Till innehåll på sidan

Hyresrätt

Betänkande 2017/18:CU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 mars 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter (CU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om framför allt hyresrätt, men även om kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med flera av frågorna och att riksdagen inväntar resultatet av det arbetet.

Motionerna handlar bland annat om systemet för hyressättning, presumtionshyror, andrahandsuthyrning, hyresstatistik och hyresrättsregister, främjande av kooperativ hyresrätt, bostadsrättsregister, ombildning till bostadsrätt och främjande av ägarlägenheter.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 48

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-01-16
Justering: 2018-02-27
Trycklov: 2018-02-28
Reservationer: 28
Betänkande 2017/18:CU9

Alla beredningar i utskottet

2018-01-16

Nej till motioner om hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter (CU9)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om framför allt hyresrätt, men även om kooperativ hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. Anledningen är bland annat att regeringen redan arbetar med flera av frågorna och att riksdagen bör invänta resultatet av det arbetet.

Motionerna handlar bland annat om systemet för hyressättning, presumtionshyror, andrahandsuthyrning, hyresstatistik och hyresrättsregister, främjande av kooperativ hyresrätt, bostadsrättsregister, ombildning till bostadsrätt och främjande av ägarlägenheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-03-07
Debatt i kammaren: 2018-03-08
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:CU9, Hyresrätt

Debatt om förslag 2017/18:CU9

Webb-tv: Hyresrätt

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Caroline Szyber (KD)

Herr talman! Boendet är en viktig del av våra liv. Det är viktigt att våra bostäder är trygga och att de kan anpassas efter våra olika förutsättningar och behov som uppstår i livet. Det behövs en blandning av boendeformer och alternativ. Bostadsmarknaden ska vara dynamisk och kunna utvecklas allteftersom vi får nya behov och önskemål om hur vi vill bo.

Jag som kristdemokrat ser ett antal saker som måste förenklas, förbättras och stärkas för en fungerande bostadsmarknad de kommande åren i Sverige.

Hyresmarknaden är en viktig del av bostadsmarknaden. Svensk bostadsmarknad befinner sig dock i kris. Trots att byggandet tagit fart är bostadsbristen utbredd runt om i landet. Näringslivet vittnar om en otillgänglig bostadsmarknad som försvårar rekryteringar, och storstädernas handelskamrar ser en hotad tillväxt för landets nyckelföretag.

Hyresmarknaden är i dag mycket svårtillgänglig. Den som inte själv kan erbjuda ett hyreskontrakt i utbyte eller skjuta till pengar under bordet hänvisas till en andra- och tredjehandsmarknad eller en väldigt lång bostadskö. Hyresvärdar kräver fläckfri kreditvärdighet trots att hyrans del av inkomsten är nere på nivåer som motsvarar tidigt 90-tal.

Reformer av hyresregleringen måste ske varsamt, och det är viktigt att konsumenten står stark med ett tydligt besittningsskydd på hyresrättsmarknaden. Bostadsmarknaden är inte som vilken marknad som helst, och därför är det viktigt att hyressättningssystemet tar hänsyn till människors olika livssituationer och tillgång till kapital.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

På hyresmarknaden måste lagstiftningen också utformas efter sociala hänsynstaganden och garantera hyresgästens långsiktiga och förutsägbara villkor. En förutsägbar indexering ger möjlighet till planering för såväl hyrestagare som fastighetsägare.

Det krävs också offentlig statistik som ger parterna kunskap om vad som är en rimlig hyresnivå och därmed skydd mot ockerhyror. Är hyran du betalar rimlig? Visste du att du betalar lika mycket som de som bor på den fina gatan lite längre bort? För den ägda marknaden finns gott om sätt att bilda sig en uppfattning om prisbilden. För den hyrda bostaden är detta en väl förborgad hemlighet.

Sverige har också en växande grupp människor med sämre ekonomi. Man kan ha betalningsanmärkningar. Man kan vara nyanländ. Gemensamt är att man med mycket små medel behöver etablera sig på bostadsmarknaden.

Behovet av en social bostadspolitik är därför mycket stort. Boverkets rapport Etableringshinder på bostadsmarknaden från 2014 visade hur 77 procent av fastighetsbolagen har krav på inkomstens storlek i förhållande till hyresnivån - ofta tre gånger årshyran i förhållande till bruttoinkomsten. 1,3 miljoner människor i vårt land klarar inte av detta. Runt 86 procent av fastighetsägarna godkänner inte aktuella hyresskulder, 72 procent kräver goda referenser och 27 procent av företagen säger nej till hyressökande med betalningsanmärkningar. Slutligen kräver 14 procent att man har en fast anställning.

I botten av bostadsmarknadens hierarki befinner sig många nyanlända som kommit till Sverige under de senaste åren och som nu räknar ned dagarna till etableringstidens slut. I vilken utsträckning kommer kommunerna att behöva tillhandahålla speciallösningar åt den här gruppen för att regeringen står handfallen? I vilken utsträckning är det rimligt att kräva husvagnsarrangemang, köpta bostadsrätter, ombyggda kursgårdar och andra kreativa och mycket dyra lösningar från kommunerna?

I det senaste numret av Fokus återgav jag det möte som vi bostadspolitiska talespersoner hade i Almedalen med de stora byggföretagen. På det mötet sa dessa väldigt tydligt: Vi kommer inte att bygga för den här gruppen.

Om vi inte gör någonting från rikspolitiken kommer det ändå att behöva göras någonting, för den här situationen försvinner inte av sig själv.

Kommunernas användning av sociala kontrakt, där kommunen står för kontraktet via socialtjänsten och hyr ut till boende som inte klarar kostnaden själva, ökar mycket snabbt. I senaste numret av Fokus framkommer att antalet gått från 11 000 till 26 000 under en tioårsperiod.

Kristdemokraterna föreslår att viss del av nyproduktionen ska kunna upplåtas för bostadssociala ändamål. Sverige måste få en social bostadspolitik. Utöver det behövs en stor socialpolitisk utredning som kan presentera flera lösningar. Bostadsbidrag kan inte vara den enda sociala bostadspolitiken. De som står utanför bostadsmarknaden blir allt fler, och de står allt längre bort.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Sverige behöver en social bostadspolitik värd namnet. Då behöver det göras mer för att vi ska få en mer tillgänglig bostadsmarknad, alltifrån förändringar när det gäller skatter till att vi ser boendet som en del av vår välfärd.

Med detta yrkar jag bifall till reservation 8.


Anf. 2 Mats Green (M)

Herr talman! Låt mig för tids vinnande yrka bifall till alliansreservation 8. Givetvis står vi bakom alla våra reservationer.

Herr talman! Sverige måste ha fler bostäder. Det har aldrig varit viktigare. Bostadspolitiken och vikten av fler bostäder är en av Sveriges absolut största samhällsutmaningar. Enligt Boverkets prognos behövs 600 000 nya bostäder till 2025. För att detta behov ska kunna mötas krävs rejäla reformer av bygg- och bostadspolitiken. Prognoser inför 2018, det vill säga det år där vi befinner oss nu, visar dock på en vikande byggtakt, något som är det sista Sverige behöver, herr talman.

Naturligtvis är tillväxt och arbetsmarknadens funktion viktiga saker men kanske inte det viktigaste för den enskilda människan. Men vad är det vi ser just nu? Vi ser unga vuxna som bor hemma hos föräldrarna och inte kan flytta hemifrån. Vi ser äldre som känner att de inte kan sälja sina hus och flytta till en mindre och lämpligare bostad på grund av inlåsningseffekter.

Vi ser människor som skiljer sig men som inte kan flytta isär, och vi ser andra som inte kan flytta dit där det finns jobb. Vi hör dessutom om företag som funderar på att flytta från Sverige just på grund av att deras anställda inte kan hitta någon bostad. På allt detta läggs dessutom migrationsutmaningen.

Herr talman! När vi här i dag ska diskutera motionsbetänkandet om hyresrätter är det för oss som bor i just hyresrätt tydligt att de regleringar och system som vi byggt upp kring hyresrätten har skapat stora problem. En gång i tiden var det hyrda boendet ett alternativ för den som snabbt och enkelt behövde få tag på en bostad. I dag ser vi att det är precis tvärtom: Det är det hyrda boendet som är svårtillgängligt genom decennielånga köer och tröga system.

Detta, herr talman, är inte hållbart om hyresrätten ska kunna vara en central del av vårt bostadsbestånd även i framtiden. Jag noterar att allt fler inser att detta måste förändras. Bland annat har Hyresgästföreningen tillsatt en hyreskommission. Man erkänner tydligt att dagens modell har brister och att systemet är i behov av utveckling. Jag välkomnar detta.

Något som oroar mig är dock att vänsterpartiernas företrädare har ett alltför ensidigt fokus på just fördelningen av bostäder. Men fördelningen av bostäder är alltså inte det primära problemet. Problemet i Sverige i dag, herr talman, är att det byggs för lite bostäder. Det är beklagligt att regeringen inte delar den bilden utan blundar för de regleringar på bostadsmarknaden som faktiskt marginaliserar hyresrättens ställning och hämmar bostadsbyggandet generellt. Från vänster hörs ofta röster om att Alliansens politik är ett hot mot hyresrätten, samtidigt som man i ur och skur försvarar dagens dysfunktionella system.

Herr talman! Det är just dagens system som bidragit till att hyresrätten under lång tid marginaliserats. Det är dagens system som har skapat decennielånga bostadsköer. Ett system som leder till svartkontrakt och enorma bostadsköer är, herr talman, inte något som ska försvaras. Jag skulle vilja rikta en vädjan till mina rödgröna kollegor: Våga börja ifrågasätta motbevisade sanningar och erkänna att vi måste vidta åtgärder för att värna hyresrätten!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Herr talman! Vi har i Sverige en djupt dysfunktionell bostadsmarknad, där politiska regleringar av olika slag under alltför lång tid försvårat för människor att både äga sitt boende och få tillgång till en hyresrätt. Sverige har den mest reglerade bostadsmarknaden i EU. Det är då heller ingen slump att Sverige också har ett av de största problemen och en av de absolut största bostadsutmaningarna. Dock är faktiskt det mest anmärkningsvärda, herr talman, att den nuvarande regeringen i princip fullständigt har abdikerat från sitt ansvar för att skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Förslag för fler bostäder lyser med sin frånvaro.

Det här håller inte, herr talman. Det är tydligt att det krävs en ny regering om vi ska få bukt med bristen på bostäder i hela Sverige.


Anf. 3 Roger Hedlund (SD)

Herr talman! Jag skulle i den här debatten vilja lyfta fram bostadsrättslagen, som Sverigedemokraternas reservation nr 24 avser. Det handlar om kommunernas och landstingens möjlighet att köpa en bostadsrätt i en bostadsrättsförening.

Med nuvarande lagstiftning kan inte en bostadsrättsförening förhindra en kommun eller ett landsting att köpa en bostadsrätt. Det här innebär en del konsekvenser för dem som har en bostadsrätt i en bostadsrättsförening. Man vet kanske inte vilka personer som befinner sig i fastigheten och i vilken utsträckning. Eftersom det är en kommun som äger en av lägenheterna vet man inte exakt till vilka den hyrs ut. Man vet inte heller hur hög omsättning det är på hyresgäster i en av lägenheterna i ens fastighet. Samtidigt vet man inte i vilken utsträckning de här hyresgästerna är beredda att ta ansvar i föreningen och för fastigheten.

Väldigt många i Sverige har köpt en bostadsrätt. Man har ett önskemål om att kunna välja den bostad som man själv i större utsträckning tycker är intressant. Man vill ha möjlighet att påverka både fastigheten och sin egen bostad. Man kan också vara med och bidra i en förening för att kunna hålla nere de kostnader som det innebär att ha en bostad. Man kan hjälpa till vid gemensam skottning och städning av trappor och vara med aktivt i styrelsearbete och liknande för att hålla ned kostnaderna. Det här är såklart någonting som i allra högsta grad påverkas ifall en kommun går in och köper en del av bostadsrättsföreningens lägenheter. Det innebär att man får en mindre aktiv del i föreningen.

Något som är väldigt konstigt med den här lagstiftningen är att man tar ifrån bostadsrättsföreningarna självbestämmanderätten när det gäller vilka som köper en bostad. Man kan alltså inte påverka det; enligt den här lagstiftningen kan man inte neka kommunerna att köpa. Detta påverkar såklart i allra högsta grad.

Ett annat problem med att kommuner och landsting går in och köper bostadsrätter är att det innebär en marknadspåverkan på bostadspriserna. Det är väldigt många kommuner som har lagt ned extremt mycket pengar, flera miljoner kronor, på att köpa in de här bostäderna. I Boverkets bostadsmarknadsenkät visar man att det de senaste åren har skett en dubblering av antalet kommuner som väljer att göra på det här sättet för att ordna fram bostäder i kommunen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Bakgrunden till det här är kanske framför allt det stora antal asylsökande som sökte sig till Sverige under 2015 men även kommande år och det stora antal personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Den anvisningslag som antogs den 1 mars 2016 innebär att kommunerna måste ta emot en viss andel av de nyanlända invandrarna genom en kvot. Där har man ett bostadsförsörjningsansvar. Detta är väl en orsak till att vi har den situation vi har i dag.

Sverigedemokraterna har lagt fram en rad förslag för att få bukt med de problem som uppstår när kommunerna går in och köper bostäder på det här viset. Vi föreslår att en bostadsrättsförenings styrelse ska kunna neka en kommun att köpa en bostadsrätt i föreningen. Men det innebär inte att Sverigedemokraterna helt säger nej till att en kommun ska kunna köpa en bostadsrätt, utan det ska vara upp till föreningen att avgöra. En bostadsrättsförening som väljer att tillåta försäljning av en bostadsrätt till en kommun ska också kunna ta ut högre hyror av kommunen, eftersom kommunen inte är med i det förvaltningsarbete som det innebär att ha en bostadsrättsförening. Det här skulle kunna gynna de föreningar som väljer att ändå tillåta någon form av försäljning.

Vi föreslår också att en utredning ska tillsättas för att se över hela lagen när det gäller bostadsköp och framför allt titta på om en mäklare kanske ska tvingas tillkännage när en kommun är med i en budgivning, så att man vet att kommunen finns med i budgivningsprocessen. Eventuellt kan det också vara möjligt att begränsa kommunala köp till att bara äga rum när det finns ett fast pris på en bostad. För att kunna komma fram till bättre lösningar för bostadsrättslagen och de negativa konsekvenser som vi har sett på området föreslår vi de här tre åtgärderna.

Herr talman! Vidare yrkar jag bifall till reservation 19, som handlar om trångboddhet. Sverigedemokraterna har lagt fram ett förslag om att fastighetsägarna ska kunna reglera hur många som bor i en fastighet. Det finns i dag en möjlighet att skriva in det i kontraktet, men inte så att det är juridiskt bindande. Det är i dag väldigt svårt för en fastighetsägare att styra över hur många som bor i fastigheten.

Det här drabbar fastighetsägarna på flera sätt. Dels har man ingen överblick över vilka som bor där, dels innebär det högre slitage. Det innebär också en stor konsekvens för de enskilda. Vi ser hur trångboddheten har ökat i samhället. Det påverkar bland annat studiemöjligheterna. Grannarna har ingen kontroll på vilka som bor i fastigheten och rör sig i trapphuset. Det innebär självklart försämrad integration och andra sociala problem.

Polisen, socialtjänsten och bostadsbolag vittnar också om en omfattande svarthandel med hyreskontrakt som organiserad verksamhet. Det finns en alternativ bostadsförmedling i Sverige i dag.

Även för kommunerna försvårar trångboddheten väldigt mycket, eftersom man inte kan ha bra planeringsförutsättningar för hur ett bostadsområde ska utvecklas. På kort tid kan antalet boende i ett bostadsområde fördubblas. Däremot har det inte byggts några bostäder. Det försämrar såklart den kommunala servicen.

Bland annat av de anledningarna yrkar Sverigedemokraterna bifall till reservationerna 19 och 24.


Anf. 4 Ola Johansson (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Herr talman! Utskottsvänner! Vi ser ett alltmer kluvet Sverige, där många under alltför lång tid köat för att få hyresrätter. Samtidigt har prisutvecklingen på marknaden för ägda bostäder föranlett kraftfulla åtgärder som hindrar hushåll från att låna pengar för att kunna äga en bostad eller köpa sig en bostadsrätt. Amorteringskrav och bolånetak har införts, och det gör att familjer som gärna hade velat äga sin bostad måste ställa sig i samma kö som hundratals andra till svåråtkomliga och dyra hyresrätter.

Sedan har vi å andra sidan den hopplösa situation som exempelvis Stadsmissionen beskriver här i Stockholm och även i Malmö och Göteborg: Tusentals barn växer upp i familjer som saknar fast adress. Det här är inga röststarka personer som någon åtar sig att lobba och driva opinion för. Det är ingen målgrupp som partierna inför valet planerar att rikta sina budskap och utskick till. Men i ett anständigt samhälle där vi tar hand om varandra ska det finnas inslag av en social bostadspolitik som sänker trösklarna till en första egen bostad - och då inte på ett sätt som döljs i en överbelastad kommunal socialtjänst där sociala kontrakt riskerar att skapa konflikter med den ordinarie bostadskön.

Antingen vi är beredda att erkänna problemet eller inte måste vi politiker se till att ta ansvar för och lösa detta. Klyvningen mellan dem som är innanför och dem som står utanför bostadsmarknaden är vår allra största utmaning i bostadspolitiken.

Den här situationen kommer att fortgå och eskalera om vi inte reformerar vår bostadspolitik i grunden så att de lägenheter blir tillgängliga som har lämplig storlek och standard och låg hyra. Då är lösningen att bygga mer men framför allt att se till att få igång flyttkedjorna.

Herr talman! Hyressättningen är kanske det största bygghindret som vi måste ta itu med. Det är en starkt bidragande orsak till att rörligheten är låg och till att vi har inlåsningseffekter. Med ett reformerat hyressättningssystem där fri hyressättning i nyproduktion införs som ett alternativ till presumtionshyror kommer utbudet av hyresrätter att öka på nytt. Med friare hyressättning kommer frågan om vetorätt vid förhandlingar om presumtionshyror inte att bli aktuell. Det har vi yrkat på i vår reservation 4, men jag yrkar inte bifall till den här i dag.

Dagens system med kollektiva förhandlingar är inte rättvist. För att citera vd:n för ett kommunalt bostadsbolag i Skåne som jag träffade i går: Det finns en part som utan eget ansvar bara kan säga nej.

Centerpartiet vill också se en övergång till mer marknadsanpassade hyror i det befintliga beståndet. Men det får inte gå ut över besittningsskyddet eller skapa en situation där det inte finns skydd mot hyreshöjningar för de grupper som då inte skulle ha råd att bo kvar.

Riksrevisionen har i en rapport nyligen lyckats avliva en del myter om sambandet mellan bruksvärdessystemet och inkomstutvecklingen. Rapporten kommer fram till att om man flyttar in i en hyresrätt med en förmånlig bruksvärdeshyra jobbar man mindre och får bara på grund av sitt val av bostad sämre inkomstutveckling än man annars skulle ha haft. Det är uppseendeväckande. Men regeringens svar på detta som kom den 1 mars är ett icke-svar - en tröttsam upprepning av dess tilltro till den rådande ordningen och en enda lång hyllning av bostadssubventionernas förträfflighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Herr talman! Vi vet att det är många som på sikt skulle både vilja och ha råd att äga sin bostad. Det är olyckligt att det bara är möjligt att skapa ägarlägenheter i nyproduktion. För förstagångsköparen blir det väldigt kostsamt och svårt jämfört med att kunna köpa en bostad och bo kvar i ett område där man trivs och fortsätta göra bostadskarriär där. En bättre integrationsåtgärd på bostadsmarknaden finns inte, herr talman, än att blanda hyreslägenheter med bostadsrätter och ägarlägenheter så att man på frivillig väg kan bli ägare av en bostad i samma trappuppgång som grannar som fortsätter hyra sin bostad.

Den sortens tredimensionell fastighetsbildning är inte möjlig i dag, och det skulle Centerpartiet vilja ändra på. Vi ser inte framför oss en ny ombildningsvåg till följd av detta, men vi tror att ägarlägenheter vore ett sätt att få igång upprustningen av beståndet och öka engagemanget med en ny egnahemsrörelse i miljonprogrammen och i trädgårdsstäder av modernare snitt. Därför yrkar jag bifall till Centerpartiets reservation 26.

Herr talman! Alliansen delar i stort synen på behovet av reformer inom bostadspolitiken, och så snart vi har återtagit makten kommer vi från Centerpartiets sida att vilja se blocköverskridande bostadssamtal som ger resultat - till skillnad från dem som vi upplevde vid den här tiden för två år sedan, då regeringen var illa förberedd, bytte minister under tiden och var helt ovillig att diskutera verkliga reformer som skulle kunna göra skillnad.

Andrahandsuthyrning behöver förenklas. Framför allt vore det en möjlighet för många som bor stort men av olika skäl inte kan eller vill flytta att få en extra inkomst att finansiera sitt nuvarande boende med. Det kan vara äldre ensamstående som med en enklare ombyggnad kan upplåta ett utrymme i villan åt en student, en nyanländ eller någon som blivit akut bostadslös. Det kan vara någon som äger en bostadsrätt som man inte utnyttjar men som man inte vill göra sig av med. Tyvärr är det fortfarande så att många av våra bostäder inte används fullt ut.

Centerpartiet tror att en del av bostadskrisen kan åtgärdas med hjälp av bostäder som redan finns. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 8 från Alliansen.


Anf. 5 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Trots att det byggs väldigt många bostäder i Sverige i dag, fler än på mycket länge, är bostadsbristen fortsatt stor. Det är en inskränkning av människors frihet. Snart en halv miljon unga gör inte annat än längtar efter att flytta hemifrån.

Hur svårt kan det vara att bestämma sig för att vi ska ha en bostadspolitik som faktiskt bygger till det antal personer som bor här? Tydligen är det svårt för flera av riksdagens partier att ta ställning för det. Det är det inte för mig.

Jag har en syster som ville flytta till Stockholm för att plugga. Hon var väldigt förväntansfull och glad över att få den chansen. Men att hitta någonstans att bo var ett nästan omöjligt uppdrag. Hon hade inte väntat sig att det stora problemet för att ta sig igenom utbildningen inte skulle vara tentorna utan boendet. Hon fick hanka sig fram på soffor hos vänner och en kortare tid som inneboende hos en person tills hon fick ett tidsbegränsat, överprissatt andrahandskontrakt på ett litet rum i en korridor. Till slut fick hon hoppa av och lämna Stockholm. Det gick inte att hitta ett hem. Hon slutförde aldrig sina studier på Stockholms universitet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

I högerpartiernas bostadsmotioner är det bara högre hyror, privatiseringar av både planering och bostadsbyggande, utförsäljningar och ett ännu större ansvar lagt på föräldrarnas axlar som ska lösa situationen. Det är ingen frihet. Det är ett svek mot alla unga människor som vill flytta hemifrån eller, som min syster, flytta för att plugga.

Sedan år 2000 har 200 000 billiga hyresrätter ombildats till dyra bostadsrätter i hela Sverige. Tänk er att vi hade haft 130 000 fler billiga hyresrätter i Stockholm i dag! Hur hade situationen sett ut då? Köerna hade varit betydligt kortare, och det hade varit mycket lättare att hitta någonstans att bo.

I kommunen Upplands-Bro har bostadspriserna ökat med 2 500 procent på 20 år. Löneutvecklingen under motsvarande tid har inte varit i närheten av detta. Det betyder att vi får mindre bostad för pengarna i dag. Det är för mig motsatsen till modernisering, högre levnadsstandard och ökad livskvalitet.

När priserna sticker iväg sätter det sig även på hyrorna. Vi behöver därför gå från en totalt privatiserad bostadsmarknad till en bostadspolitik för alla. Den behöver kopplas närmare välfärdspolitiken. Att se till att det finns tillräckligt många bostäder behöver vara ett gemensamt projekt över generationsgränser och över kommungränser eftersom vi vet att välfärdssystem som bygger på att varje barn ska belastas med bördan att spara pengar i hela sitt liv till en insats i en bostad, till en universitetsutbildning eller till en sjukförsäkring inte är jämlika. Alla kommer inte att ha de pengarna.

Är det inte rimligare att vi alla hjälps åt, precis som vi gör på alla andra välfärdsområden, organiserar detta tillsammans och använder gemensamma resurser som skatter eller statlig belåning för att se till att bostadsbristen byggs bort? Detta i stället för att var och en av oss ska låna så enormt stora summor som vi gör i dag, vilket skapar ökad social utslagning och trångboddhet.

I dag är ojämlikheten på bostadsmarknaden väldigt stor. Ensamma personer kan bo på helt enorma ytor till ganska låg kostnad samtidigt som andra får tränga ihop sig på små ytor till väldigt höga hyror, lite beroende på när man skaffade sig sin bostad, vilka kontakter man har och hur gammal man var när man skulle flytta ut.

Det här är en väldigt orättvis ordning, och jag menar att det kräver viss omfördelning att rätta till den. De som bor i de dyraste husen i de rikaste Stockholmskommunerna ska få möjlighet att bidra lite mer för att vi ska kunna garantera att inga barn någonsin vräks och att unga personer kan flytta till sin drömutbildning. Då kan alla få god boendestandard, och då kan vi få ett bostadsbyggande som är mindre beroende av enskilda konjunkturer och faktiskt fokuserar på behovet.

Herr talman! Det råder stor arbetskraftsbrist i byggbranschen i dag, i grunden därför att vi inte har en politik för ett högt byggande över tid utan bara är i händerna på konjunkturen. Då faller många arbetare ifrån när det går ned, och det blir svårt att få tillbaka kompetensen när det går upp.

Det konstiga är att regeringen fortsätter att ha ett ROT-bidrag för att hyggliga kök som ägs av i första hand välbeställda stockholmare ska kunna renoveras, när det är brist på folk som kan bygga nya hyresrätter. Det är faktiskt en obegriplig politik. Och arbetskraftsbristen driver i sin tur upp priserna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Jag säger som byggnadsarbetaren Henrik Samdahl sa till Expressen: "Företagarna grävde guld, miljardfiffel med gratis material och högre timdebiteringar. I våra lönekuvert syntes inget. Detta samtidigt som bristen på arbetskraft för att bygga förskolor och bostäder gjorde att anbuden blev få och prislappen följaktligen högre. Det var helt enkelt mer lukrativt för byggföretagen att rotrenovera".

Det ROT-bidrag som delades ut bara i Dalarna förra året motsvarar 192 förskolor med sammanlagt 960 avdelningar. Jag måste verkligen fråga mig om inte det hade varit ett bättre sätt att använda pengarna än att låta dem gå till ytterligare altaner för några familjer.

Herr talman! Tack vare investeringsstödet som Vänsterpartiet tillsammans med regeringen har infört har över 10 000 billiga hyresrätter byggts till yngre, äldre, studenter, familjer och pensionärer. Vi har med ett tydligt politiskt fokus sett till att det har byggts för att fler ska kunna flytta hemifrån. Fler ska ha möjlighet att flytta från den stora villan som kanske kräver gräsklippning som man inte orkar med. Fler ska kunna flytta till drömutbildningen.

En rad kommuner ute i Sverige har byggt med dessa investeringsstöd: Karlshamn, Halmstad, Ängelholm, Umeå, Vännäs, Malå. Det kommer att ta hela dagen om jag ska stå här och räkna upp alla kommuner som har använt sig av investeringsstödet, några av dem för första gången.

Men märk väl att högerpartierna i riksdagen, inklusive Sverigedemokraterna, vill avskaffa stödet för byggande av billiga bostäder. De vill riva dessa bostäder; de vill inte att de ska byggas. De är emot att det byggs billiga hyresrätter. Sedan vill de dessutom höja hyrorna för de bostäder som finns till nivåer som är högre än dagens. De vill införa så kallade marknadshyror.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är de unga bostadssökandes största skräck. Hur ska min syster kunna hitta någonstans att bo om stöden avskaffas nästa mandatperiod?

En röst på några av högerpartierna i höstens val kommer att dubblera hyrorna ute i landet. Du kommer att få betala 14 000 kronor för en trea i stället för dagens 7 000. Du kommer att få betala 10 000 kronor för en tvåa i stället för dagens 5 000. Du kommer att få betala 8 000 kronor i hyra varje månad för en etta i stället för dagens 4 000. Tänk på det när du lägger din röst i höst.

Och inte nog med det - stödet till byggande av billiga hyresrätter kommer att försvinna om det blir en högerregering i höst. I högerns Sverige går nämligen ideologi före ditt behov av ett hem för dig och din familj.

Jag beklagar detta. En röst på vänstern i höst kommer däremot att leda till fler hyresrätter som vanliga knegare har råd med.


Anf. 6 Ola Johansson (C)

Herr talman! Nooshi Dadgostar använder nästan åtta minuter för att berätta om allianspartiernas politik. Det kan man tacka för. Det är klart att hon inte höll sig helt och hållet till sanningen, men det är inte det jag tänkte diskutera nu i det första replikskiftet.

Jag tänkte i stället sträcka ut handen och hylla Vänsterpartiet. Det finns ett behov av ett parti i Sveriges riksdag som talar om de växande klyftorna i samhället och om människor som har det svårt, saknar möjligheter till inkomst och försörjning och saknar bostad. Det är en väldigt sympatisk tanke. Det finns partier på allianssidan som också gärna talar om detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

För någon månad sedan släppte Riksrevisionen en rapport som handlar om hyressättningssystemet och hur det fungerar i dag. Riksrevisionen säger bland annat att dagens hyressättningssystem påverkar arbetskraftsutbudet på ett sådant sätt att människor som bor i de billigaste hyresrätterna tenderar att arbeta i lägre grad. Detta leder i förlängningen till att vi får ytterligare inkomstklyftor. Vi får en ny fattigdom som kommer sig av att vårt sätt att sätta hyror leder till fattigdomsfällor.

Har man en känsla för dessa utsatta grupper borde det vara naturligt att tycka att detta är ett stort problem. Jag skulle vilja fråga Nooshi Dadgostar om hon inte anser att det är ett allvarligt bekymmer när vi får inlåsningseffekter och fattigdomsfällor i en stor del av vårt bostadsbestånd.


Anf. 7 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Bostadsbristen berör inte en liten, specifik grupp. Om du är medelinkomsttagare i Stockholm i dag har du inte insats att köpa en bostad. Detta är ett problem som berör hela samhället och inte bara en liten, utsatt grupp. Man måste i dag betala så mycket för en etta eller en tvåa i storstäderna att man nog inte under hela sin livslängd kommer att kunna betala av den skuld man tar på sig. Detta är allvarligt, men jag tycker inte att det tas på allvar.

Jag noterar att Ola Johansson och även de andra borgerliga partierna - jag har läst deras bostadsmotioner - för ett krig mot de billiga hyresrätterna. De ska rivas, de ska bort, de ska inte byggas. Ola Johansson menar att om hyresrätterna är för billiga skapar det dålig moral hos arbetarna där ute. Det är det Ola Johansson säger, och det är ju en patronföreställning.

Om det skulle vara dåligt med låga hyror borde vi väl också höja priset på mat, på utbildning och på vård. På det sättet piskar man människor att arbeta tolv timmar om dagen för att ha råd med alla dessa varor. Jag menar att detta inte är sant.

När Riksrevisionen var i utskottet fick vi också veta att de tar avstånd från användning av den mätning de har gjort på ett mer strukturellt sätt. Ola Johansson var kanske också med när vi ställde frågor om vilka slutsatser man kan dra av detta. Riksrevisionen tyckte att man i princip inte kunde dra några slutsatser av den lilla och specifika mätning de hade gjort i en specifik kommun. Jag föreslår att Ola Johansson inte använder detta som något som ska spridas ut och tillämpas på hela systemet. Jag tycker att det är viktigt att alla människor har råd att bo.


Anf. 8 Ola Johansson (C)

Herr talman! Det är inte jag som säger detta, utan det är Riksrevisionen som konstaterar att det finns en risk för att vi får en fattigdomsfälla i den typ av bostadsbestånd vi har. Jag tycker att vi kan och ska diskutera det faktum att det finns bostadssituationer som leder till detta. Vänsterpartiet borde ägna mer tid åt att problematisera kring detta.

Jag kan inte låta bli att bemöta det som Nooshi Dadgostar säger om att Centerpartiet skulle vilja bidra till att riva lägenheter. Jag undrar var hon har fått det från. Det verkar fullständigt taget ur luften.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Hon säger också att med Centerpartiets och Alliansens logik skulle vi höja priset på mat. Nej, det är inte vad det handlar om. Priset på mat ska ju i någon mån motsvara kostnaden det innebär att producera maten. Det är möjligen här skillnaden finns i vårt sätt att se det. Nooshi Dadgostar bortser helt och hållet från att det finns en orsak till att det råder brist på bostäder och att den orsaken har ett samband med att det saknas en plånbok att plocka pengar ur för att betala priset för att tillgodose detta.

Hon säger också att man inte bara kan sätta sig i händerna på konjunkturen. Vad ska man annars sätta sig i händerna på? Hur ser den plånboken ut, detta ymnighetshorn som det är meningen att Vänsterpartiets dubblade bostadssubventioner ska ösas ur? Var finns detta?


Anf. 9 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Vi menar att det krävs bostadspolitik för att bygga bort bostadsbristen. Det är det som skiljer mig från Ola Johansson. Ola Johansson har en hög tilltro till marknaden och att den ska fixa detta - det har inte vi. Vi menar att vi måste ha en plan för att bygga bort bostadsbristen i Sverige. Det kommer inte att ske av sig självt.

Jag är glad att Ola Johansson tar upp frågan om fattigdomsfälla. En fattigdomsfälla skapar man om man sänker människors löner och höjer deras hyror. Det är detta som Ola Johansson kommer att gå till val på. Det är detta han ska stå och säga på gator och torg över hela Sverige: Era löner ska sänkas, och vi kommer att höja era hyror! Sedan kan du stå där och förklara hur det inte ska skapa en fattigdomsfälla, Ola Johansson, för det är ju precis vad det gör.

Om utgifterna överskrider den lön man har så har man stora problem. Det är detta som är fattigdom. Det är detta som är din politik, Ola Johansson.

Det är svårt att svara på det som du säger. Du menar att hyran ska dubbleras. Det är ju detta som marknadshyra innebär. Vi har mätningar på det, hur många som helst. Och lönerna ska Ola Johansson lagstifta om här i riksdagen, för de ska sänkas.

Du kan ju gå ut och prata om hur detta ska gå ihop och hur det inte skapar fattigdom. I mina öron skapar det fattigdom, och jag tror inte på denna väg. Jag vill minska klyftorna i Sverige. Jag vill att människor ska kunna välja och vraka bland billiga hyresrätter på Östermalm, i Malmö och i Umeå. Vi ska ha en bredd, och människor ska kunna välja. Om priserna är på de här nivåerna kommer man aldrig att kunna göra det.

Om Ola Johansson blir bostadsminister kommer människor att ligga hemlösa på gatorna därför att hyrorna ligger så högt och lönerna så lågt. Eller hur? Visst är det så?


Anf. 10 Mats Green (M)

Herr talman! Vänsterpartiets vice partiledare, höginkomsttagaren Nooshi Dadgostar, har nu stått och skrikit från talarstolen: Hur svårt kan det vara?

Då vill jag säga att de orden faktiskt är min replik. Det är Caroline Szybers, Ola Johanssons och Robert Hannahs replik. Vänsterpartiet är stödparti till regeringen, och Vänsterpartiet har alltså röstat för den frånvaro av bostadspolitik som vi har sett de senaste tre åren. Det är Vänsterpartiet som har gjort detta möjligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Nooshi Dadgostar står och pratar om sin syster som ska flytta till Stockholm. Då kan man börja med att konstatera att det är de rödgröna partierna som har makten i Stockholm. Och inte nog med det: Det är Nooshi Dadgostars parti som har ansvar för bostadshanteringen i Stockholms stad.

Det är alltså jag och mina allianskollegor som ska ställa frågan: Hur svårt kan det vara?

Sedan kan man stå här och tala med högt tonläge och tro att man kan skrika sig fri från hederlighet och sanning i argumentationen. Vi kommer aldrig att bli överens där. Men jag skulle uppskatta om Vänsterpartiet kunde komma med ett eget, positivt förslag om hur vi ska få fler bostäder i Sverige. Det som utmärker Vänsterpartiets bostadspolitik är ju inte allt det man är för utan allt det man är emot.

Återigen: Det är ni som stöttar regeringen. Det är ni som driver igenom regeringens budgetar. Då är det inte trovärdigt att vilja hävda att Vänsterpartiet har varit medansvariga till allt som är bra medan man inte har något ansvar alls för sådant som har fallerat fullständigt. Det är inte rätt, och det är framför allt inte ärligt.

(Applåder)


Anf. 11 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Jag tycker att det är kaxigt av Mats Green att stå här efter två borgerliga mandatperioder där hyresrättsbyggandet fullkomligt störtdök efter att ni tagit bort investeringsstödet.

Ni hade 18 000 eller 19 000 byggda bostäder per år. Ni avskaffade bostadspolitiken under era år.

Vi har däremot haft 72 000 färdigställda bostäder under förrförra året, och förra året var det väl 53 000. Om detta för Mats Green är detsamma som ingen bostadspolitik och att ingenting har hänt sedan de åtta fattiga borgerliga åren tycker jag att det är ganska kaxigt. Du vill ju tillbaka till en politik som gav 15 000 bostäder per år.

Vi bygger nu fler bostäder på ett år än vad ni gjorde under två mandatperioder. Är det inte en stor skillnad mellan höger och vänster i bostadspolitiken? Jag tycker att det är otroligt kaxigt av Mats Green att stå här och skylla ifrån sig.

Ni ombildade 30 000 allmännyttiga bostäder i Stockholm under era mandatperioder. Vi har 30 000 färre allmännyttiga billiga hyresrätter i Stockholm. Det är klart att det är otroligt svårt att vända på den skutan när ni har rensat bort så många billiga hyresrätter från Stockholmsmarknaden, vilket har skapat den stora segregation vi har i Stockholm i dag. Priserna formligen rusar, och ingen normalinkomsttagare kan i dag ta sig in i Stockholms innerstad eller ens någonstans i kommunen.

Det är viktigt att vi ställer om bostadspolitiken. Vi behöver ha ett fortsatt investeringsstöd även nästa mandatperiod. Vi behöver också statliga lån för att upprätthålla en bra byggtakt under en konjunktur som inte är lika stark som den är nu.


Anf. 12 Mats Green (M)

Herr talman! Återigen står Nooshi Dadgostar här och målar upp en väldigt dyster bild av Stockholm. Det är en bild som jag instämmer i när det gäller bostadspolitiken. Men det är faktiskt Nooshis parti som har ansvar för bostadspolitiken i Stockholm. Det är alltså inte i Sveriges riksdag man ska ställa sådana frågor utan på Vänsterpartiets gruppmöten i Stockholms stadshus. Det är där man ska ställa frågan: Hur svårt kan det vara? Det är där man ska ställa sina frågor, gärna med ett lika högt tonläge.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Man ska också komma ihåg att ingen i branschen vill ha investeringsstöd. Jag kan också tycka att det är egendomligt att just Vänsterpartiet strider för att vi ska köra in miljarder i privata byggföretags fickor.

Investeringsstödet var anledningen till att bostadsbyggandet gick ned under de första alliansåren. Det kom ju en liten finanskris, som de flesta har hört talas om och som vi fortfarande hanterar i Sverige. Det var det som var anledningen.

När började man då avveckla de nålpengar som investeringsstöden ändå är? Jo, det var faktiskt redan före 2006. Det gjordes i budgetar som stöttades av Vänsterpartiet, som nu stöttar den här regeringens frånvaro av bostadspolitik.

Nooshi Dadgostar säger att vi behöver en ny bostadspolitik. Det är egentligen min sak att säga det, för det är ju hon som förkroppsligar den totalt misslyckade bostadspolitik som har gått ut över dem som hon säger sig vilja värna, alltså knegarna.

Återigen vill jag säga att höginkomsttagaren Nooshi Dadgostar bör gå direkt från plenisalen över till Stockholms stadshus och fråga: Vad håller ni på med? Hur svårt kan det vara? Det är de frågor som borde ställas.

(Applåder)


Anf. 13 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Det är kul att Mats Green vill föra en Stockholmsdebatt i Sveriges riksdag. Allting händer ju inte i Stockholm, Mats Green!

Vi har vänt på hela Stockholmspolitiken. Aldrig någonsin har det markanvisats för så många hyresrätter i Stockholm som i dag. När ni förstörde, sålde ut och ombildade bort hyresrätterna bygger vi nu nya. Det har inte byggts så här mycket någonsin under den period som Mats Greens partikamrater styrde Stockholm. Moderaternas tid i Stockholms stad har varit en katastrof för bostadsmarknaden. Det är därför det ser ut som det gör.

Vi försöker ändra på detta. Vi kommer också att nå goda resultat, men det tar naturligtvis tid att bygga nya hyresrätter. Det är viktigt.

Jag vill också peka på att det är stora skillnader mellan oss. Väljarna måste få veta vad din politik går ut på - att de ska få betala dubbelt så hög hyra. Ni vill ta bort de stöd som finns. Stöden används ju; det är anmärkningsvärt att Mats Green far med osanning om detta. Han säger att ingen har sökt investeringsstöd. Det är ju översökt! Det är 10 000 hyresrätter som har byggts med investeringsstöd.

Sedan kan man förneka det om man vill föra en sådan debatt. Det är väl förnekelse som förkroppsligar bostadspolitiken i det borgerliga hörnet, där man bara ägnar sig åt att privatisera och sälja ut i stället för att styra, bygga eller investera.

Det är klart att det spelar roll om man lägger pengar på något. Annars hade vi kunnat avskaffa statsbudgetarna. Det är kanske det som Mats Green siktar på. Då behöver vi inte lägga pengar på skola, utbildning eller vård, för de fungerar ju inte med Mats Greens logik. Men det tror jag inte på. Jag tror att vi behöver ha lån och investeringsstöd. Vi behöver underlätta för kommunerna att köpa mark och styra byggandet på sin egen mark. Vi behöver se till att det finns en sammanhållen bostadspolitik, så att det byggs mycket fler hyresrätter än i dag.


Anf. 14 Robert Hannah (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 8. För tids vinnande yrkar vi i Liberalerna inte bifall till våra övriga reservationer, men vi står såklart helhjärtat bakom även dem.

Liberalerna ser att den svenska bostadsmarknaden inte fungerar. Det byggs för lite, och köerna är för långa. De utan socialt kapital eller kötid kommer inte in på hyresmarknaden. De utan finansiellt kapital har inte råd att köpa. Klassresorna stannar redan i föräldrarnas farstukvist.

Endast en av tio ungdomar i Sverige i dag tycker enligt Ungdomsbarometern att bostadspolitiken har bidragit till en positiv utveckling. Det är ett kraftigt underbetyg till alla svenska riksdagspartier.

Svensk bostadsmarknad befinner sig i kris, och regeringens politik kostar skattebetalarna miljarder kronor genom onödiga byggsubventioner och investeringsstöd, som det kallas. De ger ytterst lite resultat. Alla de bostäder som Vänsterpartiet har stått här och skrutit om och som Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer att stå och skryta om hade byggts ändå. Hittar man någon politiker som säger att de inte hade byggts är det en sossepolitiker som vill föra partiets talan och inget annat.

Det är väldigt intressant att Vänsterpartiet står här och pratar om en släkting som ska flytta till Stockholm. Jag träffade Stockholms studentkårers centralorganisation i går. De säger själva: Investeringsstödet har gett noll studentbostäder i Stockholm. Investeringsstödet kommer att ge noll studentbostäder i Stockholm i framtiden.

Man kan då fråga: Vilka är det som Vänsterpartiets politik gynnar? Jo, Vänsterpartiets och regeringens politik gynnar rika byggherrar som ändå hade byggt dessa bostäder. Vänsterpartiets politik gynnar också, eftersom man vill bevara det hyressystem som finns i dag, människor med högre inkomster och som är äldre och som bor i storstädernas innerstäder. De har nämligen subventionerade hyror genom att människor i förorter får betala högre hyror för deras skull.

En röst på Vänsterpartiet är alltså en röst för människor som bor i billiga hyresrätter i innerstäderna och en röst för att rika byggherrar ska få mer pengar i fickorna - ungefär så är det.

Men, herr talman, bostadskrisen är ingen naturlag. En liberal bostadsmarknad med fler bostäder och mer marknad erbjuder en lösning på dagens problem. Vi kan minska utanförskapet och ge fler personer friheten att vara herre över sitt eget hem. Det innebär faktiskt frihet att kunna äga sitt eget hem. Vänsterpartiet skulle nog kunna beskriva dem som tjänar pengar på dem som bor i hyresrätter i Sverige i dag som kapitalister.

Jag vill ta upp tre områden som vi liberaler kommer att satsa på när Alliansen tar makten i höst.

Det första gäller fri hyressättning i nyproduktion. Hyressättningen behöver förändras. Den svenska hyresregleringen är en av de striktaste bland OECD:s medlemsländer. Sverige har fått kritik av EU-kommissionen, OECD, IMF, Världsbanken, Finanspolitiska rådet och till och med Göran Persson med flera för detta. Socialdemokraterna lever i drömmarnas värld. Man kan ju fråga sig vem det är som har fel. Är det Socialdemokraterna som har fel, eller är det OECD, IMF, Världsbanken, Finanspolitiska rådet och Göran Persson? Någon av er har fel. Jag vågar nog gissa att det är Socialdemokraterna som har fel i detta läge.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Vad vill vi i Liberalerna göra med hyresmarknaden när det gäller nyproduktion? Vi vill att hyrorna ska kunna avtalas mellan hyresvärd och hyrestagare inom ramen för presumtionshyressystemet. Vi vill att presumtionshyrorna ska gälla utan bortre tidsgräns. Vi vill att den fria hyressättningen ska kombineras med ett starkt besittningsskydd och en tydlig och förutsägbar indexering under hela perioden som hyresgästen väljer att bo kvar. Vi vill också ha offentlig hyresstatistik, så att folk som bor i förorterna faktiskt kan förstå att Vänsterpartiets politik innebär subventionerade hyror i innerstäderna.

Dessa lösningar och dessa förslag som Liberalerna lägger fram är inte helt nya och kommer inte från vår egen idéverkstad. De kommer från EU-kommissionen. De kommer från IMF. De kommer från OECD. De kommer från Göran Persson. Detta är också inspirerat av våra grannländer Norge, Finland, Danmark och Island, som har marknadshyror i delar av sitt hyresbestånd. Man kan faktiskt säga så här: De har inte samma bostadsbrist, och människorna bor inte på gatan och sover inte i tält, som Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet precis målade upp.

Herr talman! Det andra gäller att vi vill reformera bruksvärdessystemet för en ökad rörlighet. En mer flexibel hyressättning skapar större mångfald i utbudet och får fler lokala hyresmarknader att fungera bättre. Det säger alla experter - Nooshi Dadgostar är definitivt ingen expert. Därför behöver bruksvärdessystemet reformeras och i större utsträckning avspegla konsumenternas efterfrågan. I dag subventionerar befolkningen i Rinkeby, Rosengård och Angered hyrorna för dem som bor på Östermalm och i Örgryte. Det är helt oacceptabelt.

Vi liberaler tycker därför att läge och kvalitet måste få betydligt större genomslag inom bruksvärdessystemet. Det är fullt rimligt att exempelvis en centralt placerad lägenhet har en högre hyra än en lägenhet som ligger en längre promenad från närmaste tunnelbanestation, närmaste tågstation eller närmaste busstation. Vill man bo i innerstäderna kan man få betala lite mer för sitt boende än vad de som bor i Rinkeby, Angered och Rosengård gör.

Detta är väl budskapet till dem som Nooshi och Vänsterpartiet påstår sig skydda och hjälpa.

Herr talman! Det tredje gäller miljonprogrammen. En av Sveriges största utmaningar under de kommande åren är utanförskapet. I den senaste upplagan av Utanförskapets karta, från 2012, som Liberalerna var med och startade, uppskattades antalet utanförskapsområden i Sverige till 186. Det finns en stor risk att antalet har vuxit sedan dess.

Min uppväxtort Tynnered i Göteborg klassas av polisen som ett särskilt utsatt område. Varför det? Vad är det som präglar dessa områden i dag? Man kan titta på vad experterna säger. Miljonprogrammen har präglats av att det finns en enda boendeform: hyresrätter. Tack vare Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets politik är de kraftigt överprissatta, jämfört med hur det är i innerstäderna. Det kostar helt enkelt lika mycket att bo där som det kostar att bo i andra områden. Och dessa områden är felbyggda ur trygghetshänseende. Människorna som bor i dessa områden förtjänar också trygghet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

För att få bukt med alla dessa problem behöver vi en bred palett av åtgärder. Jag ska ta upp en inom detta område. En av de viktiga åtgärderna är att främja skapandet av fler ägarlägenheter - och fler hyresrätter och fler bostadsrätter, såklart. Det ska också kunna ske omvandlingar från hyresrätter inom det befintliga beståndet till ägarlägenheter.

En välmående bostadsmarknad kräver en blandning av boendeformer och villor i olika lägen och i olika prisklasser. Det ökar, enligt oss, valfriheten i boendet och kan bidra till att områden blir mer attraktiva. Det är särskilt viktigt i våra förorter, i miljonprogrammen, där utbudet av boendeformer i dag är väldigt ensidigt.

Jag kan nämna ett tydligt exempel. I Tynnered, som jag kommer från och som i dag är ett särskilt utsatt område, har man i vissa delar omvandlat bostäder till bostadsrätter. Och, vet du vad, det är där de absolut mest trygga, mest välmående och mest nöjda Tynneredsborna bor. Det finns alltså en rimlighet i att man har blandade boendeformer och blandade områden.

Herr talman! Liberalernas reformer kommer att bidra till en mer dynamisk bostadsmarknad, där färre fastnar i utanförskap och fler får känna frihetskänslan och stoltheten i att stiga in i sin egen första bostad.


Anf. 15 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 9. Jag glömde att göra det i mitt anförande, så jag gör det nu. Men då kan jag också passa på att ställa en fråga till Robert.

Robert! Hur mycket högre hyror ska folk betala i ditt Sverige?


Anf. 16 Robert Hannah (L)

Herr talman! Människor som bor i förorterna och som du hävdar att du skyddar kommer inte att få betala samma hyror som de som bor i innerstäderna. Det är ärligt talat så att utanförskapet kommer att växa i dessa områden om de inte tillåts konkurrera på något sätt - och det är med hyrorna.

Svaret på din fråga är helt enkelt att vi kommer att ha samma typ av prisutveckling inom den ägda marknaden som vi har i dag, men man kommer att skifta mer. I min värld ska man inte ha några hyreshöjningar i särskilt utsatta områden. Hyrorna ska höjas i innerstäderna. Men det är din politik som gör att människor som har högre inkomster och som bor i innerstäderna och som är äldre har lägre hyror och att förorterna inte får konkurrera med sina priser. Vad är ditt svar på det? Tycker du att det är rättvisa hyror i de svenska förorterna i dag, jämfört med hur det är i innerstäderna? Tycker du att dessa människor - det är oftast arbetarklass - får betala bra hyror jämfört med dem som bor i innerstäderna och som har subventionerade hyror?


Anf. 17 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Robert Hannah är som från en annan värld. Tror du att det finns tomma lägenheter i förorten? Det är åtta års kö till en lägenhet i Alby. Detta betyder att den som betalar absolut mest i den kön, som består av en halv miljon människor, får lägenheten. Det är ditt system.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Jag frågar återigen, eftersom du inte kunde svara tidigare: Hur mycket högre hyror tror du att det blir? Enligt de mätningar som är gjorda skulle mina väljare i Fittja, i Botkyrka, som ligger söder om Stockholm, betala dubbelt så mycket. Det innebär att de knappt kan betala hyran med nuvarande lönenivå.

Sedan vill jag påminna Robert Hannah om att han också vill lagstifta om sänkta löner. Då frågar jag återigen: Hur mycket högre kommer hyrorna att bli när vi har åtta års kö? Och det är den rikaste personen, den som betalar absolut mest, som får lägenheten. Vilka nivåer kommer vi att landa på?


Anf. 18 Robert Hannah (L)

Herr talman! Låt oss vara väldigt tydliga: De som betalar lägst hyror i dag är de som har högre inkomster. Det är dem som ni, med Vänsterpartiets politik, försvarar.

Alla i detta rum och alla i detta hus är fullt medvetna om att vi har bostadsbrist i Sverige. Men hyrorna i de svenska förorterna är överprissatta jämfört med dem i innerstäderna. Så är det - det är ett faktum. Att man betalar 6 000 för en tvåa i Frölunda, en förort till Göteborg, samtidigt som någon annan betalar 6 000 för en tvåa i Haga, i centrala Göteborg, är orättvist. Denna orättvisa vill inte du se.

Låt oss prata om det falska påståendet om sänkta löner! Magdalena Andersson, finansministern, var för en vecka sedan ute och pratade om att vi kan spara 37 miljarder kronor till välfärden om kvinnor med invandrarbakgrund arbetar i samma utsträckning som kvinnor med svensk bakgrund. Skillnaden i arbetslöshet mellan kvinnor som har utländsk bakgrund och kvinnor som har svensk bakgrund är närmare 30 procent. De kommer inte in på arbetsmarknaden.

Du står här, Nooshi Dadgostar, och säger att vi ska sänka lönerna. Nej - vi ska ge jobb till människor som är arbetslösa, så att de har en egen inkomst och kan känna friheten i att ha ett jobb och att ha sina egna pengar i plånboken.

Vi vill skapa en arbetsmarknad där också människor som har kommit hit får en ärlig chans. På detta sparar vi 37 miljarder kronor. Förstår ni vilka ofantliga summor som Magdalena Andersson och Liberalerna vill spara och vill kunna satsa på välfärden?

Det stämmer inte att vi vill sänka lönerna. Vi vill skapa fler jobb genom att öppna upp arbetsmarknaden för fler människor.

(Applåder)


Anf. 19 Lars Eriksson (S)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet.

Det finns starka skäl att värna hyresrätten. Hyresrätten möjliggör ett bra boende för den som inte vill skuldsätta sig eller oroa sig för ränteläget eller amorteringar.

Hyresrätten erbjuder ett flexibelt boende för den som snabbt vill kunna ta den där utbildningen eller jobbet på den där orten utan att behöva köpa sig en bostad. Det är ett långsiktigt boende och ett tryggt boende.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Bostadsbyggandet ligger i dag på en hög nivå. Man kan tycka att den är för låg, men det är ändå en hög nivå - högre än på många år. Detta är bra, för hyresrätten är en viktig upplåtelseform. Bostadsbyggandet totalt sett ligger nästan på rekordhöga nivåer, även om det är svårt att tro när man lyssnar på en del av debatten.

Möjligheterna att kunna efterfråga ett hyreskontrakt är i dag goda. Över 250 000 fler människor har under mandatperioden fått ett arbete att gå till och en lön att kunna betala hyran med. Andelen tillsvidareanställningar har ökat.

Vi tror på en lönebildning för höjda löner. Vi tror att det är så Sverige kan konkurrera. Det ska också vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla dessa bitar är viktiga för att man ska klara av att bära ett hyreskontrakt.

Herr talman! I betänkandet redovisas ett stort antal pågående arbeten inom Regeringskansliet, uppdelade på utdelade uppdrag till myndigheter och utredningar. Detta arbete har denna regering, precis som den föregående regeringen, lagt ned en del tid på.

I betänkandet tar vi ställning för ett hyressättningssystem med ett bruksvärdessystem som möjliggör för hushåll att bo i hela stan, eller i hela kommunen, även i områden som kan anses vara mer attraktiva än andra.

Regeringen tillsatte utredningen om hyressättning vid nyproduktion, vars uppdrag var att se över den nuvarande modellen för hyressättning vid nyproduktion av hyresrätter. Utredningen har föreslagit åtgärder i syfte att skapa bättre förutsättningar för att bygga hyresrätter i områden med bostadsbrist. Detta bereds nu inom Regeringskansliet.

Boverket har fått i uppdrag att följa utvecklingen på andrahandsmarknaden. Boverket ska lämna förslag på hur en återkommande uppföljning ska genomföras för att man ska kunna följa utvecklingen över tid.

Hyresgästutredningen har även lämnat förslag om att privatuthyrningslagen ska upphävas, att särbestämmelsen om hyressättning ska tas in i hyreslagen samt att hyresgäster ska få möjlighet att vända sig till hyresnämnden för att begära in återbetalning av hyra. Yttranden över utredningen har nyligen inkommit, och det hela bereds inom Regeringskansliet.

Herr talman! Under sex år har jag följt debatten om hyresrätten i utskottet. Vid varje debatt har frågan om marknadshyror kommit upp. Företrädare för Alliansen har bedyrat att de inte förespråkar några marknadshyror.

Men håller det verkligen längre? På sin stämma fattade Moderaterna nyligen beslut om att man vill införa en friare hyressättning i hela bostadsbeståndet. I klartext betyder detta att man vill införa marknadshyror, trots att det gång efter annan har belagts att det är en dålig idé, som leder till högre hyror men inte till fler bostäder.

I en rapport som Sabo tog fram förra året, med hjälp av konsultföretaget Tyréns, kom man fram till att den främsta orsaken till otillräcklig nyproduktion av hyresrätter inte är brist på fri hyressättning utan begränsad byggkonkurrens och höga byggkostnader. Ett införande av marknadshyror skulle, enligt rapporten, leda till att en stor andel av hushållen kan räkna med hyreshöjningar och att fler skulle behöva bostadsbidrag.

Att marknadshyror skulle leda till högre boendekostnader för de flesta hyresgäster bekräftades också av Finanspolitiska rådets rapport för 2017. Den visade att särskilt ensamhushåll och ensamstående föräldrar kan räkna med hyreshöjningar på tusentals kronor i månaden om denna typ av förslag skulle bli verklighet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Även konsultföretaget Ramböll utredde 2015 frågan om marknadshyror i Stockholms län och kom fram till att ett avskaffande av dagens hyressystem skulle ge en samhällsekonomisk kostnad på minst 2 miljarder kronor per år bara i Stockholmsregionen. Totalt skulle hyresgästernas betalning till fastighetsägarna i länet öka med över 17 miljarder kronor per år. Det skulle få negativa effekter för svensk ekonomi när hushållens köpkraft och konsumtion minskar. Detta är en utomordentligt allvarlig fråga om det här också skulle bli en ny regerings politik.

Vi anser i dagsläget att det inte finns skäl att ändra den hyressättningsmodell som vi har. Det måste finnas långsiktighet, trygghet och förutsägbarhet också för den som hyr en bostad. Men för att säkra hyressättningssystemet på sikt krävs ett arbete med att fortsätta att utveckla hyresrätten som en modern, tillgänglig boendeform som passar i livets olika skeden.

(Applåder)


Anf. 20 Emma Hult (MP)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet.

Fri eller friare - det är tydligen det som är frågan, i alla fall om vi läser de borgerliga partiernas reservationer i början av detta betänkande.

Bostadsbristen är ett faktum. Den är ett växande problem, vars orsak är att vi under alltför lång tid har byggt alltför lite. Den nuvarande regeringen, med bostadsminister Peter Eriksson i spetsen, tar ansvar för detta och ser till att det nu byggs mer i Sverige än vad det har gjorts sedan miljonprogrammets dagar.

Under 2017 påbörjades 64 000 nya bostäder. Av dem var ca 48 000 i flerbostadshus. Av dessa har ca 10 000 byggts med rimliga hyror tack vare regeringens investeringsstöd.

Vi befinner oss mitt i vår tids största samhällsbygge. Vilket samhälle vill vi ha, och vilket samhälle behöver vi då bygga? Det som vi bygger i dag ska fungera bra också om 100 år. Vi behöver ta hänsyn till klimatförändringar och havsnivåhöjningar och se till att vi bygger ihop, och inte isär, det Sverige vi vill ha.

Herr talman! Vilket samhälle vill vi då ha? För Miljöpartiet är det självklart. Vi vill ha ett hållbart samhälle, ett samhälle där rätten till tak över huvudet också efterlevs. Vi behöver ett hållbart samhälle såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt, och för det sistnämnda är det mångfalden som är grundläggande för att skapa ett hållbart samhälle. Vi behöver ett samhälle med en blandning av människor med olika bakgrund, inkomstnivåer och drömmar och, kopplat till dagens debatt om hyresrätt, ett blandat bostadsutbud.

Vi behöver en mångfald i bostadsbeståndet, en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter, radhus, villor, kooperativa hyresrätter, kollektiv, generationsboenden, bygg- och bogemenskaper och gärna nya, innovativa lösningar och olika upplåtelseformer som tillgodoser hur hen vill bo. För att skapa ett blandat bostadsbestånd tror vi på förtätning av redan ianspråktagen mark, att till exempel bygga radhus i bostadsrättsform i befintliga hyreshusområden eller varför inte flerbostadshus i de klassiska villamattornas rike?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Vi behöver underlätta för människor att flytta inom sitt bostadsområde eller sin stadsdel och då med nya upplåtelseformer. Med förtätning av redan ianspråktagen mark nyttjar vi dessutom marken på bästa sätt. Med en förtätning av befintliga områden skapar vi mångfald och motverkar segregation. Mångfald är nyckeln till framtidens hållbara samhälle - mångfald av både upplåtelseformer och människor.

Herr talman! En utmaning som vi har just nu, som jag tror att vi är helt överens om i denna kammare, är att vi måste se till att den byggtakt vi har uppnått bibehålls. Vi behöver under flera år framöver bygga i kapp det underskott av bostäder som under en lång tid har vuxit fram. Men för det behövs den politiska viljan, troligtvis blocköverskridande samtal och inte det vi har fått bevittna i kammaren hittills i dag, som mest har varit tjafs - tjafs om saker som inte skapar de långsiktiga spelreglerna för branschen.

Vi behöver nyttja det befintliga beståndet bättre. Svenskarna är en av de befolkningar i världen som har flest kvadratmeter bostadsyta per person. Samtidigt ökar trångboddheten i vårt samhälle. Vi som har någonstans att bo bor väldigt stort, samtidigt som de som saknar eget kontrakt bor allt mindre.

Att nyttja det befintliga beståndet bättre handlar dels om att skapa incitament för att vi ska dela mer, bo tillsammans eller dela vissa ytor i en bostad, dels om att skapa bättre förutsättningar för andrahandsupplåtelser av bostäder. Det är lätt att prata om att det ska vara enklare att hyra ut. I den debatten glöms ofta hyresgästen bort.

Det är inte bara för den som hyr ut som vi ska förbättra. I varje lägenhet bor det människor, och situationen för dem behöver också förbättras - individer vars trygghet jag faktiskt bryr mig om.

Regeringen har dels uppdragit åt Statskontoret att komma med förslag om att förbättra och underlätta privatuthyrning, dels tillsatt en utredning om att stärka hyresgästens ställning. Vi behöver se till att fler vill hyra ut sin bostad, eller en del av sin bostad, och att det sker på ett sätt som är tryggt även för hyresgästen.

Samtidigt som vi behöver bygga mer behöver vi också se till att byggsektorns klimatpåverkan minskar. Vi måste se till att den grupp som i dag står utanför bostadsmarknaden får komma in på den, och det behöver byggas fler hyresrätter med rimliga hyror.

Däremot får vi inte falla i fällan att bygga med sämre kvalitet för att sänka kostnaden. Allt det som byggs i dag ska byggas bra. För att klara den klimatutmaning vi står inför behöver det vi bygger i dag byggas hållbart så att det kan stå kvar om hundra år.

Herr talman! De människor som i dag står utanför bostadsmarknaden behöver släppas in. Det handlar främst om unga, studenter och nyanlända. Vi ska motverka ökad segregation och bryta det flergenerationsutanförskap som är verklighet i ett flertal av landets kommuner.

Medan Alliansen uppenbart internt bråkar om ifall de vill införa fri eller friare hyressättning för att gynna fastighetsägare väljer jag, mitt parti och den rödgröna regeringen att försöka lösa situationen för dem som står utan en bostad: studenter, unga, nyanlända och barn. Vi behöver lösa situationen för människor som, precis som vi, har rätt till tak över huvudet. Det handlar inte om fri eller friare hyressättning. Det handlar om frihet och framtidstro för individen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

(Applåder)


Anf. 21 Robert Hannah (L)

Herr talman! Jag har en mer generell fråga som jag vill ställa till Emma.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna använder här i kammaren, och refererar till, en rapport som är skriven av Ramböll. Man kallar den en oberoende rapport av en oberoende konsult. Det råkar bara vara en beställningsprodukt från Hyresgästföreningen, som sedan gick och rekryterade sin chefsekonom från samma företag, alltså Ramböll. Kan man då kalla det för en oberoende utredning av oberoende konsulter? Dessutom analyseras inte hela hyresmarknaden, bara kostnader och inte intäkter, bland annat.

Min fråga till Emma Hult är: Är det Ramböll som ska vara guden som man ska utgå från när det handlar om att analysera den svenska bostadsmarknaden eller är det EU-kommissionen, Riksrevisionen, Världsbanken, OECD och andra internationella och nationella institut som är till för att titta på kostnader och hur bostadsmarknaden fungerar eller inte?


Anf. 22 Emma Hult (MP)

Herr talman! När det gäller om det är en oberoende rapport eller inte brukar Robert Hannah och hans borgerliga kamrater ibland vifta med rapporter framtagna av andra organisationer som Fastighetsägarna, som man då påstår är oberoende.

Jag tror att vi behöver titta brett på det här och att vi är ganska överens om att utbudet inte ökar automatiskt om man höjer priset på en vara som det är brist på.


Anf. 23 Robert Hannah (L)

Herr talman! Frågan var egentligen inte superriktad mot Emma Hult. Men jag tycker ändå att det är rimligt och vettigt att riksdagsledamöter som kommer till kammaren inte använder sig av rapporter, där det refereras till kostnader och sägs att världen kommer att gå under, som inte ens skulle bli godkända på ett universitet. Det är viktigt att vi från riksdagspartier som seriösa politiker använder oss av fristående organisationer, som EU-kommissionen, OECD, Riksrevisionen och Världsbanken, när vi analyserar den svenska hyresmarknaden. Vi ska inte använda oss av partsinlagor som är beställningsvaror av en part på bostadsmarknaden, som sedan rekryterar sin chefsekonom från samma företag.

Jag tycker att det ska vara rim och reson när vi hänvisar till statistik.


Anf. 24 Emma Hult (MP)

Herr talman! Det var ju tråkigt att Robert Hannah inte hade någon fråga till mig utan ställde en fråga till mina kollegor på den rödgröna sidan. Jag hade önskat att jag i replikskiftet hade kunnat svara på frågor om något av det som jag diskuterade i talarstolen.

Jag kan konstatera att det finns många viljor i de här frågorna. Liberalerna har skrivit en reservation som jag hade hoppats att Liberalerna skulle nämna, vilket Robert Hannah inte gjorde i sitt anförande.

Robert Hannah refererar till en utredning som regeringen har tillsatt, som har fått till resultat hur vi ska stärka hyresgästens ställning och hur vi kan gå vidare med utredningens förslag. Jag hade mycket hellre stått här och diskuterat hur vi ska stärka hyresgästens ställning än att ta ansvar för vad mina kollegor har sagt tidigare i debatten.


Anf. 25 Mats Green (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag har jättestor respekt för Emma Hults engagemang i bostadspolitiken. Jag känner henne som en engagerad och kompetent bostadspolitiker.

Jag kan dock tycka att det är beklagligt att det statsråd som du står här och försvarar överallt lyser med sin frånvaro och sin passivitet. Det är helt oacceptabelt, förutom det faktum att det är helt ohållbart med tanke på hur bostadssituationen ser ut i alla delar av Sverige i dag. Men nog sagt om detta.

Jag kan också konstatera att det är anmärkningsvärt, för att uttrycka det milt, att trots den värsta bostadskrisen på 50-60 år har ingen regering på flera decennier gjort så lite för att öka bostadsbyggandet som den nuvarande. Det är helt oacceptabelt. Jag vet också vilken frustration det andra regeringspartiet, Socialdemokraterna, känner över detta. Då vill jag bara säga till dem: Det är ni som leder den här regeringen och som då har ett ansvar att agera.

Vi har haft bostadspolitiska överläggningar. De havererade på grund av att man från regeringshåll satt kvar med alla sina heliga kor i bostadspolitiken. Och inget parti, inte mitt heller, har råd att sitta kvar med alla heliga kor i bostadspolitiken, med tanke på hur situationen ser ut.

Är Miljöpartiet, eventuellt som oppositionsparti efter nästa val, berett att sätta sig i breda bostadspolitiska överläggningar för att komma överens om hur vi kan göra så mycket som möjligt, inte så lite som möjligt, för att lösa Sveriges bostadskris?


Anf. 26 Emma Hult (MP)

Herr talman! Det var mest påståenden från Mats Green, men på slutet kom det i alla fall en fråga.

Jag tycker att vi har varit ganska tydliga med att vi gärna hade sett att de bostadspolitiska samtal som fördes hade fortsatt så att ett mål kunde nås. Mats Green var inte med i dem men kommer kanske att vara med om det kommer nya.

Vi behöver långsiktiga spelregler här, och då behöver vi vara många som enas om den politik vi går fram med. Så ja, Miljöpartiet är absolut berett på att sätta sig ned igen. Men då behöver nog Mats Green och hans parti våga lyfta upp de frågor som är jobbiga för Moderaterna.

Låt mig bemöta det Mats Green påstår om bostadsminister Peter Erikssons frånvaro och passivitet. Läser du inte tidningen på morgonen, Mats? Tittar du inte på nyheterna på dagarna? Följer du inte debatten? Har du någon aning om vad Peter Eriksson gör i dag? Om du vet det får du gärna berätta det för mig, för det vet jag - och det har också varit en medial grej i dag.

Jag skulle inte påstå att bostadsministern är vare sig frånvarande eller passiv. Däremot skulle jag önska att Mats Green och hans kollegor runt om i Kommunsverige blev lite mer engagerade och mindre passiva i bostadsdebatten och inte satte sig på tvären när det gäller att bygga hyresrätter eller skapa boendeformer för andra grupper än dem som tjänar mest.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hyresrätt

(Applåder)


Anf. 27 Mats Green (M)

Herr talman! Jag får erkänna att jag inte vet vad bostadsministern gör i dag. Jag tittar nämligen bara på det enda som spelar någon roll, alltså vad han lägger fram för verkliga och riktiga förslag för att göra det lättare att bygga i Sverige, och här har han inget att komma med. I stället har bostadsministern en presskonferens på en balkong med en släkting till en miljöpartistisk riksdagsledamot, vilket vi kunde se för två veckor sedan.

Det vi tittar på i den parlamentariska församlingen är vad regeringen lägger fram för viktiga förslag för att öka bostadsbyggandet i Sverige, och här ser vi ingenting.

Återigen: Trots den värsta bostadskrisen på nästan 60 år har ingen regering på flera decennier lagt fram så få förslag för att öka byggandet i Sverige. Det är inte bara ohållbart utan fullständigt oacceptabelt eftersom man sviker de människor som står längst från bostadsmarknaden.

Jag tackar för det klargörande och den utfästelse som Emma Hult gjorde om att de efter nästa val är beredda att slakta de heliga korna. Det säger Emma att Moderaterna också behöver göra, och det håller jag med om. Jag har ett tydligt mandat att ha allt uppe på bordet, men då måste vi ha överläggningar som går ut på att göra så mycket som möjligt för att öka bostadsbyggandet, inte så lite som möjligt.


Anf. 28 Emma Hult (MP)

Herr talman! Har Mats Green missat att det byggs mer i Sverige i dag än vad det har gjort på väldigt länge? Har Mats Green missat att regeringen satsar 6 miljarder i sin budget för att få fram hyresrätter med lägre hyror för den grupp som Mats Green uppenbart inte har ett enda förslag på hur det ska skapas bostäder för?

Jag vill passa på att lyfta fram den fantastiska, gröna reform som Peter Eriksson gjorde reklam för häromveckan. Det handlar om att ta bort bygglovskravet för solenergianläggningar. Men i stället för att säga vad det var för förslag raljerade Mats om var presentationen gjordes. Det är inte rätt; det är väl politik vi ska tala om.

Det byggs mer i dag, Mats Green. Jag har med mig en bra rapport som du kan få läsa. Jag har uppmanat dig förut att göra det, men i dag skrev jag ut den eftersom du uppenbart inte läst om regeringens 22 steg för fler bostäder i Sverige i dag. Låt mig överlämna den innan vi går härifrån.

Vad gör då Peter Eriksson i dag? Jo, han är tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Byggnads. Det är den 8 mars i dag, den internationella kvinnodagen, och i dag går regeringen ut med ett mål om att det ska bli fler kvinnor i byggbranschen. Det är oerhört viktigt, och som kvinna i byggbranschen är jag stolt över att regeringen uttalar detta och har fått med sig byggbranschen på detta mål.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 10.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-03-08
Förslagspunkter: 21, Acklamationer: 17, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Det grundläggande hyressättningssystemet
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:1282 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

  2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 25 och 26,

  2016/17:2515 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD),

  2016/17:2516 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 3,

  2016/17:2721 av Erik Bengtzboe (M),

  2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 2,

  2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

  2016/17:3328 av Sofia Fölster (M),

  2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 36,

  2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 26,

  2017/18:1919 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg (båda M) yrkande 1,

  2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 4,

  2017/18:2297 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD),

  2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 33 och 34,

  2017/18:2620 av Yilmaz Kerimo (S),

  2017/18:2972 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1 och 2,

  2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 23,

  2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

  2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 41 och 45,

  2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 38 och

  2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 23.
  • Reservation 1 (M)
  • Reservation 2 (C, L, KD)
  • Reservation 3 (V)
  2. Presumtionshyror
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:2516 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 4,

  2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 3,

  2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 31 och 33-35,

  2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 5 och

  2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 24.
  • Reservation 4 (C)
  • Reservation 5 (KD)
  3. Förbättrings- och ändringsarbeten
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:651 av Nina Lundström (L),

  2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 och

  2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17.
  • Reservation 6 (V)
  • Reservation 7 (L)
  4. Andrahandsupplåtelser, privatuthyrning m.m.
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:1501 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 4,

  2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 24,

  2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 7,

  2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 7-9,

  2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 22,

  2017/18:374 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 3,

  2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 2,

  2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 30,

  2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 39,

  2017/18:3169 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 4,

  2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 26 och 29 samt

  2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 14, 20 och 22.
  • Reservation 8 (M, C, L, KD)
  • Reservation 9 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (M, C, L, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1010012
  M071012
  SD330012
  MP18007
  C01804
  V00174
  L01603
  KD01402
  -1004
  Totalt1531191760
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Abrahamsson, MariaMNejsakfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaLNejsakfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMNejsakfråganStockholms kommun
  Ahl, JeffSDFrånvarandesakfråganHallands län
  Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ali, AmneSJasakfråganStockholms kommun
  Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, ErikMNejsakfråganStockholms län
  Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMNejsakfråganKalmar län
  Andersson, Jan RMNejsakfråganKalmar län
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVAvstårsakfråganGävleborgs län
  Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Arkelsten, SofiaMNejsakfråganStockholms kommun
  Arnholm, MariaLNejsakfråganStockholms län
  Ask, BeatriceMNejsakfråganStockholms kommun
  Asplund, LenaMNejsakfråganVästernorrlands län
  Avsan, AntiMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
  Bali, HanifMNejsakfråganStockholms län
  Beckman, LarsMNejsakfråganGävleborgs län
  Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganStockholms kommun
  Bengtsson, FinnMNejsakfråganÖstergötlands län
  Bengtzboe, ErikMNejsakfråganSödermanlands län
  Bergheden, StenMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Bieler, PaulaSDFrånvarandesakfråganKalmar län
  Billström, TobiasMNejsakfråganMalmö kommun
  Bjälkö, Sara-LenaSDJasakfråganÖrebro län
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björklund, JanLNejsakfråganStockholms län
  Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Bouveng, HelenaMNejsakfråganJönköpings län
  Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bylund, LinusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Bäckström, DanielCNejsakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganVästernorrlands län
  Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
  Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlson, AndreasKDNejsakfråganJönköpings län
  Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
  Carlsson, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaLNejsakfråganJönköpings län
  Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
  Cederbratt, MikaelMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMNejsakfråganStockholms kommun
  Christensson, FredrikCNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Dadgostar, NooshiVAvstårsakfråganStockholms län
  Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
  Damm, SofiaKDNejsakfråganSkåne läns södra
  Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Delis, SotirisMNejsakfråganJönköpings län
  Demir, HamzaVAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
  Dioukarev, DennisSDJasakfråganJönköpings län
  Drougge, IdaMNejsakfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Ekeroth, KentSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Ekerum, PetraSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
  Eliasson, BengtLNejsakfråganHallands län
  Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
  Engblom, AnnickaMNejsakfråganBlekinge län
  Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
  Enström, KarinMNejsakfråganStockholms län
  Ericson, JanMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
  Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
  Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
  Eriksson, FredrikSDJasakfråganSkåne läns södra
  Erlandsson, EskilCNejsakfråganKronobergs län
  Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
  Esbati, AliVAvstårsakfråganStockholms län
  Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
  Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Felten, OlleSDJasakfråganSödermanlands län
  Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
  Filper, RunarSDJasakfråganÖstergötlands län
  Finnborg, ThomasMNejsakfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMNejsakfråganSödermanlands län
  Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JohanMNejsakfråganStockholms kommun
  Forssmed, JakobKDNejsakfråganStockholms län
  Fransson, JosefSDJasakfråganUppsala län
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  Fölster, SofiaMNejsakfråganStockholms län
  Gamov, Pavel-FrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
  Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
  Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
  Haddad, RogerLNejsakfråganVästmanlands län
  Hagwall, Anna-FrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
  Halef, RobertKDNejsakfråganStockholms län
  Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMNejsakfråganNorrbottens län
  Hannah, RobertLNejsakfråganGöteborgs kommun
  Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
  Hedin, JohanCNejsakfråganStockholms kommun
  Hedlund, RogerSDJasakfråganStockholms län
  Helander, PeterCNejsakfråganDalarnas län
  Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmaKDNejsakfråganStockholms län
  Hjälmered, LarsMNejsakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSJasakfråganHallands län
  Holm, JensVAvstårsakfråganStockholms kommun
  Holm Barenfeld, ChristianMFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hult, EmmaMPFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Hultberg, JohanMNejsakfråganKronobergs län
  Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
  Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVAvstårsakfråganVästernorrlands län
  Hökmark, IsabellaMNejsakfråganStockholms län
  Jacobsson Gjörtler, JonasMNejsakfråganSkåne läns västra
  Jakobsson, StefanSDJasakfråganVästmanlands län
  Jallow, MomodouVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
  Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
  Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, OlaCNejsakfråganHallands län
  Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Johnsson Fornarve, LottaVAvstårsakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Jonson, PålMNejsakfråganVärmlands län
  Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, JohannaCNejsakfråganStockholms kommun
  Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Kakabaveh, AminehVAvstårsakfråganStockholms kommun
  Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, MajVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
  Karlsson, HeidiSDJasakfråganMalmö kommun
  Karlsson, MattiasSDJasakfråganVärmlands län
  Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, UlrikaMNejsakfråganUppsala län
  Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
  Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMNejsakfråganStockholms län
  Kinnunen, MartinSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Klackenberg, DagMNejsakfråganStockholms kommun
  Klarberg, PerSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Knutsson, ElisabetMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
  Källström, EmilCNejsakfråganVästernorrlands län
  Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
  Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
  Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
  Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Lavesson, OlofMNejsakfråganMalmö kommun
  Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
  Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
  Lindahl, HelenaCNejsakfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
  Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
  Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
  Lindvall, DavidSJasakfråganGotlands län
  Ling, RasmusMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Lodenius, PerCNejsakfråganStockholms län
  Lohman, EvaMNejsakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCNejsakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
  Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
  Lundström, NinaLNejsakfråganStockholms kommun
  Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
  Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Lööf, AnnieCNejsakfråganJönköpings län
  Magnusson, CeciliaMNejsakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikLNejsakfråganStockholms kommun
  Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
  Malmberg, BettyMNejsakfråganÖstergötlands län
  Malmer Stenergard, MariaMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
  Marttinen, AdamSDJasakfråganStockholms kommun
  Millard, JonasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Modig, AronKDNejsakfråganGöteborgs kommun
  Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
  Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
  Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, JennieSFrånvarandesakfråganHallands län
  Nilsson, KerstinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, StefanMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Nissinen, JohanSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Nohrén, EmmaMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Nordell, Lars-AxelKDNejsakfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMNejsakfråganSkåne läns södra
  Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
  Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Norlén, AndreasMNejsakfråganÖstergötlands län
  Nylander, ChristerLNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
  Obminska, MartaMNejsakfråganUppsala län
  Ohlsson, BirgittaLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Olsson, LottaMNejsakfråganÖrebro län
  Olsson, MarieSJasakfråganDalarnas län
  Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MagnusKDNejsakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
  Ottoson, ErikMNejsakfråganStockholms län
  Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
  Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
  Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
  Persson, MatsLNejsakfråganSkåne läns södra
  Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
  Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
  Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
  Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
  Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
  Pettersson, GöranMNejsakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Plass, MariaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Posio Nilsson, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
  Püss, LarsMNejsakfråganHallands län
  Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMNejsakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDJasakfråganKronobergs län
  Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
  Reslow, Patrick-JasakfråganMalmö kommun
  Riazat, DanielVAvstårsakfråganDalarnas län
  Richtoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Riedl, EdwardMNejsakfråganVästerbottens län
  Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
  Rosencrantz, JessicaMNejsakfråganStockholms kommun
  Roswall, JessikaMNejsakfråganUppsala län
  Rothenberg, HansMNejsakfråganGöteborgs kommun
  Rågsjö, KarinVAvstårsakfråganStockholms kommun
  Rönnmark, Marie-LouiseSJasakfråganVästerbottens län
  Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
  Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
  Schulte, FredrikMNejsakfråganStockholms län
  Sjöstedt, OscarSDJasakfråganSödermanlands län
  Sjöstedt, JonasVAvstårsakfråganVästerbottens län
  Skalberg Karlsson, JesperMNejsakfråganGotlands län
  Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganHallands län
  Skånberg, TuveKDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Slottner, ErikKDNejsakfråganStockholms kommun
  Snecker, LindaVAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Stenkvist, RobertSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Stockhaus, MariaMNejsakfråganStockholms län
  Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
  Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
  Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganStockholms län
  Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
  Sundin, CassandraSDJasakfråganÖstergötlands län
  Sundin, MathiasLNejsakfråganÖstergötlands län
  Sundén Andersson, LisbethMNejsakfråganGöteborgs kommun
  Svantesson, ElisabethMNejsakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svenneling, HåkanVAvstårsakfråganVärmlands län
  Svensson, MichaelMNejsakfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
  Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
  Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVAvstårsakfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDNejsakfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganDalarnas län
  Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Söder, LarryKDNejsakfråganHallands län
  Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
  Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMNejsakfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Tobé, TomasMNejsakfråganGävleborgs län
  Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
  Tsouplaki, VasilikiVAvstårsakfråganVästmanlands län
  Tysklind, LarsLNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
  Utbult, RolandKDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
  Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCNejsakfråganGävleborgs län
  Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallrup, EmmaVAvstårsakfråganUppsala län
  Waltersson Grönvall, CamillaMNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Warborn, JörgenMNejsakfråganHallands län
  Weimer, MariaLNejsakfråganUppsala län
  Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
  Widegren, CeciliaMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanLNejsakfråganMalmö kommun
  Wiechel, MarkusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
  Wigh, Hanna-FrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Wiklander, TonySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Wykman, NiklasMNejsakfråganStockholms län
  Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Zander, SolveigCNejsakfråganUppsala län
  Åberg, BorianaMNejsakfråganSkåne läns södra
  Åfeldt, JennieSDJasakfråganMalmö kommun
  Åkerlund, JonasSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Åkesson, AnetteMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMNejsakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCNejsakfråganJämtlands län
  Örnebjär, ChristinaLNejsakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Östberg, ChristinaSDJasakfråganKalmar län
  Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  5. Deposition i hyresförhållanden
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

  2017/18:2600 av Gustaf Lantz (S),

  2017/18:2672 av Gustaf Lantz (S) och

  2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19.
  • Reservation 10 (L)
  6. Hyresstatistik och hyresrättsregister
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:2862 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 2,

  2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

  2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 37,

  2017/18:3343 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 2,

  2017/18:3453 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2 samt

  2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 42 och 46.
  • Reservation 11 (M, C, L, KD)
  7. Till- och frånval
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:2862 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1,

  2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

  2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 32,

  2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 33 och 34,

  2017/18:3343 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 1,

  2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 18 och

  2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 44.
  • Reservation 12 (M, C, L, KD)
  8. Rivningskontrakt
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 och

  2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 26.
  • Reservation 13 (V)
  9. Bristande fastighetsförvaltning och underhåll
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 17-19 och 21,

  2016/17:2711 av Thomas Strand och Peter Persson (båda S) i denna del,

  2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 23-25 och 27 samt

  2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15.
  • Reservation 14 (V)
  • Reservation 15 (L)
  10. Olovlig handel med svarta hyreskontrakt
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:2711 av Thomas Strand och Peter Persson (båda S) i denna del,

  2017/18:616 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S) och

  2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 36.
  • Reservation 16 (L)
  11. Bostadshyresgästens besittningsskydd
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:1087 av Gustaf Lantz (S),

  2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 29 och

  2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 35.
  • Reservation 17 (M)
  • Reservation 18 (V)
  12. Trångboddhet
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:3351 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 2 och

  2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 4.
  • Reservation 19 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 19 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1010012
  M710012
  SD033012
  MP19006
  C18004
  V17004
  L16003
  KD14002
  -0104
  Totalt25634059
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
  Ahl, JeffSDFrånvarandesakfråganHallands län
  Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ali, AmneSJasakfråganStockholms kommun
  Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
  Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
  Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
  Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
  Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
  Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
  Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
  Avsan, AntiMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganStockholms kommun
  Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
  Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Bieler, PaulaSDFrånvarandesakfråganKalmar län
  Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
  Bjälkö, Sara-LenaSDNejsakfråganÖrebro län
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björklund, JanLJasakfråganStockholms län
  Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bylund, LinusSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganVästernorrlands län
  Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
  Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
  Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
  Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaLJasakfråganJönköpings län
  Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
  Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
  Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
  Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
  Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
  Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
  Demir, HamzaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
  Dioukarev, DennisSDNejsakfråganJönköpings län
  Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Ekeroth, KentSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Ekerum, PetraSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
  Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
  Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
  Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
  Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
  Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
  Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
  Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
  Eriksson, FredrikSDNejsakfråganSkåne läns södra
  Erlandsson, EskilCJasakfråganKronobergs län
  Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
  Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
  Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
  Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Felten, OlleSDNejsakfråganSödermanlands län
  Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
  Filper, RunarSDNejsakfråganÖstergötlands län
  Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
  Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
  Fransson, JosefSDNejsakfråganUppsala län
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
  Gamov, Pavel-FrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
  Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
  Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
  Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
  Hagwall, Anna-FrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
  Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
  Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
  Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
  Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
  Hedlund, RogerSDNejsakfråganStockholms län
  Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
  Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSJasakfråganHallands län
  Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
  Holm Barenfeld, ChristianMFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
  Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
  Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
  Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
  Hökmark, IsabellaMJasakfråganStockholms län
  Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
  Jakobsson, StefanSDNejsakfråganVästmanlands län
  Jallow, MomodouVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
  Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
  Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
  Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
  Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
  Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
  Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
  Karlsson, HeidiSDNejsakfråganMalmö kommun
  Karlsson, MattiasSDNejsakfråganVärmlands län
  Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
  Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
  Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
  Kinnunen, MartinSDNejsakfråganGöteborgs kommun
  Klackenberg, DagMJasakfråganStockholms kommun
  Klarberg, PerSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Knutsson, ElisabetMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
  Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
  Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
  Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
  Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
  Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
  Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
  Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
  Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
  Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
  Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
  Lindvall, DavidSJasakfråganGotlands län
  Ling, RasmusMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
  Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
  Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
  Lundström, NinaLJasakfråganStockholms kommun
  Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
  Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Lööf, AnnieCJasakfråganJönköpings län
  Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
  Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
  Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
  Marttinen, AdamSDNejsakfråganStockholms kommun
  Millard, JonasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
  Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
  Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, JennieSFrånvarandesakfråganHallands län
  Nilsson, KerstinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, StefanMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Nissinen, JohanSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Nohrén, EmmaMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
  Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
  Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
  Obminska, MartaMJasakfråganUppsala län
  Ohlsson, BirgittaLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
  Olsson, MarieSJasakfråganDalarnas län
  Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
  Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
  Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
  Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
  Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
  Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
  Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
  Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
  Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
  Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
  Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
  Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Posio Nilsson, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
  Püss, LarsMJasakfråganHallands län
  Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDNejsakfråganKronobergs län
  Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
  Reslow, Patrick-NejsakfråganMalmö kommun
  Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
  Richtoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
  Rönnmark, Marie-LouiseSJasakfråganVästerbottens län
  Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
  Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
  Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Sjöstedt, OscarSDNejsakfråganSödermanlands län
  Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
  Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
  Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganHallands län
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Slottner, ErikKDJasakfråganStockholms kommun
  Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
  Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Stenkvist, RobertSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
  Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
  Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
  Ståhl, JimmySDNejsakfråganGöteborgs kommun
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganStockholms län
  Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
  Sundin, CassandraSDNejsakfråganÖstergötlands län
  Sundin, MathiasLJasakfråganÖstergötlands län
  Sundén Andersson, LisbethMJasakfråganGöteborgs kommun
  Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
  Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
  Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
  Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganDalarnas län
  Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
  Söder, BjörnSDNejsakfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
  Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
  Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
  Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
  Tysklind, LarsLJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
  Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
  Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
  Weimer, MariaLJasakfråganUppsala län
  Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
  Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
  Wiechel, MarkusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
  Wigh, Hanna-FrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Wiklander, TonySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
  Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
  Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
  Åfeldt, JennieSDNejsakfråganMalmö kommun
  Åkerlund, JonasSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Åkesson, AnetteMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
  Örnebjär, ChristinaLJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Östberg, ChristinaSDNejsakfråganKalmar län
  Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  13. Tobaksrökning
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3026 av Stefan Nilsson (MP) yrkandena 1 och 2.
  14. Lokalhyresgästens besittningsskydd
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:997 av Emanuel Öz (S) och

  2017/18:1077 av Emanuel Öz (S).
  15. Yrkesmässig förmedling av hyreskontrakt
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:1241 av Margareta Cederfelt (M) och

  2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 32.
  • Reservation 20 (M)
  16. Partiella hyreskontrakt
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 49.
  • Reservation 21 (KD)
  17. Främjande av kooperativ hyresrätt
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S).
  18. Bostadsrättsregister
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15,

  2017/18:74 av Markus Wiechel (SD) yrkande 8 och

  2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23.
  • Reservation 22 (L)
  19. Ombildning till bostadsrätt
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:1736 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8, 15 och 16 samt

  2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12, 21 och 22.
  • Reservation 23 (V)
  20. Bostadsrättslagen m.m.
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2017/18:666 av Yilmaz Kerimo (S),

