Till innehåll på sidan

Immaterialrättsliga frågor

Betänkande 2011/12:NU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 februari 2012

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om immaterialrättsliga frågor (NU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om immaterialrättsliga frågor. Orsakerna är att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp och att riksdagen tidigare tagit ställning i övriga frågor.

Motionerna handlar bland annat om fildelning och åtgärder mot piratkopiering. Andra motioner tar upp patentfrågor och den så kallade privatkopieringsersättningen som tillverkare av till exempel dvd-skivor, externa hårddiskar och usb-minnen betalar.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2011-12-06
Justering: 2012-01-24
Trycklov till Gotab och webb: 2012-02-03
Trycklov: 2012-02-03
Trycklov: 2012-02-06
Reservationer: 8
Betänkande 2011/12:NU9

Alla beredningar i utskottet

2011-12-06

Nej till motioner om immaterialrättsliga frågor (NU9)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om immaterialrättsliga frågor. Orsakerna är att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp och att riksdagen tidigare tagit ställning i övriga frågor.

Motionerna handlar bland annat om fildelning och åtgärder mot piratkopiering. Andra motioner tar upp patentfrågor och den så kallade privatkopieringsersättningen som tillverkare av till exempel dvd-skivor, externa hårddiskar och usb-minnen betalar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2012-02-15
Stillbild från Debatt om förslag 2011/12:NU9, Immaterialrättsliga frågor

Debatt om förslag 2011/12:NU9

Webb-tv: Immaterialrättsliga frågor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 111 Ingemar Nilsson (S)
Herr talman! Låt mig börja med att inledningsvis yrka bifall till de två socialdemokratiska reservationerna i detta betänkande, nämligen reservationerna nr 3 och 6. Dagens betänkande från Näringsutskottet handlar om de immaterialrättsliga frågorna. Det handlar om patenträttsliga frågor och åtgärder mot piratkopiering och varumärkesintrång. Men det handlar också om det civilrättsliga sanktionsdirektivet, om fildelning och om behovet av en kommission för att belysa frågor kopplade till den snabba teknikutvecklingen, som exempelvis upphovsrätt och tillgänglighet på internet. Det här är frågor som är viktiga för utvecklingen av näringslivet och det som brukar kallas för näringslivsklimatet i Sverige. Det handlar om förutsättningar för framväxten av fler och nya jobb i Sverige. Att få till stånd ett fungerande system inom patenträtten är en viktig åtgärd för att stimulera innovativa och kreativa människor att kunna förverkliga och genomföra sina idéer och att låta de idéerna bli verklighet och bli reella. Men det är också viktiga frågor ur ett konsumentperspektiv. De här frågorna är definitivt inte heller nationella, snarare tvärtom. De är i allra högsta grad internationella. Sedan vi senast debatterade denna fråga, för knappt ett år sedan, har processen med ett gemensamt EU-patent tagit ytterligare ett par små steg framåt. Nu återstår en del viktiga procedurfrågor när det gäller den gemensamma europeiska patentdomstolen. I arbetet med de procedurfrågorna i domstolen är det viktigt att bland annat frågan om de auktoriserade patentombuden och deras möjlighet att företräda i domstolen drivs och bevakas av den svenska regeringen. Sedan återstår den svåra frågan om domstolens lokalisering. Låt oss nu hoppas att denna så kallade viktiga fråga inte stupar på sådana trivialiteter. Detta till trots, herr talman, finns det fortfarande en rad viktiga frågor där det återstår mer att göra. En sådan är behovet av ytterligare åtgärder mot piratkopiering. Utskottets borgerliga majoritet anser att de åtgärder som har vidtagits i Sverige, inom EU och på internationell nivå räcker. Där har vi socialdemokrater en annan uppfattning, precis på samma sätt som vi hade vid förra årets debatt. Motivet för att vi fortsätter att driva denna linje är vår bestämda uppfattning att det också i denna fråga finns ett mycket viktigt konsumentperspektiv. Piratkopiering är de facto ett problem för näringslivet, men också ett problem och en risk för oss alla som konsumenter. Man kan ta en rad exempel. Jag kan nämna mediciner och pirattillverkade bildelar. Listan kan göras lång. Därför anser vi att Sverige behöver öka sina ansträngningar, inte minst inom ramen för EU, för att komma till rätta med problemet med piratkopiering. Herr talman! När det gäller det civilrättsliga sanktionsdirektivet har vi från Socialdemokraternas sida vid tidigare behandlingar här i kammaren tydligt redovisat vår syn på detta. Det handlar om att hitta en rimlig och rättssäker avvägning mellan missbruk i form av kommersiell fildelning och ett skydd för den personliga integriteten. Även om antalet ärenden inom detta område fortfarande är relativt litet anser vi ändå att det fortsatt finns ett behov av ytterligare insatser för att värna den enskildes integritet. Vi pekar också på vikten av att hitta proportionalitet i de civilrättsliga processer som kan förväntas på det här området. Vi anser inte att det är rimligt att ställa alltför långtgående krav på den enskilde att skydda sig mot det otillåtna utnyttjande av den egna internetuppkopplingen som kan bli fallet. Rättssäkerheten för den enskilde måste säkerställas både vid en domstolsprocess och vid eventuella skadeståndsprocesser. Vi är väl medvetna om Datainspektionens uppgift att bevaka att personuppgiftslagen efterlevs, men anser ändå att det behövs mer långtgående åtgärder för att säkerställa skyddet av den personliga integriteten.

Anf. 112 Jonas Eriksson (MP)
Herr talman! Jag står förstås även i kammaren bakom de reservationer som jag står bakom i betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 4 och 8. Det här betänkandet handlar om immaterialrättsliga frågor, precis som föregående talare sade. Det handlar om utvecklingsländernas möjlighet att ta del av ny och viktig teknik för att kunna ta ansvar i miljö- och klimatarbetet. Det handlar om vanliga människors möjligheter att använda internet för att dela information med varandra, människors rätt till integritet och många andra intressanta saker. Det har varit mycket diskussion om internet och integritet de senaste åren, inte minst efter ett antal repressiva EU-direktiv och lagar för att komma åt människor som gör saker man inte tycker om på internet. Utanför detta betänkande, men ändå med tydlig anknytning, pågår en livlig debatt om ACTA. Vi i Miljöpartiet menar att ACTA och den lagstiftning vi lyfter fram i våra motioner i detta betänkande leder mot ett oönskat samhälle som är präglat av övervakning och kontroll och som gett och ger icke-rättsliga instanser rätt att agera på ett sätt som vi annars endast tillåtit rättsväsendet. Det civilrättsliga sanktionsdirektivet, Ipred, datalagringsdirektivet och den lagstiftning som följt och slutligen ACTA - om Sveriges riksdag framgent mot Miljöpartiets vilja kommer att stå bakom det - går för långt. Ipredlagen ger privata företag möjlighet att mer eller mindre ge sig på människor som man anser har kopierat saker som de inte bör kopiera och att begära ut uppgifter om deras datakommunikation. Vi riskerar situationer där privata bolag med stora ekonomiska resurser ger sig på enskilda människor och kräver dem på skadestånd. Den som inte betalar hotas med rättegång och risken att inte bara få betala själva skadeståndet utan också höga rättegångskostnader. Vilken privatperson vågar i en sådan situation hävda sin oskuld? Det här är inte en rimlig lagstiftning. Den är inte proportionerlig. Det finns ingen anledning att låta den här lagstiftningen fortsätta att gälla. Inte att förglömma är det ganska enkelt att använda sig av andras nätverk och datorer. Vi vill därför att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning för att se hur internetanvändarnas integritet och rätt till privatliv kan stärkas i svensk lagstiftning. Vi i Miljöpartiet vill att fildelning för privat bruk mellan privatpersoner ska avkriminaliseras och att Sverige ska omförhandla det EU-direktiv som kräver kriminalisering av fildelning. Vi är övertygade om att det finns andra sätt att tillförsäkra rättighetshavarnas intressen än att begränsa människors rätt att kommunicera och människors rätt till ett privatliv och rättstrygghet. Herr talman! Jag vill avslutningsvis ta upp behovet av överföring av klimatvänlig teknologi från industriländerna till utvecklingsländerna. Grön teknik som bekämpar klimatförändringarna och minskar miljöbelastningen måste ges samma immaterialrättsliga undantag inom TRIPS-avtalet som livsbesparande mediciner har fått. Miljöpartiet vill att Sverige verkar för en sådan förändring i internationella sammanhang och också ser över vår nationella patent- och immateriallagstiftning för att göra det lättare att sprida grön teknologi till utvecklingsländerna.

Anf. 113 Lars Isovaara (SD)
Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2 samt reservation 3. Sverige har varit och är fortfarande ett innovativt land, vilket många undersökningar också tyder på, men framtagandet av nya patent inom exempelvis medicin har legat på alltför få och stora aktörer. Detta har vi i dagarna sett smärtsamma bevis för. Skaparkraften och utvecklingskraften med vidhängande stödåtgärder måste i framtiden riktas mot små och medelstora företag. Det har under hösten och vintern pågått en debatt, onekligen med viss rätt, om riskkapitalbolagens roll i diverse sammanhang, men vi får inte glömma bort att riskkapitalbolagen också kan ha en stor betydelse just i det kritiska ögonblick då en innovation är i slutfasen av utvecklingen eller i begynnelsen av en marknadsintroduktion. Vad vi har kunnat bevittna under de senaste åren är hur den geografiska fördelningen av patentansökningarna har förskjutits från väst till öst. Det är Kina, Sydkorea och Japan som ökar antalet patentansökningar. Kineserna är mycket aktiva inom medicinteknik och telekommunikation och kommer säkert att uppvisa stora framsteg även kvalitativt när det gäller innovationer. Här gäller det för oss i Sverige att bevaka och satsa offensivt för att inte framtida utvecklingsmöjligheter ska gå oss ur händerna. Herr talman! Det finns fördelar i systemet med patenträttigheter, bortsett då från de direkta ekonomiska aspekterna, fördelar som kanske inte alltid är helt solklara vid en första anblick. Utvecklandet av en första informell standard och därigenom en garanti för en snabb världsspridning av produkten är ofta förknippat med licensförfarandet. Licensförfarandet gör att en stor marknad kan nås av en ny produkt inom en förhållandevis kort tidsrymd. Låt mig ta ett exempel. Kassettbandet, en ursprunglig produkt från Philips, skulle knappast ha blivit den succé den blev om inte Philips skulle ha licensierat ut produkten fritt. Kassettbandet blev kort sagt en världsstandard. Ericsson är ett annat exempel där företaget har nått stora framgångar just genom licensrättigheter inom telekommunikation. Numera är försäljning av licensrättigheter en av de viktigaste grundpelarna i många företags affärsverksamhet. Det finns givetvis också exempel på när handel med licensrättigheter och framtida marknadsbedömningar har gått fel. När datorföretaget IBM under 90-talet lade ut utvecklingen av ett nytt operativsystem på Microsoft och hårdvara på Intel så var det inget annat än en fatal missbedömning som gjorde att IBM förlorade sin position på PC-marknaden. Herr talman! Att kunna hantera de långsiktigt affärsstrategiska övervägandena i samband med immaterialrättsfrågor är inte enbart en fråga för stora företag och organisationer. Storföretag har oftast avdelningar med speciellt utbildade jurister och experter som ansvarar för bevakning och försvar av dessa frågor. Små och medelstora företag har vanligtvis inte samma resurser som storföretag. Likaså finns det forskare och uppfinnare som är mycket framgångsrika inom sitt område men där kanske inte den affärsstrategiska planeringen alltid ligger i fokus. Det finns otaliga exempel på hur snett det har kunnat gå för enskilda innovatörer som inte i ett tidigt stadium har tagit frågorna i beaktande. I en del fall har det slutat med personliga ekonomiska tragedier efter långvariga juridiska processer. Så mycket viktigare är det då att samhället genom offentliga medel stöttar och ser till att de mindre aktörerna får den kompletterande hjälp och utbildning som behövs. Vi har alla att vinna på att det tas fram nya innovationer och att den eller de som med svett och möda har tagit fram dessa också får skörda frukterna av sitt slit.

Anf. 114 Kent Persson (V)
Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1 om grön teknologi till utvecklingsländer. Det är en motion från Vänsterpartiet. Jag står givetvis bakom också övriga reservationer från Vänsterpartiet. I FN:s klimatkonvention från 1992 som antogs på Riokonferensen fastställde man vissa principer för hur klimatöverenskommelser skulle ske. I artikel 3:1 slår man fast följande: Det är de industrialiserade länderna som historiskt sett smutsat ned och därför måste ta ledningen för utsläppsminskningarna. Det är väsentligt. Detta följdes också upp på toppmötet i Bali 2007 där man enades om en handlingsplan för hur den rika världen skulle stödja dem som drabbats värst av klimatförändringarna. Handlingsplanen kallades The Bali Action Plan och hade till syfte att vägleda klimatförhandlingarna inför klimatmötet i Köpenhamn. Nu blev resultatet inte så väldigt bra. En av knäckfrågorna var hur teknik och resurser skulle föras över till syd. Handlingsplanen slår fast att de rika länderna måste hjälpa de fattiga med finansiellt stöd och ny teknik. Man konstaterade att resurserna måste vara tillräckliga, förutsägbara och beständiga. Detta blev också en av knäckfrågorna på toppmötet i Köpenhamn. Striden kom att handla om patent på klimatteknik. Många utvecklingsländer ville få till stånd mjukare patent för teknik som är viktig i arbetet för att minska effekterna av klimatförändringar medan USA uppbackat av en del storföretag drev en helt motsatt linje. I klimatkonventionen har man fastställt att en viktig komponent i arbetet mot klimatförändringar är spridning av klimatvänlig teknik. Rika länder är enligt konventionen skyldiga att så långt som det är praktiskt genomförbart underlätta spridning av och tillgänglighet till miljöteknik. För att hitta någon form av lösning presenterades många olika förslag. Bland annat tog man upp förslaget om livsbesparande medicin. Det finns inskrivet i WTO:s patentavtal som kallas för TRIPS. Det skulle kunna vara samma möjlighet också när det gäller miljöteknik och spridningen av det. Den linjen vann tyvärr inte gehör på konferensen, som vi alla känner till. Om u-länder ska ha några som helst möjligheter att bromsa sina utsläpp och samtidigt utvecklas behöver de få tillgång till miljövänlig teknik. Det har vi fastställt, och det är vi överens om. Då måste det till någon form av lösning. Man måste hitta en lösning för att finna en framkomlig väg. Det är då patentlagstiftningen man måste titta på för att göra det möjligt. Genom att förändra den lagstiftningen skulle tekniköverföringen till utvecklingsländerna gynnas. Vi ska också veta att över 70 procent av vindkraftstekniken i dag kontrolleras av fyra företag, tre är europeiska och ett är från USA. När nu många utvecklingsländer vill bygga ut vindkraften måste de använda sig av gammal teknik där patenträtten har gått ut. Det känns inte speciellt framåtsyftande när det gäller arbetet mot klimatförändringar. Anledningen till det är helt enkelt att man inte har råd med den modernaste och miljövänligaste tekniken. Grön teknik som bekämpar klimatförändringar bör ges samma undantag inom TRIPS-avtalet som livsbesparande mediciner har fått. Det har visat sig vara väldigt lyckat. Brasilien är ett bra exempel på hur man har kunnat utnyttja det undantaget i TRIPS-avtalet och har kunnat bekämpa spridningen av hiv och aids. Sverige bör i internationella klimatförhandlingar verka för just detta. Vi bör även verka för att det görs en översyn av patent- och immateriallagstiftningen för att göra det lättare att sprida grön teknik till utvecklingsländer. Det är för många utvecklingsländer oerhört avgörande för deras möjligheter att komma till rätta med problem och kunna medverka i arbetet mot klimatförändringarna. Det kan inte heller vara så att det ska ske genom att rika länder företrädesvis i väst använder sig av CDM för att på det sättet slippa undan åtaganden på hemmaplan och göra dem i andra länder. Det handlar ofta om att man gör de billigaste och lättaste åtgärderna i utvecklingsländerna. Det skulle de kunna göra själva om också de hade möjlighet att använda grön och miljövänlig teknik.

Anf. 115 Olof Lavesson (M)
Herr talman! För knappt en vecka sedan var jag på ett seminarium där vi alla fick frågan huruvida - handen på hjärtat - vi hade några piratkopior därhemma. Det var väl ingen som ansåg att vi hade det, men faktum är att det har vi alla. Sedan tidernas begynnelse har kreativt skapande inspirerats av andra. Vi har lånat former och musikslingor, inspirerats av författare och byggt vidare på andras forskning. Sedan har detta förändrats och i bästa fall förädlats, och en ny produkt har uppstått. Ibland har det dock varit lite si och så med förändringen. Den där tröjan blev märkligt lik den där andra tröjan som någon annan har tagit fram. Stolen som stöpts i en form gick plötsligt inte att skilja från den som det har tagit år, blod, svett och tårar att utveckla. Mönstret på ett tyg dyker plötsligt upp på ett exakt likadant tyg på andra sidan jorden, och logotypens drag påminner mycket om originalets - ibland så att det blir skrattretande. Herr talman! Jag ska försöka mig på något som jag inser är en pedagogisk svårighet och visar här upp en artikel. Detta gick att läsa i Svenska Dagbladet för ganska exakt ett år sedan. Jag vet inte om vi har någon expert på lastare i kammaren, men jag kan berätta att det vi ser här är en exakt kopia av en lastare från Volvo. Bilden är tagen i Kina. Dock heter inte denna lastare Volvo utan Lovol. Ambassaden och handelskammaren i Kina har genomfört en undersökning som visar att 72 procent av de svenska företagen i Kina har utsatts för intrång i upphovsrätten. När lastbilsjätten Scania upptäckte att ett kinesiskt företag hade kopierat deras klassiska Scaniafront till sina lastbilar gick man till och med så långt att man bjöd in plagiatorerna till sin fabrik och hjälpte dem med kunskap om hur de skulle kunna arbeta för att hitta en egen profil. För att skydda sitt eget varumärke fick man till och med hjälpa till genom att ge det andra företaget designtips. För ett år sedan hade vi också en debatt i kammaren om immaterialrätt. Då tog jag upp ett annat exemplet - Blå Station nere i Skåne. Deras stol Sting, i aluminium och rostfritt stål, slog världen med häpnad när den presenterades 2004. Den vann såväl internationella som svenska priser och var resultatet av en mycket lång och mödosam process. Ett halvår efter presentationen kunde ägarna till Blå Station se sin stol i en monter på en möbelmässa i Italien. En exakt replik presenterades av ett kinesiskt företag för en bråkdel av det svenska priset. Några här inne med mig besökte möbelmässan i förra veckan. Vi vet att Blå Station är långt ifrån ensamma. Swedese, Offecct och en lång rad andra svenska företag kan berätta liknande historier. Rena plagiat kommer in på den europeiska marknaden via länder som inte har ett lika starkt skydd för upphovsrätten som vi har och sprids sedan fritt inom EU. Immaterialrätten känner därför inga nationsgränser. Den nationella lagstiftningen, som ständigt sätts på prov, är otillräcklig och kommer alltid att vara otillräcklig. Inom landet blir vi reaktiva. Om vi vill vara proaktiva är det internationella och globala samarbetet nödvändigt. Sverige har varit drivande i det europeiska samarbetet för att värna kreatörers och upphovsmäns rättigheter. En av de stora stötestenarna har varit den om ett gemensamt EU-patent. En rapport från EU-kommissionen visade att om man vill ha ett patent giltigt i hela EU är årsavgifter och översättningskostnader upp till 15 gånger så höga som för ett amerikanskt patent. Totalt uppskattar man att bristerna i patentsystemet kostar europeiska företag drygt 2,2 miljarder kronor varje år. För Sverige har detta haft synnerligen stora negativa effekter. Vi tillhör den absoluta världstoppen i antalet tagna patent. Höga kostnader och ett otryggt rättsläge har i mångt och mycket stängt ute små och medelstora företag från att söka patent för den europeiska marknaden. Likaså har forskning vid högskolor och universitet försvårats. Därför var det ett viktigt steg när Sverige, tillsammans med fyra andra länder, tog initiativ till ett fördjupat samarbete för att skapa ett gemensamt EU-patent. I dag är det 25 av 27 medlemsländer som har valt att ingå i samarbetet, vilket innebär att företag genom en enda ansökan får tillgång till hela den europeiska marknaden. Det är en marknad om 500 miljoner människor. För detta betalar man en enda årsavgift i stället för en för varje land. Nästa steg blir införandet av en europeisk patentdomstol så att man vid intrång slipper driva process i varje enskilt land. Här pågår slutförhandlingar, och det är min förhoppning att vi ska kunna få en sådan domstol på plats inom en snar framtid. Men mer händer. EU-kommissionen har sedan 2009 inrättat ett observatorium för varumärken och piratkopiering vars uppgift är att samla in, analysera och rapportera uppgifter om immaterialrättsintrång. Syftet är att öka förståelsen för de här frågorna och att ta fram och sprida best practice på området. En ny tullförordning är på plats som innebär större möjligheter för tull att kontrollera att rättigheterna efterlevs, men också möjligheter att destruera förfalskningar som förs in i stor skala. EU-kommissionen har tagit initiativ till frivillig uppförandekod för handelsplatser på internet som Blocket och E-bay med flera. Syftet är att hitta tekniska lösningar för att minska handeln med piratkopierade varor. Herr talman! Immaterialrätten är ett brett område. Det återspeglas inte minst i dagens betänkande. Där behandlas 14 motioner som bland annat gäller olika patenträttsliga frågor, åtgärder mot piratkopiering, fildelning, det civilrättsliga sanktionsdirektivet, privatkopieringsersättning och legalisering av söktjänster på internet. På gott och på ont har också frågorna om piratkopiering på nätet och illegal fildelning kommit att totalt dominera debatten. Det är ganska naturligt eftersom detta är den fråga som kanske mest har kommit att beröra gemene man i vardagen. Ofta är det först när frågorna flyttar in i våra egna vardagsrum som de verkligen ställs på sin spets. Nyligen presenterades en undersökning från Martin Prosperity Institute där man rankade 82 länder efter deras kreativitet. Studien baserades på ett Global Creativity Index där man kombinerade ekonomiska, sociala och kulturella faktorer till vad man kallar de tre t:na i ekonomisk utveckling - teknologi, talang och tolerans. Sverige toppade listan som världens mest kreativa land. Att värna svenska kreatörers rättigheter och möjligheter är viktigt. De skapande branscherna är en oerhört viktig, och en allt viktigare, del som växer i Sverige. Människor inom gaming, musikindustri, film och skapande av mobilapplikationer ser till att vi växer som nation och att vi får inkomster och arbeten i vårt land. Upphovsrättsfrågorna på internet handlar mycket om hur dessa så viktiga branscher ska kunna leva, överleva och växa. Herr talman! Även om vi har kämpat hårt och kommer att fortsätta värna de kreativa näringarnas rättigheter kan man inte bortse från hur internet förändrar såväl hur produkter säljs och sprids som vilka krav konsumenterna ställer. Vi vet i dag att när konsumenter får tillgång till tjänster och produkter via nätet som är rimligt prissatta och användarvänliga är man också i högre grad villig att betala. Jag har inte de absolut senaste siffrorna, men 2009 dubblerades nästan försäljningen av musik över nätet i Sverige. Nya affärsmodeller växer fram. Legal fildelning växer, och möjligheterna att helt lagligt fritt konsumera och ladda ned musik, litteratur och program ökar. Viljan att bidra genom exempelvis crowdfunding ökar. Företag som Spotify och Voddler underlättar för konsumenterna. Soundcloud skapar nya kontaktmöjligheter mellan artister och fans. Anmärkningsvärt är att alla dessa tre företag har vuxit fram i Sverige! Detta är positivt och visar att marknadskrafterna faktiskt fungerar. På en fri marknad är det kunden som sätter förutsättningarna. Det är upp till den som erbjuder en produkt att möta sina kunder på deras villkor och att erbjuda tjänster som uppfattas som rimliga och legitima. Detta kan aldrig vara en uppgift för politiken. Däremot har politiken en uppgift att värna såväl enskildas som upphovsmäns integritet. I grunden handlar detta om svenska entreprenörer, småföretagare, formgivare, musiker och författare. Det handlar om hur man ska kunna förverkliga sina idéer och sin kreativitet och om hur man ska kunna omsätta dessa idéer i lönsamhet. Det handlar om hur svenska företag ska kunna startas, växa och fortleva och om hur Sverige ska kunna hävda sig på en global konkurrensutsatt marknad. Det är lätt att säga att man är för upphovsrätt och immaterialrätt, men det är inte lika lätt att sätta kraft bakom orden. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag. (Applåder)

Anf. 116 Eva Flyborg (FP)
Herr talman! De immaterialrättsliga frågorna är mycket viktiga för tillväxt och välfärd, inte minst när globaliseringen fortskrider allt snabbare. De är särskilt viktiga för en liten, kunskapsintensiv nation som Sverige som ska tjäna pengar genom att vara bättre än många andra på vissa saker. Patentfrågorna är därför mycket viktiga att följa och att arbeta aktivt med för ständiga förbättringar. Här pågår också ett arbete inom Europaparlamentet för att få till enhetliga patent och en enhetlig patentdomstol inom EU. Frågan om patentintrång är till exempel en viktig fråga. Det är viktigt för en företagare eller uppfinnare att kunna skydda sina idéer och produkter eftersom det är detta försteg framför konkurrenterna som är en viktig del i ett företags hela affär. Det är därför Sverige varit pådrivande för gemensamma regler inom EU. En av poängerna med ett EU-patent är att göra det enklare att söka, att få och att skydda sina patent. Det här är en viktig drivkraft för företagen och skulle därför vara bra för den svenska och den europeiska tillväxten. Vi hoppas på det. Det civilrättsliga sanktionsdirektivet är ett sätt att föra medlemsstaternas lagstiftningar närmare varandra för ett bättre skydd av immateriella rättigheter. Det innebär bland annat att man som ägare eller tillverkare har rätt att få veta om någon annan kopierar ens produkter olagligt och varifrån de kommer, det vill säga ett så kallat informationsföreläggande. För att så ska ske krävs dock domstolsbeslut med bevis och sannolika skäl. PUL gäller naturligtvis också i det här läget. Här pågår för närvarande en utredning både på EU-nivå och i Sverige. Resultatet av de här utredningarna kommer att ligga till grund för vidare diskussioner. Det är bra. Den svenska delen kommer att redovisas i augusti senare i år. Antalet handlagda ärenden har hittills varit mycket litet. När det gäller reservationerna i betänkandet tycker jag naturligtvis att det är bra att grön teknologi överförs till och utnyttjas av utvecklingsländerna. Det är alla överens om, men det ska inte ske genom att patentsystemet i Sverige urholkas. Såväl vi i Sverige som utvecklingsländerna är i behov av företag och företagare som vill investera stora pengar, tid och andra egna resurser för att uppfinna nya produkter. Med det sagt vill jag bara påminna om den särskilda förhandlingsordning som nu diskuteras i FN där ett särskilt förhandlingsspår nu skapas enbart för detta ändamål. Vi hoppas kunna se de första resultaten redan nu under 2012, och vi ser fram emot en mekanism som kan underlätta viktig tekniköverföring. Detta kommer bland annat att ske genom ett teknologicenter med tillhörande nätverk. Här ska vi också uppmärksamma att Sverige och EU har bidragit aktivt till den här lösningen. Herr talman! Vinnova och PRV har haft ett regeringsuppdrag att analysera behovet av skydd för små och medelstora företags immateriella tillgångar och av rådgivning. Man är nu i färd med att genomföra dessa åtgärder under det här året och även under nästa år. Det här kommer förhoppningsvis att underlätta för företagen och öka medvetenheten om de immateriella värdena i företagen. Staten ska däremot inte in på en konkurrensutsatt marknad och snedvrida konkurrensen eller agera part i civilrättsliga tvister. Herr talman! Med detta starkt förkortade anförande vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna.

Anf. 117 Johan Linander (C)
Herr talman! Jag tror att det var Socialdemokraternas Ingemar Nilsson som påbörjade den här debatten med att säga att de immaterialrättsliga frågorna inte är nationella utan internationella, och Olof Lavesson var också inne på det. Vi kan lagstifta så mycket vi vill nationellt, men om inte regelverket fungerar internationellt är det inte till så stor nytta för svenska företag. Sverige är ett land med många innovationsstarka företag, vilket också flera har varit inne på tidigare. För företagen, och därmed också för jobben, är det viktigt att vi har ett fungerande immaterialrättsligt skydd. Därför är det också viktigt med det här enhetliga EU-patentet och en EU-patentdomstol som flera har varit inne på. Det är klart att de stora företagen med stora juridiska avdelningar klarar av dagens system som är ganska omständligt. Men mindre företag har i dag stora problem med att få ett heltäckande patentskydd för sina varor. Det som nu håller på att växa fram, en enhetlig patentdomstol, skulle minska kostnaderna och öka rättssäkerheten. Vi vet att i dag är det förknippat med så stora kostnader att försvara sitt patent att många helt enkelt måste avstå. Innan jag lite kort ska komma in på ACTA tänkte jag också säga att vi från Centerpartiets sida fortsatt är kritiska till den del av Ipred som innebär en utlämning av abonnentuppgifter till rättighetsinnehavare. Jag skulle kunna säga väldigt mycket om det, men jag nöjer mig så långt. Jag vill också nämna att från Centerpartiets sida tycker vi att dagens upphovsrättslagstiftning inte riktigt håller med den tekniska utveckling som har skett. Därför skulle vi vilja se en ordentlig upphovsrättskommission som kan se över och modernisera svensk upphovsrätt. Jag vill tala lite kort om ACTA, eftersom det just nu florerar en mängd påståenden och, som jag vill hävda, missförstånd. ACTA är ett avtal som EU-länderna tillsammans med till exempel Australien, Japan och USA har förhandlat fram under ett antal år, och näringsutskottet har varit informerat allteftersom förhandlingarna har gått framåt. Sverige har undertecknat avtalet, men ett tillträde till avtalet kräver riksdagens godkännande. Det kanske kommer någon gång i höst eller nästa vår. Så lång tid återstår det innan Sverige har tillträtt ACTA. Först av allt vill jag säga att den enda lagändring som vi nu ser att ACTA kommer att innebära är en mindre förändring i varumärkeslagen. Väldigt mycket av det som påstås stämmer helt enkelt inte. Det påstås till exempel att ACTA skulle hindra fattiga länder att få tillgång till billiga läkemedel. Man kan konstatera att i den slutliga lydelsen av ACTA omfattar tullavsnittet över huvud taget inte patent. Därför finns inte det problem som hävdas. I debatten har också framförts att internetleverantörer skulle göras ansvariga för vad som sprids i deras nät eller vad andra laddar ned med hjälp av deras nät. Detta missförstånd bygger på en text som finns med i avtalet men som är frivillig. Många avtal av den här typen innehåller texter som helt enkelt säger att om de länder som skriver på avtalet vill göra mer får de det, alltså att det är ett minimiavtal och inte ett maximiavtal. Men så som ACTA-avtalet är utformat finns det inget som kräver att Sveriges lagar ska ändras på det här sättet. Ett sista missförstånd som många av de mejl som jag har fått - och jag är säker på att många andra här också har fått liknande mejl - från oroliga medborgare handlar om är att tullen på något sätt skulle få befogenhet att söka igenom mp3-spelare och datorer efter musik och film. Även här är det så att ACTA inte ändrar någonting. Det ändrar inte tullens möjlighet att söka igenom personligt bagage. Sverige behöver inte vidta några som helst lagändringar för att uppfylla ACTA. Det jag nu räknade upp var bara några av de farhågor som vi möts av i alla de mejl som nu kommer om ACTA, och jag hoppas att det framöver kommer att bli en mer nyanserad debatt om vad det här avtalet faktiskt innehåller.

Anf. 118 Mats Odell (KD)
Herr talman! Sverige är ett framgångsrikt land. Sverige är ett föregångsland när det gäller innovation, utbildning och välfärdsutveckling, kan man nog lugnt säga. Våra framgångar vilar just på kunskap och innovationskraft. Sverige toppar ligan av länder som är de mest innovativa. Det är någonting som vi kan vara stolta över. Försvaret av immateriella rättigheter är en nödvändig del av försvaret av vår välfärd. Nu har vi framför oss ett betänkande där näringsutskottet behandlar 14 motioner som kammaren har att ta ställning till, och de handlar i huvudsak om rättighet till patent, åtgärder mot piratkopiering och fildelning, det civilrättsliga sanktionsdirektivet, privatkopieringsersättning och legalisering av söktjänster på internet. När vi som lagstiftare gör avvägningar mellan olika intressen inom de här områdena är det viktigt att inte rycka undan mattan för den innovations- och skaparkraft som betyder så mycket och som vi knappast kan överskatta. Upphovsrätten är för många utövare utkomstens själva förutsättning. Jag vill också som kristdemokrat gärna understryka att äganderätten är en av grundpelarna för den här utvecklingen. Vi måste slå vakt om äganderätten i olika avseenden också när det gäller immateriella rättigheter. En OECD-rapport från 2008 visar att varumärkesförfalskade och piratkopierade varor säljs i internationell handel till ett värde av 250 miljarder US-dollar. Det är svindlande summor. Vi har i betänkandet motioner som behandlar utvecklingsländernas rätt till tillgång till miljövänlig teknologi och att det här är en förutsättning för de globala miljömålen. Där tror vi också att patenträttigheten är en förutsättning för att utveckla klimatvänlig teknik. Vi delar också uppfattningen att enskilda företag ska ha goda förutsättningar att skydda sina immateriella tillgångar. Men utskottet menar också i betänkandet att det har tagits viktiga initiativ för att uppnå de här målen. Herr talman! När det gäller fildelning och lagring av information och internetanvändares trafik kvarstår motsättningen mellan alliansregeringens partier och framför allt Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Att som föreslås i motionen från Miljöpartiet ställa krav på att fildelning för privat bruk ska avkriminaliseras innebär att man helt sonika berövar upphovsmännen eller upphovskvinnorna den rätt som lagstiftaren tillförsäkrat dem. Jag menar att det är en allvarlig urholkning av äganderätten. Vi kan inte heller gå med på att Sverige ska omförhandla det berörda EU-direktivet, det så kallade Infosocdirektivet. Här är motionärernas förslag att internetoperatörer ska få lagra information om enskilda internetanvändares trafik. Det måste också avvisas eftersom det strider mot datalagringsdirektivet. I ytterligare motioner framhålls systemet kring privatkopieringsersättningen och om det ska reformeras eller avskaffas. Motionärerna framför till exempel att avgifter på exempelvis usb-minnen eller hårddiskar riskerar att slå mot svensk handel och att de produkterna inte nödvändigtvis används för privatkopiering. Utskottet håller med om att det kan finnas skäl att se över de här ersättningarna men menar att resultaten från EU:s arbete ska inväntas innan en översyn görs. Utskottet avslår även motionen från Miljöpartiet om legalisering av söktjänster på internet med hänvisning till riksdagens ställningstaganden. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på samliga motionsyrkanden.

Beslut, Genomförd

Beslut: 2012-02-16
Förslagspunkter: 10, Acklamationer: 4, Voteringar: 6

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Grön teknologi till utvecklingsländer
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:MJ407 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 15.
  • Reservation 1 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970015
  M970010
  MP02104
  FP21003
  C18005
  KD17002
  SD16003
  V01702
  -0010
  Totalt26638144
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abele, AntonMJasakfråganStockholms kommun
  Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
  Adelsbo, ChristerSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Adolfsson Elgestam, CarinaSJasakfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbanSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Akej, ChristerMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Al-Sahlani, AbirCJasakfråganStockholms kommun
  Alfsson, ThoralfSDJasakfråganÖstergötlands län
  Almqvist, ErikSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPNejsakfråganVästerbottens län
  Andersson, PhiaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
  Andersson, AndersKDJasakfråganKalmar län
  Andersson, MagdalenaMJasakfråganJönköpings län
  Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
  Andersson, YvonneKDJasakfråganÖstergötlands län
  Andrén, GunnarFPJasakfråganStockholms län
  Anger, StaffanMJasakfråganVästmanlands län
  Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
  Arnold, OttoKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Arvidsson Wemmert, LindaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
  Ataseven, MetinMJasakfråganStockholms län
  Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
  Axén, GunnarMJasakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansFPJasakfråganGävleborgs län
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Baylan, IbrahimSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Beckman, HannesMJasakfråganUppsala län
  Bengtson Skogsberg, EvaMJasakfråganKalmar län
  Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
  Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
  Berg, BengtVNejsakfråganVärmlands län
  Berg, MarianneVNejsakfråganMalmö kommun
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPNejsakfråganVärmlands län
  Bernhardsson, BoSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Bill, PerMJasakfråganUppsala län
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björlund, TorbjörnVNejsakfråganÖstergötlands län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
  Blix, GustavMJasakfråganStockholms kommun
  Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
  Bolund, PerMPNejsakfråganStockholms kommun
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brinck, CeciliaMJasakfråganStockholms kommun
  Brink, JosefinVNejsakfråganStockholms kommun
  Brodén, AnitaFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MarieMJasakfråganHallands län
  Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bucht, Sven-ErikSJasakfråganNorrbottens län
  Börjesson, AgnetaMPNejsakfråganHallands län
  Caplan, StefanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
  Carlsson, Clas-GöranSJasakfråganKronobergs län
  Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
  Ceballos, BodilMPNejsakfråganGävleborgs län
  Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
  Damberg, MikaelSJasakfråganStockholms län
  Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ehn, TinaMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ehrencrona, MagnusMPNejsakfråganSkåne läns västra
  Ekeroth, KentSDJasakfråganStockholms län
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  Elinderson, LarsMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Eneim, MontaserMJasakfråganMalmö kommun
  Eneroth, TomasSJasakfråganKronobergs län
  Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
  Engelhardt, ChristerSJasakfråganGotlands län
  Engle, KerstinSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Enochson, AnnelieKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ericson, Gunvor GMPNejsakfråganSödermanlands län
  Eriksson, JonasMPNejsakfråganÖrebro län
  Eriksson, PeterMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanFPJasakfråganHallands län
  Federley, FredrickCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Ferm, MariaMPNejsakfråganMalmö kommun
  Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
  Flyborg, EvaFPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Fransson, JosefSDJasakfråganMalmö kommun
  Fridolin, GustavMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  Gerdau, MatsMJasakfråganStockholms län
  Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
  Granbom Ellison, KarinFPJasakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
  Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Gustafsson, LarsKDJasakfråganHallands län
  Gustafsson, BillySJasakfråganÖstergötlands län
  Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Habsburg Douglas, WalburgaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Haby, SusannaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
  Hagberg, ChristinSJasakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, LiselottFPJasakfråganSödermanlands län
  Haglö, KerstinSJasakfråganBlekinge län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms kommun
  Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
  Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
  Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
  Hamilton, Carl BFPJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
  Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
  Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
  Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSödermanlands län
  Heydari, ShadiyeSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSJasakfråganHallands län
  Hoffstedt, GustafMJasakfråganGotlands län
  Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
  Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
  Holm, UlfMPNejsakfråganSkåne läns södra
  Holma, SivVNejsakfråganNorrbottens län
  Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
  Hultqvist, PeterSJasakfråganDalarnas län
  Husmark Pehrsson, CristinaMJasakfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinaSJasakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
  Isovaara, LarsSDJasakfråganUppsala län
  Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
  Jakobsson, LeifSJasakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDJasakfråganHallands län
  Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
  Jernbeck, IsabellaMJasakfråganStockholms län
  Johansson, JohanMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Johansson, LarsSJasakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, MatsMJasakfråganStockholms kommun
  Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
  Johansson, Bengt-AndersMJasakfråganJönköpings län
  Johansson, YlvaSJasakfråganStockholms kommun
  Johansson, MorganSJasakfråganSkåne läns södra
  Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Johansson, KennethCJasakfråganDalarnas län
  Johansson, Ann-KristineSJasakfråganVärmlands län
  Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Jomshof, RichardSDJasakfråganGävleborgs län
  Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
  Juholt, HåkanSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Kakabaveh, AminehVFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kamil, IsmailFPJasakfråganUppsala län
  Kaplan, MehmetMPNejsakfråganStockholms kommun
  Karlsson, ChristinaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
  Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AndersSJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
  Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
  Kjellin, Margareta BMJasakfråganGävleborgs län
  Kronlid, JuliaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Kvarnström, KurtSJasakfråganDalarnas län
  Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
  Köhler, KatarinaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Larsson, NinaFPJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
  Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
  Leander, HelenaMPNejsakfråganUppsala län
  Liljevall, DésiréeSJasakfråganKalmar län
  Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Linander, JohanCJasakfråganSkåne läns södra
  Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
  Linde, HansVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Lindell, GöranCFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
  Lindholm, JanMPNejsakfråganDalarnas län
  Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
  Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lundqvist-Brömster, MariaFPJasakfråganVästerbottens län
  Lundström, NinaFPJasakfråganStockholms län
  Luttropp, AgnetaMPNejsakfråganVästmanlands län
  Lång, DavidSDJasakfråganStockholms kommun
  Löfsjögård, MalinMJasakfråganStockholms län
  Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, CeciliaMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
  Malmström, LouiseSJasakfråganÖstergötlands län
  Moberg, CarinaSJasakfråganStockholms län
  Montan, GöranMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Munkhammar, JohnnyMJasakfråganStockholms län
  Mutt, ValterMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
  Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nilsson, TomasSJasakfråganNorrbottens län
  Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, KarinCJasakfråganKronobergs län
  Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, UlfFPJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
  Nilsson, GustavMJasakfråganBlekinge län
  Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Nordin, LiseMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordqvist, KewMPNejsakfråganJönköpings län
  Nordén, MarieSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
  Noyan, EdipMJasakfråganStockholms län
  Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Odell, MatsKDJasakfråganStockholms län
  Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohly, LarsVNejsakfråganStockholms län
  Olofsson, EvaVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, HansSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
  Olsson, LenaVNejsakfråganDalarnas län
  Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, ChristinaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Oskarsson, IreneKDJasakfråganJönköpings län
  Pagrotsky, LeifSJasakfråganGöteborgs kommun
  Palm, VeronicaSJasakfråganStockholms kommun
  Pehrson, JohanFPFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
  Persson, KentVNejsakfråganVästmanlands län
  Pertoft, MatsMPNejsakfråganStockholms län
  Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
  Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
  Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms län
  Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
  Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Petzäll, William-AvstårsakfråganDalarnas län
  Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
  Pourbaix-Lundin, MariettaMJasakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDJasakfråganÖrebro län
  Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Ripa, HenrikMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Romson, ÅsaMPNejsakfråganStockholms kommun
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Runeson, CarinSJasakfråganDalarnas län
  Rådberg, PeterMPNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertMJasakfråganVärmlands län
  Sandberg, GunnarSJasakfråganJämtlands län
  Sandstedt, MargaretaSDJasakfråganVästmanlands län
  Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Sellström, AndersKDFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Sigfrid, KarlMJasakfråganStockholms län
  Sjöstedt, JonasVNejsakfråganVästerbottens län
  Skalin, JohnnySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Steele, AnnaFPJasakfråganStockholms län
  Stenberg, MariaSJasakfråganNorrbottens län
  Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
  Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svedberg, PerSJasakfråganGävleborgs län
  Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
  Sydow, HenrikMJasakfråganHallands län
  Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Tiefensee, RogerCJasakfråganSödermanlands län
  Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
  Torstensson, ÅsaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsFPJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
  Vilhelmsson, JessikaMJasakfråganUppsala län
  W Jonsson, AndersCFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Waberi, AbdirizakMJasakfråganGöteborgs kommun
  Wachtmeister, PederMJasakfråganSödermanlands län
  Waidelich, TommySJasakfråganStockholms län
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallrup, EmmaVNejsakfråganUppsala län
  Wallén, AnnaSJasakfråganVästmanlands län
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Westerholm, BarbroFPJasakfråganStockholms kommun
  Wickberg, MarieCJasakfråganVärmlands län
  Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
  Wiklander, TonySDJasakfråganSkåne läns västra
  Wikström, RuneMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Winbäck, ChristerFPJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Yazdanfar, MaryamSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
  Zedell, ChristinaSJasakfråganStockholms län
  Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
  Åkerlund, JonasSDJasakfråganBlekinge län
  Åkesson, JimmieSDJasakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
  Åström, KarinSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Öholm, OskarMJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSJasakfråganKalmar län
  Österberg, Sven-ErikSJasakfråganVästmanlands län
  Östros, ThomasSJasakfråganUppsala län
  2. Rådgivning till forskare och uppfinnare i patentfrågor
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:N299 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 1.
  • Reservation 2 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960016
  M970010
  MP21004
  FP21003
  C18005
  KD17002
  SD01801
  V17002
  -0010
  Totalt28718143
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abele, AntonMJasakfråganStockholms kommun
  Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
  Adelsbo, ChristerSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Adolfsson Elgestam, CarinaSJasakfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbanSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Akej, ChristerMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Al-Sahlani, AbirCJasakfråganStockholms kommun
  Alfsson, ThoralfSDNejsakfråganÖstergötlands län
  Almqvist, ErikSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, PhiaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
  Andersson, AndersKDJasakfråganKalmar län
  Andersson, MagdalenaMJasakfråganJönköpings län
  Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
  Andersson, YvonneKDJasakfråganÖstergötlands län
  Andrén, GunnarFPJasakfråganStockholms län
  Anger, StaffanMJasakfråganVästmanlands län
  Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
  Arnold, OttoKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Arvidsson Wemmert, LindaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
  Ataseven, MetinMJasakfråganStockholms län
  Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
  Axén, GunnarMJasakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansFPJasakfråganGävleborgs län
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Baylan, IbrahimSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Beckman, HannesMJasakfråganUppsala län
  Bengtson Skogsberg, EvaMJasakfråganKalmar län
  Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
  Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
  Berg, BengtVJasakfråganVärmlands län
  Berg, MarianneVJasakfråganMalmö kommun
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
  Bernhardsson, BoSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Bill, PerMJasakfråganUppsala län
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björlund, TorbjörnVJasakfråganÖstergötlands län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
  Blix, GustavMJasakfråganStockholms kommun
  Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
  Bolund, PerMPJasakfråganStockholms kommun
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brinck, CeciliaMJasakfråganStockholms kommun
  Brink, JosefinVJasakfråganStockholms kommun
  Brodén, AnitaFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MarieMJasakfråganHallands län
  Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bucht, Sven-ErikSJasakfråganNorrbottens län
  Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
  Caplan, StefanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
  Carlsson, Clas-GöranSJasakfråganKronobergs län
  Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
  Ceballos, BodilMPJasakfråganGävleborgs län
  Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
  Damberg, MikaelSJasakfråganStockholms län
  Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ehn, TinaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ehrencrona, MagnusMPJasakfråganSkåne läns västra
  Ekeroth, KentSDNejsakfråganStockholms län
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  Elinderson, LarsMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Eneim, MontaserMJasakfråganMalmö kommun
  Eneroth, TomasSJasakfråganKronobergs län
  Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
  Engelhardt, ChristerSFrånvarandesakfråganGotlands län
  Engle, KerstinSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Enochson, AnnelieKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ericson, Gunvor GMPJasakfråganSödermanlands län
  Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
  Eriksson, PeterMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanFPJasakfråganHallands län
  Federley, FredrickCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Ferm, MariaMPJasakfråganMalmö kommun
  Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
  Flyborg, EvaFPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Fransson, JosefSDNejsakfråganMalmö kommun
  Fridolin, GustavMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  Gerdau, MatsMJasakfråganStockholms län
  Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
  Granbom Ellison, KarinFPJasakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
  Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Gustafsson, LarsKDJasakfråganHallands län
  Gustafsson, BillySJasakfråganÖstergötlands län
  Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Habsburg Douglas, WalburgaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Haby, SusannaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
  Hagberg, ChristinSJasakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, LiselottFPJasakfråganSödermanlands län
  Haglö, KerstinSJasakfråganBlekinge län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms kommun
  Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
  Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
  Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
  Hamilton, Carl BFPJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
  Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
  Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
  Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganSödermanlands län
  Heydari, ShadiyeSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSJasakfråganHallands län
  Hoffstedt, GustafMJasakfråganGotlands län
  Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
  Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
  Holm, UlfMPJasakfråganSkåne läns södra
  Holma, SivVJasakfråganNorrbottens län
  Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
  Hultqvist, PeterSJasakfråganDalarnas län
  Husmark Pehrsson, CristinaMJasakfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinaSJasakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
  Isovaara, LarsSDNejsakfråganUppsala län
  Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
  Jakobsson, LeifSJasakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDNejsakfråganHallands län
  Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
  Jernbeck, IsabellaMJasakfråganStockholms län
  Johansson, JohanMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Johansson, LarsSJasakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, MatsMJasakfråganStockholms kommun
  Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
  Johansson, Bengt-AndersMJasakfråganJönköpings län
  Johansson, YlvaSJasakfråganStockholms kommun
  Johansson, MorganSJasakfråganSkåne läns södra
  Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Johansson, KennethCJasakfråganDalarnas län
  Johansson, Ann-KristineSJasakfråganVärmlands län
  Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Jomshof, RichardSDNejsakfråganGävleborgs län
  Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
  Juholt, HåkanSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Kakabaveh, AminehVFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kamil, IsmailFPJasakfråganUppsala län
  Kaplan, MehmetMPJasakfråganStockholms kommun
  Karlsson, ChristinaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
  Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AndersSJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
  Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
  Kjellin, Margareta BMJasakfråganGävleborgs län
  Kronlid, JuliaSDNejsakfråganSkåne läns södra
  Kvarnström, KurtSJasakfråganDalarnas län
  Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
  Köhler, KatarinaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Larsson, NinaFPJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
  Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
  Leander, HelenaMPJasakfråganUppsala län
  Liljevall, DésiréeSJasakfråganKalmar län
  Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Linander, JohanCJasakfråganSkåne läns södra
  Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
  Linde, HansVJasakfråganGöteborgs kommun
  Lindell, GöranCFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
  Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
  Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
  Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lundqvist-Brömster, MariaFPJasakfråganVästerbottens län
  Lundström, NinaFPJasakfråganStockholms län
  Luttropp, AgnetaMPJasakfråganVästmanlands län
  Lång, DavidSDNejsakfråganStockholms kommun
  Löfsjögård, MalinMJasakfråganStockholms län
  Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, CeciliaMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
  Malmström, LouiseSJasakfråganÖstergötlands län
  Moberg, CarinaSJasakfråganStockholms län
  Montan, GöranMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Munkhammar, JohnnyMJasakfråganStockholms län
  Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
  Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nilsson, TomasSJasakfråganNorrbottens län
  Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, KarinCJasakfråganKronobergs län
  Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, UlfFPJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
  Nilsson, GustavMJasakfråganBlekinge län
  Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordqvist, KewMPJasakfråganJönköpings län
  Nordén, MarieSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
  Noyan, EdipMJasakfråganStockholms län
  Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Odell, MatsKDJasakfråganStockholms län
  Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohly, LarsVJasakfråganStockholms län
  Olofsson, EvaVJasakfråganGöteborgs kommun
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, HansSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
  Olsson, LenaVJasakfråganDalarnas län
  Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, ChristinaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Oskarsson, IreneKDJasakfråganJönköpings län
  Pagrotsky, LeifSJasakfråganGöteborgs kommun
  Palm, VeronicaSJasakfråganStockholms kommun
  Pehrson, JohanFPFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
  Persson, KentVJasakfråganVästmanlands län
  Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
  Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
  Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
  Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms län
  Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
  Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Petzäll, William-AvstårsakfråganDalarnas län
  Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
  Pourbaix-Lundin, MariettaMJasakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDNejsakfråganÖrebro län
  Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Ripa, HenrikMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Romson, ÅsaMPJasakfråganStockholms kommun
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Runeson, CarinSJasakfråganDalarnas län
  Rådberg, PeterMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertMJasakfråganVärmlands län
  Sandberg, GunnarSJasakfråganJämtlands län
  Sandstedt, MargaretaSDNejsakfråganVästmanlands län
  Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Sellström, AndersKDFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Sigfrid, KarlMJasakfråganStockholms län
  Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
  Skalin, JohnnySDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Steele, AnnaFPJasakfråganStockholms län
  Stenberg, MariaSJasakfråganNorrbottens län
  Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
  Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svedberg, PerSJasakfråganGävleborgs län
  Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
  Sydow, HenrikMJasakfråganHallands län
  Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganGöteborgs kommun
  Söder, BjörnSDNejsakfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Tiefensee, RogerCJasakfråganSödermanlands län
  Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
  Torstensson, ÅsaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsFPJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
  Vilhelmsson, JessikaMJasakfråganUppsala län
  W Jonsson, AndersCFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Waberi, AbdirizakMJasakfråganGöteborgs kommun
  Wachtmeister, PederMJasakfråganSödermanlands län
  Waidelich, TommySJasakfråganStockholms län
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
  Wallén, AnnaSJasakfråganVästmanlands län
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Westerholm, BarbroFPJasakfråganStockholms kommun
  Wickberg, MarieCJasakfråganVärmlands län
  Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
  Wiklander, TonySDNejsakfråganSkåne läns västra
  Wikström, RuneMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Winbäck, ChristerFPJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Yazdanfar, MaryamSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
  Zedell, ChristinaSJasakfråganStockholms län
  Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
  Åkerlund, JonasSDNejsakfråganBlekinge län
  Åkesson, JimmieSDNejsakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
  Åström, KarinSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Öholm, OskarMJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSJasakfråganKalmar län
  Österberg, Sven-ErikSJasakfråganVästmanlands län
  Östros, ThomasSJasakfråganUppsala län
  3. Övriga patenträttsliga frågor
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:N261 av Johan Andersson (S),
  2011/12:N295 av Margareta Cederfelt och Andreas Norlén (båda M) och
  2011/12:N299 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.
  4. Stärkt skydd för varumärkesrätt
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:N240 av Kajsa Lunderquist (M).
  5. Åtgärder mot piratkopiering
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:N411 av Krister Örnfjäder (S).
  • Reservation 3 (S, SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S294016
  M970010
  MP21004
  FP21003
  C18005
  KD17002
  SD11701
  V17002
  -0010
  Totalt194111143
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abele, AntonMJasakfråganStockholms kommun
  Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
  Adelsbo, ChristerSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Adolfsson Elgestam, CarinaSNejsakfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbanSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Akej, ChristerMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Al-Sahlani, AbirCJasakfråganStockholms kommun
  Alfsson, ThoralfSDNejsakfråganÖstergötlands län
  Almqvist, ErikSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, PhiaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
  Andersson, AndersKDJasakfråganKalmar län
  Andersson, MagdalenaMJasakfråganJönköpings län
  Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
  Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
  Andersson, YvonneKDJasakfråganÖstergötlands län
  Andrén, GunnarFPJasakfråganStockholms län
  Anger, StaffanMJasakfråganVästmanlands län
  Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
  Arnold, OttoKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Arvidsson Wemmert, LindaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
  Ataseven, MetinMJasakfråganStockholms län
  Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSNejsakfråganÖrebro län
  Axén, GunnarMJasakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansFPJasakfråganGävleborgs län
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Baylan, IbrahimSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Beckman, HannesMJasakfråganUppsala län
  Bengtson Skogsberg, EvaMJasakfråganKalmar län
  Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
  Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
  Berg, BengtVJasakfråganVärmlands län
  Berg, MarianneVJasakfråganMalmö kommun
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSNejsakfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSNejsakfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
  Bernhardsson, BoSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Bill, PerMJasakfråganUppsala län
  Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Björlund, TorbjörnVJasakfråganÖstergötlands län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
  Blix, GustavMJasakfråganStockholms kommun
  Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
  Bolund, PerMPJasakfråganStockholms kommun
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brinck, CeciliaMJasakfråganStockholms kommun
  Brink, JosefinVJasakfråganStockholms kommun
  Brodén, AnitaFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MarieMJasakfråganHallands län
  Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Bucht, Sven-ErikSNejsakfråganNorrbottens län
  Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
  Caplan, StefanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
  Carlsson, Clas-GöranSNejsakfråganKronobergs län
  Carlsson, GunillaSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
  Ceballos, BodilMPJasakfråganGävleborgs län
  Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
  Damberg, MikaelSNejsakfråganStockholms län
  Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Dibrani, AdnanSNejsakfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSNejsakfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ehn, TinaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ehrencrona, MagnusMPJasakfråganSkåne läns västra
  Ekeroth, KentSDNejsakfråganStockholms län
  Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
  Elinderson, LarsMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Eneim, MontaserMJasakfråganMalmö kommun
  Eneroth, TomasSNejsakfråganKronobergs län
  Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
  Engelhardt, ChristerSNejsakfråganGotlands län
  Engle, KerstinSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Enochson, AnnelieKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ericson, Gunvor GMPJasakfråganSödermanlands län
  Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
  Eriksson, PeterMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ernkrans, MatildaSNejsakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanFPJasakfråganHallands län
  Federley, FredrickCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Ferm, MariaMPJasakfråganMalmö kommun
  Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
  Flyborg, EvaFPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Fransson, JosefSDNejsakfråganMalmö kommun
  Fridolin, GustavMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  From, IsakSNejsakfråganVästerbottens län
  Gerdau, MatsMJasakfråganStockholms län
  Gille, AgnetaSNejsakfråganUppsala län
  Granbom Ellison, KarinFPJasakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MarieSNejsakfråganMalmö kommun
  Green, MonicaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSNejsakfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Gustafsson, LarsKDJasakfråganHallands län
  Gustafsson, BillySNejsakfråganÖstergötlands län
  Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Habsburg Douglas, WalburgaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Haby, SusannaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
  Hagberg, ChristinSNejsakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, LiselottFPJasakfråganSödermanlands län
  Haglö, KerstinSNejsakfråganBlekinge län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms kommun
  Hallengren, LenaSNejsakfråganKalmar län
  Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
  Hamednaca, ArheSNejsakfråganStockholms kommun
  Hamilton, Carl BFPJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
  Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
  Hellman, JörgenSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
  Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganSödermanlands län
  Heydari, ShadiyeSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSJasakfråganHallands län
  Hoffstedt, GustafMJasakfråganGotlands län
  Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
  Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
  Holm, UlfMPJasakfråganSkåne läns södra
  Holma, SivVJasakfråganNorrbottens län
  Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
  Hultqvist, PeterSNejsakfråganDalarnas län
  Husmark Pehrsson, CristinaMJasakfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinaSNejsakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritSNejsakfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
  Isovaara, LarsSDNejsakfråganUppsala län
  Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
  Jakobsson, LeifSNejsakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDNejsakfråganHallands län
  Jeppsson, PeterSNejsakfråganBlekinge län
  Jernbeck, IsabellaMJasakfråganStockholms län
  Johansson, JohanMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Johansson, LarsSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, MatsMJasakfråganStockholms kommun
  Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
  Johansson, Bengt-AndersMJasakfråganJönköpings län
  Johansson, YlvaSNejsakfråganStockholms kommun
  Johansson, MorganSNejsakfråganSkåne läns södra
  Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Johansson, KennethCJasakfråganDalarnas län
  Johansson, Ann-KristineSNejsakfråganVärmlands län
  Johnsson, PeterSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Jomshof, RichardSDNejsakfråganGävleborgs län
  Jonsson, MattiasSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Juholt, HåkanSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Kakabaveh, AminehVFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kamil, IsmailFPJasakfråganUppsala län
  Kaplan, MehmetMPJasakfråganStockholms kommun
  Karlsson, ChristinaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Karlsson, SaraSNejsakfråganSödermanlands län
  Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AnnelieSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AndersSNejsakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
  Kerimo, YilmazSNejsakfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
  Kjellin, Margareta BMJasakfråganGävleborgs län
  Kronlid, JuliaSDNejsakfråganSkåne läns södra
  Kvarnström, KurtSNejsakfråganDalarnas län
  Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
  Köhler, KatarinaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Larsson, NinaFPJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
  Larsson, Jan-OlofSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Larsson, HilleviSNejsakfråganMalmö kommun
  Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
  Leander, HelenaMPJasakfråganUppsala län
  Liljevall, DésiréeSNejsakfråganKalmar län
  Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Linander, JohanCJasakfråganSkåne läns södra
  Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSNejsakfråganStockholms kommun
  Linde, HansVJasakfråganGöteborgs kommun
  Lindell, GöranCFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Lindestam, ÅsaSNejsakfråganGävleborgs län
  Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
  Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
  Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, ElinSNejsakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lundqvist-Brömster, MariaFPJasakfråganVästerbottens län
  Lundström, NinaFPJasakfråganStockholms län
  Luttropp, AgnetaMPJasakfråganVästmanlands län
  Lång, DavidSDNejsakfråganStockholms kommun
  Löfsjögård, MalinMJasakfråganStockholms län
  Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, CeciliaMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
  Malmström, LouiseSNejsakfråganÖstergötlands län
  Moberg, CarinaSNejsakfråganStockholms län
  Montan, GöranMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Munkhammar, JohnnyMJasakfråganStockholms län
  Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Niemi, PyrySNejsakfråganUppsala län
  Nilsson, IngemarSNejsakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nilsson, TomasSNejsakfråganNorrbottens län
  Nilsson, KerstinSNejsakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, KarinCJasakfråganKronobergs län
  Nilsson, PiaSNejsakfråganVästmanlands län
  Nilsson, UlfFPJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, JennieSNejsakfråganHallands län
  Nilsson, GustavMJasakfråganBlekinge län
  Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordqvist, KewMPJasakfråganJönköpings län
  Nordén, MarieSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
  Noyan, EdipMJasakfråganStockholms län
  Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSNejsakfråganStockholms län
  Odell, MatsKDJasakfråganStockholms län
  Ohlsson, CarinaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohly, LarsVJasakfråganStockholms län
  Olofsson, EvaVJasakfråganGöteborgs kommun
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, HansSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
  Olsson, LenaVJasakfråganDalarnas län
  Omanovic, JasenkoSNejsakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, ChristinaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Oskarsson, IreneKDJasakfråganJönköpings län
  Pagrotsky, LeifSNejsakfråganGöteborgs kommun
  Palm, VeronicaSNejsakfråganStockholms kommun
  Pehrson, JohanFPFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Persson, PeterSNejsakfråganJönköpings län
  Persson, KentVJasakfråganVästmanlands län
  Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
  Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
  Petersson, HeleneSNejsakfråganJönköpings län
  Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms län
  Pettersson, LeifSNejsakfråganNorrbottens län
  Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
  Petzäll, William-AvstårsakfråganDalarnas län
  Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
  Pourbaix-Lundin, MariettaMJasakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimoSNejsakfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDNejsakfråganÖrebro län
  Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Ripa, HenrikMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Romson, ÅsaMPJasakfråganStockholms kommun
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Runeson, CarinSNejsakfråganDalarnas län
  Rådberg, PeterMPJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertMJasakfråganVärmlands län
  Sandberg, GunnarSNejsakfråganJämtlands län
  Sandstedt, MargaretaSDNejsakfråganVästmanlands län
  Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Sellström, AndersKDFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Sigfrid, KarlMJasakfråganStockholms län
  Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
  Skalin, JohnnySDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Sonidsson, EvaSNejsakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Steele, AnnaFPJasakfråganStockholms län
  Stenberg, MariaSNejsakfråganNorrbottens län
  Strand, ThomasSNejsakfråganJönköpings län
  Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSNejsakfråganVärmlands län
  Svedberg, PerSNejsakfråganGävleborgs län
  Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSNejsakfråganBlekinge län
  Sydow, HenrikMJasakfråganHallands län
  Sydow, BjörnSNejsakfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Söder, BjörnSDNejsakfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSNejsakfråganÖstergötlands län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
  Tiefensee, RogerCJasakfråganSödermanlands län
  Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
  Torstensson, ÅsaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsFPJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Vestlund, BörjeSNejsakfråganStockholms kommun
  Vilhelmsson, JessikaMJasakfråganUppsala län
  W Jonsson, AndersCFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Waberi, AbdirizakMJasakfråganGöteborgs kommun
  Wachtmeister, PederMJasakfråganSödermanlands län
  Waidelich, TommySNejsakfråganStockholms län
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
  Wallén, AnnaSNejsakfråganVästmanlands län
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Westerholm, BarbroFPJasakfråganStockholms kommun
  Wickberg, MarieCJasakfråganVärmlands län
  Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
  Wiklander, TonySDNejsakfråganSkåne läns västra
  Wikström, RuneMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Winbäck, ChristerFPJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Yazdanfar, MaryamSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ygeman, AndersSNejsakfråganStockholms kommun
  Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
  Zedell, ChristinaSNejsakfråganStockholms län
  Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
  Åkerlund, JonasSDNejsakfråganBlekinge län
  Åkesson, JimmieSDNejsakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
  Åström, KarinSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Öholm, OskarMJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSNejsakfråganKalmar län
  Österberg, Sven-ErikSNejsakfråganVästmanlands län
  Östros, ThomasSNejsakfråganUppsala län
  6. Avkriminalisering av fildelning
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:N210 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1-4.
  • Reservation 4 (MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970015
  M970010
  MP02104
  FP21003
  C18005
  KD17002
  SD18001
  V01702
  -0100
  Totalt26839042
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abele, AntonMJasakfråganStockholms kommun
  Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
  Adelsbo, ChristerSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Adolfsson Elgestam, CarinaSJasakfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbanSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Akej, ChristerMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Al-Sahlani, AbirCJasakfråganStockholms kommun
  Alfsson, ThoralfSDJasakfråganÖstergötlands län
  Almqvist, ErikSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPNejsakfråganVästerbottens län
  Andersson, PhiaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
  Andersson, AndersKDJasakfråganKalmar län
  Andersson, MagdalenaMJasakfråganJönköpings län
  Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
  Andersson, YvonneKDJasakfråganÖstergötlands län
  Andrén, GunnarFPJasakfråganStockholms län
  Anger, StaffanMJasakfråganVästmanlands län
  Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
  Arnold, OttoKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Arvidsson Wemmert, LindaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
  Ataseven, MetinMJasakfråganStockholms län
  Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
  Axén, GunnarMJasakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansFPJasakfråganGävleborgs län
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Baylan, IbrahimSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Beckman, HannesMJasakfråganUppsala län
  Bengtson Skogsberg, EvaMJasakfråganKalmar län
  Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
  Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
  Berg, BengtVNejsakfråganVärmlands län
  Berg, MarianneVNejsakfråganMalmö kommun
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPNejsakfråganVärmlands län
  Bernhardsson, BoSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Bill, PerMJasakfråganUppsala län
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björlund, TorbjörnVNejsakfråganÖstergötlands län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
  Blix, GustavMJasakfråganStockholms kommun
  Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
  Bolund, PerMPNejsakfråganStockholms kommun
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brinck, CeciliaMJasakfråganStockholms kommun
  Brink, JosefinVNejsakfråganStockholms kommun
  Brodén, AnitaFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MarieMJasakfråganHallands län
  Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bucht, Sven-ErikSJasakfråganNorrbottens län
  Börjesson, AgnetaMPNejsakfråganHallands län
  Caplan, StefanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
  Carlsson, Clas-GöranSJasakfråganKronobergs län
  Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
  Ceballos, BodilMPNejsakfråganGävleborgs län
  Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
  Damberg, MikaelSJasakfråganStockholms län
  Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ehn, TinaMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ehrencrona, MagnusMPNejsakfråganSkåne läns västra
  Ekeroth, KentSDJasakfråganStockholms län
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  Elinderson, LarsMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Eneim, MontaserMJasakfråganMalmö kommun
  Eneroth, TomasSJasakfråganKronobergs län
  Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
  Engelhardt, ChristerSJasakfråganGotlands län
  Engle, KerstinSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Enochson, AnnelieKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ericson, Gunvor GMPNejsakfråganSödermanlands län
  Eriksson, JonasMPNejsakfråganÖrebro län
  Eriksson, PeterMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanFPJasakfråganHallands län
  Federley, FredrickCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Ferm, MariaMPNejsakfråganMalmö kommun
  Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
  Flyborg, EvaFPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Fransson, JosefSDJasakfråganMalmö kommun
  Fridolin, GustavMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  Gerdau, MatsMJasakfråganStockholms län
  Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
  Granbom Ellison, KarinFPJasakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
  Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Gustafsson, LarsKDJasakfråganHallands län
  Gustafsson, BillySJasakfråganÖstergötlands län
  Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Habsburg Douglas, WalburgaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Haby, SusannaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
  Hagberg, ChristinSJasakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, LiselottFPJasakfråganSödermanlands län
  Haglö, KerstinSJasakfråganBlekinge län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms kommun
  Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
  Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
  Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
  Hamilton, Carl BFPJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
  Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
  Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
  Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSödermanlands län
  Heydari, ShadiyeSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSJasakfråganHallands län
  Hoffstedt, GustafMJasakfråganGotlands län
  Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
  Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
  Holm, UlfMPNejsakfråganSkåne läns södra
  Holma, SivVNejsakfråganNorrbottens län
  Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
  Hultqvist, PeterSJasakfråganDalarnas län
  Husmark Pehrsson, CristinaMJasakfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinaSJasakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
  Isovaara, LarsSDJasakfråganUppsala län
  Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
  Jakobsson, LeifSJasakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDJasakfråganHallands län
  Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
  Jernbeck, IsabellaMJasakfråganStockholms län
  Johansson, JohanMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Johansson, LarsSJasakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, MatsMJasakfråganStockholms kommun
  Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
  Johansson, Bengt-AndersMJasakfråganJönköpings län
  Johansson, YlvaSJasakfråganStockholms kommun
  Johansson, MorganSJasakfråganSkåne läns södra
  Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Johansson, KennethCJasakfråganDalarnas län
  Johansson, Ann-KristineSJasakfråganVärmlands län
  Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Jomshof, RichardSDJasakfråganGävleborgs län
  Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
  Juholt, HåkanSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Kakabaveh, AminehVFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kamil, IsmailFPJasakfråganUppsala län
  Kaplan, MehmetMPNejsakfråganStockholms kommun
  Karlsson, ChristinaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
  Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AndersSJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
  Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
  Kjellin, Margareta BMJasakfråganGävleborgs län
  Kronlid, JuliaSDJasakfråganSkåne läns södra
  Kvarnström, KurtSJasakfråganDalarnas län
  Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
  Köhler, KatarinaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Larsson, NinaFPJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
  Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
  Leander, HelenaMPNejsakfråganUppsala län
  Liljevall, DésiréeSJasakfråganKalmar län
  Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Linander, JohanCJasakfråganSkåne läns södra
  Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
  Linde, HansVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Lindell, GöranCFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
  Lindholm, JanMPNejsakfråganDalarnas län
  Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
  Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lundqvist-Brömster, MariaFPJasakfråganVästerbottens län
  Lundström, NinaFPJasakfråganStockholms län
  Luttropp, AgnetaMPNejsakfråganVästmanlands län
  Lång, DavidSDJasakfråganStockholms kommun
  Löfsjögård, MalinMJasakfråganStockholms län
  Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, CeciliaMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
  Malmström, LouiseSJasakfråganÖstergötlands län
  Moberg, CarinaSJasakfråganStockholms län
  Montan, GöranMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Munkhammar, JohnnyMJasakfråganStockholms län
  Mutt, ValterMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
  Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nilsson, TomasSJasakfråganNorrbottens län
  Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, KarinCJasakfråganKronobergs län
  Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, UlfFPJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
  Nilsson, GustavMJasakfråganBlekinge län
  Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Nordin, LiseMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordqvist, KewMPNejsakfråganJönköpings län
  Nordén, MarieSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
  Noyan, EdipMJasakfråganStockholms län
  Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Odell, MatsKDJasakfråganStockholms län
  Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohly, LarsVNejsakfråganStockholms län
  Olofsson, EvaVNejsakfråganGöteborgs kommun
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, HansSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
  Olsson, LenaVNejsakfråganDalarnas län
  Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, ChristinaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Oskarsson, IreneKDJasakfråganJönköpings län
  Pagrotsky, LeifSJasakfråganGöteborgs kommun
  Palm, VeronicaSJasakfråganStockholms kommun
  Pehrson, JohanFPFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
  Persson, KentVNejsakfråganVästmanlands län
  Pertoft, MatsMPNejsakfråganStockholms län
  Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
  Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
  Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms län
  Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
  Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Petzäll, William-NejsakfråganDalarnas län
  Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
  Pourbaix-Lundin, MariettaMJasakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDJasakfråganÖrebro län
  Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Ripa, HenrikMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Romson, ÅsaMPNejsakfråganStockholms kommun
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Runeson, CarinSJasakfråganDalarnas län
  Rådberg, PeterMPNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertMJasakfråganVärmlands län
  Sandberg, GunnarSJasakfråganJämtlands län
  Sandstedt, MargaretaSDJasakfråganVästmanlands län
  Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Sellström, AndersKDFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Sigfrid, KarlMJasakfråganStockholms län
  Sjöstedt, JonasVNejsakfråganVästerbottens län
  Skalin, JohnnySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Steele, AnnaFPJasakfråganStockholms län
  Stenberg, MariaSJasakfråganNorrbottens län
  Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
  Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svedberg, PerSJasakfråganGävleborgs län
  Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
  Sydow, HenrikMJasakfråganHallands län
  Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Tiefensee, RogerCJasakfråganSödermanlands län
  Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
  Torstensson, ÅsaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsFPJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
  Vilhelmsson, JessikaMJasakfråganUppsala län
  W Jonsson, AndersCFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Waberi, AbdirizakMJasakfråganGöteborgs kommun
  Wachtmeister, PederMJasakfråganSödermanlands län
  Waidelich, TommySJasakfråganStockholms län
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallrup, EmmaVNejsakfråganUppsala län
  Wallén, AnnaSJasakfråganVästmanlands län
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Westerholm, BarbroFPJasakfråganStockholms kommun
  Wickberg, MarieCJasakfråganVärmlands län
  Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
  Wiklander, TonySDJasakfråganSkåne läns västra
  Wikström, RuneMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Winbäck, ChristerFPJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Yazdanfar, MaryamSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
  Zedell, ChristinaSJasakfråganStockholms län
  Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
  Åkerlund, JonasSDJasakfråganBlekinge län
  Åkesson, JimmieSDJasakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
  Åström, KarinSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Öholm, OskarMJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSJasakfråganKalmar län
  Österberg, Sven-ErikSJasakfråganVästmanlands län
  Östros, ThomasSJasakfråganUppsala län
  7. Motverka illegal fildelning
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:N304 av Anton Abele (M).
  8. Det civilrättsliga sanktionsdirektivet
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:N210 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 5 och 6.
  • Reservation 5 (MP)
  • Reservation 6 (S)
  • Reservation 7 (V)
  Omröstning i motivfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (S)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S097015
  M960110
  MP00214
  FP21003
  C18005
  KD17002
  SD18001
  V00172
  -0010
  Totalt170974042
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abele, AntonMJamotivfråganStockholms kommun
  Abrahamsson, MariaMJamotivfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaFPJamotivfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMJamotivfråganStockholms kommun
  Adelsbo, ChristerSNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
  Adolfsson Elgestam, CarinaSNejmotivfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinSNejmotivfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbanSFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
  Akej, ChristerMJamotivfråganSkåne läns norra och östra
  Al-Sahlani, AbirCJamotivfråganStockholms kommun
  Alfsson, ThoralfSDJamotivfråganÖstergötlands län
  Almqvist, ErikSDJamotivfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPAvstårmotivfråganVästerbottens län
  Andersson, PhiaSFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMJamotivfråganKalmar län
  Andersson, AndersKDJamotivfråganKalmar län
  Andersson, MagdalenaMJamotivfråganJönköpings län
  Andersson, Jan RMJamotivfråganKalmar län
  Andersson, JohanSNejmotivfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVAvstårmotivfråganGävleborgs län
  Andersson, YvonneKDJamotivfråganÖstergötlands län
  Andrén, GunnarFPJamotivfråganStockholms län
  Anger, StaffanMJamotivfråganVästmanlands län
  Arkelsten, SofiaMJamotivfråganStockholms kommun
  Arnold, OttoKDFrånvarandemotivfråganSkåne läns södra
  Arvidsson Wemmert, LindaMFrånvarandemotivfråganSkåne läns södra
  Asplund, LenaMJamotivfråganVästernorrlands län
  Ataseven, MetinMJamotivfråganStockholms län
  Avsan, AntiMJamotivfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSNejmotivfråganÖrebro län
  Axén, GunnarMJamotivfråganÖstergötlands län
  Backman, HansFPJamotivfråganGävleborgs län
  Bali, HanifMJamotivfråganStockholms län
  Baylan, IbrahimSFrånvarandemotivfråganVästerbottens län
  Beckman, LarsMJamotivfråganGävleborgs län
  Beckman, HannesMJamotivfråganUppsala län
  Bengtson Skogsberg, EvaMJamotivfråganKalmar län
  Bengtsson, FinnMJamotivfråganÖstergötlands län
  Berg, UlfMJamotivfråganDalarnas län
  Berg, BengtVAvstårmotivfråganVärmlands län
  Berg, MarianneVAvstårmotivfråganMalmö kommun
  Bergheden, StenMJamotivfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSNejmotivfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSNejmotivfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPAvstårmotivfråganVärmlands län
  Bernhardsson, BoSFrånvarandemotivfråganSkåne läns södra
  Bill, PerMJamotivfråganUppsala län
  Björck, PatrikSNejmotivfråganVästra Götalands läns östra
  Björlund, TorbjörnVAvstårmotivfråganÖstergötlands län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMJamotivfråganVästerbottens län
  Blix, GustavMJamotivfråganStockholms kommun
  Bohlin, Carl-OskarMJamotivfråganDalarnas län
  Bolund, PerMPAvstårmotivfråganStockholms kommun
  Bouveng, HelenaMJamotivfråganJönköpings län
  Brinck, CeciliaMJamotivfråganStockholms kommun
  Brink, JosefinVAvstårmotivfråganStockholms kommun
  Brodén, AnitaFPFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MarieMJamotivfråganHallands län
  Brännström, KatarinaMJamotivfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
  Bucht, Sven-ErikSNejmotivfråganNorrbottens län
  Börjesson, AgnetaMPAvstårmotivfråganHallands län
  Caplan, StefanMFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns västra
  Carlson, AndreasKDJamotivfråganJönköpings län
  Carlsson, Clas-GöranSNejmotivfråganKronobergs län
  Carlsson, GunillaSNejmotivfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, UlrikaCJamotivfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaFPJamotivfråganJönköpings län
  Ceballos, BodilMPAvstårmotivfråganGävleborgs län
  Cederbratt, MikaelMJamotivfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
  Coenraads, ÅsaMJamotivfråganVästmanlands län
  Damberg, MikaelSNejmotivfråganStockholms län
  Danielsson, StaffanCFrånvarandemotivfråganÖstergötlands län
  Dibrani, AdnanSNejmotivfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVAvstårmotivfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPFrånvarandemotivfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSNejmotivfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDJamotivfråganVästra Götalands läns östra
  Ehn, TinaMPAvstårmotivfråganVästra Götalands läns västra
  Ehrencrona, MagnusMPAvstårmotivfråganSkåne läns västra
  Ekeroth, KentSDJamotivfråganStockholms län
  Ekström, HansSNejmotivfråganSödermanlands län
  Elinderson, LarsMJamotivfråganVästra Götalands läns östra
  Eneim, MontaserMJamotivfråganMalmö kommun
  Eneroth, TomasSNejmotivfråganKronobergs län
  Engblom, AnnickaMJamotivfråganBlekinge län
  Engelhardt, ChristerSNejmotivfråganGotlands län
  Engle, KerstinSNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
  Enochson, AnnelieKDJamotivfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinMFrånvarandemotivfråganStockholms län
  Ericson, JanMJamotivfråganVästra Götalands läns södra
  Ericson, Gunvor GMPAvstårmotivfråganSödermanlands län
  Eriksson, JonasMPAvstårmotivfråganÖrebro län
  Eriksson, PeterMPFrånvarandemotivfråganStockholms län
  Ernkrans, MatildaSNejmotivfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanFPJamotivfråganHallands län
  Federley, FredrickCFrånvarandemotivfråganStockholms kommun
  Ferm, MariaMPAvstårmotivfråganMalmö kommun
  Finnborg, ThomasMJamotivfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMJamotivfråganSödermanlands län
  Flyborg, EvaFPFrånvarandemotivfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GSNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JohanMJamotivfråganStockholms kommun
  Fransson, JosefSDJamotivfråganMalmö kommun
  Fridolin, GustavMPFrånvarandemotivfråganSkåne läns norra och östra
  From, IsakSNejmotivfråganVästerbottens län
  Gerdau, MatsMJamotivfråganStockholms län
  Gille, AgnetaSNejmotivfråganUppsala län
  Granbom Ellison, KarinFPJamotivfråganÖstergötlands län
  Granlund, MarieSNejmotivfråganMalmö kommun
  Green, MonicaSNejmotivfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSNejmotivfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDJamotivfråganVästra Götalands läns norra
  Gustafsson, LarsKDJamotivfråganHallands län
  Gustafsson, BillySNejmotivfråganÖstergötlands län
  Güclü Hedin, RozaSFrånvarandemotivfråganDalarnas län
  Habsburg Douglas, WalburgaMFrånvarandemotivfråganSödermanlands län
  Haby, SusannaMJamotivfråganGöteborgs kommun
  Haddad, RogerFPJamotivfråganVästmanlands län
  Hagberg, ChristinSNejmotivfråganSkåne läns västra
  Hagberg, LiselottFPJamotivfråganSödermanlands län
  Haglö, KerstinSNejmotivfråganBlekinge län
  Halef, RobertKDJamotivfråganStockholms kommun
  Hallengren, LenaSNejmotivfråganKalmar län
  Hallström, PiaMJamotivfråganVärmlands län
  Hamednaca, ArheSNejmotivfråganStockholms kommun
  Hamilton, Carl BFPJamotivfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJamotivfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMJamotivfråganNorrbottens län
  Hansson, AndersMJamotivfråganSkåne läns södra
  Hellman, JörgenSNejmotivfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSNejmotivfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmaKDJamotivfråganStockholms län
  Herrstedt, CarinaSDJamotivfråganSödermanlands län
  Heydari, ShadiyeSFrånvarandemotivfråganGöteborgs kommun
  Hjälmered, LarsMJamotivfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSNejmotivfråganHallands län
  Hoffstedt, GustafMJamotivfråganGotlands län
  Holm, JensVAvstårmotivfråganStockholms kommun
  Holm, ChristianMJamotivfråganVärmlands län
  Holm, UlfMPAvstårmotivfråganSkåne läns södra
  Holma, SivVAvstårmotivfråganNorrbottens län
  Hultberg, JohanMJamotivfråganKronobergs län
  Hultqvist, PeterSNejmotivfråganDalarnas län
  Husmark Pehrsson, CristinaMJamotivfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinaSNejmotivfråganJönköpings län
  Härstedt, KentSFrånvarandemotivfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritSNejmotivfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVAvstårmotivfråganVästernorrlands län
  Isovaara, LarsSDJamotivfråganUppsala län
  Jacobsson Gjörtler, JonasMJamotivfråganSkåne läns västra
  Jakobsson, LeifSNejmotivfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSNejmotivfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDJamotivfråganHallands län
  Jeppsson, PeterSNejmotivfråganBlekinge län
  Jernbeck, IsabellaMJamotivfråganStockholms län
  Johansson, JohanMFrånvarandemotivfråganNorrbottens län
  Johansson, LarsSNejmotivfråganGöteborgs kommun
  Johansson, MatsMJamotivfråganStockholms kommun
  Johansson, OlaCJamotivfråganHallands län
  Johansson, Bengt-AndersMJamotivfråganJönköpings län
  Johansson, YlvaSNejmotivfråganStockholms kommun
  Johansson, MorganSNejmotivfråganSkåne läns södra
  Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns västra
  Johansson, KennethCJamotivfråganDalarnas län
  Johansson, Ann-KristineSNejmotivfråganVärmlands län
  Johnsson, PeterSNejmotivfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCJamotivfråganSkåne läns norra och östra
  Jomshof, RichardSDJamotivfråganGävleborgs län
  Jonsson, MattiasSNejmotivfråganGöteborgs kommun
  Juholt, HåkanSFrånvarandemotivfråganKalmar län
  Juntti, EllenMJamotivfråganVästra Götalands läns västra
  Kakabaveh, AminehVFrånvarandemotivfråganStockholms län
  Kamil, IsmailFPJamotivfråganUppsala län
  Kaplan, MehmetMPAvstårmotivfråganStockholms kommun
  Karlsson, ChristinaSFrånvarandemotivfråganVästernorrlands län
  Karlsson, SaraSNejmotivfråganSödermanlands län
  Karlsson, MattiasSDFrånvarandemotivfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AnnelieSNejmotivfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AndersSNejmotivfråganSkåne läns västra
  Karlsson, UlrikaMJamotivfråganUppsala län
  Kerimo, YilmazSNejmotivfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMJamotivfråganStockholms län
  Kjellin, Margareta BMJamotivfråganGävleborgs län
  Kronlid, JuliaSDJamotivfråganSkåne läns södra
  Kvarnström, KurtSNejmotivfråganDalarnas län
  Källström, EmilCJamotivfråganVästernorrlands län
  Köhler, KatarinaSFrånvarandemotivfråganVästerbottens län
  Larsson, NinaFPJamotivfråganVärmlands län
  Larsson, Lars MejernSNejmotivfråganVärmlands län
  Larsson, Jan-OlofSNejmotivfråganVästra Götalands läns västra
  Larsson, HilleviSNejmotivfråganMalmö kommun
  Lavesson, OlofMJamotivfråganMalmö kommun
  Leander, HelenaMPAvstårmotivfråganUppsala län
  Liljevall, DésiréeSNejmotivfråganKalmar län
  Lillemets, AnnikaMPFrånvarandemotivfråganÖstergötlands län
  Linander, JohanCJamotivfråganSkåne läns södra
  Lindahl, HelenaCJamotivfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSNejmotivfråganStockholms kommun
  Linde, HansVAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
  Lindell, GöranCFrånvarandemotivfråganJönköpings län
  Lindestam, ÅsaSNejmotivfråganGävleborgs län
  Lindholm, JanMPAvstårmotivfråganDalarnas län
  Lodenius, PerCJamotivfråganStockholms län
  Lohman, EvaMJamotivfråganVästernorrlands län
  Lundgren, ElinSNejmotivfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCFrånvarandemotivfråganStockholms län
  Lundqvist-Brömster, MariaFPJamotivfråganVästerbottens län
  Lundström, NinaFPJamotivfråganStockholms län
  Luttropp, AgnetaMPAvstårmotivfråganVästmanlands län
  Lång, DavidSDJamotivfråganStockholms kommun
  Löfsjögård, MalinMJamotivfråganStockholms län
  Löfstrand, JohanSFrånvarandemotivfråganÖstergötlands län
  Magnusson, CeciliaMFrånvarandemotivfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikFPJamotivfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMJamotivfråganÖstergötlands län
  Malmström, LouiseSNejmotivfråganÖstergötlands län
  Moberg, CarinaSNejmotivfråganStockholms län
  Montan, GöranMJamotivfråganSkåne läns norra och östra
  Munkhammar, JohnnyMJamotivfråganStockholms län
  Mutt, ValterMPAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
  Niemi, PyrySNejmotivfråganUppsala län
  Nilsson, IngemarSNejmotivfråganVästernorrlands län
  Nilsson, UlrikMJamotivfråganVästra Götalands läns södra
  Nilsson, TomasSNejmotivfråganNorrbottens län
  Nilsson, KerstinSNejmotivfråganSkåne läns södra
  Nilsson, KarinCJamotivfråganKronobergs län
  Nilsson, PiaSNejmotivfråganVästmanlands län
  Nilsson, UlfFPJamotivfråganSkåne läns södra
  Nilsson, JennieSNejmotivfråganHallands län
  Nilsson, GustavMJamotivfråganBlekinge län
  Nordell, Lars-AxelKDJamotivfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMFrånvarandemotivfråganSkåne läns södra
  Nordin, LiseMPAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
  Nordin, RickardCJamotivfråganGöteborgs kommun
  Nordqvist, KewMPAvstårmotivfråganJönköpings län
  Nordén, MarieSFrånvarandemotivfråganJämtlands län
  Norlén, AndreasMJamotivfråganÖstergötlands län
  Noyan, EdipMJamotivfråganStockholms län
  Nylander, ChristerFPJamotivfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSNejmotivfråganStockholms län
  Odell, MatsKDJamotivfråganStockholms län
  Ohlsson, CarinaSNejmotivfråganVästra Götalands läns östra
  Ohly, LarsVAvstårmotivfråganStockholms län
  Olofsson, EvaVAvstårmotivfråganGöteborgs kommun
  Olovsson, FredrikSNejmotivfråganSödermanlands län
  Olsson, HansSFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns södra
  Olsson, LottaMJamotivfråganÖrebro län
  Olsson, LenaVAvstårmotivfråganDalarnas län
  Omanovic, JasenkoSNejmotivfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MikaelKDJamotivfråganUppsala län
  Oskarsson, ChristinaSNejmotivfråganVästra Götalands läns norra
  Oskarsson, IreneKDJamotivfråganJönköpings län
  Pagrotsky, LeifSNejmotivfråganGöteborgs kommun
  Palm, VeronicaSNejmotivfråganStockholms kommun
  Pehrson, JohanFPFrånvarandemotivfråganÖrebro län
  Persson, PeterSNejmotivfråganJönköpings län
  Persson, KentVAvstårmotivfråganVästmanlands län
  Pertoft, MatsMPAvstårmotivfråganStockholms län
  Petersson, JennyMJamotivfråganHallands län
  Petersson, HeleneSNejmotivfråganJönköpings län
  Pethrus, DésiréeKDJamotivfråganStockholms län
  Pettersson, LeifSNejmotivfråganNorrbottens län
  Pettersson, GöranMJamotivfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSNejmotivfråganVästerbottens län
  Petzäll, William-AvstårmotivfråganDalarnas län
  Plass, MariaMJamotivfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMJamotivfråganVästmanlands län
  Pourbaix-Lundin, MariettaMJamotivfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimoSNejmotivfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretaMJamotivfråganSkåne läns norra och östra
  Qarlsson, AnnikaCJamotivfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMJamotivfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDJamotivfråganÖrebro län
  Reslow, PatrickMJamotivfråganMalmö kommun
  Riedl, EdwardMJamotivfråganVästerbottens län
  Ripa, HenrikMJamotivfråganVästra Götalands läns norra
  Romson, ÅsaMPAvstårmotivfråganStockholms kommun
  Rosencrantz, JessicaMJamotivfråganStockholms kommun
  Rothenberg, HansMJamotivfråganGöteborgs kommun
  Runeson, CarinSNejmotivfråganDalarnas län
  Rådberg, PeterMPAvstårmotivfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertMJamotivfråganVärmlands län
  Sandberg, GunnarSNejmotivfråganJämtlands län
  Sandstedt, MargaretaSDJamotivfråganVästmanlands län
  Schulte, FredrikMJamotivfråganStockholms län
  Sellström, AndersKDFrånvarandemotivfråganVästerbottens län
  Sigfrid, KarlMJamotivfråganStockholms län
  Sjöstedt, JonasVAvstårmotivfråganVästerbottens län
  Skalin, JohnnySDJamotivfråganVästra Götalands läns västra
  Skånberg, TuveKDJamotivfråganSkåne läns norra och östra
  Sonidsson, EvaSNejmotivfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMJamotivfråganVästra Götalands läns västra
  Steele, AnnaFPJamotivfråganStockholms län
  Stenberg, MariaSNejmotivfråganNorrbottens län
  Strand, ThomasSNejmotivfråganJönköpings län
  Svantesson, ElisabethMJamotivfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSNejmotivfråganVärmlands län
  Svedberg, PerSNejmotivfråganGävleborgs län
  Svensson, MichaelMJamotivfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSNejmotivfråganBlekinge län
  Sydow, HenrikMJamotivfråganHallands län
  Sydow, BjörnSNejmotivfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVAvstårmotivfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDJamotivfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDJamotivfråganGöteborgs kommun
  Söder, BjörnSDJamotivfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSNejmotivfråganÖstergötlands län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMJamotivfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMJamotivfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSNejmotivfråganVästmanlands län
  Tiefensee, RogerCJamotivfråganSödermanlands län
  Tobé, TomasMAvstårmotivfråganGävleborgs län
  Torstensson, ÅsaCJamotivfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsFPJamotivfråganVästra Götalands läns västra
  Utbult, RolandKDJamotivfråganVästra Götalands läns västra
  Vestlund, BörjeSNejmotivfråganStockholms kommun
  Vilhelmsson, JessikaMJamotivfråganUppsala län
  W Jonsson, AndersCFrånvarandemotivfråganGävleborgs län
  Waberi, AbdirizakMJamotivfråganGöteborgs kommun
  Wachtmeister, PederMJamotivfråganSödermanlands län
  Waidelich, TommySNejmotivfråganStockholms län
  Wallmark, HansMJamotivfråganSkåne läns norra och östra
  Wallrup, EmmaVAvstårmotivfråganUppsala län
  Wallén, AnnaSNejmotivfråganVästmanlands län
  Waltersson Grönvall, CamillaMJamotivfråganVästra Götalands läns norra
  Westerholm, BarbroFPJamotivfråganStockholms kommun
  Wickberg, MarieCJamotivfråganVärmlands län
  Widegren, CeciliaMFrånvarandemotivfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanFPJamotivfråganMalmö kommun
  Wiklander, TonySDJamotivfråganSkåne läns västra
  Wikström, RuneMFrånvarandemotivfråganStockholms län
  Winbäck, ChristerFPJamotivfråganVästra Götalands läns östra
  Yazdanfar, MaryamSFrånvarandemotivfråganStockholms län
  Ygeman, AndersSNejmotivfråganStockholms kommun
  Zander, SolveigCJamotivfråganUppsala län
  Zedell, ChristinaSNejmotivfråganStockholms län
  Åberg, BorianaMJamotivfråganSkåne läns södra
  Åkerlund, JonasSDJamotivfråganBlekinge län
  Åkesson, JimmieSDJamotivfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCJamotivfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJamotivfråganDalarnas län
  Åsling, PerCJamotivfråganJämtlands län
  Åström, KarinSFrånvarandemotivfråganNorrbottens län
  Öholm, OskarMJamotivfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSNejmotivfråganKalmar län
  Österberg, Sven-ErikSNejmotivfråganVästmanlands län
  Östros, ThomasSNejmotivfråganUppsala län
  9. Privatkopieringsersättning
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2011/12:N300 av Johan Hultberg (M),
  2011/12:N313 av Christer Winbäck (FP),
  2011/12:N340 av Christian Holm och Jan-Evert Rådhström (båda M),
  2011/12:N390 av Karl Sigfrid (M) och
  2011/12:N398 av Eliza Roszkowska Öberg (M).
  10. Legalisering av söktjänster på internet
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2011/12:N209 av Maria Ferm m.fl. (MP).
  • Reservation 8 (MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970015
  M970010
  MP02104
  FP21003
  C18005
  KD17002
  SD18001
  V17002
  -0010
  Totalt28521142
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abele, AntonMJasakfråganStockholms kommun
  Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaFPJasakfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
  Adelsbo, ChristerSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Adolfsson Elgestam, CarinaSJasakfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbanSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Akej, ChristerMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Al-Sahlani, AbirCJasakfråganStockholms kommun
  Alfsson, ThoralfSDJasakfråganÖstergötlands län
  Almqvist, ErikSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPNejsakfråganVästerbottens län
  Andersson, PhiaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
  Andersson, AndersKDJasakfråganKalmar län
  Andersson, MagdalenaMJasakfråganJönköpings län
  Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
  Andersson, YvonneKDJasakfråganÖstergötlands län
  Andrén, GunnarFPJasakfråganStockholms län
  Anger, StaffanMJasakfråganVästmanlands län
  Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
  Arnold, OttoKDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Arvidsson Wemmert, LindaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
  Ataseven, MetinMJasakfråganStockholms län
  Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
  Axén, GunnarMJasakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansFPJasakfråganGävleborgs län
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Baylan, IbrahimSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Beckman, HannesMJasakfråganUppsala län
  Bengtson Skogsberg, EvaMJasakfråganKalmar län
  Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
  Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
  Berg, BengtVJasakfråganVärmlands län
  Berg, MarianneVJasakfråganMalmö kommun
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPNejsakfråganVärmlands län
  Bernhardsson, BoSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Bill, PerMJasakfråganUppsala län
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björlund, TorbjörnVJasakfråganÖstergötlands län
  Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
  Blix, GustavMJasakfråganStockholms kommun
  Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
  Bolund, PerMPNejsakfråganStockholms kommun
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brinck, CeciliaMJasakfråganStockholms kommun
  Brink, JosefinVJasakfråganStockholms kommun
  Brodén, AnitaFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MarieMJasakfråganHallands län
  Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bucht, Sven-ErikSJasakfråganNorrbottens län
  Börjesson, AgnetaMPNejsakfråganHallands län
  Caplan, StefanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
  Carlsson, Clas-GöranSJasakfråganKronobergs län
  Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
  Ceballos, BodilMPNejsakfråganGävleborgs län
  Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
  Damberg, MikaelSJasakfråganStockholms län
  Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ehn, TinaMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ehrencrona, MagnusMPNejsakfråganSkåne läns västra
  Ekeroth, KentSDJasakfråganStockholms län
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  Elinderson, LarsMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Eneim, MontaserMJasakfråganMalmö kommun
  Eneroth, TomasSJasakfråganKronobergs län
  Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
  Engelhardt, ChristerSJasakfråganGotlands län
  Engle, KerstinSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Enochson, AnnelieKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ericson, Gunvor GMPNejsakfråganSödermanlands län
  Eriksson, JonasMPNejsakfråganÖrebro län
  Eriksson, PeterMPFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanFPJasakfråganHallands län
  Federley, FredrickCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Ferm, MariaMPNejsakfråganMalmö kommun
  Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
  Flyborg, EvaFPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Fransson, JosefSDJasakfråganMalmö kommun
  Fridolin, GustavMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  Gerdau, MatsMJasakfråganStockholms län
  Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
  Granbom Ellison, KarinFPJasakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
  Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Gustafsson, LarsKDJasakfråganHallands län
  Gustafsson, BillySJasakfråganÖstergötlands län
  Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Habsburg Douglas, WalburgaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Haby, SusannaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
  Hagberg, ChristinSJasakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, LiselottFPJasakfråganSödermanlands län
  Haglö, KerstinSJasakfråganBlekinge län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms kommun
  Hallengren, LenaSJasakfråganKalmar län
  Hallström, PiaMJasakfråganVärmlands län
  Hamednaca, ArheSJasakfråganStockholms kommun
  Hamilton, Carl BFPJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
  Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
  Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
  Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSödermanlands län
  Heydari, ShadiyeSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSJasakfråganHallands län
  Hoffstedt, GustafMJasakfråganGotlands län
  Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
  Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
  Holm, UlfMPNejsakfråganSkåne läns södra
  Holma, SivVJasakfråganNorrbottens län
  Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
  Hultqvist, PeterSJasakfråganDalarnas län
  Husmark Pehrsson, CristinaMJasakfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinaSJasakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
  Isovaara, LarsSDJasakfråganUppsala län
  Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
  Jakobsson, LeifSJasakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDJasakfråganHallands län
  Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
  Jernbeck, IsabellaMJasakfråganStockholms län
  Johansson, JohanMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Johansson, LarsSJasakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, MatsMJasakfråganStockholms kommun
  Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
  Johansson, Bengt-AndersMJasakfråganJönköpings län
  Johansson, YlvaSJasakfråganStockholms kommun
  Johansson, MorganSJasakfråganSkåne läns södra
  Johansson, Wiwi-AnneVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Johansson, KennethCJasakfråganDalarnas län
  Johansson, Ann-KristineSJasakfråganVärmlands län
  Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Jomshof, RichardSDJasakfråganGävleborgs län
  Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
  Juholt, HåkanSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Kakabaveh, AminehVFrånvarandesakfråganStockholms län
  Kamil, IsmailFPJasakfråganUppsala län
  Kaplan, MehmetMPNejsakfråganStockholms kommun
  Karlsson, ChristinaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
  Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, AndersSJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
  Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
  Kjellin, Margareta BMJasakfråganGävleborgs län
  Kronlid, JuliaSDJasakfråganSkåne läns södra
  Kvarnström, KurtSJasakfråganDalarnas län
  Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
  Köhler, KatarinaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Larsson, NinaFPJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
  Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
  Leander, HelenaMPNejsakfråganUppsala län
  Liljevall, DésiréeSJasakfråganKalmar län
  Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Linander, JohanCJasakfråganSkåne läns södra
  Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
  Linde, HansVJasakfråganGöteborgs kommun
  Lindell, GöranCFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
  Lindholm, JanMPNejsakfråganDalarnas län
  Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
  Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
  Lundqvist-Brömster, MariaFPJasakfråganVästerbottens län
  Lundström, NinaFPJasakfråganStockholms län
  Luttropp, AgnetaMPNejsakfråganVästmanlands län
  Lång, DavidSDJasakfråganStockholms kommun
  Löfsjögård, MalinMJasakfråganStockholms län
  Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, CeciliaMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
  Malmström, LouiseSJasakfråganÖstergötlands län
  Moberg, CarinaSJasakfråganStockholms län
  Montan, GöranMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Munkhammar, JohnnyMJasakfråganStockholms län
  Mutt, ValterMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
  Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, UlrikMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Nilsson, TomasSJasakfråganNorrbottens län
  Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, KarinCJasakfråganKronobergs län
  Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, UlfFPJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
  Nilsson, GustavMJasakfråganBlekinge län
  Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Nordin, LiseMPNejsakfråganGöteborgs kommun
  Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordqvist, KewMPNejsakfråganJönköpings län
  Nordén, MarieSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
  Noyan, EdipMJasakfråganStockholms län
  Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Odell, MatsKDJasakfråganStockholms län
  Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohly, LarsVJasakfråganStockholms län
  Olofsson, EvaVJasakfråganGöteborgs kommun
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, HansSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
  Olsson, LenaVJasakfråganDalarnas län
  Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, ChristinaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Oskarsson, IreneKDJasakfråganJönköpings län
  Pagrotsky, LeifSJasakfråganGöteborgs kommun
  Palm, VeronicaSJasakfråganStockholms kommun
  Pehrson, JohanFPFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
  Persson, KentVJasakfråganVästmanlands län
  Pertoft, MatsMPNejsakfråganStockholms län
  Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
  Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
  Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms län
  Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
  Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Petzäll, William-AvstårsakfråganDalarnas län
  Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
  Pourbaix-Lundin, MariettaMJasakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDJasakfråganÖrebro län
  Reslow, PatrickMJasakfråganMalmö kommun
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Ripa, HenrikMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Romson, ÅsaMPNejsakfråganStockholms kommun
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Runeson, CarinSJasakfråganDalarnas län
  Rådberg, PeterMPNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertMJasakfråganVärmlands län
  Sandberg, GunnarSJasakfråganJämtlands län
  Sandstedt, MargaretaSDJasakfråganVästmanlands län
  Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Sellström, AndersKDFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Sigfrid, KarlMJasakfråganStockholms län
  Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
  Skalin, JohnnySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Steele, AnnaFPJasakfråganStockholms län
  Stenberg, MariaSJasakfråganNorrbottens län
  Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
  Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svedberg, PerSJasakfråganGävleborgs län
  Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
  Sydow, HenrikMJasakfråganHallands län
  Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Tiefensee, RogerCJasakfråganSödermanlands län
  Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
  Torstensson, ÅsaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsFPJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Vestlund, BörjeSJasakfråganStockholms kommun
  Vilhelmsson, JessikaMJasakfråganUppsala län
  W Jonsson, AndersCFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Waberi, AbdirizakMJasakfråganGöteborgs kommun
  Wachtmeister, PederMJasakfråganSödermanlands län
  Waidelich, TommySJasakfråganStockholms län
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
  Wallén, AnnaSJasakfråganVästmanlands län
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Westerholm, BarbroFPJasakfråganStockholms kommun
  Wickberg, MarieCJasakfråganVärmlands län
  Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
  Wiklander, TonySDJasakfråganSkåne läns västra
  Wikström, RuneMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Winbäck, ChristerFPJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Yazdanfar, MaryamSFrånvarandesakfråganStockholms län
  Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
  Zedell, ChristinaSJasakfråganStockholms län
  Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
  Åkerlund, JonasSDJasakfråganBlekinge län
  Åkesson, JimmieSDJasakfråganJönköpings län
  Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
  Åström, KarinSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Öholm, OskarMJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSJasakfråganKalmar län
  Österberg, Sven-ErikSJasakfråganVästmanlands län
  Östros, ThomasSJasakfråganUppsala län