Till innehåll på sidan

Kommunala och regionala frågor

Betänkande 2022/23:KU29

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
29 mars 2023

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU29)

Riksdagen sa nej till samtliga motioner om kommunala och regionala frågor från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar om bland annat kommunsammanslagningar, antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, kommunala folkomröstningar och pensionärsråd. Riksdagen anser bland annat att åtgärder redan är genomförda inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-03-16
Justering: 2023-03-23
Trycklov: 2023-03-24
Reservationer: 8
Betänkande 2022/23:KU29

Alla beredningar i utskottet

2023-02-22T23:00:00Z, 2023-03-15T23:00:00Z

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU29)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga motioner om kommunala och regionala frågor från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar om bland annat kommunsammanslagningar, antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, kommunala folkomröstningar och pensionärsråd. Utskottet anser bland annat att åtgärder redan är genomförda inom de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2023-03-28
Behandling: 2023-03-29
Webb-tv

Webb-tv, Kommunala och regionala frågor

Debatt om förslag 2022/23:KU2929 mars 2023

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 52 Peter Hedberg (S)

Fru talman! Vi närmar oss slutet på KU:s kanske inte halvdag men stund i rampljuset för den här gången.

Nu har vi kommit till kommunala och regionala frågor, någonting som jag tror ligger många i den här kammaren varmt om hjärtat. Många av oss har förtroendeuppdrag också inom kommuner och regioner som vi värdesätter som en viktig länk när vi arbetar i riksdagen.

Jag vill inledningsvis yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Kommunala och regionala frågor

Den kommunala demokratin är den som många gånger är närmast medborgarna. Det är i de kommunala beslutsförsamlingarna som många av de avgörande besluten rörande skola, omsorg om äldre och funktionshindrade, avloppstaxan och fritidsmöjligheter fattas.

I vårt land har vi en tradition av starka kommuner med omfattande befogenheter. Vi har, som säkerligen de flesta här inne vet, till och med valt att betona detta i inledningen av regeringsformen: "Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse."

I den del som rör de demokratiska förutsättningarna för kommuner att verka bör vi som lagstiftare noga överväga hur vi reglerar dessa. En alltför långtgående detaljreglering av till exempel fullmäktige men också nämnder och styrelser riskerar att kringskära den kommunala självstyrelsen och framför allt lokala beslut om den egna demokratiska organisationen.

Fru talman! I ett antal reservationer förordar Sverigedemokraterna förändringar i kommunallagen som skulle ytterligare detaljreglera den lokala demokratin. Det gäller exempelvis talartid i fullmäktige och den kommunala revisionen.

De problem som reservationerna lyfter fram är på inget sätt orimliga att ta upp och diskutera. Men jag vill framhålla de förtroendevaldas ansvar i det här fallet därför att det finns goda skäl till att ett stort ansvar ligger hos de lokala politikerna själva att utifrån de ramar som angivits i lag forma den lokala demokratin. Kommunalt förtroendevalda ges makt och inflytande av väljare i allmänna val, och ansvarsutkrävandet om de förtroendevalda missbrukar de demokratiska spelreglerna sker genom fullmäktiges kontrollinstrument, en fri opinionsbildning i traditionella och sociala medier som vi alldeles nyss debatterade vikten av och mest avgörande genom ett allmänt val.

Det finns all anledning att fortsätta diskussionen om den kommunala demokratin och bevaka om det i vissa avseenden krävs förändrad lagstiftning.

Till exempel har coronapandemin visat att många kommuner och även regioner fick vara låt oss säga kreativa med hur man tillämpade kommunallagen för att ens kunna hålla de här viktiga demokratiska mötena. Men det visade sig också under pandemin att samarbetet mellan fullmäktiges partier och partier i nämnder och styrelser många gånger faktiskt fungerade. Man gjorde frivilliga överenskommelser därför att man värnade lokaldemokratin, och det tycker jag var oerhört fint.

Mot bakgrund av det som anges i betänkandet anser dock Socialdemokraterna att samtliga motioner bör avslås i enlighet med utskottets förslag.

Därutöver finns ett antal intressanta delar i betänkandet om kommunal samverkan och försöksverksamhet som för närvarande bereds inom Regeringskansliet efter olika utredningar - till exempel kopplat till kompetensförsörjning, någonting som vi diskuterar väldigt ofta.

För KU:s del blir det intressant att följa hur regeringen återkommer gällande de här frågorna.

Det här är eventuellt min sista insats i dagens debatt, så jag får tacka mina kollegor i KU så mycket och även kansliet för gott samarbete.


Anf. 53 Fredrik Lindahl (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 3 i konstitutionsutskottets betänkande 29, som handlar om kommunala och regionala frågor.

Sverigedemokraterna har, som nämnts, åtta reservationer. Dessa rör ekonomisk förvaltning, och det handlar lite kortfattat om hur kommuner och regioner hanterar skattebetalarnas pengar i investeringar som inte rör den kommunala kärnverksamheten. Det handlar även om antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelsens ställning i förhållande till övriga nämnder, representation och minoritetsskydd, förtroendevaldas rätt till insyn, revision och ansvarsprövning, kommunala folkomröstningar och det som rör den reservation som jag precis yrkade bifall till, nämligen byte av partitillhörighet.

Sverigedemokraterna ser givetvis positivt på samtliga av dessa reservationer, även om vi bara yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! Under den förra mandatperioden infördes möjligheten att frånta partilösa ledamöter deras platser i riksdagens utskott, detta bland annat för att representationerna av partierna i dessa organ ska spegla folkviljan och politiska låsningar undvikas. Sverigedemokraterna ser gärna att denna ordning utreds även på den kommunala och regionala nivån så att så kallade politiska vildar i fullmäktige ska kunna fråntas sina uppdrag i nämnder, styrelser och stiftelser där partiet är representerat.

Vidare anser Sverigedemokraterna att det kommunala självstyret ska försvaras, breddas och fördjupas. En kommun är inte en rent administrativ yta utan består av de människor som bor där. En förutsättning för att skapa ett livskraftigare och tryggare Sverige är att säkerställa en god gemenskap och delaktighet i lokalsamhällena.

En annan viktig aspekt för att värna den demokratiska legitimiteten är att dynamiken mellan oppositionen och de styrande är sund och på lika villkor. De politiska partier som har blivit invalda i fullmäktige måste ges möjlighet till god insyn och delaktighet i det politiska arbetet.

Tyvärr finns det exempel på kommuner som har minskat antalet platser i nämnder och styrelser enbart för att hålla vissa partier borta från insyn, vilket är djupt problematiskt. Kommunallagens nuvarande utformning innebär att det finns en risk att en majoritet genom ändringar i antalet platser i nämnder och styrelser efter ett val, enligt min mening otillbörligt, minimerar inflytande från ett eller flera partier speciellt i de fall där en minskning får som konsekvens att oppositionen helt stängs ute från deltagande.

Vidare är det viktigt att säkerställa ett starkt minoritetsskydd i fråga om interpellationer. För att minska risken för att en majoritet ska tysta en minoritet bör man se över möjligheten att öka andelen röster som krävs för att stoppa en interpellation från att ställas till de styrande i fullmäktige.

Man kan komma långt med att öka transparensen och uppmuntra till dialog mellan kommunens verksamhet och invånarna, men ibland behöver medborgarna kunna uttrycka sina åsikter i kommunala folkomröstningar. Det förstärkta folkinitiativet kan vidareutvecklas, och vi vill se att man utreder andelen underskrifter som behövs för att initiera ett beslutsärende till kommunfullmäktige.

Att samla in underskrifter manuellt är ett omständligt och tidskrävande arbete. Trots att man redan i 2014 års demokratiutredning med det fina namnet Låt fler forma framtiden! föreslog att instrumentet för namninsamling kunde digitaliseras har ingenting hänt på snart tio år. Vi borde givetvis kunna nå fram till en lösning i den här frågan, sett till den snabba teknikutvecklingen som sker i vårt samhälle.

(Applåder)


Anf. 54 Lars Johnsson (M)

Fru talman! Det betänkande som vi behandlar i dag rör ett tjugotal yrkanden från den allmänna motionstiden som handlar om kommunala och regionala frågor. Yrkandena gäller till exempel frågor om kommunsammanslagningar, kommunernas ekonomiska förvaltning, antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, kommunala folkomröstningar samt pensionärsråd. Jag ska helt kort reflektera över något av det som behandlas i betänkandet.

Enligt Statistiska centralbyråns rapport om förtroendevalda i Sverige, som avser 2019, är det totala antalet förtroendevalda i kommunerna i dag knappt 36 000 personer samtidigt som Sveriges befolkning är drygt 10 ½ miljon invånare. Innan de stora kommunsammanslagningarna i mitten av förra seklet fanns det enligt SCB omkring 200 000 förtroendevalda i våra kommuner. Vid samma tid uppgick Sveriges befolkning till ungefär 7 miljoner invånare. Detta innebar att var 35:e invånare var förtroendevald i en kommun. Motsvarande siffra i dag är ungefär en förtroendevald på 300 invånare.

Vid mitten av förra seklet var det alltså så att de flesta människor kände eller kände till en lokal kommunföreträdare. Även om man inte alltid delade politisk uppfattning visste man kanske att personen i fråga oftast ändå var en rätt hygglig människa. Politiken och politikerna fanns nära medborgarna på ett annat sätt än i dag. Om man som medborgare undrade över bevekelsegrunden för ett politiskt beslut var det aldrig långt till en förtroendevald.

Jag står inte här och påstår att det var bättre förr, men jag tycker ändå att det kan vara bra att reflektera över denna utveckling. Vad har det inneburit för vår demokrati och för förtroendet för våra politiska företrädare? Det här är en frågeställning som jag tycker att man ska ha i åtanke när man tar ställning till några av de förslag som finns i dagens betänkande, till exempel om nya kommunsammanslagningar eller förslag som ger möjlighet att ytterligare minska antalet förtroendevalda i landets kommunfullmäktigeförsamlingar.

Är det rätt väg att gå om man vill stärka den lokala demokratin och förtroendet för våra folkvalda? Någon skulle kanske invända att politikerna i dag finns tillgängliga på sociala medier. Men kan sociala medier verkligen ersätta det personliga mötet?

Fru talman! I februari 2020 överlämnade den så kallade Kommunutredningen sitt betänkande till regeringen. Utredningen har tittat på i vilken utsträckning strukturella åtgärder, till exempel samverkan mellan kommuner, kan stärka kommunernas strategiska kapacitet. Betänkandet bereds för närvarande i Regeringskansliet.

På samma sätt överlämnade i september 2021 Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner sitt betänkande som fick namnet En god kommunal hushållning. Även detta betänkande bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Kommunala och regionala frågor

Jag anser att det finns skäl att avvakta regeringens ställningstagande i de här delarna, och därför yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 23.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-03-29
Förslagspunkter: 14, Acklamationer: 13, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunsammanslagningar
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:35 av Rasmus Ling (MP) yrkande 1.
2. Ekonomisk förvaltning m.m.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:963 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 1 och

2022/23:2225 av Eric Palmqvist (SD).
 • Reservation 1 (SD)
3. Antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:963 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 5.
 • Reservation 2 (SD)
4. Fullmäktiges ordförande
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2245 av Mattias Eriksson Falk (SD).
5. Byte av partitillhörighet
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:260 av Mattias Ottosson (S),

2022/23:963 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 4 och

2022/23:1266 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 5.
 • Reservation 3 (SD)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930014
SD06409
M59009
C21003
V21003
KD15004
MP15003
L14002
Totalt23864047
Ledamöternas röster
NamnPartiRöstOmröstningValkrets
Ahlstedt, FredrikMJasakfråganUppsala län
Ahlström Köster, EmmaMJasakfråganSkåne läns södra
Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
Alftberg, AndersSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Ali Elmi, LeilaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Amloh, SofiaSJasakfråganSödermanlands län
Andersson, PontusSDNejsakfråganVästerbottens län
Andersson, JonasSDNejsakfråganÖstergötlands län
Andersson, LarsSDNejsakfråganSkåne läns södra
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, TobiasSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, MarcusSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, MagdalenaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Andersson Tay, AndreaVJasakfråganStockholms län
André, LiliKDJasakfråganGävleborgs län
Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
Aranda, ClaraSDNejsakfråganÖstergötlands län
Arkhem, MatsSDNejsakfråganStockholms län
Aspling, LudvigSDNejsakfråganStockholms län
Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms län
Awad, NadjaVJasakfråganÖrebro län
Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
Aydin, YusufKDJasakfråganStockholms län
Backeskog, SannaSJasakfråganGävleborgs län
Beckman, LarsMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Begic, DenisSJasakfråganÖrebro län
Bengtsson, MathiasKDJasakfråganDalarnas län
Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganStockholms kommun
Bergenblock, ChristoferCJasakfråganHallands län
Bergheden, StenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
Berntsson, MagnusKDJasakfråganGöteborgs kommun
Birinxhiku, AidaSJasakfråganHallands län
Bjälkö, Sara-LenaSDNejsakfråganHallands län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björk, PederSJasakfråganVästernorrlands län
Björk, MalinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
Bladelius, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
Blomkvist, Anna-LenaSDNejsakfråganDalarnas län
Bolund, PerMPJasakfråganStockholms kommun
Boulwén, CaritaSDNejsakfråganHallands län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms kommun
Broman, BoSDNejsakfråganSkåne läns västra
Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
Brunsberg, CamillaMJasakfråganBlekinge län
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms län
Carlsson, Rose-MarieSJasakfråganMalmö kommun
Carlsson, CristerMJasakfråganDalarnas län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carvalho, TeresaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Cato, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Christiansson, AlexanderSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Cisija, DzenanSJasakfråganGöteborgs kommun
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Damberg, MikaelSJasakfråganStockholms län
Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms kommun
Delgado Varas, LorenaVJasakfråganStockholms kommun
Demirok, MuharremCJasakfråganÖstergötlands län
Deremar, CatarinaCFrånvarandesakfråganUppsala län
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dioukarev, DennisSDNejsakfråganGöteborgs kommun
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
Ekeroth Clausson, IdaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
Eklund, LouiseLJasakfråganMalmö kommun
Eklöf, StaffanSDNejsakfråganJönköpings län
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Elofsson, TorstenKDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Emilsson, AronSDNejsakfråganÖstergötlands län
Eneroth, TomasSJasakfråganKronobergs län
Engström, CeciliaKDJasakfråganSkåne läns södra
Engsund, LarsMJasakfråganKalmar län
Enholm, MatheusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, YasmineSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Eriksson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Eriksson, SofieSJasakfråganDalarnas län
Eriksson Falk, MattiasSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Farivar, RashidSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Filper, RunarSDNejsakfråganVärmlands län
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Fransson, JosefSDNejsakfråganJämtlands län
Fredholm, KajsaVJasakfråganDalarnas län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
From Utterstedt, Ann-ChristineSDNejsakfråganBlekinge län
Frost Lindberg, MeritMJasakfråganStockholms kommun
Fundahn, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
Gabrielsson, IdaVJasakfråganStockholms kommun
Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
Gholam Ali Pour, NimaSDNejsakfråganMalmö kommun
Giertz, RasmusSDNejsakfråganDalarnas län
Gonzalez Westling, SamuelVJasakfråganGävleborgs län
Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Grubb, JörgenSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
Guteland, JytteSJasakfråganStockholms kommun
Göthberg, GustafMJasakfråganGöteborgs kommun
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
Hamilton, Carl BLJasakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
Hansén, CamillaMPJasakfråganÖrebro län
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedberg, PeterSJasakfråganVästernorrlands län
Hedlund, RogerSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Heindorff, UlrikaMJasakfråganSkåne läns västra
Helldén, DanielMPJasakfråganStockholms kommun
Hellsborn, ErikSDNejsakfråganHallands län
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Hirvonen, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
Holm, UlfMPJasakfråganSkåne läns södra
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hornberger, JohannaMJasakfråganStockholms län
Hovskär, DanKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hultqvist, PeterSJasakfråganDalarnas län
Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Höglund, MalinMJasakfråganDalarnas län
Högström, CarolineMJasakfråganVästmanlands län
Isacsson, LarsSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Jallow, Malcolm MomodouVJasakfråganMalmö kommun
Jansson, KjellMFrånvarandesakfråganStockholms län
Johansson, LenaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Johansson, MorganSJasakfråganSkåne läns södra
Johansson, MartinaCFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Johnsson, LarsMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, PatrikSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Kajevic, ZinaidaSJasakfråganMalmö kommun
Kallifatides, MarkusSJasakfråganStockholms kommun
Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MattiasSDNejsakfråganKronobergs län
Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, AndersCJasakfråganJönköpings län
Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Kinnunen, MartinSDNejsakfråganStockholms län
Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
Kärrholm, FredrikMJasakfråganStockholms kommun
Köse, SerkanSFrånvarandesakfråganStockholms län
Lahti, MarielleMPJasakfråganSödermanlands län
Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
Larsson, StinaCJasakfråganSkåne läns södra
Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Lasses, AnnaCJasakfråganStockholms län
Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
Leghissa, ZaraSJasakfråganNorrbottens län
Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
Lewerentz, JoannaMJasakfråganStockholms län
Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
Liljeberg, UlrikaCJasakfråganDalarnas län
Lind, AmandaMPJasakfråganStockholms län
Lindahl, FredrikSDNejsakfråganStockholms län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, LindaSDNejsakfråganSkåne läns västra
Lindberg, KristofferSJasakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
Lindholm, UlfSDNejsakfråganVästernorrlands län
Luhr, KatarinaMPJasakfråganStockholms kommun
Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Lundberg, AngelicaSDNejsakfråganVästmanlands län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lång, DavidSDNejsakfråganVästernorrlands län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lönn, DanielSDNejsakfråganDalarnas län
Magnusson, AdrianSJasakfråganSkåne läns södra
Malm, FredrikLJasakfråganStockholms län
Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
Marttinen, AdamSDNejsakfråganSödermanlands län
Meijer, LouiseMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Melin, MartinLJasakfråganStockholms kommun
Mixter, IsabellVJasakfråganVästernorrlands län
Morell, ThomasSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Muranovic, AzraSJasakfråganJönköpings län
Mårtensen, CamillaLJasakfråganSkåne läns södra
Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
Nasr, BassemMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Nicholson, MarieMJasakfråganKalmar län
Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Nilsson, ElinLJasakfråganÖrebro län
Nilsson, JennieSFrånvarandesakfråganHallands län
Nohrén, EmmaMPJasakfråganGöteborgs kommun
Nordblom, CarlMJasakfråganStockholms kommun
Nordborg, GudrunVJasakfråganVästerbottens län
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
Nordström, CharlotteMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Nordström, SusanneMJasakfråganÖstergötlands län
Nyberg, KatjaSDNejsakfråganKronobergs län
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSFrånvarandesakfråganStockholms län
Olin, MonaSDNejsakfråganKalmar län
Ollén, PeterMJasakfråganMalmö kommun
Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
Olsson, StefanMJasakfråganUppsala län
Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, Kjell-ArneKDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
Palmqvist, EricSDNejsakfråganNorrbottens län
Perez, DavidSDNejsakfråganUppsala län
Persson, DanielSDNejsakfråganGävleborgs län
Persson, MagnusSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Pihl Krabbe, EwaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Püss, LarsMJasakfråganHallands län
Quensel, CharlotteSDNejsakfråganVärmlands län
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ragnarsson, ThomasMJasakfråganKronobergs län
Rantsi, JohannaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Resare, MagnusMJasakfråganVärmlands län
Reslow, PatrickSDNejsakfråganMalmö kommun
Reuterskiöld, AdamMJasakfråganStockholms län
Riazat, DanielVFrånvarandesakfråganStockholms län
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Riise, JanMPFrånvarandesakfråganHallands län
Rinaldo Miller, CamillaKDJasakfråganJönköpings län
Risberg, JacobMPJasakfråganUppsala län
Rodén, JessicaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Rojas, MauricioLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Rojhan, AzadehSFrånvarandesakfråganStockholms län
Rosengren, OliverMJasakfråganKronobergs län
Rubbestad, MichaelSDNejsakfråganÖrebro län
Rud Pedersen, AmaliaSJasakfråganGöteborgs kommun
Rydell, AnnetteSJasakfråganBlekinge län
Räihä, MirjaSJasakfråganStockholms kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Rönn, CeciliaLJasakfråganHallands län
Saweståhl, FredrikMJasakfråganStockholms län
Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
Shekarabi, ArdalanSJasakfråganUppsala län
Sigvardsson, NiklasSJasakfråganJönköpings län
Sillén, AnnaMJasakfråganSödermanlands län
Sjöblom, Inga-LillSJasakfråganUppsala län
Sjölund, Anne-LiCJasakfråganVästernorrlands län
Sjöstedt, OscarSDNejsakfråganVästmanlands län
Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
Skönnbrink, SofiaSJasakfråganVärmlands län
Starbrink, AnnaLJasakfråganStockholms län
Stegrud, JessicaSDNejsakfråganSkåne läns södra
Stenevi, MärtaMPJasakfråganStockholms län
Stenkvist, RobertSDNejsakfråganStockholms län
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
Strandhäll, AnnikaSJasakfråganStockholms kommun
Strömberg, Anna-BelleSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Ståhl, JimmySDNejsakfråganGöteborgs kommun
Ståhl Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganSkåne läns västra
Sundin, KarinSJasakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svedin, JohnnySDNejsakfråganNorrbottens län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Svensk Larm, JimSJasakfråganGävleborgs län
Svärd, OskarMJasakfråganÖrebro län
Szatmári Waldau, IlonaVFrånvarandesakfråganUppsala län
Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söder, BjörnSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Söderberg, ElinMPJasakfråganVästerbottens län
Söderlund, PerSDNejsakfråganÖrebro län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Thand Ringqvist, ElisabethCJasakfråganStockholms kommun
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Thunström, LouiseSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Tiblom, VictoriaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Tidland, BjörnSDNejsakfråganGöteborgs kommun
Timgren, BeatriceSDNejsakfråganStockholms län
Tolgfors, KatarinaMJasakfråganÖrebro län
Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
Tånghag, FridaVJasakfråganGöteborgs kommun
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Vencu Velasquez Castro, DanielSJasakfråganStockholms kommun
Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
W Snecker, LindaVFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
Wernäng, JennieMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Westerlund, UlrikaMPJasakfråganStockholms kommun
Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Westmont, MartinSDNejsakfråganStockholms kommun
Westroth, EricSDNejsakfråganJönköpings län
Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
Wickman, LinnéaSJasakfråganGävleborgs län
Widding, ElsaSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Widegren, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wiechel, MarkusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Wiking, MatsSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Wistedt, LarsSDNejsakfråganUppsala län
Wärnick, ViktorMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
Yurkovskiy, LeonidSDNejsakfråganStockholms län
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Ådahl, AndersCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
6. Styrelsens ställning i förhållande till övriga nämnder
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:963 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 8.
 • Reservation 4 (SD)
7. Representation och minoritetsskydd m.m.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:873 av Michael Rubbestad (SD),

2022/23:963 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 6 och

2022/23:1266 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 4.
 • Reservation 5 (SD)
8. Protokollföring
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2246 av Mattias Eriksson Falk (SD).
9. Förtroendevaldas rätt till insyn
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:963 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 9.
 • Reservation 6 (SD)
10. Fullmäktigesammanträden på måndagar
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1266 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 2.
11. Talartid i fullmäktige
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:890 av Michael Rubbestad (SD).
12. Revision och ansvarsprövning
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:878 av Michael Rubbestad (SD),

2022/23:963 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 3 och

2022/23:1266 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 6.
 • Reservation 7 (SD)
13. Kommunala folkomröstningar m.m.
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:962 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 5 och

2022/23:963 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 7.
 • Reservation 8 (SD)
14. Pensionärsråd
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 39.