Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

Betänkande 2016/17:NU20

Näringsutskottets betänkande

2016/17:NU20

 

Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kon­trollstation för elcertifikats­syste­met 2017. Elcertifikatssystemet är ett mark­nads­­baserat stödsystem som ska främ­ja tillkomsten av förnybar elpro­duktion. För­slagen i propositionen inne­bär bl.a. att elcertifikatssystemet för­längs till 2045 och att det utökas med 18 TWh till 2030, vilket kräver ändringar i lagen (2011:1200) om elcerti­fikat. Där­utöver före­slår ut­skottet en ändring i den nyss­nämnda lagen för att undan­röja ett mindre för­biseende i proposi­tio­nen. Lag­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Utskottet avstyrker samtliga förslag i de motioner som be­handlas i betän­kan­det och som har väckts i anslutning till propositionen eller under den all­män­na motionstiden 2016/17.

I betänkandet finns 7 reservationer (SD, V, L).

Behandlade förslag

Proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017.

Tre motioner som har väckts med anledning av propositionen.

Tre motioner från den allmänna motionstiden 2016/17.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Elcertifikatssystemet

Energiöverenskommelsen

Propositionens tillkomst

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Nytt mål för förnybar el och förlängning av elcertifikatssystemet

Propositionen

Motionerna

Vissa kompletterande uppgifter

Utskottets ställningstagande

Högre ambitionsnivå eller avveckling av elcertifikatssystemet

Motionerna

Utskottets ställningstagande

Utbyggnad av elproduktion på marknadsmässiga grunder

Motionen

Utskottets ställningstagande

Vissa övriga frågor om elcertifikatssystemet

Propositionen

Motionerna

Vissa kompletterande uppgifter

Utskottets ställningstagande

Reservationer

1.Nytt mål för förnybar el och förlängning av elcertifikatssystemet, punkt 1 (SD, L)

2.Högre ambitionsnivå eller avveckling av elcertifikatssystemet, punkt 2 (SD)

3.Högre ambitionsnivå eller avveckling av elcertifikatssystemet, punkt 2 (V)

4.Högre ambitionsnivå eller avveckling av elcertifikatssystemet, punkt 2 (L)

5.Utbyggnad av elproduktion på marknadsmässiga grunder, punkt 3 (SD, L)

6.Vissa övriga frågor om elcertifikatssystemet, punkt 4 (V)

7.Vissa övriga frågor om elcertifikatssystemet, punkt 4 (L)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Motioner från allmänna motionstiden 2016/17

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets lagförslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

1.

Nytt mål för förnybar el och förlängning av elcertifikatssystemet

Riksdagen antar

a) regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat,

b) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:179 och avslår motionerna

2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, L)

2.

Högre ambitionsnivå eller avveckling av elcertifikatssystemet

Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 35,

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 13,

2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkandena 2 och 4.

Reservation 2 (SD)

Reservation 3 (V)

Reservation 4 (L)

3.

Utbyggnad av elproduktion på marknadsmässiga grunder

Riksdagen avslår motion

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 5 (SD, L)

4.

Vissa övriga frågor om elcertifikatssystemet

Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) yrkande 2,

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 14 och 15,

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkandena 5 och 6 samt

2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1–3.

Reservation 6 (V)

Reservation 7 (L)

Stockholm den 8 juni 2017

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Åsa Westlund (S), Hans Rothenberg (M), Per-Arne Håkansson (S), Josef Fransson (SD), Hanif Bali (M), Anna Wallén (S), Lise Nordin (MP), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Jonsson (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Birger Lahti (V), Penilla Gunther (KD), Anna-Caren Sätherberg (S), Rickard Nordin (C) och Mathias Sundin (L).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet

–      proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

–      tre motioner (elva yrkanden) som har väckts med anledning av propo­sitionen

–      tre motioner (fem yrkanden) från den allmänna motionstiden 2016/17 med förslag som gäller elcertifikatssystemet.

Parallellt med detta ärende behandlar utskottet i betänkande 2016/17:NU25 regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sve­rige och Norge om en ge­men­sam elcertifikatsmarknad.

Bakgrund

Elcertifikatssystemet

Den 1 maj 2003 infördes elcertifikatssystemet för att främja en ökad elpro­duk­tion från förnybara energikällor. Bestämmelser om systemet finns i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i före­skrifter som har meddelats av Energimyndigheten, som är tillsyns­myndig­het.

Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem. Producenter av för­nybar el tilldelas under vissa förutsättningar elcertifikat av staten. En efter­frågan på certifikaten skapas genom att det i lagen om elcertifikat finns en skyl­dighet för bl.a. elleverantörer och vissa andra elanvändare att köpa och an­nullera elcertifikat i förhållande till sin försäljning respektive användning av el (kvotplikt). På det sättet skapas en marknad för elcertifikat som innebär att förnybar el kan produceras kostnadseffektivt. Storleken på kvotplikten speglar hur mycket förnybar elproduktion som måste finansieras för att målen inom systemet ska nås. Man kan alltså säga att det finns både mål och finansie­rings­åtaganden inom elcertifikatssystemet.

Elproducenter som har en elproduktion som uppfyller kraven i lagen om elcertifikat får ett elcertifikat för varje megawattimme (MWh) el som de pro­ducerar. Elcertifikat får tilldelas för produktionen av el i högst 15 år, dock längst till utgången av 2035, som systemet ser ut i dag. Den mängd elcertifikat som ska köpas av de kvot­pliktiga elanvändarna – kvotplikten – ändras från år till år. Hur stor kvotplikten är för ett givet år framgår av 4 kap. 4 § lagen om elcertifikat.

Målet inom elcertifikatssystemet var inledningsvis att produktionen av för­ny­bar el skulle öka med 10 terawattimmar (TWh) till 2010. Målet har höjts vid flera tillfällen, och elcertifikatssystemet har förlängts i omgångar från 2010 till det nuvarande slutåret 2035.

Sedan den 1 januari 2012 är elcertifikatsmarknaden gemensam med Norge. Samarbetet om den gemensamma elcertifikatsmarknaden regleras i ett bila­teralt avtal mellan Sverige och Norge. I avtalet fastställs bl.a. målet för den ge­mensamma marknaden fram till 2020 samt volymrelaterade förpliktelser. Det samlade målet för ny förnybar elproduktion inom den gemensamma elcer­ti­fikatsmarknaden är 28,4 TWh till 2020. Sveriges mål är att finansiera 30 TWh förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002, vilket inom den ge­men­samma marknaden med Norge innebär ett mål om att finansiera 15,2 TWh ny förnybar elproduktion till 2020. De volymrelaterade förpliktelserna innebär att elcertifikat ska annulleras till 2020 och totalt under hela perioden fram t.o.m. 2035 motsvarande 198 TWh för perioden 2012–2035 och 30 TWh för perioden 2016–2035.

Energiöverenskommelsen

I juni 2016 slöts en ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Mode­raterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna om den svenska ener­gi­politiken (energiöverenskommelsen). Inom ramen för denna överens­kom­melse har de fem partierna bl.a. enats om att elcertifikatssyste­met ska för­längas och utökas med 18 TWh till 2030.

Propositionens tillkomst

Underlag från Energimyndigheten och Naturvårdsverket

Inför kontrollstation 2017 har Energimyndigheten på regeringens uppdrag ut­rett frågor om

–      justering av kvotkurvan

–      tidpunkt för godkännande av anläggningar

–      marknadsförbättrande åtgärder

–      torvens roll inom elcertifikatssystemet

–      elcertifikatssystemets utveckling efter 2020.

I den ovanomnämnda energiöverenskommelsen angavs därutöver att Energi­myndigheten skulle få i uppdrag att föreslå utformningen av kvotkurvan för el­­certifikaten efter 2020. Energimyndigheten fick ett sådant uppdrag den 1 sep­tember 2016 och avrapporterade det i oktober 2016.

I oktober 2015 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att analysera och redovisa torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan, särskilt med avseende på miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Myllrande våtmarker, samt att föreslå hur torvutvinningens negativa inverkan på uppfyllelsen av des­sa mål kan minska, bl.a. genom förslag till styrmedelsförändringar. Upp­dra­get redovisades i juni 2016. I den nu aktuella propositionen behandlas den del av uppdraget som avser torvens roll i elcertifikatssystemet.

Lagrådet

Lagrådet har i ett yttrande framfört uppfattningen att det inte fyller någon lag­teknisk funktion att ange målen för elcertifikatssystemet i den inledande be­stäm­melsen i lagen, och Lagrådet avstyrkte därför förslaget i den delen.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2011:1200) om elcerti­fikat som innebär att elcertifikatssystemet förlängs till 2045 och att systemet utökas med 18 TWh till 2030. Förslaget innebär en linjär upptrapp­ning av dessa 18 TWh. Denna upptrappning föreslås börja 2022 och blir 2 TWh per år fram t.o.m. 2030. Ändringarna innebär också att kvoterna för be­räkning av kvotplikten, som i dag finns i lagen, flyttas till förordningen om el­certifikat och att värden för de TWh som ska användas för be­räkning av kvo­terna anges i lagen. I propositionen föreslås bestämmelser som anger vilka ändringar av kvoterna, s.k. tekniska justeringar, som får göras i förordningen och hur sådana justeringar ska göras.

I propositionen finns även förslag som innebär förändringar av kvotplikten för vissa leveranser av el bl.a. till laddstationer för fordon. Några förändringar av hanteringen av torv i elcertifikatssystemet föreslås inte.

Det är nödvändigt att en överenskommelse träffas mellan Sverige och Nor­ge för att det nya målet till 2030 ska kunna genomföras. I propositionen anges att regeringen avser att återkomma till riksdagen med en sådan över­ens­kommelse senare under våren 2017 (se tidigare omnämnd proposition 2016/17:187 under rubriken Ärendets och dess beredning).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

 

Utskottets överväganden

Nytt mål för förnybar el och förlängning av elcertifikatssystemet

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Innebörden är att elcertifikatssystemet förlängs till 2045 och att systemet utökas med 18 TWh till 2030. För­­­slaget innebär en linjär upptrappning av dessa 18 TWh med 2 TWh per år under perioden 2022–2030. Förslaget till lagändringar innebär också att kvoterna för beräkning av den s.k. kvotplikten flyt­tas till en förordning och att de värden som ska an­vän­das för beräk­ning av kvoterna anges i lagen. Riksdagen antar även utskottets för­slag till ändring i lagen om elcertifikat. Därtill avslår riksdagen mo­tioner om att propositionen bör avslås.

Jämför reservation 1 (SD, L).

 

 

Propositionen

Utökning och förlängning av elcertifikatssystemet

I energiöverenskommelsen anges att den förnybara energin ska fortsätta att byggas ut. Vidare anges att elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030. Ingen ytterligare ambitionshöjning ska dock göras fram till 2020. Däremot framgår det av överenskommelsen att tekniska justeringar för att förbättra marknadens funktion, utan att öka ambitionsnivån, ska kunna göras för att öka tilltron till systemet. Energiöverenskommelsen in­ne­bär ett nytt mål efter 2020 för elcertifikatssystemet.

I propositionen finns förslag som genomför energiöverenskommelsen i de de­lar som avser elcertifikatssystemet. Eftersom målåret i överenskommelsen är satt till 2030 och systemet medger 15 års tilldelning av elcertifikat bör syste­met förlängas till 2045. I propositionen följer regeringen också det som sades i överenskommelsen om att ingen ytterligare ambitionshöjning ska göras fram till 2020. Den utbyggnad som över­­stiger målet till 2020 bör därför bidra till det nya målet på 18 TWh.

Enligt avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för el­certifikat krävs det samråd ifall någon av parterna önskar införa ett nytt mål för en ökning av den förnybara elproduktionen efter 2020 inom den gemen­samma elcertifikatsmarknaden. Det är därför nödvändigt att en överens­kom­mel­se träf­fas mel­lan Sverige och Norge för att det nya målet till 2030 ska kun­na ge­nom­föras. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en så­dan över­ens­kom­melse senare under våren 2017 (se tidigare omnämnd proposition 2016/17:187 under rubriken Ärendets och dess beredning).

När elcertifikatssystemet infördes fanns endast ett mål för systemet. Som en följd av att ambitionsnivån har höjts och samarbetet med Norge inletts har mål och avtalsförpliktelser tillkommit. Regeringen menar att det kan vara svårt att få en överblick över vad systemet syftar till. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att det ska framgå direkt av elcertifikatslagen att den syftar till att främja produktion av förnybar el för att inom den gemensamma elcertifikats­mark­naden med Norge 2020 nå målet om att finansiera 15,2 TWh ny förnybar elproduktion, 2030 nå målet om att utöka elcertifikatssystemet med 18 TWh nya elcertifikat, för perioden fram till 2045 uppfylla volymrelaterade förplik­telser och för att 2020 nå det nationella målet om att finansiera 30 TWh ny för­nybar elproduktion jämfört med 2002.

Inga grundläggande förändringar bör göras

Regeringen konstaterar att det är tydligt angett i energiöverenskommelsen att elcertifikatssystemet ska förlängas. Det anges också att Energimyndigheten ska optimera systemet för att få fram den mest kostnadseffektiva produk­tio­nen. Energimyndigheten konstaterar i sin rapport att det kommer att vara vik­tigt för systemets kostnadseffektivitet att det behålls marknadsbaserat, teknik­neutralt och styr mot konkurrens mellan kraftslag i anläggningens hela livs­cykel. Myndigheten föreslår dock vissa förändringar för att optimera systemet. Det handlar bl.a. om att införa en stoppmekanism och om huruvida mikro­an­läggningar upp till 68 kilowattimmar (kWh) bör uteslutas ur systemet. Övriga föränd­ringar som myndigheten föreslår behandlas i det följande.

Åtgärder till skydd för sjunkande produktionskostnader

Om kostnaderna för produktion av förnybar el sjunker för att teknikut­veck­ling­en går framåt, kan intäkterna sjunka och påverka lönsamheten i tidigare investeringar på ett sådant sätt att det ger effekter även på synsättet på framtida investeringar (teknikrisk). Energimyndigheten har gjort bedöm­ning­en att pro­duk­tionskostnaden sannolikt kommer att sjunka mindre i fram­tiden bl.a. som en följd av att den låga räntan förväntas stiga på sikt. Dessutom bedö­mer myn­dig­heten att aktörerna själva kan styra hur mycket de påverkas av teknikrisken beroende exempelvis på hur man säkrar priset på el och elcerti­fikat eller binder räntor. Energimyndighetens uppfattning är att teknik­risken är en risk bland andra som bör hanteras av marknaden själv och inte genom för­ändringar av systemet, inte minst eftersom den framtida pro­duk­tions­kostna­den är oklar och eventuella åtgärder riskerar att göra syste­met dyra­re. Reger­ingen anser inte heller att det ska införas särskilda mekanis­mer i el­certifikats­systemet för att han­tera teknikrisken.

Effektfrågan

Energimyndigheten har berört frågan om tillgången på effekt och menar att mer förnybar elproduktion i Sverige med största sannolikhet innebär en ökad mängd variabel elproduktion som styrs mer av väder än av efter­frågan på el. Myndigheten anser att det är viktigt att belysa om det finns åt­gärder som behö­ver vidtas för att minska negativa konsekvenser på elsyste­met men att even­tuel­la tekniska krav eller systembehov för att bättre optimera el­sys­temet bör ge­nomföras utanför elcertifikatsmarknaden. Reger­ingen delar den uppfatt­ning­en och instämmer således i att det inte bör göras några grund­läggan­de för­ändringar av systemet när det gäller effektfrågan.

Reglering av tiden mellan elcertifikatens tilldelningsperioder

Energimyndigheten har även framfört uppfattningen att det bör utredas om man ska ställa krav på att det ska ha gått en viss tid efter att till­del­ningen av elcertifikat har upphört innan en ny tilldelningsperiod får påbör­jas. Flera re­miss­instanser stöder förslaget, och regeringen avser att ge ett uppdrag till myn­digheten i denna del.

Tilldelning av elcertifikat om det rörliga elpriset är noll eller lägre

I motsats till vad Energimyndigheten och flera remissinstanser har framfört har regeringen inte för avsikt att utreda frågan om att elcertifikat inte bör till­delas om spotpriset (det rörliga elpris som sätts varje dag på den nordiska el­börsen) är noll eller läg­re. Regeringen anför att negativa spotpriser hittills inte har förekommit i Sve­rige, och bedömningen är att även om sådana priser skul­le uppkomma i framtiden borde det vara ett begränsat problem. Frågan bör dock, enligt re­ger­ingens uppfattning, bevakas och analyseras i en kommande kontroll­sta­tion.

Utredning av elcertifikatens giltighetstid

Energimyndigheten har föreslagit att frågan om begränsning av elcertifikatens gil­tig­hetstid utreds för att bl.a. minska risken för överutbyggnad. Reger­ingen kon­staterar att av de remissinstanser som har yttrat sig avstyrker flertalet att frågan utreds. Endast en remissinstans stöder Energi­myn­dig­hetens förslag, och regeringen anser att det inte är aktuellt att gå vidare med en sådan utred­ning. Det är införandet av en stoppmekanism som, enligt re­ger­ingens uppfatt­ning, ska användas för att förhindra att det uppkommer en överut­bygg­nad av den förnybara elproduktionen (se vidare nedan).

Utvidgning av elcertifikatssystemet till andra länder

Ett par remissinstanser anser att frågan om en öppning av elcertifikatssystemet till andra länder enligt Europeiska kommissionens förslag till reviderat för­ny­bartdirektiv för perioden efter 2020 behöver utredas. Förhandlingar om en om­ar­betning av direktivet har inletts. Regeringen konstaterar att Sverige har en i grun­den positiv inställning till samarbete med andra länder, vilket har visats ge­nom införandet av den gemensamma elcertifikatsmarknaden med Norge. Den svenska utgångspunkten är dock att samarbete mellan länder även fort­sätt­­ningsvis ska vara frivilligt.

Stoppmekanism

Efter hand som målåret 2020 närmar sig har frågan om att införa en stopp­me­ka­nism i elcertifikatssystemet aktualiserats alltmer. Avsaknaden av en stopp­regel kan leda till ett överutbud av elcertifikat och därmed till en pris­kol­laps. Ris­ken för en sådan priskollaps kan påverka nya investeringar och även mål­upp­fyllelsen. Sverige bör därför införa en stoppregel som ska bidra till ba­lans mellan utbud och efterfrågan på elcertifikatsmarknaden. Norge har en stopp­regel i sin nationella lagstiftning som innebär att inga nya anlägg­ningar som tas i drift efter den 31 december 2021 kan godkännas för tilldelning av el­cer­ti­fikat.

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utrett behovet av en stopp­regel, och införandet av en stoppmekanism har ett brett stöd bland remiss­in­stan­serna.

Regeringen gör bedömningen att en stoppmekanism för det nya målet 2030 bör beslutas senast vid utgången av 2020. Samtidigt anser regeringen att det be­hövs ytterligare utredning av hur stoppmekanismen ska utformas. Energi­myn­digheten bör därför få i uppdrag att analysera och ge förslag på utform­ningen av en sådan mekanism. Analysen bör omfatta olika alternativ, däri­bland en volymrelaterad stoppmekanism, och deras för- och nackdelar jäm­fört med att införa en tidsgräns.

Effektgräns för godkännande av anläggningar inom elcertifikats­systemet

Energimyndigheten har redovisat att småskalig elproduktion från s.k. mikro­anläggningar endast utgör en liten andel av den totala elproduktionen inom ra­men för elcertifikatssystemet. Däremot är fler än hälften av alla anläggningar i systemet mikroanläggningar (bl.a. små solcellsanläggningar). Myn­dig­heten konstaterar att det för privatpersoner förekommer en rad olika situa­tioner som blir administrativt tunga i förhållande till elcertifikatssystemet. Det­ta skapar en omotiverat stor administrativ börda för både producenten och myndigheten i relation till andelen tilldelade certifikat och värdet av dessa. En stor del av mikro­produktionen är i dag också gynnad på flera sätt utöver el­certifi­kats­sys­te­met som gör att den inte konkurrerar på lika villkor med övriga förnybara kraft­slag. Det skapar en viss osäkerhet utöver marknads­risken för aktörerna på elcertifikatsmarknaden.

Energimyndigheten har föreslagit att anläggningar med en installerad effekt lägre än 68 kWh inte ska få stöd genom elcertifikatssystemet efter 2020 utan i stället ges en högre skattereduktion. Energimyndighetens förslag kan innebära en positiv förenkling. För att bl.a. säkerställa att ingen aktör missgynnas bero­en­de på exempelvis ägandeform anser regeringen emellertid att frågan be­hö­ver analyseras vidare. Energimyndigheten bör få i uppdrag att göra en sådan analys.

Motionerna

Elcertifikatssystemet har skapat ett kraftigt överutbud av produktionskapacitet som elmarknaden inte har efterfrågat, sägs det i kommittémotion 2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD. Elpri­ser­na har som en följd av detta pressats nedåt så att i princip ingen elproduktion blir lönsam. Trots detta väljer regeringen att förlänga och höja ambitionsnivån i elcerti­fi­kats­systemet med långtgående mål om främst väderberoende elpro­duktion. Man uppmanar alltså till mer av samma medicin utan att ha förstått grund­orsakerna till att krisläget uppkom från början. Motionärerna anser mot denna bak­grund att riksdagen bör avslå propositionen (yrkande 1).

Även i kommittémotion 2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkan­de 1 föreslås att propositionen ska avslås. Motionärerna anför att förslagen i propositionen om en förlängning och utökning av elcertifikatssystemet bygger på den ener­giöverenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Modera­terna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Eftersom Li­be­ra­lerna inte står bakom energiöverenskommelsen, inklusive det som gäl­ler elcertifi­kats­systemet, anser motionärerna att riksdagen bör avslå pro­posi­tio­nen.

Vissa kompletterande uppgifter

Miljö- och energidepartementet har under riksdagens beredning uppmärk­sam­mat utskottet på ett förbiseende i propositionen. Saken gäller en nödvändig följd­ändring i 2 kap. 11 § lagen (2011:1200) om elcertifikat som inte finns med i propositionen.

Som har redovisats tidigare i detta betänkande och som framgår av pro­po­sitionen (s. 14 f.) föreslår regeringen att elcertifikatssystemet ska för­längas till 2045. Något förslag om ändring i den bestämmelse som omnämns i föregående stycke finns alltså emeller­tid inte i regeringens proposition.

I bilaga 3 redovisar utskottet ett förslag till hur detta förbiseende kan korri­geras.

Utskottets ställningstagande

Utskottet ser ett stort värde i en fortsatt utbyggnad av den förnybara elpro­duk­tionen och anser att elcertifikatssystemet är ett styrmedel som säkerställer att denna utbyggnad sker på ett kostnadseffektivt sätt. Det är därför utskottets upp­­fattning att riksdagen bör bifalla propositionen. Samtidigt avstyrker utskot­tet de yrkanden som finns i motionerna 2016/17:3720 (SD) och 2016/17:3724 (L) om att riksdagen bör avslå propositionen.

Utöver detta föreslår utskottet att riksdagen ska bifalla det förslag till lag om ändring i 2 kap. 11 § lagen (2011:1200) om elcertifikat som utskottet redo­visar i bilaga 3. Detta förslag till lagändring syftar till att korrigera ett mindre förbiseende i pro­positionen.

Högre ambitionsnivå eller avveckling av elcertifikatssystemet

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om en avveckling av elcertifi­kats­systemet eller som omfattar en högre ambitionsnivå inom elcer­ti­fikatssystemet än den som föreslås i propositionen. Ut­skottet hän­visar till att det står bakom den am­bi­tionsnivå som föreslås i propo­sitionen.

Jämför reservation 2 (SD), 3 (V) och 4 (L).

 

 

Motionerna

I kommittémotionerna 2016/17:1772 och 2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) anförs det att elcertifikatssystemet snedvrider kon­kur­ren­sen till förmån för energislag som inte nödvändigtvis kan tillhandhålla effekt när efterfrågan är som störst (t.ex. sol- och vindkraft). Vidare menar mo­tio­närerna att elcertifikatssystemet har medverkat till att det har uppförts produktionsanläggningar som inte kan bära sina egna kostnader och att det är svårt att finansiera investeringar i och renoveringar av dessa anläggningar. En­ligt motionärerna förekommer det även att vindkraftsparker rivs i förtid, efter­som subventionerna inte längre är tillräckliga. På sikt är risken påtaglig att syste­met kväver sig självt. Motionärerna vill sanera elmarknaden från konkur­rens­snedvridande stöd och anser att elcertifikatssystemet därför bör fasas ut. Detta kan åstadkommas genom att nya investeringar i förnybar elpro­duktion inte längre ska tilldelas elcertifikat (yrkande 35 i mot. 2016/17:1772 och yrkan­de 2 i mot. 2016/17:3720).

I Vänsterpartiets kommittémotion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. slås det inledningsvis fast att klimatfrågan är vår tids ödesfråga och att det därför är viktigt att Sverige ligger i framkant vad gäller förnybar elproduktion. Motio­närerna konstaterar att det i den energipolitiska överenskommelsen slås fast att elcertifikatssystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya el­certifikat till 2030. Detta anser motionärerna är positivt. Däremot anser de att det är olyck­ligt att det också slås fast att det inte ska göras någon ytterligare ambi­tionshöjning fram till 2020. Motionärerna anser att det kommer att behö­va göras mer för att öka utbyggnaden av den förnybara energin och för att nå re­­geringens ambition om att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som ba­seras på 100 procent förnybar energi. Regeringen bör därför föreslå en högre am­bi­tions­nivå för elcertifikatssystemet inför nästa kontrollstation 2017 (yr­kan­­de 13).

Uppvärmningen av jorden genom ökade koldioxidutsläpp är den största fram­tidsutmaningen för vår generation, framhålls det i kommittémotion 2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L). Tack vare vattenkraften, kärn­kraf­ten och investeringar i förnybar el har Sverige en säker, effektiv elproduktion med små utsläpp av växthusgaser till konkurrenskraftiga priser. Liberalerna vill värna Sveriges klimatsmarta energisystem. Motionärerna vill att målet ska vara att värna Sveriges näst intill 100 procent fossilfria elsystem (yr­kande 2). De menar också att eftersom all elproduktion i EU ingår i det gemensamma ut­­släppshandelssystemet finns det ingen klimatnytta med ett ut­byggt och för­längt elcertifikatssystem. Ökade subventioner till för­ny­bar el le­der tvärtom till att priset på utsläppsrätter sjunker och att lönsam­heten för kol­kraft ökar. En­ligt motionärerna kan alltså ökade subven­tioner i Sverige få kon­sekvensen att omställningen bort från fossil el­pro­duktion i övriga EU försvåras och för­senas. Motionärerna begär därför ett till­kän­na­givande om elcertifi­kats­systemet och utebliven miljönytta (yrkan­de 4).

Utskottets ställningstagande

Eftersom utskottet i det föregående har redovisat att det står bakom reger­ingens förslag i propositionen om att höja ambitionsnivån inom elcerti­fikats­systemet och att dessutom förlänga systemet finns det ingen grund för att sam­ti­digt stödja förslagen i motionerna 2016/17:1772 (SD) och 2016/17:3720 (SD) om en snar avveckling av detta system. De båda motio­ner­na avstyrks där­­med i de aktuella delarna.

Även motion 2016/17:2473 (V) avstyrks i den del där det förslås ett till­kän­nagivande om att ambitionshöjningen inom elcertifikatssystemet bör tidi­gare­läggas och inledas redan före 2020. Utskottet har inte heller här någon annan uppfatt­ning än regeringen, dvs. att ingen ytterligare ambitionshöjning ska gö­ras före 2020. Detta ställningstagande överensstämmer även med den över­ens­kommelse om energipolitiken som slöts mellan Socialdemokraterna, Mo­de­­ra­terna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i juni 2016. Med det anförda avstyrks därmed även motion 2016/17:2473 (V) i den aktuel­la delen.

Avslutningsvis avstyrker utskottet även motion 2016/17:3724 (L) i de delar som är aktuella i detta avsnitt. Utskottet delar inte motionärernas syn på vikten av att i första hand värna dagens svenska elproduktionsmix framför satsningar på en fortsatt utbyggnad av den förnybara kraftproduktionen. Utskottet gör ock­­så en annan bedömning än motionärerna när det gäller den klimat­nytta som en sådan utbyggnad kommer att ha. Något uttalande från riksdagen om att fort­satta satsningar inom ramen för elcertifikats­systemet saknar klimatnytta är så­ledes inte aktuellt. Motio­nen avstyrks därför även i den delen.

Utbyggnad av elproduktion på marknadsmässiga grunder

 

Utskottets förslag i korthet

Med hänvisning till att den elproduktion som bygger på förnybara energikällor även fortsättningsvis behöver visst stöd för att kunna kon­kurrera med kraftproduktion som bygger på ohållbara tekniker, avslår riksdagen ett motionsyrkanden om att elproduktion ska ske på marknadsmässiga grunder.

Jämför reservation 5 (SD, L).

 

 

Motionen

I kommittémotion 2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) konstateras det att Liberalerna välkomnar alla former av utsläppsfri elproduktion men att den ska byggas när den behövs och på mark­nadsmässiga grunder. En utbyggnad och förlängning av elcertifi­kats­sys­temet står i motsats till detta och innebär i stället att ny elproduktion får stöd trots att elmarknaden redan är så mättad att nya in­vesteringar inte lönar sig. Motionärerna efterfrågar ett tillkännagivande om utbyggnad av elproduk­tion på marknadsmässiga grunder (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inledningsvis ännu en gång framhålla att det står bakom reger­ing­ens förslag om att förlänga elcertifikatssystemet och att höja ambitions­ni­vån när det gäller ut­byggnaden av förnybar elproduktion inom ramen för det­ta system. Utskottet anser att den elproduktion som bygger på förnybara energi­källor även fort­sätt­ningsvis behöver visst stöd för att kunna konkurrera med sådan kraftproduktion som bygger på ohållbara tekniker. På sikt är det emeller­tid önskvärt att ett subventionssystem som elcertifikatssystemet kan av­vecklas och att den förnybara elproduktionen då kan göra sig gällande helt på egna meriter. Subventioner har inget egenvärde och saknar normalt exi­stens­berät­ti­gande när de mål de styr mot bedöms kunna nås utan särskilda ekonomiska stöd. Ett tillkänna­givande om elproduktion på marknadsmässiga grunder i linje med vad som före­slås i motion 2016/17:3724 (L) är således inte ak­tuellt i dags­läget. Mo­tio­nen avstyrks i den aktuella delen.

Vissa övriga frågor om elcertifikatssystemet

 

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden om bl.a. torvens roll i elcerti­fi­kats­systemet, den elintensiva industrins undantag från kvot­plik­ten och kvotkurvans utformning.

Jämför reservation 6 (V) och 7 (L).

 

 

Propositionen

Kvotkurvans utformning

För att genomföra det nya målet till 2030 föreslår regeringen att kvoterna för de enskilda åren ska fastställas med utgångspunkt i en linjär upptrappning från 2022 till 2030. Energimyndighetens huvudförslag var en baktung kvotkurva till 2045 med större tyngdpunkt mot slutet av 2020-talet. I det förslaget på­bör­jas kvothöj­ningen först 2022 när möjligheten för nya norska anläggningar att få elcertifikat upphör.

Regeringen konstaterar att det inte finns något förslag till kvotkurva i pro­positionen eftersom det föreslås att kvoterna ska flyttas till en förordning och att det som riksdagen ska besluta om ska vara de TWh som ska ligga till grund för beräkning av de s.k. grundtermerna. Det finns däremot förslag till de TWh som ska vara utgångspunkt vid beräkningen av kvoterna.

Förslaget i propositionen bygger alltså på en linjär upptrappning av de 18 TWh som ska tillkomma enligt det nya målet till 2030. Den linjära upp­trapp­ningen föreslås börja 2022 och blir 2 TWh per år fram t.o.m. 2030.

Torven i elcertifikatssystemet

I Sverige produceras torv för bränsleändamål (energitorv), jordförbättring (od­lingstorv) och för strö (stallströ). Volymmässigt dominerar energitorven. Skör­den av energitorv har legat runt 2 miljoner kubikmeter per år sedan 2008. Cirka 15 svenska producenter tillhandahåller energitorv.

Med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen föreslog regeringen i propositionen Torv och elcertifikat (prop. 2003/04:42) att torv skulle inordnas i elcertifikatssystemet. Av propositionen framgick att lagen om elcertifikat dels skulle främja produktion av el med användande av förnybara energikällor, dels skulle främja produktion av el med användande av torv. Riksdagen be­slu­tade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2003/04:NU8).

Användningen av torv i elcertifikatssystemet är mycket liten och har suc­ces­sivt minskat framför allt genom att anläggningar där torv används för sam­­förbränning har fasats ut ur systemet. Regeringen vidhåller be­döm­ningen i pro­positionen Ambitionshöjning för förnybar el och kontroll­station för elcerti­fi­katssystemet 2015 att torvbaserad elproduktion även i fort­sättningen ska be­rät­tiga till tilldelning av elcertifikat (prop. 2014/15:123). Re­ger­ingen anser dock att frågan bör bevakas även fortsättningsvis.

Motionerna

Kärnkraften har stor betydelse för den svenska elproduktionen och kommer att ha det under överskådlig framtid. Den fjärde generationens kärnkraft skulle innebära stora framsteg mot ett säkert och hållbart energisystem, anförs det i motion 2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M). Motionärerna förordar forskning på detta område och vill att regeringen ska utreda om elcertifikatssystemet kan nyttjas för detta ändamål (yrkande 2).

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga, och det är därför viktigt att Sverige lig­ger i framkant vad gäller förnybar elproduktion, sägs det i kommittémotion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V). Motionärerna anser att torv bör fasas ut ur elcertifikatssystemet eftersom torv enligt såväl EU som Kyotoprotokollet är att betrakta som ett fossilt bränsle och därmed inte bör vara berättigat till till­delning av elcertifikat. Vidare anför motionärerna att både brytning och för­bränning av torv har en klimatpåverkan i nivå med fossila bränslen. Utöver det­ta framhåller de att torvbrytning påverkar ett flertal av Sveriges miljömål negativt, däribland miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Levande sjöar och vattendrag. Motionärerna begär ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur torvanvändningen ska fasas ut ur elcertifi­kats­systemet, med inriktningen att det inte ska öppnas några nya torvtäkter (yrkande 15).

Motsvarande förslag om att torven ska fasas ut ur elcertifikatssystemet fram­förs även i Vänsterpartiets kommittémotion 2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (yrkande 2). Utöver det som anfördes i den föregåen­de motionen fram­håller motionärerna att torvens negativa klimat- och miljöpåverkan redan är tydligt klargjord, inte minst på internationell nivå. Det som Energimyn­dig­he­ten har redovisat i en rapport till regeringen om torven inom elcerti­fi­kats­systemet ger inte motionärerna någon anledning att omvär­dera denna stånd­punkt.

I kommittémotion 2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) framförs även upp­fattningen att den elintensiva, icke kvotpliktiga industrin bör ta ett större an­svar för elcertifikatssystemet framöver. Enligt motionärerna är det inte rim­ligt att den elintensiva industrin drar nytta av elcertifikatssystemet genom lägre el­priser samtidigt som den inte behöver vara med och betala fullt ut. Motio­närerna anser därför att den elintensiva industrin i större utsträckning än i dag bör vara med och finansiera elcertifikatssystemet. Samtidigt betonar motio­nä­rer­na vikten av att den elintensiva industrins inter­na­tionella kon­kurrenskraft inte hotas. De vill att regeringen ska återkomma till riksdagen med en utred­ning om hur den elintensiva industrins kon­kurrenskraft skulle på­verkas om man avskaffade nuvarande undantag från kvotplikten (yrkande 14).

I Vänsterpartiets kommittémotion 2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V) finns ett liknande yrkande som det nyss refererade. Motionärerna konstaterar här att Vänsterpartiet tidigare har föreslagit att regeringen ska återkomma till riksdagen med en konsekvensutredning av hur den elintensiva industrins kon­kur­renskraft skulle påverkas om man avskaffade nuvarande undantag från kvot­plikten. Konjunkturinstitutet lade 2013 fram rapporten Vem ska betala för den förnybara elkraften? Analys av kvotplikten, där resultaten pekar på att ett begränsat undantag för den elintensiva industrin ger liten långsiktig på­ver­kan på samhällsekonomin. I stället bedöms förändringar av andra styrme­del ha stör­re inverkan på den långsiktiga produktionsnivån. Motionärerna anser att det bör formuleras ett konkret förslag så att den elintensiva industrin får lång­siktiga spelregler. Enligt deras uppfattning bör regeringen återkomma till riks­dagen med ett förslag om att avskaffa undantaget från kvotplikten för den elin­tensiva industrin (yrkande 1).

I motionen konstateras det också att trots en stor potential för havs­ba­serad vindkraft i Sverige har byggandet ännu inte tagit fart. Enligt motio­närerna ger havsbaserad vindkraft uppenbara klimatvinster och dessutom fler jobb i Sve­ri­ge. Motionärerna kon­staterar att den energipolitiska överenskom­melsen slår fast att anslut­nings­av­gifterna till stamnätet för havsbaserad vind­kraft bör slo­pas, vilket motio­närer­na välkomnar. De anser dock att det behövs fler åtgär­der för att stimulera ut­byggnaden av havsbaserad vindkraft och begär ett till­kän­nagivande om att re­geringen bör återkomma med ett förslag om åt­gärder för att stimulera havs­baserad vindkraft inom ramen för elcertifikats­systemet (yr­kan­­de 3).

I propositionen föreslås en linjär upptrappning med 18 TWh från 2022 till 2030, konstateras det inledningsvis i kommittémotion 2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L). Motionärerna noterar dock att Energimyndigheten har pre­sen­terat en rad övertygande argument för att lägga utbyggnaden sent på 2020-ta­let, dvs. en baktung kurva. Dessvärre bortser regeringen och övriga partier från detta och vill snabba på utbyggnaden, vilket är mycket problematiskt ef­ter­som det redan i dag finns ett elöverskott samtidigt som det saknas tillräck­lig nät­kapacitet för att hantera utbyggnaden och för att göra det möjligt att expor­tera överskottet. Att i detta läge öka subventionerna för mer elproduk­tion, som dessutom ofta är instabil, leder enligt motionärerna till ett elöverskott till stora sam­hällsekonomiska kostnader och utebliven miljönytta. Energi­myn­digheten visar också att en linjär kvotkurva blir dyrare för konsumenterna. Med hän­visning till det anförda begär motionärerna ett tillkännagivande om att en linjär kvotkurva innebär stora samhällsekonomiska kostnader (yrkan­de 5). Motio­närer­na ifrågasätter även att torv ingår i elcertifikatssystemet eftersom torv in­te­r­nationellt klassas som en fossil energikälla. Ett tillkänna­givande med den­na inriktning efterfrågas (yrkande 6).

Vissa kompletterande uppgifter

Kvotkurvans utformning

I Energimyndighetens underlagsrapport om kvotkurvans utformning konsta­teras det att en utbyggnad med 18 TWh förnybar el mellan 2020 och 2030 kan se ut på olika sätt (Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet – Delredo­vis­ning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030, ER 2016:19). Myndig­heten redovisar tre schematiska utbyggnadsbanor, med olika för- och nack­delar.

–      En linjär utbyggnad under tio år med 1,8 TWh per år.

–      En framtung utbyggnad där två tredjedelar av produktionen byggs ut de första tre åren och resterande linjärt under de sista sju åren.

–      En baktung utbyggnad där en tredjedel av produktionen byggs ut linjärt de första sju åren och resterande under de tre sista åren.

Myndighetens huvudförslag var en baktung kurva. Myndigheten konstaterar att Sverige i dagsläget har ett elöverskott som förväntas öka ytterligare med en ökad ambition. Några större nedläggningar av befintliga anläggningar förvän­tas inte förrän i slutet av 2020-talet. En baktung utbyggnad är därför mer an­pas­sad till detta, och möjliggör samtidigt att en stor del av produk­tions­kapa­ci­te­ten finns kvar under de år som kärnkraften förväntas läggas ned samt några år därefter. Myndigheten påpekar att anpassningen av elsystemet för att möj­lig­göra en mer variabel elproduktion tar tid, särskilt utbyggnad av nätet. Förut­sättningarna att hantera en stor mängd förnybar el är större mot slutet av 2020-talet.

Vidare gjorde myndigheten bedömningen att den baktunga kvotkurvan ger den lägsta kostnaden för elkunden eftersom elpriset på sikt förväntas stiga, även med en utbyggnad av 18 TWh till 2030, samtidigt som produktions­kost­na­den för förnybar el förväntas sjunka. Övriga producenter av el kommer dess­utom att på­verkas mindre eftersom elpriset initialt inte förändras så myc­ket av ambi­tions­höj­ning­en och på sikt sannolikt stiger oavsett om det genom­förs en ambi­tionshöjning eller inte.

Tidigare riksdagsbehandling

Våren 2016 behandlade utskottet ett förslag om fjärde generationens kärnkraft och elcertifikatssystemet likalydande med det nu aktuella i mo­tion 2016/17:1591 (M) (bet. 2015/16:NU19). Förslaget behandlades även våren 2015 (bet. 2014/15:NU12). Våren 2015 anförde utskottet att elcertifi­kats­syste­met inte syftar till att generera intäkter till statskassan. Utskottet ansåg det inte heller vara aktuellt med en förändring av systemet med den inriktning som då – liksom nu – hade föreslagits i motionen, varför den avstyrktes. Våren 2016 på­minde utskottet om att elcertifikatssystemet inte syftar till att generera intäkter till statskassan och klargjorde att det därför inte heller bör fungera som finansieringskälla för forskning om och provdrift av fjärde generationens kärn­kraft.

Ett förslag liknande det i motion 2016/17:3738 (V) om undantaget från kvotplikten för den elintensiva industrin behandlades av ut­skot­tet hösten 2015 (bet. 2015/16:NU6). Utskottet avstyrkte förslaget med hän­visning till att en sådan studie hade gjorts av Konjunkturinstitutet under 2013. Där­ut­över på­min­de utskottet om att Energimyndigheten på uppdrag av den förra regeringen har ana­lyserat konsekvenserna av olika energipolitiska styr­me­del (inklusive elcer­ti­fikatssystemet) för den elintensiva industrin. Den­na ana­lys genomfördes ef­ter ett tillkännagivande från riksdagen och pre­sen­tera­des hösten 2014. Mot bak­grund av detta såg utskottet inget behov av ytter­li­gare en analys med snar­lik inriktning.

Undantag för elintensiv industri inom elcertifikatssystemet

Elintensiva industrier som har registrerats av Energimyndigheten har rätt till avdrag vid beräkning av kvotplikten inom elcertifikatssystemet. Avdraget gäl­ler el som har använts i tillverkningsprocessen. Undantaget motiveras med att denna industris konkurrenskraft inte ska försämras jämfört med kon­kur­renter i andra länder. En registrering som elintensiv industri innebär, för­utom möjlig­heten till sänkta elkostnader genom undantaget från kvot­plikten, samma skyl­digheter för företaget som för övriga kvotpliktiga i elcer­tifikatssystemet.

I juni 2011 föreslog regeringen en viss ändring i undantagsreglerna med in­ne­börden att samma möjligheter till undantag för övrig el skulle gälla oavsett vilken elintensiv industri det rörde sig om. Riksdagen beslutade enligt för­sla­get i propositionen (prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6). Den nu gällan­de de­finitionen av elintensiv industri framgår av 1 kap. 2 § 8 lagen om elcertifikat.

Undantagsreglerna innebär bl.a. att de företag som i princip använder all el i sin tillverkningsprocess inte är deklarationsskyldiga, dvs. all el som företaget använder undantas från kvotplikt. De företag som är registrerade som elin­ten­siv industri och som använder mer än 60 MWh till annat än tillverk­nings­pro­ces­sen är deklarationsskyldiga.

Enligt uppgift från Miljö- och energidepartementet planeras för närvarande inga ändringar i undantagsreglerna för den elintensiva industrin.

Energipolitiska styrmedel och den elintensiva industrin

Hösten 2008 tillkännagav riksdagen att regeringen borde granska effekterna av de olika klimat- och energipolitiska styrmedlen för den internationellt kon­kur­rensutsatta elintensiva industrin (bet. 2008/09:NU8). I oktober 2014 redo­vi­sade Energimyndigheten en sammanställning av resultaten av genom­förda konsekvensanalyser av den förda energi- och klimatpolitiken för den elin­ten­si­va industrin (Effekter av energi- och klimatpolitiken för elintensiv indus­tri, ER 2014:18). Sammanställningen omfattade även de studier som hade gjorts av den elintensiva industrins undantag i elcertifikatssystemet och hur even­tuella förändringar av undantaget kan påverka industrins konkur­rens­kraft.

Myndighetens analys visade att undantaget från kvotplikt i elcerti­fikats­systemet innebär betydligt lägre kostnader för vissa elintensiva företag än vad som annars hade varit fallet, särskilt för skogsindustrin. Vidare kan överskott av utsläppsrätter för elintensiva industrier ha dämpat de indirekta effekterna i form av högre elpriser.

Energimyndigheten påpekade dock att analysen hade vissa begränsningar. Bland dessa märks det faktum att det krävs jämförande studier med mot­svaran­de bransch i konkurrentländer för att det ska vara möjligt att göra en slut­giltig bedömning av respektive branschs utsatthet för internationell kon­kur­rens eller risk för koldioxidläckage. Vidare framhöll myndigheten att sam­ban­den mellan styrmedel och deras effekter för den elintensiva industrin är kom­plexa efter­som såväl styrmedel som effekter i flera fall hör ihop med el­marknaden. Elcer­ti­fi­kats­systemet påverkar t.ex. utbyggnaden av förnybar el­pro­duktion, vilket kan få till följd att elpriserna pressas ned. Den elintensiva in­dustrin skulle i så fall bli en vinnare på två sätt, dels genom lägre elpris, dels genom att inte be­höva betala kvotplikt.

Havsbaserad vindkraft och elcertifikat

I regleringsbrevet för 2016 fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att analysera hur stor potentialen är för teknikutveckling och reduktion av pro­duktionskostnader för havsbaserad vindkraft inom en 15-årsperiod, inklu­sive en samhällsekonomisk analys av en svensk satsning på havsbaserad vind­kraft. I analysen skulle även energi- och klimatpolitiska och övriga miljö­mäs­siga och näringspolitiska aspekter redovisas. Myndigheten skulle belysa hur den havs­baserade vindkraften kan bidra till energisystemet i sin helhet med de egen­skaper och förutsättningar den har.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet i början av februari 2017 i rap­porten Havsbaserad vindkraft – En analys av samhällsekonomi och mark­nadspotential (ER 2017:03). I rapporten redovisar myndigheten uppfattningen att havsbaserad vind­kraft på lång sikt kan spela en viktig roll i det svenska energisystemet, men att ett särskilt stöd till denna typ av kraftproduktion, ut­över elcer­tifikatssystemet, inte är motiverat före 2030. Det huvudsakliga skä­let till detta är enligt myndig­he­ten att den samhällsekonomiska nyttan med havs­baserad vindkraft inte är stör­re än den från den utbyggnad av förnybar el som sker genom ett teknikneutralt stöd vars kostnad är betydligt lägre.

Vidare konstaterar myndigheten att det inom ramen för den nya ambitionen om 18 TWh för elcertifikatssystemet är osannolikt att havsbaserad vindkraft kommer att byggas ut på grund av dess högre produktionskostnad. Energi­myn­dighetens bedömning är dock att produktionskostnaden för havsba­serad vind­kraft kommer att sjunka i framtiden och närma sig landbaserad vindkraft. Ef­tersom intäkterna från elmarknaden skiljer sig åt mellan olika elpro­duk­tions­an­lägg­ningar kan havsbaserad vindkraft ha en möjlighet att byg­gas ut inom ett eventuellt fortsatt teknikneutralt stödsystem efter 2030, oavsett om det är inom elcertifikatssystemet eller något annat system.

Miljö- och energidepartementet har skickat ut rapporten på remiss till den 16 juni 2017. Rapportens slutsatser kommer att analyseras inom Regerings­kans­liet när remissvaren har inkommit.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan inledningsvis konstatera att det finns olika principiella modeller för hur den s.k. kvotkurvan i elcertifikatssystemet kan utformas, vilket i sin tur styr när den efter­strävade förnybara elproduktionen byggs ut. Energi­myndig­heten har före­slagit det som betecknas en baktung kurva, vilket innebär att ut­bygg­naden för­skjuts mot slutet av utbyggnadsperioden. Även i motion 2016/17:3724 (L) föreslås en sådan utbyggnadstakt. Regeringen har emellertid före­slagit en linjär upp­trapp­ning fr.o.m. 2022. Utskottet delar regeringens upp­fattning om hur kvot­kurvan bör utformas och avstyrker därför förslaget i mo­tio­nen.

I propositionen redogör regeringen för sin syn på torvens roll i elcerti­fi­kats­systemet. Utskottet konstaterar att torv är en marginell företeelse i detta system vars roll dessutom tycks minska. Mot den bakgrunden instämmer utskottet i regeringens uppfattning att det inte finns skäl att göra några föränd­ringar av elcertifikatssystemet med innebörden att torvbaserad elproduk­tion inte längre ska tilldelas elcertifikat. Samtidigt noterar utskottet att regeringen har för av­sikt att bevaka frågan om torvens roll inom elcertifikatssystemet. Med det an­förda avstyrks motionerna 2016/17:2473 (V), 2016/17:3738 (V) och 2016/17:3724 (L) i de delar som gäller torv.

I motion 2016/17:3738 (V) framförs även förslag om att havsbaserad vind­kraft ska stimuleras inom ramen för elcertifikatssystemet. Här konstaterar ut­skottet att Energimyndigheten nyligen har utrett frågor om havsbaserad vind­kraft och att myndighetens rapport för närvarande är ute på remiss. Rapportens slutsatser kommer att analyseras inom Regerings­kan­sliet när re­missvaren har inkommit, och utskottet anser inte att det finns skäl för riks­dagen att föregripa detta arbete genom att ställa sig bakom förslaget i mo­tionen om havsbaserad vindkraft. Motionen av­styrks således i den aktuella de­len.

Beträffande förslagen i motionerna 2016/17:2473 (V) och 2016/17:3738 (V) om en utredning av vilka konsekvenser ett avskaffande av den elintensiva industrins undantag från kvotplikt kan få för industrins konkurrenskraft hän­visar utskottet till sina tidigare ställningstaganden till motsvarande förslag. Ut­skottet anser inte att några nya omständigheter har tillkommit som motiverar ett annat förhållningssätt. De båda motionerna avstyrks således även denna gång i de aktuella delarna.

När det avslutningsvis gäller det som sägs i motion 2016/17:1591 (M) om finan­siering av satsningar på fjärde generationens kärn­­kraft via elcertifi­kats­systemet hänvisar utskottet till det som utskottet anförde – och som har refe­rerats ovan – när motsvarande för­slag avstyrktes 2015 och 2016. Mo­tio­nen av­styrks med hänvisning till vad utskottet då anförde.

Reservationer

 

1.

Nytt mål för förnybar el och förlängning av elcertifikatssystemet, punkt 1 (SD, L)

av Josef Fransson (SD), Mattias Bäckström Johansson (SD) och Mathias Sundin (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag.

 

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkande 1 och

avslår proposition 2016/17:179.

 

 

Ställningstagande

Vi står inte bakom den överenskommelse om energipolitiken som slöts mellan fem partier i juni 2016 och som ligger till grund för förslagen i den nu aktuella propositionen. Vi tillstyrker därför förslagen i motionerna 2016/17:3720 (SD) och 2016/17:3724 (L) om att riksdagen bör avslå propositionen. Våra respek­tive synsätt på elcertifikatssystemet och hur man bör se på förnybar elproduk­tion utvecklas ytterligare i våra efterföljande reservationer i detta betänkande.

 

 

2.

Högre ambitionsnivå eller avveckling av elcertifikatssystemet, punkt 2 (SD)

av Josef Fransson (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 35 och

2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2 och

avslår motionerna

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 13 och

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkandena 2 och 4.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att elcertifikatssystemet bör avskaffas. Enligt vår uppfattning bör alla former av marknadssnedvridande subventioner fasas ut. Elcertifikatssystemet har bidragit till att det har byggts anläggningar som i grunden inte bär sina egna kostnader och som dessutom har skapat ett överutbud av el på marknaden som gör det svårt att uppnå lönsamhet i investeringar och renoveringar av de befintliga produktionsanläggningarna. Vi har svårt att förstå poängen med att stimulera fram investeringar i anläggningar som marknaden inte efterfrågar och som kullkastar kalkylerna för hela energisystemet.

Till saken hör också att den s.k. förnybara elproduktionen (särskilt sol- och vindkraft) som tillkommer inom elcertifikatssystemet är av ett sådant väder-känsligt slag som ställer särskilda krav på elnätets funktion och som kräver regler- och ersättningskraft på både års- och dygnsbasis. Den förnybara elpro­duktionen har inte heller de egenskaper som krävs för att den ska kunna ersätta den så betydelsefulla baskraften för den svenska industrin. Sol- och vindkraft är helt enkelt inte något alternativ till kärnkraften på detta område. Här vill vi även understryka att den svenska elpro­duktionen – som huvudsakligen består av kärn- och vattenkraft – redan är så gott som fri från koldioxidutsläpp. Det bör också betonas att ivern att ställa om energisystemet paradoxalt nog kan leda till ökade utsläpp som en följd av större anspråk på naturresurser och ett ökande behov av att bygga ut det svenska kraftnätet för att kunna tillvarata all den utspridda sol- och vind­kraftsproduktion som partierna bakom energiöver­enskommelsen vill ska växa fram.

Sammantaget innebär det anförda att vi ansluter oss till det som sägs i mo­tionerna 2016/17:1772 (SD) och 2016/17:3720 (SD) om att elcertifikats­syste­met bör fasas ut genom att nya investeringar i förnybar elproduktion inte ska till­delas elcertifikat och förordar att riksdagen genom ett tillkännagivande fram­för detta till re­ger­ingen. Motionerna tillstyrks i de aktuella delarna. Sam­tidigt avstyrker vi mo­tion 2016/17:2473 (V) i den del som har en helt annan inriktning än den vi för­ordar, nämligen ytterligare ambitionshöjningar inom ra­men för ett system som vi alltså vill avveckla. Även motion 2016/17:3724 (L) avstyrks i den här aktuella delen.

 

 

3.

Högre ambitionsnivå eller avveckling av elcertifikatssystemet, punkt 2 (V)

av Birger Lahti (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 13 och

avslår motionerna

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 35,

2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkandena 2 och 4.

 

 

Ställningstagande

Världens energianvändning ökar ständigt, och det är fortfarande kol, olja och gas som dominerar energiproduktionen. Mot bakgrund bl.a. av att klimat­frå­gan är vår tids ödesfråga är denna utveckling inte hållbar, utan den måste bry­tas. Jag och Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara en föregångare i om­ställ­ningen till ett förnybart energisystem som tar ansvar för kommande gene­rationer. Investeringar i det svenska energisystemet är en viktig och nöd­vändig del i miljö- och klimatomställningen i Sverige. Att fokus ligger på de för­ny­bara naturresurserna sol, vind, vatten och skog är helt nödvändigt för att målet om ett ekologiskt hållbart samhälle ska nås.

Vänsterpartiet vill se en mycket omfattande utbyggnad av förnybara energi­källor, där sol-, vind- och vågkraft behöver byggas ut i en mångdubblad takt jämfört med i dag. Här har elcertifikatssystemet en mycket viktig roll att fylla, och jag ser i grunden positivt på att det finns en bred politisk enighet bakom att förlänga detta system och att även öka ambitionsnivån när det gäller ut­bygg­naden av förnybar elproduktion. Jag och Vänsterpartiet menar dock att det är olyckligt att inte så snart som möjligt öka tempot i omställningsarbetet genom att höja ambitionsnivån redan före 2020. Omställningsbehovet är akut, och då finns det ingen anledning att skjuta upp ambitionshöjningen på det sätt som regeringen föreslår. Jag anser därför att riksdagen genom ett till­känna­givande bör uppmana regeringen att föreslå en högre ambitionsnivå med in­rikt­ningen att ambitions­höj­ningen inleds redan före 2020. Det anförda innebär att jag tillstyrker för­slaget med den innebörd som finns i motion 2016/17:2473 (V). Samtidigt av­styrks förslagen i motionerna 2016/17:1772 (SD), 2016/17:3720 (SD) och 2016/17:3724 (L) om att elcertifikatssystemet bör avvecklas.

 

 

4.

Högre ambitionsnivå eller avveckling av elcertifikatssystemet, punkt 2 (L)

av Mathias Sundin (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkandena 2 och 4 samt

avslår motionerna

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 35,

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 13 och

2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2.

 

 

Ställningstagande

Jag har redan avvisat regeringens förslag om att förlänga elcertifikatssystemet och att höja ambitionsnivån inom detta system. Jag vill här också framhålla att Li­be­ralerna ser uppvärmningen av jorden genom ökade koldioxidutsläpp som den största framtidsutmaningen. För att kunna möta denna utmaning måste fo­kus vara att få ut maximal miljönytta av de insatser som görs. Enligt min upp­fattning – som överensstämmer med vad som sägs i motion 2016/17:3724 (L) – måste huvud­spåret då vara att värna det näst intill 100 procent fossilfria el­system som Sve­rige har, i stället för att lägga all kraft på att subventionera fram väderberoende förnybar elproduktion. Ett tillkännagivande om att värna det näst intill fossil­fria svenska elsystemet föreslås i motionen, och jag står ba­kom detta förslag.

Jag instämmer också i det som sägs i motionen om att fortsatta satsningar på elcertifikatssystemet har tveksam klimatnytta. Eftersom all elproduktion inom EU ingår i det gemensamma utsläppshandelssystemet ger ett utbyggt och förlängt elcertifikatssystem ingen klimatnytta. Ökade subventioner till förny­bar el leder paradoxalt nog till att priset på utsläppsrätter sjunker och att lön­samheten för kolkraft därmed ökar. Följden blir att omställningen bort från fos­­sil elproduktion i övriga EU försvåras och försenas.

Sammantaget innebär det anförda att jag tillstyrker motion 2016/17:3724 (L) i de berörda delarna. Motionerna 2016/17:1772 (SD), 2016/17:3720 (SD) och 2016/17:2473 (V) avstyrks i de delar som är aktuella i detta avsnitt.

 

 

5.

Utbyggnad av elproduktion på marknadsmässiga grunder, punkt 3 (SD, L)

av Josef Fransson (SD), Mattias Bäckström Johansson (SD) och Mathias Sundin (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkande 3.

 

 

Ställningstagande

Vi har tidigare förordat att riksdagen ska avslå regeringens proposition, bl.a. med hänvisning till att vi inte står bakom den energiöverenskommelse som slöts mellan fem partier i juni 2016 och som innefattar det förslag till för­läng­ning av och ambitionsnivåhöjning inom elcertifikatssystemet som före­slås i pro­­positionen.

I stället argumenterar vi för en hållning som bygger på att Sverige i första hand ska värna den näst intill koldioxidfria och därmed klimatsmarta svenska elproduktionen. Vattenkraften och kärnkraften utgör här ryggraden som till­sam­­mans med investeringar i förnybar el har gjort att Sverige har en säker och effektiv elproduktion med små utsläpp av växthusgaser till konkurrenskraftiga priser.

I likhet med vad som sägs i motion 2016/17:3724 (L) anser vi att förnybar elproduktion ska betraktas som ett medel för att nå andra klimat- och miljömål och inte ständigt lyftas fram som ett mål i sig. Ser man förnybar elproduktion som ett mål är risken betydande att den produktion som tillkommer är dyr och att den relativt sett har lägre klimatnytta än exempelvis kärnkraften. Vi in­stäm­mer i det som sägs i motionen om att en utbyggnad och förlängning av el­cer­ti­fikatssystemet innebär att ny elproduktion får stöd trots att elmarknaden re­dan är så mättad att nya investeringar inte lönar sig. Riksdagen bör ställa sig bakom det som sägs i motionen om att elproduktion som är fri från utsläpp av växt­husgaser ska byggas på marknadsmässiga grunder och när den behövs, inte drivas fram av omotiverade subventioner. Motionen tillstyrks således i den aktuella delen.

 

 

6.

Vissa övriga frågor om elcertifikatssystemet, punkt 4 (V)

av Birger Lahti (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 14 och 15 samt

2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1–3 och

avslår motionerna

2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) yrkande 2 och

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkandena 5 och 6.

 

 

Ställningstagande

Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara en föregångare i omställningen till ett förnybart energisystem som därmed tar ansvar för kommande genera­tio­ners levnadsförutsättningar. Investeringar i det svenska energisystemet är en viktig och nödvändig del i miljö- och klimatomställningen. Fokus ska ligga på de förnybara naturresurserna sol, vind, vatten och skog. I vårt land finns myc­ket goda förutsättningar att utveckla den förnybara energiprodukt­ionen. Sats­ning­ar på förnybar elproduktion är en nödvändig pusselbit för att målet om ett ekologiskt hållbart samhälle ska kunna nås.

Jag har redan tidigare i detta betänkande redovisat en i grunden positiv syn på den förlängning av och ambitionshöjning inom elcertifikatssystemet som före­slås i propositionen. Samtidigt finns det en del ytterligare aspekter som jag vill lyfta fram i detta sammanhang och som även tas upp i motionerna 2016/17:2473 (V) och 2016/17:3738 (V). För det första är jag kritisk till att re­geringen inte agerar för att fasa ut torven ur elcertifikatssystemet. Jag och Vänsterpartiet anser att torv ska betraktas som ett fossilt bränsle och att torv­baserad elproduktion således inte ska vara berättigad tilldelning av elcerti­fikat. Torvbrytning påverkar dessutom förutsättningarna för att nå flera viktiga mil­jö­mål, exempelvis målen Begränsad klimatpåverkan och Levande sjöar och vat­ten­drag, på ett negativt sätt. Jag anser därför, i likhet med vad som sägs i de ovannämnda motionerna, att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur torvanvändningen ska fasas ut ur elcertifikatssystemet och med inriktningen att det inte ska öppnas några nya torvtäkter. Motionerna tillstyrks således i de aktuella delarna.

Jag och Vänsterpartiet anser också att de elintensiva storföretagen bör kun­na ta ett större ansvar för att finansiera utbyggnaden av den förnybara el­pro­duktionen. Det kan på goda grunder ifrågasättas varför den elintensiva in­dus­trin ska kunna göra undantag från kvotplikten som innebär att den inte behöver betala kostnaden för elcertifikat. Till detta ska dessutom läggas att den juste­ring av kvotkurvan som regeringen föreslår i propositionen bedöms leda till sänkta elpriser. Den elintensiva industrin kan därmed fortsätta att ta del av ett lägre elpris utan att behöva vara med och bidra till utbyggnaden av den för­ny­bara elproduktionen. Med instämmande i vad som föreslås i motio­nerna 2016/17:2473 (V) och 2016/17:3738 (V) anser jag att regeringen ska åter­kom­ma till riksdagen med en konsekvensutredning av hur den elin­tensiva in­du­strins konkurrenskraft skulle påverkas om man avskaffade nu­va­ran­de un­dan­­tag från kvotplikten. Motionerna tillstyrks i de aktuella delarna. Mo­tio­nerna 2016/17:1591 (M) och 2016/17:37124 (L) avstyrks, den sistnämnda i de delar som är aktuella i detta avsnitt.

 

 

7.

Vissa övriga frågor om elcertifikatssystemet, punkt 4 (L)

av Mathias Sundin (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

 

Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L) yrkandena 5 och 6 samt

avslår motionerna

2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M) yrkande 2,

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 14 och 15 samt

2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkandena 1–3.

 

 

Ställningstagande

Av motion 2016/17:3724 (L) framgår det att Liberalerna inte står bakom den energiöverenskommelse som ligger till grund för den nu aktuella propo­si­tio­nen och i stället argumenterar för att Sverige i första hand ska värna sitt näst intill helt fossilfria kraftsystem. Jag har därför tillstyrkt förslaget i motionen om att propositionen bör av­slås av riksdagen. Jag har även ställt mig bakom förslaget om ett till­känna­givande om att elproduktion bör byggas ut på mark­nadsmässiga grunder i stäl­let för att sub­ventioneras fram på ett samhälls­eko­nomiskt ineffektivt sätt ge­nom elcertifikatssystemet.

Utöver dessa grundläggande invändningar anser jag att det är anmärknings­värt att regeringen så lättvindigt avfärdar sin egen expert­myndighets upp­fatt­ning när det gäller kvotkurvans utformning. Energimyn­dig­heten har presen­terat en rad övertygande argument för att lägga utbygg­naden sent på 2020-talet, dvs. att välja en s.k. baktung kurva. Regeringen föreslår i stället en linjär upp­­trappning, vilket innebär att utbyggnaden hastas fram sam­tidigt som den nöd­vändiga överföringskapaciteten saknas. Följden blir att det uppkommer ett elöverskott som Sve­rige inte kan exportera, till stora samhällsekonomiska kost­­nader och ute­bliven miljönytta. Mot bakgrund av detta tillstyrker jag för­sla­get i motion 2016/17:3724 (L) om att riksdagen genom ett till­känna­givan­de ska framföra till regeringen att en linjär kvotkurva innebär stora sam­hällseko­no­miska kostnader.

Avslutningsvis instämmer jag även i det som sägs i den nyssnämnda mo­tionen om att torv inte bör ingå i elcertifikatssystemet eftersom torv inter­na­tionellt klassas som en fossil energi­källa.

Motionerna 2016/17:1591 (M), 2016/17:2473 (V) och 2016/17:3738 (V) avstyrks. De två sistnämnda motionerna avstyrks i de delar som är aktuella i detta avsnitt.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat.

Följdmotionerna

2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD):

1.Riksdagen avslår proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett förslag om att fasa ut elcertifikatssystemet genom att inte tilldela ytterligare anläggningar elcertifikat och tillkännager detta för regeringen.

2016/17:3724 av Maria Weimer m.fl. (L):

1.Riksdagen avslår propositionen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna Sveriges näst intill 100 procent fossilfria elsystem och tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbyggnad av elproduktion på marknadsmässiga grunder och tillkännager detta för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elcertifikatssystemet och utebliven klimatnytta och tillkännager detta för regeringen.

5.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förslaget om en linjär kvotkurva innebär stora samhällsekonomiska kostnader och tillkännager detta för regeringen.

6.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om torv och tillkännager detta för regeringen.

2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om avskaffande av det nuvarande undantaget från kvotplikten för den elintensiva industrin och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur torvanvändningen ska fasas ut ur elcertifikatssystemet, med inriktningen att nya torvtäkter inte ska öppnas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag om åtgärder för att stimulera havsbaserad vindkraft inom ramen för elcertifikatssystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motioner från allmänna motionstiden 2016/17

2016/17:1591 av Jörgen Andersson och Jan R Andersson (båda M):

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om elcertifikatssystemen kan nyttjas för forskning och provdrift av fjärde generationens kärnkraft och tillkännager detta för regeringen.

2016/17:1772 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD):

35.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fasa ut elcertifikatssystemet genom att inte tilldela ytterligare anläggningar elcertifikat och tillkännager detta för regeringen.

2016/17:2473 av Birger Lahti m.fl. (V):

13.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör föreslå en högre ambitionsnivå gällande elcertifikatssystemet inför nästa kontrollstation 2017 och tillkännager detta för regeringen.

14.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en konsekvensutredning av hur den elintensiva industrins konkurrenskraft skulle påverkas om man avskaffade nuvarande undantag från kvotplikten och tillkännager detta för regeringen.

15.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur torvanvändningen ska fasas ut ur elcertifikatssystemet, med inriktningen att nya torvtäkter inte ska öppnas, och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 

 

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 11 § lagen om elcertifikat (2011:1200) ska ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

2 kap.

11 §

Elcertifikat får inte tilldelas för pro­duk­tion av el efter utgången av år 2035.

Elcertifikat får inte tilldelas för pro­duktion av el efter utgången av år 2045.

                                      

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

 

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen