Till innehåll på sidan

Högskolan

Betänkande 2009/10:UbU13

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 mars 2010

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om högskolan (UbU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om högskolan. Motionerna avslås på grund av gällande bestämmelser och att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om övergripande högskolefrågor, framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten, nya högskoleutbildningar, högskoleutbildningars innehåll, breddad rekrytering och tillträdesfrågor, vidareutbildning och validering och studentfrågor.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 73

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2010-02-04
Justering: 2010-03-04
Trycklov till Gotab och webb: 2010-03-08
Trycklov: 2010-03-08
Reservationer: 22
Betänkande 2009/10:UbU13

Alla beredningar i utskottet

2010-02-04

Högskolan (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om högskolan. Motionerna avslås på grund av gällande bestämmelser och att det redan pågår arbete i många av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om övergripande högskolefrågor, framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten, nya högskoleutbildningar, högskoleutbildningars innehåll, breddad rekrytering och tillträdesfrågor, vidareutbildning och validering och studentfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2010-03-17
Stillbild från Debatt om förslag 2009/10:UbU13, Högskolan

Debatt om förslag 2009/10:UbU13

Webb-tv: Högskolan

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 122 Mikael Damberg (S)
Fru talman! Nu debatterar vi utbildningsutskottets betänkande nr 13 angående högskolan som innehåller drygt 90 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2009. Vi socialdemokrater står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag så här inledningsvis bifall till reservationerna 1, 3 och 16 som är tre av de gemensamma rödgröna reservationerna i detta betänkande. Fru talman! Högskoleministern är inte med i dagens debatt, och det hade jag inte räknat med heller, eftersom det är en betänkandedebatt. Däremot tror jag att många förväntade sig att högskoleministern var med i debatten just nu. Jag hade räknat med att fler partier skulle delta i denna debatt om högskolan. När man lämnar den här salen kan man lugnt konstatera att frågor om högskolans utveckling debatteras vilt just nu i högskolesektorn. Jag får samtal var och varannan dag från rektorer som undrar vad det är som egentligen händer med svensk högskolepolitik. Det är oerhört mycket i luften samtidigt, och det finns en väldigt stor oro. Jag skulle vilja börja med en diskussion kring reservation nr 2 som vi socialdemokrater har angående kvalitetssystemet. Det är den frågan som kanske mer än annat upprör känslor just nu. Vi har haft debatter tidigare i den här kammaren om huruvida vi ska ha ett resursfördelningssystem som bygger på kvalitet, och det är vi överens om. Vi var också överens om, trodde jag, i de tidigare debatterna om att det var viktigt att högskolesektorn, akademin själv, var med och utformade ett sådant resursfördelningssystem. Vi har en kvalitetsutvärderingsmyndighet, Högskoleverket, som leds av universitetskanslern som ska ha en självständig roll gentemot regeringen och som nu är ute och debatterar det kommande förslaget från regeringen med minst sagt grova ordalydelser. Man kan verkligen fundera över: Vad betydde ordet autonomi och självständiga lärosäten, om inte högskolesektorn själv får vara med och diskutera vad som är kvalitet i högre utbildning? Vad ska Högskoleverket göra i framtiden om det inte längre ska få utvärdera utbildningarnas kvalitet? Jag trodde att själva poängen med ett högskoleverk var att det skulle utvärdera kvaliteten. Med tanke på de diskussioner som nu förs i sektorn och den oro som finns hade jag nog förväntat mig att de borgerliga partierna fanns på plats i kammaren och diskuterade de här frågorna när vi har ett betänkande som handlar om högskolefrågorna och det finns en reservation som handlar om det framtida kvalitetsutvärderingssystemet. Hyggligt rimligt, tycker jag. Man kan tolka det så att det bara är Moderaterna som ställer upp för Alliansen därför att det kanske är jobbigt att diskutera det här. Man kanske inte är överens i Alliansen. Det här kanske har föranlett långa diskussioner där partierna haft olika uppfattningar om i vilket system man ska landa. Jag vet inte. Jag tolkar det som att det kan vara på det sättet. Jag skulle vilja höra lite senare om Moderaternas och Alliansens syn på universitetskanslerns uttalanden om kvalitetsutvärderingssystemet. Jag läste på Högskolverkets hemsida den 11 mars där universitetskanslern skriver att han gärna vill delta i diskussionen. Han skriver så här: Ett nytt kvalitetssystem ska införas för att höja kvaliteten på utbildningarna inom universitet och högskolor. Vi vet efter regeringens presentation av en skiss till det nya kvalitetssystemet att resultatet inte betyder att utbildningars kvalitet ska granskas och bedömas. I stället ska systemet granska det man kallar resultat. Med detta menar man hur bra studenterna lyckas med sina självständiga arbeten, ett resultatmått som motsvarar en mycket begränsad del av utbildningarna och som för många professionsutbildningar, till exempel vård- och lärarutbildningar, inte alls speglar de professionskunskaper som behövs för att i framtiden verkligen kunna utöva sitt yrke. Utbildningarnas helhet, innehåll, nivå, progression och hur studenterna examineras ska över huvud taget inte granskas i det nya systemet. Han fortsätter med att skriva: Att föreslå ett kvalitetssystem där staten avsäger sig all insyn i verksamhet som kostar skattebetalarna 20 miljarder om året med hänvisning till lärosätenas autonomi och att det bara är resultaten som räknas är inte seriöst. Han går vidare med att säga: Min bedömning är också att det är högst tveksamt om ett svenskt kvalitetsutvärderingssystem som styrs i detalj av departementet på det här sättet kommer att godkännas av ENQA och EQR, de europeiska kvalitetsregistren. Det är en ganska allvarlig situation när vi har ett högskoleverk som säger att det förslag som regeringen avser att presentera kanske inte ens möter de europeiska standarder som ska finnas för ett kvalitetsutvärderingssystem. Därför tyckte jag att det hade varit intressant med en diskussion med alla Alliansens partier om de här frågorna. Avslutningsvis vill jag säga att det här betänkandet är mycket bredare än så. Det finns en rödgrön samsyn om att det behövs en nystart för högskolepolitiken. Sverige ska vara en ledande forsknings- och kunskapsnation. Vi behöver en ordentlig kvalitetssatsning på 400 miljoner kronor om året för att höja utbildningarnas kvalitet, framför allt inom humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar, där vi vet att andelen lärarledd tid är väldigt liten och att utbytet mellan student och universitetslärare är för litet. Vi är överens om att det behövs en nystart för att bredda rekryteringen. Den här regeringen har inte gjort någonting, snarare hindrat människor från att komma in i högre utbildning. Vi vill till exempel, och det tas upp i betänkandet, återinföra någon form av 25:4-regel som gör det möjligt för folk med arbetslivserfarenhet att studera vidare. Vi är överens om att fler unga människor ska ha möjlighet att förverkliga sin utbildningsdröm. Vi kan se i statistiken att andelen unga människor som går vidare till högre utbildning minskar i Sverige, trots att arbetslösheten bland ungdomar är explosionsartat hög. Det är inte smart resursutnyttjande. Vi är överens om att man behöver satsa mer på karriärcentrum på universitet och högskolor och praktik för att göra det lättare för unga människor i högskolan att få jobb, något som Svenskt Näringsliv diskuterade och presenterade en rapport om i går. Det visar sig att vissa universitet inte länkar sin utbildning tillräckligt mycket till arbetslivet efteråt. Det finns en lång rad områden där vi behöver en nystart i högskolepolitiken. Tyvärr verkar det inte som att den borgerliga regeringen förmår att göra det. Det är tur att det bara är sex månader kvar till valet. Det finns en tydlig skiljelinje, tycker jag, mellan min syn på utbildningspolitik och Alliansens. Vi vill ge fler människor möjlighet att förverkliga sina utbildningsdrömmar. Vi vill göra ett ordentligt kvalitetslyft. Vi vill att universitet och högskolor runt om i landet ska vara viktiga tillväxtmotorer för att både lyfta utbildningsnivån och skapa fler jobb i hela landet. Och till de unga studenter som investerar flera år av sitt liv i högre utbildning säger vi: Vi vill se er och hjälpa er att få nya chanser att få jobb efter en högskoleutbildning. Jag tror att det här är en riktig politik för Sverige. Synd bara att Alliansen inte vill delta i den diskussionen fullt ut här i dag.

Anf. 123 Lage Rahm (Mp)
Fru talman! Vi debatterar högskolan här i dag. Högskolan är en oerhört viktig del i ett samhälle, inte minst i det svenska samhället. Där bedrivs forskning och utbildning, och högskolan har en roll att verka i det omgivande samhället och sprida kunskap och delta i debatter. Med tanke på hur viktigt det här området är tycker jag att det är tråkigt att det är så få från regeringspartierna här. Jag hoppas att vi ändå kan få en debatt om och svar på ett antal viktiga frågor. Vi rödgröna anser att kvaliteten i utbildningen är oerhört viktig och att den inte är tillräcklig i dag. Vi menar att det behövs åtminstone 400 miljoner kronor till, som vi har i våra budgetförslag, för att öka kvaliteten, som också Mikael Damberg nämnde tidigare. Vi ser att det behövs framför allt inom humaniora och liknande områden. Vi ser också att det finns ett behov av fler platser. Sverige ska vara ett samhälle där en stor andel av befolkningen går på högskolan. Högskolan är till för hela samhället, och det är oerhört viktigt att det märks. En viktig fråga är då breddad rekrytering, som det pratas väldigt mycket om och som jag uppfattar att även regeringspartierna pratar om, men det händer oerhört lite. 25:4-regeln, som Mikael Damberg nämnde här tidigare, har tagits bort. Det är möjligtvis så att det inte var det absolut bästa förslaget i världen, men då återstår frågan vad som är ett bättre alternativ. Det har inte kommit något förslag på området. Över huvud taget verkar det vara ett enormt ointresse för breddad rekrytering från regeringen. En annan fråga som handlar om breddad rekrytering är rädslan hos många som inte har en vana att ta lån när man ska gå på högskolan. Det är viktigt då att lånen inte är för höga. Men den lilla höjning av studiemedlet som regeringen gör är nästan uteslutande på lånedelen, vilket riskerar att ytterligare späda på den snedrekrytering till högskolan som finns. I dag kom en proposition från regeringen som handlar om studiestöd efter Studiesociala kommitténs förslag. Vi kommer att debattera den här i riksdagen, så jag ska inte gå in på den så mycket. Men jag kan konstatera att det är mycket som fattas där. Bland annat fattas en diskussion om genomströmning och kvalitet i högskolan som är en oerhört viktig del, att människor som påbörjar en utbildning också har en möjlighet att avsluta den på ett vettigt sätt, att kvaliteten i utbildningen är bra och att studenterna har möjligheter att tillgodogöra sig utbildningarna. I stället hittar vi förslag - och det här är ändå ett bra förslag - som att man från och med 31:a dagen ska få fortsätta att vara hemma med sjukt barn om man har varit hemma med sjukt barn i 30 dagar. Jag tror att det är ganska få som är hemma med ett sjukt barn 30 dagar i rad, men det är likväl ett bra förslag. Vi borde också se en satsning på studenthälsovården. Vi skriver i en reservation att det behövs, men i den proposition som skulle kunna beröra det finns det inte med över huvud taget. Då är frågan: När kommer frågan upp? Är det inte rimligt att det görs någonting för att förbättra hälsosituationen bland landets studenter? Och är det inte rimligt att det sker en högskolepedagogisk utveckling? Vi, s, v och mp, har en gemensam reservation om det och menar att det är en fråga som universiteten måste få stöd för. De måste inte få styrning, men de måste få stöd till utveckling. Ju större grupper som går på högskolan, desto mer medveten måste man vara om att om man vill ha en breddad rekrytering måste man ha lärare på högskolan som vet hur de ska ta emot studenter där, att de inte bara kan sina ämnen. Det är oerhört viktigt att de kan sina ämnen och givetvis det viktigaste, men det är också viktigt att de kan detta. Det kan många också, men potentialen är väldigt stor. Det är tråkigt att regeringen inte verkar göra någonting. Högskolan borde alltså vara till för hela samhället och inte till för att Folkpartiet och regeringen ska få möjlighet att detaljstyra. Jag vill läsa upp vad universitetskanslern i en artikel i Sveriges Universitetslärarförbunds tidning skriver om kvalitetssatsningen, som också Mikael Damberg talade om. Han säger så här: De föreslagna reformerna kommer inte att minska det statliga inflytandet över lärosätena. Snarare kommer det att göra statssekreteraren, alltså folkpartisten, till universitetsdirektör för hela Sverige. Det är alltså universitetskanslern som skriver det här och som är den högste ansvarige för Högskoleverket, kvalitetsgranskningarna och den sektorn. Även om alla rektorer inte är lika hårda, finns det en betydlig kritik också i den övriga sektorn. Frågan är: Hur ser regeringen på frågorna om detaljstyrning och kvalitet? Varför inriktar man sig på att detaljstyra och gör väldigt lite för att öka kvaliteten? Det man gör för att öka kvaliteten, som man har nämnt här, är att införa avgifter för utländska studenter. Hur det kommer att öka kvaliteten övergår mitt förstånd när man samtidigt drar in de pengar i budgeten som universiteten förväntas få. Samtidigt kommer det, och det erkänner regeringen, att minska antalet utländska studenter som, och det säger regeringen också, är en bra sak för kvaliteten. Vad händer då i allt detta med den akademiska friheten? Det är rimligt att den inte bara finns i ord utan också finns på riktigt. Även om inte regeringen ser det som en oerhört viktig del i ett öppet samhälle att ha en akademisk frihet, undrar jag om man inte åtminstone kunde se att det är viktigt för kvaliteten i utbildningen och kvaliteten i forskningen. Det är inte en framgångsfaktor att från regeringshåll styra de områdena. Till sist lite om kvalitetssystemet. Jag återger igen ur artikeln av universitetskansler Anders Flodström: Departementet har lekt högskoleverk och tagit fram ett amatörmässigt förslag som går emot det förslag till kvalitetsreform som är förankrat hos sektorn. Vad är detta? Om man pratar om ett kvalitetssystem är det väl rimligt att framtagandet av kvalitetssystemet har någon sorts kvalitet. Och när de som är experter benämner förslaget som amatörmässigt undrar man ju. Han menar dessutom att departementets agerande är amatöristiskt och lekmannamässigt. Vad är det här? Det är alltså kvalitetsutvärderingen av Sveriges högskolor och universitet som man tar fram på det här sättet. Var är rimligheten i detta? Hur ser regeringen egentligen på högskolefrågorna? Om man inte har några egna bra förslag kunde man åtminstone bifalla några av våra förslag på kvalitetsområdet som har funnits i kammaren och som finns i dag. Men så är inte fallet. Jag hoppas att vi kan få åtminstone några svar på frågorna om hur regeringen ser på kvalitet och vad regeringen egentligen sysslar med när det gäller kvalitet i utbildningen i dag. Det hade varit välgörande. En annan fråga som vi har ställt tidigare i kammaren men som regeringen inte verkar har gjort något åt och som jag verkligen undrar över är varför modersmålsundervisningen särbehandlas. Vid antagningen till högskolan premieras man ju för moderna språk. Det finns en möjlighet att få extrapoäng för det för att lättare komma in. Men om man har läst samma språk som modersmål premieras man inte, fast man kanske har minst lika goda kunskaper. Då frågar man sig om syftet med det här premierandet är att man ska ha goda kunskaper i ämnet för att man ska komma in. Det kunde vara någorlunda vällovligt. Eller är syftet att de som har läst ett specifikt språk och inte är invandrare ska få bonus? Av någon outgrundlig anledning väljer man ut just den gruppen. Jag skulle vilja veta varför regeringen framhärdar i det. Det finns många reservationer i det här betänkandet, men för tids vinnande vill jag yrka bifall bara till reservationerna 1, 3 och 16. Vi i Miljöpartiet står givetvis bakom samtliga av våra reservationer.

Anf. 124 Betty Malmberg (M)
Fru talman! Det är ju ett motionsbetänkande vi diskuterar. Mycket av vad de tidigare talarna har tagit upp rör propositioner, alltså förslag, som kommer att komma inom en snar framtid. Jag får be er att ge er till tåls till dess att vi har texterna framme och vi faktiskt kan veta vad de innehåller. Ni går på hörsägen. Ni läser. Men vi vet faktiskt inte vad det står. Ni raljerar över att jag står som ensam företrädare för Alliansen. Men vi noterar att även ni saknar representanter. Varför vi gjorde den här bedömningen är just för att det är ett motionsbetänkande, vi diskuterade snarlika frågor alldeles nyligen, och vi kommer att få utveckla dessa frågor i samband med att propositionerna behandlas. Fru talman! I måndags startade ansökningsomgången för dem som tänker börja plugga på universitet och högskolor i höst. Senast den 15 april ska den intresserade ha anmält vilket program eller vilka kurser som lockar till studiebänken. Det är naturligtvis en spännande tid för alla som söker. Vissa kommer att få sina förstahandsval infriade, medan andra kommer att bli besvikna för att de inte kom in på den önskade utbildningen. Det är också en tid när många fattar ett viktigt beslut för sin men även för Sveriges framtid, eftersom högskolestudier är en investering såväl för den enskilde som för samhället. Med tanke på arbetsmarknaden och de stora ungdomskullarna beslöt Alliansen att öka på antalet högskoleplatser tillfälligt för de närmaste åren. Ökningen skedde i dialog med lärosätena, där universitet och högskolor som sade sig kunna bibehålla kvaliteten också fick tilldelning av extra platser. Att vänsterkartellen sedan vill späda på med ytterligare 2 500 platser är bara väntat. Bygg ut och bygg till har alltid varit mantrat, detta oavsett vilket behov som finns och vilka effekter det har fått för kvaliteten. Det är inte seriöst. I samband med årets ansökningsomgång skärps kraven för grundläggande behörighet. Nu kommer det att krävas godkänt i svenska, engelska och matematik. Det kan tyckas självklart, men hittills har det inte varit så, och dess värre är det en välbehövlig skärpning som nu kommer till stånd. Det visar inte minst den rapport som Högskoleverket presenterade i juni i fjol. Där hade universitetslärare tillfrågats om nya studenters kunskapsnivå. Man har ju länge talat om och varnat för en gymnasifiering av högskolan, och det bekräftas i den här studien. En majoritet av lärarna hävdar nämligen att studenternas förkunskaper har förändrats under senare år, ofta till det sämre. Lärarna ansåg att dagens studenter har svårare än gårdagens att uttrycka sig skriftligt, att de är svagare i matematik, har för ytliga kunskaper i engelska samt att motivationen och ambitionerna brister. Dessutom menade lärarna att många studenter kräver alltför mycket hjälp och service och inte tar ansvar för sina studier. Men det fanns tack och lov en plussida också. I de sammanhangen lyfter man upp att studenterna i dag är duktigare på att tala inför andra, att samarbeta och att använda datorer. Universitetskanslern har varit mycket i ropet i dag. Faktum är att han faktiskt var bekymrad över resultatet i den här rapporten, och när han kommenterade den såg han flera orsaker till den uppkomna situationen. Däribland fanns just låga förkunskaper men också den bristande konkurrensen till olika utbildningar. Då krävs det ju generellt lägre betyg för att komma in. Detta är en konsekvens av att antalet platser har byggts ut i en väldigt snabb hastighet. Universitetskanslern menade att universitet och högskolor därför står inför stora utmaningar. För det första handlar det om att studenter med goda förkunskaper fortfarande måste bli utmanade för att klara sina studier. För det andra måste högskolorna jobba för att lyfta upp en grupp studenter från en lägre kunskapsnivå till en fullgod akademisk nivå. För det tredje gäller det att få universitet och högskolor att hålla kvar sina krav på kvalitet så att man inte sänker ribban för att studenterna ska bli godkända. Det här är viktiga ord, och det är ett hårt arbete som väntar. Vi i Alliansen är redo. Vi har dessutom aviserat att vi kommer att ytterligare skärpa kraven på förkunskaper, för när den nya gymnasieskolan genomförs höjs ribban ett snäpp till. Visst kan det innebära att vissa inte kommer att klara behörighetskraven, men vi tycker att det är en sjystare filosofi än att lura in studenter som får slösa tid och pengar på utbildningar som de kanske inte har förkunskaper och förmågan att klara. Jag är ganska säker på att vänsterkartellen inte kommer att hålla med oss, men enligt vår uppfattning håller det inte att som dem bara slentrianmässigt ropa på fler platser och återställare. Trots att många rapporter har presenterats det senaste decenniet om att resultaten i vårt utbildningssystem sjunker har inget hänt. I stället har man ifrågasatt rapporteringen, och Miljöpartiet skriver till och med i sin budgetmotion att Alliansen har fel fokus i sin utbildningspolitik. Det kanske inte förvånar, men de fortsätter och menar att det är feltolkningar, avsiktliga eller inte, av internationella jämförande undersökningar som har legat till grund för vår politik. Det är inte sjyst eller seriöst att uttrycka sig på ett sådant sätt. De rapporter som har presenterats borde ha fått vem som helst att börja tänka om och att utvärdera vad som faktiskt måste göras för att få våra unga att klättra på kunskapsstegen. Men det vill inte vänsterkartellen ta till sig, utan det är more of the same som gäller. När den förre utbildningsministern Leif Pagrotsky talade inför Malmöstudenter i förra veckan tyckte han att Socialdemokraterna hade varit alltför passiva i den utbildningspolitiska debatten under senare år. Men det är inte vi i Alliansen. Vi har inte varit passiva vare sig i debatterna här eller i arbetet för ett bättre kunskapsresultat åt alla. Vi arbetar målmedvetet och systematiskt för att eleverna ska nå bättre kunskapsresultat, alltifrån skolans första år, genom gymnasiet och in på universitet och högskola eller yrkeshögskola. Vi är övertygade om att det är det som är den rätta medicinen för att Sverige ska kunna bli den kunskapsnation som det så ofta talas om. Men så har vi också skjutit till resurser - mycket resurser. Förra året beskrivs faktiskt av flera lärosäten som ett rekordår när de hade fler studenter än någonsin och ökade forskningsintäkter. De ekonomiska resultaten är rekordstora, och de flesta lärosäten rustar nu sin konkurrenskraft ytterligare inför framtiden. Det handlar om en angenäm situation där man ska rekrytera nya lärare och forskare som ska kunna bidra till en höjd kvalitet i grundutbildning och forskning. Det tycker jag blir en spännande utveckling att följa. Anställningsbarhet är en annan viktig fråga inte minst i dessa tider då det finns ont om jobb. Man har nämnt frågan här från vänsterkartellen. Där delar vi er bild av att det är viktigt att komma till rätta med problematiken. Det är också någonting som vi lyfter fram. Det handlar om att i regleringsbrev och på olika sätt sätta fokus på frågan om bättre anställningsbarhet. Jag vill också påminna om att högskolorna själva har möjligheten att öka på praktikinnehåll. Ett besök från Kristianstad högskola är väldigt intressant, eftersom det är exakt vad de har gjort. Fru talman! Ansökningstiden för högskolor går ut den 15 april. Jag hoppas att det är många som kommer att ta chansen att förkovra sig själva antingen genom att plugga enstaka kurser eller hela utbildningsprogram. På så sätt blir de bärare av ny och bättre kompetens till arbetslivet, och på så sätt hjälper de att stärka Sverige som kunskapsnation. Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på motionerna. (Applåder)

Anf. 125 Mikael Damberg (S)
Fru talman! Vi diskuterar ett betänkande med ett antal reservationer. En av dem, reservation 2, handlar om kvalitetssystemet. Jag tycker att det är rimligt när vi har en reservation om det framtida kvalitetssystemet kan diskutera kvalitetssystemet. Det vore jättemärkligt om vi inte kunde ha en sådan debatt här i dag. Jag blir lite fundersam. I reservationen skriver vi socialdemokrater: För att en kvalitetsbaserad resursfördelning ska fungera måste kriterierna tas fram i nära dialog med landets lärosäten. Jag har en enkel fråga: Delar Betty Malmberg den analysen? Bör det vara på det sättet att sektorn är med och tar fram kriterierna för ett framtida kvalitetssystem? Det är en ganska enkel fråga. Den andra frågan är: Har Högskoleverket helt fel i sin analys? Det är nu ute och presenterar både på hemsidan och i andra sammanhang att regeringens förslag är amatörmässigt. Det är illa framtaget, och det riskerar att vi inte kommer att möta de europeiska standarderna för kvalitetsgranskning. Det är ganska allvarliga frågor för både studenter och högskolor framöver huruvida det blir så eller inte. Om man inte lyssnar på Högskoleverket, den egna expertmyndigheten för kvalitetsutvärdering, kan man lyssna på SFS och Sulf. Man skriver så här: Departementets förslag är olämpligt, olyckligt, otydligt och delvis obegripligt. Det är en annan sammanfattning av regeringens politik på det här området. Min fråga till Betty Malmberg är: Vad tycker regeringen egentligen om Högskoleverkets kritik på den här punkten? Borde det inte vara så att man utformar ett kvalitetssystem i nära dialog med sektorn? Vad är annars ordet autonomi värt?

Anf. 126 Betty Malmberg (M)
Fru talman! Självklart är en nära dialog med avnämarna alltid viktig. Jag tror att vi kommer att få klarhet i hur dialogen har skötts när propositionen kommer på bordet. Just nu diskuteras någonting där vi inte vet hur slutresultatet ser ut. Det är anständigt att vi alla har samma information när vi för den diskussionen. Kvalitetssystemen är viktiga. Det gick en gång som ett uppdrag till Högskoleverket att lämna fram ett förslag. Jag tycker att vi avvaktar tills propositionen kommer, vilket förhoppningsvis sker om bara några dagar. Jag skulle vilja ställa en fråga till Mikael Damberg. Ni har ett särskilt yttrande där ni åter tar upp frågan om högskolors möjlighet till universitetsstatus. Det är en frågeställning som ni själva drog i långbänk under många år. Dessa högskolor skickade in sina ansökningar, och de förnyade sina ansökningar. Det var många som hade lämnat in sin första ansökan sex år innan vi beslutade: Just nu vill vi inte hålla er på halster. Vi tycker att det är rimligt att ni får ett besked. Vi uttryckte också i det att vi inte stänger någon dörr för framtiden. Jag vill höra en reaktion på det Flodström uttrycker. Hyser Socialdemokraterna någon oro för förkunskapskraven, som jag refererade till i mitt anförande? Kommer ni att sänka förkunskapskraven i era gemensamma förslag så att ni går tillbaka och gör en återställare à la Alla ska med?

Anf. 127 Mikael Damberg (S)
Fru talman! Det är intressant att Betty Malmberg inte verkar veta vad regeringen kommer att lägga fram för förslag och inte ens kan ha synpunkter på processen för hur förslagen tas fram, eftersom som det är vad vi diskuterar. Vi diskuterar huruvida vi ska ha en process där sektorn ska vara delaktig i framtagandet av de kvalitetskriterier som ska gälla. Betty Malmberg säger att det ska vara så. Vi har nu haft en process där universitet och högskolor och Högskoleverket tillsammans har jobbat fram ett kvalitetsutvärderingssystem som departementet uppenbarligen kommer att frångå. Var det viktigt med dialogen och att man var överens borde väl det gälla. Det är uppenbart att det inte gör det. Sedan hoppas jag att Betty Malmberg vet vilket förslag som regeringen kommer att lägga fram om detta. Ni behöver inte berätta det för mig. Men ni kan i varje fall kommentera den kritik som väcks mot att man frångår det förslag som sektorn har jobbat fram. Det är en större fråga än huruvida regeringen har rätt att lägga fram vilket förslag man vill. Regeringen får alltid lägga fram de förslag man vill. Problemet är att vi har en regering som vill ha självständiga lärosäten och autonomi. I den fråga som är viktigast för universitet och högskolor känner nu sektorn att regeringen inte lyssnar på den. Det handlar om kvaliteten i utbildningarna. Det blir lite innehållslöst. Det är inte bara Högskoleverket som säger det och många universitet och högskolor, utan det är Sulf och SFS. Vilken roll har regeringen till högskolesektorn? Det är första gången på 15 år som Högskoleverket inte får vara med och styra utformningen av landets utvärderingssystem. Det är en stor fråga. Hur ser regeringen på autonomi och lärosätenas självständighet, och framför allt på Högskoleverkets oberoende, granskande roll?

Anf. 128 Betty Malmberg (M)
Fru talman! Jag kan inte kommentera mer. Jag får upprepa att jag tycker att vi ska avvakta tills vi har propositionen på bordet. Vi kommer då att kunna ta diskussionen och debatten, och då sitter vi inne med samma information. Vi kommer också att få veta på vilket sätt detta har kommunicerats. Vi får avvakta. Då det gäller autonomin är det samma sak där. Vi har tre stora propositioner som kommer till riksdagens bord inom kort. Det gäller kvaliteten, autonomin och avgifter för studenter från tredjeland. Det är också därför som motionsbetänkandet blir märkligt att debattera just nu, eftersom stoppdatum för propositionerna är den 23 mars. Jag noterar att jag inte fick något svar på mina frågor. Jag tycker att det är olyckligt. Jag skulle verkligen önska att man internt i olika partier diskuterar hur vi ska kunna gå framåt. Menar vi allvar från alla våra sidor, och framför allt från den rödgröna sidan som många gånger står på barrikaden och säger att vi ska ha den fina forsknings- och kunskapsnation som vi alla vill ha, måste vi också vara beredda att ompröva den politik som lett oss dithän vi är i dag. Vi är beredda att ompröva och har omprövat. Vi vill hävda att genom den stora satsning som vi gör alltifrån årskurs 1 på lågstadiet hela vägen upp till den stora forskningspropositionen och vad den innehöll gör vi en stor satsning och en stor förstärkning för att få ett framgångsrikt Sverige.

Anf. 129 Lage Rahm (Mp)
Fru talman! Betty Malmberg talade en hel del om kvalitet men verkade helt ignorera Högskoleverkets kritik mot regeringens amatörism och lekmannamässighet. Det är väl ändå inte rimligt att ignorera en sådan sak! Och det är väl rimligt att regeringen faktiskt har bra processer i framtagandet av frågor som berörs i det här betänkandet. Sedan kan man som Betty Malmberg ha synpunkter på när vi debatterar det här betänkandet, men då är det väl rimligt att Betty Malmberg tar upp de synpunkterna med dem som har lagt schemat för planeringen. Jag kan förstå att de som har lagt schemat för planeringen har haft svårt att göra det, för regeringen verkar inte kunna presentera någon av sina propositioner på det här området på den utsatta tiden. Då kan det vara svårt att göra en planering. Om man nu pratar, som Betty Malmberg gör, om att skärpa kraven tycker jag att man också bör prata om hur människor ska kunna nå upp till de här skärpta kraven. Jag tycker att huvudpoängen med en bra kvalitet och att människor ska kunna utvecklas inom utbildningsväsendet är just att de ska kunna utvecklas och få bra kunskaper. Det är väl strunt samma vilka krav man har om människor inte når upp till dem! Det viktigaste är att se till att studenter och barn får möjlighet att nå så långt som de kan utifrån sina förutsättningar. Det är väldigt mycket snack om krav och väldigt lite snack om hur man faktiskt når dit. Den pedagogiska utvecklingen pratar regeringen ganska lite om. Betty Malmberg sade att regeringen är redo att göra någonting. Varför har man inte gjort någonting redan?

Anf. 130 Betty Malmberg (M)
Fru talman! Med risk att vara envis som en åsna får jag upprepa att jag tycker att det är anständigt att kvalitetspropositionen ligger på bordet innan vi diskuterar den. Däremot har hela vårt arbete varit genomsyrat av målet att höja kvaliteten när det gäller grundskola och gymnasium, högskola och forskning. Därför tycker jag ändå att jag har fullt fog att stå upp och prata för de kvalitetssatsningar som vi gör. Jag tycker också att det är intressant att vi ändå tar den här debatten nu. Kanske tidsplaneringen hade kunnat vara bättre, men det är viktigt att vi debatterar frågan, Lage Rahm. Vi har full respekt för riksdagsledamöterna som har skrivit motioner och lagt ned full möda på det, och det är viktigt att faktiskt ge dem det erkännandet att vi debatterar detta. Det är därför som jag har försökt att hålla mig lite just till de frågeställningarna. Lage Rahm tycks vara lite överens med mig i alla fall om att det kanske inte är helt fel att de här skärpta kraven finns. Du får gärna rätta mig. Lage Rahm undrar hur vi ska nå de skärpta kraven. Det är därför som jag också med en dåres envishet pratar om de insatser som vi faktiskt har gjort redan i grundskolan. Det är självklart - vi ska ju inte bara bygga höga murar för att vi inte vill släppa in folk till högskolorna, utan vi måste upprätthålla nivåer, precis som universitetskanslern säger, som gör att vi sedan kan hålla oss väl framme i internationella jämförelser. Hur vi ska nå de skärpta kraven handlar om de tusen kronorna extra per lågstadieelev när det gäller att läsa, räkna och skriva. Det handlar om lärarlyft och sfi-lyft. Det handlar om nationella prov och betyg, som jag vet att Miljöpartiet inte tycker om.

Anf. 131 Lage Rahm (Mp)
Fru talman! Betty Malmberg verkar vara mer intresserad av att upprätthålla nivåer i internationella jämförelser än att de här nivåerna ska utgöras av människor som faktiskt har lärt sig någonting. Det tycker jag är talande. När det gäller respekt för riksdagsledamöterna är jag inte emot att vi debatterar det här. Jag säger just att vi ska debattera det här betänkandet och att jag tycker att det är bra att vi gör det i dag. Faktum är att en majoritet av reservationerna i betänkandet, åtminstone väldigt många av dem, har sin bakgrund i en motion som jag är huvudförfattare till. Så när Betty Malmberg pratar om riksdagsledamöterna är det i ganska stor utsträckning mig hon pratar om, och jag vill gärna ha svar på mina frågor. Jag fick inte svar på min fråga om modersmål och varför det särbehandlas på ett nästan diskriminerande sätt. Det skulle jag gärna vilja ha svar på. Jag har också fått väldigt lite svar på varför de reservationer som vi har inte är bra, men det brukar man tyvärr man inte få i den här typen av debatter, så jag har nästan gett upp hoppet. Om Betty Malmberg vill ge ett svar vore jag väldigt glad. Sedan tycker jag också att vi ska diskutera kvalitetspropositionen när den kommer. Men om det nu är så viktigt för Betty Malmberg att diskutera saker som finns med i betänkandet undrar jag varför hon envisas med att prata om grundskolan, för det är väl ändå inte grundskolan som det här betänkandet handlar om. Om vi nu ska hålla oss ifrån kvalitetspropositionen tycker jag ändå att det är viktigt att diskutera regeringens inställning till den fråga som finns i det här betänkandet, nämligen högskolan. När viktiga företrädare för sektorn betecknar regeringens arbete med högskoleområdet som amatörmässigt och lekmannamässigt är det värt att notera. Är detta inte sant, eller ska man helt bortse från den typen av kritik? Vad är det som ligger bakom oviljan att prata om det förutom att det förstås är otrevligt att bli kritiserad? Det är väl ändå rimligt att man när vi har ett samhälle som bygger på att vi ska ha kvalitet inte bara struntar i alla negativa omdömen?

Anf. 132 Betty Malmberg (M)
Fru talman! Lage Rahm frågar mig varför jag envisas med att prata grundskola. Det gjorde jag som ett svar på Lage Rahms fråga här om hur vi kan nå de förkunskapskrav som det handlar om. Det gäller att rusta eleverna rätt från första stund. Det kan vi inte göra de sista åren på gymnasiet. Det är klart att det är ödesdigert om alla ska behöva äntra och gå igenom vuxenutbildning. Självklart måste det vara rätt att många av eleverna blir rätt rustade från början. Jag jagar inga nivåer i internationella jämförelser. Det är definitivt inte det som det handlar om. Det handlar om att vi i Sverige behöver slå fast en kvalitetsnivå som är acceptabel för vår högskoleutbildning och forskning. Det här handlar om att våra studenter också ska kunna söka sig utomlands för att fortsätta sina studier i Spanien eller var som helst och kunna göra nedslag lite här och var och också kunna vara konkurrensmässiga på marknaden. Lage Rahm nämner sina reservationer. Jag kan svara att när det gäller frågeställningen om modersmål har jag kollat upp den. Det är så att det finns de som kan läsa modersmål som ett modernt språk, och de får tillgodoräkna sig den meritpoängen. Det har jag kollat med Skolverket. Man kan säkert gå längre, för det finns ju fler modersmål, men de modersmål som kan räknas in i moderna språk får man tillgodoräkna sig meritpoängen för den vägen. Sedan har Miljöpartiet och Lage Rahm väckt en motion om att man bör styra antalet högskoleplatser till de ställen där det finns studentbostäder. Där håller vi inte med. Vi tycker att det är studentens fria val som ska vara styrande, och vi tror att studenterna i mångt och mycket också väljer att studera där det finns studentbostäder. (Applåder)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2010-03-18
Förslagspunkter: 19, Acklamationer: 16, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Övergripande högskolefrågor
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub218, 2009/10:Ub523, 2009/10:Ub536, 2009/10:Ub555 yrkande 1, 2009/10:N369 yrkande 6 och 2009/10:N472 yrkande 2.
  • Reservation 1 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0102028
  m800016
  c23006
  fp22006
  kd20004
  v02002
  mp11503
  -1000
  Totalt147137065
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abramsson, Karl GustavsFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Acketoft, TinafpJasakfråganSkåne läns västra
  Adelsbo, ChristersNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Adolfsson Elgestam, CarinasFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinsNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbansFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, MaxmpNejsakfråganGöteborgs kommun
  Andersson, MagdalenamJasakfråganJönköpings län
  Andersson, UllavNejsakfråganGävleborgs län
  Andersson, Jan RmJasakfråganKalmar län
  Andersson, JancFrånvarandesakfråganHallands län
  Andersson, AnderskdFrånvarandesakfråganKalmar län
  Andersson, YvonnekdJasakfråganÖstergötlands län
  Andnor, BeritsNejsakfråganJämtlands län
  Andrén, GunnarfpJasakfråganStockholms län
  Anefur, MichaelkdJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Anger, StaffanmJasakfråganVästmanlands län
  Appelros, StaffanmJasakfråganMalmö kommun
  Arkelsten, SofiamJasakfråganStockholms kommun
  Arleklo, AnnsNejsakfråganSkåne läns västra
  Arnold, OttokdJasakfråganSkåne läns södra
  Asplund, LenamJasakfråganVästernorrlands län
  Astudillo, LucianosNejsakfråganMalmö kommun
  Attefall, StefankdFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Avci, GulanfpJasakfråganStockholms kommun
  Avsan, AntimJasakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartsNejsakfråganÖrebro län
  Axelsson, ChristinasNejsakfråganStockholms län
  Axén, GunnarmJasakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansfpJasakfråganGävleborgs län
  Bargholtz, HelenafpJasakfråganStockholms län
  Baylan, IbrahimsNejsakfråganVästerbottens län
  Bengtson Skogsberg, EvamJasakfråganKalmar län
  Bengtsson, FinnmFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Berg, MariannevNejsakfråganMalmö kommun
  Berg, UlfmJasakfråganDalarnas län
  Bergheden, StenmJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Berglind, MatssNejsakfråganUppsala län
  Bergström, SvencJasakfråganGävleborgs län
  Berliner, AgnetafpJasakfråganVästmanlands län
  Bernhardsson, BosNejsakfråganSkåne läns södra
  Bill, PermJasakfråganUppsala län
  Bjurling, LailasFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Björck, PatriksNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Björkman, JansNejsakfråganBlekinge län
  Björlund, TorbjörnvNejsakfråganÖstergötlands län
  Blix, GustavmFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bodström, ThomassNejsakfråganÖrebro län
  Bohlin, SinikkasFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Bolund, PermpNejsakfråganStockholms kommun
  Bouveng, HelenamFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Brandin, Claes-GöransFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Brink, JosefinvNejsakfråganStockholms län
  Brodén, AnitafpJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MariemJasakfråganHallands län
  Brännström, KatarinamJasakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinasNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Bäckman, RolandsNejsakfråganGävleborgs län
  Carlsson, GunillasNejsakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, UlrikacFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmafpJasakfråganJönköpings län
  Ceballos, BodilmpNejsakfråganGävleborgs län
  Cederbratt, MikaelmJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretamJasakfråganStockholms kommun
  Damberg, MikaelsNejsakfråganStockholms län
  Danielsson, StaffancJasakfråganÖstergötlands län
  Davidson, IngerkdJasakfråganStockholms län
  Dinamarca, RossanavNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabellempNejsakfråganStockholms län
  Eberstein, SusannesNejsakfråganVästernorrlands län
  Ehn, TinampNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Eldensjö, KjellkdJasakfråganSödermanlands län
  Elinderson, LarsmJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Eneroth, TomassFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Engblom, AnnickamJasakfråganBlekinge län
  Engelhardt, ChristersNejsakfråganGotlands län
  Engle, KerstinsNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Engström, HillevimJasakfråganStockholms län
  Engström, MarievNejsakfråganVärmlands län
  Enochson, AnneliekdJasakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinmJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanmJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ericson, Gunvor GmpNejsakfråganSödermanlands län
  Eriksson, Erik AcJasakfråganVärmlands län
  Eriksson, BirgittasNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Eriksson, AlfsFrånvarandesakfråganHallands län
  Eriksson, PetermpFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Ernkrans, MatildasFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanfpJasakfråganHallands län
  Fahmi, MahmoodmJasakfråganStockholms kommun
  Federley, FredrickcJasakfråganStockholms kommun
  Flyborg, EvafpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GsNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Frid, EgonvNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Gabelic, AleksandersFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Garstedt, IngemJasakfråganMalmö kommun
  Gerdau, MatsmJasakfråganStockholms län
  Gille, AgnetasNejsakfråganUppsala län
  Granberg, Lars UsFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Granbom Ellison, KarinfpJasakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MariesNejsakfråganMalmö kommun
  Grape, UlfmJasakfråganVästerbottens län
  Green, MonicasNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Grönfeldt Bergman, LisbethmJasakfråganGöteborgs kommun
  Gunnarsson, RolfmJasakfråganDalarnas län
  Gustafsson, LarskdJasakfråganHallands län
  Gustafsson, HolgerkdJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gustafsson, BillysNejsakfråganÖstergötlands län
  Habsburg Douglas, WalburgamFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Hagberg, ChristinsNejsakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, MichaelsNejsakfråganSödermanlands län
  Hagberg, LiselottfpJasakfråganSödermanlands län
  Haglö, KerstinsNejsakfråganBlekinge län
  Hallengren, LenasNejsakfråganKalmar län
  Hamilton, BjörnmJasakfråganStockholms län
  Hamilton, Carl BfpJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlottemJasakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristermJasakfråganNorrbottens län
  Hansson, AndersmJasakfråganSkåne läns södra
  Hedquist, LennartmJasakfråganUppsala län
  Hellman, JörgensNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Hellquist, SolveigfpJasakfråganVästernorrlands län
  Helmersson-Olsson, CarolinesNejsakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmakdJasakfråganStockholms län
  Hjälmered, LarsmJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HanssNejsakfråganHallands län
  Holm, UlfmpNejsakfråganSkåne läns södra
  Holm, ChristianmFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Holma, SivvNejsakfråganNorrbottens län
  Hultqvist, PetersFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Hägg, CarinasFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentsNejsakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritsNejsakfråganVärmlands län
  Israelsson, MargaretasNejsakfråganVästmanlands län
  Jakobsson, LeifsNejsakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenasNejsakfråganÖrebro län
  Jarl Beck, IngersNejsakfråganSkåne läns södra
  Jeppsson, PetersNejsakfråganBlekinge län
  Jernbeck, IsabellamJasakfråganStockholms län
  Jeryd, RenéesNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Johansson, AnniecFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Johansson, Bengt-AndersmJasakfråganJönköpings län
  Johansson, LarssNejsakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, MatsmJasakfråganStockholms kommun
  Johansson, JörgencJasakfråganVästmanlands län
  Johansson, MikaelmpNejsakfråganÖrebro län
  Johansson, MorgansNejsakfråganSkåne läns södra
  Johansson, Wiwi-AnnevFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Johansson, Jan EmanuelsNejsakfråganStockholms län
  Johansson, KennethcJasakfråganDalarnas län
  Johansson, Ann-KristinesFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Johansson, YlvasFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Johnson, JacobvNejsakfråganUppsala län
  Johnsson, EvakdFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Jonsson, PetersNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Juholt, HåkansFrånvarandesakfråganKalmar län
  Jönsson, ChristinemJasakfråganSkåne läns södra
  Kakabaveh, AminehvNejsakfråganStockholms kommun
  Kaplan, MehmetmpNejsakfråganStockholms kommun
  Karlsson, UlrikamFrånvarandesakfråganUppsala län
  Karlsson, AnderssNejsakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, SoniasNejsakfråganÖstergötlands län
  Kerimo, YilmazsNejsakfråganStockholms län
  Khelili Dylami, RezamJasakfråganStockholms kommun
  Kierkemann, MariannemJasakfråganHallands län
  Kihlström, DankdJasakfråganVärmlands län
  Kinberg Batra, AnnamJasakfråganStockholms län
  Kjellberg, BertilmJasakfråganVästernorrlands län
  Kjellin, Margareta BmFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Kornevik Jakobsson, MariacJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Kvarnström, KurtsFrånvarandesakfråganDalarnas län
  König Jerlmyr, AnnamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Larsen, SofiacFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Larsson, KallevNejsakfråganStockholms kommun
  Larsson, NinafpJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Lars MejernsNejsakfråganVärmlands län
  Larsson, HillevisFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Larsson, Jan-OlofsNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Lavesson, OlofmJasakfråganMalmö kommun
  Leander, HelenampNejsakfråganUppsala län
  Leivik, BjörnmJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Lennmarker, GöranmJasakfråganStockholms län
  Levi, LennartcJasakfråganStockholms län
  Lilja, LarssNejsakfråganVästerbottens län
  Liljevall, DésiréesNejsakfråganKalmar län
  Lilliehöök, AnnamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Linander, JohancJasakfråganSkåne läns södra
  Lindberg, CamillafpJasakfråganDalarnas län
  Lindblad, GöranmFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Lindblad, LarsmFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Linde, HansvNejsakfråganGöteborgs kommun
  Lindestam, ÅsasNejsakfråganGävleborgs län
  Lindgren, Else-MariekdJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Lindgren, SylviasNejsakfråganStockholms kommun
  Lindholm, JanmpNejsakfråganDalarnas län
  Linna, ElinavNejsakfråganSödermanlands län
  Lodenius, PercJasakfråganStockholms län
  Ludvigsson, AnnesNejsakfråganÖstergötlands län
  Lundberg, AgnetasNejsakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, KerstincJasakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredriksNejsakfråganNorrbottens län
  Lundqvist-Brömster, MariafpJasakfråganVästerbottens län
  Lundström, NinafpJasakfråganStockholms län
  Löberg, PettersNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfsjögård, MalinmJasakfråganStockholms län
  Löfstrand, JohansFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, CeciliamJasakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikfpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettymJasakfråganÖstergötlands län
  Malmström, LouisesFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Markström, ElisebehtsNejsakfråganSödermanlands län
  Moberg, CarinasFrånvarandesakfråganStockholms län
  Montan, GöranmJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nihlén, ThomasmpNejsakfråganVästerbottens län
  Nilsson, Mats GmJasakfråganStockholms kommun
  Nilsson, PiasNejsakfråganVästmanlands län
  Nilsson, Nils OskarmJasakfråganStockholms län
  Nilsson, JenniesNejsakfråganHallands län
  Nilsson, KarincJasakfråganKronobergs län
  Nilsson, UlffpJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, Rolf KmJasakfråganGotlands län
  Nilsson, GustavmJasakfråganBlekinge län
  Nordell, Lars-AxelkdJasakfråganÖrebro län
  Nordén, MariesNejsakfråganJämtlands län
  Norlin, Liza-MariakdJasakfråganVästernorrlands län
  Norlén, AndreasmJasakfråganÖstergötlands län
  Nylander, ChristerfpFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Ohlsson, CarinasNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohly, LarsvNejsakfråganStockholms län
  Olander, RonnysNejsakfråganSkåne läns södra
  Olofsson, EvavNejsakfråganGöteborgs kommun
  Olsson, HanssNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Olsson, LiseLottevNejsakfråganVästerbottens län
  Olsson, LenavNejsakfråganDalarnas län
  Olsson, KentmJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Omanovic, JasenkosNejsakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MikaelkdJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, IrenekdJasakfråganJönköpings län
  Oskarsson, ChristinasNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Pagrotsky, LeifsNejsakfråganGöteborgs kommun
  Palm, VeronicasFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Papadopoulos, NikossNejsakfråganStockholms kommun
  Pedersen, PetervNejsakfråganÖrebro län
  Pehrson, JohanfpFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Persson, KentvNejsakfråganVästmanlands län
  Persson, Sven YngvemJasakfråganSkåne läns västra
  Persson, MargaretasNejsakfråganJönköpings län
  Persson, GöransNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Pertoft, MatsmpJasakfråganStockholms län
  Petersson, HelenesNejsakfråganJönköpings län
  Pethrus Engström, DésiréekdJasakfråganStockholms kommun
  Pettersson, LeifsNejsakfråganNorrbottens län
  Pettersson, LennartcJasakfråganSkåne läns västra
  Pettersson, GöranmFrånvarandesakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénsFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Pettersson, MarinasNejsakfråganVärmlands län
  Plass, MariamJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicamJasakfråganVästmanlands län
  Pourbaix-Lundin, MariettamJasakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimosFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Pålsson, Anne-MariemJasakfråganSkåne läns södra
  Pålsson, MargaretamJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Qarlsson, AnnikacJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Rahm, LagempNejsakfråganGöteborgs kommun
  René, IngermJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ringholm, BossesFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Rivière, HelenamJasakfråganStockholms kommun
  Roszkowska Öberg, ElizamJasakfråganStockholms län
  Rothenberg, HansmJasakfråganGöteborgs kommun
  Runegrund, RositakdJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Runeson, CarinsNejsakfråganDalarnas län
  Rådberg, PetermpNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertmFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Rådström, BrittasNejsakfråganVästerbottens län
  Sachet, AmeersNejsakfråganÖrebro län
  Sacrédeus, LennartkdFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Sahlin, MonasFrånvarandesakfråganStockholms län
  Sandberg, GunnarsNejsakfråganJämtlands län
  Sander, MatsmFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Sandström, ÅkecJasakfråganVästerbottens län
  Schulte, FredrikmJasakfråganStockholms län
  Selin Lindgren, EvacJasakfråganGöteborgs kommun
  Sellén, BirgittacJasakfråganVästernorrlands län
  Sigfrid, KarlmJasakfråganStockholms län
  Sonidsson, EvasNejsakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArnemJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Stenberg, MariasNejsakfråganNorrbottens län
  Stenberg, HanssNejsakfråganVästernorrlands län
  Strand, ThomassNejsakfråganJönköpings län
  Streijffert, MagdalenasNejsakfråganHallands län
  Sundell, OlamJasakfråganJämtlands län
  Svantesson, ElisabethmJasakfråganÖrebro län
  Svedberg, PersNejsakfråganGävleborgs län
  Svensson, IngvarkdJasakfråganStockholms län
  Svensson Smith, KarinmpNejsakfråganMalmö kommun
  Sydow, HenrikmJasakfråganHallands län
  Sydow, BjörnsFrånvarandesakfråganStockholms län
  Särnblad, AnnelisNejsakfråganDalarnas län
  Söderberg, GunnelmJasakfråganDalarnas län
  Tenfjord-Toftby, CeciliemJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Tenje, AnnamJasakfråganKronobergs län
  Ternemar, TommysNejsakfråganVärmlands län
  Ternström, SolveigcJasakfråganStockholms kommun
  Thalén Finné, EwamJasakfråganSkåne läns södra
  Thingwall, Göran-JasakfråganStockholms län
  Thorell, OllesNejsakfråganVästmanlands län
  Tidlund, GregersNejsakfråganSödermanlands län
  Tiefensee, RogercJasakfråganSödermanlands län
  Tingsgård, TonesNejsakfråganUppsala län
  Tjernberg, GunillakdJasakfråganVästerbottens län
  Tobé, TomasmFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Tornberg, StefancJasakfråganNorrbottens län
  Tysklind, LarsfpJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ullenhag, ErikfpFrånvarandesakfråganUppsala län
  Unander, HanssNejsakfråganDalarnas län
  Valtersson, MikaelampFrånvarandesakfråganStockholms län
  Vestlund, BörjesNejsakfråganStockholms kommun
  Vänerlöv, IngemarkdJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Västerteg, ClaescJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Wachtmeister, PedermJasakfråganSödermanlands län
  Wahlström, GötesNejsakfråganJönköpings län
  Wahlén, GunillavNejsakfråganVästernorrlands län
  Waidelich, TommysNejsakfråganStockholms län
  Wallin, GunnelcJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansmJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Watz, MariannemJasakfråganStockholms kommun
  Wegendal, LarssNejsakfråganKronobergs län
  Weibull Kornias, MariemFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Westerholm, BarbrofpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Wetterstrand, MariampFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Widegren, CeciliamJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanfpJasakfråganMalmö kommun
  Wigström, CeciliafpJasakfråganGöteborgs kommun
  Wikström, RunemJasakfråganStockholms län
  Winbäck, ChristerfpJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Wittgren-Ahl, SiwsFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Yazdanfar, MaryamsNejsakfråganStockholms län
  Ygeman, AnderssNejsakfråganStockholms kommun
  Zakrisson, KristinasNejsakfråganNorrbottens län
  Zander, SolveigcFrånvarandesakfråganUppsala län
  Zedell, ChristinasNejsakfråganStockholms län
  Åkesson, AnderscJasakfråganKalmar län
  Åsling, PercFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Åström, KarinsNejsakfråganNorrbottens län
  Åström, AlicevFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Öholm, OskarmJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristersNejsakfråganKalmar län
  Österberg, Sven-EriksNejsakfråganVästmanlands län
  Östros, ThomassNejsakfråganUppsala län
  2. Systemet för resurstilldelning m.m.
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub555 yrkande 2 och 2009/10:N475 yrkande 3.
  • Reservation 2 (s)
  3. Samordningen av högskolepedagogiska frågor
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub463.
  • Reservation 3 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s0102028
  m800016
  c23006
  fp22006
  kd20004
  v02002
  mp01603
  -1000
  Totalt146138065
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abramsson, Karl GustavsFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Acketoft, TinafpJasakfråganSkåne läns västra
  Adelsbo, ChristersNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Adolfsson Elgestam, CarinasFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinsNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbansFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, MaxmpNejsakfråganGöteborgs kommun
  Andersson, MagdalenamJasakfråganJönköpings län
  Andersson, UllavNejsakfråganGävleborgs län
  Andersson, Jan RmJasakfråganKalmar län
  Andersson, JancFrånvarandesakfråganHallands län
  Andersson, AnderskdFrånvarandesakfråganKalmar län
  Andersson, YvonnekdJasakfråganÖstergötlands län
  Andnor, BeritsNejsakfråganJämtlands län
  Andrén, GunnarfpJasakfråganStockholms län
  Anefur, MichaelkdJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Anger, StaffanmJasakfråganVästmanlands län
  Appelros, StaffanmJasakfråganMalmö kommun
  Arkelsten, SofiamJasakfråganStockholms kommun
  Arleklo, AnnsNejsakfråganSkåne läns västra
  Arnold, OttokdJasakfråganSkåne läns södra
  Asplund, LenamJasakfråganVästernorrlands län
  Astudillo, LucianosNejsakfråganMalmö kommun
  Attefall, StefankdFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Avci, GulanfpJasakfråganStockholms kommun
  Avsan, AntimJasakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartsNejsakfråganÖrebro län
  Axelsson, ChristinasNejsakfråganStockholms län
  Axén, GunnarmJasakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansfpJasakfråganGävleborgs län
  Bargholtz, HelenafpJasakfråganStockholms län
  Baylan, IbrahimsNejsakfråganVästerbottens län
  Bengtson Skogsberg, EvamJasakfråganKalmar län
  Bengtsson, FinnmFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Berg, MariannevNejsakfråganMalmö kommun
  Berg, UlfmJasakfråganDalarnas län
  Bergheden, StenmJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Berglind, MatssNejsakfråganUppsala län
  Bergström, SvencJasakfråganGävleborgs län
  Berliner, AgnetafpJasakfråganVästmanlands län
  Bernhardsson, BosNejsakfråganSkåne läns södra
  Bill, PermJasakfråganUppsala län
  Bjurling, LailasFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Björck, PatriksNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Björkman, JansNejsakfråganBlekinge län
  Björlund, TorbjörnvNejsakfråganÖstergötlands län
  Blix, GustavmFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bodström, ThomassNejsakfråganÖrebro län
  Bohlin, SinikkasFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Bolund, PermpNejsakfråganStockholms kommun
  Bouveng, HelenamFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Brandin, Claes-GöransFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Brink, JosefinvNejsakfråganStockholms län
  Brodén, AnitafpJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MariemJasakfråganHallands län
  Brännström, KatarinamJasakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinasNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Bäckman, RolandsNejsakfråganGävleborgs län
  Carlsson, GunillasNejsakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, UlrikacFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmafpJasakfråganJönköpings län
  Ceballos, BodilmpNejsakfråganGävleborgs län
  Cederbratt, MikaelmJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretamJasakfråganStockholms kommun
  Damberg, MikaelsNejsakfråganStockholms län
  Danielsson, StaffancJasakfråganÖstergötlands län
