Till innehåll på sidan

Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Betänkande 2018/19:SkU17

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 maj 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag (SkU17)

Med de regler som gäller idag kan skatten bli högre när en andelsägare överlåter sitt företag till en närstående, än om hon eller han hade överlåtit det till en utomstående. Regeringen anser att det bör vara samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, och föreslår därför att de nuvarande reglerna ändras.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-25
Trycklov: 2019-04-26
Reservationer: 3
Betänkande 2018/19:SkU17

Alla beredningar i utskottet

2019-04-04

Nya skatteregler för generationsskifte mellan närstående i fåmansföretag (SkU17)

Med de regler som gäller idag kan skatten bli högre när en andelsägare överlåter sitt företag till en närstående, än om hon eller han hade överlåtit det till en utomstående. Regeringen anser att det bör vara samma skatteregler som gäller oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen, och föreslår därför att de nuvarande reglerna ändras.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna ska börja gälla den 1 juli 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-05-07
Debatt i kammaren: 2019-05-08

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 207 Tony Haddou (V)

Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmans-företag

Fru talman! Tack för att jag får inleda debatten. Jag gör det genom att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation 1 i betänkandet. Jag står naturligtvis bakom båda våra reservationer, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till båda.

Jag konstaterar att för varje år som går blir Sverige mer och mer ojämlikt. Sverige är på många sätt unikt, men inte på ett sätt som gynnar jämlikheten. Tvärtom! Sverige tycks vara det enda moderna industriland som inte har vare sig arvs- och gåvoskatt, förmögenhetsskatt eller fastighetsskatt kopplad till fastighetens värde. Bolagsskatten är dessutom låg, och den planeras att bli ännu lägre. Det kan vara värt att påminna Socialdemokraterna om detta.

Detta hör naturligtvis ihop med betänkandet som vi debatterar i dag. Här föreslås nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Bakgrunden till förslaget är att de nuvarande reglerna ibland leder till att det är mer gynnsamt ur ett skattemässigt perspektiv för ägare av fåmansföretag att generationsväxla företaget till en extern part i jämförelse med någon närstående. Förslaget syftar till att komma till rätta med denna asymmetri i skattesystemet.

Vi står bakom syftet med de nya reglerna, nämligen att generationsväxling till närstående inte ska missgynnas i jämförelse med att avyttra bolag till utomstående. Vi är dock kritiska till regeringens metod. Vi anser att skattereglerna för delägare i fåmansbolag och de så kallade 3:12-reglerna behöver reformeras. Bakgrunden till 3:12-reglerna är Sveriges duala skattesystem, som innebär att förvärvsinkomster beskattas enligt en progressiv skatteskala och att kapitalinkomster beskattas med proportionell skatt.

Syftet med 3:12-reglerna är bland annat att förhindra en omvandling av högre beskattade förvärvsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster. Reglerna syftar också till att på ett schablonmässigt sätt försöka uppskatta vad som är förvärvsinkomster och vad som är kapitalinkomster.

Sedan 3:12-reglerna infördes har en rad ändringar gjorts som sammantaget lett till att regelverket blivit alltmer generöst. Dagens 3:12-regler har kommit att utnyttjas för det som de var tänkta att motverka från början, nämligen inkomstomvandlingen. Som exempel kan nämnas att utdelningar till delägare som har kvalificerade andelar ökade med ca 400 procent under perioden 2004-2013, samtidigt som lönerna för delägarna har haft en svagare utveckling än för arbetskraften i stort.

Detta var bakgrunden till utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag, som 2017 mynnade ut i lagrådsremissen Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag. Lagrådsremissen innehöll olika förslag i syfte att minska just inkomstomvandlingen, bland annat förslag om att höja skattesatsen för utdelning och kapitalvinst.

Fru talman! Det är skillnad på arbetsinkomster och kapitalinkomster. Det är här vi kommer till kärnan i problemet. Vi ser hur inkomstojämlikheten ökar i takt med de ökade klyftorna. Vi ser att utvecklingen går mot högre ojämlikhet i förmögenheter, och vi ser ökade kapitalinkomster som framför allt gynnar de rika. De fortsätter att vara koncentrerade till dem i det översta inkomstskiktet. 90 procent av kapitalinkomsterna går till den tiondelen av befolkningen med högst inkomster.

Kärnan i problemet är just den stora skillnaden mellan dem som tjänar pengar på pengar med hjälp av lågt beskattade kapitalinkomster och dem med vanliga jobb och löner. Läser man Konjunkturrådets rapport från förra året upptäcker man att ungefär hälften av de ökade klyftorna sedan 1995 kan härledas till just kapitalinkomsterna, som för övrigt också är ojämnt fördelade mellan kvinnor och män.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmans-företag

Borgarna är lite rädda för en solidarisk lönepolitik och skatt efter bärkraft. Men det går kanske att förstå när det i dag finns så mycket forskning i ämnet. Det finns i dag forskning som visar att höginkomsttagare tenderar att vara känsligare för skatt än låginkomsttagare. Inom höginkomstgruppen är det de med de allra högsta inkomsterna som är känsligast. En förklaring kan vara att höginkomsttagarna har större möjligheter att kringgå skatt än låginkomsttagare. I synnerhet gäller det företagsägare som kan omvandla inkomst från högre beskattad lön till lägre beskattad kapitalinkomst.

Så är vi tillbaka i grundproblemet igen - och det oroar mig. Borgarna svarar med fler träffsäkra reformer för de allra rikaste, och det sker samtidigt som förskollärare har alltför många barn att ta hand om, kvinnor i glesbygden får allt längre till en trygg förlossningsvård och personal lämnar välfärdsjobben på grund av låga löner och stressiga dagar.

Fru talman! Jag inledde med att konstatera att för varje år som går blir Sverige mer och mer ojämlikt. Det är sänkta skatter för höginkomsttagare, planer om att luckra upp arbetsrätten och ja till vinster i välfärden. Då svarar regeringen, på beställning av Liberalerna, med slopad värnskatt. De satsar på en liten klick välmående och välbeställda framför allt män. Jag är övertygad om att de miljarderna gör större nytta om vi höjer det allmänna barnbidraget eller höjer lönerna för landets undersköterskor som arbetar inom hemtjänst, hemsjukvård eller äldreboenden. Jag är övertygad om att de miljarderna gör större nytta om vi höjer garantipensionerna ännu mer.

I stället får vi nu ännu ett komplement till en orättfärdig skattepolitik. I likhet med vad LO anför i sitt remissvar till utredningen befarar vi att förslaget kommer att leda till just inkomstomvandlingen - den som vi skulle bekämpa från början. Det är mot den bakgrunden som riksdagen bör avslå regeringens proposition i sin helhet.

(Applåder)


Anf. 208 Hampus Hagman (KD)

Fru talman! Företagare och företag är grunden för välfärden. Det är genom de jobb och skatteintäkter som företagen skapar som resurser till vården, skolan och äldreomsorgen skapas. Därför måste politiken underlätta och förenkla företagande. En bra företagarpolitik är också en bra jobbpolitik och en bra välfärdspolitik. Företagens möjligheter att överleva över tid är också samhällets möjligheter att överleva över tid. Detta hänger ihop, fru talman.

I en rapport från 2017 pekar organisationen Företagarna på att drygt fyra av tio företagsledare är 55 år eller äldre. En sjättedel är 65 år eller äldre. Den absoluta majoriteten av företagsledarna leder små företag som tillsammans anställer hundratusentals människor. För samhället där dessa företag verkar och för de anställda på företagen är den långsiktiga fortlevnaden en avgörande fråga. I alla dessa små företag, som till vardags leds av ägaren, är samhället och de anställda i stor utsträckning beroende av ägaren. För att företaget ska kunna fortsätta att verka även efter att företagsledaren har lämnat verksamheten krävs det regelverk som underlättar överlämnande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmans-företag

Det ärende som vi behandlar i dag handlar om hur ägarskiften mellan närstående ska se ut. Det är en viktig fråga, men det är inte den enda viktiga frågan. Jag tycker att vi till exempel behöver titta närmare på hur vi underlättar för personalen att ta över ett företag när ägaren inte längre vill eller orkar driva det. Det är inte alltid som det är närstående som vill fortsätta att driva företaget, och därför krävs det många olika modeller för att säkra företagens fortlevnad.

Så till dagens ärende, fru talman. Den proposition som nu finns på riksdagens bord är ett resultat av Kristdemokraternas och Moderaternas budget. I höstens budget avsatte vi 170 miljoner kronor per år för att underlätta generationsskiften för entreprenörer, och vi tillkännagav för regeringen att regeringen bör återkomma med förslag till lagstiftning. I den proposition som nu ligger på bordet anges det att det är detta tillkännagivande som har lett till propositionen, och det är denna inkomstberäkning som ligger till grund för analyserna av de offentligfinansiella effekterna.

Det är glädjande att denna del nu genomförs, och det kommer förstås att ha positiva effekter för småföretag. Den bidrar till livskraftiga företag över tid, och det är ett bra steg på vägen för att underlätta generationsväxlingar.

I vårt budgetarbete i höstas utgick vi från den utredning som fanns, eftersom vi såg att det var viktigt att detta skedde snabbt, men vi vet också att det finns mer att göra. Det finns fortfarande onödiga begränsningar kvar. Generationsväxlingar kommer inte att behandlas på samma sätt som försäljning till extern part eftersom det kommer att vara en förutsättning att den tidigare ägaren eller delägaren helt har upphört att vara verksam i familjeföretaget. Det innebär att det ställs höga krav på familjeföretag att i god tid planera för generationsväxling, och det innebär att onödiga hinder som försvårar generationsväxlingar blir kvar.

Det kanske inte verkar som någon särskilt stor sak att ställa krav på att en tidigare ägare lämnar företaget, men faktum är att det ofta är ett krav från kreditgivare att överlåtaren stannar kvar ett tag i företaget. Det krävs innan förtroendet för den nya ägaren är fullt uppbyggt, vilket också påpekas av flera remissinstanser.

I den rapport som jag tidigare nämnde, fru talman, sas det att en sjättedel av företagsledarna är 65 år eller äldre. Det går också att läsa om när företagarna tror att ett ägarbyte blir aktuellt. En fjärdedel tror att ägarbytet sker inom tio år, och en sjättedel tror att det sker inom fem år. Det är alltså ganska bråttom.

Kristdemokraterna ställer sig bakom det förslag som nu ligger på riksdagens bord tack vare den budget vi lade fram tillsammans med Moderaterna, men utöver det vill vi att riksdagen tillkännager för regeringen att den ska återkomma med ny lagstiftning som tar bort de onödiga begränsningar som fortfarande kommer att kvarstå. Och vi vill att det går fort; senast vid årsskiftet 2020/2021 borde vi ha ännu bättre regler på plats.

Med det, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 3.

(Applåder)


Anf. 209 Patrik Lundqvist (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmans-företag

Fru talman! Problematiken med ägarskiften till närstående i fåmansbolag är inte ny på något sätt. Det är ett av flera kända problem med de så kallade 3:12-reglerna. Dessa regler finns i grund och botten till på grund av den duala beskattning vi har hört om från talarstolen, det vill säga att man helt enkelt inte betalar samma skatt för kapitalinkomster som man gör för arbetsinkomster.

Reglerna var kanske tydliga, eller åtminstone tydligare, när de kom till i 90-talets skattereform. Sedan dess har de dock utvecklats och förändrats, inte bara därför att skattelättnader riktade framför allt mot kapitaldelen har gjort det mer och mer intressant att omvandla och låtsas som att arbete är kapital när beskattningen ska ske utan också tack vare fiffiga upplägg och nya idéer som utnyttjar de svårigheter som finns när det gäller att avgöra vad för slags inkomst man egentligen har och vilken skatt man borde betala på den.

Det vi debatterar i dag är en del i systemet för att motverka inkomstomvandlingen, men det är en del som inte är lika motiverad som den en gång var och som bör förändras. Vi försökte med det under den förra mandatperioden men fick smäll på fingrarna i form av till exempel hot om misstroendeförklaring. Nu kommer vi fram med förslaget igen. De som vill överlåta sina bolag till barn eller andra närstående bör självklart få göra det så enkelt och smidigt som möjligt och utan att få onödiga nackdelar jämfört med andra.

Det är dock inte bara dessa som går under fåmansbolagen och 3:12-reglerna. Det kan inte vara så att människor i vissa branscher ska tjäna långt mer än andra inte därför att de jobbar mer eller är mer kompetenta utan bara därför att de har ett smart skatteupplägg tillgängligt. Det är minst lika fel som det problem vi nu gör något åt, det vill säga att det i vissa fall är skattemässigt sämre att sälja sitt bolag till sina barn än till en helt utomstående person. I alla avseenden måste skattesystemet ses som rättvist och rimligt, fru talman. För oss socialdemokrater gäller det i alla delar. Vi kan inte leva med att vissa missgynnas utan anledning, men vi kan heller inte acceptera att vissa gynnas av att organisera om och bolla med inkomster.

Detta verkar dock vissa andra inte ha några problem med alls. När vi försökte göra något åt dessa delar fick vi som sagt hot om misstroendeförklaring mot våra ministrar från de borgerliga partierna. Det ska ses mot bakgrunden att Anders Borg förtjänstfullt skärpte reglerna och införde ett krav på 4 procents ägande för att man ska få tillgång till reglerna. Det hjälpte dock inte riktigt; i stället fick det flera stora revisionsbyråer, advokatbyråer och andra konsultföretag att lansera nya bolag och omorganisera sig för att klara gränserna, trots att man var betydligt fler anställda som skulle dela på de 25 andelar som egentligen var tänkta att finnas. De tog sig helt enkelt runt reglerna.

Vi borde hedra arvet efter Borg och det han gjorde genom att se till att de regler han såg behov av och började bygga också kommer på plats. Det problem som de borgerliga då såg är inte borta, utan det fortlever. Orättvisan finns kvar, och alla vet att detta inte var tanken - någonsin.

Det är inte heller särskilt lågbetalda arbeten vi talar om, och det är inte områden där riskerna med företagande eller insatserna i form av kapital är särskilt höga. Det här är grupper som både har råd att och borde betala det de ska. Det sticker i ögonen på vanligt folk när sådana här upplägg tillåts fortsätta, och samhället dras isär när vi tillåter det. I dag åtgärdar vi ett problem för fåmansföretag när det gäller försäljning till närstående, men i morgon måste vi åtgärda även de andra problemen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmans-företag

Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på motionerna, med en förhoppning om att den framtida skattereform som ska leda till att de växande klyftorna minskas återkommer till de problem som finns kvar i reglerna för fåmansbolag.

(Applåder)


Anf. 210 Sofia Westergren (M)

Fru talman! Allt startar med jobben. De genererar skatten, vilket ger finansieringen av all vår välfärd.

I dag är det skatteutskottets betänkande 17 som debatteras. Moderaterna står bakom förslaget. Betänkandet handlar om nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag. Ett av syftena med de nya reglerna är att generationsväxling till närstående inte ska missgynnas i jämförelse med att bolaget avyttras till en utomstående.

KD har väckt en intressant motion om att ta bort begränsningen att den tidigare delägaren ska ha upphört att vara verksam i familjeföretaget. Något liknande krav finns inte när försäljning sker till extern part. Moderaterna välkomnar att KD har tagit initiativ till en möjlig förbättring, men detta kan behöva ses över mer innan genomförande är möjligt. Mycket behöver göras för ökad växtkraft i våra svenska företag.

Fru talman! Jag är själv företagare och har varit det i större delen av mitt liv. I det stora perspektivet är det småsummor detta handlar om, men för en småföretagare är det en viktig morot. Det är en uppmuntran för de risker och uppoffringar som företagaren under lång tid har gjort för sitt företag för att skapa den vinst - ett överskott - som kan tas ut via den lägre kapitalbeskattningen på en viss summa, i ett fönster med ett tydligt golv och tak. Företagarna tar risker, satsar pengar och lever med sina företag 24:7, 365 dagar per år. Dessutom genererar de arbetstillfällen så att fler får arbeta och ingå i skattekollektivet. Det handlar helt enkelt om riktiga jobb.

Bakgrunden till översynen var att företagsöverlåtelser inom familjen inte skulle missgynnas i jämförelse med om företaget säljs externt. En ändring i positiv riktning är att närståendebegreppet begränsas så att det endast är make eller maka som inte får vara verksam i företag som har liknande verksamhet om aktierna ska betraktas som okvalificerade enligt 3:12-reglerna, för att då kunna använda sig av den lägre beskattningen av kapital. Förslaget går i rätt riktning; mer behöver göras för att stärka företagandet.

Som KD påpekar finns fortfarande olikheter som missgynnar familjeinterna företagsöverlåtelser. Det verkar vara viktigare att täppa till möjligheten till inkomstomvandling än att förenkla och förbättra för företagen. Med detta menas att reglerna inte ska möjliggöra att gå från lönebeskattning till kapitalbeskattning och med det undgå skatt.

Min uppfattning är att det finns rejäla belopp som har lönebeskattats för att få upp lönebasen som aktieutdelningen baseras på. Denna regel skapar antagligen högre löneuttag och mer skatter. När man upprepade gånger läser om rädslan för att pengar ska tas ut genom kapitalbeskattning ser man en tråkig syn på företagande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmans-företag

Fru talman! Sverige behöver bli mer företagsvänligt. Företagen är injektioner in i vårt skattekollektiv. Företagen genererar arbeten till fler. Låt oss göra landet mer företagsvänligt och ta bort onödig byråkrati och krångliga regler!

Sverige behöver fler växande företag. De är grunden till det välstånd vi alla värnar och vill stärka. Vi moderater tycker att företag behöver uppskattas mer än beskattas.

Fru talman! Som avslutning citerar jag regionchefen för Företagarna Västra Götaland:

"Små företag har stor betydelse. Jättestor betydelse! Mycket större än vad de får uppskattning och erkännande för. Och mest betydelsefull är såklart personen bakom företaget; initiativtagaren, risktagaren, utvecklaren och doern. Företagaren!"


Anf. 211 Bo Broman (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut.

Antalet äldre företagare i Sverige har blivit allt större, speciellt nu när 40-talisterna passerat pensionsåldern. Samhället borde då göra det enklare för dem att överlåta sina företag på barnen. Men i verkligheten är det tvärtom - skatten blir i dag i stället högre än om företaget säljs till någon utomstående. I stället för att beskattas med 25 procent vid avyttringen, som annars med onoterade andelar, riskerar man uppåt 55-60 procents skatt eftersom vinsten enligt 3:12-reglerna kan komma att beskattas som inkomst av tjänst.

Beskattningen bör inte vara högre vid överlåtelse till närstående än vid överlåtelse till utomstående. Att skattereglerna dessutom låser in ägarens kapital från att kunna investeras och hindrar överlåtaren från att verka i företaget är direkt kontraproduktivt för dessa företags utvecklingsmöjligheter.

Genom den föreslagna ändringen i denna proposition blir det nu samma villkor om man väljer att överlåta sin rörelse till en familjemedlem som om man gör det till någon utomstående. Ändringen innebär att tillämpningsområdet för de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag - de så kallade 3:12-reglerna - utvidgas. Med förslaget ska 3:12-reglerna tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag.

Det är många familjeföretagare som nu gläds åt denna förändring - företagare som stått inför ett generationsskifte men valt att avvakta mot bakgrund av den ogynnsamma beskattningen för den äldre generationen. Förändringen är efterlängtad, och det är många som nu kan återuppta sina uppskjutna planer på att låta familjeföretaget tas över av en ny generation.

Fru talman! Jag har själv varit egenföretagare under ett antal år. Jag vet hur svårt det är att driva företag och jobba sju dagar i veckan och ändå knappt kunna ta ut någon lön.

Alla företag har någon gång varit små och startats av en enskild person. Det är småföretagarna som bygger upp Sverige. Jag välkomnar alla lag- och regelförändringar som kan förenkla för småföretagarna.

Vi sverigedemokrater värnar om den svenska traditionen att bedriva företag inom familjen. Vi vill slå vakt om denna form av ägande och underlätta för framtida generationsväxlingar. Vi ser det därför som mycket positivt och ett steg i rätt riktning att regeringen nu lägger fram detta förslag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmans-företag

(Applåder)


Anf. 212 Joar Forssell (L)

Fru talman! Tack för en härlig debatt hittills!

Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Det är ju företagsamma människor - entreprenörer och innovatörer - som bygger Sverige och som bygger det välstånd som vi sedan behöver för att fördela som välfärd. Det är människor som sliter, som investerar egen tid och eget kapital, som tar egna risker och som ser till att vi här i riksdagen kan få löner, att polisen och sjuksköterskan kan gå till jobbet och att brandmän släcker våra hus om det brinner. Om man inte inser att allt detta börjar med en företagsam människa - en entreprenör eller en innovatör - som själv tar risker har man faktiskt inte förstått vad vi sysslar med i det här huset, fru talman.

Vänsterpartiets Tony Haddou stod här i talarstolen tidigare i denna debatt och pratade om att reglerna nu kommer att bli mer generösa. Men, fru talman, vi kan väl inte vara generösa mot företagsamma människor? Det vi gör här är ju att ta deras pengar.

Fru talman! Det är de företagsamma människorna som är generösa när de ser till att organisera arbetstillfällen för andra. Det är de som är generösa när de ser till att vara med och bidra till svensk välfärd genom att betala skatt. Det är de som ser till att vara generösa genom att ta risker och investera eget kapital. Trots detta har vi beskattat dem på ett orättvist sätt.

Fru talman! Samma person från Vänsterpartiet anklagade oss i Liberalerna för att ha drivit igenom den värnskattesänkning som komma skall. Jag tar den anklagelsen med ganska mycket stolthet; jag erkänner att det är sant.

Men, fru talman, jag tycker att det är märkligt att en person från Vänsterpartiet, som väl vill att människor oavsett bakgrund ska kunna komma upp sig här i livet, kunna nå framgång och kunna bygga sin egen makt och sitt eget självförverkligande, vill se till att människor som anstränger sig, som tar egna risker, som ser till att bidra extra och som oavsett vilken bakgrund de har faktiskt ser till att bidra ska få högre skatt.

Jag tycker att det är självklart, fru talman, att vi ska vara tacksamma mot personer som är företagsamma och som har en hög produktivitet på arbetsmarknaden och som därför får betala mycket i skatt för att de faktiskt är generösa mot oss andra.

Fru talman! När det kommer till generationsväxlingar ska man, utöver det vi har talat om tidigare i dag här i kammaren, inse följande: Att starta ett bolag är inte bara någonting man själv gör med sina egna pengar, sitt eget slit och sin egen kunskap och kompetens. Att starta ett bolag, fru talman, är faktiskt en ansträngning för en själv och för alla ens anhöriga. Det är ganska jobbigt.

De flesta bolag går inte med vinst de första åren. De flesta bolag innebär en stor belastning på den egna familjen och på det egna sociala livet. I de flesta bolag hjälper barn och närstående till och ser till att bolaget klarar av att gå runt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmans-företag

Det är klart att det då är orättvist att en generationsväxling skulle beskattas på ett annat sätt än om man säljer till någon annan, som inte har varit med och bidragit genom att kanske skippa att gå på fotbollsträningen, genom att ta en ledig dag från sommarlovet och hjälpa till i företaget eller genom att på något annat sätt bidra.

Självklart måste vi i denna kammare se till att det blir en rättvisare beskattning vid generationsväxling. Det tycker jag faktiskt att vi är skyldiga de företagsamma människor - entreprenörer och innovatörer och deras närstående - som har byggt det här landet starkt.

(Applåder)


Anf. 213 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Vi ska nu besluta om något som är oerhört viktigt, nämligen förenklingar för små och medelstora företag.

Vi befinner oss i dag i Sverige i ett läge där många företagare är i behov av att sälja eller överlåta sin verksamhet. Vi vet ju, ärligt talat, att Sverige kanske inte är världsbäst på att skapa enkla regler för företag. Därför känns det extra viktigt att det nu blir mer likformigt, rättvist och enkelt, trots att Skatteverket i vissa förarbeten till detta förslag har flaggat för motsatsen.

Jag och Centerpartiet menar att man som företagare ska överlåta verksamheten till den man tror utvecklar det bäst. Det är det bästa för tillväxten och för välfärden i vårt land. Vi vet ju att företagen är välfärdens motorer. Fyra av fem jobb skapas i de små företagen.

Jag ser fram emot att företagare får den uppskattning de förtjänar av alla, av medborgare, av kommuner, av offentliga verksamheter och av offentliga myndigheter. Vi har en bit kvar att vandra där.

Att skatteregler ska påverka om man ska sälja eller överlåta sitt företag till närstående eller utomstående är befängt. Alla regler som kan motverka detta är bra.

Fru talman! För Centerpartiet har behovet att underlätta generationsskifte varit en central fråga under en lång tid. Det var just svårigheten att generationsväxla som fick den dåvarande näringsministern Annie Lööf att 2014 tillsätta en utredning om 3:12-reglerna, som är en del av resultatet som i dag ligger på vårt bord.

Dagens betänkande innebär att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående. Att detta ens har varit en fråga visar på reformbehovet inom den svenska skattepolitiken.

Det är i de små och medelstora företagen som jobben skapas och har så varit under lång tid, om inte alltid. Långt över 95 procent av alla företag har färre än 50 personer anställda. Den absoluta merparten av dessa små företag är dessutom ägarledda, något som självklart innebär att ägaren är oerhört viktig i den dagliga verksamheten. Inte sällan är det lilla företaget också ett familjeföretag. Det är speciellt vanligt på landsbygden, där jord- och skogsbruk ofta är familjeföretag.

Jämfört med många andra länder har Sverige dessutom en stor andel företag som ägs och drivs av personer som är äldre än 55 år, som vi har hört många påtala här, och de senaste 25 åren har genomsnittsåldern ökat.

Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmans-företag

Ägarledda företag med långsiktigt engagemang i verksamheten är bra för ekonomin. Att skattemässigt missgynna att företag stannar kvar inom familjen riskerar att motverka detta.

Eftersom medelåldern bland företagsledarna är hög, runt 53 år i de flesta län, står hela tiden en stor andel företagare inför beslut om hur företag ska leva vidare, vad som ska hända med det som ofta är ett livsverk. Här har alltså skattereglerna, så som de hittills sett ut, varit det som tippat omkull företagens beslut. Företagaren kanske helt enkelt avslutar verksamheten i stället för att överlåta den vidare.

Det faktum att skatten för den som överlåter ett företag inom familjen i vissa fall kunnat bli dubbelt så hög som för den som säljer företaget till någon utomstående är befängt. Vi hoppas att det ska undanröjas. Forskning visar också att företag som överlåts till närstående är mer livskraftiga.

Därför är dagens beslut extra viktigt och kommer att stärka förutsättningarna för entreprenörer och jobbskapare i hela landet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 12.)

Mineralpolitik

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-05-08
Förslagspunkter: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:54 och avslår motion

2018/19:3045 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 1.
  • Reservation 1 (V)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S93007
M64006
SD56006
C28003
V12403
KD20002
L16003
MP12004
-0001
Totalt29024035
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
Adaktusson, LarsKDJasakfråganDalarnas län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
Al-Sahlani, AbirCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, DanielSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
Axelsson, MarieSJasakfråganStockholms län
Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
Bah Kuhnke, AliceMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
Begic, DenisSJasakfråganÖrebro län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Berginger, EmmaMPJasakfråganSkåne läns södra
Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
Berglund, MatsMPJasakfråganStockholms kommun
Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
Bieler, PaulaSDJasakfråganUppsala län
Billström, TobiasMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
Björklund, JanLFrånvarandesakfråganStockholms län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
Busch Thor, EbbaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, ClasGöranSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson Löfdahl, Emma-FrånvarandesakfråganJönköpings län
Cato Hansson, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Delgado Varas, LorenaVNejsakfråganStockholms län
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
Edin, HenrikLJasakfråganGöteborgs kommun
Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
Esbati, AliVNejsakfråganStockholms kommun
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Filper, RunarSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
Forssell, JohanMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Fridolin, GustavMPJasakfråganStockholms län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
Gunnarsson, HannaVNejsakfråganSkåne läns södra
Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
Haddou, TonyVNejsakfråganGöteborgs kommun
Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hammarberg, ThomasSJasakfråganStockholms kommun
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hartzell, ÅsaMJasakfråganGöteborgs kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
Heie, UlrikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Heikkinen Breitholtz, SaraSJasakfråganHallands län
Heindorff, UlrikaMJasakfråganSkåne läns västra
Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPFrånvarandesakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Jallow, Momodou MalcolmVNejsakfråganMalmö kommun
Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
Johansson, MartinaCJasakfråganSödermanlands län
Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
Kakabaveh, AminehVNejsakfråganStockholms län
Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
Karlsson, MajVNejsakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
Kristersson, UlfMJasakfråganStockholms kommun
Kronlid, JuliaSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCJasakfråganJönköpings län
Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, SofiaCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Nådin, EricaSJasakfråganÖstergötlands län
Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Persson, PeterSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Persson, MatsLFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
Posio, YasmineVNejsakfråganGöteborgs kommun
Püss, LarsMJasakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDJasakfråganSödermanlands län
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
Rådström Baastad, LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
Schröder, MagdalenaMJasakfråganStockholms län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
Segerlind, ElinVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
Seppälä, SaraSDJasakfråganMalmö kommun
Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
Sjöstedt, JonasVNejsakfråganVästerbottens län
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
Skog, KarolinaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVNejsakfråganVärmlands län
Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
Szatmari Waldau, IlonaVNejsakfråganUppsala län
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganKronobergs län
Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
Söder, BjörnSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söderlund, PerSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
Thorbjörnson, JonVNejsakfråganHallands län
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Thunander, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganStockholms län
Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVNejsakfråganVästmanlands län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
Weidby, CiczieVNejsakfråganJönköpings län
Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
Westerlund Snecker, LindaVNejsakfråganÖstergötlands län
Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
Wetterling, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
Ylivainio, LindaCJasakfråganNorrbottens län
Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCFrånvarandesakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
2. Förändringar av karensregeln m.m.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:3045 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkande 2 och

2018/19:3046 av Hampus Hagman m.fl. (KD).
  • Reservation 2 (V)
  • Reservation 3 (KD)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (KD)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S92017
M64006
SD56006
C28003
V00253
KD02002
L16003
MP12004
-0001
Totalt268202635
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
Adaktusson, LarsKDNejsakfråganDalarnas län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
Al-Sahlani, AbirCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, DanielSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Anefur, MichaelKDNejsakfråganSkåne läns västra
Ankarberg Johansson, AckoKDNejsakfråganJönköpings län
Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
Axelsson, MarieSJasakfråganStockholms län
Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
Bah Kuhnke, AliceMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
Begic, DenisSJasakfråganÖrebro län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Berginger, EmmaMPJasakfråganSkåne läns södra
Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
Berglund, MatsMPJasakfråganStockholms kommun
Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
Bieler, PaulaSDJasakfråganUppsala län
Billström, TobiasMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
Björklund, JanLFrånvarandesakfråganStockholms län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brodin, CamillaKDNejsakfråganStockholms län
Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
Brunegård, GudrunKDNejsakfråganKalmar län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
Busch Thor, EbbaKDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDNejsakfråganJönköpings län
Carlsson, ClasGöranSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson Löfdahl, Emma-FrånvarandesakfråganJönköpings län
Cato Hansson, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDNejsakfråganSkåne läns södra
Delgado Varas, LorenaVAvstårsakfråganStockholms län
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
Edin, HenrikLJasakfråganGöteborgs kommun
Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
Eklind, HansKDNejsakfråganÖrebro län
Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
Esbati, AliVAvstårsakfråganStockholms kommun
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Filper, RunarSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Forslund, Kenneth GSAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
Forssell, JohanMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Fridolin, GustavMPJasakfråganStockholms län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
Gunnarsson, HannaVAvstårsakfråganSkåne läns södra
Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
Haddou, TonyVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Hagman, HampusKDNejsakfråganGöteborgs kommun
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hammarberg, ThomasSJasakfråganStockholms kommun
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hartzell, ÅsaMJasakfråganGöteborgs kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
Heie, UlrikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Heikkinen Breitholtz, SaraSJasakfråganHallands län
Heindorff, UlrikaMJasakfråganSkåne läns västra
Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVAvstårsakfråganStockholms kommun
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPFrånvarandesakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Höj Larsen, ChristinaVAvstårsakfråganVästernorrlands län
Jacobsson, MagnusKDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Jallow, Momodou MalcolmVAvstårsakfråganMalmö kommun
Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
Johansson, MartinaCJasakfråganSödermanlands län
Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johnsson Fornarve, LottaVAvstårsakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
Kakabaveh, AminehVAvstårsakfråganStockholms län
Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
Karlsson, MajVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
Kihlström, IngemarKDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
Kristersson, UlfMJasakfråganStockholms kommun
Kronlid, JuliaSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVAvstårsakfråganNorrbottens län
Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCJasakfråganJönköpings län
Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, SofiaCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Nådin, EricaSJasakfråganÖstergötlands län
Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDNejsakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDNejsakfråganUppsala län
Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, Kjell-ArneKDNejsakfråganVärmlands län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Persson, PeterSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Persson, MatsLFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
Pethrus, DésiréeKDNejsakfråganStockholms kommun
Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
Posio, YasmineVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
Püss, LarsMJasakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
Riazat, DanielVAvstårsakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDJasakfråganSödermanlands län
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
Rådström Baastad, LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Rågsjö, KarinVAvstårsakfråganStockholms kommun
Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
Schröder, MagdalenaMJasakfråganStockholms län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
Segerlind, ElinVAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
Seppälä, SaraSDJasakfråganMalmö kommun
Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
Sjöstedt, JonasVAvstårsakfråganVästerbottens län
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
Skog, KarolinaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Skånberg, TuveKDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
Steensland, PiaKDNejsakfråganSödermanlands län
Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVAvstårsakfråganVärmlands län
Sydow Mölleby, MiaVAvstårsakfråganÖrebro län
Szatmari Waldau, IlonaVAvstårsakfråganUppsala län
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganKronobergs län
Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
Söder, BjörnSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Söder, LarryKDNejsakfråganHallands län
Söderlund, PerSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
Thorbjörnson, JonVAvstårsakfråganHallands län
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Thunander, JessicaVAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganStockholms län
Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVAvstårsakfråganVästmanlands län
Utbult, RolandKDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
Weidby, CiczieVAvstårsakfråganJönköpings län
Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
Westerlund Snecker, LindaVAvstårsakfråganÖstergötlands län
Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
Wetterling, JessicaVAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
Ylivainio, LindaCJasakfråganNorrbottens län
Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCFrånvarandesakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun