredning som alliansregeringen tillsatte och som nu finns som proposition på riksdagens bord - att det behövs ett långvarig skydd och att det inte ska omprövas hela tiden. Om man har fått tre år med skyddad identitet eller skyddad adress ska man inte behöva oroa sig för att de kanske försvinner efter de tre åren. Att slippa denna oro är en viktig del i ett stort pussel av många åtgärder som behöver vidtas och som vi lyfter fram i svaret på denna proposition.


Anf. 108 Larry Söder (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

Fru talman! Vi som nation står inför stora välfärdsutmaningar i framtiden. Under denna regering har vi sett hur välfärden gradvis har försämrats, och några reformer för riktiga förändringar har inte presenterats.

Jag avstår från att prata om de förändringar som faktiskt har gjorts, för några är det. Det har gjorts förändringar som gör att man behandlas annorlunda inom LSS, och det har föreslagits att schablonersättningen för synskadade ska tas bort. Jag lägger dessa förändringar vid sidan av.

Vi kan prata om de områden där reformer inför framtiden har försummats. Vi ser att vårdköerna har dubblerats och att människor i stället får leva i ovisshet om när de ska få den vård som de både är i behov av och har blivit garanterade. Vi ser att antalet äldreboendeplatser inte når upp till det behov som finns. Det är allt fler som skulle behöva en äldreomsorgsplats, men de möts av orden: Det finns inte plats för dig.

Jag menar att för att klara välfärden och det framtida reformarbetet krävs det att alla som kan jobba också får ett jobb och att vi får människor i arbete så snart som möjligt. För mig är det självklart att detta även gäller asylsökande och att vi får människor att gå från bidrag till arbete. Med ett kraftigt ökat antal asylansökningar och avsevärt längre handläggningstider är det mycket viktigt med sysselsättning för asylsökande och att så många som möjligt kan arbeta så snart som möjligt.

För asylsökande som vill börja arbeta finns det flera praktiska problem och hinder som måste undanröjas. Det har handlat om problem med att få det samordningsnummer som behövs för att bland annat kunna begära en A-skattsedel. Vi kristdemokrater anser att det måste gå att skynda på denna process så att man får en A-skattsedel mycket tidigare och faktiskt kan ta ett jobb. Ett förslag kan vara att man får A-skattsedel innan man har styrkt sin identitet. Skatteverket har föreslagit en lösning på detta problem, som vi tror är rätt väg, och vi ser helst att regeringen ser till att detta löser sig så snart som möjligt.

Vi tror att det är integrationsmässigt viktigt för en asylsökande att kunna komma i arbete så snart som möjligt och kunna bidra till samhället. Det är viktigt även för att vi ska kunna utveckla den välfärd vi har inför framtiden, med framtida reformer. Därför yrkar vi kristdemokrater bifall till reservation 5, som handlar precis som detta, och till Alliansens reservation 6.

(Applåder)


Anf. 109 Olle Felten (-)

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationen i SkU16 och till reservation 1 i SkU19.

Folkbokföringen är en viktig förutsättning för de flesta myndigheters verksamheter, och när den fallerar försämras kvaliteten på dessa myndigheters arbete. Därför måste folkbokföringen hålla en mycket hög kvalitet.

Vi måste ha en hög säkerhet så att uppdateringar och ändringar görs snabbt och med stor precision. Alla myndigheter som upptäcker fel och brister måste ha skyldighet att rapportera dessa till Skatteverket. Vi måste ha en hög tillgänglighet till folkbokföringen för de myndigheter som har behov av att ta del av folkbokföringen i sin myndighetsutövning. Det handlar i slutänden om den svenska förvaltningskulturen och att samhällets basfunktioner ska fungera med en hög grad av säkerhet ur olika synvinklar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

Hög kvalitet i folkbokföringen är avgörande för att myndigheterna ska kunna veta vem de har kontakt med - att det är rätt person - och för att det ska finnas tillförlitliga kontaktuppgifter till dessa personer. Att lämna falska uppgifter till folkbokföringen måste därför betraktas som ett grovt brott.

Förutom själva folkbokföringen, som jag återkommer till, behandlar proposition 2017/18:145 också förslag för att åstadkomma ökat skydd för hotade och förföljda personer. Detta är i sig en mycket viktig fråga. Brottsoffer måste alltid prioriteras före gärningsmän, och skyddsåtgärder är viktiga för att säkerställa att både denna typ av brott och andra inte ska kunna upprepas eller fortgå.

Det är också viktigt att de åtgärder som föreslås i detta sammanhang blir verkningsfulla och att de inte blir ett alibi för politiken - att ha gjort någonting. Det finns helt klart ett behov av att skydda personer som utsätts för denna typ av brott bättre än vad som görs i dag.

Regeringen föreslår ett antal åtgärder, som kan leda i rätt riktning men där det i några fall kan ifrågasättas om de verkligen är de mest lämpade. En sådan åtgärd är att det i vissa speciella fall kan behöva tillämpas en ny, starkare åtgärd: skyddad folkbokföring. Den innebär bland annat att man blir folkbokförd på en annan ort än den man bor på. I dessa fall borde det rimligen finnas en stark hotbild bakom ett sådant beslut, där man bör utgå från att de som ligger bakom hotbilden har information om den ursprungliga bostadsadressen.

Det blir därmed en lite konstig åtgärd att bevilja skyddad folkbokföring om den hotade inte samtidigt byter adress, såvida inte åtgärden vidtas i förebyggande syfte innan hoten har uppstått. Det primära i sådana situationer bör dock vara att ha fokus på att åstadkomma ett reellt och hållbart skydd för den som behöver det.

En annan viktig fråga är att ge Skatteverket i uppdrag att ansvara för och ge stöd till den som har medgetts skyddad folkbokföring. Regeringen föreslår det i propositionen. Detta är en uppgift som egentligen bättre kan skötas av polisen som är riggad för att hantera denna typ av frågor som uppstår, vilket också Skatteverket särskilt påpekar i sitt remissvar.

Fru talman! Dessvärre har regeringen också helt missat att ta sig an den viktigaste åtgärden när det gäller att skydda brottsoffret i denna typ av situationer. Den har visserligen inte direkt med ändringar i folkbokföringen att göra, men för den situation som sådana ändringar ska ha effekt på är den av största betydelse. Man kan helt enkelt inte bortse från bristerna i polisens möjligheter att agera och rättsväsendets bristande effektivitet och fokus på att skydda brottsoffren från brottslingarna.

Fru talman! Utifrån vårt perspektiv behövs det därför en kraftig satsning på att stärka polisens möjligheter att hålla brottslingen borta från möjligheten att begå brott. Samtidigt måste rättsväsendet stärkas och skärpas för att kunna lagföra personer som hotar och förföljer andra. Om det handlar om brottslingar som inte är svenska medborgare bör det dessutom bli krav på livstids utvisning ur landet. I detta avseende krävs det både resurser till polis och rättsväsen och skarpare skrivningar i en del lagar för att lösa problemet. Därför har vi i Alternativ för Sverige särskilda yrkanden i vår reservation kring dessa frågor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

Fru talman! Såväl Riksrevisionen, i sin rapport Folkbokföringen - ett kvalitetsarbete i uppförsbacke, som Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden, i betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet, har påtalat en rad allvarliga brister i folkbokföringen. Det handlar om såväl folkbokföringens datainnehåll som om de rutiner som ska säkerställa att folkbokföringen har den status som krävs för att uppfylla högt ställda krav på korrekt information och hög nivå på datasäkerhet. Resursbrist hos Skatteverket har samtidigt inneburit att arbetet med att bygga ett nytt it-system, som man har hållit på med i snart tio år, för folkbokföringen har misslyckats.

Vi kan alltså se att den gamla devisen att man får vad man betalar för har en tydlig relevans även i detta sammanhang. Förutseende och konsekvenstänkande har inte varit vare sig den förra alliansregeringens eller den nuvarande vänsterregeringens viktigaste signum. Detta måste vi ha med oss i det fortsatta arbetet.

I utredningen om kvalificerad välfärdsbrottslighet framkommer det bland annat att Skatteverket inte har någon lagreglerad anmälningsskyldighet vid misstanke om brott. Det framkommer också att alla myndigheter inte är skyldiga att meddela Skatteverket när man uppdagar felaktigheter i folkbokföringen. Detta är anmärkningsvärda brister i regelverket för svensk förvaltning som snarast bör åtgärdas. Utredningen hade bland annat i uppgift att identifiera riskfaktorer som bidrar till välfärdsbrottslighet. Utifrån det konstaterar man bland annat: Uppgifter i de register som har betydelse för utbetalningar från välfärdssystemen speglar inte verkliga förhållanden, framför allt uppgifter som är registrerade i folkbokföringen.

