Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

Betänkande 1997/98:SoU24

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen godkände regeringens förslag till nationella mål för äldrepolitiken. Målen är att äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, bemötas med respekt, ha tillgång till god vård och omsorg. När det gäller samverkan inom äldreomsorgen förutsatte riksdagen att de insatser som nu görs från olika håll kommer att leda till att samtliga särskilda äldreboenden kommer att få tillgång till läkare som tar ett helhetsansvar. Detta gav riksdagen regeringen tillkänna. I socialtjänstlagen infördes en generell anmälningsplikt för den som är verksam inom omsorger om äldre eller funktionshindrade. Det införs även bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten fortlöpande ska utvecklas och säkras. Regeringen avser att i 1999 års budgetpropositionen avsätta medel för försöksverksamheter i kommuner och landsting som syftar till utveckling och nytänkande inom vård-, omsorgs- och serviceverksamheter för äldre personer. Riksdagen menade att medlen bör användas för att utveckla och stimulera de äldres delaktighet och inflytande över vård och omsorg liksom äldres möjligheter till aktiviteter och social gemenskap. Denna verksamhet bör kunna bedrivas såväl av pensionärsorganisationer som av frivillig- och anhörigföreningar. Regeringen fick vidare i uppdrag att överväga om rätten till personlig assistans kan utvidgas så att den som erhållit assistans före 65 års ålder får behålla denna även efter 65-årsdagen.
Beslut
Äldrepolitik (SoU24)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Beslut

Äldrepolitik (SoU24)

Riksdagen godkände regeringens förslag till nationella mål för äldrepolitiken. Målen är att äldre ska kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, bemötas med respekt, ha tillgång till god vård och omsorg. När det gäller samverkan inom äldreomsorgen förutsatte riksdagen att de insatser som nu görs från olika håll kommer att leda till att samtliga särskilda äldreboenden kommer att få tillgång till läkare som tar ett helhetsansvar. Detta gav riksdagen regeringen tillkänna. I socialtjänstlagen infördes en generell anmälningsplikt för den som är verksam inom omsorger om äldre eller funktionshindrade. Det införs även bestämmelser om att kvaliteten i verksamheten fortlöpande ska utvecklas och säkras. Regeringen avser att i 1999 års budgetpropositionen avsätta medel för försöksverksamheter i kommuner och landsting som syftar till utveckling och nytänkande inom vård-, omsorgs- och serviceverksamheter för äldre personer. Riksdagen menade att medlen bör användas för att utveckla och stimulera de äldres delaktighet och inflytande över vård och omsorg liksom äldres möjligheter till aktiviteter och social gemenskap. Denna verksamhet bör kunna bedrivas såväl av pensionärsorganisationer som av frivillig- och anhörigföreningar. Regeringen fick vidare i uppdrag att överväga om rätten till personlig assistans kan utvidgas så att den som erhållit assistans före 65 års ålder får behålla denna även efter 65-årsdagen.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 41
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1998-05-12
Justering: 1998-05-26
Betänkande 1997/98:SoU24

Alla beredningar i utskottet

1998-05-12
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1998-06-08

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser