Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Betänkande 2014/15:JuU2

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
26 november 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Bestämmelser om hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott blir permanenta (JuU2)

Det finns i dag tre tillfälliga lagar om användningen av hemliga tvångsmedel för att utreda eller förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Bestämmelserna i de tidsbegränsade lagarna görs nu permanenta. Till hemliga tvångsmedel räknas hemlig rumsavlyssning, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och kameraövervakning som sker i hemlighet.
 
Vissa ändringar görs i förhållande till de tillfälliga lagarna, bland annat följande:

 • Tillstånd till hemlig rumsavlyssning ska kunna ges även vid utredning av spioneri och så kallat statsstyrt företagsspioneri.
 • Om en påtaglig risk för brottslig verksamhet av vissa slag kan knytas till en organisation eller grupp ska tvångsmedel kunna användas mot någon som tillhör eller jobbar för organisationen eller gruppen. Detta gäller om det befaras att personen medvetet främjar den brottsliga verksamheten.
 • Åklagare ska i undantagsfall kunna fatta tillfälliga beslut om andra hemliga tvångsmedel än hemlig rumsavlyssning.

Regeringen föreslår också några fler lagändringar, som ska stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten. Bland annat blir förbudet mot att avlyssna vissa samtal mer omfattande och domstolar får inte längre fatta beslut om hemliga tvångsmedel utan att ett offentligt ombud har varit med vid beslutet.
 
Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2015.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Justering: 2014-11-20
Trycklov: 2014-11-20
Reservationer: 5
Betänkande 2014/15:JuU2

Bestämmelser om hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott blir permanenta (JuU2)

Det finns i dag tre tillfälliga lagar om användningen av hemliga tvångsmedel för att utreda eller förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Regeringen föreslår nu att bestämmelserna i de tidsbegränsade lagarna görs permanenta. Till hemliga tvångsmedel räknas hemlig rumsavlyssning, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och kameraövervakning som sker i hemlighet.
 
Vissa ändringar görs i förhållande till de tillfälliga lagarna, bland annat följande:

 • Tillstånd till hemlig rumsavlyssning ska kunna ges även vid utredning av spioneri och så kallat statsstyrt företagsspioneri.
 • Om en påtaglig risk för brottslig verksamhet av vissa slag kan knytas till en organisation eller grupp ska tvångsmedel kunna användas mot någon som tillhör eller jobbar för organisationen eller gruppen. Detta gäller om det befaras att personen medvetet främjar den brottsliga verksamheten.
 • Åklagare ska i undantagsfall kunna fatta tillfälliga beslut om andra hemliga tvångsmedel än hemlig rumsavlyssning.

Regeringen föreslår också några fler lagändringar, som ska stärka rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten. Bland annat blir förbudet mot att avlyssna vissa samtal mer omfattande och domstolar får inte längre fatta beslut om hemliga tvångsmedel utan att ett offentligt ombud har varit med vid beslutet.
 
Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-11-25
Debatt i kammaren: 2014-11-26
Stillbild från Debatt om förslag 2014/15:JuU2, Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Debatt om förslag 2014/15:JuU2

Webb-tv: Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Protokoll från debatten

Anf. 36 Kent Ekeroth (SD)

Herr talman! Det är inte första gången som frågan om hemliga tvångsmedel tas upp i kammaren. Det lär inte heller vara den sista.

Sverigedemokraternas inställning är i princip densamma som tidigare år. De förändringar som nu har skett är positiva. Det finns en del positiva förändringar i betänkandet och i propositionen som är bakgrund för betänkandet. Men det ska konstateras att hemliga tvångsmedel är bra, kraftfulla och effektiva verktyg mot till exempel grov organiserad brottslighet. Det framgår av regeringens årliga redovisning, och det framgår av SOU 2012:44 och mycket annat. Även i Brås utredning från 2011 framkom det att svenska poliser och åklagare anser att hemliga tvångsmedel är viktiga för att bekämpa organiserad brottslighet.

Vår främsta invändning har varit att det finns en problematik med när gränserna för vissa tvångsmedel får användas. Den problematiken förvärrades i och med att Högsta domstolen sänkte praxis för narkotikabrott vilket gör att träffytan minskar ytterligare. Det har tidigare framförts kritik om att träffytan för de hemliga tvångsmedlen är för smal om de ska användas mot till exempel organiserad brottslighet.

Jag vill minnas att jag i ett tidigare anförande framförde att det ser annorlunda ut i till exempel Danmark. Chefen för deras utredningsverksamhet i Köpenhamn vid den tiden, Svend Foldager, påpekade att de använder teleavlyssning i stor omfattning för att motverka organiserad brottslighet och för att lösa till exempel gängmord på ett effektivare sätt än i Sverige. I Danmark kan man helt enkelt använda de här hemliga tvångsmedlen med ett lägre straffvärde. Polisen sade också att domstolarna vet att polisen inte använder avlyssning i onödan, vilket är ganska självklart med tanke på att det kräver en del resurser, som man inte avsätter i onödan, för att göra det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Vi har tidigare verkat för att förbättra dessa lagar för att öka användningsområdet för rättsväsendet men inte fått gehör från de andra partierna här i riksdagen. I denna proposition har man, även om man inte vill erkänna det, gått Sverigedemokraterna till mötes på några punkter, vilket är välkommet. Det handlar bland annat om att man utvidgar användningsområdet till att inkludera spioneri samt förbättrar användningen av överskottsinformation vid hemlig rumsavlyssning.

Detta ser vi som väldigt positivt. Precis som tidigare år ville vi dock sänka rekvisiten för hemlig avlyssning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning. För hemlig avlyssning vill vi sänka rekvisit och straffvärde till ett år, samma sak för hemlig kameraövervakning. När det gäller hemlig rumsavlyssning vill vi sänka straffvärdesventilen från fyra år till två år.

Det har som sagt var gjorts förbättringar när det gäller överskottsinformationen, men vi vill ytterligare förstärka det genom att sänka rekvisitet så att man får använda hemlig överskottsinformation om det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer.

Det vore en ökning av befogenheterna för rättsväsendet att kunna använda dessa hemliga tvångsmedel i kampen mot framför allt den organiserade brottsligheten.

Jag yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation.


Anf. 37 Linda Snecker (V)

Herr talman! Det finns i dag tre tillfälliga lagar om användning av hemliga tvångsmedel för att utreda eller förhindra vissa särskilt allvarliga brott.

Regeringen föreslår nu att bestämmelserna i de tidsbegränsade lagarna ska göras permanenta. Till hemliga tvångsmedel räknas hemlig rumsavlyssning, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och kameraövervakning som sker i hemlighet.

Varje samhälle måste ha möjlighet att använda tvångsmedel för att kunna utreda brott. Sådana tvångsmedel innebär en inskränkning i grundläggande fri- och rättigheter - rättigheter som i sin tur är grundläggande för demokratin i vårt samhälle.

Därför måste såväl lagstiftningen som de medel som lagstiftningen tillhandahåller omgärdas av de strängaste restriktioner. De viktigaste restriktionerna har vi i våra egna grundlagar och i Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Vänsterpartiet har vid flera tillfällen motionerat med anledning av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel eftersom vi inte har ansett att behoven av lagarna påvisats i tillräckligt hög grad eller att de skyddsmekanismer som byggs in för att skydda enskildas integritet varit tillräckligt bra och effektiva.

Vänsterpartiet anser dock inte att det ska vara helt förbjudet att använda exempelvis hemliga tvångsmedel, men vi är väldigt kritiska till att införa ny lagstiftning på området. Vår kritik vid såväl införandet av ny lagstiftning som tillämpningen av lagarna består främst av att integritetsintresset får stå tillbaka för effektivitetsmål.

Under de senaste åren har användandet av hemliga tvångsmedel ökat väldigt mycket. Däremot har inte antalet brott som har klarats upp med hjälp av hemliga tvångsmedel ökat. Tillgången till och användandet av hemliga tvångsmedel innebär inte en sådan hög effektivitetsnivå som ofta framhålls av förespråkarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Jag delar således inte bedömningen att beaktansvärd nytta har förekommit eller att behovet av att kunna använda hemliga tvångsmedel för att förhindra viss allvarlig brottslighet är påtagligt.

Under 2012 lämnades 7 643 tillstånd till hemliga tvångsmedel. Antalet tillstånd uppgick under 2011 till 5 524. Tillstånden under 2012 omfattade 2 254 brottsmisstänkta personer. Motsvarande siffra för 2011 var 2 040 personer. Hemliga tvångsmedel användes i 912 förundersökningar 2012. Flera olika tillstånd kan dock gälla samma person.

Även om det i brottsbekämpande verksamhet kan finnas behov av hemliga tvångsmedel menar jag att regeringen i propositionen inte har visat att de nu föreslagna lagarna står i proportionalitet i förhållande till det intrång i den personliga integriteten som lagarna innebär.

Självklart finns det exempel där telefonavlyssning och annan användning av hemliga tvångsmedel har varit en viktig del av bevisningen. Så är det. Men vi motsätter oss det frekventa användandet av tvångsmedel och det integritetsintrång det innebär.

Vänsterpartiet anser därför att de tidsbegränsade lagarna inte ska göras permanenta förrän effektiviteten har visats, och det har den inte.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att det finns en välavvägd balans mellan intresset av att effektivt kunna bekämpa brott och integritetsskyddsintresset. Alla människor har rätt till en privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund.

Vänsterpartiet är motståndare till hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, eftersom vi anser att det innebär alltför stor inskränkning av den personliga integriteten och att varken behov eller effektivitet är belagda. Det är allmänt konstaterat att buggning innebär ett större integritetsintrång än de flesta andra hemliga tvångsmedel som i dagsläget är tillåtna i Sverige.

Försvarare av buggning brukar hävda att den som har rent mjöl i påsen inte har något att frukta. Problemet är att det sällan går att vara helt säker på vem som har gjort sig skyldig till ett brott. Så är processen i Sverige. Mikrofoner kommer att placeras i miljöer där oskyldigt misstänkta befinner sig. Därtill kommer kränkningar som alltför ofta förbises, nämligen de kränkningar som personer i de misstänktas omgivning kan få utstå. Liknande kränkningar förekommer redan i dag när hemlig telefonavlyssning används. Där avlyssnas även den som den misstänkte samtalar med.

Buggning är dock en långt mer ingripande åtgärd, vilket gör att det drabbar oskyldiga desto allvarligare. Dessutom torde fler oskyldiga drabbas vid buggning än vid hemlig telefonavlyssning.

Någon samlad utvärdering och uppföljning av vilken effekt samtliga hemliga tvångsmedel haft för effektiviteten inom rättsväsendet har aldrig gjorts, inte heller någon analys av om de har lett till större trygghet i människors vardag eller hur de samlade hemliga tvångsmedlen påverkat den personliga integriteten och vilka effekter det fått för samhället.

Den samlade effekten av de hemliga tvångsmedlen i Sverige, alltså inte bara de som omfattas av skrivelsen, bör bli föremål för en uppföljning och utvärdering. Vid utvärderingen bör man undersöka huruvida de hemliga tvångsmedlen varit effektiva i förhållande till uppsatta mål och avsett syfte i förhållande till det integritetsintrång som har skett.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Skälet till att dessa lagar tillkom som tidsbegränsade lagar var att de noggrant skulle utvärderas och vägas utifrån sitt syfte och resultat. Jag kan inte se att vi fått någon sådan utvärdering, och därför anser vi i Vänsterpartiet att lagarna inte ska bli permanenta.

Vi anser dock att vissa tvångsmedel kan vara nödvändiga i det polisiära arbetet, till exempel hemlig telefonavlyssning, men det ska ske efter noggrann prövning i domstol.

Det ska också ske inom ramen för en myndighet och när vi har andra metoder på plats som stärker den personliga integriteten. Sådana metoder finns inte i dag. Hemlig rumsavlyssning, buggning, kan aldrig tillåtas. Jag yrkar bifall till reservation 1.

I grund och botten handlar det här om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett fritt samhälle där individens frihet är det allra viktigaste, eller vill vi ha ett samhälle där du, du och du kan övervakas?


Anf. 38 Kent Ekeroth (SD)

Herr talman! Det är ingen nyhet att Vänsterpartiet gärna vill göra det så lätt som möjligt för brottslingar att bedriva verksamhet i Sverige. Det har pågått i många år.

Jag blev ändå lite förvånad när jag hörde Linda Snecker prata om att hon ska undersöka nyttan eller att det inte framgår att det finns någon nytta med hemliga tvångsmedel eller buggning. Det kommer årliga skrivelser från regeringen till riksdagen som redovisar nyttan. Jag har en skrivelse från 2012/13 framför mig där det framgår att nyttan av hemliga tvångsmedel motsvarar 72 procent. För 1 460 av 2 040 fall av misstänkta personer har man haft nytta av tvångsmedel. Det är 72 procent. Det är en anmärkningsvärt hög siffra, och den varierar såklart mellan olika tvångsmedel.

Jag nämnde i mitt anförande vad Åklagarmyndigheten anser, nämligen att träffytan för hemliga tvångsmedel är för liten. Myndigheten kunde tidigare i princip bara använda tvångsmedel för buggning i fråga om narkotikabrott, men man vill ha en större träffyta så att tvångsmedlet kan användas oftare. När Högsta domstolen sänkte straffpraxis för narkotikabrott blev träffytan ännu smalare för Åklagarmyndigheten.

Det finns en SOU från 2012, en rapport från Brottsförebyggande rådet från 2011 och en årlig skrivelse från regeringen till riksdagen som redovisar nyttan. Ändå ifrågasätter Vänsterpartiet nyttan över huvud taget. Jag tycker att det är anmärkningsvärt.


Anf. 39 Linda Snecker (V)

Herr talman! Det kan Kent Ekeroth få tycka. Det är en känd åsikt från Vänsterpartiet. Vi vill inte ha ett övervakningssamhälle, utan vi vill ha en ordentlig utvärdering som verkligen ser på nyttan med att övervaka flera, med att göra intrång i personers privata sfär utan att riktigt veta vad övervakningen ska leda till.

Vi tror inte att detta är ett steg i rätt riktning. Det måste faktiskt ske en utvärdering som ställer hemliga tvångsmedel och den störning som de innebär i den personliga integriteten mot värnandet av den personliga integriteten. En sådan utvärdering finns inte i dag. Vi har efterfrågat en sådan länge, men det har inte kommit en utvärdering. Däremot finns andra utvärderingar, men de har inte haft samma syfte.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Det sker många skandaler när det handlar om övervakning. I debatten för ett år sedan pratades det mycket om bland annat FRA och övervakningen i USA.

Lösningen för att klara upp fler brott är inte att fler ska övervakas. Då skulle vi kunna övervaka i princip alla om det är så brott löses på effektivaste sätt.


Anf. 40 Kent Ekeroth (SD)

Herr talman! Kritiken mot FRA var att man kontrollerar all trafik, alltså mer en form av massövervakning. Men vi diskuterar hemliga tvångsmedel.

Förutom straffvärdesgränserna som finns för olika hemliga tvångsmedel, till exempel fyra år för buggning och två år för hemlig avlyssning, finns andra rekvisit om misstankegrad och vikt för utredning för att man ska få använda de hemliga tvångsmedlen i första taget. Det finns kontroll på kontroll, och det är alltså inte fråga om något som sker lättvindigt. För det första kostar tvångsmedlen pengar, och för det andra finns en rad olika rekvisit som måste uppfyllas för att få använda dem.

Det handlar inte om någon massövervakning av folk som går och handlar i affären. Detta handlar om övervakning av personer som rättsväsendet misstänker är del av ofta organiserad allvarlig brottslighet. Det finns en misstankegrad, och det finns ett straffvärde för brottet som måste vara uppfyllt. Vidare finns det ett krav på att övervakningen är av vikt för utredningen som måste vara uppfyllt. Det handlar inte om någon godtycklig övervakning för att det är skoj för rättsväsendet, utan det handlar om att bemöta den alltmer eskalerande hårda organiserade brottsligheten.

Vänsterpartiet gör återigen sitt bästa för att försvaga instrumenten, trots att rättsväsendet säger att man behöver dem, trots att utredningar och skrivelser gång på gång visar nyttan av dem. Vänsterpartiet säger att det inte finns belägg och att det måste utredas kors och tvärs. Men det har gjorts, och det görs varje år.

Rättsväsendet säger självt att tvångsmedlen behövs och att träffytan är för smal, men ändå går Vänsterpartiet ut och säger att det inte finns några belägg för att de behövs, trots att alla säger att de behövs och att allt visar att de behövs. Det resonemanget går inte ihop för 5 öre.

Jag är inte förvånad när detta kommer från Vänsterpartiet. Jag vet inte vad ni säger i år, men tills nyligen ville ni mer eller mindre släppa fångarna loss. Ni väckte en motion om att släppa ut dem efter halva tiden. Det går lite hand i hand med att ni även vill försvåra för rättsväsendet att bemöta brottsligheten i landet.


Anf. 41 Linda Snecker (V)

Herr talman! Tack för att du, Kent Ekeroth, redovisar vad du tror att jag inte vet om vad ärendet handlar om. Det är fint av dig.

Men det saknas en del trovärdighet, Kent Ekeroth, när du vill att det ska ske mer övervakning. Vi vet i dag hur lätt det är för var och en att filma en person, kanske en sen natt, och lägga ut filmen på Youtube. Det kan hända vem som helst. Jag tror att du vet precis hur det känns.

Lösningen är inte mer övervakning vare sig från rättsväsendets sida eller på andra håll. Det handlar om att alla måste få värna sin personliga integritet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Varför vill ni ha mer övervakning? Det börjar likna en gammal kommuniststat där allt och alla ska övervakas. Varför vill Sverigedemokraterna ha det som i Sovjet?


Anf. 42 Elin Lundgren (S)

Herr talman! I dag debatterar vi betänkandet Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott utifrån en proposition från den tidigare regeringen.

För all användning av tvångsmedel gäller tre allmänna principer. De principerna, som också knyter an till innehållet i regeringsformen, är ändamålsprincipen, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen.

Ändamålsprincipen innebär att en myndighets befogenhet att använda ett tvångsmedel ska vara bundet till det ändamål för vilket tvångsmedlet är beslutat.

Behovsprincipen innebär att en myndighet får använda ett tvångsmedel bara när det finns ett påtagligt behov av det och när en mindre ingripande åtgärd inte är tillräcklig.

Den sista principen, proportionalitetsprincipen, innebär att ett tvångsmedel får tillgripas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse.

Vi socialdemokrater anser att principerna beaktas väl i förslaget om att permanenta de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel. Utöver permanentningen av lagarna föreslås också några justeringar som vi tycker är bra. De gäller bland annat att tillstånd till hemlig rumsavlyssning ska kunna ges även vid utredning av spioneri. Vidare gäller det att förutsättningarna för att använda hemliga tvångsmedel i syfte att förhindra brott ändras. Om en påtaglig risk för brottslig verksamhet av vissa slag kan knytas till en organisation eller en grupp ska tvångsmedel kunna användas mot någon som tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen, om hen kan befaras medvetet främja den brottsliga verksamheten. Slutligen ska åklagaren i undantagsfall kunna fatta tillfälliga beslut om andra hemliga tvångsmedel än hemlig rumsavlyssning.

I ärendet finns också ett antal förslag för att skärpa rättssäkerheten och integritetsskyddet som vi välkomnar. Det gäller till exempel att förbudet mot att avlyssna vissa samtal utvidgas, att en utökning av omfattningen av regeringens årliga skrivelse till riksdagen om hemliga tvångsmedel ska ske och att möjligheten för domstolen att fatta beslut om hemliga tvångsmedel utan att ett offentligt ombud har medverkat tas bort.

Socialdemokraterna instämmer i den bild som finns i propositionen, nämligen att de brottsbekämpande myndigheterna har ett påtagligt behov av att kunna använda hemliga tvångsmedel för att förhindra särskilt allvarliga brott och utreda vissa samhällsfarliga brott. Det här handlar ju om brott som genererar höga straff.

Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel från 2012 visade att tvångsmedelsanvändningen med gällande regelverk lever upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och proportionalitet. Kontrollen som görs av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, domstolar och offentliga ombud fyller såklart en viktig funktion. Vi ser alltså inget hinder för att permanenta lagarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Konstitutionsutskottet har också tittat på ärendet och yttrat sig. De delar uppfattningen att de hemliga tvångsmedlen och de föreslagna lagändringarna motiveras av intresset att förebygga, förhindra, utreda och lagföra brott och att det är godtagbara ändamål för inskränkningar i den enskildes personliga integritet.

Av den samlade årliga redovisningen från regeringen till riksdagen om de nya tvångsmedlen, som har nämnts tidigare här i talarstolen, framkom senast att användningen av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation har varit till nytta i 73 procent av fallen. Samma siffra för hemlig kameraövervakning är 62 procent.

Det betyder bland annat att kriminella som har begått grova brott har kunnat frihetsberövas för sin gärning men också, vilket är viktigt i sammanhanget, att misstänkta har avskrivits som oskyldiga. Det är också en aspekt att komma ihåg.

Vi väntar nu på en ny redovisning med de allra senaste och fräschaste siffrorna så att vi kan se trenden framöver, eller kanske snarare just nu eftersom det tidigare har hänvisats bakåt. Den borde komma om ungefär en månad.

Jag vill också passa på att uppmärksamma att ett flertal olika utredningar har tittat och tittar på frågor kring tvångsmedel och integritet. Just nu pågår ett arbete med att se över huruvida en integritetsskyddsmyndighet ska instiftas. Det är välkommet.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till propositionen.


Anf. 43 Anti Avsan (M)

Herr talman! Den lagstiftning som hitintills har reglerat användningen av hemliga tvångsmedel har varit tidsbegränsad. Alliansregeringen har därför föreslagit att bestämmelserna i de tidsbegränsade lagarna görs permanenta med vissa justeringar, vilket det finns goda skäl för.

Jag tror inte att den nu sittande regeringen hade kunnat lägga en sådan här proposition på riksdagens bord, vilket framgår av vad Vänsterpartiet hitintills har sagt och möjligen senare kommer att framgå av vad Miljöpartiet säger här i talarstolen.

Det som är lite märkligt är att Vänsterpartiet inte tycker att vi ska ha någon permanent lagstiftning men samtidigt inte har framfört något förslag om att den tidsbegränsade lagstiftningen ska fortsätta att gälla. Det nämnde Linda Snecker över huvud taget ingenting om i talarstolen.

Vad förslagen innebär har Elin Lundgren redogjort ganska utförligt för, så jag tänker inte gå närmare in på det.

Jag ska bara säga något i den del som gäller förslaget att åklagare i undantagsfall även i fortsättningen ska kunna fatta tillfälliga beslut om andra hemliga tvångsmedel än hemlig rumsavlyssning. Det innebär att åklagare inte i något fall kan besluta om hemlig rumsavlyssning. Det är ett tvångsmedel som innebär ett integritetsintrång, och där följer av proportionaliteten bland annat att det inte är rimligt att åklagare fattar sådana beslut.

Alliansregeringen har dock inte bara föreslagit utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel utan dessutom lämnat vissa förslag som syftar till att stärka rättssäkerheten och integritetsskyddet. Det har Elin Lundgren också redovisat här, så det tänker jag inte gå in mer på i detalj.

De sakliga förändringar av lagstiftningen som föreslås är väl motiverade. Viktigt att påpeka är att användningen av hemliga tvångsmedel i och för sig medför inskränkningar i rättigheter som skyddas av både regeringsformen och Europakonventionen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Konstitutionsutskottet har yttrat sig över lagförslagen och påpekar då i sitt yttrande att en avvägning alltid måste göras mellan intrånget i den enskildes integritet och det intresse som den föreslagna lagstiftningen har till syfte att värna.

Alliansregeringen har i propositionen tydligt redogjort för förslagen och också motiverat varför de ingrepp i den personliga integriteten som lagförslagen medför är såväl nödvändiga som väl avvägda i förhållande till de fördelar och vinster som kan uppnås.

Regelverkens konstruktion är sådan att kontrollmekanismer har ställts upp för att säkerställa att reglerna inte missbrukas. Det vi talar om här är de regler och de rättssäkerhetsgarantier vi har i Sverige, inte vad som har förekommit i andra länder. Konstitutionsutskottet har inte funnit några konstitutionella hinder mot att bifalla propositionen.

Viktigt att framhålla i detta sammanhang är också att vissa av förslagen, precis som jag alldeles nyss sa, syftar till att stärka rättssäkerheten och integritetsskyddet, vilket det finns anledning att se mycket positivt på.

Det finns inte någon rimlig grund att inte bifalla förslagen i propositionen. Det bör då påpekas att Miljöpartiet har yrkat avslag på propositionen.

Om man inte skulle göra någonting nu, och inte förlänga de tidsbegränsade lagarna, skulle man lämna fältet fritt för organiserad brottslighet och annan allvarlig brottslighet som man kan använda hemliga tvångsmedel för att bekämpa.

Jag ska också nämna något särskilt om hemlig rumsavlyssning eftersom detta tvångsmedel, precis som påpekas i propositionen, i ännu högre grad än hemliga tvångsmedel i övrigt kan medföra betydande integritetsintrång.

Trots detta leder en rimlig avvägning mellan effektivitets- och integritetsintressena till att hemlig rumsavlyssning även i fortsättningen bör få användas i vissa fall men att man måste vara särskilt restriktiv när tillämpningsområdet bestäms. Det är bland annat därför åklagare inte kan fatta beslut om detta, inte ens i brådskande fall. De förändringar som föreslås i propositionen när det gäller hemlig rumsavlyssning är godtagbara.

När det gäller frågan om regleringen av hemliga tvångsmedel bör permanentas eller inte finns det anledning att peka på den kartläggning som gjorts av Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel.

Kartläggningen visar att den praktiska tvångsmedelsanvändningen enligt gällande regelverk motsvarar även högt ställda krav på rättssäkerhet och proportionalitet. I detta sammanhang fyller givetvis den kontroll som utförs av domstolar, offentliga ombud och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden en viktig funktion.

Med tanke på hur den hemliga tvångsmedelsanvändningen har skett hitintills finns det inte någonting som talar mot att lagstiftningen görs permanent. Jag har nämnt både Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och det saknas grund för de invändningar som kommer från de partierna.

När det gäller Sverigedemokraternas yrkande finns det anledning att påpeka att det saknas skäl att göra någon annan avvägning mellan de motstående intressen som finns än den avvägning som alliansregeringen har gjort. Det saknas därmed skäl att genomföra några ändringar i lagstiftningen i den riktning som Sverigedemokraterna anger.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Vad man kan säga där är att om en brottstyp har lett till att påföljden har sänkts i praxis innebär inte det att ribban ska sänkas för alla brott. I så fall är det påföljderna som bör bli strängare för narkotikabrott. Annat är ju mer en rudimentär problemlösningsteknik.

Inhämtningslagen utvärderas för närvarande. Giltighetstiden för den paragraf i den lagen som innebär utökade möjligheter för Säkerhetspolisen att i sin underrättelseverksamhet inhämta uppgifter bör förlängas till utgången av 2016.

Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga förslag i propositionen, vilket innebär avslag på de förslag som finns i reservationerna.

(Applåder)


Anf. 44 Annika Hirvonen (MP)

Herr talman! Värnandet av den personliga integriteten har alltid varit en central fråga för Miljöpartiet, så också i dag. Mänskliga fri- och rättigheter, såsom rätten till skydd för privat- och familjelivet, måste alltid väga tungt. Det gäller även när de vägs mot andra viktiga intressen, såsom till exempel intresset av att bekämpa grov organiserad brottslighet.

För att stärka skyddet för den personliga integriteten, vilket vi länge har tyckt behöver göras, har regeringen kommit överens om att gå vidare med ett förslag om att inrätta en samlad myndighet med uppgift att bevaka frågorna om den personliga integriteten. Myndigheten ska samla uppgifter som i dag ligger utspridda på ett antal myndigheter och får också ett uppdrag att komma med proaktiva förslag för hur man kan stärka den personliga integriteten.

Det här tror jag är minst lika nödvändigt som att anpassa lagstiftningen till en ny typ av brottslighet som ökar i takt med att människor lever mer och mer i informationssamhällets miljöer såsom internet och i och med det utsätter sig själva och mycket lättare kan få tillgång till information om andras personliga förhållanden.

Det här är ett förslag som Miljöpartiet länge har pekat ut som en central del i arbetet för att stärka integritetsskyddet. För tillfället håller regeringen på att ta fram utredningsdirektiv för detta.

Miljöpartiet yrkar bifall till förslaget i utskottets betänkande och med bestämdhet avslag på Sverigedemokraternas förslag. Jag delar Anti Avsans bedömning att det är helt fel väg att gå att sänka kraven för att använda hemliga tvångsmedel bara för att man vill komma åt viss brottslighet. När man har sänkt kraven omfattas till exempel brott som tvegifte av möjligheten att ägna sig åt buggning, som är ett mycket ingripande tvångsmedel eftersom det leder till att personer som inte ens är misstänkta för brott kan avlyssnas.

Jag ser fram emot att diskutera vidare hur vi kan förbättra den årliga skrivelsen från regeringen om användandet av vissa hemliga tvångsmedel och hur vi i övrigt kan arbeta med integritetsfrågorna, vilket det verkar finnas ett brett stöd i justitieutskottet för att vi ska göra.


Anf. 45 Linda Snecker (V)

Herr talman! Miljöpartiet och Vänsterpartiet har många gemensamma hjärtefrågor. Miljö, feminism och integritetsfrågor är några av dem. Därför gör den här debatten mig väldigt bekymrad, för jag känner inte alls igen Miljöpartiet. Jag tror inte att något annat parti gör det heller.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Jag lyssnade på debatten i november 2013, alltså för ett år sedan, när den här lagen skulle fortsätta vara tillfällig. Det var en väldigt engagerad Maria Ferm från Miljöpartiet som då debatterade just den lagändring som vi debatterar i dag. Miljöpartiet var starkt kritiskt till lagen och gjorde tillsammans med Vänsterpartiet en motion.

I dag hör jag inte någon av de åsikterna från Miljöpartiet. All kritik som Miljöpartiet framförde för att skydda människor från att oskyldigt övervakas är som bortblåst. I dag är det bara Vänsterpartiet som står upp för att inte fler ska övervakas. Det är synd. Vi behöver vara många.

Miljöpartiet var för ett år sedan en av de största kritikerna av att den här lagen skulle förlängas. I dag kommer lagen att bli permanent.

En integritetsmyndighet är en bra lösning, men i dag finns inget skarpt sådant förslag i budgeten. Däremot finns det en skrivning om en samlad myndighetsstruktur. Med Miljöpartiet i regeringen hade jag förväntat mig skarpare politik och tydligare besked - vi hade välkomnat det - och inte en fortsättning på den politik som alliansregeringen har genomfört.

Min fråga till Miljöpartiet är alltså: Varför har ni ändrat er? Det är som att man ena dagen är starkt emot kärnkraft och nästa dag, efter några ministerposter, vill bygga fler Barsebäck och Oskarshamn.

Nöjer sig Miljöpartiet verkligen med en myndighetsstruktur? Vänsterpartiets valparoll var: Inte till salu. Jag föreslår att Miljöpartiet inte väljer den valparollen nästa val.


Anf. 46 Annika Hirvonen (MP)

Herr talman! Tack för frågorna, Linda Snecker!

För att börja med kärnkraften, som visserligen inte ligger på kammarens bord i dag, vill jag bara tydliggöra att några sådana förslag inte har lagts fram av den sittande regeringen. Tvärtom har den lagt fram förslag som med stor sannolikhet kommer att leda till avveckling av kärnkraft.

Vad gäller de hemliga tvångsmedlen, som är på dagordningen i dag, har Miljöpartiet varit kritiskt, precis som Linda Snecker säger, eftersom vi vill att integritetsskyddet ska värnas mer. Därför är vi också väldigt glada för att vi har fått inflytande att göra detta i den sittande regeringen. Att få en gemensam myndighetsstruktur som dessutom får ett uppdrag att vara proaktiv med integritetsstärkande förslag är en viktig del i det.

Därutöver har vi i regeringsförklaring och budget aviserat andra integritetsstärkande åtgärder. Vi har också upprepade gånger här i kammaren lyssnat till inrikesministerns stora engagemang i de här frågorna. Vi ser att det kommer att göra stor skillnad jämfört med den politik som under lång tid har lett till ett ensidigt fokus på de vinster som man kan få genom att använda integritetskränkande regleringar. Nu kan vi balansera det med ett stärkt integritetsskydd, och det tycker vi är väldigt mycket mer värt än fina plakat.


Anf. 47 Linda Snecker (V)

Herr talman! Tack för ditt svar, Annika Hirvonen! Det blir lite lustigt, om jag får säga så, att ena gången vara väldigt starkt kritisk och ha en åsikt som ligger otroligt nära Vänsterpartiets - att vi måste värna den personliga integriteten och ha en aktiv debatt om vad hemliga tvångsmedel egentligen handlar om - för att nästa gång vända helt på steken.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Jag håller med dig, Annika Hirvonen, om att en integritetsmyndighet vore jättebra. Vi har ju båda drivit den frågan i våra partier. Men det är inte riktigt det som står skrivet, så jag ser väldigt mycket fram emot att det blir en integritetsmyndighet med ett tydligt uppdrag. Inte bara en myndighetsstruktur - som jag tror kan innebära vad som helst; tyvärr brukar det bli så - utan en myndighet som kan jobba med att stärka den personliga integriteten.

Vi kommer i dag att anta en lag som går i helt motsatt riktning. Jag väljer att tro på dig och tro att det kommer att bli bra eftersom vi lägger fram förslaget tillsammans i vår budget. Men jag är också rädd att Vänsterpartiet kommer att stå ensamt kvar och skydda den personliga integriteten. Det vore väldigt synd. Tack för ditt svar!


Anf. 48 Annika Hirvonen (MP)

Herr talman! Tack, Linda, för den framtidstron!

Jag ser också väldigt mycket fram emot resultatet av det arbete som nu har påbörjats och som så småningom säkert kommer att involvera även justitieutskottet på ett eller annat sätt. Jag har full tillförlit till att de här förslagen kommer att bli verkningsfulla och bli verklighet.

Jag kan säga att det är tack vare Miljöpartiet som vi nu kan göra skillnad för integriteten på riktigt och inte bara i debatten. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Jag hoppas att vi kan få bred enighet också här i kammaren, även om jag förfasas - vilket säkert också Linda Snecker gör - av de uttalanden om hejdlös ökad övervakning som kommer från vissa partier.


Anf. 49 Johan Hedin (C)

Herr talman! Det finns en bred enighet i Sveriges riksdag om att det behövs kraftfulla åtgärder i kampen mot den allra allvarligaste brottsligheten. Bland dessa åtgärder finns det vi kallar hemliga tvångsmedel, det vill säga sådana åtgärder som syftar till att skaffa rättsväsendet kunskap nog för att kunna utreda begångna brott och för att kunna förhindra vissa särskilt allvarliga brott.

För att kunna upprätthålla lagen har rättsväsendet inom flera områden rätt att tillgripa åtgärder som innebär intrång i den personliga integriteten. Vi tillåter oss att låsa in människor i häkte fastän de ännu inte är dömda för brott, och vi låter rättsväsendet göra husrannsakan hemma hos människor som vi på goda grunder misstänker för brott.

På samma sätt är hemliga tvångsmedel som rumsavlyssning, telefonavlyssning och annat ett intrång i den personliga integriteten för den som blir utsatt för det. Men när det gäller integriteten för den som gör sig skyldig till människohandel, våldtäkt mot barn, grovt koppleri, grov utpressning eller grovt övergrepp i rättssak väger frågan att få den kriminella personen bakom lås och bom tyngre.

Herr talman! Mot förhärdade kriminella ska samhället vara mycket tydligt. Det ska vara besvärligt att ägna sig åt grov brottslighet, och risken att åka fast ska ständigt sväva över den som har sin utkomst från att utsätta andra för lidande. Samtidigt ska inte de åtgärder vi tillgriper för att stävja den grova brottsligheten spilla över på den som inte begår brott. Integritetsaspekterna är oerhört viktiga och måste bevakas mycket noga. De medel som polisen har till sitt förfogande får inte missbrukas, och all känslig verksamhet måste noggrant följas upp och kvalitetssäkras.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Regeringens proposition innehåller förslag på en rimligt avvägd reglering för användandet av hemliga tvångsmedel mot allvarlig eller samhällsfarlig brottslighet, bland annat hemlig rumsavlyssning och hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Bakgrunden är de tidigare tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel, som nu med vissa justeringar görs permanenta.

Tillstånd till hemlig rumsavlyssning ska kunna meddelas även vid utredning av spioneri och så kallat statsstyrt företagsspioneri.

Förutsättningarna för att använda hemliga tvångsmedel i syfte att förhindra brott ändras. Om en påtaglig risk för brottslig verksamhet av vissa slag kan knytas till en organisation eller grupp ska tvångsmedel kunna användas mot någon som tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen om han eller hon kan befaras medvetet främja den brottsliga verksamheten.

Åklagaren ska i undantagsfall kunna meddela tillfälliga beslut om andra hemliga tvångsmedel än hemlig rumsavlyssning.

Propositionen omfattar också förslag som syftar till att stärka rättssäkerheten och integritetsskyddet. Bland annat föreslås att förbudet mot att avlyssna vissa samtal utvidgas, att de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel som huvudregel ska omfattas av regeringens årliga redovisning till riksdagen om användningen av hemliga tvångsmedel, och att möjligheten för domstolar att fatta beslut om hemliga tvångsmedel utan att ett offentligt ombud har medverkat tas bort.

Herr talman! Detta är ingen lättpenetrerad materia. Utredningen som ligger till grund för förslaget var på närmare 900 sidor, och åtskilliga hyllmeter i Regeringskansliet, på andra sidan vattnet, har säkerligen fyllts under beredningens gång. Samtidigt är det en lagstiftningsprodukt som träffar rakt in i demokratins själva kärna.

Utmaningen ligger i att balansera två centrala värden mot varandra: rättsväsendets möjligheter att skydda medborgarna från grov brottslighet och medborgarnas rätt till sin privata sfär.

Det förslag som nu ligger på vårt bord vilar enligt min uppfattning på den balansen. Därmed är inte sagt att vi nu kan slå oss till ro och förvänta oss att de nya lagarna löser alla problem med grov brottslighet. Vi kan heller inte luta oss tillbaka och räkna med att förslaget helt utestänger risker för missbruk och integritetsintrång utöver vad som är lagens mening och vad som kan anses rimligt och proportionerligt.

Hemliga tvångsmedel är ett komplement till annan spaningsverksamhet, och de riktigt förslagna kriminella är sannolikt väl uppdaterade på vilka möjligheter vi ger rättsväsendet att bekämpa dem. Nu som alltid är det viktigaste ändå de människor som arbetar med dessa viktiga frågor. Den enskilde individens engagemang och professionalism betyder allt, oavsett bransch och yrke. Vi investerar med detta lagförslag i en uppsättning verktyg, men vi får aldrig glömma att det viktiga är hur dessa verktyg trakteras.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

(Applåder)


Anf. 50 Johan Pehrson (FP)

Herr talman! Vi har att debattera och senare i dag fatta beslut i mycket svåra frågor om vilka tvångsmedel staten ska få använda för att upprätthålla ordning och trygghet för människor i Sverige. Att flera av lagstiftningarna på det här området har varit tillfälliga beror på att de just är så svåra. Vi har redan vid deras införande velat markera att de ska ha en automatisk utvärdering, så att vi ska se att de fungerar innan vi beslutar oss för att de ska användas permanent.

Sedan ska man vara ärlig och säga att all lagstiftning vi beslutar här är tillfällig, för den kan ändras i morgon om vi i kammaren vill. Men här har alltså lagstiftningen redan funnits på plats, och jag vill påstå att den har gjort nytta. Jag återkommer till det.

Detta med hemlig rumsavlyssning, som flera av ledamöterna från andra partier har tagit upp, är särskilt komplicerat och tangerar verkligen kärnan i integriteten. Många människor som kan vara helt oskyldiga kan komma att få sin personliga integritet kränkt. Dock kan argumenten för en sådan åtgärd ändå överväga, eftersom det skyddsvärde som kan uppstå kan vara större.

Den lagstiftning vi har på det här området kom till genom en proposition som först lades fram av en mycket gammal socialdemokratisk regering under justitieministern Laila Freivalds, men den fick dras tillbaka eftersom den ansågs för undermålig. Sedan kom förslaget tillbaka under en senare socialdemokratisk justitieminister, nämligen Thomas Bodström. Nu har vi haft denna lagstiftning under ett antal år, och den har utvärderats.

Det här är en fråga som befinner sig i skärningspunkten mellan vad som är ett behov, vad som är ett rimligt ändamål och att det ska finnas en proportionalitet. Det ska bara få användas - och det framgår av varenda paragraf i de lagtexter som reglerar tvångsmedlen - när det finns misstanke om mycket grov brottslighet för att man ska kunna skydda mänskliga värden.

Sakfrågorna tycker jag att både Elin Lundgren, Socialdemokraterna, och Anti Avsan, Moderaterna, har gått igenom på ett bra sätt. Jag vill understryka att den utredning som nu ligger till grund till att vi nu permanentar en del av detta och också utvidgar skyddet när det gäller vad man får lyssna på, så att det alltså sker en förstärkning av integriteten, förutsätter att vi har rejält med hängslen och livremmar. Vi ska så att säga ha kontroll över kontrollanterna. Det sker domstolsprövning, och vi har dessutom Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som i efterhand ska kontrollera att verksamheten bedrivs på ett lagenligt sätt och att ingen integritet kränks i onödan.

För Folkpartiets del vill jag understryka att vi är överens om tre andra åtgärder. Som Annika Hirvonen, Miljöpartiet, framhöll och som Folkpartiet också har krävt ska vi nu titta över hur vi ska få en sammanhållen myndighet när det gäller integritetsskydd. Exakt hur den ska se ut vill jag inte föregripa här, och det är det nog ingen som vill. Det pågår också en utvärdering av inhämtningslagen. Det är också väldigt viktigt.

Vi tittar också på det rent straffrättsliga skyddet för att stärka den personliga integriteten: Vad ska ske i det fall någon kränker den? Det är också åtgärder i denna levande materia.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Det här är en evig diskussion. De nya tekniska möjligheter som kommer används tyvärr inte minst av personer som vill skada andra människor. Då måste staten vara beredd att möta upp det hot som finns mot människors frihet och rätt att slippa utsättas för brott. Den aktiva debatt som Linda Snecker efterlyste är ständigt närvarande, och den kommer aldrig att upphöra. För varje tekniskt framsteg som görs kommer det nya krav på åtgärder för att staten ska kunna matcha detta.

De konventioner om mänskliga rättigheter som vi har skrivit på handlar inte bara om att vi ska skyddas från orimliga ingrepp från statens sida. Staten har också ett ansvar att skydda oss medborgare från helt orimliga angrepp på vår person, våra familjer eller våra hem. Annars måste vi återgå till en mer primitiv ordning med öga för öga och tand för tand, där man själv ska försvara sig. Det är ett mer barbariskt samhälle.

Lagarna reglerar en ordning som ska matcha det som hotar oss. Hur ser det då ut? Det har påståtts att det hela kanske inte gör så stor nytta. Man behöver inte träffa särskilt många poliser, antingen det är den öppna eller den hemliga polisen, eller företrädare för andra myndigheter för att få klart för sig att det är ett ganska tufft klimat där ute. Det finns områden där människor upplever att den svenska rättsstaten har checkat ut och att det är andra regimer som härjar.

Vi vet att terroristresor fram och tillbaka till Sverige är ganska allvarlig verksamhet som kan hota stora mänskliga värden och verkligen kränka integritet. Tänk om någon spränger en bomb här i julhandeln! Det har gjorts försök förr. Då kan man säga att det kommer att kränka personlig integritet så att det heter duga.

Vi har en narkotikatrafik som är utmanande. Vi har spioneri mot staten och mot våra svenska företag. Och vi har ett cyberkrig som pågår.

Jag kan säga att det utan de här åtgärderna är väldigt svårt för nationen Sverige att försvara sig och sina medborgare. De här tvångsmedlen är inget som vi sitter här och hittar på för att vi tycker att de kan vara bra att ha. De används i en verklighet för att värna Sverige, värna det öppna samhället och upprätthålla den här balansen.

Därför vänder jag mig mot att det här skulle vara ett, så att säga, ständigt pågående intrång. Jag tycker att vi har de hängslen och livremmar som behövs och som gör att vi kan säga ja från Folkpartiets sida till förslaget i betänkandet. Och jag lovar Vänsterpartiet att ni inte står ensamma kvar här och pratar om detta, utan vi gör det varje dag. Vi förstärker skyddet i detta betänkande. Vi permanentar lagstiftningen. Rapporterna till riksdagen kommer att fortsätta att komma. Och vi har kontrollmekanismer för den här verksamheten, som per definition är obehaglig för alla, inte minst för oss liberaler.

Det är klart att det är en svår avvägning. Men man måste komma ihåg att det inte är någon annan som står upp för dig, Linda Snecker, om du hotas av en mycket obehaglig person som har för avsikt att förstöra livet för dig, dina nära, din familj eller vem det nu må vara. Då måste staten ha verktyg för att komma åt det här. Det finns en hotbild som är mycket allvarlig i dag. Därför yrkar Folkpartiet bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

(Applåder)


Anf. 51 Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Johan Pehrson var inne på detta i sin avslutning. Jag tänkte inleda med att säga att en av statens viktigaste uppgifter är att förebygga brott och ingripa och skipa rättvisa när människor eller samhällsintressen utsätts för brottslighet. Den grova brottslighetens utbredning kräver att det finns effektiva redskap som är till nytta i det brottsbekämpande arbetet.

Att permanenta hemliga tvångsmedel, som vi diskuterar i riksdagen i dag, är betydelsefullt för att polisen och Säkerhetspolisen ska kunna använda viktiga verktyg i denna kamp. Det handlar, som flera debattörer tidigare har varit inne på, om hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation samt hemlig kameraövervakning.

Flera av reglerna om dessa tvångsmedel finns redan i tidsbegränsade lagar. De går ut vid årsskiftet och föreslås bli permanenta, tillsammans med en del justeringar som det tidigare har redogjorts för.

I betänkande SOU 2012:44 gjordes en kartläggning av tillämpningen av lagarna angående hemliga tvångsmedel. Utredningen pekar på att de har lett till beaktansvärd nytta i den brottsbekämpande verksamheten och att det finns ett tydligt behov av att möjligheterna finns kvar. Utredningen slog fast att den praktiska tvångsmedelsanvändningen enligt gällande regelverk motsvarar högt ställda krav på rättssäkerhet och proportionalitet.

Vi har under debatten balanserat mellan brottsbekämpning och skyddet och värnandet av den personliga integriteten. Det är en oerhört viktig diskussion. Jag tycker att propositionen och betänkandet är väl avvägda i det avseendet. Det finns tydliga regler och bestämmelser i förslaget för hur, när och i vilka sammanhang hemlig rumsavlyssning får användas. Användningen rör brott där påföljden ska vara minst fyra års fängelse, exempelvis mord, dråp, människorov och grov mordbrand.

Hemliga tvångsmedel får endast användas där de antas underlätta en förundersökning eller förhindra att brott begås. I propositionen föreslås att fler tillstånd ska kunna ges till hemlig rumsavlyssning för att utreda brott som inte fullbordats. Det handlar exempelvis om förberedelser och stämpling till vissa brott - allvarliga brott.

När det gäller överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning och preventiva tvångsmedel föreslås i propositionen att sådan information ska få användas i större utsträckning än i dag. Förändringarna innebär bland annat att information om en genomförd våldtäkt som fångas upp genom hemlig rumsavlyssning kan användas i bevissyfte.

Det bör inte förringas att användandet av hemliga tvångsmedel innebär ett ingrepp i den personliga integriteten. Därför måste det alltid göras en avvägning mellan intrånget i den enskildes integritet och det intresse som den föreslagna lagstiftningen nu har att värna. Samtidigt bygger tilltron till rättssamhället på att människor kan förlita sig på att en effektiv brottsbekämpning ger trygghet just när det gäller personlig integritet och egendom.

Jag menar inte att trivialisera debatten om den personliga integriteten - inte alls - men den som utsätts för grov brottslighet kan verkligen tala om att få sin integritet kränkt. Visst innebär exempelvis buggning, även under strikta former, en delvis förlorad integritet för den person som misstänks vara grovt kriminell, men i förlängningen innebär det också att en annan integritetskränkning kan undvikas, nämligen brottsoffrets. Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och till alla förslag i propositionen. Jag välkomnar också att Miljöpartiet ställer sig bakom förslaget, så att det finns en bred uppslutning kring det.

Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 16.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-11-26
Förslagspunkter: 7, Acklamationer: 5, Voteringar: 2

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Avslag på propositionen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
 2. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagens antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i rättegångsbalken,
  2. lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.,
  3. lag om ändring i lagen (2014:589) om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
  4. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
  5. lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,
  6. lag om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,
  7. lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460).
 3. Hemlig rumsavlyssning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2013/14:Ju31 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4.
  • Reservation 1 (V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S960017
  M710013
  SD44005
  MP21004
  C19003
  V01605
  FP9019
  KD16000
  Totalt27616156
  Ledamöternas röster
 4. Tidsbegränsad giltighet för lagstiftning om hemliga tvångsmedel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motionerna

  2013/14:Ju31 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och

  2013/14:Ju32 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (MP) yrkandena 2 och 6.
  • Reservation 2 (V)
 5. Förutsättningar för användande av hemliga tvångsmedel m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2014/15:39 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD).
  • Reservation 3 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S970016
  M710013
  SD04504
  MP21004
  C18004
  V15015
  FP90010
  KD16000
  Totalt24745156
  Ledamöternas röster
 6. Frågor om integritetsskydd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motionerna

  2013/14:Ju31 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och

  2013/14:Ju32 av Maria Ferm och Agneta Börjesson (MP) yrkandena 5 och 4.
  • Reservation 4 (V)
 7. Regeringens skrivelse till riksdagen om hemliga tvångsmedel

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Därmed avslår riksdagen motion

  2013/14:Ju31 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3.
  • Reservation 5 (V)