Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Offentlig upphandling i informationssamhället m.m.

Betänkande 2000/01:FiU8

Finansutskottets betänkande 2000/01:FIU08

Offentlig upphandling i informationssamhället, m.m. (prop.1999/2000:128) FiU8

Innehåll

Sammanfattning

I  betänkandet behandlar  utskottet  regeringens
förslag i proposition 1999/2000:128 till ändringar i
lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
Regeringen föreslår att upphandlande enheter skall
få  möjlighet  att  tillåta  att  anbud  och
anbudsansökningar  lämnas  genom   elektronisk
överföring eller på annat sätt. Regeringen föreslår
också att telefonitjänster, oavsett värde, skall
omfattas av upphandlingsreglerna. Vidare föreslås en
ny  upphandlingsform  för  upphandlingar  under
tröskelvärdena,   urvalsupphandling.   Slutligen
föreslås  att  en enhet som använder förenklad
upphandling - med några begränsade undantag - alltid
skall annonsera upphandlingen  i en elektronisk
databas som är allmänt tillgänglig eller annonsera
på annat sätt som leder till effektiv konkurrens.
Vid urvalsupphandling skall enheten alltid annonsera
ansökningsinbjudan i en elektronisk databas som är
allmänt tillgänglig.
Lagändringarna föreslås  träda i kraft den 1
januari 2001.
I betänkandet behandlar utskottet  också  fem
motioner som väckts med anledning av propositionen
och 29 motionsyrkanden som väckts under den allmänna
motionstiden år 2000.
Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag.
Utskottet föreslår också att riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad utskottet framfört
om omfattningen av regelverket för upphandling under
tröskelvärdena. Därmed tillstyrker utskottet delvis
bifall till en motion.  Övriga  motionsyrkanden
avstyrks.
I betänkandet finns 11 reservationer.

Innehållsförteckning

Utskottets överväganden

Allmänt om propositionen m.m.
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår motion 1999/2000:Fi62 (c)
yrkande 1 om avslag på propositionen. Jämför
reservation 1 (c).
Propositionen

Genom beslut den 25 juli  1998 (dir. 1998:58)
tillkallade regeringen en särskild utredare för att
utreda organisationen av Nämnden för  offentlig
upphandling (NOU) m.m. Den 12 maj 1999 beslutade
regeringen  -  efter ett tillkännagivande  från
riksdagen - att ge utredningen en parlamentarisk
sammansättning, tilläggsdirektiv (dir. 1999:34) och
förlängd utredningstid t.o.m. december år 2000.
Enligt tilläggsdirektiven skall kommittén lämna ett
delbetänkande omfattande det uppdrag som kommittén
fått  genom direktiv 1998:58. Utredningen,  som
antagit namnet Upphandlingskommittén, överlämnade i
december  1999  delbetänkandet  (SOU  1999:139)
Effektivare offentlig upphandling - För fortsatt
välfärd, trygghet och tillväxt. Betänkandet har
remissbehandlats.
Regeringen  beslöt  den 17 juni 1999 att ge
Statskontoret i uppdrag att se över möjligheterna
till  elektronisk  upphandling  under  de  s.k.
tröskelvärdena, dvs. i enlighet med de bestämmelser
som finns i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling (LOU). Uppdraget redovisades i november
1999 i Statskontorets rapport (1999:39) Elektronisk
upphandling  under tröskelvärdena. Rapporten har
remissbehandlats.
Inom Finansdepartementet har det utretts om det är
möjligt att införa elektronisk upphandling även för
upphandlingar över tröskelvärdena. Förslaget har
presenterats i promemorian Elektronisk upphandling
över och under tröskelvärdena. Promemorian  har
remissbehandlats.
I den aktuella propositionen tar regeringen upp
vissa av Upphandlings-  kommitténs förslag samt
Statskontorets  och  departementets  förslag  om
elektronisk  upphandling.  Upphandlingskommittén
arbetar vidare och skall senast i december 2000
avlämna sitt slutbetänkande.
Motionen

I motion 1999/2000:Fi62 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
yrkande 1 anför motionärerna att de anser att
samtliga ändringar av LOU bör behandlas i ett
sammanhang.  Enligt  motionärerna bör regeringen
avvakta Upphandlingskommitténs slutbetänkande innan
en proposition lämnas till riksdagen. Motionärerna
anser  att  riksdagen  bör  avslå den aktuella
propositionen och ge regeringen i  uppdrag att
återkomma   med   ett   helhetsförslag   där
Upphandlingskommitténs slutbetänkande har beaktats.

Utskottets ställningstagande

Upphandlingskommittén har i sitt delbetänkande som
överlämnades till regeringen  i  december  1999
föreslagit  ett  antal förändringar i LOU. Med
anledning därav föreslår regeringen ett antal enkla
och praktiska förändringar av LOU. Enligt utskottets
mening är det värdefullt att regeringen har lagt
fram dessa förslag till förbättringar av LOU som kan
träda i kraft redan den 1 januari 2001.
Med det  anförda  avstyrker  utskottet motion
1999/2000:Fi62 (c) yrkande 1.

De framtida tillsynsuppgifterna

Utskottets förslag i korthet
I motionerna föreslås omedelbara förändringar
av   en   framtida   tillsynsmyndighets
organisation och befogenheter. Med hänvisning
till  att  dessa frågor är föremål  för
beredning inom Regeringskansliet avstyrker
utskottet motionerna.  Utskottet  föreslår
alltså  att  riksdagen  avslår motionerna
1999/2000:Fi58  (m),  1999/2000:Fi59  (kd)
yrkande   1,   1999/2000:Fi60   (fp),
1999/2000:Fi61 (mp) yrkande 1, 2000/01:Fi802
(m) yrkandena 6, 7 och 8 samt 2000/01:Fi804
(m, kd, c, fp). Jämför reservation 2 (m, kd,
c).
Propositionen

Nämnden för offentlig upphandling, som har cirka tio
anställda, utövar tillsynen över LOU. I Sverige
finns cirka 10 000 upphandlande enheter, och dessa
gör  varje  år  omkring  200  000  förenklade
upphandlingar enligt bestämmelserna i 6 kap. och
omkring 3 500 direktivstyrda upphandlingar. Till
detta kommer en avsevärd mängd direktupphandlingar.
Det sammanlagda värdet av upphandlingar enligt 6
kap.  är högre än värdet av de direktivstyrda
upphandlingarna.
Regeringen  anser  att det av flera skäl är
angeläget  att  bestämmelserna  om  offentlig
upphandling följs. Med hänsyn till den offentliga
upphandlingens omfattning och möjligheterna till
effektiviseringar betonade regeringen i direktiven
till Upphandlingskommittén vikten av att det finns
en   ändamålsenlig    tillsynsfunktion   på
upphandlingsområdet. Hur denna bör vara organiserad
och huruvida den eller andra organisationer bör ha
rätt att väcka talan var några av frågorna som
kommittén skulle överväga.
Upphandlingskommittén  har  föreslagit   att
tillsynsmyndigheten ges talerätt i länsrätt och att
en länsrätt skall kunna meddela förbud vid vite
eller, vid allvarliga överträdelser, kunna utdöma en
s.k.  marknadsskadeavgift.  Tillsyns- myndigheten
föreslås vidare få talerätt inom ramen för nuvarande
s.k. överprövningsmål. Talerätten  föreslås även
omfatta berörd leverantör eller en sammanslutning av
leverantörer.    Kommittén    föreslår    i
organisationsfrågan att en ny myndighet, benämnd
Konkurrens- och upphandlingsverket,  ledd av en
styrelse eller ett insynsråd, bildas genom  en
sammanslagning av nuvarande Konkurrensverket och
Nämnden för offentlig upphandling. Kommittén anser
att ytterligare resurser behövs för tillsynen.
Regeringen delar kommitténs bedömning att det är
viktigt  att  tillsynen  över  den  offentliga
upphandlingen  är effektiv och ger upphandlande
enheter och anbudsgivare vägledning om hur lagen
skall  tillämpas.  I  propositionen  konstaterar
regeringen att de förslag som kommittén lämnat i
denna del fått ett positivt gensvar samtidigt som de
aktualiserar  vissa  frågor  om  den  närmare
utformningen av en stärkt tillsyn. Det gäller såväl
regelverket som organisationen. Regeringen anser
dock att dessa frågor behöver beredas ytterligare.
Regeringen avser att så snart som möjligt återkomma
till dessa frågor.
Motionerna

I motionerna 1999/2000:Fi58 av Gunnar Hökmark m.fl.
(m), 1999/2000:Fi60 av Karin Pilsäter m.fl. (fp),
1999/2000:Fi61 av Matz Hammarström (mp) yrkande 1,
2000/01:Fi802 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) yrkande 6
och 2000/01:Fi804 av Inga Berggren m.fl. (m, kd, c,
fp)  anför  motionärerna  att  de  anser  att
tillsynsmyndigheten måste ges bättre förutsättningar
att klara sin uppgift. Enligt motionärerna bör
tillsynsmyndigheten ges bättre sanktionsmöjligheter
och en ny organisation.  Nämnden för offentlig
upphandling  (NOU)  bör  slås  samman  med
Konkurrensverket  till  ett  Konkurrens-  och
upphandlingsverk. Motionärerna i Fi802 (m) yrkandena
7 och 8 samt Fi804 (m, kd, c, fp) instämmer i
Upphandlingskommitténs förslag om att Konkurrens-
och upphandlingsverket skall få möjlighet att föra
talan om s.k. marknadsskadeavgift vid länsrätt och
att branschorganisationer  skall  få talerätt i
upphandlingsmål.
I motion 1999/2000:Fi59 av Per Landgren m.fl. (kd)
yrkande 1 anförs att NOU snarast i samband med en
resursförstärkning  bör  förändras till en s.k.
enrådighetsmyndighet  alternativt  samordnas  med
Konkurrensverket. Oavsett vilken lösning som väljs
anser  motionärerna  att det skall bildas  ett
insynsråd där de olika parternas organisationer kan
diskutera principiella och långsiktiga frågor för
tillsynsmyndighetens verksamhet.
Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det är viktigt att tillsynen
över den offentliga upphandlingen är effektiv och
ger upphandlande enheter och anbudsgivare vägledning
om hur lagen skall tillämpas. I propositionen anförs
att  Upphandlingskommitténs  förslag aktualiserar
vissa frågor om den närmare utformningen av en
stärkt tillsyn vad gäller såväl regelverket som
organisationen. Regeringen gör bedömningen att dessa
frågor  behöver  övervägas  ytterligare.  Inom
Regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete
med att närmare analysera vilka befogenheter en
framtida tillsynsmyndighet  skall  ha  och  hur
tillsynsmyndigheten bör vara organiserad.
Inom  Regeringskansliet  pågår  således  ett
omfattande arbete med att analysera en framtida
tillsynsmyndighets befogenheter och organisation.
Utskottet  anser inte  att  detta  arbete  bör
föregripas. Utskottet avstyrker därför motionerna
1999/2000:Fi58 (m), 1999/2000:Fi59 (kd) yrkande 1,
1999/2000:Fi60 (fp), 1999/2000:Fi61 (mp) yrkande 1,
2000/01:Fi802 (m) yrkandena  6,  7 och 8 samt
2000/01:Fi804 (m, kd, c, fp).

Upphandling under tröskelvärdena

Utskottets förslag i korthet
I  en  motion  motsätter  sig motionären
regeringens  bedömning  att  regler  för
upphandlingar under tröskelvärdena bör finnas
i huvudsak i samma omfattning som i dag. Med
hänvisning till Upphandlingskommitténs arbete
anser inte utskottet att det finns någon
anledning att nu göra någon bedömning av
vilken omfattning reglerna för upphandlingar
under  tröskelvärdena  bör ha.  Utskottet
föreslår därför att riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad utskottet
anfört om omfattningen av regelverket för
upphandling under  tröskelvärdena.  Därmed
bifaller   riksdagen   delvis   motion
1999/2000:Fi61 (mp) yrkande 2 och avslår
motionerna 1999/2000:
Fi62 (c) yrkande 2 och 2000/01:Fi802 (m)
yrkande 3. Jämför reservationerna 3 (m, kd,
fp) och 4 (c).
Propositionen

Genom LOU genomförs EG:s regler om den offentliga
upphandlingen inom den inre marknaden. I 1 kap. LOU
finns gemensamma regler och definitioner som i
princip  gäller  för  såväl  de  direktivstyrda
upphandlingarna över tröskelvärdena enligt 2-5 kap.
som de icke-direktivstyrda upphandlingarna under
tröskelvärdena enligt 6 kap. Bestämmelserna i 6 kap.
omfattar   alla  slags  upphandlingar  under
tröskelvärdena   -  varor,  byggentreprenader,
försörjningssektorer (vatten-, energi-, transport-
och telekommunikationssektorerna)  och  s.k.  A-
tjänster    (konsulttjänster,    datatjänster,
arkitekttjänster m.m.). Vidare omfattar  6 kap.
upphandling av s.k. B-tjänster oavsett värde. Med B-
tjänster avses t.ex. tjänster inom kultur-, fritids-
och idrottsverksamhet samt utbildnings-, social-,
hälso-  och  sjukvårdstjänster. Slutligen  skall
upphandlingar som omfattas av sekretess eller andra
särskilda begränsningar  med hänsyn till rikets
säkerhet och försvarsupphandlingar göras i enlighet
med 6 kap. oavsett värde.
Upphandlingen enligt 6 kap. är sammantaget  mer
omfattande än den upphandling som sker enligt de
direktivstyrda reglerna. Som framgått ovan görs det
cirka 200 000 förenklade  upphandlingar årligen
enligt bestämmelserna i 6 kap. Härutöver tillkommer
ett  stort  antal  direktupphandlingar.  Antalet
upphandlingar som görs enligt de direktivstyrda
reglerna är avsevärt lägre, närmare bestämt cirka 3
500. Det sammanlagda värdet  av upphandlingarna
enligt 6 kap. är högre än det sammanlagda värdet av
de direktivstyrda upphandlingarna.
Utöver Sverige har ett flertal andra EU-länder
bestämmelser  som,  åtminstone delvis,  reglerar
upphandlingar under tröskelvärdena och upphandling
av B-tjänster.
Bestämmelserna i 6 kap. LOU, som trädde i kraft
den 1 januari 1994, utformades efter mönster av
bestämmelserna i de regelverk som tidigare gällde i
Sverige.   Dessa   regler   fanns   i   en
upphandlingsförordning som  gällde  för statliga
myndigheter och i ett upphandlingsreglemente som
frivilligt tillämpades av kommuner och landsting.
Trots att det ibland framkommit kritik mot att
reglerna i 6 kap. är krångliga, har det enligt
Upphandlingskommittén  inte förts fram krav  på
avskaffande av 6 kap. eller en återgång till den
reglering  som  gällde  före  1994. Regler för
upphandling under tröskelvärdena har tvärtom bedömts
vara av stor betydelse bl.a. för små och medelstora
företags deltagande i den offentliga upphandlingen.
Regeringen anser i likhet med kommittén  att
upphandlingar under tröskelvärdena bör regleras i
LOU, eftersom det totalt sett rör sig om betydande
belopp och det är av stor vikt för samhällsekonomin
att offentliga resurser används på ett effektivt
sätt. Regeringen gör bedömningen att regler bör
finnas i huvudsak i samma omfattning som i dag.
Regeringen anser vidare att det är viktigt med en
effektiv konkurrens. Lagstiftningen kan emellertid
förtydligas och kompletteras i några delar utan att
det innebär att den blir svårtillämpad eller alltför
detaljrik. Några förslag till förbättringar tas upp
i den aktuella propositionen.
Motionerna

I motion 1999/2000:Fi61 av Matz Hammarström (mp)
yrkande 2 motsätter sig motionären  regeringens
formulering i propositionen att "Regler bör finnas i
huvudsak i samma omfattning som i dag". Motionären
anser att formuleringen bör strykas i avvaktan på
Upphandlingskommitténs slutbetänkande. Kommittén kan
komma att föreslå vissa förändringar av dessa regler
och  det vore olyckligt att redan nu begränsa
kommitténs arbete.
I motion 1999/2000:Fi62 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
yrkande   2   anser   motionärerna   att
Upphandlingskommittén bör ges i uppdrag att i sitt
fortsatta arbete närmare utreda möjligheterna att
reglera upphandling under tröskelvärderna i särskild
ordning  med  iakttagande  av  gemenskapsrättens
grundläggande   principer  om  likabehandling,
transparens,   ömsesidigt   erkännande   och
proportionalitet.
I motion 2000/01:Fi802 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
yrkande   3   anför   motionärerna   att
upphandlingsreglerna skapar betydande problem vid
avknoppning av offentlig verksamhet framför allt på
B-tjänsternas  område.  Med  avknoppning  menar
motionärerna att en offentlig myndighet lämnar ett
entreprenaduppdrag till ett företag som ägs och
drivs  av  tidigare  offentliga  anställda  i
verksamheten. Motionärerna anser att avknoppning
ökar  konkurrensen  genom att marknadsstrukturen
förändras i riktning mot flera alternativ och mindre
fåtalsdominans. Motionärerna anser därför att B-
tjänster under tröskelvärdena bör undantas från LOU.
Utskottets ställningstagande

Det  sammanlagda  värdet av upphandlingar under
tröskelvärdena är högt. Enligt utskottet är det av
stor  vikt för samhällsekonomin att  offentliga
resurser används på ett effektivt sätt. Mot denna
bakgrund anser utskottet att upphandlingar under
tröskelvärdena bör regleras i LOU.
I propositionen gör regeringen bedömningen att
regler för upphandlingar under tröskelvärdena bör
finnas i huvudsak i samma omfattning som i dag. Som
redovisats  ovan kommer Upphandlingskommittén  i
december  innevarande  år  att  överlämna  sitt
slutbetänkande till regeringen. Med hänsyn härtill
anser inte utskottet att det finns anledning att nu
göra någon bedömning av vilken omfattning reglerna
för  upphandlingar under tröskelvärdena bör ha.
Upphandlingskommitténs slutbetänkande bör således
avvaktas  innan  ställning  tas i denna fråga.
Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad utskottet framfört om
omfattningen av regelverket för upphandlingar under
tröskelvärdena. Därmed tillstyrker utskottet delvis
motion 1999/2000:Fi61 (mp) yrkande 2. Motionerna
1999/2000:Fi62 (c) yrkande 2 och 2000/01:Fi802 (m)
yrkande 3 avstyrks.

Elektronisk upphandling över och
under tröskelvärdena

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om att
upphandlande enheter skall få möjlighet att
tillåta  att  anbud  lämnas  inte  bara
skriftligen  utan också genom elektronisk
överföring eller på annat sätt. Riksdagen
avslår motion 1999/2000:Fi62 (c) yrkande 3.
Jämför reservation 5 (c).
Propositionen

Den 11 mars  1998  antog  EG-kommissionen  ett
meddelande - Offentlig upphandling inom Europeiska
unionen, KOM (98)143 - där handlingsplanen för de
närmaste fem åren anges. Här aviseras riktlinjer för
ändringar  i  direktiven.  Förändringarna  berör
elektronisk upphandling och de syftar bl.a. till att
ge de upphandlande enheterna möjlighet att välja
bort  det  skriftliga  förfaringssättet  vid
anbudslämnande till förmån för elektroniskt lämnade
anbud. Det kan dock dröja några år innan eventuella
direktivändringar kan bli verklighet.
Regeringen anser att det finns ett behov av att
kunna använda den moderna kommunikationstekniken i
upphandlingsförfarandet.  Att  regelverket  bör
anpassas så att denna teknik kan användas i de olika
leden av offentlig upphandling har regeringen också
klargjort  i en skrivelse till riksdagen (skr.
1997/98:190 Elektronisk handel). Regeringen anser
att  Sverige  inte  bör  avvakta  eventuella
direktivändringar utan redan i dag ta till vara de
möjligheter till elektronisk överföring  som de
nuvarande direktiven medger.
Direktiven  tillåter  under  vissa  angivna
förutsättningar att anbud lämnas på andra sätt än
skriftligen. Regeringen anser därför att det bör
införas  en  sådan möjlighet i LOU. Regeringen
föreslår att upphandlande enheter skall få möjlighet
att tillåta att anbud lämnas inte bara skriftligen
utan också genom elektronisk överföring eller på
annat sätt.  Denna  reglering  bör  gälla  för
upphandlingar såväl över som under tröskelvärdena.
En förutsättning som måste vara uppfylld och som bör
framgå av LOU är att innehållet i anbuden skall
förbli okänt för den upphandlande enheten intill
dess att anbuden får öppnas. Detta villkor innebär
att det ställs strikta krav på den teknik som
används.
Motionen

I motion 1999/2000:Fi62 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
yrkande 3 anför motionärerna att de anser att
regeringens  ambition  beträffande  elektronisk
upphandling är alltför låg. Motionärerna anser att
på sikt bör målet utsträckas till att upphandling i
stor utsträckning skall ske endast elektroniskt. För
att detta skall vara möjligt bör regeringen driva
frågan inom ramen för det europeiska samarbetet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att det är angeläget att ta till
vara de möjligheter till elektronisk överföring som
de  nuvarande  direktiven  medger.  Utskottet
tillstyrker därför regeringens förslag.
Kommissionen har nyligen presenterat ett förslag
till direktivändringar som bl.a. innehåller förslag
om att elektronisk överföring skall medges i all
kommunikation inom offentlig upphandling. Enligt
förslaget skall reglerna också innehålla incitament
att använda  elektronisk  kommunikation.  Enligt
kommissionens strategi för den inre marknaden skall
de föreslagna direktiv-  ändringarna  antas  av
parlamentet och rådet i juni 2001. Inom EU pågår
således redan det arbete som motionärerna efterlyser
varför motion 1999/2000:
Fi62 (c) yrkande 3 avstyrks.

Urvalsupphandling

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om att
det skall införas en ny upphandlingsform -
urvalsupphandling - för upphandlingar under
tröskelvärdena.  Riksdagen  avslår  motion
1999/2000:Fi59  (kd)  yrkande  2.  Jämför
reservation 6 (m, kd).
Propositionen

Enligt nu gällande regler i 6 kap. LOU får en
upphandlande enhet inte avvisa en leverantör med
hänvisning till att det redan finns ett tillräckligt
antal  anbudsgivare.  Följden  kan  bli  att
utvärderingsprocessen  blir  mycket  tids-  och
resurskrävande, eftersom enheten måste utvärdera
alla inkomna anbud.
Vid upphandling över tröskelvärdena enligt 2-5
kap. är det däremot tillåtet att begränsa antalet
anbudsgivare, vilket gäller för upphandlingsformerna
selektiv och förhandlad upphandling. Dessa former av
upphandling kan sålunda förenkla upphandlingsarbetet
inom områden där det finns ett stort antal företag
som är beredda att lämna anbud.
I    propositionen    redovisas    att
Upphandlingskommittén och remissinstanserna är ense
om att det finns ett behov av en motsvarande
upphandlingsform för upphandlingar enligt 6 kap. En
invändning som har anförts mot kommitténs förslag är
att det skulle vara mindre väl avvägt i förhållande
till  önskemålet om ett lättillämpat regelverk.
Enligt regeringen  kan  införandet  av  en  ny
upphandlingsform   emellertid  ses  som  att
upphandlingen kan underlättas snarare än att den
blir mer komplicerad. Regeringen anser således att
den nya upphandlingsformen bör introduceras i 6 kap.
Denna kan lämpligen kallas urvalsupphandling, med
tanke på att den upphandlande enheten får göra ett
urval bland intresserade leverantörer innan den
bjuder in till anbudsgivning.
I förhållande till vanlig förenklad upphandling
måste  urvalsupphandlingen  vara  något  mera
formaliserad. Framför allt bör det i LOU tas in en
bestämmelse om minsta tid som de intresserade har på
sig för att lämna in sina ansökningar om att få
lämna anbud. Syftet med detta är att främja den
anbudskonkurrens som annars skulle begränsas i det
nya förfarandet genom att inte alla som så önskar
får lämna anbud. Vilket antal leverantörer som är
lämpligt att bjuda in att lämna anbud i det enskilda
fallet torde variera från bransch till bransch. Det
är därför mindre lämpligt att i LOU ange något
bestämt antal. Av LOU bör framgå att det minsta
antalet skall vara sådant att en effektiv konkurrens
säkerställs. För urvalsupphandlingarna  bör  det
vidare  vara  ett  oeftergivligt  krav att den
upphandlande    enheten    annonserar   sin
ansökningsinbjudan.
Motionen

I motion 1999:2000:Fi59 av Per Landgren m.fl. (kd)
yrkande  2  anförs  att  med  den  föreslagna
urvalsupphandlingen öppnas ett utrymme för godtycke.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  anser  det  tillfredsställande  att
regeringen föreslår att det skall införas en ny
upphandlingsform som gör det möjligt att begränsa
antalet anbudsgivare även vid upphandlingar under
tröskelvärdena.   Enligt   förslaget   skall
urvalsupphandlingen vara något mer formaliserad än
vanlig förenklad upphandling. Utskottet delar inte
motionärernas  farhågor  om  att  den  nya
upphandlingsformen öppnar utrymme för godtycke. Med
det  anförda tillstyrker  utskottet  regeringens
förslag och avstyrker motion 1999/2000:Fi59 (kd)
yrkande 2.

Annonsering i elektronisk databas

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om att
en enhet som använder förenklad upphandling -
med några begränsade undantag - alltid skall
annonsera  upphandlingen i en elektronisk
databas som är allmänt tillgänglig eller
annonsera på annat  sätt som leder till
effektiv konkurrens. Vid urvalsupphandling
skall   enheten   alltid   annonsera
ansökningsinbjudan i en elektronisk databas
som är allmänt tillgänglig. Riksdagen avslår
motion 1999/2000:Fi62 (c) yrkande 4. Jämför
reservation 7 (c).
Propositionen

Inom EU pågår, som framgått ovan, ett arbete med att
ändra direktiven så att elektronisk upphandling kan
underlättas.  Detta  arbete tar bl.a. sikte på
annonseringen. Vid upphandling i enlighet med de
direktivstyrda  reglerna görs i de flesta fall
annonsering av upphandlingen i EU:s elektroniska
databas Tender  Electronic  Daily  (TED). Denna
annonsering ombesörjs av kommissionen.
I 6 kap. LOU finns bestämmelser om att den
upphandlande enheten vid förenklad upphandling skall
infordra anbud genom annons eller skrivelse. Vid
avvägningen av hur omfattande annonseringen eller
utskicket av skrivelser behöver vara skall enheten -
enligt vad som sägs i 6 kap. 4 § - särskilt beakta
huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 §. Det
finns sålunda för närvarande inte något krav på att
en förenklad upphandling skall annonseras. Många
upphandlingar, i synnerhet sådana som avser högre
belopp, är dock föremål för annonsering i olika
slags publikationer, ofta i fackpress.
Nuvarande  lagstiftning  hindrar  inte  att
annonsering sker i elektronisk form. Regeringen
anser dock att LOU bör förtydligas på den här
punkten så att det blir klart att det är en tillåten
annonseringsform. Dessutom finns det skäl att lyfta
fram det elektroniska sättet att offentliggöra vilka
upphandlingar som är förestående, eftersom detta kan
komma att skynda på utvecklingen av elektronisk
upphandling.
Mot bakgrund av att små och medelstora företags
deltagande i offentlig upphandling bör främjas, att
ökad konkurrens leder till bättre kvalitet och lägre
priser  för  upphandlande  enheter  samt  att
utvecklingen mot elektronisk upphandling bör främjas
föreslår regeringen att en upphandlande enhet som
använder förenklad upphandling skall - utom i vissa
särskilda fall - annonsera upphandlingen  i en
elektronisk databas som är allmänt tillgänglig eller
annonsera på annat sätt som leder till effektiv
konkurrens.  Vid  urvalsupphandling  skall  en
upphandlande    enhet    alltid   annonsera
ansökningsinbjudan i en elektronisk databas som är
allmänt tillgänglig.
I LOU föreslås inte någon annan reglering än att
databasen skall vara allmänt tillgänglig. Med detta
menas att annonseringssättet och databasen skall
vara så kända att en upphandlande enhet genom att
annonsera uppnår effektiv konkurrens. Att driva
dessa databaser bör, enligt regeringen, inte vara en
statlig uppgift. Regeringen anser att det får vara
upp till marknadskrafterna att utveckla system som
är attraktiva för de upphandlande enheterna och
leverantörerna. Regeringen avser att uppdra åt NOU
att - efter samråd med några andra myndigheter -
verka  för en god utveckling  av  elektroniska
databaser och sprida information om dessa.
Motionen

I motion 1999/2000:Fi62 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
yrkande 4 anser motionärerna  att för att den
elektroniska upphandlingen skall fungera rationellt
så bör det finnas en gemensam handelsplats för all
offentlig upphandling. Motionärerna anser att en av
regeringen utsedd myndighet, t.ex. NOU, bör ges i
uppdrag att skapa en gemensam handelsplats för all
offentlig  upphandling. Utöver att informationen
publiceras anser motionärerna att NUTEK bör få i
uppdrag  att  arbeta  vidare  med att etablera
elektronisk handel i små företag, inledningsvis med
inriktning att de skall kunna delta i elektronisk
upphandling.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser liksom  regeringen  att det är
önskvärt att statliga myndigheter verkar för en god
utveckling av elektroniska databaser och sprider
information om dessa. Däremot är det inte lika
självklart att staten skall ta ansvar för att driva
elektroniska databaser i syfte att skapa en gemensam
handelsplats för all offentlig upphandling. Det får
i stället bli en uppgift för marknadskrafterna att
utveckla  system  som  är  attraktiva  för  de
upphandlande enheterna och leverantörerna. Utskottet
tillstyrker  således  regeringens  förslag  och
avstyrker motion 1999/2000:Fi62 (c) yrkande 4.

Förenklad upphandling med
anbudsinfordran från endast en
leverantör

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om att
en  upphandlande  enhet  utan  föregående
annonsering får begära anbud genom att skicka
skrivelser  till en leverantör endast om
särskilt angivna förutsättningar föreligger.
Riksdagen avslår motion 1999/2000:Fi59 (kd)
yrkande 3. Jämför reservation 8 (m, kd).
Propositionen

I 2-5 kap. LOU ges en upphandlande enhet möjlighet
till förhandlad upphandling utan annonsering. Det
innebär att den upphandlande enheten genom ett
skriftligt förfarande, under vissa förutsättningar,
kan vända sig till endast en leverantör utan att
dessförinnan  ha annonserat upphandlingen. Någon
motsvarande reglering finns inte i 6 kap. LOU.
Regeringen anser att det inte finns anledning att
för de aktuella fallen ha en reglering som för
upphandlingar under tröskelvärdena är strängare än
vad de är för upphandlingar över tröskelvärdena.
Exempelvis bör en upphandlande enhet som investerat
miljontals kronor  i  att  utveckla  ett  nytt
datorsystem på liknande sätt, som vid upphandling
över tröskelvärdena, kunna  köpa tilläggstjänster
från samma  leverantör.  Att  kräva att en ny
upphandling görs kan inte anses skäligt i det fall
byte av leverantör är förenligt med stora tekniska
svårigheter eller kostnader.
Regeringen anser således att det i 6 kap. bör
införas  en  bestämmelse  som  tillåter  att
upphandlingar får göras genom att den upphandlande
enheten skriftligen vänder sig direkt till berörd
leverantör.   Förenklad   upphandling   genom
anbudsinfordran från endast en leverantör får ske
endast om de förutsättningar är uppfyllda som i
huvudsak redan anges i 2-5 kap.
Motionen

I motion 1999/2000:Fi59 av Per Landgren m.fl. (kd)
yrkande 3 motsätter sig motionärerna regeringens
förslag. Visserligen torde gällande praxis redan ge
en sådan möjlighet, men motionärerna anser att ett
uttryckligt stadgande kan riskera tolkningsproblem
och tas till intäkt för ett ökat bruk. Motionärerna
yrkar således avslag på regeringens förslag i denna
del.

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser det vara värdefullt att det i 6 kap.
LOU  införs  en  bestämmelse som tillåter  att
upphandlingar får göras genom att den upphandlande
enheten skriftligen vänder sig direkt till berörd
leverantör  i  de  fall  då  särskilt  angivna
förutsättningar föreligger. Utskottet tillstyrker
regeringens  förslag  och  avstyrker  motion
1999/2000:Fi59 (kd) yrkande 3.

Propositionens förslag i övrigt

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om
upphandling    av    telefonitjänster,
försvarsupphandlingar, formgivningstävlingar
och dokumentation, m.m.
Propositionen

Regeringen föreslår att telefonitjänster, oavsett
värde, skall upphandlas enligt bestämmelserna i 6
kap. LOU.
Det föreslås att vid upphandling som avses i 1
kap. 3 § andra stycket LOU får regeringen föreskriva
om de undantag från bestämmelserna i 6 kap. som är
nödvändiga  med  hänsyn  till  försvars-  och
säkerhetspolitiska intressen samt föreskriva eller i
enskilda  fall  besluta  om  undantag  från
bestämmelserna om annonsering.
Regeringen    föreslår    också    att
formgivningstävlingar skall få arrangeras även för
upphandlingar under tröskelvärdena.
En upphandlande enhet skall vid upphandlingar
enligt 6 kap. LOU dokumentera skälen för sina beslut
och vad som i övrigt förekommit av betydelse vid
upphandlingsförfarandet.   Detta  gäller  inte
upphandlingar som avser lågt värde.
Regeringen föreslår vidare att de bestämmelser i 6
kap. LOU som har sin motsvarighet i andra kapitlet i
lagen ges motsvarande lydelse.
Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari
2001. Detta gäller också förslaget  om att en
upphandlande enhet skall - utom när några särskilda
förutsättningar föreligger - annonsera de förenklade
upphandlingarna i en elektronisk databas eller också
på annat sätt. Det kan dock ifrågasättas om alla
upphandlande enheter i tid hinner skapa de rutiner
som behövs för det skärpta annonseringskravet. Till
bilden hör att lagändringen inte kommer  att kunna
utfärdas  förrän  ungefär  en  månad  före
ikraftträdandet.  Regeringen  anser  därför  att
nuvarande ordning i 6 kap. 4 § LOU, som innebär
att förenklad upphandling  får genomföras genom
utskick av skrivelser, även bör få tillämpas till
och med den 30 juni 2001. Under en övergångsperiod
om ett halvår får enheten således möjlighet att
välja hur en förenklad upphandling skall genomföras,
genom annons eller genom skrivelse.
Utskottets ställningstagande

Utskottet  tillstyrker  regeringens  förslag  om
upphandling      av      telefonitjänster,
försvarsupphandlingar,  formgivningstävlingar  och
dokumentation, m.m.

Motionsförslag till ändringar i LOU

Utskottets förslag i korthet
I flera motioner föreslås ett antal ändringar
i  LOU.  Med  hänvisning  till  pågående
utredningsarbete  föreslår  utskottet  att
riksdagen  avslår motionerna 2000/01:Fi801
(s), 2000/01:Fi802 (m) yrkandena 9 och 10,
2000/01:Fi803  (s),  2000/01:Fi805  (s),
2000/01:Fi806  (s),  2000/01:Fi807  (fp),
2000/01:Fi808  (s),  2000/01:Fi809  (s),
2000/01:Fi810 (s), 2000/01:K399 (mp) yrkande
3,   2000/01:U511  (mp)  yrkande  16,
2000/01:MJ234 (v) yrkande 5, 2000/01:MJ711
(c) yrkande 40 och 2000/01:N324 (kd) yrkande
12. Jämför reservation 9 (m, kd, c, fp)
Motionerna

I motion 2000/01:MJ711 av Lennart Daléus m.fl. (c)
yrkande 40 förespråkas att regeringen inom EU aktivt
bör verka för att upphandlingsdirektiven ändras så
att det blir möjligt för de upphandlande enheterna
att ställa offensiva  miljökrav  vid  offentlig
upphandling.  I  motion 2000/01:Fi803 av Agneta
Ringman (s) anför motionären att det är angeläget
att  regeringen  överväger  hur  det ekologiska
synsättet  skall  få  ordentligt  genomslag  i
upphandlingar på lokal nivå. I motion 2000/01:MJ234
av Karin Svensson Smith m.fl. (v) yrkande 5 anser
motionärerna att regeringen bör verka för att krav
på miljöhänsyn och närproduktion skall ställas på
produkter vid offentlig  upphandling.  I motion
2000/01:Fi807 av Harald Nordlund (fp) anförs att de
regler som i dag gäller för kommunal upphandling
motverkar genomförandet av åtagandena i Agenda 21.
Motionären anser att frågan hur direktiven i Agenda
21 skall kunna följas vid kommunal upphandling måste
klaras ut inom EU.
I motion 2000/01:U511 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)
yrkande 16 anförs att en prioriterad fråga för
Sverige  skall vara att verka  för  att  EU:s
upphandlingsregler ändras så att lokal upphandling
kan ske utan inskränkning. I motion 2000/01:Fi810 av
Ann-Kristine  Johansson m.fl.  (s)  anförs  att
regeringen  måste  uppmärksamma  de  småskaliga
verksamheternas  problem  vid  upphandling  och
konkurrensutsättning av offentlig verksamhet.
I motion 2000/01:Fi805 av Carina Hägg (s) anförs
att de upphandlande enheterna vid upphandling av
verksamhet till fullo måste beakta arbetsmiljölagens
regler. I motion 2000/01:Fi808 av Anders Ygeman (s)
föreslås att det bör göras en översyn av hur LOU
förhåller  sig  till  viss  lagstiftning  på
arbetsrättens område, t.ex arbetsmiljölagen  och
diskrimineringslagarna. I motion 2000/01:Fi809 av
Eva Arvidsson och Yilmaz Kerimo (s) anförs att för
att motverka diskriminering och främja mångfald är
det  viktigt  att  dessa  faktorer  beaktas  i
upphandlingar som görs av staten, kommuner och
landsting. I motion 2000/01:Fi806 av Carina Hägg och
Bernt Ekholm (s) föreslås att staten, kommuner och
landsting vid upphandlingar ställer krav på att
barnarbete inte använts.  Motionärerna  föreslår
vidare att svenska företag vid upphandlingar skall
ställa krav  på att importerade varor inte är
tillverkade av barn. I motion 2000/01:K399 av Per
Lager m.fl. (mp) yrkande 3 förepråkar motionärerna
att det skall införas antidiskrimineringsklausuler
vid offentliga upphandlingar.
I motion 2000/01:Fi802 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)
yrkandena 9 och 10  instämmer  motionärerna  i
Upphandlingskommitténs förslag om att möjligheterna
för en förfördelad leverantör att erhålla skadestånd
förbättras och att preskriptionstiden i skadestånds-
och marknadsskademål förlängs. I motion 2000/01:N324
av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkande 12 föreslår
motionärerna att LOU bör ses över i syfte att
förverkliga  principerna  om  affärsmässighet,
konkurrens  och  icke-diskriminering.  I  motion
2000/01:Fi801 av Eva Arvidsson och Carina Moberg (s)
anförs att det trots ett bra regelverk görs många
dåliga upphandlingar och att det finns ett behov av
förstärkt kompetens vid upphandling i stat, kommun
och landsting.
Pågående utredningsarbete

Som redovisats ovan tillkallade regeringen genom
beslut den 25 juli 1998 (dir. 1998:58) en särskild
utredare för att utreda organisationen av Nämnden
för offentlig upphandling (NOU) m.m. Den 12 maj 1999
beslutade regeringen - efter ett tillkännagivande
från  riksdagen  -  att  ge  utredningen  en
parlamentarisk  sammansättning,  tilläggsdirektiv
(dir. 1999:34) och förlängd utredningstid t.o.m.
december år 2000. Enligt tilläggsdirektiven skall
kommittén lämna ett delbetänkande omfattande det
uppdrag som kommittén fått genom direktiv 1998:58.
Utredningen,    som    antagit    namnet
Upphandlingskommittén, överlämnade i december 1999
delbetänkandet (SOU 1999:139) Effektivare offentlig
upphandling - För fortsatt välfärd, trygghet och
tillväxt.
Upphandlingskommittén  skall  överlämna  sitt
slutbetänkande senast i december 2000. Kommittén
skall i sitt slutbetänkande bedöma vilka närmare
avvägningar som en upphandlande enhet bör göra när
enheten skall anta det anbud som är ekonomiskt mest
fördelaktigt. Kommittén skall ta fram rikt-linjer
för det svenska arbetet med upphandlingsfrågor i
Europeiska unionen. Kommittén skall också följa det
arbete som bedrivs i fråga  om  miljökrav vid
offentlig  upphandling.  Vidare  skall kommittén
behandla  frågan  om möjlig-heten att upphandla
lokalt.  Slutligen  skall  kommittén  analysera
möjligheterna för en upphandlande enhet att ta in
s.k.   antidiskrimineringsklausuler   i   upp-
handlingsavtalet.
Upphandlingskommitténs   delbetänkande   har
remissbehandlats.  I  proposition  1999/2000:128
Offentlig upphandling i informationssamhället tar
regeringen upp vissa av kommitténs förslag.
Regeringen inrättade under 1998 Delegationen för
ekologiskt hållbar upphandling. Delegationen har
till uppgift att arbeta pådrivande för att den
offentliga upphandlingen skall vara ett instrument
för  att  åstadkomma  en  ekologiskt  hållbar
samhällsutveckling.  Delegationen  skall  bl.a.
initiera och utveckla konkreta vägledningar och
metoder för hur miljökrav, kvalitetskrav och andra
krav  på  ekologisk hållbarhet kan ställas vid
offentlig upphandling inom stat, kommun, landsting
samt offentligt ägda bolag. Den skall också initiera
utbildningar  för upphandlare och  leverantörer.
Enligt direktiven (dir. 1998:8) skall uppdraget
redovisas senast den 31 december 2000.
Regeringen beslutade den 6 juli 2000 att ge
delegationen tilläggsdirektiv (dir. 2000:54). Enligt
direktiven ges delegationen i uppdrag att ta fram
ett för hela den offentliga sektorn  gemensamt
Internetbaserat verktyg som skall tjäna som modell
för ekologiskt hållbara upphandlingar. Delegationen
skall vidare analysera behovet av ett förslag till
upphandlingspolicy som hjälp för de myndigheter,
kommuner, landsting m.fl., som avser att formulera
en policy för  ekologiskt  hållbar upphandling.
Delegationen skall senast den 1  november 2000
redovisa en analys av behovet av ett förslag till
upphandlingspolicy. Delegationens uppdrag i övrigt
skall redovisas senast den 1 maj 2001.
Pågående arbete inom EU

Det pågår ett omfattande arbete inom  EU  med
upphandlingsfrågor. Offentlig upphandling är ett
område som enligt kommissionens handlingsplan för
den inre marknaden bör prioriteras. Kommissionen har
i ett meddelande om offentlig upphandling (KOM (98)
143) anfört att reglerna bör göras enklare, mer
flexibla och anpassade  efter förändringarna på
marknaden. Genom Amsterdamfördraget  betonas att
miljöhänsyn skall integreras i alla gemenskapens
politikområden för att en hållbar utveckling skall
uppnås.
Kommissionen har nyligen lagt fram ett förslag
till Europaparlamentets och rådets direktiv  om
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling
av  varor,  tjänster  och byggentreprenader och
Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning
av förfarandena vid upphandling på områdena vatten,
energi och transporter. Förslaget innehåller såväl
rent  redaktionella  som  sakliga  ändringar. I
förslaget har bl.a. ordet miljöegenskaper lagts till
som ett utvärderingskriterium. Enligt kommissionen
utgör inte detta någon ändring i sak utan endast ett
förtydligande. Kommissionen skall under hösten 2000
presentera  ett  tolkningsmeddelande  angående
miljökrav vid offentlig  upphandling. Regeringen
anser att det först därefter kan avgöras om det är
en tillräcklig ändring att miljöegenskaper har lagts
till som ett utvärderingskriterium. Enligt förslaget
till direktivändringar skall elektronisk överföring
medges  i  all  kommunikation  inom  offentlig
upphandling. Reglerna skall också enligt förslaget
innehålla  incitament  att  använda  elektronisk
kommunikation. Enligt kommissionens strategi för den
inre   marknaden   skall   de   föreslagna
direktivändringarna antas av parlamentet och rådet i
juni 2001.
Kommissionen har också uttalat att den skall
presentera ett tolkningsmeddelande angående små och
medelstora    företags    deltagande    i
upphandlingsprocessen.  Kommissionen  har  vidare
uttalat att den i ett tolkningsmeddelande skall
förtydliga  gällande  principer  som  tillåter
beaktandet av sociala och arbetsmarknadspolitiska
hänsyn.
Kommissionen skall således under hösten 2000 i ett
tolkningsmeddelande  förtydliga   under  vilka
förutsättningar miljökrav får ställas vid offentlig
upphandling.  Meddelandet  diskuteras nu i EU:s
rådgivande  kommitté för offentlig  upphandling.
Regeringskansliet har i skrivelser till kommissionen
lämnat  synpunkter  på  kommissionens  dokument
Offentlig upphandling och  miljö. Av skrivelsen
framgår att regeringen anser att det är angeläget
att skapa klarhet på det här området. Bl.a. skall
det vara möjligt att ställa krav på att produkter
som köps in uppfyller kriterier för miljömärkning.
Vidare skall upphandlare kunna ställa krav på att
anbudsgivare   uppfyller   kriterierna   för
miljöledningssystemet EMAS eller likvärdiga system.
Det är dock angeläget att kommissionen först gör en
analys av de samhällsekonomiska effekterna.
Inom Regeringskansliet arbetar en beredningsgrupp
med att ta fram en svensk ståndpunkt om vilka
miljökrav som bör kunna få ställas vid offentlig
upphandling. Avsikten är att Sverige utifrån den
ståndpunkten skall  verka för att EG-direktiven
klargörs eller ändras så att det tydligt framgår
vilka miljökrav som får ställas.
Utskottets ställningstagande

Den  sammanlagda  offentliga  upphandlingsvolymen
uppgår till ca 400 miljarder kronor per år. Det
motsvarar  drygt   23  %  av  värdet  av
bruttonationalprodukten,   dvs.   den  samlade
produktionen  av varor och tjänster i Sverige.
Utskottet anser  därför  att  det är av stort
samhällsekonomiskt  intresse att den  offentliga
upphandlingen fungerar väl. En effektiv upphandling
kan verksamt bidra till besparingar i de offentliga
utgifterna. Utskottet anser det angeläget med ett
upphandlingssystem där de upphandlande enheterna
skall kunna ställa rimliga miljökrav. Den offentliga
upphandlingen bör utvecklas till ett aktivt och
effektivt instrument för att påverka utbudet på
marknaden så att beståndet av produkter snabbare kan
anpassas  till kraven på ekologisk  hållbarhet.
Reglerna bör vara klara och tydliga, och det är
nödvändigt att det finns en god information om
reglerna.
Av en rapport från NOU angående effekter av lagen
om offentlig upphandling framgår att LOU har lett
till goda ekonomiska effekter i den offentliga
upphandlingen. Enligt rapporten beräknas lagen ha
bidragit till en nettobesparing på 3,3 miljarder
kronor per år. Upphandlingskommittén konstaterar i
sitt betänkande att  LOU  lett till förbättrad
kvalitet och goda ekonomiska effekter. Kommittén gör
bedömningen att det finns en stor potential för
kvalitetsförbättringar och  besparingar  om  den
offentliga upphandlingen effektiviseras ytterligare.
Upphandlingskommitténs   delbetänkande   har
remissbehandlats och regeringen har lagt fram vissa
av kommitténs förslag i proposition 1999/2000:128
Offentlig upphandling i informationsamhället.  I
detta betänkande tillstyrker utskottet bifall till
propositionen. Upphandlingskommittén skall i sitt
fortsatta arbete bl.a. följa det arbete som bedrivs
i fråga om miljökrav vid offentlig upphandling,
behandla frågan om möjligheten att upphandla lokalt
samt analysera möjligheterna för en upphandlande
enhet att ta in s.k. antidiskrimineringsklausuler i
upphandlingsavtalet. Kommittén skall också ta fram
riktlinjer  för  det  svenska  arbetet  med
upphandlingsfrågor i EU.
Som redovisats ovan pågår även ett omfattande
arbete inom EU med upphandlingsfrågor. Ett stort
antal av de frågor som är aktuella inom EU är sådana
som utskottet anser vara viktiga, t.ex. möjligheten
att  ställa  miljökrav.  Utskottet  ser  med
tillfredsställelse  på  denna  utveckling  och
förutsätter att Sverige driver dessa frågor med stor
kraft.
Utskottet kan konstatera att Upphandlingskommittén
i sitt slutbetänkande kommer att behandla ett stort
antal av de frågeställningar som motionärerna tar
upp. Vidare kan konstateras att det även inom EU
pågår ett arbete med vissa av de frågor  som
motionärerna tar upp, t.ex. möjligheten att ställa
miljökrav. Utskottet anser inte att det redovisade
arbetet bör föregripas. Utskottet avstyrker därför
motionerna  2000/01:Fi801 (s), 2000/01:Fi802 (m)
yrkandena 9 och 10, 2000/01:Fi803 (s), 2000/01:Fi805
(s),  2000/01:Fi806  (s),  2000/01:Fi807  (fp),
2000/01:Fi808 (s), 2000/01:Fi809 (s), 2000/01:Fi810
(s), 2000/01:K399 (mp) yrkande 3, 2000/01:U511 (mp)
yrkande 16, 2000/01:
MJ234 (v) yrkande 5, 2000/01:MJ711 (c) yrkande 40
och 2000/01:N324 (kd) yrkande 12.

Verksamhet i offentlig egenregi och
obligatorisk upphandling

Utskottets förslag i korthet
I motionerna föreslås bl.a. att offentlig
verksamhet  bör  utsättas  för kokurrens.
Utskottet  föreslår att riksdagen  avslår
motionerna 2000/01:Fi802 (m) yrkandena 1, 2,
4 och 5, 2000/01:K344 (m) yrkandena 4, 7 och
8 samt 2000/01:N381 (m) yrkande 12. Jämför
reservationerna 10 (m) och 11 (kd, fp).
Motionerna

I motionerna 2000/01:Fi802 av Gunnar Hökmark m.fl.
(m) yrkandena 1 och 2 samt 2000/01:K344 av Per
Westerberg m.fl. (m) yrkande 8 föreslås att LOU bör
kompletteras så att det införs ett krav på att all
verksamhet  där  förutsättningar  finns  skall
upphandlas i konkurrens. I praktiken innebär detta
att all verksamhet som inte är myndighetsutövning
eller finansieras via olika sorters pengasystem
skall upphandlas  i  konkurrens. LOU bör också
kompletteras med ett krav på att affärsmässighet
skall gälla vid avbrytande av upphandling. För tiden
intill dess att all verksamhet konkurrensupphandlas
anser motionärerna att en lagstadgad utmaningsrätt
bör gälla. Den skall innehålla en skyldighet för
kommuner att upphandla varje verksamhet, förutom
myndighetsutövning, i konkurrens när en företagare
så begär. I motion 2000/01:Fi802 (m) yrkandena 4 och
5, motion 2000/01:K344 yrkandena 4 och 7 och motion
2000/01:N381 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, c, fp)
yrkande 12 anför motionärerna att det finns många
exempel på hur kommuner gynnar den egna verksamheten
genom skattesubventionering och underprissättning.
De anser därför att en lag om konkurrensneutralitet
vid offentlig prissättning bör införas med krav på
att offentlig näringsverksamhet  skall redovisas
skild från annan verksamhet. De föreslår vidare att
det i LOU skall införas en regel som gör offentlig
näringsverksamhet  olaglig om den inte beslutas
formellt av staten, kommuner eller landsting.

Utskottets ställningstagande

All offentlig upphandling regleras i LOU. Enligt 1
kap.  4 § LOU skall upp- handling göras  med
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns
och  även  i  övrigt genomföras  affärsmässigt.
Avbrytande av en upphandling  måste grundas på
affärsmässighet. Upphandlingskommittén föreslår i
sitt delbetänkande att det skall införas ett krav på
att det skall föreligga sakliga skäl för att en
påbörjad upphandling skall få avbrytas.
I sammanhanget kan också nämnas lagen (1994:615)
om ingripande mot otillbörligt beteende avseende
offentlig upphandling. Lagen är avsedd att täcka ett
behov som inte kan  fyllas  genom  LOU  eller
konkurrenslagen. La-gen omfattar ett system med
rättsregler som bl.a. ger utrymme för att i lämp-
lig form gripa in mot vissa konkurrenssnedvridande
beteenden. Den pröv-ning av oberoende part som
systemet skapar syftar till att hos företagen väcka
förtroende för att de skall få en objektiv och
rättvis  behandling  i  samband  med  offentlig
upphandling.
Regeringen inrättade under år 1998 Rådet för
konkurrens på lika villkor mellan offentlig och
privat sektor där representanter för offentlig och
privat verksamhet ingår. Rådets uppgift är att
behandla     enskilda     klagomål    om
konkurrenssnedvridningar och att försöka  nå en
samsyn  om  de  långsiktiga  spelreglerna (dir.
1997:145). Rådet skall bedriva sin verksamhet under
tre år och skall fortlöpande informera om resultatet
av sitt arbete. Vidare skall rådet senast den 31
december 2000 redovisa sina samlade erfarenheter och
de resultat som uppnåtts. Om det finns behov av det
får rådet lämna förslag till ytterligare åtgärder
som rådet kan bedöma motiverade.
Inom Regeringskansliet arbetar en arbetsgrupp med
att  göra  en  problemin- ventering beträffande
förutsättningarna för rättslig prövning när kommunal
och privat näringsverksamhet möts.
Utskottet har senast i betänkande 1999/2000:FiU16
behandlat likalydande motionsyrkanden.  Utskottet
uttalade bl.a. att utskottet ansåg att det var
självklart  att  kommunerna skall kunna bedriva
verksamhet i egen regi om de så önskar. På förslag
från  utskottet  avslog  riksdagen  motionerna.
Utskottet finner inte anledning att föreslå någon
ändring av riksdagens tidigare ställningstagande och
avstyrker motionerna 2000/01:Fi802 (m) yrkandena 1,
2, 4 och 5, 2000/01:K344 (m) yrkandena 4, 7 och 8
samt 2000/01:N381 (m) yrkande 12.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Med hänvisning till de motiveringar som framförs
under Utskottets överväganden föreslår utskottet att
riksdagen fattar följande beslut:

1. Allmänt om propositionen m.m.
Riksdagen avslår motion 1999/2000:Fi62 yrkande
1.
Reservation 1 (c)
2. De framtida tillsynsuppgifterna
Riksdagen avslår motionerna  1999/2000:Fi58,
1999/2000:Fi59   yrkande 1,   1999/2000:Fi60,
1999/2000:Fi61 yrkande 1, 2000/01:Fi802 yrkandena
6, 7 och 8 samt 2000/01:Fi804.
Reservation 2 (m, kd, c)
3. Upphandling under tröskelvärdena
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad utskottet framfört om omfattningen av
regelverket för upphandling under tröskelvärdena.
Därmed  bifaller  riksdagen  delvis  motion
1999/2000:Fi61 yrkande 2 och avslår motionerna
1999/2000:Fi62 yrkande 2 och  2000/01: Fi802
yrkande 3.
Reservation 3 (m, kd, fp)
Reservation 4 (c)
4. Elektronisk upphandling över och under
tröskelvärdena
Riksdagen  godkänner vad utskottet  anfört.
Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i
denna  del  och avslår motion 1999/2000:Fi62
yrkande 3.
Reservation 5 (c)
5. Urvalsupphandling
Riksdagen godkänner  vad  utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i
denna  del  och avslår motion 1999/2000:Fi59
yrkande 2.
Reservation 6 (m, kd)
6. Annonsering i elektronisk databas
Riksdagen godkänner  vad  utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i
denna  del  och avslår motion 1999/2000:Fi62
yrkande 4.
Reservation 7 (c)
7. Förenklad upphandling med
anbudsinfordran från endast en leverantör
Riksdagen godkänner  vad  utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen regeringens förslag i
denna  del  och avslår motion 1999/2000:Fi59
yrkande 3.
Reservation 8 (m, kd)
8. Propositionens förslag i övrigt
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört och
bifaller därmed regeringens förslag i denna del.
9. Lagförslaget
I   enlighet   med   ovan   redovisade
ställningstaganden  (punkterna  1-8)  antar
riksdagen regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.
10. Motionsförslag till ändringar i LOU
Riksdagen  avslår  motionerna 2000/01:Fi801,
2000/01:Fi802 yrkandena 9 och 10, 2000/01:Fi803,
2000/01:Fi805,  2000/01:Fi806,  2000/01:Fi807,
2000/01:Fi808,  2000/01:Fi809,  2000/01:Fi810,
2000/01:K399 yrkande 3, 2000/01:U511 yrkande 16,
2000/01:MJ234 yrkande 5, 2000/01:MJ711 yrkande 40
och 2000/01:N324 yrkande 12.
Reservation 9 (m, kd, c, fp)
11. Verksamhet i offentlig egenregi och
obligatorisk upphandling
Riksdagen  avslår  motionerna  2000/01:Fi802
yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2000/01:K344 yrkandena
4, 7 och 8 samt 2000/01:N381 yrkande 12.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (kd, fp)
Stockholm den 26 oktober 2000
På finansutskottets vägnar

Jan Bergqvist


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jan
Bergqvist (s), Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m),
Bengt Silfverstrand (s), Lisbet Calner (s), Johan
Lönnroth (v), Lennart Hedquist (m), Sonia Karlsson
(s), Carin Lundberg (s), Kjell Nordström (s), Siv
Holma (v), Per Landgren (kd), Anna Åkerhielm (m),
Yvonne Ruwaida (mp), Lena Ek (c), Karin Pilsäter
(fp) och Gunnar Axén (m).

Redogörelse för ärendet


Ärendet och dess beredning

I proposition 1999/2000:128 Offentlig upphandling i
informationssamhället  föreslår  regeringen  att
riksdagen antar det förslag till ändringar i lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling som lagts fram
i propositionen. Regeringens förslag återges  i
bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2.
Med anledning av propositionen har fem motioner
väckts. I detta sammanhang behandlar utskottet även
29 motionsyrkanden som väckts under den allmänna
motionstiden år 2000. Förslagen i motionerna återges
i bilaga 1.
Under behandlingen av propositionen har utskottet
mottagit skrivelser i ärendet.

Reservationer

Utskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har  föranlett   följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.

1. Allmänt om propositionen m.m. (punkt 1) (c)

av Lena Ek (c).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 1 borde ha följande lydelse:
1. Riksdagen  avslår  proposition 1999/2000:128.
Därmed bifaller riksdagen  motion 1999/2000:Fi62
yrkande 1.
Ställningstagande

Upphandlingskommittén har i december 1999 överlämnat
sitt delbetänkande och kommittén skall överlämna
sitt slutbetänkande senast i december innevarande
år. Jag anser att kommitténs samtliga förslag måste
ses som en helhet och därför behandlas i ett
sammanhang. Jag anser alltså att regeringen borde ha
avvaktat  kommitténs  slutbetänkande innan någon
proposition överlämnades till riksdagen.
Jag  föreslår  alltså  att  riksdagen  avslår
propositionen. Därmed bifaller  riksdagen motion
1999/2000:Fi62 (c) yrkande 1.

2. De framtida tillsynsuppgifterna (punkt 2)
(m, kd, c)

av Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m), Lennart
Hedquist (m), Per Landgren (kd), Anna Åkerhielm
(m), Lena Ek (c) och Gunnar Axén (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 2 borde ha följande lydelse:
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 2. Riksdagen
bifaller därmed delvis motionerna 1999/2000:Fi58,
1999/2000:Fi59    yrkande 1,   1999/2000:Fi60,
2000/01:Fi802 yrkandena 6, 7 och 8 och 2000/01:Fi804
samt avslår motion 1999/2000:Fi61 yrkande 1.
Ställningstagande

Vi anser att en framtida tillsynsmyndighet måste ges
bättre förutsättningar att klara sin uppgift. En
framtida  tillsynsmyndighet  bör  ges  bättre
sanktionsmöjligheter och en ny organisation. Vi
anser att Nämnden för offentlig upphand-

ling (NOU) bör slås samman med Konkurrensverket till
ett Konkurrens- och upphandlingsverk. Vi förutsätter
att  NOU  ges  en  naturlig  roll  i den nya
organisationen. En tänkbar möjlighet är att inrätta
ett forum där de olika parternas organisationer kan
diskutera principiella och långsiktiga frågor för
tillsynsmyndighetens verksamhet.
Vi  anser  också  att  Konkurrens-   och
upphandlingsverket skall få möjlighet att föra talan
om s.k. marknadsskadeavgift vid länsrätt och att
branschorganisationer  skall  få  talerätt  i
upphandlingsmål. I motsats till regeringen anser vi
att dessa frågor inte behöver utredas ytterligare.
Upphandlingskommittén  har övervägt frågorna och
betänkandet har remissbehandlats. Detta måste utgöra
ett tillräckligt beslutsunderlag.
Vi  föreslår att riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi har framfört om de
framtida tillsynsuppgifterna.  Detta innebär att
riksdagen delvis bifaller motionerna 1999/2000:Fi58
(m), 1999/2000:Fi59 (kd) yrkande 1, 1999/2000:Fi60
(fp), 2000/01:Fi802 (m) yrkandena 6, 7 och 8 och
2000/01:Fi804 (m, kd, c, fp) samt avslår motion
1999/2000:Fi61 (mp) yrkande 1.

3. Upphandling under tröskelvärdena (punkt 3)
(m, kd, fp)

av Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m), Lennart
Hedquist (m), Per Landgren (kd), Anna Åkerhielm
(m), Karin Pilsäter (fp) och Gunnar Axén (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 3 borde ha följande lydelse:
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 3. Riksdagen
bifaller därmed motion 2000/01:Fi802 yrkande 3 och
avslår motionerna 1999/2000:Fi61  yrkande 2 och
1999/2000:Fi62 yrkande 2.
Ställningstagande

Vi anser att upphandlingsreglerna skapar betydande
problem vid avknoppning av offentlig verksamhet,
framför  allt  på  B-tjänsternas  område.  Med
avknoppning menar vi att en offentlig myndighet
lämnar ett entreprenaduppdrag till ett företag som
ägs och drivs av tidigare offentligt anställda i
verksamheten.  Vi anser  att  avknoppning  ökar
konkurrensen genom att marknadsstrukturen förändras
i  riktning mot flera  alternativ  och  mindre
fåtalsdominans.   Vi   anser   därför   att
Upphandlingskommittén bör överväga om B-tjänster
under en begränsad tid skall undantas, för att
underlätta avknoppning av offentlig verksamhet.
Vi  föreslår  att riksdagen tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi har framfört om
undantag från LOU. Detta innebär att riksdagen
bifaller motion 2000/01:Fi802 (m) yrkande 3 och
avslår motionerna 1999/2000:Fi61 (mp) yrkande 2 och
1999/2000:Fi62 (c) yrkande 2.

4. Upphandling under tröskelvärdena (punkt 3)
(c)

av Lena Ek (c).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 3 borde ha följande lydelse:

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 4. Riksdagen
bifaller därmed motion 1999/2000:Fi62 yrkande 2 och
avslår motionerna  1999/2000:Fi61 yrkande 2 och
2000/01:Fi802 yrkande 3.

Ställningstagande

Upphandlingsreglerna i LOU uppfattas i allmänhet som
snåriga. Jag efterlyser  enklare  regler.  EU:s
direktiv gäller upphandlingar över tröskelvärdena.
Sverige har emellertid  valt  att även reglera
upphandlingar under tröskelvärdena i LOU. Jag ser
inte att det finns några praktiska fördelar med
samma regelverk för små och stora inköp. Jag anser
att  regeringen bör ge Upphandlingskommittén  i
uppdrag att i sitt fortsatta arbete närmare utreda
möjligheterna  att  reglera  upphandling  under
tröskelvärderna i särskild ordning med iakttagande
av gemenskapsrättens grundläggande principer  om
likabehandling, transparens, ömsesidigt erkännande
och proportionalitet.
Jag  föreslår att riksdagen tillkännager  för
regeringen som sin mening vad jag har framfört om
upphandling under tröskelvärdena. Detta innebär att
riksdagen bifaller motion 1999/2000:Fi62 (c) yrkande
2 och avslår motionerna 1999/2000:Fi61 (mp) yrkande
2 och 2000/01:Fi802 (m) yrkande 3.

5. Elektronisk upphandling över och under
tröskelvärdena (punkt 4) (c)

av Lena Ek (c).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 4 borde ha följande lydelse:
4. Riksdagen  godkänner  vad  som  framförs  i
reservation 5 och tillkännager detta för regeringen
som  sin  mening.  Riksdagen  bifaller  därmed
regeringens  förslag i denna  del  och  motion
1999/2000:Fi62 yrkande 3.
Ställningstagande

Regeringens förslag är ett steg i rätt riktning men
jag anser att regeringens  ambition beträffande
elektronisk  upphandling  är  alltför   låg.
Rationaliseringsvinsterna  vid  tillämpning  av
elektronisk upphandling är stora, och det vore
oklokt av den offentliga sektorn att inte ta del av
dessa vinster fullt ut. Jag anser att målet på sikt
bör  utsträckas  till  att  upphandling i stor
utsträckning skall ske endast elektroniskt. För att
detta skall vara möjligt bör regeringen driva frågan
inom ramen för det europeiska samarbetet.
Jag  föreslår  att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad jag har framfört om
elektronisk upphandling. Detta innebär att riksdagen
bifaller regeringens förslag i denna del och motion
1999/2000:Fi62 (c) yrkande 3.

6. Urvalsupphandling (punkt 5) (m, kd)

av Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m), Lennart
Hedquist (m), Per Landgren (kd), Anna Åkerhielm
(m) och Gunnar Axén (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 5 borde ha följande lydelse:
5. Riksdagen  godkänner  vad  som  framförs  i
reservation 6 och tillkännager detta för regeringen
som  sin  mening.  Riksdagen  bifaller  därmed
regeringens  förslag i denna  del  och  motion
1999/2000:Fi59 yrkande 2.
Ställningstagande

Vi vill - samtidigt som vi tillstyrker regeringens
förslag i denna del - understryka att lagstiftaren
måste  vara  medveten om den stora risken för
missbruk. Vi anser att den nya upphandlingsformen
öppnar ett inte oansenligt utrymme för godtycke.
Detta kan emellertid  kompenseras bl.a. av att
förfarandet skall motiveras av synnerliga skäl, att
annonsering   och  dokumentation   av   hela
upphandlingsprocessen skall vara obligatorisk.
Vi föreslår att  riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi har framfört om
urvalsupphandling. Detta innebär  att  riksdagen
bifaller regeringens förslag i denna del och motion
1999/2000:Fi59 (kd) yrkande 2.

7. Annonsering i elektronisk databas (punkt 6)
(c)

av Lena Ek (c).
Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 6 borde ha följande lydelse:
6.  Riksdagen godkänner  vad  som  framförs  i
reservation 7 och tillkännager detta för regeringen
som  sin  mening.  Riksdagen  bifaller  därmed
regeringens  förslag i denna  del  och  motion
1999/2000:Fi62 yrkande 4.
Ställningstagande

Jag tillstyrker visserligen regeringens förslag men
jag anser att för att den elektroniska upphandlingen
skall fungera rationellt så bör det finnas en
gemensam handelsplats för all offentlig upphandling.
I motsats till regeringen så anser jag att det är en
statlig uppgift att  driva  databaser  för att
annonsera anbud. Jag anser att en av regeringen
utsedd myndighet, t.ex. NOU, bör ges i uppdrag att
skapa en gemensam handelsplats för all offentlig
upphandling.   De   enskilda   myndigheternas
förfrågningar bör publiceras såväl inom en egen
databas  som  på den  gemensamma.  Utöver  att
informationen publiceras anser jag att NUTEK bör få
i uppdrag att arbeta vidare  med att etablera
elektronisk handel i små företag, inledningsvis med
inriktning att de skall kunna delta i elektronisk
upphandling.
Jag föreslår att riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad jag har framfört om en
gemensam elektronisk handelsplats. Detta innebär att
riksdagen bifaller regeringens förslag i denna del
och motion 1999/2000:Fi62 (c) yrkande 4.

8. Förenklad upphandling med anbudsinfordran
från endast en leverantör (punkt 7) (m, kd)

av Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m), Lennart
Hedquist (m), Per Landgren (kd), Anna Åkerhielm
(m) och Gunnar Axén (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 7 borde ha följande lydelse:
7.  Riksdagen  godkänner  vad som  framförs  i
reservation 8. Riksdagen avslår därmed regeringens
förslag  i  denna  del  och  bifaller  motion
1999/2000:Fi59 yrkande 3.
Ställningstagande

Vi avstyrker  regeringens förslag i denna del.
Visserligen torde gällande praxis redan ge den
möjlighet som propositionen föreslår, men vi anser
att  ett  uttryckligt  stadgande  kan  riskera
tolkningsproblem och tas till intäkt för ett ökat
bruk. Vi anser att de av EG-direktiv styrda reglerna
om direktupphandling är tillräckliga. Vi avstyrker
således regeringens förslag i denna del och bifaller
därmed motion 1999/2000:Fi59 (kd) yrkande 3.

9. Motionsförslag till ändringar i LOU
(punkt 10) (m, kd, c, fp)

av Mats Odell (kd), Gunnar Hökmark (m), Lennart
Hedquist (m), Per Landgren (kd), Anna Åkerhielm
(m), Lena Ek (c), Karin Pilsäter (fp) och Gunnar
Axén (m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 10 borde ha följande lydelse:

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 9. Därmed
bifaller utskottet delvis motionerna 2000/01:Fi802
yrkandena 9 och 10, 2000/01:MJ711 yrkande 40 och
2000/01:N324  yrkande 12 samt avslår motionerna
2000/01:Fi801,   2000/01:Fi803,   2000/01:Fi805,
2000/01:Fi806,   2000/01:Fi807,   2000/01:Fi808,
2000/01:Fi809, 2000/01:
Fi810, 2000/01:K399 yrkande 3, 2000/01:U511 yrkande
16 och 2000/01:
MJ234 yrkande 5.

Ställningstagande

Den  sammanlagda  offentliga  upphandlingsvolymen
uppgår till ca 400 miljarder kronor per år. Det
motsvarar   drygt  23  %  av  värdet  av
bruttonationalprodukten,   dvs.   den  samlade
produktionen av varor och tjänster i Sverige. Vi
anser därför att det är av stort samhällsekonomiskt
intresse att den offentliga upphandlingen fungerar
väl. En effektiv upphandling kan verksamt bidra till
besparingar i de offentliga utgifterna. Vi anser
också att den offentliga upphandlingen bör vara ett
effektivt instrument för att påverka utbudet på
marknaden så att beståndet av produkter snabbare kan
anpassas till kraven på miljömässiga hänsyn.
Av en rapport från NOU angående effekter av lagen
om offentlig upphandling framgår att LOU har lett
till goda ekonomiska effekter i den offentliga
upphandlingen. Enligt rapporten beräknas lagen ha
bidragit till en nettobesparing på 3,3 miljarder
kronor per år. Besparingen har kunnat ske med
bibehållen kvalitet. Det finns emellertid en stor
och ännu inte utnyttjad besparingspotential som
enligt Nämnden för offentlig upphandling uppgår till
ytterligare 15-20 miljarder kronor per år. Siffrorna
belyser den samhällsekonomiska betydelsen av en
effektiv offentlig upphandling liksom också vikten
av att en ökande andel av den offentliga sektorns
verksamhet utsätts för konkurrens.
Upphandlingskommitténs   delbetänkande   har
remissbehandlats och regeringen har lagt fram vissa
av kommitténs förslag i proposition 1999/2000:128
som   behandlas   i   detta   betänkande.
Upphandlingskommittén skall i sitt fortsatta arbete
bl.a. följa det arbete som bedrivs i fråga om
miljökrav vid offentlig upphandling, behandla frågan
om möjligheten att upphandla lokalt samt analysera
möjligheterna för en upphandlande enhet att ta in
s.k.     antidiskrimineringsklausuler     i
upphandlingsavtalet. Kommittén skall också ta fram
riktlinjer  för  det  svenska  arbetet  med
upphandlingsfrågor i EU.
Vi ser med tillfredsställelse på att ett antal
frågor rörande upphandling har övervägts och är
under övervägande av Upphandlingskommittén. Idéerna
om  affärsmässighet,  konkurrens  och  icke-
diskriminering  som  ligger  till  grund  för
lagstiftningen bör förverkligas. Det är ytterst
angeläget att åstadkomma en skärpt lagstiftning med
effektiva sanktionsmöjligheter, vidgade möjligheter
att  överklaga  felaktiga beslut, talerätt  för
sammanslutningar av företagare samt en myndighet för
tillsyn över lagens efterlevnad som har erforderliga
resurser, initiativrätt och befogenheter. Det är
också  viktigt  att  översynen leder fram till
regelförenklingar   i   upphandlingar   under
tröskelvärdena  och att man klargör hur man i
upphandlingar kan underlätta för små och medelstora
företag att delta. Vi anser vidare att det är
angeläget att kraftansträngningar  görs för att
åstadkomma  en  bättre  fungerande  offentlig
upphandling även i andra EU-länder. Kommittén bör
också lägga fram  förslag som säkerställer att
besparingspotentialen  utnyttjas  genom  en  mer
omfattande offentlig upphandling i stat, kommuner
och landsting.
Vi  anser  att det är mycket angeläget  att
regeringen med stor kraft deltar i arbetet inom EU
med upphandlingsfrågorna. Som utskottet tidigare
uttalat (jfr bet. 1998/99:FiU17 s. 14 f.) är det
väsentligt  att  det  klargörs  under  vilka
förutsättningar miljökrav får ställas vid offentlig
upphandling. Vi anser att det bör vara möjligt att
ställa krav på att produkter som köps in uppfyller
kriterier för miljömärkning.
Beträffande små och medelstora företags deltagande
i upphandlingsprocessen har kommissionen aviserat
att den skall presentera ett tolkningsmeddelande. Vi
vill i sammanhanget understryka vikten av att det
befintliga  regelverket utnyttjas fullt ut. Som
exempel kan nämnas den möjlighet som LOU ger de
upphandlande enheterna att, efter det att värdet av
hela  upphandlingen  bestämts,  dela  upp t.ex.
upphandlingen  av  ett projekt i mindre delar.
Utskottet  har  tidigare  uttalat  att  om  en
upphandlande enhet använder sig av den möjlighet som
LOU  föreskriver  kan  detta  skapa  bättre
förutsättningar för företag av olika storlek att
delta i upphandlingen (bet. 1997/98:FiU7 och bet.
1998/99:
FiU17).
Vi föreslår  att  riksdagen  tillkännager för
regeringen som sin mening vad vi har framfört om
ändringar i LOU. Detta innebär att riksdagen delvis
bifaller motionerna 2000/01:Fi802 (m) yrkandena 9
och  10,  2000/01:MJ711  (c)  yrkande  40  och
2000/01:N324 (kd) yrkande 12 samt avslår motionerna
2000/01:Fi801 (s), 2000/01:Fi803 (s), 2000/01:Fi805
(s),  2000/01:Fi806  (s),  2000/01:Fi807  (fp),
2000/01:Fi808 (s), 2000/01:Fi809 (s), 2000/01:Fi810
(s), 2000/01:K399 (mp) yrkande 3, 2000/01:U511 (mp)
yrkande 16 och 2000/01:
MJ234 (v) yrkande 5.

10. Verksamhet i offentlig egenregi och
obligatorisk upphandling (punkt 11) (m)

av  Gunnar  Hökmark,  Lennart Hedquist, Anna
Åkerhielm och Gunnar Axén (alla m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 11 borde ha följande lydelse:

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 10. Riksdagen
bifaller därmed helt motion 2000/01:Fi802 yrkandena
1, 2, 4 och 5 och delvis motionerna 2000/01:K344
yrkandena 4, 7 och 8 samt 2000/01:N381 yrkande 12.

Ställningstagande

Vi anser att LOU bör kompletteras så att det införs
ett krav på att all verksamhet där förutsättningar
finns skall upphandlas i konkurrens. I praktiken
innebär detta att all verksamhet som inte  är
myndighetsutövning  eller  finansieras via olika
sorters pengasystem skall upphandlas i konkurrens.
LOU bör också kompletteras med ett krav på att
affärsmässighet  skall gälla vid avbrytande  av
upphandling. För tiden  intill  dess  att  all
verksamhet konkurrensupphandlas anser vi att en
lagstadgad  utmaningsrätt  bör gälla. Den skall
innehålla en skyldighet för kommuner att upphandla
varje verksamhet, förutom myndighetsutövning,  i
konkurrens när en företagare så begär. Det finns
många exempel på hur kommuner gynnar den egna
verksamheten  genom  skattesubventionering  och
underprissättning. Vi anser därför att en lag om
konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning bör
införas med krav på att offentlig näringsverksamhet
skall redovisas skild från annan verksamhet. Vi
föreslår vidare att det i LOU skall införas en regel
som gör offentlig näringsverksamhet olaglig om den
inte beslutas formellt av staten, kommuner eller
landsting.
Vi  föreslår  att riksdagen tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi har framfört om
upphandling  i  konkurrens.  Detta innebär  att
riksdagen helt bifaller motionerna 2000/01:Fi802 (m)
yrkandena 1, 2, 4 och 5 och delvis  bifaller
motionerna 2000/01:K344 (m) yrkandena 4, 7 och 8
samt 2000/01:
N381 (m) yrkande 12.

11. Verksamhet i offentlig egenregi och
obligatorisk upphandling (punkt 11) (kd, fp)

av Mats Odell (kd), Per Landgren (kd) och Karin
Pilsäter (fp).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under
punkt 11 borde ha följande lydelse:
11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som framförs i reservation 11. Därmed
bifaller riksdagen helt motion 2000/01:N381 och
delvis motionerna 2000/01:Fi802 yrkandena 1, 2, 4
och 5 samt 2000/01:K344 yrkandena 4, 7 och 8.
Ställningstagande

Vi anser att kravet på konkurrensneutralitet vid
offentlig prissättning bör skärpas genom en lag som
stadgar  att  offentlig näringsverksamhet  skall
redovisas skild från annan verksamhet och att priset
skall baseras på en självkostnadskalkyl på likvärdig
grund som enskilda företag. Vi anser att LOU bör
kompletteras med en regel om att all offentlig
näringsverksamhet måste grundas på formella beslut
av stat, kommun eller landsting.
Vi  föreslår att riksdagen  tillkännager  för
regeringen som sin mening vad vi har framfört om
offentlig näringsverksamhet. Detta  innebär  att
riksdagen helt bifaller motion 2000/01:N381 (m, kd,
c, fp) och delvis bifaller motionerna 2000/01:Fi802
(m) yrkandena 1, 2, 4 och 5 samt 2000/01:K344 (m)
yrkandena 4, 7 och 8.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Propositionen
I proposition 1999/2000:128 föreslås att riksdagen
skall anta regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

Följdmotioner

1999/2000:Fi58 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att Nämnden för
offentlig upphandling och  Konkurrensverket slås
samman  till ett nytt verk - Konkurrens-  och
upphandlingsverket.

1999/2000:Fi59 av Per Landgren m.fl. (kd) vari yrkas
1. att riksdagen begär att regeringen skyndsamt
återkommer  med  en  lösning  av den  framtida
organisationen och uppgifterna för statlig tillsyn
över offentlig upphandling,
2. att riksdagen ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om urvalsupphandling,
3. att riksdagen avslår regeringens förslag till
förenklad  upphandling med anbudsinfordran  från
endast en leverantör.

1999/2000:Fi60 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) vari
yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om ett förslag om
en ny organisation av tillsynen över den offentliga
upphandlingen.

1999/2000:Fi61 av Matz Hammarström (mp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om att samla
tillsynen av den offentliga upphandlingen i en ny
myndighet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna  vad  i  motionen anförts om att stryka
formuleringen Regler bör finnas i samma omfattning
som i dag i propositionens kapitel 4.2.

1999/2000:Fi62 av Rolf Kenneryd m.fl. (c) vari yrkas
1. att riksdagen beslutar att avslå proposition
1999/2000:128 och begär att regeringen återkommer
med ett helhetsförslag där Upphandlingskommitténs
slutbetänkande kan beaktas,
2.   att  riksdagen  beslutar   att   ge
Upphandlingskommittén i uppdrag att i sitt fortsatta
arbete närmare utreda möjligheterna att upphandling
under tröskelvärdena regleras i särskild ordning,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om mål för
elektronisk upphandling,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen
till känna vad i motionen anförts om gemensam
elektronisk  handelsplats  för  all  offentlig
upphandling samt elektronisk handel i små företag.

Motioner från allmänna motionstiden
år 2000

2000/01:Fi801 av Eva Arvidsson och Carina Moberg (s)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om behovet av förstärkt
kompetens vid upphandling  i  stat, kommun och
landsting.

2000/01:Fi802 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag till ändring av LOU så att det införs ett
krav  på konkurrensupphandling av all offentlig
verksamhet exklusive myndighetsutövning i enlighet
med vad som anförs i motionen.
2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag till ändring av LOU så att det införs en
utmaningsrätt för företag i enlighet med vad som
anförs i motionen.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om åtgärder för ökad
konkurrens inom vissa samhällssektorer.
4. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
lagförslag om förbud mot offentlig näringsverksamhet
i enlighet med vad som anförs i motionen.
5. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
lagförslag med regler om konkurrensneutralitet i
enlighet med vad som anförs i motionen.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att slå ihop Nämnden
för offentlig upphandling och Konkurrensverket till
en   gemensam   myndighet,  Konkurrens-  och
upphandlingsverket.
7. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag  till  ändring  av  LOU  så  att
marknadsskadeavgift införs som en sanktionsmöjlighet
i enlighet med vad som anförs i motionen.
8. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag till ändring av LOU så att det införs
talerätt för branschorganisationer i enlighet med
vad som anförs i motionen.
9. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag  till  ändring  av  LOU  så  att
skadeståndsmöjligheterna förbättras i enlighet med
vad som anförs i motionen.
10. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag  till  ändring  av  LOU  så  att
preskriptionstiden förlängs till två år i enlighet
med vad som anförs i motionen.

2000/01:Fi803 av Agneta Ringman (s) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut: Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om ekologiskt hållbar upphandling.

2000/01:Fi804 av Inga Berggren m.fl. (m, kd, c, fp)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om behovet av att lägga fram
förslag som stärker tillsynen över den offentliga
upphandlingen.

2000/01:Fi805 av Carina Hägg (s) vari föreslås att
riksdagen  fattar  följande  beslut:  Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om behovet av att  påtala att
arbetsmiljölagen skall beaktas vid upphandling av
verksamheter.

2000/01:Fi806 av Carina Hägg och Berndt Ekholm (s)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att ta hänsyn till
att barnarbete inte använts vid upphandling inom
kommuner, landsting eller staten.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att näringslivet
beaktar risken för barnarbete vid upphandling.

2000/01:Fi807 av Harald Nordlund (fp) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut: Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om kommunal upphandling och Agenda
21.

2000/01:Fi808 av Anders Ygeman (s) vari föreslås att
riksdagen  fattar  följande  beslut:  Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen  anförs  om  behovet  av  översyn och
förändringar i lagen om offentlig upphandling.

2000/01:Fi809 av Eva Arvidsson och Yilmaz Kerimo (s)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om antidiskriminerings- och
mångfaldsklausuler i upphandlingsavtal.

2000/01:Fi810 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som i motionen anförs om att uppmärksamma de
småskaliga verksamheternas problem vid upphandling
och konkurrensutsättning av offentlig verksamhet.

2000/01:K344 av Per Westerberg m.fl. (m)  vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om ändringar i LOU.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om en lag om
konkurrensneutralitet.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om en lagstadgad
utmaningsrätt.

2000/01:K399 av Per Lager m.fl. (mp) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut:

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i motionen om införande av MR-
klausuler  vid offentliga upphandlingar (avsnitt
3.2).

2000/01:U511 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:

16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs  om  att en
prioriterad fråga för Sverige skall vara att verka
för att EU:s upphandlingsregler ändras så att lokal
upphandling kan ske utan inskränkningar.

2000/01:MJ234 av Karin Svensson Smith m.fl. (v) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:

5. Riksdagen begär att regeringen verkar för att
krav på miljöhänsyn och närproduktion ställs på
produkter vid offentlig upphandling.

2000/01:MJ711 av Lennart Daléus m.fl. (c) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:

40. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen bör
vara  pådrivande  inom  EU  för  att  förändra
upphandlingsdirektiven så att det blir möjligt att
ställa offensiva miljökrav.

2000/01:N324 av Alf Svensson  m.fl.  (kd) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:
12. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag  till ändringar i lagen  om  offentlig
upphandling i syfte att förverkliga principerna om
affärsmässighet, konkurrens och icke-diskriminering.
2000/01:N381 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, c, fp)
vari föreslås att riksdagen fattar följande beslut:

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om skärpta krav på
konkurrensneutralitet för att undvika snedvriden
konkurrens.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
2.1  Förslag  till lag om ändring  i  lagen
(1992:1528) om
offentlig upphandling


Tillbaka till dokumentetTill toppen