Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Massmediefrågor

Betänkande 2002/03:KU25

Konstitutionsutskottets betänkande2002/03:KU25

Massmediefrågor

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 34 motionsyrkanden från den
allmänna  motionstiden  2002  som  rör  olika
massmediefrågor. Det gäller frågor om

–  grundläggande  principer  och  former  för
programföretags verksamhet
– kommersiell nationell radio
– massmedieutredning
– lokal-TV och Öppna kanalen
– riksdagsdebatter i public service
– EG:s TV-direktiv
– reklam i radio och TV
– koncessionsavgifter
– Granskningsnämnden för radio och TV
– sändningar i TV 4
– digital radio
– s.k. must carry
– presstöd, m.m.
Utskottet   avslår   samtliga   motioner.
Ställningstagandena i betänkandet har föranlett 17
reservationer.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut


1. Grundläggande principer och former för
programföretags verksamhet
Riksdagen  avslår  motionerna  2002/03:K333
yrkandena 3 och 4 och 2002/03:K379 yrkande 9.
Reservation 1 (m, fp)

2. Rikstäckande kommersiell radio

Riksdagen avslår motionerna  2002/03:K333
yrkande 5 och 2002/03:
K373 yrkande 5.
Reservation 2 (m, fp, kd)

3. Massmedieutredning

Riksdagen avslår motion 2002/03:K399 yrkande 1.
Reservation 3 (mp)

4. Lokal TV och Öppna Kanalen

Riksdagen  avslår  motionerna 2002/03:K399
yrkande 2 och 2002/03:
Kr334 yrkande 3.

5. Riksdagsdebatter i public service

Riksdagen avslår motion 2002/03:K399 yrkande 3.

6. EG:s TV-direktiv

Riksdagen avslår motion 2002/03:K333 yrkande
10.
Reservation 4 (m, fp)

7. Reklamtid i radio och TV

Riksdagen avslår motion 2002/03:K333 yrkande 9.
Reservation 5 (m, fp)

8. Reklamtid i kommersiella lokalradion

Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 6.
Reservation 6 (kd)

9. Reklam riktad till barn

Riksdagen avslår motion 2002/03:L343 yrkande 1.

10. Koncessionsavgift för kommersiell
lokalradio

Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 7.
Reservation 7 (m, fp, kd)

11. Koncessionsavgift för TV

Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 8.


Reservation 8 (m, fp, kd)

12. Granskningsnämnden för radio och TV

Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 2.
Reservation 9 (m, fp, kd)

13. Textade program i TV4

Riksdagen avslår motion 2002/03:K404.
Reservation 10 (c, mp)

14. Regionala sändningar i TV4

Riksdagen avslår motion 2002/03:K417.

15. Digital radio

Riksdagen avslår motion 2002/03:K333 yrkande 6
i denna del.
Reservation 11 (m)

16. Must carry-skyldigheten

Riksdagen avslår motion 2002/03:K333 yrkande
11.
Reservation 12 (m, fp)

17. Minskning eller avveckling av
presstödet

Riksdagen  avslår  motionerna  2002/03:K333
yrkande  7,  2002/03:K406  yrkande  2  och
2002/03:Kr372 yrkande 2.
Reservation 13 (m)
Reservation 14 (fp)

18. Särskilt distributionsstöd

Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K289 och
2002/03:K412.

19. Tröskeleffekt för lågfrekventa
tidningar och riksspridning

Riksdagen avslår motion 2002/03:K373 yrkande 3.
Reservation 15 (kd)

20. Stöd till invandrartidningar och
tvåspråkiga medier

Riksdagen avslår motion 2002/03:Sf289 yrkandena
26 och 27.
Reservation 16 (mp)

21. Översyn av presstödet

Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K268,
2002/03:K399 yrkande 4 och 2002/03:K423.

22. Presstödsnämnden och
Taltidningsnämnden

Riksdagen avslår motion 2002/03:K406 yrkande 3.
Reservation 17 (m)

23. Stöd till radio- och kassettidningar

Riksdagen  avslår  motionerna  2002/03:K303,
2002/03:K356 och 2002/03:
K413.Stockholm den 13 mars 2003

På konstitutionsutskottets vägnar


Gunnar Hökmark

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar
Hökmark (m), Göran Magnusson (s), Barbro Hietala
Nordlund (s), Helena Bargholtz (fp), Kenth Högström
(s), Ingvar Svensson (kd), Mats Einarsson (v), Mats
Berglind (s), Henrik S Järrel (m), Anders Bengtsson
(s), Tobias Krantz (fp), Kerstin Lundgren (c),
Helene Petersson (s), Gustav Fridolin (mp), Inger
Jarl Beck (s), Elisebeht Markström (s) och Bertil
Kjellberg (m).
2002/03

KU25

Utskottets överväganden


Grundläggande principer och former
för programföretags verksamhet

Utskottets förslag i korthet

Utskottet  avstyrker  motioner  som  rör
grundläggande  principer  och  former för
programföretags    verksamhet.   Jämför
reservation 1.

Motionerna


I motion 2002/03:K333 av Kent Olsson m.fl. (m) yrkas
att  riksdagen  beslutar  att  nya  avtal  med
programbolag inte får innehålla vare sig program-
eller reklamvillkor i enlighet med vad som anförs i
motionen (yrkande 3). Motionärerna anför bl.a. att
det skall råda frihet att ge ut och distribuera
medieprodukter  och  att pröva deras ekonomiska
bärkraft. Inom ramen för de tekniska begränsningarna
för medier skall det vara  läsarna, lyssnarna,
tittarna och användarna som genom sina val avgör
vilka medier som skall ha framgång. Vidare anför
motionärerna  att  det  är  diskutabelt  från
konstitutionell synpunkt med en skyldighet för ett
programföretag att i sin redaktionella verksamhet
hålla sig till en i förväg lämnad programförklaring,
vilket bl.a. föreslagits av Lokalradioutredningen
för DAB-radion och som gäller för digital marksänd
TV. En sådan ordning kan enligt motionärerna ge
möjlighet till en obehörig styrning av vad som
yttras i radio. Därutöver anför motionärerna att
affärslogiken förändras med ny  teknik och nya
distributionsformer. Tidigare handlade det enligt
motionärerna mest om vad som var tekniskt möjligt.
Nu handlar det mer om vad kunden vill ha och är
beredd  att  betala  för.  Det förändrar också
politikens roll. Motionärerna påpekar vidare att
tekniken  också  ändrar  mediernas  kommersiella
villkor. Med nya distributionsformer och ny teknik
ökar t.ex. intresset hos de annonserande företagen
att  själva  äga  relationen  till  kunden.
Portalbyggande,  produktplacering, relations- och
lojalitetsbyggande blir nya nyckelbegrepp.

Vidare yrkas i motionen att riksdagen beslutar att
framtida koncessioner  inom radio och TV skall
fördelas via auktion i enlighet med vad som anförs i
motionen (yrkande 4). Koncessionerna skall enligt
motionärerna fördelas på motsvarande sätt som den
privata  lokalradions  ursprungliga  regelverk.
Motionärerna anser att staten inte skall lägga sig i
hur frekvensbanden utnyttjas utöver de hänsyn som
talar  för att närliggande frekvensområden  bör
utnyttjas  för  samma typ av användningsområde.
Statlig reglering på grund av trängsel i etern för
radiostationer blir allt mindre aktuell i takt med
att den tekniska utvecklingen gör utnyttjandet av
frekvensbanden effektivare.

I motion 2002/03:K379 av Bo Lundgren m.fl. (m)
yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om sändningsrätter
för radio och  TV  (yrkande  9).  Motionärerna
framhåller att yttrandefriheten och rätten till fri
åsiktsbildning utgör omistliga hörnstenar i ett
demokratiskt samhälle. I Europakonventionen kommer
detta synsätt till uttryck genom artikel 10, vilken
stadgar att rätten att t.ex. sända radio eller TV är
en civil rättighet, och genom artikel 6 enligt
vilken en sådan rättighet inte får begränsas utan
rättslig prövning. Mot bakgrund av detta framstår
enligt motionärerna den svenska medieregleringen,
som bl.a.  innebär  att staten har monopol på
sändningsrätter för radio och TV utan möjlighet för
den enskilde till rättslig prövning, som oförenlig
med konventionen. Motionärerna anser att det är
angeläget att i detta avseende stärka den enskildes
rättighetsskydd så att det bättre överensstämmer med
konventionens.


Bakgrund


Gällande regler, m.m.

Yttrandefrihetsgrundlagen  reglerar  skyddet  för
yttrandefrihet  i  radio,  television,  filmer,
videogram och ljudupptagningar m.m. Lagen bygger på
samma  grundsatser  som tryckfrihetsförordningen.
Detta  innebär  bl.a.  att  censurförbud  och
etableringsfrihet i princip gäller också för de
medier som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen.
Endast   i   fråga   om  användningen   av
radiofrekvensspektrum  har  etableringsfrihet  i
tryckfrihetsrättslig mening inte kunnat införas.

Varje svensk medborgare och svensk juridisk person
har  enligt  3  kap.  1  §  första  stycket
yttrandefrihetsgrundlagen   rätt   att   sända
radioprogram genom tråd. Något krav på tillstånd för
att  sända radioprogram genom tråd finns inte.
Föreskrifter kan emellertid meddelas om skyldighet
för nätinnehavare att ge utrymme för vissa program i
den utsträckning som  behövs  med  hänsyn till
allmänhetens intresse av tillgång till allsidig
upplysning (s.k. must carry).
Rätten att sända radioprogram på annat sätt än
genom  tråd  får  enligt  3  kap.  2  §
yttrandefrihetsgrundlagen regleras genom lag som
innehåller föreskrifter om tillstånd och villkor för
att sända. Det allmänna skall enligt paragrafen
eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk på
ett  sätt  som  leder  till  vidast  möjliga
yttrandefrihet.
Enligt 3 kap.  4  §  avgör  den som sänder
radioprogram självständigt vad som skall förekomma i
programmen.
I  förarbetena  till  yttrandefrihetsgrundlagen
(prop. 1990/91:64) anförs att det av tekniska skäl
är  omöjligt  att  uppnå  en  grundlagsfäst
etableringsfrihet i tryckfrihetsrättslig mening när
det  gäller  radiosändningar.  Det  gällande
koncessionssystemet hade sin grund i nödvändigheten
av att fördela radiofrekvenser, samtidigt som det
har funnits en önskan att låta den centrala radio-
och TV-verksamheten handhas av ett enda företag i
allmänhetens tjänst.
Radio- och TV-lagen (1996:844) reglerar ljudradio-
och televisionssändningar till allmänheten bl.a. i
fråga om innehållet i sådana sändningar. Lagen är
med visst undantag tillämplig på sändningar genom
tråd endast om de når mer än 100 bostäder. Den
omfattar också vissa satellitsända TV-program och
ljudradioprogram. Tillstånd krävs endast för sådana
ljudradio- och televisionssändningar som sker med
hjälp av radio på frekvenser under 3 Ghz. Den som
bedriver sändningsverksamhet för vilken det inte
behövs tillstånd – t.ex. den som sänder ursprungligt
i kabel – eller som är satellitentreprenör är
skyldig att anmäla sig för registrering hos Radio-
och TV-verket. Vissa undantag från tillståndsplikten
gäller för sändningar av sökbar text-TV och för
sändningar som är särskilt anpassade för syn- eller
hörselskadade.
Regeringen   är   tillståndsmyndighet   för
televisionssändningar  samt ljudradiosändningar i
hela landet eller till utlandet. Ett tillstånd som
regeringen meddelar innebär även rätt att samtidigt
sända det antal program i varje område som anges i
tillståndet.    Tillstånd   till   digitala
ljudradiosändningar ges också av regeringen. Radio-
och TV-verket meddelar tillstånd att sända närradio
samt lokalradio. Ingen kan få mer än ett tillstånd.
Verkets beslut i tillståndsfrågor får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol (13 kap. 1 och 1 a §§).
Regeringen har att beakta vad som föreskrivs i 1
kap. 9 § regeringsformen om objektivitetskrav vid
myndighetsutövning.  Av  3  kap.  2  och 3 §§
yttrandefrihetsgrundlagen framgår som tidigare har
nämnts  att yttrande- och informationsfriheterna
skall vara grundläggande mål vid normgivning som
berör  fördelning av frekvenser och att  dessa
värderingar  skall  vara  vägledande  även  vid
förvaltningsbeslut  som rör frekvensfördelningen.
Därtill gäller vad som föreskrivs om begränsningar
av grundläggande fri- och rättigheter i 2 kap. 12 §
andra–femte styckena och 13 § regeringsformen. Dessa
bestämmelser i regeringsformen innebär i huvudsak
att begränsningar  får  göras  endast  för att
tillgodose  ändamål  som  är  godtagbart i ett
demokratiskt samhälle, att begränsningen skall stå i
proportion till syftet och inte utgöra ett hot mot
den fria åsiktsbildningen, att den inte får göras
enbart på grund av politisk, religiös, kulturell
eller annan sådan åskådning, att begränsningar får
göras endast med hänsyn till vissa närmare angivna
betydelsefulla hänsyn och att begränsningar i övrigt
får göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder
det.
Sändningstillstånd som meddelas av regeringen får
enligt 3 kap. 1 § radio- och TV-lagen förenas med
villkor som innebär att sändningsrätten skall utövas
opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en
vidsträckt  yttrandefrihet och informationsfrihet
skall råda i ljudradion och televisionen.
Villkor för sändningstillstånd får enligt 3 kap. 2
§ även avse bl.a. skyldighet att sända program till
hela eller viss del av landet, sända under viss
minsta tid, samtidigt sända ett visst minsta antal
program  i  varje  område,  använda  en  viss
sändningsteknik, sända genmälen och beriktiganden, i
programverksamheten  respektera  den  enskildes
privatliv,  sända  ett  mångsidigt programutbud,
kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för
allmänheten om en myndighet begär det samt utforma
sändningarna på sådant sätt att de inte endast kan
tas emot av en begränsad del av allmänheten i
sändningsområdet. Villkor för sändningstillstånd får
också avse förbud mot att sända reklam, andra
annonser och sponsrade program samt förbud mot att
diskriminera annonsörer (3 kap. 3 §). Ingen kan få
mer än ett tillstånd av regeringen vare sig direkt
eller genom företag där han eller hon på grund av
aktie- eller andelsinnehav ensam har ett bestämmande
inflytande. Villkor för  sändningstillstånd  får
innebära att ägarförhållandena och inflytandet i ett
företag som erhåller tillståndet inte får förändras
i mer än begränsad omfattning (3 kap. 4 §). Innan
regeringen meddelar beslut om tillstånd skall den
sökande ges tillfälle att ta del av och yttra sig
över de villkor som regeringen avser att förena med
tillståndet. Beslut om sändningstillstånd får endast
innehålla villkor som sökanden godtagit (3 kap. 8
§).
Regeringens  beslut i tillståndsärenden av nu
aktuellt slag kan bli föremål för prövning enligt
lagen  (1988:205)  om  rättsprövning  av  vissa
förvaltningsbeslut.
När tillstånd meddelas sker också en ytterligare
prövning inom ramen för radiokommunikationslagen
(SFS 1993:599). Tillståndshavaren måste ha Post- och
telestyrelsens tillstånd att använda radiosändare.
Grunderna   för   Post-  och  telestyrelsens
tillståndsbeslut framgår av 9 § första stycket
radiokommunikationslagen. Tillstånd skall meddelas
under förutsättning av störningsfrihet och effektiv
frekvensanvändning. Vidare skall radiokommunikation
som är viktig för den fria åsiktsbildningen inte
hindras,  och  en  rimlig  beredskap  för  nya
radioanvändningar  skall  kunna  upprätthållas.
Försvarsmaktens   frekvensbehov   skall   vara
tillgodosett.  Tillståndsmyndighetens beslut  kan
enligt   19   §  överklagas   hos   allmän
förvaltningsdomstol. En proposition är aviserad att
lämnas till riksdagen den 20 mars 2003 med förslag
om en ny lag om elektronisk kommunikation som skall
ersätta  radiokommunikationslagen  och  telelagen
(1993:597).  I den lagrådsremiss som regeringen
beslutade den 13 februari 2003 framgår att det
dubbla prövningsförfarandet föreslås bibehållas för
utsändningar till allmänheten av ljudradio- och TV-
program.
I förarbetena till radio- och TV-lagen (prop.
1995/96:160 s. 89 f.) framhålls att regeringens
tillståndsbeslut normalt är en del i ett större
massmediepolitiskt system. Det är inte bara fråga om
ett val mellan två eller flera tillståndssökande
utan också om t.ex. innebörden i de krav som skall
ställas på sändningsföretaget och om val mellan hur
stor del av sändningsutrymmet som skall utnyttjas
för rikstäckande respektive regionala eller lokala
sändningar. Regeringen framhöll att om en direkt
valsituation  föreligger  är  det  klart  att
regeringsformens  och  yttrandefrihetsgrundlagens
bestämmelser ger vägledning. Av 3 kap. 2 § andra
stycket  yttrandefrihetsgrundlagen  följer  att
regeringen i valsituationer måste beakta  t.ex.
vilket programföretag som kan förväntas ge mest
allsidigt utbud, låta störst antal meningsriktningar
komma till tals, är minst knutet till specifik
intressegrupp osv., kort sagt frågor om den sökandes
vilja och förmåga att uppfylla de krav som ställs.
Också för frågor om sändningsområden m.m. blir
bedömningarna  av sådan natur som knappast kan
beskrivas i lagtext  utan  mer  är sådana som
regeringen i politisk ordning ansvarar för inför
riksdagen.
Regeringen ansåg  därför  att  den  dåvarande
ordningen  med  tillståndsprövning borde kvarstå
oförändrad, i vart fall till dess en förändrad
rättslig, teknisk eller massmediepolitisk verklighet
tydligt kunde skönjas.

Tidigare riksdagsbehandling

Våren 1998 avstyrkte utskottet (bet. 1997/98:KU16)
motionsyrkanden om statens agerande rörande medier
mot bakgrund av att riksdagen ganska nyligen hade
tagit ställning i fråga om sändningstillstånd och
tillståndsvillkor och med hänsyn till att resultatet
av Konvergensutredningen och Lokalradioutredningen
inte borde föregripas.

Även under riksmötet 1998/99 avstyrkte utskottet
liknande motionsyrkanden. Utskottet uttalade då att
det inte fann skäl att frångå sin tidigare bedömning
när det gäller grundläggande principer och former
för programföretags verksamhet (bet. 1998/99:KU23).
Vid riksmötet 1999/2000 vidhöll utskottet sina
tidigare  bedömningar  och  avstyrkte  liknande
motionsyrkanden för statens agerande rörande medier
(bet. 1999/2000:KU15). Även vid riksmötet därefter
vidhöll utskottet sina tidigare bedömningar och
avstyrkte ett motionsyrkande av samma innebörd (bet.
2000/01:KU18).
Konstitutionsutskottet behandlade  också  under
föregående riksmöte motioner med liknande yrkanden
som i de nu aktuella motionerna (bet. 2001/02:
KU33 s. 10–17). Utskottet, som ansåg att svensk
lagstiftning    på    området    motsvarar
Europakonventionens krav, fann inte skäl att frångå
sina tidigare bedömningar när det gäller statens
agerande rörande medier och grundläggande principer
och  former  för  programföretags  verksamhet.
Motionerna avstyrktes därför i berörda delar.

Riksdagen har vidare under  våren  2001  tagit
ställning   till   sändningstillstånd   och
tillståndsvillkor för den radio och TV-verksamhet i
allmänhetens tjänst som skall bedrivas av Sveriges
Television AB, Sveriges  Radio AB och Sveriges
Utbildningsradio AB t.o.m. den 31 december 2005
(prop.  2000/01:94,  bet.  2000/01:KrU8,  rskr.
2000/01:268).


Utskottets ställningstagande


Utskottet vidhåller sin tidigare
bedömning när det gäller statens
agerande rörande medier och
grundläggande principer och former
för programföretags verksamhet.
Motionerna K333 (yrkandena 3 och 4)
och K379 (yrkande 9) avstyrks
därmed.

Kommersiell nationell radio

Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner om rikstäckande
kommersiell lokalradio. Jämför reservation 2.

Motionerna


I motion 2002/03:K333 av Kent Olsson m.fl. (m) yrkas
att riksdagen tillkännager för regeringen vad i
motionen anförs om möjlighet till etablering av
kommersiell nationell radio (yrkande 5). Förbudet
mot kommersiella nationella kanaler inverkar enligt
motionärerna negativt på utbudet för lyssnarna.
Underlaget för att satsa på kvalitet och dyra
programkoncept  hålls  litet  genom  att  varje
kommersiell kanal måste ”uppfinna hjulet på nytt”
varje regional sändning. Motionärerna påpekar att
detta motverkar  möjligheten  till mångfald och
undandrar därigenom lyssnarna chanserna till en
högkvalitativ rikstäckande kanal, samtidigt som de
befintliga statliga och rikstäckande radiokanalerna
inte utsätts för någon heltäckande konkurrens alls.
Enligt motionärerna  är  det viktigt att vidga
yttrandefriheten och öppna för såväl nya regionala
kanaler som fria nationella kanaler. Det finns inga
tekniska eller demokratiska skäl till att begränsa
den fria radions utveckling. Motionärerna anför att
nationella radiokanalkoncessioner snarast bör bjudas
ut till auktion.

I motion 2002/03:K373 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om utredning om
nationell fri radio på kommersiell grund (yrkande
5). Motionärerna påpekar att många andra länder
tolererar fria nationella radiostationer som är
kommersiellt finansierade. Enligt motionärerna bör
man pröva också en sådan möjlighet i Sverige.
Regeringen bör därför överväga möjligheten av fri
nationell radio på kommersiell grund.


Bakgrund


Tidigare riksdagsbehandling

I samband med konstitutionsutskottets behandling
våren 2000 av propositionen 1999/2000:55 Kommersiell
lokalradio avstyrkte utskottet ett motionsyrkande om
en utredning rörande inrättandet av en nationell fri
radio på kommersiell grund. Utskottet pekade på att
syftet med införandet av privata reklamfinansierade
ljudradiosändningar var att främja självständigt
lokalt förankrade radiostationer. Utskottet framhöll
att det analoga sändningsutrymmet är begränsat och
ger  utrymme endast för ett mindre antal  nya
sändningstillstånd. Vidare framhölls att behovet av
mångfald gör att det är angeläget att minst två
tillstånd så långt möjligt skall kunna ges för varje
sändningsområde. Mot den bakgrunden var utskottet
inte berett att förorda en ordning som innebär att
analogt sändningsutrymme avsett för den kommersiella
lokalradion  i stället används för rikstäckande
kommersiell radio.

Under våren 2001 avstyrkte utskottet, som inte var
berett att frångå  sin tidigare bedömning, ett
liknande motionsyrkande (bet. 2000/01:KU22 s. 9).
Utskottet gjorde samma bedömning under föregående
riksmöte med anledning av då väckta motionsyrkanden
i samma fråga (bet. 2001/02:KU33 s. 16 f.).

Utredning om utvärdering av digital radio m.m.

Regeringen beslutade den 8 november  2001  att
tillkalla en särskild utredare, som i ett första
steg skulle kartlägga och analysera situationen för
den digitala distributionen av radio i Sverige och i
utlandet (dir. 2001:88).

Utredningen,    som    antagit    namnet
Digitalradioutredningen,  avlämnade i april 2002
delbetänkandet Digital radio – Kartläggning och
analys (SOU 2002:38). En slutsats i betänkandet är
bl.a. att en väsentlig fråga vid planeringen för
digitala marksändningar  är  avvägningen  mellan
sändningar som täcker stora sammanhängande områden,
t.ex. hela landet,  och  regionalt  och lokalt
avgränsade sändningar (a. bet. s. 163). Störst
frekvensekonomi uppnås enligt betänkandet om alla
sändare som sänder program med ett visst innehåll
använder samma frekvens. Detta förutsätter dock att
sändningarna har samma innehåll. Om man vill att
sändningarna skall innehåll olika regionala program
– eller att vissa enstaka inslag skall bytas ut mot
andra  –  måste  sändningarna  ske  på  olika
frekvenskanaler. Vid planeringen av sändarnät för
digital marksänd radio kommer det därför enligt
utredningen att vara nödvändigt att ta hänsyn till
den  önskade  fördelningen  mellan rikstäckande,
regionala och lokala sändningar.
Regeringen har därefter den 19 juni 2002 utfärdat
tilläggsdirektiv till utredningen som fr.o.m. denna
dag skall utföra sitt arbete som en parlamentarisk
kommitté (dir.  2002:85).  Kommittén  skall med
utgångspunkt i vad som framkommit i delbetänkandet
göra en samlad analys av den digitala radions
framtidsförutsättningar,  ta  ställning till den
digitala radions framtid samt lämna förslag till
lagändringar och andra  åtgärder som följer av
kommitténs överväganden. Grundlagsändringar skall
dock inte föreslås. Uppdraget skall vara slutfört
den 30 maj 2003.

Utskottets ställningstagande


Inte heller nu är utskottet berett att frångå sin
tidigare bedömning  när det gäller rikstäckande
kommersiell radio. Motionerna K333 (yrkande 5) och
K373 (yrkande 5) avstyrks därför. Utskottet noterar
att frågan om önskad fördelning i den digitala
radion mellan rikstäckande, regionala och lokala
sändningar  blir föremål för överväganden  inom
Digitalradioutredningens fortsatta arbete.


Massmedieutredning


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker en motion om en bred
massmedieutredning. Jämför reservation 3.

Motionen


I motion 2002/03:K399 av Leif Björnlod och Mona
Jönsson (mp) yrkas att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad som i motionen anförs
om  behovet  av  att  tillsätta  en  bred
massmedieutredning (yrkande 1). Motionärerna anför
att den breda debatten om dagens journalistiska
utrymme i det kommersiella flödet och i public
service-TV  saknar  arena  i  dag.  En  bred
massmedieutredning  behöver  därför  tillsättas.
Motionärerna pekar på fast food-mentaliteten  i
public service-TV:s nyhetsutbud. Liknande nyheter
förmedlas glättigt i de båda kanalerna under hela
dagen med lite  kosmetiska  förändringar. Denna
oroande  trend gäller enligt motionärerna  hela
medieutbudet. Motionärerna anser att nya medier inte
innebär att den totala mångfalden ökar. Också därför
behövs en massmedieutredning.


Bakgrund


Medieundersökningar m.m.

I  enlighet  med  sitt  uppdrag  publicerar
Granskningsnämnden för radio och TV två gånger per
år vetenskapliga undersökningar av programutbudet i
radio  och  TV.  Antingen  genomförs  dessa
undersökningar i nämndens egen regi eller lägger
nämnden ut uppdrag till lämplig universitets- eller
högskoleinstitution. Det förekommer att nämnden får
regeringens  uppdrag  att  genomföra  en  viss
undersökning. I andra fall är det nämnden själv som
beslutar vilka projekt som skall genomföras.

Under åren 2002–2004  skall Granskningsnämnden
enligt regeringens uppdrag följa  och utvärdera
mångfalden  i  Sveriges Televisions nyhetsutbud.
Undersökningen skall möjliggöra jämförelser mellan
situationen före och efter Sveriges Televisions
omorganisation av nyhetsverksamheten. Även relevanta
jämförelser med annan nyhetsbevakning i televisionen
bör ingå i undersökningen. I sin rapportserie har
nämnden nyligen publicerat delrap-
porten Mångfald i TV-nyheterna – Om mångfalden i
Sveriges  Televisions nyhetsverksamhet  1998–2001
(rapport nr 10).

Även Radio- och TV-verket har till uppgift att följa
utvecklingen inom medieområdet. Verket inhämtar,
sammanställer och publicerar statistik samt annan
relevant  information  beträffande  ägande-  och
branschstruktur,  teknik  samt  ekonomi  inom
medieområdet.

Omfattande forskning på medieområdet bedrivs vidare
vid  bl.a.  institutionen  för journalistik och
masskommunikation  (JMG), Göteborgs  universitet,
institutionen  för  journalistik,  medier  och
kommunikation  (JMK), Stockholms universitet och
Demokratiinstitutet, Mitthögskolan.

Andra organ som studerar medieområdet är t.ex. SOM-
institutet   som  varje  år  genomför   en
riksrepresentativ  frågeundersökning  på  temat
Samhälle, Opinion och Massmedia, därav namnet SOM,
och Nordicom  – Nordiskt informationscenter för
medie- och kommunikationsforskning – som har till
uppgift  att  sprida  kunskap  om  medie-  och
kommunikationsforskning i de nordiska länderna.

Tidigare riksdagsbehandling

Konstitutionsutskottet behandlade under riksmötet
2000/01 motionsyrkanden som rörde dels en konferens
om mediernas roll i opinionsbildningen, dels behovet
av ett oberoende medieinstitut (bet. 2000/01:KU18 s.
8–10). Utskottet anförde att det pågår en omfattande
forskning på medieområdet såväl på universitet och
högskolor som med anknytning till olika myndigheter.
Något initiativ från regeringen för att få till
stånd en konferens på det tema som avsågs i den ena
motionen  framstod  därför inte som nödvändigt.
Motionen avstyrktes.

Utskottet konstaterade  vidare  att frågan om
inrättandet  av ett särskilt medieinstitut,  på
grundval av ett förslag i slutrapporten Ingång! Det
finns bättre sätt  att föryngra politiken från
Ungdomarnas demokratikommission  (Ju 2001/101/U),
bereddes i Regeringskansliet. Det arbetet borde inte
föregripas. Även denna motion avstyrktes därför.

Övrigt

Enligt uppgift från Justitiedepartementet utgjorde
slutrapporten från Ungdomarnas demokratikommission
ett av många underlag för regeringens proposition
2001/02:80 Demokrati för det nya seklet. Beredningen
av samtliga förslag i rapporten avslutades genom den
nämnda propositionen.

Kulturdepartementet har vid en muntlig information
inför utskottet upplyst om  att behovet av en
massmedie- eller en presstödsutredning övervägs inom
departementet.


Utskottets ställningstagande


Utskottet konstaterar att ett flertal organ inom
såväl forsknings- som myndighetsområdet genomför
undersökningar och analyser  som rör utbudet i
svenska medier. Bland annat har, som redovisats
ovan, Granskningsnämnden fått regeringens uppdrag
att under 2002–2004 följa och utvärdera Sveriges
Television AB:s nyhetsutbud. Som redovisats ovan
övervägs   vidare   för   närvarande   inom
Kulturdepartementet    behovet    av    en
massmedieutredning. Enligt utskottets mening finns
det mot denna bakgrund inte skäl att nu vidta någon
åtgärd med anledning att vad som anförs i motion
K399 (yrkande 1). Den bör därför avslås i berörd
del.


Lokal-TV och Öppna kanalen


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner om stöd till
lokal-TV och Öppna kanalen med hänvisning
till  att dessa till väsentlig del  har
tillgodosetts.

Motionerna


I motion 2002/03:Kr334 av Dan Kihlström m.fl. (kd)
yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att regeringen
skall återkomma till riksdagen med förslag om hur
lokal-TV kan stärkas och utvecklas (yrkande 3).
Motionärerna framhåller att det via kabel-TV finns
flera public access-kanaler, eller ”Öppna kanalen”,
som den ofta heter. I dessa kanaler har föreningar
och organisationer möjlighet att till en låg kostnad
göra TV. Vidare anför motionärerna att lokal-TV och
närradion i dag är två kanaler där det finns en stor
andel invandrare som driver egna kanaler. Detta är
enligt motionärerna mycket viktigt, inte minst ur
ett demokratiskt perspektiv. Lokal-TV bör därför
utvecklas, inte avvecklas.

I motion 2002/03:K399 av Leif Björnlod och Mona
Jönsson (mp) yrkas att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening vad som i motionen anförs
om stöd för Öppna kanalen (yrkande 2). Enligt
motionärerna bör Öppna kanalen få statligt stöd så
att  dess verksamhet kan täcka  hela  Sverige.
Motionärerna påpekar att Öppna kanalen i dag endast
finns i de större  kommuner som har ekonomisk
möjlighet  att  stödja  denna  föreningsbaserade
verksamhet.    Där    direktsänds    t.ex.
kommunfullmäktigedebatter,   lokalt  producerade
nyheter och kulturinslag.


Bakgrund


Regeringen beslutade den 19 december 2002 att ge
Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige i uppdrag att
under 2003 och 2004  ansvara  för  att  bl.a.
utbildningsinsatser och ett ökat erfarenhetsutbyte
kommer till stånd inom området icke-kommersiell
lokal-TV (Ku2002/2756/Me). Insatserna skall bl.a.
syfta till att utveckla folkrörelsernas möjligheter
att  använda  TV-mediet  som  ett  forum  för
kommunikation, lokal kultur och debatt. Verksamheten
skall omfatta så många som möjligt av dem som är
aktiva  inom  den  icke-kommersiella  lokal-TV-
verksamheten.   Samtliga   förordnade   lokala
kabelsändarföretag  skall  enligt  uppdraget ges
möjlighet att ta del av de aktiviteter som kommer
att äga rum inom ramen för uppdraget. För 2003
fördelas 1 miljon kronor för uppdraget, och för 2004
beräknas samma belopp.

Enligt  regeringens beslut skall Riksförbundet
Öppna Kanaler i Sverige lämna en slutlig redovisning
av uppdraget till Radio- och TV-verket senast den 1
mars 2005.

Utskottets ställningstagande


Som redovisats ovan har regeringen nyligen beslutat
att ge Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige i
uppdrag att under 2003 och 2004 ansvara för att
bl.a.   utbildningsinsatser  och  ett   ökat
erfarenhetsutbyte kommer till stånd inom området
icke-kommersiell lokal-TV. Insatserna skall bl.a.
syfta till att utveckla folkrörelsernas möjligheter
att  använda  TV-mediet  som  ett  forum  för
kommunikation, lokal kultur och debatt. Regeringen
har  fördelat  särskilda medel  för  uppdraget.
Utskottet, som utgår från att regeringen följer upp
resultatet av uppdraget till Riksförbundet för Öppna
Kanaler i Sverige, anser att vad som anförs i
motionerna Kr334 (yrkande 3) och K399 (yrkande 2) om
ett ökat stöd till lokal-TV och Öppna kanalen därmed
till väsentlig del har tillgodosetts. Motionerna
avstyrks således i berörda delar.


Riksdagsdebatter i public service


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  avstyrker  en  motion  om att
riksdagsstyrelsen  bör ges i uppdrag att
arbeta för att samtliga debatter i riksdagens
kammare bör sändas i en public service-kanal.
Något särskilt initiativ från riksdagens sida
är enligt utskottet inte påkallat.

Motionen


I motion 2002/03:K399 av Leif Björnlod och Mona
Jönsson (mp) yrkas att riksdagen beslutar att uppdra
åt riksdagsstyrelsen att arbeta för att samtliga
debatter i plenum borde sändas i en public service-
kanal  (yrkande  3).  Enligt  motionärerna  kan
demokratin  väsentligt  vitaliseras  om  alla
riksdagsdebatter kan direktsändas. Som det är nu
avgör tidningarnas politiska profil och i liten
utsträckning även journalisten vad folket vill ha
s.k. nyhet om. Motionärerna anser att folket borde
ha rätt att självt, ofiltrerat, kunna välja ut den
kunskap om den politiska debatten som det vill ha.
Motionärerna framhåller att kvinnor och män kan
komma att prioritera olika typer av debatter.


Bakgrund


Tidigare riksdagsbehandling

Vid 1992/93 års riksmöte avstyrkte utskottet (bet.
1992/93:KU9 s. 18) motioner om ökade TV-sändningar
av riksdagsarbetet. Utskottet ansåg att av den
redovisning  som  då  lämnats  av  Riksdagens
förvaltningskontor framgick att mycket omfattande
insatser gjorts och var under övervägande inom
informationsområdet.  Enligt  utskottet   hade
förvaltningsstyrelsen det övergripande ansvaret för
informationsfrågorna, och styrelsen kunde genom sin
parlamentariska sammansättning  under  talmannens
ledning på lämpligt sätt initiera de förändringar
och den utveckling som ändrade förhållanden kan
motivera. Frågor om ökade resurser fick aktualiseras
i sedvanliga budgetsammanhang. Några initiativ från
utskottets sida med anledning av motionerna ansåg
utskottet inte då påkallade.

Frågan om radiosändningar från riksdagsdebatter
behandlades  vid  1993/94  års  riksmöte  (bet.
1993/94:KU35  s.  8).  Utskottet  hade inhämtat
upplysningar från Riksdagens förvaltningskontor, som
erinrat  om  sina  övergripande mål att aktivt
informera allmänheten om  riksdagens arbete och
arbetsformer  och  framhållit  följande.  Vissa
riksdagsdebatter och öppna utskottsutfrågningar m.m.
direktsändes ibland i radio och/eller TV. Beslutet
att sända var helt och hållet massmediernas eget
medan riksdagen svarade för att det rent praktiskt
m.m. ordnades på bästa sätt för massmedierna. Från
och med 1993/94 års riksmöte fanns en länk mellan
riksdagen  och  Kaknästornet.  Genom  paraboler
direktöverfördes ljud och bild från kammaren till
Kaknästornet. Massmediebolag kunde sedan direkt,
eller genom markbunden förlängning, ”tappa” och
sända debatter. Länken hade t.ex. gjort det möjligt
för TV 4:s redaktion att ständigt vara uppkopplad
till    riksdagen    via    Kaknästornet.
Förvaltningskontoret ansåg, bl.a. av kostnadsskäl,
att  det  då  inte var realistiskt  med  egna
radiosändningar från  riksdagen. En kontinuerlig
utveckling av riksdagens informationsverksamhet var
dock av stor vikt. Utskottet ansåg att det var av
stor  vikt att riksdagens informationsverksamhet
kontinuerligt utvecklades. I likhet med föregående
år   ville   utskottet   framhålla   att
förvaltningsstyrelsen har det övergripande ansvaret
för informationsfrågorna och att styrelsen genom sin
parlamentariska sammansättning, under ledning av
talmannen, på ett lämpligt sätt kan initiera de
förändringar och den utveckling som kan motiveras av
ändrade förhållanden. Motionen avstyrktes.
Våren 1999 behandlade kulturutskottet ett par
motioner som gällde införandet av en TV-kanal med
direktsändning från politiska församlingar med det
amerikanska C-span som förebild (bet. 1998/99:KrU3).
Kulturutskottet  hänvisade  till  att  Sveriges
Utbildningsradio (UR) under hösten 1996 hade ansökt
hos regeringen om att få starta en politisk kanal,
UR-Arena. Distansutbildningskommittén (U 1995:07)
hade yttrat sig i ärendet och avstyrkt UR:s begäran.
Regeringen beslutade därefter att inte vidta någon
åtgärd med anledning av förslaget (prop. 1996/97:67
s. 35.) Kulturutskottet hänvisade till att det vid
olika tillfällen, senast våren 1998, hade avstyrkt
motionsförslag om en politisk kanal med hänvisning
till att det inte fanns något skäl att ompröva
regeringens beslut (bet.  1997/98:KrU11 s. 18).
Kulturutskottet erinrade om att riksdagen nyligen
hade beslutat att förlänga UR:s sändningstillstånd
till utgången av år 2001. Enligt kulturutskottets
uppfattning var det för tidigt att ha någon bestämd
uppfattning om UR:s uppdrag efter år 2001 och om
lämpligheten att i UR:s regi inrätta en sådan
särskild kanal som nämnts i den aktuella motionen.
Det var naturligt att utgå från att frågan skulle
komma att aktualiseras i beredningsarbetet inför
public service-företagens kommande tillståndsperiod.
Vidare erinrade kulturutskottet om att sändningar
från politiska arenor redan förekom. Utskottet hade
i  sitt  betänkande  1998/99:KrU1 redovisat den
verksamhet som bedrivs på vissa större orter i
landet av den allmännyttiga  ideella föreningen
Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige och som bl.a.
innebar  ett  samarbete  med  riksdagen om att
direktsända riksdagsdebatter. I sammanhanget nämndes
att även public service-kanalerna och närradion
sänder vissa debatter från riksdagen och andra
politiska församlingar. Vidare nämndes att den som
önskar inrätta en marksänd kanal av det slag som
angavs i motionen har möjlighet att ansöka om
sändningstillstånd hos regeringen. Kulturutskottet
fann att det inte var påkallat med någon riksdagens
åtgärd  med anledning av  motionsyrkandena  och
avstyrkte dem.
Frågan   om   UR-Arena   behandlades   av
konstitutionsutskottet våren 1997 med anledning av
en följdmotion till proposition 1996/97:67 Digitala
TV-sändningar. I likhet med kulturutskottet ansåg
konstitutionsutskottet   att  Utbildningsradions
begäran att få starta UR-Arena inte borde föranleda
något   uttalande   från   riksdagens  sida.
Motionsyrkandet avstyrktes (bet. 1996/97: KU17 s.
25).
Konstitutionsutskottet  behandlade under hösten
2000  en  motion  vari  efterfrågades  ökad
tillgänglighet av politiken genom TV-utsändningar
(bet. 2000/01:KU4 s. 42–44). Utskottet gjorde samma
bedömning som kulturutskottet gjorde hösten 1998 i
fråga om införandet av en TV-kanal med C-span som
förebild. Liksom tidigare framhöll utskottet att
ansvaret  för  riksdagens  informationsverksamhet
ligger hos ledningen för riksdagens förvaltning.
Vidare erinrade utskottet om att de massmedieföretag
som så vill kan sända de debatter de väljer via
riksdagens överföringar till Kaknästornet. Det kunde
i sammanhanget inte heller bortses från att den
tekniska utvecklingen på IT-området kan leda till
att den som så vill kommer att kunna följa allt
arbete i kammaren genom riksdagens webbplats. I
detta sammanhang ville utskottet också nämna att det
infördes möjligheter att göra och lagra upptagningar
i ljud och bild från evenemang i första- och
andrakammarsalarna  och  i  Skan-diasalen. Något
särskilt initiativ med anledning av det aktuella
motionsyrkandet var enligt utskottets mening inte
påkallat. Motionen avstyrktes därför.

Övrigt

C-span är ett privat, icke-kommersiellt företag som
bildades 1979 av kabel-TV-branschen i USA som en
service till allmänheten. Företaget skapades  för
att täcka verksamheten i representanthuset från
klubbslag till klubbslag. Sedan dess har C-span
vuxit till en varierad informationstjänst som sörjer
för  sändningar under 24 timmar från offentlig
verksamhet. 1986 inleddes sändningar från senaten
genom C-span2. Därefter har C-span3 tillkommit som
ger TV-publiken tillgång till direktsända reportage
från aktuella tilldragelser samt C-span Radio. I dag
följs C-spans sändningar av 28,5 miljoner personer
per vecka. (Uppgifterna hämtade från www.c-span.org
och bet. 2000/01:KU4.)

Utskottet har inhämtat att det genom riksdagens
försorg vidtas tekniska förbättringar för att ge TV-
sändningar  från  riksdagen  den  kvalitet  som
eftersträvas. Dessa förbättringar kommer således de
programföretag till godo som önskar sända från
riksdagen.

Vidare  har  utskottet inhämtat att  samtliga
debatter numera direktsänds från riksdagens kammare
via riksdagens webbplats (www.riksdagen.se). I den
mån det är möjligt direktsänds också offentliga
utfrågningar  i  utskotten  samt  andra  större
evenemang.  En  målsättning  är  att  utöka
direktsändningarna  så  att i första hand fler
offentliga utskottsutfrågningar  kan sändas, men
också fler andra evenemang. Vidare planeras att det
i framtiden skall vara möjligt att via riksdagens
webbplats söka bland lagrade sändningar.

Vidare har Sveriges Television AB (SVT) den 24
februari startat den nya digitala temakanalen 24.
Inom ramen för denna kanal sänds programserien 24
Direkt. Programmet kommer dagligen under vardagar
att från riksdagen direktsända riksdagsdebatter,
frågestunder, offentliga utfrågningar i utskotten,
seminarier och andra stora politiska evenemang.
Vidare kommer kanalen också att innehålla sändningar
från andra företrädare för det offentliga Sverige. I
det analoga marknätet kommer SVT att sända debatter
och frågestunder från riksdagen i samma omfattning
som tidigare.


Utskottets ställningstagande


Som redovisats i det föregående vidtar riksdagen
kontinuerligt tekniska åtgärder för att underlätta
för de programföretag som  önskar  sända  från
riksdagen. I enlighet med den bedömning som såväl
kulturutskottet som konstitutionsutskottet tidigare
har gjort i fråga om direktsändningar från riksdagen
och andra politiska församlingar anser utskottet att
det inte heller nu är påkallat med något särskilt
initiativ från riksdagens sida i denna fråga. Det
bör vidare framhållas att det ankommer på respektive
programföretag att i enlighet med sin redaktionella
självständighet avgöra om sändningar från riksdagen
skall förekomma i företagets program och vad som i
detta  sammanhang kan vara av nyhetsvärde. Som
framgått har Sveriges Television AB numera inlett
dagliga sändningar från riksdagen inom ramen för
sitt digitala programutbud. Vidare kan tilläggas,
som också redovisats ovan, att samtliga debatter
från riksdagens kammare numera genom riksdagens
försorg direktsänds via riksdagens webbplats. Mot
denna bakgrund avstyrks motion K399 (yrkande 3).


EG:s TV-direktiv


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  avstyrker  en  motion  om att
regeringen bör verka för att EG:s TV-direktiv
avvecklas. Jämför reservation 4.

Motionen


I motion 2002/03:K333 av Kent Olsson m.fl. (m) yrkas
att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen bör
verka för en avveckling av EU:s TV-direktiv (yrkande
10). Motionärerna anför att EU skall arbeta för att
utvidga den inre marknaden och få bort offentliga
monopol. Det är enligt motionärerna oacceptabelt att
EU ställer krav på en viss sammansättning  av
programmen, t.ex. en viss andel europeiska program.
Motionärerna framhåller att EU:s uppgift är att
möjliggöra tjänsternas fria rörlighet, inte att
reglera vilka länder programmen får komma ifrån. TV-
direktivet bör därför avskaffas.


Bakgrund


TV-direktivet

Det s.k. TV-direktivet – rådets direktiv 89/552/EEG
av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa
bestämmelser  som fastställts i medlemsstaternas
lagar och andra författningar om utförandet av
sändningsverksamhet för television – började för
Sveriges del att gälla den 1 januari 1994, då EES-
avtalet trädde i kraft och genomfördes i svensk rätt
genom lagen (1992:1356) om satellitsändningar av
televisionsprogram  till  allmänheten   (prop.
1992/93:75, bet. 1992/93:KU12, rskr. 1992/93:117).
Den 1 december 1996 ersattes bl.a. denna lag av
regler i radio- och TV-lagen (1996:844) som då
trädde i kraft. TV-direktivet har setts över av
kommissionen,  och  den  30  juni  1997  antog
Europaparlamentet  och  rådet ett nytt direktiv
(97/36/EG) om ändring av TV-direktivet. Ändringarna
införlivades med svensk rätt genom ändringar i
radio-  och  TV-lagen  (SFS  1998:1713,  prop.
1997/98:184, bet. 1998/99:KU13, rskr. 1998/99:100).

TV-direktivet  innehåller minimiregler för TV-
sändningar inom EG och syftar till att möjliggöra
fri rörlighet för TV-sändningar. Direktivet innebär
att den medlemsstat varifrån en sändning härrör
skall se till att sändningen följer lagen i den
medlemsstaten. Andra medlemsstater skall tillåta fri
mottagning och får inte hindra vidaresändning av en
TV-sändning från en annan medlemsstat av skäl som
omfattas av direktivet. Direktivet hindrar inte att
medlemsstaterna tillämpar mer restriktiva regler för
TV-företag  inom sin nationella jurisdiktion. I
direktivet finns  bl.a.  regler  om  europeiska
programkvoter och om sändning av biograffilmer i TV.
Vidare innehåller det allmänna regler om TV-reklam
och sponsring. Där föreskrivs också förbud eller
restriktioner mot sändningar med visst innehåll.
Beträffande TV-reklam riktad till minderåriga sägs i
direktivet att sådan reklam inte direkt  skall
uppmana minderåriga att köpa en produkt eller tjänst
genom  att  utnyttja  deras  oerfarenhet  eller
godtrogenhet. Reklamen skall inte heller direkt
uppmuntra minderåriga att övertala sina föräldrar
eller andra att köpa de utannonserade varorna eller
tjänsterna. Inte heller skall den utnyttja det
speciella  förtroende  minderåriga  hyser  för
föräldrar, lärare eller andra personer. Reklamen
skall inte heller utan skäl visa minderåriga i
farliga situationer. I Sverige gäller enligt 7 kap.
4 § radio- och TV-lagen att reklam i en TV-sändning
inte får syfta till att fånga uppmärksamheten hos
barn under tolv år. I reklam i en TV-sändning får
det inte uppträda personer eller figurer som spelar
en framträdande roll i program som huvudsakligen
vänder sig till barn under tolv år.

Europeiska kommissionen har den 6 januari 2003
avlämnat den fjärde rap-porten om tillämpningen av
TV-direktivet  till  rådet,  Europaparlamentet,
Europeiska   och  sociala   kommittén   samt
Regionkommittén  (KOM[2002]778 slutlig). När det
gäller kommissionens slutsatser och framtidsutsikter
konstateras att rådet den 11 november 2002 antog
slutsatserna om översynen av TV-direktivet  och
betonade den breda enigheten om att det finns behov
av omfattande förberedelser innan man utarbetar
några kommande förslag gällande direktivet.

Till  rapporten  har kommissionen bifogat ett
arbetsprogram i syfte att inleda en allmän debatt
som är öppen för alla berörda parter, inklusive
kandidatländerna och deras medborgare. Den skall
behandla frågor i samband med översynen av TV-
direktivet, särskilt enligt vad som föreskrivs i
artikel 26 mot bakgrund av ny teknisk utveckling.
Kommissionens syfte är att bedöma behovet av att
uppdatera  eller  anpassa  direktivet  och,  om
nödvändigt, vidta sammanhängande eller ytterligare
åtgärder.
Enligt kommissionens tidsplan skall kommissionen
under tredje kvartalet 2003 anta ett meddelande om
resultatet  av  den offentliga utfrågningen och
eventuella förslag.

Tidigare riksdagsbehandling

Konstitutionsutskottet  har såväl vid föregående
riksmöte som vid riksmötet dessförinnan avstyrkt
motionsyrkanden om att regeringen skulle verka för
ett avskaffande av TV-direktivet, eftersom utskottet
inte har delat motionärernas uppfattning att så
skall ske (bet. 2000/01:KU18 och 2001/02:KU33).


Utskottets ställningstagande


Utskottet vill framhålla att EG:s TV-direktiv har
tillkommit  för  att  uppnå  den  grundläggande
harmonisering som såväl är nödvändig som tillräcklig
för att säkerställa den fria rörligheten för TV-
sändningar inom gemenskapen. Direktivet har getts en
sådan utformning att det står medlemsstaterna fritt
att gentemot de programföretag som står under dess
jurisdiktion  tillämpa  mer  detaljerade  eller
strängare  regler  för områden som omfattas av
direktivet. Utskottet anser alltjämt inte att TV-
direktivet skall avvecklas. Motion K333 (yrkande 10)
bör därför avslås.

Reklamtid i radio och TV

Utskottets förslag i korthet

Utskottet  avstyrker  en  motion  om att
regleringen av reklamtid i radio och TV bör
avvecklas. Därutöver avstyrker utskottet en
motion om ändring av reglerna om reklamtid i
kommersiell     lokalradio.    Jämför
reservationerna 5 och 6.

Motionerna


I motion 2002/03:K333 av Kent Olsson m.fl. (m) yrkas
att riksdagen beslutar om avveckling av regleringen
av tiden för reklam i radio- och TV-sändningar i
enlighet med vad i motionen anförs (yrkande 9). Den
senaste utdelningen  av  sändningstillstånd  för
marksänd digital TV visar enligt motionärerna det
absurda i svenska reklamregler, i och med att
programbolag verksamma i andra länder också har
tilldelats sändningstillstånd. Programbolagen kommer
att lyda under respektive lands reklamregler, vilket
innebär att andra länders samt svensk lag kommer att
vara tillämplig inom samma sändningsform i Sverige.
En översyn av reklamreglerna är därför nödvändig.
Vidare anser motionärerna att utvecklingen har visat
att hela lagstiftningen på området är föråldrad. Den
kanal som väljer att sända för mycket reklam kommer
enligt motionärerna snabbt att förlora tittare  och
anpassa sig till vad som är en rimlig kombination av
reklam, avgifter och motsvarande. Regleringen av
tiden för reklam bör därför avvecklas, såväl i
svensk lagstiftning som i EU:s TV-direktiv.

I motion 2002/03:K373 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om förändrade
regler för reklamtid i den kommersiella radion
(yrkande 6). Enligt motionärerna  finns det en
självreglerande nivå för hur mycket radiokonsumenten
vill stå ut med av reklambudskap. De föreslår därför
att reglerna på området lättas upp. Motionärerna
anser att man bör kunna tolerera en generell regel
om 15 % av sändningstiden kombinerad med möjligheten
att sända upp till 12 minuters reklam per timme
under sex timmar per dygn.


Bakgrund


Gällande bestämmelser

TV-direktivet

I tidigare avsnitt finns en redogörelse för rådets
direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober  1989 om
samordning av vissa bestämmelser som fastställts i
medlemsstaternas lagar och andra författningar om
utförandet av sändningsverksamhet för television,
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
97/36/EG (TV-direktivet).  Direktivet  innehåller
bl.a. bestämmelser om reklam.

I artikel 18.1 föreskrivs att den sammanlagda
sändningstiden för köp-TV-inslag, reklaminslag och
andra former av reklam inte får överstiga 20 % av
den dagliga sändningstiden. Härifrån undantas dock
sändningsblock för köp-TV i enlighet med artikel
18a. Av denna artikel framgår att sändningsblock för
köp-TV i en kanal som inte uteslutande är avsedd för
köp-TV skall ha en sammanhängande varaktighet av
minst 15 minuter.
Enligt artikel 18.1 gäller vidare i fråga om
reklaminslag att dessa inte får överstiga 15 % av
den dagliga sändningstiden.

Svenska regler

Enligt 5 § radio- och TV-lagen gäller som huvudregel
att annonser får sändas högst 8 minuter under en
timme mellan hela klockslag. I TV-sändning får denna
tid dels under sändningstiden mellan 19.00 och
24.00, dels i rena undantagsfall utsträckas till
högst 10 minuter. Om sändningstiden inte omfattar en
timme mellan hela klockslag får annonser sändas
under högst 10 % av den tiden.

Vidare sägs i andra stycket att annonser får
sändas i en  TV-sändning under högst 10 % av
sändningstiden per dygn.

Tidigare riksdagsbehandling

I  samband  med  behandlingen  av  regeringens
proposition  1999/2000:55 Kommersiell  lokalradio
under våren 2000 avstyrkte utskottet motionsyrkanden
om ändrade regler för reklamtider i radio och TV.
Utskottet konstaterade att det ingick i Digital-TV-
kommitténs  uppdrag  att  ta  fram  minst  två
utvärderingsrapporter  där  det  skulle ingå en
ekonomisk analys av sändningsverksamheten  (dir.
1997:134).  Analysen  skulle  bl.a.  omfatta
sändningskostnaderna  och  programföretagens  och
konsumenternas  intresse  och  betalningsvilja.
Utskottet,  som  förutsatte  att  frågan  om
reklamtiderna i kommersiell radio och TV också i
övrigt följdes inom Regeringskansliet, var inte
berett att då förorda förändrade regler för reklam i
radio och TV (bet. 1999/2000:KU15 s. 18).

Utskottet behandlade också under riksmötet 2000/01
ett motionsyrkande om ändrade regler för reklamtid i
kommersiell lokalradio (bet. 2000/01:
KU22).  Liksom vid behandlingen under riksmötet
1999/2000  förutsatte  utskottet  att frågan om
reklamtider för kommersiell lokalradio följs inom
Regeringskansliet. Motionen avstyrktes därför.
Under föregående riksmöte behandlade utskottet
propositionen 2001/02:82 Ändrade regler om annonser
i TV-sändningar med förslag till ändringar i radio-
och TV-lagen om hur annonser får sättas in i TV-
sändningar.  Utskottet delade härvid regeringens
bedömning att någon ändring av reglerna om mängden
tillåten reklam inte var påkallad. Därmed avstyrkte
utskottet motioner med yrkanden om att riksdagen
skulle besluta om avveckling av regleringen av tiden
för reklam i radio och TV-sändningar. Utskottet
ansåg inte heller att reglerna om reklamtid för den
kommersiella  lokalradion  skulle avvecklas  och
avstyrkte ett sådant motionsyrkande.
I detta sammanhang behandlade utskottet också en
motion med yrkande om en förnyad översyn av reglerna
för reklam för olika medier i Sverige. Utskottet
ville härvid framhålla att en utbyggnad av de
digitala sändningarna i enlighet med Digital-TV-
kommitténs förslag, dvs. av sändningarna av public
service-program till full befolkningstäckning och
med utnyttjande så långt som möjligt av det övriga
sändningsutrymmet med ett utbud av kommersiella
program, kan förväntas medföra  behov  av  nya
överväganden kring reklamreglerna. Utskottet ville
också erinra om uppdraget  till utredningen om
översyn  av radio- och TV-lagen (Ku  2000:01).
Uppdraget rör  bl.a.  frågor  om  jurisdiktion,
tillämplighet  av  tillståndsvillkor  för  vissa
sändningar och placering av sponsringsmeddelanden
(dir. 2000:43 och 2001:11). Vidare kunde regeringen
förväntas inom kort tillkalla en utredning om en
grundlig översyn av lagen om koncessionsavgifter.
Mot denna bakgrund ansåg utskottet att det inte
fanns något behov av att nu förorda en förnyad
översyn av reglerna för reklam för olika medier i
Sverige i enlighet med vad som anfördes i motionen.
Den avstyrktes därför.
Därutöver ansåg utskottet  att  det inte var
påkallat att nu förorda någon ändring av reglerna
för reklamtid i den kommersiella lokalradion, utan
utskottet utgick liksom tidigare från att frågan
följdes inom Regeringskansliet. Utskottet avstyrkte
därför också en motion med ett sådant yrkande.

Utskottets ställningstagande


Utskottet vidhåller sin tidigare bedömning att en
avveckling av regleringen för reklamtid i radio- och
TV-sändningar inte bör ske. Motion K333 (yrkande 9)
avstyrks därför.

Vidare anser utskottet alltjämt att någon ändring
av  reglerna  för reklamtid i den kommersiella
lokalradion inte är påkallad. Även motion K373
(yrkande 6) bör därför avslås.

Regler om reklam riktad till barn


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker en motion om att Sverige
aktivt bör verka för att EG:s TV-direktiv
skall omfatta regler om reklam riktad till
barn. Någon åtgärd från riksdagens sida är
enligt utskottet inte påkallad.

Motionen


I motion 2002/03:L343 av Monica Green m.fl. (s)
yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om att Sverige
aktivt bör medverka till att EU:s direktiv om TV och
regler för reklam även omfattar regler för reklam
riktad till barn (yrkande 1). Motionärerna påpekar
att Sverige är ganska ensamt i EU om förbud mot
barnreklam i TV. Den förhärskande inställningen
bland EU-länderna är enligt motionärerna dock att
reklam inte är bevisat skadligt för barn, att det är
viktigt  att  värna  om  TV-industrin  och att
självsanering är det bästa sättet för att få bort de
värsta inslagen. Motionärerna anför att Sverige bör
medverka till att EU:s nya direktiv även omfattar
reklam riktad till barn.


Bakgrund


Under det svenska ordförandeskapshalvåret har barn
och ungas situation i det nya medielandskapet hört
till de prioriterade frågorna. Ett resultat av detta
var att den för Sverige viktiga profilfrågan om barn
och TV-reklam tydliggjordes på den politiska agendan
inför det kommande arbetet med revideringen av TV-
direktivet. Barn och TV-reklam var föremål för
debatt vid det informella kulturministermötet i
Falun den 20–22 maj 2001, där ett brett stöd gavs
för att barn behöver visas särskild hänsyn när det
gäller reklam. Dessförinnan hade frågan diskuterats
på expertnivå vid seminariet Barn och unga i det nya
medielandskapet i Stockholm den 12–13 februari samma
år. Expertseminariet arrangerades av det svenska
ordförandeskapet i samarbete med kommissionen. Mötet
samlade  drygt  200  företrädare för branscher,
intresseorganisationer och myndigheter från hela
Europa. Även kandidatländerna var representerade
(skr. 2001/02:160 s. 231).

Som redovisats ovan har Europeiska kommissionen den
6 januari 2003 avlämnat den fjärde rapporten om
tillämpningen av TV-direktivet. I denna konstateras
att rådet den 11 november 2002 antog slutsatserna om
översynen av TV-direktivet och betonade den breda
enigheten om att det finns behov av omfattande
förberedelser innan man utarbetar några kommande
förslag gällande direktivet. Av det till rapporten
bifogade  arbetsprogrammet  framgår  bl.a.  att
kommissionen under första kvartalet 2003 kommer att
inleda ett samråd som står öppet för samtliga
berörda parter och till vilket kandidatländerna och
deras medborgare är knutna. Inom ramen för detta
samråd kommer kommissionen under första halvåret
2003 att genomföra en rad offentliga utfrågningar
och uppmana alla berörda parter att lämna in sina
skriftliga kommentarer om de olika specifika teman
som fastställs i arbetsprogrammet. Sådana teman är
bl.a. skydd för allmänintresset i fråga om TV-reklam
samt skydd av minderåriga.


Utskottets ställningstagande


Som redovisats ovan har inom EU påbörjats ett arbete
för  att  förbereda  ett kommande förslag till
ändringar av TV-direktivet. Teman i detta arbete är
bl.a. TV-reklam samt skydd av minderåriga. Utskottet
utgår från att regeringen härvid fortsatt med kraft
verkar för att regler om reklam riktade till barn
skall införas i ett reviderat TV-direktiv. Någon
åtgärd från riksdagens sida med anledning av vad som
anförs i motion L343 (yrkande 1) är därför inte
påkallad. Motionen avstyrks i berörd del.


Koncessionsavgift för kommersiell
lokalradio


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker  en  motion  om  att
koncessionsavgifter  för  de  ursprungliga
tillstånden för kommersiell lokalradio bör
avvecklas ned till en lägre nivå. Jämför
reservation 7.

Motionen


I motion 2002/03:K373 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
yrkas att riksdagen begär att regeringen återkommer
till riksdagen med förslag till en avvecklingsplan
ned  till  en  rimlig  nivå  för  de  höga
koncessionsavgifterna som gäller för de ursprungliga
tillstånden för kommersiell lokalradio (yrkande 7).
När nu ett nytt system för tilldelning av tillstånd
har trätt i kraft talar enligt motionärerna mycket
för att  man  avvecklar  de  genomgående  höga
koncessionsavgifterna för de befintliga tillstånden
ned till en rimlig nivå.


Bakgrund


Lokalradiolagens bestämmelser i 15–17 §§ och 32–37
§§    om    avgift   fortsätter   enligt
övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i
lagen   (1992:72)  om  koncessionsavgift  på
televisionens område att gälla i fråga om tillstånd
som meddelats före den 1 juli 2000 och därefter
förlängs.

I proposition 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio
uttalade regeringen i fråga om befintliga tillstånd
att den i och för sig hade den utgångspunkten att de
nya reglerna skall gälla även dessa. Detta var dock
enligt regeringen  inte  möjligt fullt ut. För
befintliga tillstånd skulle därför den avgift som
fastställts  vid auktionsförfarande betalas även
under kommande tillståndsperioder. För nya tillstånd
skulle en koncessionsavgift om 40 000 kr per år
betalas. Avgiften skulle justeras årligen med hänsyn
till konsumentprisindex.
Av propositionen framgick att den årliga avgiften
för att sända lokalradio varierade som ett resultat
av auktionerna mellan minimiavgiften 21 300 kr och 3
369 100 kr. Den genomsnittliga avgiften uppgick till
1,4  miljoner  kronor  per  år.  Flertalet  av
programföretagen har uppvisat förluster fram till
utgången av år 1998. Lagrådet ansåg att det från
principiella utgångspunkter kunde ifrågasättas att
avgiftsbestämmelserna  i  lokalradiolagen  skulle
fortsätta att gälla allt framgent eftersom det
medförde att mycket stora avgiftsskillnader kunde
förekomma även sedan kraven på programinnehåll m.m.
blivit enhetliga. Enligt Lagrådet borde det finnas
en sluttidpunkt även för de avgifter  som  de
nuvarande tillståndshavarna betalade, lämpligen vid
utgången av år 2008. Regeringen framhöll å sin sida
att de nya bestämmelserna syftade till att stimulera
mångfald och lokal förankring inom den kommersiella
lokalradion. Ökade krav skulle ställas på de nya
tillståndshavarna  som  fick  sitt  tillstånd i
konkurrens. Krav på programinnehåll som kan ställas
i form av tillståndsvillkor avseende eget material
och program med lokal anknytning skulle bara bli
tillämpliga  på de nya tillstånden. Mot  denna
bakgrund ansåg  regeringen  att den avgift som
fastställts vid auktionsförfarandet borde gälla för
de  befintliga  tillstånden även under kommande
avtalsperioder. Vidare anfördes att den som bedrev
verksamhet inom lokalradion alltid har möjlighet att
frånträda sitt tillstånd och ansöka på nytt enligt
det nya regelsystemet.
Vid  sin  behandling av propositionen anförde
konstitutionsutskottet att det med hänvisning till
den nyss angivna bakgrunden inte var berett att
förorda en annan lösning av avgiftsfrågan än den som
regeringen föreslog (bet. 1999/2000:KU15).
Under föregående riksmöte behandlade utskottet ett
motionsyrkande med ett liknande innehåll som det nu
aktuella (bet. 2001/02:KU33 s. 32–33). Utskottet
anförde att när det gäller frågan om avgifter
beträffande tillstånd som meddelats före den 1 juli
2000 vidhöll utskottet sin tidigare bedömning som
kommit till uttryck i betänkandet 1999/2000:KU15.
Utskottet var således inte berett att förorda någon
förändrad  utformning av bestämmelserna  rörande
avgifter för  sådana  tillstånd  och  avstyrkte
motionen.

Utskottets ställningstagande


Utskottet vidhåller sin tidigare bedömning att någon
förändring av reglerna om koncessionsavgifter för de
ursprungliga  tillstånden  att sända kommersiell
lokalradio inte bör ske. Motion K373 (yrkande 7)
avstyrks således.


Koncessionsavgift för TV


Utskottets förslag i korthet

Med hänvisning till pågående utredningsarbete
avstyrker utskottet en motion om ändrade
regler gällande koncessionsavgift för TV.
Jämför reservation 8.

Motionen


I motion 2002/03:K373 av Ingvar Svensson m.fl. yrkas
att riksdagen beslutar att 4 § första stycket lagen
(1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och
radions område skall ha den lydelse som framgår av
bilaga 1 till motionen (yrkande 8). Yrkandet innebär
att lydelsen i den nämnda paragrafen ändras på så
sätt att orden ”och i sändningar som i huvudsak
överensstämmer med dessa sändningar” utgår. Enligt
motionärerna finns det inte något som helst sakligt
skäl att ta ut koncessionsavgift på intäkter av
sändningar med  digital  teknik, eftersom någon
ensamrätt inte föreligger. Motionärerna anser att
det är uppenbart att lagen i denna del strider mot
generalitetsprincipen  genom  att  lagstiftningen
endast kommer att gälla en enda TV-kanal, men inte
någon  av  de övriga likställda. Vidare  anför
motionärerna att det kan vara fråga om olaglig
särbeskattning. Bestämmelsen kan också vara i strid
med EG-rätten, t.ex. kan uttalade skillnader i
skattebelastning som gynnar vissa företag ses som
ett statsstöd i EG-rättslig mening.


Bakgrund


Gällande bestämmelse, m.m.

Enligt 4 § lagen (1992:72) om koncessionsavgift på
televisionens och radions område gäller sedan den 1
juli  2002  att  den  rörliga  delen  av
koncessionsavgiften beräknas för ett kalenderhalvår
i sänder. Den är beroende av de intäkter som utgör
vederlag till programföretaget för att det sänder
annonser i sändningar som sker med stöd av tillstånd
enligt 2 kap. 2 § första stycket radio- och TV-lagen
(1996:844) att sända televisionsprogram med analog
sändningsteknik och i sändningar som i huvudsak
överensstämmer med dessa sändningar.

Lagen   (1992:72)  om  koncessionsavgift  på
televisionens    och    radions    område,
koncessionsavgiftslagen, trädde i kraft den 1 mars
1992. Enligt 1 § i lagens lydelse före den 1 juli
2001  skulle  koncessionsavgift  betalas av ett
programföretag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 §
första stycket radio- och TV-lagen (1996:844) att
sända TV-program i hela landet under förutsättning
att företaget har rätt att sända reklam i sådan
sändning  och  är  ensamt  om  denna  rätt.
Koncessionsavgiften på televisionens område består
enligt 2–4 §§ koncessionsavgiftslagen av dels en
fast  del, dels en rörlig del som baseras på
reklamintäkterna. Den fasta avgiften uppgår enligt 3
§ till 4 167 000 kr per månad. Den rörliga avgiften
är enligt 4 § beroende av de intäkter som utgör
vederlag till programföretaget för att det sänder
annonser. Avgiften tas ut med olika procentsatser
beroende på annonsintäkternas storlek. Den fasta
avgiften och  beloppsgränserna  för den rörliga
avgiften  justeras  årligen  med  hänsyn  till
utvecklingen av konsumentprisindex.

Den 11 november 1991 gavs Nordisk Television AB
(senare namnändrat till TV 4 AB) tillstånd att här i
landet sända televisionsprogram i rundradiosändning.
Enligt det avtal som ingicks i samband med att
tillståndet gavs, åtog sig bolaget att använda ett
sändarnät som skulle byggas ut till att nå ungefär
99,8 % av Sveriges befolkning. I avtalet angavs
vidare att företaget fick sända reklam mot vederlag
och program mot betalning men att detta endast fick
ske under annonstid.
Tillståndet gällde ursprungligen till utgången av
februari 1998, men ersattes den 12 december 1996 av
ett nytt tillstånd. Detta tillstånd utformades med
stöd av bestämmelserna i radio- och TV-lagen som
hade trätt i kraft den 1 december samma år. Det nya
tillståndet innebar att det tidigare avtalet med TV
4  AB  upphörde  att  gälla  och  ersattes av
tillståndsvillkor. Tillståndet har förlängts och
gäller nu t.o.m. den 31 december 2005. Enligt
tillståndet har TV 4 AB rätt att ”i hela landet,
under hela dygnet samtidigt sända ett program”.
Minst 98 % av den fast bosatta befolkningen skall
kunna ta emot sändningarna via marknätet. Programmen
skall enligt sändningstillståndet även distribueras
genom satellit till den del av befolkningen som inte
utan stora kostnader kan nås av utsändningarna från
marksändare. Eftersom kabelföretagen är skyldiga att
vidaresända  TV 4 AB:s analoga sändningar utan
kostnad  för  själva  mottagningen  distribueras
programmen även via kabel. Eftersom inget annat
programföretag har haft regeringens tillstånd att
under åren 1992–2000 sända rikstäckande TV-program
med reklam har TV 4 AB under denna tidsperiod varit
skyldigt att betala koncessionsavgift. Avgiften har
under dessa år  beräknats  på  grundval av de
annonsintäkter TV 4 AB erhållit från  samtliga
sändningar (marknätet, satellit och kabel).
Sändningar av marksänd digital-TV påbörjades under
år 1999 i fem områden i landet, men det var först
under år 2000 som sändningarna hade nått full
omfattning med ca 18 TV-kanaler i samtliga dessa
områden. I november 2000 beslutade riksdagen att de
digitala TV-sändningarna skulle få byggas ut i hela
landet  (prop.  2000/01:1  utg.omr.  17,  bet.
2000/01:KrU1,  rskr. 2000/01:01). Regeringen har
därefter gett bl.a. de TV-företag som tidigare hade
rätt att sända i samtliga fem områden rätt att sända
i hela landet. Antalet hushåll som tar emot marksänd
digital-TV uppgår i dag till ca 100 000.
Riksdagen beslutade våren 2001 (bet. 2000/01:KU26,
rskr.  2000/01:277)  om  en  ändring  i  1  §
koncessionsavgiftslagen,   som   innebar   att
skyldigheten  att  betala koncessionsavgift till
staten skulle omfatta programföretag som enligt 2
kap. 2 § första stycket radio- och TV-lagen har
tillstånd att sända TV-program med reklam i hela
landet med analog sändningsteknik. Detta skulle,
liksom tidigare, endast gälla om företaget är ensamt
om denna rätt här i landet. I propositionen (prop.
2000/01:132) angav regeringen att det inte fanns
skäl att för närvarande skilja på reklamintäkter som
härrör från analoga respektive digitala sändningar,
eftersom de digitala sändningarna vid denna tidpunkt
endast nådde ett begränsat antal tittare. Riksdagen
beslutade också en ändring i 4 § samma lag som
innebär att den rörliga avgiften beräknas för ett
kalenderhalvår  i  sänder. Vidare gav riksdagen
regeringen till känna att en grundlig översyn av
reglerna för koncessionsavgift borde göras och att
regeringen skyndsamt borde utreda möjligheten att
koncessionsavgift  endast  skall  betalas  för
sändningar av reklam med analog sändningsteknik. De
nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2001.
Vid beräkningen av den rörliga avgiftens storlek
enligt 4 § koncessionsavgiftslagen görs det för
närvarande ingen åtskillnad mellan reklamintäkter
som härrör från sändningar som sker med stöd av ett
tillstånd enligt 2 kap. 2 § radio- och TV-lagen där
utsändningen  sker med analog teknik och andra
sändningar. Samtliga intäkter som ett programföretag
haft för att det sänt annonser ingår således i
beräkningsunderlaget.  Detta  gäller  oavsett om
sändningen sker med stöd av sändningstillstånd i
marknätet eller inte och oavsett om den sker med
analog eller digital teknik.

Frågan om koncessionsavgiften är att betrakta som en
skatt  diskuteras i propositionen 1991/92:78 om
koncessionsavgift på televisionens område m.m. I
lagrådsremissen hade uttalats att en avgift av detta
slag inte motsvaras av någon direkt motprestation
från statens sida, varför pålagan utgör en skatt i
regeringsformens mening och måste regleras i lag.
Lagrådet framhöll dock att eftersom avgiften kan ses
som ett vederlag för en, som det får förmodas
värdefull, ensamrätt att sända reklam i television
här i landet, denna bedömning måhända inte var helt
självklar. Lagrådet stannade emellertid vid samma
slutsats som dragits i remissen. Till vad som
tidigare anförts i frågan ville departementschefen
bara tillägga att det förhållandet att det vederlag
staten betingar sig så klart överstiger kostnaderna
talar för att det är fråga om en skatt. Det är ju
också så att ensamrätten är beroende av en tvingande
reglering från det allmännas sida.

Tidigare riksdagsbehandling

Under    föregående   riksmöte   behandlade
konstitutionsutskottet  propositionen  2001/02:170
Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens
område. I propositionen föreslogs en ändring i 4 §
koncessionsavgiftslagen med innebörd att den rörliga
delen av koncessionsavgiften skall grundas endast på
intäkter från annonser i sändningar som sker med
stöd av tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket
radio- och TV-lagen att sända televisionsprogram med
analog sändningsteknik och i  sändningar som i
huvudsak  överensstämmer  med  dessa.  Utskottet
behandlade i detta sammanhang en motion med ett
liknande yrkande som den  nu aktuella. I sitt
ställningstagande  delade  utskottet  regeringens
bedömning att parallellsändning av TV 4 AB:s analoga
program i det digitala marknätet för närvarande inte
torde alstra några särskilda intäkter mot bakgrund
av att annonsörernas intresse av att sända reklam i
TV 4 AB:s analoga program är en följd av att
reklamutsändningen når hela landet. Att programmet
även sänds parallellt i det digitala marknätet
saknade enligt utskottet betydelse eftersom målet
att nå ut till alla hushåll redan är uppfyllt genom
marksändningen och parallellsändningen via satellit.
Som regeringen framhållit var det därför motiverat
att den rörliga delen av koncessionsavgiften tills
vidare  beräknas  även  på  annonsintäkter från
sändningar i det digitala marknätet som i huvudsak
överensstämmer med sändningar som sker med stöd av
tillstånd att sända med analog sändningsteknik.

Utskottet  gjorde  vidare samma bedömning som
regeringen när det gäller generalitetsprincipen.
Avgiftsskyldigheten för sändningar i det digitala
marknätet gällde enligt förslaget endast sådana
sändningar som i huvudsak överensstämmer med dem som
sänds analogt med ensamrätt att sända reklam i hela
landet, och dessa sändningar kan inte anses alstra
särskilda reklamintäkter.  Avgiften kunde enligt
utskottet därför inte anses strida mot generalitets-
principen.
I likhet med regeringen ansåg utskottet inte
heller  att  förslaget  innebar  ett  otillåtet
statsstöd,  mot  bakgrund  av  att  TV 4 AB:s
konkurrenter i det digitala marknätet inte har en
särställning som liknar den som TV 4 AB har när det
gäller   den   analoga   sändningen   och
parallellsändningen och som är motivet för att
koncessionsavgift över huvud taget tas ut.
Mot  denna  bakgrund  tillstyrkte  utskottet
regeringens förslag och avstyrkte bl.a. den nämnda
motionen.
Avslutningsvis ville utskottet emellertid erinra
om vad utskottet anförde våren 2001 om att starka
skäl – mot bakgrund av en ökad andel av digitala
sändningar – talar för en åtskillnad när det gäller
reklamintäkter som härrör från analoga respektive
digitala sändningar. Utskottet ville understryka
vikten av att beredningsarbetet med anledning av den
grundliga   översyn   av   reglerna   för
koncessionsavgiften som begärdes i sammanhanget och
som regeringen nu beslutat om bedrivs skyndsamt.

Utredning

Regeringen beslutade den 14 mars 2002  att en
särskild utredare skall göra en översyn av reglerna
för koncessionsavgift på televisionens område (dir.
2002:44). Utredaren skall beskriva förändringarna
inom TV-området och analysera vilka konsekvenser
utvecklingen haft för konkurrenssituationen på TV-
reklammarknaden. Utredaren skall också analysera hur
konkurrenssituationen  på  TV-reklammarknaden kan
komma att påverkas av skiftet från analog till
digital sändningsteknik. Slutligen skall utredaren
överväga  behovet  av  att ändra reglerna  för
koncessionsavgift på TV-området, dels beträffande
avgiftsskyldigheten,  dels  beträffande avgiftens
storlek och hur avgiften skall beräknas.

I direktiven framhålls bl.a. att digitaliseringen
av  marknätet  kan  få till effekt att  flera
reklamfinansierade TV-kanaler får samma räckvidd som
TV  4.  I takt med att tillgången  till  och
användningen av de digitala marksändningarna ökar
kan TV 4 AB:s särställning som rikstäckande reklam-
TV-kanal komma att förändras. Om utredaren kommer
fram  till  att  avgiftsskyldighet  fortsatt är
motiverad skall utredaren föreslå hur stor avgiften
skall vara och hur den skall beräknas för att fylla
avsedd konkurrensreglerande funktion.
Uppdraget skall redovisas senast den 30 april
2003.

Utskottets ställningstagande


Som redovisats ovan kommer
utredningen om en översyn av
reglerna för koncessionsavgift på
televisionens område, som
tillkallats på riksdagens begäran,
inom kort att redovisa sitt uppdrag.
Detta arbete bör enligt utskottets
mening inte föregripas. Motion K373
(yrkande 8) avstyrks därför.


Granskningsnämnden för radio och TV


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  avstyrker  en  motion  om att
verksamheten vid Granskningsnämnden för radio
och TV bör utvärderas. Jämför reservation 9.

Motionen


I motion 2002/03:K373 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
yrkas att riksdagen begär att regeringen genomför en
allsidig och relevant utvärdering av verksamheten
hos Granskningsnämnden för radio och TV (yrkande 2).
Enligt motionärerna är det viktigt att statliga
myndigheter seriöst ägnar sig åt det som de är
tillsatta att sköta. Motionärerna anser att det
finns  en  risk  för att granskningen över en
tidsperiod leder till avtrubbning vid de olika
bedömningarna. Därför borde det nu vara dags att
genomföra en allsidig och relevant utvärdering av
Granskningsnämndens  verksamhet.  Det bör enligt
motionärerna ges regeringen till känna.


Bakgrund


Gällande regler, m.m.

Enligt 9 kap. 2 § radio- och TV-lagen övervakar
Granskningsnämnden för radio och TV genom granskning
i efterhand om sända program står i överensstämmelse
med lagen och de villkor  som  kan gälla för
sändningarna.

Granskningsnämndens   verksamhet  regleras   i
förordningen  (1994:728)  med  instruktion  för
Granskningsnämnden för radio och TV.

Enligt 1 § har nämnden till uppgift att utöva
tillsyn  över  efterlevnaden  av  regler  för
sändningarnas innehåll i fråga om ljudradio- och TV-
sändningar till allmänheten. I granskningen ingår
kontroll av den som på grund av tillstånd enligt 2
kap. 2 § första och tredje–femte styckena radio- och
TV-lagen (1996:844) har rätt att sända ljudradio-
och TV-program, utövar denna rätt i enlighet med det
tillstånd  för  programverksamheten  som gäller.
Nämnden skall också följa innehållet i utländska
ljudradio- och TV-sändningar som riktas till den
svenska allmänheten.
Vidare sägs i 4 § att nämnden granskar program
efter anmälan eller på eget initiativ.
Nämnden skall enligt 6 § se till att information
om beslut av större vikt eller principiell betydelse
sprids till allmänheten.

Granskningsnämnden har vidare i uppgift att bedöma
om   SVT:s,   SR:s,   UR:s  och  TV  4:s
uppföljningsrapporter  ger  statsmakterna  och
allmänheten  tillräcklig  information  om  hur
programföretagen levt upp till de krav och syften
som  regeringen  angett  i sändningstillstånden.
Nämnden publicerar också regelbundet rapporter och
informationsmaterial.

Tidigare riksdagsbehandling

Under riksmötet 1999/2000 behandlade utskottet en
motion med liknande innehåll som den nu aktuella.
Utskottet hänvisade då till regeringens redogörelse
år 1999 för behandlingen av riksdagens skrivelser
till regeringen (skr. 1998/99:75), där det anfördes
att det inom Kulturdepartementet pågick en översyn
av  myndighetsstrukturen på medieområdet. Vidare
anförde  utskottet  att  det,  enligt  vad
kulturministern hade framhållit i riksdagen den 24
februari 2000 när det gällde det pornografiska
utbudet i televisionen, pågick  en  analys  av
lagstiftning,  regelverk  och  tillämpning  inom
Regeringskansliet. Regeringen skulle återkomma så
snart analysen var klar. Utskottet ansåg att detta
arbete borde avvaktas och avstyrkte motionen.

Även under det därpå följande riksmötet behandlade
konstitutionsutskottet en liknande motion. Utskottet
vidhöll sin inställning att pågående arbete med
myndighetsstruktur  och  pornografifrågan  borde
avvaktas och avstyrkte motionen (bet. 2000/01:KU18
s. 36).
Konstitutionsutskottet  behandlade  också  en
liknande motion under föregående riksmöte. Utskottet
vidhöll  sitt  tidigare  ställningstagande  och
avstyrkte motionen (bet. 2001/02:KU33 s. 25).

Övrigt

I budgetpropositionen för 2002 anförde regeringen
att verksamheterna inom Granskningsnämnden för radio
och   TV,   Statens   biografbyrå   samt
Våldsskildringsrådet fyller en viktig funktion i
strävandena  att motverka skadligt medieinnehåll
(prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, s. 119). Regeringen
erinrade om att Våldsskildringsrådet sprider kunskap
och medvetenhet om dessa frågor genom sin verksamhet
samt att Granskningsnämnden och Biografbyrån har i
uppgift  att  övervaka  efterlevnaden  av  de
bestämmelser som rör våldsskildringar och pornografi
i radio och TV respektive film. Enligt regeringen
var regelverken föremål för överväganden.

När det gäller politikens inriktning under 2003
avseende skadligt medieinnehåll anför regeringen i
budgetpropositionen att arbetet med att modernisera
uppdraget  till Våldsskildringsrådet kommer  att
breddas och intensifieras (prop. 2002/03:1, utg.omr.
17, s. 101).

Utskottets ställningstagande


Utskottet är inte berett att i enlighet med vad som
anförs i motion  K373  (yrkande 2) förorda en
utvärdering  av  Granskningsnämndens  verksamhet.
Motionen bör därför avslås i berörd del.


Sändningar i TV 4


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker  en motion om utökad
textning av program i
TV 4. Någon åtgärd från riksdagens sida är
enligt  utskottet  inte  påkallad.  Med
hänvisning till tidigare bedömning avstyrker
utskottet vidare en motion  om regionala
sändningar i TV 4. Jämför reservation 10.

Textade program i TV 4


Motionen

I motion 2002/03:K404 av Roger Karlsson (c) yrkas
att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att det i TV 4:s nya
sändningstillstånd från 2005 skall framgå att alla
program som sänds i TV 4 skall vara textade senast
år  2010.  Motionären  påpekar  att  gällande
sändningstillstånd endast kräver att TV 4 skall göra
stora underhållningsprogram och svensk  dramatik
tillgängliga.  Vidare anför motionären att FN:s
standardregler framhåller att staterna skall se till
att massmedier är tillgängliga för människor med
funktionsnedsättning. Han pekar också på att den
nationella  handlingsplanen för handikappolitiken
konstaterar att  de krav som ställs på public
service-bolagen skall  vara vägledande även för
kommersiella TV-bolag.

Bakgrund

Sändningstillstånd

Regeringen beslutade den 20  december  2001 om
sändningstillstånd för Sveriges Television AB (SVT
för perioden den 1 januari 2002 t.o.m. den 31
december 2005. Som villkor för sändningarna anges
bl.a. att SVT:s insatser för att göra programmen
tillgängliga för funktionshindrade skall öka under
tillståndsperioden jämfört med år 2001 (14 §). Minst
50 % av sändningstiden för förstagångssändningar med
svenskt ursprung bör vara textad vid utgången av
tillståndperioden.

Samma dag beslutade regeringen också om tillstånd
för  TV 4 AB att sända rikstäckande  marksänd
television  med  analog  teknik.  Under 5 § i
tillståndet anges som villkor att TV 4 skall göra
stora underhållningsprogram och svensk TV-dramatik
tillgängliga för funktionshindrade i minst samma
omfattning som  under  1996.  Verksamheten  för
funktionshindrade  skall under tillståndsperioden
utökas i den mån nya tekniska förutsättningar gör
detta möjligt inom ramen för oförändrade kostnader.

Tidigare riksdagsbehandling

I  proposition  1999/2000:79  Från patient till
medborgare  –  en  nationell handlingsplan  för
handikappolitiken föreslog regeringen nationella mål
och inriktning för handikappolitiken. Härvid bedömde
regeringen  att  statens  insatser  för  ökad
tillgänglighet   till   kultursektorn   för
funktionshindrade behövde förstärkas. När det gällde
TV-området ansåg regeringen att de krav som ställs
på public service-bolagen  att  göra programmen
tillgängliga  för  funktionshindrade skall  vara
vägledande  även  för  de  privata  TV-bolagen.
Regeringen avsåg att verka i denna riktning (a.
prop. s. 103).

I samband med  socialutskottets behandling av
propositionen avlämnade kulturutskottet ett yttrande
(yttr.  1999/2000:KrU4y)   När   det  gällde
tillgänglighet  till  radio  och  TV  hänvisade
kulturutskottet till att det framgick av direktiven
för den särskilde utredaren, som då arbetade med
underlag för besluten om nya sändningstillstånd för
public service-bolagen, att en utgångspunkt i hans
arbete borde vara att radio- och TV-programmens
tillgänglighet  skulle  öka.  Utredaren  skulle
undersöka om det behövde ställas ytterligare krav på
programföretagen i detta hänseende och föreslå hur
sådana krav i så fall skulle utformas. Vidare
förutsatte utskottet att utredaren skulle lägga fram
ett sådant underlag som gjorde det möjligt för den
parlamentariska  beredningsgruppen,  som  skulle
bearbeta utredarens förslag, att ange vilka krav som
skulle kunna ställas på SVT för att synskadade,
andra läshandikappade, hörselskadade och döva skulle
få  bättre  möjligheter  att  ta del av SVT:s
programutbud under den kommande tillståndsperioden.
Utskottet ansåg mot bakgrund av det anförda att
något tillkännagivande till regeringen om hörbara
textremsor  och  ökad  medietillgänglighet  för
funktionshindrade, som begärdes i fyra motioner,
inte var påkallat.
Socialutskottet  ställde sig bakom regeringens
inriktning på området och såg positivt på att
statens insatser  för  ökad  tillgänglighet för
funktionshindrade till kultursektorn  förstärktes
(bet.  1999/2000:SoU14 s. 62). I övrigt delade
utskottet kulturutskottets bedömningar och avstyrkte
motionerna.
Under   föregående   riksmöte   behandlade
kulturutskottet  motioner  som  rörde  Sveriges
Televisions AB:s programtextning (2001/02:KrU11 s.
21 f.). Utskottet erinrade om sitt ställningstagande
våren 2001. Då instämde utskottet i den uppfattning
som  framfördes  av  regeringen  i  proposition
2000/01:94  Radio och TV i allmänhetens tjänst
2002–2005 och i då aktuella motioner som syftade
till att andelen textade program av det totala
rikssända utbudet med svenskt ursprung skulle öka
påtagligt. Utskottet utgick från att andelen textade
förstagångssända program med svenskt ursprung skulle
öka  till  minst  hälften  under  den kommande
tillståndsperioden (bet. 2000/01:KrU8 s. 32). Vidare
påpekade  utskottet  att  det  ankommer  på
Granskningsnämnden att tillse att programföretaget
efterlever  villkoren  i  sändningstillståndet.
Utskottet ansåg sig också kunna utgå från att den
ännu icke tillsatta parlamentariska kommitté som
skall få i uppgift att förbereda sändningstillstånd
för tiden efter år 2005 följer upp det aktuella
sändningsvillkoret samt att kommittén tar ställning
till om ytterligare utökning av programtextningen
skall aktualiseras inför nästa tillståndsperiod.
Därmed ansåg utskottet att riksdagen inte nu borde
göra något uttalande i denna fråga. Motionerna
avstyrktes.

Övrigt

Regeringen anför i skrivelsen 2002/03:25 Uppföljning
av   den   Nationella   handlingsplanen  för
handikappolitiken när det gäller sina fortsatta
insatser på radio- och TV-området  att det är
angeläget att radio- och TV är tillgängligt för alla
(s.   65).   Regeringen   framhåller   att
teknikutvecklingen kan innebära att tillgängligheten
till TV- och radioprogram ökar i framtiden och
regeringen följer noggrant utvecklingen på området.
Vidare anför regeringen att den avser att tillsätta
en parlamentarisk kommitté som får i uppdrag att
utifrån en bred och djupgående omvärldsanalys göra
en samlad översyn av public service-uppdraget och
public  service-företagens  förutsättningar  att
uppfylla detta uppdrag i en ny och föränderlig
mediesituation.  Uppdraget  har  aviserats  i
propositionen om en radio och TV i allmänhetens
tjänst (prop. 2000/01:94, bet. 2000/01:KrU8, rskr.
2000/01:268).

Vid en muntlig information inför utskottet har
Kulturdepartementet upplyst att kommittén om en
samlad översyn av public service-uppdraget inom kort
skall tillkallas.

Kulturminister Marita Ulvskog har i svar den 5 mars
2003  anfört  följande  på  en skriftlig fråga
(2002/03:555) gällande vad hon avser att göra för
att det i kommande sändningstillstånd för TV 4 skall
framgå att antalet förstagångssända svenska TV-
program successivt skall öka och senast år 2010 vara
textade i samtliga fall. Hon anför att regeringen
har för avsikt att genom tilläggsdirektiv ge Radio-
och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01) i uppdrag att
bl.a. överväga behovet av lagändringar för att
förbättra  tillgängligheten  till TV-program för
personer  med  funktionshinder.  Vidare  kommer
Kulturdepartementet  att  i  god  tid  inleda
diskussioner med TV 4 när det gäller utformningen av
nya tillståndsvillkor. Kulturministern kommer att
verka  för  att  frågor  som  rör  förbättrad
tillgänglighet   för   olika   grupper   av
funktionshindrade lyfts fram i beredningsarbetet
inför en ny tillståndsperiod.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att riksdagen har ställt sig
bakom regeringens mål för handikappolitiken att när
det gäller TV-området skall de krav som ställs på
public  service-bolagen  att  göra  programmen
tillgängliga för funktionshindrade  vara vägledande
även för de privata TV-bolagen. Som redovisats ovan
anges i gällande sändningstillstånd för TV 4 AB att
verksamheten  för funktionshindrade skall utökas
under tillståndsperioden i den mån nya tekniska
förutsättningar gör detta möjligt inom ramen för
oförändrade kostnader. Utskottet utgår från att
regeringen inför kommande tillståndsperiod följer
upp det aktuella villkoret för sändningarna samt tar
ställning  till  om  ytterligare  krav  på
programtextning bör aktualiseras. Någon åtgärd från
riksdagens sida i enlighet med vad som anförs i
motion K404 är därför inte påkallad. Motionen bör
således avslås.


Regionala sändningar i TV 4


Motionen

I motion 2002/03:K417 av Rune Berglund m.fl. (s)
yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om avtal med TV 4
om regionala sändningar. Motionärerna anför att TV 4
under förra året  beslutade  att lägga ned de
regionala sändningarna i Jämtlands län. Anledningen
till  detta  uppgavs  enligt motionärerna  vara
bristande lönsamhet. En ny sändningsplats öppnades i
Gävle. I och med detta uppfyller TV 4 vad som sägs i
avtalet om att regionala sändningar skall ske från
minst 16 områden. Motionärerna anser att det som
hänt visar på behovet av att staten i avtalen om
sändningstillstånd bör reglera i vilka områden som
regionala sändningar skall ske. Vidare framhåller
motionärerna att det behövs en lokal nyhetsbevakning
som motvikt till den alltför Stockholmsfixerade
mediebevakningen som riksmedierna ägnar sig åt. För
en levande samhällsdebatt är det enligt motionärerna
viktigt, även i glesbygd, att det finns olika
aktörer på mediemarknaden. Motionärerna anser att
detta bör regleras i avtal mellan staten och dem som
beviljas sändningstillstånd.

Bakgrund

Gällande regler, m.m.

För att sända TV-program med hjälp av radiovågor på
frekvens under tre gigahertz krävs enligt 2 kap. 1
och  2  §§  radio-  och TV-lagen tillstånd av
regeringen. Efter en ändring av 3 kap. 2 §, som
trädde i kraft den 1 juli 1997 (prop. 1996/97:101,
bet. 1996/97:KU19, rskr. 1996/97:208), föreskrivs i
lagen att villkor för sändningstillstånd får avse
bl.a. skyldighet att regionalt sända och producera
program.

Som villkor för TV 4 AB:s sändningstillstånd för
perioden den 1 januari 2002–den 31 december 2005
gäller bl.a. att bolaget regionalt skall sända och
producera program i minst samma antal områden och i
minst samma omfattning som under år 1996. I avtalet
med TV 4 som gällde vid den tiden fanns inga direkta
krav på regionala sändningar. TV 4 åtog sig ensidigt
att upprätta redaktioner i Malmö, Göteborg och
Norrland. Detta åtagande uppfylldes inte, utan TV 4
valde att i stället träffa avtal med ett flertal
lokala TV-stationer om att sända regionala program
på fasta tider i TV 4:s sändningar (se prop.
1996/97:101).

Tidigare riksdagsbehandling

Vid riksmötet 1997/98 behandlade utskottet en motion
om  regionala  aspekter  i  koncessionsgivningen
avseende  bl.a. TV 4. Utskottet, som avstyrkte
motionen, hänvisade till att tillståndsvillkoren för
TV 4 innehåller klara krav på regional verksamhet.
Mot denna bakgrund saknades enligt utskottets mening
anledning  för  riksdagen  att   göra  ett
tillkännagivande till regeringen om behovet  av
regionala  aspekter  i  koncessionsgivning (bet.
1997/98:KU16).

Under föregående riksmöte behandlade utskottet en
motion med ett liknande innehåll  som  den nu
aktuella. Utskottet vidhöll sin tidigare bedömning
och avstyrkte motionen (bet. 2001/02:KU33 s. 31).

Utskottets ställningstagande

Utskottet vidhåller alltjämt sin tidigare bedömning
och avstyrker motion K417.


Digital radio


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avslår en motion om digital radio
med   hänvisning    till    pågående
utredningsarbete. Jämför reservation 11.

Motionen


I motion 2002/03:K333 av Kent Olsson m.fl. (m) yrkas
att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om digital radio
(yrkande 6 delvis). Motionärerna anför bl.a. att
regeringen inte kan göra mycket åt priset  på
mottagare, men utbudet styrs av politiska regler.
Enligt motionärerna är det viktigaste vilka villkor
som ställs upp för den privata radions deltagande.
Långa  tillståndsperioder  och  möjligheter  att
förändra programutbud och ägande är av avgörande
betydelse. Motionärerna anser att långsiktighet och
förutsebarhet  måste  vara  grundläggande  i
utarbetandet av en ny ordning för digital radio.
Vidare anför motionärerna att det fortsatta arbetet
inte får låsas fast vid enbart en av möjliga
standarder och tekniker. Den i dag valda tekniken
måste förutsättningslöst prövas mot såväl nätradio
som sändningar via 3 G eller andra mobiltelefonnät.


Bakgrund


Utredning

Riksdagen beslutade år 1995 att Sveriges Radio (SR),
Utbildningsradion (UR) och privata programföretag,
efter särskilda beslut av regeringen, skulle få
påbörja försök med digitala radiosändningar (prop.
1994/95:170, bet. 1994/95:KU47, rskr. 1994/95:369).
Som motiv för beslutet anfördes bl.a. att den
digitala  tekniken  ger  bättre  ljudkvalitet,
effektivare utnyttjande av frekvensutrymme, större
tålighet mot störningar och möjlighet att sända
bilder  och  text  i  radio.  I  samband  med
riksdagsbeslutet uttalades att verksamheten skulle
utvärderas sedan mottagare funnits på marknaden
några år och företagen och allmänheten hade fått
erfarenheter av den nya tekniken.

Regeringen beslutade den 8 november 2001 att
tillkalla en särskild utredare, som i ett första
steg skulle kartlägga och analysera situationen för
den digitala distributionen av radio i Sverige och i
utlandet (dir. 2001:88). Utredaren skulle bl.a.
behandla frågor som rör den tekniska utvecklingen,
programutbud,   frekvensfördelning,   ekonomiska
aspekter, andra distributionsmetoder för digital
ljudradio än DAB (Digital  Audio Broadcasting).
Grundlagsfrågor skulle inte behandlas.
I ett andra steg skulle utredaren analysera den
digitala radions framtidsförutsättningar. I detta
andra skede skulle parlamentarisk medverkan komma
att krävas. Regeringen avsåg att återkomma i frågan
om analysens omfattning och inriktning samt om sådan
kompletterande medverkan.
Utredningen,    som    antagit    namnet
Digitalradioutredningen,  avlämnade i april 2002
delbetänkandet Digital radio – Kartläggning och
analys (SOU 2002:38).
Regeringen har därefter den 19 juni 2002 utfärdat
tilläggsdirektiv till utredningen som fr.o.m. denna
dag skall utföra sitt arbete som en parlamentarisk
kommitté  (dir.  2002:85).  Kommittén skall med
utgångspunkt i vad som framkommit i delbetänkandet
göra en samlad analys av den digitala radions
framtidsförutsättningar,  ta  ställning till den
digitala radions framtid samt lämna förslag till
lagändringar och andra  åtgärder som följer av
kommitténs överväganden. Grundlagsändringar skall
dock inte föreslås. Uppdraget skall vara slutfört
den 30 maj 2003.

Tidigare riksdagsbehandling

Kulturutskottet behandlade under föregående riksmöte
motioner  som  rörde  frågor  om  att  en
digitalradiokommitté  borde  tillsättas  samt om
åtgärder  för  att  rädda Sveriges Radios (SR)
nuvarande digitala sändningar (bet. 2001/02:
KrU11 s. 28–30).

När det gällde den första frågan utgick utskottet
från att regeringen snarast, dvs. i god tid före
valet hösten 2002, skulle utse de parlamentariker
som skulle medverka i den  andra  etappen  av
Digitalradioutredningens arbete. Med hänvisning till
det anförda avstyrkte utskottet motionerna.
I fråga om den andra frågan framhöll utskottet att
regeringen den 20 december 2001 beslutade om ett
kompletterande sändningstillstånd för SR med rätt
att sända ljudradio med digital teknik. Tillståndet
gäller fr.o.m. den
1 januari 2002 t.o.m. den 31 december 2005, eller
till dess att regeringen har fattat beslut om den
framtida användningen av frekvensutrymme för digital
ljudradio. Utskottet konstaterade vidare att det av
de anslagsvillkor för år 2002 som gäller för SR
framgår  att  programföretaget  i  avvaktan  på
regeringens ställningstagande till resultaten av den
tillsatta  Digitalradioutredningen  skall  minska
kostnaderna för de digitala sändningarna. Därefter
konstaterade utskottet att de digitala sändningarna
fortgick om än på en lägre ekonomisk nivå än vad som
gällde under föregående tillståndsperiod. Utskottet
framhöll att programföretaget, dvs. SR, ansvarar
självt för sändningarna under den tid som nämndes i
den aktuella motionen. Något särskilt riksdagens
uttalande om att regeringen skulle  rädda SR:s
digitala   sändningar   till   dess   att
Digitalradioutredningen  lämnat  förslag om  den
digitala radions framtid torde enligt utskottet inte
vara påkallat. Därmed avstyrkte utskottet motionen.

Utskottets ställningstagande


Som redovisats ovan skall Digitalradioutredningen
inom kort redovisa sitt uppdrag. Detta arbete bör
enligt utskottets mening inte föregripas. Motion
K333 (yrkande 6 delvis) avstyrks därför i berörd
del.


Must carry-skyldigheten


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker en motion om begränsning
av   must  carry-skyldigheten.   Jämför
reservation 12.

Motionen


I motion 2002/03:K333 av Kent Olsson m.fl. (m) yrkas
att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om begränsning av must
carry-principen (yrkande 11). Enligt motionärerna
finns ingen anledning att ålägga kabelägare att
kostnadsfritt distribuera kommersiella program. De
anser vidare att det kan ifrågasättas om dagens
omfattande must carry-skyldighet är förenlig med
yttrandefrihetsgrundlagen. Motionärerna anför att
kravet  på  allmänhetens tillgång till allsidig
information måste anses tillgodosett genom att de
licensbetalda public service-kanalerna SVT 1 och SVT
2 omfattas av must carry-skyldigheten. Must carry-
regeln bör enligt motionärerna därför begränsas till
enbart public service-kanalerna.


Bakgrund


Gällande bestämmelse

I 8 kap. 1 § radio- och TV-lagen finns regler om
skyldighet att vidarebefordra vissa sändningar i
kabelnät, s.k. must carry. Skyldigheten gäller sedan
den
1 februari 1999 TV-sändningar som sker med tillstånd
av regeringen, dock högst tre samtidigt sända TV-
program  från tillståndshavare  vars  verksamhet
finansieras genom TV-avgiftsmedel samt högst ett
program från andra tillståndshavare. Skyldigheten
gäller  endast  för  sändningar  för  vilka
sändningstillståndet  har  förenats med krav på
opartiskhet och saklighet samt ett villkor om ett
mångsidigt programutbud där det skall ingå nyheter.
Program som har sänts ut med endast digital teknik
behöver endast sändas vidare med samma teknik i
kabelnäten.

Tidigare riksdagsbehandling

I samband med riksdagens behandling av förslaget
till nu gällande regel om s.k. must carry-skyldighet
i    radio-   och   TV-lagen   avstyrkte
konstitutionsutskottet två motionsyrkanden som tog
sikte på att skyldigheten att vidarebefordra program
inte skulle omfatta fler program  än  de  som
finansieras genom TV-avgift, dvs. SVT 1 och SVT 2
(bet. 1998/99:KU6). Utskottet konstaterade att det i
3 kap. 1 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen
stadgas att friheten enligt första stycket att sända
program genom tråd inte hindrar att det i lag
meddelas föreskrifter i fråga om skyldighet för
nätinnehavare att ge utrymme för vissa program i den
utsträckning det behövs med hänsyn till allmänhetens
intresse av tillgång till allsidig upplysning. Det
fanns enligt  utskottet således ett uttryckligt
grundlagsstöd för bestämmelsen om sändningsplikt i 8
kap. 1 § radio- och  TV-lagen. Grundlagsstödet
förutsätter dock att vidaresändningar behövs med
hänsyn till allmänhetens tillgång till allsidig
upplysning.  Enligt  utskottets  mening  innebar
regeringens  förslag  att  skyldigheten  att
vidarebefordra TV-sändningar i kabelnät skulle få en
rimlig omfattning när de digitala sändningarna i
marknät inleddes.

Utskottet har därefter vid riksmötena 1999/2000,
2000/01 och 2001/02 vidhållit sin tidigare bedömning
och avstyrkt motionsyrkanden om begränsningar av
must  carry-skyldigheten  (bet.  1999/2000:KU15,
2000/01:KU18 och 2001/02:KU33).

Utskottets ställningstagande


Utskottet vidhåller sin tidigare  bedömning att
gällande skyldighet att vidarebefordra TV-sändningar
i kabelnät har en rimlig omfattning. Motion K333
(yrkande 11) avstyrks därför.


Presstöd


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner om avveckling
eller  minskning av presstödet. Därutöver
avstyrker utskottet motioner som rör det
särskilda    distributionsstödet    för
lördagsutdelning samt om tröskeleffekt för
lågfrekventa  tidningar och riksspridning.
Vidare avstyrker utskottet motionsyrkanden om
stöd  till  invandrartidningar  och  om
tvåspråkiga medier med hänvisning till att
någon åtgärd från riksdagens sida inte är
påkallad. Utskottet är inte heller berett att
nu förorda en översyn av presstödet. Jämför
reservationerna 13–16.

Motionerna


I motion 2002/03:K268 av Mats Einarsson m.fl. (v)
yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad som i motionen anförs om behovet av
en allsidig utredning av presstödet, antingen i
särskild ordning eller inom ramen för en bredare
massmedieutredning.  Enligt  motionärerna  har
presstödet varit oförmöget att påverka situationen
för de delar av landet som saknar lokala medier, de
kommuner som ligger i medieskugga. Motionärerna
anser att andra problem med presstödet är följande.
Presstödet är inriktat på stöd till andratidningar
definierade  i  upplagetermer,   trots   att
annonsintäkter i regel är viktigaste inkomstkällan.
Vidare bör det prövas  om presstödet kan vara
kvalitativt inriktat i stället för kvantitativt.
Kravet på att tidningar som uppbär presstöd skall
vara heltäckande kan också behöva omprövas, eftersom
många typer av material många gånger nås enklare och
snabbare   via   text-TV   eller   Internet.
Presstödsreglerna bör därutöver anpassas för att
motverka utarmning av tidningar som särskilt vänder
sig till invandrargrupper. Vidare bör presstödets
anpassning till den tekniska utvecklingen utredas.
Motionärerna påpekar också  att en lösning för
andratidningar ibland har varit att den ledande
tidningen har köpt konkurrenten och samordnat det
redaktionella materialet, men fortsatt utgivningen
med en särskild redaktion för den mindre tidningen.
Enligt motionärerna bör det övervägas om presstödet
skall  stödja  sådana  lösningar för att rädda
tidningar  som  annars  inte  skulle  överleva.
Motionärerna anser att dessa och andra problem som
hänger samman med dagens presstödsregler bör utredas
i en parlamentarisk utredning med uppgift att lägga
fram  förslag  som  anpassar  den  statliga
mediepolitiken  till  dagens  och  morgondagens
verklighet i syfte att garantera den fria pressen,
mångfalden och den journalistiska kvaliteten som ett
av demokratins fundament.

I motion 2002/03:K289 av Kurt Kvarnström m.fl. (s)
yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om lördagsutdelning
av  tidningar.  Enligt  motionärerna  har flera
tidningar aviserat att lördagsutdelningen har blivit
alldeles för dyr och att man överväger att upphöra
med den. Detta  gäller  speciellt tidningar på
landsorten. Denna utveckling bör enligt motionärerna
ses över.

I motion 2002/03:K333 av Kent Olsson m.fl. (m) yrkas att
riksdagen beslutar  att  avveckla  presstödet i
enlighet med vad i motionen anförs (yrkande 7).
Enligt motionärerna har tidningarna anpassat sig
efter presstödet och blivit permanent beroende av
det. Följden har blivit att ekonomiska problem inte
har åtgärdats. Motionärerna anser att presstödet
också innebär att konkurrensvillkoren gentemot icke-
presstödstidningar snedvrids.

I motion 2002/03:K373 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)
yrkas att riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag enligt vad i motionen anförs om regler
beträffande tröskeleffekt för lågfrekventa tidningar
och riksspridning (yrkande 3). Enligt motionärerna
bör sådana tidningar  vars  upplaga tillfälligt
understiger 7 000, men inte 6 500 exemplar, få
bibehållet presstöd under två år.

I motion 2002/03:K399 av Leif Björnlod och Mona
Jönsson (mp) yrkas att riksdagen tillkännager för
regeringen som sin mening att vissa justeringar
behöver göras i presstödet i enlighet med vad som
anförs  i  motionen  (yrkande  4). Motionärerna
framhåller   att   dagens  urbanisering  och
massmediekoncentration bl.a. innebär att en femtedel
av landets befolkning, de som bor i stor-Stockholm,
inte har egna lokala tidningar att tillgå. Vidare
påpekar motionärerna att många unga människor i dag
läser tidningar via Internet. Enligt motionärerna är
det inte rimligt att dessa utgåvor saknar presstöd.
Motionärerna anser också att en viss del av de
invandrartidskrifter, där man skriver på sitt eget
modersmål, bör skrivas på svenska. Då möjliggörs
läsning av innehållet för alla och inte endast den
egna kulturkretsen.

I motion 2002/03:K406 av Per Unckel m.fl. (m) yrkas
att riksdagen beslutar att presstödet avvecklas helt
fr.o.m. budgetåret 2004 i enlighet med vad som
anförs i motionen (yrkande 2). Motionärerna åberopar
samma skäl härför som i ovan redovisade motion K333.

I motion 2002/03:K412 av Carin Lundberg m.fl. (s)
yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om kostnader för
distribution av dagstidningar. Enligt motionären bör
det i Presstödsnämndens  uppdrag  att utvärdera
distributionsstödet för dagstidningar ingå att också
noggrant följa kostnadsutvecklingen. Motionärerna
anser det dessutom vara nödvändigt att föreslå
åtgärder för att garantera utdelning av dagliga
tidningar i glesbygden.

I motion 2002/03:K423 av Marie Granlund (s) yrkas
att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att  se över
presstödsreglerna.  Motionären  framhåller  att
tidningsmarknaden håller på att radikalt förändras
och att det börjar uppstå en monopolsituation. Det
är därför av stor vikt att presstödsreglerna ses
över för att också framöver garantera en mångfald.
Enligt motionären behöver presstödet också bli mer
flexibelt, t.ex. borde veckoslutstidningar kunna
omfattas. I dag finns också andra tidningar som
behöver stöd. Motionären nämner som exempel att ett
fåtal av invandrar- och minoritetstidningarna uppbär
presstöd.

I motion 2002/03:Sf289 av Peter Eriksson m.fl. (mp)
yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om presstöd och
s.k.  invandrartidningar  (yrkande  26).  Enligt
motionärerna  bör  regeringen,  utifrån  ett
demokratiperspektiv,  i  hanteringen av presstöd
säkerställa att s.k. invandrartidningar inte drabbas
av ett neddraget presstöd.

Vidare yrkas i motionen att riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i motionen anförs
om  tvåspråkiga  medier  (yrkande  27).  Enligt
motionärerna är tvåspråkiga medier en grundsten för
ett mångkulturellt samhälle. Regeringen bör därför
se  över  hur  detta  bäst  kan  finansieras,
administreras och distribueras.

I motion 2002/03:Kr372 av Lennart Kollmats m.fl.
(fp) yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om minskat
presstöd (yrkande 2). Motionärerna anser att de
särskilda skäl som fanns för att införa presstödet
inte längre är aktuella. Ett minskat anslag till
presstöd bör därför införas.


Bakgrund


Gällande regler, m.m.

Presstöd   utgår   enligt  bestämmelserna  i
presstödsförordningen  (1990:524).  Förordningen
innehåller bestämmelser om statens direkta stöd till
företag som ger ut dagstidningar samt bestämmelser
om stöd i vissa fall till företag som ger ut andra
tidningar.

Enligt 3 § förordningen lämnas presstöd i form av
driftsstöd och distributionsstöd.

Vidare ges särskilt distributionsstöd ut enligt
förordningen (2001:898) om sådant stöd. Enligt 1 §
förordningen kan särskilt distributionsstöd lämnas
under åren 2002, 2003 och 2004 till företag som ger
ut dagstidningar.

Stöd kan lämnas för utdelning av dagstidningar på
lördagar i gles- och landsbygdsområden (2 §).
I budgetpropositionen för 2003 framhöll regeringen
att tidningsföretagens kostnader för utdelning av
dagstidningar på lördagar i framför allt glesbygds-
och landsbygdsområden har ökat kraftigt under senare
år (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, s. 102). Därför
infördes  den  1  januari  2002  det särskilda
distributionsstödet för sådan utdelning. Regeringen
anförde att Presstödsnämnden har fått i uppdrag att
utvärdera stödet under 2003 respektive 2004.

Enligt  förordningen  (2002:739)  om tillfälligt
utvecklingsstöd kan sådant stöd under 2002–2004
beviljas företag som ger ut dagstidningar (1 §).

Stöd kan enligt 3 § lämnas för investeringar i
teknisk utrustning och  programvaror  samt  för
investeringar  i utbildning som har ett direkt
samband med detta. Investeringarna skall vara ett
led  i en långsiktig strategi som bidrar till
tidningens fortlevnad.

Uppdrag till Presstödsnämnden

Regeringen beslutade den 14 juni 2001 att uppdra åt
Presstödsnämnden  att  kartlägga  och  analysera
situationen för medier som riktar sig till främst
invandrare och nationella minoriteter i Sverige
(Ku2001/1542/Me).  Arbetet skulle  ske  i  nära
samverkan med Radio- och TV-verket och Statens
kulturråd. Enligt uppdraget skulle kartläggningen i
första hand inriktas på dagstidningar, tidskrifter,
radio och TV, men även publicering på Internet borde
ingå. Kartläggningen borde främst belysa området ur
ett produktionsperspektiv, ett användarperspektiv
och ett ekonomiskt perspektiv.

Presstödsnämnden har i september 2002 avlämnat
rapporten Minoriteternas medier. Som sammanfattande
slutsats anförs bl.a. att minoriteternas medier har
viktiga funktioner i det svenska samhället. De har
enligt rapporten behov av utökat stöd, inte enbart
ekonomiskt utan även i form av samordning utveckling
och utbildning. Bland annat är det viktigt att
medierna  i  större  utsträckning  lär  sig
marknadsföring och annonsförsäljning. Vidare anförs
att minoriteternas medier är på stark frammarsch i
de flesta  industriländer inom och utanför EU.
Utredningen finner  det  angeläget  att Sverige
ansluter sig till de samarbetsformer som redan
bildats samt tar egna initiativ till praktiskt
samarbete på området, framför allt inom Norden och
EU.

Tidigare riksdagsbehandling

Utskottet  behandlade  senast  under  föregående
riksmöte motioner med yrkanden om en avveckling
eller en minskning av presstödet (bet. 2001/02:KU1
s. 24 f.). Härvid hänvisade utskottet till sin
behandling av motionerna vid riksmötet dessförinnan.
Utskottet hade då konstaterat att det skett stora
förändringar i medielandskapet  sedan presstödet
infördes (bet. 2000/01:KU1 s. 18). Enligt utskottets
uppfattning fanns det vidare, och skulle under
överskådlig tid alltjämt finnas, ett stort behov av
statligt  stöd  till dagspressen för att värna
mångfalden och främja en allsidig nyhetsförmedling
och opinionsbildning. Utskottet, som vid dåvarande
riksmöte  inte fann skäl att göra någon annan
bedömning, avstyrkte motionerna i berörda delar.

Under föregående  riksmöte avstyrkte utskottet
vidare, liksom vid flera tidigare tillfällen, ett
motionsyrkande  som  tog  upp frågan om regler
beträffande tröskeleffekt för lågfrekventa tidningar
och  riksspridning  (bet. 2001/02:KU1  s.  22).
Utskottet anförde att det är olämpligt att man genom
att införa alltför många undantagsregler rubbar de
generella  principer som ligger till grund för
reglerna om ekonomiskt stöd till dagspressen.
I fråga om motionsyrkanden som rörde frågor om
invandrar-  och  minoritetstidningar konstaterade
utskottet att regeringen hade gett Presstödsnämnden
i uppdrag att kartlägga och analysera situationen
för medier som riktar sig till främst invandrare och
nationella minoriteter i Sverige. Detta arbete borde
enligt  utskottet  inte  föregripas  och därmed
avstyrktes motionerna.

Övrigt

Som redovisats ovan har Kulturdepartementet vid en
muntlig information inför utskottet upplyst om att
behovet av en massmedie- eller en presstödsutredning
övervägs inom departementet.


Utskottets ställningstagande


När det gäller frågan om en avveckling eller en
minskning av presstödet vidhåller utskottet sin
tidigare bedömning att det finns ett stort behov av
statligt stöd  till  dagspressen för att värna
mångfalden och främja en allsidig nyhetsförmedling
och opinionsbildning. Enligt utskottets mening bör
motionerna K333 (yrkande 7), K406 (yrkande 2) och
Kr372 (yrkande 2) därför avslås.

Som  redovisats  ovan  kan  ett  särskilt
distributionsstöd  lämnas  för  utdelning  av
dagstidningar  på  lördagar  i  gles-  och
landsbygdsområden under åren 2002, 2003 och 2004.
Vad som anförs i motion K289 synes därmed vara
tillgodosett. Motionen bör således avslås. Någon
åtgärd med anledning av vad som anförs i motion K412
rörande Presstödsnämndens uppdrag att utvärdera det
särskilda   distributionsstödet  synes  enligt
utskottets mening inte vara påkallad. Även denna
motion avstyrks därför.
I fråga om regler beträffande tröskeleffekt för
lågfrekventa  tidningar  och riksspridning anser
utskottet alltjämt att det är olämpligt att man
genom att införa alltför  många undantagsregler
rubbar de generella principer som ligger till grund
för reglerna om ekonomiskt stöd till dagspressen.
Motion K373 (yrkande 3) avstyrks därför.
I motion Sf289 tas upp frågor som rör presstöd
till  invandrartidningar  och  utveckling  av
tvåspråkiga medier (yrkandena 26  och 27). Som
redovisats ovan har Presstödsnämnden i september
2002 redovisat sitt uppdrag från regeringen att
kartlägga och analysera situationen för medier som
riktar sig till främst invandrare och nationella
minoriteter i Sverige. Utskottet utgår från att
berörda frågor nu följs upp inom Regeringskansliet.
Någon åtgärd från riksdagens sida med anledning av
vad som anförs i den nämnda motionen är enligt
utskottets mening inte påkallad. Motionen avstyrks
därför i berörda delar.
Utskottet vill framhålla att det är åtta år sedan
den senaste översynen av presstödet presenterades.
Under tiden därefter har medielandskapet genomgått
stora förändringar. Bilden av att storstädernas
förorter befinner sig i medieskugga blir vidare allt
tydligare. Detta innebär att det i dessa områden i
allt större utsträckning saknas egna medier och
lokal nyhetsbevakning. En annan oroande tendens är
enligt     utskottets     mening     att
distributionskostnaderna kraftigt har ökat under
senare år, vilket framför allt drabbar landsbygds-
och glesbygdsområdena. Utskottet vill understryka
att  detta  är  oroande tecken när det gäller
möjligheterna  att genom  presstödet  värna  om
mångfalden och främja en allsidig nyhetsförmedling
och opinionsbildning. Utskottet förutsätter att vad
som nu anförts utgör sådana omständigheter som
beaktas i de överväganden som för närvarande görs
inom Kulturdepartementet  rörande behovet av en
presstödsutredning.  Utskottet  vill  dock  inte
föregripa dessa överväganden och är därför inte
berett  att  för  närvarande  förorda  en  mer
övergripande översyn av presstödet. Motionerna K268,
K399 (yrkande 4) och K423 avstyrks därför.

Presstödsnämnden och
Taltidningsnämnden


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker en motion om avveckling
av Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden.
Jämför reservation 17.

Motionen


I motion 2002/03:K406 av Per Unckel m.fl. (m) yrkas
att riksdagen beslutar att Presstödsnämnden och
Taltidningsnämnden avvecklas fr.o.m. budgetåret 2004
och  att  bevakningsuppgifter  avseende  ännu
återstående lån m.m. övertas av Kammarkollegiet i
enlighet med vad som anförs i motionen (yrkande 3).


Bakgrund


Presstödsnämndens huvudsakliga  uppgift  är  att
fördela  det  statliga stödet till dagspressen.
Taltidningsnämndens  huvudsakliga uppgift är att
fördela det statliga stödet  till  radio-  och
kassettidningar.

Utskottet  behandlade  senast under föregående
riksmöte  ett motionsyrkande  om  att  avveckla
Presstödsnämnden  (bet.  2001/02:KU1).  Utskottet
konstaterade att förslaget var en följd av att
motionärerna ansåg att presstödet skulle avvecklas.
Eftersom  utskottet  inte  delade  motionärernas
uppfattning  saknades enligt utskottet skäl att
avveckla  Presstödsnämnden.  Motionen  avstyrktes
därför i denna del.

Utskottets ställningstagande


Utskottet delar inte uppfattningen i motion K406
(yrkande   3)   att   Presstödsnämnden   och
Taltidningsnämnden bör avvecklas. Motionen avstyrks
därför i berörd del.


Stöd till radio- och kassettidningar


Utskottets förslag i korthet

Utskottet avstyrker motioner som rör stödet
till radio- och kassettidningar.

Motionerna


I motion 2002/03:K303 av Marietta de Pourbaix-Lundin
(m) yrkas att riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om behovet av
ett gemensamt system för produktion, distribution
och konsumtion av dagstidningar  på talkassett.
Motionären anför att det är viktigt att statliga
satsningar på områden som  rör läshandikappades
tillgång  till  digital information,  talböcker,
taltidningar, radioprogram,  myndighetsinformation
m.m., för att bli ekonomiskt försvarbara, sker i
samverkan när det gäller både produktionsteknik och
uppspelningsteknik hos användarna. Enligt motionären
skall varje myndighet inte utveckla egna system.

I motion 2002/03:K356 av Birgitta Sellén (c) yrkas
att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att bidraget till
Radiotidningen räknas upp när regeringen lägger fram
nästa budgetförslag.  Motionären  framhåller att
förutsättningarna när dagstidningarna började ge ut
Radiotidningen 1989 var att de skulle få full
kostnadstäckning för verksamheten som går ut på att
ge läshandikappade samma demokratiska rättigheter
som andra. Schablonersättningen är enligt motionären
beräknad på 1999 års kostnader och har inte räknats
upp under de senaste tre åren, trots löneökningar
och övriga ökade kostnader. Regeringen bör se över
dessa kostnader och göra en uppräkning av bidraget
till Radiotidningen.

I motion 2002/03:K413 av Göran Norlander och Agneta
Lundberg (s) framförs ett liknande yrkande som tar
sikte på en översyn av det schablonsystem för
radiotidningar som finns i dag.


Bakgrund


Bidrag för utgivning av radio- och kassettidningar
lämnas enligt förordningen (1988:582) om statligt
stöd till radio- och kassettidningar.

Enligt 9 § bestämmer Taltidningsnämnden storleken
på stödet för  utgivning  av  en radio- eller
kassettidning. Stödet får även omfatta kostnader för
marknadsföring och abonnentutbildning.
Stödet för radio- och kassettidningar skall, med
undantag  av  radiosända  talsyntestidningar för
synskadade, bestämmas med användning av schabloner
som  beaktar skillnader mellan olika tidningar.
Nämnden kan ge undantag från schablonen om en
radiotidning på grund av geografiska förhållanden i
utgivningsområdet är tvungen att använda mer än en
sändare eller om det finns synnerliga skäl.
Vidare sägs att stödet för utgivning av radiosända
talsyntestidningar för synskadade skall ge full
kostnadstäckning    för    det    utgivande
tidningsföretaget.
Stödet till en radio- eller kassettidning får dock
lämnas med högst 25 000 kr per abonnemang för en
dagstidning som utkommer med tre till sju nummer per
vecka och med högst 100 kr per exemplar för en
dagstidning som utkommer med ett eller två nummer
per vecka.

I budgetpropositionen för 2003 anförde regeringen
att  den,  med hänsyn till de snabba tekniska
förändringarna på taltidningsområdet, kontinuerligt
följer frågan om hur taltidningar kan distribueras
och tas emot i framtiden (prop. 2002/03:1, utg.omr.
17 s. 101). Taltidningsnämnden  hade  vid  tre
tillfällen  rapporterat om teknikutvecklingen på
området. Regeringen anförde att en remissbehandling
av dessa rapporter nyligen hade avslutats. Ärendet
bereds   enligt   regeringen  fortsatt  inom
Regeringskansliet.

Vidare påpekade regeringen att Taltidningsnämnden
har  fått  i uppdrag att följa upp  den  nya
ersättningsmodellen  för taltidningsutgivning som
innebär att ersättningen för taltidningar baseras på
en schablonmodell i stället för, som tidigare, en
nettokostnadsprincip (a. prop. s. 103). Övergången
till den nya ersättningsmodellen sker successivt och
kommer enligt regeringen att vara fullt genomförd
efter utgången av 2002. Regeringen anförde att
Taltidningsnämnden vid två rapporteringstillfällen
kunnat konstatera att det  för närvarande inte
föreligger  någon  risk  för  nedläggning  av
taltidningar  till   följd   av   den  nya
ersättningsmodellen. Inget har enligt regeringen
heller framkommit som tyder på att tidningarnas
kvalitet har försämrats. Taltidningsnämnden kommer
att fortsatt  följa utvecklingen och vid behov
föreslå åtgärder.

Utskottets ställningstagande

Som redovisats ovan följer regeringen såväl frågan
om teknikutvecklingen  på taltidningsområdet som
utvecklingen med anledning  av  den  tillämpade
ersättningsmodellen  för taltidningar. Mot denna
bakgrund är utskottet inte berett att med anledning
av vad som anförs i motionerna K303, K356 och K413
nu förorda någon ändring av reglerna om stöd till
radio- och kassettidningar eller att någon annan
åtgärd bör vidtas. Motionerna avstyrks således.
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har   föranlett  följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Grundläggande principer och former för
programföretags verksamhet (punkt 1)

av Gunnar Hökmark (m), Helena Bargholtz (fp),
Henrik S Järrel (m), Tobias Krantz (fp) och
Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 1. Därmed bifaller
riksdagen delvis motionen 2002/03:K333 yrkandena 3
och 4 samt bifaller motion 2002/03:K379 yrkande 9.

Ställningstagande

Vi vill framhålla att yttrandefriheten och rätten
till fri åsiktsbildning utgör omistliga hörnstenar i
ett demokratiskt  samhälle. I Europakonventionen
kommer detta till uttryck genom artikel 10, vilken
stadgar att rätten att t.ex. sända radio eller TV är
en civil rättighet, och genom artikel 6 enligt
vilken en sådan rättighet inte får begränsas utan
rättslig prövning. Enligt vår uppfattning framstår
mot denna bakgrund den svenska regleringen, som
bl.a.  innebär  att  staten  har  monopol  på
sändningsrätter för radio och TV utan möjlighet för
den enskilde till rättslig prövning, som oförenlig
med konventionen. Vi anser att det är angeläget att
i  detta  avseende  stärka  den  enskildes
rättighetsskydd så att det bättre stämmer överens
med konventionen.

Enligt vår uppfattning skall det råda frihet att
ge ut och distribuera medieprodukter och att pröva
deras  ekonomiska  bärkraft.  Det  skall  vara
mediekonsumenterna som, inom ramen för de tekniska
begränsningarna som gäller för olika medier, genom
sina val avgör vilka medier som skall ha framgång.
Vi anser att det är diskutabelt från konstitutionell
synpunkt med en skyldighet för programföretag att i
sin redaktionella verksamhet hålla sig till en i
förväg lämnad programförklaring. En sådan ordning
kan innebära en obehörig styrning av vad som yttras
i radio eller TV. Politikens roll på medieområdet
har således förändrats, eftersom det inte längre
handlar  om vad som är tekniskt  möjligt  att
åstadkomma utan vad mediekonsumenten vill ha. Den
tekniska utvecklingen har också förändrat mediernas
kommersiella villkor.
Vi vill också framhålla att nödvändigheten av en
statlig  reglering av frekvensfördelning minskar
genom att den tekniska utvecklingen möjliggör ett
effektivare utnyttjande av frekvensbanden. Därför
anser vi att framtida koncessioner inom radio och TV
skall  fördelas  genom  ett  auktionsförfarande
motsvarande det som ursprungligen tillämpades för
den privata lokalradion. Staten bör inte lägga sig i
hur frekvensbanden utnyttjas utöver de hänsyn som
behöver tas när det gäller användningsområden för
närliggande frekvensområden.
Vad vi nu har anfört bör med delvis bifall till
motionerna K333 (yrkandena 3 och 4) och med bifall
till K379 (yrkande 9) ges regeringen till känna.

2. Rikstäckande kommersiell radio (punkt 2)

av Gunnar Hökmark (m), Helena Bargholtz (fp),
Ingvar Svensson (kd), Henrik S Järrel (m), Tobias
Krantz (fp) och Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 2. Därmed bifaller
riksdagen motionerna 2002/03:K333 yrkande 5 och
2002/03:K373 yrkande 5.

Ställningstagande

Vi  anser  att  det  är  viktigt  att  vidga
yttrandefriheten genom att öppna för såväl nya
regionala radiokanaler som fria nationella kanaler.
Enligt vår uppfattning saknas både tekniska och
demokratiska skäl för att begränsa den fria radions
utveckling. Förbudet mot kommersiella rikstäckande
kanaler  motverkar  möjligheten  till  mångfald,
samtidigt som de befintliga statliga rikstäckande
radiokanalerna inte utsätts för någon heltäckande
konkurrens. Vi vill också framhålla att det i många
andra länder finns rikstäckande radiokanaler som är
kommersiellt finansierade. Det är enligt vår mening
angeläget att det nu skapas förutsättningar för en
fri nationell radio. Vad som nu har anförts bör med
bifall till motion K333 (yrkande  5) och K373
(yrkande 5) ges regeringen till känna.


3. Massmedieutredning (punkt 3)

av Gustav Fridolin (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 3. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:K399 yrkande 1.

Ställningstagande

Enligt  min  uppfattning  tenderar  utbudet  på
mediemarknaden att alltmer handla om teknik och
ekonomi i stället för innehåll. En demokrati som
bristfälligt  granskar  det  mediala  utbudet,
kvaliteten och budbärarens avsikter underminerar
själva folkstyret. I likhet med vad som anförs i
motion K399 (yrkande 1) vill jag framhålla att det i
dag saknas en arena där den breda debatten kan föras
om det journalistiska utrymmet i kommersiella medier
och i public service. Inom hela det tillgängliga
medieutbudet, även i public service-kanalerna, kan
en oroande trend skönjas med en sorts fast food-
mentalitet i nyhetsutbudet. Vidare bör framhållas
att nya medier inte behöver innebära att den totala
mångfalden ökar så att fler får möjlighet att ta del
av  samhällsdebatten  eller  i  den  lokala
samhällsutvecklingen. Mot denna bakgrund delar jag
motionärernas  uppfattning   att   en   bred
massmedieutredning behöver tillsättas nu. Vad som nu
anförts bör med bifall till den nämnda motionen i
berörd del ges regeringen till känna.


4. EG:s TV-direktiv (punkt 6)

av Gunnar Hökmark (m), Helena Bargholtz (fp),
Henrik S Järrel (m), Tobias Krantz (fp) och
Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 4. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:K333 yrkande 10.

Ställningstagande

Vi vill framhålla att EU skall arbeta för en
utvidgning av den inre marknaden och för att få bort
offentliga monopol. Det är därför oacceptabelt att
EU ställer krav på en viss sammansättning av TV-
bolagens program, t.ex. att dessa skall utgöras av
en viss andel europeiska program. TV-bolag bör
enligt  vår uppfattning fritt få förfoga  över
programinnehållet i enlighet med respektive lands
yttrandefrihetsrättsliga bestämmelser.  Mot denna
bakgrund bör regeringen verka för att TV-direktivet
avskaffas. Vad som nu anförts bör med bifall till
motion K333 (yrkande 10) ges regeringen till känna.


5. Reklamtid i radio och TV (punkt 7)

av Gunnar Hökmark (m), Helena Bargholtz (fp),
Henrik S Järrel (m), Tobias Krantz (fp) och
Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 5. Därmed bifaller
riksdagen delvis motion 2002/03:K333 yrkande 9.

Ställningstagande

Enligt  vår  uppfattning  visar  den  senaste
fördelningen av sändningstillstånd  för marksänd
digital TV, vilken inneburit att programföretag i
andra länder har fått tillstånd att sända, att de
svenska reklamreglerna är absurda. Programföretagen
lyder under  respektive lands reklamregler. Det
innebär att såväl andra länders lagar som svensk lag
kommer att tillämpas inom samma sändningsform i
Sverige. Vi anser att en översyn av de svenska
reklamreglerna därför är nödvändig. Utvecklingen på
medieområdet visar vidare enligt vår mening att hela
lagstiftningen är föråldrad. Det bör framhållas att
den kanal som väljer att sända för mycket reklam
kommer att förlora sina tittare. Programföretagen
kommer därför att själva anpassa sig till vad som är
en rimlig kombination av  reklam, avgifter och
motsvarande. Vi anser därför att regleringen av
reklamtid i radio och TV bör avvecklas. Vad som nu
anförts bör med delvis bifall till motion K333
(yrkande 9) ges regeringen till känna.


6. Reklamtid i kommersiella lokalradion
(punkt 8)

av Ingvar Svensson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 6. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:K373 yrkande 6.

Ställningstagande

Jag delar uppfattningen i motion K373  att en
kommersiell lokalradio inte kan utöka sin reklam
under sändningarna i alltför hög grad utan att
samtidigt förlora lyssnare. Det finns således en
självreglerande nivå för hur mycket reklam som kan
sändas. I enlighet vad som anförs i motionen bör
därför reglerna på området lättas upp. Vi anser att
en generell regel  om  15 % av sändningstiden
kombinerad med en möjlighet att sända upp till 12
minuter reklam per timme under sex timmar per dygn
bör kunna tolereras. Vad som nu har anförts bör med
bifall till den nämnda motionen (yrkande 6) ges
regeringen till känna.


7. Koncessionsavgift för kommersiell lokalradio
(punkt 10)

av Gunnar Hökmark (m), Helena Bargholtz (fp),
Ingvar Svensson (kd), Henrik S Järrel (m), Tobias
Krantz (fp) och Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 10 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 7. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:K373 yrkande 7.

Ställningstagande

Ett nytt system för tilldelning av tillstånd att
sända kommersiell lokalradio har nu trätt i kraft.
Enligt vår uppfattning är det därför rimligt att man
nu   avvecklar   de   genomgående   höga
koncessionsavgifterna för de befintliga tillstånden
ned till en rimlig nivå. Regeringen bör därför, i
enlighet med vad som anförs i motion K373 (yrkande
7), återkomma till riksdagen med förslag till en
avvecklingsplan ned till en rimlig nivå för de
ursprungliga  tillstånden  för  den kommersiella
lokalradion. Vad som nu anförts bör med bifall till
den nämnda motionen i berörd del ges regeringen till
känna.


8. Koncessionsavgift för TV (punkt 11)

av Gunnar Hökmark (m), Helena Bargholtz (fp),
Ingvar Svensson (kd), Henrik S Järrel (m), Tobias
Krantz (fp) och Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 11 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen antar reservanternas i bilaga 2 intagna
förslag till lag om ändring i 4 § lagen (1992:72) om
koncessionsavgift  på  televisionens och radions
område.  Därmed  bifaller  riksdagen  motion
2002/03:K373 yrkande 8.

Ställningstagande

Vi  anser  att  det  saknas  skäl att ta  ut
koncessionsavgift på intäkter av sändningar med
digital  teknik, eftersom någon ensamrätt  inte
föreligger. Det är enligt vår uppfattning uppenbart
att  lagen (1992:72)  om  koncessionsavgift  på
televisionens och radions område i denna del strider
mot generalitetsprincipen.  Lagstiftningen kommer
endast att gälla en TV-kanal och således inte någon
av de övriga likställda kanalerna. Vi vill också
framhålla  att  det kan vara fråga om olaglig
särbeskattning. Det föreligger även en risk för att
den aktuella bestämmelsen – 4 § i nämnda lag –
strider mot EG-rätten. I EG-rättslig mening kan
uttalade skillnader i skattebelastning som gynnar
vissa företag ses som statstöd. Vi anser mot denna
bakgrund att riksdagen, med bifall till motion K373
(yrkande 8), bör besluta att den nämnda bestämmelsen
får den lydelse som framgår av bilaga 2 till
betänkandet.


9. Granskningsnämnden för radio och TV
(punkt 12)

av Gunnar Hökmark (m), Helena Bargholtz (fp),
Ingvar Svensson (kd), Henrik S Järrel (m), Tobias
Krantz (fp) och Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 12 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 9. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:K373 yrkande 2.

Ställningstagande

Vi vill framhålla att Granskningsnämnden för radio
och TV har en viktig uppgift att fylla i sitt arbete
med  att  hävda  den  enskildes integritet och
värdighet.  Nämnden borde vara  ett  värn  mot
mediesamhällets avigsidor. Det har ibland riktats
kritik mot nämnden med hänvisning till att den
rutinmässigt och utan närmare analys tycks avfärda
en del anmälningar och kränkningar. I likhet med vad
som anförs i motion K373 (yrkande 2) vill vi
framhålla  att  det  är  viktigt  att statliga
myndigheter seriöst ägnar sig åt det som de är
tillsatta att sköta. Det finns en risk för att
granskningen  över  en  tidsperiod  leder  till
avtrubbning vid de olika bedömningarna. Enligt vår
mening är det därför dags att nu genomföra en
allsidig   och   relevant   utvärdering   av
Granskningsnämndens verksamhet. Detta torde kunna
göras inom ramen för den aviserade samlade översynen
av public service-uppdraget. Vad som nu anförts bör
med bifall till den nämnda motionen i berörd del ges
regeringen till känna.


10. Textade program i TV4 (punkt 13)

av Kerstin Lundgren (c) och Gustav Fridolin (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 13 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 10. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:K404.

Ställningstagande

Vi vill framhålla att textning av TV-program är
nödvändigt om hörselskadade skall ha möjlighet att
fullständigt   ta  del   av   TV-sändningar.
Sändningstillståndet för TV 4 innehåller i dag
endast krav på att stora underhållsprogram och
svensk  dramatik  skall  göras tillgängliga för
funktionshindrade. I likhet med vad som anförs i
motion K404 vill vi påpeka att det i den nationella
handlingsplanen för handikappolitiken slogs fast att
de krav som ställs på public service-bolagen i detta
avseende skall vara vägledande även för kommersiella
TV-bolag. Mot denna bakgrund delar vi motionärens
uppfattning att det i
TV 4:s kommande sändningstillstånd skall framgå att
alla program skall vara textade senast år 2010. Vad
som nu anförts bör med bifall till motionen ges
regeringen till känna.


11. Digital radio (punkt 15)

av Gunnar Hökmark (m), Henrik S Järrel (m) och
Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 15 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 11. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:K333 yrkande 6 i denna del.

Ställningstagande

Vi delar uppfattningen i motion K333 (yrkande 6
delvis) att det viktigaste för den digitala radions
framtid är vilka villkor som ställs upp för de
digitala   radiobolagens   deltagande.   Långa
tillståndsperioder  och möjligheter att förändra
programutbud är härvid av avgörande betydelse. Vi
anser att det grundläggande vid utarbetandet av en
ny ordning för digital radio är långsiktighet och
förutsebarhet. Det bör framhållas att det fortsatta
arbetet inte får låsas fast vid enbart en av möjliga
standarder och tekniker. Den teknik som har valts i
dag måste enligt vår mening  förutsättningslöst
prövas mot såväl nätradio som sändningar via 3 G
eller andra mobiltelefonnät. Vad som nu anförts bör
med bifall till den nämnda motionen i berörd del ges
regeringen till känna.


12. Must carry-skyldigheten (punkt 16)

av Gunnar Hökmark (m), Helena Bargholtz (fp),
Henrik S Järrel (m), Tobias Krantz (fp) och
Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 16 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 12. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:K333 yrkande 11.

Ställningstagande

Enligt vår uppfattning saknas det anledning att
ålägga kabelägare  att kostnadsfritt distribuera
kommersiella program. Vi anser också, i likhet med
vad som anförs i motion K333 (yrkande 11), att det
kan ifrågasättas om dagens omfattande must carry-
skyldighet     är     förenlig     med
yttrandefrihetsgrundlagen. Kravet på allmänhetens
tillgång till allsidig information måste enligt vår
mening anses tillgodosett genom att de licensbetalda
public service-kanalerna omfattas av must carry-
skyldighet. Denna skyldighet bör därför begränsas
till enbart dessa kanaler. Vad som nu har sagts bör
med bifall till den nämnda motionen i berörd del ges
regeringen till känna.


13. Minskning eller avveckling av presstödet
(punkt 17)

av Gunnar Hökmark (m), Henrik S Järrel (m) och
Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 17 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 13. Därmed bifaller
riksdagen delvis motionerna 2002/03:K333 yrkande 7
och  2002/03:K406  yrkande 2 och avslår motion
2002/03:Kr372 yrkande 2.

Ställningstagande

Enligt vår uppfattning har regeringen en överdriven
tilltro till presstödets  positiva  effekter på
mångfalden, det fria ordet och opinionsbildningen.
Vi vill framhålla att presstödet har inneburit att
tidningarna anpassat sig efter detta stöd och blivit
permanent beroende av det. Som påpekas i motionerna
K333 (yrkande 7) och K406 (yrkande 2) har följden
blivit att tidningars ekonomiska problem inte har
åtgärdats. Enligt vår uppfattning innebär presstödet
också att konkurrensvillkoren gentemot de tidningar
som inte uppbär presstöd snedvrids. Vi anser därför
att riksdagen, med delvis bifall till de nämnda
motionerna i berörda delar, bör ge regeringen till
känna vad som nu har anförts. Därmed bör riksdagen
avslå motion Kr372 yrkande 2.


14. Minskning eller avveckling av presstödet
(punkt 17)

av Helena Bargholtz (fp) och Tobias Krantz (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 17 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 14. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:Kr372 yrkande 2 och avslår
motionerna 2002/03:K333 yrkande 7 och 2002/03:K406
yrkande 2.

Ställningstagande

Vi anser att de särskilda skäl som en gång fanns för
att  införa  presstödet inte längre har  någon
aktualitet.  Mot  denna  bakgrund  delar  vi
uppfattningen  i  motion Kr372 (yrkande 2) att
presstödet bör minskas. Med bifall till den nämnda
motionen i berörd del bör vad som nu anförts ges
regeringen  till  känna.  Därmed bör motionerna
2002/03:K333 yrkande 7 och 2002/03:K406 yrkande 2
avslås.


15. Tröskeleffekt för lågfrekventa tidningar
och riksspridning (punkt 19)

av Ingvar Svensson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 19
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 15. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:K373 yrkande 3.

Ställningstagande

Jag  vill  framhålla att om upplagan  för  en
lågfrekvent tidning med riksspridning sjunker under
7 000 exemplar upphör driftsstödet för den nivån.
Enligt min uppfattning bör tidning, i enlighet med
vad som anförs i motion K373 (yrkande 3), vars
upplaga hamnar under 7 000 men inte 6 500 exemplar
ges ett oreducerat driftsstöd under en period av
högst två år. Först därefter skall stödet avvecklas
enligt övriga  presstödsregler. Ett nytt sådant
oreducerat driftsstöd bör kunna beviljas först när
upplagan har överstigit 7 000 exemplar under minst
tre år. Jag anser att nuvarande tröskeleffekter inte
är rimliga. Regeringen bör därför vidta förändringar
i presstödsförordningen (1990:524) i enlighet med
mitt förslag. Vad som nu anförts bör med bifall till
den nämnda motionen i berörd del ges regeringen till
känna.

16. Stöd till invandrartidningar och
tvåspråkiga medier (punkt 20)

av Gustav Fridolin (mp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 20
borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 16. Därmed bifaller
riksdagen motion 2002/03:Sf289 yrkandena 26 och 27.

Ställningstagande

Som redovisats ovan har Presstödsnämnden  under
hösten 2002 redovisat sitt uppdrag från regeringen
att kartlägga och analysera situationen för medier
som riktar sig till främst invandrare och nationella
minoriteter i Sverige. Enligt min uppfattning är det
viktigt att regeringens fortsatta arbete med denna
fråga har som utgångspunkt att, i enlighet med vad
som anförs  i motion 2002/03:Sf289 yrkande 26,
invandrartidningar  inte  skall  drabbas av ett
neddraget presstöd. I likhet med vad som vidare
anförs i den nämnda motionen (yrkande 27) vill jag
därutöver framhålla att tvåspråkiga medier är en
demokratisk rättighet och  en  grundsten i ett
mångkulturellt samhälle. Man bör se på denna fråga
som  en  långsiktig investering för vårt land,
eftersom många barn växer upp med två språk och
därför kommer att efterfråga nyheter m.m. med olika
perspektiv. Som påpekas i den nämnda motionen lockar
tvåspråkiga medier, framför allt tidningar, fler
läsare   bland   såväl  svenskspråkiga   som
invandrarspråkiga och blir då mer intressanta för
annonsörer. Regeringen bör därför  se över hur
tvåspråkiga  medier  bäst  kan  finansieras,
administreras och distribueras. Vad som nu anförts
bör med bifall till motionen i berörda delar ges
regeringen till känna.


17. Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden
(punkt 22)

av Gunnar Hökmark (m), Henrik S Järrel (m) och
Bertil Kjellberg (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 22 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 17. Därmed bifaller
riksdagen delvis motion 2002/03:K406 yrkande 3.

Ställningstagande

Vi  har  i  en annan reservation framfört vår
uppfattning att presstödet bör avvecklas. Som en
följd av detta anser vi att även Presstödsnämndens
och Taltidningsnämndens verksamhet bör avvecklas
fr.o.m.  budgetåret  2004.  Bevakningsuppgifter
avseende ännu återstående lån m.m. kan övertas av
Kammarkollegiet. Vi anser att detta med delvis
bifall  till  motion K406 (yrkande 3) bör ges
regeringen till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Motioner från allmänna motionstiden 2002

2002/03:K268 av Mats Einarsson m.fl. (v):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som i motionen anförs om behovet av en allsidig
utredning av presstödet, antingen i särskild ordning
eller inom ramen för en bredare massmedieutredning.

2002/03:K289 av Kurt Kvarnström m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som i motionen anförs om lördagsutdelning av
tidningar.

2002/03:K303 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om behovet av ett gemensamt
system för produktion, distribution och konsumtion
av dagstidningar på tal.

2002/03:K333 av Kent Olsson m.fl. (m):

3. Riksdagen beslutar att nya avtal med programbolag
inte  får  innehålla vare sig program- eller
reklamvillkor i enlighet med vad som anförs i
motionen.

4. Riksdagen beslutar att framtida koncessioner inom
radio och TV skall fördelas via auktion i enlighet
med vad som anförs i motionen.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om möjlighet till
etablering av kommersiell nationell radio.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om digital radio och
TV (i denna del).

7. Riksdagen beslutar att avveckla presstödet i
enlighet med vad i motionen anförs.

9. Riksdagen beslutar om avveckling av regleringen
av tiden för reklam i radio- och TV-sändningar i
enlighet med vad i motionen anförs.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen bör
verka för en avveckling av EU:s TV-direktiv.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om begränsning av
must carry-principen.

2002/03:K356 av Birgitta Sellén (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i motionen anförs om att  bidraget  till
Radiotidningen räknas upp när regeringen lägger fram
nästa budgetförslag.

2002/03:K373 av Ingvar Svensson m.fl. (kd):

2. Riksdagen  begär att regeringen genomför en
allsidig och relevant utvärdering av verksamheten
hos Granskningsnämnden för radio och TV.

3. Riksdagen begär att regeringen  lägger fram
förslag enligt vad i motionen anförs om regler
beträffande  tröskeleffekt  för  lågfrekventa
tidningar och riksspridning.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om utredning om
nationell fri radio på kommersiell grund.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om förändrade regler
för reklamtid i den kommersiella radion.

7. Riksdagen begär att regeringen återkommer till
riksdagen med förslag till en avvecklingsplan ned
till   en  rimlig  nivå  för  de  höga
koncessionsavgifterna  som  gäller  för  de
ursprungliga   tillstånden  för  kommersiell
lokalradio.

8. Riksdagen beslutar att 4 § första stycket lagen
(1992:72) om koncessionsavgift på televisionens
och radions område skall ha den lydelse som
framgår av bilaga 1 till motionen.

2002/03:K379 av Bo Lundgren m.fl. (m):

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om sändningsrätter
för radio och TV.

2002/03:K399 av Leif Björnlod och Mona Jönsson (mp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om behovet av att
tillsätta en bred massmedieutredning.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen vad som i
motionen anförs om stöd för Öppna Kanalen.

3.  Riksdagen  beslutar   att   uppdra  åt
riksdagsstyrelsen att arbeta för att samtliga
debatter i plenum borde sändas i public service-
kanaler.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen att vissa
justeringar behöver göras i presstödet i enlighet
med vad som anförs i motionen.

2002/03:K404 av Roger Karlsson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att det i TV 4:s nya
sändningstillstånd från 2005 skall framgå att alla
program som sänds i TV 4 skall vara textade senast
år 2010.

2002/03:K406 av Per Unckel m.fl. (m):

2. Riksdagen beslutar att presstödet avvecklas helt
fr.o.m. budgetåret 2004 i enlighet med vad som
anförs i motionen.

3.  Riksdagen beslutar att Presstödsnämnden och
Taltidningsnämnden avvecklas fr.o.m. budgetåret
2004 och att bevakningsuppgifter avseende ännu
återstående lån m.m. övertas av Kammarkollegiet i
enlighet med vad som anförs i motionen.

2002/03:K412 av Carin Lundberg m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om kostnader för distribution
av dagstidningar.

2002/03:K413 av Göran Norlander och Agneta Lundberg
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om radiotidningar.

2002/03:K417 av Rune Berglund m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om avtal med TV 4 om regionala
sändningar.

2002/03:K423 av Marie Granlund (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  att  se  över
presstödsreglerna.

2002/03:L343 av Monica Green m.fl. (s):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Sverige aktivt
bör medverka till att EU:s direktiv om TV och
regler för reklam även omfattar regler för reklam
riktad till barn.

2002/03:Sf289 av Peter Eriksson m.fl. (mp):

26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om presstöd och
invandrartidningar.

27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om tvåspråkiga
medier.

2002/03:Kr334 av Dan Kihlström m.fl. (kd):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen
skall återkomma med förslag om hur lokal-TV kan
stärkas och utvecklas.

2002/03:Kr372 av Lennart Kollmats m.fl. (fp):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om minskat presstöd.
Bilaga 2

Reservanternas lagförslag


Av reservanterna i reservation 7
föreslagen lydelse av 4 § lagen
(1992:72) om koncessionsavgift på
televisionens och radions område
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
4 §
-----------------------------------------------------
Den  rörliga delen  av  Den  rörliga delen av
koncessionsavgiften    koncessionsavgiften
beräknas   för   ett beräknas   för   ett
kalenderhalvår i sänder. kalenderhalvår i sänder.
Den är beroende av de Den är beroende av de
intäkter   som  utgör intäkter   som  utgör
vederlag       till vederlag       till
programföretaget för att programföretaget för att
det  sänder annonser i det  sänder annonser i
sändningar som sker med sändningar som sker med
stöd av tillstånd enligt stöd av tillstånd enligt
2 kap. 2 § första stycket 2 kap. 2 § första stycket
radio-  och  TV-lagen radio-  och  TV-lagen
(1996:844)  att  sända (1996:844)  att  sända
televisionsprogram  med televisionsprogram  med
analog  sändningsteknik analog  sändningsteknik.
och i sändningar som i Avgiften tas ut med
huvudsak  överensstämmer
med  dessa  sändningar.
Avgiften tas ut med
-----------------------------------------------------
– 20 procent av  intäkterna  till den del de
överstiger 375 miljoner men inte 500  miljoner
kronor,
–  40 procent av intäkterna till den del de
överstiger 500 miljoner men inte 1 000 miljoner
kronor,
–  50 procent av intäkterna till den del de
överstiger 1 000 miljoner kronor.
I  intäkter  som  utgör  vederlag  för  att
programföretaget sänder annonser inräknas intäkter
som  tillförts någon annan, om det framgår av
omständigheterna att de utgör sådant vederlag till
programföretaget.
Intäkterna skall bestämmas enligt bokföringsmässiga
grunder.
De i första stycket angivna beloppsgränserna skall
justeras på ett sätt som motsvarar det sätt som
anges i 3 § andra stycket i fråga om den fasta delen
av koncessionsavgiften.
-----------------------------------------------------


____________

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
Till toppen