  Davidson, IngerkdJasakfråganStockholms län
  Dinamarca, RossanavNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabellempNejsakfråganStockholms län
  Eberstein, SusannesNejsakfråganVästernorrlands län
  Ehn, TinampNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Eldensjö, KjellkdJasakfråganSödermanlands län
  Elinderson, LarsmJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Eneroth, TomassFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Engblom, AnnickamJasakfråganBlekinge län
  Engelhardt, ChristersNejsakfråganGotlands län
  Engle, KerstinsNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Engström, HillevimJasakfråganStockholms län
  Engström, MarievNejsakfråganVärmlands län
  Enochson, AnneliekdJasakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinmJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanmJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ericson, Gunvor GmpNejsakfråganSödermanlands län
  Eriksson, Erik AcJasakfråganVärmlands län
  Eriksson, BirgittasNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Eriksson, AlfsFrånvarandesakfråganHallands län
  Eriksson, PetermpFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Ernkrans, MatildasFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanfpJasakfråganHallands län
  Fahmi, MahmoodmJasakfråganStockholms kommun
  Federley, FredrickcJasakfråganStockholms kommun
  Flyborg, EvafpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GsNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Frid, EgonvNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Gabelic, AleksandersFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Garstedt, IngemJasakfråganMalmö kommun
  Gerdau, MatsmJasakfråganStockholms län
  Gille, AgnetasNejsakfråganUppsala län
  Granberg, Lars UsFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Granbom Ellison, KarinfpJasakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MariesNejsakfråganMalmö kommun
  Grape, UlfmJasakfråganVästerbottens län
  Green, MonicasNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Grönfeldt Bergman, LisbethmJasakfråganGöteborgs kommun
  Gunnarsson, RolfmJasakfråganDalarnas län
  Gustafsson, LarskdJasakfråganHallands län
  Gustafsson, HolgerkdJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gustafsson, BillysNejsakfråganÖstergötlands län
  Habsburg Douglas, WalburgamFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Hagberg, ChristinsNejsakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, MichaelsNejsakfråganSödermanlands län
  Hagberg, LiselottfpJasakfråganSödermanlands län
  Haglö, KerstinsNejsakfråganBlekinge län
  Hallengren, LenasNejsakfråganKalmar län
  Hamilton, BjörnmJasakfråganStockholms län
  Hamilton, Carl BfpJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlottemJasakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristermJasakfråganNorrbottens län
  Hansson, AndersmJasakfråganSkåne läns södra
  Hedquist, LennartmJasakfråganUppsala län
  Hellman, JörgensNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Hellquist, SolveigfpJasakfråganVästernorrlands län
  Helmersson-Olsson, CarolinesNejsakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmakdJasakfråganStockholms län
  Hjälmered, LarsmJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HanssNejsakfråganHallands län
  Holm, UlfmpNejsakfråganSkåne läns södra
  Holm, ChristianmFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Holma, SivvNejsakfråganNorrbottens län
  Hultqvist, PetersFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Hägg, CarinasFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentsNejsakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritsNejsakfråganVärmlands län
  Israelsson, MargaretasNejsakfråganVästmanlands län
  Jakobsson, LeifsNejsakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenasNejsakfråganÖrebro län
  Jarl Beck, IngersNejsakfråganSkåne läns södra
  Jeppsson, PetersNejsakfråganBlekinge län
  Jernbeck, IsabellamJasakfråganStockholms län
  Jeryd, RenéesNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Johansson, AnniecFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Johansson, Bengt-AndersmJasakfråganJönköpings län
  Johansson, LarssNejsakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, MatsmJasakfråganStockholms kommun
  Johansson, JörgencJasakfråganVästmanlands län
  Johansson, MikaelmpNejsakfråganÖrebro län
  Johansson, MorgansNejsakfråganSkåne läns södra
  Johansson, Wiwi-AnnevFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Johansson, Jan EmanuelsNejsakfråganStockholms län
  Johansson, KennethcJasakfråganDalarnas län
  Johansson, Ann-KristinesFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Johansson, YlvasFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Johnson, JacobvNejsakfråganUppsala län
  Johnsson, EvakdFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Jonsson, PetersNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Juholt, HåkansFrånvarandesakfråganKalmar län
  Jönsson, ChristinemJasakfråganSkåne läns södra
  Kakabaveh, AminehvNejsakfråganStockholms kommun
  Kaplan, MehmetmpNejsakfråganStockholms kommun
  Karlsson, UlrikamFrånvarandesakfråganUppsala län
  Karlsson, AnderssNejsakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, SoniasNejsakfråganÖstergötlands län
  Kerimo, YilmazsNejsakfråganStockholms län
  Khelili Dylami, RezamJasakfråganStockholms kommun
  Kierkemann, MariannemJasakfråganHallands län
  Kihlström, DankdJasakfråganVärmlands län
  Kinberg Batra, AnnamJasakfråganStockholms län
  Kjellberg, BertilmJasakfråganVästernorrlands län
  Kjellin, Margareta BmFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Kornevik Jakobsson, MariacJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Kvarnström, KurtsFrånvarandesakfråganDalarnas län
  König Jerlmyr, AnnamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Larsen, SofiacFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Larsson, KallevNejsakfråganStockholms kommun
  Larsson, NinafpJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Lars MejernsNejsakfråganVärmlands län
  Larsson, HillevisFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Larsson, Jan-OlofsNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Lavesson, OlofmJasakfråganMalmö kommun
  Leander, HelenampNejsakfråganUppsala län
  Leivik, BjörnmJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Lennmarker, GöranmJasakfråganStockholms län
  Levi, LennartcJasakfråganStockholms län
  Lilja, LarssNejsakfråganVästerbottens län
  Liljevall, DésiréesNejsakfråganKalmar län
  Lilliehöök, AnnamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Linander, JohancJasakfråganSkåne läns södra
  Lindberg, CamillafpJasakfråganDalarnas län
  Lindblad, GöranmFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Lindblad, LarsmFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Linde, HansvNejsakfråganGöteborgs kommun
  Lindestam, ÅsasNejsakfråganGävleborgs län
  Lindgren, Else-MariekdJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Lindgren, SylviasNejsakfråganStockholms kommun
  Lindholm, JanmpNejsakfråganDalarnas län
  Linna, ElinavNejsakfråganSödermanlands län
  Lodenius, PercJasakfråganStockholms län
  Ludvigsson, AnnesNejsakfråganÖstergötlands län
  Lundberg, AgnetasNejsakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, KerstincJasakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredriksNejsakfråganNorrbottens län
  Lundqvist-Brömster, MariafpJasakfråganVästerbottens län
  Lundström, NinafpJasakfråganStockholms län
  Löberg, PettersNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfsjögård, MalinmJasakfråganStockholms län
  Löfstrand, JohansFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, CeciliamJasakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikfpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettymJasakfråganÖstergötlands län
  Malmström, LouisesFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Markström, ElisebehtsNejsakfråganSödermanlands län
  Moberg, CarinasFrånvarandesakfråganStockholms län
  Montan, GöranmJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nihlén, ThomasmpNejsakfråganVästerbottens län
  Nilsson, Mats GmJasakfråganStockholms kommun
  Nilsson, PiasNejsakfråganVästmanlands län
  Nilsson, Nils OskarmJasakfråganStockholms län
  Nilsson, JenniesNejsakfråganHallands län
  Nilsson, KarincJasakfråganKronobergs län
  Nilsson, UlffpJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, Rolf KmJasakfråganGotlands län
  Nilsson, GustavmJasakfråganBlekinge län
  Nordell, Lars-AxelkdJasakfråganÖrebro län
  Nordén, MariesNejsakfråganJämtlands län
  Norlin, Liza-MariakdJasakfråganVästernorrlands län
  Norlén, AndreasmJasakfråganÖstergötlands län
  Nylander, ChristerfpFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Ohlsson, CarinasNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohly, LarsvNejsakfråganStockholms län
  Olander, RonnysNejsakfråganSkåne läns södra
  Olofsson, EvavNejsakfråganGöteborgs kommun
  Olsson, HanssNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Olsson, LiseLottevNejsakfråganVästerbottens län
  Olsson, LenavNejsakfråganDalarnas län
  Olsson, KentmJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Omanovic, JasenkosNejsakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MikaelkdJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, IrenekdJasakfråganJönköpings län
  Oskarsson, ChristinasNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Pagrotsky, LeifsNejsakfråganGöteborgs kommun
  Palm, VeronicasFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Papadopoulos, NikossNejsakfråganStockholms kommun
  Pedersen, PetervNejsakfråganÖrebro län
  Pehrson, JohanfpFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Persson, KentvNejsakfråganVästmanlands län
  Persson, Sven YngvemJasakfråganSkåne läns västra
  Persson, MargaretasNejsakfråganJönköpings län
  Persson, GöransNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Pertoft, MatsmpNejsakfråganStockholms län
  Petersson, HelenesNejsakfråganJönköpings län
  Pethrus Engström, DésiréekdJasakfråganStockholms kommun
  Pettersson, LeifsNejsakfråganNorrbottens län
  Pettersson, LennartcJasakfråganSkåne läns västra
  Pettersson, GöranmFrånvarandesakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénsFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Pettersson, MarinasNejsakfråganVärmlands län
  Plass, MariamJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicamJasakfråganVästmanlands län
  Pourbaix-Lundin, MariettamJasakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimosFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Pålsson, Anne-MariemJasakfråganSkåne läns södra
  Pålsson, MargaretamJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Qarlsson, AnnikacJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Rahm, LagempNejsakfråganGöteborgs kommun
  René, IngermJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ringholm, BossesFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Rivière, HelenamJasakfråganStockholms kommun
  Roszkowska Öberg, ElizamJasakfråganStockholms län
  Rothenberg, HansmJasakfråganGöteborgs kommun
  Runegrund, RositakdJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Runeson, CarinsNejsakfråganDalarnas län
  Rådberg, PetermpNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertmFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Rådström, BrittasNejsakfråganVästerbottens län
  Sachet, AmeersNejsakfråganÖrebro län
  Sacrédeus, LennartkdFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Sahlin, MonasFrånvarandesakfråganStockholms län
  Sandberg, GunnarsNejsakfråganJämtlands län
  Sander, MatsmFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Sandström, ÅkecJasakfråganVästerbottens län
  Schulte, FredrikmJasakfråganStockholms län
  Selin Lindgren, EvacJasakfråganGöteborgs kommun
  Sellén, BirgittacJasakfråganVästernorrlands län
  Sigfrid, KarlmJasakfråganStockholms län
  Sonidsson, EvasNejsakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArnemJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Stenberg, MariasNejsakfråganNorrbottens län
  Stenberg, HanssNejsakfråganVästernorrlands län
  Strand, ThomassNejsakfråganJönköpings län
  Streijffert, MagdalenasNejsakfråganHallands län
  Sundell, OlamJasakfråganJämtlands län
  Svantesson, ElisabethmJasakfråganÖrebro län
  Svedberg, PersNejsakfråganGävleborgs län
  Svensson, IngvarkdJasakfråganStockholms län
  Svensson Smith, KarinmpNejsakfråganMalmö kommun
  Sydow, HenrikmJasakfråganHallands län
  Sydow, BjörnsFrånvarandesakfråganStockholms län
  Särnblad, AnnelisNejsakfråganDalarnas län
  Söderberg, GunnelmJasakfråganDalarnas län
  Tenfjord-Toftby, CeciliemJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Tenje, AnnamJasakfråganKronobergs län
  Ternemar, TommysNejsakfråganVärmlands län
  Ternström, SolveigcJasakfråganStockholms kommun
  Thalén Finné, EwamJasakfråganSkåne läns södra
  Thingwall, Göran-JasakfråganStockholms län
  Thorell, OllesNejsakfråganVästmanlands län
  Tidlund, GregersNejsakfråganSödermanlands län
  Tiefensee, RogercJasakfråganSödermanlands län
  Tingsgård, TonesNejsakfråganUppsala län
  Tjernberg, GunillakdJasakfråganVästerbottens län
  Tobé, TomasmFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Tornberg, StefancJasakfråganNorrbottens län
  Tysklind, LarsfpJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ullenhag, ErikfpFrånvarandesakfråganUppsala län
  Unander, HanssNejsakfråganDalarnas län
  Valtersson, MikaelampFrånvarandesakfråganStockholms län
  Vestlund, BörjesNejsakfråganStockholms kommun
  Vänerlöv, IngemarkdJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Västerteg, ClaescJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Wachtmeister, PedermJasakfråganSödermanlands län
  Wahlström, GötesNejsakfråganJönköpings län
  Wahlén, GunillavNejsakfråganVästernorrlands län
  Waidelich, TommysNejsakfråganStockholms län
  Wallin, GunnelcJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansmJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Watz, MariannemJasakfråganStockholms kommun
  Wegendal, LarssNejsakfråganKronobergs län
  Weibull Kornias, MariemFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Westerholm, BarbrofpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Wetterstrand, MariampFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Widegren, CeciliamJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanfpJasakfråganMalmö kommun
  Wigström, CeciliafpJasakfråganGöteborgs kommun
  Wikström, RunemJasakfråganStockholms län
  Winbäck, ChristerfpJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Wittgren-Ahl, SiwsFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Yazdanfar, MaryamsNejsakfråganStockholms län
  Ygeman, AnderssNejsakfråganStockholms kommun
  Zakrisson, KristinasNejsakfråganNorrbottens län
  Zander, SolveigcFrånvarandesakfråganUppsala län
  Zedell, ChristinasNejsakfråganStockholms län
  Åkesson, AnderscJasakfråganKalmar län
  Åsling, PercFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Åström, KarinsNejsakfråganNorrbottens län
  Åström, AlicevFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Öholm, OskarmJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristersNejsakfråganKalmar län
  Österberg, Sven-EriksNejsakfråganVästmanlands län
  Östros, ThomassNejsakfråganUppsala län
  4. Jämställdhet inom högskolan
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju381 yrkandena 34 och 36.
  • Reservation 4 (mp)
  5. Framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C390 yrkande 51, 2009/10:Sf211 yrkande 54, 2009/10:Ub240, 2009/10:Ub255, 2009/10:Ub281, 2009/10:Ub322, 2009/10:Ub346, 2009/10:Ub355, 2009/10:Ub479, 2009/10:Ub499, 2009/10:Ub500, 2009/10:Ub533, 2009/10:Ub539, 2009/10:Ub565 yrkandena 2 och 3 samt 2009/10:N468 yrkande 3.
  • Reservation 5 (s)
  • Reservation 6 (v)
  • Reservation 7 (mp)
  6. Nya högskoleutbildningar
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub210, 2009/10:Ub234, 2009/10:Ub263 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Ub269, 2009/10:Ub334 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Ub360 yrkande 3, 2009/10:Ub413 yrkande 2, 2009/10:Ub455, 2009/10:Ub504 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Ub524 yrkande 1 och 2009/10:N389 yrkande 10.
  • Reservation 8 (v)
  • Reservation 9 (mp)
  7. Högskoleutbildningarnas innehåll
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi254 yrkande 1, 2009/10:Ju265 yrkande 12, 2009/10:Ju381 yrkande 35, 2009/10:So335 yrkande 2, 2009/10:So403 yrkande 2, 2009/10:So510 yrkande 4, 2009/10:So529 yrkande 2, 2009/10:So583 yrkande 21, 2009/10:So634 yrkande 3, 2009/10:So658, 2009/10:Ub205, 2009/10:Ub253, 2009/10:Ub264 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Ub265, 2009/10:Ub293, 2009/10:Ub331, 2009/10:Ub335, 2009/10:Ub336, 2009/10:Ub339, 2009/10:Ub503 yrkande 4, 2009/10:Ub549 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Ub570, 2009/10:MJ471 yrkande 2 och 2009/10:A210 yrkande 5.
  • Reservation 10 (v)
  • Reservation 11 (mp)
  8. Kurser i barnets rättigheter
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So512 yrkande 2 och 2009/10:Ub379.
  • Reservation 12 (v, mp)
  9. Breddad rekrytering och tillträdesfrågor
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub315, 2009/10:Ub349 yrkande 8 och 2009/10:Ub365.
  • Reservation 13 (mp)
  10. Möjligheten till samlat betygsdokument
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub551 yrkande 8.
  • Reservation 14 (s)
  11. Betyg i modersmål
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub349 yrkande 9.
  • Reservation 15 (mp)
  12. Urval till högskoleutbildning
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub349 yrkandena 10 och 11 samt 2009/10:Ub555 yrkandena 4 och 6.
  • Reservation 16 (s, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (s, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1101028
  m800016
  c23006
  fp22006
  kd20004
  v02002
  mp01603
  -0100
  Totalt146138065
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abramsson, Karl GustavsFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Acketoft, TinafpJasakfråganSkåne läns västra
  Adelsbo, ChristersNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Adolfsson Elgestam, CarinasFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinsNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbansFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Andersson, MaxmpNejsakfråganGöteborgs kommun
  Andersson, MagdalenamJasakfråganJönköpings län
  Andersson, UllavNejsakfråganGävleborgs län
  Andersson, Jan RmJasakfråganKalmar län
  Andersson, JancFrånvarandesakfråganHallands län
  Andersson, AnderskdFrånvarandesakfråganKalmar län
  Andersson, YvonnekdJasakfråganÖstergötlands län
  Andnor, BeritsNejsakfråganJämtlands län
  Andrén, GunnarfpJasakfråganStockholms län
  Anefur, MichaelkdJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Anger, StaffanmJasakfråganVästmanlands län
  Appelros, StaffanmJasakfråganMalmö kommun
  Arkelsten, SofiamJasakfråganStockholms kommun
  Arleklo, AnnsNejsakfråganSkåne läns västra
  Arnold, OttokdJasakfråganSkåne läns södra
  Asplund, LenamJasakfråganVästernorrlands län
  Astudillo, LucianosNejsakfråganMalmö kommun
  Attefall, StefankdFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Avci, GulanfpJasakfråganStockholms kommun
  Avsan, AntimJasakfråganStockholms län
  Axelsson, LennartsNejsakfråganÖrebro län
  Axelsson, ChristinasNejsakfråganStockholms län
  Axén, GunnarmJasakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansfpJasakfråganGävleborgs län
  Bargholtz, HelenafpJasakfråganStockholms län
  Baylan, IbrahimsNejsakfråganVästerbottens län
  Bengtson Skogsberg, EvamJasakfråganKalmar län
  Bengtsson, FinnmFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Berg, MariannevNejsakfråganMalmö kommun
  Berg, UlfmJasakfråganDalarnas län
  Bergheden, StenmJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Berglind, MatssNejsakfråganUppsala län
  Bergström, SvencJasakfråganGävleborgs län
  Berliner, AgnetafpJasakfråganVästmanlands län
  Bernhardsson, BosNejsakfråganSkåne läns södra
  Bill, PermJasakfråganUppsala län
  Bjurling, LailasFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Björck, PatriksNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Björkman, JansNejsakfråganBlekinge län
  Björlund, TorbjörnvNejsakfråganÖstergötlands län
  Blix, GustavmFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Bodström, ThomassNejsakfråganÖrebro län
  Bohlin, SinikkasFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Bolund, PermpNejsakfråganStockholms kommun
  Bouveng, HelenamFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Brandin, Claes-GöransFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Brink, JosefinvNejsakfråganStockholms län
  Brodén, AnitafpJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MariemJasakfråganHallands län
  Brännström, KatarinamJasakfråganKronobergs län
  Bråkenhielm, CatharinasNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Bäckman, RolandsNejsakfråganGävleborgs län
  Carlsson, GunillasNejsakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, UlrikacFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson Löfdahl, EmmafpJasakfråganJönköpings län
  Ceballos, BodilmpNejsakfråganGävleborgs län
  Cederbratt, MikaelmJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Cederfelt, MargaretamJasakfråganStockholms kommun
  Damberg, MikaelsNejsakfråganStockholms län
  Danielsson, StaffancJasakfråganÖstergötlands län
  Davidson, IngerkdJasakfråganStockholms län
  Dinamarca, RossanavNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Dingizian, EsabellempNejsakfråganStockholms län
  Eberstein, SusannesNejsakfråganVästernorrlands län
  Ehn, TinampNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Eldensjö, KjellkdJasakfråganSödermanlands län
  Elinderson, LarsmJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Eneroth, TomassFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Engblom, AnnickamJasakfråganBlekinge län
  Engelhardt, ChristersNejsakfråganGotlands län
  Engle, KerstinsNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Engström, HillevimJasakfråganStockholms län
  Engström, MarievNejsakfråganVärmlands län
  Enochson, AnneliekdJasakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinmJasakfråganStockholms län
  Ericson, JanmJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ericson, Gunvor GmpNejsakfråganSödermanlands län
  Eriksson, Erik AcJasakfråganVärmlands län
  Eriksson, BirgittasNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Eriksson, AlfsFrånvarandesakfråganHallands län
  Eriksson, PetermpFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Ernkrans, MatildasFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanfpJasakfråganHallands län
  Fahmi, MahmoodmJasakfråganStockholms kommun
  Federley, FredrickcJasakfråganStockholms kommun
  Flyborg, EvafpFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GsNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Frid, EgonvNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Gabelic, AleksandersFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Garstedt, IngemJasakfråganMalmö kommun
  Gerdau, MatsmJasakfråganStockholms län
  Gille, AgnetasNejsakfråganUppsala län
  Granberg, Lars UsFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Granbom Ellison, KarinfpJasakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MariesNejsakfråganMalmö kommun
  Grape, UlfmJasakfråganVästerbottens län
  Green, MonicasNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Grönfeldt Bergman, LisbethmJasakfråganGöteborgs kommun
  Gunnarsson, RolfmJasakfråganDalarnas län
  Gustafsson, LarskdJasakfråganHallands län
  Gustafsson, HolgerkdJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gustafsson, BillysNejsakfråganÖstergötlands län
  Habsburg Douglas, WalburgamFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Hagberg, ChristinsNejsakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, MichaelsNejsakfråganSödermanlands län
  Hagberg, LiselottfpJasakfråganSödermanlands län
  Haglö, KerstinsNejsakfråganBlekinge län
  Hallengren, LenasNejsakfråganKalmar län
  Hamilton, BjörnmJasakfråganStockholms län
  Hamilton, Carl BfpJasakfråganStockholms kommun
  Hammar Johnsson, Ann-CharlottemJasakfråganSkåne läns västra
  Hammarbergh, KristermJasakfråganNorrbottens län
  Hansson, AndersmJasakfråganSkåne läns södra
  Hedquist, LennartmJasakfråganUppsala län
  Hellman, JörgensNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Hellquist, SolveigfpJasakfråganVästernorrlands län
  Helmersson-Olsson, CarolinesNejsakfråganSödermanlands län
  Henriksson, EmmakdJasakfråganStockholms län
  Hjälmered, LarsmJasakfråganGöteborgs kommun
  Hoff, HanssNejsakfråganHallands län
  Holm, UlfmpNejsakfråganSkåne läns södra
  Holm, ChristianmFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Holma, SivvNejsakfråganNorrbottens län
  Hultqvist, PetersFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Hägg, CarinasFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentsNejsakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritsNejsakfråganVärmlands län
  Israelsson, MargaretasNejsakfråganVästmanlands län
  Jakobsson, LeifsNejsakfråganMalmö kommun
  Jansson, Eva-LenasNejsakfråganÖrebro län
  Jarl Beck, IngersNejsakfråganSkåne läns södra
  Jeppsson, PetersNejsakfråganBlekinge län
  Jernbeck, IsabellamJasakfråganStockholms län
  Jeryd, RenéesNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Johansson, AnniecFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Johansson, Bengt-AndersmJasakfråganJönköpings län
  Johansson, LarssNejsakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, MatsmJasakfråganStockholms kommun
  Johansson, JörgencJasakfråganVästmanlands län
  Johansson, MikaelmpNejsakfråganÖrebro län
  Johansson, MorgansNejsakfråganSkåne läns södra
  Johansson, Wiwi-AnnevFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Johansson, Jan EmanuelsNejsakfråganStockholms län
  Johansson, KennethcJasakfråganDalarnas län
  Johansson, Ann-KristinesFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Johansson, YlvasFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Johnson, JacobvNejsakfråganUppsala län
  Johnsson, EvakdFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Jonsson, PetersNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Juholt, HåkansFrånvarandesakfråganKalmar län
  Jönsson, ChristinemJasakfråganSkåne läns södra
  Kakabaveh, AminehvNejsakfråganStockholms kommun
  Kaplan, MehmetmpNejsakfråganStockholms kommun
  Karlsson, UlrikamFrånvarandesakfråganUppsala län
  Karlsson, AnderssJasakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, SoniasNejsakfråganÖstergötlands län
  Kerimo, YilmazsNejsakfråganStockholms län
  Khelili Dylami, RezamJasakfråganStockholms kommun
  Kierkemann, MariannemJasakfråganHallands län
  Kihlström, DankdJasakfråganVärmlands län
  Kinberg Batra, AnnamJasakfråganStockholms län
  Kjellberg, BertilmJasakfråganVästernorrlands län
  Kjellin, Margareta BmFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Kornevik Jakobsson, MariacJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Kvarnström, KurtsFrånvarandesakfråganDalarnas län
  König Jerlmyr, AnnamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Larsen, SofiacFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Larsson, KallevNejsakfråganStockholms kommun
  Larsson, NinafpJasakfråganVärmlands län
  Larsson, Lars MejernsNejsakfråganVärmlands län
  Larsson, HillevisFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Larsson, Jan-OlofsNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Lavesson, OlofmJasakfråganMalmö kommun
  Leander, HelenampNejsakfråganUppsala län
  Leivik, BjörnmJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Lennmarker, GöranmJasakfråganStockholms län
  Levi, LennartcJasakfråganStockholms län
  Lilja, LarssNejsakfråganVästerbottens län
  Liljevall, DésiréesNejsakfråganKalmar län
  Lilliehöök, AnnamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Linander, JohancJasakfråganSkåne läns södra
  Lindberg, CamillafpJasakfråganDalarnas län
  Lindblad, GöranmFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Lindblad, LarsmFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Linde, HansvNejsakfråganGöteborgs kommun
  Lindestam, ÅsasNejsakfråganGävleborgs län
  Lindgren, Else-MariekdJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Lindgren, SylviasNejsakfråganStockholms kommun
  Lindholm, JanmpNejsakfråganDalarnas län
  Linna, ElinavNejsakfråganSödermanlands län
  Lodenius, PercJasakfråganStockholms län
  Ludvigsson, AnnesNejsakfråganÖstergötlands län
  Lundberg, AgnetasNejsakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, KerstincJasakfråganStockholms län
  Lundh Sammeli, FredriksNejsakfråganNorrbottens län
  Lundqvist-Brömster, MariafpJasakfråganVästerbottens län
  Lundström, NinafpJasakfråganStockholms län
  Löberg, PettersNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Löfsjögård, MalinmJasakfråganStockholms län
  Löfstrand, JohansFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, CeciliamJasakfråganGöteborgs kommun
  Malm, FredrikfpFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Malmberg, BettymJasakfråganÖstergötlands län
  Malmström, LouisesFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Markström, ElisebehtsNejsakfråganSödermanlands län
  Moberg, CarinasFrånvarandesakfråganStockholms län
  Montan, GöranmJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Nihlén, ThomasmpNejsakfråganVästerbottens län
  Nilsson, Mats GmJasakfråganStockholms kommun
  Nilsson, PiasNejsakfråganVästmanlands län
  Nilsson, Nils OskarmJasakfråganStockholms län
  Nilsson, JenniesNejsakfråganHallands län
  Nilsson, KarincJasakfråganKronobergs län
  Nilsson, UlffpJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, Rolf KmJasakfråganGotlands län
  Nilsson, GustavmJasakfråganBlekinge län
  Nordell, Lars-AxelkdJasakfråganÖrebro län
  Nordén, MariesNejsakfråganJämtlands län
  Norlin, Liza-MariakdJasakfråganVästernorrlands län
  Norlén, AndreasmJasakfråganÖstergötlands län
  Nylander, ChristerfpFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Ohlsson, CarinasNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohly, LarsvNejsakfråganStockholms län
  Olander, RonnysNejsakfråganSkåne läns södra
  Olofsson, EvavNejsakfråganGöteborgs kommun
  Olsson, HanssNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Olsson, LiseLottevNejsakfråganVästerbottens län
  Olsson, LenavNejsakfråganDalarnas län
  Olsson, KentmJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Omanovic, JasenkosNejsakfråganVästernorrlands län
  Oscarsson, MikaelkdJasakfråganUppsala län
  Oskarsson, IrenekdJasakfråganJönköpings län
  Oskarsson, ChristinasNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Pagrotsky, LeifsNejsakfråganGöteborgs kommun
  Palm, VeronicasFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Papadopoulos, NikossNejsakfråganStockholms kommun
  Pedersen, PetervNejsakfråganÖrebro län
  Pehrson, JohanfpFrånvarandesakfråganÖrebro län
  Persson, KentvNejsakfråganVästmanlands län
  Persson, Sven YngvemJasakfråganSkåne läns västra
  Persson, MargaretasNejsakfråganJönköpings län
  Persson, GöransNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Pertoft, MatsmpNejsakfråganStockholms län
  Petersson, HelenesNejsakfråganJönköpings län
  Pethrus Engström, DésiréekdJasakfråganStockholms kommun
  Pettersson, LeifsNejsakfråganNorrbottens län
  Pettersson, LennartcJasakfråganSkåne läns västra
  Pettersson, GöranmFrånvarandesakfråganStockholms län
  Pettersson, HelénsFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Pettersson, MarinasNejsakfråganVärmlands län
  Plass, MariamJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Polfjärd, JessicamJasakfråganVästmanlands län
  Pourbaix-Lundin, MariettamJasakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimosFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Pålsson, Anne-MariemJasakfråganSkåne läns södra
  Pålsson, MargaretamJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Qarlsson, AnnikacJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Rahm, LagempNejsakfråganGöteborgs kommun
  René, IngermJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ringholm, BossesFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Rivière, HelenamJasakfråganStockholms kommun
  Roszkowska Öberg, ElizamJasakfråganStockholms län
  Rothenberg, HansmJasakfråganGöteborgs kommun
  Runegrund, RositakdJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Runeson, CarinsNejsakfråganDalarnas län
  Rådberg, PetermpNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertmFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Rådström, BrittasNejsakfråganVästerbottens län
  Sachet, AmeersNejsakfråganÖrebro län
  Sacrédeus, LennartkdFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Sahlin, MonasFrånvarandesakfråganStockholms län
  Sandberg, GunnarsNejsakfråganJämtlands län
  Sander, MatsmFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Sandström, ÅkecJasakfråganVästerbottens län
  Schulte, FredrikmJasakfråganStockholms län
  Selin Lindgren, EvacJasakfråganGöteborgs kommun
  Sellén, BirgittacJasakfråganVästernorrlands län
  Sigfrid, KarlmJasakfråganStockholms län
  Sonidsson, EvasNejsakfråganVästernorrlands län
  Staxäng, Lars-ArnemJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Stenberg, MariasNejsakfråganNorrbottens län
  Stenberg, HanssNejsakfråganVästernorrlands län
  Strand, ThomassNejsakfråganJönköpings län
  Streijffert, MagdalenasNejsakfråganHallands län
  Sundell, OlamJasakfråganJämtlands län
  Svantesson, ElisabethmJasakfråganÖrebro län
  Svedberg, PersNejsakfråganGävleborgs län
  Svensson, IngvarkdJasakfråganStockholms län
  Svensson Smith, KarinmpNejsakfråganMalmö kommun
  Sydow, HenrikmJasakfråganHallands län
  Sydow, BjörnsFrånvarandesakfråganStockholms län
  Särnblad, AnnelisNejsakfråganDalarnas län
  Söderberg, GunnelmJasakfråganDalarnas län
  Tenfjord-Toftby, CeciliemJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Tenje, AnnamJasakfråganKronobergs län
  Ternemar, TommysNejsakfråganVärmlands län
  Ternström, SolveigcJasakfråganStockholms kommun
  Thalén Finné, EwamJasakfråganSkåne läns södra
  Thingwall, Göran-NejsakfråganStockholms län
  Thorell, OllesNejsakfråganVästmanlands län
  Tidlund, GregersNejsakfråganSödermanlands län
  Tiefensee, RogercJasakfråganSödermanlands län
  Tingsgård, TonesNejsakfråganUppsala län
  Tjernberg, GunillakdJasakfråganVästerbottens län
  Tobé, TomasmFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Tornberg, StefancJasakfråganNorrbottens län
  Tysklind, LarsfpJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ullenhag, ErikfpFrånvarandesakfråganUppsala län
  Unander, HanssNejsakfråganDalarnas län
  Valtersson, MikaelampFrånvarandesakfråganStockholms län
  Vestlund, BörjesNejsakfråganStockholms kommun
  Vänerlöv, IngemarkdJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Västerteg, ClaescJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Wachtmeister, PedermJasakfråganSödermanlands län
  Wahlström, GötesNejsakfråganJönköpings län
  Wahlén, GunillavNejsakfråganVästernorrlands län
  Waidelich, TommysNejsakfråganStockholms län
  Wallin, GunnelcJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Wallmark, HansmJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Watz, MariannemJasakfråganStockholms kommun
  Wegendal, LarssNejsakfråganKronobergs län
  Weibull Kornias, MariemFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Westerholm, BarbrofpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Wetterstrand, MariampFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Widegren, CeciliamJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanfpJasakfråganMalmö kommun
  Wigström, CeciliafpJasakfråganGöteborgs kommun
  Wikström, RunemJasakfråganStockholms län
  Winbäck, ChristerfpJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Wittgren-Ahl, SiwsFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Yazdanfar, MaryamsNejsakfråganStockholms län
  Ygeman, AnderssNejsakfråganStockholms kommun
  Zakrisson, KristinasNejsakfråganNorrbottens län
  Zander, SolveigcFrånvarandesakfråganUppsala län
  Zedell, ChristinasNejsakfråganStockholms län
  Åkesson, AnderscJasakfråganKalmar län
  Åsling, PercFrånvarandesakfråganJämtlands län
  Åström, KarinsNejsakfråganNorrbottens län
  Åström, AlicevFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Öholm, OskarmJasakfråganÖrebro län
  Örnfjäder, KristersNejsakfråganKalmar län
  Österberg, Sven-EriksNejsakfråganVästmanlands län
  Östros, ThomassNejsakfråganUppsala län
  13. Vidareutbildning och validering
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:So311, 2009/10:Ub461 och 2009/10:Ub494.
  14. Studier under hela året
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub394.
  • Reservation 17 (s)
  15. Övriga utbildningsfrågor
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub209, 2009/10:Ub349 yrkande 5 och 2009/10:Ub561.
  • Reservation 18 (s, v, mp)
  16. Försöksverksamhet med studentkontrakt
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub349 yrkande 6.
  • Reservation 19 (mp)
  17. Uppföljning av kårobligatoriets avskaffande
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub242.
  • Reservation 20 (s)
  18. Studentfrågor
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ub349 yrkande 15, 2009/10:Ub357 yrkande 3 och 2009/10:Ub487.
  • Reservation 21 (s, v, mp)
  19. Högskolans personal
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju381 yrkande 39.
  • Reservation 22 (mp)