Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Kommunal demokrati och kompetens

Betänkande 2004/05:KU30

Konstitutionsutskottets betänkande2004/05:KU30

Kommunal demokrati och kompetens

Sammanfattning
I detta betänkande behandlas 32 motionsyrkanden från allmänna motionstiderna
2003 och 2004 som rör kommunal demokrati och kompetens. Motionerna avser
frågor om bl.a. demokratiexperiment, fritidspolitikers villkor,
minoritetsåterremiss, folkinitiativ, medborgarkontrakt, den sociala ekonomin,
kommunala bolag, förbud att verkställa kommunalt beslut och möjlighet
att ställa lokala miljökrav.
Utskottet anser att riksdagen bör avslå samtliga motionsyrkanden. Till
betänkandet har fogats 9 reservationer och 6 särskilda yttranden.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.   Demokratiexperiment
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K323 yrkande 6 och 2004/05:K361.

Reservation 1 (c, mp)

2.   Kommunalt partistöd
Riksdagen avslår motion 2004/05:K401.

3.   Utredning om fritidspolitikers villkor
Riksdagen avslår motion 2004/05:K383.
Reservation 2 (mp)

4.   Fritidspolitik som merit
Riksdagen avslår motion 2004/05:K403.

5.   Frågor avseende val i kommunerna
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K321 och 2004/05:K324.

6.   Återremiss
Riksdagen avslår motion 2004/05:K435.
Reservation 3 (m, fp, kd, c, mp)

7.   Kommuners inflytande i Europafrågor
Riksdagen avslår motion 2004/05:K451.

8.   Folkinitiativ
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K223, 2004/05:K307 yrkande 3,
2004/05:K369 och 2004/05:K454 yrkandena 1 och 2.
Reservation 4 (mp)

9.   Folkomröstning om trängselskatt
Riksdagen avslår motion 2003/04:K225 yrkande 3.

10.   Demokrati och IT
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K285 yrkande 2 och 2004/05:T466
yrkande 18.

11.   Medborgarkontrakt
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K351 och 2004/05:K459 yrkandena
1-4.
Reservation 5 (fp, mp)

12.   Det civila samhället och den sociala ekonomin
Riksdagen avslår motion 2004/05:K323 yrkandena 4 och 5.
Reservation 6 (c)

13.   Kommunala bolag m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K415 yrkande 6 och 2004/05:K458
yrkandena 3, 7 och 8.
Reservation 7 (m, fp)

14.   Förbud att verkställa kommunalt beslut
Riksdagen avslår motion 2004/05:K360 yrkandena 3-5.
Reservation 8 (m)

15.   Lokala miljökrav
Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ498 yrkande 13.
Reservation 9 (kd, c, mp)

Stockholm den 8 mars 2005
På konstitutionsutskottets vägnar

Göran Lennmarker
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:   Göran Lennmarker (m),
Göran Magnusson (s), Barbro Hietala Nordlund (s), Tobias Krantz (fp),
Mats Einarsson (v), Inger Jarl Beck (s), Henrik S Järrel (m), Anders
Bengtsson (s), Kerstin Lundgren (c), Helene Petersson (s), Billy Gustafsson
(s), Gustav Fridolin (mp), Christer Adelsbo (s), Carl-Erik Skårman (m),
Liselott Hagberg (fp), Helena Höij (kd) och Yoomi Renström (s).
Ärendet och dess beredning
I detta betänkande behandlas 32 motionsyrkanden från allmänna motionstiderna
2003 och 2004 som rör kommunal demokrati och kompetens.
I ett särskilt betänkande (bet. 2004/05:KU18 Kommunal demokrati och
kompetens - förenklad ordning) behandlas ett antal motionsyrkanden som
rör förslag som riksdagen redan har tagit ställning till och avslagit
i tidigare motionsbetänkanden under mandatperioden.
Utskottets överväganden
Demokratiexperiment
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker med hänvisning till redan gjorda och aviserade
insatser motionsyrkanden om att möjliggöra och stödja demokratiexperiment.
Jämför reservation 1 (c, mp).
Motionerna
I motion 2004/05:K323 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) yrkande 6 föreslås
att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ge möjlighet och ekonomiskt stöd för demokratiexperiment
i landets kommuner. Enligt motionärerna bör regeringen skyndsamt återkomma
till riksdagen med förslag om hur staten både kan tillåta och ekonomiskt
stödja demokratiexperiment i landets kommuner. I motionen anförs bl.a.
att lokala demokratiexperiment skulle kunna ge värdefull kunskap till
Grundlagsutredningen inför dess slutbetänkande 2008. Det är dock angeläget,
menar motionärerna, att demokratiexperimenten inte blir avhängiga endast
regeringens prioriteringar, utan att det sker genom beslut bland kommunerna
själva. Till exempel skulle Svenska Kommunförbundet tillsammans med
folkrörelserådet kunna fatta beslut om hur resurserna skall fördelas.
Även i motion 2004/05:K361 av Annika Qarlsson (c) föreslås att staten
skall både tillåta och ekonomiskt stödja demokratiexperiment.
Bakgrund
Under 2000-2002 genomfördes ett utvecklingsarbete för den svenska
folkstyrelsen kallat Tid för demokrati. En del av utvecklingsarbetet
innebar stöd i form av bidrag för demokratiutveckling till ideella
föreningar och kommuner m.fl. Närmare 1 200 ansökningar behandlades och
142 projekt beviljades stöd. Sammanlagt avsattes 35 miljoner kronor för
hela satsningen. Regeringen redovisade utvecklingsarbetet i skrivelse
2003/04:110 Demokratipolitik (s. 22-24).
I budgetpropositionen för 2005 aviserade regeringen att 10 miljoner
kronor skulle avsättas för en ny demokratisatsning 2006 (prop. 2004/05:1
utg.omr. 1 avsnitt 3.10.1). I satsningen skall bl.a. ingå åtgärder för
att stimulera ett ökat valdeltagande i de allmänna valen.
I budgetpropositionen anförde regeringen även att ett stort antal aktörer
bidrar till att stärka demokratin (avsnitt 3.5.2). Bland annat framhöll
regeringen att kommuner och landsting arbetar med att utveckla nya
modeller för att involvera medborgarna i den demokratiska processen samt
att Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet ägnar en stor del
av sin verksamhet åt demokratifrågor.
Utskottets ställningstagande
Utskottet konstaterar att det under de senaste åren förekommit satsningar
på demokratiutveckling. Regeringen har aviserat ytterligare satsningar
i budgetpropositionen för 2006. Mot denna bakgrund avstyrker utskottet
motionerna 2004/05:K323 (c) yrkande 6 och 2004/05:K361 (c).
Kommunalt partistöd
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker en motion om översyn av det kommunala partistödet.

Motionen
I motion 2004/05:K401 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s) föreslås att riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om
behovet av en översyn av lagen om kommunalt partistöd. I motionen anförs
att Sverige vid en internationell jämförelse har en begränsad rättslig
reglering av partifinansieringen och att det inte finns reglerat i lag
hur det kommunala partistödet kan användas. Som exempel nämns att
kommunalt partistöd utan hinder kan transfereras uppåt i partihierarkin.
Enligt motionärerna bör lagen bli tydligare skriven och partistöd bör
endast utgå till partier som stöder grundläggande demokratiska värderingar.

Gällande ordning
Kommunalt partistöd regleras i 2 kap. 9-10 §§ kommunallagen (1991:900).
Enligt dessa bestämmelser får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat
stöd till de partier som är representerade i fullmäktige. Stödet får
inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett
politiskt parti. Utformningen av stödet kan på talan av en kommunmedlem
prövas av domstol enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i 10 kap.
kommunallagen.
I förarbetena anförs att partistödet avser uteslutande den partiverksamhet
som är anknuten till kommunen respektive landstinget (prop. 1991/92:66
s. 10 f.). För att ha rätt till stöd måste ett parti ha fått mandat och
tagit plats i fullmäktige. I lagen regleras inte formerna för partistödet,
utan det kan utgå i olika former som kompletterar varandra. Enligt den
rättviseprincip som bestämmelserna i kommunallagen ger uttryck för är
det dock i allmänhet inte tillräckligt med ett stöd som fördelas enbart
per mandat. Den naturliga principen är lika fördelning mellan de partier
som är representerade i fullmäktige. En helt konsekvent tillämpning av
en sådan princip framstår dock inte alltid som ett självklart rättvisekrav.
De allra minsta partierna kan i vissa fall anses ha ett mindre behov
av grundstöd än de största. Om stödet sätts till en lägre nivå för ett
litet parti bör det därför inte i sig uppfattas som otillbörligt
missgynnande. Däremot bör inget parti som är företrätt i fullmäktige kunna
uteslutas när det gäller grundstöd och självfallet inte heller, anförs
det, när det gäller mandatstöd.
Utskottets ställningstagande
Enligt gällande bestämmelser i kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till de partier som är representerade i fullmäktige.
Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar
ett politiskt parti. Av detta följer bl.a. att inget parti som är
företrätt i fullmäktige bör kunna uteslutas från att erhålla stöd. Om
kommunalt partistöd utbetalas skall det uteslutande avse den partiverksamhet
som är anknuten till kommunen respektive landstinget.
Utskottet anser att det är värdefullt att lagstiftningen ger kommuner
och landsting en frihet att anpassa partistödet till lokala förhållanden
och önskemål inom de allmänna ramar som kommunallagens regler och
rättspraxis anger. Den nu gällande lagstiftningen medger detta. Utskottet
vill också framhålla att beslut om partistöd kan överklagas hos
förvaltningsdomstol av kommun- eller landstingsmedlem. Utskottet finner
ingen anledning att ändra de gällande bestämmelserna. Motion 2004/05:K401
(s) avstyrks.
Frågor kring förtroendevalda
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker en motion om utredning om fritidspolitikers uppdrag
m.m. med hänvisning till att sådan utredning nyligen genomförts. Vidare
avstyrker utskottet en motion om fritidspolitik som merit.
Jämför reservation 2 (mp).
Motionerna
I motion 2004/05:K383 av Gustav Fridolin (mp) anförs att det behövs en
utredning som undersöker innehållet i fritidspolitikerns uppdrag och
samspelet mellan fritidspolitiker respektive heltidspolitiker och
tjänstemän. Enligt motionären blir fritidspolitikern lätt gisslan hos
heltidspolitiker och tjänstemän. För att komma till rätta med sådana
situationer har man i olika kommuner prövat olika ersättningssystem för
fritidspolitiker. Syftet med den i motionen föreslagna utredningen bör
vara att tydliggöra innehållet i de nämnda uppdragen och ansvarfördelningen
dem emellan.
I motion 2004/05:K403 av Carin Lundberg och Lars Lilja (båda s) föreslås
att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om fritidspolitik som en merit. En fritidspolitiker har, menar
motionärerna, inte samma status som heltidspolitiker eller någon som är
anställd i ett parti. För att det i framtiden skall gå att rekrytera
folk till politiska förtroendeuppdrag på fritiden måste statusen för
uppdraget öka, t.ex. genom opinionsbildning och bättre ekonomiska villkor.
Det borde även, anför motionärerna, vara självklart att fritidsuppdraget
ses som en merit när man söker arbete eller till högskolor och annan
utbildning.
Bakgrund
Kommundemokratikommittén
Regeringen beslutade i november 1999 att tillkalla en parlamentariskt
sammansatt kommitté med uppdrag att föreslå åtgärder och som ökar
medborgarnas möjlighet till insyn och deltagande i den kommunala demokratin
och som stärker den kommunala representativa demokratins funktionssätt
och former (dir. 1999:98). Kommittén skulle bl.a. analysera och föreslå
förbättringar i dels de förtroendevaldas arbetsförhållanden, dels
formerna för det politiska arbetet och då särskilt åtgärder för att öka
antalet förtroendevalda, underlätta rekrytering, förbättra representativiteten
och motverka förtida avhopp.
Kommittén, som antog namnet Kommundemokratikommittén, överlämnade sitt
huvudbetänkande i maj 2001 (SOU 2001:48). I betänkandet studerade
kommittén bl.a. de förtroendevaldas representativitet, rekryteringen av
förtroendevalda, erfarenhet av första tiden som ny förtroendevald,
tidsåtgång för kommunala förtroendeuppdrag och förtroendevaldas relation
till heltidspolitiker och tjänstemän.
Demokratipolitiken
Våren 2001 redovisade regeringen i proposition 2001/02:80 Demokrati för
det nya seklet en långsiktig strategi med mål och åtgärder för att värna
och fördjupa den svenska folkstyrelsen. I demokratipropositionen slogs
det fast att den svenska demokratin bör kännetecknas av ett brett
medborgerligt deltagande inom ramen för den representativa demokratin.
Regeringen föreslog ett antal mål för demokratipolitiken som riksdagen
senare antog (bet. 2001/02:KU14, rskr. 2001/02:190). Ett av målen var
att en ökad andel av medborgarna skall inneha någon form av politiskt
förtroendeuppdrag. Ett första delmål är att antalet förtroendevalda i
kommuner och landsting skall öka med 10 000 till år 2010. Antalet
personer som någon gång i livet har innehaft ett politiskt förtroendeuppdrag
skall också öka.
Våren 2004 redovisade och analyserade regeringen den svenska demokratins
utveckling efter 2002 i förhållande till målen (skr. 2003/04:110),
däribland målet om att antalet förtroendevalda skall öka. Regeringen
anförde bl.a. att ansvaret för att uppnå målet om fler förtroendevalda
på lokal nivå är något som framför allt åvilar kommuner och landsting
och de politiska partierna, men att regeringen har i uppgift att
kontinuerligt se över de förtroendevaldas villkor och att undanröja eventuella
hinder samt att bl.a. öka kunskapen om varför vissa individer fortsätter
att vara underrepresenterade.
Utskottets ställningstagande
Kommundemokratikommittén, som överlämnade sitt huvudbetänkande i maj
2001, genomförde flera undersökningar om förtroendevalda. Undersökningarna
omfattade bl.a. förtroendevaldas representativitet, rekryteringen av
förtroendevalda, erfarenhet av första tiden som ny förtroendevald,
tidsåtgång för kommunala förtroendeuppdrag och förtroendevaldas relation
till heltidspolitiker och tjänstemän. Utskottet ser i nuläget inget
behov av en sådan utredning som föreslås i motion 2004/05:K383 (mp).
Motionen avstyrks.
Vad gäller frågan om fritidspolitik som merit och statusen för
förtroendeuppdrag vill utskottet erinra om målet i demokratipolitiken om att
antalet förtroendevalda bör öka. Hur detta skall uppnås är dock främst
en fråga för kommuner och landsting och de politiska partierna. Mot
denna bakgrund avstyrker utskottet även motion 2004/05:K403 (s).
Frågor avseende val i kommunerna
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker motioner avseende dels ersättarsystemet i
kommunfullmäktige, dels val till nämndpresidier.
Motionerna
I motion 2004/05:K324 av Lars Wegendal m.fl. (s) föreslås ändrade regler
för antal ersättare i kommunfullmäktige. I motionen uppmärksammas att
antalet förtroendevalda under senare år har minskat och att antalet
avhopp inom lokalpolitiken har ökat. Mot bakgrund av denna utveckling
menar motionärerna att det gällande systemet för ersättare i kommunernas
fullmäktigeförsamlingar kan medföra problem. De anser att det inte finns
anledning att ha en övre gräns för antalet ersättare, men att det däremot
kan vara motiverat med ett minimiantal.
I motion 2004/05:K321 av Ulf Sjösten och Jeppe Johnsson (båda m) föreslås
att kommunallagens regler ändras på sådant sätt att minoriteten i en
kommunal nämnd garanteras plats i nämndens presidium. I motionen anförs
att nämndpresidier utses genom enkel majoritet, vilket innebär dels att
majoriteten i princip kan tillsätta samtliga presidieposter, dels att
majoriteten i händelse av två oppositionsriktningar kan välja vilken
opposition som skall få dessa uppdrag.
Gällande ordning
Ersättare för ledamöter i kommunfullmäktige
Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen bestämmer fullmäktige hur många ledamöter
som fullmäktige skall ha. Antalet skall bestämmas till ett udda antal
och till minst ett visst antal beroende på antalet röstberättigade i
kommunen. Enligt 5 kap. 4 § bestämmer kommunfullmäktige det antal
ersättare som skall ligga till grund för tillämpningen av bestämmelserna
i 18 kap. 55 § vallagen (1997:157). Antalet skall utgöra en viss andel,
dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunen.
För partier med ett eller två mandat skall enligt nämnda bestämmelse
i vallagen alltid utses två ersättare.
Bestämmelser om förfarandet när ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
avgår under en valperiod finns i 18 kap. 64-66 §§ vallagen. Om en ledamot
i kommunfullmäktige avgår i förtid skall den ersättare som står på tur
att inträda kallas in för tjänstgöring. Den nya ledamoten utses av
länsstyrelsen på anmälan av fullmäktiges ordförande. Finns det ingen
ersättare att kalla in skall länsstyrelsen göra en ny sammanräkning och
utse ny ledamot. Om en ersättare tas i anspråk på detta sätt eller avgår
som ersättare av någon annan orsak skall länsstyrelsen på anmälan av
fullmäktiges ordförande göra nya sammanräkningar och utse ytterligare
en ersättare för varje ledamot som berörs.
Val till nämnder och nämndpresidier
Enligt 6 kap. 9 § kommunallagen väljs ledamöter och ersättare i en nämnd
av fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. Enligt 6 kap.
15 § kommunallagen skall fullmäktige bland en nämnds ledamöter välja
en ordförande och en eller två vice ordförande (presidium).
Proportionella val kan endast förekomma i kommunala organ i de fall då
det finns särskilt lagstöd för detta och under de förutsättningar som
anges i lagen (Ingegärd Hilborn m.fl., Kommunallagen - Kommentarer och
praxis, 2001, s. 260). Av 5 kap. 46 § framgår att en minoritet i
fullmäktige har rätt att påfordra proportionella val av ledamöter och
ersättare i nämnder. Ett nämndpresidium är kommunalrättsligt sett inte
något kommunalt organ och kan därför inte heller väljas proportionellt.

I praktiken tillämpas dock den proportionella valmetoden sällan, utan
bestämmelserna i lagen utgör en väsentlig grund för de överenskommelser
som partierna regelmässigt träffar om hur mandaten skall fördelas
(Ingegärd Hilborn m.fl., a.a., s. 259). Ledamöter som valts i enlighet
med sådana överenskommelser är alltså valda enligt den vanliga
majoritetsvalmetoden.
I propositionen till den äldre kommunallagen (1977:179), som i här
berörda delar överensstämmer med den nuvarande, diskuterade departementschefen
olika former av majoritetsinslag i den kommunala styrelseordningen (prop.
1975/76:187 s. 262 f.). Han anförde därvid att frågan om minoritetens
arbetsförutsättningar var en huvudfråga. Om en minoritet skall kunna
föra en aktiv oppositionspolitik och utforma egna alternativa förslag
krävdes att den inte ställs helt utanför beredningen av ärendena.
Sannolikt, anförde departementschefen, är det lättare att tillgodose
minoritetens intressen om majoriteten och minoriteten har gemensam
beredning, och i många fall tycktes de gå till så att ordföranden och
vice ordföranden ingår i arbetsutskott som förebereder ärendena inför
sammanträdet. Det förekom emellertid även, uppmärksammade departementschefen,
att ordföranden ensam tillsammans med tjänstemännen förbereder
sammanträdena. Departementschefen ansåg att ärendeberedningen, hur den än
skedde, borde göra det möjligt för såväl majoritetens som minoritetens
ledamöter i en nämnd att i god tid före sammanträdet ta del av
beslutsunderlaget. Departementschefen framhöll att det måste finnas möjligheter
att utforma en styrelseordning som anpassas efter de lokala önskemålen
och avvisade av det skälet förslag om att minoriteten enligt lag skulle
tillförsäkras vice ordförandeposterna.
Utskottets ställningstagande
Utskottet vill betona vikten av ett fungerande ersättarsystem i kommunerna.
Det är ur demokratisynpunkt av väsentlig betydelse att fullmäktigeförsamlingarna
återspeglar valresultatet inte bara direkt efter ett val, utan under
hela valperioden. Enligt de nu gällande reglerna skall för små partier
med endast ett mandat i fullmäktige alltid utses två ersättare. Därigenom
minskar risken att partiet blir utan representant. Vad som i det föregående
framförts föranleder enligt utskottets mening inte någon ändring av
reglerna för att säkra tillgången till ersättare i kommunerna. Motion
2004/05:K324 (s) avstyrks därför.
I varierande omfattning förekommer proportionell fördelning vid val
till nämndpresidier i kommunerna. Utskottet ser inte något behov av
ytterligare regler som ålägger kommunerna att anordna proportionella
val till nämndpresidier. Motion 2004/05:K321 (m) avstyrks således.
Återremiss
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker en motion om ändring av bestämmelser kring
minoritetsåterremiss.
Jämför reservation 3 (m, fp, kd, c, mp).
Motionen
I motion 2004/05:K435 av Torkild Strandberg (fp) föreslås en förändring
av kommunallagen avseende minoritetsåterremiss. Genom lagens nuvarande
utformning kan, anför motionären, den återremiss en minoritet får till
stånd göras betydelselös genom att majoriteten, genom ett beslut med
enkel majoritet, driver igenom en helt annan motivering till återremissen
än den som minoriteten avsett. Så har enligt motionären också skett på
senare tid, bl.a. i Region Skåne. Enligt motionären borde den som yrkar
på återremiss också ha möjlighet att påverka motiveringen.
Bakgrund
Gällande ordning
Enligt 5 kap. 36 § kommunallagen (1991:900) skall ett ärende i fullmäktige
bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av
de närvarande ledamöterna. Om ärendet tidigare bordlagts eller
återremitterats krävs dock enkel majoritet. Vidare krävs enkel majoritet för
bordläggning eller återremiss i fråga om val. Ett beslut om återremiss
skall motiveras.
Syftet med att beslut om återremiss skall motiveras är att klargöra vad
som ytterligare bör utredas för det beredande organet (prop. 2001/02:80
s. 144). Omfattningen av beredningsåtgärderna beslutas genom majoritetsbeslut.
Skälet för den ordningen är, enligt propositionen, att förhindra ren
obstruktion från minoriteten (s. 79). I den bedömning som därvid görs
är det möjligt att väga in kraven på att beslut skall kunna fattas inom
en rimlig tidsperiod. Det är också majoriteten som avgör när ärendet
kan anses vara tillräckligt berett för att åter behandlas i fullmäktige.

Tidigare behandling
Våren 2002 behandlade utskottet regeringens proposition 2001/02:80
Demokrati för det nya seklet och tillstyrkte därvid förslaget till den
nuvarande ordningen om återremiss (bet. 2001/02:KU14). Utskottet behandlade
även en följdmotion om att det är den minoritet som begär återremissen
som skall utforma motiven för återremissen. Utskottet ansåg att det
inte behövdes några föreskrifter av det slag som aktualiserades i
motionen. Motionen avstyrktes.
Utskottets ställningstagande
En återremiss innebär normalt att ärendet överlämnas för ytterligare
utredning till den nämnd som lagt förslaget. Sedan den 1 juli 2002 har
minoriteten i en fullmäktigeförsamling rätt att få till stånd återremiss.
Denna nya ordning kan bl.a. bidra till att fördjupa demokratin, motverka
kortsiktigt framhastade beslut och skapa större utrymme för samtal och
samråd. Ett beslut om återremiss skall motiveras. I det stora flertalet
fall är det självklart så att de som begärt återremissen också bör
formulera motiven för beslutet. Under speciella omständigheter, när syftet
med återremissen enbart är att obstruera fullmäktiges beslutsfattande,
kan det dock finnas skäl för majoriteten att formulera motiven, t.ex.
för att förhindra att återremissen medför en orimlig tidsutdräkt. Denna
möjlighet för majoriteten måste dock, enligt utskottets mening, nyttjas
med stor försiktighet i kommunerna och landstingen. Det bör endast vara
i undantagsfall som det finns skäl för majoriteten att besluta om andra
motiv än de som minoriteten har anfört. Utskottet utgår från att regeringen
följer utvecklingen och, om det anses erforderligt, återkommer till
riksdagen. Med det anförda avstyrker utskottet motion 2004/05:K435 (fp).

Kommuners inflytande i Europafrågor
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker med hänvisning till bl.a. den gällande ordningen en
motion om kommuners inflytande i Europafrågor.
Motionen
I motion 2004/05:K451 av Åsa Lindestam (s) anförs att det bör utredas
hur kommuners och landstings inflytande och påverkan i Europafrågor kan
utvecklas och stärkas i förhållande till EU. I motionen anförs att de
beslut som i dag tas av EU i allt högre grad påverkar vad som sker i
kommuner och landsting.
Bakgrund
EU-nivå
Regionkommittén representerar regionala och lokala intressen i EU.
Kommittén fungerar som ett rådgivande organ till ministerrådet och
Europeiska kommissionen i frågor som direkt berör regioner och kommuner.
Den består av företrädare för regionala och lokala organ som valts
till ett regionalt eller lokalt organ eller som är politiskt ansvariga
inför en vald församling. Från Sverige deltar tolv kommun- och
landstingspolitiker i Regionkommitténs arbete. Bestämmelser om Regionkommittén
finns i artiklarna 263-265 i EG-fördraget.
I förslaget till nytt konstitutionellt fördrag får kommuner och regioner
en utvidgad roll. En nyhet är att Regionkommittén och Ekonomiska och
sociala kommittén även skall bistå Europaparlamentet med rådgivande
uppgifter. Vidare skall Regionkommittén vara behörig att väcka talan
vid Europeiska unionens domstol när det gäller en europeisk lagstiftningsakt
som enligt det konstitutionella fördraget inte kan antas utan att
kommittén har hörts (Ds. 2004:52 s. 153).
Förslaget till konstitutionellt fördrag ger även de nationella parlamenten
ökade möjligheter att påverka EU-politiken genom sina respektive regeringar
och direkt på EU-nivå. Bland annat föreslås att det införs en politisk
mekanism som ger de nationella parlamenten en direkt roll i kontrollen
av att subsidiaritetsprincipen efterlevs. Samtliga utkast till europeiska
lagstiftningsakter skall enligt förslaget motiveras med avseende på
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Därtill kommer att
ett utkast till lagstiftningsakt skall ta hänsyn till att det ekonomiska
eller administrativa ansvar som vilar på t.ex. regionala eller lokala
myndigheter så långt som möjligt begränsas och står i proportion till
det mål som skall uppnås (s. 160-161).
Nationell nivå
Enligt 7 kap. 2 § regeringsformen skall vid beredningen av regeringsärenden
behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter.
I den omfattning som behövs skall tillfälle lämnas sammanslutningar
och enskilda att yttra sig.
I propositionen Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen (prop.
1994/95:19) underströks att remissförfarandet kommer att ha kvar sin
betydelsefulla roll i det svenska beredningsarbetet även när det gäller
ärenden inom EU-arbetet. I demokratipropositionen (prop. 2001/02:80)
aviserades att en kartläggning skulle göras av hur det svenska
remissförfarandet i dag används avseende frågor med EU-anknytning. I
demokratiskrivelsen (skr. 2003/04:110) anförde regeringen att en sådan
kartläggning kommer att inledas under 2004 och den kommer även att knytas
till ett bredare arbete kring remissförfarandet.
Konstitutionsutskottet granskade under hösten 2004 remissberedningen av
svenska ståndpunkter inför ministerrådets beslut om EG-direktiv (bet.
2004/05:KU10). Utskottet betonade därvid även remissberedning av
direktivförslag.
Riksdagskommittén har fått tilläggsdirektiv rörande riksdagens arbete
med EU-frågor. Kommittén skall bl.a. kartlägga och analysera konsekvenserna
för riksdagen av det nya konstitutionella fördraget både vad gäller
formella regler och sakligt innehåll. I detta sammanhang skall formerna
för hur riksdagen skall arbeta med den nya subsidiaritetsmekanismen
diskuteras (jfr bet. 2003/04:KUU1, rskr. 2003/04:57).
Utskottets ställningstagande
Inom EU representeras regionala och lokala intressen av Regionkommittén.
I förslaget till nytt konstitutionellt fördrag föreslås vissa ändringar
för att utvidga kommuners och regioners roll. Riksdagen kommer senare
att ta ställning till dessa förslag.
Vad gäller inflytande på den nationella nivån i EU-frågor kan här nämnas
att utskottet tidigare betonat remissförfarandets roll inför beslut i
EU. I den mån kommuner är berörda av ett förslag till beslut inom EU
utgår utskottet från att regeringen inbjuder även kommuner att yttra
sig.
Utskottet finner mot denna bakgrund ingen anledning att tillkännage för
regeringen vad som anförs i motion 2004/05:K451 (s). Motionen avstyrks.

Folkinitiativ till folkomröstning
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker motionsyrkanden avseende folkinitiativ till
folkomröstning.
Jämför reservation 4 (mp).
Motionerna
Flera motioner tar upp frågan om folkinitiativ. I motion 2004/05:K369
av Kerstin Lundgren (c) föreslås att riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om att folkinitiativ skall behandlas
med förtur i översynen av regeringsformen. Av direktiven till den
kommitté som har i uppdrag att se över regeringsformen framgår att frågan
om kommunala folkomröstningar skall ingå i uppdraget. Enligt motionären
kan avsikten med detta aldrig vara att denna fråga skall behandlas som
en grundlagsfråga. Snarare är det ett sätt att ta hand om en fråga som
regeringens hantering gjort omöjlig. Motionären menar att det är utifrån
detta samt att riksdagen vid ett flertal tillfällen såväl kritiserat
regeringens handläggning som uttalat förväntningar i frågan som det är
rimligt att frågan hanteras med förtur av utredningen.
I motion 2004/05:K454 av Gustav Fridolin (mp) anförs att frågan om stärkt
folkinitiativ dels är tillräckligt utredd, dels inte hör hemma i
Grundlagsutredningen eftersom den regleras i kommunallagen. Till detta
kommer att frågan, enligt motionären, helt onödigt fördröjs med ännu
ett antal år i och med att den skall behandlas av Grundlagsutredningen.
I motionen föreslås att riksdagen genom ett tillkännagivande bekräftar
för regeringen sitt tidigare ställningstagande om obligatorisk folkomröstning
efter folkinitiativ på kommunal nivå (yrkande 1). Vidare föreslås ett
tillkännagivande om att frågan om kommunal folkomröstning efter
folkinitiativ lyfts ut ur den pågående författningsutredningen för att få
en självständig behandling (yrkande 2).
I motion 2004/05:K223 av Torsten Lindström (kd) föreslås att reglerna
om kommunala folkomröstningar ses över så att lokala folkomröstningar
blir lättare att genomföra och att utgången respekteras av såväl kommunerna
som regeringen. I motionen anförs att det finns flera exempel på hur
kommunledningar avslagit kommuninvånares initiativ till lokala
folkomröstningar enkom för att dessa inte passat den politiska inriktning
som kommunledningen företräder.
I motion 2004/05:K307 av Gunnar Andrén (fp) yrkande 3 anförs att det
behövs fler medborgarinitiativ. Möjligheterna till lokala och regionala
medborgarinitiativ bör utvecklas.
Bakgrund
Gällande ordning
Ett ärende om att i en viss fråga hålla folkomröstning i en kommun eller
ett landsting får väckas (genom s.k. folkinitiativ) av minst 5 % av de
kommun- eller landstingsmedlemmar som är röstberättigade enligt lagen
(1994:692) om kommunala folkomröstningar.
Tidigare behandling
Konstitutionsutskottet har flera gånger behandlat motioner om stärkt
folkinitiativ. I mars 2002 i samband med behandlingen av demokratipropositionen
och motioner (bet. 2001/02:KU14) noterade utskottet att regeringen avsåg
att återkomma i frågan vid beredningen av Kommundemokratikommitténs
betänkande Att tänka efter före - samråd i kommuner och landsting (SOU
2001:89). Utskottet uttalade därvid att beredningen bör syfta till att
lägga fram förslag för riksdagen med innebörd att folkomröstning skall
hållas om 10 % av de röstberättigade i kommunen respektive landstinget
begär det. Utskottet föreslog att riksdagen som sin mening skulle ge
regeringen det anförda till känna. Riksdagen följde utskottet (rskr.
2001/02:190).
Frågan berördes igen av riksdagen vid behandlingen av utskottets betänkande
2002/03:KU29 om regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen (skr. 2002/03:75). Riksdagen biföll i juni
2003 en reservation (m, fp, kd, c, mp) vari beklagades att regeringen
ännu inte efterkommit riksdagens tillkännagivande om lokala folkomröstningar
samt uttalades att det var angeläget att snarast belysa denna viktiga
författningsfråga och att regeringen presenterar förslag i enlighet med
riksdagens beslut (rskr. 2002/03:208).
Hösten 2004 behandlade konstitutionsutskottet i betänkande 2003/04:KU3
motioner (kd, mp) om stärkt folkinitiativ. Utskottet avstyrkte motionerna
med hänvisning till den pågående beredningen av ärendet. Riksdagen följde
utskottets förslag till beslut med godkännande av motiveringen i en
reservation (m, fp, kd, c, mp), i vilken anfördes att det är ytterst
angeläget att regeringen snarast presenterar förslag i enlighet med
riksdagens beslut (rskr. 2003/04:33-34).
Våren 2004 behandlade utskottet en motion (c) om att riksdagen ånyo
borde tydliggöra för regeringen som sin mening att om 10 % av medborgarna
så kräver skall fullmäktige besluta om att anordna en rådgivande
folkomröstning. Motionen hade väckts med anledning av regeringens skrivelse
2003/04:110 Demokratipolitik, som också behandlades i betänkandet.
Utskottet avstyrkte motionen med hänvisning till att Justitiedepartementet
hade utarbetat ett förslag till nya bestämmelser om folkinitiativ och
att regeringen beredde frågan under våren. I skrivelsen anförde regeringen
att den avsåg att återkomma till riksdagen med sitt slutliga ställningstagande.
Utskottet utgick från att så skulle ske i enlighet med vad utskottet
tidigare uttalat avseende betydelsen av riksdagens tillkännagivande
till regeringen. Ingen reservation avgavs.
Grundlagsutredningen
Regeringen beslutade den 1 juli 2004 att tillsätta en parlamentarisk
kommitté för att göra en samlad översyn av regeringsformen (dir. 2004:96).
Kommittén har bl.a. i uppdrag att förutsättningslöst se över bestämmelserna
om folkomröstningar. I det ingår även att utreda kommunala folkomröstningar
och möjligheterna för medborgarna att genom folkinitiativ få till stånd
en folkomröstning.
Kommittén, som antagit namnet Grundlagsutredningen, skall redovisa sitt
uppdrag senast den 31 december 2008.
Utskottets ställningstagande
Grundlagsutredningen har bl.a. fått i uppdrag att förutsättningslöst se
över bestämmelserna om folkomröstningar, däribland frågan om folkinitiativ.
Med hänvisning till det avstyrker utskottet motionerna 2004/05:K369
(c), 2004/05:K454 (mp) yrkandena 1 och 2, 2004/05:K223 (kd) och
2004/05:K307 (fp) yrkande 3.
Folkomröstning om trängselskatt
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker en motion om folkomröstning om trängselskatter med
hänvisning till att frågan om kommunala folkomröstningar är en kommunal
angelägenhet.
Motionen
I motion 2003/04:K225 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) yrkande 3
föreslås att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att
invånarna i Stockholms stad och län genom en länsgemensam folkomröstning
skall ges möjlighet att ta ställning till frågan om biltullar skall
införas eller inte i Stockholms stad. Att låta frågan om införandet av
biltullar avgöras av medborgarna och lokalt valda politiker i Stockholms
stad och län skulle, anför motionären, vara ett bra och mycket konkret
sätt att visa att det kommunala självstyret betyder något i verkligheten.

Gällande ordning
Enligt 3 kap. 9 § kommunallagen (1991:900) beslutar fullmäktige om
folkomröstning i kommunen eller landstinget.
Utskottets ställningstagande
Frågan om folkomröstning i en kommun eller ett landsting är inte en
statlig angelägenhet, utan beslutas av kommunens respektive landstingets
fullmäktige. Utskottet avstyrker motion 2003/04:K225 (m) yrkande 3.
Demokrati och IT
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker med hänvisning till pågående arbete motionsyrkanden
om demokrati och IT.
Motionerna
I motion 2004/05:K285 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) föreslås att riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att
utveckla e-demokratin (yrkande 2). I motionen anförs att den nya
informationstekniken har fått stort genomslag i olika delar av samhället
men att dess fulla potential ännu knappast utnyttjas i politiska sammanhang.
Informationstekniken utgör enligt motionärerna ett värdefullt komplement
till de etablerade kanalerna för politiskt engagemang. De menar att
inte bara partierna utan också offentliga myndigheter och institutioner
måste ta till sig informationstekniken. Det kan göras genom att t.ex.
inte bara protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden utan även
förberedande promemorior och partimotioner läggs ut på Internet. Det
handlar också om att använda Internet som ett kommunikationsmedel i en
opinionsbildnings- och beslutsfattandeprocess. Ett yrkande med samma
innebörd framförs i motion 2004/05:T466 av Christer Winbäck m.fl. (fp)
yrkande 18.
Bakgrund
Tidigare behandling
Våren 2004 behandlade utskottet i betänkande 2003/04:KU19 även motioner
om demokrati och IT. Utskottet avstyrkte motionerna med hänvisning till
pågående arbete. Utskottets m-, fp-, kd-, c- och mp-ledamöter reserverade
sig mot utskottets förslag till riksdagsbeslut. I en reservation föreslogs
ett tillkännagivande till regeringen om demokrati och IT. Kammaren biföll
reservationen (rskr. 2003/04:277).
Uppdrag att utreda användningen av IT i demokratiska beslutsprocesser
Regeringen
beslutade den 16 december 2004 att ge Örebro universitet i uppdrag att,
med riksdagens tillkännagivande som utgångspunkt, utreda användningen
av IT i demokratiska beslutsprocesser (dnr Ju2004/5731/D). I uppdraget
ingår även att utreda förekomsten av eventuella rättsliga och tekniska
hinder för användningen samt att föreslå möjliga åtgärder för att
undanröja dessa hinder. Inom ramen för uppdraget skall också lämnas förslag
till hur kommunala initiativ för att öka deltagandet i demokratiska
processer kan uppmuntras. Uppdraget skall redovisas till Justitiedepartementet
senast den 30 juni 2005.
Utskottets ställningstagande
Utskottet konstaterar att regeringen har vidtagit åtgärder med anledning
av riksdagens tillkännagivande om demokrati och IT. Ett uppdrag att
utreda användningen av IT i demokratiska processer har lagts ut och
skall redovisas senast i juni 2005. Utskottet förutsätter att regeringen
återkommer till riksdagen med anledning av det tidigare tillkännagivandet.
Motionerna 2004/05:K285 (fp) yrkande 2 och 2004/05:T466 (fp) yrkande
18 avstyrks.
Medborgarkontrakt
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker med hänvisning till pågående arbete motionsyrkanden
om medborgarkontrakt.
Jämför reservation 5 (fp, mp).
Motionerna
Motion 2004/05:K459 av Peter Eriksson m.fl. (mp) innehåller förslag om
stärkt medborgarmakt genom inrättande av medborgarkontrakt. I motionen
definieras medborgarkontrakt som en juridiskt icke-bindande avsiktsförklaring
mellan en offentlig organisation och medborgaren eller brukaren av en
offentlig tjänst. Ett medborgarkontrakt tydliggör, enligt motionärerna,
medborgarens rättigheter gentemot det offentliga. Det förbättrar
kvalitetsarbetet i offentlig verksamhet, stärker dialogen och förståelsen
mellan politiker, tjänstemän och medborgare och förbättrar arbetssituationen
för personalen i offentlig sektor. I arbetet med ett medborgarkontrakt
definieras genom en dialog mellan politiker, tjänstemän och medborgare
gemensamt vad som är god kvalitet, vad man kan förvänta sig av en
offentlig tjänst eller service och hur man kan få kompensation om något
går fel. För att införa medborgarkontrakt krävs, enligt motionärerna,
ett tydligt politiskt initiativ. De juridiska förutsättningarna och
konsekvenserna måste tydliggöras genom ny eller anpassad lagstiftning.
Däremot bör innehållet i regel inte specificeras på nationell nivå,
utan medborgarkontrakten måste få växa fram i den takt som de lokala
förutsättningarna medger. Även på nationell nivå är det viktigt, anser
motionärerna, att systemen får växa fram i den takt som olika verksamheter
medger. Enligt motionärernas mening är det nödvändigt med ett program
och en kraftsamling kring dessa frågor (yrkande 1). Statskontoret bör
tillsamman med Statens kvalitets- och kompetensråd få i uppdrag att ta
fram ett program som kraftsamlar kring stärkt medborgarmakt (yrkande 2).
I programmet kan bl.a. ingå att medborgarpaneler, där medborgarna kan
ge uttryck för åsikter, problem och fördelar, bör användas i offentlig
verksamhet i bred omfattning (yrkande 3). Slutligen bör staten ta
initiativ till en dialog med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet
kring hur medborgarnas makt och inflytande kan stärkas (yrkande 4).
I motion 2004/05:K351 av Anne-Marie Ekström m.fl. (fp) anförs att
införande av medborgarkontrakt är en åtgärd av flera för att skapa nytt
förtroende mellan medborgare och folkvalda. Motionärerna anser att
medborgarkontrakt bör införas på alla samhällsnivåer. De kan gälla
alltifrån hur utbetalningar från studiemedelssystemet skall ske till vad
som händer om matutdelningen till äldre uteblir. Införandet och
utarbetandet av reglerna bör göras i en dialog mellan medborgare och det
offentliga.
Bakgrund
Brukardialog
Regeringen redovisade i propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas
tjänst (prop. 1997/98:136) riktlinjer för och kraven på den framtida
statliga förvaltningen. Propositionen antogs av en enig riksdag (bet.
1997/98:KU:31, rskr. 1997/98:294-296).
Utifrån de riktlinjer som angavs i propositionen beslutade regeringen
2000 om ett flerårigt förvaltningspolitiskt handlingsprogram, En
förvaltning i demokratins tjänst - ett handlingsprogram (Justitiedepartementet
2000). I programmet presenterades dels de grundläggande värden och
förutsättningar som enligt propositionen är vägledande, dels regeringens
åtgärder för en långsiktig utveckling av förvaltningen. Bland regeringens
åtgärder för bättre service till medborgare och företag ingick bl.a. en
försöksverksamhet med servicedeklarationer i syfte att myndigheterna
öppet skall redovisa sina åtaganden vad gäller service samt skapa en
dialog med sina avnämare om hur servicen kan utvecklas.
Under 2001 påbörjades en försöksverksamhet med serviceåtagande och
servicedialog. Regeringen gav femton statliga myndigheter och sex
försäkringskassor i uppdrag att delta. I försöksverksamheten låg att
myndigheterna skulle utforma och offentliggöra ett serviceåtagande som
gav tydlig, relevant och förpliktande information om dess tjänsteutbud
och servicenivå, föra en servicedialog med användarna av tjänsterna
samt integrera användarnas synpunkter i verksamhetsutvecklingen (prop.
2002/03:1 utg.omr. 2 bil. 1 s. 13).
I budgetpropositionen för 2004 (prop. 2003/04:1 utg.omr. 2 avsnitt 5.5)
lämnade regeringen en redovisning av detta arbete till riksdagen.
Regeringen gjorde bedömningen att servicedialoger och serviceåtaganden är
effektiva arbetsmetoder för att få till stånd en medborgarorienterad
förvaltning och att arbetet bör fortsätta och även omfatta fler myndigheter
som har nära och omfattande kontakter med medborgare och företag.
Under 2004 hade Statens kvalitets- och kompetensråd i uppdrag att ge
efterfrågestyrt stöd till myndigheterna när det gäller deras arbete med
servicedialoger och serviceåtaganden (regleringsbrev 2003-12-18). Rådet
skulle utveckla en vägledning med gemensamma riktlinjer för arbetet
baserat på erfarenheterna från försöksverksamheten samt med utgångspunkt
i målen om en bättre service till medborgare och företag samt ökade
möjligheter till insyn och inflytande.
I februari 2005 presenterade rådet på sin hemsida den första versionen
av vägledningen på sin hemsida, Vägledning för brukardialoger - steg
till tjänsteutveckling (Version 1).1Under 2003 genomförde Statskontoret
en utvärdering av försöksverksamheten med servicedialoger och
serviceåtaganden (Statskontoret 2003:9). Statskontoret föreslog bl.a. att
termen brukardialoger skulle användas i stället för termen servicedialoger.
Rådet kommer att publicera nya versioner efter hand som vägledningens
innehåll och form utvecklas i samarbete med andra myndigheter.
Tidigare behandling
Utskottet har flera gånger behandlat motioner om medborgarkontrakt,
senast våren 2004 (bet. 2003/04:KU19). Utskottet vidhöll därvid sitt
tidigare ställningstagande att det inte fann det påkallat med ett
tillkännagivande till regeringen i frågan.
Utskottets ställningstagande
Inom ramen för det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet har regeringen
initierat en försöksverksamhet med serviceåtagande och servicedialog.
Försöksverksamheten är numera avslutad, och regeringen har gett Statens
kvalitets- och kompetensråd i uppdrag att utveckla en vägledning baserat
på erfarenheterna från försöksverksamheten. Som framgått i det föregående
pågår för närvarande arbete med ta fram nya vägledningar. Utskottet ser
positivt på detta arbete, som bidrar till att utveckla förvaltningen ur
ett medborgarperspektiv och förbättra kvaliteten och effektiviteten i
myndigheternas verksamhet. Med hänvisning till det arbete som pågår
anser utskottet inte att ett tillkännagivande till regeringen om
medborgarkontrakt är påkallat. Motionerna 2004/05:K459 (mp) yrkandena 1-4
och 2004/05:K351 (fp) avstyrks således.
Det civila samhället och den sociala ekonomin
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker med hänvisning till en aviserad utredning motionsyrkanden
om det civila samhället och den sociala ekonomin.
Jämför reservation 6 (c).
Motionen
I motion 2004/05:K323 av Kerstin Lundgren (c) föreslås att det bör
tillsättas en utredning om samverkan mellan det offentliga och det civila
samhället på alla samhällsnivåer (yrkande 4). Enligt motionären har
Sverige av tradition ett mycket starkt civilt samhälle, inte minst genom
det breda deltagandet i facklig verksamhet, engagemanget i idrottsrörelsen,
nykterhetsrörelsen och kyrklig verksamhet. Till detta skall läggas det
frivilliga engagemang som växt fram i tusentals utvecklingsgrupper runt
om i landet. Den starka civiliteten i Sverige har också, enligt motionären,
flera gånger framhållits av forskare som en viktig demokratisk arena,
men regeringen verkar inte vilja tillmäta det civila samhället någon
framträdande roll. Motionären anför att Centerpartiet vill återupprätta
det civila samhället både som en demokratisk och en social arena. Det
kan handla om så enkla saker som samförstånd mellan kommuner och
idrottsorganisationer om vem som skall göra vad, men också om att
fackföreningar,
liksom i Tyskland, skall kunna tillåtas ta ansvar för delar av den
sociala välfärden. Ansvarskommittén och Grundlagsutredningen bör därför
kompletteras med en motsvarande omfattande utredning om samverkan mellan
offentligt och civilt samhälle på alla samhällsnivåer.
I motionen föreslås också att det bör tillsättas en utredning om
förbättrade villkor för den sociala ekonomin (yrkande 5). Enligt motionären
erbjuder den sociala ekonomin i många fall möjligheter att förena
offentlig verksamhet med medborgar- eller brukarinflytande. Sociala företag
som är engagerade i skolan eller sjukvården fungerar som ett alternativ
både till offentliga och privata lösningar. Den föreslagna utredningen
bör bl.a. utreda hur den sociala ekonomin kan användas som ett komplement
till offentlig och privat sektor. Definitionen av vad som utgör sociala
företag bör härvidlag, enligt motionären, vara vidare än den som i dag
ofta görs. Ett led i utredningen bör vara att undersöka betydelsen av
sociala bokslut, dvs. redovisning av den sociala påverkan av företags
och myndigheters verksamheter.
Bakgrund
Folkrörelsepolitiken och den sociala ekonomin
I budgetpropositionen för 2005 redovisar regeringen inriktningen på den
s.k. folkrörelsepolitiken (prop. 2004/05:1 utg.omr. 17 avsnitt 7.5).
Enligt propositionen är den statliga folkrörelsepolitiken uppdelad i
två delar, en s.k. sektorsorienterad del och en mer generell och
sektorsövergripande del. Den sektorsorienterade folkrörelsepolitiken bedrivs
i stort sett inom samtliga politikområden på statsbudgeten - såsom inom
ungdomspolitiken, kulturpolitiken och miljöpolitiken - och omfattar
specifika frågor som rör olika typer av föreningar inom respektive sektor.
Flera av dessa föreningar erhåller också statliga bidrag, bl.a. för
sådan verksamhet som främjar de mål som är uppställda för respektive
politikområde. Den sektorsövergripande folkrörelsepolitiken behandlas
inom politikområdet Folkrörelsepolitik och är inriktad på att dels
stimulera och stödja människors organisering i föreningar och liknande
sammanslutningar, dels bidra till goda förutsättningar för dessa föreningar
att verka och bedriva verksamhet. Här hanteras generella frågor som rör
alla typer av folkrörelser och ideella föreningar, såsom den statliga
bidragsgivningen till föreningslivet.
Enligt propositionen är ett av syftena med den generella folkrörelsepolitiken
att skapa ett samlat synsätt och agerande från statens sida när det
gäller såväl relationer till folkrörelser och föreningar av olika slag
som villkor och förutsättningar för föreningslivets verksamhet. Ett
annat syfte är att synliggöra och lyfta fram den betydelse föreningslivet
har för den demokratiska infrastrukturen i vårt samhälle. I propositionen
anför regeringen att föreningslivet skapar och utvecklar särskilda
förutsättningar för den representativa demokratin bl.a. genom att
medlemmarna får träna sig i och bli vana vid att gemensamt argumentera,
värdera och fatta beslut. Sektorn organiserar också, enligt regeringen,
en mångfald av politiska, ekonomiska och sociala intressen.
Vidare anförs i propositionen att folkrörelsepolitiken också syftar
till att stödja och stärka den sociala ekonomin i samhället. Med social
ekonomi avses organiserad verksamhet som primärt har samhälleliga ändamål,
bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående
från den offentliga sektorn. Sådan verksamhet bedrivs i första hand i
föreningar, stiftelser och kooperativ. Verksamheterna har allmännytta
eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. Grundläggande
för större delen av verksamheterna inom den sociala ekonomin är människors
vilja till ideella insatser. Folkrörelsepolitiken har därmed en stor
betydelse för hur förutsättningarna för aktörerna inom den sociala
ekonomin formas.
Det övergripande målet för den sektorsövergripande folkrörelsepolitiken
delas i budgetpropositionen in i följande fyra huvudområden:
generella frågor rörande villkor och förutsättningar för folkrörelser
och ideella föreningar,
generella frågor rörande bidrag till folkrörelser och ideella föreningar,

