Till innehåll på sidan

Offentlig upphandling

Betänkande 2004/05:FIU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 november 2004

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Offentlig upphandling (FiU9)

Riksdagen avslog motioner om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004. Skälet är att frågorna redan är under behandling inom EU och hos regeringen. Motionerna innehåller förslag om bland annat affärsmässighet, direktupphandling, marknadsskadeavgift, miljömässiga hänsyn vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler och icke kommersiella hänsyn vid upphandling.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 93

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2004-10-19
Justering: 2004-11-11
Trycklov: 2004-11-16
Trycklov till Gotab och webb: 2004-11-17
Trycklov: 2004-11-17
Reservationer: 9
Betänkande 2004/05:FIU9

Alla beredningar i utskottet

2004-10-19

Offentlig upphandling (FiU9)

Finansutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004. Skälet är att frågorna redan är under behandling inom EU och hos regeringen. Motionerna innehåller förslag om bland annat affärsmässighet, direktupphandling, marknadsskadeavgift, miljömässiga hänsyn vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler och icke kommersiella hänsyn vid upphandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2004-11-24
Stillbild från Debatt om förslag 2004/05:FIU9, Offentlig upphandling

Debatt om förslag 2004/05:FIU9

Webb-tv: Offentlig upphandling

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 84 Carin Lundberg (S)
Fru talman! I det här betänkandet behandlar vi 131 motionsyrkanden som rör offentlig upphandling, motioner som har väckts under allmänna motionstiden 2002 och 2003, och vi har 35 motionsyrkanden som har väckts under allmänna motionstiden 2004. De här motionerna rör bland annat frågor om affärsmässighet, direktupphandling, marknadsskadeavgift, miljömässiga hänsyn vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler och icke-kommersiella hänsyn vid upphandling. Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden med hänvisning till att frågorna redan är under behandling i EU och i regeringen. Betänkandet innehåller nio reservationer.

Anf. 85 Tomas Högström (M)
Fru talman! Det här är ett stort ärende, och det är av stor betydelse för medborgarna och för den verksamhet som bedrivs inom ramen för offentlig sektor; det gäller i huvudsak det kommunala Sverige. Att det i betänkandet dessutom behandlas 131 motionsyrkanden visar på den betydelse som ledamöterna lägger i de frågor som regleras inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Ärendet är också stort eftersom lagen om offentlig upphandling reglerar upphandlingsvolymer på 400 miljarder kronor och möjliga besparingar uppgående till 20 miljarder - det är i alla fall den bedömning som gjorts. Tyvärr brister kommunerna när det gäller att efterleva lagen. Det beror på okunskap, oskicklighet, slarv och ibland tyvärr på medvetna övertramp. Tillämpningen är en del i problematiken när det gäller lagen om offentlig upphandling. Det finns också en hel del att önska när det gäller att ta fram anbudsunderlag, att tolka inkomna avtal och att skriva avtalstexterna. Rätt hanterad är lagen om offentlig upphandling en tillgång, men den behöver skärpas och förtydligas på flera områden. Vi föreslår en serie åtgärder som ska göra lagen om offentlig upphandling till det verktyg det kan vara för att utveckla samhället. Vi föreslår till exempel att all verksamhet där förutsättningar finns ska upphandlas i konkurrens och att affärsmässigheten ska ges ett ökat utrymme i lagen. Vi anser också att sociala och miljömässiga krav på företags verksamhet bör regleras i en särskild lagstiftning. Ett annat förslag som vi redovisar är att det införs marknadsskadeavgift som den felande kommunen ska betala när den bryter mot lagen om offentlig upphandling. Vi har även lagt fram förslag om lagstadgad utmaningsrätt, talerätt för branschorganisationer, ökade skadeståndsmöjligheter och ändringar när det gäller preskriptionstider. Med våra förslag ökar möjligheterna att effektivisera den offentliga verksamheten. Ett ytterligare led i detta arbete är att vi uppmanar all offentlig verksamhet, och framför allt det kommunala Sverige, att använda entreprenader, upphandlingar, pengasystem och andra alternativa driftsformer - allt i syfte att bli effektivare, allt i syfte att kunna erbjuda medborgarna fler alternativ och större möjligheter att jämföra varor och framför allt tjänster, men också i syfte att företagen ska kunna vara med på en marknad som i dag i mångt och mycket ligger i träda. Man hör ofta talas om kommuner som säger sig satsa på företagande. De säger att de önskar att nya företag ska etablera sig i kommunen. Samtidigt äger kommunen möjligheterna att skapa ett bättre företagsklimat. Det kan ske bland annat genom att i större utsträckning lägga ut saker och ting på entreprenad, genom att i större utsträckning upphandla och genom att ge företag möjligheter att verka i konkurrens inom områden som i dag traditionellt drivs av kommunerna. Här finns mycket att göra. Det erkänns i olika debatter av socialdemokratiska företrädare, av fackliga organisationer och av olika branschorganisationer. Det erkänns också av regeringsalternativet i Sverige i dag, som består av de samverkande borgerliga partierna; rätt tillvaratagen kan lagen om offentlig upphandling vara det verktyg som vi behöver. Att det i detta betänkande behandlas motioner från de tre senaste årens allmänna motionsperiod är en följd av att riksdagen väntat på en proposition från regeringen om lagen om offentlig upphandling. Vi väntar fortfarande. Tyvärr bereds många viktiga ärenden ännu i departementet. Min uppmaning till de socialdemokratiska representanterna i den här debatten är därför att de utnyttjar sina kontakter med departementet och ser till att regeringen å det snaraste levererar det som det offentliga Sverige behöver. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation 1. Vi står självklart bakom även övriga reservationer, men för tids vinnande följer vi den tradition som är utarbetad i riksdagen.

Anf. 86 Karin Pilsäter (Fp)
Fru talman och kära kolleger i riksdagen! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2. Frågan om offentlig upphandling kan verka väldigt osexig. Det är sällan en fråga som drar de riktigt stora publikskarorna. Den brukar sällan tas upp på torgmötena och den har heller ingen framträdande plats på valaffischerna. Ändå är det en mycket viktig fråga eftersom det handlar om att medborgarna ska få valuta för sina skattepengar och att den offentliga verksamheten ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Därför borde detta egentligen vara en mycket större politisk fråga. Nu har vi från flera motionstider i rad samlat ihop en stor mängd olika förslag, och jag tycker att det är lite symtomatiskt att just dessa frågor går framåt så oerhört trögt. Jag tänkte i det här inlägget endast fokusera på en sida av saken, nämligen de små företagens villkor. Det vore oerhört bra om vi kunde slå två flugor i en smäll genom att med hjälp av reformer förbättra villkoren för de små företagen och samtidigt se till att den offentliga verksamheten kan få en förnyelse så att vi får bättre valuta för våra skattepengar. Därför är de olika förslag som vi för fram väldigt viktiga. Ett av förslagen handlar till exempel om att organisationer skulle kunna få talerätt när det finns invändningar mot hur upphandlingsbeslut gått till. Om företaget finns i Stockholm och går i clinch med kommunen kanske det har en framtid i alla fall eftersom här finns många andra tänkbara kunder, men vi vet att många företagare i mindre kommuner drar sig för att ta strid med kommunen eftersom det kan vara fråga om företagets överlevnad. Även om man inte blir korrekt behandlad vågar man alltså inte protestera. Därför tycker vi att det är viktigt att i stället införa talerätt för organisationer. En annan viktig fråga som jag skulle vilja slå ett slag för är att se till att de olika upphandlingarna inte är alltför omfattande. De kanske genomförs av flera kommuner tillsammans, vilket innebär att bara några få storföretag kan vara med och lägga anbud. Då får man inte den förnyelse av verksamheter som man skulle önska, och man får heller inte så många företag som kan vara med och lägga anbud. Det ger inte bra villkor för småföretagen. I stället tycker vi att man ska dela upp anbuden i mindre enheter, vilket gör det möjligt att vara med och enbart bjuda på en mindre del av det hela. Om sedan ett stort företag bjuder på alltsammans ska det givetvis ha möjligt att ta det, men man ska inte avgränsa sig utan även låta småföretag vara med. Ett aktuellt exempel på detta är landstinget i Norrbotten, som numera skickar all tvätt från hela Norrbotten till ett stort tvätteri i Finland. Om det är det mest effektiva och prisvärda ska man självklart inte säga att det är dåligt att tvätteriet ligger i ett annat land. Men man måste ställa sig frågan om det verkligen är rationellt att skeppa varenda handduk och vartenda lakan från hela Norrbotten till ett och samma ställe med tanke på att avstånden trots allt är rätt stora där. Det här är ett exempel på att snålheten kan bedra visheten när man lägger upp de här frågorna. Fru talman! Jag kan instämma i mycket av det som Tomas Högström sade, och jag förmodar att jag kommer att kunna instämma i det som mina borgerliga kolleger säger efter mig. Därför nöjer jag mig med, som sagt var, att yrka bifall till reservation nr 2.

