Kultur och fritid för barn och unga

Betänkande 2019/20:KrU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
4 mars 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU7)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2018, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om kunskap och information om barns rättigheter, förebyggande arbete mot tvångsgifte och barnäktenskap, mötesplatser för hbtq-ungdomar, barn och unga på nätet, villkoren för barn- och ungdomsorganisationer samt barns och ungas rätt till kultur.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-11
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-14
Reservationer: 6
Betänkande 2019/20:KrU7

Alla beredningar i utskottet

2020-01-28, 2020-02-11

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 och 2018, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om kunskap och information om barns rättigheter, förebyggande arbete mot tvångsgifte och barnäktenskap, mötesplatser för hbtq-ungdomar, barn och unga på nätet, villkoren för barn- och ungdomsorganisationer samt barns och ungas rätt till kultur.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:KrU7, Kultur och fritid för barn och unga

Debatt om förslag 2019/20:KrU7

Webb-tv: Kultur och fritid för barn och unga

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 125 Lotta Finstorp (M)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Moderaternas reservation nr 4.

Alla barn och unga har rätt till kultur och måste ges förutsättningar för att aktivt kunna ta del av och ingå i olika kulturverksamheter. En stor del av barns och ungas vardag är förhoppningsvis att hitta sin plats, sin utveckling och sig själv i skolan. Musik, film, teater och konst med mera är brobyggare mellan barn och unga men också över generationsgränserna.

Att man kan hitta styrka, glädje och självförtroende genom kulturen är vi många som kan vittna om. När jag var liten var jag väldigt blyg. Men tack vare teatern växte jag som människa, och i dag står jag här i talarstolen. Det tycker jag säger mycket om vad kulturen kan göra för oss människor.

Att tillgängliggöra kultur är för Moderaterna en del av vårt partis övergripande arbete mot det växande utanförskapet. En stor del av vårt fokus ligger på alla barns och ungdomars rätt till kultur, och vi prioriterar särskilt barn och ungdomar från socioekonomiskt utsatta miljöer. Vi ser att kulturen måste arbeta med att nå barn och unga från grupper som i lägre grad tar del av kulturyttringar.

Ofta är det i unga år som människors intresse för kultur och konstnärligt skapande bäst kan tillvaratas och stimuleras. Och om inte kulturens breda innehåll skapar intresse hos barn och unga kommer såväl kulturarbetare som publik att saknas om ett antal decennier.

Därför är jag stolt och glad över att mitt hemlän Sörmland ända sedan 70-talet och oavsett politisk styrning erbjuder varje barn mellan 5 och 15 år att gå på två föreställningar per år via skolan. Där erbjuds dans, teater och musik av mycket hög kvalitet. Detta är en tydlig prioritering av resurserna i kultursamverkansmodellen. Barn och unga först!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Kulturen har ett absolut egenvärde men är inte ett eget stuprör bland andra tydligt avgränsade politikområden. Vi måste se kulturen i ett tvärsektoriellt sammanhang; detta är en käpphäst som vi har i Moderaterna. Vi måste se och värna kulturens ovärderliga kraft som brobyggare inom och mellan generationer och över osynliga och synliga gränser, men också mellan unga i stad respektive på landsbygd.

Fru talman! I rapporten Fokus 18 från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, framkommer tydliga skillnader avseende social inkludering. Unga på landsbygd och i utsatta områden upplever generellt lägre social inkludering än unga i städer. Detta nationella utanförskap måste tas på allvar.

SKR och MUCF har undersökt ungas delaktighet och inflytande lokalt och regionalt. Rapporten, som kom alldeles nyligen, visar att ungas möjligheter att göra sina röster hörda har ökat, då de oftare får chansen att föra dialog med beslutsfattare. Det är gott så. Men ungas åsikter och kunskaper tas oftast inte med när beslut fattas på lokal nivå.

Det brukar kallas skendemokrati när man ges känslan av att man har blivit hörd och att ens åsikter kommer att tas med i beslutsunderlaget men det alltså inte blir så. Så får det inte vara, och detta måste vi absolut förbättra. Det handlar egentligen mest om den lokala nivån, där man har nära till ungdomar och nära att lyssna in och ta med åsikter i beslutsunderlagen.

Medie- och informationskunnighet, MIK, är oerhört viktigt i dagens samhälle. Att kunna hantera, värdera och analysera information är också en förutsättning för att själv kunna ta plats och förmedla synpunkter och åsikter. Föräldrar, skola och bibliotek måste alla hjälpas åt i arbetet med ungas källtillit. Men kanske är det unga som har denna förmåga snarare än den äldre generationen, det vill säga vi som sitter här inne, som kanske i alltför stor utsträckning oreflekterat tar till oss information utan källkritik.

Fru talman! Det är omöjligt att debattera kultur och fritid för barn och unga utan att nämna skolbibliotek och folkbibliotek. De har nog aldrig varit viktigare än i dag. Bildning och källtillit är nycklar till ett inkluderande samhälle.

I förslaget till nationell biblioteksstrategi finns ett förslag om att ett nationellt kunskapscentrum för skolbiblioteksfrågor ska inrättas för att ge kompetensutveckling till alla personalgrupper som i sitt yrke har kontakt med skolbiblioteksområdet. Här skulle man gärna vilja se att pedagoger i skolan och skolbiblioteken kan arbeta tillsammans för elevernas bästa och för deras bildning.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har ett viktigt uppdrag att bland annat fördela statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Det är därför av största vikt att organisationerna har en självständig och demokratisk uppbyggnad.

Det är framför allt genom att man erbjuder konst och kultur via skolan som barn och unga nås. Skapande skola når barn och unga i den miljö där de befinner sig dagligen och där alla barn och unga ska finnas. På sikt bör man därför överväga om Skapande skola ska byggas ut.

