Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

Betänkande 2018/19:CU15

Civilutskottets betänkande

2018/19:CU15

 

Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om kompletterande bestämmelser till regleringen om insolvensregister i EU:s insolvensförordning. Förslagen innebär att det införs en samlad reglering om insolvensregister i lagen med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning. Registren ska innehålla uppgifter om alla de svenska insolvensförfaranden som omfattas av förordningen. Bolagsverket ska vara registreringsmyndighet för insolvensregistren över konkurser och företagsrekonstruktioner. Kronofogdemyndigheten ska vara registrerings­myndighet för insolvens­registret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.

 

Behandlade förslag

Proposition 2018/19:48 Insolvensregister enligt 2015 års insolvens­förordning.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),

2. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,

3. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet,

4. lag om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675),

5. lag om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare,

6. lag om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:48 punkterna 1–6.

 

Stockholm den 2 maj 2019

På civilutskottets vägnar

Emma Hult

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Hult (MP), Larry Söder (KD), Johan Löfstrand (S), Mats Green (M), Elin Lundgren (S), Cecilie Tenfjord Toftby (M), Mikael Eskilandersson (SD), Lars Beckman (M), Roger Hedlund (SD), Sanne Lennström (S), Joakim Järrebring (S), Angelica Lundberg (SD), David Josefsson (M), Ola Möller (S), Martina Johansson (C), Jon Thorbjörnson (V) och Henrik Edin (L).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2018/19:48 Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning. I propositionen lämnas förslag till de kompletterande bestämmelser om insolvensregister som behövs med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (2015 års insolvensförordning). Förordningen syftar till att ge skuldsatta företag och privatpersoner bättre möjlighet till en andra chans och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av EU-reglerna än vad som gällt tidigare.

Lagrådet har yttrat sig över regeringens lagförslag. Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

 

Utskottets överväganden

Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

 

Propositionen

2015 års insolvensförordning syftar till att ge skuldsatta företag och privatpersoner bättre möjligheter till en andra chans och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av EU-reglerna än vad som gällt tidigare. För svensk del innebär det utvidgade tillämpningsområdet att även skuldsanering och F-skuldsanering omfattas av förordningen utöver konkurs och företagsrekonstruktion.

Enligt 2015 års insolvensförordning ska medlemsstaterna upprätta nationella insolvensregister där vissa uppgifter om insolvensförfaranden ska offentliggöras. Informationen ska göras tillgänglig och vara kostnadsfritt sökbar på den europeiska e-juridikportalen, där medlemsstaternas nationella insolvensregister ska sammankopplas. Registren syftar till att underlätta för borgenärer att bevaka sin rätt i insolvensförfaranden som inleds i andra medlemsstater. I propositionen lämnas förslag till bestämmelser om svenska sådana register.

Förslagen innebär att det införs en samlad reglering om insolvensregister i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning. Registren ska innehålla uppgifter om alla de svenska insolvensförfaranden som omfattas av förordningen. Bolagsverket ska vara registreringsmyndighet för insolvensregistren över konkurser och företagsrekonstruktioner. Kronofogdemyndigheten ska vara registrerings­myndighet för insolvensregistret över skuldsaneringar och F-skuldsaneringar. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen bör bifalla propositionen och anta regeringens lagförslag av de skäl som framförs i propositionen.

 

 

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2018/19:48 Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skuldsaneringslagen (2016:675).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen