Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Kvalitetsarbete och planering för skolan

Betänkande 2002/03:UBU3

Utbildningsutskottets betänkande2002/03:UBU3

Kvalitetsarbete och planering för skolan

Sammanfattning

I  betänkandet  behandlar  utskottet regeringens
skrivelse 2001/02:188 Utbildning för kunskap och
jämlikhet  –  regeringens  utvecklingsplan  för
förskola, skola och vuxenutbildning jämte motioner,
Riksdagens revisorers förslag 2001/02:RR20 ITiS – en
statlig satsning på IT i skolan samt Riksdagens
revisorers förslag 2002/03:RR3 Statens styrning av
skolan jämte motioner. I betänkandet behandlas också
35 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden
2002. Utskottet föreslår att regeringens skrivelse
läggs till handlingarna. Riksdagen bör inte heller
enligt utskottet göra några tillkännagivanden till
regeringen  enligt  förslagen  från  Riksdagens
revisorer. Samtliga motionsyrkanden avstyrks.

Reservationer finns från Moderata samlingspartiet,
Folkpartiet  liberalerna,  Kristdemokraterna  och
Centerpartiet.
Utskottets förslag till riksdagsbeslutMed hänvisning till de motiveringar som framförts
under Utskottets överväganden föreslår utskottet att
riksdagen fattar följande beslut:

1. Skolans uppdrag och uppgifter

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del,
2001/02:Ub27 i denna del,
2001/02:Ub28 yrkande 1,
2001/02:Ub30 yrkande 8,
2002/03:Ub203 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub209 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub281,
2002/03:Ub298 yrkande 1,
2002/03:Ub336 yrkandena 1 i denna del och 2,
2002/03:Ub410 yrkande 5,
2002/03:Sf226 yrkande 19 samt
2002/03:Sf332 yrkande 10.
Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

2. Styrningen av skolan

Riksdagen avslår
punkt  1  i  Riksdagens  revisorers  förslag
2002/03:RR3
samt motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del,
2001/02:Ub27 i denna del,
2002/03:Ub1 yrkande 5,
2002/03:Ub204 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub336 yrkande 1 i denna del,
2002/03:Ub410 yrkande 8,
2002/03:Ub417 yrkande 19,
2002/03:Sf332 yrkandena 11 och 18 samt
2002/03:N302 yrkande 3.
Reservation 5 (m)
Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (c)

3. Nationell skolpeng

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Ub27 i denna del,
2001/02:Ub30 yrkande 7
2002/03:Ub1 yrkande 7 och
2002/03:Ub2 yrkande 1.
Reservation 8 (m)
Reservation 9 (fp)

4. Uppföljning av ITiS kostnader

Riksdagen avslår

punkt 1 i Riksdagens revisorers förslag
2001/02:RR20.

5. Analys av effekterna av
specialdestinerade bidrag

Riksdagen avslår
punkt  2  i  Riksdagens  revisorers  förslag
2002/03:RR3.
Reservation 10 (m, fp, kd, c)

6. Avskaffande av specialdestinerade
bidrag

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub1 yrkande 6.
Reservation 11 (m)

7. Individuella utvecklingsplaner

Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Ub209 yrkande 3,
2002/03:Ub298 yrkande 2,
2002/03:Ub329,
2002/03:Ub336 yrkandena 3 och 14 samt
2002/03:Ub410 yrkande 6.
Reservation 12 (m)
Reservation 13 (c)

8. Kvalitetsredovisning

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Ub28 yrkande 4,
2002/03:Ub3 yrkandena 3 och 4 samt
2002/03:Ub387.
Reservation 14 (kd)

9. Utvärdering av fristående skolor

Riksdagens avslår motion
2001/02:Ub28 yrkande 10.
Reservation 15 (m, fp, kd, c)

10. Nationellt kvalitetsinstitut

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Ub27 i denna del,
2001/02:Ub28 yrkande 9,
2001/02:Ub30 yrkande 9,
2002/03:Ub1 yrkande 2 och
2002/03:Ub2 yrkande 2.
Reservation 16 (m, fp, kd, c)

11. Kvalitetsgranskningsnämnden

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub3 yrkande 1.

12. Skolverkets uppgifter

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub1 yrkande 1.
Reservation 17 (m)

13. Skolverkets allmänna råd

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub3 yrkande 2.

14. Intern revision i Skolverket

Riksdagen avslår motion
2002/03:Ub1 yrkande 3.
Reservation 18 (m)

15. Anmälningsplikt

Riksdagen avslår
punkt  3  i  Riksdagens  revisorers  förslag
2002/03:RR3
samt motionerna
2002/03:Ub1 yrkande 4 och
2002/03:Ub2 yrkande 3.
Reservation 19 (m)
Reservation 20 (fp, c)
Reservation 21 (kd)

16. Kvalitetsutveckling av den högre
utbildningen

Riksdagen avslår motion
2001/02:Ub30 yrkande 14.
Reservation 22 (fp)

17. Förskola och skola i segregerade
områden

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Ub27 i denna del och
2001/02:Ub30 yrkande 12.
Reservation 23 (m)
Reservation 24 (fp)

18. Historia som kärnämne

Riksdagen avslår motion
2001/02:Ub30 yrkande 4.

19. IT-strategi

Riksdagen avslår
punkt  2  i  Riksdagens  revisorers  förslag
2001/02:RR20
och motion
2002/03:Ub244 yrkande 22.
Reservation 25 (fp)

20. Skolans demokratiska uppdrag

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Ub26,
2001/02:Ub30 yrkande 6,
2002/03:Ub393,
2002/03:K326,
2002/03:K383 yrkande 8 och
2002/03:Ju214 yrkande 5.
Reservation 26 (fp)

21. Kvaliteten i förskolan

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 3,
2001/02:Ub28 yrkandena 2 och 3 samt
2001/02:Ub30 yrkande 11.
Reservation 27 (fp)
Reservation 28 (kd)
Reservation 29 (c)

22. Förändringar i gymnasieskolan

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Ub27 i denna del samt
2001/02:Ub30 yrkandena 1 och 5.
Reservation 30 (m)
Reservation 31 (fp)

23. Förkunskaper till nationella program

Riksdagen avslår motionen
2001/02:Ub30 yrkande 3.
Reservation 32 (m, fp, kd, c)

24. Individuella programmet

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 2,
2001/02:Ub28 yrkande 5
2002/03:Ub229 yrkande 3,
2002/03:Ub244 yrkandena 1, 2 och 4 samt
2002/03:Ub444 yrkande 11.
Reservation 33 (fp)
Reservation 34 (kd)

Reservation 35 (c)

25. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Ub27 i denna del,
2001/02:Ub28 yrkande 6 och
2001/02:Ub30 yrkande 2.
Reservation 36 (m)
Reservation 37 (fp)
Reservation 38 (kd)

26. Eftergymnasiala yrkesutbildningar

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Ub28 yrkande 7 och
2001/02:Ub30 yrkande 15.
Reservation 39 (fp)
Reservation 40 (kd)

27. Kvalificerad yrkesutbildning

Riksdagen avslår motion
2001/02:Ub29 yrkande 2.
Reservation 41 (fp)

28. Tillgången på lärare

Riksdagen avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del,
2001/02:Ub27 i denna del
2001/02:Ub30 yrkande 10 och
2002/03:Ub336 yrkande 1 i denna del.
Reservation 42 (m)
Reservation 43 (fp)
Reservation 44 (c)

29. Regeringens skrivelse

Riksdagen  lägger skrivelse 2001/02:188  till
handlingarna.

Stockholm den 13 februari 2003

På utbildningsutskottets vägnar


Jan Björkman


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jan
Björkman (s), Britt-Marie Danestig (v), Gunilla
Carlsson i Tyresö (m), Majléne Westerlund Panke (s),
Agneta Lundberg (s), Inger Davidson (kd), Nils-Erik
Söderqvist (s), Per Bill (m), Louise Malmström (s),
Ana Maria Narti (fp), Sofia Larsen (c), Mikaela
Valtersson (mp), Christer Adelsbo (s), Marie Nordén
(s), Axel Darvik (fp), Torsten Lindström (kd) och
Mariam Osman Sherifay (s).

2002/03

UbU3


Redogörelse för ärendet


Regeringens skrivelse Utbildning för
kunskap och utveckling

Regeringen har i skrivelse 2001/02:188 Utbildning för kunskap
och jämlikhet – regeringens utvecklingsplan för
kvalitetsarbetet   i   förskola,  skola  och
vuxenutbildning, berett riksdagen tillfälle att ta
del av vad som anförts i skrivelsen.
I anledning av skrivelsen har 29 motionsyrkanden
väckts.  Ett antal  motionsyrkanden  som  avser
bildandet av en ny skolutvecklingsmyndighet och som
väckts i anledning av skrivelsen, har behandlats i
samband   med   utskottets   behandling   av
budgetpropositionen för 2003 (bet. 2002/03:UbU1).
I  propositionen  Ansvaret för skolan  (prop.
1990/91:18, bet. 1990/91:UbU4, rskr. 76) angavs att
riktlinjer för utvecklingen på skolområdet borde
presenteras för riksdagen i en utvecklingsplan för
skolområdet.  Utvecklingsplanen  skall  enligt
propositionen framför  allt  vara statsmakternas
policydokument  för  skolverksamheten  och  visa
regeringens   aktuella   prioriteringar   inom
utbildningsområdet.
Utgångspunkten för skrivelsen är enligt regeringen
de  omfattande  insatser  för  att  förstärka
utbildningsområdets  resurser  och  kvalitet som
riksdagen  beslutat  om  och som har gett nya
förutsättningar för kommuner  och  skolor, från
förskola till vuxenutbildning, att nå målen och leva
upp  till  sitt uppdrag. Regeringen menar  att
insatserna nu bör följas av ett tydligare statligt
ansvar för att följa upp att alla skolenheter och
skolhuvudmän  erbjuder  en nationellt  likvärdig
utbildning av hög kvalitet. De statliga insatser som
lyfts fram i skrivelsen är  enligt regeringens
bedömning, tillsammans med de resursförstärkningar
till utbildningsområdet som  har  beslutats, av
strategisk betydelse för att påskynda det lokala
utvecklingsarbetet och höja utbildningens kvalitet.
I  skrivelsen  redovisar  regeringen  också sin
principiella syn i ett antal frågor som är föremål
för översyn och ger också sin syn på ett antal
frågor  som  är  aktuella  i  skol-  och
utbildningsdebatten.

Riksdagens revisorers förslag
Statens styrning av skolan


Riksdagens revisorers förslag bygger på rapporten Statens
styrning  av  skolan  –  från målstyrning till
uppsökande bidragsförmedling (2001/02:13). Rapporten
har remissbehandlats innan revisorerna lagt fram
sitt förslag till riksdagen.  Med anledning av
revisorernas  skrivelse  har  14 motionsyrkanden
väckts.

Revisorerna har i sin granskning utgått från att
alla  barn  i Sverige har rätt till likvärdig
utbildning och  att Skolverket är den statliga
myndighet som skall tillse att god utbildning och
studiemiljö garanteras samtliga elever i den svenska
skolan.  Revisorerna  ansåg i sin rapport  att
Skolverkets  tillsyn  av  skolväsendet   var
otillräcklig, och trots att regeringen har uppmanat
verket att öka sin tillsyn har tillsynen minskat.
Revisorerna pekar i rapporten på att regeringen
under senare år utökat Skolverkets uppgifter till
att omfatta  utbetalning av statsbidrag i stor
utsträckning. Utvecklingsarbetet har till stor del
kommit att handla om medelsfördelning i direkt
samarbete med kommunerna. Revisorerna menar att
förändringarna av Skolverkets uppgifter har bidragit
till  att  gränserna  mellan  kommunernas  och
Skolverkets ansvar har luckrats upp.

Riksdagens revisorers förslag ITiS – en
statlig satsning på IT i skolan


Riksdagens revisorers förslag bygger på rapporten ITiS – en
statlig satsning på att stimulera användningen av
informationsteknik i skolan (2001/02:10). Rapporten
har remissbehandlats innan revisorerna lagt fram
sitt förslag till riksdagen. Inget motionsyrkande
har väckts i anledning av skrivelsen. Revisorerna
har granskat det nationella programmet för IT i
skolan. Programmet genomfördes under åren 1999–2002
och omfattade ca 1,7 miljarder kronor.

I granskningen behandlas frågor som rör programmets
beredning,  organisation   och   genomförande.
Revisorerna  konstaterade  i  rapporten  att
genomförandet av programmet i huvudsak har fungerat
väl. Man menade  också  att  motivet till att
regeringen bildade en särskild delegation för att
genomföra programmet  borde  ha  redovisats för
riksdagen och att programmet för IT i  skolan
innehöll flera förvaltningspolitiskt problematiska
särdrag. Konstruktionen med en särskild delegation
inom Regeringskansliet med ansvar för genomförandet
av satsningen är ett exempel på att regeringen och
dess kansli själv tar på sig förvaltningsuppgifter
som  vanligen  ankommer  på  myndigheter  under
regeringen. IT i skolan var också enligt revisorerna
ett exempel på en form av statlig styrning av skolan
som avviker från statsmakternas intentioner med
målstyrning och generella statsbidrag.
Utskottets överväganden


Inledning

I  betänkandet behandlas  regeringens  skrivelse
2001/02:188  Utvecklingsplan  för  skolan  samt
Riksdagens revisorers skrivelser 2001/02:RR20 ITiS –
en statlig satsning på IT i skolan och 2002/03:RR3
Statens styrning av skolan jämte motionsyrkanden.
Betänkandet omfattar också 35 yrkanden från den
allmänna motionstiden 2002.

Betänkandet är disponerat efter sakområden. Under
samma avsnitt kan således en eller flera skrivelser
behandlas, jämte motioner väckta i anledning av
skrivelserna samt motionsyrkanden från den allmänna
motionstiden.


Övergripande frågor om skolan


Skolans uppdrag och uppgifter


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår  att riksdagen avslår
motionsyrkandena avseende  förändringar  i
fråga om skolans uppdrag och övergripande
uppgifter.
Jämför reservationerna 1 (m), 2 (fp), 3 (kd)
och 4 (c).

Regeringens skrivelse

Regeringens mål är en skola som ger alla kunskap och
där  alla elever har rätt och möjlighet  till
framsteg. Utbildningen skall vara likvärdig och av
hög kvalitet. Förskolans och skolans viktigaste
uppgift är att förvalta och stimulera lusten och
nyfikenheten att lära. Kunskap och bildning har
också avgörande betydelse för människors sociala och
kulturella utveckling. Regeringen framhåller att
skolan skall präglas av respekt för den enskilda
människan och ge trygghet och studiero för alla.
Endast då kan eleverna uppleva lust att lära och
glädjen att utvecklas i samspel med andra. Vidare
menar man att skolan har en viktig fostrande roll,
inte minst när det gäller att överföra och befästa
våra grundläggande gemensamma värderingar.

Regeringen framhåller också att skolan skall vara
en  attraktiv arbetsplats för såväl lärare som
elever. Kunskapssökandet måste stimuleras och alla
elever få möjlighet att utvecklas och få en positiv
bekräftelse på sina framsteg i vardagen. Alla skall
ha rätt och möjlighet till kunskap och utveckling
genom hela livet.  I  ett kunskapssamhälle har
utbildning  en central betydelse  för  välfärd,
tillväxt och utveckling.  Utbildningen  utjämnar
olikheter  i  fördelningen  av välfärd och ger
människor ökade möjligheter att aktivt delta i alla
delar av samhällslivet.
Den gemensamma skolan är enligt regeringen en av
den moderna välfärdsstatens största framgångar. Där
möts elever med olika bakgrund och tar del av
varandras värderingar och kulturer och där ges alla
elever  möjlighet att få en bas av gemensamma
kunskaper samt tillfälle att utveckla en samsyn av
grundläggande värderingar.  Regeringen accepterar
inte att vissa elever stämplas som oförmögna att
lära och att elever som inte lever upp till kraven
sorteras bort från övriga elever till särskilda
klasser. Höga  kunskapsmål bör sättas för alla
elever.  Ett  utbildningssystem  med  markerade
barriärer mellan olika nivåer och som bygger på att
tidigt  ge olika inriktning, leder till större
skillnader mellan människor.
Regeringen pekar vidare på att fristående skolor
har en större andel elever från familjer med hög
utbildning och goda inkomster. En sådan uppdelning
riskerar att skapa en starkare segregation mellan
olika grupper i samhället. Det är viktigt att de
fristående skolorna står öppna för alla elever på
lika villkor. Regeringen har för avsikt att noga
följa om det sker en utveckling mot ökad segregation
i skolan.

Motionerna

Moderata samlingspartiet framhåller i motion 2001/02:Ub27 i
denna del att alla barn har rätt till en likvärdig
utbildning av hög kvalitet och menar att en skola
som inte erkänner att elever är olika och behöver
olika stöd och stimulans blir en utslagningsskola
där bara de starkaste klarar sig. Moderaterna anser
också att ett decentraliserat skolväsende med många
olika skolor, rätt och möjlighet för elever och
föräldrar att välja skola och stor frihet för
skolornas professionella att utforma utbildningen
har de bästa förutsättningarna att nå högt ställda
mål. Moderaterna pekar på att det för att varje elev
skall kunna nå målen för grundskolan, krävs större
öppenhet  för  nya  lösningar,  modeller  och
pedagogiker. Det kräver att den enskilde eleven med
sina speciella förutsättningar, intressen och behov
respekteras och att hans eller hennes arbete i
skolan  värderas  så  högt att det följs upp,
utvärderas och får ligga till grund för elevens
fortsatta arbete. Skolan skall och måste bry sig om
varje barns utveckling under hela skoltiden, och
skolans insatser måste kunna varieras så att de
passar  varje  barns  speciella  situation  och
utgångspunkt.  Moderaterna  menar  i  motion
2002/03:Ub298 yrkande 1 att mycket talar för att
skolans monopolistiska organisation, som främst tar
sig uttryck i bristande valfrihet, en tilltagande
kravlöshet och stark politisk styrning, är grunden
till flera av problemen i skolan. Moderaterna vill
utveckla skolan till en skola för individen där
varje elevs förutsättningar, anlag och intressen tas
till vara. Alla skolor skall vara fria självständiga
skolor där skattepengarna går från staten direkt
till den skola eleverna väljer.

Folkpartiet  framhåller i motion  2001/02:Ub30
yrkande 8 att möjligheten att välja skola är ett av
de  grundläggande fundamenten  i  den  liberala
skolpolitiken. Att förhindra mångfalden och den
enskildes val är att försvara ett synsätt där man
anser att politiker vet vad som är rätt för de
svenska medborgarna. Friskolorna spelar en viktig
roll  för  att  öka mångfalden i skolsystemet.
Friskolorna har också en viktig funktion att fylla
som alternativ och konkurrenter till de kommunala
skolorna.
Folkpartiet pekar i motion 2002/03:Sf226 yrkande
19 på att skolan brister när det gäller att vara
tydlig och berätta vilka krav och förväntningar det
finns på eleverna. Resultatet blir att eleverna inte
känner sig delaktiga och saknar kunskap om vad som
krävs av dem. Folkpartiet menar att tydliga mål och
utvärderingar, extra tid för de elever som behöver
det samt fokus på svenska, matematik och engelska
kan skapa en skola där alla kan lyckas. Betygen
sätts sent i skolan vilket Folkpartiet menar är en
viktig anledning till att det ofta är först år 8
eller 9 som information kommer om att eleverna har
svårt att nå målen.
Kristdemokraterna  vill  i motion 2001/02:Ub28
yrkande 1 ha en jämlik skola där alla elevers behov
uppmärksammas och alla elever får möjlighet att
utvecklas efter sin förmåga. Man framhåller också
att alla elever har särskilda förmågor och brister
och att tvinga alla till samma resultat i skolan
innebär att många elever slås ut. Jämlikhet blir
samma  sak  som  likriktning  och  den  totala
integreringen leder till segregering och utslagning.
I motion 2002/03:Ub209 (m) framhåller motionären
att god utbildning både i ett individ- och ett
samhällsperspektiv är viktigare än någonsin. God
utbildning  är en central del i en fungerande
välfärdspolitik. Sambandet mellan låg utbildning och
hög risk för arbetslöshet är tydligt (yrkande 1).
Motionären menar också att tillgång till en god
utbildning borde vara en grundläggande rättighet för
alla svenska barn och ungdomar (yrkande 2). I motion
2002/03:Ub281 (m) menar motionären att det finns ett
par principer som skolpolitiken borde utgå ifrån för
att vara en skola för verklig jämställdhet. Lärare
och skolledning måste ges full frihet att forma
skolans vardag inom de ramar som riksdagen slagit
fast och alla skolor måste åter sätta kunskaperna i
fokus för verksamheten. Motionären menar att när
kunskapsmålen blir det avgörande måste skolan också
lära elever att visa respekt för varandra.
I motion 2002/03:N302  yrkande  3 (mp) menar
motionärerna att det behövs strategier för att
förändra attityden till utbildning, kunskap och
skolan i sig.
Centerpartiet menar i motion 2001/02:Ub24 i denna
del att den goda skolan bara kan formas lokalt på
varje skola. Man vill ge skolan förutsättningar både
i form av resurser och ökat självstyre på skolan där
lärare, elever och föräldrar tar ansvaret för att
skapa bra lärmiljöer. Det förenas med höga krav på
resultat och tydliga åtgärder på de skolor som inte
når målen.
Ett antal motionsyrkanden har väckts som rör
rätten till kunskap. Moderaterna menar i motion
2002/03:Ub410 yrkande 5 att grundskolan måste ha ett
åtagande att följa eleven till dess att eleven har
uppnått målen för skolgången. Om alla elever skall
få tillräckliga kunskaper måste detta också innebära
att kunskapsmålen avgör hur länge eleven skall gå i
grundskolan.  Centerpartiet  pekar  i  motion
2002/03:Ub336 yrkande 2 på att skolan måste fokusera
på sin huvuduppgift; att ge kunskaper. Alla elever
skall  kunna  lämna  grundskolan  med  godkända
kunskaper. Centerpartiet anser därför att det måste
klargöras att kommunen och skolan har ett åtagande
som  inte  är  avklarat förrän  eleven  uppnår
kunskapsmålen för grundskolan och vill att skollagen
skrivs om med utgångspunkt att införa en sådan
individuell kunskapsrätt. Centerpartiet understryker
i motion 2002/03:Ub336 yrkande 1 i denna del och i
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del att ”elevens rätt
till kunskap” inte handlar om att gå nio år i
grundskolan utan handlar om att alla skall ha
verklig  rätt  till  kunskap.  Skolan  bör
individanpassas mer än i dag. Detta skulle ge alla
elever större möjligheter att tillgodogöra  sig
kunskaperna. I motion 2002/03:Ub203 yrkande 1 (m)
menar motionären att inget barn skall behöva lämna
grundskolan med mindre än erforderliga baskunskaper.
Bristande kunskaper ger konsekvenser senare i livet.
I  yrkande  2  i  samma  motion  begärs  ett
tillkännagivande om att en individuell kunskapsrätt
skall  införas. Motionären  menar  att  i  ett
kunskapssamhälle är det orimligt att ha kvantitativa
skyldigheter  som  skolplikten  i  stället  för
kvalitativa   rättigheter   som   individuell
kunskapsrätt. En sådan kunskapsrätt skulle ställa
krav  på  en  starkt ökad individualisering av
undervisningen och ökade satsningar på barn med
särskilda  behov.  Ett  motsvarande  yrkande om
införande av individuell kunskapsrätt finns i motion
2002/03:Sf332 yrkande 10 (m).

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena. Utskottet anser liksom regeringen,
att alla oavsett bakgrund skall ha rätt till god
utbildning av hög kvalitet. Skolan skall stödja
eleverna i att med utgångspunkt från deras unika
förutsättningar förvärva nya kunskaper. Ingen elev
skall lämnas utan stöd i sin  strävan att nå
utbildningsmålen. Utskottet vill vidare peka på
regeringens uppfattning så som den kommer till
uttryck i utvecklingsplanen, nämligen att det inte
går att acceptera att vissa elever stämplas som
oförmögna att lära och att elever som inte lever upp
till kraven sorteras bort från övriga elever till
särskilda  klasser.  Skolan  skall  vara  en
kunskapsskola för alla. Utskottet anser att den
utvecklingsplan  för  förskola,   skola  och
vuxenutbildning som regeringen har presenterat har
just en sådan inriktning  som flera motionärer
efterfrågar, nämligen en skola som tar hänsyn till
elevers skiftande behov och tillgodoser de behov av
insatser som varje elev behöver. Varje elev kan
därigenom uppnå den kunskapsnivå som han eller hon
har rätt till.

Styrningen av skolan


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår  att riksdagen avslår
Riksdagens   revisorers   förslag   och
motionsyrkandena  angående  styrningen  av
skolan.
Jämför reservationerna 5 (m), 6 (kd) och 7
(c).

Regeringens skrivelse

Regeringen framhåller att alla elever har unika
behov  som  måste  mötas utifrån vars och ens
individuella förutsättningar. Vissa elever behöver
större  insatser  än  andra för att nå målen.
Kostnaderna för olika skolor varierar också starkt
beroende på i vilket område skolan verkar och på
kommunens förutsättningar.  Därför  skall skolan
enligt regeringen finansieras gemensamt via skatten
genom ett system som utjämnar kommunernas kostnader
för skolan och där kommunerna kan fördela resurserna
så att de elever som har störst behov också får mest
stöd.  Genom  att kommunen tar ansvar för att
finansiera alla elevers  undervisning kan olika
elevers  skiftande  behov  mötas  med  gemensam
finansiering.

Statens ansvar för skolans utveckling tar sin
utgångspunkt i målet en likvärdig skola i hela
landet för alla barn och studerande. Genom tydliga
mål och en väl fungerande uppföljning och granskning
av kvalitet och resultat ges kommuner och skolor
viktiga förutsättningar  för  sitt kontinuerliga
utvecklingsarbete. Men staten bör också i viss
omfattning bistå kommuner och skolor  i  deras
utvecklingsarbete inom områden som är väsentliga på
nationell nivå för att tillförsäkra en likvärdig
utbildning i hela landet.
Regeringen poängterar att det är av stor vikt att
alla  elever  ges  möjlighet att  uppnå  såväl
kunskapsmålen  i  kursplanerna  som  läroplanens
övergripande mål. De senaste årens fokusering på
uppnåendemålen i grundskolan får dock inte enligt
regeringen innebära att övriga mål i läroplaner och
kursplaner får minskat genomslag i verksamheten.
Särskilt gäller detta de delar av skolans uppdrag
som  är  kopplade  till  värdegrunden  och
demokratifostran.   I   det   decentraliserade
skolsystemet  skall  statens  insatser vara  av
långsiktig  karaktär  i form av resursinsatser,
förändringar  i  styrdokumenten,  utredningar,
kvalitetsgranskning och tillsyn. Kommunen har det
direkta ansvaret för att de elever som riskerar att
inte nå målen tidigt identifieras och får det stöd
som behövs. Annars kan inte måluppfyllelsen öka.
Regeringen gör bedömningen att ett decentraliserat
och målstyrt  system  kräver en omfattande och
noggrann  nationell  uppföljning,  utvärdering,
granskning och tillsyn kombinerad med konsekventa
insatser   för  att  utveckla  det  lokala
kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet behöver stärkas i
hela  skolsystemet,   från   förskola   till
vuxenutbildning.  Varje  förskola,  skola  och
vuxenutbildning måste ta ansvar  för sitt eget
kvalitetsarbete och kommunen måste fullt ut ta sitt
ansvar för uppföljningen av att skolan lever upp
till detta.

Revisorernas förslag

Revisorerna pekar på att det finns stora variationer
mellan olika kommuners satsningar på undervisning
och frågar sig om det är förenligt med en nationellt
likvärdig  utbildning.  Man  menar att även om
likvärdig utbildning och studiemiljö inte innebär
att det inte kan eller bör finnas skillnader mellan
skolor eller kommuner, så får inte skillnaderna bli
för stora. Vissa kommuner satsar mer än dubbelt så
mycket på undervisningen som andra.

Revisorerna  föreslår  att  regeringen  skall
analysera  hur  gällande  finansiering  påverkar
förutsättningarna    för   ett   likvärdigt
utbildningsresultat och en god studiemiljö (förs.
2002/03:RR3 punkt 1).

Motionerna

Moderaterna anser i motion 2001/02:Ub27 i denna del att
utvärdering är ett viktigt statligt ansvar. En
likvärdig skola av hög kvalitet över hela landet är
ett nationellt mål och staten måste följa upp hur
skolorna lever upp till målen. Det behövs tydliga
regler för att säkra uppföljningen av varje elevs
kunskaper och regler om rätt till hjälp när det
behövs.   Till  stöd  för  skolornas  eget
utvärderingsarbete behövs nationella prov, prövning
av elevernas läs-, skriv- och räknefärdigheter år 3
samt nationella betyg år 6. Moderaterna menar i
motion 2002/03:Ub1 yrkande 5 att de olika ekonomiska
förutsättningar som Sveriges kommuner uppvisar har
lett till oacceptabla olikheter för elever enbart
beroende på vilken hemort de har. Man menar att en
analys bör göras av kommunernas möjligheter att
fullgöra sitt uppdrag som skolans finansiär. I
motion 2002/03:Sf332 yrkande 18 pekar Moderaterna på
att skolan inte är likvärdig i hela landet, varken
sett till resurser eller resultat. Andelen elever
som går ut skolan utan fullständiga betyg i landets
kommunala skolor varierar oerhört – mellan kommuner,
men  framför allt mellan kommunernas respektive
skolor.

Centerpartiet menar i motion 2001/02:Ub24 yrkande
1 i denna del att skolan bör individanpassas mer än
i dag. Detta skulle  ge  alla  elever  större
möjligheter att tillgodogöra sig kunskaperna. En
individuell  kunskapsrätt  bör  införas,  liksom
individuella studieplaner. Centerpartiet menar i
motion 2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del att den
decentralisering   som   skulle   följa  med
kommunaliseringen av skolan inte blivit av. Den goda
skolan kan bara formas lokalt på varje skola.
Centerpartiet vill ge skolan förutsättningar både i
form av resurser och ökat självstyre där lärare,
elever, och föräldrar tar ansvaret för att skapa bra
lärmiljöer. Detta skall förenas med höga krav på
resultat och tydliga åtgärder på de skolor som inte
når målen.
Moderaterna menar i motion 2002/03:Ub410 yrkande 8
att lärare och rektorer skall ges större frihet och
ett utökat ansvar för att bestämma hur målen skall
nås. De skall ha stor frihet att lägga upp skolans
arbete utifrån sina yrkeskunskaper om lärande och
undervisning.    Moderaterna    anser   att
ansvarsfördelningen  måste  förtydligas och  det
politiska  inflytandet  över skolans  verksamhet
avgränsas  och  förtydligas.  Även  i  motion
2002/03:Sf332 yrkande 11 framhåller Moderaterna att
lärare och rektorer skall sköta skolan och också att
föräldraföreningar,   områdesföreningar   eller
församlingar skall få driva dem. Alla skall fritt
kunna välja den skola vars profil passar dem bäst
och ha makten att välja bort dåliga skolor. Liknande
yrkanden finns i motion 2002/03:Ub204 yrkande 1 (m)
där motionären menar att ansvaret och möjligheten
att ta beslut måste flyttas till skolorna, där
skolledning och lärare, tillsammans med barn och
föräldrar kan forma verksamheten. För att åstadkomma
detta  måste  kommunfullmäktige,  barn-  och
ungdomsnämnder, kommundelsnämnder  och  politiskt
frammanade brukarstyrelser lyftas bort från styrning
av skolan. Enligt motionären skall riksdagen lägga
fast nationella riktlinjer och mål för skolans
verksamhet  (yrkande  2).  Det skall finnas en
nationell målbaserad läroplan men hur målen nås
skall avgöras av respektive skola. Skolorna måste
frigöras från politiken, göras till självständiga
enheter  med  fullt  ansvar  för  verksamhetens
utveckling och fulla beslutsmöjligheter över skolans
angelägenheter placerade hos skolans medarbetare och
ledning.
Kristdemokraterna menar i motion 2002/03:Ub417
yrkande 19 att intentionerna med kommunaliseringen
av skolan ännu inte har förverkligats. Både roll-
och ansvarsfördelning måste  bli  tydligare. De
kommunala skolorna måste få större frihet  att
besluta   om   sina   egna   angelägenheter.
Kristdemokraterna vill att varje skola skall ha en
styrelse som leds av rektor och med representanter
från  t.ex.  personal,   elever,  föräldrar,
näringslivsrepresentanter eller elever som tidigare
gått på skolan. Kommunen är ansvarig  för  de
ekonomiska  ramarna  samt  för  uppföljning och
utvärdering medan staten ansvarar för lagar och
styrdokument samt har ett tillsyns-, uppföljnings-
och utvärderingsansvar på ett nationellt plan.
Centerpartiet framhåller i motion 2002/03:Ub336
yrkande 1 i denna del att politikerna måste våga ge
större  utrymme  för  den  initiativkraft  och
skaparförmåga  som  finns  hos  lärare, elever,
föräldrar och närsamhället. Kommunen skall inte ägna
sig åt detaljstyrning av skolans inre verksamhet.
Lärare och rektorer skall ha stor frihet att lägga
upp skolans arbete utifrån sina yrkeskunskaper om
lärande och undervisning. Centerpartiet anser att
ansvarsfördelningen  skall förtydligas  och  det
politiska  inflytandet över  skolans  verksamhet
minska.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår   att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena. Utskottet understryker vikten av
att skolan är likvärdig över hela landet och delar
därmed regeringens uppfattning när det gäller att
skolan skall ge samma möjligheter oberoende av var i
landet en skola ligger eller i vilken skola på en
viss ort som en elev går i. Utskottet menar dock att
den överföring av makt från centrala instanser till
ansvariga nära verksamheten som genomfördes i och
med decentraliseringen av skolan bör bestå. Skolans
verksamhet beslutas och bedrivs bäst av dem som bäst
känner  till den, såsom skolledningen,  lärare,
föräldrar och elever. Utskottet anser dock att
kvalitetsarbete skall bedrivas såväl nationellt som
lokalt. Staten bör  genom Skolverket svara för
kvalitetskontroll genom uppföljning, utvärdering och
granskning av skolans resultat samt tillsyn. I det
sammanhanget är det naturligt att analysera vilken
betydelse de stora  variationerna  mellan olika
kommuners  satsningar  på  skolan  har för ett
likvärdigt och gott utbildningsresultat. På lokal
nivå har både  skolhuvudmännen och de enskilda
skolorna ansvar för att förbättra kvaliteten i
skolan. Utskottet vill också peka på att den nya
skolutvecklingsmyndigheten kommer att stödja och
stimulera kommunerna i deras arbete med den lokala
skol- och verksamhetsutvecklingen. För att stödja
kommunerna och därmed bidra till en extra satsning
på skolorna har utskottet tidigare i höst beslutat
om en förstärkning av skolornas ekonomi genom att
anslå medel till bidrag till personalförstärkningar
i skola och fritidshem (bet. 2002/03:UbU1, rskr.
62). Vidare stöds vissa kommuner genom det kommunala
skatteutjämningssystemet.


Nationell skolpeng


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår  att riksdagen avslår
motionsyrkandena avseende nationell skolpeng.
Jämför reservationerna 8 (m) och 9 (fp).

Motioner

Moderaterna och Folkpartiet anser att nationell
skolpeng skall införas.

Moderaterna menar i motion 2002/03:Ub1 yrkande 7
att det skiljer sig i ambitionerna mellan kommunerna
när det gäller skolan, bl.a.  när  det gäller
medelstilldelning. Enligt Moderaterna befinner sig
kommunerna också i den besvärliga situationen att
vara  beställare  och  utförare på samma gång.
Moderaterna vill skilja på dessa roller. Kommunerna
bör fortsätta vara huvudmän för skolor och skulle
genom den nationella skolpengen få samma förmånliga
villkor som friskolorna, till gagn för såväl elever
som verksamhet. För att säkerställa varje elevs
möjlighet till en likvärdig och fullgod skolgång
menar Moderaterna att det är nödvändigt att åter
förstatliga det ekonomiska ansvaret för skolan. I
motion  2001/02:Ub27  i  denna  del efterfrågar
Moderaterna  en  genomgripande  frigörelse  och
förnyelse av den svenska skolan och man förordar
införandet av en nationell skolpeng där staten
garanterar ekonomiska resurser per elev direkt till
vald skola, oavsett huvudman.
Folkpartiet menar i motion 2002/03:Ub2 yrkande 1
att de offentliga skolornas behov av frihet är en av
anledningarna till att en nationell skolpeng bör
införas. Om det finansiella ansvaret för skolorna
skulle lyftas från kommunerna till staten skulle
kommunpolitikernas  och  kommunala  tjänstemäns
inflytande över skolorna minska till förmån för
rektorer, lärare och elever. Ett annat skäl till
förslaget är att likvärdigheten skulle öka. Genom
skolpengen kommer tilldelningen av resurser att ske
på samma sätt över hela landet. En fjärdedel av
resurserna, eller ca 17 miljarder kronor, skall
öronmärkas till elever med särskilda behov och till
skolor i utsatta områden. I motion 2001/02:Ub30
yrkande 7 menar Folkpartiet att skolpengen skall
betalas ut till den grund- eller gymnasieskola som
eleverna och föräldrarna väljer. Man menar också att
skolpengen skall innehålla dels en elevpeng som är
lika stor för alla, dels en del som fördelas efter
socioekonomiska behov i en kommun eller stadsdel med
stora sociala utmaningar och dels ytterligare en del
som fördelas  efter  individuella  behov, t.ex.
språkträning för elever med utländsk bakgrund eller
för elever med särskilda behov i form av olika
funktionsnedsättningar.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har behandlat och avstyrkt motionsyrkanden
om nationell skolpeng vid ett flertal tillfällen och
riksdagen har varje gång avslagit yrkandena. I
budgetbetänkandet  för  2003 (bet. 2002/03:UbU1)
uttryckte utskottet uppfattningen att en nationell
skolpeng inte ger de grundläggande förutsättningarna
för att kraven på en likvärdig skola av hög kvalitet
skall kunna uppfyllas. Utskottet menade att resurser
till  skolans  verksamhet  skulle  fördelas med
utgångspunkt i de behov som enskilda, olika grupper
av elever och skolor faktiskt har. Utskottet har
ingen  annan  uppfattning  nu.  Dessutom  menar
utskottet,  liksom  regeringen  framhåller  i
utvecklingsplanen, att det med en nationell skolpeng
finns risk för en utveckling med krav på en koppling
mellan skolpeng och prestation. Detta kommer att
leda till att elever med behov som kräver mer
resurser kommer att betraktas som en belastning. En
drivkraft för skolorna att välja de mest lönsamma
eleverna har därmed skapats.


Specialdestinerade bidrag


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår att riksdagen  avslår
Riksdagens revisorers förslag och motionen
angående specialdestinerade bidrag.
Jämför reservationerna 10 (m, fp, kd, c) och
11 (m).

Revisorernas förslag

Revisorerna konstaterar i skrivelsen angående ITiS
att deltagandet i ITiS har inneburit såväl direkta
som indirekta utgifter för kommunerna. Frågan om
sådana kostnader utreddes enligt revisorerna inte
närmare vid beredningen av programmet. Revisorerna
pekar också på att trots att det var frivilligt för
kommunerna att delta i ITiS är det väl känt att det
är svårt för kommunerna att säga nej till statliga
pengar i den storleksordning som var aktuell i detta
projekt. Förhållandet att kommunerna inte gärna
tackar nej till statliga pengar, samtidigt som dessa
pengar kan innebära att kommunerna drar på sig
oplanerade merkostnader, gör enligt revisorerna att
specialdestinerade bidrag inverkar på kommunernas
egna prioriteringar av sina utgifter. Därför bör
specialdestinerade bidrag till kommunerna utformas
med beaktande av de merutgifter för kommunerna som
bidragen kommer att medföra. Revisorerna föreslår
att regeringen inför en eventuell ny IT-satsning i
skolan bör få i uppdrag att noggrant följa upp vilka
merkostnader ITiS har lett till i kommunerna. Även
kommande kostnader för kommunerna av  en sådan
nationell  IT-satsning bör beräknas och beaktas
(förs. 2001/02:RR20 punkt 1).

Revisorerna pekar i skrivelsen om statens styrning
av skolan på att andelen specialdestinerade bidrag
har ökat under senare år. Enligt revisorerna betyder
många  sådana  bidrag,  ibland  tidsbegränsade,
svårigheter att planera verksamheten. Mycket tid och
kraft ägnas åt bidragsadministration. Revisorerna
anser att det inte är självklart att centrala
prioriteringar överensstämmer med enskilda kommuners
behov. Revisorerna föreslår att regeringen skall
analysera hur kommunernas möjligheter att finansiera
sin  verksamhet påverkas av den ökande andelen
specialdestinerade bidrag (förs. 2002/03:RR3 punkt
2).

Motionen

Moderaterna framhåller i motion 2002/03:Ub1 yrkande
6 att de är skeptiska till tillfälliga nationella
satsningar av olika slag då dessa ofta är politiskt
jippobetonade  och  av  kortsiktig  karaktär.
Moderaterna  vill  ge  skolan  långsiktiga  och
förutsägbara förutsättningar, utan specialdestinerad
och styrande medelstilldelning. Den administrativa
bördan för kommunerna har blivit orimligt stor i
förhållande till de resurstillskott som satsningarna
innebär.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår Riksdagens
revisorers förslag och motionsyrkandet. Utskottet
anser att huvudregeln självfallet skall vara, och
också är, att ansvaret för skolan är decentraliserat
till kommunerna. Därmed utgår statens stöd till
skolan i huvudsak genom det allmänna bidraget till
kommunerna.   Utskottet   menar   dock   att
specialdestinerade  bidrag ger en möjlighet att
tillfälligt stödja t.ex. kommunerna med angelägna
uppgifter som man annars skulle haft svårt att
klara. Medel till en IT-satsning i skolan, bidrag
till personalförstärkningar i skola och fritidshem
samt maxtaxa i barnomsorgen är några  exempel.
Balansen  mellan  det allmänna bidraget och de
specialdestinerade   bidragen   måste   dock
upprätthållas. De specialdestinerade bidragen får
inte  heller  användas  så  att  det kommunala
självstyret kan sättas i fråga. Självfallet är det
viktigt att kommunerna förbereder mottagandet och
användandet av de specialdestinerade bidragen väl
och att man också har en sådan flexibel organisation
att det är meningsfullt att ta emot ett sådan
bidrag. Utskottet utgår ifrån att regeringen i den
fortsatta användningen av specialdestinerade bidrag
tar intryck av de erfarenheter som vunnits på olika
områden när det gäller planeringen och användningen
av specialdestinerade bidrag.


Individuella utvecklingsplaner


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår  att riksdagen avslår
motionsyrkandena  avseende   individuella
utvecklingsplaner.
Jämför reservationerna 12 (m) och 13 (c).

Regeringens skrivelse

Regeringen gör bedömningen att skolan bör ges en
tydligare skyldighet att informera föräldrar och
elever om elevens studieutveckling kontinuerligt
under hela grundskoletiden. Utvecklingssamtalen har
här en viktig roll och kompetensutvecklingsinsatser
bör genomföras för att förbättra informationen.
Formerna för hur de individuella utvecklingsplanerna
bör regleras  bör  dock  av  integritets-  och
rättssäkerhetsskäl   bestämmas   först   när
sekretessfrågorna är klargjorda. Regeringen anser
att staten bör stödja kompetensutveckling av lärare
när det gäller genomförandet av utvecklingssamtalen
och   utformningen   av   de   individuella
utvecklingsplanerna.  Regeringen   menar   att
informationen bör grunda sig på en utvärdering av
elevernas utveckling i relation  till  målen i
läroplanen och i kursplanerna för år 5 och 9. Detta
bör  leda  till  en  framåtsyftande individuell
utvecklingsplan som visar vilka ytterligare insatser
eleven behöver för att nå målen för utbildningen och
vilka  överenskommelser som  lärare,  elev  och
föräldrar ingått. Karaktären av den individuella
utvecklingsplanen skall vara att stödja elevens
kunskapsutveckling men den skall inte användas för
att bedöma den. Planen skall tydliggöra det stöd
alla elever har rätt att få.

Slutligen menar regeringen att en skyldighet bör
införas för skolan att utfärda skriftliga omdömen
för alla elever som inte når målen i ett eller flera
ämnen eller ämnesblock i grundskolans år 9 och i
specialskolans år 10 och inte som i dag endast på en
elevs eller vårdnadshavares begäran.

Motionerna

Moderaterna anser i motion 2002/03:Ub298 yrkande 2
att varje elev skall ha rätt till en individuell
studieplan  som  anger en personlig  väg  till
kunskapen.  Den  individuella  studieplanen  och
skoltidens längd skall vägledas av varje elevs behov
av tid för att nå den kunskap eleven behöver. I
motion  2002/03:Ub410  yrkande 6 finns liknande
resonemang. För att på ett tydligt sätt stödja varje
enskild elevs kunskapsutveckling menar Moderaterna
att skolans planering skall utgå från varje elev.
Planeringen bör göras i samråd mellan lärare, elev
och föräldrar och skall klargöra vilket ansvar var
och  en  av  dessa parter har för att främja
kunskapsutvecklingen. I motion 2002/03:
Ub209 yrkande 3 anser motionären att alla barn och
ungdomar  skall  erbjudas  möjlighet  till  en
individuellt  anpassad  utbildning.  Motionären
understryker att barn med särskilda behov och barn
med funktionshinder behöver mer och annorlunda stöd
än  andra  barn. För att resultatet skall bli
någorlunda lika för barn med olika förutsättningar
måste insatserna vara mycket olika.

Centerpartiet menar i motion 2002/03:Ub336 yrkande
3 att individuella utvecklingsplaner skall införas
från år 1. För att på ett tydligt sätt stödja varje
enskild elevs kunskapsutveckling anser Centerpartiet
att skolans planering skall utgå ifrån varje enskild
elev. Centerpartiet begär också ett tillkännagivande
om  att  kunskapskontrakt  skall inrättas (mot.
2002/03:Ub336 yrkande 14). Ett sådant innebär ett
gemensamt åtagande för skola, lärare, elever och
föräldrar för att eleverna skall nå kunskapsmålen.
Kontraktet skall  utgå  ifrån  de  individuella
studieplanerna  och utvärderas successivt  under
arbetets gång.
I motion 2002/03:Ub329 (s) menar motionären att
det är viktigt att riksdagen slår fast att alla
elever har rätt till en individuell utvecklingsplan
för sin utbildning. En sådan plan skulle garantera
att alla elever får det stöd och den utveckling de
behöver för att nå målen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena. Utskottet anser att regeringens
bedömning  att  skolorna  bör ges en tydligare
skyldighet att informera föräldrar och elever om
elevens  studieutveckling   är  ett  viktigt
förtydligande av skolans ansvar. Även den roll de
individuella utvecklingsplanerna kommer att spela
välkomnas av utskottet. Utskottet anser vidare att
det är angeläget att alla elever får en individuell
utvecklingsplan och  därmed  också  individuellt
anpassad utbildning samt att studieutvecklingen för
alla elever planeras noga och följs genom hela
skoltiden. Utskottet vill erinra om den utredning
som tillsattes i oktober 2002  (dir.  2002:130
Offentlighet och sekretess i skolan) som skall
behandla frågor som rör sekretess för olika former
av dokumentation som förekommer i skolan, bl.a. vad
gäller planering, information om studieresultat samt
utvärdering för den enskilde eleven. Utredaren skall
analysera i vilken utsträckning denna dokumentation
utgör allmänna handlingar och om uppgifter som ingår
i dessa handlingar är offentliga eller om de kan
omfattas av sekretess. Med utgångspunkt från denna
analys skall utredaren ta ställning till om det
finns behov av ändringar i sekretessregleringen och,
om så bedöms vara fallet, framlägga sådana förslag.
Utredaren skall redovisa uppdraget senast den 1
september 2003.


Kvalitetsredovisning


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår  att riksdagen avslår
motionsyrkandena   avseende   förändrad
kvalitetsredovisning  och  utvärdering  av
fristående skolor.
Jämför reservationerna 14 (kd) och 15 (m, fp,
kd, c).

Regeringens skrivelse

Regeringen menar att för  att  varje elev och
studerande skall ges bästa möjliga förutsättning att
nå  utbildningsmålen  krävs  ett  kontinuerligt
kvalitetsarbete. För att underlätta kvalitetsarbetet
för skolor och kommuner bör kravet på arbetsplan och
skolplan  tas  bort.  På  så sätt koncentreras
kvalitetsarbetet kring kvalitetsredovisningen och
ansvarsfördelningen  mellan  stat  och  kommun
tydliggörs. Regeringen anser att kommunen bör bli
skyldig att följa upp och utvärdera verksamheten i
fristående  skolor som får  offentliga  bidrag.
Fristående skolor bör bli skyldiga att lämna sin
kvalitetsredovisning inte bara till Skolverket utan
även till den kommun där skolan är belägen.

Varje  skola och vuxenutbildning måste enligt
regeringen minst en gång per år utvärdera de egna
resultaten och bedöma i vilken utsträckning de
nationella  målen har nåtts.  Eftersom  skolans
verksamhet skall präglas av demokrati och inflytande
och för att kvalitetsarbetet skall nå verkligt
genomslag och leda till verkliga förbättringar måste
personal och elever eller studerande aktivt delta i
kvalitetsarbetet.      Slutligen      är
kvalitetsredovisningen ett viktigt  underlag för
dialogen mellan skolan och kommunen om den enskilda
skolans måluppfyllelse och kvalitetsarbete.
Regeringen anser att en skyldighet att upprätta
kvalitetsredovisning  skall  finnas  även  för
förskoleverksamheten   och  barnomsorgen.  Att
kvalitetsarbetet dokumenteras  är  ett stöd för
dialogen  mellan  föräldrar och personal  kring
förskolans måluppfyllelse och behov av utveckling.
Det är också ett stöd för dialogen mellan förskolan
och kommunen.
Regeringen informerar också om att Skolverket
kommer att ges i uppdrag att utveckla de enhetliga
resultatmått   för   förskolan,  skolan  och
vuxenutbildningen  som  bör  ingå  i  varje
kvalitetsredovisning. Resultatmåtten bör sammantaget
spegla verksamheternas hela uppdrag, dvs. målen i
läroplanerna  och  för  skolan  kursplanerna.
Resultatmåtten bör stödja kvalitetsarbetet genom att
fungera som kvalitetsindikatorer samtidigt som de
underlättar jämförelser mellan skolor.

Revisorernas skrivelse

Revisorerna föreslog i sin rapport att förordningen
om kvalitetsredovisning samordnas med kraven på
redovisning i kommunallagen. Enligt förordningen om
kvalitetsredovisning (1997:702) skall varje kommun
årligen sammanställa en kvalitetsredovisning. Krav
på att kommunerna skall utvärdera sin verksamhet
finns  i  skollagen, varför förordningen endast
innebär  krav  på  att  utvärderingarna  skall
dokumenteras. Även i kommunallagen 6 kap. 7 § finns
bestämmelser om att kommunerna skall redogöra för
sin verksamhet. För att undvika dubbelarbete och för
att göra redovisningen av kommuners verksamhet mer
sammanhållen bör kvalitetsredovisningen samordnas
med den kommunala årsredovisningen.

I  skrivelsen  konstaterar  revisorerna  att
remissinstanserna var splittrade till förslaget att
samordna kvalitetsredovisningen med den kommunala
årsredovisningen.  Revisorerna  anser därför att
frågan om samordning av kvalitetsredovisningen och
den kommunala årsredovisningen bör utredas närmare,
lämpligen inom ramen för Skollagskommittén. Ett
alternativ till sådan samordning som bör övervägas
är att kvalitetsredovisningen skall ske genom en
särskild   skrivelse   som   behandlas   av
kommunfullmäktige.

Motionerna

Kristdemokraterna  stöder  i  motion 2002/03:Ub3
yrkande 3 revisorernas ursprungliga förslag att
kvalitetsredovisningen  skall   samordnas  med
kommunernas årsredovisningar. Kvalitetsredovisningar
är en viktig del av den målstyrda skolan. Den blir
enligt Kristdemokraterna ett kvitto på hur väl en
huvudman  har  lyckats  med  sin  uppgift.
Kristdemokraterna  anser vidare att skolplanerna
skall vara kvar som styrdokument för kommunerna.
Skolplanerna lyfter fram hur skolorna i kommunen
skall utvecklas utifrån de lokala förutsättningarna
(mot. 2001/02:Ub28 yrkande 4). I motion 2002/03:Ub3
yrkande 4 pekar Kristdemokraterna på att det finns
en  stor  mängd  styrdokument i skolan: lokala
arbetsplaner, skolplaner osv. Man menar att det
finns risk för att dokumentationerna överlappar
varandra och inte blir en del av verksamheten utan
bara  rena  pappersprodukter.  Den  skriftliga
dokumentationen måste kännas meningsfull och vara
ändamålsenlig, och Kristdemokraterna föreslår en
översyn  av dokumentationen  inom  skolväsendet.
Kristdemokraterna vänder sig vidare mot regeringens
bedömning att kommunen bör bli skyldig att följa upp
och utvärdera verksamheten i fristående skolor.
Huvudmannen på en skola ansvarar för utvärdering av
verksamheten.  Friskolorna  ligger  inte  under
kommunens ansvarsområde (mot. 2002/03:Ub28 yrkande
10). Att kommunen dessutom bedriver konkurrerande
verksamhet  är  ytterligare ett skäl till  att
Kristdemokraterna är negativa till en sådan ordning.

I motion 2002/03:Ub387 (s) menar motionären att
regeringen bör initiera ett arbete om en översyn av
den administrativa bördan inom förskola och skola
samt om hur man på lokal, praktisk nivå kan förenkla
formerna för uppföljning, kontroll och styrning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår  att   riksdagen  avslår
motionsyrkandena. Utskottet menar att regeringens
bedömning att det lagstadgade  kravet  på  att
arbetsplaner och skolplaner bör tas bort är rimlig.
Den kommun som anser att arbetsplan och skolplan är
användbara instrument för skolans verksamhet har
självfallet möjlighet att behålla dessa. Utskottet
vill   understryka   den   stora   betydelse
kvalitetsutvärderingarna har för möjligheterna för
elever, lärare, föräldrar, personal samt stat och
kommun att följa och förbättra skolans utveckling.
Redovisningarna fungerar som instrument för att mäta
förbättringar, eller försämringar, av verksamheten
mellan åren. Utskottet välkomnar regeringens uppdrag
till  Skolverket  att  utveckla  de  enhetliga
resultatmått   för   förskolan,  skolan  och
vuxenutbildningen  som  bör  ingå  i  varje
kvalitetsredovisning. Utskottet vill också peka på
att den nya skolutvecklingsmyndighet som startar den
1 mars 2003 kommer att stödja och stimulera det
lokala  utvecklingsarbetet.  När  det  gäller
utvärderingen  av  friskolornas  verksamhet  har
Skollagskommittén behandlat frågan i sitt betänkande
Skollag  för  kvalitet  och  likvärdighet  (SOU
2002:121). Utskottet avvaktar regeringens behandling
av betänkandet. Även frågan om när kommunernas
kvalitetsredovisning skall presenteras bör övervägas
i samband med att Skollagskommitténs betänkande
behandlas.  Utskottet  menar  slutligen  att då
regleringen om arbetsplan och skolplan tas bort,
samt med de överväganden som kan komma att göras i
beredningen av Skollagskommitténs betänkande, är
inte  någon  separat  översyn av skoldokumenten
nödvändig.


Myndighetsfrågor


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår att riksdagen  avslår
motionsyrkandena  om  införande  av  ett
nationellt kvalitetsinstitut, avskaffande av
Kvalitetsgranskningsnämnden,   Skolverkets
forskningsverksamhet, ändringar i Skolverkets
allmänna  råd  samt  angående Skolverkets
interna revision.
Jämför reservationerna 16 (m, fp, kd, c), 17
(m) och 18 (m).

Revisorernas skrivelse

Revisorerna menade i sin rapport om statens styrning
av skolan att Skolverkets tillsyn bör ges lagstöd.
Man  menade att med lagreglerad tillsyn skapas
förutsättningar  för  Skolverket att besluta om
sanktioner i de fall kommunerna inte följer verkets
tillsynsbeslut. Ansvarsförhållandena mellan staten
och  kommunerna  skulle  också  bli  tydligare.
Revisorerna menade också att begreppet ”kommunernas
egentillsyn” som Skolverket använder i sina allmänna
råd är vilseledande och bidrar till att verkets
ansvar blir otydligt. Staten har inte delegerat
något ansvar för tillsynen. Kommunernas ansvar för
egenkontroll eller för intern kontroll inskränker
inte  Skolverkets ansvar för  tillsyn  av  det
offentliga skolväsendet. Revisorerna ansåg därför
att de allmänna råden borde revideras. Revisorerna
föreslog i rapporten att Skolverkets tillsyn av det
offentliga skolväsendet borde regleras i lag samt
att verket borde revidera sina allmänna råd rörande
kommunernas  egentillsyn.  I skrivelsen angående
statens styrning av skolan konstaterar revisorerna
att regeringen  har  aviserat en förändring av
myndighetsstrukturen på skolområdet i syfte att
stärka tillsyn och kvalitetsgranskningar. Regeringen
har också angivit att man avser  att lagfästa
tillsynen  av  offentliga  skolor.  Revisorerna
förutsätter att regeringen och Skolverket vidtar
förändringar av allmänna råd och förordningar i
linje med revisorernas förslag i rapporten så att
dessa  överensstämmer  med  verkets  förändrade
uppgifter och tydligt återspeglar verkets uppgift
som statligt tillsynsorgan.

Revisorerna föreslog vidare i sin rapport att
Skolverket  skulle inrätta intern revision.  Av
förarbetena  till  förordningen  (1995:686)  om
internrevision framgår  enligt  revisorerna  att
samtliga  myndigheter  som  administrerar  stora
medelsflöden  bör  ha  en  intern revision som
självständigt granskar den interna kontrollen i
verksamheten.  I  skrivelsen  konstaterar  dock
revisorerna att det framgår av direktiven (dir.
2002:76) till den organisationsutredning som skall
förbereda förändringen av Skolverket och bildandet
av den nya skolutvecklingsmyndigheten att utredaren
skall föreslå hur den interna revisionen skall
utformas. Revisorerna konstaterar i skrivelsen att
regeringen har aviserat åtgärder som överensstämmer
med revisorernas förslag i rapporten.

Motioner

Moderaterna menar i motionerna 2001/02:Ub27 i denna
del och 2002/03:Ub1 yrkande 2 att ett nationellt
kvalitetsinstitut behövs för att kunna särskilja de
olika   uppdragen,  uppföljning,  utvärdering,
utveckling   och   tillsyn.  Det  nationella
kvalitetsinstitutet skall granska såväl skolor med
kommunala  huvudmän  som  fristående  skolor.
Moderaterna menar att det behövs en mer självständig
myndighet som kan bygga upp och ta ansvar för
skolverksamhetens kvalitetsuppföljning.  En sådan
myndighet måste i sina direktiv ges ett tydligt
ansvar  och  större  självständighet  visavi
Regeringskansliet  och  departementen  än  vad
Skolverket har.

Folkpartiet föreslår i motionerna 2001/02:Ub30
yrkande 9 och 2002/03:
Ub2 yrkande 2 att en nationell  skolinspektion
inrättas. Skolverket har enligt Folkpartiet  en
dubbelroll, vilket gör det svårare att uppmärksamma
problem  och  bedriva  en  aktiv  tillsyn.
Skolinspektionen skall sköta utvärderingen av skolan
och  Skolverket  skall   ha   kvar  övriga
myndighetsuppgifter,  t.ex.  godkänna  fristående
skolor och utfärda sanktioner. Skolverket skall
således behålla sitt ansvar för kursplaner och andra
styrdokument, för statistik och för offentliggörande
av fakta om skolväsendet. Skolverket skall också
kunna ha ett begränsat utvecklingsuppdrag, dvs.
bistå kommuner och fristående  skolor med viss
service.
Kristdemokraterna föreslår i motion 2001/02:Ub28
yrkande 9 att en självständig myndighet skapas som
svarar för kvalitetsutvärdering av såväl kommunala
som fristående skolor. Varje skola bör få besök
kontinuerligt  och  få  ett  antal  förslag på
kvalitetsförbättringar som kan följas upp vid nästa
besök.  Såväl  skolans  kunskapsförmedlande  som
fostrande roll skall utvärderas. Som en konsekvens
av detta förslag menar Kristdemokraterna att den
politiskt styrda Kvalitetsgranskningsnämnden inom
Skolverket skall avskaffas (mot. 2002/03:Ub3 yrkande
1).
I motion 2002/03:Ub1 yrkande 1 menar Moderaterna
dessutom  att  Skolverkets  utrednings-  och
forskningsproduktion är för omfattande. Merparten av
forskningen på området bör på sikt flyttas till
universitet och högskolor. Skolverkets uppgifter bör
enligt Moderaterna huvudsakligen vara att samla och
presentera   statistik,   ge  tillstånd  för
skolverksamhet och tillse att lagar och regler
efterföljs.

Kristdemokraterna  menar i motion  2002/03:Ub3
yrkande 2 att Skolverkets allmänna råd omgående bör
revideras så att rollfördelningen i den målstyrda
skolan blir tydligare. Kommunen är utförare medan
staten skall stå för tillsynen. Uttrycket ”kommunens
egentillsyn” är missvisande enligt Kristdemokraterna
eftersom det snarare handlar om egenkontroll eller
intern kontroll.
Moderaterna anser i motion 2002/03:Ub1 yrkande 3
att  Skolverket  bör  ha  en  intern revision.
Moderaterna menar att det är oerhört viktigt att
varje skattekrona används och distribueras på ett
förutsägbart, rättssäkert och transparent sätt.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.  Efter  riksdagens  beslut  om
budgetpropositionen 2003 (prop. 2002/03:1 utg.omr.
16, bet. UbU1, rskr. 62) kommer Skolverkets roll att
förändras. Skolverkets uppgifter skall koncentreras
till   kvalitetskontroll   genom  uppföljning,
utvärdering och granskning samt tillsyn. Samtidigt
kommer Kvalitetsgranskningsnämnden att avskaffas.
När det gäller frågan om inrättande av en nationell
skolinspektion  har  utskottet nyligen behandlat
motsvarande yrkanden i budgetbetänkandet. Utskottet
anförde då att den nya myndighetsstruktur, med en ny
skolutvecklingsmyndighet och en starkare inriktning
mot tillsyn för Skolverket,  som  föreslogs av
regeringen var ändamålsenlig. Riksdagen beslutade i
enlighet med utskottets förslag. Utskottet har ingen
annan  uppfattning  nu.  Utskottet  delar också
regeringens uppfattning om ett fristående nationellt
kvalitetsinstitut  såsom  det  framkommer  i
utvecklingsplanen,  nämligen  att  tillsyn  och
granskning av en stor mål-  och  resultatstyrd
samhällssektor   som   förskola,  skola  och
vuxenutbildning har inslag av myndighetsutövning som
inte kan överlåtas till privaträttsliga organ eller
andra fristående institut. Genom en ändring  i
förordningen  (1995:686) om intern revision vid
statliga myndigheter m.fl. som träder i kraft den 1
mars 2003 kommer Skolverket att omfattas av kravet
på intern revision.

När  det gäller motionsyrkandet om  kommunens
egentillsyn delar utskottet Riksdagens revisorers
uppfattning att frågan om tillsynens reglering bör
behandlas  i samband med att Skollagskommitténs
förslag bereds.

Anmälningsplikt


Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår  att  riksdagen avslår
Riksdagens   revisorers   förslag   och
motionsyrkandena angående anmälningsplikt.
Jämför reservationerna 19 (m), 20 (fp, c) och
21 (kd).

Revisorernas förslag

Revisorerna pekar på att Statens skolverk funnit att
anmälningar till verket om kränkande behandling har
lämnats först efter flera år. Huvudmannen har då
förgäves   sökt  avhjälpa   missförhållandena.
Revisorerna  menar  att  en  bestämmelse  om
anmälningsskyldighet  skulle  bidra  till  att
tydliggöra ansvaret för utbildning och studiemiljö,
men även ge stöd åt dem som är verksamma i enskilda
skolor.

Revisorerna föreslår att var och en som är verksam
inom skolväsendet skall vara skyldig att anmäla
uttalade  missförhållanden  i  skolorna  till
Skolverket. En bestämmelse om anmälningsplikt bör
införas i lag (förs. 2002/03:RR3 punkt 3).

Motionerna

Moderaterna menar i motion 2002/03:Ub1 yrkande 4 att
många av de problem som finns inom den svenska
skolan i dag skulle haft mindre omfattning om det
funnits tydligare regler och ordning både för elever
och för lärare. De som verkar i skolan måste bli
vaksamma så att varje individs särart kan bibehållas
och utvecklas. När det gäller situationer där elever
utsätts för oacceptabel behandling, eller skolans
organisation inte klarar av att komma till rätta med
problem, menar Moderaterna att skolans personal och
andra som är verksamma inom skolväsendet bör vara
anmälningsskyldiga.  Folkpartiet  menar i motion
2002/03:Ub2 yrkande 3 att det finns anledning att
införa en anmälningsplikt  motsvarande  den som
personal  inom  sjukvården har då uppgifter om
kränkande behandling  i  dag  kan  komma  till
Skolverkets kännedom först efter flera år.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår revisorernas
förslag  samt  de  redovisade  motionsyrkandena.
Utskottet har tidigare i betänkandet Hälsa, lärande
och  trygghet  (bet.  2001/02:UbU6) anfört  att
socialtjänstlagens stadganden  om anmälningsplikt
skall beaktas i skolan. Utskottet menar att frågan
om personalens ansvar för att anmäla kränkande
behandling  till  Skolverket ytterligare behöver
belysas. I Skollagskommitténs betänkande Skollag för
kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) behandlas
frågor  om kränkande behandling, och  utskottet
avvaktar regeringens behandlig av betänkandet.

Utskottet vill dock understryka att kränkande
behandling aldrig kan accepteras i skolan. Varje
form av kränkande behandling såväl mellan elever som
mellan elever och vuxna strider mot gällande lag och
skolans  grundläggande  värden.  Under avsnittet
Skolans  demokratiska  uppdrag  nedan återkommer
utskottet i dessa frågor.

Kvalitetsutvecklingen av den högre
utbildningen


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår  att riksdagen avslår
motionsyrkandet  avseende  förslag  till
kvalitetsförbättrande åtgärder.
Jämför reservation 22 (fp).

Regeringens skrivelse

Regeringen   framhåller   att  systemet  för
kvalitetssäkring av verksamheten vid universitet och
högskolor stärkts och pekar samtidigt på att det är
varje universitet och högskola som själv har det
yttersta ansvaret för  att  säkra och utveckla
kvaliteten i verksamheten, medan  statsmakternas
uppgift är att stödja och kontrollera att kvaliteten
inom  utbildningen  upprätthålls.  Högskoleverket
arbetar nu med ett system för kvalitetsgranskning av
högre utbildning där man med en periodicitet om sex
år skall granska samtliga utbildningar för generella
examina    och    yrkesexamina    inklusive
forskarutbildning.   Verket   genomför   också
examensrättsprövningar samt granskar och bedömer hur
universitet och högskolor arbetar med sitt interna
kvalitetsarbete  för  att  säkra  och  utveckla
verksamheten.

Regeringen anser att studenternas medverkan i
kvalitetsarbetet är nödvändig och att deras aktiva
medverkan   är   en   förutsättning   för
kvalitetsutvecklingen.   Slutligen   poängterar
regeringen   att   kvalitetsgranskningar   ger
förutsättningar för viktiga kvalitetsförbättringar
parallellt med den kraftiga utbyggnaden av högre
utbildning och att det samtidigt är viktigt att
kontinuerligt   vidareutveckla  metoderna  för
kvalitetsgranskning.

Motionen

Folkpartiet menar i motion 2001/02:Ub30 yrkande 14
att de senaste årens mycket snabba utbyggnad av den
högre utbildningen av allt att döma varit till men
för kvaliteten, såsom den kan mätas bl.a. i antalet
lärarledda undervisningstimmar. En utbyggnad måste
ske  i  en  sådan  takt  att  kvaliteten  kan
upprätthållas. Folkpartiet menar därför att man bör
planera  för  ca 3 000 färre utbildningsplatser
jämfört med regeringens förslag. Resurserna bör
i stället användas till satsningar för att bl.a. ge
studenterna mer undervisningstid. Folkpartiet anser
också att granskningen av den högre utbildningens
standard måste ske professionellt och i högre grad
än hittills av utomstående, oberoende bedömare.
Folkpartiet föreslår att kvalitetsgranskningen bryts
ut  från  Högskoleverket  och  placeras  i  en
självständig institution utom räckhåll för politisk
och ekonomisk styrning.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår   att  riksdagen  avslår
motionsyrkandet. Utskottet har med intresse följt
och   tagit   del   av   Högskoleverkets
kvalitetsvärderingar. Högskoleverkets utvärderingar
utförs  av  högt  kvalificerade  experter  inom
respektive område. I stor utsträckning hämtas dessa
experter från andra länder än Sverige. Utskottet
anser även här, liksom vad gäller tillsynen av
skolan, att tillsynen över den högre utbildningen
bör göras av en statlig myndighet.

Utskottet behandlade frågan om utbyggnadstakt och
kvalitetsfrågor senast i budgetbetänkandet för 2003
(bet. 2002/03:UbU1). Utskottet anförde då att målet
att  hälften  av  en årskull skall ha  börjat
högskolestudier vid 25 års ålder bör ligga fast.
Därför   är   en   fortsatt  utbyggnad  av
högskoleutbildningen angelägen. Lika angeläget är
det  att  slå  vakt om utbildningens kvalitet.
Utbyggnaden av grundutbildningen 2003 kommer enligt
regeringens förslag att bli mindre än vad regeringen
tidigare hade planerat. Utskottet kan inte ställa
sig bakom ytterligare begränsningar.

Förskola och skola i segregerade
områden


Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår  att  riksdagen avslår
yrkandena avseende hur förskolan och skolan
skall förbättras i segregerade områden.
Jämför reservationerna 23 (m) och 24 (fp).

Regeringens skrivelse

Regeringen menar att insatser för att förbättra
förskole- och skolsituationen för barn och ungdomar
i områden präglade av social och etnisk segregation
är nödvändiga. Regeringen avser därför att ge den
nya myndigheten för skolutveckling som det första
och viktigaste uppdraget för de närmaste åren att
förbättra  utbildningsvillkoren  för  elever  i
segregerade  områden.  Myndigheten bör analysera
orsaker till utbildningsresultat  och  visa  på
framgångsfaktorer,   dokumentera   och  sprida
intressanta exempel samt stödja utvecklingsarbete i
kommuner  och  skolor.  Förutsättningarna  för
undervisningen  i svenska  som  andraspråk  och
användningen av skönlitteratur och bibliotek bör
särskilt uppmärksammas. Regeringen redovisar också
resultaten från en rapport av Skolverket, Utan
fullständiga betyg, där en första analys görs av vad
som ligger bakom de variationer som finns när det
gäller  elevernas  resultat  på nationell nivå.
Rapporten visar att utländsk bakgrund och andelen
elever med utländsk bakgrund i en skola är faktorer
som har betydelse för skolresultatet. Andelen elever
med utländsk bakgrund i den svenska skolan har ökat
stadigt under de senaste åren. Regeringen framhåller
också att utvärderingsstudier visar att elevers
betyg  till  stor  del  hänger  samman  med
utbildningsnivå  hos  föräldrarna  och eventuell
utländsk bakgrund i familjerna. I områden präglade
av  social och  etnisk  segregation  finns  en
överrepresentation av elever som har svårigheter att
nå målen för utbildningen.

Motionerna

I motion 2001/02:Ub27 i denna del anser Moderaterna
att skolorna  bättre än hitintills måste kunna
anpassa undervisning och övrig skolverksamhet efter
elevernas skiftande behov och förordar ökad frihet
för skolans professionella att välja former för
verksamheten. Moderaterna anser att staten inte
skall bestämma hur undervisningen för elever med
utländsk bakgrund skall se ut. Däremot anser man att
en konsekvent uppföljning av varje elevs resultat är
nödvändig, inte minst för dessa elever. Moderaterna
understryker  också värdet av rätten att välja
gymnasieskola. Bostadssegregationen kombinerat med
närhetsprincipen  för  antagning  till gymnasiet
hindrar ökad integration och social rörlighet.

Folkpartiet menar i motion 2001/02:Ub30 yrkande 12
att skolan kan bli ett aktivt verktyg i kampen mot
segregation.  En  viktig  förutsättning  är att
bostadssegregationens effekter kan brytas och elever
från olika boendemiljöer integreras i en och samma
skola. Detta kan enligt Folkpartiet åstadkommas
genom att elever får större möjligheter att gå i en
skola i ett annat område än där de bor. Grund- och
gymnasieskolor  i  utsatta  bostadsområden  bör
profileras   och   genomgå   en   särskild
kvalitetssatsning. Vidare menar man att resurserna
skall fördelas så att det blir ett rejält tillskott
till de skolor som har många barn med stora behov av
extra stöd, t.ex. de skolor som har en stor andel
elever med utländsk bakgrund. Folkpartiet anser
också att lärarna i sådana skolor bör erbjudas högre
lön och att insatserna för att förbättra den fysiska
skolmiljön i miljonprogramområdena bör öka.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.  Utskottet  delar  regeringens
bedömning att insatser för att förbättra förskole-
och  skolsituationen för barn och  ungdomar  i
segregerade områden är nödvändiga. Utskottet anser
att bildandet av den nya skolutvecklingsmyndigheten
som  beslutats  av  riksdagen  i  samband  med
behandlingen av budgetpropositionen för 2003 (prop.
2002/03:1  utg.omr.  16, bet. UbU1, rskr.  62)
underlättar för staten att bedriva ett verksamt
förbättringsarbete. Utskottet har för avsikt att
följa detta arbete och ta del av myndighetens
resultat. Vad gäller möjligheten till profilering av
skolor vill utskottet peka på att detta är möjligt
för varje skola att göra samt att kommunerna har
möjligheter att fördela medel efter elevernas olika
behov.


Kärnkunskaper


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår att riksdagen  avslår
motionsyrkandet att historia skall bli ett
kärnämne i avvaktan på regeringens behandling
av Gymnasiekommitténs betänkande.

Skrivelsen

Regeringen gör bedömningen att alla ungdomar behöver
en  gemensam  kärna av kunskap och  kompetens.
Historiska kunskaper och perspektiv bör vara en del
av denna gemensamma kärna. Regeringen menar att det
i ett mångkulturellt samhälle krävs kunskap om
Sveriges och världens utveckling  såväl ur ett
historiskt perspektiv som ur ett samtidsperspektiv.
Den historiska dimensionen är nödvändig för att ge
alla  elever  en  gemensam  referensram  och
kärnkompetens.  Regeringen  menar  därför  att
inrättandet av ett nytt kärnämne kan bli aktuellt.
Hur detta skall organiseras för att kunna ingå i den
nya gymnasieskolan kommer regeringen att återkomma
till i samband med beredningen av Gymnasiekommitténs
förslag.

Motion

Folkpartiet anser att historia  skall  bli ett
kärnämne så att alla elever får läsa det. Ämnet
bidrar med viktiga kunskaper och är betydelsefullt i
elevernas demokratiska fostran (mot. 2001/02:Ub30
yrkande 4).

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår  att  riksdagen   avslår
motionsyrkandet. Regeringen har redan aktualiserat
frågan i utvecklingsplanen. Utskottet noterar att
Gymnasiekommittén i betänkandet Åtta vägar till
kunskap (2002:120) föreslagit att historia skall bli
ett  kärnämne i gymnasieskolan. Utskottet anser
vidare att regeringens beredning av betänkandet bör
avvaktas.


IT-strategi för utveckling och
kvalitet i skolan


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår  att riksdagen avslår
Riksdagens revisorers förslag  vad gäller
redovisning  av  ITiS och motionsyrkanden
avseende datorisering av skolorna.
Jämför reservation 25 (fp).

Regeringens skrivelse

Regeringen anser att IT är ett naturligt verktyg i
såväl skolans arbete som det dagliga livet. En
utveckling av skolans verksamhet förenas alltmer med
ett utnyttjande av IT. Alla  elever måste ges
kompetens och självförtroende att tillägna sig och
använda  IT  som  ett verktyg i sitt lärande.
Internationellt sett ligger Sverige långt framme i
användningen av IT generellt sett i samhället.
Sverige har även länge legat i främsta ledet vad
gäller tillgången till datorer i skolan. Regeringen
pekar också på att de första utvärderingarna av
regeringens satsning  på  IT  i  skolan (ITiS)
presenterats och att dessa visar att en stor del av
framgångarna har sin grund i den öppenhet för lokal
anpassning som funnits att knyta an till lokala
planer och insatser. Regeringen redovisar också att
en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet i en
delrapport (Ds 2002:19 Nästa steg) har presenterat
ett förslag till en ny nationell IT-strategi för
skolan där erfarenheter från tidigare och nuvarande
statliga satsningar i form av kompetensutveckling av
lärare, utvecklingsinsatser och annat stöd till
skolor och kommuner tas till vara och där statens
ansvar  i  förhållande  till  det  kommunala
skolutvecklingsarbetet analyseras. Den föreslagna
strategin syftar till att samla olika aktörers
insatser för att dessa gemensamt skall verka åt
samma håll och föra utvecklingen framåt. Regeringen
avser att återkomma med bedömningar i dessa frågor
efter  att  delrapporten  remissbehandlats  och
arbetsgruppens arbete är avslutat.

Revisorernas förslag

Revisorerna pekar på att regeringen hösten 1997
konstaterat att den nationella och internationella
kunskapen om informationsteknikens  effekter  på
undervisningen  var liten. Trots detta föreslog
regeringen våren 1998 att en och en halv miljard
kronor skulle avsättas för en nationell satsning på
informationsteknik i skolan. Revisorerna menar att
förslaget om ITiS förefaller ha tillkommit trots den
bristande kunskap på området som regeringen själv
framhållit. Revisorerna betonar vikten av att den
nya nationella IT-strategi som regeringen utarbetar
utformas på ett sådant sätt att den blir relevant
för utbildningens behov. Revisorerna anser också att
regeringen på grundval av de uppföljningar och
utvärderingar som görs av ITiS skall sammanfatta
erfarenheterna av satsningen och redovisa dessa för
riksdagen (förs. 2001/02:RR20 punkt 2).

Motion

Folkpartiet anser i motion 2002/03:Ub244 yrkande 22
att de elever som inte har tillgång till dator hemma
skall kunna få tillgång till dator och Internet
genom skolan. Det är enligt Folkpartiet  också
viktigt att betona att satsningar på IT inte får
innebära att satsningar på goda läroböcker minskar.
Datorn kan aldrig ersätta boken som källa till
kunskaper och upplevelser.

Utskottets ställningstagande

Utskottet föreslår att riksdagen avslår Riksdagens
revisorers förslag och motionsyrkandet.

Regeringen framhöll i budgetpropositionen för 2003
att IT-utvecklingen i skolan behöver fortsatt stöd
och stimulans och att de goda erfarenheter som finns
av t.ex. ITiS bör tas till vara och spridas.
Regeringen har därför för avsikt att ge den nya
skolutvecklingsmyndigheten i uppdrag att inom sitt
ansvarsområde ta ett nationellt ansvar för att skapa
förutsättningar för lärare och annan personal i
skolan att kunna fortsätta att utveckla ett svenskt
skoldatanät. Utskottet utgår ifrån att den nya
skolutvecklingsmyndigheten  tar  till vara olika
erfarenheter av tidigare projekt. Utskottet vill
peka på att ITiS för närvarande håller på att
utvärderas och att en  slutrapport  kommer att
presenteras i december 2003.
Utskottet vill understryka den betydelse en väl
utarbetad IT-strategi kan ha för skolans verksamhet
och noterar att den arbetsgrupp som haft till
uppgift att utarbeta förslag till statliga insatser
för skolan inom IT-området nu har publicerat sin
slutrapport (Ds 2002:55). Insatserna skall kunna
fungera   som  katalysatorer  till  fortsatt
skolutveckling när den stora satsningen på lärares
kompetensutveckling (ITiS) avslutades vid årsskiftet
2002/2003. Arbetsgruppen överlämnade huvuddelarna av
sitt förslag till nationell IT-strategi i maj 2002
(Ds 2002:19). Den slutrapport som nu avlämnats
koncentreras  till  frågor  om  utformningen,
produktionen, bedömningen och användningen av olika
slags digitala lärresurser. Rapporterna bereds nu
inom Regeringskansliet.
När det gäller varje elevs åtkomst till en dator
och Internet vill utskottet peka på den successiva
utbyggnad av skolornas datorisering som pågår och
även framhålla att takten i utbyggnaden är en fråga
för kommunerna.

Skolans demokratiska uppdrag


Utskottets förslag i korthet

Utskottet föreslår  att  riksdagen avslår
motionsyrkandena    avseende    skolans
demokratiska uppdrag.
Jämför reservation 26 (fp).

Regeringens skrivelse

Regeringen anser att demokratiuppdraget tillsammans
med  kunskapsuppdraget  är  fundamentet för all
verksamhet i skolan. Skolan bör ge alla kunskap,
förståelse, insikt och respekt för allas lika värde
och vikten av ett demokratiskt förhållningssätt.
Arbetet med värdegrunden och mot alla former av
kränkande  behandling bör enligt regeringen ges
fortsatt hög prioritet. Demokratiseringen av skolan
gäller både elever och personal och måste omfatta
hela verksamheten. Det är rektorn som ledare för
verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete som
har ett särskilt ansvar för att detta verkligen
genomförs.

Regeringen  framhåller  att  demokratiuppdraget
påverkar både arbetsformer och innehåll. Skolans
personal skall därför inte bara förmedla kunskaper i
de olika skolämnena utan också ge kunskaper om de
grundläggande värdena och utgå ifrån dem i sitt
arbete och i sitt förhållningssätt. Regeringen pekar
också på att det är skillnad på att lära om
demokrati och att omfatta demokratiska värden och
försvara dem när de hotas, vilket enligt regeringen
är en förklaring till förekomsten av kränkande
behandling. Alla former av kränkande behandling som
mobbning  och  könsrelaterad mobbning,  sexuella
trakasserier, rasistiska, nazistiska och homofobiska
beteenden och handlingar skall aktivt och med kraft
åtgärdas och bekämpas. Vidare har regeringen vid
flera tillfällen påpekat vikten av att eleverna i
grund- och gymnasieskolan i undervisningen får möta
och diskutera med företrädare för de politiska
partierna  och  deras ungdomsförbund. En viktig
förutsättning för att demokratin skall vara hållbar
är att den förankras bland barn och ungdomar samt
att deras deltagande i samhället uppmuntras och
utvecklas. Regeringen informerar om att man har för
avsikt att ge Skolverket i uppdrag att undersöka
vilka möjligheter som finns för politiska partier,
ungdomsförbund och andra  organisationer som är
engagerade i samhällsfrågor att verka i skolan.

Motionerna

I motion 2002/03:Ju214 yrkande 5 (m) föreslås att
skolans  undervisning  i  samhällskunskap  och
demokratifrågor intensifieras. Motionären menar att
många ungdomar varken i teorin eller praktiken
känner till eller förstår hur demokratin fungerar. I
motion 2002/03:K383 yrkande 8 (mp) menar motionären
att skolan har en viktig roll för att tidigt ge
eleverna en förståelse  för  våra  demokratiska
beslutsprocesser. Elevinflytande är ett oundgängligt
instrument för att få en sådan förståelse. Vidare
anser motionären att samtliga kursplaner bör ses
över i syfte att stärka demokratifrågornas position.
I motion 2002/03:Ub393 (s) finns liknande förslag.
Motionären menar att skolan måste ta ett större
ansvar för att förmedla kunskaper till eleverna om
vad demokrati innebär och om vikten av att använda
sina  demokratiska  rättigheter.  Demokrati  och
inflytande måste vara en naturlig del i skolans
arbete. Även de politiska partierna bör varje år ha
möjlighet att träffa elever fr.o.m. år 7. Även
motionären i motion 2002/03:K326 (s) anser att
möjligheterna bör öka för demokratiska politiska
partier samt politiska ungdoms- och studentförbund
att informera om sin verksamhet och sina politiska
åsikter i skolor och högskolor.

I motion 2001/02:Ub26 (s) menar motionären att
föreningslivets värdegrunder starkt kan bidra till
att  motverka våld och mobbning samt till att
fördjupa demokratin. Ett föreningsliv som i högre
utsträckning är delaktigt i skolan skulle också
bidra till fler vuxenkontakter i skolan. Motionären
menar  också att det är genom engagemanget  i
föreningslivet som man lär något om demokrati i
praktisk mening och att det därför är viktigt att
stärka föreningslivets inflytande i skolan.
Folkpartiet framhåller  i  motion 2001/02:Ub30
yrkande 6 att krafttag måste tas mot mobbningen. Att
det  förebyggande  arbetet fungerar  är  enligt
Folkpartiet avgörande. Alla skolor skall ha en
tydlig mobbningsplan som efterföljs, och det behövs
en väl fungerande elevvård. All personal i skolan
skall  ta sitt ansvar för att deras egna och
elevernas attityder och handlingar motsvarar tanken
om allas lika värde, och de skall också vara
skyldiga  att  anmäla  till  rektorn  när  de
uppmärksammar mobbningsfall. I de fall när mobbning
ändå inträffar måste skolan få utökade befogenheter.
I dag råder det osäkerhet om vad en skola får göra
för att ingripa, vilket i vissa fall leder till att
mobbningsoffren inte får någon hjälp alls. Skolorna
måste få tydliga besked om vad som gäller så att de
kan agera med kraft. De elever som gör sig skyldiga
till grova kränkningar eller våldshandlingar måste
kunna flyttas från skolan där mobbningsoffret går.
Möjliga åtgärder som bör skrivas in i en ny skollag
är skriftlig varning, obligatoriska föräldrasamtal,
kortare avstängning och förflyttning till annan
skola. Vid grova fall av våld, trakasserier eller
mobbning bör skolan polisanmäla förövaren.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår   att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena. I betänkandet Skolan m.m. (bet.
2001/02:UbU10)  behandlades  motioner  som  rör
ämnesutrymmet för demokrati. Utskottet framförde att
skolans ansvar för ett demokratiskt förhållningssätt
i  skolan  framgår  av  såväl  läroplanen  som
kursplanerna. I kursplanerna för såväl grund- som
gymnasieskolan betonas demokrati och demokratifrågor
som allmänt förhållningssätt och som inslag  i
samhällsorienterande studier. Utskottet menade att
de närmare formerna för lärande och undervisning är
en angelägenhet för lärare och skolledning i samråd
med eleverna. Utskottet har ingen annan uppfattning
nu. I Gymnasiekommitténs betänkande Åtta vägar till
kunskap behandlas också hur gymnasieskolans struktur
kan förändras för att underlätta ett förverkligande
av gymnasieskolans uppdrag.

När det gäller de politiska partiernas och det
övriga  föreningslivets möjligheter att delta i
skolans verksamhet anförde utskottet i betänkandet
Skolan m.m. att det är en väsentlig uppgift för hela
samhället att engagera ungdomar i politik och i
frågor som rör demokrati. Skolan har ett ansvar för
att vara positiv till att öppna sig mot och samverka
med det omkringliggande samhället, inte minst vad
gäller föreningslivet. Skolan har ett ansvar för att
försöka   väcka   intresse   för   politiska
frågeställningar, inte minst för att det i skolans
uppdrag ingår att aktivt arbeta för att bevara och
utveckla vår demokrati. Utskottet ansåg att det är
viktigt  att  stödja  utvecklingen av bl.a. de
politiska  ungdomsorganisationernas  medverkan  i
skolan. Utskottet har ingen annan uppfattning nu.
Utskottet  noterar  också  att  regeringen  i
budgetpropositionen för 2003 framhöll att det för
att förankra och utveckla demokratin är viktigt att
barn och ungdomar uppmuntras och ges möjlighet att
delta i samhällslivet och att regeringen därför gett
ett uppdrag till Skolverket att undersöka vilka
möjligheter  som  finns  för politiska partier,
ungdomsförbund och andra organisationer  som är
engagerade i samhällsfrågor att verka i skolan.
Uppdraget redovisades i februari 2003 och Skolverket
konstaterade att det finns en stor osäkerhet kring
vad   som   juridiskt   reglerar   skolornas
omvärldskontakter,  vem som har huvudansvar för
organisering och finansiering av sådan verksamhet
samt  hur  skolan skall bemöta antidemokratiska
organisationer och strömningar. Skolverket avser att
i  samråd  med  Svenska  Kommunförbundet  och
Ungdomsstyrelsen under våren 2003 ta fram ett stöd-
och referensmaterial till verksamma inom skolan.
Utskottets uppfattning i denna fråga är att det är
viktigt att skolan öppnar sig mot det omgivande
samhället genom att föreningar, t.ex. politiska
partier,    idrottsföreningar   och   andra
intresseorganisationer såsom miljöorganisationer och
organisationer för mänskliga rättigheter inbjuds att
delta i skolans verksamhet.
Utskottet vill också peka på att det är viktigt
att skolan också i sitt eget arbete är demokratisk.
Elevinflytande är ett sätt att sprida demokratiska
värden och tankesätt. Att ge eleverna ett reellt
inflytande är ett viktigt verktyg för att nå detta
mål. I Skollagskommitténs betänkande Skollag för
kvalitet och likvärdighet behandlas frågan om vilken
reglering av elevinflytandet som bör finnas. Frågan
tas upp också i Gymnasiekommitténs betänkande Åtta
vägar till kunskap.
När det gäller yrkandet om åtgärder för att
förebygga  och  förhindra  mobbning  konstaterar
utskottet att Skollagskommittén behandlar även denna
fråga i sitt betänkande, och regeringens behandling
av betänkandet bör avvaktas. Utskottet vill dock
understryka  att  arbetet  att förmedla skolans
värdegrund och att motverka kränkande behandling är
en viktig del i skolans demokratiska uppdrag redan
nu. Enligt 1 kap. 2 § skollagen (1985:1100) är den
som verkar inom skolan skyldig att aktivt motverka
alla former av kränkande behandling såsom mobbning.
En rad åtgärder på statlig nivå för att bekämpa
kränkande beteende har genomförts eller pågår. Ett
nationellt     och    skolforms-övergripande
värdegrundsprojekt startade i februari 1999 och
avslutades våren 2000. Projektet hade i uppdrag att
lyfta fram de grundläggande demokratiska värdena och
att  stödja  och  stimulera   det   lokala
värdegrundsarbetet. Vidare påbörjade två nationella
värdegrundscentrum, på uppdrag av regeringen, sin
verksamhet  hösten 2000 för att under perioden
2000–2003 sprida och göra kunskap och forskning
tillgänglig för kommuner och skolor. De skall också
stimulera  forskning  inom  värdegrundsområdet.
Skolverket har vidare i november 2002 redovisat en
kartläggning  av  förekomsten av rasism, etnisk
diskriminering, sexuella trakasserier, homofobi och
könsrelaterad mobbning. Verket har också presenterat
ett antal rekommendationer vad gäller insatser som
behöver  göras.  Rapporten  bereds  nu  inom
Regeringskansliet.      Slutligen      har
rektorsutbildningen, värdegrundscentrumen, Uppsala
universitet och Södertörns högskola fått medel för
att utveckla fortbildning och kurser för skolledare,
lärare  och  lärarstuderande  inom  områdena
värdegrundsfrågor,  mänskliga  rättigheter  samt
nutidshistoria.
Även mobbning har varit och är föremål för en rad
insatser. Antimobbningskampanjen Tillsammans har som
syfte att samla alla goda krafter och att visa på
goda exempel och olika arbetssätt som finns ute på
skolorna. Elever och lärare i över två tredjedelar
av landets alla grundskolor har deltagit. Vidare har
Skolverket fått i uppdrag av regeringen att lyfta
fram  lärorika  exempel på handlingsprogram och
arbetssätt mot kränkande behandling. Verket skall
också  ge stöd till skolorna med att granska,
utvärdera och förbättra sitt arbete mot kränkande
behandling.

Kvaliteten i förskolan


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår att riksdagen  avslår
motionsyrkandena  avseende  kvaliteten  i
förskolan.
Jämför reservationerna 27 (fp), 28 (kd) och
29 (c).

Regeringens skrivelse

Regeringen anser att utbyggnad av förskolan och
förstärkning av dess kvalitet är ett centralt område
för de kommande åren. Barngruppernas storlek och
personaltätheten bör ses över. Genomförandet av
förskolans läroplan bör utvärderas. Reformerna om
maxtaxa, förskoleverksamhet  för arbetslösas och
föräldraledigas barn samt allmän förskola skall
följas upp och utvärderas.

Enligt regeringen är syftet med de senaste årens
reformarbete att göra förskolan tillgänglig för alla
barn från tidig ålder. Regeringen pekar också på att
resurserna per plats i förskolan har ökat sedan tre
år tillbaka. Personaltätheten är 5,4 barn  per
årsarbetare, vilket är en liten förbättring jämfört
med tidigare år. Regeringen har gett Skolverket i
uppdrag  att  göra  en  fördjupad  studie  av
barngruppernas storlek och personaltätheten samt en
genomgripande analys av resultaten utifrån forskning
och erfarenhet. Regeringen anser att tillräckligt
med resurser måste garanteras förskolan så att den
med goda förutsättningar kan genomföra sitt uppdrag.
Bland annat lämnar staten årliga medel på 500
miljoner kronor för kvalitetssäkring, som skall
användas   för   personalförstärkningar   och
kompetensutveckling  av  personal.  Regeringen
informerar om att en första rapport om maxtaxans
konsekvenser och de övriga reformerna kommer att
lämnas den 1 mars 2003. En lägesrapport lämnades
under hösten 2002.

Motionerna

Folkpartiet anser i motion 2001/02:Ub30 yrkande 11
att det är viktigt, speciellt när förskolan har ett
större pedagogiskt ansvar än tidigare, att det är
utbildad  personal  som  har  huvudansvaret för
verksamheten i förskolan. Folkpartiets mål är att
all personal med pedagogiskt ansvar inom förskolan
skall vara högskoleutbildad, och det är därför
viktigt att barnskötare som i dag arbetar inom
förskolan ges möjlighet till vidareutbildning till
förskollärare. Man menar också att det är viktigt
både för barn och personal att det finns klara mål
med verksamheten. Det bör vara två typer av mål. Den
ena uppsättningen mål skall ange inriktningen på
förskolans pedagogiska verksamhet och uttrycka en
önskad kvalitetsutveckling. Den andra uppsättningen
skall uttrycka vad varje barn skall ha uppnått när
det lämnar förskolan. Att inte ha klart uppställda
mål försvårar resultatuppföljningen av verksamheten.

Kristdemokraterna hävdar i motion 2001/02:Ub28
yrkande  2 att regeringens politik  vad  avser
barnomsorgen har syftat till att sakta men säkert
tränga ut familjedaghem, föräldrakooperativ  och
öppna förskolor och ersätta dem med förskolor. För
Kristdemokraterna är  förskolan  inte  den enda
barnomsorgsformen utan man vill ha ett flexibelt
system där föräldrarna själva kan välja vilken
barnomsorgsform  som  passar barnets behov  och
familjens vardag. När det gäller frågor om kvalitet
i förskolan menar Kristdemokraterna i 2001/02:Ub28
yrkande 3 att kvalitetsproblemen har förvärrats i
förskolan. Barngrupperna  har blivit större och
personaltätheten är för låg, köerna har växt och
maxtaxan  har  förvärrat  den  redan  negativa
utvecklingen.  Det  behövs  ingen  ytterligare
utredning.   Kristdemokraterna   menar   att
barnomsorgspolitiken  måste  öppna  för  större
valfrihet för familjerna. Om det fanns ekonomiska
möjligheter att gå ned i arbetstid eller på annat
sätt själv ordna barnomsorgen tror Kristdemokraterna
att trycket på förskolorna skulle minska, och därmed
skulle kvaliteten kunna höjas.
Centerpartiet anser i motion 2001/02:Ub24 yrkande
3 att förskolans verksamhet måste kvalitetssäkras
genom  att  man  dimensionerar  barngrupperna i
förskolan  utifrån både barnens och personalens
perspektiv. Barngrupperna får inte vara större än
att varje enskilt barn känner trygghet och får en
god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och
lärande bildar en helhet. Samtidigt skall personalen
känna  att  den  utför  sitt  arbete  på  ett
tillfredsställande sätt. Centerpartiet menar att
regeringen bör ta itu med kvaliteten i förskolan i
stället för att ge Skolverket ett nytt uppdrag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.  Utskottet  vill  dock  starkt
understryka betydelsen av en hög kvalitet inom
barnomsorgen. Kommunerna måste kunna erbjuda barn
och föräldrar en barnomsorg som innebär trygghet och
god  omvårdnad  samtidigt  som  det pedagogiska
innehållet är väl avpassat för barnens ålder och
utveckling. Barngruppernas  storlek kan vara en
viktig faktor, liksom personalens kompetens och de
ekonomiska  resurser  som står till förfogande.
Utskottet vill erinra om att de reformer som nyligen
genomfördes inom barnomsorgen bör utvärderas innan
några förändringar föreslås. För att en utvärdering
skall vara meningsfull bör den inte heller göras
alltför nära inpå reformens genomförande. Utskottet
menar därför att det är rimligt att avvakta den
granskning av barnomsorgens  kvalitet  som  för
närvarande pågår innan utskottet eventuellt uttalar
sig  i kvalitetsfrågor  som  rör  barnomsorgen.
Utskottet vill också peka på att regeringen i
budgetpropositionen för 2003 informerar om att man
kommer att ta initiativ till att en skyldighet att
upprätta  kvalitetsredovisning införs  även  för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorgen. Utskottet
vill också erinra om  den  överenskommelse som
föreligger mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet som innebär att barngrupperna inom
barnomsorgen  skall  minska.  Avsikten  är  att
kvaliteten på verksamheten därmed skall öka.

Utskottet erinrar om att det i 2 a kap. 3 §
skollagen   föreskrivs   att   det   inom
förskoleverksamheten skall finnas personal med sådan
utbildning eller erfarenhet att barnens behov av
omsorg och en  god  pedagogisk  verksamhet kan
tillgodoses. Utskottet framhåller vidare att det
ankommer på kommunen att organisera verksamheten och
anskaffa den kompetens som behövs för att målen i
läroplanen skall kunna nås. Utskottet utgår ifrån
att kommunerna satsar på välutbildad personal för
att garantera hög professionalitet.
När det gäller målformuleringarna i läroplanen för
förskolan (Lpfö 98) har liknande motionsyrkanden
behandlats senast i betänkandet Skolan, m.m. (bet.
2001/02:UbU10). Utskottet menade då att avsikten med
mål att uppnå när det gäller skolan är att målen
skall kunna utvärderas och inga betyg eller omdömen
skall utfärdas. Läroplanen skall enligt utskottets
mening innehålla en typ av mål, nämligen mål att
sträva mot för det enskilda barnets utveckling och
lärande. När det slutligen gäller regleringen av de
olika  barnomsorgsformerna  har Skollagskommittén
behandlat denna fråga och utskottet  menar att
regeringens beredning av förslagen bör avvaktas.

Flexibelt utbildningssystem


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår  att  motionsyrkandena
avseende  förändringar  i  gymnasieskolan,
förkunskaper till nationella program samt det
individuella programmet avslås.
Jämför reservationerna 30 (m), 31 (fp), 32
(m, fp, kd, c), 33 (fp), 34 (kd) och 35 (c).

Regeringens skrivelse

Regeringen anser att eleverna måste ges den tid de
behöver för att nå skolans mål. Beslut om särskilda
stödinsatser i grundskolan och gymnasieskolan måste
grundas  på  en  individuell  helhetsbedömning.
Gymnasieskolan måste förnyas så att elever i behov
av  stöd  skall  kunna  få det inom ordinarie
gymnasieprogram. Elever som saknar behörighet till
gymnasieskolans nationella program bör i första hand
erbjudas en individuellt upplagd studieplan inom
ramen för det gymnasieprogram de valt. Regeringen
menar att flera kan stimuleras att delta i lärande
genom att man underlättar övergångar, ökar samverkan
samt ökar flexibiliteten inom utbildningssystemet.
När det gäller grundskolan ger läroplanen  och
kursplanerna enligt regeringens uppfattning lärare
och skolledning stor frihet att planera och lägga
upp undervisningen för eleverna så att de får
möjlighet  att  nå  målen  i  läroplanen  och
kursplanerna. Avsikten med denna frihet är att ge
maximala möjligheter till måluppfyllelse för varje
elev. I vissa fall betyder detta att en elev kan
behöva ytterligare ett år i grundskolan. Varje elevs
behov måste uppmärksammas och så långt som möjligt
mötas med individuella lösningar och varje elevs
individuella situation ligga till grund för de
beslut som fattas om stöd för eleven. Andra elever
kan gå snabbare fram i sin inlärning. Alla elever
har rätt att få stöd och stimulans för maximal
kunskapsutveckling.  Målen  i  läroplanen  och
kursplanerna är så utformade att det knappast finns
någon  gräns  för  en  elevs  lärande  under
grundskoletiden. Mål att sträva mot innebär att alla
elever skall få arbeta med intressanta uppgifter och
stimulerande utmaningar.

När det gäller kärnkunskaper i gymnasieskolan slår
regeringen fast att syftet med gymnasiereformen,
nämligen att skapa en likvärdig gymnasieskola för
alla, ligger fast. Regeringen ser därför allvarligt
på att resultaten i kärnämnena varierar kraftigt
mellan gymnasieskolans olika program. Regeringen
avvisar alla tankar på att sänka kunskapskraven och
att utsortera vissa elever till utbildningsvägar
utan kärnämnen. Kärnämnena är en kunskapsbas som är
nödvändig för att alla individer skall kunna ta del
av  den  fortsatta  och  ständiga  höjning  av
kompetenskraven som företag  eller arbetsplatser
måste göra för att inte halka efter i utvecklingen.
Regeringen avvisar med bestämdhet alla tankar på att
sänka kunskapskraven och att utsortera vissa elever
till utbildningsvägar utan kärnämnen.
Regeringen menar att det förhållandet att det
individuella programmet på gymnasieskolan omfattar
nästan 15 % av  gymnasieskolans förstaårselever
aktualiserar  frågan  hur  gymnasieskolan  skall
utformas  för  att bättre möta  eleverna  från
grundskolan. Regeringen understryker vikten av en
koppling mellan det individuella programmet och de
nationella programmen. Avsikten med det individuella
programmet och behörighetskraven har inte varit att
eleverna skall hindras från att ta del av de
nationella programmens kursutbud. Regeringen menar
att  det  finns behov av systemförändringar  i
gymnasieskolan.  Behörighetskraven  skall  enligt
regeringen ligga fast, men de bör i första hand
användas som utgångspunkt för vad som  behöver
kompletteras och inte användas för att utestänga
elever från kurser som de egentligen har kapacitet
att klara. Har eleven en intresseinriktning men
saknar  godkänt  i något eller  några  av  de
behörighetsgivande  ämnena,  bör  skolan  med
utgångspunkt  i elevens skriftliga omdömen från
grundskolan göra en helhetsbedömning och i dialog
med eleven lägga upp en individuell studieplan inom
ramen för den sökta studievägen. I praktiken innebär
detta att det individuella programmet kan avskaffas
i  sin  nuvarande  form.  Detta  kräver  att
gymnasieskolans reguljära utbildningsvägar i större
utsträckning   utvecklar   ett  elevorienterat
förhållnings- och arbetssätt. För vissa grupper
kommer det dock även i framtiden att  behövas
särskilda individuella insatser. Gymnasiekommittén
2000 skall redovisa sina förslag senast den 16
december 2002. Efter sedvanlig beredning, beslut och
förberedelse  för  en  ny  organisation  av
gymnasieskolan torde förändringarna kunna komma att
införas  år 2005 eller 2006. Regeringen  anser
emellertid  att  frågan  om  rätten  att följa
undervisningen på ett nationellt program, samtidigt
som bristerna i behörighetsavseende avhjälps, är så
central  att  åtgärder måste vidtas redan  nu.
Regeringen avser därför att återkomma till riksdagen
med lagförslag i denna fråga.

Motionerna

Moderaterna menar i motion 2001/02:Ub27 i denna del
att det finns anledning  till  förändringar  i
gymnasieskolan då gymnasieskolan brottas med många
problem; många elever hoppar av eller misslyckas med
sina studier. Orsakerna till att eleverna misslyckas
är enligt Moderaterna bl.a. att många elever saknar
tillräckliga förkunskaper för att bli antagna vid
ett nationellt program medan andra börjar på ett
nationellt program men inte klarar studietakten.
Moderaterna menar att problemen borde lösas redan i
grundskolan. För de elever där det ändå inte varit
möjligt krävs särskilda insatser. Att som regeringen
förutsätta  att  de  inom  ramen  för  övriga
studieprogram på gymnasiet skall kunna få det stöd
och den komplettering de behöver är naivt eller
cyniskt.  Moderaterna  anser  också  att  en
gymnasieexamen  bör  införas.  En  sådan  skall
förutsätta kunskaper och förmåga som alla elever med
gediget studiearbete skall ha rimliga möjligheter
att kunna nå. En obligatorisk gymnasieexamination
kan  enligt  Moderaterna   bidra  till  bättre
studieresultat samt till nationella och rättvisa
kunskapsjämförelser.

Folkpartiet menar i motion 2001/02:Ub30 yrkande 1
att skolstarten kan variera utifrån barnens mognad.
Det skall inte vara tiden utan målen som styr
skolgången. Om en elev når grundskolans mål skall
han eller hon kunna gå över till gymnasiet även om
det inte har gått nio år, och eleven skall även
kunna ges ett extra år om föräldrarna och skolan
bedömer att det är det bästa för hans eller hennes
utveckling. Folkpartiet menar också att det i högre
utsträckning än i dag skall  vara möjligt att
organisera undervisningen så att varje elev kan läsa
i en takt som passar hans eller hennes individuella
förutsättningar.  Vidare skall möjligheten  till
”särskild  kurs”  återinföras  i  engelska  och
matematik. Folkpartiet menar vidare i motionen,
yrkande 5, att gymnasiebetygen vid antagningen skall
viktas efter vilken betydelse de har för den sökta
högskoleutbildningen. De elever som väljer språk
borde uppmuntras genom att språkämnena viktas tyngre
vid antagningen till högskolan.
Folkpartiet  anser  att  förkunskaperna  till
gymnasieskolans nationella program bör bibehållas
(mot.  2001/02:Ub30  yrkande  3)  och  att det
individuella programmet bör läggas ned och dess
resurser föras över till grundskolan. Grundskolan
måste ha det fulla ansvaret  för att bibringa
eleverna baskunskaperna. I motionerna 2002/03:Ub229
yrkande  3  och  2002/03:Ub244 yrkande 1 yrkar
Folkpartiet, förutom att det individuella programmet
skall läggas ned, att godkända betyg i svenska
(svenska som andraspråk), engelska eller matematik
skall  vara  standardkrav för att få börja  i
gymnasieskolan.  Grundskolan måste ha det fulla
ansvaret för att eleverna  får  baskunskaperna.
Grundskolan måste också bli mer flexibel och ge
varje elev den tid hon eller han behöver för att nå
målen. Skollagen bör skärpas i detta avseende så att
alla elever som inte har nått målen uttryckligen har
rätt till undervisning i grundskolans regi även
efter skolpliktens upphörande. Folkpartiet anser
också att resurserna för det individuella programmet
bör föras över till grundskolan men att elever med
svårigheter skall ges stöd också i gymnasieskolan
(mot. 2002/03:Ub244 yrkande 4). Gymnasieskolan skall
även i framtiden ges resurser och möjligheter att
hjälpa elever med inlärningssvårigheter. Bara i
speciella  fall, t.ex. för elever med utländsk
bakgrund som inte tidigare undervisats i engelska,
skall det vara möjligt att anordna en anpassad
gymnasieutbildning (mot. 2002/03:Ub244 yrkande 2).
Kristdemokraterna  menar i motion 2001/02:Ub28
yrkande 5 att ett godkänt betyg är nödvändigt för
att klara gymnasiestudierna. Att låta alla börja
nationella program kommer enbart att innebära en
utslagning av de elever som ligger efter redan från
början. I motion 2002/03:Ub444 yrkande 11 framhåller
Kristdemokraterna  att de är positiva till att
kommunerna  fått  möjlighet  att  utveckla  det
individuella programmet efter hur situationen i
kommunen ser ut. Man menar dock att eftersom det är
en stor andel av eleverna  som  går  på  det
individuella  programmet  är  det  viktigt  att
kvaliteten på programmet ses över.
Centerpartiet anser i motion 2001/02:Ub24 yrkande
2 att förkunskapskraven till gymnasiet bör finnas
kvar. Att ta bort förkunskapskraven innebär en
sänkning  av  ambitionsnivån.  I  stället skall
grundskolans problem lösas inom grundskolan och inte
lastas över på gymnasieskolan.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena i huvudsak med hänvisning till att
frågan om en ny gymnasieskola är under utredning.
Gymnasiekommitténs  betänkande  Åtta  vägar till
kunskap behandlar flertalet av förslagen i  de
motionsyrkanden som refereras ovan. Utskottet vill
instämma i de principer som regeringen har framfört
i utvecklingsplanen. En sådan  princip  är att
eleverna måste kunna få stöd i sina studier inom
ordinarie gymnasieprogram. En annan sådan princip är
att behörighetskraven till gymnasieskolan  skall
ligga fast, men att elever skall kunna erbjudas en
individuell studieplan för att inhämta de kunskaper
han eller hon saknar. Utskottet menar dock samtidigt
att det självfallet är viktigt att de elever som
behöver extra stöd redan i grundskolan också får
det. Det är grundskolans skyldighet att erbjuda
eleverna stöd så att de kan uppnå kunskapsmålen.

Utskottet vill också peka på det förslag som
arbetats fram inom Utbildningsdepartementet och som
behandlar  rätten  för  alla  elever att följa
undervisningen på nationella program.  Förslaget
bereds för närvarande inom departementet.
Utskottet vill, liksom tidigare i betänkandet,
understryka att alla elever inte når målen för
skolan samtidigt och på samma sätt. Undervisningen
skall anpassas till varje elevs förutsättningar och
behov, något som framgår både av skollagen (1 kap. 2
§) och läroplanen (Lpo 94). En del elever kan behöva
extra tid i grundskolan, vilket är möjligt enligt
gällande bestämmelser (4 kap. 10 § skollagen). I
skollagen anges som huvudregel  att skolplikten
upphör vid utgången av vårterminen det kalenderår
eleven fyller 16 år (3 kap. 10 § första stycket).
Skolplikten kan dock upphöra dessförinnan om eleven
tillfredsställande slutfört högsta  årskursen  i
grundskolan eller visat sig ha motsvarande kunskaper
vid en särskild prövning. I fråga om elever som når
målen  snabbare än andra elever vill utskottet
framhålla att målen att sträva mot i läroplanen är
utformade så att det finns utrymme för alla elever
att utvecklas inom grundskolans ramar.

Samverkan mellan utbildning och
arbetsliv


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår att riksdagen  avslår
motionsyrkandena angående samverkan mellan
utbildning och arbetsliv.
Jämför reservationerna 36 (m), 37 (fp) och 38
(kd).

Regeringens skrivelse

Regeringen anser att alla elever i gymnasieskolan
bör få insikt i arbetslivets förutsättningar och
uppgifter genom egna erfarenheter. Kvaliteten i
yrkesutbildningen  bör stärkas genom att dagens
arbetsplatsförlagda utbildning (APU) utvecklas till
ett mer organiserat lärande i arbetslivet (LIA).
Utlandsförlagda praktik- och utbildningsinslag inom
gymnasieskolan  bör  stimuleras,   och   nya
samarbetsformer med arbetslivet behöver utvecklas.

Regeringen framhåller vidare att den grundläggande
yrkesutbildningen på gymnasial nivå tillsammans med
högskolan och annan eftergymnasial utbildning bidrar
till att trygga näringslivets och den offentliga
sektorns rekrytering av arbetskraft och att uppnå
ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Vidare
menar  man att yrkesutbildningen måste bli ett
viktigt utvecklingsområde vid genomförandet av den
nya  gymnasieskola  som  kommer att  följa  av
Gymnasiekommitténs förslag. Det  handlar om att
förstärka och förnya utbildningen i kärnämnen, men
även att vara så nära arbetslivets utveckling att
man ständigt kan aktualisera och förnya innehållet i
karaktärsämnena så att de motsvarar det moderna
arbetslivets behov och krav.
Regeringen anser också  att en bestämmelse i
skollagen bör införas som anger att gymnasieskolorna
skall samverka med det omgivande samhället och
informera om sin verksamhet.
Regeringen informerar vidare om att man avser att
ta    initiativ    till    en   särskild
yrkesutbildningsdelegation  med  personer  från
näringsliv, fackliga organisationer och offentlig
verksamhet. Delegationen  skall  tillsammans med
berörda myndigheter ansvara för att finna nya former
för    samverkan   mellan   gymnasieskolans
yrkesutbildningar  och  arbetslivet. Delegationen
skall  identifiera  ett  antal   strategiska
utvecklingsområden som påtagligt kan bidra till att
de  närmaste  åren  höja  yrkesutbildningarnas
popularitet och kvalitet.

Motionerna

Moderaterna menar i motion 2001/02:Ub27 i denna del
att skolan måste öppna sig mer för samarbete och
kontakter  med  andra  verksamheter, inte minst
arbetslivet.  En modern och  verklighetsanpassad
utbildning kräver dock konkret samverkan i det
dagliga  arbetet  och  frimodighet  för  olika
samverkansformer  och  åstadkoms  inte  enligt
Moderaterna genom delegationer. Moderaterna vill
också  ta  bort  hindren  för  undervisning på
entreprenad. Om det främjar undervisningen bör alla
ämnen kunna läggas ut på entreprenad.

Folkpartiet menar i motion 2001/02:Ub30 yrkande 2
att elever skall kunna få en mer specialiserad
yrkesutbildning av god kvalitet. Gymnasieskolan har
enligt Folkpartiet blivit för teoretisk och fungerar
som en utslagningsmaskin för fyra av tio elever.
Vissa kärnämnen skall alla läsa, men de skall
variera med programmets inriktning. De  som är
intresserade av hantverksyrken skall kunna gå en
lärlingsutbildning där en stor del av utbildningen
förläggs till arbetsplatsen. Lärlingsutbildningarna
skall  utvecklas   i  nära  samarbete  med
branschorganisationerna. Elever som vill direkt till
högskolan skall kunna gå studieförberedande program
där de får fördjupa sig ordentligt i de ämnen de
väljer.
Kristdemokraterna  pekar i motion 2001/02:Ub28
yrkande 6 på att man under  längre  tid  har
understrukit vikten av arbetsplatsförlagd utbildning
i gymnasieskolan. I regeringens skrivelse omnämns
dock inte det problem som många skolor har att ordna
arbetsplatser som kan ta  emot eleverna. Många
företag saknar möjligheter att helt utan ersättning
ta emot praktikanter från gymnasieskolan. Det är
många  elever  som  inte  får  så  mycket
arbetsplatsförlagd  utbildning  som  kursplanen
föreskriver, och detta måste lösas innan denna
utbildning ökar ytterligare.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena med hänvisning till att en ny
gymnasieskola är under beredning. Gymnasiekommitténs
betänkande  Åtta  vägar  till kunskap behandlar
flertalet av förslagen i de motionsyrkanden som
refereras ovan. Frågan om entreprenad har behandlats
av Skollagskommittén i betänkandet  Skollag för
kvalitet  och  likvärdighet.  Utskottet  delar
regeringens uppfattning i utvecklingsplanen att en
ytterligare  utveckling av yrkesutbildningen  på
gymnasial nivå  är  nödvändig.  Undervisning  i
arbetslivet utgör en viktig del i gymnasieskolans
yrkesutbildningar. Utskottet välkomnar regeringens
initiativ att skapa en yrkesutbildningsdelegation
som stöd för att utveckla nya samarbetsformer med
arbetslivet.


Eftergymnasiala yrkesutbildningar


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår  att riksdagen avslår
motionsyrkandena angående  yrkesskola  och
kvalificerad yrkesutbildning.
Jämför reservationerna 39 (fp), 40 (kd) och
41 (kd).

Regeringens skrivelse

Regeringen anser att rekryteringen  till  olika
eftergymnasiala  yrkesutbildningar  måste öka om
Sverige  skall  fortsätta  att  utvecklas  som
kunskapsnation.     Den     eftergymnasiala
yrkesutbildningen är en väsentlig  del  i  det
livslånga lärandet. Regeringens mål är att 50 % av
en årskull skall ha börjat studera på högskolan vid
25 års ålder. För dem som av olika skäl dock inte
ser  längre  högskolestudier som ett omedelbart
alternativ   skall   andra   eftergymnasiala
utbildningsmöjligheter finnas.

Regeringen pekar på det värdefulla i att den
kvalificerade yrkesutbildningen (KY) blivit en egen
utbildningsform.   Mångfalden   av  anordnare,
flexibiliteten  och den starka kopplingen  till
arbetslivet är utmärkande  för  KY. Utbudet av
utbildningar liksom innehållet i dem  styrs av
arbetslivets  uttalade  behov  och  dess aktiva
deltagande  vid  utformning,  finansiering  och
genomförande. Av dem som gått en KY har 85 % arbete
eller eget företag inom sex månader och ytterligare
10 % studerar.
Regeringen  avser  vidare  att  inrätta  en
yrkeshögskoleexamen. En sådan examen ger universitet
och  högskolor  nya  möjligheter att inom sina
befintliga  ramar  vidareutveckla  utbudet  av
yrkesutbildning.

Motionerna

Folkpartiet anser i motion 2001/02:Ub30 yrkande 15
att statusen hos den kvalificerade yrkesutbildningen
bör höjas och menar att en högre yrkesskola borde
inrättas. Vid dessa yrkeshögskolor skulle det vara
möjligt att skaffa sig en gedigen yrkesutbildning
som inte har en direkt koppling till akademisk
forskning.  Detta  är  enligt  Folkpartiet  en
utbildningsform som både näringslivet och många
studerande efterfrågar.

Kristdemokraterna menar  i motion 2001/02:Ub28
yrkande 7 att hela utbildningssystemet blir alltmer
teoretiserat och anser att de praktiska ämnena måste
få  ett  större  utrymme  i skolan, ända från
grundskolan upp till högskolan. Många elever har ett
stort praktiskt intresse, och det bör stimuleras och
inte hämmas i skolan. En yrkeshögskola bör inrättas
som är parallell med den akademiska högskolan. Här
skall alla olika utbildningsvägar inrymmas. På så
sätt skapas kvalificerade utbildningsvägar för alla
ungdomar. Yrkeshögskolan blir en naturlig följd på
gymnasieskolans yrkesinriktade program och kan lösa
rekryteringsproblemen för de många bristyrken som
finns i dag.
I motion 2001/02:Ub29 yrkande  2  (fp) pekar
motionären på att det finns kommuner som förberett
utbildningar   inom    den    kvalificerade
yrkesutbildningen men sedan tvingats skjuta upp dem
utan besked om när kursen kan starta. Motionären
menar att detta kan bero på det för snålt tilltagna
elevplatsutrymmet  men  också  på  en  tydlig
favorisering av storstadsområdena. Motionären begär
ett tillkännagivande om att en utredning säkrar
möjligheterna för beredda kommuner som planerat KY-
utbildningen att denna kan fullföljas och  ges
utrymme i det regionala utbildningsutbudet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.  Utskottet  menar  att  den
kvalificerade  yrkesutbildning som infördes 2002
fungerar väl och uppvisar goda resultat. Det finns
enligt utskottets uppfattning ingen anledning att
införa någon annan form för den eftergymnasiala
yrkesutbildningen.     Den     kvalificerade
yrkesutbildningen är fortfarande under uppbyggnad,
och regeringen gör bedömningen i budgetbetänkandet
för 2003 (bet. 2002/03:UbU1) att nya utbildningar
kommer att kunna startas under 2003. Det är dock
viktigt att utbildningen håller en hög kvalitet och
att endast utbildningar godkänns som uppfyller de
krav  som  skall  ställas  på en  kvalificerad
utbildning. En ansökan om att starta en utbildning
kan således inte beviljas utan noggrann prövning.
Utskottet  vill  också  erinra  om  att  en
yrkeshögskoleexamen införs från den 1 mars 2003 (SFS
1993:100, ändrad 2002:1107).


Läraren i arbetet för kvalitet och
måluppfyllelse


Utskottets förslag i korthet

Utskottet  föreslår  att riksdagen avslår
yrkandena avseende metoder  för  att öka
tillgången på lärare.
Jämför reservationerna 42 (m), 43 (fp) och 44
(c).

Regeringens skrivelse

Regeringen framhåller att utbildade, kunniga och
engagerade lärare är en förutsättning  för bra
undervisning och övrig verksamhet i skolan och för
att utbildningsmålen  skall  kunna förverkligas.
Lärarnas insatser är avgörande för kvaliteten i
skolan och för skolans utveckling. Lärarutbildningen
är  viktig  och  ett uttryck  för  regeringens
målsättning att alla  lärare  skall ha en bra
grundläggande utbildning och vara behöriga till
läraryrket. Den nya lärarutbildningen ger en god
ämnesmässig och tematisk  kompetens,  didaktiska
kunskaper samt möjlighet att utnyttja forskning och
andra utvecklingsinsatser i lärarutbildningen och
för de verksamma lärarna. Ett syfte med den nya
lärarutbildningen är också att stimulera nya grupper
att söka sig till läraryrket genom att utnyttja de
valmöjligheter och den flexibilitet som finns i
systemet. Olika vägar prövas för att rekrytera
lärare till områden där det råder särskild brist.
Regeringen pekar också på att genom beslutet om de
särskilda lärarutbildningarna (SÄL) får ett stort
antal  lärare  möjlighet  att  komplettera  sin
utbildning och erhålla en fullständig lärarexamen.
SÄL-utbildningarna vänder sig till både obehöriga
lärare som är verksamma i skolan och till personer
från andra arbetsmarknadssektorer, som har studerat
på högskolan och är intresserade av att komplettera
sin utbildning till lärarexamen.

Regeringen anser att lärarna måste få möjlighet
till kontinuerlig, professionell kompetensutveckling
och att pröva nya arbetssätt och arbetsformer.
Lärare  måste  få  utvecklas  genom  att växla
arbetsuppgifter,  avancera  och byta inriktning.
Regeringen   informerar   om   arbetet   med
skolutvärderingsprojektet Attraktiv skola som sedan
1998 drivs av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund,
Svenska  Kommunförbundet, Utbildningsdepartementet
och Skolverket i samverkan. Ett viktigt mål för
projektet  är  att utveckla karriärtjänster för
lärare. Regeringen anser dock att det finns behov av
att  ytterligare  främja  möjligheterna  till
karriärutveckling för lärare.

Motionerna

Moderaterna menar i motion 2001/02:Ub27 i denna del
att det för att göra läraryrket attraktivt och för
att klara tillgången på duktiga lärare behövs ett
nytt tänkande i den offentliga skolmiljön. Det
behövs en bättre arbetsmiljö, stimulerande chefer
och plats för idéer och kreativitet. Lönefrågor är
viktiga men trivsel och möjlighet till utveckling,
både inom kollegiet och gentemot eleverna, är nog så
viktigt. Det gäller också enligt Moderaterna att ta
vara på de lärare som finns, att ta hand om de
nyutexaminerade, att finna nya vägar till kompetent
personal, om lärarbehovet skall klaras. Ett sådant
sätt är att lägga ut undervisning på entreprenad.
Moderaterna menar att reglerna för såväl kommunala
skolor som fristående måste  ge skolorna ökade
möjligheter  att  använda  specifik  kompetens
exempelvis genom undervisning på entreprenad. Det
pedagogiska ledningsansvaret är dock alltid skolans.

Folkpartiet anser i motion 2001/02:Ub30 yrkande 10
att läraryrket har tillåtits sjunka alldeles för
mycket i status under de senaste decennierna. För
att höja läraryrkets attraktionskraft och status är
det nödvändigt att vidta  åtgärder, såsom fler
karriärvägar,  högre  löner,  utvecklings-  och
fortbildningsmöjligheter,  fler  lektorat  och
införandet av en lärarlegitimation.
Centerpartiet  vill  i  enlighet  med  motion
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del se fler lärare
och andra vuxna i skolan. Man menar att resurserna
måste öka liksom lärarnas inflytande. Lärarna skall
vara med och bestämma hur resurser skall fördelas
och hur arbetstiden skall utnyttjas. Vidare menar
Centerpartiet att det bör inrättas bättre karriär-
och   utvecklingsmöjligheter   samt   införas
lärarcertifikat. I motion 2002/03:Ub336 yrkande 1 i
denna del anser Centerpartiet att regeringen bör
återkomma till riksdagen med ett förslag om hur
regeringen vill komma till rätta med lärarbristen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena. Utskottet delar den uppfattning om
lärarnas stora betydelse som kommer till uttryck i
utvecklingsplanen såsom att lärarnas insatser är
avgörande för kvaliteten i skolan och för skolans
utveckling.  När  det  gäller behovet av  fler
välutbildade lärare noterar utskottet att olika
åtgärder för att förbättra tillgången har vidtagits.
Utskottet vill också framhålla de insatser som
gjorts för att öka antalet lärare, dels genom den
nya  lärarutbildningen, dels genom de särskilda
satsningar  som  också  omnämns  i  regeringens
utvecklingsplan. Självfallet är det viktigt att
förhållandena för de lärare som nu verkar i skolan
förbättras.  Utskottet  noterar  även  här  att
regeringen i utvecklingsplanen presenterar ett antal
åtgärder såsom möjlighet till kompetensutveckling
och nya arbetssätt. Det är också viktigt med en god
arbetsmiljö och en hög status för yrket. Det är dock
huvudmannens uppgift att ansvara för dessa frågor.
Vidare har skolledaren ett ansvar för organiseringen
av arbetet.

Vad gäller entreprenad har Skollagskommittén i
betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet
föreslagit att denna fråga skall bli föremål för en
särskild utredning. Utskottet menar att regeringens
beredning av förslaget bör avvaktas.
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har   föranlett  följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Skolans uppdrag och uppgifter (punkt 1) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2001/02:Ub27 i denna del,
2002/03:Ub203 yrkande 1,
2002/03:Ub209 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub281,
2002/03:Ub298 yrkande 1,
2002/03:Ub410 yrkande 5 samt
2002/03:Sf332 yrkande 10
samt avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del,
2001/02:Ub28 yrkande 1,
2001/02:Ub30 yrkande 8,
2002/03:Ub203 yrkande 2,
2002/03:Ub336 yrkandena 1 i denna del och 2 samt
2002/03:Sf226 yrkande 19.

Ställningstagande

För oss moderater är alla barns och ungdomars rätt
till en god utbildning utgångspunkten. Rapporter om
brister i den svenska skolan visar att dagens
skolpolitik inte erbjuder vad som utlovas. Tvärtom
går utvecklingen i flera avseenden åt fel håll.
Verkligheten visar att fler och fler elever lämnar
den  obligatoriska  skolan  utan  de  kunskaper
utbildningen borde ha gett. Andelen elever som går
ut grundskolan utan betyg i ett eller flera ämnen
har ökat till 25,7 % 2001 från 24,3 % 2000, 22,7 %
1999 och 20,4 % 1998. Men det är inte bara när det
gäller kunskapsmålen problemen har förvärrats. Många
barn och ungdomar mår dåligt i skolan. Var tredje
elev uppgav år 2000 att de var stressade. 14 % av
eleverna uppger att mobbning är ett problem på deras
skola.  4  %  upplevde sig mobbade. 1997  var
motsvarande siffra 2 %. Moderaterna menar att skolan
i Sverige befinner sig i kris. Allt färre elever
klarar grundskolans krav. Det leder i sin tur till
att färre elever börjar och fullföljer gymnasiets
nationella program. Moderaterna menar att mycket
talar för att skolans monopolistiska organisation,
som främst tar sig uttryck i bristande valfrihet, en
tilltagande kravlöshet och stark politisk styrning,
är grunden till flera av problemen. Moderaterna vill
utveckla skolan till en skola för individen där
varje elevs förutsättningar, anlag och intressen tas
till vara. Alla skolor skall vara fria självständiga
skolor där skattepengarna går från staten direkt
till den skola eleverna väljer.

Moderaterna menar att alla barn har rätt till en
likvärdig utbildning av hög kvalitet och framhåller
att en skola som inte erkänner att elever är olika
och behöver olika stöd och stimulans blir  en
utslagningsskola där bara de starkaste klarar sig.
Moderaterna pekar på att det för att varje elev
skall kunna nå målen för grundskolan krävs större
öppenhet  för  nya  lösningar,  modeller  och
pedagogiker. Det kräver att den enskilde eleven med
sina speciella förutsättningar, intressen och behov
respekteras och att hans eller hennes arbete i
skolan värderas  så  högt  att det följs upp,
utvärderas och får ligga till grund för elevens
fotsatta arbete.
Gemenskap förutsätter att alla elever respekteras.
Hänsyn till elever som individer handlar om respekt
för människan och en seriös vilja att ge var och en
den bästa utbildningen. Moderaterna menar att skolan
skall och måste bry sig om varje barns utveckling
under hela skoltiden, och skolans insatser måste
kunna  varieras  så att de passar varje barns
speciella situation och utgångspunkt. Ingen elev
skall behöva lämna grundskolan utan erforderliga
baskunskaper. Bristande kunskaper ger konsekvenser
senare i livet. En individuell kunskapsrätt bör
införas. Vi menar också att lärare och skolledning
bör ges frihet att forma skolans vardag inom de
ramar som riksdagen slagit fast. Det är lärare och
skolledare som är experter på att undervisa.
Vi vill också understryka att god utbildning är en
central del i en fungerande välfärdspolitik. Genom
god utbildning får människor möjlighet att växa,
utvecklas och bli allt det de kan bli. Sambandet
mellan låg utbildning och hög risk för arbetslöshet
är tydligt. Tillgång till god utbildning borde vara
en grundläggande rättighet för alla svenska barn och
ungdomar. Alla skall erbjudas möjligheten till en
individuellt anpassad utbildning, rik på stöd när
man  behöver  extra  hjälp  och  rik  på
utvecklingsmöjligheter för dem som vill gå snabbare
fram. Alla skolor måste åter sätta kunskaperna i
fokus  för  verksamheten.  Alltför  länge  har
kunskaperna tvingats förenas med så mycket annat att
de i praktiken hamnat i bakvattnet. När kunskapsmål
blir det avgörande måste skolan också lära elever
att visa respekt för varandra. Om alla elever skall
få tillräckliga kunskaper måste detta också innebära
att kunskapsmålen avgör hur länge eleven skall gå i
grundskolan. I stället för att skicka ut elever utan
betyg i ett eller flera ämnen måste grundskolan ha
ett åtagande att följa eleven till dess att eleven
uppnått målen för skolgången. Vi måste därför vara
öppna för att vissa elever kommer snabbare fram
genom grundskolan medan andra ges möjlighet att ta
längre  tid  på sig. Skolan bör sätta elevens
kunskaper och utveckling i centrum, inte skoltiden.

2. Skolans uppdrag och uppgifter (punkt 1) – fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2001/02:Ub30 yrkande 8 och
2002/03:Sf226 yrkande 19
samt avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del,
2001/02:Ub27 i denna del,
2001/02:Ub28 yrkande 1,
2002/03:Ub203 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub209 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub281,
2002/03:Ub298 yrkande 1,
2002/03:Ub336 yrkandena 1 i denna del och 2,
2002/03:Ub410 yrkande 5 samt
2002/03:Sf332 yrkande 10.

Ställningstagande

Möjligheten  att  välja  skola  är  ett av de
grundläggande  fundamenten  i  den  liberala
skolpolitiken. Att förhindra mångfalden och den
enskildes val är att försvara ett synsätt där man
anser att politiker vet vad som är rätt för de
svenska medborgarna. Friskolorna spelar en viktig
roll  för  att  öka mångfalden i skolsystemet.
Friskolorna har också en viktig funktion att fylla
som alternativ och konkurrenter till de kommunala
skolorna.

Vi vill också peka på att studier visar att skolan
i Sverige brister när det gäller att vara tydlig och
berätta vilka krav och förväntningar det finns på
eleverna. Resultatet blir att eleverna inte känner
sig delaktiga och saknar kunskap om vad som krävs av
dem. Vi har en skola där betygen sätts sent. Det
tror vi i Folkpartiet är en viktig anledning till
att det ofta är först år 8 eller 9 som informationen
kommer om att eleverna har svårt att nå målen. Ju
senare informationen kommer, desto senare kan man
sätta in det stöd som behövs. Tydliga mål och
utvärderingar, extra tid för de elever som behöver
det samt fokus på svenska, matematik och engelska
kan skapa en skola där alla kan lyckas.

3. Skolans uppdrag och uppgifter (punkt 1) –
kd

av Inger Davidson (kd) och Torsten Lindström
(kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub28 yrkande 1
samt avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del,
2001/02:Ub27 i denna del,
2001/02:Ub30 yrkande 8,
2002/03:Ub203 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub209 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub281,
2002/03:Ub298 yrkande 1,
2002/03:Ub336 yrkandena 1 i denna del och 2,
2002/03:Ub410 yrkande 5,
2002/03:Sf226 yrkande 19 samt
2002/03:Sf332 yrkande 10.

Ställningstagande

Kristdemokraterna vill ha en jämlik skola där alla
elevers behov uppmärksammas och alla elever får
möjlighet  att  utvecklas  efter  sin  förmåga.
Socialdemokraternas  skola är dock ingen jämlik
skola. I deras skola skall alla elever lära sig
samma saker, på lika lång tid och ofta på samma
sätt. Vi tror inte att det vare sig är möjligt eller
lämpligt. Alla elever har särskilda förmågor och
brister och att tvinga alla till samma resultat
innebär  att  många  elever  slås  ut.  I
Socialdemokraternas skola blir jämlikhet likriktning
och den totala integreringen leder till segregation
och utslagning.  Det  är  inte  en  skola som
Kristdemokraterna kan acceptera.

Kristdemokraterna vill framhålla att det finns
många väl fungerande skolor i Sverige, men också att
det finns alltför många som inte håller måttet och
som inte ger elever den utbildning de har rätt till.
Detta är oacceptabelt. Varje barn har både rättighet
och  skyldighet  att ta del av undervisningen.
Målsättningen är att alla under grundskoletiden
skall få nödvändig livskunskap, de grundläggande
kunskaper som  krävs  för att orientera sig i
samhället. Målet uppfylls tyvärr inte i dag; 25,7 %
av eleverna som slutade grundskolan våren 2001 hade
då inte nått målen i ett eller flera ämnen.

4. Skolans uppdrag och uppgifter (punkt 1) –
c

av Sofia Larsen (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del samt
2002/03:Ub336 yrkandena 1 i denna del och 2
samt avslår motionerna
2001/02:Ub27 i denna del,
2001/02:Ub28 yrkande 1,
2001/02:Ub30 yrkande 8,
2002/03:Ub203 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub209 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub281,
2002/03:Ub298 yrkande 1,
2002/03:Ub410 yrkande 5,
2002/03:Sf226 yrkande 19 samt
2002/03:Sf332 yrkande 10.

Ställningstagande

Centerpartiet menar att den goda skolan bara kan
formas lokalt på varje skola. Jag vill ge skolan
förutsättningar både i form av resurser och ökat
självstyre i skolan där lärare, elever och föräldrar
tar ansvaret för att skapa bra lärmiljöer. Det
förenas med höga krav på resultat och tydliga
åtgärder i de skolor som inte når målen. Skolan
måste fokusera på  sin  huvuduppgift – att ge
kunskaper – i mycket högre grad än i dag. Alla
elever skall ha goda kunskaper i svenska, engelska
och matematik när de lämnar grundskolan. Skolans
huvuduppgift är att sätta till de resurser som krävs
för att alla elever skall kunna lämna grundskolan
med godkända kunskaper.

Centerpartiet menar också att elevens rätt till
kunskap inte handlar om att gå nio år i grundskolan
utan om att eleverna skall ha verklig rätt till
kunskap. Grundskolan måste ha ett åtagande att följa
eleven till dess att eleven uppnått målen för
grundskolan. Vi måste vara öppna för att vissa
elever kommer att gå snabbare fram medan andra ges
möjlighet att ta längre tid på sig. Det måste
klargöras att kommunen och skolan har ett åtagande
som  inte  är avklarat  förrän  eleven  uppnår
kunskapsmålen  för  grundskolan.  Jag  vill att
skollagen  skrivs  om  med utgångspunkt att en
individuell kunskapsrätt skall införas.

5. Styrningen av skolan (punkt 2) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2001/02:Ub27 i denna del,
2002/03:Ub1 yrkande 5,
2002/03:Ub204 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub410 yrkande 8 och
2002/03:Sf332 yrkandena 11 och 18
samt avslår
punkt 1 i Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR3
och motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del,
2002/03:Ub336 yrkande 1 i denna del,
2002/03:Ub417 yrkande 19 samt
2002/03:N302 yrkande 3.

Ställningstagande

Vi vill peka på att barn och ungdomar enligt
skollagen skall ha lika tillgång till utbildning i
det offentliga skolväsendet. Utbildningen skall vara
likvärdig varhelst den anordnas i landet.  Ett
decentraliserat skolväsende med många skolor, rätt
och möjlighet för elever och föräldrar att välja
skola och stor frihet för skolornas professionella
att  utforma  utbildningen  har  de  bästa
förutsättningarna att nå högt ställda mål. För den
enskilde eleven, föräldrarna och lärarna är det
viktigt  att  den  enskildes  kunskapsutveckling
kontinuerligt följs upp, utvärderas och redovisas
under hela skoltiden. Staten har ansvar för att
tillförsäkra eleverna detta. En likvärdig skola av
hög kvalitet över hela landet är ett nationellt mål,
och staten måste följa upp hur skolorna lever upp
till målen. Det behövs tydliga regler för att säkra
uppföljningen av varje elevs kunskaper och regler om
rätt till hjälp när det behövs. Till stöd för
skolornas eget utvärderingsarbete behövs nationella
prov. De ger också möjligheter till jämförelser och
kvalitetssäkring av utbildningens kvalitet i hela
landet. Vi förordar att elevernas läs-, skriv- och
räknefärdigheter prövas vid ett första tillfälle år
3. Resultatet skall ligga till grund för bedömning
av vilka stödinsatser som behövs. Vi överväger att
koppla en rätt för elever att få extra stöd när det
gäller de grundläggande färdigheterna till detta
prov. Vi anser också att nationella betyg skall ges
vid ett första tillfälle år 6. Stegen i betygsskalan
måste bli fler för att betygen skall fungera som
pedagogiskt verktyg.

Moderaterna  anser  vidare  att  de  olika
förutsättningar som Sveriges kommuner uppvisar har
lett till oacceptabla olikheter för elever enbart
beroende på vilken hemort de har. Andelen elever som
går ur skolan utan fullständiga betyg i landets
kommunala skolor varierar både mellan kommuner och
mellan kommunernas respektive skolor. Bland annat
därför är det viktigt att alla fritt skall kunna
välja den skola vars profil passar dem bäst och ha
makten  att  välja  bort  dåliga   skolor.
Närhetsprincipen får inte vara allenarådande för
skolans rekrytering.
Statens  specialdestinerade  bidrag  påverkar
kommunernas möjlighet att själva leda och styra sin
verksamhet. Vi menar att en analys av kommunernas
möjligheter att fullgöra sitt uppdrag som skolans
finansiär bör göras. Lärare och rektorer bör ges
större möjlighet att styra skolan och välja dess
inriktning och profilering. Ansvaret och möjligheten
att fatta beslut måste flyttas till skolorna där
skolledning och lärare, tillsammans med barn och
föräldrar,  kan  forma  verksamheten.  För  att
åstadkomma detta måste kommunfullmäktige, barn- och
ungdomsnämnder,  kommundelsnämnder  och politiskt
frammanade brukarstyrelser lyftas bort från styrning
av skolan. Riksdagen skall lägga fast nationella
riktlinjer och mål för skolans verksamhet. Det skall
finnas en nationell målbaserad läroplan men hur
målen nås skall avgöras  av  respektive skola.
Skolorna måste frigöras från politiken, göras till
självständiga  enheter  med  fullt  ansvar  för
verksamhetens    utveckling    och    fulla
beslutsmöjligheter  över  skolans  angelägenheter
placerade hos skolans medarbetare och ledning. Det
politiska inflytandet över skolans verksamhet måste
avgränsas och förtydligas.

6. Styrningen av skolan (punkt 2) – kd

av Inger Davidson (kd) och Torsten Lindström
(kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2002/03:Ub417 yrkande 19
samt avslår
punkt 1 i Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR3
och motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del,
2001/02:Ub27 i denna del,
2002/03:Ub1 yrkande 5,
2002/03:Ub204 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub336 yrkande 1 i denna del,
2002/03:Ub410 yrkande 8,
2002/03:Sf332 yrkandena 11 och 18 samt
2002/03:N302 yrkande 3.

Ställningstagande

Kristdemokraterna  anser  att  intentionerna med
kommunaliseringen  av  skolan  ännu  inte  har
förverkligats  fullt  ut.  Både  roll-  och
ansvarsfördelning måste bli tydligare. De kommunala
skolorna måste få större frihet att besluta om sina
egna angelägenheter. Vi vill att varje skola skall
ha en styrelse som leds  av  rektor  och med
representanter för personal, elever och föräldrar.
Även andra intressenter  som representanter för
näringsliv från orten, elever som tidigare gått på
skolan eller släktingar som mor- eller farföräldrar
kan förekomma. Att föräldrar kan vara i majoritet är
en möjlig konstruktion. Styrelsens uppgift skall
vara att arbeta för skolans bästa. Rektor och
styrelsen är utifrån den ekonomiska ram och de mål
som är uppsatta fria att själva besluta om och
utforma skolans verksamhet. Kommunen i sin tur är
ansvarig  för  de  ekonomiska ramarna samt för
uppföljning och utvärdering. Staten har slutligen
ansvar för lagar och styrdokument som skollag,
läroplaner, kursplaner och skolförordningar. Staten
har   även   tillsyns-,   uppföljnings-  och
utvärderingsansvar på ett nationellt plan.


7. Styrningen av skolan (punkt 2) – c

av Sofia Larsen (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del och
2002/03:Ub336 yrkande 1 i denna del
samt avslår
punkt 1 i Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR3
och motionerna
2001/02:Ub27 i denna del,
2002/03:Ub1 yrkande 5,
2002/03:Ub204 yrkandena 1 och 2,
2002/03:Ub410 yrkande 8,
2002/03:Ub417 yrkande 19,
2002/03:Sf332 yrkandena 11 och 18 samt
2002/03:N302 yrkande 3.

Ställningstagande

Centerpartiet anser att skolan bör individanpassas
mer än i dag. Detta skulle ge alla elever större
möjligheter att tillgodogöra sig kunskaperna. En
individuell  kunskapsrätt  bör  införas,  liksom
individuella studieplaner. Jag menar också att den
decentralisering   som   skulle   följa  med
kommunaliseringen av skolan inte blivit av. Den goda
skolan kan bara formas lokalt på varje skola. Skolan
måste ges förutsättningar både i form av resurser
och ökat självstyre där lärare, elever och föräldrar
tar ansvaret för att skapa bra lärmiljöer. Det
förenas med höga krav på resultat och tydliga
åtgärder i de skolor som inte når målen.

Politikerna måste också våga ge större utrymme för
den initiativkraft och skaparförmåga som finns hos
lärare, elever, föräldrar och närsamhället. Kommunen
skall inte ägna sig åt detaljstyrning av skolans
inre verksamhet. Lärare och rektorer skall ha stor
frihet att lägga upp skolans arbete utifrån sina
yrkeskunskaper om lärande och undervisning. Vi anser
att ansvarsfördelningen skall förtydligas och det
politiska  inflytandet  över  skolans verksamhet
minska.

8. Nationell skolpeng (punkt 3) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2001/02:Ub27 i denna del och
2002/03:Ub1 yrkande 7
samt avslår motionerna
2001/02:Ub30 yrkande 7 och
2002/03:Ub2 yrkande 1.

Ställningstagande

Moderaterna vill att en genomgripande frigörelse av
den  svenska  skolan  genomförs.  De  bästa
erfarenheterna  från  friskolorna  skall  kunna
förverkligas vid alla skolor. Därför förordar vi
införandet av en nationell skolpeng, där staten
garanterar ekonomiska resurser per elev direkt till
vald skola, oavsett huvudman.  Genom  att åter
förstatliga  det ekonomiska ansvaret för skolan
säkerställs varje elevs möjlighet till en likvärdig
och fullgod skola.


9. Nationell skolpeng (punkt 3) – fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2001/02:Ub30 yrkande 7 och
2002/03:Ub2 yrkande 1
samt avslår motionerna
2001/02:Ub27 i denna del och
2002/03:Ub1 yrkande 7.

Ställningstagande

De offentliga skolornas behov av frihet är en av
anledningarna till att Folkpartiet anser att en
nationell skolpeng bör införas. Den betalas ut till
den grund- eller gymnasieskola som eleverna och
föräldrarna väljer. Om det finansiella ansvaret för
skolorna skulle lyftas från kommunerna till staten,
skulle  kommunpolitikernas  och  de  kommunala
tjänstemännens inflytande över skolorna minska till
förmån för rektorer, lärare och elever. Ett annat
skäl till att införa nationell skolpeng är att
likvärdigheten skulle öka. Det skall inte vara så
att en elev måste bo i ”rätt kommun” för att få den
undervisning och det stöd han eller hon har rätt
till. Genom Folkpartiets nationella skolpeng kommer
tilldelningen av resurser att ske på samma sätt över
hela landet. En fjärdedel av  resurserna skall
öronmärkas, ca 17 miljarder kronor, till elever med
särskilda behov och till skolor i utsatta områden.
Det  kan röra  sig  om  en  fördelning  efter
socioekonomiska behov i en kommun eller stadsdel med
stora sociala utmaningar. De individuella behoven
kan vara språkträning för elever  med utländsk
bakgrund eller insatser för elever med särskilda
behov i form av olika funktionsnedsättningar.


10. Analys av effekterna av specialdestinerade
bidrag (punkt 5) – m, fp, kd, c

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Inger Davidson
(kd), Per Bill (m), Ana Maria Narti (fp), Sofia
Larsen  (c),  Axel  Darvik (fp) och Torsten
Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed
punkt 2 i Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR3.

Ställningstagande

Vi menar att Riksdagens revisorer i sin rapport
påvisat svårigheter för kommunerna att planera sin
verksamhet.  Mycket  tid  och  kraft  ägnas åt
bidragsadministration. Det är inte heller självklart
att  centrala  prioriteringar överensstämmer med
kommunala behov. Riksdagen bör därför tillkännage
som sin mening att en analys skall göras av hur
kommunernas  möjligheter  att  finansiera  sin
verksamhet  påverkas  av  den  ökande  andelen
specialdestinerade bidrag.


11. Avskaffande av specialdestinerade bidrag
(punkt 6) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2002/03:Ub1 yrkande 6.

Ställningstagande

Moderaterna är skeptiska till tillfälliga nationella
satsningar av olika slag. De är ofta politiskt
jippobetonade och av kortsiktig karaktär. Vi vill ge
skolan långsiktiga och förutsägbara förutsättningar
utan   specialdestinerad    och    styrande
medelstilldelning. Den administrativa bördan för
kommunerna har blivit orimligt stor i förhållande
till de resurstillskott som satsningarna innebär.


12. Individuella utvecklingsplaner (punkt 7) –
m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2002/03:Ub209 yrkande 3,
2002/03:Ub298 yrkande 2 och
2002/03:Ub410 yrkande 6
samt avslår motionerna
2002/03:Ub329 och
2002/03:Ub336 yrkandena 3 och 14.

Ställningstagande

Moderaterna vill utveckla skolan till en skola för
individen där varje elevs förutsättningar, anlag och
intressen tas till vara. Varje elev skall ha rätt
till  en  individuell  studieplan som anger en
personlig väg till kunskapen.  Den individuella
studieplanen och skoltidens längd skall vägledas av
varje elevs behov av tid för att nå den kunskap man
behöver. Det kan innebära såväl att en elev kan
hoppa över någon årskurs och gå snabbare fram, som
att eleven skall kunna ge sig tid att reparera
sådant som brustit. Ingen elev skall lämnas åt sitt
öde. Planeringen bör göras i samråd mellan lärare,
elev och föräldrar och skall klargöra vilket ansvar
var och en av dessa parter har för att främja
kunskapsutvecklingen. Det är upp till varje enskild
skola att hitta former för hur planeringen skall se
ut. Arbetet kan resultera i en handlingsplan för
varje elev, men behöver inte nödvändigtvis resultera
i ett skriftligt dokument. Alla barn och ungdomar
skall också erbjudas möjlighet till en individuellt
anpassad utbildning. Barn med särskilda behov och
barn med funktionshinder behöver mer och annorlunda
stöd än andra barn. För att resultatet skall bli
någorlunda lika för barn med olika förutsättningar
måste insatserna vara mycket olika.


13. Individuella utvecklingsplaner (punkt 7)
– c

av Sofia Larsen (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2002/03:Ub336 yrkandena 3 och 14
samt avslår motionerna
2002/03:Ub209 yrkande 3,
2002/03:Ub298 yrkande 2,
2002/03:Ub329 och
2002/03:Ub410 yrkande 6.

Ställningstagande

Centerpartiet anser att skolans planering skall utgå
från varje enskild elev för att på ett tydligt sätt
stödja  varje  enskild elevs kunskapsutveckling.
Centerpartiet har i upprepade motioner krävt att
alla elever i grundskolan skall ges en individuell
studieplan, i likhet  med  vad som gäller för
gymnasieskolan. Det är glädjande att regeringen tar
till  sig  detta  och  inför  individuella
utvecklingsplaner i grundskolan. Utvecklingsplanerna
skall införas från år 1.

Jag anser också att vi behöver ett gemensamt
åtagande, ett kontrakt med alla inblandade, dvs.
skola, lärare, elever och föräldrar,  för  att
eleverna sall nå kunskapsmålen. Utgångspunkten med
ett kunskapskontrakt är elevens rätt till kunskaper.
Kontraktet stöder föräldrarnas engagemang i barnens
skolgång, och den enskilde eleven kommer i fokus. Vi
vill tydliggöra både skyldigheter och rättigheter
för alla inblandade. Kontraktet skall synliggöra
vilka insatser som behöver göras tidigt.

14. Kvalitetsredovisning (punkt 8) – kd

av Inger Davidson (kd) och Torsten Lindström
(kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2001/02:Ub28 yrkande 4 och
2002/03:Ub3 yrkandena 3 och 4
samt avslår motion
2002/03:Ub387.

Ställningstagande

Kristdemokraterna   menar   att   kommunernas
kvalitetsredovisning för skolan skall samordnas med
kommunernas årsredovisningar. Tydliga skrivningar om
hur kvalitetsredovisningar skall tolkas bör göras.
Kvalitetsredovisningen är en viktig del av den
målstyrda skolan. Den blir ett kvitto på hur en
huvudman har lyckats med sin uppgift.

Kristdemokraterna föreslår vidare en översyn av
dokumentationen inom skolväsendet. Det finns i dag
en  stor  mängd  styrdokument i skolan: lokala
arbetsplaner, skolplaner osv. Det finns risk för att
dokumentationerna överlappar varandra och inte blir
en  del  av  verksamheten  utan  bara  rena
pappersprodukter.  Den skriftliga dokumentationen
måste kännas meningsfull och vara ändamålsenlig.

15. Utvärdering av fristående skolor (punkt 9)
– m, fp, kd, c

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Inger Davidson
(kd), Per Bill (m), Ana Maria Narti (fp), Sofia
Larsen  (c),  Axel Darvik (fp) och  Torsten
Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub28 yrkande 10.

Ställningstagande

Huvudmannen på en skola ansvarar för utvärdering av
verksamheten. Det gör kommunen över de kommunala
skolorna och det gör de fristående skolhuvudmännen
över sina skolor.  Vi  kan därför inte förstå
regeringens krav på att kommunerna skall utvärdera
de fristående skolornas verksamhet då de inte ligger
under kommunens ansvarsområde. Att kommunen dessutom
bedriver konkurrerande verksamhet är ytterligare ett
skäl till att vi är negativa till ett sådant
förslag.


16. Nationellt kvalitetsinstitut (punkt 10) –
m, fp, kd, c

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Inger Davidson
(kd), Per Bill (m), Ana Maria Narti (fp), Sofia
Larsen (c), Axel  Darvik  (fp)  och Torsten
Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 10 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2001/02:Ub27 i denna del,
2001/02:Ub28 yrkande 9,
2001/02:Ub30 yrkande 9,
2002/03:Ub1 yrkande 2 och
2002/03:Ub2 yrkande 2.

Ställningstagande

Vi anser att utvärderingen av skolans resultat måste
förbättras. Ett nytt självständigt organ behövs, som
uteslutande har uppföljning och kvalitetsgranskning
som uppgift. Detta inspektionsorgan skall inte ägna
sig   åt   utvecklingsarbete.   Det   nya
kvalitetsinstitutet  skall  delvis  självt kunna
formulera sitt program för kvalitetsutvärdering av
skolan. Regeringen skall inte få ge uppdrag till
institutet i sådan utsträckning att institutets egna
granskningar åsidosätts. Den fasta organisationen
skall vara liten, men den skall kopplas till erfarna
lärare,  skolforskare  och  företrädare  för
kvalitetsmätare.


17. Skolverkets uppgifter (punkt 12) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 12 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2002/03:Ub1 yrkande 1.

Ställningstagande

Moderaterna menar att Skolverkets utrednings- och
forskningsproduktion är för omfattande. Merparten av
forskningen på området bör på sikt flyttas till
universitet och högskolor. Skolverkets uppgifter bör
huvudsakligen vara att samla in och presentera
statistik, ge tillstånd för skolverksamhet  och
tillse att lagar och regler efterföljs.


18. Intern revision i Skolverket (punkt 14) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 14 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2002/03:Ub1 yrkande 3.

Ställningstagande

Moderaterna anser att det är oerhört viktigt att
varje skattekrona används och distribueras på ett
förutsägbart,  rättssäkert och transparent sätt.
Myndigheter som hanterar stora medelsflöden bör ha
en intern revision. Gränsen för vad som kan anges
som  stort  i sammanhanget överskrids med bred
marginal  av de  sammanlagda  medel  Skolverket
administrerar.  Riksdagens  revisorer har i sin
rapport visat att avsikten med förordningen om
internrevision  (1995:686)  var  att  samtliga
myndigheter med omfattande intern delegering av
ansvar och befogenheter och som administrerade stora
medelsflöden skulle ha en intern revision. Då avsågs
omsättningar över en miljard kronor. Skolverket hade
en sådan omsättning redan 1998.


19. Anmälningsplikt (punkt 15) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 15 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2002/03:Ub1 yrkande 4
samt avslår
punkt 3 i Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR3
och motion
2002/03:Ub2 yrkande 3.

Ställningstagande

Moderaterna menar att skolan skall anpassas till
eleverna, inte eleverna till skolan. Det innebär att
de som verkar i skolan måste bli vaksamma så att
varje individs särart kan bibehållas och utvecklas,
inte bara som idé utan också i verkligheten. När det
gäller  situationer  där  elever  utsätts  för
oacceptabel behandling, eller skolans organisation
inte klarar av att komma till rätta med problem,
menar vi att skolans personal och andra som är
verksamma   inom   skolväsendet   bör   vara
anmälningsskyldiga.


20. Anmälningsplikt (punkt 15) – fp, c

av Ana Maria Narti (fp), Sofia Larsen (c) och
Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 15 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2002/03:Ub2 yrkande 3
samt avslår
punkt 3 i Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR3
och motion
2002/03:Ub1 yrkande 4.

Ställningstagande

Vi anser att var och en som är verksam inom
skolväsendet  skall  vara  skyldig  att  anmäla
missförhållanden i skolorna. Uppgifter om t.ex.
kränkande  behandling  kan  i  dag  komma till
Skolverkets kännedom först efter flera år. Därför
finns det anledning att införa en anmälningsplikt,
motsvarande den som personal inom sjukvården har.
Anmälan borde i framtiden göras till den nationella
kvalitetsinspektion som vi föreslagit gemensamt med
Moderaterna och Kristdemokraterna. Till dess denna
införs skall Skolverket ta emot anmälningarna.


21. Anmälningsplikt (punkt 15) – kd

av Inger Davidson (kd) och Torsten Lindström
(kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 15 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed
punkt 3 i Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR3
samt avslår motionerna
2002/03:Ub1 yrkande 4 och
2002/03:Ub2 yrkande 3.

Ställningstagande

Kristdemokraterna menar att Riksdagens revisorer i
sin rapport har visat att det finns ett behov av att
införa en anmälningsplikt för personal som arbetar
inom skolväsendet. Det kan ta flera år innan en
anmälan  av  kränkande  behandling  görs  till
Skolverket. Riksdagen bör därför tillkännage till
regeringen som sin mening att en bestämmelse om
anmälningsplikt bör införas i lag.


22. Kvalitetsutveckling av den högre
utbildningen (punkt 16) – fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 16 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub30 yrkande 14.

Ställningstagande

Folkpartiet menar att de senaste årens mycket snabba
utbyggnad av den högre utbildningen av allt att döma
har varit till men för kvaliteten, såsom den kan
mätas   bl.a.   i   antalet   lärarledda
undervisningstimmar. På vissa håll i landet får
studenterna bara 3–4 undervisningstimmar i veckan.
Det gör utbildningen akademisk enbart till namnet.
Den högre utbildningen bör byggas ut men det måste
ske  i  en  sådan  takt  att  kvaliteten  kan
upprätthållas. Vi menar därför att man bör planera
för ca 3 000 färre utbildningsplatser jämfört med
regeringens  förslag.  Resurserna bör i stället
användas  till  satsningar för  att  bl.a.  ge
studenterna mer undervisningstid.

Folkpartiet anser också att granskningen av den
högre   utbildningens  standard  måste   ske
professionellt och i högre grad än hittills av
utomstående,  oberoende bedömare. Vi har därför
föreslagit att kvalitetsgranskningen skall brytas ut
från Högskoleverket och placeras i en självständig
institution utom räckhåll för politisk och ekonomisk
styrning. Institutet bör bestå av representanter för
ämnesområden,  discipliner  och  vetenskapliga
tidskrifter.

23. Förskola och skola i segregerade områden
(punkt 17) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 17 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub27 i denna del
samt avslår motion
2001/02:Ub30 yrkande 12.

Ställningstagande

Moderaterna anser att om man menar allvar med att
skolan skall ge alla barn gedigna kunskaper måste
problemen för många elever med icke svensk bakgrund
tas på allvar.  Regeringen  vill  ge  den nya
skolutvecklingsmyndigheten i uppdrag att förbättra
utbildningsvillkoren  för elever  i  segregerade
områden. Vår utgångspunkt är att skolorna bättre än
hittills måste kunna anpassa undervisning och övrig
skolverksamhet efter elevernas skiftande behov, och
vi förordar ökad frihet för skolans professionella
att välja former för verksamheten. Vi anser att
staten inte skall bestämma hur undervisningen för
elever med utländsk bakgrund skall se ut. Däremot
anser vi att en konsekvent uppföljning av varje
elevs resultat är nödvändig, inte minst för dessa
elever.


24. Förskola och skola i segregerade områden
(punkt 17) – fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 17 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub30 yrkande 12
samt avslår motion
2001/02:Ub27 i denna del.

Ställningstagande

Folkpartiet menar att skolan kan bli ett aktivt
verktyg  i  kampen  mot segregation. En viktig
förutsättning är att bostadssegregationens effekter
kan brytas och elever från olika boendemiljöer
integreras  i  en  och samma skola. Detta kan
åstadkommas genom att elever får större möjligheter
att gå i en skola i ett annat område än där de bor.
Det är orimligt att enbart barn som råkar bo i
närheten kan komma in på en attraktiv skola. Grund-
och gymnasieskolor i utsatta bostadsområden bör
profileras   och   genomgå   en   särskild
kvalitetssatsning. Då får dels de barn som bor i
området en extra bra skola, dels kan elever som bor
i andra områden söka sig dit. Vi menar vidare att
resurserna skall fördelas så att det blir ett rejält
tillskott till de skolor som har många barn med
stora behov av extra stöd, t.ex. de skolor som har
en  stor  andel  elever med utländsk bakgrund.
Folkpartiet anser också att lärarna i sådana skolor
bör erbjudas högre lön och att insatserna för att
förbättra   den   fysiska   skolmiljön   i
miljonprogramområdena bör öka.


25. IT-strategi (punkt 19) – fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 19 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2002/03:Ub244 yrkande 22
samt avslår
punkt  2  i  Riksdagens  revisorers  förslag
2001/02:RR20.

Ställningstagande

Folkpartiet menar att  de elever som inte har
tillgång till datorer hemma skall få det genom
skolan. Det är viktigt att betona att satsningen på
IT inte får innebära att satsningarna på goda
läroböcker minskar. Datorn kan aldrig ersätta boken
som källa till kunskaper och upplevelser.


26. Skolans demokratiska uppdrag (punkt 20) –
fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 20 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub30 yrkande 6
samt avslår motionerna
2001/02:Ub26,
2002/03:Ub393,
2002/03:K326,
2002/03:K383 yrkande 8 och
2002/03:Ju214 yrkande 5.

Ställningstagande

Folkpartiet menar att det är avgörande att det
förebyggande arbetet mot mobbning fungerar. Alla
skolor  skall  ha en tydlig mobbningsplan  som
efterföljs. Det behövs en väl fungerande elevvård.
All personal skall ta sitt ansvar för att deras egna
och elevernas attityder och handlingar motsvarar
tanken om allas lika värde. All personal skall vara
skyldig att anmäla till rektorn när de uppmärksammar
ett mobbningsfall. I de fall när mobbning ändå
inträffar måste skolan få utökade befogenheter. I
dag råder det osäkerhet om vad en skola får göra för
att ingripa, vilket i vissa fall leder till att
mobbningsoffren inte får någon hjälp alls. Skolorna
måste få tydliga besked om vad som gäller så att de
kan agera med kraft. De elever som gör sig skyldiga
till grova kränkningar eller våldshandlingar måste
kunna flyttas från skolan där mobbningsoffret går.
Möjliga åtgärder som bör skrivas in i en ny skollag
är skriftlig varning, obligatoriska föräldrasamtal,
kortare avstängning och förflyttning till annan
skola. Vid grova fall av våld, trakasserier eller
mobbning bör skolan polisanmäla förövaren.


27. Kvaliteten i förskolan (punkt 21) – fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 21 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub30 yrkande 11
samt avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 3 samt
2001/02:Ub28 yrkandena 2 och 3.

Ställningstagande

Folkpartiet menar att det är viktigt, speciellt när
förskolan har ett större pedagogiskt ansvar än
tidigare, att det är utbildad personal som har
huvudansvaret  för  verksamheten  i  förskolan.
Förskollärare har efter tre års högskolestudier en
pedagogisk kompetens att lära och utveckla barn. Med
den nuvarande politiken ges inte förskollärarna med
treårig högskoleutbildning ett större ansvar än
personal som saknar högre utbildning. Vårt mål är
att all personal med pedagogiskt  ansvar  inom
förskolan skall vara högskoleutbildad, och det är
därför viktigt att barnskötare som i dag arbetar
inom förskolan ges möjlighet till vidareutbildning
till förskollärare. Vi menar också att det är
viktigt både för barn och personal att det finns
klara mål med verksamheten. Det bör vara två typer
av mål. Den ena uppsättningen mål skall  ange
inriktningen på förskolans pedagogiska verksamhet
och uttrycka en önskad kvalitetsutveckling – mål att
sträva mot. Den andra uppsättningen skall uttrycka
vad varje barn skall ha uppnått när det lämnar
förskolan. Sådana mål att uppnå saknas i förskolan
men finns för grundskolan och alla andra skolformer.
Att  inte  ha  klart  uppställda mål försvårar
resultatuppföljningen av verksamheten.


28. Kvaliteten i förskolan (punkt 21) – kd

av Inger Davidson (kd) och Torsten Lindström
(kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 21 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub28 yrkandena 2 och 3
samt avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 3 och
2001/02:Ub30 yrkande 11.

Ställningstagande

Kristdemokraterna  menar att regeringens politik
innebär att familjedaghemmen trängs undan. Detta är
en utveckling som pågått i närmare tio år, trots att
det är den omsorgsform som enligt  Skolverkets
undersökningar har högst andel nöjda brukare. Vi
vänder oss mot regeringens ensidiga politik som
enbart förordar förskola. Vi vill ha ett flexibelt
system där föräldrarna själva kan välja vilken
barnomsorgsform  som passar barnets  behov  och
familjens  vardag. Kristdemokraterna  menar  att
barnomsorgspolitiken  måste  öppna  för  större
valfrihet för familjerna. Om det fanns ekonomiska
möjligheter att gå ned i arbetstid eller på annat
sätt själv ordna barnomsorgen, tror vi att trycket
på förskolorna skulle minska och därmed skulle
kvaliteten kunna höjas.

Den  senaste  tiden  har  kvalitetsproblemen
uppmärksammats både i medierna och i den politiska
debatten. Barngrupperna har blivit större, köerna
har växt och maxtaxan har förvärrat den redan
negativa utvecklingen. I utvecklingsplanen förklarar
regeringen att man skall genomföra en översyn av
personaltätheten     och     gruppstorleken.
Kristdemokraterna menar att det bara är att skjuta
ifrån sig ett accelererande problem. Alla vet att
barngrupperna är för stora och personaltätheten för
låg.

29. Kvaliteten i förskolan (punkt 21) – c

av Sofia Larsen (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 21
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub24 yrkande 3
samt avslår motionerna
2001/02:Ub28 yrkandena 2 och 3 samt
2001/02:Ub30 yrkande 11.

Ställningstagande

Centerpartiet menar att det är beklämmande att
regeringen i stället för att ta itu med kvaliteten i
förskolan endast  ger  Skolverket  ett uppdrag.
Skolverket presenterade så sent som i maj 2002 en
undersökning av just barngruppernas storlek. Det
Skolverket visar är att det blivit allt trängre i
landets  förskolor. Jag  anser  att  förskolans
verksamhet  måste  kvalitetssäkras  genom  att
dimensionera barngrupperna i förskolan utifrån både
barnens och personalens perspektiv. Barngrupperna
får inte vara större än att varje enskilt barn
känner  trygghet  och  får  en  god pedagogisk
verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar
en helhet. Samtidigt skall personalen känna att den
utför sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.

30. Förändringar i gymnasieskolan (punkt 22) –
m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 22 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub27 i denna del
samt avslår motion
2001/02:Ub30 yrkandena 1 och 5.

Ställningstagande

Moderaterna menar att gymnasieskolan brottas med
många problem. De flesta börjar gymnasiet, men många
hoppar av eller misslyckas i sina studier. Samtidigt
är de krav på utbildning som ställs för vidare
studier och arbete höga. I realiteten är utbildning
motsvarande  gymnasienivå  nödvändig  för  alla.
Orsakerna till att eleverna misslyckas är bl.a. att
många elever saknar tillräckliga förkunskaper för
att bli antagna vid ett nationellt program medan
andra börjar på ett nationellt program men inte
klarar studietakten. Vi menar att problemen borde
lösas redan i grundskolan.  Att som regeringen
förutsätta  att  de  inom  ramen  för  övriga
studieprogram på gymnasiet skall kunna få det stöd
och den komplettering de behöver är naivt eller
cyniskt. För de elever där det ändå inte varit
möjligt  krävs särskilda insatser. Vi vill  se
förändringar som ger elever större möjligheter att
själva ta ansvar för sin utbildning. Elevernas rätt
att välja gymnasieskola måste öka. En gymnasieexamen
bör införas. En sådan skall förutsätta kunskaper och
förmåga som alla elever med gediget studiearbete
skall ha rimliga möjligheter att kunna nå. En
obligatorisk  gymnasieexamination kan bidra till
bättre studieresultat  samt till nationella och
rättvisa kunskapsjämförelser.


31. Förändringar i gymnasieskolan (punkt 22) –
fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 22 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub30 yrkandena 1 och 5
samt avslår motion
2001/02:Ub27 i denna del.

Ställningstagande

Folkpartiet  menar  att skolstarten skall kunna
variera utifrån barnens mognad. Det skall inte vara
tiden utan målen som styr skolgången. Om en elev når
grundskolans mål skall han eller hon kunna gå över
till gymnasiet även om det inte har gått nio år, och
eleven skall även kunna ges ett extra  år om
föräldrarna och skolan bedömer att det är det bästa
för hans eller hennes utveckling. Vi menar också att
det i högre utsträckning än i dag skall vara möjligt
att organisera undervisningen så att varje elev kan
läsa i en takt som  passar hans eller hennes
individuella förutsättningar, och vi föreslår därför
att timplanen avskaffas i grundskolan och att en
förändring genomförs av gymnasieskolan så att alla
elever inte längre behöver läsa samma kurser oavsett
intresse och motivation. Ingen elev skall behöva
känna sig ostimulerad i skolan och ingen elev skall
behöva lämna grundskolan utan baskunskaperna. Vi
tycker också att möjligheten till ”särskild kurs”
skall  återinföras  i engelska  och  matematik.
Folkpartiet menar vidare att gymnasiebetygen vid
antagningen skall viktas efter vilken betydelse de
har för den sökta högskoleutbildningen. De elever
som väljer  språk  borde  uppmuntras genom att
språkämnena viktas tyngre vid antagningen  till
högskolan.


32. Förkunskaper till nationella program (punkt
23) – m, fp, kd, c

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Inger Davidson
(kd), Per Bill (m), Ana Maria Narti (fp), Sofia
Larsen (c), Axel  Darvik  (fp)  och Torsten
Lindström (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 23 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub30 yrkande 3.

Ställningstagande

Vi anser att goda förkunskaper är en nödvändighet
för att klara av gymnasiets nationella program. Att
låta  alla  elever komma in på de  nationella
programmen är att lura eleverna. Det går inte att
klara studierna om man inte kan läsa, skriva och
räkna. Grundskolan måste få det fulla ansvaret för
att bibringa eleverna baskunskaperna. Ju tidigare
det fulla ansvaret sätts in, desto verksammare blir
det stöd eleverna får. Elever skall få extra tid och
hjälp av speciallärare så tidigt som möjligt.


33. Individuella programmet (punkt 24) – fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 24 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2002/03:Ub229 yrkande 3 samt
2002/03:Ub244 yrkandena 1, 2 och 4
samt avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 2
2001/02:Ub28 yrkande 5 och
2002/03:Ub444 yrkande 11.

Ställningstagande

Folkpartiet  menar att  grundskolans  viktigaste
uppgift är att lära elever läsa, skriva och räkna.
Gymnasieskolan får i dag ta över problem som borde
ha lösts i grundskolan. Ingen elev skall behöva
börja gymnasiet utan att ha uppnått betyget Godkänt
i svenska, engelska och matematik. Vi anser därför
att man skall avskaffa det individuella programmet,
och i stället skall grundskolan ges det fulla
ansvaret för att eleverna  får  baskunskaperna.
Grundskolan måste bli mer flexibel och ge varje elev
den tid hon eller han behöver för att nå målen.
Skollagen bör skärpas i detta avseende så att alla
elever som inte har nått målen uttryckligen har rätt
till undervisning i grundskoleregi  även  efter
skolpliktens upphörande. Bara i speciella fall,
t.ex. för elever med utländsk bakgrund som inte
tidigare har undervisats i engelska, skall det vara
möjligt att anordna en anpassad gymnasieutbildning.
Vi menar också att gymnasieskolan i framtiden skall
ges resurser och möjligheter att hjälpa elever med
inlärningssvårigheter men med Folkpartiets förslag
kommer eleverna att ha erövrat de grundläggande
kunskaperna när de kommer till gymnasieskolan.


34. Individuella programmet (punkt 24) – kd

av Inger Davidson (kd) och Torsten Lindström
(kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 24 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2001/02:Ub28 yrkande 5 och
2002/03:Ub444 yrkande 11
samt avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 2,
2002/03:Ub229 yrkande 3 samt
2002/03:Ub244 yrkandena 1, 2 och 4.

Ställningstagande

Kristdemokraterna menar att anledningen till att det
individuella programmet i dag är det tredje största
naturligtvis är misslyckanden i grundskolan. Andelen
som saknar fullständiga betyg ökar. Vi menar att ett
godkänt  betyg  är nödvändigt  för  att  klara
gymnasiestudierna. Att låta alla börja nationella
program kommer enbart att innebära en utslagning av
de elever som ligger efter redan från början. Vi
anser att någon form av förberedande program är
nödvändigt för att möta behovet hos de elever som
inte fått fullständiga betyg från grundskolan. Vi
menar också att det är viktigt att kvaliteten på det
individuella programmet ses över.


35. Individuella programmet (punkt 24) – c

av Sofia Larsen (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 24
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub24 yrkande 2
samt avslår motionerna
2001/02:Ub28 yrkande 5,
2002/03:Ub229 yrkande 3,
2002/03:Ub244 yrkandena 1, 2 och 4 samt
2002/03:Ub444 yrkande 11.

Ställningstagande

Centerpartiet  menar att det är förvånande att
regeringen är beredd att sänka förkunskapskraven
till gymnasiet då 15 % av förstaårseleverna i
gymnasieskolan finns på det individuella programmet.
En bättre fungerande grundskola är det enskilt
viktigaste steget för en gymnasieskola där fler
elever kan bli godkända och behöriga till högre
utbildning.


36. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv
(punkt 25) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 25 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub27 i denna del
samt avslår motionerna
2001/02:Ub28 yrkande 6 och
2001/02:Ub30 yrkande 2.

Ställningstagande

Moderaterna menar att skolan måste öppna sig mer för
samarbete och kontakter med andra verksamheter och
inte minst arbetslivet. Många gymnasieutbildningar
skulle bli bättre om samverkan mellan utbildning och
företag fungerade. En modern och verksamhetsanpassad
utbildning åstadkoms dock inte genom tillsättande av
en delegation. Vi menar att det krävs kontakter i
det dagliga arbetet och frimodighet  för olika
samverkansformer.


37. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv
(punkt 25) – fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 25 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub30 yrkande 2
samt avslår motionerna
2001/02:Ub27 i denna del och
2001/02:Ub28 yrkande 6.

Ställningstagande

Folkpartiet menar att gymnasiet har blivit för
teoretiskt. I dag når inte fyra av tio elever de
uppställda målen. Det måste finnas fler alternativ.
Elever  skall  kunna  få  en mer specialiserad
yrkesutbildning av god kvalitet. Vissa kärnämnen
skall  alla läsa, men de  skall  variera  med
programmets inriktning. Yrkesinriktade elever skall
inte behöva läsa samma kurser som de som vill vidare
till högskolan. De som är intresserade av vissa
hantverksyrken skall kunna gå en lärlingsutbildning
där en stor del av utbildningen förläggs till
arbetsplatsen. Elever som vill direkt till högskolan
efter gymnasiet skall kunna gå studieförberedande
program där de får fördjupa sig ordentligt i de
ämnen de väljer. Utbildningarna skall avslutas med
en yrkes-, lärlings- respektive studentexamen.


38. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv
(punkt 25) – kd

av Inger Davidson (kd) och Torsten Lindström
(kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 25 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub28 yrkande 6
samt avslår motionerna
2001/02:Ub27 i denna del och
2001/02:Ub30 yrkande 2.

Ställningstagande

Kristdemokraterna   har  länge  arbetat  för
arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan, en
fråga  som  nu  också regeringen uppmärksammat.
Samtidigt måste dock de problem som många skolor har
att ordna arbetsplatser som kan ta emot eleverna
diskuteras. Som arbetslivet ser ut i dag saknar
många företag möjligheter att helt utan ersättning
ta emot praktikanter från gymnasieskolan. Detta
problem måste lösas innan den arbetsplatsförlagda
utbildningen kan öka ytterligare.


39. Eftergymnasiala yrkesutbildningar (punkt
26) – fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 26 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub30 yrkande 15
samt avslår motion
2001/02:Ub28 yrkande 7.

Ställningstagande

Folkpartiet har föreslagit att en högre yrkesskola,
enligt amerikansk ”college”-modell, inrättas. Vid
dessa skolor skulle det vara möjligt att skaffa sig
en gedigen yrkesutbildning som inte har en direkt
koppling till akademisk forskning, ett krav som
gäller för traditionella högskoleutbildningar. Det
är en utbildning som både näringslivet och många
studerande efterfrågar.


40. Eftergymnasiala yrkesutbildningar (punkt
26) – kd

av Inger Davidson (kd) och Torsten Lindström
(kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 26 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub28 yrkande 7
samt avslår motion
2001/02:Ub30 yrkande 15.

Ställningstagande

Kristdemokraterna  menar   att  det  svenska
utbildningssystemet blir alltmer teoretiserat. De
praktiska ämnena får allt  mindre  utrymme och
värderas allt lägre. Vi anser att de praktiska
ämnena måste få ett större utrymme i skolan ända
från grundskolan upp till högskolan. Många elever
har ett stort praktiskt intresse och det  bör
stimuleras och inte hämmas i skolan. Vi vill därför
utveckla lärlingsprogrammen och de yrkesinriktade
programmen i gymnasieskolan. På dessa program skall
det vara möjligt men inte ett krav att läsa allmän
högskolebehörighet. Efter gymnasieskolan vill vi
inrätta en yrkeshögskola som är parallell med den
akademiska högskolan. Här skall  alla de olika
utbildningsvägar som regeringen nu skapar inrymmas.
Yrkeshögskolan  blir  en  naturlig  följd  på
gymnasieskolans yrkesinriktade program och kan lösa
rekryteringsproblemen för de många bristyrken som
finns i dag.


41. Kvalificerad yrkesutbildning (punkt 27) –
fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 27 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed delvis motion
2001/02:Ub29 yrkande 2.

Ställningstagande

Folkpartiet vill peka på att det är viktigt att så
många planerade utbildningar som möjligt verkligen
blir av. Det föreligger ett stort intresse för att
delta  i  utbildningar  som  anordnas inom den
kvalificerade yrkesutbildningen. Dessutom är behovet
av  välutbildad  arbetskraft  stort.  Eftersom
resurserna till den kvalificerade yrkesutbildningen
inte tycks motsvara behoven finns det anledning att
snarast se över resurstilldelningen.


42. Tillgången på lärare (punkt 28) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 28 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub27 i denna del
samt avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del,
2001/02:Ub30 yrkande 10 och
2002/03:Ub336 yrkande 1 i denna del.

Ställningstagande

Moderaterna menar att det, för att göra läraryrket
attraktivt och för att klara tillgången på duktiga
lärare, behövs ett nytt tänkande i den offentliga
skolmiljön.  Det  behövs en bättre arbetsmiljö,
stimulerande chefer och  plats  för  idéer och
kreativitet. Lönefrågor är viktiga men trivsel och
möjlighet till utveckling, både inom kollegiet och
gentemot eleverna, är nog så viktigt. Det är brister
i  mottagningen av nyutexaminerade  lärare  och
arbetsmiljön som gör att många lämnar läraryrket
direkt eller i förtid. Det gäller att ta vara på de
lärare som finns, att ta hand om de nyutexaminerade
och att finna nya vägar till kompetent personal om
lärarbehovet skall klaras. Ett sådant sätt är att
tillåta att undervisningen läggs ut på entreprenad.
Vi menar att reglerna för såväl kommunala som
fristående  skolor  måste  ge  skolorna  ökade
möjligheter  att  använda  specifik  kompetens
exempelvis genom undervisning på entreprenad. Det
pedagogiska ledningsansvaret är dock alltid skolans.


43. Tillgången på lärare (punkt 28) – fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 28 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motion
2001/02:Ub30 yrkande 10
samt avslår motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del,
2001/02:Ub27 i denna del och
2002/03:Ub336 yrkande 1 i denna del.

Ställningstagande

Folkpartiet menar att läraryrket tillåtits sjunka
alldeles för mycket i status under de senaste
decennierna.   För   att   höja  läraryrkets
attraktionskraft och status är det nödvändigt att
vidta åtgärder. Vi föreslår bl.a. fler karriärvägar,
högre     löner,    utvecklings-     och
fortbildningsmöjligheter,  fler  lektorat  och
införande av en lärarlegitimation. Sedan den nya
lärarutbildningen   infördes   har   antalet
förstahandssökande till lärarutbildningen minskat
dramatiskt. Detta är inte konstigt eftersom man
tagit bort flera lärarexamina och skapat en enhetlig
lärarexamen för alla, från  förskollärare  till
gymnasielärare.


44. Tillgången på lärare (punkt 28) – c

av Sofia Larsen (c).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 28
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservationen. Riksdagen bifaller
därmed motionerna
2001/02:Ub24 yrkande 1 i denna del och
2002/03:Ub336 yrkande 1 i denna del
samt avslår motionerna
2001/02:Ub27 i denna del och
2001/02:Ub30 yrkande 10.

Ställningstagande

Centerpartiet menar att det behövs fler vuxna i
skolan. Därför vill vi satsa rejält på skolan så att
fler lärare skall kunna anställas. Kommunen måste ta
sin del av ansvaret och se till att arbetsmiljön för
lärare förbättras. Skolan måste bli en attraktiv
arbetsplats för att fler skall attraheras av yrket
och att de redan yrkesverksamma skall orka jobba
kvar till pension. Lärarnas möjlighet att påverka
sin arbetssituation och hur resurserna fördelas
måste stärkas. Många är i dag stressade av den
ökande arbetsbördan men främst av att de inte kan
påverka situationen. Centerpartiet menar också att
det  måste  inrättas  bättre  karriär-  och
utvecklingsmöjligheter och att lärarcertifikat skall
införas. Regeringen bör återkomma till riksdagen med
ett förslag om hur man vill komma till rätta med
lärarbristen.

Särskilda yttrandenUtskottets  beredning  av ärendet har föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.


1. Styrningen av skolan (punkt 2) – fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Folkpartiet anser att det är viktigt att skolan är
likvärdig över hela landet. Detta är ett av målen
för skolans verksamhet och en viktig rättvisefråga
för Folkpartiet. Riksdagens revisorer har i sin
rapport Statens styrning av skolan visat att en
sådan likvärdighet inte råder eftersom det finns
stora skillnader mellan olika kommuner med avseende
på hur mycket resurser man satsar på skolan. Vi
menar  att  risken är stor att detta påverkar
förutsättningarna för en likvärdig utbildning.


2. Individuella utvecklingsplaner (punkt 7) –
fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Folkpartiet anser att olika elever har olika behov
och förutsättningar att lära  och därför också
behöver olika lång tid för att nå målen i ett ämne.
Det är elevens resultat och inte antalet timmar som
läggs ned på varje ämne i skolan som är det viktiga.
Att alla elever måste undervisas lika många timmar i
varje ämne är ett hinder för individens utveckling.
Varje elev måste få den tid han eller hon behöver
för att nå målen.


3. Individuella utvecklingsplaner (punkt 7) –
kd

av Inger Davidson (kd) och Torsten Lindström
(kd).

Kristdemokraterna har motionerat om individuella
studieplaner under flera år, och det är därför
glädjande att regeringen nu föreslår att sådana
skall   införas.   Vi   menar   också  att
utvecklingssamtalen är ett viktigt område när det
gäller att utveckla samarbetet mellan föräldrarna
och skolan. Tanken är att eleven, föräldrarna och
lärarna tillsammans skall göra upp en individuell
studieplan   som   omfattar   både   elevens
kunskapsutveckling och personliga utveckling. Vi
anser att den bör ha utformningen av ett kontrakt
där varje parts ansvar klart definieras. Det skall
följas upp regelbundet och elever, föräldrar och
lärare har ett gemensamt ansvar för att planen
fullföljs.


4. Skolverkets uppgifter (punkt 12) – fp

av Ana Maria Narti (fp) och Axel Darvik (fp).

Folkpartiet anser att Skolverket endast skall ha
kvar ett begränsat antal myndighetsuppgifter. Vi är
också    kritiska    till    den    nya
skolutvecklingsmyndigheten eftersom vi i stället
menar att det är dags att överlåta ansvaret för
skolans utveckling till skolorna själva i samarbete
med universitet och högskolor.


5. Anmälningsplikt (punkt 15) – v

av Britt-Marie Danestig (v).

Vänsterpartiet vill understryka behovet av att all
personal som arbetar i skolan får ett ansvar för att
till Skolverket anmäla uttalade missförhållanden som
allvarlig kränkande behandling av en eller flera
elever. Vi menar dock att det är rimligt att invänta
regeringens  behandling  av  Skollagskommitténs
betänkande innan vi föreslår att en sådan skyldighet
införs.


6. Förskola och skola i segregerade områden
(punkt 17) – v

av Britt-Marie Danestig (v).

Vänsterpartiet ser med stor oro på den ökande
segregationen i samhället. Skolan är ett viktigt
instrument för att skapa mötesplatser för elever med
olika social, etnisk och kulturell bakgrund. Sådana
möten är grunden för att utveckla förståelse och
tolerans  människor emellan. Forskningsrapporter,
bl.a. Välfärdsbokslutet, visar att förekomsten av
enskilda  skolor  och  det  fria  skolvalet  i
storstadsområdena    ytterligare    förstärker
segregationen och i vissa stycken dränerar skolor i
ytterområden på motiverade elever. För oss är det
viktigt att ”närhetsprincipen” är vägledande vid
urval.


7. Historia som kärnämne (punkt 18) – m, fp, kd

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m), Inger Davidson
(kd), Per Bill (m), Ana Maria Narti (fp), Axel
Darvik (fp) och Torsten Lindström (kd).

Vi har under flera år hävdat att historia bör bli
ett kärnämne i skolan. Ämnet bidrar med viktiga
kunskaper  och  är  betydelsefullt  i elevernas
demokratiska fostran. Trots detta är det en stor del
av  gymnasieskolans  elever som inte får någon
undervisning i ämnet alls. Vi anser att det är
glädjande att Gymnasiekommittén nu föreslagit att
historia skall bli ett kärnämne i gymnasieskolan.


8. Skolans demokratiska uppdrag (punkt 20) – kd

av Inger Davidson (kd) och Torsten Lindström
(kd).

Kristdemokraterna anser att det är en mänsklig
rättighet att få känna sig trygg. En nollvision mot
mobbning är för oss det enda tänkbara. Vi tror på
att använda vägar och metoder för att bekämpa
kränkande behandling som  fångar  upp det goda
exemplet, att hitta incitament och ge morötter för
att stärka
skol-, klass- och elevandan. Svensk skola bygger på
en värdegrund som har sitt ursprung i kristen
tradition och västerländsk humanism. Det är viktigt
att värdegrunden synliggörs i statliga dokument för
både förskola och skola så att skolan håller den
ömsesidiga respekten  mellan  människor levande.
Värdegrunden liksom demokratin måste hela tiden
vinnas på nytt. Om värdegrundsfrågan ständigt lyfts
fram i all undervisning skapas ett klimat där alla
bemöter varandra med respekt.


9. Kvaliteten i förskolan (punkt 21) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Vi menar att det är viktigt att följa utvecklingen
av kvaliteten inom förskolan. Efter införandet av
maxtaxan pekar undersökningar på att barnen är
längre i förskolan varje dag, och det finns också
risk för att fler barn skrivs in då förskolan har
blivit billigare. Om inte mer personal anställs
kommer personaltätheten att sjunka. Vidare leder
regeringens ensidiga inriktning mot förskolan, på
bekostnad av familjedaghem, föräldrakooperativ och
öppna förskolor, till att familjernas valfrihet att
välja barnomsorg begränsas.


10. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv
(punkt 25) – m

av Gunilla Carlsson i Tyresö (m) och Per Bill
(m).

Moderaterna anser att satsningarna på organiserat
lärande i arbetslivet (LIA) är bra, men att dessa
inte får innebära att arbetet för att åstadkomma en
modern lärlingsutbildning sätts åt sidan. En väl
fungerande lärlingsutbildning behövs som bygger på
en mer likvärdig ställning såväl mellan skola och
företag som mellan teori och praktik.


11. Eftergymnasiala yrkesutbildningar (punkt
26) – c

av Sofia Larsen (c).

För att möjliggöra lärande  som  passar  olika
människor är det viktigt med en bredd av olika
utbildningsvägar. Utbildningsinsatser behövs också
för alla branscher, inte minst för de mindre och
medelstora  företagens  vidareutveckling.  Den
kvalificerade yrkesutbildningen har visat sig fylla
ett stort behov. Samverkan med näringslivet och inte
minst utbildningsdelen ”Lärande i arbete” har visat
sig utomordentligt värdefulla. Den eftergymnasiala
utbildningen som är direkt  yrkesinriktad måste
stimuleras. I detta avseende är KY mycket positivt.
Tyvärr  har  regeringen  valt att dra ned  på
vuxenutbildningen   och   den   kvalificerade
yrkesutbildningen, något vi ser som häpnadsväckande
då efterfrågan och behoven  är  mycket  stora.
Centerpartiet satsar stort på vuxenutbildning. I vår
budgetmotion redovisar vi alla våra satsningar.


12. Tillgången på lärare (punkt 28) – kd

av Inger Davidson (kd) och Torsten Lindström
(kd).

Kristdemokraterna föreslår en rad åtgärder för att
komma till rätta med lärarbristen. En särskild
auktorisation av lärare, t.ex. en lärarlegitimation,
skulle  stärka  lärarnas  yrkesroll och status.
Nyutexaminerade lärare behöver också mer stöd, t.ex.
genom ett mentorsystem. Attraktionskraften hos yrket
skulle också öka genom att eftersatta delar i
läraryrket förbättras. Detta kan göras genom en
förändrad lönebild, mer flexibla arbetstider och
genom att låta lärare i högre grad än i dag slippa
administrativa och sociala uppgifter, säkerställa
rätten till kompetensutveckling samt lyfta fram och
öka karriärvägarna för lärare.


13. Tillgången på lärare (punkt 28) – v

av Britt-Marie Danestig (v).

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att åtgärder
vidtas för att förhindra att ytterligare lärarbrist
uppstår i ämnena matematik, teknik och naturkunskap.
Fler lärare i dessa ämnen behöver utbildas. För att
öka antalet tekniker och naturvetare, och för att vi
skall  fortsätta att vara i framkanten av den
industriella och innovativa utvecklingen, behövs ett
förändringsarbete både vad gäller tillgången på
lärare och själva undervisningen i skolan. Även
bristen på yrkeslärare och förskollärare är oroande.

Bilaga

Förteckning över behandlade förslagSkrivelsen


Regeringens skrivelse 2001/02:188 Utbildning
för kunskap och jämlikhet – regeringens
utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i
förskola, skola och vuxenutbildning


Regeringen  har  i skrivelse 2001/02:188 berett
riksdagen tillfälle att ta del av vad som anförts i
skrivelsen.


Förslagen


Förslag till riksdagen 2001/02:RR20 Riksdagens
revisorers förslag angående ITiS – en statlig
satsning på IT i skolan


Riksdagens revisorer har i förslag 2001/02:RR20
föreslagit

1. att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad Riksdagens revisorer har anfört i
avsnitt 3.1 om kostnader för kommunerna.

2. att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad Riksdagens revisorer har anfört i
avsnitt 3.2 om en sammanfattning av erfarenheterna
av ITiS och redovisning för riksdagen.


Förslag till riksdagen 2002/03:RR3 Riksdagens
revisorers förslag angående statens styrning av
skolan


Riksdagens revisorer  har i förslag 2002/03:RR3
föreslagit

1. att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad Riksdagens revisorer har anfört i
avsnitt  6  om  att  förutsättningarna  för
likvärdigheten analyseras.

2. att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad Riksdagens revisorer har anfört i
avsnitt 6 om att kommunernas möjligheter att
bedriva sin verksamhet analyseras.

3. att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad Riksdagens revisorer har anfört i
avsnitt  8  om  att  anmälningsplikt  vid
missförhållanden införs.

Motioner

Motioner med anledning av regeringens skrivelse
2001/02:188

2001/02:Ub24 av Sofia Jonsson m.fl. (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om reformer för rätt
till kunskaper, lokal makt och fler lärare.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
förkunskapskraven till gymnasieskolan bör finnas
kvar.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att kvalitetssäkra
förskolans verksamhet genom  att  dimensionera
barngrupperna i förskolan ur både barnens och
personalens perspektiv.

2001/02:Ub26 av Monica Green m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om föreningslivets ställning i
skolan.

2001/02:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att stärka kvaliteten i den
svenska skolan.

2001/02:Ub28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en skola för
kunskap och jämlikhet.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om familjedaghem och
öppna förskolor.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om åtgärder för
kvaliteten i förskolan.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om de kommunala
skolplanerna.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om det individuella
programmet.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  den
arbetsplatsförlagda utbildningen.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om det praktiska
kunnandet och en yrkeshögskola.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en självständig
myndighet för kvalitetsutvärdering.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen anförs om kommunens
utvärdering av de fristående skolorna.

2001/02:Ub29 av Elver Jonsson (fp):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att en utredning säkrar möjligheterna för
beredda kommuner som planerat KY-utbildningen att
denna kan fullföljas  och ges utrymme i det
regionala utbildningsutbudet.

2001/02:Ub30 av Ulf Nilsson och Yvonne Ångström
(fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en flexibel
grundskola.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en gymnasieskola
med alternativ.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs  om bibehållna
förkunskapskrav  till  gymnasiets  nationella
program.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att historia skall
bli ett kärnämne.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att gymnasiebetyg
vid antagningen  skall  viktas  efter  vilken
betydelse   de   har   för   den   sökta
högskoleutbildningen.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att krafttag måste
tas mot mobbningen.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att en nationell
skolpeng skall införas.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs  om att värna
valfriheten.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att inrätta en
nationell skolinspektion.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om åtgärder för att
komma till rätta med lärarbristen.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en förskola med
utbildad personal och tydliga mål.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om stöd till elever
med utländsk bakgrund.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i   motionen   anförs  om
kvalitetsutvecklingen av den högre utbildningen.

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om eftergymnasiala
yrkesutbildningar.

Motioner med anledning av Riksdagens revisorers
förslag 2002/03:RR3

2002/03:Ub1 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ett begränsat
skolverk.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ett nationellt
kvalitetsinstitut.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs  om  en intern
revision.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i   motionen  anförs   om
anmälningsskyldighet för personer verksamma inom
skolväsendet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av översyn
och analys av kommuners förutsättningar.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om specialdestinerade
statsbidrag.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en statligt
finansierad nationell skolpeng.

2002/03:Ub2 av Ulf Nilsson m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om införande av en
nationell skolpeng.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om inrättande av en
nationell skolinspektion.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att  införa
anmälningsplikt vid missförhållanden i skolor.

2002/03:Ub3 av Inger Davidson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
kvalitetsgranskningsnämnden skall avvecklas.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Skolverket bör
revidera de allmänna råden rörande kommunernas
egentillsyn.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att förordningen
om kvalitetsredovisning bör samordnas med kraven
på redovisning i kommunallagen.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att göra en
översyn  av den skriftliga dokumentationen  i
skolväsendet.


Motioner från allmänna motionstiden 2002


2002/03:Ub203 av Sten Tolgfors (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att inget barn
skall behöva lämna grundskolan med mindre än
erforderliga baskunskaper.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om införande av en
individuell kunskapsrätt.

2002/03:Ub204 av Sten Tolgfors (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att landets
kommunala   skolor  skall  omvandlas  till
självständiga enheter, där medarbetarna med fullt
ansvar för verksamhetens  utveckling  har att
besluta om skolans angelägenheter.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att hur de
nationella riktlinjerna och målen för skolans
verksamhet  skall  uppnås  skall  avgöras  av
respektive skola.

2002/03:Ub209 av Sten Tolgfors (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om god utbildning som
en central del i en fungerande välfärdspolitik.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att tillgång till
god utbildning är en grundläggande rättighet för
alla svenska barn och ungdomar.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att alla barn och
ungdomar  skall  erbjudas  möjlighet  till en
individuellt anpassad utbildning.

2002/03:Ub229 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs  om  att  det
individuella programmet skall avskaffas och att
godkända betyg i svenska (svenska som andraspråk),
engelska eller matematik skall vara standardkrav
för att få börja i gymnasieskolan.

2002/03:Ub244 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om att det
individuella programmet skall avskaffas och att
godkända betyg i svenska (svenska som andraspråk),
engelska eller matematik skall vara standardkrav
för att få börja i gymnasieskolan.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om att det i
särskilda fall skall vara möjligt att skapa en
anpassad gymnasieutbildning.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att resurserna för
det individuella  programmet  förs  över till
grundskolan och att elever med svårigheter ges
stöd också i gymnasieskolan.

22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om tillgång till
dator med Internet för alla elever.

2002/03:Ub281 av Henrik von Sydow (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som i motionen anförs om en skola för verklig
jämlikhet.

2002/03:Ub298 av Bo Lundgren m.fl. (m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att göra alla
skolor till fria självständiga skolor.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om rätten till
individuell studieplan.

2002/03:Ub329 av Håkan Juholt m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  individuella
utvecklingsplaner för alla skolelever.

2002/03:Ub336 av Maud Olofsson m.fl. (c):

1. Riksdagen begär hos regeringen förslag till
reformer för rätt till kunskaper, lokal makt och
fler lärare i enlighet med vad i motionen anförs.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att skollagen
skrivs om med utgångspunkt i att en individuell
kunskapsrätt skall införas.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  i  motionen anförs om att
individuella utvecklingsplaner införs från årskurs
1.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som i motionen anförs om att inrätta
ett kunskapskontrakt.

2002/03:Ub387 av Matilda Ernkrans m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att initiera ett arbete för
förenklade former för uppföljning, kontroll och
styrning på lokal nivå inom förskola och skola.

2002/03:Ub393 av Monica Green (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om skolans ansvar för att
förmedla kunskaper till eleverna om vad demokrati
innebär  och  om vikten av att  använda  sina
demokratiska rättigheter.

2002/03:Ub410 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl.
(m):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om målstyrning.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om individanpassad
studieplan.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om minskat politiskt
inflytande.

2002/03:Ub417 av Alf Svensson m.fl. (kd):

19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om rollfördelningen i
den målstyrda skolan.

2002/03:Ub444 av Torsten Lindström m.fl. (kd):

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att kvaliteten på
det individuella programmet ses över.

2002/03:K326 av Johan Löfstrand och Matilda Ernkrans
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om ökade möjligheter för
demokratiska politiska organisationer att verka i
skolor och högskolor.

2002/03:K383 av Gustav Fridolin (mp):

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om skolans betydelse
för en levande, hållbar demokrati.

2002/03:Ju214 av Sten Tolgfors (m):

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen  anförs  om  skolans
undervisning   i   samhällskunskap    och
demokratifrågor.

2002/03:Sf226 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vikten av tydliga
mål och utvärderingar i skolan.

2002/03:Sf332 av Sten Tolgfors m.fl. (m):

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om införande av en
individuell kunskapsrätt för alla skolbarn.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om lärare och
rektorers möjlighet att styra skolan och välja
dess inriktning och profilering.

18. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om avsaknaden av en
likvärdig skola i alla delar av landet.

2002/03:N302 av Ingegerd Saarinen och Lotta N
Hedström (mp):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om strategier för att
förändra attityden till utbildning, kunskap och
skolan i sig.
Tillbaka till dokumentetTill toppen