Tidigare utvärderingar av Skapande skola har visat att en stor majoritet bland kommunerna regelbundet har använt sig av reformer med gott resultat. Min erfarenhet - jag har följt med två konstnärer på olika skolor - är att det blir många skratt, och det bygger broar mellan elever och vuxna. Att få självförtroende och använda sin kreativitet kan hjälpa den som har problem med skolarbetet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

De kommunala kulturskolorna är också oerhört viktiga. Det är en frivillig kommunal verksamhet, men de flesta kommuner har en kulturskola i dag.

Fru talman! Det går inte att enbart med kloka ord betona vikten av kultur för barn och unga. Det måste ske i handling och i ekonomiska prioriteringar. Kulturanalys rapport från 2019 bekräftar att offentligt finansierad kultur tillkommer grupper där föräldrarna har hög utbildning och höga inkomster.

Vi moderater lovar inte allt till alla. Därför för vi moderater över resurser från kultur som i första hand konsumeras av vuxna till satsningar för barn och unga, inte minst i utsatta miljöer. De första stegen tog vi i och med budgeten för innevarande år.

(Applåder)


Anf. 126 Cassandra Sundin (SD)

Fru talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 3.

Kultur och fritidsaktiviteter är grundläggande för barns utveckling och välmående. Kultur för barn handlar inte enbart om litteratur, musik, film, teater och tv-program. Det är också lek, pedagogik och barns syn på livet. Och lika viktigt som det är att det finns kultur att förmedla är det att barn får möjligheter och förutsättningar att skapa sig en egen.

Skapande skola ger barn möjlighet att möta professionell konst och kultur i skolan. Det utgör ett komplement till skolans eget arbete, där barn och elever får ta del av olika sorters konst och kultur tillsammans med professionella kulturaktörer och inte minst får möjlighet att utveckla sin kreativitet. Tack vare mötet med professionell konst och kultur får barnen nya sätt att uttrycka sig på.

Ett exempel på projekt är Höglandsskolans dansföreställning, där eleverna tillsammans med en dansare och pedagog fick skapa en föreställning som hade sorg som inspiration. Ursprunget kom från ett seriealbum av Ester Eriksson och pedagogens personliga erfarenhet av att förlora en förälder som ung. Eleverna fick i grupp arbeta fram rörelser och skapa texter där man fokuserade mycket på relationer och tillit till varandra. Ett par frågeställningar var "vad är saknad?" och "vad är sorg?"

Även museiväsendet har en viktig roll i att förmedla och tillgängliggöra kultur för barn och unga. Till exempel har vi i min valkrets Jämtland vårt fantastiska Jamtli, vars barnperspektiv är ovärderligt. För på vilken annan plats kan man åka rutschkana genom Storsjöodjuret? En uppskattad del av verksamheten är öppna förskolan på Hackåsgården, som har som mål att levandegöra vår historia och där man leker sig till kulturhistoriska upplevelser.

Fru talman! Kulturens roll för hälsa är något som har väckt allt större intresse. I en tid då psykisk ohälsa är ett utbrett problem hos barn och unga finns det anledning att fundera på hur kultur kan användas som verktyg i arbetet med att motverka psykisk ohälsa. Ett exempel är kultur på recept, som kan användas som ett komplement till traditionella behandlingsmetoder. Deltagande i kulturella aktiviteter stimulerar sinnen och bidrar till en känsla av meningsfullhet och sammanhang. Tillgänglighet till kultur för barn och unga ska vara en självklarhet, oavsett var i landet man bor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Vår reservation i det här betänkandet rör ungas möjligheter att själva välja partner. Det finns i dag inga regelbundna undersökningar om detta, vilket bör införas. Det är av stor vikt att vi får en klar bild över hur situationen ser ut och hur den utvecklas. För att kunna sätta in åtgärder för att hindra att unga tvingas gifta sig eller leva med någon de inte själva har valt är det viktigt att få grepp om situationen. Det är fortfarande svårt att hitta några undersökningar gjorda efter den som Ungdomsstyrelsen gjorde 2009, och mycket hinner hända på elva år. Därför är det av yttersta vikt att man börjar genomföra regelbundna undersökningar på det här området.

(Applåder)


Anf. 127 Vasiliki Tsouplaki (V)

Fru talman! Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till kultur, både som utövare och som publik. Det är vi överens om här i kammaren. Men sedan skiljer det sig när det gäller hur vi tycker att det ska genomföras och hur mycket det får kosta.

Bland de förslag vi har att ta ställning till i dag finns en motion från Vänsterpartiet som rör kulturskolan. Vi ser att kulturskolan är en mycket viktig aktör när det kommer till att erbjuda barn möjlighet att utvecklas inom ett konstnärligt uttryck.

Från att ha varit musikskolor kan vi nu se att verksamheten i de flesta kommuner i landet har utökats till att bli kulturskolor. Runt 500 000 barn per år får möjlighet att delta i kurser. Det innebär en chans att hitta nya sätt att uttrycka sig, få utlopp för tankar och känslor, utveckla nya färdigheter, träffa vänner och få en fördjupad kunskap inom kulturellt skapande.

Under den förra mandatperioden samarbetade vi med Socialdemokraterna och Miljöpartiet för att stötta upp kulturskolorna med nationella medel. Det var 100 miljoner som smörjmedel för att göra kulturskolan tillgänglig för fler. Det innebar att en del kommuner beslutade om att sänka eller helt ta bort avgifter. Andra satsade på att utveckla pedagogiken för att barn med funktionsnedsättningar skulle kunna delta på ett bättre sätt, och många provade nya sätt att söka upp grupper som inte brukar delta i kulturskolan.

Vi var också med och beslutade om Kulturskoleklivet, som innebar en satsning för att utbilda pedagoger till kulturskolan. Och det bildades ett nationellt centrum för att sammanställa och sprida statistik och forskningsresultat, stötta utvecklingsprocesser och bidra till erfarenhetsutbyte. På många sätt var det en positiv period för kulturskolan.

Sedan dess har de 100 miljonerna försvunnit och kommit tillbaka. Både stora och små kommuner har aviserat nedskärningar inom kulturskolan, och Skolinspektionen har ifrågasatt möjligheten att integrera kulturskolan i skoldagen. Det här är orosmoln som vi behöver hjälpa till att skingra.

I vår motion lyfter vi att alla barn ska ha möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. Det kräver stora insatser och bred politisk vilja på alla politiska nivåer. Kommunerna behöver se värdet av kulturskolan och fortsätta utveckla verksamheten. De behöver korta köerna och sänka trösklarna, så att även barn från socioekonomiskt svagare familjer kan vara med.

Det nationella kulturskolecentrumet jobbar nu med att ta fram statistik som belyser just jämlikhetsaspekterna. Jag ser fram emot att ta del av de siffrorna framöver.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

I Vänsterpartiets budget finns 300 miljoner, utöver de 100 miljoner som tidigare har avsatts, för att få bort avgifterna. För att man ska få ihop det behöver kommunerna skjuta till lika mycket.

I tider av nedskärningar ställs de frivilliga kulturverksamheterna mot de lagstyrda. Därför var det miljardtillskott till kommunerna som vi beslutade om tidigare i dag, på bland annat Vänsterpartiets initiativ, välkommet.

Fru talman! Vänsterpartiet menar också att det behövs beslut här i riksdagen om att alla kommuner ska ha en kulturskola - i första hand för att trygga alla barns möjlighet att utveckla sin kreativitet och sitt konstnärliga uttryck. Det handlar om att det ska bli lika för alla barn i hela landet och att de ska ha den här rätten.

En kulturskolelag skulle också ge den stabilitet som krävs för att man ska våga satsa på att utbilda sig till kulturskolepedagog. Man ska känna sig trygg med att det finns en arbetsmarknad när man kommer ut från utbildningen. Det tillskapades många nya utbildningsplatser under förra mandatperioden, och de behöver faktiskt fyllas om vi ska ha tillräckligt många lärare framöver. Det väntas stora pensionsavgångar. Vi vill också att man ska bygga ut med fler platser.

Kulturskolecentrum har kartlagt kompetensbehoven kommande år. De ser att det finns stora behov inom en rad olika kulturformer. Särskilt stor efterfrågan finns det inom musik, dans och drama. Men även bild och form, foto och musikal låg högt på efterfrågelistan - det fann man när man frågade kommunerna.

Fru talman! Från Vänsterpartiet är vi beredda att stärka kulturskolans ställning och jobba för att säkra alla barns rätt till den. Därför yrkar jag bifall till vår reservation nr 5.


Anf. 128 Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Fru talman! Alla barn som växer upp i vårt land ska möta kultur och utvecklas som skapande människor. Då måste kulturen vara en naturlig del i förskolan och i skolan. Skapande och estetiska inslag kompletterar skolans breda kunskapsuppdrag och kan förbättra inlärning och kreativitet. Det ger träning i att tänka nytt och intressera sig för nya företeelser och människor. Därför har satsningarna på Skapande skola varit viktiga för Socialdemokraterna och regeringen.

Även kommunala kultur- och musikskolor är av stor vikt för att tillgängliggöra kulturen för fler barn och unga. Sedan de första kommunala musikskolorna startade på 40-talet har verksamheten vuxit och breddats till andra konstuttryck, som dans, teater och bildkonst.

Den kommunala musik- och kulturskolan är en grundbult i den socialdemokratiska kulturpolitiken, och att stärka och tillgängliggöra de kommunala kultur- och musikskolorna har länge varit en prioriterad fråga för regeringen - både under förra mandatperioden och under denna mandatperiod.

Redan 2018 presenterade regeringen en nationell strategi för den kommunala kulturskolan med målet att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning. Och under hösten 2019 återinförde regeringen 100 miljoner kronor i statligt stöd till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet. Dessutom föreslår regeringen nu, i och med budgetpropositionen för 2020 och i överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna, att stödet även ska gälla för åren 2020-2022 med 100 miljoner kronor per år.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Regeringen menar att kulturskolan är av stor betydelse, inte bara för enskilda barn och unga runt om i vårt land utan också för bildningen i samhället. Därför är den en nationell angelägenhet.

Fru talman! Barn och unga måste också ges verktyg och förutsättningar för att kunna bli engagerade medborgare. De ska ha makt att forma sina liv, och de ska ha inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomspolitiken handlar lika mycket om barns och ungas situation i samhället som om möjligheten att påverka den. För detta krävs bland annat en tydlig och aktuell ungdomspolitik.

Regeringen har därför under 2019 inlett ett arbete som ska leda till en ny ungdomspolitisk skrivelse och ett nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram. I juni 2019 fick flera organisationer och myndigheter i uppdrag att ta fram underlag och samla information för att bidra till arbetet med skrivelsen och programmet, och nu har regeringen aviserat att en ny ungdomspolitisk skrivelse kommer att lämnas till riksdagen i september 2020.

Fru talman! När det gäller barns och ungas tillgång till kultur och fritid men också ungas möjlighet att organisera sig krävs det en medveten politik. Vi socialdemokrater sätter likhetstecken mellan ett välmående, jämlikt och tryggt samhälle och barns och ungas tillgång till kultur och fritid och en levande ungdomspolitik.

Fru talman! Med dessa ord yrkar jag avslag på samtliga reservationer och ställer mig bakom utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 129 Per Lodenius (C)

Fru talman! I Centerpartiets vision har alla, oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation, möjligheter att delta i kulturliv som rymmer både professionellt buren kultur och amatörers skapande.

När vi möts, delar erfarenheter och reflekterar tillsammans blir vi också bättre rustade att möta utmaningar som finns omkring oss. Det är inte minst viktigt för våra barn och unga.

Jag har i tidigare debatter här i kammaren berättat om när jag hade förmånen att verka som danslärare och jag inte minst fick arbeta med barn och unga under skoltid. Från de år jag arbetade som danspedagog har jag många exempel på hur dansen, kulturyttringen, fick barn och unga att utvecklas både som individer och i gruppdynamiken.

Jag skulle kunna ge många exempel på detta. Jag skulle kunna berätta om många positiva upplevelser som jag fick vara med om som danslärare. Dansen gav så mycket för många av de elever och klasser som jag hade förmånen att få jobba med. Detta är erfarenheter som jag vet att jag delar med många andra kulturarbetare som också har haft förmånen att få jobba med barn och unga.

Det här är också exempel på varför Skapande skola är en så viktig satsning. Skapande skola ger möjligheter för elever att möta professionella kulturarbetare och att själva ta del av kultur och kanske hitta ett eget kulturellt uttryck.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Samtidigt finns kulturskolorna i kommunerna, som på många håll erbjuder en fantastisk utbildning. Hur de är organiserade och vad de erbjuder varierar över landet. Centerpartiet ser kulturskolornas verksamhet som väldigt värdefull och anser att denna typ av utbildning för barn och unga ska finnas i alla kommuner. Men hur verksamheten läggs upp måste avgöras utifrån de lokala förutsättningarna.

Det finns på många håll fördelar för kulturskolan med att kunna samarbeta med den vanliga skolan. Det viktiga är att tillgängligheten blir god och att hänsyn tas till att alla barn inte har ekonomiskt resursstarka föräldrar eller möjlighet att ta sig till en centralort efter skoltid.

Fru talman! Kultur är och ska vara en del av barns och ungas fritid. Det finns dock så mycket mer som kanske inte alltid klassas som kultur men som ger en viktig och meningsfull fritid.

Föreningslivet i Sverige är starkt och betydelsefullt. Det är i idrotts- eller friluftsföreningen som man både kan få utlopp för sin energi och kan skapa energi. Det är där man kan lära sig idrottens regler och uppleva dess kraft, samtidigt som det leder till en förbättrad hälsa, både fysiskt och psykiskt. Vi behöver röra på oss, samtidigt som det är någonting som vi har blivit sämre på i vårt land. Särskilt barn och unga behöver stimuleras till mer rörelse även på sin fritid.

En grupp som ofta hamnar utanför är barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Enligt Riksförbundet FUB är det ungefär 1 procent av Sveriges befolkning som har en intellektuell funktionsnedsättning. Enligt bland annat Folkhälsomyndigheten lider denna grupp i större utsträckning av till exempel övervikt, depression, högt blodtryck, oro, ångest, social utsatthet och utanförskap - sådant som i väldigt stor utsträckning kan påverkas på ett positivt sätt genom aktivt deltagande i kultur, förenings- och idrottsliv. Det är verksamheter som är stärkande för alla men som kan ha en extra stor betydelse i livet för barn och unga med funktionsnedsättning.

Centerpartiet var en stark förespråkare för Special Olympics World Winter Games i Åre/Östersund 2021 och den folkhälsosatsning som Parasportförbundet i samband med det planerade att göra för personer med just intellektuell funktionsnedsättning, främst barn och unga.

Tyvärr föll själva arrangemanget Special Olympics World Winter Games i Sverige, och under julhelgen togs beslutet att ställa in arrangemanget. Det hade varit en verklig möjlighet att visa på den stora betydelse som denna verksamhet har. Från Centerpartiets sida försökte vi in i det sista att föra fram möjligheter för att kunna genomföra arrangemanget. Tyvärr fick vi inget stöd för det, men en folkhälsosatsning som också gäller barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning är det ännu inte för sent att genomföra.

Idrotts- och föreningslivet måste verkligen göras tillgängligt för fler. För att fler barn ska få chansen att hitta en idrott eller annan föreningsaktivitet som de tycker är rolig, exempelvis inom kulturlivet, bör också föreningslivet ges större möjlighet att komma in i skolan och på fritidshem. Det öppnar nya möjligheter för barn som annars kanske inte hade fått chansen att testa nya aktiviteter och att gå med i föreningslivet. Att barn får samlas runt olika intressen ger också möjlighet till ökad integration. Det kan också i sin tur stärka föreningslivet med nya medlemmar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Det finns fritidshemsverksamhet där föreningslivet, exempelvis idrottsföreningar, utgör basen för verksamheten. Sådana verksamheter, som idrotts- eller friluftsfritis, bör ha goda möjligheter att bedrivas och göras tillgängliga för ännu fler.

Det finns också barn och unga som måste tillbringa stora delar av sommarlovet och andra lov ensamma, utan tillsyn och närvaro av någon vuxen och utan sällskap av andra barn. Särskilt sommarlovet kan vara svårt att planera om man saknar resurser och nätverk. Det är för alla dessa barn som fritidshemsverksamhet och gratisaktiviteter på sommarlovet och andra lov är särskilt betydelsefulla, aktiviteter som med fördel skulle kunna anordnas i samverkan med föreningslivet.

Fru talman! I Centerpartiet ser vi hur kulturen och en meningsfull fritid bidrar till ett djupare, mänskligare och öppnare samhälle. När vi möts, delar erfarenheter och reflekterar tillsammans blir vi också bättre rustade att möta utmaningar som finns omkring oss.

Det är därför vi i Centerpartiet ser det som så viktigt att alla, oavsett bostadsort, bakgrund, funktionsnedsättning eller livssituation, har möjlighet att delta i ett kulturliv som rymmer både professionellt buren kultur och amatörers skapande liksom ett idrotts- och fritidsliv med glädje och mening. Inte minst viktigt är det för våra barn och unga.

Med detta, fru talman, hoppas jag att mitt budskap har gått fram, trots min av förkylning något beslöjade röst.


Anf. 130 Roland Utbult (KD)

Fru talman! Jag ska försöka att säga det jag hade tänkt på fyra minuter. Jag yrkar bifall till reservation 6.

Det har sagts mycket bra om kulturskolan, och jag stöder alla goda tankar kring det som sagts.

Alla barn ska ha chans att utveckla intressen och talang, men vissa sporter och aktiviteter kan kosta för mycket för ekonomiskt utsatta familjer. Därför är det mycket olyckligt att den rödgröna regering som vi hade tidigare valde att ta bort fritidspengen som Kristdemokraterna fick igenom i alliansregeringen. Vi ser med lite olika glasögon på den här frågan.

Fritidspengen riktade sig till barn i årskurs 4-9 som lever i hushåll med försörjningsstöd. Summan uppgick till 3 000 kronor per barn och år och täckte faktiska utgifter för deltagande i regelbundna fritidsaktiviteter mot uppvisande av kvitton.

Kristdemokraterna håller med Barnombudsmannen, Rädda Barnen, Föreningen Sveriges socialchefer och andra remissinstanser om att regeringens borttagande av fritidspengen var felaktigt.

Fru talman! Vi kristdemokrater ger dock inte upp så lätt. Vi lanserar i vår politik ett fritidskort, laddat med pengar till fritidsaktiviteter, till alla elever i årskurs 2-9. Lägg namnet "fritidskort" på minnet, för jag kommer att återkomma till det.

Vi ser att barnen rör sig allt mindre i dag, fast vi vet att det har stor betydelse för barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa. Vi ser även en utbredd ensamhet bland ungdomar. Därför vill vi stimulera fler att delta i idrottsföreningar och idrottsklubbar och ta del av den gemenskap som det innebär.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Vi lyfter också i vår reservation vikten av att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Det talade Per Lodenius fint om alldeles nyss.

Vi kristdemokrater vill alltså införa ett öronmärkt ekonomiskt stöd för att elever i årskurs 2-9 ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Pengarna ska laddas på detta särskilda så kallade fritidskort. Vi satsar 850 miljoner på det i vår budget.

Tanken är att alla de här barnen ska få 500 kronor per år i stöd. För dem som bor i hushåll med ekonomiskt bistånd eller bostadsbidrag ska det handla om upp till 2 400 kronor per år. Lägg de här tankarna på minnet!

Vi har tittat på nordiska länder som inför det här eller är på gång att införa det. Det finns liknande system på Island, och Norge är på gång med ett liknande fritidskort.

Eftersom jag har sista ordet vill jag avsluta med några tankar av Piet Hein, till eftertanke:

Vi fyller tiden tättmed hast och idoch brukar livettill att spara tid.Men när med tidenlivets tid har varat -var har vi dåden tid som vi har sparat?

(Applåder)


Anf. 131 Vasiliki Tsouplaki (V)

Fru talman! Jag kan inte låta bli; det är ju en tradition här i kammaren att jag och Roland Utbult diskuterar de frågor som gäller fritidsaktiviteter för barn.

Jag tycker att det verkar som att vi har nått fram. Både jag och representanter från Socialdemokraterna har förklarat vad som var problemet med den förra satsningen från Kristdemokraterna, nämligen att den nådde en väldigt liten del av de barn som har behov av stöd för sina fritidsaktiviteter och att det utnyttjades i väldigt låg grad. Det var helt enkelt en dålig reform, som vi tog bort. Nu kommer Kristdemokraterna tillbaka med en ny idé, som faktiskt är någonting helt annat. Det är precis vad vi har efterlyst, nämligen en bred satsning som hjälper alla barn. Oavsett om man lever i en familj som har försörjningsstöd eller inte finns det alltså stöd för att man ska kunna välja en fritidsaktivitet.

Jag tycker att detta är en utmärkt idé. Sedan önskar jag kanske att Kristdemokraterna kunde utveckla sin kulturpolitik så att vi inte alltid behöver ha den här debatten, men jag känner mig väldigt nöjd. Jag tycker att jag har nått fram med mitt budskap, och vi kan enas kring att fritidskortet låter som en mycket bra satsning. Som vänsterpartist kan jag ställa mig bakom den.


Anf. 132 Roland Utbult (KD)

Fru talman! Tack för det, Vasiliki Tsouplaki! Det är oftast Vasiliki som själv väljer dessa debatter med mig och begär replik på mina anföranden.

Det är oerhört glädjande för mig som kristdemokrat att få med mig Vänsterpartiet i detta. Jag förstår vad Vasiliki tänker nu, för ledamoten har efterlyst just ett bredare anslag här. Det stämmer att den tidigare fritidspengen riktade sig till barn i årskurs 4-9. De fick då 3 000 kronor, och familjen skulle ha haft försörjningsstöd under minst sex av de senaste tolv månaderna. I våra debatter har Vasiliki ofta framfört att detta måste breddas på något vis, och nu blir det alltså ett generellt stöd till barn för att de ska aktiveras fysiskt och få hjälp med sin rörelse och sitt välmående. Dessutom är det ett extra stöd till dem som är mest utsatta, och då handlar det inte bara om försörjningsstöd utan också om bostadsbidrag och liknande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Kultur och fritid för barn och unga

Jag gläder mig alltså oerhört åt att man i Vänsterpartiet är positiv till detta. Då kanske vi kan få med ytterligare partier, så att fritidskortet kan bli verklighet framöver.


Anf. 133 Vasiliki Tsouplaki (V)

Fru talman! Jag tycker att detta visar att vi kan enas kring frågor över partigränserna - och även att vi faktiskt har utbyte av att ha dessa replikskiften där man får stöta och blöta sina idéer. Jag tycker ju att vi har nått fram till ledamoten Utbult.

Jag hör också flera partier lyfta de socioekonomiska aspekterna och att det är viktigt att vi skapar system som ser att vi lever i ett ojämlikt samhälle men där alla barn ska ha likvärdiga förutsättningar att både idrotta och utöva kultur på sin fritid. Nu när barnkonventionen har blivit svensk lag behöver vi skärpa insatserna ytterligare, så att vi faktiskt lever upp till de internationella konventionerna och kan erbjuda alla barn en aktiv fritid.


Anf. 134 Roland Utbult (KD)

Fru talman! Tack för att du utvecklar dessa tankar, Vasiliki! Jag kanske inte ska ge dig all kredd för att vi nu föreslår det här fritidskortet; vi håller ju på med en politikutveckling inom partiet. Men jag tror faktiskt att du har påverkat mina tankegångar och att jag sedan har haft ett visst inflytande på vår politikutveckling. Ta alltså gärna åt dig lite grann, men inte alltsammans!

Ja, så kan det gå till här i vår riksdag - att vi hittar lösningar över partigränserna. Om det är för barnens och ungdomarnas bästa, för deras psykiska och fysiska hälsa, är det vällovligt. Det finns naturligtvis fler idéer och förslag om vi är kreativa. Nu har jag talat väldigt konkret om detta i dag, och jag är tacksam för det stöd jag fått uppleva här.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 4 mars.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-03-04
Förslagspunkter: 8, Acklamationer: 5, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Kunskap och information om barnets rättigheter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:1263 av Fredrik Lundh Sammeli (S) yrkandena 1, 2 och 4 samt

   2019/20:3345 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3.
   • Reservation 1 (L)
  2. Förebyggande arbete mot tvångsgifte och barnäktenskap

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:607 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 23 och

   2019/20:2726 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 4.
   • Reservation 2 (M)
   • Reservation 3 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S890011
   M00637
   SD06101
   C28003
   V24003
   KD20002
   L17002
   MP16000
   -2000
   Totalt196616329
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDJasakfråganDalarnas län
   Adan, AmirMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
   Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Andersson, TobiasSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDNejsakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, LarsSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMAvstårsakfråganKalmar län
   Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMAvstårsakfråganStockholms län
   Antoni, HelenaMAvstårsakfråganHallands län
   Aranda, ClaraSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Aspling, LudvigSDNejsakfråganStockholms län
   Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
   Axén Olin, KristinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Bali, HanifMAvstårsakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMAvstårsakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSJasakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganBlekinge län
   Bergheden, StenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Berginger, EmmaMPJasakfråganSkåne läns södra
   Berglund, JörgenMAvstårsakfråganVästernorrlands län
   Berglund, MatsMPJasakfråganStockholms kommun
   Billström, TobiasMAvstårsakfråganMalmö kommun
   Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMAvstårsakfråganVästerbottens län
   Bladelius, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMAvstårsakfråganDalarnas län
   Bouveng, HelenaMAvstårsakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
   Broman, BoSDNejsakfråganStockholms län
   Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
   Brännström, KatarinaMAvstårsakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch Thor, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganKalmar län
   Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlsson Löfdahl, Emma-JasakfråganJönköpings län
   Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
   Cato, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDNejsakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMAvstårsakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
   Damsgaard, MikaelMAvstårsakfråganVästmanlands län
   Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
   Delgado Varas, LorenaVJasakfråganStockholms län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDNejsakfråganGöteborgs kommun
   Drougge, IdaMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDNejsakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
   Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
   Engström, CeciliaKDJasakfråganSkåne läns västra
   Enholm, MatheusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMAvstårsakfråganStockholms län
   Ericson, JanMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDNejsakfråganStockholms kommun
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Filper, RunarSDNejsakfråganVärmlands län
   Finstorp, LottaMAvstårsakfråganSödermanlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDNejsakfråganVästmanlands län
   Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Gille, SaraSDNejsakfråganMalmö kommun
   Green, MatsMAvstårsakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVJasakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
   Hansson, AndersMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
   Hedlund, RogerSDNejsakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Heikkinen Breitholtz, SaraSJasakfråganHallands län
   Heindorff, UlrikaMAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
   Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
   Hermansson, EbbaSDNejsakfråganSkåne läns västra
   Hirvonen Falk, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
   Hjälmered, LarsMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Ingeson, MattiasKDJasakfråganJönköpings län
   Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVJasakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMAvstårsakfråganStockholms län
   Jilmstad, LarsMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Johansson, MartinaCJasakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDNejsakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMAvstårsakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Juntti, EllenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
   Jönsson, PatrikSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMAvstårsakfråganHallands län
   Kakabaveh, Amineh-JasakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, MattiasMAvstårsakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDNejsakfråganKronobergs län
   Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
   Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDNejsakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Lifvenhage, Ann-SofieMAvstårsakfråganSödermanlands län
   Lindahl, FredrikSDNejsakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDNejsakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindell, GöranCJasakfråganJönköpings län
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
   Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDNejsakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
   Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Lövgren, MonikaSDNejsakfråganUppsala län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMAvstårsakfråganStockholms län
   Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
   Manouchi, NoriaMAvstårsakfråganMalmö kommun
   Marttinen, AdamSDNejsakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Modig, LindaCJasakfråganNorrbottens län
   Morell, ThomasSDNejsakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nordberg, MatsSDNejsakfråganDalarnas län
   Nordengrip, CarolineSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDNejsakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Obminska, MartaMAvstårsakfråganUppsala län
   Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Olovsson, FredrikSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Olsson, LottaMAvstårsakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDNejsakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMAvstårsakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDNejsakfråganNorrbottens län
   Palmstierna, AmandaMPJasakfråganStockholms län
   Pehrson, JohanLJasakfråganÖrebro län
   Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
   Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
   Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Posio, YasmineVJasakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMAvstårsakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMAvstårsakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDNejsakfråganMalmö kommun
   Redar, LawenSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDNejsakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
   Richthoff, RogerSDNejsakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMAvstårsakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Roswall, JessikaMAvstårsakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDNejsakfråganUppsala län
   Rådström Baastad, LenaSJasakfråganÖrebro län
   Rågsjö, KarinVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Schröder, MagdalenaMAvstårsakfråganStockholms län
   Schulte, FredrikMAvstårsakfråganStockholms län
   Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjöblom, Inga-LillSJasakfråganUppsala län
   Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
   Sjöstedt, OscarSDNejsakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDNejsakfråganVästernorrlands län
   Skog, KarolinaMPJasakfråganStockholms län
   Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
   Stenberg, FredrikSJasakfråganVästerbottens län
   Stenkvist, RobertSDNejsakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMAvstårsakfråganStockholms län
   Strandhäll, AnnikaSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Strandman, MikaelSDNejsakfråganStockholms län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Ståhl, JimmySDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganSkåne läns västra
   Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
   Sundin, CassandraSDNejsakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMAvstårsakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
   Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganKronobergs län
   Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
   Söder, BjörnSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDNejsakfråganÖrebro län
   Tegnér, MathiasSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVJasakfråganHallands län
   Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
   Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
   Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDNejsakfråganStockholms kommun
   Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
   W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
   Weinerhall, JohnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Westergren, SofiaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDNejsakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
   Wiechel, MarkusSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMAvstårsakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMAvstårsakfråganGävleborgs län
   Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
   Åberg, BorianaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMAvstårsakfråganDalarnas län
   Åsling, PerCFrånvarandesakfråganJämtlands län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Östberg, ChristinaSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  3. Mötesplatser för hbtq-ungdomar

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 4,

   2019/20:2851 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 15 och

   2019/20:3303 av Leila Ali-Elmi m.fl. (MP) yrkande 4.
  4. Barn och unga på nätet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2019/20:2952 av Edward Riedl (M).
  5. Villkoren för barn- och ungdomsorganisationer

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:1213 av Anders Österberg (S) yrkandena 1 och 2,

   2019/20:1257 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) yrkande 1 och

   2019/20:2715 av Betty Malmberg (M).
  6. Barns och ungas rätt till kultur

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 7 och 8 samt

   2019/20:3103 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5.
   • Reservation 4 (M)
   • Reservation 5 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S890011
   M06307
   SD61001
   C28003
   V00243
   KD20002
   L16012
   MP16000
   -1010
   Totalt231632629
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDJasakfråganDalarnas län
   Adan, AmirMNejsakfråganStockholms kommun
   Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
   Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, UllaVAvstårsakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMNejsakfråganKalmar län
   Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMNejsakfråganStockholms län
   Antoni, HelenaMNejsakfråganHallands län
   Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
   Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
   Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
   Axén Olin, KristinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Bali, HanifMNejsakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMNejsakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSJasakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
   Bergheden, StenMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Berginger, EmmaMPJasakfråganSkåne läns södra
   Berglund, JörgenMNejsakfråganVästernorrlands län
   Berglund, MatsMPJasakfråganStockholms kommun
   Billström, TobiasMNejsakfråganMalmö kommun
   Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMNejsakfråganVästerbottens län
   Bladelius, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMNejsakfråganDalarnas län
   Bouveng, HelenaMNejsakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
   Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
   Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
   Brännström, KatarinaMNejsakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch Thor, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
   Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlsson Löfdahl, Emma-JasakfråganJönköpings län
   Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
   Cato, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMNejsakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMNejsakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVAvstårsakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
   Damsgaard, MikaelMNejsakfråganVästmanlands län
   Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
   Delgado Varas, LorenaVAvstårsakfråganStockholms län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Drougge, IdaMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
   Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
   Engström, CeciliaKDJasakfråganSkåne läns västra
   Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMNejsakfråganStockholms län
   Ericson, JanMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVAvstårsakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
   Finstorp, LottaMNejsakfråganSödermanlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMNejsakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
   Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Gille, SaraSDJasakfråganMalmö kommun
   Green, MatsMNejsakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMNejsakfråganSkåne läns västra
   Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
   Hansson, AndersMNejsakfråganSkåne läns södra
   Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
   Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Heikkinen Breitholtz, SaraSJasakfråganHallands län
   Heindorff, UlrikaMNejsakfråganSkåne läns västra
   Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
   Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
   Hermansson, EbbaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Hirvonen Falk, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
   Hjälmered, LarsMNejsakfråganGöteborgs kommun
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVAvstårsakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMNejsakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Ingeson, MattiasKDJasakfråganJönköpings län
   Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVAvstårsakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMNejsakfråganStockholms län
   Jilmstad, LarsMNejsakfråganStockholms kommun
   Johansson, MartinaCJasakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVAvstårsakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMNejsakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMNejsakfråganGöteborgs kommun
   Juntti, EllenMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
   Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMNejsakfråganHallands län
   Kakabaveh, Amineh-AvstårsakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMNejsakfråganStockholms kommun
   Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, MattiasMNejsakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
   Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
   Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMNejsakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVAvstårsakfråganNorrbottens län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Lifvenhage, Ann-SofieMNejsakfråganSödermanlands län
   Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindell, GöranCJasakfråganJönköpings län
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
   Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
   Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Lövgren, MonikaSDJasakfråganUppsala län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMNejsakfråganStockholms län
   Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
   Manouchi, NoriaMNejsakfråganMalmö kommun
   Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Modig, LindaCJasakfråganNorrbottens län
   Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
   Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Obminska, MartaMNejsakfråganUppsala län
   Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Olovsson, FredrikSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Olsson, LottaMNejsakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMNejsakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
   Palmstierna, AmandaMPJasakfråganStockholms län
   Pehrson, JohanLJasakfråganÖrebro län
   Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
   Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
   Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Posio, YasmineVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMNejsakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMNejsakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
   Redar, LawenSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVAvstårsakfråganDalarnas län
   Richthoff, RogerSDJasakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMNejsakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Roswall, JessikaMNejsakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMNejsakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
   Rådström Baastad, LenaSJasakfråganÖrebro län
   Rågsjö, KarinVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Schröder, MagdalenaMNejsakfråganStockholms län
   Schulte, FredrikMNejsakfråganStockholms län
   Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjöblom, Inga-LillSJasakfråganUppsala län
   Sjöstedt, JonasVAvstårsakfråganVästerbottens län
   Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
   Skog, KarolinaMPJasakfråganStockholms län
   Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
   Stenberg, FredrikSJasakfråganVästerbottens län
   Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMNejsakfråganStockholms län
   Strandhäll, AnnikaSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
   Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMNejsakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVAvstårsakfråganVärmlands län
   Sydow Mölleby, MiaVAvstårsakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVAvstårsakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganKronobergs län
   Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
   Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
   Tegnér, MathiasSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVAvstårsakfråganHallands län
   Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVAvstårsakfråganVästmanlands län
   Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
   Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
   Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
   W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Weidby, CiczieVAvstårsakfråganJönköpings län
   Weinerhall, JohnMNejsakfråganÖstergötlands län
   Westergren, SofiaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMNejsakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLAvstårsakfråganMalmö kommun
   Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMNejsakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMNejsakfråganGävleborgs län
   Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
   Åberg, BorianaMNejsakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMNejsakfråganDalarnas län
   Åsling, PerCFrånvarandesakfråganJämtlands län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  7. Tillgänglighet för fritidsaktiviteter

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 48.
   • Reservation 6 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (KD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S890011
   M63007
   SD61001
   C28003
   V24003
   KD02002
   L17002
   MP16000
   -2000
   Totalt30020029
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDNejsakfråganDalarnas län
   Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
   Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
   Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
   Ankarberg Johansson, AckoKDNejsakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
   Antoni, HelenaMJasakfråganHallands län
   Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
   Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
   Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
   Axén Olin, KristinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSJasakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
   Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Berginger, EmmaMPJasakfråganSkåne läns södra
   Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
   Berglund, MatsMPJasakfråganStockholms kommun
   Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
   Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
   Bladelius, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
   Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDNejsakfråganStockholms län
   Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
   Brunegård, GudrunKDNejsakfråganKalmar län
   Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch Thor, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
   Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlsson Löfdahl, Emma-JasakfråganJönköpings län
   Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
   Cato, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDNejsakfråganSkåne läns södra
   Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
   Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
   Delgado Varas, LorenaVJasakfråganStockholms län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Drougge, IdaMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDNejsakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
   Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
   Engström, CeciliaKDNejsakfråganSkåne läns västra
   Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
   Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
   Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDNejsakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
   Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Gille, SaraSDJasakfråganMalmö kommun
   Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVJasakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDNejsakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDNejsakfråganStockholms län
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
   Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
   Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
   Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
   Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Heikkinen Breitholtz, SaraSJasakfråganHallands län
   Heindorff, UlrikaMJasakfråganSkåne läns västra
   Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
   Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
   Hermansson, EbbaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Hirvonen Falk, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
   Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Ingeson, MattiasKDNejsakfråganJönköpings län
   Jacobsson, MagnusKDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVJasakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
   Jilmstad, LarsMJasakfråganStockholms kommun
   Johansson, MartinaCJasakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
   Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
   Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
   Kakabaveh, Amineh-JasakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
   Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
   Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
   Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMJasakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
   Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindell, GöranCJasakfråganJönköpings län
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
   Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
   Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Lövgren, MonikaSDJasakfråganUppsala län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
   Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
   Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
   Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Modig, LindaCJasakfråganNorrbottens län
   Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
   Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Obminska, MartaMJasakfråganUppsala län
   Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Olovsson, FredrikSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDNejsakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDNejsakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDFrånvarandesakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
   Palmstierna, AmandaMPJasakfråganStockholms län
   Pehrson, JohanLJasakfråganÖrebro län
   Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
   Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pethrus, DésiréeKDNejsakfråganStockholms kommun
   Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Posio, YasmineVJasakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMJasakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
   Redar, LawenSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
   Richthoff, RogerSDJasakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
   Rådström Baastad, LenaSJasakfråganÖrebro län
   Rågsjö, KarinVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Schröder, MagdalenaMJasakfråganStockholms län
   Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
   Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjöblom, Inga-LillSJasakfråganUppsala län
   Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
   Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
   Skog, KarolinaMPJasakfråganStockholms län
   Skånberg, TuveKDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDNejsakfråganSödermanlands län
   Stenberg, FredrikSJasakfråganVästerbottens län
   Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
   Strandhäll, AnnikaSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
   Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
   Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganKronobergs län
   Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
   Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDNejsakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
   Tegnér, MathiasSFrånvarandesakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVJasakfråganHallands län
   Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
   Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
   Utbult, RolandKDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
   Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
   W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
   Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
   Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
   Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
   Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
   Åsling, PerCFrånvarandesakfråganJämtlands län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  8. Statliga medel till semester på landet för barnfamiljer

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2019/20:808 av Staffan Eklöf (SD).