Fru talman! Regeringen har i proposition 145 en del bra förslag till lagändringar för att stärka folkbokföringen, det ska vi erkänna, vilka i princip följer de förslag till åtgärder som utredningen föreslår. Det handlar bland annat om krav på avregistrering när falsk identitet uppdagas. Det är mycket bra. Det handlar om ökade möjligheter för Skatteverket att genomföra fysiska kontroller. Det är också bra. Men man missar att det bör vara möjligt att kontrollera andra personer som vistas på kontrolladressen när kontrollen utförs, det vill säga andra personer än dem som man från början hade tänkt kontrollera. Det handlar också om kriminaliserandet av att medvetet lämna felaktiga uppgifter till folkbokföringen. Det är också en bra åtgärd. Däremot tycker vi att straffskalan är alltför låg och behöver skärpas utifrån det förslag som föreligger. Detta anser vi mot bakgrund av att brott i detta avseende inte sällan skapar förutsättningar för annan brottslighet. Allians för Sverige menar att det för migranter och asylsökande också måste införas ett krav på att infoga biometrisk information, till exempel fingeravtryck, i befolkningsregistret. Skälet till det är att identiteten ofta är omöjlig att fastställa, eftersom man inte har de dokument som krävs med sig när man kommer hit.

Fru talman! Riksrevisionens granskning handlar om hur Skatteverket arbetar för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen. I denna rapport redogörs det för en rad brister som fortplantar allvarliga konsekvenser till andra myndigheter och som kräver snabba insatser för att kunna rättas till. De huvudsakliga brister som Riksrevisionen pekar på i rapporten är följande.

För det första: Kunskapen om kvaliteten i folkbokföringen är för låg, kvalitetsarbetet för folkbokföringen styrs inte på ett ändamålsenligt sätt och resurstilldelningen är inte ändamålsenlig. När det gäller denna punkt har regeringen gett Skatteverket direktiv om vissa åtgärder. Det är bra men inte tillräckligt, eftersom man inte samtidigt skickar med pengar så att Skatteverket kan lösa sin uppgift enligt de givna direktiven.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

För det andra: Riksrevisionen säger att det it-stöd som finns för att hantera folkbokföringen är gammalt och otillräckligt. Regeringen pekar här på att Skatteverket arbetar med att utveckla ett nytt system för folkbokföringen. Det har pågått i tio år, som jag nämnde tidigare, och varit kraftigt underfinansierat. Det medför i sin tur att det är föråldrat redan innan det har färdigställts, och det är fortfarande inte klart.

När den förre generaldirektören för Skatteverket besökte skatteutskottet ställde vi frågor om dessa förhållanden. Han konstaterade då att man på Skatteverket inte har kunnat genomföra de åtgärder som man ska genomföra eftersom man inte har haft tillräckliga resurser.

Detta visar tydligt att man behöver börja om med dagens tekniska förutsättningar som grund. Det kräver nya resurser för att få tillräckligt hög prioritet i detta arbete. I denna fråga har regeringen helt tappat greppet, och det får allvarliga konsekvenser.

För det tredje: Det saknas adekvata verktyg för att utreda och åtgärda fel. Riksrevisionen pekar på problem med rutinfrågor men pekar också på att alla myndigheter inte har skyldighet att meddela upptäckta fel. Frågan är också kopplad till it-frågan och regelverket kring hur Skatteverket får kontrollera de uppgifter som finns, vilket är den enda som följs upp av regeringen. Skatteverket måste ges den kompetens som behövs för att snabbt kunna åtgärda fel i folkbokföringens databaser. Krav på uppgiftslämnande från andra myndigheter måste också stärkas.

Fru talman! Resurserna för hanteringen av våra myndigheters viktigaste databas, folkbokföringen, måste uppgraderas, liksom den lagstiftning som reglerar hur uppgifter i folkbokföringen ska hanteras i olika led i myndighetsutövningen.

Regeringen visar en stor brist på lyhördhet för de problem som finns inbyggda i dagens sätt att hantera folkbokföringen och som har presenterats i de utredningar som jag har refererat till. Framför allt handlar det om att man trots kunskap om problematiken inte skjuter till de resurser som krävs för att skattemyndigheten ska kunna genomföra de strukturella förändringar som krävs.

Trots en del bra förslag i propositionen återstår det mycket att göra, och det är extremt bråttom.


Anf. 110 Maria Strömkvist (S)

Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till förslagen i SkU19 och SkU16, som är de två betänkanden vi debatterar i dag. De båda betänkandena handlar om folkbokföring. Det ena behandlar regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport, och det andra behandlar en väldigt bra proposition från regeringen. Den är helt enkelt efterlängtad av många.

Det är lite svårt att förstå Alliansens reservationer. I reservation nr 2 om folkbokföring på rätt adress står det om ett tillkännagivande till regeringen om att folkbokföring på fel adress borde kriminaliseras. Vad jag förstår är detta en av de saker som propositionen innehåller, vilket nämns i betänkandet. Jag läser från s. 18 i betänkandet:

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

"Propositionen innehåller även förslag som syftar till att förbättra kvaliteten i folkbokföringen. Skatteverket ska få möjlighet att avregistrera falska identiteter från folkbokföringen och göra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning. Folkbokföringsbrott införs på nytt, vilket innebär att ett straffansvar inträder när någon uppsåtligen lämnar en oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring eller inte fullgör sin anmälningsskyldighet och åtgärder innebär fara i bevishänseende. Det ska även vara möjligt att dömas för grovt folkbokföringsbrott."

Sedan finns det delar av oppositionen som i varje fråga, i varje motion och i varje anförande vill hetsa mot människor med utländsk bakgrund. Jag har ju gott om sådant folk i mina hemtrakter, och de är kanske mer extrema än de som sitter här i riksdagen. Dessutom gäller samma sak för extremhögern som för extremvänstern - de förökar sig genom delning. Det finns egentligen bara tre saker att säga:

Alla invandrare är inte kriminella.

Alla svenskfödda är inte ordningsamma och befinner sig inte alltid på den folkbokföringsadress de borde befinna sig på.

Den svenskfödde mannen är rätt duktig på att slå kvinnor han också, och många har hållit på med det långt innan det kom invandrare till Sverige. Därför är det så viktigt att kvinnor genom den här propositionen får det skydd i folkbokföringen de så väl behöver.

Fru talman! Med det sagt vill jag sträcka ut en hand till den borgerliga oppositionen - till Lotta Finstorp och de andra som sakligt vill förstå vad det här handlar om. Jag har läst er reservation nr 6 och tolkar den som att vi i grunden är överens.

Vi skulle kunna ha en debatt om vad ni gjorde och inte gjorde i den här frågan när ni regerade, och ni kan säkert tänka ut ytterligare något som borde ha varit med i propositionen. Det blir dock inte särskilt konstruktivt. Det mesta i reservationerna kommer att tillgodoses genom förslagen i de här två betänkandena, där vi föreslår bifall till propositionen, och med det uppdrag som regeringen har gett till Skatteverket utifrån Riksrevisionens skrivelse. Jag tänker faktiskt hålla ett öga på att det sker.

I stället tycker jag att vi ska vara överens om att allt, detta till trots, inte är frid och fröjd. Många kvinnor lever - inte sällan ihop med sina barn - i ständig skugga av och skräck för misshandlande och hotande män. Det är inte acceptabelt. Det är helt enkelt sinnessjukt. Vi måste skapa ett samhälle där kvinnor är lika fria som män och där män inte sätter gränser för vad kvinnor ska göra, hur de ska vara eller uppträda, hur de ska klä sig, när de får gå ut eller vilka de får träffa och inte träffa.

Med den här propositionen behandlar vi bara ett symtom och inte själva sjukdomen, det vill säga alltför många mäns obegripliga behov av våld mot och makt över kvinnor. Det behövs många fler och kraftfulla åtgärder mot kvinnohatet i Sverige. Det är en budkavle som måste gå vidare från regering till regering oavsett deras politiska färg. I den här församlingen, Sveriges riksdag, måste vi alla - både kvinnor och män - oförtrutet jobba på för ett jämställt Sverige så att vi en dag kan säga att sådant som våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och våldtäkt bara hör historien till.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

Någon kanske tänker lite tyst att det där är utopiskt, och så kanske kvinnorna faktiskt kände en gång när det gäller sådant som arvsrätt, rätt till utbildning och rösträtt. Vi har kommit långt, men det finns en resa kvar att göra. Politik är att vilja, sa Palme en gång. Vi måste tillsammans vilja jämställdhet och vilja få ett slut på övergreppen på kvinnor, för då tror jag att vi faktiskt kan åstadkomma det.

(Applåder)


Anf. 111 Lotta Finstorp (M)

Fru talman! Tack för ett bra inlägg, Maria! Du lyfter fram en fråga som är oerhört viktig, nämligen kvinnohat och moralpoliser. Det hör inte hemma i Sverige 2018.

Jag skulle vilja återkomma till det jag tog upp i debatten. Det är bra delar som regeringen lyfter fram i propositionen, och vi har tillsammans drivit fram detta - absolut. Men sedan handlar det ju om att kunna implementera det nere på de olika nivåerna. Det handlar till exempel om de skolor som i dag har haft med barn med skyddade identiteter i sina skolkataloger. Jag tror inte att vi har något svar på hur man kan säkerställa detta, men jag vill ändå ställa frågan vad man kan göra.

Jag tror att det kan vara så att GDPR sätter frågan om personliga uppgifter som måste skyddas lite mer på dagordningen - vi får ju hela tiden mejl om att vi ska godkänna att någon får ha kvar våra personuppgifter och så vidare. Men man kan titta på alla de övertramp som har gjorts mot personer som har skyddade identiteter. Det gäller till exempel tingsrätter som talar om vilken tingsrätt en person med skyddad identitet hör till, så att säga. Det handlar om skolkataloger, och det handlar om brukare med skyddad identitet som kommunen har röjt och så vidare.

Jag skulle bara vilja att vi problematiserade detta. Hur kan vi få alla i de olika samhällsfunktionerna att faktiskt implementera detta och ta skyddade identiteter på största allvar?


Anf. 112 Maria Strömkvist (S)

Fru talman! Vi är helt överens om det, Lotta Finstorp, och jag tror att vi talade om precis samma sak för ungefär ett år sedan.

I skrivelsen om revisionsrapporten står det att regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att komma tillbaka med hur man ska säkerställa att detta inte sker. Det stora problemet tror jag är den mänskliga faktorn, och det är väl oklart hur man ska lösa det. Jag tror att vi måste ha en debatt bland myndigheterna om att detta är otroligt viktigt. Många gånger blir det nämligen rena dumheter, om du ursäktar språket. När det till exempel gäller skolklasser rör det ju inte bara skolfoton, utan man bara mörkar ett namn - och så förstår alla att det är den personen som har skyddad identitet. Den mänskliga faktorn är alltså ett problem.

Skatteverket ska redovisa åtgärder för regeringen i höst, och då får vi väl se vad det innehåller. Jag håller dock med om att vi måste komma till rätta med att även myndigheter faktiskt avslöjar identiteter.


Anf. 113 Lotta Finstorp (M)

Fru talman! Jag skulle också vilja ta upp en del i den alliansreservation vi har. Maria Strömkvist säger helt riktigt att det finns med i propositionen att folkbokföringsbrott ska återinföras, liksom möjligheten för Skatteverket att göra hembesök. Problemet som inte finns med i propositionen rör vår andra reservation, som handlar om att vem som helst kan folkbokföra sig på min adress utan att jag får en aktiv fråga från Skatteverket om jag vill ha den personen folkbokförd på min adress.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbok-föringen

Det finns många som vittnar om vad som har hänt när människor har gjort så. Bland annat hörde jag att en person en gång hade folkbokfört sig på Sagerska palatset utan att någon fick veta det. Det kanske inte blev ett jättestort problem - det vet jag inte - men det finns många människor i Sverige som har fått kanske en kriminell person folkbokförd på sin adress och sedan fått jätteproblem med betalningsanmärkningar som kommer till adressen utan att de egentligen har en aning om vem detta rör.

Vi skulle vilja att man gick in i en fördjupning. Man måste få fram ett riktigt uppdrag för att titta på hur man skulle kunna göra. Maria Strömkvist och jag har diskuterat detta förut, och det är inte en helt lätt fråga. Bor man till exempel i en hyresrätt blir det nämligen svårt eftersom många bor på samma adress. Men på något vis måste man få veta - mobilt bank-id finns ju i dag - att en person har adressändrat hem till en själv. Någon berättade för mig att hon fick veta att någon hade folkbokfört sig på hennes adress genom att det kom ett brev från UC därför att någon hade beställt någonting till hennes adress.

Jag skulle bara vilja höra vad Maria Strömkvist anser att man kan göra åt detta.


Anf. 114 Maria Strömkvist (S)

Fru talman! Mitt fokus ligger mycket på skydd av kvinnor, och propositionen innehåller det.

Jag sa vid förra årets debatt att den här propositionen skulle komma, för det var ju Socialdemokraterna som drev igenom ett tillkännagivande till den förra regeringen under den förrförra mandatperioden. Den förra regeringen tillsatte en utredning, och nu har vi propositionen.

Den andra frågan gäller precis det Lotta Finstorp tar upp, alltså hur vi ska komma till rätta med att människor skriver sig på adresser där de faktiskt inte bor - och hur den som bor där ska få reda på det. Även det blir ett uppdrag till Skatteverket från regeringen, och det är samma sak där: Jag lovar att återkomma. Hittills har jag hållit mina löften, så ge mig ett år till!

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 13.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-05-24
Förslagspunkter: 9, Acklamationer: 4, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till  
  1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
  2. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
  3. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
  4. lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter,
  5. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsverksamhet,
  6. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,
  7. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
  8. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
  9. lag om ändring i skollagen (2010:800),
  10. lag om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet,
  11. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:145 punkterna 1-11.
 2. Tillkännagivanden om ytterligare åtgärder inom folkbokföringen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:4052 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD) yrkandena 1-7.
  • Reservation 1 (-)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (-)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960017
  M690014
  SD33009
  MP19006
  C18004
  V17004
  L13006
  KD14002
  -1304
  Totalt2803066
  Ledamöternas röster
 3. Betalning av skatt vid delårsboende

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:217 av Lars Tysklind och Emma Carlsson Löfdahl (båda L),

  2017/18:1945 av Hans Wallmark (M) och

  2017/18:3513 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C).
 4. Folkbokföring på rätt adress

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:972 av Kerstin Lundgren (C),

  2017/18:1229 av Margareta Cederfelt (M),

  2017/18:1782 av Anders Hansson (M),

  2017/18:2533 av Amir Adan (M),

  2017/18:2775 av Rasmus Ling och Agneta Börjesson (båda MP),

  2017/18:2823 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (båda M) yrkandena 1 och 2,

  2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5 och

  2017/18:3543 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 2 (M)
  • Reservation 3 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960017
  M069014
  SD00339
  MP19006
  C18004
  V17004
  L14005
  KD14002
  -0044
  Totalt178693765
  Ledamöternas röster
 5. Folkbokföring av barn på två adresser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:2861 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2.
 6. Personnummer och samordningsnummer

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:665 av Anna Wallén (S),

  2017/18:1864 av Staffan Danielsson (C),

  2017/18:2395 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP),

  2017/18:2713 av Magnus Manhammar (S),

  2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 10,

  2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 2 och

  2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 12.
  • Reservation 4 (V)
  • Reservation 5 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960017
  M690014
  SD33009
  MP19006
  C18004
  V01704
  L14005
  KD00142
  -4004
  Totalt253171465
  Ledamöternas röster
 7. Skydd för folkbokföringsuppgifter och skyddad identitet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:2469 av Markus Wiechel (SD),

  2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

  2017/18:3718 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkandena 1 och 2,

  2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 14 och

  2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 38.
  • Reservation 6 (M, C, L, KD)
  • Reservation 7 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960017
  M069014
  SD00339
  MP19006
  C01804
  V17004
  L01405
  KD01402
  -0044
  Totalt1321153765
  Ledamöternas röster
 8. Id-kort

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD) och

  2017/18:3250 av Erik Bengtzboe (M).
  • Reservation 8 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960017
  M690014
  SD03309
  MP19006
  C18004
  V17004
  L14005
  KD14002
  -0404
  Totalt24737065
  Ledamöternas röster
 9. Dödförklaring

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:2513 av Amir Adan (M).