Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården

Betänkande 1994/95:BoU6

Bostadsutskottets betänkande 1994/95:BOU06

Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården

Innehåll

1994/95
BoU6

Sammanfattning

I proposition 1994/95:3 föreslås ändringar i naturresurslagen,
NRL, av innebörden att områden i tätorter och tätortsregioner
där parklandskap, naturmiljöer och bebyggelsemiljöer flätas
samman till unika historiska landskap skall kunna ges ställning
som nationalstadspark och få ett samlat skydd mot
exploateringsföretag m.m.
Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården i Solna och
Stockholms kommuner föreslås bli landets första
nationalstadspark.
Fyra motioner har väckts med anledning av propositionen.
Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, flera av dem med
hänvising till att frågorna är av den naturen att det inte kan
anses tillkomma riksdagen att besluta i dem.
Reservationer har avgivits av utskottets företrädare för
Vänsterpartiet och för Miljöpartiet de gröna. I de gemensamma
reservationerna tas upp bl.a. förläggningen av den s.k. Norra
länken, avgränsningen av parken samt om behovet av
spridningskorridorer. I en reservation (v) förordas att
överväganden bör göras om att avsätta ytterligare områden som
nationalstadsparker. I reservationerna från (mp) tas bl.a. upp
frågor om lagstiftningens utformning samt om målsättningen med
det fortsatta arbetet med parken.
I ett särskilt yttrande (c) behandlas frågan om Norra länken.

Propositionen

Regeringen föreslår i proposition 1994/95:3 att riksdagen
antar regeringens förslag till
lag om ändring i lagen (1987:12) om hushållning med
naturresurser m.m.
Lagförslaget har som bilaga 1 fogats till detta betänkande.

Motionerna

I betänkandet behandlas de med anledning av propositionen
väckta motionerna
1994/95:Bo2 av Andreas Carlgren (c) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att berörda myndigheter får i uppdrag att
med utgångspunkt från parkområdenas bevarande och värden gå
igenom trafiktekniska lösningar för Norra Djurgården och
Haga-Brunnsvikenområdet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om Norra länken.
1994/95:Bo3 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) vari yrkas att
riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen beträffande nationalstadsparken anförts om de
ekonomiska förutsättningarna samt hanteringen av befintliga
verksamheter.
1994/95:Bo4 av Owe Hellberg m.fl. (v) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
infrastrukturutbyggnader som berör nationalstadsparken skall
gagna en långsiktigt hållbar utveckling i parken och i regionen
i övrigt,
2. att riksdagen uttalar att Hjorthagen och KTH-området skall
inkluderas i nationalstadsparken i enlighet med de
gränsdragningar som anges i motionen,
3. att riksdagen hos regeringen begär en utredning om det kan
finnas fler områden som kan bli nationalstadsparker.
1994/95:Bo5 av Ewa Larsson m.fl. (mp) vari yrkas
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om tydliga mål för ekoparken beträffande
värna, vårda och visa,
2. att riksdagen beslutar att namnet på landets första
nationalstadspark bör vara Ekoparken samt på engelska Royal
Ecopark of Stockholm,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om ett starkt skydd som inkluderar omlandet i
nationalstadsparken, varvid även Hjorthagen bör övervägas ingå,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om behovet av en ekologisk skötselplan som
belyser den ekologiska helheten kring nationalstadsparken,
varvid särskilt uppräknade större områden utanför
nationalstadsparken bör säkras som spridningskorridorer,
5. att riksdagen beslutar att ordet skada kompletteras med
ordet förvanska,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att kommunerna bör stärka
nationalstadsparken med natur- och kulturreservat,
7. att riksdagen beslutar om att interimistiskt skydd för
träden i området införs så fort som möjligt i syfte att
förhindra olämpliga avverkningar,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om målsättningen att nationalstadsparken bör
bli en stor turistattraktion för Stockholm och Sverige,
9. att riksdagen anslår medel för information om
nationalstadsparken som en av Sveriges största
turistattraktioner,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om interimistiskt naturreservat.
Uppvaktningar m.m.
Företrädare för Kommittén för Gustavianska Parken,
Haga-Brunnsvikens Vänner, förbundet för Ekoparken och för
Projekt Ekoparken-WWF har lämnat utskottet skriftlig och muntlig
information i ärendet.
Utskottet har gjort en studietur i vissa delar av området för
den föreslagna nationalstadsparken.

Utskottet

Inledning
I propositionen 1994/95:3 läggs fram förslag till ändring i
lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (NRL).
Ändringen går ut på att områden i tätorter och tätortsregioner
där parklandskap, naturmiljöer och bebyggelsemiljöer flätas
samman till unika historiska landskap skall kunna ges ställning
som nationalstadspark och få ett långsiktigt skydd mot
exploateringsföretag m.m.
Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården föreslås bli
landets första nationalstadspark. Riksdagen behandlade år 1992
-- efter en omfattande beredning i jordbruksutskottet --
motioner om skydd för området. Utskottet inhämtade remisser från
berörda instanser. I likhet med flera av dessa underströk
utskottet i sitt betänkande (1991/92:JoU10) behovet av en samlad
syn på områdets utveckling. Utskottet utgick från att regeringen
skulle återkomma till riksdagen och informera om den fortsatta
planeringsprocessen.
Regeringen beslöt sedermera med stöd av 6 kap. 2 § NRL att
Solna och Stockholms kommuner skulle redovisa hur de i sin
planering enligt plan- och bygglagen (PBL) avsåg att tillgodose
naturvärdena, kulturminnesvärdena och friluftslivets intressen i
området. Ett av de båda kommunerna år 1993 gemensamt utarbetat
program godkändes i huvudsak av kommunfullmäktige i de båda
kommunerna. I yttrande över kommunernas program framhöll
Länsstyrelsen i Stockholms län bl.a. att de oexploaterade och
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i området borde få ett
permanent skydd.
I en av en arbetsgrupp inom Miljö- och
naturresursdepartementet utarbetad promemoria (Ds 1994:3)
Förslag till skydd för området
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården lades fram förslag om ett
samlat och långsiktigt skydd för området. Med hänsyn till
områdets särskilda betydelse för det nationella kulturarvet, för
stadsregionens ekologi och för människors rekreation föreslog
arbetsgruppen att området borde bli nationalstadspark.
Promemorian har remissbehandlats.
I de följande avsnitten behandlar utskottet vad i
propositionen och i motioner föreslagits om hur statens och
kommunernas gemensamma ansvar för en nationalstadspark skall
komma till uttryck i lagstiftningen m.m. Vidare behandlas vissa,
främst genom motioner, aktualiserade frågor som berör den
föreslagna nationalstadsparken. Slutligen tar utskottet upp ett
motionsförslag om att ytterligare något eller några områden bör
bli nationalstadsparker.
Motiv för att i lagstiftningen föra in bestämmelse om
nationalstadsparker samt lagteknisk lösning.
Liksom regeringen anser utskottet att vissa mark- och
vattenområden med därtill knutna natur- och kulturvärden bör ges
ett förstärkt skydd och en samlad beteckning i lagstiftningen.
Begreppet nationalstadspark ger enligt propositionen på ett
samlat sätt uttryck åt statens och kommunernas ansvar för skydd
av det historiska landskapet inom områden som samtidigt har
särskild betydelse för det nationella kulturarvet men också för
en tätortsregions ekologi och för människors rekreation.
Vad frågan nu närmast gäller är den lagtekniska lösning som
förs fram i propositionen och som innebär att begreppet
nationalstadspark tas in i NRL genom en ny paragraf -- 3 kap.
7 §. Under beredningen av ärendet har från vissa
remissinstanser förts fram uppfattningen att bestämmelser om
skydd för nationalstadsparker närmast hör hemma i
speciallagstiftningen, t.ex. i naturvårdslagen.
Motivet för den av regeringen valda lagtekniska lösningen är
att det beträffande nationalstadsparker bl.a. kan förutses en
komplexitet hos de värden som skall skyddas, samt behovet av ett
övergripande skydd för att förhindra en fortlöpande exploatering
och fragmentisering av områden som kan bli aktuella som
nationalstadsparker. Genom att NRL:s s.k.
hushållningsbestämmelse tillämpas vid prövning av mål och
ärenden enligt olika speciallagar som reglerar mark- och
vattenanvändning såsom PBL, vattenlagen och miljöskyddslagen
blir det möjligt att få en allsidig bedömning av frågor som rör
olika åtgärder och företeelser inom en nationalstadspark.
Ytterligare motiv för den av regeringen valda lösningen är att
snabbt kunna infria ett grundläggande skydd för sådana områden
som föreslås bli nationalstadsparker.
Den föreslagna nya paragrafen i NRL -- 3 kap. 7 § -- består
av två stycken. I det andra stycket anges att inom en
nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma
till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan
intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det
historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.
I paragrafens första stycke anges att området
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark.
En ändring föreslås också i 3 kap. 1 § NRL. Ändringen i denna
paragraf innebär bl.a. att den nya 7 § inte kommer att omfattas
av de undantag för lagstiftningens tillämpning som anges i det
aktuella stycket.
Ändringen i NRL föreslås träda i kraft den 1 januari 1995.
I motion Bo5 (mp) yrkande 5 föreslås att ordet "skadas" i den
föreslagna 7 § skall kompletteras med ordet "förvanskas".
I den ovannämnda promemorian från Miljö- och
naturresursdepartementet föreslogs att ordet "förvanskas" skulle
tas in i lagens andra stycke. Efter påpekanden från flera
remissinstanser bl.a. från Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen
i Stockholms län och Solna kommun om att ordet "förvanskas" var
alltför oprecist byttes det ut mot ordet "skadas".
Utskottet kan inte finna att något skulle stå att vinna på den
i motion Bo5 (mp) yrkande 5 förordade kompletteringen. Utskottet
finner inte anledning ge sin anslutning till en utformning av
lagtexten som har avvisats av kommunerna och av länsstyrelserna
och som dessutom anses innebära att den blir otydlig. Med det
anförda avstyrker utskottet motionsyrkandet. Riksdagen bör anta
3 kap. 7 § andra stycket NRL med den utformning det har i
regeringens förslag.
Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården m.m.
Inledning
I propositionen anförs att de i ett nationellt och
internationellt perspektiv unika natur- och kulturvärdena i
området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården bör ges ett
samlat och långsiktigt skydd genom att området skyddas som
nationalstadspark. Det råder enligt propositionen i huvudsak
enighet bland de remissinstanser som yttrat sig över promemorian
om att frågan om områdets användning är en angelägenhet av
betydelse inte bara för Stockholmsregionen utan för hela landet,
att området långsiktigt är utsatt för ett mycket starkt
exploateringstryck samt att områdets natur- och kulturvärden
behöver ges ett förstärkt skydd. På de grunder som angivits och
som ytterligare utvecklas i proposition till vilken hänvisas (se
bl.a. s. 36--37) kan utskottet ansluta sig till
regeringsförslagets lydelse också av 3 kap. 7 § första stycket
NRL. I detta stycke anges att området
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark.
Utskottet föreslår att riksdagen antar det i propositionen
intagna förslaget till lydelse av 3 kap. 7 § NRL till den
del förslaget inte behandlats ovan.
Varken i motioner eller eljest har under utskottets beredning
av ärendet erinran riktats mot det i propositionen intagna
lagförslaget i övrigt i vad det inte behandlats ovan.
Utskottet tillstyrker förslaget.
Avgränsning av nationalstadsparken m.m.
I det följande behandlar utskottet motionsyrkanden i vilka
tagits upp bl.a. frågor om ärendets fortsatta beredning,
avgränsningen av nationalstadsparken samt om vissa åtgärder i
avsikt att ge parken ytterligare skydd.
Under rubrikerna Värna, Vårda och Visa tas i motion Bo5 (mp)
upp vissa frågor om hur skyddet för nationalstadsparken närmare
bör utformas samt hur parkens värden skall hävdas framöver och
göras bekanta för allmänheten. I yrkande 1 påfordras ett
riksdagens tillkännagivande till regeringen om vad i motionen i
denna del anförts.
Utskottet konstaterar att flera av de frågor som utgör motiv
för det nu behandlad yrkandet är sådana som det ankommer på
kommunerna att behandla bl.a. inom ramen för den fysiska
planeringen medan andra åter beaktats i propositionen. Det finns
enligt utskottets mening därför inte tillräcklig anledning
föreslå riksdagen göra det i motion Bo5 (mp) yrkande 1 förordade
tillkännagivandet om målsättningen med arbetet med
nationalstadsparken.
I propositionen anförs bl.a. (s. 40) att de ännu oexploaterade
delarna av de kungliga marker som förvaltas av
Ståthållarämbetet/Djurgårdsförvaltningen bör utgöra stommen i
det skyddade området, men att också parker och trädgårdar av
kulturhistorisk betydelse och belägna i omedelbar anslutning
till sådana områden borde ingå i nationalstadsparken.
Gärdesstaden, Storängsbotten och Stockholms stadion föreslås
ingå i parken som viktiga länkar mellan norra och södra
Djurgården.
Avgränsningen av parken tas upp i två motionsyrkanden,
nämligen i motionerna Bo4 (v) yrkande 2 och Bo5 (mp) yrkande 3.
I det förstnämnda yrkandet föreslås att Hjorthagen och området
kring Tekniska högskolan -- KTH-området -- bör ingå i parken. I
mp-motionen föreslås att Hjorthagen bör ingå i
nationalstadsparken.
Till grund för avgränsningen av området ligger bl.a.
översiktsplanerna för Solna och Stockholms kommuner. Utskottet
har inte funnit anledning göra annan bedömning av
avgränsningen av nationalstadsparken än den som gjorts i
propositionen och som alltså bl.a. utgår från en analys av
översiktsplanerna för de båda kommunerna. Motionerna Bo4 (v)
yrkande 2 och Bo5 (mp) yrkande 3 avstyrks sålunda.
Yrkande 4 i motsvarande del i motion Bo5 (mp) går ut på att
riksdagen skall ge regeringen till känna att vissa i motionen
uppräknade större områden utanför nationalstadsparken bör säkras
som spridningskorridorer. Exempel på områden som bör säkras som
sådana är Ulriksdalsfältet, Järvafältet, Lilla Frösunda och
Vanadisparken.
Utskottet delar motionärernas uppfattning om vikten av att
spridningskorridorer finns i anslutning till parken. Som framgår
av propositionen har kommunerna i sina översiktsplaner uttryckt
ambitioner som överensstämmer med syftet att skydda
nationalstadsparkens natur- och kulturvärden också för de
markområden som närmast anknyter till gränserna för parken. För
övrigt ingår i parken vissa områden som är länkar mellan dess
olika områden och som sådana närmast har karaktären av
spridningskorridorer. Denna omständighet och det faktum att den
i motionen aktualiserade frågan om vikten av
spridningskorridorer m.m. enligt propositionen
uppmärksammats i den kommunala fysiska planeringen har lett
utskottet till uppfattningen att något väsentligt inte skulle
stå att vinna på ett riksdagens tillkännagivande i frågan.
Motion Bo5 (mp) yrkande 4 i motsvarande del avstyrks.
Skötselfrågor m.m. avseende nationalstadsparken
Regeringen avser ge länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag
att i samråd med berörda intressenter föreslå former för
fortlöpande samverkan mellan dessa samt överväga frågor om hur
förvaltning och skötsel inom hela nationalstadsparken bör
ordnas. Vidare skall övervägas detaljreglering m.m. enligt den
speciallagstiftning som är aktuell i sammanhanget. I uppdraget
avses också ingå att överväga frågor om finansiering och
kostnadsfördelning beträffande de restaureringsåtgärder och
informationsinsatser m.m. som kan bli nödvändiga för att
förverkliga syftet med parken.
I motion Bo5 (mp) yrkande 4 i motsvarande del föreslås ett
tillkännagivande från riksdagen till regeringen om behovet av en
ekologisk skötselplan. I samma motion tas i yrkandena 6, 7 och
10 upp frågor om hur vissa natur- och kulturvärden inom området
bör hävdas. Riksdagen föreslås som sin mening ge regeringen till
känna att kommunerna bör stärka nationalstadsparken bl.a. med
naturreservat av mera permanent eller interimistisk innebörd
(yrkandena 6 och 10). Riksdagen föreslås besluta om
interimistiskt skydd för träden i området (yrkande 7).
Som framgått ovan har frågan om skötseln av parken
uppmärksammats i propositionen. Att ett ekologiskt synsätt
därvid kommer att vara en av utgångspunkterna är närmast
självklart. Ett av syftena med parken är just att slå vakt om
regionens ekologi (se prop. s. 37). Eftersom åtgärder i linje
med motionärernas förslag således kommer att vidtas saknas
enligt utskottets mening anledning för riksdagen bifalla motion
Bo5 (mp) yrkande 4 i motsvarande del om en skötselplan.
Sådana åtgärder som förordas i de tre övriga nu behandlade
yrkandena ankommer det på länsstyrelsen att besluta om. I första
hand kommunerna har ett stort ansvar för att ta de initiativ som
kan anses lämpliga och nödvändiga att hävda i en sitution där
olika markanspråk konkurrerar. Denna ordning bör inte frångås.
Riksdagen bör därför inte genom uttalanden eller på annat sätt
ta ställning i enskilda ärenden av det slag som aktualiserats i
motionen. Med det anförda avstyrker utskottet också motion Bo5
(mp) yrkandena 6, 7 och 10 om interimistiskt naturreservat
m.m. Som också framgått ovan kommer skötselfrågor m.m.
avseende parken att övervägas närmare.
Ytterligare frågor som det inte heller kan anses ankomma på
riksdagen att uttala sig om tas upp i yrkandena 2 och 8 i motion
Bo5 (mp). I dessa föreslås riksdagen besluta om namnet på
nationalstadsparken (yrkande 2) samt som sin mening ge
regeringen till känna att målsättningen bör vara att
nationalstadsparken bör bli en stor turistattraktion för
Stockholm och Sverige (yrkande 8). Med hänvisning till det nu
anförda och vad i propositionen angivits om kommande övervägande
avseende skötsel- och förvaltningsfrågorna avstyrker utskottet
motion Bo5 (mp) yrkandena 2 och 8 om namnet på
nationalstadsparken m.m.
I yrkande 9 i motion Bo5 (mp) föreslås riksdagen anslå medel
för information om nationalstadsparken.
Som framgått ovan avses även frågan om informationsinsatser
om nationalstadsparken behandlas i de kommande övervägandena
som Länsstyrelsen i Stockholms län kommer att göra. Någon
riksdagens vidare åtgärd kan därmed inte nu anses erforderlig.
Motion Bo5 (mp) yrkande 9 avstyrks således.
I motion Bo2 (c) tas upp frågan om den s.k. Norra länken som
är en del av den föreslagna ringleden runt Stockholm innerstad.
Beträffande projektet Norra länken berörs nationalstadsparken
vid ringens anslutningar till Uppsalavägen, Roslagsvägen och
Lidingövägen.
Motionärerna föreslår riksdagen göra två tillkännagivanden
till regeringen, ett om att berörda myndigheter får i uppdrag
att med utgångspunkt från parkområdenas bevarande gå igenom
trafiktekniska lösningar för Norra Djurgården och
Haga-Brunnsvikenområdet (yrkande 1) samt ett om att Norra länken
inte bör dras genom Bellevueparken utan att i stället en
lokalisering utanför nationalstadsparken väljs (yrkande 2).
Också i motion Bo4 (v) yrkande 1 tas upp frågan om hur
utbyggnaden av vissa större vägar, bl.a. Norra länken, skall
kunna förenas med en långsiktigt hållbar utveckling inom
nationalstadsparken.
Utskottet vill med anledning av motionerna anföra följande.
Som framgår av propositionen (s. 43--46) är syftet med
nationalstadsparken att områdets huvudstruktur vad avser natur-
och bebyggelseområden inte får ändras. Ett sådant synsätt
hindrar emellertid inte etablerade verksamheter inom eller
intill nationalstadsparken från att utvecklas och fungera.
Beträffande Norra länken med anslutningar anförs i
propositionen att en utbyggnad under vissa förutsättningar bör
kunna förenas med vad som föreslås i ärendet. En förläggning i
tunnelläge under nationalstadsparken och en utformning av till
leden hörande anordningar ovan jord på ett sätt som inte skadar
områdets natur- och kulturvärden anges vara sådana
förutsättningar.
Överväganden om ett eventuellt förverkligande av projektet med
beaktande av vad i propositionen anförts om hänsyn bl.a. till de
natur- och kulturvärden som ju är ett av de grundläggande
motiven för att skapa nationalstadsparken kommer således att
göras utan någon riksdagens begäran därom. Ett tillkännagivande
om förläggning av Norra länken eller om sådana ytterligare
utredningsinsatser som förordas i motionerna kan därför inte
anses erforderligt. Motionerna Bo2 (c) och Bo4 (v) yrkande 1
avstyrks med hänvisning till det anförda. Vad nu anförts om
vissa överväganden ligger för övrigt väl i linje med vad i
trafikutskottets betänkande 1993/94:TU24 uttalats. I
betänkandet, i vilket behandlades proposition 1993/94:86 om
finansieringen av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m.,
betonade utskottet behovet av att hänsyn togs till de natur- och
kulturvärden som finns i området
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården.
Vissa genomförandefrågor
I propositionen (s. 47--48) hävdas att de direkta ekonomiska
konsekvenserna av lagförslaget är begränsade.
Lantmäteriverket (LMV) har på uppdrag av Miljö- och
naturresursdepartementet utarbetat en promemoria angående vissa
ersättningsfrågor m.m. i anslutning till förslaget om skydd för
området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. LMV konstaterar
att bestämmelserna i NRL om nationalstadsparken inte har direkt
rättsverkan mot enskilda fastighetsägare eller andra
intressenter i markanvändningsfrågor. För ett närmare skydd av
t.ex. olika naturvärden krävs beslut enligt naturvårdslagen
eller PBL varvid ersättningsfrågan får prövas i varje enskilt
fall.
I motion Bo3 (s) föreslås att staten tar ett klarare
ekonomiskt ansvar för genomförandet av nationalstadsparken:
Dessutom framhålls att klarare riktlinjer är nödvändiga om hur
befintliga verksamheter som vill utvidga eller ändra inriktning
skall hanteras.
Utskottet har ovan anslutit sig till den av regeringen
föreslagna lagtekniska lösningen med ett skydd för
nationalstadsparken genom ändringar i NRL. Denna lösning
innebär, som anförs i propositionen, att eventuella frågor om
ersättning t.ex. för mistade rättigheter får bedömas enligt den
ordning som gäller för den lagstiftning, t.ex. PBL, som kan bli
aktuell i sammanhanget. I den mån motionärernas avsikt är att
detta regelsystem skall revideras är utskottet inte berett
tillstyrka motionen. Om staten anser sig i annan form böra ta
ett ekonomiskt ansvar för genomförandet av nationalstadsparken
blir det anledning för regeringen att återkomma till riksdagen i
frågan. Riksdagen får -- om frågan anhängiggörs -- då pröva den
och därvid också ta ställning till den medelsanvisning som kan
bli aktuell.
Vad rör den i motionen upptagna frågan om omprövning av inom
parken olämpligt lokaliserade verksamheter delar utskottet
motionärernas uppfattning att det kan bli aktuellt att ompröva
sådana t.ex. i samband med prövning av bygglov. Detta är i
första hand en kommunal fråga. Inte heller i detta fall kan
utskottet finna tillräckliga skäl för riksdagen att göra det i
motionen förordade tillkännagivandet.
Med det anförda avstyrker utskottet motion Bo3 (s) om
hanteringen av befintliga verksamheter inom
nationalstadsparken.
Ytterligare nationalstadsparker
I propositionen anförs (s. 31) att frågan om vilka områden
utöver det nu aktuella som bör bli nationalstadsparker bör
övervägas inom ramen för den fortsatta fysiska riksplaneringen.
Förslaget i motion Bo4 (v) yrkande 3 går ut på att riksdagen
hos regeringen skall begära en utredning av om det kan finnas
flera områden som bör bli nationalstadspark.
Med den ansvarsfördelning beträffande ärenden om fysisk
planering som gäller, och som redovisats ovan, är det naturligt
att frågor om disposition av marken i första hand initieras av
kommunerna. Utskottet finner med hänvisning till det nu anförda
inte anledning ansluta sig till uppfattningen i motion Bo4 (v)
yrkande 3 om att riksdagen hos regeringen skall begära en
utredning som skall överväga om ytterligare områden bör
avsättas som nationalstadspark.

Hemställan

Utskottet hemställer
1. beträffande 3 kap. 7 § NRL
att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med
avslag på motion 1994/95:Bo5 yrkande 5 antar det i propositionen
intagna och som bilaga 1 till detta betänkande fogade
lagförslaget,
res. 1 (mp)
2. beträffande lagförslaget i vad det inte behandlats ovan
att riksdagen med bifall till regeringens förslag antar det i
propositionen intagna och som bilaga 1 till detta betänkande
fogade lagförslaget,
3. beträffande målsättningen med arbetet med
nationalstadsparken
att riksdagen avslår motion 1994/95:Bo5 yrkande 1,
res. 2 (mp)
4. beträffande avgränsningen av nationalstadsparken
att riksdagen avslår motionerna 1994/95:Bo4 yrkande 2 och
1994/95:Bo5 yrkande 3,
res. 3 (v, mp)
5. beträffande spridningskorridorer m.m.
att riksdagen avslår motion 1994/95:Bo5 yrkande 4 i
motsvarande del,
res. 4 (v, mp)
6. beträffande skötselplan och interimistiskt naturreservat
m.m.
att riksdagen avslår motion 1994/95:Bo5 yrkande 4 i
motsvarande del samt yrkandena 6, 7 och 10,
res. 5 (v, mp)
7. beträffande namnet på nationalstadsparken m.m.
att riksdagen avslår motion 1994/95:Bo5 yrkandena 2 och 8,
res. 6 (mp)
8. beträffande informationsinsatser om nationalstadsparken
m.m.
att riksdagen avslår motion 1994/95:Bo5 yrkande 9,
res. 7 (v, mp)
9. beträffande Norra länken
att riksdagen avslår motionerna 1994/95:Bo2 och 1994/95:Bo4
yrkande 1
res. 8 (v, mp)
10. beträffande hanteringen av visa verksamheter inom
nationalstadsparken
att riksdagen avslår motion 1994/95:Bo3,
11. beträffande ytterligare områden som nationalstadspark
att riksdagen avslår motion 1994/95:Bo4 yrkande 3.
res. 9 (v)
Stockholm den 24 november 1994
På bostadsutskottets vägnar
Knut Billing
I beslutet har deltagit: Knut Billing (m), Lennart Nilsson
(s), Rune Evensson (s), Bengt-Ola Ryttar (s), Britta Sundin (s),
Sten Andersson (m), Marianne Carlström (s), Ingrid Skeppstedt
(c), Lars Stjernkvist (s), Stig Grauers (m), Erling Bager (fp),
Lena Larsson (s), Owe Hellberg (v), Lilian Virgin (s), Inga
Berggren (m), Per Lager (mp) och Ulf Björklund (kds).

Reservationer

1. 3 kap. 7 § NRL (mom. 1)
Per Lager (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 5 börjar
med "I den" och slutar med "regeringens förslag" bort ha
följande lydelse:
Som framgått ovan i detta betänkande har utskottet anslutit
sig till regeringen uppfattning om att begreppet
nationalstadspark skall tas in i naturresurslagen genom en ny
paragraf i 3 kap. 7 § NRL. Utskottet har också anslutit sig
till och understrukit att en nationalstadspark ger uttryck åt
statens och kommunernas ansvar för skydd av det historiska
landskapet inom områden som samtidigt är av särskild betydelse
också för det nationella kulturarvet, för en tätortsregions
ekologi och för människors rekreation. Att såsom förordas i
motion Bo5 (mp) yrkande 5 komplettera regeringsförslagets ord
"skadas" med ordet "förvanskas" är välbetänkt. Därigenom visar
lagstiftaren -- riksdagen -- sin vilja att ge lagstiftningen ett
innehåll så att också de mindre men många gånger kanske
betydelsefulla ingrepp som kan riktas mot en nationalstadspark
inte alltid kan och bör komma till stånd om dessa var för sig
eller tillsammans skulle kunna innebära att parkens karaktär i
någon del eller i något skyddsvärt avseende förändras. Utskottet
finner det således värdefullt och motiverat att skydd ges också
för sådana mindre ingrepp som kanske inte inryms under begreppet
"skada" men som likväl inte bör tillåtas. Med det anförda
tillstyrker utskottet förslaget i motion Bo5 (mp) yrkande 5 om
att den föreslagna nya paragrafen i NRL kompletteras med orden
"eller förvanskas". I bilaga 2 till detta betänkande läggs fram
ett förslag med denna utformning. Utskottet föreslår att
riksdagen antar detta förslag.
dels att moment 1 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:1. beträffande 3 kap. 7 § NRL
att riksdagen med anledning av regeringens förslag och motion
1994/95:Bo5 yrkande 5 antar det i bilaga 2 till detta betänkande
fogade lagförslaget,

2. Målsättningen med arbetet med nationalstadsparken (mom. 3)
Per Lager (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar
med "Utskottet konstaterar" och slutar med "med
nationalstadsparken" bort ha följande lydelse:
I propositionen ges goda motiv för förslaget att göra området
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården till landets första
nationalstadspark. Bl.a. anförs att området
är en angelägenhet av betydelse inte bara för
Stockholmsregionen utan för hela landet,
är utsatt för ett mycket starkt exploateringstryck,
behöver ges ett förstärkt skydd.
I propositionen förs en diskussion om vilka utomordentligt
viktiga bevarandeintressen som finns i området men också vilka
exploateringsintressen som riktas mot det. Även om det ytterst
ankommer på de båda kommunerna -- Solna och Stockholm -- och på
Länsstyrelsen i Stockholms län att i den praktiska hanteringen
hävda lagstiftningens innehåll och nyttja dess möjligheter
finner utskottet det väsentligt att riksdagen, som förordas i
motion Bo5 (mp) yrkande 1, utöver vad en anslutning till
propositionen innebär, klargör sin syn på hur detta arbete kan
konkretiseras.
Som motionärerna anför bör målsättningen bäras upp av
begreppen Värna, Vårda och Visa. Därvid kan följande
"programförklaring" tjäna som förebild.
Värna
Området skall bevaras i första hand för naturvård, kulturvård
och friluftsliv
Den biologiska mångfalden skall bevaras och stärkas
Visuella störningar, vatten- och luftföroreningar samt buller
skall aktivt minskas
Området skall förskönas
Nationalstadsparkens historiska sammanhang skall tydliggöras
Inga byggprojekt skall tillåtas som skadar området eller dess
natur- och kulturvärden eller tar nya grönytor i anspråk
Eventuella byggprojekt skall ha starka restriktioner mot
skador under byggtiden
Området måste ges interimistiskt skydd mot pågående och
planerad exploatering som kan skada området eller dess natur-
och kulturvärden
Vårda
Ekologiska skötselplaner, baserade på vetenskapliga
inventeringar, skall utarbetas för nationalstadsparkens grönytor
Speciella biotopprojekt skall startas för att öka den
biologiska mångfalden inom en särskild biotop (naturtyp). Bl.a.
bör övervägas att skapa s.k. ekodukter. Därigenom ökar
möjligheterna för en rik och varierad fauna inte bara i området
utan också mellan områdets olika delar
Återinplantering av växt- eller djurarter i
nationalstadsparken för att berika området med arter som gått
förlorade skall utföras
Kulturminnen skall restaureras liksom parker och trädgårdar
Ett ekologiskt synsätt bör i ökad utsträckning genomsyra de
som bor och arbetar i nationalstadsparken
Visa
Nationalstadsparken skall:
Fungera som en pedagogisk port till natur och kultur för
Stockholms invånare och besökare, något som innebär att goda
förutsättningar i första hand skapas för s.k. ekoturism
Marknadsföras som en unik attraktion för Sverige
Kunna användas i utbildningssammanhang i hela Sverige
Utskottet föreslår att riksdagen med anledning av motion Bo5
(mp) yrkande 1 som sin mening ger regeringen till känna vad nu
anförts om målsättningen med arbetet med
nationalstadsparken.
Utskottet återkommer nedan till vissa delmål som nu
översiktligt presenterats.
dels att moment 3 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:3. beträffande målsättningen med arbetet med
nationalstadsparken
att riksdagen med anledning av motion 1994/95:Bo5 yrkande 1
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,

3. Avgränsningen av nationalstadsparken (mom. 4)
Owe Hellberg (v) och Per Lager (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar
med "Till grund" och slutar med "avstyrks sålunda" bort ha
följande lydelse:
Som framhålls i motionerna Bo4 (v) yrkande 2 och Bo5 (mp)
yrkande 3 men också av flera remissinstanser finns anledning att
föreslå att också Hjorthagen och området vid Tekniska högskolan
-- KTH-området -- bör ingå i parken.
Beträffande Hjorthagen anför bl.a. Rådet till skydd för
Stockholms skönhet att KTH med sina förnämliga tidstypiska
tegelbyggnader företräder just begreppet "kultur i natur" medan
Hjorthagen är ett tidigt och ovanligt lyckat exempel på
funktionalismens strävan att bygga högklassiga arbetarbostäder
luftigt lagda i naturen. Även Ståthållarämbetet, Statens
fastighetsverk, Vetenskapsakademien, Naturhistoriska
riksmuseet/Naturskyddsföreningen och Projekt Ekoparken-WWF anser
att KTH och Hjorthagen bör ingå i parken.
Utskottet delar vad dessa remissinstanser föreslagit. Också
Hjorthagen-Husarviken och KTH-området bör ingå i parken. Som
anförs i propositionen (s. 42) bör de båda kommunerna i samband
med den vidare översiktsplaneringen enligt PBL göra de närmare
områdesavgränsningar som behövs. Därvid bör alltså också de båda
nu diskuterade områdena tas med.
Vad utskottet nu med anledning av v- och mp-motionerna anfört
om avgränsningen av nationalstadsparken bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att moment 4 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:4. beträffande avgränsningen av
nationalstadsparken
att riksdagen med anledning av motionerna 1994/95:Bo4 yrkande
2 och 1994/95:Bo5 yrkande 3 som sin mening ger regeringen till
känna vad utskottet anfört,

4. Spridningskorridorer m.m. (mom. 5)
Owe Hellberg (v) och Per Lager (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar
med "Utskottet delar" och på s. 7 slutar med "del avstyrks" bort
ha följande lydelse:
Som anförs i motion Bo5 (mp) är det oerhört viktigt att det
finns spridningskorridorer inte bara inom parkens område utan
också i det område som närmast kommer att gränsa till parken.
Genom att skapa länkar av områden som skyddas med bestämmelser
främst i naturvårdslagen säkras nationalstadsparkens
spridningskorridorer ut till det yttre gröna bältet. Det är
oerhört viktigt att spridningsvägarna gränsande till
nationalstadsparken inte blir mindre än i dag. Annars drabbas
målsättningen att bevara biologisk mångfald inom
nationalstadsparken. Känsliga områden som särskilt bör nämnas
är: Nacka strand-Svindersvik, Lidingö-Bogesund, Vanadislunden,
Karlbergsparken, Norra kyrkogården, Lilla Frösunda,
Ulriksdalsfältet, Järvafältet, Tegelhagen-Rådan-Margareteborg,
Kevinge och Cedergrenska tornet med park.
Vad utskottet nu med anledning av motionens yrkande 4 i
motsvarande del anfört om vikten av spridningskorridorer
m.m. också utanför parken bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att moment 5 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:5. beträffande spridningskorridorer m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1994/95:Bo5 yrkande 4 i
motsvarande del som sin mening ger regeringen till känna vad
utskottet anfört,

5. Skötselplan och interimistiskt naturreservat m.m. (mom. 6)
Owe Hellberg (v) Per Lager (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 7 börjar
med "Som framgått" och slutar med "övervägas närmare" bort ha
följande lydelse:
Det är bra att frågan om skötseln av parken uppmärksammats i
propositionen. Riksdagen bör emellertid ge sin anslutning till
förslaget i motion Bo5 (mp) yrkande 4 i motsvarande del om det
huvudsakliga innehållet i skötselplanen. Detta bör ges
regeringen till känna.
Planen bör innehålla mål för området som helhet och för dess
olika delar. Av den bör framgå vilka områden som i första hand
skall brukas för friluftsliv/idrott, nöjen respektive biologisk
mångfald/naturvård etc. Den biologiska mångfalden skall
prioriteras vid skötseln. Just nu är det viktigt att värna den
biologiska mångfalden genom att stoppa trädavverkningar i
området. Därför måste det särskilt betonas att trädavverkning
inte får ske innan en skötselplan föreligger. Ett interimistiskt
skydd måste inrättas så att inte naturvärden förskingras under
utredningstiden.
Vad nu anförts om interimistiska naturreservat m.m. motsvaras
närmast av yrkandena 6, 7 och 10 i motionen. Också dessa
yrkanden bör omfattas av det föreslagna tillkännagivandet.
dels att moment 6 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:6. beträffande skötselplan och interimistiskt
naturreservat m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1994/95:Bo5 yrkande 4 i
motsvarande del samt yrkandena 6, 7 och 10 som sin mening ger
regeringen till känna vad utskottet anfört,
6. Namnet på nationalstadsparken m.m. (mom. 7)
Per Lager (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 7 börjar
med "Ytterligare frågor" och på s 8 slutar med
"nationalstadsparken m.m." bort ha följande lydelse:
I motion Bo5 (mp) anförs beträffande namnet på
nationalstadsparken m.m. bl.a. att den föreslagna
nationalstadsparken kommer att bli landets första. I
propositionen antyds emellertid att fler nationalstadsparker kan
komma att inrättas. Därför bör ett egennamn hittas som
sammanfattar Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Hittills har
begreppet "Ekoparken" använts i olika sammanhang och torde
numera vara allmänt känt. Namnet ger turistnäringen ett tydligt
begrepp om att parken har en klar ekologisk profil. På engelska
kan förslagsvis namnet vara "Royal Ecopark of Stockholm". Ordet
"eco" är ett vanligt begrepp utomlands som för tanken till
uthålliga städer och Rioavtalet. Det är viktigt att ordet
"nationalstadspark" förekommer som underrubrik i officiella
texter för att markera områdets status, t.ex. "Ekoparken --
landets första nationalstadspark".
När nationalstadsparken inrättats måste ett samordnat program
för inrikes och utrikes besökare tas fram liksom
utbildningsprogram för skolor och högskolor. Riksdagen bör anta
som målsättning att nationalstadsparken ges en framträdande roll
som en av Sveriges och Stockholms sevärdheter och därvid också
anslå informationsmedel för ändamålet.
Vad nu anförts motsvaras närmast av yrkandena 2 och 8 i
motionen. Riksdagen bör med anledning av dessa som sin mening ge
regeringen till känna vad utskottet nu anfört.
dels att moment 7 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:7. beträffande namnet på nationalstadsparken m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1994/95:Bo5 yrkandena 2
och 8 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet
anfört,
7. Informationsinsatser om nationalstadsparken m.m. (mom. 8)
Owe Hellberg (v) och Per Lager (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 8 börjar
med "Som framgått" och slutar med "avstyrks således" bort ha
följande lydelse:
Utskottet, som ovan uttalat sig positivt om vilka åtgärder som
måste vidtas i förvaltningsskedet finner det viktigt och
naturligt att medel anslås för informationsinsatser m.m. så att
de mål m.m. med parken som riksdagen uttalat sig för kan
förverkligas. Regeringen bör, om så befinns erforderligt,
återkomma till riksdagen med förslag till hur kostnaderna för
informationsinsatserna om nationalstadsparken skall täckas,
genom omdisposition av medel på länsstyrelseanslaget eller genom
ytterligare anslag eller på annat sätt.
Det nu anförda bör riksdagen med anledning av motion Bo5 (mp)
yrkande 9 som sin mening ge regeringen till känna.
dels att moment 7 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:7. beträffande informationsinsatser om
nationalstadsparken m.m.
att riksdagen med anledning av motion 1994/95:Bo5 yrkande 9
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
8. Norra länken (mom. 9)
Owe Hellberg (v) och Per Lager (mp) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 8 börjar
med "Överväganden om" och på s. 9 slutar med "området
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården" bort ha följande lydelse:
Ett genomgående tema i regeringsförslaget är hur en
tillfredsställande avvägning skall åstadkommas mellan å ena
sidan bevarandeintressen och å den andra exploateringsintressen.
Flera exempel på de problem som dessa avvägningar innebär ges i
propositionen. I motionerna Bo2 (c) och Bo4 (v) yrkande 1 tas
upp en exploateringsfråga, nämligen hur stadsmotorvägen, den
s.k. Norra länken, kommer att påverka parken. I
regeringsförslaget görs försök till avvägning mellan de båda
intressena. Det är naturligtvis av utomordentlig vikt att den
kanske största exploateringen inom parken görs så att syftet med
att bevara området inte omintetgörs. Det måste därför anses
utomordentligt betydelsefullt att den fortsatta planeringen
bedrivs noggrant och i stor öppenhet så att förutom berörda
kommuner och myndigheter också bl.a. de många opinionsgrupper
och enskilda som visat stort intresse för parken och dess
tillkomst ges tillfälle att delta i de kommande utredningar som
blir aktuella. Som anförs bl.a. i motionerna finns goda skäl att
de olika förslag till trafiktekniska lösningar som påverkar
parken och dess karaktär särskilt uppmärksammas. Utgångspunkten
bör vara att Norra länken och andra infrastruktursatsningar görs
så att de gagnar en långsiktigt hållbar utveckling inom parken.
Vad utskottet nu anfört innebär en anslutning till motionerna
Bo2 (c) och Bo4 (v) yrkande 1. Riksdagen bör med anledning av
motionsförslagen som sin mening ge regeringen till känna vad nu
anförts om förläggning av Norra länken och andra
infrastruktursatsningar i området.
dels att moment 9 i utskottets hemställan bort ha följande
lydelse:9. beträffande Norra länken
att riksdagen med anledning av motionerna 1994/95:Bo2 och
1994/95:Bo4 yrkande 1 som sin mening ger regeringen till känna
vad utskottet anfört,
9. Ytterligare områden som nationalstadspark (mom. 11)
Owe Hellberg (v) anser
dels att den del av utskottets yttrande som på s. 10
börjar med "Med den" och slutar med "som nationalstadspark"
bort ha följande lydelse:
Som anförs i motion Bo4 (v) kan det finnas flera områden som
bör avsättas som nationalstadsparker, t.ex. området närmast
Uppsala slott. Även Slottsskogen i Göteborg med omgivningar har
nämnts. Det lämpliga i att avsätta ytterligare områden bör
övervägas i en utredning. Som motionärerna anför är begreppet
"nationalstadspark" nytt och noggranna ställningstaganden bör
ske innan beslut fattas om flera områden bör bli
nationalstadsparker.
Vad utskottet nu med anledning av yrkande 3 i motionen anfört
om överväganden om att avsätta ytterligare områden som
nationalstadsparker bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
dels att moment 11 i utskottets hemställan bort ha
följande lydelse:11. beträffande ytterligare områden som
nationalstadspark
att riksdagen med anledning av motion 1994/95:Bo4 yrkande 3
som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört,
Särskilt yttrande
Norra länken m.m.
Ingrid Skeppstedt (c) anför:
Det är med tillfredställelse jag konstaterar att en stor
majoritet i utskottet ställt sig bakom det förslag till
ändringar i naturresurslagen som läggs fram i propositionen och
som gör det möjligt att avsätta parklandskap, naturmiljöer och
bebyggelsemiljöer i tätorter och tätortsregioner som
nationalstadsparker. Beredningsansvaret för propositionen, som
lades fram av den förra regeringen hade dåvarande mark- och
planministern.
Efter detta konstaterande vill jag fästa uppmärksamhet på den
fråga som tas upp i motion Bo2 (c). I motionen aktualiseras
frågan om Norra länken och om de planerings- och
utredningsinsatser som behövs för att åstadkomma en långsiktigt
hållbar lösning på de viktiga frågorna om hur de unika natur-
och kulturvärdena inom nationalstadsparken skall kunna hävdas
samtidigt som framsynta trafiktekniska lösningar nås. Som
bostadsutskottet anför i betänkandet har trafikutskottet
tidigare uttalat sig om behovet av att hänsyn tas till de natur-
och kulturvärden som finns i området för den föreslagna
nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården när
vissa väginvesteringar skall förverkligas. Som
bostadsutskottet också anför är det naturligt att kommunerna har
sin uppmärksamhet riktad på de genomförandefrågor som onekligen
är en viktig del i det fortsatta arbetet med
nationalstadsparken. I detta sammanhang blir det anledning att
överväga också de frågor som tagits upp i motion Bo2 (c).
Regeringens av utskottet tillstyrkta
Förslag till Lag om ändring i lagen (1987:12) om hushållning
med naturresurser m.m.

Bilaga 1

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m.m.1
dels att 3 kap. 1 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap.
7 §, av följande lydelse
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                3 kap.
                1 §
De områden som anges i 2--6       De områden som anges i 2--7
§§ är, med hänsyn            §§ är, med hänsyn
till de natur- och           till de natur- och
kulturvärden som finns i        kulturvärden som finns i
områdena, i sin helhet av        områdena, i sin helhet av
riksintresse.              riksintresse.
Exploateringsföretag och        Exploateringsföretag och
andra ingrepp i miljön         andra ingrepp i miljön
får komma till stånd i         får komma till stånd i
dessa områden endast om         dessa områden endast om
hinder inte möter enligt        hinder inte möter enligt
2--6 §§ och om det kan         2--7 §§ och om det kan
ske på ett sätt som inte        ske på ett sätt som inte
påtagligt skadar            påtagligt skadar
områdenas natur- och          områdenas natur- och
kulturvärden.              kulturvärden.
Bestämmelserna i detta         Bestämmelserna i första
kapitel utgör inte hinder        stycket och 2--6 §§
för utvecklingen av           utgör inte hinder för
befintliga tätorter eller        utvecklingen av befintliga
av det lokala näringslivet       tätorter eller av det
eller för utförandet av         lokala näringslivet eller
anläggningar som behövs         för utförandet av
för totalförsvaret. Om         anläggningar som behövs
det finns särskilda skäl        för totalförsvaret. Om
utgör bestämmelserna          det finns särskilda skäl
inte heller hinder för         utgör bestämmelserna
anläggningar för            inte heller hinder för
utvinning av sådana           anläggningar för
fyndigheter av ämnen eller       utvinning av sådana
material som avses i 2 kap. 7      fyndigheter av ämnen eller
§ andra stycket.            material som avses i 2 kap. 7
                    § andra stycket.
1 Lagen omtryckt 1992:1146
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                7 §
                    Området
                    Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
                    är en nationalstadspark.
                    Inom en nationalstadspark
                    får ny bebyggelse och nya
                    anläggningar komma till
                    stånd och andra
                    åtgärder vidtas endast
                    om det kan ske utan intrång
                    i parklandskap eller
                    naturmiljö och utan att det
                    historiska landskapets natur-
                    och kulturvärden i
                    övrigt skadas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
Reservants [tillhör reservation 1 (mp)]
Förslag till Lag om ändring i lagen (1987:12) om hushållning
med naturresurser m.m.
Bilaga 2
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser m.m. 1
att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 kap. 7 §, av
följande lydelse
Nuvarande lydelse            Föreslagen lydelse
                3 kap.
                7 §
                    Området
                    Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
                    är en nationalstadspark.
                    Inom en nationalstadspark
                    får ny bebyggelse och nya
                    anläggningar komma till
                    stånd och andra
                    åtgärder vidtas endast
                    om det kan ske utan intrång
                    i parklandskap eller
                    naturmiljö och utan att det
                    historiska landskapets natur-
                    och kulturvärden i
                    övrigt skadas eller
                    förvanskas.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.


1 Lagen omtryckt 1992:1146


Tillbaka till dokumentetTill toppen