regeringens och dess förvaltningsmyndigheters dialog med föreningslivet,
samt
statistik, forskning och övrig kunskapsbildning om föreningslivet och
dess verksamhet.
I budgetpropositionen betonar regeringen kontinuerlig dialog mellan
föreningslivet och staten. Regeringen har tagit initiativ till att skapa
ett folkrörelseforum för dialog mellan regeringen och föreningslivet
(avsnitt 7.5). Enligt regeringen utgör forumet en viktig del i regeringens
kontinuerliga dialog med föreningslivet och olika aktörer inom den
sociala ekonomin. Det forum som genomfördes under 2003 bestod av en serie
tematiska seminarier och en tvådagarskonferens.
Folkrörelseforum
I budgetpropositionen för 2005 betonar regeringen betydelsen av det
forum, Folkrörelseforum, som inrättats för dialog mellan å ena sida
företrädare för regeringen och dess förvaltningsmyndigheter och å andra
sidan företrädare för föreningslivet och andra aktörer inom den sociala
ekonomin (prop. 2004/05:1 utg.omr. 17 avsnitt 7.5). Folkrörelseforumet
avser att behandla övergripande frågor, bl.a. sådana som rör den ideella
sektorns villkor och förutsättningar och sektorns möjligheter att utgöra
en samlad samhällsröst i för demokratin väsentliga frågor.
Inom ramen för forumet genomfördes 2003 en serie tematiska seminarier
och en större konferens. Ett genomgående tema för dessa seminarier var
att identifiera de faktorer som stimulerar respektive hindrar människors
organisering i olika typer av folkrörelser, föreningar och andra
medborgarsammanslutningar. Vid den efterföljande konferensen vidareutvecklades
de frågeställningar som hade diskuterats vid seminarierna.
I det fortsatta arbetet med forumet under hösten 2004 och under 2005
kommer, enligt propositionen, att föras en fördjupad diskussion kring
vissa av de frågeställningar som identifierats under den hittillsvarande
dialogen. Exempelvis kommer ett seminarium att anordnas under 2005 och
behandla den sociala ekonomin och dess möjligheter och förutsättningar.

