Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Mål och inriktning för det svenskaarbetet med konsumentfrågor i EU

Betänkande 2001/02:LU28

Lagutskottets betänkande2001/02:LU28

Mål och inriktning för det svenskaarbetet med konsumentfrågor i EU

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet
regeringens skrivelse 2001/02:148 Mål och
inriktning för det svenska arbetet med
konsumentfrågor i EU. Vidare behandlar
utskottet sju motioner med sammanlagt 32
motionsyrkanden som  har  väckts  med
anledning   av   skrivelsen,   ett
motionsyrkande som har väckts under den
allmänna motionstiden år 2000 och ett
motionsyrkande som har väckts under den
allmänna motionstiden år 2001.
I skrivelsen redovisar regeringen sin
syn på mål och inriktning för det svenska
arbetet med konsumentfrågor i EU  de
kommande  fem  åren  samt  behandlas
övergripande   frågor   om   bl.a.
harmonisering   av  konsumentskyddet,
tillsyn   och   konsumentinflytande.
Därutöver behandlas i skrivelsen  ett
antal mer specifika sakpolitiska områden
som  rör  konsumenternas  hälsa  och
säkerhet, ekonomiska och rättsliga frågor
samt ekologiskt hållbara konsumtions- och
produktionsmönster. Skrivelsen fokuserar
på EU-arbetet, men mål och inriktning
föreslås, när så är relevant, även att
gälla i andra internationella sammanhang.
Vad som anförs i skrivelsen föranleder
inga erinringar från utskottets sida och
utskottet  föreslår  att   samtliga
motionsyrkanden skall avslås.
I betänkandet finns 11 reservationer
och 5 särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.    Principiella frågor

Riksdagen avslår motion 2001/02:L29
i denna del.
Reservation 1 (m)

2.    Lagstiftning

Riksdagen   avslår   motionerna
2001/02:L30 yrkande 1 och 2001/02:L34
yrkandena 1–3.
Reservation 2 (v)

3.    Konsumentinflytande

Riksdagen   avslår   motionerna
2001/02:L29 i denna del, 2001/02:L31
yrkande 1 och 2001/02:L34 yrkandena 7
och 8.
Reservation 3 (m)

4.    Utbildning och vägledning

Riksdagen avslår motion 2001/02:L34
yrkande 4.

5.    Produktsäkerhet

Riksdagen avslår motion 2001/02:L34
yrkandena 5, 9–11 och 15.

6.    Standardisering

Riksdagen avslår motion 2001/02:L28
yrkandena 1 och 2.

7.    Livsmedelsfrågor

Riksdagen   avslår   motionerna
2001/02:L28  yrkande 3,  2001/02:L31
yrkande  2, 2001/02:L33, 2001/02:L34
yrkandena  12 och 13, 2000/01:MJ257
yrkande 4 och 2001/02:So637 yrkande 14
i denna del.
Reservation 4 (kd, c)
Reservation 5 (v)

8.    Marknadsföring och
information

Riksdagen avslår motion 2001/02:L34
yrkande 14.

9.    Märkning

Riksdagen avslår motion 2001/02:L29
i denna del.
Reservation 6 (m)

10.   Konkurrens

Riksdagen   avslår   motionerna
2001/02:L29 i denna del och 2001/02:
So637 yrkande 14 i denna del.
Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)

11.   Ursprungslandsprincipen

Riksdagen avslår motion 2001/02:L30
yrkande 2.
Reservation 9 (v)

12.   Obeställd e-postreklam

Riksdagen avslår motion 2001/02:L28
yrkande 4.
Reservation 10 (v, kd, c)

13.   Finansiella tjänster

Riksdagen   avslår   2001/02:L34
yrkandena 16 och 17.

14.   Tjänster i allmänhetens
intresse

Riksdagen avslår motion 2001/02:L34
yrkande 6.

15.   Alternativ tvistlösning

Riksdagen avslår motion 2001/02:L29
i denna del.

16.   Instanser för
tvistlösning

Riksdagen avslår motion 2001/02:L34
yrkande 18.

17.   Tillämplig lag i
utomobligatoriska tvister

Riksdagen avslår motion 2001/02:L32.
Reservation 11 (v, fp)

18.   Strategi för ekologiskt
hållbar utveckling

Riksdagen avslår 2001/02:L34 yrkande
19.

19.   Regeringens skrivelse
2001/02:148

Riksdagen   lägger   regeringens
skrivelse 2001/02:148 till handlingarna.

Stockholm den 21 maj 2002


På lagutskottets vägnar


Tanja Linderborg

Följande  ledamöter har  deltagit  i
beslutet: Tanja Linderborg (v),  Rolf
Åbjörnsson (kd), Marianne Carlström (s),
Christel Anderberg (m), Karin Jeppsson
(s),  Elizabeth Nyström  (m),  Marina
Pettersson (s), Tasso Stafilidis (v),
Kjell Eldensjö (kd), Berit Adolfsson (m),
Anders Berglöv (s), Viviann Gerdin (c),
Ana Maria Narti (fp), Raimo Pärssinen
(s), Lars Lilja (s), Anders Sjölund (m)
och Anders Ygeman (s).
2001/02
LU28


Redogörelse för ärendet


I  januari  1999 beslutade regeringen
direktiv till en parlamentarisk kommitté
med uppgift att lämna förslag om hur den
framtida   konsumentpolitiken   skall
utformas  för att kunna ge människor
förutsättningar att känna sig trygga som
konsumenter och ha ett starkt inflytande
över sin vardag (dir. 1999:1). Kommittén
antog namnet Konsumentpolitiska kommittén
2000.
Enligt  direktiven hade kommittén  i
uppdrag     att     identifiera
konsumentpolitikens långsiktiga innehåll
och prioriteringar. För det ändamålet
skulle kommittén göra en utvärdering och
analys av de konsumentpolitiska målen och
vid behov föreslå hur dessa, mot bakgrund
av de nya förutsättningarna i samhället,
kan utvecklas och fungera bättre. Arbetet
skulle  utföras  i ett  tydligt  EU-
perspektiv med det nordiska samarbetet
som en viktig bas.
Vad gäller inriktningen på det svenska
arbetet inom EU på det konsumentpolitiska
området hade kommittén i uppdrag att
analysera om EU-aspekten borde betonas
tydligare i konsumentpolitikens mål och
föreslå på vilket sätt det i så fall
borde ske. Kommittén skulle även värdera
vilka strategier som är lämpliga för att
Sverige  skall  kunna  bedriva  ett
kraftfullt  och initierat arbete  med
konsumentfrågor  inom  EU  och  andra
internationella forum och vilka sakfrågor
som därvid särskilt borde lyftas fram.
Kommittén redovisade sitt uppdrag våren
2000  i slutbetänkandet (SOU 2000:29)
Starka konsumenter i en gränslös värld.
På  grundval  av  bl.a.  betänkandet
överlämnade  regeringen  i  maj  2001
proposition 2000/01:135 Handlingsplan för
konsumentpolitiken   2001–2005   till
riksdagen.  I  propositionen   lade
regeringen fram förslag till mål och
inriktning  för konsumentpolitiken  på
nationell  nivå.  Vidare   föreslog
regeringen att delmål skulle anges för
verksamheten under en viss tidsperiod och
att målen för Konsumentverkets verksamhet
skulle  anpassas till  de  föreslagna
nationella målen.
Vad  särskilt gäller strategier  för
svenska konsumentpolitiska insatser inom
EU  och  internationellt  anfördes  i
propositionen att regeringen avsåg att
återkomma till riksdagen i denna fråga i
särskild ordning. Skälen till detta vara
att kommissionen hade förutskickat en ny
konsumentpolitisk handlingsplan samt att
frågan om harmoniseringen av gemenskapens
marknadsrätt kommit att aktualiseras på
EU-nivå på olika sätt. Enligt regeringens
uppfattning borde en svensk strategi för
EU-arbetet utformas med hänsyn tagen till
det pågående arbetet inom EU. Riksdagen
biföll  i  slutet av  november  2001
förslagen i propositionen och hade inte
heller i övrigt något att erinra mot de
bedömningar som regeringen redovisat i
propositionen (bet. 2001/02:LU2, rskr.
51).
För att bistå Justitiedepartementet i
arbetet med en skrivelse till riksdagen
om mål och inriktning för det svenska
arbetet  med  konsumentfrågor  i  EU
anlitades   hösten   2001   f.d.
generaldirektören Axel Edling.  Vidare
inrättades   en  arbetsgrupp   inom
Regeringskansliet med representanter för
berörda departement. Inom arbetsgruppen
upprättades en promemoria som behandlades
vid  ett remissmöte i februari 2002.
Promemorian ligger i huvudsak till grund
för regeringens bedömningar i förevarande
skrivelse.
I skrivelsen redovisar regeringen sin syn
på mål och inriktning för det svenska
arbetet med konsumentfrågor i EU  de
kommande fem åren. Övergripande frågor om
bl.a. harmonisering av konsumentskyddet,
tillsyn   och   konsumentinflytande
behandlas. Därutöver behandlas ett antal
mer specifika sakpolitiska områden som
rör konsumenternas hälsa och säkerhet,
ekonomiska och rättsliga frågor  samt
ekologiskt  hållbara konsumtions-  och
produktionsmönster. Avsikten är inte att
skrivelsen  uttömmande skall  beskriva
konsumentrelaterade  bestämmelser  och
initiativ på EU-nivå. Den fokuserar på EU-
arbetet, men mål och inriktning föreslås,
när så är relevant, även att gälla andra
internationella sammanhang.
Med anledning av skrivelsen har väckts
7   motioner   innehållande   32
motionsyrkanden.  I  detta  sammanhang
behandlar   utskottet   även   ett
motionsyrkande  från  den  allmänna
motionstiden  år  2000  och   ett
motionsyrkande  från  den  allmänna
motionstiden år 2001.
Motionsspörsmålen gäller bl.a. vilken
linje Sverige bör driva fortsättningsvis
vad gäller utformningen av den framtida
lagstiftningen    på     EU-nivå,
konsumentorganisationernas  möjligheter
till   inflytande,   produktsäkerhet,
standardisering,    livsmedelsfrågor,
marknadsföring,  elektronisk  handel,
finansiella  tjänster,  tjänster  i
allmänhetens     intresse     och
gränsöverskridande     tvistlösning.
Förslagen i motionerna återges i bilagan.
I flera motioner förs fram yrkanden som
delvis innebär att motionärerna även vill
ha  till stånd en förändring av det
konsumentpolitiska arbetet på nationell
nivå. Mot bakgrund av att den nu aktuella
skrivelsen endast behandlar inriktningen
av det svenska arbetet inom EU kommer
utskottet  inte att närmare  behandla
yrkandena i dessa avseenden.
Efter en inledande bakgrund behandlar
utskottet i det följande under skilda
rubriker  de  frågor  i  regeringens
skrivelse  som  har  aktualiserats  i
motionerna.  Betänkandets  disposition
följer  i  huvudsak  dispositionen  i
skrivelsen.
Bakgrund


Konsumentpolitiken inom EU
Inom EU har konsumentpolitiken fått ökad
betydelse i takt med att gemenskapens
samarbete  fördjupats.  Det  första
konsumentpolitiska programmet antogs år
1975. Det dröjde dock till i mitten av
1980-talet innan arbetet med konkreta
konsumentpolitiska   åtgärder    på
gemenskapsnivå började ta fart på allvar.
Genom  beslutet  om  den  europeiska
enhetsakten år 1986 infördes artikel 100a
i EG-fördraget, som innebar att rådet med
kvalificerad  majoritet kunde  besluta
rättsakter för att stimulera den inre
marknaden.  Artikeln  fastställde  att
kommissionens förslag som gäller hälsa
och   säkerhet  samt  miljö-  och
konsumentskydd skulle utgå från en hög
skyddsnivå.       Fördragsändringen
underlättade genomförandet av åtgärder på
det  konsumentpolitiska  området.  Av
betydelse  var  också   den   nya
harmoniseringsmetoden,  den  s.k.  New
Approach-metoden, som innebar att arbetet
med produktsäkerhet kunde förenklas.
Genom Maastrichtfördraget, som trädde i
kraft  år 1993, infördes en särskild
artikel om konsumentskydd i EG-fördraget,
artikel 129a. Den angav att en  hög
konsumentskyddsnivå skulle uppnås dels
genom åtgärder med stöd av artikel 100a
inom ramen för förverkligandet av den
inre  marknaden, dels genom särskilda
insatser   som   understödde   och
kompletterade medlemsstaternas politik.
De  särskilda insatserna skulle  vara
inriktade på att skydda konsumenternas
hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen
och   på   att  uppnå  en   god
konsumentupplysning.  Dessa  åtgärder
skulle dock inte hindra en medlemsstat
från att behålla eller införa strängare
nationella skyddsåtgärder, förutsatt att
dessa  var  i  överensstämmelse  med
gemenskapsrätten och att  kommissionen
informerats om dem.
Genom Amsterdamfördraget, som trädde i
kraft i maj 1999, har nämnda artikel fått
en  tydligare  och  mer  vidsträckt
målformulering. Enligt den nya lydelsen
(artikel 153) skall gemenskapen för att
främja  konsumenternas  intressen  och
säkerställa en hög konsumentskyddsnivå,
bidra  till att skydda konsumenternas
hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen
samt  främja konsumenternas rätt till
information och utbildning och deras rätt
att  organisera sig. Dessa mål skall
uppnås genom dels åtgärder som beslutas
med  stöd  av artikel  95  för  att
förverkliga den inre marknaden,  dels
åtgärder som understöder, kompletterar
och övervakar medlemsstaternas politik på
det konsumentpolitiska området. Enligt
artikel  153 skall konsumentskyddskrav
även  beaktas  vid  utformningen  och
genomförandet  av gemenskapens  övriga
politik  och  verksamhet.  En  annan
förändring av intresse är att artikel
95.3 förstärkts på så sätt att inte bara
kommissionen  utan  även  rådet  och
Europaparlamentet skall sträva mot en hög
skyddsnivå när det gäller hälsa  och
säkerhet samt miljö- och konsumentskydd
när regler skall beslutas för den inre
marknaden.
I oktober 2001 överlämnade kommissionen
en   grönbok   om  det   framtida
konsumentskyddet inom EU, KOM (2001) 531
slutlig.  Grönboken syftar  till  att
stimulera en debatt om inriktningen av
den framtida konsumentpolitiken inom EU,
särskilt  på  det  marknadsrättsliga
området. I grönboken för kommissionen
fram  en  idé om ett mer  flexibelt
regelverk  som skulle kunna  inrymma
generella bestämmelser om god sed på
marknaden. Grönboken och de synpunkter
som   lämnats   på   denna   från
medlemsstaternas regeringar och  andra
berörda  bereds  för närvarande  inom
kommissionen.
Nämnas bör vidare att kommissionen den
7 maj 2002 beslutat ett meddelande med en
konsumentpolitisk  strategi  för  åren
2002–2006, KOM (2002) 208 slutlig. Målen
för verksamheten skall, enligt strategin
vara en hög gemensam konsumentskyddsnivå,
en   effektiv   tillämpning   av
konsumentskyddslagstiftningen     och
inflytande för konsumentorganisationerna.

Mål och inriktning för det svenska
arbetet

Verksamhet  med  syfte  att  stödja
konsumenter har en lång tradition  i
Sverige.  Konsumentpolitiska riktlinjer
har fastställts av riksdagen vid fem
olika tillfällen – första gången år 1972.
Nu gällande riktlinjer för det inhemska
arbetet med konsumentfrågor fastställdes
i november 2001 (prop. 2000/01:135, bet.
2001/02:LU2, rskr. 51). Riksdagsbeslutet
innebär att de nationella målen  för
konsumentpolitiken  skall  vara  att
konsumenternas ställning och inflytande
på   marknaden   skall   stärkas
(inflytandemålet), att hushållen skall ha
goda  möjligheter att  utnyttja  sina
ekonomiska och andra resurser effektivt
(hushållningsmålet), att konsumenternas
hälsa  och  säkerhet  skall  skyddas
(säkerhetsmålet), att sådana konsumtions-
och produktionsmönster skall utvecklas
som minskar påfrestningarna på miljön och
bidrar  till  en  hållbar  utveckling
(miljömålet) samt att konsumenterna skall
ha  tillgång  till  god  vägledning,
information    och     utbildning
(kunskapsmålet).
I  förhållande till vad  som  gällt
tidigare är kunskapsmålet nytt, medan
inflytandemålet bygger på det tidigare
marknadsmålet.  Övriga  mål  kvarstår
oförändrade.  Målen  skall,  enligt
riksdagens beslut, vara styrande  för
såväl det nationella arbetet som för det
svenska arbetet inom EU och i andra
internationella forum.
I samband med 2001 års riksdagsbeslut
lades   också  fast  delmål   för
konsumentpolitiken.       Delmålen
representerar verksamhetsområden som är
särskilt viktiga för konsumenterna och
avser   områden  där  det   finns
konsumentpolitiska verktyg att tillgå för
att  uppnå konkreta förbättringar för
konsumenterna.
Frågan om inriktningen på Sveriges arbete
med konsumentfrågor i EU aktualiserades
redan  i  samband  med  riksdagens
ställningstagande  till  ett  svenskt
medlemskap  i EU hösten 1994  (prop.
1994/95:19, bet. UU5). I sitt yttrande
till  utrikesutskottet  över  den  då
aktuella    propositionen    (yttr.
1994/95:LU1y) anförde lagutskottet att
ett svenskt medlemskap i EU innebar att
Sverige fullt ut och aktivt kan medverka
i  och  påverka  utvecklingen  av
konsumentpolitiken inom gemenskapen och
utformningen av de gemenskapsregler som
är    av    betydelse    från
konsumentskyddssynpunkt. Att Sverige som
EU-land borde arbeta för att uppnå EG-
fördragets viljeinriktning att uppnå en
hög konsumentskyddsnivå framstod, enligt
utskottet,  som  odiskutabelt.  Enligt
utskottets    mening    tillhörde
konsumentskyddet ett av de områden som
borde prioriteras från svensk synpunkt.
Inte minst angeläget härvidlag var att
åstadkomma högre skyddsnivåer när det
gällde    produktsäkerhet     och
produktutformning. En annan viktig fråga
var att förbättra konsumentskyddet vid
finansiella  tjänster.  Vad  utskottet
sålunda anförde gav riksdagen som sin
mening regeringen till känna (rskr. 63).
I ett yttrande till utrikesutskottet
våren 1995 över regeringens skrivelse
1995/96:30  om EU:s regeringskonferens
1996 förklarade lagutskottet att vad man
uttalat hösten 1994 borde stå fast (yttr.
1995/96:LU2y).
Regeringen överlämnade i  mars  1996
skrivelsen 1995/96:181 Konsumentpolitiken
i EU – mål och inriktning för det svenska
arbetet  till riksdagen. I skrivelsen
redogjorde regeringen för de mål och den
inriktning  Sverige enligt  regeringen
borde  ha  vid  sitt  arbete  med
konsumentfrågor i EU. Det övergripande
målet   borde,  enligt  regeringens
uppfattning, vara att ge konsumenterna en
stark ställning på marknaden, att främja
konsumenternas intressen och inflytande i
ett integrerat Europa och att samtidigt
kunna bibehålla och utveckla nivån på
svensk konsumentpolitik. Ett annat mål
var att medlemsstaterna, med stöd av
subsidiaritetsprincipen, skulle kunna ge
konsumenterna ett starkare skydd än vad
som följer av gemenskapsreglerna, under
förutsättning att detta inte leder till
hinder för den fria rörligheten  för
varor,   tjänster   och   kapital.
Tillämpningen av subsidiaritetsprincipen
fick  dock  inte  leda  till  att
konsumentskyddet på gemenskapsnivå blir
så lågt att konsumenterna inte kan känna
förtroende  för  den inre  marknaden.
Riksdagsbeslutet innebar också att då
gällande mål för konsumentpolitiken på
nationell  nivå  även  skulle  vara
utgångspunkt för de svenska insatserna på
EU-området.
Riksdagen hade inget att erinra mot vad
som  anfördes  i  skrivelsen  (bet.
1995/96:LU26, rskr. 292).
Utskottets övervägandenPrincipiella frågor

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå ett motionsyrkande
vari förordas en annan inriktning på
det svenska arbetet med konsumentfrågor
inom EU än vad som kommer till uttryck
i skrivelsen. Den i motionen föreslagna
inriktningen är inte förenlig med de
nationella      målen      för
konsumentpolitiken. Jämför reservation
nr 1 (m).

Motionen

I  motion  2001/02:L29  av  Christel
Anderberg   m.fl.  (m)  förespråkar
motionärerna en annan inriktning på det
konsumentpolitiska arbetet inom EU än vad
som kommer till uttryck i skrivelsen.
Motionärerna  anför  att  regeringens
konsumentpolitik på det nationella planet
syftar  till att genom centralisering
skapa  ett  system för  styrande  av
konsumenternas   val.   En   sådan
centralistisk konsumentpolitik leder till
att konsumentens egen kapacitet förringas
och att varor och tjänster fördyras. En
modern  konsumentpolitik måste,  menar
motionärerna, ge människor utrymme att
själva fatta beslut om sin konsumtion.
Det  är  därför  av stor  vikt  att
regeringen, inom ramen för det europeiska
samarbetet, arbetar för avregleringar och
decentralisering av beslutsfattande. En
bra  konsumentpolitik  skall,  anser
motionärerna, syfta till att öka den
konkurrensutsatta sektorn, vidga området
för privat näringsverksamhet, avveckla
offentliga monopol och minska offentligt
ägande i näringsverksamhet. Det krävs
också strukturförändringar i form  av
skattesänkningar och avregleringar för
att  stimulera marknaden. I  motionen
begärs ett tillkännagivande i enlighet
med det anförda (delvis).

Utskottets ställningstagande

Som redovisats inledningsvis beslutade
riksdagen  så sent som i slutet  av
november 2001 om mål och inriktning för
det  nationella  arbetet  på  det
konsumentpolitiska   området   (prop.
2000/01:135, bet. 2001/02:LU2, rskr. 51).
Enligt riksdagens beslut är målen att
konsumenternas ställning och inflytande
på   marknaden   skall   stärkas
(inflytandemålet), att hushållen skall ha
goda  möjligheter att  utnyttja  sina
ekonomiska och andra resurser effektivt
(hushållningsmålet), att konsumenternas
hälsa  och  säkerhet  skall  skyddas
(säkerhetsmålet), att sådana konsumtions-
och produktionsmönster skall utvecklas
som minskar påfrestningarna på miljön och
bidrar  till  en  hållbar  utveckling
(miljömålet) samt att konsumenterna skall
ha  tillgång  till  god  vägledning,
information    och     utbildning
(kunskapsmålet). Riksdagsbeslutet innebär
att dessa mål även skall vara vägledande
för   det  svenska  arbetet   med
konsumentfrågor inom EU och i  andra
internationella sammanhang. Den grundsyn
på konsumentpolitiken som riksdagen gav
uttryck för i 2001 års konsumentpolitiska
beslut skall således ligga till grund
också för arbetet inom EU.
Enligt utskottets mening ligger de mål
och inriktningar som redovisas i den nu
aktuella skrivelsen väl i linje med de
ställningstaganden som riksdagen gjorde i
höstas.
Utskottet  erinrar  om  att  ett
motionsyrkande med samma inriktning som
det nu aktuella avstyrktes i november
2001  i samband med behandlingen  av
regeringens proposition med förslag till
nationella mål på det konsumentpolitiska
området. Utskottet anförde därvid i sitt
av  riksdagen  godkända  betänkande
2001/02:LU2 att konsumentpolitiken är en
viktig förutsättning för en fungerande
marknadsekonomi och att statens uppgift
måste vara att skapa de spelregler och
att tillhandahålla de marknadsoberoende
organ som behövs för att upprätthålla
marknadsekonomin.  Utskottet  framhöll
vidare att konsumentpolitiken är en del
av välfärdspolitiken och att den skall
stödja  enskilda  människor  i  deras
egenskap av konsumenter för att ge dem
ett större inflytande och för att få dem
att  känna  sig trygga på marknaden.
Konsumentpolitiken har  även,  anförde
utskottet,  ett  fördelningspolitiskt
inslag  i  och med att den  främjar
människors möjligheter att hushålla med
sina resurser.
Även  i  det av riksdagen  godkända
betänkandet 2001/02:LU18 avstyrktes så
sent som i april innevarande år ett
motionsyrkande  med samma  inriktning.
Utskottet hänvisade då till riksdagens
tidigare  ställningstagande i november
2001  och  tillade att den  bedrivna
konsumentpolitiken har stor betydelse för
en  fungerande  marknad  och  att
konsumentpolitiskt betingade åtgärder i
allra högsta grad bidrar till en effektiv
konkurrens på sunda villkor.
Vad  utskottet tidigare anfört  äger
alltjämt  giltighet. Den  i  motionen
förordade   inriktningen   av   det
konsumentpolitiska arbetet på EU-nivå är
inte förenlig med de av riksdagen nyligen
beslutade nationella målen. Ett bifall
till motionen skulle således innebära att
motstridiga mål kom att gälla för arbetet
på nationell nivå respektive EU-nivå. En
sådan ordning kan utskottet inte ställa
sig bakom, och utskottet föreslår att
motion 2001/02:L29 skall avslås såvitt nu
är i fråga.

Lagstiftning

Utskottets förslag i korthet
Utskottet   ställer   sig   bakom
inriktningen  på regeringens  arbete,
vilket innebär att harmoniseringsgraden
i lagstiftningsärendena skall bedömas
från fall till fall. Motionsyrkanden
som  går ut på att regeringen även
fortsättningsvis skall verka för att
lagstiftningen  på  konsumentområdet
utformas som minimiregler bör därför
avslås. Jämför reservation nr 2 (v).

Bakgrund

Sedan  1980-talet har en  rad  olika
rättsakter,  huvudsakligen  direktiv,
beslutats inom gemenskapen i syfte att
skydda konsumenterna och att stärka deras
rättsliga  ställning  på  marknaden.
Flertalet av dessa direktiv är utformade
som s.k. minimidirektiv, vilket innebär
att medlemsstaterna är oförhindrade att
behålla eller införa regler som är till
konsumenternas  fördel   så   länge
bestämmelserna  är  förenliga   med
gemenskapsrätten i övrigt.

1996  års  konsumentpolitiska  beslut
innebar bl.a. att Sverige skall verka för
att  medlemsstaterna,  med  stöd  av
subsidiaritetsprincipen,   skall   ha
möjlighet  att  ge konsumenterna  ett
starkare skydd än vad som följer av
gemenskapsreglerna, under förutsättning
att detta inte leder till hinder för den
fria rörligheten för varor, tjänster och
kapital. Sverige skall vidare, enligt
riksdagsbeslutet,  verka  för   att
tillämpningen av subsidiaritetsprincipen
inte leder till att konsumentskyddet på
gemenskapsnivå  blir  så  lågt  att
konsumenterna inte kan känna förtroende
för den inre marknaden.
Den  svenska  linjen skall  således,
enligt riksdagens beslut, vara att i
största  möjliga  mån  verka  för
minimiregler, varigenom medlemsstaterna
på nationell nivå tillåts behålla eller
införa  strängare  krav  än   vad
gemenskapsreglerna föreskriver.

Skrivelsen

En fråga som får allt större vikt rör
harmoniseringen av konsumentskyddet på
den inre marknaden. Enligt regeringens
bedömning gynnar gemensamma regler med
hög konsumentskyddsnivå utvecklingen av
en konkurrenskraftig marknad med bredare
utbud, större valmöjligheter och ökad
prispress, vilket är till fördel för
konsumenterna. Dessutom gör, anförs det i
skrivelsen, gemensamma regler det lättare
för konsumenterna att ha grepp om sina
rättigheter. Att sträva efter gemensamma
regler är således angeläget på områden
där splittrade nationella regler hindrar
utvecklingen  av den inre  marknaden.
Gemensamma regler med hög skyddsnivå blir
också,  menar regeringen,  viktigt  i
samband  med  att  den  europeiska
gemenskapen utvidgas till att omfatta nya
länder.
Regeringen drar mot den nu redovisade
bakgrunden slutsatsen att Sverige bör
verka   för   att  ett  gemensamt
konsumentskydd kommer till stånd inom den
gemensamma marknaden så långt det är
möjligt  och rimligt. Konsumentskyddet
skall  vara  det bästa möjliga,  och
inriktningen skall vara att uppnå en
marknad som är på konsumenternas villkor
i lika hög grad som företagens. Detta
ligger, menar regeringen, i linje med den
aktiva ansats som Sverige avser att ha i
EU-arbetet  för  att säkerställa  att
konsumentskyddsaspekterna  beaktas  så
tidigt som möjligt när olika förslag förs
fram och bearbetas.
Fullt ut harmoniserade regler är dock,
anförs det i skrivelsen, inte alltid det
mest   ändamålsenliga.  Frågan   om
harmoniseringsgrad måste således bedömas
från fall till fall med hänsyn till det
aktuella ämnet för lagstiftning och vad
som mest gynnar konsumenternas intressen.
Mot bakgrund av att marknaden utvecklas i
snabb takt kan det vara viktigt med
flexibla regler som ger utrymme för att
tillvarata de konsumentintressen som kan
bli aktuella. Också på det civilrättsliga
konsumentskyddets område får, anförs det
i skrivelsen, valet av harmoniseringsgrad
avgöras från fall till fall.

Motionerna

I  motion  2001/02:L30  anser  Tanja
Linderborg  m.fl. (v) att regeringens
ställningstagande   för   en   ökad
harmonisering av konsumenträtten innebär
ett övergivande av den princip om att EG-
lagstiftning på det konsumenträttsliga
området  skall  vara  utformad  som
minimiregler som gällt alltsedan 1996 års
konsumentpolitiska  beslut.  Den  i
skrivelsen  föreslagna  kursändringen
kommer, enligt vad som anförs i motionen,
att   innebära   nackdelar   från
konsumentsynpunkt och att det kan bli
omöjligt  eller i varje fall  mindre
meningsfullt för Sverige att införa eller
behålla ett konsumenträttsligt skydd som
är högre än vad som gäller på motsvarande
områden i andra medlemsländer. I motionen
begärs ett tillkännagivande som går ut på
att  regeringen skall verka för  att
systemet   med   minimiregler   på
konsumentområdet inom EU  inte  skall
överges till förmån för en harmonisering
(yrkande 1).
Ett  motsvarande synsätt kommer till
uttryck i motion 2001/02:L34 av  Kia
Andreasson m.fl. (mp). I motionen anförs
att en harmonisering av reglerna för den
gemensamma  marknaden kan  vara  till
nackdel för konsumenterna om inte det
harmoniserade konsumentskyddet håller en
mycket hög nivå. Enligt motionärernas
uppfattning är dock regeringens ambition
när  det  gäller  hur  hög  nivå
konsumentskyddet skall hålla alltför låg.
Nivån på konsumentskyddet kommer vidare,
anförs  det i motionen, att bli  en
förhandlingsfråga där flertalet av EU:s
medlemsländer inte kommer att acceptera
det svenska konsumentskyddets höga nivå,
vilket  kan  leda  till  ett  sämre
konsumentskydd i Sverige. I  motionen
begärs ett tillkännagivande om att alla
gemensamma konsumentskyddsregler, även på
det  köp- och civilrättsliga området,
skall vara utformade som minimiregler
(yrkande 1) och att Sverige skall ges
möjlighet att behålla och vidareutveckla
sina strängare konsumentkrav och  sin
jämförelsevis höga skyddsnivå (yrkande
3).  I samma motion begärs även ett
tillkännagivande om att konsumentskyddet
skall gå före hänsynen till den inre
marknadens funktioner (yrkande 2).

Utskottets ställningstagande

Som redovisats i det föregående innebar
1996 års konsumentpolitiska beslut att
den svenska linjen skall vara att så
långt som möjligt verka för minimiregler
inom    den    konsumenträttsliga
lagstiftningen.  Den  inriktning  som
regeringen förordar i den nu aktuella
skrivelsen innebär en viss förändring i
förhållande till vad som gällt sedan
1996. Frågan om harmoniseringsgrad skall
således i fortsättningen avgöras från
fall till fall.
Utskottet  godtar  de  argument  som
regeringen anfört till stöd för  sin
förändrade inställning och ställer sig
således bakom det mål och den inriktning
i fråga om utformningen av den framtida
konsumentskyddslagstiftningen på EU-nivå
som regeringen redovisat i skrivelsen. I
sammanhanget  vill  dock  utskottet
framhålla vikten av att regeringen även i
kommande lagstiftningsärenden – oavsett
om det är fråga om minimiregler eller
harmoniserade regler – verkar för att
konsumentskyddet blir så  starkt  som
möjligt.
Med det anförda föreslår utskottet att
motionerna 2001/02:L30 yrkande 1  och
2001/02:L34 yrkandena 1–3 skall avslås.

Konsumentinflytande

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå motionsyrkanden som
rör      konsumentorganisationernas
inflytande inom EU. Utskottet kan för
sin  del  inte  se att  regeringens
principiella inställning i frågan står
i strid med de önskemål som förs fram i
motionerna. Jämför reservation nr  3
(m).

Bakgrund

Artikel 153 i EG-fördraget föreskriver
att gemenskapen skall bidra till att
främja konsumenternas rätt att organisera
sig för att tillvarata sina intressen.
För att leva upp till denna bestämmelse
ställde kommissionen i sin handlingsplan
för åren 1999–2001 upp ett övergripande
policymål  som  gick  ut  på  att
konsumenterna skall få en starkare röst
inom EU. Konkreta åtgärder som vidtagits
från kommissionens sida för att uppnå
detta mål har bl.a. varit att stödja
konsumentorganisationer finansiellt och
att  ge  administrativt  stöd  vid
internationella     möten     med
konsumentföreträdare. Kommissionen  har
också   givit   den   rådgivande
Konsumentkommittén en mer aktiv roll och
sökt främja en dialog mellan konsument-
och näringslivsrepresentanter på olika
områden.
I den strategi för konsumentpolitiken
för  år  2002–2006  som  kommissionen
alldeles nyligen beslutat uppmanas övriga
EU-institutioner  att  undersöka  hur
konsumentorganisationernas  möjligheter
att få inflytande i beslutsfattandet kan
förbättras.
I   grönboken  om  det  framtida
konsumentskyddet,  som   kommissionen
överlämnade i oktober 2001, föreslås ett
större      inflytande      för
konsumentföreträdare   och    andra
intressenter när det gäller utformningen
av  spelregler för marknaden i olika
avseenden.
Bestämmelser om finansiellt stöd till
europeiska konsumentorganisationer  och
till projekt som genomförs av dessa finns
i Europaparlamentets och rådets beslut nr
283/1999/EG av den 25 januari 1999 om en
allmän ram för gemenskapens verksamheter
till förmån för konsumenter. Ramverket
gäller för åren 1999–2003. Av beslutet
framgår bl.a. att ekonomiskt stöd får
utgå    till    icke    statliga
konsumentorganisationer som drivs utan
vinstsyfte och vars huvudsyfte är att
främja  och  skydda  konsumenternas
intressen  och hälsa. Organisationerna
skall vidare ha fått i uppdrag  att
företräda konsumenternas intressen  på
europeisk   nivå   av   nationella
organisationer i åtminstone hälften av
gemenskapens medlemsstater.  Bland  de
organisationer som fått stöd kan nämnas
BEUC (Bureau Européen des Unions  de
Consommateurs) och ANEC (Association de
Normalisation  Européenne  pour  les
Consommateurs).
Villkoren för beviljande av stöd till
projekt innebär bl.a. att det ekonomiska
stödet i princip inte får överstiga 50 %
av de utgifter som uppkommer i samband
med genomförandet av de stödberättigade
verksamheterna. Det gäller således ett
krav på 50 % medfinansiering.
I strategin för konsumentpolitiken för
år 2002–2006 upplyses om att det pågår
arbete inom kommissionen i syfte att ta
fram  ett förslag till nytt ramverk.
Avsikten är att detta även skall omfatta
kandidatländerna.

Skrivelsen

I skrivelsen anför regeringen att Sverige
skall ha som mål och inriktning att verka
för  en  utökad  och  systematisk
konsultation av konsumentföreträdare inom
berörda politikområden på EU-nivå och för
att konsumenterna skall kunna påverka
villkor och förhållanden på marknaden.
Sverige  skall också verka  för  att
reglerna om finansiellt stöd på EU-nivå
bättre      anpassas      till
konsumentorganisationernas situation.

Motionerna

Christina Axelsson (s) anser i motion
2001/02:L31 att det är angeläget att
svenska  konsumentorganisationer  kan
arbeta   på   lika  villkor   som
frivilligorganisationer  från   andra
medlemsländer. Regeringen bör  därför,
menar motionären, verka för att alla
konsumentorganisationer  i  EU  ges
likvärdiga ekonomiska förutsättningar. I
motionen begärs ett tillkännagivande i
enlighet härmed (yrkande 1).
I  motion  2001/02:L29  av  Christel
Anderberg m.fl. (m) framhålls vikten av
att   frivilligorganisationerna   är
självständiga och att organisationerna
inte  blir  bundna till en nationell
regering eller på annat sätt misstänks
för att inte vara oberoende. Därför är,
menar   motionärerna,   kravet   på
medfinansiering  och  precisering  av
projekt av stor vikt. Enligt motionärerna
bör regeringen verka för att regelverket
för finansiering av konsumentprojekt inte
luckras upp så att finansiellt stöd utgår
utan  klara grunder och metoder  för
uppföljning  av  resursanvändandet.  I
motionen begärs ett tillkännagivande i
enlighet härmed (delvis).
I motion 2001/02:L34 av Kia Andreasson
m.fl. (mp) begärs ett tillkännagivande om
att  regeringen skall verka för  att
svenska konsumentorganisationer skall få
mer inflytande på EU-nivå och att svenska
myndigheter  inte  skall  representera
svenska   konsumentorganisationer   i
arbetsgrupper på EU-nivå där det från
andra    medlemsländer   förekommer
företrädare för folkrörelser (yrkande 7).
I  samma  motion  begärs  även  ett
tillkännagivande om att EU-stöd  till
konsumentorganisationer inte får innebära
att  annat offentligt stöd  dras  in
(yrkande 8).

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan för sin del inte se att
regeringens principiella ståndpunkt när
det    gäller    frågan    om
konsumentorganisationernas inflytande på
EU-nivå står i strid med de önskemål som
kommer till uttryck i motionerna. Sålunda
anförs i skrivelsen att det är viktigt
att  alla  marknadens  parter  aktivt
konsulteras under beslutsprocessen inom
EU och att konsumenternas åsikter blir
hörda inom alla kommissionens direktorat.
I  skrivelsen framhålls också att en
systematisk    konsultation    med
konsumentföreträdarna bör ske även inom
rådets arbete för att medlemsstaterna på
så sätt skall få del av en mer samlad
bedömning   av   vilka    frågor
konsumentföreträdare inom EU uppfattar
som mest centrala. Enligt vad som anförs
i skrivelsen är det också en viktig
uppgift för konsumentorganisationerna att
på rättsliga eller andra sätt få till
stånd förbättringar på marknaden när det
gäller konsumenternas villkor. I  ett
vidare perspektiv kan organisationerna
således utöva påverkan när det gäller
frågor som rör etik, långsiktigt hållbara
konsumtions- och produktionsmönster och
global rättvisa. En sådan påverkan kan,
enligt regeringens bedömning, leda till
förändringar som går längre än vad som
kan uppnås med enbart lagstiftning eller
politiska beslut. Det är därför, menar
regeringen,  angeläget  att  stödja
konsumentorganisationerna också i detta.
Mot bakgrund av vad som anförs i motion
2001/02:L34 yrkande 7 vill utskottet även
erinra om att regeringen i proposition
2000/01:135 med förslag till nationella
mål för konsumentpolitiken framhållit att
det är viktigt att konsumenterna så långt
det är möjligt bör representeras av egna
företrädare i organisationer av olika
slag och på olika nivå.
När det gäller frågan om utformningen
av det framtida ekonomiska stödet på
europeisk      nivå      till
konsumentorganisationer        och
konsumentprojekt har  utskottet  ingen
annan uppfattning än regeringen och ser
som  angeläget  att  kriterierna  för
beviljande av finansiellt stöd bättre
anpassas till organisationernas situation
när ett nytt beslut om allmänt ramverk
skall fattas.
Med det anförda föreslår utskottet att
riksdagen  skall  avslå  motionerna
2001/02:L29  i denna del, 2001/02:L31
yrkande 1 och 2001/02:L34 yrkandena 7 och
8.

Utbildning och vägledning

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå ett motionsyrkande
med krav på att Regeringskansliet skall
ge   ut   en  nyhetstidning   om
konsumentpolitiken inom EU.

Skrivelsen

I skrivelsen framhålls att konsumenternas
ställning på marknaden inte bara stärks
genom en väl fungerande lagstiftning utan
även  genom  att  konsumenterna  har
kunskaper  om  sina  rättigheter  och
skyldigheter och om förhållandena  på
marknaden. Konsumenterna behöver således,
menar  regeringen, kunskaper för  att
rationellt kunna utnyttja mångfalden av
varor och tjänster på den gemensamma
marknaden, liksom informationssamhällets
möjligheter.  Kunskapsförmedling  till
konsumenter, inte minst till ungdomar, är
följaktligen, framhåller regeringen, en
förutsättning för att Europa skall kunna
leva  upp  till målet att  vara  en
kunskapsbaserad ekonomi.
Regeringen anför i skrivelsen att det
är   ett   gemenskapsintresse   att
konsumenterna har bra kunskaper när de
agerar på den inre marknaden. Sverige
skall därför ha som mål och inriktning
att  verka  för  bättre  utbildning,
vägledning och information. Insatserna på
EU-nivå bör främst avse ett systematiskt
erfarenhetsutbyte. De särskilda insatser
som vidtas på EU-nivå bör ha en stark
nationell och lokal förankring.

Motionen

I motion 2001/02:L34 av Kia Andreasson
m.fl. (mp) anser motionärerna att det är
positivt att regeringen avser att verka
för bättre utbildning, vägledning och
information  till  konsumenter.  Detta
torde, menar motionärerna, även gälla
information om de EU-ledda insatserna.
Eftersom det föreligger svårigheter att
få information om pågående arbete bör
Regeringskansliet ge ut en nyhetstidning
om konsumentpolitiken i EU och om svenska
initiativ och insatser på området. I
motionen begärs ett tillkännagivande i
enlighet med det anförda (yrkande 4).

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan konstatera att motionärerna
och regeringen synes vara överens när det
gäller vikten av utbildning, information
och   vägledning  i   EU-relaterade
konsumentfrågor. Även utskottet ansluter
sig till den inställning som kommer till
uttryck i skrivelsen.
Däremot kan utskottet inte ställa sig
bakom kravet på en nyhetstidning, och
utskottet föreslår att motion 2001/02:L34
yrkande 4 skall avslås.

Produktsäkerhet

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå motionsyrkanden med
krav på förändringar av Sveriges arbete
med produktsäkerhetsfrågor på EU-nivå.
De  frågeställningar som motionärerna
tar upp är redan föremål för samarbete
inom EU på olika sätt.

Bakgrund

Sedan  mitten  av  1980-talet  är
produktsäkerhet en prioriterad fråga inom
EU.  År  1992  antog rådet  direktiv
92/59/EEG  om  allmän produktsäkerhet.
Direktivet syftar till att säkerställa
att produkter som släpps ut på marknaden
är säkra. Under år 1998 påbörjades en
revidering av produktsäkerhetsdirektivet
i syfte att bl.a. stärka regelverket på
området och klargöra vissa otydligheter.
Arbetet ledde fram till att ett nytt
direktiv kunde antas av Europaparlamentet
och rådet i början av oktober 2001.
Det nya direktivet innebär bl.a. en
uttrycklig skyldighet för tillverkare och
distributörer att endast släppa ut säkra
konsumentprodukter på marknaden. Vidare
ställs i direktivet upp bestämda krav på
medlemsländernas marknadsövervakning och
skapas   ett  system  för  snabbt
informationsutbyte mellan medlemsstaterna
när  så krävs. Direktivet skall vara
genomfört i medlemsländernas lagstiftning
senast den 15 januari 2004, då 1992 års
direktiv upphör att gälla.  Det  nya
produktsäkerhetsdirektivet omfattar,  i
likhet  med  sin  föregångare,  inte
tjänsters säkerhet. I samband med att det
nya direktivet antogs åtog sig emellertid
kommissionen  att  utreda  lämpliga
gemenskapsåtgärder i fråga om tjänsters
säkerhet   och   återkomma   till
Europaparlamentet och rådet i saken före
den 1 januari 2003.
Vid   sidan   av  det   allmänna
produktsäkerhetsdirektivet  finns  ett
antal specifika produktsäkerhetsdirektiv,
bl.a.   för   leksaker,   personlig
skyddsutrustning,   elmateriel   och
maskiner.   Produktsäkerhetsdirektivets
regler gäller bara för de produkter som
inte   omfattas   av   särskilda
produktbestämmelser.

Skrivelsen

I  skrivelsen framhålls att det  nya
produktsäkerhetsdirektivet  innebär  en
klar  förbättring av konsumentskyddet.
Sålunda  skärper  det  kraven  på
näringsidkarna att endast släppa ut säkra
produkter på marknaden. Det skärper också
kraven på marknadskontrollen inom varje
medlemsstat och på den gemensamma nivån.
Regeringen  anför att Sverige  skall
verka för en effektiv marknadskontroll
och  ett  utvecklat  skadeförebyggande
arbete i Europa. Barns säkerhet bör även
ges hög prioritet. Det är också, enligt
vad som anförs i skrivelsen, viktigt att
tjänsters  säkerhet blir föremål  för
gemenskapslagstiftning.

Motionen

I motion 2001/02:L34 för Kia Andreasson
m.fl. (mp) fram olika synpunkter när det
gäller den fortsatta inriktningen av det
svenska   arbetet  inom   EU   på
produktsäkerhetsområdet.      Enligt
motionärerna är det en brist att den s.k.
försiktighetsprincipen inte alls omnämns
i regeringens skrivelse, och motionärerna
begär ett tillkännagivande om att denna
princip skall vara vägledande i såväl den
svenska konsumentpolitiken som i EU:s
konsumentpolitik (yrkande 9). I motionen
begärs även ett tillkännagivande om att
konsumenternas hälsa och säkerhet alltid
skall gå före vinstintresset (yrkande
15).  Motionärerna påpekar  vidare  i
motionen att frågan om hur säker en
energikälla, exempelvis kärnkraft, är för
konsumenterna  sällan uppmärksammas  i
konsumentsammanhang. Samma sak gäller,
menar  motionärerna,  säkerheten  för
konsumenterna vid transporten av energin.
Motionärerna begär ett tillkännagivande
om  att  kärnkraftssäkerheten  är  en
konsumentfråga och att den bör finnas med
i produktsäkerhetsarbetet (yrkande 11). I
motionen hävdas också att Sverige ligger
efter många andra länder när det gäller
de strålrelaterade konsumentfrågorna, och
motionärerna begär ett tillkännagivande
som går ut på att strålning och strålande
apparater, exempelvis mikrovågsugnar och
mobiltelefoner, skall bli en  miljö-,
konsument- och hälsoskyddsfråga såväl i
Sverige som i EU (yrkande 10). Slutligen
begärs ett tillkännagivande om att även
skyddet av konsumentens hälsa skall bli
en konsumentfråga inom EU (yrkande 5).

Utskottets ställningstagande

Den s.k. försiktighetsprincipen innebär
att åtgärder kan vidtas mot en produkt
eller  ett  produktionssätt  då  man
fastställt att oacceptabla risker vad
gäller effekterna för människors  och
djurs hälsa eller för miljön kan tänkas
föreligga, även om det inte föreligger
vetenskapliga bevis för dessa effekter.
I  EG-fördraget anges uttryckligen i
artikel 174 att gemenskapens miljöpolitik
skall    bygga    på    bl.a.
försiktighetsprincipen. Principen anses
dock  vara tillämplig även på  andra
områden  än miljöområdet. Kommissionen
överlämnade i början av februari 2000 ett
meddelande   om  tillämpningen   av
försiktighetsprincipen, KOM  (2000)  1
slutlig. Meddelandet syftade bl.a. till
att försöka fastställa riktlinjer för
principens  tillämpning. I meddelandet
anfördes      bl.a.       att
försiktighetsprincipen,      enligt
kommissionens uppfattning, är en princip
med allmän giltighet som särskilt bör
beaktas när det gäller skydd av miljön
och människors, djurs och växters hälsa.
Europaparlamentet  yttrade  sig  över
meddelandet i december 2000 och ställde
sig då bakom kommissionens uppfattning
att    försiktighetsprincipen    är
allmängiltig och att den således kan
komma att tillämpas på alla områden inom
gemenskapen.
I sammanhanget bör också nämnas att
försiktighetsprincipen finns uttryckligen
angiven     i     det     nya
produktsäkerhetsdirektiv som antogs  i
oktober 2001 (artikel 8.2). Enligt vad
utskottet har erfarit tillhörde Sverige
de länder som var positiva till att
principen fördes in i direktivet.
När  det  så  gäller  frågor  kring
kärnsäkerhet kan utskottet upplysa om att
rådet, med stöd av Euratom-fördraget, har
antagit  ett  antal  bestämmelser  om
strålskydd för att säkerställa hälsan för
allmänheten   och   anställda   vid
kärnkraftsanläggningar.  Reglerna  rör
bl.a. högsta tillåtna doser, exponering
och kontamination samt den medicinska
kontrollen. Medlemsländerna är skyldiga
att anta regler som lever upp till de
gemensamma normerna och skall rapportera
om sina åtgärder till kommissionen.
Vad gäller strålrelaterade hälsofrågor
i  övrigt, exempelvis hälsorisker med
anledning   av   strålning   från
mobiltelefoner, kraftledningar samt radio-
och radarsändare, vill utskottet peka på
att  det  för närvarande  pågår  ett
omfattande  arbete  på  detta  område
nationellt, inom EU och internationellt.
En ingående redogörelse för detta arbete
återfinns    i    miljö-    och
jordbruksutskottets      betänkande
2001/02:MJU11, vartill hänvisas.
Hälsofrågor ingår i EU-samarbetet med
stöd av bl.a. artikel 152 i EG-fördraget.
Enligt  denna artikel skall  en  hög
hälsoskyddsnivå    för    människor
säkerställas  vid  utformningen  och
genomförandet av all gemenskapspolitik
och  alla gemenskapsåtgärder.  I  det
sammanhanget kan nämnas att det  för
närvarande  pågår  arbete  inom  EU:s
institutioner i syfte att utarbeta ett
beslut med program för gemenskapsåtgärder
på folkhälsoområdet för åren 2001–2006.
Vidare föreskrivs i artikel 153  att
gemenskapen,   för   att   främja
konsumenternas intressen och säkerställa
en hög konsumentskyddsnivå, skall bidra
till  att bl.a. skydda konsumenternas
hälsa och säkerhet.
Sammanfattningsvis kan utskottet inte
finna  annat  än  att  de  olika
frågeställningar som motionärerna tar upp
har aktualiserats på EU-nivå i skilda
sammanhang. Utskottet utgår från  att
regeringen verkar för att Sverige deltar
aktivt i detta arbete och finner – från
sina utgångspunkter – inte skäl  att
förorda något initiativ från riksdagens
sida med anledning av de nu aktuella
motionsyrkandena.
Med det anförda föreslår utskottet att
motion 2001/02:L34 yrkandena 5, 9, 10, 11
och 15 skall avslås.

Standardisering

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå motionsyrkanden som
gäller   dels  vikten   av   att
funktionshindrades synpunkter och behov
beaktas i standardiseringsarbetet, dels
global   standardisering.  Utskottet
hänvisar     till     tidigare
ställningstaganden samt pågående arbete
och kan inte finna att det föreligger
någon  motsättning  i  sak  mellan
motionärerna och regeringen.

Bakgrund

Standardisering syftar till förenklingar
och besparingar och innebär att företag
och andra intressenter inom en bransch
enar sig om gemensamma regler för hur en
produkt skall vara utformad. Standarder
kan  bidra  till såväl en lönsammare
produktion och handel som till  ökad
säkerhet och bättre skydd för hälsa och
miljö. Arbetet med standardisering är i
hög grad en internationell verksamhet.
Omkring 95 % av de svenska standarder som
fastställs i dag är helt eller delvis
baserade på internationella standarder.
På    global   nivå   samordnas
standardiseringen  av   bl.a.   ISO
(International   Organization   for
Standardization) och IEC (International
Electrotechnical   Commission).   På
europeisk nivå samordnas verksamheten av
bl.a.  CEN  (Commité  Européen  de
Normalisation), Cenelec (Comité Européen
de Normalisation Électrotechnique) och
ETSI   (European   Telecommunications
Standards Institute). Utmärkande för den
internationella   och    europeiska
standardiseringen är att deltagandet i
det tekniska arbetet i huvudsak sker
genom      de      nationella
standardiseringsorganen och att beslut om
en ny standard tas genom omröstning bland
dessa organ.
År 1978 inrättades inom ISO en särskild
kommitté för konsumentfrågor, Copolco.
Kommitténs syfte är bl.a. att främja
konsumentinflytandet i det nationella och
internationella standardiseringsarbetet,
att informera och utbilda och att vara
ett forum för utbyte av erfarenheter i
frågor  som  rör  konsumenter  och
standardisering.  En  fråga  som  har
uppmärksammats inom organisationen  är
beaktandet  av  handikappaspekter  vid
utformningen av standarder.
År  1985 beslutade man inom EG att
införa en ny metod för att precisera de
säkerhets- och miljökrav som produkter
måste uppfylla för att fritt få säljas på
hela  EG-marknaden, The New Approach.
Dessförinnan hade produktkrav fastställts
i  mycket  detaljerade  direktiv  som
beslutades med enhällighet enligt  en
tidsödande procedur. I produktdirektiv
som utformas enligt den nya metoden anges
i stället de väsentliga säkerhetskrav som
ställs på produkten, medan utformningen
av  detaljreglerna överlämnas till de
centrala            europeiska
standardiseringsorganen. Dessa standarder
är visserligen frivilliga, men om en
produkt tillverkas i enlighet med en
standard presumeras produkten uppfylla
direktivens säkerhetskrav. Standarder har
därmed  fått en central betydelse  i
gemenskapens produktsäkerhetsarbete.
År 1995 bildades ANEC (Association de
Normalisation  Européenne  pour  les
Consommateurs) som bl.a. har till uppgift
att koordinera konsumentinflytandet  i
standardiseringen på EU-nivå. ANEC består
av   företrädare   för   nationella
konsumentorganisationer från medlems- och
Efta-länderna samt några ansökarländer.
Det tekniska arbetet inom ANEC bedrivs
inom  olika arbetsgrupper som  täcker
särskilda  ansvarsområden,  exempelvis
barns säkerhet, miljö, trafiksäkerhet,
informationsteknik och konsumenter med
särskilda behov. Sistnämnda arbetsgrupp
arbetar med frågor som rör handikappade
och  äldre konsumenter. Inom  gruppen
samordnas även arbetet kring konceptet
”Design for all”, som går ut på att
vardagliga  varor och tjänster  skall
utformas  på så sätt att  så  många
konsumenter  som möjligt skall  kunna
använda dem, oavsett ålder och förmåga.

Skrivelsen

I skrivelsen anför regeringen att en allt
viktigare fråga inom standardiseringen är
möjligheterna  för konsumentföreträdare
att medverka i arbetet. ANEC har, enligt
regeringens  bedömning,  haft  stor
betydelse  genom  att  lyfta  fram
konsumentaspekterna i standardiseringen
och förbättra konsumenternas insyn  i
arbetet. Eftersom utgångspunkten är att
europeisk standardisering skall bedrivas
genom de nationella organen bör, menar
regeringen,  konsumentorganisationernas
medverkan   i   det   nationella
standardiseringsarbetet underlättas. Det
är därför viktigt att varje medlemsstat
gör det möjligt för konsumentintressena
att delta i standardiseringen.
Enligt  vad som anförs i skrivelsen
lyfts alltmer av standardiseringsarbetet
från       de      europeiska
standardiseringsorganen till de globala
organen. Detta kan, menar regeringen,
medföra både fördelar och utmaningar.
Europeiskt  säkerhetstänkande  sprids
således  globalt och säkerhetsnivåerna
höjs  internationellt,  samtidigt  som
handelshinder undanröjs och konkurrensen
ökar med lägre priser som följd. En risk
skulle dock, anförs det i skrivelsen,
kunna finnas för att EU kan få  in
internationella standarder  med  lägre
säkerhetsnivå, standarder som det  på
grund av internationella åtaganden kan
vara svårt att avvika från.
I  skrivelsen  gör  regeringen  den
sammanfattande bedömningen att ett ökat
konsumentinflytande är angeläget i såväl
europeisk    som    internationell
standardisering.

Motionen

I motion 2001/02:L28 av Kjell Eldensjö
m.fl. (kd) påpekas att det inte framgår
av skrivelsen hur regeringen avser att
arbeta med frågan om funktionshindrades
inflytande inom standardiseringsarbetet
inom EU. Motionärerna anser att det är
viktigt att Sverige i EU-arbetet  är
pådrivande när det gäller att beakta de
funktionshindrades synpunkter och krav,
inte  minst på produktsäkerhets-  och
standardiseringsområdena.  I  motionen
begärs ett tillkännagivande i enlighet
härmed (yrkande 1).
I  samma motion anförs att  det  i
skrivelsen går att spåra en tvehågsen
attityd inför utvecklingen av globala
standarder,   eftersom   regeringen
poängterar risken för att dessa globala
standarder kan ha lägre säkerhetsnivå än
de  europeiska  standarderna.  Enligt
motionärerna är ett aktivt och offensivt
engagemang   med  hög   grad   av
konsumentinflytande från EU och  EU:s
medlemsländer   i   det   globala
standardiseringsarbetet   den   bästa
garantin  för  att säkerhetsnivån  på
produkterna blir hög. Globala standarder
bör därför främjas av EU. I motionen
begärs ett tillkännagivande om vad som
anförts i motionen om värdet av en från
EU:s sida aktiv och positiv attityd till
global standardisering (yrkande 2).

Utskottets ställningstagande

Vad först gäller motionsyrkandet om att
Sverige inom EU skall driva frågan om att
funktionshindrades synpunkter och krav
skall  beaktas  inom standardiseringen
erinrar utskottet om att ett liknande
yrkande avstyrktes i samband med att nu
gällande   konsumentpolitiska   mål
beslutades i november 2001. Utskottet
konstaterade därvid, i sitt av riksdagen
godkända  betänkande 2001/02:LU2,  att
insikten om nödvändigheten av ett brett
konsumentinflytande  inom  såväl  det
europeiska  som  det  internationella
standardiseringsarbetet  vuxit  under
senare  år och att en rad  åtgärder
vidtagits i skilda sammanhang för att
stärka konsumentinflytandet. I likhet med
regeringen   ansåg  utskottet   att
konsumentinflytandet likväl måste stärkas
ytterligare på området. Enligt utskottets
mening fanns det därvid anledning att
särskilt  betona vikten  av  att  de
kunskaper   och  erfarenheter   som
handikapporganisationerna besitter  tas
till vara och får komma till uttryck i
arbetet.  Utskottet  förutsatte  att
regeringen noga skulle följa frågan och
överväga  vilka ytterligare  insatser,
utöver de som redovisats i propositionen,
som borde komma till stånd för att öka
konsumentinflytandet. Någon motsättning
mellan det då aktuella motionskravet och
regeringens inställning som den kom till
uttryck i propositionen förelåg, enligt
utskottets  mening inte,  varför  det
saknades skäl för riksdagen att vidta
någon åtgärd.
Utskottet  kan  konstatera  att  den
principiella inställning som kommer till
uttryck  i  skrivelsen  i  fråga  om
konsumentinflytandet         inom
standardiseringen ligger helt i linje
med riksdagens ställningstagande hösten
2001. Vidare torde det inte heller nu
föreligga  skilda  meningar  mellan
motionärerna och regeringen i några mer
väsentliga avseenden.
I  sammanhanget  bör framhållas  att
frågan    om    beaktandet    av
funktionshindrades synpunkter och behov
inom standardiseringen har lyfts fram i
olika  sammanhang under  senare  tid.
Nordiska ministerrådet beslutade i början
av maj 2002 om en strategi för det
fortsatta  arbetet  i  fråga   om
konsumentinflytandet         inom
standardiseringen. Det övergripande målet
för det nordiska samarbetet skall vara
att   konsumenternas  intressen   i
standardiseringen av varor och tjänster
skall vara så starkt företrädda att det
balanserar   eventuellt   motstående
intressen på nationell nivå, europeisk
nivå och internationell nivå.
Det  nordiska  arbetet  skall  vara
inriktat på att uppmärksamma nya områden
som  har  väsentlig  betydelse  för
konsumenterna.  Gruppen  personer  med
funktionshinder  är  därvid,  enligt
strategidokumentet, en aspekt som i än
högre  grad  bör  beaktas  som  ett
konsumentintresse  i standardiseringen.
Det är således viktigt att denna grupps
intressen uppmärksammas tydligare och att
den   kompetens   som   exempelvis
handikapporganisationerna besitter  kan
utnyttjas i än större utsträckning än vad
som sker i dag.
Utskottet välkomnar den nu beslutade
strategin och har med tillfredsställelse
kunnat konstatera att Sverige deltagit
aktivt i arbetet med att utarbeta den.
I sammanhanget kan också nämnas att
kommissionen  har uppdragit  åt  CEN,
Cenelec och ETSI att ta fram generella
anvisningar för hur frågor  som  rör
funktionshindrade och  äldre  personer
skall  hanteras  i  det  framtida
standardiseringsarbetet. Arbetet kallas
för Mandat 283 och ordförandeskapet och
sekretariatet för arbetet, i de delar som
inte   rör   elektroteknik   eller
telekommunikation, har förlagts till det
svenska  Hjälpmedelsinstitutet.   Ett
motsvarande EU-uppdrag genomförs också på
det  s.k.  ICT-området  (Information
Communication Technology).
Mot bakgrund av vad som nu har anförts
saknas enligt utskottets mening skäl för
riksdagen att för närvarande vidta någon
åtgärd med anledning av det nu aktuella
motionsyrkandet.
När det sedan gäller motionsspörsmålet
rörande för- och nackdelar med global
standardisering har utskottet inte någon
annan uppfattning än den som kommer till
uttryck i skrivelsen. Utskottet kan inte
heller se att det skulle föreligga någon
avgörande  skillnad i synsätt  mellan
motionärerna och regeringen i frågan.
Med det anförda föreslår utskottet att
motion 2001/02:L28 yrkandena 1 och 2
skall avslås.

Livsmedelsfrågor

Utskottets förslag i korthet
Motionsyrkanden som aktualiserar olika
konsumentaspekter          inom
livsmedelsområdet bör avslås. Utskottet
hänvisar     till     tidigare
ställningstaganden från riksdagens sida
och pågående lagstiftningsarbete inom
EU. Jämför reservationerna nr 4 (kd, c)
och nr 5 (v).

Bakgrund

Livsmedelsområdet är i hög grad föremål
för en totalharmonisering på EG-nivå.
Detta innebär att det inte är tillåtet
för ett medlemsland att ha vare sig
strängare eller mer liberala bestämmelser
än vad som framgår av EG:s rättsakter.
EG:s regler bygger i stora delar på
internationella  rekommendationer  från
Codex Alimentarius, som är samlingsnamnet
för FAO:s (FN:s livsmedelsorgan Food and
Agriculture  Organization)  och  WHO:s
gemensamma program för bl.a. standarder,
riktlinjer och råd.
Den   28   januari  2002  antogs
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 178/2002 om allmänna principer
och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i
frågor som gäller livsmedelssäkerhet. Den
nyinrättade livsmedelsmyndigheten skall
arbeta med riskvärdering och information
på  livsmedelsområdet. Dess arbete är
också tänkt att utgöra ett stöd för
kommissionen,   medlemsstaterna   och
Europaparlamentet    i    framtida
lagstiftningsarbete. I förordningen läggs
även fast allmänna principer för hur
gemenskapen och medlemsstaterna  skall
lagstifta inom livsmedelsområdet.
Enligt  vad  som  föreskrivs   i
förordningen  skall  bl.a.  livsmedel,
foder, livsmedelsproducerande djur och
alla andra ämnen som är avsedda för eller
kan antas ingå i ett livsmedel eller
foder kunna spåras genom hela produktions-
bearbetnings- och konsumtionskedjan. I
förordningen talas inte om märkning utan
om identifiering och spårbarhet. Detta
innebär att en producent skall veta vem
man köpt råvaror av och till vem man
levererat sina produkter. Dessa uppgifter
skall systematiseras på så sätt  att
ansvariga myndigheter på begäran kan ta
del av dem.
Grundläggande bestämmelser på EU-nivå
om märkning av livsmedel finns i direktiv
2000/13/EG   om   tillnärmning   av
medlemsstaternas lagstiftning om märkning
och presentation av livsmedel samt om
reklam för livsmedel. För att uppnå en
förbättrad märkning av livsmedel  har
kommissionen nyligen föreslagit  vissa
ändringar i direktivet. Förslaget, KOM
(2001)  433  slutlig,  innebär  att
märkningen  av  sammansatta  livsmedel
utökas. Dessutom föreslås en förteckning
över sådana allergener som alltid skall
anges.
När det gäller mer specifika frågor på
livsmedelsområdet kan nämnas att arbete
pågår  med  gemensamma  regler  för
livsmedelshygien. Syftet är att samordna,
uppdatera och förenkla det nu gällande
regelverket utan att sänka kraven. Vidare
avser  kommissionen  att  inom  kort
presentera ett förslag till gemensamma
regler  för  offentlig  kontroll  av
livsmedel och foder.
Vad särskilt gäller märkning av kött
gäller  sedan  den  1  januari  2001
förordningen (EG) nr 2772/99 om allmänna
bestämmelser för ett obligatoriskt system
för märkning av nötkött. Denna förordning
har ersatt en tidigare förordning om
frivillig, detaljerad märkning av nötkött
och  nötköttsprodukter. Därutöver  bör
nämnas förordningen (EG) nr 1760/2000 av
den 17 juli 2000 om upprättande av ett
system för identifiering och registrering
av nötkreatur och nötköttsprodukter samt
märkning av nötkött. Förordningen innebär
att  aktörer  och organisationer  som
saluför nötkött inom gemenskapen skall
märka   köttet.  Det  obligatoriska
märkningssystemet skall bl.a. innehålla
ett referensnummer eller en referenskod
som säkerställer sambandet mellan köttet
och djuret. Från och med den 1 januari
2002 skall aktörer och organisationer
även ange medlemsstat eller tredje land
där djuret är fött, alla medlemsstater
eller tredje land där djuret är uppfött
samt medlemsstat eller tredje land där
djuret har slaktats. Arbete har även
inletts med ett liknande men enklare
system för grisar. I Sverige finns sedan
år    1995    en    frivillig
branschöverenskommelse         om
ursprungsmärkning av kött.
Genmodifierade organismer (GMO) har inom
EU  främst  reglerats genom  direktiv
90/220/EEG om avsiktlig utsättning av
genetiskt  modifierade organismer  och
förordningen 258/97/EG om nya livsmedel
och livsmedelsingredienser.
Den  12  mars 2001 antogs  direktiv
2001/18/EG om avsiktlig utsättning av
genetiskt  modifierade  organismer  i
miljön.  Det  nya  direktivet  kommer
successivt  att  ersätta  det  gamla
direktivet 90/220/EEG. Enligt det nyligen
antagna  direktivet  skall  GMO  och
produkter som innehåller GMO märkas så
att det klart framgår att de är GMO.
Direktivet säger att varje  land  är
skyldigt att se till att märkningen av
GMO efterlevs. Dessutom finns krav på att
varje medlemsstat skall införa system för
spårbarhet av GMO i alla hanteringssteg i
distributionskedjan. Det nya direktivet
behandlar  även frågan om oavsiktliga
inblandningar av icke EU-godkända GMO i
produkter som släpps ut på EU-marknaden.
I direktivet föreskrivs att för produkter
där   tillfälliga  eller   tekniskt
oundvikliga spår av godkända GMO inte kan
uteslutas,  får ett lägsta gränsvärde
fastställas under vilket dessa produkter
inte skall behöva märkas.
Vidare har kommissionen föreslagit nya
förordningar   om  dels   genetiskt
modifierade livsmedel och foder,  KOM
(2001) 425 slutlig, dels spårbarhet och
märkning av GMO och genetiskt modifierade
livsmedel och foder, KOM (2001)  182
slutlig. Inom EU krävs i dag märkning av
alla GMO som har tillstånd för användning
inom EU. Vad som saknas är ett krav på
att alla i hanteringskedjan för denna
information vidare så att slutprodukten
kan märkas på ett relevant och korrekt
sätt.

Skrivelsen

I skrivelsen framhålls att det är viktigt
att det är konsumentintressena som styr
livsmedelspolitiken  genom  krav  på
produktionssätt, livsmedelsegenskaper och
innehåll. Därför måste, menar regeringen,
kunskap  inhämtas  om  konsumenternas
önskemål och konsumenterna tillförsäkras
relevant information om livsmedlen. Genom
bra  information  förbättras  också
konsumenternas  möjligheter  att  göra
medvetna val, vilket på sikt kommer att
påverka  livsmedelsproduktionen   och
livsmedelskvaliteten.
När det gäller märkning av genetiskt
modifierade livsmedel anser regeringen
att EU:s mål måste vara att utforma ett
fungerande och trovärdigt system som ger
möjlighet för konsumenterna att välja
livsmedel. Regeringen arbetar  vidare,
enligt vad som redovisas i skrivelsen,
inom  EU  och  andra  internationella
sammanhang också med att ta fram regler
för ursprungsmärkning, bl.a. av kött.
Regeringen  konstaterar i  skrivelsen
sammanfattningsvis att man inom EU på
senare år har stramat upp insatserna på
livsmedelsområdet väsentligt och att det
pågående arbetet kan komma att leda till
klara  förbättringar när  det  gäller
livsmedelssäkerhet och information  om
livsmedel till konsumenterna. Regeringen
avser dock att även i fortsättningen ha
som mål och inriktning att verka för att
konsumenternas krav sätts mer i fokus i
samband  med  hanteringen  av  och
informationen  om livsmedel  för  att
konsumenternas intressen tydligare skall
beaktas.

Motionerna

Viviann Gerdin m.fl. (c) anser i motion
2001/02:L33    att    en    av
grundförutsättningarna för att människor
skall kunna utnyttja sin konsumentmakt är
att de får god information om den mat de
köper  och  äter. Konsumentmakten  är
således beroende av en väl fungerande
livsmedelsmärkning. I motionen begärs ett
tillkännagivande om att regeringen inom
EU  skall  verka  för  dels  att
ursprungsmärkningen av livsmedel skall
utvecklas  (yrkande  1),  dels  att
genmodifierade livsmedel skall  märkas
(yrkande 2).
Också  i motion 2001/02:L34 av  Kia
Andreasson  m.fl.  (mp)   framhålls
livsmedelsmärkningens betydelse för att
konsumenterna skall kunna göra medvetna
val på marknaden. Motionärerna begär ett
tillkännagivande om att regeringen inom
EU skall verka för att ursprungsmärkning,
inklusive  information  om  eventuella
transporter,  skall  finnas  på  alla
livsmedel inom en snar framtid (yrkande
12). I samma motion anförs att i den mån
genmanipulerade livsmedel  över  huvud
taget skall tillåtas, är det av största
vikt  att  det  snarast  införs  ett
fungerande märkningssystem för  sådana
livsmedel. Med hänsyn till bristen på
kunskap vad gäller effekter på hälsa och
biologisk mångfald bör dock, anförs det i
motionen, i första hand införas  ett
moratorium, dvs. ett tillfälligt förbud,
för genmanipulerade livsmedel i hela EU.
Motionärerna begär ett tillkännagivande
om att regeringen i EU skall driva frågan
om införandet av ett sådant moratorium
(yrkande 13).
Kjell  Eldensjö m.fl. (kd) anser  i
motion 2001/02:L28 att det är bra att
regeringen enligt skrivelsen avser att
fortsätta  att  verka   för   att
konsumentkraven sätts mer i fokus när det
gäller  livsmedelsfrågor. Ett  viktigt
sådant  krav  är, menar motionärerna,
ursprungsmärkning av kött. I motionen
begärs  ett tillkännagivande  om  att
regeringen inom EU skall verka offensivt
för att inte bara nötkött, utan även
andra köttslag ursprungsmärks (yrkande
3).
I  motion  2001/02:L31 av  Christina
Axelsson (s) framhålls vikten av säkra
livsmedel, god livsmedelshygien i hela
livsmedelskedjan  och  väl  fungerande
kontrollsystem. Enligt motionären måste
konsumenterna kunna känna sig trygga om
att  innehållsförteckningar, intyg och
liknande är korrekta. Regeringen  bör
därför, anförs det i motionen, verka för
att  EU:s  gemensamma  regelverk  på
livsmedelsområdet tillämpas lika av alla
medlemsländer      och      att
sanktionsmöjligheterna används mot dem
som bryter mot regelverket. I motionen
begärs ett tillkännagivande i enlighet
med det anförda (yrkande 2).
Harald Nordlund och Lennart Kollmats
(båda fp) anför i motion 2000/01:MJ257
att  konsumenternas  förtroende  för
europeiska  livsmedel  måste  stärkas
ytterligare, och motionärerna begär ett
tillkännagivande om att konsumentskyddet
skall grundas på ett regelverk som finns
och  tillämpas enhetligt i  hela  EU
(yrkande 4).
Lars Leijonborg m.fl. (fp) anför  i
motion 2001/02:So637 att den enskilde
skall har rätt att veta exakt vad maten
innehåller, hur den är producerad och
varifrån den kommer. EU måste enligt
motionärerna göra mer för matsäkerheten.
I motionen begärs ett tillkännagivande i
enlighet med det anförda (yrkande 14,
delvis).

Utskottets ställningstagande

I samband med att nu gällande nationella
mål för konsumentpolitiken beslutades i
slutet  av  november  2001  avstyrkte
utskottet  ett  antal  motionsyrkanden
rörande  olika  konsumentaspekter  på
livsmedelsområdet  som  i  huvudsak
motsvarar  de nu aktuella  yrkandena.
Utskottet delade därvid, i  sitt  av
riksdagen    godkända    betänkande
2001/02:LU2, motionärernas  uppfattning
vad  gäller  vikten  av  ett  starkt
konsumentperspektiv på livsmedelsområdet
samt önskvärdheten av ursprungsmärkning
och märkning av genetiskt modifierade
livsmedel. Utskottet kunde inte heller
finna att det förelåg någon avgörande
motsättning mellan motionärerna och den i
propositionen redovisade inriktningen på
regeringens arbete på området. Till detta
kom,  menade utskottet, att  pågående
lagstiftningsarbete på EU-nivå  syntes
ligga helt i linje med motionsönskemålen.
Lagutskottet behandlade vidare så sent
som i april 2002 ett motionsyrkande med
krav på införande av ursprungsmärkning av
andra svenska köttslag än nötkött (bet.
2001/02:LU18). I likhet med motionärerna
ansåg utskottet att det var viktigt att
även annat kött än nötkött, inklusive
fågelkött,  ursprungsmärks.  Utskottet
förutsatte att regeringen fortsätter att
arbeta för en märkning av sådant kött.
Mot bakgrund av pågående arbete inom EU
saknades  skäl  att  föreslå  någon
riksdagens  åtgärd med  anledning  av
motionen. Motionen avstyrktes således,
och riksdagen följde utskottet.
I sammanhanget bör också nämnas att
miljö- och jordbruksutskottet i sitt av
riksdagen    godkända    betänkande
2001/02:MJU5 i januari 2002 uttalat att
det genom märkning tydligt skall framgå
att en produkt innehåller GMO och att ett
motsvarande motionsyrkande då avslogs med
motiveringen  att  yrkandet  ansågs
väsentligen  tillgodosett  genom  EG:s
rättsakter och pågående arbete inom EU. I
samma  betänkande  avstyrktes  även
motionsyrkanden med krav på införande av
ett moratorium för GMO.
Utskottet kan konstatera att den  i
skrivelsen redovisade inriktningen  på
regeringens   arbete   vad   gäller
livsmedelsområdet ligger väl i linje med
riksdagens tidigare ställningstaganden på
området. Vidare synes en samsyn råda
mellan motionärerna och regeringen när
det  gäller  vikten  av  ett  starkt
konsumentperspektiv på livsmedelsområdet.
Med det anförda föreslår utskottet att
motionerna  2001/02:L28  yrkande  3,
2001/02:L31  yrkande  2,  2001/02:L33,
2001/02:L34  yrkandena  12  och  13,
2000/01:MJ257 yrkande 4 och 2001/02:So637
yrkande 14 i denna del skall avslås.

Marknadsföring och information

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå ett motionsyrkande
som gäller inriktningen på regeringens
arbete vad gäller kommissionens grönbok
om det framtida konsumentskyddet i EU.
Utskottet  förutsätter att regeringen
beaktar de synpunkter som förs fram i
motionen. Riksdagen bör vidare avslå
ett  motionsyrkande  om  frivillig
märkning.  Utskottet  hänvisar  till
tidigare   ställningstaganden   från
riksdagens sida. Jämför reservation nr
6 (m).

Bakgrund

Allmänna bestämmelser på EU-nivå som rör
marknadsföring finns i rådets direktiv om
vilseledande   marknadsföring   och
jämförande reklam (84/450/EEG). Härutöver
finns bestämmelser som rör marknadsföring
på mer specifika områden som exempelvis
TV-reklam,  läkemedel,  distansavtal,
paketresor, tidsdelat boende  och  e-
handel.
Enligt marknadsföringslagen (1995:450)
skall all marknadsföring stämma överens
med god marknadsföringssed och även i
övrigt vara tillbörlig mot konsumenter
och näringsidkare. Näringsidkarna skall
vidare lämna sådan information som är av
särskild     betydelse     från
konsumentsynpunkt. En viktig källa för
uttolkningen   av   begreppet   god
marknadsföringssed  är  Internationella
Handelskammarens grundregler för reklam.
Marknadsföringslagen   har   generell
räckvidd och är således tillämplig på
alla   former   av   kommersiella
marknadsföringsåtgärder  och  oavsett
målgrupp. I 7 kap. radio- och TV-lagen
(1996:480)  finns  dock   särskilda
bestämmelser om reklam riktad mot barn.
Särskilda regler om reklam för tobak och
förbud mot viss marknadsföring av alkohol
finns  i  tobakslagen (1993:581)  och
alkohollagen (1994:1738).
Som  omnämnts  tidigare  överlämnade
kommissionen i oktober 2001 en grönbok om
konsumentskyddet inom EU, KOM (2001) 531
slutlig. I grönboken förde kommissionen
fram idén om ett mer flexibelt regelverk,
som  skulle  kunna inrymma  generella
bestämmelser om god sed och information.
Tanken är att sådana bestämmelser skall
kompletteras  genom bl.a.  riktlinjer,
branschöverenskommelser och liknande som
utarbetas i samarbete mellan myndigheter
och intressenter på marknaden. Grönboken
innehåller också tankar om effektivare
marknadskontroll  och  om  utvidgat
samarbete mellan tillsynsmyndigheterna på
europeisk nivå.
I sammanhanget bör även erinras om att
kommissionen i början av oktober 2001
lagt fram ett förslag till en förordning
om säljfrämjande åtgärder på den inre
marknaden,  KOM (2001)  546  slutlig.
Förordningsförslaget syftar  till  att
undanröja förbud och restriktioner  i
olika   medlemsstater   som   rör
kombinationserbjudanden  i  form  av
exempelvis rabatter, gåvor, säljfrämjande
tävlingar och spel i de fall  dessa
innebär  hinder mot gränsöverskridande
handel.  Enligt  kommissionen  skulle
förslaget kunna komplettera  idén  om
rambestämmelser på konsumentskyddsområdet
såsom  de  presenterats i  grönboken.
Förslaget diskuteras för närvarande inom
en rådsarbetsgrupp.

Skrivelsen

Av  skrivelsen framgår att regeringen
ställer sig positiv till att kommissionen
går vidare i arbetet med en gemensam EG-
lagstiftning som genom generellt hållna
bestämmelser lägger fast grundläggande
krav på att företagen skall följa god
marknadssed i sitt agerande på marknaden.
En generalklausul om god sed skulle,
enligt  regeringens uppfattning,  vara
ägnad att ge spelrum för en mer dynamisk
utveckling av marknadens regler i takt
med teknik- och produktutvecklingen, ökad
internationalisering   och    andra
förändringar i samhället. För att göra
tillämpningen  effektiv  och  också
tillgodose behovet av rättssäkerhet för
berörda  parter  är  det,  anförs  i
skrivelsen, en fördel om en europeisk
generalklausul så långt som möjligt kan
preciseras genom normbildning i en dialog
där  myndigheter  i  medlemsstaterna,
konsumenter och näringsliv har en tydlig
roll.
Regeringens  mål och  inriktning  på
området är sammanfattningsvis att Sverige
skall  verka  för att ett  dynamiskt
europeiskt regelverk kommer till stånd
som innefattar krav på att företag i sin
marknadsföring  följer  god  sed  på
marknaden   och   lämnar   relevant
konsumentinformation.  Sverige  skall
vidare   verka   för   effektiva
kontrollmöjligheter i varje medlemsstat.

Motionerna

Kia Andreasson m.fl. (mp) anser i motion
2001/02:L34 att det är viktigt att det av
regeringen  i  skrivelsen  förordade
dynamiska regelverket inte försämrar nu
gällande svenska regler vad gäller bl.a.
restriktioner för TV-reklam riktad till
barn och om alkohol- och tobaksreklam
(yrkande 14).
I  motion  2001/02:L29  av  Christel
Anderberg m.fl. (m) anförs att många
konsumenter i dag efterfrågar varor med
märkning av olika slag, exempelvis etisk
märkning,  jämställdhetsmärkning  och
miljömärkning. Denna typ av märkning bör,
enligt   motionärernas   uppfattning,
tillåtas att vara ett konkurrensverktyg
snarare än ett kontrollmedel. Lagstadgad
märkning  innebär  merkostnader  för
konsumenterna samtidigt som effekterna av
märkningen  är  svårkontrollerade  på
mikronivå. Enligt motionärerna  väljer
medvetna konsumenter bäst själva vilka
företag som producerar sina varor på ett
sätt som passar konsumenternas intressen
och  val.  I  motionen  begärs  ett
tillkännagivande som går ut  på  att
märkning skall vara frivillig (delvis).

Utskottets ställningstagande

Vad  först  gäller motion 2001/02:L34
yrkande 14 har utskottet för sin del
ingen annan uppfattning än motionärerna
när  det gäller vikten av ett  gott
konsumentskydd i fråga om reklam riktad
till barn samt reklam för tobak och
alkohol.     Något     formellt
lagstiftningsförslag har dock ännu inte
lagts fram från kommissionens sida med
anledning av grönboken om det framtida
konsumentskyddet, och utskottet har för
närvarande inte underlag att göra något
särskilt uttalande i motionsspörsmålet.
Utskottet förutsätter dock att regeringen
under det fortsatta arbetet på området
aktualiserar den frågeställning som tas
upp  i  motionen.  Behov  av  något
tillkännagivande eller annan åtgärd från
riksdagens sida med anledning av vad som
anförs i motionen föreligger inte, och
utskottet föreslår att motion 2001/02:L34
yrkande14 skall avslås.
När det sedan gäller motion 2001/02:L29
kan utskottet konstatera att motsvarande
motionsyrkanden  har  avstyrkts  av
utskottet  tidigare  (se  bl.a.  bet.
2001/02:L18). Utskottet har därvid bl.a.
anfört     att     miljömärkning,
jämställdhetsmärkning och etisk märkning
är viktiga verktyg för att konsumenterna
skall kunna göra väl avvägda val på
marknaden.
Utskottet har i dag samma inställning
och föreslår att motion 2001/02:L29 skall
avslås såvitt nu är i fråga.

Konkurrens

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå två motionsyrkanden
vari begärs ett tillkännagivande  om
konkurrensens    betydelse    för
konsumenterna. Utskottet kan inte finna
att  det  skulle  föreligga  någon
motsättning   mellan   motionärernas
uppfattning           gällande
konkurrenspolitiska riktlinjer och vad
som  anförs  i  skrivelsen.  Jämför
reservationerna nr 7 (m) och nr 8 (fp).

Skrivelsen

I skrivelsen anför regeringen att Sverige
skall verka för att Europas konsumenter
erbjuds ett brett utbud av varor och
tjänster  av  god  kvalitet  till
konkurrenskraftiga  priser.  Regeringen
framhåller  i skrivelsen prisjämförelser
och  parallellimport som två  viktiga
verktyg i det arbetet.

Motionerna

I  motion  2001/02:L29  av  Christel
Anderberg m.fl. (m) anförs att konkurrens
är  den  bästa  garantin  för  att
konsumenterna skall få så bra varor och
tjänster  som  möjligt, till  rimliga
priser. Det är också, menar motionärerna,
av  avgörande  betydelse  för  den
internationella  styrkan  hos  svenskt
näringsliv att konkurrensen upprätthålls
i  Sverige.  I motionen  begärs  ett
tillkännagivande i enlighet  med  det
anförda (delvis).
Lars Leijonborg m.fl. (fp) anför  i
motion 2001/02:So637 att den enskilde
konsumenten skall få bestämma, och i
motionen begärs ett tillkännagivande om
en stärkt konkurrenspolitik (yrkande 14,
delvis).

Utskottets ställningstagande

Utskottet erinrar om att riksdagen lade
fast riktlinjer för konkurrenspolitiken i
oktober 2000 (prop. 1999/2000:140, bet.
2000/01:NU4, rskr. 16). Enligt riksdagens
beslut skall konkurrenspolitiken aktivt
främja  existensen av väl  fungerande
marknader  och vara grundad  på  ett
konsumentperspektiv. Marknaderna  skall
också  präglas av öppenhet  för  nya
produkter, nya företag och nya idéer. Som
allmän   inriktning  skall,  enligt
riksdagsbeslutet, bl.a. gälla att den
svenska marknaden är en del av EU:s inre
marknad, att hinder för tillträdet skall
minskas och EU:s konkurrensregler kunna
tillämpas också i Sverige. Vidare skall
gälla att Sverige aktivt skall stödja
utvecklingen      av      sunda
konkurrensförhållanden i  den  globala
ekonomin och i samarbete med andra länder
ingripa    mot    internationella
konkurrensbegränsningar. I sammanhanget
kan vidare nämnas att regeringen våren
2002 i proposition 2001/02:167 lagt fram
förslag till ändringar i konkurrenslagen
(1993:20) i syfte att kartellbildning
skall  kunna  bekämpas  effektivare.
Riksdagen   kommer   att   behandla
propositionen under senare  delen  av
innevarande vår.
Utskottet   kan  –   från   sina
utgångspunkter – inte se att det skulle
föreligga  någon avgörande motsättning
mellan  motionärernas uppfattning,  de
riktlinjer på konkurrenspolitikens område
som riksdagen nyligen beslutat om och vad
som anförs i den nu aktuella skrivelsen.
Behov  av  någon  riksdagens  åtgärd
föreligger  därför, enligt  utskottets
mening, inte.
Med det anförda föreslår utskottet att
riksdagen  skall  avslå  motionerna
2001/02:L29 i denna del och 2001/02:So637
yrkande 14 i denna del.

Elektronisk handel

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå ett motionsyrkande
som går ut på att regeringen skall
verka för att effektlandsprincipen inte
överges    till   förmån    för
ursprungslandsprincipen. Riksdagen bör
vidare avslå ett motionsyrkande om att
regeringen skall verka för en opt in-
reglering  i fråga om obeställd  e-
postreklam   på  EU-nivå.   Jämför
reservationerna nr 9 (v) och nr 10 (v,
kd, c).

Bakgrund

Svensk  marknadsrättslig  lagstiftning
bygger på den s.k. effektlandsprincipen.
Denna innebär att svensk lagstiftning är
tillämplig på marknadsföring som  har
effekt på eller riktar sig till den
svenska   marknaden,   även   om
marknadsföringen härrör från utlandet.
Effektlandsprincipen  följer  inte  av
uttrycklig lagstiftning utan grundar sig
på förarbetsuttalanden och praxis från
Marknadsdomstolen (prop. 1970:57 s. 92
f., prop. 1992/93:75 s. 34 f. och  MD
1989:6).  Av 2 § marknadsföringslagen
(1995:450)  följer dock sedan den  1
januari 1996 att lagen är uttryckligt
tillämplig på satellitsändningar  från
Sverige som kan tas emot i ett annat land
i EES-området.
Europaparlamentet   och   Europeiska
unionens råd antog i juni 2000 direktiv
2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på
informationssamhällets tjänster, särskilt
elektronisk  handel,  på  den  inre
marknaden, det s.k. e-handelsdirektivet.
Direktivet innehåller bestämmelser  om
informationssamhällets tjänster och om de
tjänsteleverantörer som tillhandahåller
sådana tjänster.
E-handelsdirektivet bygger på den s.k.
ursprungslandsprincipen, som innebär att
lagligheten hos en vara eller tjänst
skall bedömas enligt reglerna i det land
där tillhandahållaren är etablerad. När
det gäller e-handelsdirektivet innebär
principen  dels att varje medlemsstat
skall   se  till  att   de   av
informationssamhällets tjänster som en på
dess     territorium    etablerad
tjänsteleverantör     tillhandahåller
överensstämmer  med  de  nationella
bestämmelser  som  är  tillämpliga  i
medlemsstaten, dels att medlemsstaterna
inte får begränsa den fria rörligheten
för de av informationssamhällets tjänster
som  har  sitt ursprung i en  annan
medlemsstat. Det territorium  där  en
tjänsteleverantör   är    etablerad
(ursprungslandet) är den ort eller stat
där  den  faktiska näringsverksamheten
bedrivs. I ingresspunkt 57 klargörs dock
att en medlemsstat enligt EG-domstolens
fasta praxis behåller rätten att vidta
åtgärder mot en tjänsteleverantör som är
etablerad i en annan medlemsstat, men
helt eller delvis riktar sin verksamhet
mot   den   första   medlemsstatens
territorium,  om etableringsorten  har
valts  i  syfte  att  kringgå  den
lagstiftning  som  skulle  ha  varit
tillämplig på leverantören om denne hade
varit  etablerad  på  den  första
medlemsstatens område.
I en bilaga till direktivet finns en
rad undantag från ursprungslandsprincipen
uppräknade. Principen är således, enligt
vad  som  framgår av  bilagan,  inte
tillämplig på immaterialrättens område,
utgivning  av  elektroniska  pengar,
marknadsföring  av  fondföretag  och
försäkringar, avtalsparters frihet att
välja  vilken  lagstiftning  som  är
tillämplig   på   deras   avtal,
avtalsförpliktelser vid konsumentavtal,
giltigheten av vissa avtal  om  fast
egendom och frågan huruvida icke begärda
kommersiella  meddelanden  skall  vara
tillåtna eller ej.
Regeringen   har   i   proposition
2001/02:150 Lag om elektronisk handel och
andra  informationssamhällets tjänster,
m.m. bl.a. föreslagit en ny lag i syfte
att i svensk rätt genomföra direktivet. I
den föreslagna lagen föreslås bl.a. en
bestämmelse  som  innebär  att  en
tjänsteleverantör  med   en   annan
etableringsort än Sverige  inom  EES-
området har rätt att, utan hinder av
svenska regler på det s.k. samordnade
området, tillhandahålla tjänstemottagare
i   Sverige   informationssamhällets
tjänster. En domstol får dock, enligt den
föreslagna  bestämmelsen, under  vissa
förutsättningar med stöd av lag vidta
åtgärder  som  begränsar  den  fria
rörligheten för en sådan tjänst, om det
är  nödvändigt för att skydda allmän
ordning och säkerhet, folkhälsan eller
konsumenter.  Vidare  föreslås   en
bestämmelse som innebär att svensk rätt
skall gälla inom det samordnade området
för de informationssamhällets tjänster
som tillhandahålls av tjänsteleverantörer
med Sverige som etableringsort, även om
tjänsterna helt eller delvis riktar sig
mot tjänstemottagare i någon annan stat
inom EES-området.

Skrivelsen

I  skrivelsen framhålls att den  nya
tekniken  erbjuder  konsumenterna  en
möjlighet att köpa varor och tjänster på
elektronisk väg och att  den  därmed
underlättar för konsumenterna att dra
nytta av ett ökat utbud, inte minst på
den inre marknaden. Trots att alltfler
konsumenter har tillgång till Internet,
tyder dock mycket, enligt vad som anförs
i  skrivelsen,  på att  konsumenterna
fortfarande är obenägna att utnyttja den
elektroniska   handeln.   Att   den
elektroniska handeln utgör en  mycket
liten del av den totala försäljningen kan
således, menar regeringen, delvis bero på
att den från konsumentsynpunkt i viss mån
är  förenad  med större osäkerhet  i
jämförelse med traditionell handel.
Genom antagandet av e-handelsdirektivet
och  flera  tidigare direktiv,  bl.a.
direktivet om vilseledande marknadsföring
och distansavtalsdirektivet finns det,
enligt regeringens bedömning, i flera
avseenden   ett   relativt   gott
konsumentskydd inom EU när det gäller
elektronisk handel. Till detta kommer,
anförs det i skrivelsen, att de tankar på
en  generalklausul för  god  sed  på
marknaden som för närvarande diskuteras
inom EU med anledning av kommissionens
grönbok i hög grad är relevanta också för
den elektroniska handeln.
Med tanke på att det regelverk som
finns  på  EU-nivå  vad  gäller  den
elektroniska handeln är relativt nytt och
delvis komplicerat, avser regeringen att
ha som mål och inriktning att noga följa
den   praktiska  tillämpningen   av
gemenskapslagstiftningen   som   rör
konsumenternas intressen i samband med
elektronisk handel och verka för ett
utökat administrativt samarbete i Europa
och  globalt i dessa frågor.  Enligt
regeringens uppfattning bör inriktningen
vara att konsumentskyddet skall ligga på
samma nivå vid elektronisk handel som vid
traditionell handel.

Motionerna

Tanja Linderborg m.fl. (v) anför i motion
2001/02:L30 att det inte kan råda någon
tvekan om att ursprungslandsprincipen är
mer     integrationsvänlig     än
effektlandsprincipen.
Ursprungslandsprincipen  innebär  att
näringsidkare kan betrakta och behandla
hela EU som en enda konsumentmarknad
vilket,  enligt motionärerna, urholkar
själva  syftet  med  minimiregler  på
konsumentområdet. Motionärerna anser att
ursprungslandsprincipens    förmodade
positiva   inverkan    på    den
gränsöverskridande   konsumenthandelns
tillväxt kommer att motverkas av att
konsumenterna kan dra sig för att handla
från utländska företag i vetskap om att
dessa inte behöver följa marknadslandets
konsumentskyddsregler utan endast behöver
följa ursprungslandets regelverk, som är
okänt  för konsumenterna. I  motionen
begärs  ett tillkännagivande  om  att
regeringen i det fortsatta arbetet på
konsumentområdet  inte  skall  överge
effektlandsprincipen till  förmån  för
ursprungslandsprincipen (yrkande 2).
Kjell Eldensjö m.fl. (kd) tar i motion
2001/02:L28 upp en annan  fråga  med
anknytning  till  elektronisk  handel,
nämligen  s.k. obeställd e-postreklam.
Motionärerna begär ett tillkännagivande
om att regeringen skall vara pådrivande
och    påskynda   det   pågående
lagstiftningsarbetet inom EU när  det
gäller införandet av en s.k. opt in-
reglering för sådan reklam (yrkande 4).

Utskottets ställningstagande

Vad   först   gäller  frågan   om
ursprungslandsprincipen som tas upp i
motion  2001/02:L30  yrkande  2,  kan
utskottet konstatera att Sverige enligt
artikel 249 i EG-fördraget är skyldigt
att  genomföra  e-handelsdirektivet  i
svensk  rätt. Som redovisats  i  det
föregående innebär detta bl.a. ett krav
på att effektlandsprincipen skall överges
till förmån för ursprungslandsprincipen
på de områden som omfattas av direktivet,
bl.a.  vad  gäller marknadsföring  på
Internet.  Utskottet är i förevarande
sammanhang inte berett att göra något
särskilt  uttalande i frågan huruvida
Sverige på det området som omfattas av
direktivet i framtiden skall verka för en
återgång till effektlandsprincipen.  I
stället  förutsätter  utskottet  att
regeringen noga följer tillämpningen av
ursprungslandsprincipen och vidtar  de
åtgärder på nationell nivå och på EU-nivå
som  kan tänkas bli erforderliga när
större  erfarenheter  av  den  nya
lagstiftningen vunnits. Utskottet kan i
övrigt      konstatera      att
effektlandsprincipen,    med    de
begränsningar som följer av allmänna EG-
rättsliga principer, alltjämt gäller på
det marknadsrättsliga området. Utskottet
ser för sin del inte någon anledning att
frångå denna ordning och utgår från att
regeringen återkommer till riksdagen om
skäl för en annan inställning i frågan
skulle uppkomma.
I  övrigt påminner utskottet om att
ursprungslandsprincipen   inte   är
tillämplig  på  bl.a. frågor  rörande
parternas rätt att välja tillämplig lag
på ett avtal och avtalsförpliktelser i
konsumentförhållanden.  Dessa  frågor
regleras i stället på gemenskapsnivå i
den s.k. Romkonventionen. I denna finns
särskilda  konsumentskyddsregler,  som
bl.a. innebär att konsumentens hemlands
lag under vissa förutsättningar skall
vara tillämplig i en kontraktsrättslig
tvist.  Konventionen är införlivad  i
svensk rätt genom lagen (1998:167) om
tillämplig lag för avtalsförpliktelser.
Som  påpekas i skrivelsen har arbete
nyligen inletts i syfte att göra om
Romkonventionen  till  en  förordning.
Utskottet vill för sin del understryka
vikten av att regeringen, i linje med vad
som utlovas i skrivelsen, verkar för att
konsumentskyddsaspekten noga beaktas i
det kommande arbetet och att konventionen
inte förändras i en sådan riktning att
konsumentskyddet  försämras.  Utskottet
förutsätter  att  regeringens  arbete
bedrivs med denna inriktning utan att
något särskilt uttalande från riksdagens
sida kommer till stånd.
Med det anförda föreslår utskottet att
motion  2001/02:L30 yrkande  2  skall
avslås.
När  det  sedan  gäller  frågan  om
tillåtligheten av obeställd e-postreklam
som tas upp i motion 2001/02:L28 erinrar
utskottet   om  att  ett   tiotal
motionsyrkanden med samma inriktning som
det nu aktuella avstyrktes av utskottet
så sent som i mars 2002. Utskottet kunde
därvid  i sitt av riksdagen godkända
betänkande 2001/02:LU16 konstatera att
regeringen i pågående lagstiftningsarbete
på EU-nivå ställt sig bakom rådets och
kommissionens  förslag  till   s.k.
komdatadirektiv, innebärande olika former
av  opt-in i fråga om obeställd  e-
postreklam.  Utskottet förutsatte  att
regeringen  skulle  vidhålla  denna
inställning  utan  något   formellt
tillkännagivande från riksdagens sida.
När nu frågan om obeställd e-postreklam
på nytt är föremål för behandling kan
utskottet konstatera att regeringen i den
nu aktuella skrivelsen anfört att Sverige
inom EU verkar för regler som förbjuder
oönskad e-postreklam när en etablerad
kundkontakt inte finns. Inriktningen på
regeringens arbete ligger således helt i
linje med motionärernas önskemål, och
inte  heller nu föreligger skäl  för
riksdagen att vidta någon åtgärd  på
området. Motion 2001/02:L28 yrkande 4 bör
därför avslås.

Finansiella tjänster och hushållens
skuldsättning

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå motionsyrkanden med
krav på att regeringen skall verka för
att de av Konsumentpolitiska kommitténs
förslag  som rör finansiella tjänster
skall   aktualiseras  på  EU-nivå.
Utskottet  hänvisar  till  tidigare
uttalanden från regeringens sida.

Bakgrund

Som närmare redovisas i skrivelsen har
under de senaste decennierna vidtagits en
lång rad åtgärder i syfte att främja
rörligheten för finansiella tjänster inom
EU-samarbetet   och   att   stärka
konsumentskyddet på området.
Konsumentkrediter regleras  i  rådets
direktiv 87/102/EG av den 22 december
1986 om konsumentkrediter. Direktivet är
för närvarande föremål för en översyn,
och ett förslag till nytt direktiv kan
förväntas  under  innevarande   år.
Direktivet är i huvudsak genomfört i
svensk rätt genom konsumentkreditlagen
(1992:830) som trädde i kraft den 1
januari 1993 och då ersatte 1977 års
konsumentkreditlag  (prop.  1991/92:83,
bet. LU28, rskr. 319). I lagen finns
bl.a.  bestämmelser  om  hur  ett
konsumentkreditavtal skall upprättas, vad
avtalet  får innehålla och i  vilken
utsträckning avtalet kan ändras under
avtalstiden  och betalningsansvar  vid
obehörigt utnyttjande av kontokort.
Konsumentpolitiska kommittén lade fram
ett antal förslag med anknytning till
konsumentkreditlagen. Sålunda  föreslog
kommittén bl.a. att det skulle införas
ett generellt krav på att kreditkostnaden
skall anges i kronor och ett uttryckligt
krav  på  kreditprövning.  Kommittén
föreslog vidare nya regler vad gäller
konsumentens betalningsansvar när någon
obehörigen  har utnyttjat hans  eller
hennes betalkort.

Skrivelsen

I skrivelsen anför regeringen  att en
utvecklad Europamarknad för finansiella
tjänster kan innebära stora fördelar för
konsumenterna.  Regeringen  konstaterar
dock att det i dag ännu inte finns någon
sådan marknad. En viktig förutsättning
för att konsumenternas förtroende och de
finansiella tjänsternas rörlighet skall
öka är, enligt regeringens bedömning, att
konsumentskyddet   uppfattas    som
tillräckligt starkt.
I skrivelsen anförs sammanfattningsvis
vad gäller mål och inriktning att Sverige
skall verka för att det konsumentskydd
som byggs upp inom EU när det gäller
finansiella tjänster får avsedd effekt
och  för att konsumenterna får ökade
kunskaper på området. Tydlig information
samt möjligheter till reklamation och
tillgång till tvistlösning måste också
säkerställas. Vidare bör problem  med
hushållens skuldsättning bevakas även ur
ett europeiskt perspektiv.

Motionen

I motion 2001/02:L34 av Kia Andreasson
m.fl. (mp) anförs att Konsumentpolitiska
kommittén lade fram flera goda förslag
vad  gäller  konsumentskyddet  rörande
finansiella tjänster som varken lett till
skarpa  förslag eller utretts vidare.
Detta är enligt motionärerna beklagligt,
och   i   motionen   begärs   ett
tillkännagivande om att regeringen skall
beakta dessa förslag i det fortsatta EU-
arbetet (yrkande 16).
I   samma   motion  begärs   ett
tillkännagivande om att regeringen skall
verka för att det skall införas ett
generellt  krav  på  EU-nivå  att
kreditkostnaden skall anges i landets
valuta (yrkande 17).

Utskottets ställningstagande

Utskottet påminner om att regeringen i
proposition 2000/01:135 Handlingsplan för
konsumentpolitiken 2001–2005 uttalade att
man hade för avsikt att verka för att de
frågor som Konsumentpolitiska kommittén
tagit upp skulle uppmärksammas under den
kommande     revideringen     av
konsumentkreditdirektivet.  Oavsett  om
översynen     eller    eventuella
direktivförslag gav anledning till det
avsåg regeringen, enligt vad som anfördes
i  propositionen,  att  inleda  egna
överväganden vad gäller frågan huruvida
konsumentkreditlagen borde ändras så att
kreditkostnaden alltid skall anges  i
kronor och samtidigt ta ställning till
kommitténs övriga förslag.
När  det gäller betalningsansvar för
obehöriga uttag med kontokort anfördes i
propositionen   att   man   inom
Regeringskansliet våren 2001 påbörjat en
inledande översyn av lagstiftningen i
syfte att bl.a. göra bestämmelserna mer
teknikoberoende.
Utskottet har för sin del ingen annan
uppfattning än motionärerna vad gäller
vikten av ett starkt konsumentskydd i
samband  med kreditgivning.  Utskottet
förutsätter att regeringen står fast vid
de uttalanden man tidigare gjort och
något behov av åtgärder från riksdagens
sida med anledning av de nu aktuella
motionerna  kan  därmed  inte  anses
föreligga.
Med det anförda föreslår utskottet att
motion 2001/02:L34 yrkandena 16 och 17
skall avslås.

Tjänster i allmänhetens intresse

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå ett motionsyrkande
i  vilket  motionärerna  begär  en
konsumentstrategi  vad  gäller  den
avreglerade el- och telesektorn.

Bakgrund

Med  tjänster i allmänhetens intresse
eller s.k. nödvändighetstjänster avses
bl.a.   telekommunikationer,   post,
transporter, elektricitet samt radio och
TV. Dessa tjänster har till övervägande
del tidigare tillhandahållits i offentlig
regi både i Sverige och i övriga Europa.
Under  senare  år har dock  alltfler
marknader öppnats för konkurrens, vilket
inneburit  att verksamheten  i  såväl
Sverige som i andra medlemsstater till
större delen numera sker på kommersiell
basis. Syftet har varit att effektivisera
verksamheten, utöka utbudet och sänka
priserna för konsumenterna. Åtgärderna
har  också  varit  ett  led   i
ansträngningarna att höja den europeiska
ekonomins konkurrenskraft. Förändringen
innebär inte att den offentliga sektorn
släppt kontrollen över denna typ  av
tjänster utan att kontrollen sker i andra
former.

Skrivelsen

I  skrivelsen anförs att den svenska
linjen   är   att  den   pågående
liberaliseringen  av   tjänster   i
allmänhetens  intresse  inom  EU  bör
fortsätta eftersom den medför fördelar
för konsumenterna i form av lägre priser
och större utbud. När sådana tjänster
liberaliseras inom EU till förmån för
ökad konkurrens och lägre priser skall
Sverige verka för att konsumentintressena
beaktas fullt ut och i samma  takt.
Sverige  skall vidare verka för  att
tillgång för alla säkras. Studier och
utvärderingar som belyser effekterna av
liberaliseringen av denna typ av tjänster
bör genomföras på EU-nivå.

Motionen

Kia Andreasson m.fl. (mp) anser i motion
2001/02:L34  att  ett  område  där
konsumenternas  hälsa  för  närvarande
hänger i luften är den avreglerade el-
och telesektorn. Från att ha varit ett
samhällsansvar har denna sektor, anförs
det i motionen, övergått till privata
aktörer, som inte har ett samhällsansvar
att i första hand se till konsumenternas
intressen utan att se till bolagets egna
ekonomiska vinster. I motionen begärs ett
tillkännagivande om att det behövs en
övergripande konsumentstrategi vad gäller
utbyggnaden av el- och telesektorn, dvs.
dragningen av elledningar, uppbyggnaden
av master och basstationer (yrkande 6).

Utskottets ställningstagande

Utskottet delar regeringens uppfattning
och  anser  att det är viktigt  att
konsumentintressena beaktas i samband med
avregleringar av nödvändighetstjänster.
Som framhålls i skrivelsen måste därvid
säkerställas  att  informationen  om
tjänsterna är relevant och begriplig och
att  avtalsvillkoren är  skäliga  och
möjliggör byte av tjänsteföretag. Det är
dessutom angeläget att en konsument som
hamnar i tvist med en leverantör lätt kan
få  sin  sak  prövad.  Ett  annat
grundläggande  krav  är  att  alla
konsumenter  skall ha  tillgång  till
tjänsterna. Som framhålls i skrivelsen är
det inte självklart att marknadskrafterna
helt och fullt klarar av detta på egen
hand och att åtgärder från det offentliga
kan komma att behövas i vissa fall.
Enligt  regeringens  bedömning  bör
studier   och   utvärderingar   av
liberaliseringens   effekter    för
konsumenterna genomföras på EU-nivå. I
det sammanhanget kan påminnas om att
regeringen nyligen givit Konsumentverket
i  uppdrag  att  i  samarbete  med
Konkurrensverket    och    övriga
sektorsmyndigheter  göra  systematiska
studier av vilka konsekvenser de nyligen
konkurrensutsatta marknaderna har fått
och i framtiden kan få för konsumenterna.
Under år 2002 skall, enligt uppdraget,
elmarknaden prioriteras.
I  avvaktan  på resultatet  av  det
pågående  och  aviserade  arbetet  är
utskottet inte berett att förorda någon
riksdagens åtgärd med anledning av motion
2001/02:L34 yrkande 6, som därför bör
avslås.

Alternativ tvistlösning utanför domstol

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå motionsyrkanden som
rör  alternativ tvistlösning  utanför
domstol. Utskottet anser att det inte
föreligger  någon motsättning  mellan
regeringen och motionärerna.

Bakgrund

Inom EG och EU har alltsedan 1980-talet i
en rad skilda sammanhang uppmärksammats
de problem som kan möta konsumenter när
det gäller möjligheten att hävda sin rätt
i gränsöverskridande tvister på den inre
marknaden. Inriktningen på området har
varit att underlätta för konsumenter att
få  sin rätt prövad och att undvika
långdragna och dyra förfaranden.
Kommissionen antog år 1993 en grönbok som
bl.a. syftade till att utgöra underlag
för fortsatta diskussioner om problemet
med  att  ge tillgång till  rättslig
prövning för alla medborgare på lika
villkor i alla medlemsländer, KOM (1993)
576 slutlig. I grönboken lades fram ett
antal  förslag till hur lösandet  av
gränsöverskridande konsumenttvister kan
underlättas,  både på  kollektiv  och
individuell nivå. Bland dessa förslag kan
nämnas förbudsförelägganden med giltighet
i  hela  gemenskapen  och  förenklade
tvistlösningsförfaranden  utom  domstol
(s.k.  Alternative Dispute Resolution,
ADR).
På grundval av 1993 års grönbok antog
kommissionen  i  februari  1996  ett
meddelande med en handlingsplan angående
tvistlösning på konsumentområdet,  KOM
(96) 13 slutlig. I handlingsplanen lades
fram olika förslag till åtgärder i syfte
att bl.a. underlätta tvistlösning utanför
domstol.    Ett    utomprocessuellt
tvistlösningsorgan   måste,   enligt
handlingsplanen,  ha förtroende  bland
konsumenterna. Det är också viktigt att
ett sådant organ är oberoende och att
förfarandet är offentligt.
1996 års handlingsplan följdes upp i
mars 1998 genom att kommissionen antog
ett  meddelande  om  reglering  av
konsumenttvister utanför  domstol  med
syfte  att  uppmuntra och  underlätta
reglering av konsumenttvister på  ett
tidigare stadium, KOM (1998) 198 slutlig.
Meddelandet bestod av två delar, dels en
rekommendation (nr 98/257/EG)  om  de
principer som skall tillämpas av  de
instanser  som  är  ansvariga  för
förfaranden   för   reglering   av
konsumenttvister utanför domstol, dels en
europeisk reklamationsblankett.  Enligt
kommissionens rekommendation måste ett
sådant  organ  följa  principerna  om
oberoende,  öppenhet,  kontradiktoriskt
förfarande,  effektivitet,  legalitet,
frihet och representation.
Rådet   antog,   på  kommissionens
initiativ, i mars 2000 en resolution om
ett  gemenskapstäckande  nätverk  av
nationella  instanser för utomrättslig
reglering av konsumenttvister, EEJ-net.
Kontaktpunkter, s.k. clearing  houses,
skall utses i varje medlemsstat, och
avsikten är att konsumenterna skall kunna
få   information   och   råd   om
tvistlösningsorgan          och
tvistlösningsprocedurer utanför domstol i
andra medlemsstater. Konsumenterna skall
också kunna få hjälp med den särskilda
europeiska  reklamationsblanketten.  I
Sverige är Konsument Europa, en del av
Konsumentverket, en sådan kontaktpunkt.
Nätverket trädde i funktion i oktober
2001.  I  februari  2001  lanserade
komissionen  också  ett  nätverk  för
gränsöverskridande tvistlösning utanför
domstol  när  det gäller  finansiella
tjänster, FIN-net. Nätverket syftar till
att garantera informationsutbyte så att
klagomål handläggs så snabbt, effektivt
och  professionellt som möjligt. Till
skillnad från vad som gäller för EEJ-net
finns inte några kontaktpunkter  utan
meningen   är   att   respektive
tvistlösningsorgan   skall   hänvisa
konsumenten till rätt organ i den andra
medlemsstaten. Konsument Europa  ingår
även i FIN-net.
Kommissionen överlämnade den 22 april
2002 en grönbok om alternativa system för
tvistlösning inom civil- och handelsrätt,
KOM (2002) 196. Syftet med grönboken är
att inleda en bred diskussionen bland
medlemsstaterna och andra berörda parter
om en rad olika juridiska frågor rörande
alternativ tvistlösning.

Skrivelsen

I  skrivelsen  anför  regeringen  att
utvecklingen inom EU när det  gäller
konsumenternas   möjligheter   till
tvistlösning utom domstol varit positiv.
De system som har inrättats för att
hjälpa   konsumenterna   att   lösa
gränsöverskridande tvister verkar, menar
regeringen, ha goda förutsättningar att
fungera på ett bra sätt. Sverige bör,
anförs det i skrivelsen, ha som mål och
inriktning  att  stödja  insatser  på
gemenskapsnivå och på internationell nivå
i syfte att konsumenterna skall kunna få
sin rätt prövad på ett enkelt, snabbt och
billigt sätt.

Motionerna

I  motion  2001/02:L29 anser Christel
Anderberg m.fl. (m) att en bättre modell
dn domstolsprocesser är att anamma de
moderna  principerna för  utomrättslig
lösning  av  konsumenttvister,  s.k.
alternative  dispute resolution,  ADR.
Motionärerna ställer sig därför bakom det
nyligen  inrättade  nätverket   för
utomrättslig      gränsöverskridande
tvistlösning som, anförs det i motionen,
ger  konsumenterna egenmakt att  lösa
problem utan att gå till domstol. I
motionen begärs ett tillkännagivande i
enlighet härmed (delvis).
Kia  Andreasson m.fl. (mp) anför  i
motion  2001/02:L34 att med en  ökad
rörlighet över gränserna uppkommer behov
av  att  underlätta  konsumenternas
möjligheter att lösa olika tvister med
näringsidkarna. Om det skall vara enkelt
för konsumenterna att få sin rätt prövad
bör det också, enligt motionärerna, vara
enkelt att hitta rätt instans. I motionen
begärs ett tillkännagivande om att man
bör kunna vända sig till samma instans
oavsett om köpet gjorts i Sverige eller i
något annan EU-land (yrkande 18).

Utskottets ställningstagande

Vad först gäller motion 2001/02:L29 har
utskottet inte någon annan uppfattning än
motionärerna vad gäller det angelägna i
att skapa tvistlösningsmekanismer i vilka
särskilt gränsöverskridande tvister kan
lösas på ett enkelt, billigt och snabbt
sätt. Mot bakgrund av vad som anförs i
skrivelsen framgår att även regeringen
har samma inställning i frågan, varför
det  enligt  utskottets  mening  inte
föreligger behov av någon åtgärd från
riksdagens  sida  med  anledning  av
motionen, som därför bör avslås såvitt nu
är ifråga.
Inte  heller när det gäller  motion
2001/02:L34 yrkande 18 kan utskottet av
samma  skäl  finna skäl  till  någon
riksdagens vidare åtgärd. Motionen bör
därför avslås.

Tillämplig lag i utomobligatoriska
tvister

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå ett motionsyrkande
vari begärs ett tillkännagivande  om
inriktningen på regeringens arbete vad
gäller   tillämplig    lag    i
utomobligatoriska  tvister.  Utskottet
förutsätter  att  regeringen  i  det
fortsatta arbetet beaktar de synpunkter
som  framförs  i  motionen.  Jämför
reservation nr 11 (v, fp).

Bakgrund

Bestämmelser  om  tillämplig  lag  i
avtalsförhållanden finns i konventionen
den 19 juni 1980 om tillämplig lag för
avtalsförpliktelser,    den    s.k.
Romkonventionen.   Utgångspunkten   i
konventionen är att parterna har frihet
att själva välja vilket lands lag som
skall vara tillämplig. Om parterna inte
har  valt någon lag, skall den  lag
tillämpas  som  avtalet  har  närmast
anknytning  till.  När  det  gäller
konsumentavtal finns i artikel 5 vissa
skyddsregler som innebär att parternas
lagval inte får innebära att konsumenten
berövas det skydd som tillförsäkras honom
eller henne enligt tvingande regler i det
land där konsumenten har sin vanliga
vistelseort.  Om  parterna  i  ett
konsumentavtal inte har avtalat något
särskilt i lagvalsfrågan skall lagen i
konsumentens hemland tillämpas.
För närvarande pågår inom kommissionen
överväganden  som  syftar  till  att
Romkonventionen skall göras om till en EU-
förordning.
Frågan  om  tillämplig   lag   i
utomobligatoriska förhållanden, dvs. där
det inte råder något avtalsförhållande
mellan parterna, är inte lag-  eller
konventionsreglerad. I de flesta av EU:s
medlemsländer  har  dock  i  praxis
utvecklats en princip, den s.k. lex loci
delicti-principen, som innebär att lagen
i  det  land  där  den  skadegörande
handlingen företas skall tillämpas. I
vissa situationer kan dock det problemet
uppstå att den skadegörande handlingen
företas i ett annat land än det där
skadan uppkommer. Så kan exempelvis bli
fallet  vid förtal i massmedier  med
internationell spridning,  miljöfarliga
utsläpp och databrottslighet. Problemet
har  lösts  på olika  sätt  i  EU:s
medlemsländer. I vissa länder är det
avgörande   kriteriet   var   den
skadeståndsgrundande handlingen utfördes,
medan det i andra länder är avgörande var
den  skadelidande har  sitt  hemvist.
Ytterligare en kategori är de länder som
låter den skadelidande välja den för
honom  eller  henne mest fördelaktiga
lagen. I svensk rätt är rättsläget för
närvarande osäkert.
Under det senaste decenniet har frågan
om  en  reglering  på  EU-nivå  av
lagvalsfrågan   i   utomobligatoriska
förhållanden  diskuterats  i  olika
sammanhang. Något formellt förslag har
ännu  inte  lagts fram.  Kommissionen
presenterade dock den 3 maj 2002 ett
utkast till en förordning om tillämplig
lag för utomobligatoriska förpliktelser.
Syftet med utkastet är att inleda en
diskussion om en gemenskapsrättsakt i
ämnet. Enligt huvudregeln i utkastet till
förordning skall tillämplig lag för en
utomobligatorisk   förpliktelse   som
härleder sig från en skadeståndsgrundande
handling vara lagen i det land där skadan
uppkom,  oavsett i vilket  land  den
händelse som orsakade skadan ägde rum och
oavsett i vilket land eller i vilka
länder den indirekta skadan uppkom.
Vad  gäller  tillämplig  lag   i
utomobligatoriska  förpliktelser  som
härleder  sig  från en kränkning  av
privatlivet  eller personlighetsskyddet
eller från ärekränkning skall lagen i det
land där den som lidit skadan hade sitt
hemvist  vid  tidpunkten  för  den
skadeståndsgrundande  handlingen  vara
tillämplig.
Kommissionen har uppmanat alla berörda
parter att senast i mitten av september
2002 lämna synpunkter på utkastet och
dess  lagvalsregler. Utkastet och  de
synpunkter som framförs kommer, enligt
vad som anförs i utkastet, att beaktas
vid den fortsatta beredningen av  en
kommande rättsakt på området.

Motionen

I motion 2001/02:L32 påpekar Ana Maria
Narti m.fl. (fp) att skyddet för tryck-
och yttrandefriheten inom EU befinner sig
på  mycket varierande nivå  och  att
möjligheterna     att     angripa
nyhetsförmedling och samhällsdebatt genom
krav på skadestånd i domstol i flera
länder är långt mer vidsträckta än i
Sverige.  Vilket lands  lag  som  är
tillämplig   kan   således,   menar
motionärerna,  få stor betydelse  för
huruvida nyhetsförmedlingens, debattens
och konstens frihet är skyddad eller
inte. I motionen argumenteras för att det
internationellt privaträttsliga regelverk
som nu övervägs inom EU skall utformas på
så sätt att det är sändarlandets lag som
skall vara tillämplig och således inte
lagstiftningen  i  den  skadelidandes
hemland.  En  motsatt  ordning  kan,
framhåller motionärerna, innebära  att
makthavare i länder med ett svagt skydd
för press- och yttrandefrihet kan sätta i
system  att  angripa  internationella
kritiker i domstolar där lagen ger stora
möjligheter  att  få kritiker  ålagda
skadeståndsskyldighet –  skadestånd som
sedan  myndigheterna i  andra  länder
förväntas att driva in. I motionen begärs
tillkännagivanden om att den i de svenska
grundlagarna fastlagda synen på tryck-
och yttrandefrihet skall vara vägledande
för regeringen i det fortsatta arbetet
inom EU-samarbetet vad gäller frågor om
tillämplig  lag  i  gränsöverskridande
tvister (yrkande 1). Motionärerna begär
även ett tillkännagivande om att EU-
regler om tillämplig lag kan innebära
risker för tryck- och yttrandefriheten
(yrkande 2).

Utskottets ställningstagande

Enligt   utskottets  mening   pekar
motionärerna  på  en  viktig  och
intresseväckande frågeställning som varit
föremål för diskussion runt om i Europa
under senare år. Utskottet förutsätter
att  regeringen  i  den  fortsatta
beredningen av frågan noga beaktar de
synpunkter som förts fram i den  nu
aktuella  motionen,  utan  att  något
tillkännagivande  kommer  till  stånd.
Motionsspörsmålet är  emellertid  inte
renodlat   konsumenträttsligt   utan
aktualiserar   en   rad    olika
frågeställningar  på   civil-   och
processrättens område. Med hänsyn till
detta  är utskottet inte berett att, på
förevarande  underlag  och  i  detta
sammanhang,  förorda  något  särskilt
uttalande  eller  annan  åtgärd  från
riksdagens  sida  med  anledning  av
motionen.
Med det anförda föreslår utskottet att
motion 2001/02:L32 skall avslås.

Ekologiskt hållbara konsumtions- och
produktionsmönster

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bör avslå ett motionsyrkande
som  gäller en strategi för hållbar
utveckling.  Resultatet  av  den  av
regeringen aviserade utvärderingen av
miljömålet  i konsumentpolitiken  bör
först  avvaktas innan  utskottet  är
berett  att överväga något initiativ
från riksdagens sida.

Bakgrund

Som  redovisats inledningsvis  innebär
miljömålet inom konsumentpolitiken att
sådana     konsumtions-     och
produktionsmönster skall utvecklas som
minskar påfrestningarna på miljön och
bidrar  till  en långsiktigt  hållbar
utveckling.  Miljömålet beslutades  av
riksdagen år 1995 (prop. 1994/95:140,
bet.  LU32,  rskr.  438).  2001  års
konsumentpolitiska  beslut  föranledde
ingen   förändring  av  miljömålets
formulering. Bakom miljömålets införande
låg  en  strävan att starkare betona
sambandet mellan konsumtion och miljö.
Det   ansågs   vara   en   viktig
konsumentpolitisk uppgift att  försöka
uppnå  sådana  konsumtionsmönster  som
belastar miljön så lite som möjligt.
Vidare betonades vikten av att påverka
även produktionen i denna riktning.
År   1998  överlämnade  regeringen
skrivelse 1997/98:67 Konsumenterna och
miljön – en handlingsplan för hållbar
utveckling till riksdagen. I den  då
aktuella skrivelsen lade regeringen fram
en handlingsplan för arbetet med att
uppfylla miljömålet. Planen utgjorde ett
led  i arbetet att uppnå en hållbar
utveckling och syftade till att inleda en
process vars syfte var att uppmuntra och
underlätta för hushållen att ta ett ökat
ansvar    för    miljön    och
resurshushållningen.      Skrivelsen
föranledde ingen erinran från riksdagens
sida (bet. 1999/2000:LU21, rskr. 220).
I januari 2002 överlämnade regeringen
skrivelse 2001/02:68 med en lägesrapport
om det arbete som regeringen och dess
myndigheter  bedrivit för  att  uppnå
miljömålet i konsumentpolitiken.  Inte
heller denna skrivelse föranledde någon
erinran  från riksdagens  sida  (bet.
2001/02:LU18).  Avsikten  är  att  en
utvärdering av miljömålet skall redovisas
för riksdagen under år 2002.

Skrivelsen

I skrivelsen anförs att Sverige skall
fortsätta att verka för att EU anlägger
ett   konkret  miljöperspektiv   på
konsumentfrågorna och för att det skall
utvecklas  en strategi för ekologiskt
hållbar utveckling inom konsumentsektorn.
En sådan strategi bör, enligt regeringen,
uppmärksamma förbättrad miljöinformation,
varuprovning  och  kunskapsuppbyggnad
avseende  sambanden mellan  hushållens
agerande och påverkan på hälsa och miljö.

Motionen

I motion 2001/02:L34 av Kia Andreasson
m.fl. (mp) anförs att det i och för sig
är positivt med en strategi på EU-nivå
för  ekologiskt  hållbar  utveckling.
Enligt motionärerna når Sverige  dock
förmodligen snabbare framsteg om en sådan
strategi först utvecklas för den svenska
konsumentpolitiken. I motionen begärs ett
tillkännagivande om att en strategi för
hållbar utveckling skall utformas för den
svenska   konsumentpolitiken   innan
regeringen verkar för att  EU  skall
anlägga ett konkret miljöperspektiv på
konsumentfrågorna (yrkande 19).

Utskottets ställningstagande

Den   av   regeringen   aviserade
utvärderingen  av  miljömålet  inom
konsumentpolitiken bör först  avvaktas
innan utskottet är berett att överväga
något initiativ från riksdagens sida med
anledning av motion 2001/02:L34 yrkande
19, som därför bör avslås.

Reservationer1.Principiella frågor (punkt 1)

av  Christel  Anderberg,  Elizabeth
Nyström, Berit Adolfsson och Anders
Sjölund (alla m).
Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad  som  anförs  i
reservationen.

Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2001/02:L29 i denna del.

Ställningstagande

Enligt vår mening är det nu hög tid för
en annan grundsyn på konsumentpolitiken
inom EU än den som kommer till uttryck i
skrivelsen.
Inriktningen på konsumentpolitiken på
det nationella planet syftar till att
genom centralisering skapa ett system för
styrande av konsumenternas val. Detta
innebär att konsumenternas egen förmåga
förringas och att varor och tjänster
fördyras eftersom producenternas extra
kostnader övervältras på konsumenterna.
Vi kan, mot bakgrund av vad som anförs i
skrivelsen, med beklagande konstatera att
regeringen avser att lägga inriktningen
av den nationella konsumentpolitiken till
grund även för arbetet på EU-nivå.
Vi anser att tron på den enskildes egen
förmåga är en grundbult i ett  sunt
samhälle.  En  modern konsumentpolitik
måste därför ge människor utrymme att
själva  fatta  egna  beslut  om  sin
konsumtion.   När   beslutanderätten
överflyttas  från  konsumenterna  till
statliga    eller    överstatliga
organisationer  skapas  en  konstgjord
konsumentmakt, vilket i sin tur leder
till  att  den  enskilde konsumentens
möjligheter  till eget beslutsfattande
minskar. Konsumentpolitiken på EU-nivå
bör  vara inriktad på att  öka  den
konkurrensutsatta marknaden, att vidga
området för privat näringsverksamhet, att
avveckla offentliga monopol  och  att
minska   offentligt   ägande   i
näringsverksamhet. Det är vidare viktigt
att  regeringen  i  det  europeiska
samarbetet  verkar för  avregleringar,
decentralisering av beslutsfattandet och
en väl fungerande inre marknad.
Inriktningen av regeringens arbete på
det  konsumentpolitiska  området  bör
utformas i enlighet med den principiella
inställning som nu har redovisats.
Vad som sålunda anförts i reservationen
bör riksdagen, med bifall till motion
2001/02:L29 i denna del, som sin mening
ge regeringen till känna.

2.Lagstiftning (punkt 2)

av  Tanja  Linderborg  och  Tasso
Stafilidis (båda v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad  som  anförs  i
reservationen.

Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2001/02:L30 yrkande 1 och 2001/02: L34
yrkandena 1–3.

Ställningstagande

Regeringen ger i skrivelsen uttryck för
en positiv inställning till ett framtida
harmoniserat konsumentskydd  inom  EU.
Detta kan vi inte tolka på annat sätt än
att  regeringen nu avser att  frångå
principen om att Sverige skall verka för
att EU-lagstiftningen på konsumentområdet
utformas som minimiregler för att  i
stället  förespråka  en  harmoniserad
konsumentskyddslagstiftning på EU-nivå.
Vi delar inte regeringens uppfattning i
denna  fråga. Enligt vår  uppfattning
kommer  den  av regeringen  förordade
inriktningen att föra med sig nackdelar
för konsumenterna och göra det omöjligt
eller i varje fall mindre meningsfullt
att  uppställa  eller  behålla  ett
konsumenträttsligt skydd som är högre än
vad som gäller i andra medlemsländer.
Nivån på konsumentskyddet kommer också
att  bli  en  förhandlingsfråga  där
flertalet övriga medlemsstater sannolikt
inte kommer att acceptera nivån på det
svenska konsumentskyddet. Det föreligger
därför stor risk för att Sverige kommer
att   tvingas   att   sänka   sin
konsumentskyddsnivå.
Regeringen bör mot denna bakgrund även
fortsättningsvis verka  för  att  EU-
lagstiftningen   på  konsumentområdet
utformas som minimiregler och att ingen
medlemsstat  skall behöva  sänka  sin
konsumentskyddsnivå.
Vad som sålunda anförts i reservationen
bör riksdagen, med bifall till motionerna
2001/02:L30 yrkande 1 och 2001/02:L34
yrkandena  1–3, som  sin  mening  ge
regeringen till känna.

3.Konsumentinflytande (punkt 3)

av  Christel  Anderberg,  Elizabeth
Nyström, Berit Adolfsson och Anders
Sjölund (alla m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad  som  anförs  i
reservationen.

Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2001/02:L29 i denna del samt  avslår
motionerna 2001/02:L31 yrkande 1  och
2001/02:L34 yrkandena 7 och 8.

Ställningstagande

Vi vill framhålla det angelägna i att
konsumentorganisationerna       är
självständiga och att de inte blir bundna
till en nationell regering eller kan
misstänkas för att inte vara oberoende.
Kravet på medfinansiering och precisering
av konsumentprojekt vid beviljande av
ekonomiskt stöd är därför av stor vikt.
Regeringen bör i det kommande arbetet med
att  utarbeta ett nytt rambeslut med
regler för beviljande av ekonomiskt stöd
till   konsumentorganisationer   och
konsumentprojekt på EU-nivå verka för att
regelverket inte luckras upp så  att
finansiellt stöd kan utgå utan klara
grunder eller metoder för uppföljning.

Vad som sålunda anförts i reservationen
bör riksdagen, med bifall till motion
2001/02:L29 i denna del, som sin
mening ge regeringen till känna.
Ställningstagandet innebär att
riksdagen bör avslå motionerna
2001/02:L31 yrkande 1 och 2001/02:L34
yrkandena 7 och 8.

4.Livsmedelsfrågor (punkt 7)

av  Rolf  Åbjörnsson  (kd),  Kjell
Eldensjö (kd) och Viviann Gerdin (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad  som  anförs  i
reservationen.

Riksdagen  bifaller därmed  motionerna
2001/02:L28 yrkande 3 och 2001/02:L33
samt  avslår  motionerna  2001/02:L31
yrkande 2, 2001/02:L34 yrkandena 12 och
13,  2000/01:MJ257  yrkande  4  och
2001/02:So637 yrkande 14 i denna del.

Ställningstagande

Som framhålls i motionerna 2001/02:L28
yrkande 3 och 2001/02:L33 är fullgod
livsmedelsinformation en  grundläggande
förutsättning för att människor skall
kunna utnyttja sin konsumentmakt. Det är
således viktigt att konsumentkraven sätts
mer i fokus på livsmedelsområdet och att
konsumenterna informeras om livsmedlens
ursprung och innehåll och om eventuell
förekomst av genmodifierade organismer.
Regeringen bör därför verka kraftfullt
inom EU för att ursprungsmärkningen av
livsmedel utvecklas och att märkning av
genmodifierade livsmedel  kommer  till
stånd.
En  särskild fråga som särskilt bör
uppmärksammas  i detta sammanhang  är
ursprungsmärkning  av  kött.  I  dag
förekommer visserligen ursprungsmärkning
av nötkött, vilket är ett steg i rätt
riktning. Enligt vår uppfattning bör dock
även  andra  köttslag ursprungsmärkas.
Regeringen bör verka aktivt för att en
sådan märkningsordning införs på EU-nivå.
Vad som sålunda anförts i reservationen
bör riksdagen, med bifall till motionerna
2001/02:L28 yrkande 3 och 2001/02:L33 och
med  avslag på motionerna 2001/02:L31
yrkande 2, 2001/02:L34 yrkandena 12 och
13,  2000/01:MJ257  yrkande  4  och
2001/02:So637 yrkande 14 i denna del, som
sin mening ge regeringen till känna.

5.Livsmedelsfrågor (punkt 7)

av  Tanja  Linderborg  och  Tasso
Stafilidis (båda v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 7 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad  som  anförs  i
reservationen.

Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2001/02:L34  yrkande 13  samt  avslår
motionerna  2001/02:L28  yrkande  3,
2001/02:L31  yrkande  2,  2001/02:L33,
2001/02:L34  yrkande 12, 2000/01:MJ257
yrkande 4 och 2001/02:So637 yrkande 14 i
denna del.

Ställningstagande

Osäkerheten   kring   genmanipulerade
livsmedel är enligt vår mening alltför
stor. För att hinna få fram ett bättre
vetenskapligt underlag för att bedöma
riskerna på både kort och lång sikt samt
för att ge mer tid för utformning av
system  för övervakning av  genetiskt
utsläpp bör ett moratorium införas för
genmanipulerade livsmedel inom hela EU.
Regeringen bör i EU-samarbetet verka för
att ett sådant moratorium införs.
Vad som sålunda anförts i reservationen
bör riksdagen, med bifall till motion
2001/02:L34 yrkande 13 och med avslag på
motionerna  2001/02:L28  yrkande  3,
2001/02:L31  yrkande  2,  2001/02:L33,
2001/02:L34  yrkande 12, 2000/01:MJ257
yrkande 4 och 2001/02:So637 yrkande 14 i
denna del, som sin mening ge regeringen
till känna.

6.Märkning (punkt 9)

av  Christel  Anderberg,  Elizabeth
Nyström, Berit Adolfsson och Anders
Sjölund (alla m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi  anser att utskottets förslag under
punkt 9 borde ha följande lydelse:

Riksdagen  tillkännager för regeringen
som  sin  mening vad som  anförs  i
reservationen.

Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2001/02:L29 i denna del.

Ställningstagande

Många konsumenter efterfrågar i dag varor
med märkning av olika slag, exempelvis
etisk märkning, jämställdhetsmärkning och
miljömärkning. Denna speciella form av
varumärkning bör, enligt vår  mening,
tillåtas att vara ett konkurrensverktyg
snarare än ett statligt kontrollmedel.
Lagstadgade  krav på märkning  medför
kostnader för konsumenterna samtidigt som
effekterna  av  sådan  märkning  är
svårkontrollerade på mikronivå. Seriösa
företag övervakar själva sin tillverkning
och informerar sina kunder om hur varorna
tillverkats  samtidigt  som  medvetna
konsumenter väljer bäst själva  vilka
företag som producerar sina varor på ett
sätt som passar konsumenternas intressen
och val. Enligt vår uppfattning är därför
självreglering och god branschsedvänja
bättre än lagar och regler om märkning.
Vad som sålunda anförts i reservationen
bör riksdagen, med bifall till motion
2001/02:L29 i denna del, som sin mening
ge regeringen till känna.

7.Konkurrens (punkt 10)

av  Christel  Anderberg,  Elizabeth
Nyström, Berit Adolfsson och Anders
Sjölund (alla m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 10 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad  som  anförs  i
reservationen.

Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2001/02:L29 i denna del och avslår motion
2001/02:So637 yrkande 14 i denna del.

Ställningstagande

Som framhålls i motion 2001/02:L29 är fri
konkurrens på lika villkor en viktig
förutsättning för att marknadsekonomin
skall fungera. Konkurrens är, enligt vår
mening,  den bästa garantin för  att
konsumenterna skall få så bra varor som
möjligt. Konkurrens är också av avgörande
betydelse för den internationella styrkan
hos svenskt näringsliv som skapas av att
konkurrensen    upprätthålls    på
hemmamarknaden. Regeringens arbete bör
därför inriktas på att verka för en
stärkt konkurrenspolitik inom EU.
Vad som sålunda anförts i reservationen
bör riksdagen, med bifall till motion
2001/02:L29 i denna del och med avslag på
motion 2001/02:So637 yrkande 14 i denna
del, som sin mening ge regeringen till
känna.

8.Konkurrens (punkt 10)

av Ana Maria Narti (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under
punkt 10 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad  som  anförs  i
reservationen.

Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2001/02:So637 yrkande 14 i denna del och
avslår motion 2001/02:L29 i denna del.

Ställningstagande

I likhet med vad som anförs i motion
2001/02:So637 yrkande 14 anser jag att
konkurrenspolitiken   bör   skärpas.
Regeringen bör vidare inom EU verka för
mer   frihandel   och   avskaffade
handelshinder i syfte att uppnå lägre
priser  och ökad valfrihet  för  den
enskilde.
Vad som sålunda anförts i reservationen
bör riksdagen, med bifall till motion
2001/02:So637 yrkande 14 i denna del och
med avslag på motion 2001/02:L29 i denna
del, som sin mening ge regeringen till
känna.

9.Ursprungslandsprincipen (punkt 11)

av  Tanja  Linderborg  och  Tasso
Stafilidis (båda v).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 11 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad  som  anförs  i
reservationen.

Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2001/02:L30 yrkande 2.

Ställningstagande

Ursprungslandsprincipen  innebär  att
näringsidkarna kan betrakta och behandla
hela EU som en enda marknad och bortse
från              nationell
konsumentskyddslagstiftning.    Detta
innebär  att  själva  syftet  med
minimilagstiftning,    som    ger
medlemsländerna en möjlighet att kunna
erbjuda   konsumenterna  en   högre
konsumentskyddsnivå,  urholkas.   Att
regeringen inte har något att invända mot
ursprungslandsprincipen ligger  således
helt   i  linje  med  regeringens
kursomläggning  från  att  verka  för
minimilagstiftning till att förespråka
ett harmoniserat konsumentskydd inom EU.
Enligt   vår  uppfattning   kommer
ursprungslandsprincipens     förmodat
positiva   inverkan    på    den
gränsöverskridande   konsumenthandelns
tillväxt  att  motverkas  av  att
konsumenterna drar sig för att köpa varor
och tjänster från utländska företag i
vetskap om att dessa företag inte behöver
följa   konsumentlagstiftningen   i
konsumentens hemland. Vi anser mot denna
bakgrund att regeringen inom EU skall
verka för att effektlandsprincipen inte
överges    till    förmån    för
ursprungslandsprincipen   på    det
konsumenträttsliga området.
Vad som sålunda anförts i reservationen
bör riksdagen, med bifall till motion
2001/02:L30 yrkande 2, som sin mening ge
regeringen till känna.

10.    Obeställd e-postreklam
(punkt 12)

av  Tanja  Linderborg  (v),  Rolf
Åbjörnsson (kd), Tasso Stafilidis (v),
Kjell Eldensjö (kd) och Viviann Gerdin
(c).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 12 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad  som  anförs  i
reservationen.

Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2001/02:L28 yrkande 4.

Ställningstagande

Vi delar uppfattningen som förs fram i
motion 2001/02:L28 att det bör införas
ett förbud på EU-nivå mot att sända e-
postreklam till konsumenter som inte i
förväg har samtyckt till att ta emot
sådan  reklam.  Regeringen  bör  vara
pådrivande inom EU och verka offensivt
för att ett sådant förbud snarast införs.
Vad som sålunda anförts i reservationen
bör riksdagen, med bifall till motion
2001/02:L28 yrkande 4, som sin mening ge
regeringen till känna.

11.    Tillämplig lag i
utomobligatoriska tvister (punkt 17)

av  Tanja  Linderborg  (v),  Tasso
Stafilidis (v) och Ana Maria Narti
(fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under
punkt 17 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin  mening  vad  som  anförs  i
reservationen.

Riksdagen  bifaller  därmed  motion
2001/02:L32.

Ställningstagande

Som framhålls i motion 2001/02:L32 är
skyddet för tryck- och yttrandefriheten
olika  starkt  i  EU:s medlemsländer.
Möjligheterna     att     angripa
nyhetsförmedling och samhällsdebatt genom
krav på skadestånd i domstol är vidare
långt större i många medlemsländer än vad
som är fallet i Sverige. Vilket lands lag
som är tillämplig i gränsöverskridande
tvister i utomobligatoriska förhållanden,
exempelvis i tvister rörande krav på
skadestånd  med anledning av  påstått
förtal i internationella massmedier, kan
således få stor betydelse för huruvida
nyhetsförmedlingen,   debattens   och
konstens frihet är skyddad eller inte.
Enligt  vår mening kan bärande  skäl
anföras till stöd för att sändarlandets
lagstiftning skall vara tillämplig  i
sådana situationer. En annan ordning kan
nämligen  komma  att  innebära  att
makthavare i länder med ett svagt skydd
för press- och yttrandefrihet kan sätta i
system  att  angripa  internationella
kritiker i domstolar i länder där lagen
ger stora möjligheter att få kritikerna
ålagda skadeståndsskyldighet.
Kommissionen  har  alldeles  nyligen
presenterat ett utkast till förordning om
tillämplig     lagstiftning     i
utomobligatoriska tvister. Enligt  vår
uppfattning är det angeläget att den i de
svenska grundlagarna fastlagda synen på
tryck-  och   yttrandefriheten   är
vägledande för regeringen i den fortsatta
beredningen av kommissionens förslag. Det
är  vidare viktigt att regeringen är
medveten om och beaktar att utformningen
av   den  framtida  internationellt
privaträttsliga lagstiftningen på EU-nivå
kan  innebära risker för tryck-  och
yttrandefriheten.
Vad som sålunda anförts i reservationen
bör riksdagen, med bifall till motion
2001/02:L32, som sin mening ge regeringen
till känna.


Särskilda yttranden


1. Produktsäkerhet
av  Tanja  Linderborg  och  Tasso
Stafilidis (båda v).
Vi  anser att det är angeläget  att
kärnsäkerheten  och de strålrelaterade
hälsofrågorna, bl.a. vad gäller riskerna
med strålning från mobiltelefoner och
master för mobiltelefoni, ges en hög
prioritet och lyfts fram i det europeiska
produktsäkerhetsarbetet. Regeringen bör
verka för en hög konsumentskyddsnivå på
området.
Mot bakgrund av det arbete som pågår på
området finner vi för närvarande inte
tillräckliga  skäl att formellt  yrka
bifall till motion 2001/02:L34 yrkandena
10 och 11. Vi avser dock att noga följa
frågorna och återkomma i saken om så
skulle visa sig erforderligt.

2. Standardisering

av  Tanja  Linderborg  (v),  Rolf
Åbjörnsson (kd), Tasso Stafilidis (v)
och Kjell Eldensjö (kd).
Som  framhålls  i motion  2001/02:L28
yrkande  1  är  det  angeläget  att
funktionshindrades synpunkter och behov
beaktas   i   det   internationella
standardiseringsarbetet. Med hänsyn till
att inriktningen på regeringens arbetet
på området synes ligga väl i linje med
vad som anförs i motionen saknas enligt
vår mening skäl att nu formellt yrka
bifall till motionsyrkandet. Vi avser
dock att noga följa utvecklingen  på
området  och återkomma i ett  senare
sammanhang  om det skulle  visa  sig
erforderligt.

3. Global standardisering

av Rolf Åbjörnsson och Kjell Eldensjö
(båda kd).
I likhet med vad som anförs i motion
2001/02:L28 yrkande 2 anser vi att ett
aktivt och offensivt engagemang med hög
grad av konsumentinflytande från EU:s och
EU-ländernas  sida  i  det  globala
standardiseringsarbetet är  den  bästa
garantin  för  att säkerhetsnivån  på
produkterna blir hög. Globala standarder
bör därför främjas av EU.
Även om det i skrivelsen går att skönja
en tvehågsen attityd från regeringens
sida när det gäller vikten av global
standardisering,  ser  vi  dock  för
närvarande inte någon avgörande skillnad
i  synsätt  mellan  regeringen  och
motionärerna när det gäller vikten av
standardisering av global nivå. Vi har
därför valt att inte formellt yrka bifall
till motionen i denna del utan avser i
stället att följa regeringens arbete på
området och återkomma om skäl för detta
skulle framkomma.

4. Livsmedelsfrågor

av Ana Maria Narti (fp).
I regeringens skrivelse 2001/02:148 Mål
och inriktning för det svenska arbetet
med  konsumentfrågor  konstateras  med
tillfredsställelse att  insatserna  på
livsmedelsområdet  har  blivit  mera
effektiva inom EU. Jag instämmer och
påminner om det egna arbetet inom EU-
parlamentet framför allt med en kontroll
av produkterna i hela produktionskedjan
från  jord  till bord. Det  kommande
direktivet om salmonella är också en
internationell framgång  för  Sveriges
liberaler.
Med hänsyn till vad som anförs i motion
2000/01:MJ257 vill jag understryka att
konsumentskyddets problem inte än är helt
lösta.  Ett  tydligt  regelverk  som
tillämpas enhetligt i hela EU kräver
också  vissa ändringar i det svenska
arbetet med kontroll av livsmedel då
vissa brister i dag finns i det svenska
systemet.
Det nuvarande systemet har skapat en
hopplös situation med snåriga avgifter,
isärhållna myndigheter med delat ansvar
och en extremt ojämn kontroll. De stora
problemen finns i kommunerna. Somliga
kommuner är starka och har en utmärkt
tillsyn.  Men cirka en tredjedel  av
kommunerna har en bristfällig kontroll.
Kommunerna  kontrollerar dessutom  sig
själva. De skall kontrollera den mat som
lagas till de känsligaste människorna –
barn, sjuka och gamla. Sådana kök kräver
i en del andra europeiska länder minst
fyra oanmälda besök per år. I Sverige
ligger vi i genomsnitt under ett besök
per  år. Det finns restauranger  och
storkök som inte sett besök på flera år.
Säkerheten sätts härmed ur spel, och den
slarvige och farlige gynnas, medan den
skötsamma missgynnas.
Jag anser att det behövs en nationell
myndighet som kontrollerar kedjan från
jord till bord. Det nuvarande systemet
med delat ansvar mellan Jordbruksverket,
Livsmedelsverket  och  Socialstyrelsen
måste ersättas.

5. Marknadsföring och information

av  Tanja  Linderborg  och  Tasso
Stafilidis (båda v).
Grönboken   om   det    framtida
konsumentskyddet  inom  EU  är  för
närvarande föremål för överväganden inom
EU:s institutioner. Vi vill framhålla
vikten av att regeringen i detta arbete
verkar för att det även fortsättningsvis
skall vara möjligt att behålla olika
nationella särregleringar som  innebär
restriktioner  för  barnreklam  och
marknadsföring av tobak och alkohol. Det
är även angeläget att motionsspörsmålet
uppmärksammas i det pågående arbetet med
anledning av kommissionens förslag till
förordning om säljfrämjande åtgärder.
Vi utgår från att regeringen beaktar
vad som nu har anförts utan att ett
formellt tillkännagivande kommer  till
stånd från riksdagens sida och har därför
valt att inte yrka bifall till motion
2001/02:L34 yrkande 14. Vi vill dock
klargöra att vi avser att noga följa
frågan  och  återkomma  i  saken  om
inriktningen på regeringens arbete så
skulle kräva.
BILAGA
Förteckning över behandlade förslagSkrivelsen

I  regeringens  skrivelse  2001/02:148
presenterar regeringen sin syn på mål och
inriktning för det svenska arbetet med
konsumentfrågor i EU de kommande fem
åren.

Följdmotioner


2001/02:L28 av Kjell Eldensjö m.fl. (kd)
vari  föreslås  att riksdagen  fattar
följande beslut:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att från svensk sida inta en pådrivande
roll   i  fråga  om  att  inom
konsumentpolitikens områden beakta och
ta  till  vara  funktionshindrades
synpunkter.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
värdet av en från EU:s sida aktiv och
positiv   attityd   till   global
standardisering.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
offensivt   svenskt   arbete   för
ursprungsmärkning inom EU  av  andra
köttslag än nötkött.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att påskynda arbetet inom EU vad gäller
införande  av  optin-lösning   för
obeställd e-postreklam.

2001/02:L29 av Christel Anderberg m.fl.
(m) vari föreslås att riksdagen fattar
följande beslut:

Riksdagen tillkännager för regeringen som
sin mening vad i motionen anförs om mål
och inriktning för det svenska arbetet
med konsumentfrågor i EU.

2001/02:L30 av Tanja Linderborg m.fl. (v)
vari  föreslås  att riksdagen  fattar
följande beslut:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att regeringen skall verka för att det
juridiska systemet med minimiregler i
EU inte skall överges till förmån för
en harmonisering av konsumenträtten i
EU.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att regeringen i det svenska arbetet
med konsumentfrågor i EU inte skall
överge effektlandsprincipen till förmån
för ursprungslandsprincipen.

2001/02:L31 av Christina Axelsson (s)
vari föreslås att riksdagen fattar följ-
ande beslut:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
behovet  av  likvärdiga villkor  för
konsumentorganisationer i EU.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
tillämpning  av  regelsystem   och
sanktionsmöjligheter för dem som inte
följer  överenskomna  regler  eller
avsiktligt fuskar.

2001/02:L32 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)
vari  föreslås  att riksdagen  fattar
följande beslut:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
den i de svenska grundlagarna fastlagda
synen på tryck- och yttrandefrihet som
vägledande för regeringens  fortsatta
arbete vad gäller EU-samarbetet  och
frågor om tillämplig lag i rättstvister
över gränserna.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att EU-regler om tillämplig lag kan
innebära  risker  för  tryck-  och
yttrandefriheten.

2001/02:L33 av Viviann Gerdin m.fl. (c)
vari  föreslås  att riksdagen  fattar
följande beslut:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att Sverige skall verka inom EU för att
ursprungsmärkning av livsmedel  skall
utvecklas.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att Sverige skall verka inom EU för att
genmodifierade livsmedel skall märkas.

2001/02:L34 av Kia Andreasson m.fl. (mp)
vari  föreslås  att riksdagen  fattar
följande beslut:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att   alla   EU-bestämmelser   om
konsumentskydd bör vara utformade som
minimiregler.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  konsumentskyddet skall gå  före
hänsyn  till  den  inre  marknadens
funktioner.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att Sverige ges möjlighet i EU att
behålla  och  vidareutveckla  sina
strängare  konsumentkrav  och  sin
jämförelsevis höga skyddsnivå.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att Jordbruksdepartementet bör ge ut en
nyhetstidning om konsumentpolitiken i
EU  och  om  svenska initiativ  och
insatser.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att skyddet av konsumentens hälsa skall
bli en konsumentfråga såväl i Sverige
som i EU.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  det  behövs  en  övergripande
konsumentstrategi såväl i Sverige som i
EU  om  utbyggnaden  av  el-  och
telesektorn (dragningen av elledningar,
uppbyggnaden   av   master   och
basstationer).
7. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  svenska  konsumentorganisationer
skall få mer inflytande på EU-nivå samt
att  svenska myndigheter  som  t.ex.
Konsumentverket inte skall representera
svenska  konsumentorganisationer  inom
EU:s arbetsgrupper där det från andra
länder sitter folkrörelser.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att       EU-stöd       till
konsumentorganisationer   inte   får
innebära att deras offentliga stöd dras
in.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att försiktighetsprincipen bör vara en
vägledande princip såväl i Sveriges som
i EU:s konsumentpolitik på alla nivåer.
10. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att strålning och "strålande" apparater
(mikrovågsugnar, mobiltelefoner, etc.)
skall  bli  en miljö-,  hälso-  och
konsumentskyddsfråga såväl i  Sverige
som i Europa.
11. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att   kärnkraftssäkerhet   är   en
konsumentfråga och bör finnas med i
produktsäkerhetsarbetet.
12. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att ursprungsmärkning, samt information
om eventuella transporter, skall finnas
på alla livsmedel i EU inom en snar
framtid.
13. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att ett moratorium för genmanipulerade
livsmedel skall gälla i hela EU.
14. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att  ett  nytt "dynamiskt europeiskt
regelverk" inte skall försämra Sveriges
nuvarande  regler,  avseende  t.ex.
restriktioner för TV-reklam riktad till
barn och reklam om alkohol och tobak.
15. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att konsumenternas säkerhet och hälsa
alltid skall gå före vinstintresset.
16. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att   Konsumentpolitiska  kommitténs
förslag om finansiella tjänster (främst
sådana som tillhandahålls av banker,
försäkringsbolag, kreditmarknadsföretag
och  värdepappersföretag  samt  andra
finansiella institut) skall beaktas av
regeringen i EU-samarbetet.
17. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att regeringen i EU bör driva att det
skall införas ett generellt krav på att
kreditkostnaden skall anges i landets
valuta.
18. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att konsumenten bör kunna vända sig
till  en  och  samma  instans  för
reklamationer och andra tvister  för
konsumentköp gjorda både i Sverige och
i EU.
19. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
att Sverige bör utarbeta en strategi
för en ekologiskt hållbar utveckling
för  den svenska konsumentsektorn  -
innan vi verkar för att EU anlägger ett
konkret miljöperspektiv.

Motion från allmänna motionstiden 2000/01


2000/01:MJ257 av Harald Nordlund  och
Lennart Kollmats (fp) vari föreslås att
riksdagen fattar följande beslut:

4. Riksdagen begär att regeringen bör
verka för att konsumentskyddet skall
grundas på ett regelverk som finns och
tillämpas enhetligt i hela EU.

Motion från allmänna motionstiden 2001/02


2001/02:So637 av Lars Leijonborg m.fl.
(fp) vari föreslås att riksdagen fattar
följande beslut:

14. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
ökad egenmakt som konsument genom en
skärpning  av konkurrenspolitiken  och
förstärkt  matsäkerhet inom Europeiska
unionen.
Tillbaka till dokumentetTill toppen