Till innehåll på sidan

Luftfartsfrågor

Betänkande 2014/15:TU7

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 mars 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats inte ska läggas ner (TU7)

Regeringen vill att möjligheterna att lägga ner Bromma flygplats prövas. Det är olyckligt, anser riksdagen, som i ett så kallat tillkännagivande uppmanade regeringen att i stället ta ställning och agera för att flygplatsen inte ska läggas ner.

Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft. Riksdagen uppmanade vidare regeringen att se över möjligheterna att förbättra för flygbranschen när det gäller de höga kostnaderna för tillsyn.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Tillkännagivande om att en luftfartsstrategi för stärkt konkurrenskraft för flyget bör tas fram inom en snar framtid. Bifall till motionsyrkanden om detta. Tillkännagivande om ett tydligt ställningstagande och agerande för att Bromma flygplats inte bör läggas ner. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-12
Justering: 2015-03-17
Trycklov: 2015-03-19
Reservationer: 4
Betänkande 2014/15:TU7

Alla beredningar i utskottet

2015-02-03, 2015-03-12

Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats inte ska läggas ner (TU7)

Regeringen vill att möjligheterna att lägga ner Bromma flygplats prövas. Det är olyckligt, anser riksdagens trafikutskott, som vill att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att i stället ta ställning och agera för att flygplatsen inte ska läggas ner.

Trafikutskottet vill också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft. Riksdagen bör vidare uppmana regeringen att se över möjligheterna att förbättra för flygbranschen när det gäller de höga kostnaderna för tillsyn, anser utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-03-24
Debatt i kammaren: 2015-03-25
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:TU7, Luftfartsfrågor

Debatt om förslag 2014/15:TU7

Webb-tv: Luftfartsfrågor

Protokoll från debatten

Anf. 1 Rikard Larsson (S)

Anf. 2 Jakop Dalunde (MP)

Anf. 3 Emma Wallrup (V)

Anf. 4 Edward Riedl (M)

Anf. 5 Rikard Larsson (S)

Anf. 6 Edward Riedl (M)

Anf. 7 Rikard Larsson (S)

Anf. 8 Edward Riedl (M)

Anf. 9 Jakop Dalunde (MP)

Anf. 10 Edward Riedl (M)

Anf. 11 Jakop Dalunde (MP)

Anf. 12 Edward Riedl (M)

Anf. 13 Tony Wiklander (SD)

Anf. 14 Rikard Larsson (S)

Anf. 15 Tony Wiklander (SD)

Anf. 16 Rikard Larsson (S)

Anf. 17 Tony Wiklander (SD)

Anf. 18 Anders Åkesson (C)

Anf. 19 Jakop Dalunde (MP)

Anf. 20 Anders Åkesson (C)

Anf. 21 Jakop Dalunde (MP)

Anf. 22 Anders Åkesson (C)

Anf. 23 Said Abdu (FP)

Anf. 24 Robert Halef (KD)

Anf. 25 Emma Wallrup (V)

Anf. 26 Robert Halef (KD)

Anf. 27 Emma Wallrup (V)

Herr talman! Vi bygger mycket av våra satsningar på skatteintäkter; det håller jag med om. Men tyvärr handlar de styrmedel vi använder ofta om att öka konsumtionen och öka transporterna. Det är en del av grundproblemet. Det är därför vi står inför detta jobbiga scenario. Vi har överanvänt jordens resurser och de fossila reserverna på jorden.

Två ton koldioxid är egentligen en hållbar nivå för människan att använda. Om man flyger använder man upp dem väldigt snabbt. Tyvärr är tekniken inte alls framme än för att kunna uppbära ett hållbart resande när det gäller flyget. Det kan komma i framtiden, och jag vill absolut att vi ska gynna sådan forskning. Men vi har kort tid på oss.

Jag förstår inte hur man kan hindra järnvägen och samtidigt gynna flyget när vi har ett tidsfönster på ungefär tio år för att vända utsläppstrenden. Annars hamnar vi i en ohanterlig klimatförändring där vi kommer att stå försvarslösa. Då kommer vi inte att ha någon som helst chans att göra någonting om vi inte agerar nu.


Anf. 28 Robert Halef (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Luftfartsfrågor

Herr talman! Jag tackar Emma för frågan och inlägget.

Jag har inte i mitt anförande uteslutit något transportmedel till förmån för ett annat. I dag debatterar vi flyget, och det var just därför jag valde att bara tala om flygets fördelar som transportmedel för oss. Vi har tåg, bil, båt och andra transportmedel som är viktiga. Alla dessa kompletterar varandra. Samhället och samhällets utveckling och konkurrenskraft behöver alla dessa. Inget av dem kan ersätta något annat, men vi kan styra.

Jag tycker precis som du att det är bättre att åka tåg och att gods transporteras via tåg. Men den möjligheten kan inte utesluta att människor också behöver flyga. Därför behöver vi flyget, och flyget behöver bra förutsättningar för att kunna verka så att människor kan flyga både inrikes och utrikes.

Jag tycker inte att detta är något som strider mot de miljömål som vi har satt upp och som vi ska uppnå. Vi ska se till att även flyget gör om sitt bränsle så att planen får mindre miljöförstörande medel i motorerna och därmed blir mer miljövänliga.

Det är tekniken, det offentliga och det privata i samspel som ska vara med och bidra till denna utveckling.


Anf. 29 Karin Svensson Smith (MP)

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 om Bromma flygplats.

Vi har talat mycket om klimat i dag. Jag skulle vilja utgå från den utredning som tillsattes av den förra regeringen när det gäller en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.

Om man tittar på fossilanvändningen inom transportsektorn ser man att det är ett gigantiskt problem. Över 90 procent av bränslet i transporterna kommer från fossila bränslen. Flyget är i särklass mest fossilberoende av alla.

Frågan är då hur man ska attackera problemet. Utredningen som gjordes av Thomas B Johansson är mycket seriös, och delar in åtgärdspaketen i olika grupper. En grupp som framhålls särskilt är att minska mängden energi i transporterna. Oavsett vilket bränsle vi försöker använda för att ersätta olja kommer det att vara mindre energitätt. De räcker helt enkelt inte till för att ersätta den stora volym energi som i dag åtgår i transportsektorn även om vi använder all tillgänglig biogas, etanol, el och annat.

Då måste man fundera på hur vi hittar energismarta transportlösningar. I det sammanhanget måste flyget definitivt spela en mycket mindre roll än det gör i dag.

Energianvändningen beror ytterst på friktion. Flyget är till sin natur det som kräver absolut mest energi per transporterad enhet per transporterad person.

I ljuset av detta funderade jag väldigt länge på om jag skulle vara för eller emot nedläggning av Bromma flygplats. Tittar man på olika länder och ser på andelen flyg i förhållande till andra transportslag som används beror det delvis på hur rationellt man har organiserat flygtrafiken. I länder som inte har sitt nav koncentrerat till ett ställe används flyget mindre. Om man vill minska flyget är det kanske bättre att behålla Bromma flygplats. Det kommer snabbare att minska och underminera möjligheten för overseas flighter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Luftfartsfrågor

Jag funderade länge på om det kanske är bra att ha kvar Bromma. Det kan snabbare få ned flygets verksamhet. SAS möjligheter att upprätthålla flygningarna på Asien och Nordamerika kommer i så fall att minska, om man insisterar på att kvar Bromma.

Men så tänkte jag efter. Det handlar ju inte bara om klimat, utan det handlar också om luftkvalitet och möjligheten till en god stadsmiljö. Då är onekligen Brommas existens en hämsko för att få en värdig miljö när det gäller buller, luftkvalitet och för att kunna bygga bostäder. Den hämskon gör att flera kommuner i dag har ett tak och får inte bygga bostäder, framför allt inte höga hus så länge Bromma finns kvar. Då vill jag hävda att fastklamrandet vid Bromma är direkt tillväxtfientligt för Stockholm.

Ni kan diskutera det med mig, men det flyttar in 35 000 människor till Stockholm varje år. Jag vet inte om man ska tycka att det är dåligt. De måste ju ha någonstans att bo, och i det sammanhanget är Bromma ett enormt hinder.

Frågan om vi ska bry oss om EU:s regler kan man ha åsikter om. Jag tror att alla partier framhåller de regler i EU som man tycker är bra medan man försöker att glömma bort de regler som man tycker är dåliga. Det är mänskligt att man gör på det viset. Men EU har flera gånger riktat kritik mot Sverige för att vi behåller grandfather rights, det vill säga den princip som tidigare gällde då man hade monopol på en sträcka tills man lämnade den ifrån sig. Det har de stora flygbolagen i dag på de mest attraktiva tiderna, trots att det egentligen strider mot EU:s slottidsbestämmelser.

Skulle vi anpassa oss till EU-regelverket skulle vi ge de regionala flygen de bästa tiderna för start och landning så att de får den tillgänglighet som Edward Riedl talade sig varm för. Sedan kan man utauktionera start- och landningstiderna för övrig trafik. Ska man bejaka direktiven i Sverigeförhandlingarna är det kanske just precis det som vi ska göra. Ska vi lägga kraft och resurser på att bygga ett klimatsmart höghastighetsnät i Sverige är det meningen att det ska ta hand om lejonparten av de långa transporterna i Sverige.

Vi i Miljöpartiet bejakar teknikutveckling, men den teknik som i dag står till buds inom flyget räcker uppenbart inte för att lösa flygsektorns problem. Hur ska man då se på det hela? Jo, vi ska bejaka fortsatt teknikutveckling, men man kan fundera på hur det kan komma sig att flygets klimat- och miljöbelastning ökade under alliansregeringens tid. Men det är en effekt av något helt annat som inte har med transportsektorn att göra. Jag vill hävda att det är en väldigt tydlig effekt av jobbskatteavdraget.

Jobbskatteavdraget innebar de facto att inkomstskillnaderna i Sverige ökade. De som hade låga inkomster fick mindre kvar att leva på. Folk med medelinkomster och höga inkomster fick mer kvar i börsen. I takt med att skatteintäkterna minskade så minskade också resurserna för våra gemensamma angelägenheter.

Vad har denna inkomstökning framför allt använts till? De som redan tidigare åkte till Thailand kanske gjorde det två gånger i stället för en. Många fler fick möjlighet att göra långa resor. Jag missunnar ingen att resa, men man måste också betänka vilket ansvar man har. Vilket ansvar har man för sina medmänniskor? Vilket ansvar har man för kommande generationer?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Luftfartsfrågor

Vi inom politiken måste se till att använda framför allt utbyggnad av miljövänlig infrastruktur och ekonomiska styrmedel för att rädda planeten, det är vår uppgift. Dessutom kan jag inte inse varför just ökade klassklyftor skulle vara något som gör Sverige mer hållbart. Det minskar den sociala hållbarheten.

Jag vill avsluta med att säga någonting angående Robert Halefs inlägg. Den kristdemokratiska motionen som vill ha nolltolerans för alkohol inom flyget är mycket sympatisk. Jag har väldigt god erfarenhet av tidigare samarbete med Kristdemokraterna när det gäller alkohol i trafiken. Vi fick så småningom med oss alla partier i det dåvarande trafikutskottet, utom Moderaterna, om att obligatoriskt alkolås skulle införas i nya fordon. Vi var på god väg. Frågan utreddes - jag fick själv förmånen att göra det - och det fanns en majoritet inför valet 2006 för att det inte längre skulle vara möjligt att starta ett fordon om det fanns alkohol i utandningsluften. Det var vår vision att testa detta i fordonsparken och införa det som ett obligatoriskt krav.

Jag beklagar att mycket av denna fråga har försvunnit under den tid som alliansregeringen har suttit vid makten och att de andra borgerliga partierna gav efter för Moderaternas inställning att trafiksäkerheten ska vara upp till individens ansvar. Därför är det glädjande att vi nu har kunnat enas om alkobommar när det gäller lastbilstransporter. Jag ser fram emot att vi ska ta ytterligare steg för att transporter ska ske utan att människor i onödan kommer till skada.


Anf. 30 Edward Riedl (M)

Anf. 31 Karin Svensson Smith (MP)

Herr talman! Jag börjar med det sista. Jag är för ekologisk hållbarhet, men jag är också för social hållbarhet. Jag är djupt bekymrad över att klyftorna i samhället har ökat. Äldre, pensionärer, sjuka, arbetslösa och studenter fick inte ta del av denna privata inkomstökning. De drabbades dubbelt därför att jobbskatteavdraget finansierades genom att man drog ned på ersättningarna i det sociala välfärdssystemet som är till för att hålla ihop samhället.

Jag tog upp jobbskatteavdraget för det är egentligen det som möjliggjorde den ökning av flygtrafiken, som mångdubbelt har kunnat få del av de positiva effekterna av de tekniska åtgärder som kan vidtas för att minska flygets klimatpåverkan.

Edward Riedl frågade var regeringen står. Det som regeringen har gjort är att man har tillsatt en förhandlingsman som ska se över hur Arlanda kan utnyttjas bättre och hur man långsiktigt ska ha en bra transportförsörjning som håller ihop landet.

Jag bejakar detta uppdrag. Det är klokt uttryckt. Jag tänker att vi i första hand ska utnyttja de transportslag som kan uppkomma utan att vi påverkar klimatet negativt, men det finns också sammanhang där vi inte kan klara oss utan flyg. Hur ska detta tillgodoses på ett bra sätt?

Gotland har inte nämnts här, men det är ett exempel på ett område som inte skulle klara sig utan bra flygtransporter. Jag vill inte föregå vad förhandlingsmannen ska komma fram till. Det pågår också ett arbete med flygstrategin. Innan den är färdig har inte regeringen formulerat sin slutliga syn på flyget.


Anf. 32 Edward Riedl (M)

Herr talman! Miljöpartiet tycker att fler jobb och ökad tillväxt i Sverige är ett problem. Där tycker vi faktiskt helt olika. Jag tycker att det är bra när ökat ekonomiskt välstånd kommer allt fler människor till del. Det ger oss bättre möjligheter att göra en mängd olika saker och fatta en mängd fler beslut vid köksbordet. Det kan gälla allt från att köpa en miljöbil som man inte hade råd med tidigare, så att det blir mindre utsläpp, till att man kan köpa närodlat ekologiskt därför att man faktiskt har råd.

Ökat ekonomiskt välstånd är i grunden bra, framför allt när det kommer många till del - vilket det gjorde under alliansregeringens år vid makten.

Det finns utmaningar. Ökat resande är en sådan utmaning. Det finns olika sätt att möta dem. Jag försökte beskriva de sätt som vi anser att vi ska möta framtidens miljöutmaningar på, med svensk ingenjörskonst som bidrar till jobb och tillväxt i Sverige, samtidigt som vi förbättrar världen. Det handlar också om utvecklandet av miljöbränslen, där Sverige är världsledande. Det är ett bra sätt att möta framtidens klimatutmaningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Luftfartsfrågor

Herr talman! Jag skulle egentligen bara vilja ha ett ja- eller nej-svar på mina två frågor från trafikutskottets ordförande - om det är möjligt, givetvis.

Vill Karin Svensson Smith lägga ned Bromma flygplats? Vill Karin Svensson Smith införa flygskatt? Det är två enkla frågor. Ja eller nej. Vad är viljeinriktningen? Det är dessa frågor vi försöker föra debatten om. Vi får olika svar från de två regeringspartierna. Socialdemokraterna försöker låta som att de fortfarande tycker om flyg samtidigt som de har gett sig i fråga efter fråga.

Herr talman! Ja eller nej på två enkla frågor, skulle jag önska mig.


Anf. 33 Karin Svensson Smith (MP)

Herr talman! Jag börjar med flygskatten. Ja, flygskatt bör införas, därför att alla transportslag ska bära de kostnader de ger upphov till. Det är en sund marknadsekonomisk strategi att man inte ska övervältra kostnader på andra. I dag är flyget i princip obeskattat. Om biltrafiken skulle ha lika låg beskattningsgrad skulle bensinen kosta ungefär 4 kronor litern. Det inser alla är irrationellt. Vi måste använda de ekonomiska styrmedlen för att låta kostnader belastas av dem som ger upphov till dem, inte lägga över kostnaderna på andra - vare sig kommande generationer eller andra.

Sedan var det frågan om vi tycker om flyget eller inte. Det som kännetecknar regeringen är att vi använder mindre känslor och mer rationella överväganden. Vi vill hitta en kombination av transportslag för både persontransporter och godstransporter som är rationella utifrån de transportpolitiska mål vi har fastlagt i kammaren. Då behöver vi ha mindre flyg- och biltrafik samt mer cykel- och kollektivtrafik för att persontrafiken ska flyta bra och samtidigt tillgodose människors behov av att förflytta sig.

Motsvarande gäller godstransporter. Vi behöver mer järnväg och sjöfart, mindre flyg och lastbil, för att vi ska klara de mål som bland annat satts upp av utredningen Fossiloberoende fordonsflotta. Den står jag bakom.

Dessutom står jag till hundra procent bakom den ambition som framgick i regeringsförklaringen om att öka antalet jobb. Till skillnad från Alliansen satsar vi på framtidens sektorer. Det handlar om järnvägsutbyggnad och biogas. Det handlar om framtiden - 2000-talet och inte 1900-talets teknik, som Edward Riedl så ihärdigt försvarar.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-03-25
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 5, Voteringar: 1

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En strategi för luftfarten
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att en luftfartsstrategi för stärkt konkurrenskraft för flyget bör tas fram inom en snar framtid.Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:106 av Edward Riedl (M),

2014/15:1463 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund (M) och

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 16.
  • Reservation 1 (S, MP, V)
2. Vissa flygplatsfrågor
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
3. Avveckling av Bromma flygplats
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att regeringen tydligt ska ta ställning och agera för att Bromma flygplats inte bör läggas ned. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1,

2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) yrkande 3,

2014/15:2014 av Lars Püss (M) och

2014/15:2248 av Tina Ghasemi (M),

bifaller motionerna

2014/15:185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 2,

2014/15:1461 av Hillevi Engström (M),

2014/15:1765 av Jessica Rosencrantz (M),

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 4,

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 12,

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 13 och

2014/15:2424 av Robert Halef och Désirée Pethrus (KD) samt

avslår motion

2014/15:348 av Mikael Cederbratt m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4.
  • Reservation 2 (S, MP, V)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, V, MP)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S091022
M710013
SD43006
MP02203
C17005
V01803
FP14005
KD11005
Totalt156131062
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abdu, SaidFPJasakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDJasakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlgren, AndersCJasakfråganDalarnas län
Alm Ericson, JanineMPNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPNejsakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaFPJasakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMFrånvarandesakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMJasakfrågan
Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSNejsakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSNejsakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPFrånvarandesakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Bill, PerMJasakfråganUppsala län
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDJasakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanFPFrånvarandesakfråganStockholms län
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPNejsakfråganHallands län
Büser, JohanSNejsakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSNejsakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSNejsakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVFrånvarandesakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSNejsakfråganVärmlands län
Dalunde, JakopMPNejsakfråganStockholms kommun
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
Dibrani, AdnanSNejsakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPNejsakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSNejsakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Ek, LenaCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Ekeroth, KentSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
Eliasson, BengtFPJasakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSNejsakfråganSkåne läns västra
Eneroth, TomasSNejsakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSNejsakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPNejsakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDJasakfråganSkåne läns södra
Eriksson, SanneSNejsakfråganUppsala län
Erlandsson, EskilCFrånvarandesakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Esbati, AliVNejsakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Felten, OlleSDJasakfråganSödermanlands län
Ferm, MariaMPNejsakfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDJasakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Forsberg, AndersSDJasakfråganMalmö kommun
Forslund, Kenneth GSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJasakfråganUppsala län
From, IsakSNejsakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
Gamov, PavelSDJasakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMJasakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSFrånvarandesakfråganUppsala län
Granlund, MarieSNejsakfråganMalmö kommun
Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
Green, MonicaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSNejsakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
Hagwall, AnnaSDJasakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSNejsakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSNejsakfråganKalmar län
Hallström, PiaMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSNejsakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertFPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSNejsakfråganJönköpings län
Hedberg, GunnarMJasakfråganUppsala län
Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganStockholms län
Hellman, JörgenSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
Henriksson, StigVNejsakfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDJasakfråganStockholms län
Heydari, ShadiyeSNejsakfråganGöteborgs kommun
Hirvonen, AnnikaMPNejsakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSNejsakfråganHallands län
Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPFrånvarandesakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
Hägglund, GöranKDJasakfråganHallands län
Härstedt, KentSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSNejsakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMJasakfråganStockholms län
Jacobsson Gjörtler, JonasMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDJasakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSNejsakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSNejsakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSNejsakfråganBlekinge län
Johansson, OlaCFrånvarandesakfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Johnsson, PeterSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVNejsakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSNejsakfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSNejsakfråganKalmar län
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Jämtin, CarinSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVNejsakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSNejsakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSNejsakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVNejsakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, HeidiSDJasakfråganJönköpings län
Karlsson, SaraSNejsakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDJasakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Kerimo, YilmazSNejsakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMFrånvarandesakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDJasakfråganGöteborgs kommun
Kjellin, Margareta BMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Klackenberg, DagMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMJasakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köhler, KatarinaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Köse, SerkanSNejsakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSNejsakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSNejsakfråganSkåne läns södra
Larsson, HilleviSNejsakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
Lillemets, AnnikaMPNejsakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Linde, HansVNejsakfråganGöteborgs kommun
Lindestam, ÅsaSNejsakfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSNejsakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPFrånvarandesakfråganDalarnas län
Ling, RasmusMPNejsakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSNejsakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSNejsakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSNejsakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaFPJasakfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCJasakfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPNejsakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSNejsakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDJasakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPNejsakfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySFrånvarandesakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSNejsakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSNejsakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSNejsakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPNejsakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPNejsakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSNejsakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSNejsakfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSNejsakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSNejsakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Omanovic, JasenkoSNejsakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSNejsakfråganÖstergötlands län
Palm, VeronicaSNejsakfråganStockholms kommun
Pehrson, JohanFPFrånvarandesakfråganÖrebro län
Persson, RickardMPNejsakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Persson, MatsFPJasakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Petersson, HeleneSNejsakfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifSNejsakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSNejsakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
Pärssinen, RaimoSNejsakfråganGävleborgs län
Püss, LarsMJasakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMFrånvarandesakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganKronobergs län
Redar, LawenSNejsakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSNejsakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
Schlyter, CarlMPNejsakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPNejsakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Sestrajcic, DanielVNejsakfråganMalmö kommun
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDJasakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Snecker, LindaVNejsakfråganÖstergötlands län
Sonidsson, EvaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Spets, CristerSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Staxäng, Lars-ArneMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Strand, ThomasSNejsakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSNejsakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
Stålhammar, PernillaMPNejsakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasFPJasakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMJasakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSNejsakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSNejsakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPNejsakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSNejsakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSNejsakfråganJämtlands län
Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSNejsakfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSFrånvarandesakfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
Tysklind, LarsFPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Ullenhag, ErikFPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Unander, HansSNejsakfråganDalarnas län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPNejsakfråganSödermanlands län
Vestlund, BörjeSNejsakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSNejsakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVNejsakfråganUppsala län
Wallén, AnnaSNejsakfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
Weimer, MariaFPFrånvarandesakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroFPJasakfråganStockholms län
Westerén, HannaSNejsakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSNejsakfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSNejsakfråganVästerbottens län
Wigh, HannaSDJasakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDJasakfråganVästmanlands län
Åkesson, AnetteMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDJasakfråganKalmar län
Öz, EmanuelSNejsakfråganStockholms kommun
4. Byte av namn på flygplatser
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
5. Transportstyrelsens avgifter för tillsyn
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn.Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:840 av Edward Riedl (M) och

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 17.
  • Reservation 3 (V)
6. Alkotester för piloter
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2399 av Robert Halef (KD).
  • Reservation 4 (V)