Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Kvalitet i förskolan, m.m.

Betänkande 2004/05:UBU3

Utbildningsutskottets betänkande2004/05:UBU3

Kvalitet i förskolan, m.m.

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande proposition
2004/05:11 Kvalitet i förskolan och motionsyrkanden
i  anslutning  till  denna.  Därtill  behandlas
motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2003
och den allmänna motionstiden 2004.

Propositionen redovisar regeringens förslag samt
bedömningar när det gäller förskolans kvalitet och
utveckling. Regeringen avser att under år 2005
återkomma till  riksdagen  med  den lagtekniska
utformningen av ett flertal förslag som redovisas i
propositionen. Detta skall ske i förslaget till ny
skollag  med  anledning  av  Skollagskommitténs
betänkande - Skollag för kvalitet och likvärdighet
(SOU 2002:121).

I propositionen behandlas förslag till lag om
ändring i skollagen (1985:1100) samt förslag till
fördelning  av statsbidrag  till  kommuner  för
personalförstärkning i förskolan.
Motionsyrkandena handlar om förskolans läroplan,
språkförskolor, kvalitetsaspekter  inom förskolan
såsom   gruppstorlek   och   personaltäthet,
kvalitetsredovisning   och   tillsyn   samt
arbetsmiljölagens tillämpning i förskolan. Dessutom
behandlas frågor om val mellan olika former av
barnomsorg, utveckling av familjedaghem samt öppen
förskola.
Utskottet föreslår bifall till propositionen och
avslag  på samtliga motionsyrkanden  bl.a.  med
hänvisning   till   propositionen,   tidigare
ställningstaganden,  pågående  utredning  eller
beredning.
I betänkandet finns en gemensam reservation från
Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de
gröna. Därutöver finns reservationer från ett eller
flera av dessa partier. Därtill finns särskilda
yttranden  av  Folkpartiet,  Miljöpartiet  och
Vänsterpartiet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut1. Avslag på propositionen

Riksdagen avslår motion
2004/05:Ub1 yrkande 1.
Reservation 1 (m)

2. Pedagogisk utveckling genom lek

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub438 yrkandena 1 och 2,
2004/05:Ub2 yrkandena 2-4 samt
2004/05:Ub4 yrkandena 1 och 2.
Reservation 2 (m) - motiveringen
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

3. Värdegrunden i förskolans läroplan

Riksdagen avslår motion
2003/04:Ub438 yrkande 8.
Reservation 5 (kd)

4. Mål i förskolan

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 5 samt
2004/05:Ub3 yrkande 9.
Reservation 6 (fp)

5. Pedagogisk barnskola

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub276 yrkande 23 och
2004/05:Ub1 yrkandena 4, 5 och 7-11.
Reservation 7 (m)

6. Jämställdhet i förskolan

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub4 yrkande 9,
2004/05:Ub328,
2004/05:Ub406 yrkande 1 samt
2004/05:A321 yrkande 10.
Reservation 8 (m) - motiveringen
Reservation 9 (c)

7. Språkförskolor

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 14 samt
2004/05:Ub3 yrkande 10.
Reservation 10 (fp)

8. Modersmålsundervisning

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub4 yrkande 10 samt
2004/05:Sf360 yrkande 10.
Reservation 11 (m) - motiveringen
Reservation 12 (c)

9. Samverkan mellan förskola och föräldrar

Riksdagen avslår motion
2003/04:Ub416 yrkande 15.
Reservation 13 (m) - motiveringen
Reservation 14 (fp)

10. Förslag om fördelning av statsbidrag till
kommuner för personalförstärkning i
förskolan

Riksdagen  antar  regeringens  förslag  i
proposition 2004/05:11 såvitt avser statsbidrag
till  kommuner  för  personalförstärkning  i
förskolan.   Därmed   bifaller   riksdagen
propositionen punkt 2.

11. Barngruppers storlek i förskolan

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub379 yrkandena 1 och 2,
2003/04:Ub392 yrkande 1,
2003/04:Ub416 yrkande 6,
2003/04:Ub438 yrkandena 5 och 6,
2003/04:Sf404 yrkande 26,
2004/05:Ub2 yrkande 5,
2004/05:Ub3 yrkande 1 samt
2004/05:Ub4 yrkande 3.
Reservation 15 (m) - motiveringen
Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (kd)
Reservation 18 (c)

12. Personaltäthet i förskolan

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 13 samt
2004/05:Ub3 yrkande 3.
Reservation 19 (fp)

13. Personalens kompetens

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 1,
2003/04:So205 yrkande 3,
2004/05:Ub1 yrkandena 2 och 3,
2004/05:Ub2 yrkandena 7 och 8,
2004/05:Ub3 yrkandena 2, 4, 5 och 11 samt
2004/05:Ub4 yrkande 4.
Reservation 20 (m)
Reservation 21 (fp)
Reservation 22 (kd)
Reservation 23 (c)

14. Arbetsmiljölagen i förskolan

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub438 yrkande 13 samt
2004/05:Ub4 yrkande 11.
Reservation 24 (kd, c)

15. Kommunens uppgiftsskyldighet

Riksdagen  antar  regeringens  förslag  i
proposition 2004/05:11 till lag om ändring i
skollagen (1985:1100). Därmed bifaller riksdagen
propositionen punkt 1.

16. Tillsynsansvar för de fristående
förskolorna

Riksdagen avslår motion
2003/04:Ub438 yrkande 9,
2004/05:Ub2 yrkande 12 och
2004/05:Ub3 yrkande 8.
Reservation 25 (m, fp)
Reservation 26 (kd)

17. Kvalitetsredovisningar

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 7,
2003/04:Ub438 yrkande 3,
2003/04:Sf404 yrkande 25 och
2004/05:Ub2 yrkande 6.
Reservation 27 (m) - motiveringen
Reservation 28 (fp)
Reservation 29 (kd)

18. Rätt till förskola för barn till
föräldralediga och arbetslösa

Riksdagen avslår motion
2004/05:Ub402.

19. Förskolans öppettider

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub421,
2004/05:Ub277 samt
2004/05:Ub367.

20. Taxebestämmelser

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkandena 8 och 9,
2003/04:Ub506 samt
2003/04:Sf404 yrkande 23.
Reservation 30 (m) - motiveringen
Reservation 31 (fp)
Reservation 32 (kd)

21. Stödet till barnfamiljerna
Riksdagen avslår motion
2004/05:Sf363 yrkandena 25, 28 och 29.
Reservation 33 (m, kd)

22. Föräldrars möjlighet att själva ta hand
om sina barn

Riksdagen avslår motion
2004/05:Ub435 yrkande 1.
Reservation 34 (kd)

23. Begäran om att regeringen verkställer
riksdagens tillkännagivande angående
mångfald inom barnomsorgen

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub1 yrkande 12,
2004/05:Ub2 yrkande 1,
2004/05:Ub3 yrkande 13,
2004/05:Ub4 yrkande 5 samt
2004/05:Sf363 yrkande 27.
Reservation 35 (m, fp, kd, c, mp)

24. Föräldrars val mellan familjedaghem och
förskola

Riksdagen avslår motion
2003/04:Ub444 yrkande 2.
Reservation 36 (m, c)

25. Föräldrars val mellan olika förskolor

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub430 och
2004/05:K459 yrkande 11.
Reservation 37 (m, fp, kd, c)

26. Skyldighet för kommuner att erbjuda
familjedaghem

Riksdagen avslår motion
2004/05:Ub2 yrkande 10.
Reservation 38 (kd)

27. Möjlighet till kombination av olika
former av barnomsorg

Riksdagen avslår motion
2004/05:Ub1 yrkande 6.
Reservation 39 (m)

28. Kommunala folkomröstningar om barnomsorg

Riksdagen avslår motion
2004/05:Sf363 yrkande 26.
Reservation 40 (kd)

29. Tillstånd att driva förskoleverksamhet

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub4 yrkande 6 och
2004/05:Sf363 yrkande 33.
Reservation 41 (m, fp, kd, c)

30. Kommunala bidrag till enskild
förskoleverksamhet

Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Ub3 yrkande 6,
2004/05:Ub230 yrkande 6.
2004/05:Ub257,
2004/05:Sf363 yrkande 31 samt
2004/05:So395 yrkande 7.
Reservation 42 (m, fp, kd, c)

31. Säkra familjedaghemmens fortlevnad

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 12,
2004/05:Ub1 yrkande 13,
2004/05:Ub2 yrkande 9 samt
2004/05:Ub4 yrkande 7.
Reservation 43 (m, fp, kd, c)

32. Familjedaghemmen som förskoleform

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 11,
2003/04:Ub438 yrkande 10,
2003/04:Ub444 yrkande 1 samt
2004/05:Ub3 yrkande 7.
Reservation 44 (fp)
Reservation 45 (kd)

33. Öppna förskolans betydelse för barn,
föräldrar och familjedaghem

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub438 yrkande 11,
2004/05:Ub3 yrkande 12 samt
2004/05:Ub4 yrkande 8.
Reservation 46 (m, fp, kd, c)

34. Öppna förskolans betydelse

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Sf400 yrkande 3,
2003/04:Sf404 yrkande 27 och
2004/05:Sf354 yrkande 3.
Reservation 47 (m, fp, kd, c)

35. Öppna förskolan som en viktig del i en
flexibel barnomsorg

Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Ub438 yrkande 12 och
2004/05:Ub2 yrkande 11.
Reservation 48 (m, fp, kd, c)

36. Reglering av öppna förskolor i
lagstiftningen

Riksdagen avslår motion
2003/04:Ub330.

37. Översyn av lagstiftningen för
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen

Riksdagen avslår motion
2003/04:Ub425.


Stockholm den 30 november 2004

På utbildningsutskottets vägnar


Jan Björkman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jan
Björkman (s), Britt-Marie Danestig (v), Ulf Nilsson
(fp), Inger Lundberg (s), Majléne Westerlund Panke
(s), Agneta Lundberg (s), Inger Davidson (kd), Nils-
Erik Söderqvist (s), Margareta Pålsson (m), Louise
Malmström (s), Ana Maria Narti (fp), Sofia Larsen
(c), Sören Wibe (s), Tobias Billström (m), Mikaela
Valtersson  (mp), Christer Adelsbo (s) och Ewa
Björling (m).
2004/05

UbU3


Redogörelse för ärendetÄrendet och dess beredning


I detta betänkande behandlas regeringens proposition
2004/05:11 Kvalitet i förskolan och motioner som
väckts med anledning av propositionen eller under
allmänna motionstiden 2003 eller 2004.
Skollagskommittén  överlämnade i december 2002
betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet
(SOU 2002:121). I kommitténs uppdrag ingick bl.a.
att utreda om, och i så fall föreslå hur, förskolan
kan bilda en egen skolform. Kommittén hade vidare i
uppdrag att analysera och definiera de termer som
används  i  skollagen,  t.ex.  skola/skolform,
undervisning och pedagogisk verksamhet. Förslagen i
betänkandet kommer att behandlas i en proposition
som regeringen avser att förelägga riksdagen under
år 2005.
En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har
på departementschefens uppdrag utrett möjligheterna
till  utökat  och  reellt  barn-,  elev-  och
föräldrainflytande i förskola, fritidshem, skola och
vuxenutbildning. Arbetsgruppens rapport har titeln
Var-dags-inflytande  i  förskola,  skola  och
vuxenutbildning (Ds 2003:46).
I augusti 2003 beslutade regeringen tillkalla en
delegation med främsta uppgift att lyfta fram,
förstärka  och  utveckla  jämställdhetsarbetet i
förskolan (dir. 2003:101).
I regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet
i  förskola,  skola  och vuxenutbildning  (skr.
2001/02:188) aviserades att regeringen avsåg att ta
initiativ för att införa kvalitetsredovisningar i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. I november
2002 remitterades en inom Utbildningsdepartementet
upprättad promemoria i frågan, Skyldighet att lämna
uppgifter om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
(U2002/4328/S).
I 2004 års ekonomiska  vårproposition  (prop.
2003/04:100) aviserade regeringen att ett riktat
statsbidrag till kommunerna för att utöka personalen
i förskolan med 6 000 personer skulle införas 2005
samt att regeringen avsåg att återkomma med en
förskoleproposition under hösten 2004, där stödets
närmare utformning skulle komma att presenteras.
Regeringens bedömningar och förslag i ovanstående
frågor redovisas i proposition 2004/05:11 Kvalitet i
förskolan.

Propositionens huvudsakliga innehåll


I  propositionen föreslås att regeringen  genom
ändringar i skollagen (1985:1100) skall bemyndigas
att meddela föreskrifter  för  uppföljning  och
utvärdering   av   förskoleverksamheten   och
skolbarnsomsorgen. Regeringen redovisar sin avsikt
att införa en skyldighet för kommunerna att upprätta
kvalitetsredovisningar för förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen.

Regeringen föreslår i propositionen också vilka
särskilda villkor som skall gälla för det nya
statsbidraget  till  personalförstärkningar  inom
förskolan. Bidraget skall fördelas varje år med
barnomsorgsmodellen    i    det   kommunala
skatteutjämningssystemet som grund. För att få del
av bidraget skall en kommun använda bidraget så att
personaltätheten  i  förskolan ökar jämfört med
kommunens genomsnittliga personaltäthet under åren
2003 och 2004.
Utskottets övervägandenFörskoleverksamhet är en samlande beteckning på
verksamheter som riktar sig till barn som inte
börjat skolan. Förskoleverksamheten bedrivs, enligt
2 a kap. 2 § skollagen, i form av förskola,
familjedaghem och kompletterande förskoleverksamhet
(öppen förskola).


Avslag på propositionen


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå Moderaternas förslag om
att propositionen skall avslås.
Jämför reservation 1 (m).

Propositionen

I  proposition 2004/05:11 Kvalitet i  förskolan
redovisar regeringen förslag samt bedömningar när
det gäller förskolans kvalitet och  utveckling.
Regeringen avser att under år 2005 återkomma till
riksdagen med den lagtekniska utformningen av ett
flertal förslag som redovisas i propositionen. Detta
skall ske i samband med förslag till ny skollag med
anledning av Skollagskommitténs betänkande - Skollag
för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121).

Propositionen innehåller dels förslag till ändring
i skollagen (1985:1100), dels förslag om fördelning
av   statsbidrag   till   kommuner   för
personalförstärkning i förskolan.
Skollagen  (1985:1100)  föreslås ändrad enligt
följande:
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg föreslås
omfattas av 5 kap. 11 § skollagen. Detta ges en
uttrycklig skrivning i 1 kap. 1 §. Skolhuvudmannens
skyldighet  att  lämna sådana  sakuppgifter  om
skolverksamheten och sådan verksamhetsredovisning
som behövs för uppföljning  och utvärdering av
verksamheten  regleras i 5 kap. 11  §.  Denna
skyldighet föreslås nu också omfatta kommunen för
uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten
och skolbarnsomsorgen. Ändringen föreslås träda i
kraft den 1 april 2005.
I  2004  års ekonomiska vårproposition (prop.
2003/04:100) beräknades medel till ett statsbidrag
för  personalförstärkningar  i  förskolan.  I
budgetpropositionen för år 2005 (prop. 2004/05:1)
föreslås   att   medel   anvisas    till
personalförstärkningar i förskolan. I föreliggande
proposition föreslås formerna för hur detta bidrag
skall fördelas. Bidraget skall fördelas varje år med
barnomsorgsmodellen    i    det   kommunala
skatteutjämningssystemet som grund. Kommunen måste,
för att få del av bidraget, använda detta för att
öka personaltätheten  i  förskolan  jämfört med
kommunens genomsnittliga personaltäthet under år
2003 och år 2004. I kommuner med ett minskande antal
inskrivna barn i förskolan kan bidraget användas
till att öka personaltätheten genom att behålla
redan anställd personal. Under åren 2005 och 2006
kan upp till 25 % av bidraget få användas till
personalkostnader för att motverka en minskning av
personaltätheten i kommuner med ett ökat antal
inskrivna barn. Statens skolverk föreslås få i
uppgift att administrera och följa upp stödet.

Motionen

Moderaterna yrkar i motion 2004/05:Ub1 yrkande 1
avslag på propositionen.  Moderaterna anser att
propositionen  innehåller  alltför  få  konkreta
förslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  föreslår  att  riksdagen   avslår
motionsyrkandet.


Förskolans mål, värdegrund och
uppdrag


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkanden som rör
pedagogisk utveckling genom lek, värdegrunden
i förskolans läroplan, mål i förskolan, lek
och   omsorg,   pedagogisk   barnskola,
jämställdhet,    språkförskolor    och
modersmålsstöd samt samverkan mellan förskola
och föräldrar.
Utskottet  anger  som  grund  tidigare
ställningstagande, gällande bestämmelser samt
pågående beredningsarbete.
Jämför reservationerna 2 (m), 3 (kd), 4 (c),
5 (kd), 6 (fp), 7 (m), 8 (m), 9 (c), 10 (fp),
11 (m), 12 (c), 13 (m) och 14 (fp).

Pedagogisk utveckling genom lek


Motionerna

Kristdemokraterna anför i  motion  2003/04:Ub438
yrkande 1 att barnomsorg är en omsorgsfråga snarare
än en utbildningsfråga. Det är viktigt att hävda
barnens rätt att få vara barn och deras rättighet
att få utrymme för lek och omsorg. Barnomsorgen får
inte bli en skola för de minsta utan skall i första
hand erbjuda trygghet, närhet och värme för de
minsta barnen. Det finns ingen anledning att stressa
barnen i syfte att göra dem redo för grundskolan,
skriver Kristdemokraterna. I samma motions yrkande 2
framförs vikten av att små barn skall få leka fritt.
Barnomsorg utanför hemmet bör ha hög kvalitet och
innebära såväl stimulans och pedagogisk utveckling
som fri lek  och omsorg med barnen. I motion
2004/05:Ub2 yrkande 2 framför Kristdemokraterna att
regeringens intention att lägga förslag om förskolan
som en egen skolform riskerar  att ytterligare
förstärka förskolans karaktär av skola. Motionärerna
befarar att detta får negativa konsekvenser för
barnen. I samma motions yrkande  3 anförs att
begreppet  undervisning  inte  bör användas  om
förskolans verksamhet. Omsorg och den fria leken får
stå tillbaka för det formella lärandet, skriver
motionärerna. Att förskolans verksamhet skall styras
av en rektor ger också samma associationer till
skola i stället för förskola, menar samma motionärer
i yrkande 4.

Centerpartiet anför i motion 2004/05:Ub4 yrkande 1
vikten av en valfri förskola av hög kvalitet som är
till för alla, där barnen får pedagogisk utveckling
genom  leken. Barnomsorg utanför  hemmet  måste
innebära såväl fri lek och omsorg som pedagogisk
utveckling. I samma motions yrkande 2 framförs att
pedagogiken i förskolan skall grundas på lusten för
lärandet genom lek.

Utskottets ställningstaganden

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  avslår
motionsyrkandena.

Förskolan är en frivillig pedagogisk verksamhet
för  barn mellan 1 och 5 år, vars  föräldrar
förvärvsarbetar eller studerar eller är arbetslösa
eller föräldralediga samt för barn som har ett eget
behov av verksamheten. Sedan den 1 januari 2003 har
alla barn rätt till 525 avgiftsfria timmar per år i
förskolan fr.o.m. höstterminen det år de fyller fyra
år (allmän förskola).
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, utgår från en
ansvarsfördelning där staten anger de övergripande
målen och riktlinjerna för förskolan och kommunerna
svarar för genomförandet. Läroplanen överensstämmer
till sin struktur i huvudsak med skolans läroplaner.
Avsikten är att de tre läroplanerna skall länka i
varandra utifrån  en  gemensam syn på kunskap,
utveckling  och lärande. Läroplanen  bygger  på
skollagen (1985:1100). I dess 2 a kap. 1-12 §§ finns
de  grundläggande   bestämmelserna   om  hur
förskoleverksamheten skall utformas.
Förskolans uppdrag så som det är formulerat i
läroplanen är bl.a. annat att stimulera  barns
utveckling och lärande. Verksamheten skall utgå från
en helhetssyn på barn och barns behov och utformas
så att omsorg och  lärande  bildar en helhet.
Förskolan skall främja gemenskap barnen emellan och
vara trygg, utvecklande och lärorik för alla barn
som deltar, utifrån vars och ens förutsättningar.
Leken har haft och har stort utrymme i förskolan. I
propositionen inför införandet av läroplanen för
förskolan (prop. 1997/98:93 s. 21) konstateras bl.a.
att lek leder till social kompetens, att de sociala
lekreglerna  som  samförstånd, ömsesidighet  och
turtagande som krävs för att leken skall fortgå är
grundläggande demokratiska principer samt att barnet
i den viktiga rolleken eller låtsasleken tränar sig
att gå in i tänkta sammanhang. Vidare konstateras
att ett medvetet bruk av leken bör ingå i förskolans
pedagogiska verksamhet.
Skolverket har nyligen genomfört en nationell
utvärdering av förskolan, publicerad i rapporten
Förskola i brytningstid, Rapport 239, 2004.  I
rapporten konstateras bl.a. att vissa enkätsvar
tyder på att synen på förskolans uppdrag kan ha
förändrats och att tyngdpunkten förskjutits mot
lärande.
Utskottet anser att den svenska förskolan erbjuder
barn en god pedagogiskt stimulerande miljö för
utveckling och lärande på lekens grund.

Värdegrunden i förskolans läroplan


Motionen och utskottets ställningstagande

Kristdemokraterna anser i sin motion 2003/04:Ub438
yrkande 8 att värdegrundsarbetet i förskolan bör
utvecklas och att basen för värdegrunden därför bör
föras in i förskolans läroplan. I läroplanen för
grundskolan  fastslås  basen för vårt samhälles
värdegrund. Läroplanen för förskolan bör, enligt
motionärerna, innehålla samma skrivningar. Förskolan
skall  liksom  skolan   förmedla  samhällets
grundläggande värden till barnen. Barn måste få lära
sig förstå vad som är rätt och fel, hur vi skall
bete  oss mot varandra samt öva sin empatiska
förmåga, anser motionärerna.

U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandet.
Förskolans värdegrund formuleras i läroplanen för
förskolan. Verksamheten i förskolan skall utgå från
grundläggande värderingar om demokrati och respekt
för andra människor. Människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors
lika  värde,  jämställdhet  mellan  könen  samt
solidaritet med svaga och utstötta är värden som
förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.
Utskottet har tidigare flera gånger behandlat och
avstyrkt motionsyrkanden beträffande utformning av
text  om  värdegrunden i förskolans läroplan i
jämförelse med motsvarande text i skolans läroplaner
(bet. 2002/03:UbU9  s.  22).  Utskottet har då
konstaterat att det i betänkandet om införandet av
en läroplan för förskolan (SOU 1997:157) inte fanns
någon hänvisning till den etik som förvaltas av
kristen  tradition.  Detta  mötte  inte  några
invändningar under remissbehandlingen av förslaget.
De remissinstanser  som  kommenterade kommitténs
förslag till formulering av förskolans värdegrund,
var i huvudsak positiva.
Utskottet instämmer med motionären om vikten av
ett aktivt värdegrundsarbete i tidig ålder. Detta är
också tydligt utsagt i läroplanen. Såsom framförts
vid  tidigare  behandling av frågan anser inte
utskottet att riksdagen bör begära den ändring av
läroplanen för förskolan som motionären önskar.

Mål i förskolan


Motionerna och utskottets ställningstaganden

Folkpartiet framför i motion 2003/04:Ub416 yrkande 5
samt i motion 2004/05:Ub3 yrkande 9 att mål att
uppnå bör införas i förskolan samt att tydliga mål
bör införas för den allmänna förskolan. Det skall
finnas mål som är anpassade efter varje barn i
förskolan. Dessa bör vara av två slag, dels mål som
anger  inriktningen  på  förskolans  pedagogiska
verksamhet  och  som  uttrycker  en  önskad
kvalitetsutveckling, mål att sträva mot, dels mål
som uttrycker vad varje barn skall ha uppnått när
det lämnar förskolan. Folkpartiet föreslår även att
det i läroplanen utformas en särskild beskrivning av
vilka mål den allmänna förskolan skall uppnå. Det
är, anser motionärerna, av yttersta vikt att den
allmänna  förskolan  har  ännu  mer pedagogiskt
strukturerad och medvetet planerad verksamhet än
övrig förskoleverksamhet.

U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandena.
Utskottet har flera gånger tidigare behandlat
yrkanden om målformuleringar i förskolans läroplan
(senast  i  bet.  2002/03:UbU9  och  i  bet.
2002/03:UbU3).  Allmän  förskola är en del  av
förskolans  verksamhet  och  ingen  särskild
verksamhetsform.  Förskolans  uppdrag   enligt
läroplanen är att erbjuda barnen en verksamhet som
skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn
som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god
pedagogisk  verksamhet  där omsorg, fostran och
lärande bildar en helhet. Läroplanen för förskolan
innehåller till skillnad från läroplanen för det
obligatoriska  skolväsendet endast  en  typ  av
verksamhetsmål, nämligen  mål  att  sträva mot.
Barnomsorg och skola-kommittén föreslog i  sitt
betänkande (SOU 1997:21) även mål att uppnå.
I propositionen rörande läroplanen för förskolan
(prop. 1997/98:93 s.  18)  samt  i  utskottets
betänkande (1997/98:UbU16 s. 9) erinrades om att
avsikten med mål att uppnå i skolan är att de skall
kunna  utvärderas  och  utgöra grunden för  en
resultatbedömning. I förskolan är det inte det
enskilda barnets resultat som skall utvärderas och
inga betyg eller omdömen skall utfärdas. Förskolan
är en pedagogisk verksamhet i vilken barn kan börja
vid olika åldrar och delta under olika lång tid.
Förskolan skall vara trygg, utvecklande och lärorik
för alla barn som deltar, utifrån vars och ens
förutsättningar. Mål att uppnå ansågs av denna
anledning inte böra införas i förskolans läroplan.
Utskottet har samma uppfattning som tidigare i
dessa frågor och avstyrker därför motionsyrkandet.

Barnskola


Motionerna och utskottets ställningstaganden

I motion 2003/04:Ub276 yrkande 23 begär Moderaterna
förslag om en pedagogisk förskola. Alla föräldrar
som så önskar skall kunna få tillgång till en
pedagogisk förskola för sina barn där de får lära
sig grunderna till att läsa, räkna och skriva. Denna
allmänna icke obligatoriska förskola med pedagogiskt
innehåll  skall  vara  förenlig  med  andra
barnomsorgslösningar, skriver Moderaterna. I motion
2004/05:Ub1 yrkandena 4,  5  och  7-11 framför
Moderaterna  förslag  om  frivillig, kostnadsfri
barnskola för 3-6-åringar (yrkande 4). Barn har
olika behov och förutsättningar. Föräldrarna måste
bestämma  hur  avvägningen  mellan  omsorg  och
pedagogisk verksamhet skall se ut för deras barn
(yrkande  5).  Barnskolan  och  den  nuvarande
förskoleklassen borde vara en självklar väg till en
flexibel, elevanpassad skolstart (yrkande 7). I
yrkande 8 föreslås målstyrning av barnskolan och
yrkandena 9 och 10 behandlar kvalitetsredovisningar
för respektive kvalitetsutvärdering av barnskolan.
Moderaterna menar också att etableringsfrihet för
barnskolan måste råda (yrkande 11).

U t s k o t t e t  föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandena.
Skolverket konstaterar i sin rapport Förskola i
brytningstid att  en  alltför stor betoning på
formellt lärande kan få negativa konsekvenser samt
att detta inte ligger i linje med läroplanens
intentioner. Utvärderingen visar att förskolan i
vissa kommuner har en uttalat skolförberedande roll,
där enskilda barns utveckling inom olika områden
kartläggs, observeras och  dokumenteras  i ökad
omfattning,   ofta   i   s.k.   individuella
utvecklingsplaner  och med skolan som förebild.
Skolverket menar att det finns en risk att sådana
planer i praktiken fokuserar på barnets brister och
blir  ett instrument för normalisering, utifrån
förväntningar på vad barn skall kunna vid en viss
ålder.  Utskottet delar den  uppfattningen  och
föreslår att yrkandet angående pedagogisk förskola
avslås.

Jämställdhet i förskolan


Propositionen

Regeringen bedömer att jämställdhetsarbetet  har
betydelse för förskolans kvalitet. Förskolan skall
ge varje flicka och pojke samma möjlighet att
utveckla sin fulla potential som människa, skriver
regeringen.

Regeringen påminner om att jämställdhet är en
demokrati- och maktfråga. För ett verkningsfullt
jämställdhetsarbete behövs kunskap och kompetens.
Kunskaperna i förskolan om hur könsmönster skapas
och upprätthålls bör därför, enligt regeringens
bedömning,  breddas  och  fördjupas.  Förskolans
jämställdhetsarbete måste både till innehåll och
verksamhet tydligare inriktas mot att  förändra
könsmönster och traditionella könsroller.

Motionerna

Centerpartiet anför i motion 2004/05:Ub4 yrkande 9
angående vikten av jämställdhet i förskolan att
jämställdhet måste växa fram inom verksamheten.
Arbetet med jämställdhet måste börja i tidig ålder.
Folkpartiet föreslår i motion 2004/05:Ub406 yrkande
1 att såväl kommunala som fria förskolor skall
omfattas   av   obligatoriska   feministiska
jämställdhetsplaner. Miljöpartiet begär i motion
2004/05:A321 yrkande 10 att regeringen verkar för
att jämställdhetsarbetet i skolan stimuleras så att
normbrytande arbete på sikt blir en naturlig del av
förskoleverksamheten och att pojkar uppmärksammas på
samma villkor som flickor i detta arbete. I motion
2004/05:Ub328 (s) påminns om behovet av samlevnads-
och sexualundervisning i förskolan.

Utskottets ställningstaganden

Utskottet föreslår att  riksdagen  skall  avslå
motionsyrkandena.

Utskottet anser, i likhet med regeringen, att
arbetet för ökad jämställdhet inom förskolan är
mycket angeläget för förskolans utveckling.
Målet  för jämställdhetsarbetet finns  tydligt
formulerat  i  de  nationella  styrdokumenten.
Förskolans  verksamhet   skall   utformas  i
överensstämmelse  med  grundläggande  nationella
värden. Kommunerna ansvarar för att förskolepersonal
har kunskap om de föreskrifter som gäller för
förskolan. Av förskolans läroplan, Lpfö 98, framgår
att jämställdhet mellan könen tillhör de värden som
förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.
Regeringen fattade den 14 augusti 2003 beslut att
tillsätta en jämställdhetsdelegation (dir. 2003:101)
i syfte att uppmärksamma, intensifiera och utveckla
arbetet med jämställdhet mellan könen i förskolan.
Uppdraget gäller  både kommunala och fristående
förskolor. Pojkars och flickors livsutrymme får,
enligt regeringen, inte begränsas av könsspecifika
normer  och  värderingar.  Delegationen  för
jämställdhet  i förskolan påbörjade  arbetet  i
december 2003. Uppdraget löper t.o.m. den 30 juni
2006. Delegationens uppgift är att lyfta fram,
förstärka  och  utveckla  jämställdhetsarbetet i
förskolan genom att bl.a. fördela  medel  till
jämställdhetsprojekt. Delegationen skall också lyfta
fram goda exempel på insatser i Sverige och i andra
länder för att stimulera fler män att söka sig till
utbildningar med inriktning mot barn och arbete i
förskolan samt att aktivt arbeta för att behålla män
som redan arbetar i förskolan. Delegationen skall
också välja ut och dokumentera ett antal förskolors
jämställdhetsarbete och sprida dessa kunskaper och
erfarenheter,  sammanställa  den  kunskap  om
jämställdhet och genus som finns i dag och se till
att den når ut i förskolan samt identifiera det
kunskapsbehov som finns när det gäller förskolans
arbete med jämställdhet. Dessutom skall delegationen
undersöka vilken utbildning  i genuskunskap och
jämställdhet som blivande förskollärare får ta del
av på lärarhögskolorna. Delegationen skall också
föreslå lämpliga insatser för hur ett långsiktigt
jämställdhetsarbete för förskolan skall utvecklas
och stärkas.
För delegationens arbete avsätts sammanlagt 12,5
miljoner kronor under perioden den 1 december 2003
till den 30 juni 2006 (prop. 2003/04:1 utg.omr. 16
s. 68). Delegationen för jämställdhet i förskolan
har hittills delat ut 2,5 miljoner till 18 projekt
för jämställdhetsarbete i förskolan.
Sedan år 2002 finns särskilda medel avsatta för
att  utbilda  pedagogiska  resurspersoner  i
jämställdhet och genuskunskap. Målet har varit att
det år 2004 skall finnas minst en sådan resursperson
i varje kommun. Utbildningen bedrivs på uppdrag av
Myndigheten för skolutveckling av de nationella
värdegrundscentrumen  vid  Göteborgs  och  Umeå
universitet.  Denna  utbildning  omfattar  både
förskolan och grund- och gymnasieskolan.

Utskottet avvisar förslaget om feministiska
jämställdhetsplaner mot bakgrund av att
Delegationen för jämställdhet i förskolan som
ovan nämnts har till uppgift att föreslå
lämpliga insatser för hur ett långsiktigt
jämställdhetsarbete för förskolan skall
utvecklas och bedrivas.


Mångkulturell förskola


Propositionen

Regeringen bedömer att läroplanen för förskolan
(Lpfö 98) bör förtydligas när det gäller förskolans
mångkulturella uppdrag i syfte att stärka barns
språk- och identitetsutveckling. Det bör också anges
att ett mål för förskolan att sträva mot är att
varje barn med annat modersmål än svenska får stöd
att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på
svenska som på sitt modersmål. Regeringen avser att
föreslå införandet av sådana mål.

Motionerna

Folkpartiet pekar i motionerna 2003/04:Ub416 yrkande
14 samt 2004/05:Ub3  yrkande 10 på behovet av
särskilda språkförskolor  för  barn  med  andra
modersmål än svenska. I språkförskolorna skall man
arbeta medvetet med svenska språket på olika sätt,
t.ex. genom sånger, rim och ramsor. Språkförskolorna
bör utgöra en del av den allmänna förskolan och
därmed  vara avgiftsfria,  skriver  motionärerna
vidare.

Centerpartiet anför i motionerna 2004/05:4 yrkande
10  samt  2004/05:  Sf360  yrkande  10  att
modersmålsundervisning bör påbörjas i förskolan. I
motionerna framförs att språkinlärningen har stor
betydelse   för   barnens   inlärning   och
identitetsutveckling samt att flerspråkighet är en
ovärderlig resurs.

Utskottets ställningstagande

Utskottet  anser  att  riksdagen  bör  avslå
motionsyrkandena.

Utskottet behandlade yrkande angående språkskola
även våren 2003 (bet. 2002/03:UbU9 s. 24 f.). Den
s.k.  storstadssatsningen  har  inneburit  att
förskoleverksamhet  i  ett  antal kommuner  och
stadsdelar har kunnat byggas ut och utvecklas med
statligt stöd. Medel har bl.a. använts till att
erbjuda barn från tre år förskola på deltid, ofta
med språklig  inriktning.  Förskola  har därvid
erbjudits på barnets eget modersmål. Barn med annat
modersmål  än  svenska har på detta sätt fått
möjlighet att både utveckla sin svenska och behålla
sitt modersmål.
Regeringen  har  givit   Myndigheten   för
skolutveckling i uppdrag att genom åtgärder som
myndigheten bedömer lämpliga främja utvecklingen i
förskolor och skolor i områden präglade av social
och etnisk segregation med syfte att en större andel
av eleverna i dessa områden skall nå målen för
utbildningen. Förskolans,  förskoleklassens  samt
fritidshemmens  roll  i  detta sammanhang skall
särskilt beaktas. Myndighetens utvecklingsinsatser
skall ske i nära samarbete och dialog med kommuner
och övriga skolhuvudmän.
Skollagskommittén föreslog i sitt betänkande att
en bestämmelse införs i skollagen om skyldighet för
huvudmännen att bidra till att barnen i förskolan
får  möjlighet  att  utveckla  sitt  modersmål.
Skollagskommitténs betänkande bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.  Regeringen  aviserar  i
propositionen att förskolans mångkulturella uppdrag
kommer att förtydligas för att stärka barns språk-
och identitetsutveckling. I läroplanen skall också
ett nytt mål att sträva mot för förskolan införas,
nämligen att varje barn med annat modersmål än
svenska får stöd att utveckla sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Utskottet  delar  regeringens  uppfattning  att
förskolans mångkulturella uppdrag bör förtydligas
och ser mycket positivt på de förslag som aviseras i
propositionen.
Det torde för övrigt inte finnas något hinder inom
ramen för befintlig lagstiftning för en kommun att
starta den typ av språkförskola som förespråkas i
Folkpartiets motioner.

Samverkan mellan föräldrar och förskola


Propositionen

Regeringen anser i propositionen  att samverkan
mellan  hem  och  förskola bör stärkas. Utöver
fortlöpande samtal vid  dagliga möten samt mer
organiserade föräldraaktiviteter i förskolan, bör
personal och barnets vårdnadshavare minst en gång
varje halvår genomföra utvecklingssamtal. Lärarna
bör, enligt regeringen, ha det övergripande ansvaret
för utvecklingssamtalets genomförande. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen, i samband med
den aviserade propositionen angående förslag till
skollag, med förslag till lagtext om en utvecklad
samverkan mellan hem och förskola.

Motionen och utskottets ställningstagande

Folkpartiet framför i motion 2003/04:Ub416 yrkande
15 att samverkan mellan förskolan och föräldrarna
bör  stärkas.  Det  skall  finnas  tid  för
utvecklingssamtal  där  föräldrar  och  personal
diskuterar barnets utveckling och hur den bäst kan
främjas. Det är också viktigt att samarbetet mellan
föräldrar och personal ständigt utvärderas.

U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
yrkandet om tillkännagivande.
Utskottet anser att samarbetet med föräldrarna
till barnen på förskolan är en viktig del av
förskolepersonalens  arbete.  I  läroplanen  för
förskolan (Lpfö 98) finns riktlinjer för detta
arbete. Där anges bl.a. att alla som arbetar i
förskolan skall visa respekt för föräldrarna och
känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull
relation mellan förskolans personal och barnens
familjer. Föräldrarna skall ha möjlighet att vara
med och påverka verksamheten. Förskolan måste också
vara  tydlig i fråga om mål och innehåll för
verksamheten för att möjliggöra ett inflytande för
både barn och föräldrar.
Utskottet anser att samarbetet mellan förskolan
och hemmet är en av grundstenarna för att skapa de
bästa förutsättningar för att barnet skall kunna
utvecklas rikt och mångsidigt.

Kvalitet i förskolan


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör anta regeringens förslag om hur
statsbidrag   till   kommunerna   för
personalförstärkningar  i förskolan  skall
fördelas.  Riksdagen  bör  vidare  anta
regeringens förslag till lag om ändring i
skollagen (1985:1100).
Riksdagen bör avslå yrkanden avseende olika
kvalitetsaspekter  av förskoleverksamheten,
såsom  storlek  på  barngrupper   och
personaltäthet  i  förskolan, uppföljning,
arbetsmiljölagen m.m. Utskottet hänvisar till
propositionen,  ansvarsfördelningen  mellan
stat  och kommun, gällande  bestämmelser,
pågående  beredningsarbete  och  planerade
åtgärder.

Jämför reservationerna 15 (m), 16 (fp), 17
(kd), 18(c), 19 (fp), 20 (m), 21 (fp), 22 (kd),
23 (c), 24 (kd, c), 25 (fp), 26 (kd), 27 (m),
28 (fp) och 29 (kd).


Barngruppers storlek och personaltäthet i
förskolan


Propositionen

I  2004  års  ekonomiska vårproposition  (prop.
2003/04:100) beräknades medel till ett statsbidrag
för  personalförstärkningar  i  förskolan.  I
budgetpropositionen för år 2005 (prop. 2004/05:1)
föreslås   att   medel   anvisas    till
personalförstärkningar i förskolan.

Ett särskilt statsbidrag till kommunerna föreslås
i budgetpropositionen för år 2005 införas fr.o.m.
detta år för att möjliggöra anställningar av 6 000
fler förskollärare, barnskötare och annan personal i
förskolan.
Bidraget är treårigt och för 2005 avsätts 1
miljard kronor. De därpå följande åren avsätts 2
miljarder kronor per år. Därefter skall medlen
inordnas i det generella statsbidragssystemet. Målet
med  personalförstärkningen  är  att  förbättra
kvaliteten i förskolan och minska barngruppernas
storlek.
I proposition 2004/05:11 föreslås nu formerna för
hur statsbidraget skall fördelas. Bidraget skall
fördelas varje år med barnomsorgsmodellen i det
kommunala skatteutjämningssystemet som grund.
Kommunen måste, för att få del av bidraget,
använda detta för att  öka  personaltätheten i
förskolan  jämfört  med kommunens genomsnittliga
personaltäthet under år 2003 och år 2004. I kommuner
med ett minskande antal inskrivna barn i förskolan
kan bidraget användas till att öka personaltätheten
genom att behålla redan anställd personal. Under
åren 2005 och 2006 kan upp till 25 % av bidraget få
användas till personalkostnader för att motverka en
minskning av personaltätheten i kommuner med ökat
antal inskrivna barn. Statens skolverk föreslås få i
uppgift att administrera och följa upp stödet.

Motionerna

Flera partier anser att det bör införas någon form
av reglering angående barngruppernas  storlek i
förskolan. I motion 2003/04:Ub416 yrkande 6 samt i
motion 2004/05:Ub3 yrkande 1 förespråkar Folkpartiet
en ändring i skollagen syftande till att en maxgräns
sätts för gruppernas storlek i förskolan. Inga
barngrupper med 0-3-åringar föreslås vara större än
maximalt 15 barn. En maximigräns för större barn
föreslås sättas vid 20 barn.

I  motionerna 2003/04:Ub379  yrkande  1  samt
2003/04:Ub438 yrkande 5 föreslår Kristdemokraterna
att Skolverket bör få i uppdrag  att  utforma
nationella allmänna råd för barngruppers storlek i
förskolan. Staten bör på detta sätt ange vägledande
riktlinjer för kommunerna.
Kristdemokraterna anser i motion 2003/04:Sf404
yrkande 26 att ett tak för barngruppernas storlek
bör läggas fast. Varje kommun bör åläggas att lägga
fast ett tak för barngruppernas storlek för olika
åldersgrupper.   Skolverket   skall,   enligt
motionärerna, ange riktlinjer för detta. Enligt
partiets  motion  2004/05:Ub2  yrkande  5  bör
Skolverkets allmänna råd ange att det bör vara högst
15 barn per grupp för tre-femåringar och högst 12
barn i småbarnsgrupper. Även i motion 2003/04:Ub379
yrkande 2 framför Kristdemokraterna en skyldighet
för kommunerna att i samråd  med personal och
föräldrar införa en maxgräns för barngruppernas
storlek i kommunen. Varje kommun bör efter sina
förutsättningar   forma   sin   verksamhet.
Kristdemokraterna  föreslår  även  i  motion
2003/04:Ub438 yrkande 6 att kommunerna bör åläggas
att sätta upp gränser för barngruppernas storlek.
Centerpartiet  anser  i motionerna 2003/04:Ub392
yrkande  1  samt  2004/05:Ub4  yrkande  3  att
barngruppernas storlek bör utgå från barnens och
personalens  perspektiv.  På  detta  sätt  kan
verksamheten kvalitetssäkras. Barngrupperna får inte
vara större än att  varje enskilt barn känner
trygghet.

I motion 2003/04:Ub416 yrkande 13 samt i motion
2004/05:Ub3  yrkande  3 framför Folkpartiet att
personaltätheten i förskolorna  bör öka till i
genomsnitt en anställd per fem barn.  Det  är
angeläget  att  personaltätheten  inte heller i
enskilda grupper väsentligen understiger denna nivå,
menar motionärerna.

Utskottets ställningstaganden

Utskottet   föreslår  att  riksdagen  bifaller
regeringens  förslag  rörande  statsbidrag  till
kommuner för personalförstärkningar i förskolan.

Utskottet föreslår vidare, med hänvisning till vad
regeringen  skriver  i  propositionen  angående
kvalitetsarbetet i förskolan, att riksdagen avslår
motionsyrkandena om barngruppernas storlek och om
personaltätheten i förskolan.
Skolverket  anger  i  sin rapport Förskola i
brytningstid. Nationell utvärdering av förskolan
(Rapport 239 2004) att det är relativt vanligt att
kommunerna har fattat egna beslut om normer för
gruppstorlek, men att grupperna i dessa kommuner
inte är mindre än i de kommuner som inte infört
sådana normer (s. 69). Det kan, enligt Skolverket,
tyda på att taken satts så högt att de i praktiken
inte fått några större praktiska konsekvenser.

Personalens kompetens


Propositionen

Regeringen anser att det i förskolan bör finnas
lärare med lärarexamen som har det övergripande
ansvaret  för barnens utveckling  och  lärande.
Därutöver kan det finnas annan personal med sådan
utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling
och lärande främjas. Barnskötare utgör här, enligt
regeringen, en viktig grupp. Vidare anser regeringen
att det bör klargöras att huvudmannen skall ha
ansvar för att personalen ges möjligheter till
kompetensutveckling. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen med förslag till lagtext på detta
område  i  den aviserade propositionen till ny
skollag.

Motionerna och utskottets ställningstagande

Moderaterna framför i motion 2004/05:Ub1 yrkande 2
angående utbildningen av förskollärare att en mycket
lång akademisk utbildning  gör förskolläraryrket
mindre attraktivt än tidigare i förhållande till mer
välavlönade lärartjänster. I samma motions yrkande 3
framförs att barnskötares insatser behövs och är
värdefulla.

I motion 2003/04:Ub416 yrkande 1 anför Folkpartiet
att läroplanen för förskolan bör ändras så att det
tydligt framgår att den  pedagogiskt  utbildade
personalen  skall  vara  huvudansvarig  för den
pedagogiska   verksamheten   i   förskolan.
Förskollärarnas kompetens är värdefull och måste tas
till vara. I motion 2004/05:Ub3 yrkande 2 anförs att
personalförstärkning bör ske genom att utbildad
personal  anställs. Det är, enligt Folkpartiet,
viktigt att  slå  fast att andelen pedagogiskt
utbildad personal måste öka i förskolan. I samma
motions  yrkande  4  föreslås  att en särskild
förskollärarutbildning skall införas. Det behövs en
särskild förskollärarlinje för att ge yrket en egen
identitet, menar motionärerna. I motion 2004/05:Ub3
yrkande  5  skriver   Folkpartiet  att  en
förskollärarlegitimation  bör  införas  för  att
tydliggöra att vem som helst inte kan göra en
förskollärares jobb. Detta förutsätts höja yrkets
status. I samma motions yrkande 11 anförs att
målsättningen skall vara att två tredjedelar av dem
som arbetar med barn på en förskola är utbildade
förskollärare. Folkpartiet vill  att  regeringen
upprättar en tidsplan för hur detta mål skall kunna
uppnås.
Kristdemokraterna  anför  i motion 2004/05:Ub2
yrkande 7 angående personalen i förskolan att det
behövs både människor som har rätt utbildning och
som är intresserade av att arbeta inom barnomsorgen.
I yrkande 8 samma motion anförs att barnskötarnas
roll inom barnomsorgen måste uppvärderas.
Centerpartiet framför i motion 2004/05:Ub4 yrkande
4 att det måste finnas utrymme för fortbildning,
kompetensutveckling  och  vidareutbildning  för
förskolans personal.
I motion 2003/04:So205 (m) yrkande 3 föreslås att
personalen inom förskolan får kompetensutveckling
inom näringslära och kosthållning. I motionen anförs
att tre av fyra barn som är på förskolan hela dagen
får i sig för lite näring samtidigt som alltfler
barn är överviktiga. Enligt motionen beror detta på
att en stor del av personalen i förskolan saknar
längre utbildning om kosthållning och näringslära.
U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandena.
Utskottet  instämmer i att det är en viktig
förutsättning för läroplanens genomförande att det
finns tillgång på utbildad personal,  även  om
begreppet kompetens kan innefatta fler aspekter än
utbildning. Utskottet anser att såväl förskollärare
som barnskötare behövs i förskolan. Det är viktigt
att olika kompetenser kan bidra till förskolans
utveckling.
Skollagskommittén  (Skollag  för kvalitet  och
likvärdighet, SOU 2002:121) har lämnat förslag om
att ansvaret för undervisningen i förskolan skall
åvila personal med lärarutbildning. Förslaget bereds
för närvarande.
Regeringen bedömer som ovan nämnts i propositionen
att det bör finnas lärare med lärarexamen som har
det övergripande ansvaret för barnens utveckling och
lärande samt att det därutöver kan finnas annan
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
barnens utveckling och lärande främjas. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen med förslag på
detta område i samband med förslag till ny skollag.
Utskottet förutsätter att denna kommer att stimulera
utvecklingen av arbetslag där olika yrkesgruppers
kompetens tas till vara.
Vad gäller frågan om kompetensutveckling inom
näringslära och kosthållning förutsätter utskottet
att  kommunerna  beaktar behovet av sådan inom
insatserna för personalutveckling.

Arbetsmiljölagen


Motionerna och utskottets ställningstagande

I  motion  2003/04:Ub438  yrkande  13  anför
Kristdemokraterna att arbetsmiljölagen även skall
omfatta förskolebarn. Motionärerna menar att barnens
arbetsmiljö  måste  tas på större allvar. Även
Centerpartiet anför i motion 2004/05:Ub4 yrkande 11
att förskolebarn skall omfattas av arbetsmiljölagen.
I motionen pekas på att dagens stora barngrupper
bl.a. kan leda till en orimligt hög ljudnivå.

U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandet.
Skolan  anses  vara   en  arbetsplats  i
arbetsmiljölagens mening och elever likställs med
arbetstagare såvitt  gäller väsentliga delar av
arbetsmiljölagen samt anslutande författningar. Barn
i förskoleverksamhet och  skolbarnsomsorg  anses
däremot falla utanför lagens tillämpningsområde.
Skollagskommittén föreslog i sitt betänkande (SOU
2002:121) ett utvidgat utbildningsbegrepp, som även
innefattar  förskolan  och  skolbarnsomsorgen.
Regeringen beslutade i juni 2004 att tillsätta en
särskild utredare (dir. 2004:91) med uppdrag att
bl.a. utreda frågan om tillämpningsområdet  för
arbetsmiljölagen bör utvidgas till att också omfatta
barn i förskola och fritidshem. Utredaren skall
redovisa uppdraget senast den 1 mars 2006.
Utskottet avstyrker därför motionsyrkandena.

Kvalitetsredovisning och tillsyn


Propositionen och utskottets ställningstagande

Regeringen  bedömer  att  för  att  stärka
kvalitetsarbetet  bör en skyldighet införas att
upprätta     kvalitetsredovisning      för
förskoleverksamheten   och   skolbarnsomsorgen.
Skyldigheten på den kommunala nivån bör omfatta
kvalitetsredovisning för samtliga verksamhetsformer
inom förskoleverksamhet  och skolbarnsomsorg. På
verksamhetsnivå  bör varje förskola  och  varje
fritidshem upprätta kvalitetsredovisning. Enskild
verksamhet bör behandlas på motsvarande sätt som
kommunal.

I propositionen erinras om uppdraget till Statens
skolverk att ta fram allmänna råd om kvalitet i
förskolan, vilket bör leda till att verksamheten
förtydligas utifrån nationella krav och mål samt
kunna leda till ett reellt stöd för kvalitetsarbetet
i  förskolan.  Uppdraget  skall  redovisas till
regeringen senast den 17 januari 2005.
Regeringen föreslår vidare vissa ändringar av
skollagen  (1985:1100).  Förskoleverksamhet  och
skolbarnsomsorg föreslås omfattas av 5 kap. 11 §
skollagen. Detta ges en uttrycklig skrivning i 1
kap. 1 §. Skolhuvudmannens skyldighet att lämna
sådana sakuppgifter om skolverksamheten och sådan
verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning
och utvärdering av verksamheten regleras i 5 kap. 11
§. Denna skyldighet föreslås nu också  omfatta
kommunen  för  uppföljning  och  utvärdering av
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april
2005.
U t s k o t t e t föreslår att riksdagen antar
regeringens förslag till lag om ändring i skollagen.

Motionerna och utskottets ställningstagande

Kristdemokraterna  föreslår i motion 2004/05:Ub2
yrkande 12 att Skolverket skall ha tillsynsansvar
för de fristående skolorna. Denna ordning  bör
upprätthållas dels för att garantera likvärdighet
oberoende av driftsform, dels för att det föreligger
en  konkurrenssituation  mellan  kommuner  och
fristående anordnare av förskoleverksamhet. I motion
2003/04:Ub438 yrkande 9 skriver Kristdemokraterna
att  Skolverket,  inte  kommunerna,  bör  ha
tillsynsansvar  över  de fristående förskolorna.
Folkpartiet anför i motion 2004/05:Ub3 yrkande 8 att
kommunen inte skall vara den instans som är ansvarig
för att utvärdera barnomsorg som bedrivs av andra
huvudmän.

U t s k o t t e t föreslår att riksdagen, med
hänvisning till beredningen av Skollagskommitténs
förslag, avslår motionsyrkandena.

Folkpartiet föreslår i motion 2003/04:Ub416 yrkande
7 att förskolor skall bli skyldiga att lämna in
kvalitetsredovisningar till Skolverket. Förslaget
syftar till att genom denna åtgärd höja kvaliteten i
förskolorna. Kristdemokraterna  anför  i  motion
2004/05:Ub2 yrkande 6 att en kvalitetssatsning bör
göras på barnomsorgen för att stärka verksamheten. I
motion  2003/04:Ub438   yrkande  3  föreslår
Kristdemokraterna  ett  tillägg  i  Skolverkets
kvalitetsbegrepp som fokuserar på hur barn och
föräldrar   upplever  verksamhetens  kvalitet.
Kristdemokraterna  framför  också  i  motion
2003/04:Sf404  yrkande  25  vikten  av  att
förskoleverksamheten utvecklas så att en hög och
jämn kvalitet kan säkerställas. Insikten om barns
behov måste finnas och få styra både när det gäller
planering av olika omsorgsformer, gruppstorlekar och
kontinuitet i omsorgen, skriver motionärerna.

U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandena med hänvisning till propositionen
och det arbete som pågår angående kvalitetsarbetet i
förskolan.

Tillgänglighet och avgifter i
förskolan


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkanden rörande
taxe- och avgiftsfrågor samt om barnomsorg på
obekväm arbetstid. Utskottet hänvisar till
ansvarsfördelningen mellan stat och kommun,
gällande    bestämmelser,    tidigare
ställningstagande    samt    pågående
beredningsarbete.

Jämför reservationerna 30 (m), 31 (fp) och 32
(kd).

Motioner och utskottets ställningstaganden

Taxebestämmelser för förskolan tas upp i flera
motioner.  Kristdemokraterna  anser  i  motion
2003/04:Sf404 yrkande 23 att kommunerna bör åläggas
att utforma och införa deltidstaxa i minst tre
nivåer  under  taket  för  barnomsorgsavgifterna
(maxtaxan).  Den  som  nyttjar  den  offentligt
finansierade barnomsorgen mindre skall inte betala
lika mycket som den som nyttjar den i större
utsträckning,  menar Kristdemokraterna. I motion
2003/04:Ub506 (s) förespråkas att hela förskolan
skall vara avgiftsfri. Barnomsorgen måste få kosta
samt vara  tillgänglig  för alla, skriver man.
Folkpartiet anför i motion 2003/04:Ub416 yrkande 8
att en reform på sikt bör göras med innebörden att
även treåringar  kostnadsfritt får gå i allmän
förskola tre timmar om dagen. I samma motion yrkande
9 framförs att föräldrar som anlitar heldagsomsorg
för sina barn inte skall få sänkta avgifter under de
tre timmar som den allmänna förskolan varar. För att
bekosta kvalitetsökningar i förskolan bör de barn
för vilka den allmänna förskolan bara utgör en del
av tiden i förskolan inte få sänkta avgifter under
de tre timmar som den allmänna förskolan varar. Med
de låga avgifter som nu införts i barnomsorgen är
detta inte nödvändigt, skriver Folkpartiet. I motion
2004/05:Ub402 (s) påminns om alla barns rätt till
barnomsorg.

U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandena.
Utskottet har tidigare (bl.a. 2001/02:UbU1 s. 43)
uttalat sig angående differentierade avgifter inom
barnomsorgen. Utskottet menade bl.a. att maxtaxa med
låga och enhetliga avgifter skulle komma att medföra
att barnens närvarotider blir mindre splittrade och
att verksamheten i förskolan  och fritidshemmet
lättare  kan  läggas  upp  utifrån  pedagogiska
överväganden.  En  låg avgift kommer också att
innebära en avsevärd standardhöjning för merparten
av alla barnfamiljer. Utskottet uttalade också att i
och med reformen närmar sig förskolan den princip
som knappast någon ifrågasatt för skolan - att
verksamheten skall vara avgiftsfri samt tillgänglig
och likvärdig för alla. Utskottet har ingen annan
uppfattning nu.
Om  kommunernas skyldighet att erbjuda allmän
förskola utvidgas till att även omfatta treåringar
medför  detta enligt finansieringsprincipen  att
staten måste tillskjuta ytterligare medel.

I motion 2003/04:Ub421 (s) påpekas behovet av att
göra barnomsorgen tillgänglig för dem som arbetar
under kvällar och helger för att skapa ett reellt
inflytande  för  arbetstagarna över arbetstidens
förläggning.  Småbarnsföräldrar  med  obekväma
arbetstider  diskrimineras  härvidlag,  enligt
motionärerna.  Även  motion  2004/05:Ub367  (s)
förespråkar åtgärder för att se till att även
föräldrar med obekväm arbetstid skall få tillgång
till god kvalitativ kommunal barnomsorg. I motion
2004/05:Ub277 (s) begärs att samtal bör initieras
med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet
om  förutsättningarna  för  att  kunna  erbjuda
barnomsorg också för sjuka barn.

U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandet.
Rätt till förskoleverksamhet för arbetslösas barn
infördes den 1 juli 2001 och för föräldraledigas
barn den 1 januari 2002. Den 1 januari 2003 infördes
allmän avgiftsfri förskola för alla barn fr.o.m.
höstterminen det år barnet fyller fyra år med 525
timmar om året. Förskolan har därmed närmat sig den
princip som gäller i skolan, dvs. att verksamheten
skall vara avgiftsfri, tillgänglig och likvärdig för
alla.
I regleringsbrevet för år 2003 fick Skolverket i
uppdrag att genomföra en studie på nationell nivå av
barnomsorg på s.k. obekväm arbetstid. Uppdraget
redovisades i mars 2003. I studien konstateras att
drygt varannan kommun, ca 150 kommuner, ordnar
omsorg till barn som har föräldrar som arbetar på
kvällar, nätter eller helger. Den vanligaste formen
är nattöppna förskolor, men även familjedaghem och
omsorg i hemmet förekommer. I ett sextiotal av alla
kommuner finns ett större behov av barnomsorg på
dessa tider än vad som kan tillgodoses.

Val mellan olika former av
barnomsorg


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkanden rörande
val mellan olika  former  av barnomsorg,
skyldighet  för  kommuner  att  erbjuda
familjedaghem,   etableringsfrihet   för
förskolor m.m.

Jämför reservationerna 33 (m, kd), 34 (kd), 35 (m, fp,
kd, c, mp), 36 (m,c), 37 (m, fp, kd, c), 38
(kd), 39 (m), 40 (kd), 41 (m, fp, kd, c) samt
42 (m, fp, kd, c).

Valfrihet inom barnomsorgen


Propositionen

Regeringen skriver i propositionen att kommunen bör
sträva  efter  att  tillgodose  vårdnadshavarnas
önskemål om dessa önskar familjedaghem i stället för
förskola.  Föräldrarnas  möjligheter  att  välja
familjedaghem som omsorgsform för sina barn bör,
enligt regeringens bedömning, stärkas. Kommunen bör
sträva efter att tillgodose föräldrarnas önskemål.
Detta bör komma till uttryck i skollagen. Någon
ovillkorlig skyldighet att erbjuda familjedaghem bör
dock, enligt regeringens uppfattning, ej åläggas
kommunerna. Omsorgsformen bygger bl.a. på att det
finns dagbarnvårdare att tillgå i kommunen. Så länge
det finns en efterfrågan på dagbarnvårdare bör dock
kommunerna sträva efter att hålla en beredskap av
familjedaghem tillgängliga som motsvarar behovet.

Motionerna och utskottets ställningstagande

I motion 2004/05:Sf363 yrkandena 25, 28 och 29 anför
Kristdemokraterna  att   dagens   stöd  till
barnfamiljerna strider mot principer som rättvisa,
valmöjligheter,   flexibilitet    och   god
fördelningspolitik      (yrkande      25).
Subsidiaritetsprincipen bör vara utgångspunkt för
familjepolitiken, dvs. beslut som rör familjen,
såsom t.ex. barnomsorg, skall fattas av familjen
själv.  Staten  och  kommunen skall  underlätta
familjens val, men inte styra det (yrkande 28).
Staten  bör  skapa  ekonomiska  och  praktiska
förutsättningar för val mellan olika och flexibla
barnomsorgsformer. Maxtaxan förstärker ekonomin för
dem som väljer offentligt finansierad barnomsorg.
Maxtaxan bör, enligt Kristdemokraterna, kompletteras
med barndagar och kommunalt vårdnadsbidrag som ökar
föräldrarnas handlingsfrihet  (yrkande 29). Även
motion 2004/05:Ub435 (kd) yrkande 1 förespråkar att
föräldrarna skall ges större möjlighet att själva ta
hand om sina barn.

I  ett flertal motioner, nämligen 2004/05:Ub1
yrkande  12, 2004/05:Ub2 yrkande 1, 2004/05:Ub3
yrkande 13, 2004/05:Ub4 yrkande 5 samt 2004/05:
Sf363 yrkande 27, begär Moderaterna, Folkpartiet,
Kristdemokraterna och Centerpartiet att regeringen
verkställer riksdagens tillkännagivande  angående
mångfald inom barnomsorgen enligt riksdagsprotokoll
2002/03:98.
Ytterligare ett flertal motionsyrkanden gäller
möjlighet till valfrihet i barnomsorgen. I motion
2003/04:Ub444 (s) yrkande 2 skriver motionärerna att
det är viktigt att värna om föräldrars val mellan
familjedaghem och förskola. Motionärerna pekar på
att det i en del kommuner inte finns någon utvecklad
valmöjlighet  om  man  vill ha förskola  eller
familjedaghem för sitt barn. Det är viktigt att
tillgodose föräldrarnas önskemål om vilken form av
verksamhet de vill ha för sitt barn,  skriver
motionärerna. Föräldrars val mellan olika förskolor
behandlas i motionerna  2004/05:Ub430  (s)  och
2004/05:K459 (mp) yrkande 11. I det sistnämnda
yrkandet anförs att ökad mångfald innebär att fler
familjer hittar en barnomsorg som de tror på och som
fungerar för dem. Alla kommuner måste bli skyldiga
att lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet, om
verksamheten uppfyller de krav som ställs.
I motion 2004/05:Ub2  yrkande  10 förespråkar
Kristdemokraterna en skyldighet för kommuner att
erbjuda familjedaghem. Moderaterna anför i motion
2004/05:Ub1 yrkande 6 att det inom barnomsorgen
måste finnas valfrihet samt kombinationsmöjligheter
av barnomsorg. I motionen understryks att barnomsorg
är på familjens villkor. Ersättningssystemet bör
förändras så att det skapas möjligheter att pussla
ihop den omsorg och pedagogiska verksamhet som
passar det egna barnet bäst, skriver motionärerna. I
motion  2004/05:Sf363   yrkande  26  skriver
Kristdemokraterna att kommunala  folkomröstningar
angående  barnomsorgsform  måste tillmätas  stor
betydelse.
U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandena.   Utskottet  hänvisar   till
propositionen.
Under riksmötet 2002/03 gjorde riksdagen ett
tillkännagivande till regeringen om mångfald inom
barnomsorgen (bet. 2002/03:UbU19, rskr. 160).
Riksdagen ställde sig bakom följande formulering
i en reservation:
Vi anser att det är viktigt med mångfald och
valfrihet inom barnomsorgen. Det som passar den
ena familjen passar inte den andra. Därför skall
föräldrar ha rätt att fritt välja barnomsorg.
Barnomsorgen måste vara väl utbyggd, med olika
alternativ. Vi är positiva till olika sorters
barnomsorg med olika inriktning, i såväl kommunal
som privat eller kooperativ  regi. Valfrihet
innebär också en möjlighet för dem som vill att i
större utsträckning vara hemma med sina barn.
Kommunerna måste kunna erbjuda likvärdiga villkor
för   alla   godkända  barnomsorgs-   och
förskoleverksamheter.  Med  en  mångfald  av
barnomsorgsformer  kan  olika  verksamheter
stimulera varandra och bidra till en utveckling
av hela barnomsorgen.

Regeringen angav i skrivelse 2003/04:75 att den
avsåg att återkomma till riksdagen med en
proposition om förskolan under 2004. Det är den
propositionen som nu är under behandling. Som
utskottet redovisat ovan tar propositionen
bl.a. upp valfriheten inom barnomsorgen.


Enskild förskoleverksamhet


Motionerna och utskottets ställningstagande

Flera   motioner   behandlar   frågorna   om
etableringsfrihet  för samt bidrag till enskild
förskoleverksamhet.

Centerpartiet anför i motion 2004/05:Ub4 yrkande 6
att etableringsfrihet bör gälla för förskolan. De
förskolor som uppfyller de krav som finns enligt lag
bör ges tillstånd att driva förskoleverksamhet.
Också Kristdemokraterna anför i motion 2004/05:Sf363
yrkande 33 att fri etableringsrätt bör återinföras.
I motion 2004/05:Ub3 yrkande 3 skriver Folkpartiet
att alla kommuner bör bli skyldiga att lämna bidrag
till  enskild  förskoleverksamhet  och  enskild
skolbarnsomsorg  om  verksamheterna uppfyller de
kvalitetskrav som ställs. Detta krav framställs även
i motionerna 2004/05:Ub257 (fp), 2004/05:Sf363 (kd)
yrkande 31, 2004/05:So395 (c)  yrkande  7 samt
2004/05:Ub230 (mp) yrkande 6.
U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandena.

Familjedaghem


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkanden rörande
familjedaghemmen.  Utskottet hänvisar till
gällande ansvarsfördelning mellan stat och
kommun, tidigare uttalande samt pågående och
kommande utrednings- och beredningsuppdrag.
Jämför reservationerna 43 (m, fp, kd, c), 44
(fp) och 45 (kd) .

Propositionen

Familjedaghem bör, enligt regeringens bedömning,
regleras som pedagogisk verksamhet, men inte utgöra
en skolform. Regeringen skriver i propositionen att
kommunen  bör  sträva  efter  att  tillgodose
vårdnadshavarnas  önskemål  om  dessa  önskar
familjedaghem i stället för förskola. Föräldrarnas
möjligheter att välja familjedaghem som omsorgsform
för sina barn bör, enligt regeringens bedömning,
stärkas.

Motionerna och utskottets ställningstagande

Folkpartiet skriver i motion 2003/04:Ub416 yrkande
12 att familjedaghemmens överlevnad måste säkras.
Det är viktigt att den allmänna förskolan inte slår
ut familjedaghemmen, som kan vara en mycket bra
lösning för barn som trivs bäst i hemmiljöer och
mindre grupper. Varje kommun skall vara skyldig att
erbjuda familjedaghem om det är praktiskt möjligt,
skriver motionärerna vidare. Moderaterna framhåller
vikten av familjedaghem i motion 2004/05:Ub1 yrkande
13.  Moderaterna framhåller att det skall vara
möjligt att kombinera pedagogisk förskola på deltid
med t.ex. familjedaghemsvistelse. Kristdemokraterna
framhåller familjedaghemmens  betydelse i motion
2004/05:Ub2 yrkande 9. Även Centerpartiet anför i
sin motion 2004/05:Ub4  yrkande  7  vikten  av
familjedaghem.

U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandena.
Familjedaghem är ett alternativ till förskola och
fritidshem för t.ex. barn som har behov av att vara
i en mindre grupp eller då det är långt till
närmaste förskola. År 2003 hade 8 % av alla barn i
åldern ett-fem år plats i familjedaghem (prop.
2003/04:1 utg.omr. 16 s. 69).
Statens  skolverk har på regeringens  uppdrag
utfärdat  allmänna  råd  för  familjedaghemmen
(Skolverket 1999). Råden bygger på formuleringarna i
skollagen   om   förskoleverksamhetens   och
familjedaghemmens uppgift och knyter också an till
Lpfö 98 och Lpo 94.
Regeringen uppdrog i april 2003 till Skolverket
att  följa  upp  och  redovisa utvecklingen av
familjedaghemmen. Uppdraget har redovisats den 1
april 2004 i rapporten Uppföljning av reformen
maxtaxa, allmän förskola m.m.

Familjedaghemmen som förskoleform


Motionerna och utskottets ställningstagande

I  motion  2003/04:Ub416 yrkande 11 förespråkar
Folkpartiet ambulerande  förskollärare som skall
kunna  erbjuda  pedagogisk  handledning  till
familjedaghemmen så att deras barn kan ingå i den
allmänna förskolan. I motion 2004/05:Ub3 yrkande 7
skriver Folkpartiet att familjedaghemmen skall ges
möjlighet till pedagogiskt utbyte med förskolorna.
Även Kristdemokraterna anser att familjedaghemmen
skall ingå i den allmänna förskolan. I motion
2003/04:Ub438    yrkande    10   framhåller
Kristdemokraterna  familjedaghemmen   som  ett
alternativ till förskolan. Det är självklart att
också familjedaghemmen skall vara avgiftsfria under
de år och det antal timmar som förskolan  är
avgiftsfri,  skriver  motionärerna.  I  motion
2003/04:Ub444 (s) yrkande 1 framförs att också
familjedaghemmen bör omfattas av läroplanen för
förskolan. Motionärerna  skriver att många barn
rekommenderas  att  välja  familjedaghem  som
omsorgsform, ibland på grund av platsbrist inom
förskoleverksamheten, ibland på grund av geografiska
avstånd och ibland på grund av särskilda hänsyn till
barnets behov. Dessa barn vill naturligtvis också
känna att de har börjat sitt livslånga lärande i och
med att de blivit inskrivna i förskoleverksamheten,
och deras föräldrar är mycket måna om att barnen
skall få den bästa starten i livet till utveckling
av just sina färdigheter. För barnens skull borde
även familjedaghemmen omfattas av läroplanen för
förskolan, skriver motionärerna.

U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandena.
I  förarbetena  till  Lpfö  står  det  att
familjedaghemmen är ett viktigt komplement till
förskolan. Regeringen har i  propositionen  vid
införandet av läroplanen för förskolan uttalat att
denna skall vara vägledande men inte bindande för
familjedaghemmen (prop. 1997/98:93 s. 16).
Familjedaghemmen är inte tillgängliga för samma
reglering, kontroll och utvärdering som förskolan
och därför kan inte läroplanen gälla på samma
sätt som för förskolan. Däremot skall förskolans
läroplan vara vägledande för familjedaghemmen.
Det innebär att familjedaghemmen kan tillämpa
delar av läroplanen, utifrån de förutsättningar
som denna verksamhet ger. De avsnitt i läroplanen
som behandlar normer och värden är lika relevanta
för  familjedaghemmen  som  för  förskolan.
Läroplanen  skall  också  i  övrigt  fungera
vägledande.

Som  tidigare  nämnts har Statens skolverk  på
regeringens uppdrag  utfärdat  allmänna råd för
familjedaghemmen (Skolverket 1999). Dessa bygger på
formuleringarna i skollagen om förskoleverksamhetens
och familjedaghemmens uppgift och knyter också an
till Lpfö 98 och Lpo 94.


Öppen förskola


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkanden rörande
öppen förskola. Utskottet  hänvisar  till
gällande ansvarsfördelning mellan stat och
kommun, tidigare uttalande samt pågående och
kommande utrednings- och beredningsuppdrag.
Jämför reservationerna 46 (m, fp, kd, c), 47
(m, fp, kd, c) och 48 (m, fp, kd, c).

Propositionen

Regeringen skriver i sin bedömning att en kommun
även bör kunna anordna pedagogisk verksamhet i form
av  öppen  förskola.  Regeringen  skriver  i
propositionen att den öppna förskolan är en viktig
del  av förskoleverksamheten  och  ett  viktigt
komplement till förskola och familjedaghem. Det är,
enligt regeringens mening, angeläget att kommunerna
satsar även på denna verksamhet. Regeringen kommer,
genom en ändring i förordningen  (2001:161) om
statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder  inom
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner
som tillämpar maxtaxa, att utvidga ändamålet för
detta statsbidrag till att även omfatta anställning
och kompetensutveckling av personal i den öppna
förskolan. Denna ändring avses kunna gälla från
januari 2005.

Regeringen anser vidare att den öppna förskolan
bör synliggöras som en egen pedagogisk verksamhet
genom en reglering i skollagen.

Motioner och utskottets ställningstagande

Folkpartiet pekar i motion 2004/05:Ub3 yrkande 12 på
den  betydelse de öppna  förskolorna  har  för
föräldrar, barn och familjedaghem. Kristdemokraterna
anför i  motion  2003/04:Ub438  yrkande 11 att
situationen för de öppna förskolorna bör bevakas med
anledning av den allmänna förskolans införande. De
öppna  förskolorna  spelar  en  stor  roll för
föräldralediga och dagbarnvårdare som genom den
öppna förskolans verksamhet får möta andra vuxna och
barn,  skriver motionärerna. Centerpartiet anför
behovet av att utveckla den öppna förskolan och den
betydelse den  har  för  barn,  föräldrar  och
familjedaghem i motion 2004/05:Ub4 yrkande 8.

I både motion 2004/05:Sf354 yrkande 3 och motion
2003/04:Sf400 yrkande 3 framhåller Kristdemokraterna
vikten av den öppna förskolan för ensamstående
föräldrar.
I motionerna  2003/04:Ub438  yrkande  12 samt
2004/05:Ub2 yrkande 11 understryks vikten av att
bevara och utveckla fler öppna  förskolor  med
pedagogiskt  utbildad personal. Kristdemokraterna
menar att dessa utgör en viktig del i en flexibel
barnomsorg, och kommunerna måste se till att det
finns utbildade förskollärare som ansvarar för den
öppna förskolans verksamhet.
Kristdemokraterna   understryker   i  motion
2003/04:Sf404 yrkande 27 vikten av att arbetet inom
den öppna förskolan tillvaratas och utvecklas. Den
öppna förskolan bärs av en idé som innebär att
förskollärare, föräldrar, dagbarnvårdare och andra
vuxna skall vara med och utforma verksamhet och
innehåll. Detta leder till ansvar, trivsel och ökad
delaktighet samt engagemang. Den öppna förskolan
utgör en stor tillgång för ensamstående föräldrar
och ger dessa ett socialt nätverk.
I motion 2003/04:Ub330 (s) framhåller motionären
att frågan om en reglering av öppna förskolor i
lagstiftningen bör  uppmärksammas  när  den nya
skollagen skall skrivas. Det är viktigt att rätten
till öppen förskola för alla garanteras, anser
motionären.
U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandena.
Öppna förskolan beskrivs  i skollagen som en
kompletterande förskoleverksamhet. Skolverket har på
regeringens uppdrag utfärdat allmänna råd för den
öppna förskolan. Öppna förskolan riktar sig till
barn som inte är inskrivna i förskola samt förälder,
dagbarnvårdare eller annan vuxen som har ansvar för
barnet. Den öppna förskolan tillhandahåller  en
pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den kan ge
föräldrar stöd i föräldrarollen. Den öppna förskolan
samarbetar ofta med barn- och mödrahälsovården samt
med socialtjänsten i s.k. familjecentraler. Den är
också en resurs för familjedaghemmen. Verksamheten
är i allmänhet avgiftsfri.
Behovet av öppna förskolor tycks ha minskat. En
förklaring kan vara att den vanliga förskolan når
fler  som  tidigare  utgjorde  öppna förskolans
målgrupp, t.ex. arbetslösa föräldrar och deras barn.
Enligt Skolverkets statistik lades mer än var
femte öppen förskola ned under året 2002/03. Hösten
2003 fanns 550 öppna förskolor kvar, jämfört med
drygt 700 året innan. I slutet av 1990-talet fanns
det närmare 1 000 öppna förskolor runtom i landet. I
dag har 138 kommuner ingen öppen förskola alls.
Vissa kommuner bryter dock mönstret. I Stockholm och
Malmö har antalet öppna förskolor ökat under året.

Övrigt


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå  ett motionsyrkande
rörande  villkoren  för  barnomsorg  vid
visstidsanställning och säsongsarbete.

Motionen och utskottets ställningstagande

I motion 2003/04:Ub425 (s) begär motionärerna en
översyn av lagstiftningen för förskoleverksamheten
och  skolbarnsomsorgen  vad  gäller  rätt  till
barnomsorg   vid   visstidsanställning   och
säsongsarbeten. Växande turistnäring har medfört att
det i vissa kommuner såsom t.ex. Malungs kommun
erbjuds visstidsanställning och säsongsarbeten. Det
sker en tillfällig inflyttning till kommunerna,
vilket  genererar  problem  inom  barnomsorgen.
Inflyttningskommunernas kostnad för barnomsorg ökar
och  dessa  behöver därför kompenseras,  hävdar
motionärerna och pekar på systemet med interkommunal
ersättning, som tillämpas för gymnasieskolan. En
översyn av lagstiftningen bör därför göras.

U t s k o t t e t föreslår att riksdagen avslår
motionsyrkandet.
Enligt  gällande  bestämmelser är det barnets
vistelsekommun som skall erbjuda förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg (2 a kap. 1 § skollagen). Detta
gäller även för barn i förskoleklassen. För övriga
verksamheter med kommunal huvudman i skollagen vilar
i  stället  ansvaret på barnets hemkommun. Med
hemkommun avses enligt 1 kap. 15 § första stycket
skollagen i första hand den kommun där barnet är
folkbokfört.

Skollagskommittén föreslår i sitt betänkande Skollag
för kvalitet och likvärdighet, SOU 2002:121, att
bestämmelserna  avseende  förskoleverksamhet  och
skolbarnsomsorg ändras så att det i stället blir
hemkommunen som blir ansvarig för att erbjuda plats
i förskola till alla barn som har rätt till sådan.
Skollagskommitténs förslag är för närvarande under
beredning.
ReservationerUtskottets  förslag  till  riksdagsbeslut  och
ställningstaganden   har   föranlett  följande
reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som
behandlas i avsnittet.


1. Avslag på propositionen (punkt 1) - m

av Margareta Pålsson (m), Tobias Billström (m)
och Ewa Björling (m).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub1 yrkande 1.

Ställningstagande

Regeringens proposition syftar till målstyrning men
bidrar i stället  till ökad detaljstyrning och
likriktning.


2. Pedagogisk utveckling genom lek (punkt 2,
motiveringen) - m

av Margareta Pålsson (m), Tobias Billström (m)
och Ewa Björling (m).


Ställningstagande

Var och en som träffat mer än en femåring vet att
ingen är den andre helt lik. Barn har olika behov
och olika förutsättningar, precis som vuxna. Barn
som är ett år gamla behöver omsorg och omvårdnad.
Lite äldre barn behöver ofta, men inte alltid, mer
pedagogisk stimulans. Föräldrar måste få bestämma
hur  avvägningen  mellan  omsorg och pedagogisk
verksamhet skall se ut för deras barn.

Självklart  bör  respektive  verksamhet  ha
benämningar som är relevanta utifrån vad det de
facto är fråga om. Barnomsorg kallas omvårdnad för
små barn. Barnskola kallas verksamhet som består av
undervisning för unga elever.  Fritidsverksamhet
benämns omsorg på tid före eller efter barnskolans
timmar. Dessa verksamheter måste kunna kombineras
efter barns behov och föräldrars önskemål.
Alla föräldrar som så önskar skall kunna få
tillgång till en pedagogisk barnskola för sina barn
där de får lära sig grunderna i att läsa, räkna och
skriva. En allmän icke-obligatorisk barnskola med
pedagogiskt  innehåll  är  förenlig  med  andra
barnomsorgslösningar. I vårt förslag är det fullt
möjligt att kombinera pedagogisk barnskola på deltid
med  till  exempel familjedaghemsvistelse  eller
vårdnadsbidrag. Starten på denna nya frivilliga
skolform är helt flexibel och kan ske från det år
barnet fyller tre. Alla barn mellan tre och sex år
skall omfattas av rätten till kostnadsfri barnskola
för att få lära sig grunderna till att läsa, räkna
och skriva.
Lusten att lära och utvecklas kan stimuleras
tidigare än i skolan. Medicinsk vetenskap visar att
det är lättast att tillägna sig kunskap i de
tidigaste åren, och att den kunskapen sitter bättre
än senare inhämtad. Detta gäller inte minst för
stimulans av fallenhet inom sång och musik.
Det finns ingen anledning att kräva att all
barnomsorg skall övergå till att följa pedagogiska
planer eller att dessa behöver se likartade ut. Men
alla föräldrar som vill att deras barn skall få
tillgång till vetenskapligt förankrad, pedagogisk
och stimulerande verksamhet redan från tre års ålder
skall ha rätt till undervisning tre timmar per dag
eller 15 timmar per vecka.

3. Pedagogisk utveckling genom lek (punkt 2) -
kd

av Inger Davidson (kd).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub438 yrkandena 1 och 2 samt
2004/05:Ub2 yrkandena 2-4
och avslår motion
2004/05:Ub4 yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

Barnomsorg  är  en  omsorgsfråga  och  inte en
utbildningsfråga. Regeringens förslag om förskolan
som egen skolform, liksom begrepp som undervisning
och  rektor  riskerar att ytterligare förstärka
skolifieringen av förskolans verksamhet vilket får
negativa konsekvenser för barnen. Det är viktigt att
hävda barnens rätt att få vara barn och deras
rättighet att få utrymme för lek  och omsorg.
Kristdemokraterna avvisar regeringens försök att
förvandla barnomsorg till en utbildningsinstans för
barn från ett års ålder. Barnomsorgen får inte bli
en skola för de minsta utan skall i första hand
erbjuda trygghet, närhet och värme för de minsta
barnen. Barn är barn och måste också behandlas
därefter. Det finns ingen anledning att stressa
barnen i syfte att göra dem redo för grundskolan.


4. Pedagogisk utveckling genom lek (punkt 2) -
c

av Sofia Larsen (c).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub4 yrkandena 1 och 2
och avslår motionerna
2003/04:Ub438 yrkandena 1 och 2 samt
2004/05:Ub2 yrkandena 2-4.

Ställningstagande

Förskolan bör vara valfri, av hög kvalitet och till
för alla, där barnen får pedagogisk utveckling genom
leken. Barnomsorgen utanför hemmet skall innebära
såväl fri lek och omsorg som pedagogisk utveckling.
Den fria leken är av stor betydelse för ett barns
utveckling.


5. Värdegrunden i förskolans läroplan (punkt 3)
- kd

av Inger Davidson (kd).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 3 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2003/04:Ub438 yrkande 8.

Ställningstagande

Värdegrundsarbetet i förskolorna bör utvecklas genom
att basen för värdegrunden skrivs in värdegrunden i
förskolans läroplan. I läroplanen för grundskolan
fastslås basen för vårt samhälles värdegrund, det
bör även göras i läroplanen för förskolan.

6. Mål i förskolan (punkt 4) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 4 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 5 och
2004/05:Ub3 yrkande 9.

Ställningstagande

Mål att uppnå i förskolan och tydliga mål för den
allmänna förskolan bör införas. Det är viktigt för
både barn och föräldrar att det finns klara mål med
verksamheten. Individuella mål skall sättas upp för
varje barn i förskolan. Det bör finnas två typer av
mål.  Den  ena  uppsättningen  mål skall  ange
inriktningen på förskolans pedagogiska verksamhet
och uttrycka en önskad kvalitetsutveckling, dvs. mål
att sträva mot. Den andra uppsättningen mål skall
uttrycka vad varje barn skall ha uppnått när det
lämnar förskolan. Målen skall vara anpassade efter
varje  barn  och sättas upp av föräldrar  och
förskollärare   i    barnets   individuella
utvecklingsplan.

7. Pedagogisk barnskola (punkt 5) - m

av Margareta Pålsson (m), Tobias Billström (m)
och Ewa Björling (m).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 5 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub276 yrkande 23 samt
2004/05:Ub1 yrkandena 4, 5 och 7-11.

Ställningstagande

Alla föräldrar som så önskar skall kunna få tillgång
till en pedagogisk, frivillig  och  kostnadsfri
barnskola  för sina barn där de får lära sig
grunderna i att läsa, räkna och skriva. En allmän
icke-obligatorisk barnskola med pedagogiskt innehåll
är förenlig med andra barnomsorgslösningar. Starten
på den nya skolformen skall vara helt flexibel och
kan ske från det barnet fyller tre år.
Barn har olika behov och olika förutsättningar.
Barn som är ett år gamla  behöver omsorg och
omvårdnad. Lite äldre barn behöver ofta, men inte
alltid, mer pedagogisk stimulans. Föräldrarna måste
bestämma  hur  avvägningen  mellan  omsorg  och
pedagogisk verksamhet skall se ut för deras barn.
Barnskolan och nuvarande förskoleklassen borde
vara en självklar väg till en flexibel, elevanpassad
skolstart.
Det   behövs   ett  fristående  nationellt
kvalitetsinstitut  för  att  komplettera  den
uppföljning och utvärdering som måste bedrivas vid
varje barnskola och av berörda huvudmän och även i
någon mån av Skolverket. För barnskolan liksom för
andra  utbildningsformer  skall etableringsfrihet
råda. Möjlighet måste finnas för fristående enheter
att bedriva barnskola.

8. Jämställdhet i förskolan (punkt 6,
motiveringen) - m

av Margareta Pålsson (m), Tobias Billström (m)
och Ewa Björling (m).


Ställningstagande

Det är viktigt att personal som arbetar med barn och
elever har kunskap om hur människors könsroller och
sexuella identitet utvecklas. För att detta ska vara
möjligt måste personalen få den utbildning och
underbyggnad som behövs.


9. Jämställdhet i förskolan (punkt 6) - c

av Sofia Larsen (c).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 6 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub4 yrkande 9
samt avslår motionerna
2004/05:Ub328,
2004/05:Ub406 yrkande 1 och
2004/05:A321 yrkande 10.

Ställningstagande

Centerpartiet vill framhålla vikten av en jämställd
förskola.  Jämställdhet  måste  växa  fram inom
verksamheten. Arbetet måste börja i tidig ålder.


10. Språkförskolor (punkt 7) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 7 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 14 och
2004/05:Ub3 yrkande 10.

Ställningstagande

Vi förespråkar att särskilda språkförskolor startas
för barn med utländsk bakgrund. Språkförskolorna
skall utgöra en del av den allmänna förskolan och
därmed  vara  avgiftsfria.  Dessa  särskilda
språkförskolor för barn med andra modersmål än
svenska behövs. I språkförskolorna skall man arbeta
medvetet med svenska språket på olika sätt - t.ex.
genom sånger, rim och ramsor. Språkförskolorna skall
utgöra en del av den allmänna förskolan och därmed
vara avgiftsfri.


11. Modersmålsundervisning (punkt 8,
motiveringen) - m

av Margareta Pålsson (m), Tobias Billström (m)
och Ewa Björling (m).


Ställningstagande

Många undersökningar bekräftar att det är språket
som är nyckel till integrationen i Sverige. Inte
minst LO:s rapport om elever som avbryter sina
gymnasiestudier i förtid visar att elever med minst
en  förälder  från  ett  annat  land  är
överrepresenterade i gruppen. Trots  det saknas
insatser i förskolan. Problemen skjuts på framtiden
och  tar  senare  stora resurser i anspråk på
grundskolan.  Naturligtvis  bör  stödundervisning
sättas in så tidigt som möjligt. I barnskolan är
barnen som mest receptiva.


12. Modersmålsundervisning (punkt 8) - c

av Sofia Larsen (c).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 8 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2004/05:Ub4 yrkande 10 samt
2004/05:Sf360 yrkande 10.

Ställningstagande

Modersmålsundervisningen bör påbörjas i förskolan.
Språkinlärningen har stor betydelse för barnens
inlärning och identitetsutveckling. Det är viktigt
att det sker en utvärdering av barnens språkliga
förmåga både i modersmålet och i svenska inför
övergången till förskoleklass. Flerspråkighet är en
ovärderlig resurs.


13. Samverkan mellan förskola och föräldrar
(punkt 9, motiveringen) - m

av Margareta Pålsson (m), Tobias Billström (m)
och Ewa Björling (m).


Ställningstagande

Personalens relation till föräldrarna är av stor
vikt för en framgångsrik verksamhet oavsett om det
gäller omsorg eller utbildning. Därför  är det
angeläget att utbildning, undervisning och praktik
för de blivande barnskötarna och förskollärarna
innebär kontakt med frågor rörande föräldrar av
olika erfarenhet och bakgrund. Personalens bemötande
av föräldrar skall alltid vara professionellt och
grundas på kunskap och respekt.


14. Samverkan mellan förskola och föräldrar
(punkt 9) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 9 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2003/04:Ub416 yrkande 15.

Ställningstagande

Samverkan mellan förskola och föräldrar behöver
stärkas. Det skall finnas tid för utvecklingssamtal
där föräldrar  och  personal diskuterar barnets
utveckling och hur den bäst kan främjas. Det är
viktigt att samarbetet mellan föräldrar och personal
ständigt utvärderas.

15. Barngruppers storlek i förskolan (punkt 11,
motiveringen)
- m

av Margareta Pålsson (m), Tobias Billström (m)
och Ewa Björling (m).


Ställningstagande

Det  bör  vara  ledningen för förskolan  eller
familjedaghemmen som avgör hur stora grupperna skall
vara och hur verksamheten skall utformas.

Alla som varit på en förskola vet att det är en
enorm skillnad på olika grupper. Syskongrupper,
småbarnsgrupper,  grupper för äldre barn  eller
grupper med barn med särskilda behov är olika. Det
går inte att centralt diktera att ett visst antal
barn är lämpligt per grupp. Det beror på vilka
barnen är, vilken personal som arbetar med barnen
och vilken pedagogik som används. Det är frågor de
professionella som arbetar med barngrupperna kan
långt bättre än politiker.

16. Barngruppers storlek i förskolan (punkt 11)
- fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 11 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub3 yrkande 1
och avslår motionerna
2003/04:Ub379 yrkandena 1 och 2,
2003/04:Ub392 yrkande 1,
2003/04:Ub416 yrkande 6,
2003/04:Ub438 yrkandena 5 och 6,
2003/04:Sf404 yrkande 26
2004/05:Ub2 yrkande 5 samt
2004/05:Ub4 yrkande 3.

Ställningstagande

Vi anser att det skall finnas styrande riktlinjer
för barngruppers storlek i förskolan. Innebörden av
dessa skall vara att inga barngrupper med 0-3-
åringar bör vara större än maximalt 15 barn. För de
större barnen bör grupperna inte vara större än 20
barn. De större barngrupperna är förskolans största
kvalitetsproblem.


17. Barngruppers storlek i förskolan (punkt 11)
- kd

av Inger Davidson (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 11
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub379 yrkandena 1 och 2,
2003/04:Ub438 yrkandena 5 och 6,
2003/04:Sf404 yrkande 26 samt
2004/05:Ub2 yrkande 5
och avslår motionerna
2003/04:Ub392 yrkande 1,
2003/04:Ub416 yrkande 6,
2004/05:Ub3 yrkande 1 och
2004/05:Ub4 yrkande 3.

Ställningstagande

Ett tak för barngruppernas storlek bör läggas fast.
Barngruppernas storlek har på många håll för länge
sedan passerat gränsen för vad som är acceptabelt.
Varje kommun bör därför åläggas att lägga fast ett
tak för hur stora barngrupperna får vara för olika
åldersgrupper. Skolverket skall ange riktlinjer för
detta. Kristdemokraterna anser att det bör vara
högst 15 barn i åldersgruppen 3-5 år och högst 12
barn i småbarnsgrupperna. Kommunerna bör åläggas att
i samråd med personal och föräldrar, och utifrån de
föreslagna allmänna råden från Skolverket, lägga
fast en maxgräns för barngruppernas storlek i den
egna  kommunen.  Varje  kommun  bör efter sina
förutsättningar få forma sin verksamhet.

18. Barngruppers storlek i förskolan (punkt 11)
- c

av Sofia Larsen (c).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 11
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub392 yrkande 1 och
2004/05:Ub4 yrkande 3
och avslår motionerna
2003/04:Ub379 yrkandena 1 och 2,
2003/04:Ub416 yrkande 6,
2003/04:Ub438 yrkandena 5 och 6,
2003/04:Sf404 yrkande 26,
2004/05:Ub2 yrkande 5 och
2004/05:Ub3 yrkande 1.

Ställningstagande

Barngruppernas storlek bör utgå från barnens och
personalens perspektiv. Riksdagen bör inte tala om
hur  stora barngrupperna skall vara. Förskolans
verksamhet kvalitetssäkras genom att dimensionera
barngrupperna i förskolan utifrån både barnens och
personalens perspektiv. Barngrupperna får inte vara
större än att varje enskilt barn känner trygghet och
får en god pedagogisk  verksamhet, där omsorg,
fostran och lärande bildar en helhet.

19. Personaltäthet i förskolan (punkt 12) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 12 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub3 yrkande 3
och avslår motion
2003/04:Ub416 yrkande 13.

Ställningstagande

Personaltätheten  bör öka till i genomsnitt en
personal på fem barn.  Det  är  angeläget att
personaltätheten inte heller i enskilda grupper
väsentligen understiger denna nivå.


20. Personalens kompetens (punkt 13) - m

av Margareta Pålsson (m), Tobias Billström (m)
och Ewa Björling (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 13 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub1 yrkandena 2 och 3
och avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 1,
2003/04:So205 yrkande 3,
2004/05:Ub2 yrkandena 7 och 8,
2004/05:Ub3 yrkandena 2, 4, 5 och 11 samt
2004/05:Ub4 yrkande 4.

Ställningstagande

En längre akademisk utbildning gör förskolläraryrket
mindre attraktivt än tidigare i förhållande till mer
välavlönade lärartjänster.  Barnskötares insatser
behövs i förskolan och är värdefulla.

21. Personalens kompetens (punkt 13) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 1 och
2004/05:Ub3 yrkandena 2, 4, 5 och 11
och avslår motionerna
2003/04:So205 yrkande 3,
2004/05:Ub1 yrkandena 2 och 3,
2004/05:Ub2 yrkandena 7 och 8 och
2004/05:Ub4 yrkande 4.

Ställningstagande

Det är  viktigt  att  endast utbildad personal
anställs. Andelen pedagogiskt  utbildad personal
måste   öka   i   förskolan.  En  särskild
förskollärarutbildning måste införas. Det behövs en
särskild förskollärarlinje. Förskollärare är ett
yrke   med   en   egen   identitet.   En
förskollärarlegitimation bör därför införas. På så
sätt görs tydligt att vem som helst inte kan göra en
förskollärares jobb. Detta höjer yrkets status på
sikt.

Målsättningen skall vara att två tredjedelar av
dem som arbetar med barn på en förskola är utbildade
förskollärare.
I takt med att förskolans verksamhet blivit alltmer
pedagogiskt  inriktad,  är  det  viktigt  att
förskollärarnas roll stärks. Regeringen bör upprätta
en tidsplan för hur detta mål skall kunna uppnås.

22. Personalens kompetens (punkt 13) - kd

av Inger Davidson (kd).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 13
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub2 yrkandena 7 och 8
samt avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 1,
2003/04:So205 yrkande 3,
2004/05:Ub1 yrkandena 2 och 3,
2004/05:Ub3 yrkandena 2, 4, 5 och 11 samt
2004/05:Ub4 yrkande 4.

Ställningstagande

Kristdemokraterna anser att personalens kompetens är
avgörande för kvaliteten i förskolan. I dag råder
det brist på utbildad personal. Vi menar att såväl
förskollärare som barnskötare behövs i förskolan.
Varje personalkategori har en viktig uppgift och
därför krävs en uppvärdering av barnskötarnas roll
inom barnomsorgen.

23. Personalens kompetens (punkt 13) - c

av Sofia Larsen (c).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 13
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub4 yrkande 4
och avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 1,
2003/04:So205 yrkande 3,
2004/05:Ub1 yrkandena 2 och 3,
2004/05:Ub2 yrkandena 7 och 8 samt
2004/05:Ub3 yrkandena 2, 4, 5 och 11.

Ställningstagande

Det  skall  finnas  utrymme  för  fortbildning,
kompetensutveckling  och  vidareutbildning  för
förskolans personal.

24. Arbetsmiljölagen i förskolan (punkt 14) -
kd, c

av Inger Davidson (kd) och Sofia Larsen (c).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 14 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub438 yrkande13 och
2004/05:Ub4 yrkande 11.

Ställningstagande

Barnens arbetsmiljö måste tas på större allvar och
därför anser vi att även  förskolebarnen skall
omfattas  av  arbetsmiljölagen.  Dagens  stora
barngrupper leder till en ohälsosam miljö, bl.a. en
orimligt hög ljudnivå. Detta måste åtgärdas.


25. Tillsynsansvar för de fristående
förskolorna (punkt 16) - m, fp

av Ulf Nilsson (fp), Margareta Pålsson (m), Ana
Maria Narti (fp), Tobias Billström (m) och Ewa
Björling (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 16 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub3 yrkande 8
och avslår motionerna
2003/04:Ub438 yrkande 9 och
2004/05:Ub2 yrkande 12.

Ställningstagande

Kommunen skall inte vara den instans som är ansvarig
för att utvärdera barnomsorg som drivs av andra
huvudmän.


26. Tillsynsansvar för de fristående
förskolorna (punkt 16) - kd

av Inger Davidson (kd).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 16
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub438 yrkande 9 och
2004/05:Ub2 yrkande 12 samt
avslår motion
2004/05:Ub3 yrkande 8.

Ställningstagande

Skolverket skall ha tillsynsansvar för de fristående
förskolorna. Dels för att garantera likvärdighet
oberoende av driftsform, dels för att det föreligger
en  konkurrenssituation  mellan  kommuner  och
fristående  anordnare  av  förskoleverksamhet.
Skolverket, inte kommunerna, skall ha tillsynsansvar
för de fristående förskolorna.


27. Kvalitetsredovisningar (punkt 17,
motiveringen) - m

av Margareta Pålsson (m), Tobias Billström (m)
och Ewa Björling (m).


Ställningstagande

Undervisningen måste utvärderas för att säkerställa
att den håller hög och jämn kvalitet. Det behövs ett
fristående nationellt  kvalitetsinstitut för att
komplettera den uppföljning och utvärdering som
måste bedrivas vid varje barn- och förskola och av
berörda huvudmän och även i någon mån av Skolverket.

Det är också nödvändigt att få till ett fungerande
kontrollsystem för skolorna och deras huvudmän. I
andra verksamheter uppmärksammas värdet av tidiga
varningssystem och ständig kvalitetskontroll.
Kvalitetsinstitutet  skall ges en självständig
ställning och därmed svara  för mer fristående
kvalitetsuppföljning  fritt  från den  politiska
sfären. Varje barnskola skall granskas med jämna
mellanrum vad gäller  undervisningskvalitet  och
resultat. Återkommande granskning borde ske minst
vart tredje år. Alla rapporter skall vara offentliga
och det bör ligga i institutets ansvar att aktivt
informera om analyser och slutsatser.

28. Kvalitetsredovisningar (punkt 17) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 17 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2003/04:Ub416 yrkande 7
samt avslår motionerna
2003/04:Ub438 yrkande 3,
2003/04:Sf404 yrkande 25 och
2004/05:Ub2 yrkande 6.

Ställningstagande

Vi anser att förskolor skall bli skyldiga att lämna
in kvalitetsredovisningar till Skolverket. För att
höja kvaliteten i förskolornas verksamhet bör det
finnas krav på att förskolor, precis som skolor,
skall  lämna  in  kvalitetsredovisningar  till
Skolverket. Kommunen skall inte vara den instans som
är ansvarig för att utvärdera barnomsorg som drivs
av andra huvudmän.

29. Kvalitetsredovisningar (punkt 17) - kd

av Inger Davidson (kd).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 17
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub438 yrkande 3,
2003/04:Sf404 yrkande 25 och
2004/05:Ub2 yrkande 6
samt avslår motion
2003/04:Ub416 yrkande 7.

Ställningstagande

Kristdemokraterna anser att barnomsorgen är i behov
av mer resurser för att stärka  kvaliteten  i
verksamheten.  Kristdemokraterna anser också att
Skolverket skall ha tillsynsansvar för de fristående
förskolorna. Dels för att garantera likvärdighet
oberoende av driftsform, dels för att det föreligger
en  konkurrenssituation  mellan  kommuner  och
fristående  anordnare  av  förskoleverksamhet.
Förskolor  måste  bli  skyldiga  att lämna  in
kvalitetsredovisningar till Skolverket. För att höja
kvaliteten i förskolornas verksamhet bör det finnas
krav på att förskolor, precis som skolor, skall
lämna in kvalitetsredovisningar till Skolverket.

Ett  tillägg bör också införas i Skolverkets
kvalitetsbegrepp. Skolverket bör lägga till en punkt
under kvalitetsbegreppet som tar upp hur barnen och
föräldrarna  upplever  verksamhetens  kvalitet.
(Skolverkets arbetsmaterial för kvalitetsarbete i
förskolan, BRUK).
Det är viktigt att förskoleverksamheten utvecklas
så att en hög och jämn kvalitet kan säkerställas.
Insikten om barns behov måste finnas och få styra
både  när  det  gäller  planering  av  olika
omsorgsformer, gruppstorlekar samt kontinuiteten i
omsorgen.   Såväl   kommunala   som  privata
barnomsorgsalternativ   skall   bedrivas   med
kvalitetskontroll.

30. Taxebestämmelser (punkt 20, motiveringen) -
m

av Margareta Pålsson (m), Tobias Billström (m)
och Ewa Björling (m).


Ställningstagande

Vi  förespråkar en allmän avgiftsfri  frivillig
barnskola för barn mellan 3 och
6 år.

31. Taxebestämmelser (punkt 20) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 20 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2003/04:Ub416 yrkandena 8 och 9
och avslår motionerna
2003/04:Ub506 och
2003/04:Sf404 yrkande 23.

Ställningstagande

Vi anser att en reform på sikt skall genomföras som
innebär att även treåringar kostnadsfritt får gå i
allmän förskola tre timmar om dagen. Att delta i en
pedagogisk verksamhet redan från tidig ålder ger
stora  möjligheter  till individuell utveckling.
Eftersom förskolan är avgiftsfri för dem som enbart
utnyttjar denna del kommer den att nå nya grupper av
barn som annars inte utnyttjar barnomsorgen. Barn
med särskilda  behov  av  stöd  får nu större
möjligheter att uppmärksammas på ett tidigt stadium.

På sikt bör även treåringar kostnadsfritt få gå
tre timmar om dagen i allmän förskola. För att
bekosta kvalitetsökningar i förskolan bör de barn
för vilka den allmänna förskolan bara utgör en del
av tiden i förskolan inte få sänkta avgifter under
de tre timmar som den allmänna förskolan varar. Med
de låga avgifter som nu införts i barnomsorgen, är
detta inte nödvändigt.

32. Taxebestämmelser (punkt 20) - kd

av Inger Davidson (kd).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 20
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2003/04:Sf404 yrkande 23
och avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkandena 8 och 9 och
2003/04:Ub506.

Ställningstagande

Deltidstaxor bör införas inom förskolan. Kommunerna
bör åläggas att utforma och införa deltidstaxa i
minst   tre   nivåer   under   taket   för
barnomsorgsavgifterna (maxtaxan). Den som nyttjar
den  offentligt finansierade barnomsorgen mindre
skall inte betala lika mycket som den som nyttjar
den i större utsträckning.

33. Stödet till barnfamiljerna (punkt 21) - m,
kd

av Inger Davidson (kd), Margareta Pålsson (m),
Tobias Billström (m) och Ewa Björling (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 21 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Sf363 yrkandena 25, 28 och 29.

Ställningstagande

Vi anser att dagens stöd till barnfamiljerna strider
mot  principer  som  rättvisa,  valmöjligheter,
flexibilitet och god fördelningspolitik.

Den  s.k.  Lindbeckkommissionen  (SOU 1993:16)
anförde följande:

Framför allt kan inte dagens subventioner av
barnomsorg  utanför  hemmet  motiveras  från
fördelningssynpunkt. . Från fördelningssynpunkt
vore ett kontantstöd eller en servicecheck, lika
för alla, mer motiverad. En annan möjlighet är
skatteavdrag för barnomsorgskostnader.

Vi anser också att  subsidiaritetsprincipen måste
vara utgångspunkt för familjepolitiken. Politiken
byggs underifrån. Så många beslut som möjligt som
berör familjen, skall fattas av familjen själv. Ett
sådant beslut är valet av barnomsorg. Staten och
kommunerna skall underlätta familjens val, men inte
styra det.

Familjepolitiken  måste skapa  ekonomiska  och
praktiska förutsättningar för val mellan olika och
flexibla  barnomsorgsformer. Maxtaxan  förstärker
ekonomin för  dem som väljer dagens offentligt
finansierade barnomsorg. Den är starkt styrande.

34. Föräldrars möjlighet att själva ta hand om
sina barn (punkt 22) - kd

av Inger Davidson (kd).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 22
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub435 yrkande 1.

Ställningstagande

Den lilla gemenskap som familjen utgör har en
oersättlig  betydelse  för  barns  uppväxt  och
utveckling. Enligt FN:s barnkonvention är familjen
den  grundläggande enheten i samhället och den
naturliga miljön för barnens utveckling och välfärd.
Därför  skall  familjen enligt konventionen ges
"nödvändigt skydd och bistånd". I Sverige är dock
familjens betydelse ifrågasatt. Begreppet familj är
nu till exempel borttaget ur svensk lagstiftning.

Kristdemokraterna anser att familjens betydelse
måste uppvärderas genom att de föräldrar som vill
ges större möjlighet att själva ta hand om sina
barn. Kristdemokraterna anser att barnomsorg är allt
från  familjens omsorg i det egna hemmet till
familjedaghem  och  förskolor. Socialdemokraterna
driver en politik som ensidigt premierar förskolan
som barnomsorgsform. Föräldrar som själva vill få
möjlighet att vara hemma med sina barn under en
längre tid än vad föräldraförsäkringen tillåter får
inget stöd. Det är inte rimligt.

35. Begäran om att regeringen verkställer
riksdagens tillkännagivande angående
mångfald och valfrihet inom barnomsorgen
(punkt 23) - m, fp, kd, c, mp

av Ulf  Nilsson  (fp), Inger Davidson (kd),
Margareta Pålsson (m), Ana Maria Narti (fp),
Sofia Larsen (c), Tobias Billström (m), Mikaela
Valtersson (mp) och Ewa Björling (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 23 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2004/05:Ub1 yrkande 12,
2004/05:Ub2 yrkande 1,
2004/05:Ub3 yrkande 13,
2004/05:Ub4 yrkande 5 samt
2004/05:Sf363 yrkande 27.

Ställningstagande

Under riksmötet 2002/03 gjorde riksdagen följande
tillkännagivande (rskr. 160  den  7  maj 2003,
Förskolan [förnyad behandling], bet. 2002/03:UbU19,
reservation  2  under punkt 2 om mångfald och
valfrihet inom barnomsorgen):

Vi anser att det är viktigt med mångfald och
valfrihet inom barnomsorgen. Det som passar den
ena familjen passar inte den andra. Därför skall
föräldrar ha rätt att fritt välja barnomsorg.
Barnomsorgen måste vara väl utbyggd, med olika
alternativ. Vi är positiva till olika sorters
barnomsorg med olika inriktning, i såväl kommunal
som privat eller kooperativ  regi. Valfrihet
innebär också en möjlighet för dem som vill att i
större utsträckning vara hemma med sina barn.
Kommunerna måste kunna erbjuda likvärdiga villkor
för   alla   godkända  barnomsorgs-   och
förskoleverksamheter.  Med  en  mångfald  av
barnomsorgsformer  kan  olika  verksamheter
stimulera varandra och bidra till en utveckling
av hela barnomsorgen.

Regeringen bör verkställa riksdagens beslut  om
mångfald och valfrihet inom barnomsorgen.


36. Föräldrars val mellan familjedaghem och
förskola (punkt 24) - m, c

av Margareta Pålsson (m), Sofia Larsen (c),
Tobias Billström (m) och Ewa Björling (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 24 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2003/04:Ub444 yrkande 2.

Ställningstagande

Föräldrars val mellan familjedaghem och förskola bör
tillgodoses.

I dag har kommunerna skyldighet att antingen erbjuda
förskola eller familjedaghem  till de barn och
familjer som efterfrågar det. I budgetpropositionen
trycker regeringen på att familjedaghemmen kan vara
ett viktigt alternativ för vissa barn och föräldrar.
I en del kommuner finns ingen utvecklad valmöjlighet
om man vill ha förskola eller familjedaghem. Det är
viktigt att tillgodose föräldrarnas önskemål om
vilken form av verksamhet de vill ha för sitt barn,
nämligen förskola eller familjedaghem.

37. Föräldrars val mellan olika förskolor
(punkt 25) - m, fp, kd, c

av  Ulf Nilsson (fp), Inger Davidson  (kd),
Margareta Pålsson (m), Ana Maria Narti (fp),
Sofia Larsen (c), Tobias Billström (m) och Ewa
Björling (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 25 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2004/05:Ub430 och
2004/05:K459 yrkande 11.

Ställningstagande

Regeringen bör överväga åtgärder som innebär att
rätten att välja förskola är något som alla familjer
kan ta del av. Vi anser att valfrihet inom förskolan
bör öka. Ökad mångfald innebär att fler familjer
hittar en barnomsorg som de tror på och som fungerar
just för dem. Alla kommuner måste bli skyldiga att
lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet och
enskild skolbarnsomsorg, om verksamheten uppfyller
de kvalitetskrav som ställs.


38. Skyldighet för kommuner att erbjuda
familjedaghem (punkt 26) - kd

av Inger Davidson (kd).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 26
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub2 yrkande 10.

Ställningstagande

Kristdemokraterna  anser att kommunen skall  ha
skyldighet att i enlighet med föräldrarnas önskemål
erbjuda  plats oavsett omsorgsform.  Regeringens
förslag innebär att kommunerna "är skyldiga" att
ordna plats i förskolan men att de däremot enbart
behöver "sträva  efter"  att  erbjuda  plats i
familjedaghem. Ett sådant förslag kommer på sikt att
innebära att familjedaghemmen slås ut. Vi anser att
samma  skyldighet  för  kommunen att tillgodose
önskemål om plats måste gälla oavsett omsorgsform,
alltså även önskemål om familjedaghemsplats.


39. Möjlighet till kombination av olika former
av barnomsorg (punkt 27) - m

av Margareta Pålsson (m), Tobias Billström (m)
och Ewa Björling (m).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 27 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Ub1 yrkande 6.

Ställningstagande

Vi  anser att möjligheterna till valfrihet och
kombinationsmöjligheter  av  barnomsorg bör öka.
Barnomsorg  skall  ges  på  familjens  villkor.
Ersättningssystemet bör förändras så att det skapas
möjligheter  att  pussla  ihop den omsorg  och
pedagogisk verksamhet som passar det egna barnet
bäst.


40. Kommunala folkomröstningar om barnomsorg
(punkt 28)
- kd

av Inger Davidson (kd).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 28
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2004/05:Sf363 yrkande 26.

Ställningstagande

I tre kommuner har folkomröstningar om valfrihet
inom barnomsorgen genomförts. Intresset för att få
till stånd kommunala folkomröstningar  i  flera
kommuner är mycket stort, och en bred majoritet av
allmänheten  stöder föräldrarnas krav. Kommunala
folkomröstningar måste tillmätas stor betydelse och
får inte nonchaleras på det sätt regeringen gör.


41. Tillstånd att driva förskoleverksamhet
(punkt 29) - m, fp, kd, c

av Ulf Nilsson (fp),  Inger  Davidson (kd),
Margareta Pålsson (m), Ana Maria Narti (fp),
Sofia Larsen (c), Tobias Billström (m) och Ewa
Björling (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 29 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2004/05:Ub4 yrkande 6 samt
2004/05:Sf363 yrkande 33.

Ställningstagande

Vi anser att etableringsfrihet för förskolan är en
viktig princip som bör gälla. De förskolor som
uppfyller de krav som finns enligt lag bör ges
tillstånd att bedriva förskoleverksamhet. Vi anser
att  fri  etableringsrätt  bör återinföras. Som
komplement till föräldrarnas omsorg bör det finnas
en  mångfald  av  barnomsorgsformer  med  olika
inriktning och huvudmän.


42. Kommunala bidrag till enskild
förskoleverksamhet (punkt 30) - m, fp, kd, c

av  Ulf  Nilsson (fp), Inger Davidson (kd),
Margareta Pålsson (m), Ana Maria Narti (fp),
Sofia Larsen (c), Tobias Billström (m) och Ewa
Björling (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 30 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2004/05:Ub3 yrkande 6,
2004/05:Ub230 yrkande 6,
2004/05:Ub257,
2004/05:Sf363 yrkande 31 samt
2004/05:So395 yrkande 7.

Ställningstagande

Alla kommuner skall vara skyldiga att lämna bidrag
till  enskild  förskoleverksamhet  och  enskild
skolbarnsomsorg,  om  verksamheten uppfyller  de
kvalitetskrav som ställs. På samma sätt som eget val
fungerar inom skolväsendet, dvs. att pengarna följer
barnet, bör det fungera inom barnomsorgen.


43. Säkra familjedaghemmens fortlevnad (punkt
31) - m, fp, kd, c

av Ulf Nilsson (fp), Inger  Davidson  (kd),
Margareta Pålsson (m), Ana Maria Narti (fp),
Sofia Larsen (c), Tobias Billström (m) och Ewa
Björling (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 31 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 12,
2004/05:Ub1 yrkande 13,
2004/05:Ub2 yrkande 9 samt
2004/05:Ub4 yrkande 7.

Ställningstagande

Vi anser att familjedaghemmen har stor betydelse.
Det finns många skäl till att föräldrar väljer
familjedaghem framför förskola. Det kan handla om de
små barngrupperna,  om  platsbrist i förskolan,
geografiska förutsättningar eller om särskilda behov
hos  barnet.  Familjedaghemmen  ger  föräldrarna
möjlighet att välja  en omsorgsform som liknar
omsorgen i det egna hemmet. Därför är det viktigt
att denna barnomsorgsform inte får försvinna.


44. Familjedaghemmen som förskoleform (punkt
32) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).


Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 32 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 11 och
2004/05:Ub3 yrkande 7
samt avslår motionerna
2003/04:Ub438 yrkande 10 samt
2003/04:Ub444 yrkande 1.

Ställningstagande

Vi vill att ambulerande förskollärare skall kunna
erbjuda pedagogisk handledning till familjedaghemmen
så  att  dessas barn kan ingå i den allmänna
förskolan. Ambulerande förskollärare skall kunna
hålla förskola tillsammans med dagbarnvårdarna och
ge dem pedagogisk handledning.

Att  förskolan blivit mer pedagogisk  i  sin
inriktning är mycket bra, men det måste också få
komma familjedaghemmen till del. Kommunerna bör
pröva  att  låta  förskollärarna samarbeta  med
dagmammorna och ge dem pedagogisk handledning.

45. Familjedaghemmen som förskoleform (punkt
32) - kd

av Inger Davidson (kd).


Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 32
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motion
2003/04:Ub438 yrkande 10
och avslår motionerna
2003/04:Ub416 yrkande 11,
2003/04:Ub444 yrkande 1 samt
2004/05:Ub3 yrkande 7.

Ställningstagande

Vi anser att familjedaghemmen skall ingå i den
allmänna förskolan. Vi vill fortsätta att satsa på
familjedaghemmen som ett alternativ till förskolan.
Det är självklart att också familjedaghemmen skall
vara avgiftsfria under de år och det antal timmar
som förskolan är avgiftsfri.


46. Öppna förskolans betydelse för barn,
föräldrar och familjedaghem (punkt 33) - m,
fp, kd, c

av Ulf Nilsson (fp), Inger  Davidson  (kd),
Margareta Pålsson (m), Ana Maria Narti (fp),
Sofia Larsen (c), Tobias Billström (m) och Ewa
Björling (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 33 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub438 yrkande 11,
2004/05:Ub3 yrkande 12 och
2004/05:Ub4 yrkande 8.

Ställningstagande

Vi vill understryka behovet av att utveckla den
öppna förskolan och den betydelse den har för barn,
föräldrar och familjedaghem. De öppna förskolorna
spelar  en stor roll  för  föräldralediga  och
dagbarnvårdare som genom öppna förskolans verksamhet
får möta andra vuxna och barn.


47. Öppna förskolans betydelse (punkt 34) - m,
fp, kd, c

av Ulf  Nilsson  (fp), Inger Davidson (kd),
Margareta Pålsson (m), Ana Maria Narti (fp),
Sofia Larsen (c), Tobias Billström (m) och Ewa
Björling (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 34 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Sf400 yrkande 3,
2003/04:Sf404 yrkande 27 och
2004/05:Sf354 yrkande 3.

Ställningstagande

Arbetet inom den öppna förskolan måste tillvaratas
och utvecklas. Öppna förskolan bärs av en idé som
innebär att förskollärare, föräldrar, dagbarnvårdare
och andra vuxna som besöker den skall vara med och
utforma verksamhet och innehåll. Detta leder till
ansvar, trivsel, ökad delaktighet och engagemang
från olika vuxna.

Den öppna förskolan är många gånger en stor
tillgång för ensamstående föräldrar eftersom den ger
möjlighet att bygga upp ett nätverk med andra
föräldrar och barn i närområdet.

48. Öppna förskolan som en viktig del i en
flexibel barnomsorg (punkt 35) - m, fp, kd,
c

av Ulf Nilsson  (fp),  Inger Davidson (kd),
Margareta Pålsson (m), Ana Maria Narti (fp),
Sofia Larsen (c), Tobias Billström (m) och Ewa
Björling (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 35 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som framförs i reservationen. Därmed bifaller
riksdagen motionerna
2003/04:Ub438 yrkande 12 och
2004/05:Ub2 yrkande 11.

Ställningstagande

Vi vill bevara och bygga ut de öppna förskolorna.
Dessa är en viktig del i en flexibel barnomsorg.
Kommunerna  måste också se till att det finns
utbildade förskollärare  som ansvarar för öppna
förskolans verksamhet.

Särskilda yttrandenUtskottets beredning av ärendet  har  föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.


1. Jämställdhet i förskolan (punkt 6) - mp

av Mikaela Valtersson (mp).

Jämställdhetsarbetet i förskolan skall stimuleras så
att normbrytande arbete på sikt skall bli  en
naturlig del av förskoleverksamheten och att pojkar
och flickor uppmärksammas på samma villkor i detta
arbete.  Miljöpartiet  anser  att  arbetet  på
förskolorna skall stimuleras så att alla kommuner
runtom i landet använder en pedagogik som bygger på
en medvetenhet om nödvändigheten att bryta den
traditionella könsrollsnormen.


2. Förslag om fördelning av statsbidrag till
kommuner för personalförstäkning i förskolan
(punkt 10) - fp

av Ulf Nilsson (fp) och Ana Maria Narti (fp).

Folkpartiet anser att personaltätheten i förskolan
bör öka till i genomsnitt en anställd på fem barn.
Personaltätheten i enskilda grupper bör inte heller
väsentligen understiga denna nivå. Folkpartiet anser
dock att det är viktigt att det klargörs att endast
de  kommuner  som  anställer  behöriga  lärare,
fritidspedagoger och förskollärare skall tilldelas
bidrag för personalförstärkning.


3. Förskolans öppettider (punkt 19) - v

av Britt-Marie Danestig (v).

Det finns enligt Vänsterpartiets mening ett behov av
att  förtydliga  kommunernas  skyldighet  att
tillhandahålla barnomsorg under kvällar, nätter och
helger.

Vänsterpartiet menar att kommunerna även under
sådan tid skall ha ett ansvar för att tillhandahålla
omsorg i den omfattning som det behövs med hänsyn
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller
barnets eget behov, om föräldrarna inte själva kan
ordna omsorgen. Vänsterpartiet avser att återkomma
till frågan i samband med arbetet med ny skollag.

4. Taxebestämmelser (punkt 20) - v

av Britt-Marie Danestig (v).

Förskolan blir alltmer en del av den generella
välfärden. Förskolan gör att barnen kommer bättre
rustade till skolan, genom att de får ett tidigt
stöd i språkutvecklingen och genom tidiga insatser
för barn i behov av särskilt stöd. På detta sätt
tydliggörs förskolans roll i kunskapssamhället och i
det livslånga lärandet. Vänsterpartiet menar att
visionen skall vara att förskolan skall omfattas av
samma princip som knappast någon ifrågasatt för
skolan:  att verksamheten  är  avgiftsfri  samt
tillgänglig och likvärdig för alla.


5. Valfrihet mellan olika förskolor (punkterna
25 och 30) - mp

av Mikaela Valtersson (mp).
Miljöpartiet anser att valfriheten inom förskolan
bör öka. Ökad mångfald innebär att fler familjer
hittar en barnomsorg som de tror på och som fungerar
för just dem. Alla kommuner måste bli skyldiga att
lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet och
enskild skolbarnsomsorg, om verksamheten uppfyller
de kvalitetskrav som ställs. Miljöpartiet anser att
möjligheten att etablera en enskild förskola skall
stärkas i enlighet med Skollagskommitténs förslag.
Vi kommer att återkomma till frågan vid behandlingen
av en ny skollag.
Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslagPropositionen


1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i skollagen (1985:1100).

2. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om
statsbidrag till kommuner för personalförstärkning
i förskolan (avsnitt 7).

Lagförslaget återfinns som bilaga 2 till detta
betänkande.

Följdmotioner


2004/05:Ub1 av Sten Tolgfors m.fl. (m):

1.  Riksdagen  avslår  regeringens  proposition
2004/05:11.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om utbildningen av
förskollärare.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om behovet av
barnskötare och förskollärare i förskolan.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en frivillig,
kostnadsfri barnskola för 3-6-åringar.

5. Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett
förslag i enlighet med motionens riktlinjer om
omsorg och undervisning.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om möjligheterna till
valfrihet   och  kombinationsmöjligheter  av
barnomsorg.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om flexibel skolstart
och barnskolan.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om målstyrning av
barnskolan.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i   motionen   anförs  om
kvalitetsredovisningar för barnskolan.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i   motionen   anförs  om
kvalitetsutvärdering av barnskolan.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om etableringsfrihet
för barnskolan.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen
verkställer riksdagens  beslut  om  en  reell
valfrihet.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs  om  vikten av
familjedaghem.

2004/05:Ub2 av Inger Davidson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs  om  riksdagens
tidigare tillkännagivande angående mångfald inom
barnomsorgen.

2. Riksdagen avslår regeringens förslag om förskolan
som egen skolform.

3. Riksdagen avslår regeringens förslag om begreppet
undervisning i förskolans verksamhet.

4. Riksdagen avslår regeringens förslag om att
förskolans verksamhet skall styras av en rektor.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om minigrupper i
förskolan, max 15 barn för tre-femåringar och max
12 barn i småbarnsgrupperna.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  en
kvalitetssatsning på barnomsorgen.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om personalen i
förskolan.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om barnskötarnas
roll.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om familjedaghemmens
betydelse.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen anförs om kommunens
skyldighet  att i enlighet  med  föräldrarnas
önskemål erbjuda plats oavsett omsorgsform.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om den öppna
förskolans betydelse.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Skolverket
skall  ha  tillsynsansvar för  de  fristående
förskolorna.

2004/05:Ub3 av Ulf Nilsson m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att grupper med
små barn inte skall vara större än maximalt 15 och
för äldre barn inte större än 20 barn.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
personalförstärkning bör ske genom att utbildad
personal anställs.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
personaltätheten bör öka till i genomsnitt en
personal på fem barn.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att en särskild
förskollärarutbildning måste införas.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att införa en
förskollärarlegitimation.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att alla kommuner
skall bli skyldiga att lämna bidrag till enskild
förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg om
verksamheten uppfyller  de  kvalitetskrav  som
ställs.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att kommunerna
skall erbjuda familjedaghem om möjlighet finns och
att familjedaghemmen skall ges möjlighet till
pedagogiskt utbyte med förskolorna.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att kommunen inte
skall vara den instans som är ansvarig för att
utvärdera barnomsorg som drivs av andra huvudmän.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att införa mål att
uppnå i förskolan.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att särskilda
språkförskolor skall startas för barn med utländsk
bakgrund.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att målsättningen
skall vara att två tredjedelar av dem som arbetar
med  barn  på  en  förskola  är  utbildade
förskollärare.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen anförs om de öppna
förskolornas betydelse för föräldrar, barn och
familjedaghem.

13.  Riksdagen begär att regeringen verkställer
beslutet om valfrihet i barnomsorgen.

2004/05:Ub4 av Sofia Larsen m.fl. (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en valfri förskola
av hög kvalitet som är till för alla, där barnen
får pedagogisk utveckling genom leken.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att pedagogiken i
förskolan skall grundas på lusten för lärandet
genom leken.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om barngruppernas
storlek.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att det skall
finnas    utrymme    för    fortbildning,
kompetensutveckling  och  vidareutbildning  för
förskolans personal.

5.  Riksdagen begär att regeringen  verkställer
riksdagens   beslut  om  valfrihet  enligt
riksdagsprotokoll 2002/03:98.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om etableringsfrihet
för förskolan.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om vikten av
familjedaghem.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av att
utveckla den öppna förskolan och den betydelse den
har för barn, föräldrar och familjedaghem.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vikten av en
jämställd förskola.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att påbörja
modersmålsundervisningen i förskolan.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att förskolebarn
skall omfattas av arbetsmiljölagen.


Motioner från allmänna motionstiden
2003


2003/04:Ub276 av Bo Lundgren m.fl. (m):

23. Riksdagen begär att regeringen lägger fram
förslag om pedagogisk förskola där grunderna till
att läsa, räkna och skriva läggs.


2003/04:Ub330 av Veronica Palm (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att uppmärksamma frågan om
en reglering av öppna förskolor i lagstiftningen när
den nya skollagen skall skrivas.

2003/04:Ub379 av Inger Davidson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att ge Skolverket
i  uppdrag  att  utfärda  allmänna  råd  för
barngruppernas storlek.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs  om  kommuners
skyldighet att införa ett maximiantal barn för
barngrupperna i förskolan.

2003/04:Ub392 av Håkan Larsson m.fl. (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  som  i  motionen anförs om att
barngruppernas storlek bör utgå från barnens och
personalens perspektiv.

2003/04:Ub416 av Ulf Nilsson m.fl. (fp):

1. Riksdagen begär att regeringen lägger  fram
förslag till ändring i förskolans läroplan så att
där tydligt framgår att den pedagogiskt utbildade
personalen skall  vara  huvudansvarig för den
pedagogiska verksamheten.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att införa mål att
uppnå i förskolan och tydliga mål för den allmänna
förskolan.

6. Riksdagen  begär att regeringen lägger fram
förslag till sådan ändring i skollagen att en
maxgräns sätts för gruppernas storlek i förskolan.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att förskolor
skall   bli   skyldiga   att  lämna   in
kvalitetsredovisningar till Skolverket.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att en reform på
sikt skall genomföras som innebär  att  även
treåringar kostnadsfritt får gå i allmän förskola
tre timmar om dagen.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att föräldrar som
anlitar heldagsomsorg för sina barn, inte skall få
sänkta avgifter under de tre timmar som den
allmänna förskolan varar.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att ambulerande
förskollärare  skall  kunna erbjuda pedagogisk
handledning till familjedaghemmen så att dessas
barn kan ingå i den allmänna förskolan.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs  om  att säkra
familjedaghemmens överlevnad.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
personaltätheten i förskolorna bör öka till i
genomsnitt en personal per fem barn.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs  om att införa
kostnadsfria språkförskolor för barn med utländsk
bakgrund.

15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om stärkt samverkan
mellan förskola och föräldrar.

2003/04:Ub421 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa
och Rolf Lindén (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om behovet av att göra
barnomsorgen tillgänglig för dem som arbetar under
kvällar och helger för att skapa reellt inflytande
för arbetstagaren över arbetstidens förläggning.

2003/04:Ub425 av Hans Unander m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att överväga en översyn av
lagstiftningen  för  förskoleverksamheten  och
skolbarnsomsorgen.

2003/04:Ub438 av Inger Davidson m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att barnomsorg är
en omsorgsfråga och inte en utbildningsfråga.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om lekens betydelse
för barns utveckling.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om ett tillägg i
Skolverkets kvalitetsbegrepp.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att ge Skolverket
i  uppdrag  att  utfärda  allmänna  råd  för
barngruppernas storlek.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen anförs om kommuners
skyldighet att införa  ett maxantal barn för
barngrupperna i förskolan.

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att utveckla
värdegrundsarbetet i förskolorna genom att skriva
in värdegrunden i förskolans läroplan.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om tillsyn och
uppföljning av förskoleverksamhet och skolbarns-
omsorg.

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
familjedaghemmen  skall  ingå  i den allmänna
förskolan.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om att bevaka
situationen för de öppna förskolorna med anledning
av den allmänna förskolans införande.

12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att bevara och
utveckla fler öppna förskolor med pedagogiskt
utbildad personal.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
arbetsmiljölagen även skall omfatta förskolebarn.

2003/04:Ub444 av Christina Axelsson och Ingela
Thalén (s):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
familjedaghemmen bör omfattas av läroplanen för
förskolan.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om föräldrars val
mellan familjedaghem och förskola.

2003/04:Ub506 av Veronica Palm m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om bra och på sikt kostnadsfri
barnomsorg.

2003/04:Sf400 av Inger Davidson m.fl. (kd):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att arbetet inom
den öppna förskolan skall tas till vara och
utvecklas, inte minst mot bakgrund av vikten av
denna typ av förskola för ensamstående föräldrar.

2003/04:Sf404 av Alf Svensson m.fl. (kd):

23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om deltidstaxor inom
förskolan.

25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om kvalitet  i
förskoleverksamhet.

26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att ett tak för
barngruppernas storlek bör läggas fast.

27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om vikten av att
arbetet inom den öppna förskolan tillvaratas och
utvecklas.

2003/04:So205 av Inger René (m):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att personalen
inom  förskolan  får kompetensutveckling  inom
näringslära och kosthållning.


Motioner från allmänna motionstiden
2004


2004/05:Ub230 av Peter Eriksson m.fl. (mp):

6. Riksdagen beslutar att möjligheten att etablera
en enskild förskola skall stärkas i enlighet med
Skollagskommitténs förslag.

2004/05:Ub257 av Anna Grönlund Krantz (fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  att  jämställa
etableringsfriheten   för   förskolor   med
etableringsfriheten för skolor och sålunda tvinga
kommuner  att  ge  medel även till alternativa
förskolor.

2004/05:Ub277 av Matilda Ernkrans m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att initiera samtal med
Svenska Kommunförbundet och Landstings-förbundet om
förutsättningarna för att kunna erbjuda barnomsorg
av något slag också för sjuka barn.

2004/05:Ub328 av Ann-Marie Fagerström (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om behovet av samlevnads- och
sexualundervisning i förskolan.

2004/05:Ub367 av Helena Frisk (s):

Riksdagen tillkännager till  regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om åtgärder för att se
till att även föräldrar med obekväm arbetstid skall
få tillgång till god kvalitativ kommunal barnomsorg.

2004/05:Ub402 av Veronica Palm m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om alla barns rätt till
barnomsorg.

2004/05:Ub406 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs  om  att såväl
kommunala som fria förskolor skall omfattas av
obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan.

2004/05:Ub430 av Annika Nilsson och Carina Moberg
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som i motionen anförs om möjligheten att välja
barnomsorg.

2004/05:Ub435 av Mikael Oscarsson (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att ge föräldrarna
större möjlighet att själva ta hand om sina barn.

2004/05:K459 av Peter Eriksson m.fl. (mp):

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om mer valfrihet inom
förskolan.

2004/05:Sf354 av Torsten Lindström m.fl. (kd):

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att arbetet inom
den öppna förskolan skall tas till vara och
utvecklas, inte minst mot bakgrund av vikten av
denna typ av förskola för ensamstående föräldrar.

2004/05:Sf360 av Birgitta Carlsson m.fl. (c):

10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  att
modersmålsundervisning bör inledas i förskolan.

2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. (kd):

25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att dagens stöd
till barnfamiljerna strider mot principer som
rättvisa, valmöjligheter, flexibilitet och god
fördelningspolitik.

26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att följa de tre
kommunala folkomröstningar som genomförts, där
majoriteten har röstat för rätten att  välja
barnomsorgsform, även att själva ha omsorgen om
sina barn.

27. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om reservationen från
utbildningsutskottet (2002/03:UbU) i vilken en
majoritet av riksdagspartierna stöder föräldrars
rätt att fritt välja barnomsorgsform.

28. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i   motionen   anförs  om
subsidiaritetsprincipen  som  utgångspunkt  för
familjepolitiken.

29. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om att skapa
ekonomiska och praktiska förutsättningar för val
mellan olika och flexibla barnomsorgsformer.

31. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet av olika
barnomsorgsformer och etableringsmöjligheter för
dessa.

33. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att återinföra fri
etableringsrätt.

2004/05:So395 av Birgitta Carlsson m.fl. (c):

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om etableringsfrihet
och valfrihet inom barnomsorgen.

2004/05:A321 av Ulf Holm m.fl. (mp):

10. Riksdagen begär att regeringen verkar för att
jämställdhetsarbetet i skolan skall stimuleras så
att normbrytande arbete på sikt skall bli en
naturlig del av förskoleverksamheten  och att
pojkar  uppmärksammas  på  samma  villkor som
flickorna i detta arbete.


Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Förslag till lag om ändring i
skollagen (1985:1100)
Tillbaka till dokumentetTill toppen