  2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD) yrkande 1,

  2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 31,

  2017/18:2365 av Boriana Åberg (M) och

  2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 9.
  • Reservation 24 (SD)
  • Reservation 25 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 24 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1010012
  M710012
  SD033012
  MP19006
  C18004
  V00165
  L16003
  KD14002
  -0104
  Totalt239341660
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
  Ahl, JeffSDFrånvarandesakfråganHallands län
  Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ali, AmneSJasakfråganStockholms kommun
  Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
  Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
  Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
  Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
  Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
  Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
  Avsan, AntiMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganStockholms kommun
  Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
  Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Bieler, PaulaSDFrånvarandesakfråganKalmar län
  Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
  Bjälkö, Sara-LenaSDNejsakfråganÖrebro län
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björklund, JanLJasakfråganStockholms län
  Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bylund, LinusSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganVästernorrlands län
  Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
  Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
  Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
  Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaLJasakfråganJönköpings län
  Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
  Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
  Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Dadgostar, NooshiVAvstårsakfråganStockholms län
  Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
  Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
  Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
  Demir, HamzaVAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
  Dioukarev, DennisSDNejsakfråganJönköpings län
  Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Ekeroth, KentSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Ekerum, PetraSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
  Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
  Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
  Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
  Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
  Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
  Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
  Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
  Eriksson, FredrikSDNejsakfråganSkåne läns södra
  Erlandsson, EskilCJasakfråganKronobergs län
  Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
  Esbati, AliVAvstårsakfråganStockholms län
  Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
  Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Felten, OlleSDNejsakfråganSödermanlands län
  Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
  Filper, RunarSDNejsakfråganÖstergötlands län
  Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
  Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
  Fransson, JosefSDNejsakfråganUppsala län
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
  Gamov, Pavel-FrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
  Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
  Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
  Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
  Hagwall, Anna-FrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
  Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
  Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
  Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
  Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
  Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
  Hedlund, RogerSDNejsakfråganStockholms län
  Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
  Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSJasakfråganHallands län
  Holm, JensVAvstårsakfråganStockholms kommun
  Holm Barenfeld, ChristianMFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
  Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
  Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
  Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVAvstårsakfråganVästernorrlands län
  Hökmark, IsabellaMJasakfråganStockholms län
  Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
  Jakobsson, StefanSDNejsakfråganVästmanlands län
  Jallow, MomodouVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
  Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
  Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
  Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Johnsson Fornarve, LottaVAvstårsakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
  Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
  Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Kakabaveh, AminehVAvstårsakfråganStockholms kommun
  Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, MajVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
  Karlsson, HeidiSDNejsakfråganMalmö kommun
  Karlsson, MattiasSDNejsakfråganVärmlands län
  Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
  Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
  Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
  Kinnunen, MartinSDNejsakfråganGöteborgs kommun
  Klackenberg, DagMJasakfråganStockholms kommun
  Klarberg, PerSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Knutsson, ElisabetMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
  Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
  Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
  Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
  Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
  Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
  Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
  Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
  Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
  Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
  Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
  Lindvall, DavidSJasakfråganGotlands län
  Ling, RasmusMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
  Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
  Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
  Lundström, NinaLJasakfråganStockholms kommun
  Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
  Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Lööf, AnnieCJasakfråganJönköpings län
  Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
  Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
  Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
  Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
  Marttinen, AdamSDNejsakfråganStockholms kommun
  Millard, JonasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
  Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
  Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
  Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, JennieSFrånvarandesakfråganHallands län
  Nilsson, KerstinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, StefanMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Nissinen, JohanSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Nohrén, EmmaMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
  Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
  Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
  Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
  Obminska, MartaMJasakfråganUppsala län
  Ohlsson, BirgittaLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
  Olsson, MarieSJasakfråganDalarnas län
  Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
  Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
  Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
  Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
  Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
  Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
  Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
  Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
  Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
  Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
  Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
  Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Posio Nilsson, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
  Püss, LarsMJasakfråganHallands län
  Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDNejsakfråganKronobergs län
  Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
  Reslow, Patrick-NejsakfråganMalmö kommun
  Riazat, DanielVAvstårsakfråganDalarnas län
  Richtoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Rågsjö, KarinVAvstårsakfråganStockholms kommun
  Rönnmark, Marie-LouiseSJasakfråganVästerbottens län
  Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
  Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
  Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Sjöstedt, OscarSDNejsakfråganSödermanlands län
  Sjöstedt, JonasVAvstårsakfråganVästerbottens län
  Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
  Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganHallands län
  Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Slottner, ErikKDJasakfråganStockholms kommun
  Snecker, LindaVAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Stenkvist, RobertSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
  Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
  Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
  Ståhl, JimmySDNejsakfråganGöteborgs kommun
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganStockholms län
  Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
  Sundin, CassandraSDNejsakfråganÖstergötlands län
  Sundin, MathiasLJasakfråganÖstergötlands län
  Sundén Andersson, LisbethMJasakfråganGöteborgs kommun
  Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svenneling, HåkanVAvstårsakfråganVärmlands län
  Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
  Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
  Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVAvstårsakfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganDalarnas län
  Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
  Söder, BjörnSDNejsakfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
  Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
  Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
  Tsouplaki, VasilikiVAvstårsakfråganVästmanlands län
  Tysklind, LarsLJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
  Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
  Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
  Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallrup, EmmaVAvstårsakfråganUppsala län
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
  Weimer, MariaLJasakfråganUppsala län
  Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
  Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
  Wiechel, MarkusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
  Wigh, Hanna-FrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Wiklander, TonySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
  Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
  Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
  Åfeldt, JennieSDNejsakfråganMalmö kommun
  Åkerlund, JonasSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Åkesson, AnetteMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
  Örnebjär, ChristinaLJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Östberg, ChristinaSDNejsakfråganKalmar län
  Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  21. Främjande av ägarlägenheter m.m.
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:1270 av Christian Holm Barenfeld (M),

  2016/17:1501 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1-3,

  2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 17 och 18,

  2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 38,

  2017/18:374 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkandena 1, 2 och 4,

  2017/18:1429 av Christian Holm Barenfeld (M),

  2017/18:3169 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1-3,

  2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 11-13,

  2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 48 och

  2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 12.
  • Reservation 26 (C)
  • Reservation 27 (L)
  • Reservation 28 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 26 (C)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1010012
  M710012
  SD330012
  MP19006
  C01804
  V17004
  L00163
  KD00142
  -1004
  Totalt242183059
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abdu, SaidLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
  Acketoft, TinaLAvstårsakfråganSkåne läns västra
  Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
  Ahl, JeffSDFrånvarandesakfråganHallands län
  Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ali, AmneSJasakfråganStockholms kommun
  Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
  Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
  Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
  Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
  Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
  Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
  Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
  Arnholm, MariaLAvstårsakfråganStockholms län
  Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
  Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
  Avsan, AntiMFrånvarandesakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
  Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
  Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
  Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganStockholms kommun
  Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
  Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
  Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
  Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Bergström, StinaMPFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Bieler, PaulaSDFrånvarandesakfråganKalmar län
  Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
  Bjälkö, Sara-LenaSDJasakfråganÖrebro län
  Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Björklund, JanLAvstårsakfråganStockholms län
  Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
  Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bylund, LinusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Bäckström, DanielCNejsakfråganVärmlands län
  Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganVästernorrlands län
  Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
  Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlson, AndreasKDAvstårsakfråganJönköpings län
  Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
  Carlsson, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmaLAvstårsakfråganJönköpings län
  Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
  Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
  Christensson, FredrikCNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
  Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
  Damm, SofiaKDAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Danielsson, StaffanCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
  Demir, HamzaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
  Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
  Dioukarev, DennisSDJasakfråganJönköpings län
  Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
  Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
  Eclund, AnnikaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Ekeroth, KentSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Ekerum, PetraSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
  El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
  Eliasson, BengtLAvstårsakfråganHallands län
  Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
  Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
  Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
  Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Eriksson, LarsSJasakfråganVästmanlands län
  Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
  Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
  Eriksson, FredrikSDJasakfråganSkåne läns södra
  Erlandsson, EskilCNejsakfråganKronobergs län
  Ernkrans, MatildaSJasakfråganÖrebro län
  Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
  Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
  Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Felten, OlleSDJasakfråganSödermanlands län
  Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
  Filper, RunarSDJasakfråganÖstergötlands län
  Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
  Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
  Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
  Forssmed, JakobKDAvstårsakfråganStockholms län
  Fransson, JosefSDJasakfråganUppsala län
  From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
  Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
  Gamov, Pavel-FrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Ghasemi, TinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Gille, AgnetaSJasakfråganUppsala län
  Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
  Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
  Gunther, PenillaKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
  Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
  Haddad, RogerLAvstårsakfråganVästmanlands län
  Hagwall, Anna-FrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
  Halef, RobertKDAvstårsakfråganStockholms län
  Hallengren, LenaSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
  Hannah, RobertLAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
  Hedin, JohanCNejsakfråganStockholms kommun
  Hedlund, RogerSDJasakfråganStockholms län
  Helander, PeterCNejsakfråganDalarnas län
  Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmaKDAvstårsakfråganStockholms län
  Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HansSJasakfråganHallands län
  Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
  Holm Barenfeld, ChristianMFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
  Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
  Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
  Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Högman, BeritSJasakfråganVärmlands län
  Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
  Hökmark, IsabellaMJasakfråganStockholms län
  Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
  Jakobsson, StefanSDJasakfråganVästmanlands län
  Jallow, MomodouVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
  Jansson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
  Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
  Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, OlaCNejsakfråganHallands län
  Johnsson, PeterSJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Johnsson, Per-IngvarCNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
  Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
  Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
  Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
  Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, JohannaCNejsakfråganStockholms kommun
  Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
  Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
  Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
  Karlsson, SaraSJasakfråganSödermanlands län
  Karlsson, HeidiSDJasakfråganMalmö kommun
  Karlsson, MattiasSDJasakfråganVärmlands län
  Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
  Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
  Kerimo, YilmazSJasakfråganStockholms län
  Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
  Kinnunen, MartinSDJasakfråganGöteborgs kommun
  Klackenberg, DagMJasakfråganStockholms kommun
  Klarberg, PerSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Knutsson, ElisabetMPFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
  Källström, EmilCNejsakfråganVästernorrlands län
  Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
  Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
  Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
  Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
  Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
  Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
  Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
  Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
  Lindahl, HelenaCNejsakfråganVästerbottens län
  Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
  Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
  Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
  Lindvall, DavidSJasakfråganGotlands län
  Ling, RasmusMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Lodenius, PerCNejsakfråganStockholms län
  Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Lundgren, KerstinCNejsakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
  Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
  Lundström, NinaLAvstårsakfråganStockholms kommun
  Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
  Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Lööf, AnnieCNejsakfråganJönköpings län
  Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikLAvstårsakfråganStockholms kommun
  Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
  Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
  Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
  Marttinen, AdamSDJasakfråganStockholms kommun
  Millard, JonasSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Modig, AronKDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
  Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
  Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
  Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
  Nilsson, JennieSFrånvarandesakfråganHallands län
  Nilsson, KerstinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, StefanMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Nissinen, JohanSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Nohrén, EmmaMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Nordell, Lars-AxelKDAvstårsakfråganÖrebro län
  Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
  Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
  Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
  Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
  Nylander, ChristerLAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
  Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
  Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
  Obminska, MartaMJasakfråganUppsala län
  Ohlsson, BirgittaLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
  Olsson, MarieSJasakfråganDalarnas län
  Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MagnusKDAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
  Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
  Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
  Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
  Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
  Persson, MatsLAvstårsakfråganSkåne läns södra
  Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
  Pertoft, MatsMPJasakfråganStockholms län
  Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
  Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
  Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
  Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
  Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Posio Nilsson, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
  Püss, LarsMJasakfråganHallands län
  Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
  Ramhorn, PerSDJasakfråganKronobergs län
  Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
  Reslow, Patrick-JasakfråganMalmö kommun
  Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
  Richtoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
  Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
  Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
  Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
  Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
  Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
  Rönnmark, Marie-LouiseSJasakfråganVästerbottens län
  Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
  Schröder, AndersMPJasakfråganGävleborgs län
  Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
  Sjöstedt, OscarSDJasakfråganSödermanlands län
  Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
  Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
  Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganHallands län
  Skånberg, TuveKDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
  Slottner, ErikKDAvstårsakfråganStockholms kommun
  Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
  Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Stenkvist, RobertSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
  Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
  Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
  Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
  Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganStockholms län
  Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
  Sundin, CassandraSDJasakfråganÖstergötlands län
  Sundin, MathiasLAvstårsakfråganÖstergötlands län
  Sundén Andersson, LisbethMJasakfråganGöteborgs kommun
  Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
  Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
  Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
  Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
  Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
  Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
  Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
  Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
  Szyber, CarolineKDAvstårsakfråganStockholms kommun
  Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganDalarnas län
  Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Söder, LarryKDAvstårsakfråganHallands län
  Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
  Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
  Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
  Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
  Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
  Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
  Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
  Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
  Tysklind, LarsLAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
  Utbult, RolandKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
  Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
  Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
  Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
  W Jonsson, AndersCNejsakfråganGävleborgs län
  Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallrup, EmmaVJasakfråganUppsala län
  Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
  Weimer, MariaLAvstårsakfråganUppsala län
  Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
  Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
  Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanLAvstårsakfråganMalmö kommun
  Wiechel, MarkusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
  Wigh, Hanna-FrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Wiklander, TonySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
  Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  Yngwe, KristinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Zander, SolveigCNejsakfråganUppsala län
  Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
  Åfeldt, JennieSDJasakfråganMalmö kommun
  Åkerlund, JonasSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Åkesson, AnetteMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
  Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
  Åsling, PerCNejsakfråganJämtlands län
  Örnebjär, ChristinaLAvstårsakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristerSFrånvarandesakfråganKalmar län
  Östberg, ChristinaSDJasakfråganKalmar län
  Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun