Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021, m.m.

Betänkande 2021/22:KU40

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
15 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Skrivelse om kommittéernas verksamhet under 2021 har behandlats (KU40)

Enligt riksdagsordningen ska regeringen varje år i en skrivelse till riksdagen redovisa verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts av regeringen.

Riksdagen har behandlat kommittéberättelsen, som innehåller uppgifter om kommittéernas sammansättning, en redogörelse för deras arbete under den aktuella perioden, uppgifter om kostnader, och fördelning mellan män och kvinnor.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till 13 förslag i motioner om lagstiftningsprocessen från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlade bland annat om frågor om genomförande av EU-bestämmelser, kontinuerlig utvärdering av befintliga lagar och barns medverkan i statens offentliga utredningar.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-06-02
Justering: 2022-06-09
Trycklov: 2022-06-09
Reservationer: 4
Betänkande 2021/22:KU40

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-02

Skrivelse om kommittéernas verksamhet under 2021 har behandlats (KU40)

Enligt riksdagsordningen ska regeringen varje år i en skrivelse till riksdagen redovisa verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts av regeringen.

Konstitutionsutskottet har behandlat kommittéberättelsen, som innehåller uppgifter om kommittéernas sammansättning, en redogörelse för deras arbete under den aktuella perioden, uppgifter om kostnader, och fördelning mellan män och kvinnor.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till 13 förslag i motioner om lagstiftningsprocessen från den allmänna motionstiden 2021. Motionerna handlar bland annat om frågor om genomförande av EU-bestämmelser, kontinuerlig utvärdering av befintliga lagar och barns medverkan i statens offentliga utredningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-13
Debatt i kammaren: 2022-06-14

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 52 Nina Lundström (L)

Fru talman! Det här betänkandet har titeln Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2021, m.m. I betänkandet behandlas också motioner från allmänna motionstiden. Därför yrkar jag bifall till reservation nummer 2.

Fru talman! Människors personliga integritet behöver värnas. Integritetsfrågan borde alltid analyseras innan nya lagförslag läggs fram. I alla direktiv till utredningar bör det ingå en obligatorisk bedömning av effekterna på människors personliga integritet. Konsekvensbeskrivningar finns i dag gällande till exempel den statliga och den kommunala ekonomin, den kommunala självstyrelsen, jämställdheten och integrationen. På samma sätt bör det ställas krav på att genomföra en integritetskonsekvensutredning i enlighet med det som vi tar upp i reservation 2.

Fru talman! Jag vill härutöver göra några personliga reflektioner om integritetsfrågor som även rör arbetet i riksdagen och oss folkvalda ledamöter. Jag inledde dagens debatter med att citera regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar: "All offentlig makt i Sverige utgår från folket." Vidare står det: "Riksdagen är folkets främsta företrädare."

Vi i konstitutionsutskottet har i dag debatterat många betänkanden som belyser riksdagens kontrollmakt, som utövas även personligen av de 349 ledamöterna i Sveriges riksdag. På en vägg i ett av riksdagens hus finns en inskription som jag har passerat många gånger sedan jag var ny ledamot i riksdagen 2002. Jag har tänkt på inskriptionen varje gång jag har återkommit till riksdagen som ledamot. Den påminner om ledamotens personliga ansvar: Att vara folkvald förpliktar. Ledamöter påverkar politiken ytterst genom att rösta - trycka på en röd, gul eller grön knapp.

Ett hjärta som fylls med integritet kan ge styrka i uppdraget som ledamot. Under detta riksmöte har demokratin uppmärksammats specifikt i fråga om införandet av allmän och lika rösträtt. Jag hoppas att väljarna använder sin röst och röstar i september 2022 - för all offentlig makt utgår från folket.

Inskriptionen i ett av riksdagens hus lyder enligt följande: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Fritt översatt: I det nödvändiga enhet, i tvivel frihet, men kärlek i allt.

Fru talman! Det här är mitt sista anförande denna långa debattdag med mängder av olika betänkanden, och det är också mitt sista anförande eftersom jag inte kommer att kandidera till valet 2022.

Jag vill tacka talmanspresidiet och specifikt talmannen för alla insatser under denna speciella mandatperiod med många utmaningar. Jag vill tacka kammarkansliet och alla tjänstepersoner som verkar i riksdagen. Ni gör en ledamots uppdrag möjligt. Jag vill tacka konstitutionsutskottets kansli med alla medarbetare. Ni gör en enastående insats!

Slutligen vill jag tacka mina kollegor i konstitutionsutskottet. Den respekt, öppenhet och vänlighet som präglat arbetet även när vi haft väldigt svåra frågor med många målkonflikter att lösa känns alldeles unik. Jag hoppas att det arbetet kan inspirera andra ledamöter i andra utskott.

Jag önskar alla en fin sommar när det blir dags.

Kommittéberättelse - kommittéernas verk-samhet under 2021, m.m.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 15 juni.)

Indelning i utgiftsområden

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-15
Förslagspunkter: 10, Acklamationer: 9, Voteringar: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20220615KU40, Beslut

Beslut 2021/22:20220615KU40

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2021

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2021/22:103 till handlingarna.
 2. Genomförande av EU-bestämmelser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:1359 av Sten Bergheden (M) och

  2021/22:3470 av Betty Malmberg (M) yrkande 1.
 3. Kontinuerlig utvärdering av befintliga lagar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:423 av Ann-Sofie Lifvenhage (M).
 4. Teknikneutral och digitaliseringsanpassad lagstiftning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:1650 av Rickard Nordin (C) och

  2021/22:3227 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 6 och 9.
  • Reservation 1 (C)
 5. En förteckning över riksdagens bemyndiganden till regeringen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:3770 av Sten Bergheden (M).
 6. Konsekvensanalyser i fråga om den personliga integriteten

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:2827 av Betty Malmberg (M) och

  2021/22:3388 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 19.
  • Reservation 2 (L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S880012
  M61009
  SD54007
  C28003
  V22005
  KD16006
  L01604
  MP10006
  -2000
  Totalt28116052
  Ledamöternas röster
 7. Konsekvensanalyser i fråga om begränsningar i grundlagsskyddade fri- och rättigheter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:3217 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkande 2.
  • Reservation 3 (C)
 8. Konsekvensanalyser i fråga om effekter på klimatet och miljön

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:3082 av Åsa Westlund (S).
 9. Barns medverkan i statens offentliga utredningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:3400 av Nicklas Attefjord (MP).
  • Reservation 4 (MP)
 10. Märkning av propositioner med berört utskott

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2021/22:291 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.