Aviserad översyn av folkrörelsepolitiken
I budgetpropositionen för 2005 redovisade regeringen också att en
interdepartemental arbetsgrupp tillsattes i september 2001 med syfte att
samordna regeringens folkrörelsepolitik (prop. 2004/05:1 utg.omr. 17
avsnitt 7.5). Gruppens uppgifter har två huvudsakliga inriktningar:
dels att utgöra forum för samråd i frågor som rör föreningslivet och
den sociala ekonomin och på så sätt förbättra den gemensamma kunskapsbasen
om dessa frågor i statsförvaltningen, dels att följa upp vissa gemensamma
insatser på området. Arbetsgruppen har kunnat konstatera att det föreligger
behov av en översyn av den statliga folkrörelsepolitiken och de olika
insatser som görs riktade mot föreningslivet och den sociala ekonomin.
I budgetpropositionen anför regeringen att den därför inom kort avser
att låta en särskild utredare göra en sådan översyn.
Utskottets ställningstagande
Inom ramen för folkrörelsepolitiken pågår arbete för att bl.a. stimulera
och stödja människors organisering i föreningar och liknande sammanslutningar
och skapa goda förutsättningar för dessa föreningar att verka och bedriva
verksamhet. Vidare pågår arbete för att stödja och stärka den sociala
ekonomin i samhället. Regeringen har aviserat att en utredning skall
tillsättas med uppdrag att göra en översyn av den statliga folkrörelsepolitiken
och de olika insatser som görs riktade mot föreningslivet och den sociala
ekonomin. Med hänvisning till detta avstyrker utskottet motion 2004/05:K323
(c) yrkandena 4 och 5.
Kommunala bolag m.m.
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker med hänvisning till gällande ordning motionsyrkanden
om kommunala bolag m.m.
Jämför reservation 7 (m, fp).
Motionerna
I motion 2004/05:K458 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) begärs att regeringen
lägger fram förslag som förhindrar att avgiftsfinansierade kommunala
bolag genom bidrag finansierar annan kommunal verksamhet som ligger
utanför bolagets egentliga verksamhetsområde (yrkande 3). Genom
koncernbildningars bidragsmöjlighet kan, enligt motionen, avgiftsfinansierade
verksamheter som egentligen borde styras av självkostnadsprincipen
leverera sina vinster till t.ex. olika kommunala evenemang.
I motionen anförs även att andra samarbetsformer än bolag mellan kommuner
och enskilda företag (med kommuner som minoritetsägare) bör granskas
med avseende på transparens och möjlighet att utkräva politiskt ansvar
(yrkande 7). Ett likadant yrkande finns i motion 2003/04:K415 av Karin
Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 6. Enligt motionen finns det flera exempel
på hur kommunala och privata intressen växer samman, såsom gemensamma
satsningar på utbildningsprojekt, byggande av idrottsanläggningar och
kulturanläggningar.
Motionärerna menar också att reglerna avseende kommunala bostadsbolags
sociala och arbetsmarknadsmässiga ansvar bör förtydligas (yrkande 8).
Ett visst kommunalt förfogande över bostäder - antingen genom eget ägande
eller genom avtal med enskilda fastighetsägare - är enligt motionärerna
nödvändigt av både sociala och arbetsmarknadspolitiska skäl, men tyvärr
finns det exempel på kommunala bostadsbolag som inte lever upp till
sitt ansvar på dessa områden.
Gällande ordning
Självkostnadsprincipen m.m.
Enligt 2 kap. 7 § kommunallagen får kommuner och landsting driva
näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen
eller landstinget. Kommuner och landsting får enligt 2 kap. 8 § genomföra
åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara
om det finns synnerliga skäl för det.
I förarbetena framhölls att bestämmelsen inte ställer upp något absolut
vinstförbud (prop. 1990/91:117 s. 34). Bedömningen av i vilken mån en
kommunal verksamhet får generera överskott och hur detta används ligger
i stället inom ramen för tillämpningen av självkostnadsprincipen. Vad
den aktuella bestämmelsen uttrycker är att syftet i huvudsak inte får
vara att bereda vinst.
Vidare anförs i förarbetena att det inte finns någon klar skiljelinje
mellan vad man brukar kalla den kommunala sektorn och det som i dagligt
tal betecknas som näringslivet (s. 151 f.). Det uttalas att kommunerna
och landstingen har en helt oomtvistad rätt att engagera sig i en rad
verksamhetsgrenar som vanligen ses som en del av näringslivet. Sådana
verksamheter benämns ofta sedvanlig kommunal affärsverksamhet. Exempel
på sådan anses vara bostadsföretag, tvätterier, el-, gas- och värmeverk,
renhållningsverk, fryserier, saluhallar, parkeringsanläggningar, buss-
och spårvägsföretag, hamnar, flygplatser samt rörelser för att tillhandahålla
idrottsarenor och olika fritids- och nöjesanläggningar. Samtidigt,
uttalas det vidare, är det tydligt att det finns ett stort område av
näringslivet som är förbehållet den enskilda företagsamheten, det s.k.
egentliga näringslivet. Inom denna sektor får kommunerna och landstingen
inte driva verksamhet eller göra andra ingripanden annat än under mycket
speciella förhållanden. I princip gäller att kommuner och landsting
inom det egentliga näringslivet endast får vidta åtgärder som allmänt
främjar näringslivet i kommunen eller landstinget, t.ex. tillhandahålla
mark eller teknisk service till företagen. I förarbetena nämns även
exempel på när synnerliga skäl föreligger som tillåter kommunala
ingripanden av individuell natur.
Om synnerliga skäl skulle anses föreligga i ett enskilt fall måste också
EG:s regler om stöd till näringslivet beaktas. Dessa innehåller ett
principiellt förbud mot stöd som kan riskera att snedvrida konkurrensen
på den gemensamma marknaden.
Fullmäktiges inflytande i kommunala företag
Enligt 3 kap. 16 § kommunallagen får kommuner och landsting efter beslut
av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet, för vars
handhavanden särskild ordning inte föreskrivits, till ett aktiebolag,
ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse
eller en enskild individ. Om så görs till ett aktiebolag där kommunen
eller landstinget innehar samtliga aktier skall, enligt 3 kap. 17 §,
fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse
samtliga styrelseledamöter, se till att fullmäktige får ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas. Detsamma gäller när kommunen ensam
eller landstinget ensamt bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet.
Fullmäktige skall också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där
kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.
Fullmäktige skall även utse minst en revisor i en sådan stiftelse som
nämnts ovan.
Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett bolag
eller en förening där kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans
med någon annan skall, enligt 3 kap. 18 §, fullmäktige se till att den
juridiska personen blir bunden av de villkor som avses i 17 § i en
omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens
art och omständigheterna i övrigt (första stycket). Detsamma gäller om
kommunen eller landstinget tillsammans med någon annan bildar en stiftelse
för en kommunal angelägenhet (andra stycket).
Innan en kommun eller ett landsting lämnar över vården av en kommunal
angelägenhet till någon annan än som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ skall
fullmäktige se till att kommunen respektive landstinget tillförsäkras
en möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten
De nu gällande bestämmelserna, som beslutades av riksdagen våren 2002
(bet. 2001/02:KU14, rskr. 2001/02:KU190), innebar en ökning av fullmäktiges
möjlighet till inflytande i kommunala företag jämfört med de tidigare
bestämmelserna.
Insyn i kommunala bolag och entreprenader
Om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos kommunala företag
finns bestämmelser i 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100). Enligt denna
skall vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del
av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar också gälla handlingar
hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där
kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
Sådana bolag, föreningar och stiftelser skall vid tillämpningen av
sekretesslagen jämställas med myndighet.
Bolag eller föreningar där kommun eller landsting bestämmer tillsammans
med någon annan omfattas inte av 1 kap. 9 § sekretesslagen. Detsamma
gäller om kommunen eller landstinget tillsammans med någon annan bildar
en stiftelse. I dessa fall skall, enligt 3 kap. 18 § tredje stycket
kommunallagen, fullmäktige verka för att allmänheten skall ha rätt att
ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och
sekretesslagen.
Riksdagen beslutade våren 2002 om insyn i kommunala entreprenader (bet.
2001/02:KU14, rskr. 2001/02:KU190). Enligt 3 kap. 19 a § kommunallagen
skall, om en kommun eller ett landsting sluter avtal med någon annan än
som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ om att denne skall utföra en kommunal
angelägenhet, kommunen eller landstinget beakta intresset av att genom
avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten
att få insyn i hur angelägenheten utförs.
Kommunalt stöd till boende
Enligt lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet får en kommun
lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader
för att anskaffa eller inneha en permanentbostad.
Stöd till kommunens egna bostadsföretag är kompetensenligt enligt 2 kap.
1 § kommunallagen (RÅ 1997 ref. 47).
Utskottets ställningstagande
Utskottet konstaterar att i vilken mån kommunal verksamhet får generera
överskott och hur detta används ligger inom ramen för självkostnadsprincipen.
Något absolut vinstförbud föreligger inte. Vidare konstaterar utskottet
att fullmäktiges möjlighet till inflytande i kommunala företag och
allmänhetens möjlighet till insyn i kommunala entreprenader har ökat de
senaste åren till följd av ändringar i kommunallagen. Kommunerna får
också lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras
kostnader för att anskaffa eller inneha en permanentbostad.
Med hänvisning till det ovan anförda avstyrker utskottet motionerna
2004/05:K458 (fp) yrkandena 3, 7 och 8 samt 2003/04:K415 (fp) yrkande
6.
Förbud att verkställa kommunalt beslut
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker med hänvisning till redan införda bestämmelser
motionsyrkanden om förbud att verkställa kommunalt beslut.
Jämför reservation 8 (m).
Motionen
I motion 2004/05:K360 av Bengt-Anders Johansson (m) begärs en utredning
om införandet av möjlighet för domstol att, i samband med att kommunalt
beslut upphävs, permanent förbjuda kommunen eller landstingen att
verkställa beslutet (yrkande 4) samt införa skadestånds- eller straffansvar
för kommunal nämnd eller befattningshavare om beslutet, trots förbudet,
verkställs (yrkande 5). Motionären föreslår även att regeringen skyndsamt
utreder en möjlighet att förelägga kommuner och landsting att vid vite
rätta sig efter domstols lagakraftvunna dom (yrkande 3). Enligt motionärens
mening förekommer det ofta att kommuner överskrider sin kompetens,
särskilt när det gäller näringsverksamhet. Vidare, anför motionären,
finns det inte laglig möjlighet att genomdriva ändring av ett beslut
som en domstol funnit olagligt, utan kommuner kan utan påföljder bortse
från beslutet och fortsätta sin olagliga verksamhet.
Gällande ordning
Bestämmelser om laglighetsprövning av kommunala beslut finns i 10 kap.
kommunallagen. Ett överklagat beslut skall enligt 8 § upphävas om det
inte har tillkommit i laga ordning, om beslutet hänför sig till något
som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, om det organ
som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om
beslutet strider mot lag eller annan författning.
När det gäller möjligheterna till sanktioner vid domstolstrots och
lagtrots av en kommun anförde konstitutionsutskottet i samband med
behandlingen av förslaget till ny kommunallag (prop. 1990/91:117, bet.
1990/91:KU38 s. 92) att det var angeläget att frågorna om ett sanktionssystem
fick sin lösning snarast och förordade att regeringen på lämpligt sätt
skulle bereda dessa frågor. Sedan den 1 juli 2002 finns nya bestämmelser
om kommunalt domstolstrots i kommunallagen. Ändringarna i kommunallagen
innebär att beslut om rättelse av ett redan verkställt beslut skall
meddelas utan oskäligt dröjsmål (10 kap. 15 §) och att ett beslut som
kan överklagas genom laglighetsprövning får verkställas innan det har
vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar emot det (10 kap. 14 a
§).
I propositionen anförde regeringen att det skulle medföra stora svårigheter
att i lagtext precisera de förutsättningar som i praxis anses gälla för
när omedelbar verkställighet skall kunna ske (prop. 2001/02:122 s. 18).
Regeringen förordade därför den allmänt hållna bestämmelsen som nu
gäller (10 kap. 14 a §) och som i huvudsak återspeglade den praxis som
tillämpades.
Vidare anförde regeringen att omedelbar verkställighet i regel inte bör
ske om det finns en realistisk möjlighet att det överklagade beslutet
kan komma att upphävas (s. 29). Om avgörandet medför allvarliga ingrepp
i den enskildes rättssfär är särskild försiktighet påkallad härvidlag.

I propositionen ansåg regeringen även att möjligheten till vitessanktioner
mot förtroendevalda inom området för laglighetsprövning inte borde
införas (s. 20). Kartläggning hade visat att det var ovanligt med
domstolstrots inom detta område. Regeringen anförde vidare att skadeverkningarna
vid domstolstrots för enskilda generellt sett inte var lika långtgående
här som inom exempelvis LSS-området. Det fanns enligt regeringens mening
därför inte tillräckligt starka skäl för så ingripande åtgärder som
vitessanktioner mot förtroendevalda. Det var regeringens förhoppning
att de ändringar som föreslagits i propositionen angående kommunala
besluts verkställbarhet och rättelse av sådana beslut skulle leda till
att antalet fall av domstolstrots minskade eller rent av upphörde.
Regeringen uttalade dock att den noggrant skulle följa upp vilka effekter
de i propositionen föreslagna åtgärderna mot kommunalt domstolstrots
fick. För det fall det skulle visa sig att åtgärderna inte utgjorde ett
sådant effektivt påtryckningsmedel som var avsikten skulle regeringen
återkomma i frågan.
Utskottets ställningstagande
Kartläggning har tidigare visat att det är ovanligt med domstolstrots
inom området för laglighetsprövning. De bestämmelser som infördes i
kommunallagen den 1 juli 2002 angående kommunala besluts verkställbarhet
och rättelse av sådana beslut förväntades leda till att antalet fall av
domstolstrots minskade eller rent av upphörde. Regeringen har aviserat
att den noggrant skall följa upp effekterna av de åtgärder som vidtagits
och vid behov återkomma i frågan. Mot denna bakgrund avstyrker utskottet
motion 2004/05:K360 (m).
Lokala miljökrav
Utskottets förslag i korthet
Utskottet avstyrker ett motionsyrkande om möjlighet att ställa lokala
miljökrav med hänvisning till redan befintliga möjligheter.
Jämför reservation 9 (kd, c, mp).
Motionen
I motion 2004/05:MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 13 föreslås
att lagen ändras så att kommunernas befogenhet att ställa lokala miljökrav
på utsläpp i luften ökar. Enligt motionen visar Miljömålsrådets uppföljning
att minskningen av halterna av kväveoxid i luft har avstannat och att
det nu krävs kraftfulla åtgärder i framför allt städerna. Kommunerna
bör bl.a. ges möjlighet att ställa utsläppskrav inom olika delar av
kommunen. Exempelvis kan kravet vara att icke miljögodkända pannor skall
bytas ut.
Gällande ordning
Enligt 5 kap. 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska
områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt
skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).
Regeringen får överlåta till en myndighet att meddela miljökvalitetsnormer
som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.
Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de miljökvalitetsnormer
som meddelats enligt 1 § uppfylls när de prövar tillåtlighet, tillstånd,
godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, utövar tillsyn eller
meddelar föreskrifter. Vid planering och planläggning skall kommuner
och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer (5 kap. 3 §).
Om det behövs för att en miljökvalitetsnorm skall kunna uppfyllas skall
regeringen eller den eller de myndigheter eller kommuner som regeringen
bestämmer upprätta ett förslag till åtgärdsprogram (5 kap. 4 §).
Åtgärdsprogrammet skall fastställas av regeringen eller den myndighet eller
kommun som regeringen bestämmer (5 kap. 5 §). Programmet får omfatta
all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka möjligheten att uppfylla
föreskrivna miljökvalitetsnormer (5 kap. 6 §). Myndigheter och kommuner
skall inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt
åtgärdsprogrammet (5 kap. 8 §).
Exempel på lokala åtgärder för att kunna klara halterna för bl.a.
kväveoxid är skärpta krav på utsläpp i s.k. miljözoner. Andra exempel är
trafikplanering, trafikbegränsande åtgärder samt förbättrad kollektivtrafik
(jfr prop. 2004/05:1 utg.omr. 20 avsnitt 3.7.2.2).
Utskottets ställningstagande
Kommunernas medverkan i miljöarbetet har enligt utskottets mening stor
betydelse, bl.a. genom att säkerställa att de miljökvalitetsnormer som
meddelats uppnås. Utskottet anser att kommunerna har de befogenheter
som är nödvändiga härvidlag. Motion 2004/05:MJ498 (kd) yrkande 13
avstyrks.
Reservationer
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har
föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.   Demokratiexperiment, punkt 1 (c, mp)
av Kerstin Lundgren (c) och Gustav Fridolin (mp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om demokratiexperiment. Därmed bifaller riksdagen
motionerna 2004/05:K323 yrkande 6 och 2004/05:K361.
Ställningstagande
Vi vill öka utrymmet för lokala demokratiexperiment, som inte utgår
från att slå samman kommuner. Sådana lokala demokratiexperiment skulle
bl.a. ge värdefull kunskap till Grundlagsutredningen inför ett slutbetänkande
2008. Det är dock angeläget att lokala demokratiexperiment inte blir
avhängiga av endast regeringens prioriteringar, utan att det sker genom
beslut bland kommunerna själva. På samma sätt måste det civila samhället
vara delaktigt i utformningen av experimenten. En tänkbar modell för
att fördela resurser till lokala demokratiexperiment är därför att låta
Svenska Kommunförbundet tillsammans med Folkrörelserådet fatta beslut
om hur resurserna skall fördelas.
Enligt vår mening bör regeringen skyndsamt återkomma till riksdagen med
förslag om hur staten både kan tillåta och ekonomiskt stödja
demokratiexperiment i landets kommuner i denna riktning. Med bifall till
motionerna 2004/05:K323 yrkande 6 och 2004/05:K361 bör detta ges regeringen
till känna.

2.   Utredning om fritidspolitikers villkor, punkt 3 (mp)
av Gustav Fridolin (mp).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om utredning om fritidspolitikers villkor. Därmed
bifaller riksdagen motion 2004/05:K383.
Ställningstagande
Fritidspolitikern har en särskilt viktig roll i demokratin. Han eller
hon, som huvudsakligen ägnar sig åt en annan sysselsättning än politik,
har familj och andra intressen, blir i den kommunala verkligheten
emellertid lätt gisslan hos heltidspolitiker och tjänstemän. För att
komma till rätta med detta problem har man i olika kommuner vidtagit
åtgärder, men dessa har dock inte varit tillräckliga. Enligt min mening
behövs därför en utredning som undersöker innehållet i fritidspolitikerns
uppdrag samt samspelet mellan fritidspolitiker respektive heltidspolitiker
och tjänstemän i syfte att tydliggöra innehållet i dessa uppdrag och
ansvarsfördelningen dem emellan. Med bifall till motion 2004/05:K383
bör riksdagen som sin mening ge regeringen detta till känna.

3.   Återremiss, punkt 6 (m, fp, kd, c, mp)
av Göran Lennmarker (m), Tobias Krantz (fp), Henrik S Järrel (m),
Kerstin Lundgren (c), Gustav Fridolin (mp), Carl-Erik Skårman (m),
Liselott Hagberg (fp) och Helena Höij (kd).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde
ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om återremiss. Därmed bifaller riksdagen motion
2004/05:K435.
Ställningstagande
Sedan 2002 finns i 5 kap. 36 § kommunallagen en bestämmelse om att ett
ärende i kommunfullmäktige skall återremitteras om det begärs av minst
en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Vidare stadgas att återremissen
skall motiveras.
Som lagen är utformad kan den återremiss en minoritet får till stånd
göras betydelselös genom att majoriteten, genom ett beslut med enkel
majoritet, driver igenom en helt annan motivering till återremissen än
den som minoriteten avsett. Motiveringen som åtföljer en återremiss bör
formuleras av dem som har begärt återremissen, dvs. av minoriteten när
det är fråga om en minoritetsåterremiss. Vi anser att regeringen bör
utreda frågan och sedan återkomma till riksdagen med eventuella förslag.
Med bifall till motion 2004/05:K435 bör riksdagen som sin mening ge
regeringen detta till känna.

4.   Folkinitiativ, punkt 8 (mp)
av Gustav Fridolin (mp).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 8
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om folkinitiativ. Därmed bifaller riksdagen
motionerna 2004/05:K307 yrkande 3, 2004/05:K369 och 2004/05:K454 yrkandena
1 och 2 samt bifaller delvis motion 2004/05:K223.
Ställningstagande
Regeringen har under en längre tid haft riksdagens uppdrag att lägga
fram ett förslag kring bestämmelserna om folkinitiativ, som sedan 1994
regleras i kommunallagen. Konstitutionsutskottet har flera gånger
framfört kritik mot regeringen för att den har fördröjt hanteringen av
frågan. I juni 2004 meddelade regeringen att frågan skall utredas av
Grundlagsutredningen. Jag är kritisk mot detta dels för att ytterligare
utredning inte är nödvändig eftersom frågan redan har utretts, dels för
att den inte hör hemma i Grundlagsutredningen då den regleras i
kommunallagen. Till detta kommer att frågan, om den skall behandlas av
Grundlagsutredningen, kommer att fördröjas ytterligare.

5.   Medborgarkontrakt, punkt 11 (fp, mp)
av Tobias Krantz (fp), Gustav Fridolin (mp) och Liselott Hagberg (fp).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 11
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om medborgarkontrakt. Därmed bifaller riksdagen
motionerna 2004/05:K351 och 2004/05:K459 yrkandena 1-4.
Ställningstagande
Enligt vår mening skall medborgaren stå i centrum för all offentlig
verksamhet. En starkare ställning för medborgaren som konsument av
offentligt finansierade välfärdstjänster uppnås i hög utsträckning genom
att skapa valfrihet mellan olika konkurrerande alternativ och en mångfald
i verksamheterna. Genom mångfald och valfrihet stärks medborgarnas
egenmakt och självständighet. Den offentliga servicen måste deklarera
vad man erbjuder medborgaren. Först när medborgarna vet vilken ambitionsnivå
en offentlig verksamhet bör hålla har de möjlighet att ställa krav och
utkräva ansvar.
Medborgarkontrakt är ett sätt att förtydliga och stärka medborgarens
inflytande och möjligheter att påverka service och tjänster. Ett
medborgarkontrakt tydliggör medborgarens rättigheter gentemot det offentliga.
Det förbättrar kvalitetsarbetet i offentlig verksamhet och stärker
dialogen och förståelsen mellan politiker, tjänstemän och medborgare.
I arbetet med ett medborgarkontrakt definieras genom en dialog mellan
politiker, tjänstemän och medborgare gemensamt vad som är god kvalitet,
vad man kan förvänta sig av en offentlig tjänst eller service och hur
man kan få kompensation om något går fel.
För att införa medborgarkontrakt krävs dock ett tydligt politiskt
initiativ. De juridiska förutsättningarna och konsekvenserna måste
tydliggöras genom ny eller anpassad lagstiftning. Däremot bör inte innehållet
specificeras på nationell nivå.
Enligt vår mening är det nödvändigt med ett särskilt program för stärkt
medborgarmakt och en kraftsamling kring dessa frågor. Arbetet bör ske
i enlighet med de principer som anges i motion 2004/05:K459.
Riksdagen bör som sin mening ge regeringen det anförda till känna.

6.   Det civila samhället och den sociala ekonomin, punkt 12 (c)
av Kerstin Lundgren (c).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 12
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om det civila samhället och den sociala ekonomin.
Därmed bifaller riksdagen motion 2004/05:K323 yrkandena 4 och 5.

Ställningstagande
Sverige har av tradition ett mycket starkt civilt samhälle, inte minst
genom det breda deltagandet i facklig verksamhet, engagemanget i
idrottsrörelsen, nykterhetsrörelsen och kyrklig verksamhet. Till detta
skall läggas det frivilliga engagemang som växt fram i tusentals
utvecklingsgrupper runt om i landet. Den starka civiliteten i Sverige har
också flera gånger framhållits av forskare som en viktig demokratisk
arena.
Regeringen verkar dock inte vilja tillmäta det civila samhället någon
framträdande roll. Centerpartiet vill återupprätta det civila samhället
både som en demokratisk och en social arena. Det kan handla om så enkla
saker som samförstånd mellan kommuner och idrottsorganisationer om vem
som skall göra vad, men också om att fackföreningar, liksom i Tyskland,
skall kunna tillåtas att ta ansvar för delar av den sociala välfärden.
Ansvarskommittén och Grundlagsutredningen bör därför kompletteras med
en motsvarande omfattande utredning om samverkan mellan offentligt och
civilt samhälle på alla samhällsnivåer.
Nära förknippat med det sociala samhället är den sociala ekonomin, dvs.
organiserade verksamheter som främst har samhälleliga mål och som är
fristående från den offentliga sektorn. Den sociala ekonomin erbjuder
i många fall möjligheter att förena offentlig verksamhet med medborgar-
eller brukarinflytande. Sociala företag som är engagerade i skolan eller
sjukvården fungerar som ett alternativ både till offentliga och privata
lösningar.
Enligt min mening bör det även tillsättas en utredning om förbättrade
villkor för den sociala ekonomin. Den bör bl.a. utreda hur den sociala
ekonomin kan användas som ett komplement till offentlig och privat sektor.
Ett led i utredningen bör vara att undersöka betydelsen av sociala
bokslut, dvs. redovisning av den sociala påverkan av företags och
myndigheters verksamheter.
Vad som anförts ovan bör med bifall till motion 2004/05:K323 yrkandena
4 och 5 ges regeringen till känna.

7.   Kommunala bolag m.m., punkt 13 (m, fp)
av Göran Lennmarker (m), Tobias Krantz (fp), Henrik S Järrel (m),
Carl-Erik Skårman (m) och Liselott Hagberg (fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 13
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om kommunala bolag m.m. Därmed bifaller riksdagen
motionerna 2003/04:K415 yrkande 6 och 2004/05:K458 yrkandena 3, 7 och
8.
Ställningstagande
En grundläggande demokratisk princip är att offentlig verksamhet skall
drivas med full öppenhet och insyn för medborgare, politiker och medier.
Detta talar för att kommunal verksamhet skall bedrivas i förvaltningsform.
Så länge kommunala verksamheter fortsätter att bedrivas i bolagsform
finns dock skäl att se över hur dessa är ordnade och om de utövas i
enlighet med den kommunala kompetensen.
I flera kommuner har bildats koncerner där flera kommunala bolag ingår.
Det har visat sig att genom koncernbildningarnas bidragsmöjlighet kan
avgiftsfinansierade kommunala verksamheter, som egentligen borde styras
av självkostnadsprincipen, leverera sina vinster till t.ex. olika
kommunala evenemang och annat. I vissa större kommuner kan denna
smygbeskattning uppgå till hundratals miljoner kronor. Vi anser att riksdagen
bör uppdra åt regeringen att föreslå lagändringar som förhindrar att
avgiftsfinansierade kommunala verksamheter som drivs i bolagsform genom
bidrag kan bekosta verksamheter som inte har med bolagets egentliga
verksamhet att göra.
Vidare bör andra samarbetsformer än bolag mellan kommuner och enskilda
företag (med kommuner som minoritetsägare) granskas med avseende på
transparens och möjlighet att utkräva politiskt ansvar, och reglerna
avseende kommunala bostadsbolags sociala och arbetsmarknadsmässiga ansvar
bör förtydligas.
Vad som anförts ovan bör med bifall till motionerna 2003/04:K415 yrkande
6 och 2004/05:K458 yrkandena 3, 7 och 8 ges regeringen till känna.

8.   Förbud att verkställa kommunalt beslut, punkt 14 (m)
av Göran Lennmarker (m), Henrik S Järrel (m) och Carl-Erik Skårman (m).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 14
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om förbud att verkställa kommunalt beslut. Därmed
bifaller riksdagen motion 2004/05:K360 yrkandena 3-5.
Ställningstagande
Enligt vår mening bör det tillsättas en utredning med uppgift att se
över vissa frågor avseende förbud att verkställa kommunala beslut. En
fråga som därvid bör ses över är införande av en möjlighet för domstol
att, i samband med att kommunalt beslut upphävs, permanent förbjuda
kommunen eller landstingen att verkställa beslutet samt införande av
skadestånds- eller straffansvar för kommunal nämnd eller befattningshavare
om beslutet, trots förbudet, verkställs. En annan fråga är införande av
en möjlighet att förelägga kommuner och landsting att vid vite rätta
sig efter domstols lagakraftvunna dom. Med bifall till motion 2004/05:K360
yrkandena 3-5 bör riksdagen som sin mening ge regeringen detta till
känna.

9.   Lokala miljökrav, punkt 15 (kd, c, mp)
av Kerstin Lundgren (c), Gustav Fridolin (mp) och Helena Höij (kd).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 15
borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om lokala miljökrav. Därmed bifaller riksdagen
motion 2004/05:MJ498 yrkande 13.
Ställningstagande
Enligt vår mening bör kommunerna ges ökade befogenheter på miljöområdet.
Bland annat bör det bli möjligt för kommunerna att ta ut miljödifferentierade
trängselskatter, och de bör ges möjlighet att ställa utsläppskrav inom
olika delar av kommunen. Exempelvis kan kravet vara att icke miljögodkända
pannor skall bytas ut. Regeringen bör lägga fram förslag till lagändring
som ökar kommunernas befogenhet att ställa lokala miljökrav på utsläpp
till luften. Det bör, med bifall till motion 2004/05:MJ498 yrkande 13,
ges regeringen till känna.


Särskilda yttranden

1.   Kommuners inflytande i Europafrågor, punkt 7 (c)
Kerstin Lundgren (c) anför:
Centerpartiet värnar det lokala och regionala självstyret. Ett starkt
lokalt och regionalt självstyre uppstår dock inte av sig självt. Det
krävs en medveten politik för att utveckla och stärka självstyret - en
politik för självbestämmande enligt federalismens principer snarare än
anonym folksuveränitet och maktkoncentration. Jag har i annat sammanhang
framfört att det är dags att pröva tanken att komplettera riksdagens
direktvalda kammare med en regional representation, där kammaren och
den regionala representationen har olika sammansättning och delvis olika
uppgifter. Den nya kammaren skulle därvid bli ett forum för värnandet
av självstyret och trygga människors möjlighet att lokalt besluta om
sina egna angelägenheter. Detta kan uppnås genom att den direktvalda
kammaren kompletteras med att kommuner och regioner blir direkt
representerade i en regional representation för att där kunna bromsa
centraliseringstendenser.
Om det nya konstitutionella fördraget antas och riksdagen därmed ges
ett ökat inflytande i EU-frågor skulle en sådan andra kammare även
innebära ett indirekt inflytande för kommuner och regioner i dessa frågor.

2.   Kommuners inflytande i Europafrågor, punkt 7 (mp)
Gustav Fridolin (mp) anför:
Innan ställning tas i frågan om att stärka kommunernas inflytande i
Europafrågor anser jag att man bör analysera konsekvenserna av
EU-medlemskapet för den svenska författningen med avseende bl.a. på risken
för en fortsatt federalistisk utveckling, möjligheterna till ansvarsutkrävande
och de svenska grundlagarnas förhållande till EG-rätten. Det är min
uppfattning att regeringsformen bör förändras så att de konstitutionella
spärrar som finns mot en fortsatt federalistisk utveckling av EU stärks.
Av regeringsformen bör också tydligare framgå att svensk grundlag är
överordnad på icke-delegerade områden samt att riksdagen suveränt tolkar
vilka dessa områden är.

3.   Folkinitiativ, punkt 8 (kd, v, c)
Mats Einarsson (v), Kerstin Lundgren (c) och Helena Höij (kd) anför:
Vi
anser att reglerna för folkinitiativ till kommunal folkomröstning bör
ändras så att rådgivande folkomröstning skall genomföras om minst 10 %
av de röstberättigade kommuninvånarna begär det. Det finns dock skäl
för att folkomröstningsinstitutets utformning på olika politiska nivåer
bedöms i ett sammanhang och i relation till det demokratiska systemet
i övrigt. Det är därför rimligt att frågan behandlas av Grundlagsutredningen,
som själv får avgöra i vilken form och vid vilken tidpunkt ett betänkande
i denna sak bör presenteras. Något tillkännagivande bör därför inte nu
göras av riksdagen.

4.   Medborgarkontrakt, punkt 11 (c)
Kerstin Lundgren (c) anför:
Samhället bygger på samverkan mellan enskilda människor som i grunden
slutit en form av samhällskontrakt med varandra - byggt på skyldigheter
och rättigheter. Enligt min mening skall medborgarens möjligheter stå
i centrum för all offentlig verksamhet - och då inte medborgaren reducerad
till enbart konsument. En starkare ställning för medborgaren uppnås i
hög utsträckning genom att man skapar valfrihet mellan olika konkurrerande
alternativ och en mångfald i verksamheter. Genom mångfald och valfrihet
stärks medborgarnas egenmakt och självständighet, och "klientförhållandet",
som ofta uppstår då medborgaren med ett behov av stöd hamnar i
beroendeställning till den som ger hjälpen, bryts. Egenmakten och
självständigheten stärks också genom att medborgarens rättigheter förtydligas.
Den offentliga verksamheten måste samtidigt bli mer genomsiktlig och
ansvarsfördelningen tydligare för att stärka medborgarnas möjlighet att
ställa krav och utkräva ansvar. Här pågår utredningar i särskild ordning.

Samhällskontrakt eller medborgarkontrakt kan vara ett sätt att förtydliga
och stärka medborgarens roll, inflytande och möjligheter att ta ansvar
och påverka offentliga tjänster. Här finns uppenbart mer att göra, men
ett tillkännagivande i enlighet med motionerna 2004/05:K351 och
2004/05:K459 yrkandena 1-4 avstyrks dock.

5.   Det civila samhället och den sociala ekonomin, punkt 12 (kd)
Helena Höij (kd) anför:
Det civila samhället utgörs av sådana naturliga gemenskaper som familjer,
släkt, grannskap, företag, intresseföreningar, fackföreningar och
trossamfund. Detta sammanhållande nätverk kan inget samhälle vara utan.
Det skapar sociala band som leder till trygghet och ordnade förhållanden
för människor. Det bör ligga i alla offentliga institutioners intresse
att respektera det civila samhällets rättigheter och ge stöd i olika
former till alla goda krafter som arbetar för vårt gemensamma bästa.
Den ideella sektorn verkar i gränszonen mellan privat och offentlig
sektor. Under den borgerliga regeringen inleddes ett arbete för utveckling
av den ideella sektorn. Olika forsknings- och utredningsprojekt initierades,
och en beredning för utveckling av den ideella sektorn tillsattes.
Kristdemokraterna anser att det är viktigt att det arbete som påbörjades
i början av 1990-talet för att stödja och utveckla den ideella sektorn
återupptas. Det finns många frågor som behöver belysas för att utvecklingen
av den sociala ekonomin skall ske på ett sätt som berikar både den
offentliga och den privata sektorn. Sektoriseringen inom den kommunala
förvaltningen skapar problem, rollfördelningen mellan frivillig och
kommunal verksamhet behöver klargöras, ansvarsförhållanden i samband
med frivilliga insatser behöver utredas. Alla ökade möjligheter till
finansiering måste prövas. Eftersom regeringen aviserat en översyn av
den statliga folkrörelsepolitiken och de olika insatser som görs riktade
mot föreningslivet och den sociala ekonomin avstår jag nu från att
reservera mig.

6.   Det civila samhället och den sociala ekonomin, punkt 12 (mp)
Gustav Fridolin (mp) anför:
Miljöpartiet de gröna delar insikten om den sociala ekonomins viktiga
del av samhället. Det civila samhället kan möjliggöra ökad delaktighet
i välfärden och samhällsbygget. Vi arbetar på olika sätt för att öka
den sociala ekonomins avlastning av välfärden. Bland annat bereds ett
förslag om att öppna för en särskild bolagsform för bolag som inte delar
ut någon vinst till sina ägare. Med anledning av den och flera andra
pågående processer anser vi att det inte nu är nödvändigt att kräva
någon ytterliggare utredning jämte den som aviserats om den statliga
folkrörelsepolitiken.
Bilaga
Förteckning över behandlade förslag
Motioner från allmänna motionstiden hösten 2003
2003/04:K225 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m):

3.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att invånarna i Stockholms stad och län genom en
länsgemensam folkomröstning skall ges möjlighet att ta ställning till
frågan om biltullar skall införas eller inte i Stockholms stad.
2003/04:K415 av Karin Pilsäter m.fl. (fp):

6.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att granska andra samarbetsformer än bolag mellan
kommuner och enskilda företag vad gäller frågor om transparens och
möjlighet att utkräva politiskt ansvar.
Motioner från allmänna motionstiden hösten 2004
2004/05:K223 av Torsten Lindström (kd):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att se över reglerna om kommunala folkomröstningar så att
lokala folkomröstningar blir lättare att genomföra och att utgången
respekteras såväl av kommunerna som av regeringen.
2004/05:K285 av Lars Leijonborg m.fl. (fp):

2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att utveckla e-demokratin.
2004/05:K307 av Gunnar Andrén (fp):

3.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om behovet av fler medborgarinitiativ.
2004/05:K321 av Ulf Sjösten och Jeppe Johnsson (båda m):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av att utöka minoritetsskyddet i kommunallagen.
2004/05:K323 av Kerstin Lundgren m.fl. (c):

4.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om en utredning om samverkan mellan det offentliga och
det civila samhället på alla samhällsnivåer.
5.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om en utredning av förbättrade villkor för den sociala
ekonomin.
6.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att ge möjlighet och ekonomiskt stöd för demokratiexperiment
i landets kommuner.
2004/05:K324 av Lars Wegendal m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om ökat antal ersättare i kommunernas fullmäktigeförsamlingar.
2004/05:K351
av Anne-Marie Ekström m.fl. (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att införa ett medborgarkontrakt.
2004/05:K360 av Bengt-Anders Johansson (m):

3.   Riksdagen begär att regeringen skyndsamt utreder en möjlighet
att förelägga kommuner och landsting att vid vite rätta sig efter
domstols lagakraftvunna dom.
4.   Riksdagen begär att regeringen skyndsamt utreder vad i motionen
anförs om att införa en möjlighet för domstol att i samband med att
kommunalt beslut upphävs permanent förbjuda kommunen eller landstinget
att verkställa beslutet.
5.   Riksdagen begär att regeringen skyndsamt utreder vad i motionen
anförs om att införa skadestånds- och/eller straffansvar för kommunal
nämnd eller befattningshavare som trots förbudet verkställer beslutet.

2004/05:K361 av Annika Qarlsson (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ge möjlighet och ekonomiskt stöd för demokratiexperiment
i landets kommuner.
2004/05:K369 av Kerstin Lundgren (c):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att folkinitiativ skall behandlas med förtur i översynen av
regeringsformen.
2004/05:K383 av Gustav Fridolin (mp):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en utredning som undersöker innehållet i
fritidspolitikerns uppdrag och samspelet mellan fritidspolitiker respektive
heltidspolitiker och tjänstemän.
2004/05:K401 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av en översyn av lagen om kommunalt partistöd.
2004/05:K403 av Carin Lundberg och Lars Lilja (båda s):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om fritidspolitik som merit.
2004/05:K435 av Torkild Strandberg (fp):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om förändring av kommunallagen avseende minoritetsåterremiss.
2004/05:K451 av Åsa Lindestam (s):
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kommuners och regioners inflytande i Europafrågor.
2004/05:K454 av Gustav Fridolin (mp):

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att bekräfta riksdagens tidigare ställningstagande om
obligatorisk folkomröstning efter folkinitiativ på kommunal nivå.
2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som i sin mening vad i
motionen anförs om att frågan om kommunal folkomröstning efter folkinitiativ
bör lyftas ut ur den pågående författningsutredningen för att få en
självständig behandling.
2004/05:K458 av Karin Pilsäter m.fl. (fp):

3.   Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag som förhindrar
att avgiftsfinansierade kommunala bolag genom bidrag finansierar annan
kommunal verksamhet som ligger utanför bolagets egentliga verksamhetsområde.
7.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att granska andra samarbetsformer än bolag mellan
kommuner och enskilda företag vad gäller frågor som transparens och
möjlighet att utkräva politiskt ansvar.
8.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att förtydliga kommunala bostadsbolags ansvar.
2004/05:K459 av Peter Eriksson m.fl. (mp):

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om behovet av ett program för ökad medborgarmakt.
2.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att ta fram ett program som kraftsamlar kring stärkt
medborgarmakt.
3.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om behovet av förslag på forum där medborgaren kan ge
uttryck för åsikter, problem och fördelar i offentlig verksamhet.
4.   Riksdagen begär att regeringen tar initiativ till en dialog med
Kommun- och Landstingsförbunden kring hur medborgarnas makt och inflytande
kan stärkas.
2004/05:T466 av Christer Winbäck m.fl. (fp):

18.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
motionen anförs om att utveckla e-demokratin.
2004/05:MJ498 av Göran Hägglund m.fl. (kd):

13.   Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring
som, enligt vad som anförs i motionen, ökar kommunernas befogenhet att
ställa lokala miljökrav på utsläpp till luften.
Tillbaka till dokumentetTill toppen