Indelning i utgiftsområden

Betänkande 2006/07:KU22

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
20 juni 2007

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Ändringar i indelningen av statsbudgetens utgiftsområden (KU22)

Riksdagen har sagt ja, med en ändring, till regeringens förslag om ändringar i indelningen av statsbudgetens utgiftsområden. Ändringarna innebär att anslag flyttas från ett utgiftsområde till ett annat. Riksdagen sade nej till förslaget om att flytta investeringsstödet till äldrebostäder från utgiftsområde 9 till utgiftsområde 18.
Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2007-05-29
Justering: 2007-06-07
Trycklov till Gotab och webb: 2007-06-12
Trycklov: 2007-06-12
Reservationer: 5
Betänkande 2006/07:KU22

Alla beredningar i utskottet

2007-04-24, 2007-05-24, 2007-05-29

Ändringar i indelningen av statsbudgetens utgiftsområden (KU22)

Regeringen har föreslagit ändringar i indelningen av statsbudgetens utgiftsområden. Ändringarna innebär att anslag flyttas från ett utgiftsområde till ett annat. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till alla ändringsförslag utom förslaget att flytta investeringsstödet till äldrebostäder från utgiftsområde 9 till utgiftsområde 18.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2007-06-20
Stillbild från Debatt om förslag 2006/07:KU22, Indelning i utgiftsområden

Debatt om förslag 2006/07:KU22

Webb-tv: Indelning i utgiftsområden

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 162 Berit Andnor (S)
Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 5.

Anf. 163 Marianne Berg (V)
Herr talman! Det var kort och koncist från Berit Andnor, men jag är inte riktigt så kort. Herr talman! Jag vill här ta upp frågan om Integrationsverkets avveckling. Vänsterpartiet var tveksamt den dag det var aktuellt att inrätta Integrationsverket eftersom vi ansåg att säråtgärder ska användas i en så liten utsträckning som möjligt. Vi har klart deklarerat att vi anser att tiden är mogen för att gå vidare från den integrationspolitik som i alltför stor utsträckning har kommit att handla om just säråtgärder. Regeringens hantering av ärendet är mycket bristfällig. Det är ett hastverk utan ett klart och tydligt underlag. Högerregeringen vill i sin politik genomdriva det mesta i rasande fart. Det har vi sett vid flera tillfällen, och icke genomtänkta förslag klubbas igenom. Så är det också vad gäller nedläggningen av Integrationsverket. Beslut är fattat att verket ska avvecklas den 1 juli i år. Regeringen genomför avvecklingen utan att först ha löst enormt viktiga frågor. Det är frågor om vem som ska ta över de arbetsuppgifter verket i dag ansvarar för. Vänsterpartiet hade ett förslag om att verket skulle finnas kvar till den 1 juli 2008 för att på ett seriöst sätt kunna arbeta vidare med och klargöra vem som ska ta över verkets arbetsuppgifter. Bland de viktigaste uppgifterna finns att hantera kommunernas flyktingmottagande och kunskapsspridning. Dessa uppgifter, tillsammans med andra övergångsfrågor, hänger efter regeringens beslut nu i luften. Vänsterpartiets väl genomtänkta planering av Integrationsverkets avveckling fick vi inte gehör för. Regeringen väljer, som vanligt, att genomföra ett totalt ogenomtänkt förslag. Herr talman! Det råder inget som helst tvivel om att bostadsbidraget är ett viktigt bostadspolitiskt instrument. Sedan lång tid har staten haft två typer av ekonomiska medel som stöd för bostadspolitiken. Det är produktionsstödet i form av räntebidrag och investeringsbidrag samt konsumtionsstödet i form av bostadsbidrag. Sedan riksdagsmajoriteten i höstas fattade beslut om att helt avveckla produktionsstödet har givetvis bostadsbidragets betydelse som ett bostadspolitiskt medel ökat avsevärt. Vi vänsterpartister anser att bostadsbidraget inte ska avvecklas utan utvecklas som ett bostadspolitiskt instrument med syfte att ge ekonomiskt svaga hushåll möjlighet att efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder. Det är en självklarhet för oss alla som bor i detta land. Bostadsbidraget innehar både en familjepolitisk och en bostadspolitisk målsättning. Dessa målsättningar bör förtydligas så att bidragen endast förhåller sig till de bostadspolitiska målen. Vänsterpartiets ambition i denna fråga går - och det är inget knepigt med det - i rak motsatt riktning mot vad regeringen har framfört i sitt förslag. Det är inget konstigt, men jag vill här tydliggöra att regeringens förslag är en strategi för att bidragen i fortsättningen främst - eller eventuellt - endast ska ses som ett familjepolitiskt medel. Högerns förslag kan inte ses på något annat sätt än att regeringen nu fullföljer sin ambition att starkt begränsa statens ansvarstagande för bostadspolitiken. Därför anser vi att bostadsbidraget ska kvarstå under utgiftsområde 18 som ett bostadspolitiskt instrument och inte, enligt regeringens förslag, överflyttas till utgiftsområde 12, socialförsäkringar. Herr talman! Jag ställer mig bakom samtliga Vänsterpartiets reservationer i betänkandet, men jag väljer att i dag yrka bifall till reservationerna 2 och 5.

Anf. 164 Mikael Johansson (Mp)
Herr talman! För tids vinnande avstår jag mitt anförande och även att yrka bifall till samtliga reservationer från Miljöpartiet de gröna. Jag yrkar bifall till enbart reservation 4.

Anf. 165 Per Bill (M)
Herr talman! Å alliansens vägnar yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Beslut, Genomförd

Beslut: 2007-06-20
Förslagspunkter: 7, Acklamationer: 4, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Tillsyn av offentlig upphandling

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning respektive utgiftsområde 24 Näringsliv (avsnitt 6.6.1 i propositionen).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 4.
 2. Bistånd till Ryssland

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd respektive utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 6.6.4 i propositionen).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 7 och avslår motion 2006/07:Fi7 yrkande 6.
  • Reservation 1 (v, mp)
 3. Investeringsstöd till äldrebostäder

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår proposition 2006/07:100 punkt 9.
 4. Integrationsverkets verksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 8 Migration samt 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 6.6.7 i propositionen).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 10 och avslår motion 2006/07:Fi7 yrkande 8.
  • Reservation 2 (v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1060024
  m790018
  c23006
  fp24004
  kd17007
  v01705
  mp14005
  Totalt26317069
  Ledamöternas röster
 5. Jämställdhetsombudsmannen m.fl.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområdena 14 Arbetsliv respektive utgiftsområdena 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9 i propositionen).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 12 och avslår motionerna 2006/07:Fi7 yrkande 9 och 2006/07:Fi9 yrkandena 1-4.
  • Reservation 3 (v)
  • Reservation 4 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1041124
  m780019
  c23006
  fp24004
  kd18006
  v00175
  mp01405
  Totalt247151869
  Ledamöternas röster
 6. Bostadsbidrag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik respektive utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (avsnitt 6.6.10 i propositionen).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkt 13 och avslår motion 2006/07:Fi7 yrkande 10.
  • Reservation 5 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0106024
  m790018
  c23006
  fp24004
  kd18006
  v01705
  mp01405
  Totalt144137068
  Ledamöternas röster
 7. Övriga utgiftsområdesändringar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner
  - dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 4 Rättsväsendet respektive utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (avsnitt 6.6.2 i propositionen),
  - dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 6.6.3 i propositionen),
  - dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg respektive utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (avsnitt 6.6.5 i propositionen),
  - dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad respektive utgiftsområde 14 Arbetsliv (se avsnitt 6.6.8 i propositionen),
  - dels den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som skall innefattas i utgiftsområde 21 Energi respektive utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 6.6.11 i propositionen).
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:100 punkterna 5, 6, 8, 11 och 14.