Anf. 87 Lars Lindén (Kd)
Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 8. Offentlig upphandling av varor, till skillnad mot en del upphandling av tjänster, har ideologiskt sett gått bra att hantera för Socialdemokraterna. Vi har ännu inte sett några plakat i förstamajtågen med texten: "Stoppa vinsterna för kommunens leverantörer." Men den nye skolministern Baylan verkar kreativ på detta område, så vi kanske snart får uppleva detta också. På tjänstesidan, inom till exempel vården och skolan, skapar upphandlingen eller frisläppandet av privata alternativ stora våndor för Socialdemokraterna - tråkigt nog, får man säga, för detta kostar samhället miljardbelopp varje vecka. När en friskola lyckas få kostnaderna att bli lägre än intäkterna och redovisar en vinst blir det fart på s-ideologerna. Senast i går, i DN, kunde vi se den nye skolministern Ibrahim Baylan "fara i taket" då fyra friskolegymnasier med sammanlagt 900 elever visar sig gå med vinst. Detta ska nu stoppas, säger han. Inga pengar som är tänkta att gå till elevernas undervisning ska hamna i friskolans fickor, enligt Baylan. Men jämför med de kommunala skolorna! När de någon gång går med plus, i förhållande till sin budget, går pengarna knappast automatiskt till extra satsningar på skolan, utan snarare dras pengarna ofta tillbaka för att hjälpa kommunen att få bättre balans i kommunens totala budget. Blir det någon skillnad för eleverna i dessa två fall? Ja, det blir ofta skillnader. En privatskola är normalt intresserad av att satsa en stor del av vinsten på att ständigt nyinvestera i skolan och låta personalen få mer fortbildning och så vidare. Detta hindras ofta den kommunala skolchefen att göra, om andra förvaltningar i kommunen har större behov av pengarna. Den privata skolans elever får oftast mer av skattepengarna till sin undervisning än den kommunala skolans elever. Baylan borde nog först undersöka verkligheten innan han pratar - han har ju varit kommunpolitiker. När ska vi få uppleva att en socialdemokrat reagerar sunt och konstruktivt när han får vetskap om en vinst i en friskola eller liknande verksamhet? När får vi uppleva en sund reaktion, som i stället utmynnar i en fundering på hur denna friskola lyckas locka så många elever och lyckas så bra ekonomiskt? Borde man inte fundera på om de privatas sätt att arbeta är efterföljansvärt i många fall? De privata skolorna har inga större inkomster än de kommunala skolorna, men skillnaden är att friskolan lägger upp verksamheten så att man lyckas hålla kostnaderna i schack utan att det går ut över kvaliteten på undervisningen. Om de tummar på kvaliteten kommer de snabbt att straffas genom att eleverna flyr skolan eller att lärarna slutar - eller att Skolverket sätter stopp. Att de som satsat kapital och tagit ekonomiska risker för att starta friskolan skulle kunna få en normal utdelning på sin penningplacering är väl inte mer än rimligt. När ska alla socialdemokrater förstå att deras uppgift som politiker, tillsammans med andra kontrollmyndigheter, är att se till att de privata verksamheterna håller beslutad kvalitet, inget annat? Om skolan klarar detta borde allt vara bra. Att de sedan också lyckas gå med vinst är ytterligare en kvalitetsstämpel i sig, som visar att man har kontroll på verksamhetens kostnader och inkomster. Motsatsen till vinstgivande verksamhet är förlustbringande verksamhet. De flesta socialdemokrater känner sig tydligen mer hemma och vana med den senare formen av verksamhet. Är det kanske därför man blir så frustrerad och känner sig hotad när samma verksamheter i privat regi kan gå med vinst utan att de tummar på kvaliteten? Om vi i stället ser på upphandlingen av vård framträder samma kontraproduktiva reaktioner från s. När det privata sjukhuset eller vårdcentralen lyckas hålla kostnaderna i schack, skapa balans i ekonomin och få rimliga vinstmarginaler, till skillnad från de flesta landstingsdrivna vårdinrättningar, rycker man ut med plakat och slagord och säger: "Stoppa vinstintressena i vården." Vi kan jämföra två sorters sjukhus, privatsjukhuset som finansierar sin drift med skattepengar och landstingssjukhuset som har nästan samma finansiering. Det privata har lämnat anbud på en lägre ersättning än det landstingsdrivna - annars hade man inte fått entreprenaden. Landstingets personal är mer sjukskriven än det privatas personal. Personalen på privata sjukhus trivs överlag bättre och har högre lön, enligt Kommunalfacket. Man producerar mer vård på de flesta privata jämfört med offentligt drivna. Patienterna är mer nöjda, generellt sett, på privata anläggningar. Kvaliteten är ofta bättre på det mesta inom den privata sektorn, och man lyckas dessutom trots mindre ersättning per patient få ett överskott, en vinst. Socialdemokraterna vill tydligen gå till val på att slå vakt om de förlustbringande verksamheterna och stoppa de verksamheter som på alla vis fungerar bättre. Det är inte underligt att till och med facket börjar få nog av denna dogmatismens väg - ett vägval där man går mer och mer vilse. Fler och fler förstår nu hur fel regeringen hamnat när man tvingas låna ungefär 7 miljoner i timmen, dygnet runt, alla dagar, detta år 2004, för att täcka alla förlustbringande verksamheter i konungariket Sverige. Regeringspartiet har blivit så förblindat av makten att man inte längre ser och begriper att man snarare ska upphandla än mer verksamhet som kan omvandlas från förlustbringande till vinstgivande verksamhet - den regeringen ska snarast ersättas. Fru talman! Vårdföretaget Capio, som framgångsrikt driver S:t Görans sjukhus, ska nu snart stoppas av Socialdemokraterna från att driva detta sjukhus vidare. Samtidigt har socialdemokraterna i England nyligen gett Capio uppdraget att bygga och sedan driva ett flertal sjukhus i England. Tyvärr verkar regeringspartiet ha drabbats av en ideologisk härdsmälta på detta område som kostar oss skattebetalare miljarder varje vecka. Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter tar i dag på sina ledarsidor upp kritik för s sätt att hantera kostnadsexplosionen inom vården. Väljarna får chansen, om två år, att göra en upphandling av en ny regering. Det kommer att löna sig att byta. Var så säker!

Anf. 88 Jörgen Johansson (C)
Fru talman! Lagen om offentlig upphandling har blivit något av en blåslampa i våra kommuner och landsting. Jag vill med detta säga att lagen behövs. Lagen har ett syfte, och lagen bör utvecklas till ett verkningsfullt instrument för att vi ska få ut det mesta möjliga av varje satsad skattekrona. Det innebär att lagen också ska uppfylla kravet om sunt förnuft. Så är det inte alltid. Som jag ser det är det självklart att alla som berörs av offentlig upphandling ska ha en upphandlingspolicy. Så är det inte alltid. De förtroendevalda som berörs av lagstiftningen måste också ha insikt i lagens tillämpning för att tillämpningen ska bli fullgod. Så är det inte alltid. Från Centerpartiet anser vi alltså att det finns brister som måste åtgärdas. En upphandling ska präglas av affärsmässighet. Det gäller alla inblandade parter. I begreppet affärsmässighet ska givetvis den grundläggande synen finnas att kommunen inte ska utföra arbetsuppgifter som marknaden klarar bättre. Samtidigt väljer alltfler kommuner i dag andra associationsformer än förvaltning i kommunens skötsel. Det innebär att det som för några år sedan bedrevs i förvaltningsform i dag bedrivs i bolagsform. Det sker ofta i samarbete med andra kommuner, då kommunernas ekonomiska situation tvingat fram samarbete kommuner emellan - ett samarbete som jag anser att vi bör stimulera. Det bör också vara så att de tjänster ett sådant bolag ger sina ägare inte ska behöva upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Det blir lite väl byråkratiskt om man ska använda lagstiftningen mot sig själv och därmed betala onödiga förfrågningsunderlag utan att uppnå det syfte som lagstiftningen tveklöst har. En parlamentarisk kommitté såg över det här för några år sedan och ansåg att någon ändring inte behövs. Man ansåg att i begreppet affärsmässighet skulle man kunna ta viss samhällspolitisk hänsyn. För en fråga som är så viktig som den här och som regleras via lag bör det finnas en tydlig tillämpning så att alla parter kan förutse vad som egentligen gäller. Luddighet ger inte den stabilitet som ett upphandlingssystem måste ha. Förtydligandet kan bland annat ske genom förenklingar. En förenkling är att undanta hel- och samägda bolag från tillämpningen för offentlig upphandling. En annan är att EG:s upphandlingsdirektiv enbart gäller för upphandlingar över tröskelvärdet. Sedan är det upp till varje nation att besluta om regelverket för mindre omfattande upphandlingar. Mot den bakgrunden anser vi från Centerpartiet att det bör införas ett förenklat regelverk för upphandlingar under tröskelvärdet om 200 000 euro. För att ta samhällspolitiska hänsyn utan att för den skull gynna någon speciell leverantör bör möjligheten finnas att utforma regelverket så att lokala leverantörer kan delta i anbudsgivningen samt så att lokala krav kan tillgodoses. Detta ska givetvis ske under uppsikt. Exempel på åtgärder är uppdelning av förfrågningsunderlag för att stärka konkurrensen genom att ge fler aktörer möjlighet att delta i anbudsgivningen. Man kan också införa krav på produktionsmetoder för exempelvis djur- och miljöomsorg. Det går även att införa utmaningsrätt för anställda i offentlig sektor i syfte att ta över driften av den egna verksamheten. Det är alltså en aktiv form för att skapa fler små och medelstora företag och därmed ytterligare stimulera den framtida konkurrensen. Fru talman! Offentlig upphandling ska ske effektivt. Den ska utformas så att den stimulerar marknaden till tillväxt och den ska bidra till effektivitet så att varje satsad skattekrona ger största möjliga utfall till största möjliga kvalitet. För att vi ska nå det målet fordras att vi såväl gasar som bromsar. Från Centerpartiet har vi visat på några av vägarna för att nå det målet. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till reservation nr 5.

Anf. 90 Tomas Högström (M)
Fru talman! Kjell Nordström gav uttryck för sitt gillande när det gäller möjligheterna att hamna i en vinna-vinna-situation om man rätt använder sig av lagen om offentlig upphandling. Jag håller med honom; visst ska vi ta vara på de möjligheterna. Men då är det väl beklagligt, Kjell Nordström, att regeringen aviserar en proposition om förbud att sälja till exempel sjukhus till vinstdrivande företag? Man diskuterar också att införa vinstförbud till exempel när det gäller offentligt finansierade friskolor.

Anf. 91 Kjell Nordström (S)
Fru talman! Som jag uppfattar det för vi en debatt om regler för offentlig upphandling, och inte om hur sjukvården eller skolan ska organiseras. Det är väl en annan debatt som får föras i den här kammaren.

Anf. 92 Tomas Högström (M)
Fru talman! Jag vill påstå att de har med varandra att göra i allra högsta grad. Alternativa driftsformer har ju till exempel ett utrymme inom lagen för offentlig upphandling. Möjligheterna för offentlig verksamhet att effektivisera handlar också om att kunna lägga ut verksamheter på andra entreprenörer. Det tycker jag också kan inrymma till exempel möjligheterna för vinstdrivande företag att driva sjukhus.

Anf. 93 Kjell Nordström (S)
Fru talman! Jag har noterat att Moderaterna har den uppfattningen. Vi har en offentlig upphandling som i dag omfattar 400 miljarder. Det är inga små pengar. Om vi kan inrikta oss på att först få den ordentligt på plats tror jag att vi kommer att kunna tjäna mycket pengar i det offentliga systemet.

Anf. 94 Börje Vestlund (S)
Fru talman! Själva idén med offentlig upphandling är att man på ett så rättvist och affärsmässigt bra sätt som möjligt ska kunna upphandla offentlig verksamhet, pressa priset och öka mångfalden. Det sker också i stor utsträckning där man tillämpar offentlig upphandling. Det gäller reglerna för äldreomsorgen, städning och gatsopning och många andra områden. Det har påpekats i betänkandet att det finns gråzoner mellan myndighetsutövning och upphandling i konkurrens, men det är ändå sådant som vi dagligen och stundligen får försöka hantera i kommunerna. Naturligtvis får också våra domstolar avgöra det. I huvudsak är det ändå min bedömning att det hela fungerar ganska bra. Men det finns situationer där det inte fungerar så fantastiskt bra och där lagstiftningen har blivit motsatsen till att få fram mångfald. Jag vill ge ett exempel som har gett mig anledning att skriva en motion, som behandlas i betänkandet. Det handlar om när man upphandlade en del av rehabiliteringen i Stockholms läns landsting. Det var en del av den neurologiska rehabiliteringen. Det fanns ett antal anbudsgivare här, och några ville ha en lite större del och andra ville ha ungefär den del de hade i dag. Noteras bör att den här typen av vård nästan alltid har varit utlagd på en anbudsgivare. Det har i princip aldrig drivits av landstinget självt. I det här fallet var det naturligtvis några som hade ett högre pris och andra som hade ett lite lägre pris. De som hade det lite lägre priset ville också ha mycket större mängd. Det gjorde att de som hade haft den här neurologiverksamheten i många år helt enkelt blev utslagna. Vad innebär då detta på lång sikt? Jo, det innebär att nästa gång man upphandlar har man i praktiken bara en enda part att upphandla ifrån, i varje fall när det gäller de privata parterna. Möjligen kan landstinget självt ta tillbaka en del av den här verksamheten, men de privata parterna har helt enkelt ingen kompetens. De har tappat den som de hade tidigare. De har möjligen gått över till den som fick allt detta. Det blir ett privat monopol. Det vill jag peka på i min motion. Jag vill problematisera detta. Det är inte en bra situation. Hade landstinget haft möjligt att fördela ut en del av detta till fler av parterna i stället för att vara bunden av de regler som finns i lagen om offentlig upphandling, hade detta aldrig skett. Det fanns en ganska stor enighet om det i Stockholms läns landsting. Inte för att man är överens om så väldigt mycket där, men just i den frågan var man ganska överens. Jag tycker att det väldigt tråkigt att en lag som ska skydda just mångfald och möjligheter att pressa priset i stället har exakt motsatt effekt. Det är inte bra. Det är viktigt att man följer utvecklingen på det här området och inte bara säger att det är bra och att man ska fortsätta som man alltid har gjort. Man måste verkligen se till att återkomma med förslag som gör att man kan komma undan detta. Allra helst borde man undanta sjukvården, skolan och omsorgen ifrån offentlig upphandling. Men det innebär inte att man ska undanta möjligheten att upphandla. Den debatten tycker jag ska föras på annat håll, till exempel i kommuner och landsting. Sedan kan jag inte låta bli att kommentera en sak som jag hörde i debatten när jag satt här och lyssnade. Nu fick jag komma upp i talarstolen själv och säga någonting om detta. Vad har skolan och vinsten i skolan med den här diskussionen att göra, Lars Lindén? Vi kan ha olika uppfattningar i det avseendet, men vad har detta med lagen om offentlig upphandling att göra? Jag trodde att det hörde till en annan lagstiftning och inte till lagen om offentlig upphandling. Det har väl ingenting med varandra att göra. Det är helt hållet undantaget i det här sammanhanget. Det ska inte omfattas av det här betänkandet. Man kan anföra vad man vill mot Socialdemokraterna, men om syftet är att bara skälla på Socialdemokraterna bör man åtminstone vara saklig i diskussion. Det här har inte ett dugg med debatten om lagen om offentlig upphandling att göra.

Anf. 95 Lars Lindén (Kd)
Fru talman! Det är riktigt som Börje Vestlund säger. Det hör egentligen inte till detta med offentlig upphandling, men jag tog det som ett exempel på hur Socialdemokraterna gör det svårt för sig när det gäller vinstbegreppet. Det är ett fult ord för Socialdemokraterna, medan det för mig som företagare och för de flesta andra företagare är ett bevis på att man har lyckats. Det var ett exempel på när det låser sig. Sedan kom jag över på vårdsidan, och där är det ju upphandling. Vi vet ju att problemet i dag är att nu ska sjukhus som går med vinst stoppas. De som lyckas få kostnaderna att bli lägre än inkomsterna och därmed får en vinst borde snarare premieras.

Anf. 96 Börje Vestlund (S)
Fru talman! När det gäller stopplagen handlar det om att sälja sjukhus. Det handlar inte om att upphandla sjukvård. Där har vi varit oerhört tydliga. Visst är det helt okej att upphandla sjukvård. Skillnaden är att vi här i kammaren inte kan säga vad man ska upphandla och vad man inte ska upphandla. Det som är bra att upphandla på en ort, i ett landsting eller i en kommun kanske inte passar sig att upphandla i en annan kommun. Av det ena eller andra skälet finns det kanske inte några att upphandla av. Sedan kan man alltid fundera på vad det beror på. Men det är inte så enkelt att man kan säga att bara för att det finns hemska socialdemokrater som ogillar vinst i det här sammanhanget kan man inte ha en bra politik när det gäller upphandling. Det är att komma undan för lätt, tycker jag.

Anf. 97 Lars Lindén (Kd)
Fru talman! Jag har sett flera uttalanden om, och det har till och med sagts i dag, att ingen ska få tjäna pengar på att folk är sjuka. Det låter bestickande på ett sätt. Men det beror på vad man lägger in i ordet vinst. Vinst betyder att man lyckas administrera en sjukvård så att kostnaderna är lägre än intäkterna. Det måste väl ändå vara berömvärt. Men Socialdemokraterna ska direkt ut och straffa om man råkar få svarta siffror i bokslutet. Det ska tydligen vara röda siffror för att det ska vara bra. Det är ett mycket märkligt sätt att se på en verksamhet. De flesta vårdcentraler och sjukhus som är utlagda på entreprenad går ju bättre. Det tjänar vi skattebetalare på. Man lyckas producera mer och får ändå överskott. Jag tycker att det är något eftersträvansvärt. Vinst verkar vara ett signalord. Det är något fult för socialdemokrater. Det borde vara berömvärt, och mest inom vården. Vi vill ju att den ska utvecklas och gå bra. Vi vill inte att det ska behöva skjutas till pengar. Vi ser hur mycket mer pengar som går till sjukvården, men ändå produceras det inte så mycket mer.

Anf. 98 Börje Vestlund (S)
Fru talman! Innan jag kom till riksdagen och kammaren var jag kommunpolitiker i Stockholm. Låt mig ta ett exempel. Äldreomsorgen i Stockholm gick med vinst när den togs över av stora företag. När det var små entreprenörer, det vill säga de gamla ålderdomshemsföreståndarinnorna som ville driva sin egen verksamhet, fick de det inte att gå ihop. Det var först när de stora företagen tog över som man fick det att gå ihop. Till slut fanns det bara två tre företag att upphandla av. De andra hade köpts upp eller gått i konkurs. Det är sanningen. Det finns alltid två sidor av samma mynt. Sedan är det väl inte fel att prata om vinst. Men problemet är hur mycket man ska betala för det. Är det en bra situation när man tar ut pengar ur vården för att göra vinst av det? Jag är inte säker på det. Det är möjligt att det är en ideologisk fråga och att det skiljer oss åt. Men låt oss ta den diskussionen. Sedan kan vi diskutera, Lars Lindén, om svenska folket ska upphandla en ny regering eller inte. Jag trodde att man valde fram en ny regering. Jag tror att vi i det avseendet har svenska folket på vår sida. Det har visat sig i val efter val när vi har fört den ideologiska debatten med svenska folket. Där brukar vi ha en ganska ordentlig majoritet bakom oss.

Anf. 99 Gunvor G Ericson (Mp)
Fru talman! Upphandlingsfrågor ses ofta som väldigt tekniska, men det är faktiskt ett viktigt samhällspolitiskt verktyg. Miljöpartiets syn på lagen om offentlig upphandling handlar om att det är ett verktyg för att nå samhällspolitiska mål som till exempel konkurrens. Konkurrens i sig är också ett samhällspolitiskt mål. Det gäller också objektivitet och att bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Med ekonomiskt menas då dess ursprungliga betydelse, hushållning med resurser, både monetära och andra resurser. När du och jag går och handlar kan vi välja på hyllan vad vi vill köpa. Vi väljer utifrån kvalitet, inklusive hur varan producerats, och vilket priset är. När vi gör det tillsammans är det spelreglerna i LOU som styr. Det borde också vara rimligt att kunna ställa sådana krav som du och jag vill göra när vi står och ska välja på hyllan. Vilken kvalitet har varan? Hur har varan producerats? Det vägs mot priset. Det är viktigt att det finns tydliga spelregler. Men efterfrågan påverkar också marknaden. Därför är det viktigt att kunna ställa krav på sociala aspekter, som till exempel antidiskrimineringsklausuler. Men hur ska man kunna kontrollera det? säger vän av ordning. Det kan man göra genom att ta hjälp av de kvalitetsstämplar som finns på marknaden. Det gäller till exempel rättvisemärkning, Kravmärkning och andra kvalitetsstämplar. Man har sett det som handelshinder att kunna ställa krav på den typen av kvalitetsstämplar. Det anser vi är fel. Det är snarare en hjälp att kunna få ställa sådana typer av krav. Miljöpartiet är positivt till att någon form av sanktionsavgift införs som ett sätt att förbättra läget i upphandlingsfrågorna. Det behövs en marknadsskadeavgift. Där pågår, som vi tidigare hörde i debatten, ett arbete inom EU för att få till den typen sanktionsavgift. Vi får avvakta och se vad det kan leda till. Det är oerhört angeläget att få till det. Tyvärr sker alltför mycket som beror på att det är enklare att fullständigt strunta i något än att göra lite fel. Gör man lite fel kan det bli oerhört dyrt. En annan fråga som har varit uppe i debatten är småföretagens möjligheter. Miljöpartiet anser att det är väldigt viktigt att ta vara på upphandlingslagens möjligheter att ge småföretagen chans att vara med. Men då måste också de upphandlande enheterna vara villiga att underlätta att lägga anbud på en del. Det finns inget som hindrar det i dagens lagstiftning. Men kommuner, landsting och andra upphandlande enheter kan göra betydligt mycket mer. Affärsmässighetsbegreppet har också diskuterats. Det handlar också om att förvalta skattemedlen väl. Det är precis som vi har diskuterat förut. Det handlar både om kvalitetsaspekter och monetära aspekter. Det är en självklarhet att kunna få ställa krav på både kvalitet och hur varan eller tjänsten produceras och se till det pris den erbjuds. Det behövs förändringar i lagen om offentlig upphandling. Det behövs förbättringar av tillsynen. Det kanske inte är nämndmyndigheten med parterna själva som är bästa möjliga sätt att utöva tillsyn. Kanske behövs det ett skarpare instrument för att utöva tillsynen. Det behövs någon form av sanktionsavgift. Det behöver ses över hur man kan främja småföretagens möjligheter att lämna anbud. Men det behövs också kunskap hos upphandlande enheter om hur man kan använda spelreglerna i LOU för att främja samhällspolitiska mål som antidiskrimineringsklausuler och god miljö. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Beslut, Genomförd

Beslut: 2004-11-24
Förslagspunkter: 3, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Nya EG-direktiv om offentlig upphandling
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi216 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Fi218 yrkande 17, 2002/03:Fi279 yrkandena 1-3, 2002/03:Fi285 yrkande 6, 2002/03:Sf289 yrkandena 8 och 20, 2002/03:MJ376 yrkande 3, 2002/03:MJ432 yrkandena 25 och 26, 2002/03:MJ487 yrkande 9, 2002/03:N395 yrkande 15, 2002/03:Bo319 yrkandena 3 och 4, 2003/04:Fi33 yrkande 9, 2003/04:Fi205, 2003/04:Fi211, 2003/04:Fi218 yrkandena 1-3, 2003/04:Fi244 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Fi262, 2003/04:Fi268 yrkande 17, 2003/04:Fi283 yrkande 9, 2003/04:Fi296 yrkande 4, 2003/04:T561 yrkande 3, 2003/04:MJ399 yrkande 39, 2003/04:MJ400 yrkandena 24 och 25, 2003/04:MJ401 yrkande 15, 2003/04:MJ473 yrkande 6, 2003/04:N412 yrkande 24, 2003/04:A304 yrkandena 16, 18 och 19, 2003/04:Bo219 yrkande 4, 2004/05:Fi212, 2004/05:Fi241, 2004/05:Fi242, 2004/05:Fi244 yrkande 2, 2004/05:Fi247, 2004/05:U280 yrkande 8, 2004/05:T461 yrkande 8, 2004/05:T466 yrkandena 6, 14 och 16, 2004/05:MJ434 yrkande 8, 2004/05:MJ497 yrkande 40, 2004/05:MJ498 yrkande 47, 2004/05:N393 yrkande 25 och 2004/05:Bo251 yrkande 4.
  • Reservation 1 (m)
  • Reservation 2 (fp)
  • Reservation 3 (kd)
  • Reservation 4 (c)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1230021
  m04609
  fp003711
  kd00294
  v25005
  c00148
  mp15002
  Totalt163468060
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abramsson, Karl GustavsJasakfråganVästerbottens län
  Acketoft, TinafpAvstårsakfråganSkåne läns västra
  Adelsbo, ChristersJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Adelsohn Liljeroth, LenamNejsakfråganStockholms kommun
  Adolfsson Elgestam, CarinasJasakfråganKronobergs län
  Agenberg, TomassJasakfråganStockholms kommun
  Ahlin, UrbansFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Ahlqvist, BirgittasJasakfråganNorrbottens län
  Althin, PeterkdAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JancFrånvarandesakfråganHallands län
  Andersson, KerstinsJasakfråganBlekinge län
  Andersson, MargaretacAvstårsakfråganJönköpings län
  Andersson, MagdalenamNejsakfråganJönköpings län
  Andersson, YvonnekdAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Andreasson, MartinfpAvstårsakfråganStockholms län
  Andrén, GunnarfpAvstårsakfråganStockholms län
  Aronson, MaritafpAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Arvidsson, EvasJasakfråganStockholms län
  Ask, BeatricemNejsakfråganStockholms kommun
  Astudillo, LucianosJasakfråganMalmö kommun
  Attefall, StefankdAvstårsakfråganStockholms kommun
  Aurelius, Nils FredrikmNejsakfråganKalmar län
  Axelsson, LennartsJasakfråganÖrebro län
  Axelsson, ChristinasJasakfråganStockholms län
  Axén, GunnarmFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansfpAvstårsakfråganGävleborgs län
  Bager, ErlingfpAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Bargholtz, HelenafpAvstårsakfråganStockholms län
  Beijer, LennartvJasakfråganKalmar län
  Beiming, CinnikasJasakfråganStockholms län
  Bengtsson, AnderssFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Berg, HelifpAvstårsakfråganBlekinge län
  Berglind, MatssJasakfråganUppsala län
  Berglund, RunesJasakfråganJämtlands län
  Berglund Nilsson, MonasJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bergström, SvencAvstårsakfråganGävleborgs län
  Bernhardsson, BosJasakfråganSkåne läns södra
  Bill, PermNejsakfråganUppsala län
  Billström, TobiasmFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Bjurling, LailasJasakfråganSödermanlands län
  Björkman, JansJasakfråganBlekinge län
  Björling, EwamNejsakfråganStockholms län
  Björnlod, LeifmpJasakfråganVärmlands län
  Bohlin, SinikkasJasakfråganGävleborgs län
  Bohlin Olsson, BrittsJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Brandin, Claes-GöransJasakfråganGöteborgs kommun
  Brodén, AnitafpAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MariemFrånvarandesakfråganHallands län
  Brus, SvenkdAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Bråkenhielm, CatharinasJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Burman, IngridvJasakfråganUppsala län
  Bäckström, LarsvJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Carlsson, BirgittacAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson, GunillasJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, GunillamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Carlström, MariannesJasakfråganGöteborgs kommun
  Damberg, MikaelsJasakfråganStockholms län
  Danestig, Britt-MarievJasakfråganÖstergötlands län
  Danielsson, PetermNejsakfråganSkåne läns västra
  Danielsson, StaffancFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Darell, LinnéafpAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Darvik, AxelfpAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Davidson, IngerkdAvstårsakfråganStockholms län
  Dinamarca, RossanavJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Domeij, ÅsampJasakfråganUppsala län
  Eberstein, SusannesJasakfråganVästernorrlands län
  Einarsson, MatsvFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ekendahl, MaudmNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Ekholm, BerndtsJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ekström, Anne-MariefpAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
  Elmsäter-Svärd, CatharinamNejsakfråganStockholms län
  Eneroth, TomassJasakfråganKronobergs län
  Engle, KerstinsFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Engström, MarievJasakfråganVärmlands län
  Engström, HillevimNejsakfråganStockholms län
  Enochson, AnneliekdAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinmNejsakfråganStockholms län
  Ericson, Lars-IvarcAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
  Ericson, Gunvor GmpJasakfråganSödermanlands län
  Eriksson, PetermpJasakfråganNorrbottens län
  Eriksson, AlfsJasakfråganHallands län
  Erlandsson, EskilcFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Ernkrans, MatildasJasakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanfpAvstårsakfråganHallands län
  Esch, BjörnkdAvstårsakfråganSödermanlands län
  Fagerström, Ann-MariesJasakfråganKalmar län
  Feltzing, BarbrompFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Flyborg, EvafpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GsFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Frans, JoesJasakfråganStockholms kommun
  Fransson, SonjasJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Franzén, MiafpAvstårsakfråganStockholms län
  Fremling, LennartfpFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Fridolin, GustavmpJasakfråganStockholms kommun
  Frisk, HelenasJasakfråganÖrebro län
  Furustrand, ReynoldhsJasakfråganSödermanlands län
  Gerdin, VivianncAvstårsakfråganVärmlands län
  Gidblom, BirgittasJasakfråganNorrbottens län
  Gille, AgnetasJasakfråganUppsala län
  Granbom, KarinfpAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MariesJasakfråganMalmö kommun
  Granström, Per EriksJasakfråganDalarnas län
  Green, MonicasJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Grönhagen, CarinasJasakfråganGotlands län
  Grönlund Krantz, AnnafpFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Gunnarsson, RolfmNejsakfråganDalarnas län
  Gustafsson, HolgerkdAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
  Gustafsson, LarskdAvstårsakfråganHallands län
  Gustafsson, BillysJasakfråganÖstergötlands län
  Gustavsson, LennartvJasakfråganVästerbottens län
  Gylling, JohnnykdAvstårsakfråganBlekinge län
  Hagberg, ChristinsJasakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, LiselottfpAvstårsakfråganSödermanlands län
  Hagberg, MichaelsJasakfråganSödermanlands län
  Hagfeldt, StefanmNejsakfråganÖstergötlands län
  Hamilton, Carl BfpAvstårsakfråganStockholms län
  Hamilton, BjörnmFrånvarandesakfråganStockholms län
  Hammarbergh, KristermNejsakfråganNorrbottens län
  Hansson, AgnecAvstårsakfråganKalmar län
  Hassan, MariasJasakfråganStockholms kommun
  Hedquist, LennartmNejsakfråganUppsala län
  Hedström, LottampJasakfråganGävleborgs län
  Heinemann, KerstinfpAvstårsakfråganVästmanlands län
  Hellberg, OwevJasakfråganGävleborgs län
  Hellquist, SolveigfpAvstårsakfråganVästernorrlands län
  Hietala Nordlund, BarbrosJasakfråganDalarnas län
  Hillar Rosenqvist, HelenampJasakfråganÖstergötlands län
  Hoff, HanssJasakfråganHallands län
  Hoffmann, UllavFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Holm, UlfmpJasakfråganSkåne läns södra
  Holma, SivvJasakfråganNorrbottens län
  Holmqvist, Nils-GöransJasakfråganÖrebro län
  Husmark Pehrsson, CristinamNejsakfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinasJasakfråganJönköpings län
  Hägglund, GörankdFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentsJasakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritsJasakfråganVärmlands län
  Högmark, Anders GmFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Högström, KenthsFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Högström, TomasmNejsakfråganVästmanlands län
  Höij, HelenakdAvstårsakfråganStockholms kommun
  Israelsson, MargaretasJasakfråganVästmanlands län
  Jakobsson, LeifsJasakfråganMalmö kommun
  Jarl Beck, IngersFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Johansson, KennethcAvstårsakfråganDalarnas län
  Johansson, JörgencAvstårsakfråganVästmanlands län
  Johansson, MikaelmpJasakfråganÖrebro län
  Johansson, Ann-KristinesJasakfråganVärmlands län
  Johansson, LarssFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, Bengt-AndersmNejsakfråganJönköpings län
  Johansson, Jan EmanuelsJasakfråganStockholms län
  Johansson, AnitasJasakfråganStockholms län
  Johnsson, JeppemNejsakfråganBlekinge län
  Jonsson, PetersJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Juholt, HåkansFrånvarandesakfråganKalmar län
  Järrel, Henrik SmNejsakfråganStockholms kommun
  Jóhannesson, BeritvJasakfråganGöteborgs kommun
  Jönsson, MonampJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, AnitasFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Karlsson, Kjell-ErikvJasakfråganHallands län
  Karlsson, AnderssFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, SoniasJasakfråganÖstergötlands län
  Kerimo, YilmazsJasakfråganStockholms län
  Kihlström, DankdAvstårsakfråganVärmlands län
  Kjellberg, BertilmNejsakfråganVästernorrlands län
  Kjörnsberg, ArnesJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Klockare, LennartsJasakfråganNorrbottens län
  Kollmats, LennartfpAvstårsakfråganHallands län
  Krantz, TobiasfpAvstårsakfråganJönköpings län
  Kristiansson Karlstedt, KerstinsJasakfråganVästernorrlands län
  Kvarnström, KurtsJasakfråganDalarnas län
  Könberg, BofpAvstårsakfråganStockholms kommun
  Lander, JarlsFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Landgren, PerkdAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Lantz, KennethkdAvstårsakfråganSkåne läns västra
  Larsen, SofiacFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Larsson, HåkancFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Larsson, Jan-OlofsJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Larsson, HillevisFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Larsson, MariakdAvstårsakfråganJönköpings län
  Larsson, KallevJasakfråganStockholms kommun
  Leijonborg, LarsfpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lejon, BrittasJasakfråganStockholms län
  Lennmarker, GöranmNejsakfråganStockholms län
  Lilja, LarssJasakfråganVästerbottens län
  Lilliehöök, AnnamNejsakfråganStockholms kommun
  Linander, JohancFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Lindberg, NiclassJasakfråganStockholms län
  Lindblad, GöranmNejsakfråganGöteborgs kommun
  Lindblad, LarsmNejsakfråganSkåne läns södra
  Lindestam, ÅsasFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lindgren, UlrikkdAvstårsakfråganDalarnas län
  Lindgren, Else-MariekdAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
  Lindgren, AnnamNejsakfråganÖstergötlands län
  Lindgren, SylviasJasakfråganStockholms kommun
  Lindholm, JanmpJasakfråganDalarnas län
  Lindkvist, Britt-MariesJasakfråganMalmö kommun
  Lindström, TorstenkdAvstårsakfråganVästmanlands län
  Lindén, LarskdAvstårsakfråganVästernorrlands län
  Lindén, RolfsJasakfråganGöteborgs kommun
  Linna, ElinavJasakfråganSödermanlands län
  Ludvigsson, AnnesJasakfråganÖstergötlands län
  Lundberg, CarinsJasakfråganVästerbottens län
  Lundberg, AgnetasFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Lundberg, IngersJasakfråganÖrebro län
  Lundgren, KerstincAvstårsakfråganStockholms län
  Lundström, StenvJasakfråganMalmö kommun
  Lundström, NinafpAvstårsakfråganStockholms län
  Löfgren, UllamNejsakfråganVästerbottens län
  Löfstrand, JohansJasakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, GöransJasakfråganVästmanlands län
  Magnusson, CeciliamFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Malmström, LouisesJasakfråganÖstergötlands län
  Marcelind, RagnwikdAvstårsakfråganGävleborgs län
  Markström, ElisebehtsJasakfråganSödermanlands län
  Moberg, CarinasJasakfråganStockholms län
  Narti, Ana MariafpAvstårsakfråganStockholms kommun
  Nenes, ChristinasJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Nilsson, PiasJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, LennartsJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Nilsson, UlffpFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, AnnikasFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Nilsson, MartinsFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Nordlander, IngersJasakfråganStockholms kommun
  Nordmark, GunnarfpAvstårsakfråganKronobergs län
  Nordquist, KajsJasakfråganStockholms kommun
  Nordström, KjellsJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Nordén, MariesJasakfråganJämtlands län
  Norinder, PatrikmNejsakfråganGävleborgs län
  Norlander, GöransJasakfråganVästernorrlands län
  Nylander, ChristerfpAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
  Nyström, ElizabethmNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Odell, MatskdFrånvarandesakfråganStockholms län
  Odenberg, MikaelmNejsakfråganStockholms kommun
  Ohlsson, CarinasJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohlsson, BirgittafpAvstårsakfråganStockholms kommun
  Ohly, LarsvFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Olander, RonnysJasakfråganSkåne läns södra
  Olofsson, MaudcFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Olovsson, FredriksJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, KentmNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Olsson, RolfvJasakfråganGöteborgs kommun
  Oscarsson, MikaelkdAvstårsakfråganUppsala län
  Osman Sherifay, MariamsJasakfråganStockholms län
  Palm, VeronicasFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Papadopoulos, NikossJasakfråganStockholms kommun
  Patriksson, RunarfpAvstårsakfråganVärmlands län
  Pedersen, PetervFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Pehrson, JohanfpAvstårsakfråganÖrebro län
  Persson, Sven GunnarkdAvstårsakfråganÖrebro län
  Persson, GöransJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Persson, CatherinesJasakfråganSkåne läns södra
  Petersson, HelenesJasakfråganJönköpings län
  Pettersson, MarinasJasakfråganVärmlands län
  Pilsäter, KarinfpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Pourbaix-Lundin, MariettamNejsakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimosJasakfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretamNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Pålsson, Anne-MariemNejsakfråganSkåne läns södra
  Pålsson, ChatrinekdFrånvarandesakfråganKalmar län
  Qarlsson, AnnikacAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
  Rask, OlasJasakfråganStockholms län
  Reinfeldt, FredrikmFrånvarandesakfråganStockholms län
  René, IngermFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Ringman, AgnetasJasakfråganKalmar län
  Rojas, MauriciofpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Romanus, GabrielfpAvstårsakfråganStockholms kommun
  Rosengren, PervJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Roslund, Carl-AxelmNejsakfråganMalmö kommun
  Roxbergh, ClaesmpJasakfråganGöteborgs kommun
  Runegrund, RositakdAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ruwaida, YvonnempJasakfråganStockholms kommun
  Rådhström, Jan-EvertmNejsakfråganVärmlands län
  Rådström, BrittasJasakfråganVästerbottens län
  Saarinen, IngegerdmpJasakfråganVästerbottens län
  Sabuni, NyamkofpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Sahlberg, Pär AxelsFrånvarandesakfråganHallands län
  Sandahl, OllekdAvstårsakfråganKronobergs län
  Sandberg, GunnarsJasakfråganJämtlands län
  Sandgren, MargaretasJasakfråganJönköpings län
  Schyman, GudrunvFrånvarandesakfråganStockholms län
  Sellén, BirgittacAvstårsakfråganVästernorrlands län
  Sidén, AnitamNejsakfråganGöteborgs kommun
  Sjösten, UlfmNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Sjöstrand, Sven-ErikvJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Skoog, ChristersJasakfråganBlekinge län
  Skånberg, TuvekdAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
  Skårman, Carl-ErikmNejsakfråganStockholms kommun
  Sköld Jansson, CamillavJasakfråganJämtlands län
  Sköldestig, BerndtsJasakfråganÖstergötlands län
  Stafilidis, TassovJasakfråganSkåne läns västra
  Stenberg, HanssJasakfråganVästernorrlands län
  Stenmark, RigmorcAvstårsakfråganUppsala län
  Strandberg, TorkildfpAvstårsakfråganSkåne läns västra
  Sundell, OlamNejsakfråganJämtlands län
  Svensson, Per-OlofsJasakfråganGävleborgs län
  Svensson, AlfkdFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Svensson, IngvarkdAvstårsakfråganStockholms län
  Svensson Smith, KarinvJasakfråganSkåne läns södra
  Sydow, HenrikmNejsakfråganHallands län
  Särnblad, AnnelisJasakfråganDalarnas län
  Söderqvist, Nils-EriksJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Ternemar, TommysJasakfråganVärmlands län
  Tesfazion, RezenesJasakfråganUppsala län
  Thalén Finné, EwamNejsakfråganSkåne läns södra
  Thorborg, KarinvJasakfråganVästmanlands län
  Thorén, SverkerfpAvstårsakfråganKalmar län
  Tiefensee, RogercAvstårsakfråganSödermanlands län
  Tingsgård, TonesJasakfråganUppsala län
  Tjernberg, GunillakdAvstårsakfråganVästerbottens län
  Tolgfors, StenmNejsakfråganÖrebro län
  Torstensson, ÅsacAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsfpAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ullenhag, ErikfpAvstårsakfråganUppsala län
  Ulvskog, MaritasJasakfråganDalarnas län
  Vallius, PaavosFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Valtersson, MikaelampJasakfråganStockholms län
  Vestlund, BörjesJasakfråganStockholms kommun
  Virgin, LiliansJasakfråganGotlands län
  Vänerlöv, IngemarkdAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
  Västerteg, ClaescFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Wahlgren, MariefpAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Wahlström, GötesJasakfråganJönköpings län
  Wahlén, GunillavJasakfråganVästernorrlands län
  Waidelich, TommysFrånvarandesakfråganStockholms län
  Wegendal, LarssJasakfråganKronobergs län
  Wester, UllasJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Westerberg, PermNejsakfråganSödermanlands län
  Westerlund Panke, MajlénesJasakfråganHallands län
  Westman, HenrikmNejsakfråganStockholms län
  Wibe, SörensJasakfråganVästerbottens län
  Widegren, CeciliamNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanfpFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Wigström, CeciliafpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Wiklund, AndersvJasakfråganDalarnas län
  Wikström, CeciliafpFrånvarandesakfråganUppsala län
  Winbäck, ChristerfpAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
  Wittgren-Ahl, SiwsJasakfråganGöteborgs kommun
  Wälivaara, ErlingkdAvstårsakfråganNorrbottens län
  Ytterberg, MariannsFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Zakrisson, KristinasJasakfråganNorrbottens län
  Ångström, YvonnefpAvstårsakfråganVästerbottens län
  Ångström, LarsmpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Åström, KarinsJasakfråganNorrbottens län
  Åström, AlicevJasakfråganJönköpings län
  Öberg, MariasJasakfråganNorrbottens län
  Öhman, ConnysJasakfråganÖstergötlands län
  Örnfjäder, KristersJasakfråganKalmar län
  Özürküt, SerminvJasakfråganStockholms län
  2. Upphandlingsfrågor som bereds inom Regeringskansliet
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2002/03:Fi218 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 3, 8-11, 13 och 16,
  2002/03:Fi225 av Runar Patriksson m.fl. (fp, m, kd, c),
  2002/03:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 2-5,
  2002/03:N396 av Ingegerd Saarinen (mp) yrkande 17,
  2003/04:Fi246 av Rune Berglund och Marie Nordén (båda s),
  2003/04:Fi254 av Margareta Andersson och Ingegerd Saarinen (c, mp),
  2003/04:Fi268 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 3, 8-11, 13 och 16,
  2003/04:Fi283 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 7,
  2003/04:Fi296 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 7, 8 och 12,
  2003/04:So640 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkande 7,
  2003/04:N414 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp) yrkande 10,
  2003/04:A304 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) yrkande 17,
  2004/05:Fi246 av Annika Qarlsson m.fl. (c, m, fp, kd),
  2004/05:T466 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrkande 7 och
  2004/05:N398 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 9.
  • Reservation 5 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1220022
  m14509
  fp037011
  kd02814
  v25005
  c01309
  mp15002
  Totalt163123162
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abramsson, Karl GustavsJasakfråganVästerbottens län
  Acketoft, TinafpNejsakfråganSkåne läns västra
  Adelsbo, ChristersJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Adelsohn Liljeroth, LenamNejsakfråganStockholms kommun
  Adolfsson Elgestam, CarinasJasakfråganKronobergs län
  Agenberg, TomassJasakfråganStockholms kommun
  Ahlin, UrbansFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Ahlqvist, BirgittasJasakfråganNorrbottens län
  Althin, PeterkdNejsakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JancFrånvarandesakfråganHallands län
  Andersson, KerstinsJasakfråganBlekinge län
  Andersson, MargaretacNejsakfråganJönköpings län
  Andersson, MagdalenamNejsakfråganJönköpings län
  Andersson, YvonnekdNejsakfråganÖstergötlands län
  Andreasson, MartinfpNejsakfråganStockholms län
  Andrén, GunnarfpNejsakfråganStockholms län
  Aronson, MaritafpNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Arvidsson, EvasJasakfråganStockholms län
  Ask, BeatricemNejsakfråganStockholms kommun
  Astudillo, LucianosJasakfråganMalmö kommun
  Attefall, StefankdNejsakfråganStockholms kommun
  Aurelius, Nils FredrikmNejsakfråganKalmar län
  Axelsson, LennartsJasakfråganÖrebro län
  Axelsson, ChristinasJasakfråganStockholms län
  Axén, GunnarmFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansfpNejsakfråganGävleborgs län
  Bager, ErlingfpNejsakfråganGöteborgs kommun
  Bargholtz, HelenafpNejsakfråganStockholms län
  Beijer, LennartvJasakfråganKalmar län
  Beiming, CinnikasJasakfråganStockholms län
  Bengtsson, AnderssFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Berg, HelifpNejsakfråganBlekinge län
  Berglind, MatssJasakfråganUppsala län
  Berglund, RunesJasakfråganJämtlands län
  Berglund Nilsson, MonasJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bergström, SvencNejsakfråganGävleborgs län
  Bernhardsson, BosJasakfråganSkåne läns södra
  Bill, PermNejsakfråganUppsala län
  Billström, TobiasmFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Bjurling, LailasJasakfråganSödermanlands län
  Björkman, JansJasakfråganBlekinge län
  Björling, EwamNejsakfråganStockholms län
  Björnlod, LeifmpJasakfråganVärmlands län
  Bohlin, SinikkasJasakfråganGävleborgs län
  Bohlin Olsson, BrittsJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Brandin, Claes-GöransJasakfråganGöteborgs kommun
  Brodén, AnitafpNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MariemFrånvarandesakfråganHallands län
  Brus, SvenkdNejsakfråganÖstergötlands län
  Bråkenhielm, CatharinasJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Burman, IngridvJasakfråganUppsala län
  Bäckström, LarsvJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Carlsson, BirgittacNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson, GunillasJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, GunillamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Carlström, MariannesJasakfråganGöteborgs kommun
  Damberg, MikaelsJasakfråganStockholms län
  Danestig, Britt-MarievJasakfråganÖstergötlands län
  Danielsson, PetermNejsakfråganSkåne läns västra
  Danielsson, StaffancFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Darell, LinnéafpNejsakfråganÖstergötlands län
  Darvik, AxelfpNejsakfråganGöteborgs kommun
  Davidson, IngerkdNejsakfråganStockholms län
  Dinamarca, RossanavJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Domeij, ÅsampJasakfråganUppsala län
  Eberstein, SusannesJasakfråganVästernorrlands län
  Einarsson, MatsvFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ekendahl, MaudmNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Ekholm, BerndtsJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ekström, Anne-MariefpNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Elmsäter-Svärd, CatharinamNejsakfråganStockholms län
  Eneroth, TomassJasakfråganKronobergs län
  Engle, KerstinsFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Engström, MarievJasakfråganVärmlands län
  Engström, HillevimNejsakfråganStockholms län
  Enochson, AnneliekdNejsakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinmJasakfråganStockholms län
  Ericson, Lars-IvarcFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Ericson, Gunvor GmpJasakfråganSödermanlands län
  Eriksson, PetermpJasakfråganNorrbottens län
  Eriksson, AlfsJasakfråganHallands län
  Erlandsson, EskilcFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Ernkrans, MatildasJasakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanfpNejsakfråganHallands län
  Esch, BjörnkdAvstårsakfråganSödermanlands län
  Fagerström, Ann-MariesJasakfråganKalmar län
  Feltzing, BarbrompFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Flyborg, EvafpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GsFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Frans, JoesJasakfråganStockholms kommun
  Fransson, SonjasJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Franzén, MiafpNejsakfråganStockholms län
  Fremling, LennartfpFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Fridolin, GustavmpJasakfråganStockholms kommun
  Frisk, HelenasJasakfråganÖrebro län
  Furustrand, ReynoldhsJasakfråganSödermanlands län
  Gerdin, VivianncNejsakfråganVärmlands län
  Gidblom, BirgittasJasakfråganNorrbottens län
  Gille, AgnetasJasakfråganUppsala län
  Granbom, KarinfpNejsakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MariesJasakfråganMalmö kommun
  Granström, Per EriksJasakfråganDalarnas län
  Green, MonicasJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Grönhagen, CarinasJasakfråganGotlands län
  Grönlund Krantz, AnnafpFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Gunnarsson, RolfmNejsakfråganDalarnas län
  Gustafsson, HolgerkdNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Gustafsson, LarskdNejsakfråganHallands län
  Gustafsson, BillysJasakfråganÖstergötlands län
  Gustavsson, LennartvJasakfråganVästerbottens län
  Gylling, JohnnykdNejsakfråganBlekinge län
  Hagberg, ChristinsJasakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, LiselottfpNejsakfråganSödermanlands län
  Hagberg, MichaelsJasakfråganSödermanlands län
  Hagfeldt, StefanmNejsakfråganÖstergötlands län
  Hamilton, Carl BfpNejsakfråganStockholms län
  Hamilton, BjörnmFrånvarandesakfråganStockholms län
  Hammarbergh, KristermNejsakfråganNorrbottens län
  Hansson, AgnecNejsakfråganKalmar län
  Hassan, MariasJasakfråganStockholms kommun
  Hedquist, LennartmNejsakfråganUppsala län
  Hedström, LottampJasakfråganGävleborgs län
  Heinemann, KerstinfpNejsakfråganVästmanlands län
  Hellberg, OwevJasakfråganGävleborgs län
  Hellquist, SolveigfpNejsakfråganVästernorrlands län
  Hietala Nordlund, BarbrosJasakfråganDalarnas län
  Hillar Rosenqvist, HelenampJasakfråganÖstergötlands län
  Hoff, HanssJasakfråganHallands län
  Hoffmann, UllavFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Holm, UlfmpJasakfråganSkåne läns södra
  Holma, SivvJasakfråganNorrbottens län
  Holmqvist, Nils-GöransJasakfråganÖrebro län
  Husmark Pehrsson, CristinamNejsakfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinasJasakfråganJönköpings län
  Hägglund, GörankdFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentsJasakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritsJasakfråganVärmlands län
  Högmark, Anders GmFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Högström, KenthsFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Högström, TomasmNejsakfråganVästmanlands län
  Höij, HelenakdNejsakfråganStockholms kommun
  Israelsson, MargaretasJasakfråganVästmanlands län
  Jakobsson, LeifsJasakfråganMalmö kommun
  Jarl Beck, IngersFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Johansson, KennethcNejsakfråganDalarnas län
  Johansson, JörgencNejsakfråganVästmanlands län
  Johansson, MikaelmpJasakfråganÖrebro län
  Johansson, Ann-KristinesJasakfråganVärmlands län
  Johansson, LarssFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, Bengt-AndersmNejsakfråganJönköpings län
  Johansson, Jan EmanuelsJasakfråganStockholms län
  Johansson, AnitasJasakfråganStockholms län
  Johnsson, JeppemNejsakfråganBlekinge län
  Jonsson, PetersJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Juholt, HåkansFrånvarandesakfråganKalmar län
  Järrel, Henrik SmNejsakfråganStockholms kommun
  Jóhannesson, BeritvJasakfråganGöteborgs kommun
  Jönsson, MonampJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, AnitasFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Karlsson, Kjell-ErikvJasakfråganHallands län
  Karlsson, AnderssFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, SoniasJasakfråganÖstergötlands län
  Kerimo, YilmazsJasakfråganStockholms län
  Kihlström, DankdNejsakfråganVärmlands län
  Kjellberg, BertilmNejsakfråganVästernorrlands län
  Kjörnsberg, ArnesJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Klockare, LennartsJasakfråganNorrbottens län
  Kollmats, LennartfpNejsakfråganHallands län
  Krantz, TobiasfpNejsakfråganJönköpings län
  Kristiansson Karlstedt, KerstinsJasakfråganVästernorrlands län
  Kvarnström, KurtsJasakfråganDalarnas län
  Könberg, BofpNejsakfråganStockholms kommun
  Lander, JarlsFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Landgren, PerkdNejsakfråganGöteborgs kommun
  Lantz, KennethkdNejsakfråganSkåne läns västra
  Larsen, SofiacFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Larsson, HåkancFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Larsson, Jan-OlofsJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Larsson, HillevisFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Larsson, MariakdNejsakfråganJönköpings län
  Larsson, KallevJasakfråganStockholms kommun
  Leijonborg, LarsfpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lejon, BrittasJasakfråganStockholms län
  Lennmarker, GöranmNejsakfråganStockholms län
  Lilja, LarssJasakfråganVästerbottens län
  Lilliehöök, AnnamNejsakfråganStockholms kommun
  Linander, JohancFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Lindberg, NiclassJasakfråganStockholms län
  Lindblad, GöranmNejsakfråganGöteborgs kommun
  Lindblad, LarsmNejsakfråganSkåne läns södra
  Lindestam, ÅsasFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lindgren, UlrikkdNejsakfråganDalarnas län
  Lindgren, Else-MariekdNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Lindgren, AnnamNejsakfråganÖstergötlands län
  Lindgren, SylviasJasakfråganStockholms kommun
  Lindholm, JanmpJasakfråganDalarnas län
  Lindkvist, Britt-MariesJasakfråganMalmö kommun
  Lindström, TorstenkdNejsakfråganVästmanlands län
  Lindén, LarskdNejsakfråganVästernorrlands län
  Lindén, RolfsJasakfråganGöteborgs kommun
  Linna, ElinavJasakfråganSödermanlands län
  Ludvigsson, AnnesJasakfråganÖstergötlands län
  Lundberg, CarinsJasakfråganVästerbottens län
  Lundberg, AgnetasFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Lundberg, IngersJasakfråganÖrebro län
  Lundgren, KerstincNejsakfråganStockholms län
  Lundström, StenvJasakfråganMalmö kommun
  Lundström, NinafpNejsakfråganStockholms län
  Löfgren, UllamNejsakfråganVästerbottens län
  Löfstrand, JohansJasakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, GöransJasakfråganVästmanlands län
  Magnusson, CeciliamFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Malmström, LouisesJasakfråganÖstergötlands län
  Marcelind, RagnwikdNejsakfråganGävleborgs län
  Markström, ElisebehtsJasakfråganSödermanlands län
  Moberg, CarinasJasakfråganStockholms län
  Narti, Ana MariafpNejsakfråganStockholms kommun
  Nenes, ChristinasJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Nilsson, PiasJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, LennartsJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Nilsson, UlffpFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, AnnikasFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Nilsson, MartinsFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Nordlander, IngersJasakfråganStockholms kommun
  Nordmark, GunnarfpNejsakfråganKronobergs län
  Nordquist, KajsJasakfråganStockholms kommun
  Nordström, KjellsJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Nordén, MariesJasakfråganJämtlands län
  Norinder, PatrikmNejsakfråganGävleborgs län
  Norlander, GöransJasakfråganVästernorrlands län
  Nylander, ChristerfpNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Nyström, ElizabethmNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Odell, MatskdFrånvarandesakfråganStockholms län
  Odenberg, MikaelmNejsakfråganStockholms kommun
  Ohlsson, CarinasJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohlsson, BirgittafpNejsakfråganStockholms kommun
  Ohly, LarsvFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Olander, RonnysJasakfråganSkåne läns södra
  Olofsson, MaudcFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Olovsson, FredriksJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, KentmNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Olsson, RolfvJasakfråganGöteborgs kommun
  Oscarsson, MikaelkdNejsakfråganUppsala län
  Osman Sherifay, MariamsJasakfråganStockholms län
  Palm, VeronicasFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Papadopoulos, NikossFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Patriksson, RunarfpNejsakfråganVärmlands län
  Pedersen, PetervFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Pehrson, JohanfpNejsakfråganÖrebro län
  Persson, Sven GunnarkdNejsakfråganÖrebro län
  Persson, GöransJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Persson, CatherinesJasakfråganSkåne läns södra
  Petersson, HelenesJasakfråganJönköpings län
  Pettersson, MarinasJasakfråganVärmlands län
  Pilsäter, KarinfpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Pourbaix-Lundin, MariettamNejsakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimosJasakfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretamNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Pålsson, Anne-MariemNejsakfråganSkåne läns södra
  Pålsson, ChatrinekdFrånvarandesakfråganKalmar län
  Qarlsson, AnnikacNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Rask, OlasJasakfråganStockholms län
  Reinfeldt, FredrikmFrånvarandesakfråganStockholms län
  René, IngermFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Ringman, AgnetasJasakfråganKalmar län
  Rojas, MauriciofpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Romanus, GabrielfpNejsakfråganStockholms kommun
  Rosengren, PervJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Roslund, Carl-AxelmNejsakfråganMalmö kommun
  Roxbergh, ClaesmpJasakfråganGöteborgs kommun
  Runegrund, RositakdNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ruwaida, YvonnempJasakfråganStockholms kommun
  Rådhström, Jan-EvertmNejsakfråganVärmlands län
  Rådström, BrittasJasakfråganVästerbottens län
  Saarinen, IngegerdmpJasakfråganVästerbottens län
  Sabuni, NyamkofpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Sahlberg, Pär AxelsFrånvarandesakfråganHallands län
  Sandahl, OllekdNejsakfråganKronobergs län
  Sandberg, GunnarsJasakfråganJämtlands län
  Sandgren, MargaretasJasakfråganJönköpings län
  Schyman, GudrunvFrånvarandesakfråganStockholms län
  Sellén, BirgittacNejsakfråganVästernorrlands län
  Sidén, AnitamNejsakfråganGöteborgs kommun
  Sjösten, UlfmNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Sjöstrand, Sven-ErikvJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Skoog, ChristersJasakfråganBlekinge län
  Skånberg, TuvekdNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Skårman, Carl-ErikmNejsakfråganStockholms kommun
  Sköld Jansson, CamillavJasakfråganJämtlands län
  Sköldestig, BerndtsJasakfråganÖstergötlands län
  Stafilidis, TassovJasakfråganSkåne läns västra
  Stenberg, HanssJasakfråganVästernorrlands län
  Stenmark, RigmorcNejsakfråganUppsala län
  Strandberg, TorkildfpNejsakfråganSkåne läns västra
  Sundell, OlamNejsakfråganJämtlands län
  Svensson, Per-OlofsJasakfråganGävleborgs län
  Svensson, AlfkdFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Svensson, IngvarkdNejsakfråganStockholms län
  Svensson Smith, KarinvJasakfråganSkåne läns södra
  Sydow, HenrikmNejsakfråganHallands län
  Särnblad, AnnelisJasakfråganDalarnas län
  Söderqvist, Nils-EriksJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Ternemar, TommysJasakfråganVärmlands län
  Tesfazion, RezenesJasakfråganUppsala län
  Thalén Finné, EwamNejsakfråganSkåne läns södra
  Thorborg, KarinvJasakfråganVästmanlands län
  Thorén, SverkerfpNejsakfråganKalmar län
  Tiefensee, RogercNejsakfråganSödermanlands län
  Tingsgård, TonesJasakfråganUppsala län
  Tjernberg, GunillakdNejsakfråganVästerbottens län
  Tolgfors, StenmNejsakfråganÖrebro län
  Torstensson, ÅsacNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsfpNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ullenhag, ErikfpNejsakfråganUppsala län
  Ulvskog, MaritasJasakfråganDalarnas län
  Vallius, PaavosFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Valtersson, MikaelampJasakfråganStockholms län
  Vestlund, BörjesJasakfråganStockholms kommun
  Virgin, LiliansJasakfråganGotlands län
  Vänerlöv, IngemarkdNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Västerteg, ClaescFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Wahlgren, MariefpNejsakfråganSkåne läns södra
  Wahlström, GötesJasakfråganJönköpings län
  Wahlén, GunillavJasakfråganVästernorrlands län
  Waidelich, TommysFrånvarandesakfråganStockholms län
  Wegendal, LarssJasakfråganKronobergs län
  Wester, UllasJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Westerberg, PermNejsakfråganSödermanlands län
  Westerlund Panke, MajlénesJasakfråganHallands län
  Westman, HenrikmNejsakfråganStockholms län
  Wibe, SörensJasakfråganVästerbottens län
  Widegren, CeciliamNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanfpFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Wigström, CeciliafpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Wiklund, AndersvJasakfråganDalarnas län
  Wikström, CeciliafpFrånvarandesakfråganUppsala län
  Winbäck, ChristerfpNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Wittgren-Ahl, SiwsJasakfråganGöteborgs kommun
  Wälivaara, ErlingkdNejsakfråganNorrbottens län
  Ytterberg, MariannsFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Zakrisson, KristinasJasakfråganNorrbottens län
  Ångström, YvonnefpNejsakfråganVästerbottens län
  Ångström, LarsmpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Åström, KarinsJasakfråganNorrbottens län
  Åström, AlicevJasakfråganJönköpings län
  Öberg, MariasJasakfråganNorrbottens län
  Öhman, ConnysJasakfråganÖstergötlands län
  Örnfjäder, KristersJasakfråganKalmar län
  Özürküt, SerminvJasakfråganStockholms län
  3. Övriga upphandlingsfrågor
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2002/03:Fi24 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 7,
  2002/03:Fi201 av Inger Lundberg (s) yrkandena 1 och 2,
  2002/03:Fi214 av Lennart Beijer m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
  2002/03:Fi218 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 1, 2, 4-6, 12, 14 och 15,
  2002/03:Fi223 av Hillevi Larsson (s) yrkandena 1 och 2,
  2002/03:Fi236 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkandena 1 och 6,
  2002/03:Fi240 av Nina Lundström (fp),
  2002/03:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 6,
  2002/03:Fi280 av Christina Axelsson och Laila Bjurling (båda s),
  2002/03:Fi284 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 9,
  2002/03:Fi285 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 1,
  2002/03:So443 av Kenneth Johansson m.fl. (c) yrkande 21,
  2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 5,
  2002/03:N303 av Viviann Gerdin och Annika Qarlsson (båda c) yrkande 3,
  2002/03:N306 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 21,
  2002/03:N392 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 9,
  2003/04:Fi35 av Lena Ek m.fl. (c) yrkande 3,
  2003/04:Fi36 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkandena 4 och 5,
  2003/04:Fi43 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 4,
  2003/04:Fi220 av Hillevi Larsson (s) yrkandena 1 och 2,
  2003/04:Fi230 av Hans Backman (fp),
  2003/04:Fi231 av Christina Axelsson och Jan Emanuel Johansson (båda s),
  2003/04:Fi234 av Helene Petersson (s),
  2003/04:Fi268 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 1, 2, 4-6, 12, 14 och 15,
  2003/04:Fi271 av Elizabeth Nyström och Ulla Löfgren (båda m),
  2003/04:Fi279 av Inger Lundberg m.fl. (s),
  2003/04:Fi283 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 2,
  2003/04:Fi286 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 6,
  2003/04:Fi296 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 1-3, 6, 9-11 och 13,
  2003/04:So343 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 44,
  2003/04:N239 av Anna Grönlund (fp),
  2003/04:N316 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkandena 1, 5 och 6,
  2003/04:N328 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 20,
  2003/04:N346 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 10,
  2003/04:A303 av Gunnar Nordmark (fp) yrkande 2,
  2003/04:A309 av Annelie Enochson m.fl. (kd) yrkande 6,
  2004/05:K386 av Gunnar Nordmark (fp) yrkande 2,
  2004/05:Fi208 av Inger Lundberg (s) yrkandena 1 och 2,
  2004/05:Fi215 av Helene Petersson m.fl. (s),
  2004/05:Fi225 av Maria Larsson (kd),
  2004/05:Fi229 av Rigmor Stenmark (c),
  2004/05:Fi239 av Johan Linander (c),
  2004/05:Fi244 av Anders Karlsson (s) yrkande 1,
  2004/05:Fi249 av Börje Vestlund (s),
  2004/05:Fi258 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkandena 3 och 4,
  2004/05:So394 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 14,
  2004/05:MJ263 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (båda c) yrkande 3,
  2004/05:MJ331 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (båda c) yrkande 4,
  2004/05:N306 av Margareta Andersson och Kenneth Johansson (båda c) yrkande 2,
  2004/05:N397 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m) yrkande 10 och
  2004/05:N400 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 10.
  • Reservation 6 (m)
  • Reservation 7 (fp)
  • Reservation 8 (kd)
  • Reservation 9 (c)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1220022
  m00469
  fp003711
  kd02715
  v25005
  c00148
  mp15002
  Totalt162279862
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abramsson, Karl GustavsJasakfråganVästerbottens län
  Acketoft, TinafpAvstårsakfråganSkåne läns västra
  Adelsbo, ChristersJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Adelsohn Liljeroth, LenamAvstårsakfråganStockholms kommun
  Adolfsson Elgestam, CarinasJasakfråganKronobergs län
  Agenberg, TomassJasakfråganStockholms kommun
  Ahlin, UrbansFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Ahlqvist, BirgittasJasakfråganNorrbottens län
  Althin, PeterkdNejsakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JancFrånvarandesakfråganHallands län
  Andersson, KerstinsJasakfråganBlekinge län
  Andersson, MargaretacAvstårsakfråganJönköpings län
  Andersson, MagdalenamAvstårsakfråganJönköpings län
  Andersson, YvonnekdNejsakfråganÖstergötlands län
  Andreasson, MartinfpAvstårsakfråganStockholms län
  Andrén, GunnarfpAvstårsakfråganStockholms län
  Aronson, MaritafpAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Arvidsson, EvasJasakfråganStockholms län
  Ask, BeatricemAvstårsakfråganStockholms kommun
  Astudillo, LucianosJasakfråganMalmö kommun
  Attefall, StefankdNejsakfråganStockholms kommun
  Aurelius, Nils FredrikmAvstårsakfråganKalmar län
  Axelsson, LennartsJasakfråganÖrebro län
  Axelsson, ChristinasJasakfråganStockholms län
  Axén, GunnarmFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansfpAvstårsakfråganGävleborgs län
  Bager, ErlingfpAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Bargholtz, HelenafpAvstårsakfråganStockholms län
  Beijer, LennartvJasakfråganKalmar län
  Beiming, CinnikasJasakfråganStockholms län
  Bengtsson, AnderssFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Berg, HelifpAvstårsakfråganBlekinge län
  Berglind, MatssJasakfråganUppsala län
  Berglund, RunesJasakfråganJämtlands län
  Berglund Nilsson, MonasJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bergström, SvencAvstårsakfråganGävleborgs län
  Bernhardsson, BosJasakfråganSkåne läns södra
  Bill, PermAvstårsakfråganUppsala län
  Billström, TobiasmFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Bjurling, LailasJasakfråganSödermanlands län
  Björkman, JansJasakfråganBlekinge län
  Björling, EwamAvstårsakfråganStockholms län
  Björnlod, LeifmpJasakfråganVärmlands län
  Bohlin, SinikkasJasakfråganGävleborgs län
  Bohlin Olsson, BrittsJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Brandin, Claes-GöransJasakfråganGöteborgs kommun
  Brodén, AnitafpAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MariemFrånvarandesakfråganHallands län
  Brus, SvenkdNejsakfråganÖstergötlands län
  Bråkenhielm, CatharinasJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Burman, IngridvJasakfråganUppsala län
  Bäckström, LarsvJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Carlsson, BirgittacAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson, GunillasJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, GunillamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Carlström, MariannesJasakfråganGöteborgs kommun
  Damberg, MikaelsJasakfråganStockholms län
  Danestig, Britt-MarievJasakfråganÖstergötlands län
  Danielsson, PetermAvstårsakfråganSkåne läns västra
  Danielsson, StaffancFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Darell, LinnéafpAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Darvik, AxelfpAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Davidson, IngerkdNejsakfråganStockholms län
  Dinamarca, RossanavJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Domeij, ÅsampJasakfråganUppsala län
  Eberstein, SusannesJasakfråganVästernorrlands län
  Einarsson, MatsvFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ekendahl, MaudmAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
  Ekholm, BerndtsJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ekström, Anne-MariefpAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
  Elmsäter-Svärd, CatharinamAvstårsakfråganStockholms län
  Eneroth, TomassJasakfråganKronobergs län
  Engle, KerstinsFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Engström, MarievJasakfråganVärmlands län
  Engström, HillevimAvstårsakfråganStockholms län
  Enochson, AnneliekdNejsakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinmAvstårsakfråganStockholms län
  Ericson, Lars-IvarcAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
  Ericson, Gunvor GmpJasakfråganSödermanlands län
  Eriksson, PetermpJasakfråganNorrbottens län
  Eriksson, AlfsJasakfråganHallands län
  Erlandsson, EskilcFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Ernkrans, MatildasJasakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanfpAvstårsakfråganHallands län
  Esch, BjörnkdAvstårsakfråganSödermanlands län
  Fagerström, Ann-MariesJasakfråganKalmar län
  Feltzing, BarbrompFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Flyborg, EvafpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GsFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Frans, JoesJasakfråganStockholms kommun
  Fransson, SonjasJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Franzén, MiafpAvstårsakfråganStockholms län
  Fremling, LennartfpFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Fridolin, GustavmpJasakfråganStockholms kommun
  Frisk, HelenasJasakfråganÖrebro län
  Furustrand, ReynoldhsJasakfråganSödermanlands län
  Gerdin, VivianncAvstårsakfråganVärmlands län
  Gidblom, BirgittasJasakfråganNorrbottens län
  Gille, AgnetasJasakfråganUppsala län
  Granbom, KarinfpAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MariesJasakfråganMalmö kommun
  Granström, Per EriksJasakfråganDalarnas län
  Green, MonicasJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Grönhagen, CarinasJasakfråganGotlands län
  Grönlund Krantz, AnnafpFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Gunnarsson, RolfmAvstårsakfråganDalarnas län
  Gustafsson, HolgerkdNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Gustafsson, LarskdNejsakfråganHallands län
  Gustafsson, BillysJasakfråganÖstergötlands län
  Gustavsson, LennartvJasakfråganVästerbottens län
  Gylling, JohnnykdNejsakfråganBlekinge län
  Hagberg, ChristinsJasakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, LiselottfpAvstårsakfråganSödermanlands län
  Hagberg, MichaelsJasakfråganSödermanlands län
  Hagfeldt, StefanmAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Hamilton, Carl BfpAvstårsakfråganStockholms län
  Hamilton, BjörnmFrånvarandesakfråganStockholms län
  Hammarbergh, KristermAvstårsakfråganNorrbottens län
  Hansson, AgnecAvstårsakfråganKalmar län
  Hassan, MariasJasakfråganStockholms kommun
  Hedquist, LennartmAvstårsakfråganUppsala län
  Hedström, LottampJasakfråganGävleborgs län
  Heinemann, KerstinfpAvstårsakfråganVästmanlands län
  Hellberg, OwevJasakfråganGävleborgs län
  Hellquist, SolveigfpAvstårsakfråganVästernorrlands län
  Hietala Nordlund, BarbrosJasakfråganDalarnas län
  Hillar Rosenqvist, HelenampJasakfråganÖstergötlands län
  Hoff, HanssJasakfråganHallands län
  Hoffmann, UllavFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Holm, UlfmpJasakfråganSkåne läns södra
  Holma, SivvJasakfråganNorrbottens län
  Holmqvist, Nils-GöransJasakfråganÖrebro län
  Husmark Pehrsson, CristinamAvstårsakfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinasJasakfråganJönköpings län
  Hägglund, GörankdFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentsJasakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritsJasakfråganVärmlands län
  Högmark, Anders GmFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Högström, KenthsFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Högström, TomasmAvstårsakfråganVästmanlands län
  Höij, HelenakdNejsakfråganStockholms kommun
  Israelsson, MargaretasJasakfråganVästmanlands län
  Jakobsson, LeifsJasakfråganMalmö kommun
  Jarl Beck, IngersFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Johansson, KennethcAvstårsakfråganDalarnas län
  Johansson, JörgencAvstårsakfråganVästmanlands län
  Johansson, MikaelmpJasakfråganÖrebro län
  Johansson, Ann-KristinesJasakfråganVärmlands län
  Johansson, LarssFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, Bengt-AndersmAvstårsakfråganJönköpings län
  Johansson, Jan EmanuelsJasakfråganStockholms län
  Johansson, AnitasJasakfråganStockholms län
  Johnsson, JeppemAvstårsakfråganBlekinge län
  Jonsson, PetersJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Juholt, HåkansFrånvarandesakfråganKalmar län
  Järrel, Henrik SmAvstårsakfråganStockholms kommun
  Jóhannesson, BeritvJasakfråganGöteborgs kommun
  Jönsson, MonampJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, AnitasFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Karlsson, Kjell-ErikvJasakfråganHallands län
  Karlsson, AnderssFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, SoniasJasakfråganÖstergötlands län
  Kerimo, YilmazsJasakfråganStockholms län
  Kihlström, DankdNejsakfråganVärmlands län
  Kjellberg, BertilmAvstårsakfråganVästernorrlands län
  Kjörnsberg, ArnesJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Klockare, LennartsJasakfråganNorrbottens län
  Kollmats, LennartfpAvstårsakfråganHallands län
  Krantz, TobiasfpAvstårsakfråganJönköpings län
  Kristiansson Karlstedt, KerstinsJasakfråganVästernorrlands län
  Kvarnström, KurtsJasakfråganDalarnas län
  Könberg, BofpAvstårsakfråganStockholms kommun
  Lander, JarlsFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Landgren, PerkdNejsakfråganGöteborgs kommun
  Lantz, KennethkdNejsakfråganSkåne läns västra
  Larsen, SofiacFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Larsson, HåkancFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Larsson, Jan-OlofsJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Larsson, HillevisFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Larsson, MariakdNejsakfråganJönköpings län
  Larsson, KallevJasakfråganStockholms kommun
  Leijonborg, LarsfpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lejon, BrittasJasakfråganStockholms län
  Lennmarker, GöranmAvstårsakfråganStockholms län
  Lilja, LarssJasakfråganVästerbottens län
  Lilliehöök, AnnamAvstårsakfråganStockholms kommun
  Linander, JohancFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Lindberg, NiclassJasakfråganStockholms län
  Lindblad, GöranmAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Lindblad, LarsmAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Lindestam, ÅsasFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lindgren, UlrikkdNejsakfråganDalarnas län
  Lindgren, Else-MariekdNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Lindgren, AnnamAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Lindgren, SylviasJasakfråganStockholms kommun
  Lindholm, JanmpJasakfråganDalarnas län
  Lindkvist, Britt-MariesJasakfråganMalmö kommun
  Lindström, TorstenkdNejsakfråganVästmanlands län
  Lindén, LarskdNejsakfråganVästernorrlands län
  Lindén, RolfsJasakfråganGöteborgs kommun
  Linna, ElinavJasakfråganSödermanlands län
  Ludvigsson, AnnesJasakfråganÖstergötlands län
  Lundberg, CarinsJasakfråganVästerbottens län
  Lundberg, AgnetasFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Lundberg, IngersJasakfråganÖrebro län
  Lundgren, KerstincAvstårsakfråganStockholms län
  Lundström, StenvJasakfråganMalmö kommun
  Lundström, NinafpAvstårsakfråganStockholms län
  Löfgren, UllamAvstårsakfråganVästerbottens län
  Löfstrand, JohansJasakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, GöransJasakfråganVästmanlands län
  Magnusson, CeciliamFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Malmström, LouisesJasakfråganÖstergötlands län
  Marcelind, RagnwikdNejsakfråganGävleborgs län
  Markström, ElisebehtsJasakfråganSödermanlands län
  Moberg, CarinasJasakfråganStockholms län
  Narti, Ana MariafpAvstårsakfråganStockholms kommun
  Nenes, ChristinasJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Nilsson, PiasJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, LennartsJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Nilsson, UlffpFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, AnnikasFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Nilsson, MartinsFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Nordlander, IngersJasakfråganStockholms kommun
  Nordmark, GunnarfpAvstårsakfråganKronobergs län
  Nordquist, KajsJasakfråganStockholms kommun
  Nordström, KjellsJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Nordén, MariesJasakfråganJämtlands län
  Norinder, PatrikmAvstårsakfråganGävleborgs län
  Norlander, GöransJasakfråganVästernorrlands län
  Nylander, ChristerfpAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
  Nyström, ElizabethmAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
  Odell, MatskdFrånvarandesakfråganStockholms län
  Odenberg, MikaelmAvstårsakfråganStockholms kommun
  Ohlsson, CarinasJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohlsson, BirgittafpAvstårsakfråganStockholms kommun
  Ohly, LarsvFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Olander, RonnysJasakfråganSkåne läns södra
  Olofsson, MaudcFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Olovsson, FredriksJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, KentmAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Olsson, RolfvJasakfråganGöteborgs kommun
  Oscarsson, MikaelkdFrånvarandesakfråganUppsala län
  Osman Sherifay, MariamsJasakfråganStockholms län
  Palm, VeronicasFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Papadopoulos, NikossJasakfråganStockholms kommun
  Patriksson, RunarfpAvstårsakfråganVärmlands län
  Pedersen, PetervFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Pehrson, JohanfpAvstårsakfråganÖrebro län
  Persson, Sven GunnarkdNejsakfråganÖrebro län
  Persson, GöransJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Persson, CatherinesJasakfråganSkåne läns södra
  Petersson, HelenesJasakfråganJönköpings län
  Pettersson, MarinasJasakfråganVärmlands län
  Pilsäter, KarinfpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Pourbaix-Lundin, MariettamAvstårsakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimosJasakfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretamAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
  Pålsson, Anne-MariemAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Pålsson, ChatrinekdFrånvarandesakfråganKalmar län
  Qarlsson, AnnikacAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
  Rask, OlasJasakfråganStockholms län
  Reinfeldt, FredrikmFrånvarandesakfråganStockholms län
  René, IngermFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Ringman, AgnetasJasakfråganKalmar län
  Rojas, MauriciofpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Romanus, GabrielfpAvstårsakfråganStockholms kommun
  Rosengren, PervJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Roslund, Carl-AxelmAvstårsakfråganMalmö kommun
  Roxbergh, ClaesmpJasakfråganGöteborgs kommun
  Runegrund, RositakdNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ruwaida, YvonnempJasakfråganStockholms kommun
  Rådhström, Jan-EvertmAvstårsakfråganVärmlands län
  Rådström, BrittasJasakfråganVästerbottens län
  Saarinen, IngegerdmpJasakfråganVästerbottens län
  Sabuni, NyamkofpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Sahlberg, Pär AxelsFrånvarandesakfråganHallands län
  Sandahl, OllekdNejsakfråganKronobergs län
  Sandberg, GunnarsJasakfråganJämtlands län
  Sandgren, MargaretasJasakfråganJönköpings län
  Schyman, GudrunvFrånvarandesakfråganStockholms län
  Sellén, BirgittacAvstårsakfråganVästernorrlands län
  Sidén, AnitamAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Sjösten, UlfmAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
  Sjöstrand, Sven-ErikvJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Skoog, ChristersJasakfråganBlekinge län
  Skånberg, TuvekdNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Skårman, Carl-ErikmAvstårsakfråganStockholms kommun
  Sköld Jansson, CamillavJasakfråganJämtlands län
  Sköldestig, BerndtsJasakfråganÖstergötlands län
  Stafilidis, TassovJasakfråganSkåne läns västra
  Stenberg, HanssJasakfråganVästernorrlands län
  Stenmark, RigmorcAvstårsakfråganUppsala län
  Strandberg, TorkildfpAvstårsakfråganSkåne läns västra
  Sundell, OlamAvstårsakfråganJämtlands län
  Svensson, Per-OlofsJasakfråganGävleborgs län
  Svensson, AlfkdFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Svensson, IngvarkdNejsakfråganStockholms län
  Svensson Smith, KarinvJasakfråganSkåne läns södra
  Sydow, HenrikmAvstårsakfråganHallands län
  Särnblad, AnnelisJasakfråganDalarnas län
  Söderqvist, Nils-EriksFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Ternemar, TommysJasakfråganVärmlands län
  Tesfazion, RezenesJasakfråganUppsala län
  Thalén Finné, EwamAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Thorborg, KarinvJasakfråganVästmanlands län
  Thorén, SverkerfpAvstårsakfråganKalmar län
  Tiefensee, RogercAvstårsakfråganSödermanlands län
  Tingsgård, TonesJasakfråganUppsala län
  Tjernberg, GunillakdNejsakfråganVästerbottens län
  Tolgfors, StenmAvstårsakfråganÖrebro län
  Torstensson, ÅsacAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsfpAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ullenhag, ErikfpAvstårsakfråganUppsala län
  Ulvskog, MaritasJasakfråganDalarnas län
  Vallius, PaavosFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Valtersson, MikaelampJasakfråganStockholms län
  Vestlund, BörjesJasakfråganStockholms kommun
  Virgin, LiliansJasakfråganGotlands län
  Vänerlöv, IngemarkdNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Västerteg, ClaescFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Wahlgren, MariefpAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Wahlström, GötesJasakfråganJönköpings län
  Wahlén, GunillavJasakfråganVästernorrlands län
  Waidelich, TommysFrånvarandesakfråganStockholms län
  Wegendal, LarssJasakfråganKronobergs län
  Wester, UllasJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Westerberg, PermAvstårsakfråganSödermanlands län
  Westerlund Panke, MajlénesJasakfråganHallands län
  Westman, HenrikmAvstårsakfråganStockholms län
  Wibe, SörensJasakfråganVästerbottens län
  Widegren, CeciliamAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanfpFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Wigström, CeciliafpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Wiklund, AndersvJasakfråganDalarnas län
  Wikström, CeciliafpFrånvarandesakfråganUppsala län
  Winbäck, ChristerfpAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
  Wittgren-Ahl, SiwsJasakfråganGöteborgs kommun
  Wälivaara, ErlingkdNejsakfråganNorrbottens län
  Ytterberg, MariannsFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Zakrisson, KristinasJasakfråganNorrbottens län
  Ångström, YvonnefpAvstårsakfråganVästerbottens län
  Ångström, LarsmpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Åström, KarinsJasakfråganNorrbottens län
  Åström, AlicevJasakfråganJönköpings län
  Öberg, MariasJasakfråganNorrbottens län
  Öhman, ConnysJasakfråganÖstergötlands län
  Örnfjäder, KristersJasakfråganKalmar län
  Özürküt, SerminvJasakfråganStockholms län