Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Betänkande 2021/22:SoU31

Socialutskottets betänkande

2021/22:SoU31

 

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Sammanfattning

Utskottet ställer sig i huvudsak bakom regeringens förslag till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter och ändringar i bl.a. livsmedelslagen, radio- och tv-lagen samt lagen om tobak och liknande produkter.

Den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter som utskottet tillstyrker innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och syftar till att begränsa de hälsorisker och besvär som är förenade med bruk av sådana produkter. Förslagen har utformats för att även omfatta nikotinprodukter som ännu inte har utvecklats. De nya reglerna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 augusti 2022. Bestämmelserna om produktkrav, märkning med tillhörande straffbestämmelse och informationsinsamlingssystem föreslås dock träda i kraft den 1 januari 2023 och bestämmelserna om produktanmälan och rapporteringsskyldighet den 1 januari 2024.

Utskottet tillstyrker också ändringar i lagen om tobak och liknande produkter samt radio- och tv-lagen som bl.a. innebär att marknadsförings­reglerna på tobaksområdet förtydligas. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Snusliknande produkter föreslås jämställas med livsmedel i vissa avseenden. Det förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Utskottet avstyrker ett lagförslag om förbud mot tillsatser i e-vätskor som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak. Utskottets förslag grundas på fem motionsyrkanden.

Vidare föreslår utskottet ett tillkännagivande till regeringen om straff­ansvar. Enligt utskottet bör regeringen se över frågan om att göra det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år. Utskottets förslag grundas på ett motionsyrkande.

Utskottet föreslår därutöver en ändring av lagteknisk karaktär.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå övriga motionsyrkanden.

I betänkandet finns tio reservationer (S, M, SD, C, V, KD, L, MP). I en reservation (S, V, MP) tillstyrks regeringens förslag om förbud mot smak­sättning.

Behandlade förslag

Proposition 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter.

18 yrkanden i följdmotioner.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Inledning

Regeringens lagförslag

Framtida utformning av lagstiftningen

Reservationer

1.Produktanmälan, punkt 1 (M, KD)

2.Förbud mot smaksättning, punkt 2 (S, V, MP)

3.Marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, punkt 3 (M, SD, KD)

4.Skadeverkningar och kunskapsunderlag, punkt 5 (M, SD)

5.Tydligare och utvecklade marknadsföringsbestämmelser, punkt 6 (M, SD, KD)

6.Analys av privatimport och konsumtion, punkt 7 (C)

7.En gemensam lag, punkt 8 (L)

8.Nikotindos, punkt 9 (M)

9.Nikotinhalt, punkt 10 (M, KD, L)

10.Utvärdering och utredning, punkt 12 (V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Utskottets lagförslag

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Regeringens lagförslag

1.

Produktanmälan

Riksdagen antar 5 § regeringens förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:200 punkt 1 i denna del och avslår motion

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7.

 

Reservation 1 (M, KD)

2.

Förbud mot smaksättning

Riksdagen

a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i de delar det avser 2 kap. 6 a §,

b) ställer sig bakom det som utskottet anför om följdändringar och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1 och

avslår proposition 2021/22:200 punkt 6 i denna del.

 

Reservation 2 (S, V, MP)

3.

Marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i de delar det avser 4 kap. 1–4 §§.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:200 punkt 6 i denna del och avslår motion

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4.

 

Reservation 3 (M, SD, KD)

4.

Lagförslaget i övrigt

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om tobaksfria nikotinprodukter,

2. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

3. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,

4. lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804),

5. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),

6. lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter med den ändringen att

– uttrycket ”rubriken närmast före 8 kap. 4 §” i ingressen ska bytas ut mot ”rubriken närmast före 8 kap. 5 §”,

– 1 kap. 3 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

– 8 kap. 5 § ska betecknas 8 kap. 6 §,

– ingressen ska ha den lydelse som följer av detta,

i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan under förslagspunkterna 1–3.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:200 punkterna 1 i denna del, 2–5 och 6 i denna del.

 

Framtida utformning av lagstiftningen

5.

Skadeverkningar och kunskapsunderlag

Riksdagen avslår motion

2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 3–5.

 

Reservation 4 (M, SD)

6.

Tydligare och utvecklade marknadsföringsbestämmelser

Riksdagen avslår motion

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

 

Reservation 5 (M, SD, KD)

7.

Analys av privatimport och konsumtion

Riksdagen avslår motion

2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 3.

 

Reservation 6 (C)

8.

En gemensam lag

Riksdagen avslår motion

2021/22:4651 av Barbro Westerholm m.fl. (L).

 

Reservation 7 (L)

9.

Nikotindos

Riksdagen avslår motion

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

 

Reservation 8 (M)

10.

Nikotinhalt

Riksdagen avslår motion

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

 

Reservation 9 (M, KD, L)

11.

Straffansvar

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om straffansvar och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6.

 

12.

Utvärdering och utredning

Riksdagen avslår motion

2021/22:4639 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

 

Reservation 10 (V)

Stockholm den 14 juni 2022

På socialutskottets vägnar

Acko Ankarberg Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Acko Ankarberg Johansson (KD), Kristina Nilsson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Ann-Christin Ahlberg (S), Johan Hultberg (M), Mikael Dahlqvist (S), Sofia Nilsson (C), Karin Rågsjö (V), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Andrea Törnestam (S), Clara Aranda (SD), Rebecka Le Moine (MP), Pia Steensland (KD), Mats Wiking (S), Ulrika Jörgensen (M), Per Ramhorn (SD) och Barbro Westerholm (L).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter och 18 yrkanden i följdmotioner. Regeringens förslag till riksdagsbeslut och förslagen i motionerna finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

I samband med riksdagens behandling av propositionen Ny lag om tobak och liknande produkter (prop. 2017/18:156) tillkännagav riksdagen för regeringen att den bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet, omnumreringar i lagtexten och eventuella ytterligare följdändringar (bet. 2018/19:SoU3 punkt 4 c, rskr. 2018/19:61). Mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande ingick det i Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdets uppdrag att analysera vilket utrymme det finns att tillåta marknadsföring av dessa produkter på internet och hur en ändamålsenlig reglering bör utformas. Genom förslagen i denna proposition är tillkännagivandet enligt regeringen slutbehandlat.

I propositionen (s. 223 f.) finns ett avsnitt om förslagens påverkan på den fria rörligheten och anmälningsplikt till Europeiska kommissionen (kommissionen). Regeringen redogör för att vissa förslag ska anmälas till kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (anmälningsdirektivet).

Regeringskansliet beslutade den 16 mars 2022 att ge i uppdrag till Kommerskollegium att till kommissionen anmäla förslaget till lag om tobaksfria nikotinprodukter samt vissa av förslagen till ändringar i livsmedelslagen (2006:804), radio- och tv-lagen (2010:696) och lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter enligt anmälningsdirektivet. Kommerskollegium anmälde förslagen till kommissionen den 17 mars 2022. Anmälningsförfarandet innebär att kommissionen granskar förslagen och underrättar övriga medlemsstater, som ges möjlighet att lämna synpunkter. Från det att kommissionen har mottagit förslagen gäller vissa tidsfrister inom vilka dessa inte får antas. Efter det att tidsfristerna har löpt ut kan medlemsstaten anta förslagen. Den nu aktuella frysningsperioden går ut den 20 juni 2022. Riksdagen får därefter besluta om bestämmelserna, förutsatt att frysningsperioden inte förlängs, vilket den kan göra om kommissionen eller något EU-medlemsland lämnar ett detaljerat utlåtande.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och syftar till att begränsa de hälsorisker och besvär som är förenade med bruk av sådana produkter. Förslagen har utformats för att även omfatta nikotinprodukter som ännu inte har utvecklats. De nya reglerna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 augusti 2022. Bestämmelserna om produktkrav, märkning med tillhörande straffbestämmelse och informationsinsamlingssystem föreslås dock träda i kraft den 1 januari 2023 och bestämmelserna om produktanmälan och rapporteringsskyldighet den 1 januari 2024. Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 januari 2023 och som inte uppfyller vissa av lagens krav ska under vissa villkor få tillhandahållas på marknaden t.o.m. den 1 juli 2023. En produktanmälan ska göras senast den 1 februari 2024 för de produkter som tillhandahållits konsumenter på marknaden före den 1 januari 2024.

Vidare föreslås ändringar i lagen om tobak och liknande produkter samt radio- och tv-lagen som bl.a. innebär att marknadsföringsreglerna på tobaks­området förtydligas. Det föreslås även ett förbud mot tillsatser i e-vätskor som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter och som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före ikraftträdandet ska dock få fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden t.o.m. den 1 januari 2023. Snusliknande produkter föreslås jämställas med livsmedel i vissa avseenden. Det förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Utskottets överväganden

Inledning

Betänkandet är disponerat så att utskottet inleder med att behandla regeringens lagförslag, motioner som innehåller förslag på avslag av och ändringar i regeringens lagförslag, motioner som innehåller förslag på tillkännagivanden till regeringen om följdändringar samt regeringens redovisning av ett tillkännagivande om marknadsföring och handel. Därefter behandlas övriga motioner som innehåller förslag på tillkännagivanden till regeringen.

Regeringens lagförslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår regeringens lagförslag om förbud mot smak­sättning samt ställer sig bakom det som utskottet anför om följd­ändringar och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motioner om förbud mot smaksättning. Riksdagen antar, med en ändring av lagteknisk karaktär, regeringens övriga lag­förslag. Därmed avslår riksdagen motioner om produktanmälan samt marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Jämför reservation 1 (M, KD), 2 (S, V, MP) och 3 (M, SD, KD).

Propositionen

Marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Regeringen föreslår att bestämmelserna om marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förtydligas i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Marknadsföringslagen (2008:486) ska tillämpas på marknadsföring som strider mot de särskilda bestämmelserna om marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Regeringen gör bedömningen att bestämmelserna om marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnings­behållare ska förstås genom direktivkonform tolkning av relevanta EU-direktiv. Genom att kopplingen till det allmänna marknadsföringsbegreppet bryts kommer lagtext och förarbeten enligt regeringen att stämma bättre överens med EU-rätten och de åtaganden som följer av Sveriges medlemskap i EU. Det gör också att Sverige undgår de konsekvenser som kan uppstå vid ett bristfälligt genomförande av ett EU-direktiv. Dessutom blir undantaget för passivt saluhållande överflödigt och kan tas bort, se förslag nedan. Ändringen bedöms bidra till en tydligare reglering av marknadsföringen på tobaks­området.

Vidare föreslår regeringen att undantagen för marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnings­behållare för försäljning ska tas bort.

Regeringen föreslår också att den befintliga definitionen av begreppet försäljningsställe ska ersättas med definitionen ”ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för detaljhandel”. Det nya begreppet fysiskt försäljnings­ställe ska definieras som ”en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel”. Uttrycket försäljningsställe ska bytas ut mot fysiskt försäljningsställe i de fall inte någon materiell förändring är avsedd.

Regeringen gör bedömningen att undantaget för marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, med undantag för marknadsföring genom kommersiella annonser, är förenligt med tobaksproduktdirektivet.

Avslutningsvis föreslår regeringen att bestämmelserna om förbud mot marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska utgå från begreppet kommersiellt meddelande i stället för begreppet kommersiell annons.

Sponsring av tobaksvaror och elektroniska cigaretter

Sponsring ska enligt regeringens förslag definieras i lagen om tobak och liknande produkter. Definitionen ska omfatta varje form av offentliga eller privata bidrag till ett evenemang, en verksamhet eller en person med syftet eller den direkta eller indirekta verkan att främja en tobaksvara, en elektronisk cigarett eller en påfyllningsbehållare.

Sponsring som främjar tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare ska vara förbjuden om den kan antas få gränsöver­skridande effekter. Tillverkare, partihandlare och importörer ska inte heller få sponsra nationella evenemang eller verksamheter dit allmänheten har tillträde om sponsringen främjar tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllnings­behållare.

Marknadsföring och försäljning på internet

Regeringen lämnade förslag till reglering av marknadsföring av tobaksvaror i propositionen Ny lag om tobak och liknande produkter (prop. 2017/18:156). I fysiska butiker föreslog regeringen att det skulle införas ett förbud mot kommersiella meddelanden med undantag för uppvisandet av tobaksförpack­ningen och varu- och prislistor. Vidare föreslogs att kravet på att den tillåtna marknadsföringen inte får vara uppsökande eller påträngande eller uppmana till bruk av tobak skulle behållas. När det gäller internet föreslog regeringen ett förbud mot marknadsföring av tobaksvaror, med undantag för yttrandefrihetsgrundlagsskyddade webbsidor. Riksdagen beslutade att inte anta förslagen till ändrade bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror och tillkännagav för regeringen att den bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet, omnumreringar i lagtexten och eventuella ytterligare följdändringar (bet. 2018/19:SoU3 punkt 4 c, rskr. 2018/19:61). Orsaken var att riksdagen bedömde att förslagen skulle leda till att handel med tobaksvaror, som t.ex. snus, försvåras eftersom webbutiker inte skulle få visa bilder på förpackningarna. Det ansågs också leda till diskriminering av webbutiker i förhållande till fysiska butiker.

Regeringen gör bedömningen att det saknas möjlighet att på webbplatser tillåta kommersiella meddelanden vars syfte eller direkta eller indirekta verkan är att främja en tobaksvara. Det bör därför inte införas ytterligare bestämmelser om kommersiella meddelanden på webbplatser. Konsumenter­nas behov av information om produkterna kan tillgodoses på annat sätt än genom reklam. Produktförpackningar som inte främjar tobaksprodukten får visas på webbplatser. Regeringen gör samma bedömning i fråga om elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Regeringen lämnar vidare förslag och gör bedömningar i anslutning till kravet på ålderskontroll.

Elektroniska cigaretter

Det finns enligt regeringen anledning att inta en restriktiv hållning till elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och att överväga skärpta regleringar av dessa produkter. Förslagen om förbud mot försäljning av e‑vätska med en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak samt krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på fysiska försäljningsställen presenteras nedan.

Förbud mot försäljning av e-vätska med en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak

Regeringen föreslår att tillämpningsområdet för lagen om tobak och liknande produkter ska utvidgas till att omfatta nikotinfria vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter.

Vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter ska inte få tillhandahållas konsumenter på marknaden om vätskorna innehåller tillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av något annat än tobak. Det är enligt regeringen angeläget att utvecklingen med en ökad användning av elektroniska cigaretter bland barn och unga bromsas. En ökad användning av nikotin hos ungdomar riskerar på sikt att leda till en ökad nikotinanvändning hos befolkningen som helhet. Det finns även anledning att beakta de elektroniska cigaretternas attraktionskraft hos icke-rökare. Smak­sättningen tillsätts i den vätska som konsumeras genom den elektroniska cigaretten. För att elektroniska cigaretter ska kunna utgöra ett alternativ för användare av röktobak bör det även i fortsättningen vara tillåtet att sälja vätska som smakar tobak. Det är också denna smak som vuxna rökare är vana vid och som är tillåten på tobaksvaror. Däremot bör det inte vara tillåtet att använda tillsatser av smakämnen som gör de elektroniska cigaretterna attraktiva för barn, unga och icke-rökare.

Kommunen ska utöva tillsyn över att bestämmelserna följs på fysiska försäljningsställen, medan Folkhälsomyndigheten ska utöva tillsyn över att förbudet mot smaksättning följs i andra fall än på fysiska försäljningsställen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om tillsatser.

Kommunen ska få möjlighet att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som säljer nikotinfria vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter.

Krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på fysiska försäljningsställen

Kommersiella meddelanden för elektroniska cigaretter och påfyllnings­behållare inne på fysiska försäljningsställen ska enligt regeringens förslag inte få vara påträngande eller uppsökande eller uppmana till bruk av sådana produkter.

Kommunen ska utöva tillsyn över att bestämmelserna om kommersiella meddelanden för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på fysiska försäljningsställen följs.

Ändrat avgiftsuttag för tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Det ska enligt regeringens förslag införas en bestämmelse som förtydligar att Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter av tillverkare och importörer av tobaksvaror för att ta emot, lagra, hantera, analysera och offentliggöra de uppgifter om ingredienser, utsläpp, marknadsundersökningar, konsument­gruppers preferenser och försäljningsvolymer som lämnas till myndigheten.

Regleringen av tobaksfria nikotinprodukter

Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som omfattar tobaksfria produkter som innehåller nikotin för konsumtion. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och besvär som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen ska innehålla bestämmelser om bl.a. produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Förslaget om produktanmälan presenteras nedan.

Produktanmälan

Regeringen föreslår att tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinproduk­ter ska göra en anmälan till Folkhälsomyndigheten av alla sådana produkter som de avser att tillhandahålla konsumenter på marknaden.

Anmälan ska lämnas in senast sex månader innan produkten är avsedd att tillhandahållas konsumenter på marknaden. En ny anmälan ska lämnas in för varje väsentlig ändring av produkten. En anmälan ska även göras när produkten återkallas från marknaden. Eftersom regeringens förslag till ny reglering omfattar produkter som är relativt nya på marknaden och nikotinprodukter som kan komma att lanseras i framtiden bedömer regeringen att produktanmälan bör lämnas sex månader innan produkten är avsedd att tillhandahållas konsumenter på marknaden. Det ger Folkhälsomyndigheten tillräckligt med tid att hantera anmälningarna innan nya produkter släpps ut på marknaden, på motsvarande sätt som redan gäller för nya tobaksvaror och elektroniska cigaretter. Som framgår ovan bör varje väsentlig ändring av produkten leda till en ny anmälan. Produkter som inte har anmälts eller som har föregåtts av en ofullständig anmälan ska inte få släppas ut på marknaden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela närmare föreskrifter om produktanmälan.

Tobaksfria nikotinprodukter ska inte få tillhandahållas konsumenter på marknaden om anmälan saknas eller om anmälan inte uppfyller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Tobaksfria produkter jämställs med livsmedel

Snusliknande produkter ska enligt regeringens förslag jämställas med livsmedel i livsmedelslagen (2006:804).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Den nya lagen ska enligt regeringens förslag huvudsakligen träda i kraft den 1 augusti 2022. Bestämmelserna om produktkrav, märkning med tillhörande straffbestämmelse, hälsovarning vid marknadsföring och informationsinsam­lingssystem ska dock träda i kraft den 1 januari 2023 och bestämmelserna om produktanmälan och rapporteringsskyldighet den 1 januari 2024.

Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 januari 2023 och som inte uppfyller produktkraven eller kraven på märkning enligt den nya lagen ska få fortsätta att tillhandahållas konsumenter på marknaden efter den 1 januari 2023 om de inte utgör en allvarlig risk för människors hälsa, dock längst t.o.m. den 1 juli 2023.

För tobaksfria nikotinprodukter som har tillhandahållits konsumenter på marknaden före den 1 januari 2024 ska en produktanmälan göras senast den 1 februari 2024.

Ändringarna i lagen om tobak och liknande produkter ska träda i kraft den 1 augusti 2022.

Vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter och som har tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 1 augusti 2022 ska få fortsätta att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden trots att de innehåller tillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, dock längst t.o.m. den 1 januari 2023.

Ändringarna i livsmedelslagen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

Övriga lagändringar ska träda i kraft den 1 augusti 2022.

Motionerna

Produktanmälan

I kommittémotion 2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7 föreslås att riksdagen antar regeringens förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter med den ändringen att orden ”sex månader” i 5 § ska bytas ut mot ”åtta veckor”. I propositionen föreslås att en ny anmälan om en tobaksfri nikotinprodukt ska lämnas in senast sex månader innan produkten är avsedd att tillhandahållas konsumenter på marknaden. Motionärerna anser att detta är en orimligt lång tidsgräns. Tobaksfria nikotinprodukter bör ha samma tidsgräns för anmälan som snus, dvs. åtta veckor.

Förbud mot smaksättning

I kommittémotion 2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1 föreslås att riksdagen beslutar att avslå den del av förslaget till lag om ändring i lagen om tobak och liknande produkter som avser 2 kap. 6 a § om förbud mot smaksättning. Motionärerna anser att regeringens förslag om smakförbud är principiellt fel, rättsosäkert och folkhälsopolitiskt kontra­produktivt. Liknande förslag finns i kommittémotionerna 2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 1 och 2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 1.

I kommittémotion 2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 2 föreslås ett tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om nödvändiga följdändringar om regeringens förslag till 2 kap. 6 a § lagen om tobak och liknande produkter avslås. Ett likalydande förslag finns i kommittémotion 2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 2.

Marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

I kommittémotion 2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4 föreslås att riksdagen beslutar att avslå den del av förslaget till lag om ändring i lagen om tobak och liknande produkter som avser 4 kap. 1–4 §§. Motionärerna bedömer bl.a. att regeringens förslag kan befaras få mer långtgående konsekvenser än vad som är motiverat utifrån gällande EU-rätt. Enligt motionärerna framstår det inte som nödvändigt att ändra bestämmelserna om marknadsföring i lagen om tobak och liknande produkter. Regeringens föreslagna ändringar riskerar också att skapa en större osäkerhet.

Pågående arbete

Regeringen gav den 24 mars 2022 Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotin­produkters skadeverkningar (S2022/01825 [delvis]). Myndigheterna ska senast den 30 juni 2023 lämna en gemensam redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Tidigare riksdagsbehandling

Utskottet föreslog i betänkande 2018/19:SoU3 ett tillkännagivande till regeringen om marknadsföring och handel. Utskottet anförde följande i betänkandet (s. 22, 1 res. S, V, MP):

Utskottet anser sammanfattningsvis att regeringen senast den 19 mars 2019 bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet. Enligt utskottet ska det vara tillåtet att visa bilder på tobaksförpackningar, som t.ex. snusdosor, på en webbsida för handel på internet, trots att det inte har utfärdats något utgivningsbevis. Vidare bör regeringen vid samma tidpunkt återkomma till riksdagen med lagförslag om omnumreringar i lagtexten och eventuella ytterligare följdändringar. Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anfört och tillkännager detta för regeringen.

Ställningstagandet innebär delvis bifall till motionerna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till riksdagsbeslut (rskr. 2018/19:61).

Utskottets ställningstagande

Utskottet ställer sig bakom förslaget till en ny lag om tobaksfria nikotin­produkter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och syftar till att begränsa de hälsorisker och besvär som är förenade med bruk av sådana produkter. Ett motionsyrkande tar upp frågan om produktanmälan. Eftersom regeringens förslag till ny reglering omfattar produkter som är relativt nya på marknaden och nikotinprodukter som kan komma att lanseras i framtiden instämmer utskottet i regeringens bedömning att produktanmälan bör lämnas sex månader innan produkten är avsedd att tillhandahållas konsumenter på marknaden. Det ger Folkhälsomyndigheten tillräckligt med tid att hantera anmälningarna innan nya produkter släpps ut på marknaden, på motsvarande sätt som redan gäller för nya tobaksvaror och elektroniska cigaretter. Av de skäl som anförs i propositionen bör riksdagen därför anta 5 § regeringens förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter. Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:200 punkt 1 i denna del och avslår motion 2021/22:4652 (M) yrkande 7.

När det gäller frågan om förbud mot smaksättning vill utskottet inlednings­vis betona vikten av ett starkt förebyggande arbete för att förhindra att barn och ungdomar börjar använda nikotinprodukter. Det är också viktigt med en välfungerande tillsyn över att tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte säljs eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Utskottet konstaterar vidare att regeringen nyligen har gett Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverk­ningar. Enligt utskottet bör ett fullgott kunskapsunderlag inväntas innan en hårdare reglering införs. Mot denna bakgrund anser utskottet att riksdagen bör avslå regeringens förslag till lag om ändring i lagen om tobak och liknande produkter i de delar det avser 2 kap. 6 a §. Utskottet anser vidare att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om nödvändiga följdändringar. Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2021/22:4645 (C) yrkandena 1 och 2, 2021/22:4649 (SD) yrkandena 1 och 2 samt 2021/22:4652 (M) yrkande 1 och avslår proposition 2021/22:200 punkt 6 i denna del.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Utskottet delar vidare regeringens bedömning att bestämmelserna om marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förstås genom direktivkonform tolkning av relevanta EU-direktiv. Genom att kopplingen till det allmänna marknadsföringsbegreppet bryts kommer lagtext och förarbeten att stämma bättre överens med EU-rätten och de åtaganden som följer av Sveriges medlemskap i EU. Av de skäl som anförs i propositionen bör riksdagen därför anta regeringens förslag till lag om ändring i lagen om tobak och liknande produkter i de delar det avser 4 kap. 1–4 §§. Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:200 punkt 6 i denna del och avslår motion 2021/22:4652 (M) yrkande 4.

Utskottet tillstyrker lagförslaget i övrigt med den ändring som utskottet föreslår för att förslaget ska överensstämma med annan lagstiftning. Regeringen föreslår bl.a. ändringar i 1 kap. 3 § och 8 kap. 5 § lagen om tobak och liknande produkter. Dessa paragrafer är även föremål för ändringsförslag i proposition 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2 och därför föreslår utskottet ändringar i dessa paragrafer. Av de skäl som anförs i propositionen bör riksdagen därför anta lagförslaget i övrigt med den ändring som framgår av utskottets lagförslag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:200 punkterna 1 i denna del, 2–5 och 6 i denna del.

Utskottet har inget att invända mot regeringens redovisning av tillkänna­givandet om marknadsföring och handel.

Framtida utformning av lagstiftningen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om straffansvar och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen ett motionsyrkande. Riksdagen avslår motionsyrkanden om bl.a. skade­verkningar och kunskapsunderlag samt tydligare och utvecklade marknadsföringsbestämmelser.

Jämför reservation 4 (M, SD), 5 (M, SD, KD), 6 (C), 7 (L), 8 (M), 9 (M, KD, L) och 10 (V).

Propositionen

Marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Som framgår ovan föreslår regeringen att bestämmelserna om marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förtyd­ligas i lagen om tobak och liknande produkter. Marknadsföringslagen ska tillämpas på marknadsföring som strider mot de särskilda bestämmelserna om marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnings­behållare.

Vidare föreslår regeringen att undantagen för marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnings­behållare för försäljning ska tas bort.

Regeringen föreslår också att den befintliga definitionen av begreppet försäljningsställe ska ersättas med definitionen ”ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för detaljhandel”. Det nya begreppet fysiskt försäljnings­ställe ska definieras som ”en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel”. Uttrycket försäljningsställe ska bytas ut mot fysiskt försälj­ningsställe i de fall inte någon materiell förändring är avsedd.

Avslutningsvis föreslår regeringen att bestämmelserna om förbud mot marknadsföring av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska utgå från begreppet kommersiellt meddelande i stället för begreppet kommersiell annons.

Marknadsföring och försäljning på internet

Som framgår ovan lämnade regeringen förslag till reglering av marknads­föring av tobaksvaror i propositionen Ny lag om tobak och liknande produkter (prop. 2017/18:156). I fysiska butiker föreslog regeringen att det skulle införas ett förbud mot kommersiella meddelanden med undantag för uppvisandet av tobaksförpackningen och varu- och prislistor. Vidare föreslogs att kravet på att den tillåtna marknadsföringen inte får vara uppsökande, påträngande eller uppmana till bruk av tobak skulle behållas. När det gäller internet föreslog regeringen ett förbud mot marknadsföring av tobaksvaror, med undantag för yttrandefrihetsgrundlagsskyddade webbsidor. Riksdagen beslutade att inte anta förslagen till ändrade bestämmelser om marknadsföring av tobaksvaror och tillkännagav för regeringen att den bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet, omnumreringar i lagtexten och eventuella ytterligare följdändringar (bet. 2018/19:SoU3 punkt 4 c, rskr. 2018/19:61). Orsaken var att riksdagen bedömde att förslagen skulle leda till att handel med tobaksvaror, som t.ex. snus, försvåras eftersom webbutiker inte skulle få visa bilder på förpackningarna. Det ansågs också leda till diskriminering av webbutiker i förhållande till fysiska butiker.

Regeringen gör bedömningen att det saknas möjlighet att på webbplatser tillåta kommersiella meddelanden vars syfte eller direkta eller indirekta verkan är att främja en tobaksvara. Det bör därför inte införas ytterligare bestämmel­ser om kommersiella meddelanden på webbplatser. Konsumenternas behov av information om produkterna kan tillgodoses på annat sätt än genom reklam. Produktförpackningar som inte främjar tobaksprodukten får visas på webb­platser. Regeringen gör samma bedömning när det gäller elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare.

Förbud mot försäljning av e-vätska med en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak

Som framgår ovan föreslår regeringen att tillämpningsområdet för lagen om tobak och liknande produkter ska utvidgas till att omfatta nikotinfria vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter.

Vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter ska inte få tillhandahållas konsumenter på marknaden om vätskorna innehåller tillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av något annat än tobak.

Kommunen ska utöva tillsyn över att bestämmelserna följs på fysiska försäljningsställen, medan Folkhälsomyndigheten ska utöva tillsyn över att förbudet mot smaksättning följs i andra fall än på fysiska försäljningsställen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela ytterligare föreskrifter om tillsatser.

Kommunen ska få möjlighet att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som säljer nikotinfria vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter.

Regleringen av tobaksfria nikotinprodukter

Som framgår ovan föreslår regeringen att det ska införas en ny lag som omfattar tobaksfria produkter som innehåller nikotin för konsumtion. Lagen ska innehålla bestämmelser om bl.a. produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Förslagen om en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, produktkrav samt straffansvar och förver­kande presenteras nedan.

En ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som omfattar tobaksfria produkter som innehåller nikotin för konsumtion. Av propositionen framgår att flera remissinstanser har framfört att den föreslagna regleringen av tobaksfria nikotinprodukter bör tas in i lagen om tobak och liknande produkter i stället för i en egen lag. Regeringen anför att den kan hålla med om att reglerna även skulle passa i lagen om tobak och liknande produkter. Den lagen är dock redan relativt omfattande och då vissa av de föreslagna regleringarna av tobaksfria nikotinprodukter skiljer sig från övriga produkter, t.ex. vad gäller marknadsföringsregleringen, finns det skäl att inte tynga den lagen med ytterligare bestämmelser. Dessutom är de produkter som nu regleras inte harmoniserade genom EU-rättsakter, vilket produkterna i lagen om tobak och liknande produkter är. De tobaksfria nikotinprodukterna är nya på marknaden, men mycket tyder på att försäljningen kommer att öka kraftigt. Ur folkhälsosynpunkt är det motiverat att följa utvecklingen av dessa produkter. I takt med att kunskapsläget blir bättre kan behovet av att införa nya begränsande regler behöva ses över. Även av det skälet finns det fördelar med att hålla reglerna separerade i en särskild lag.

Produktkrav

Regeringen föreslår att tillverkare och importörer av tobaksfria nikotin­produkter ska ansvara för att produkterna uppfyller vissa krav på innehåll och utformning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om produktinnehåll och utformning av tobaksfria nikotinprodukter. Tobaksfria nikotinprodukter som inte uppfyller föreskrivna krav ska inte få tillhandahållas konsumenter på marknaden.

Det bör enligt regeringens bedömning inte uppställas ett krav på att nikotin ska avges på en jämn nivå vid användning av tobaksfria nikotinprodukter. Utredningen har föreslagit att det på förordningsnivå ska införas ett krav på att nikotin ska avges på en jämn nivå i fråga om tobaksfria nikotinprodukter. Folkhälsomyndigheten avstyrker förslaget med hänvisning till att tillämp­ningssvårigheter kan uppstå eftersom produkterna kan se väldigt olika ut. Regeringen konstaterar att utredningens förslag att nikotin ska avges på en jämn nivå bygger på motsvarande krav för elektroniska cigaretter. Vid inhale­ring av ånga från en elektronisk cigarett är det viktigt att användaren inte vid en enskild inhalering utsätts för alltför höga koncentrationer av nikotin. Det är därför motiverat med ett krav på att nikotin avges på en jämn nivå vid användning av elektroniska cigaretter. Vid användning av tobaksfritt nikotin­snus avges nikotin inte på samma jämna sätt utan utsöndras med en avtagande koncentration ju längre användaren har produkten i munnen. Det i kombination med svårigheterna att kontrollera utsöndringen av nikotin som Folkhälsomyndigheten påtalat gör att regeringen inte anser att det finns skäl att införa ett krav på att tobaksfria nikotinprodukter ska avge nikotin på en jämn nivå. Regeringen kan dock behöva återkomma i frågan om det i framtiden lanseras nya tobaksfria nikotinprodukter där det framkommer ett behov av sådan reglering.

Straffansvar och förverkande

Regeringen föreslår att den som uppsåtligen tillhandahåller konsumenter tobaksfria nikotinprodukter som inte uppfyller kraven på hälsovarning eller innehållsdeklaration eller säljer tobaksfria nikotinprodukter i strid mot ett meddelat försäljningsförbud ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma ska gälla den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot kraven om att anmäla försäljningen eller säljer eller lämnar ut tobaksfria nikotinprodukter i strid med bestämmelserna om ålderskrav. Om gärningen är ringa ska den inte medföra straffansvar. Den som har överträtt ett vites­föreläggande eller ett vitesförbud ska inte kunna dömas till ansvar enligt den nya lagen för den eller de gärningar som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Tobaksfria nikotinprodukter som har varit föremål för brott enligt den nya lagen eller deras värde samt utbyte av sådant brott ska kunna förklaras förverkade om det inte är uppenbart oskäligt.

Av propositionen framgår att flera remissinstanser anser att det för både tobak och nikotinprodukter även bör införas ett förbud mot langning med utgångspunkt i motsvarande bestämmelse i alkohollagen (2010:1622). Reger­ingen har inte beredningsunderlag för att i detta lagstiftningsärende föreslå straffbestämmelser vid s.k. langning av tobak eller tobaksfria nikotinprodukter till en minderårig person mellan privatpersoner. Eftersom det är av stor vikt att barn inte ges tillgång till dessa produkter i strid med det föreslagna ålderskravet är behovet av förbud mot langning en fråga som bör följas.

Motionerna

Skadeverkningar och kunskapsunderlag

I kommittémotion 2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 3 föreslås ett tillkännagivande om att regeringen vid kommande ändringar i lagen om tobak och liknande produkter bör ta hänsyn till de varierande skadeverkningar som tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka. I yrkande 4 föreslås ett tillkännagivande om att vid kommande ändringar i lagen om tobak och liknande produkter beakta evidensbaserat kunskapsunderlag om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Regeringen gav i mars 2022 Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Motionärerna anför att regeringen trots detta väljer att nu föreslå en hårdare reglering i stället för att invänta ett fullgott kunskapsunderlag. I yrkande 5 föreslås ett tillkännagivande om att vid kommande ändringar i lagen om tobak och liknande produkter beakta åtgärder för att tobakskonsumenter ska ges bättre möjlighet att minska skadeverkningarna av sitt bruk. Det är enligt motionärerna viktigt att personer med ett tobaksberoende fortsatt har möjlighet att välja ett mindre skadligt alternativ som också kan vara en väg ut ur ett traditionellt cigarettbruk.

Tydligare och utvecklade marknadsföringsbestämmelser

I kommittémotion 2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5 föreslås ett tillkännagivande om förslag om tydligare och utvecklade marknadsföringsbestämmelser i lagen om tobak och liknande produkter. Motionärerna anför att regeringen bör utreda och vid behov återkomma till riksdagen med ett nytt förslag om tydligare och utvecklade marknadsförings­bestämmelser i lagen om tobak och liknande produkter. Ett sådant förslag behöver utgå från den klara inriktning som riksdagen sedan tidigare angett om att skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaks- och nikotinprodukter måste beaktas när politiken utformas samt att webbutiker inte bör diskrimineras i förhållande till fysiska försäljningsställen.

Analys av privatimport och konsumtion

I kommittémotion 2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 3 föreslås ett tillkännagivande om att regeringen bör ge i uppdrag åt lämplig myndighet att analysera hur ett förbud mot smak- och dofttillsättningar i elektroniska cigaretter skulle påverka privatimporten och den samlade konsumtionen av dessa produkter.

En gemensam lag

I kommittémotion 2021/22:4651 av Barbro Westerholm m.fl. (L) föreslås ett tillkännagivande om att sammanföra lagstiftningen om tobaksprodukter och tobaksfria nikotinprodukter till en gemensam lag för att stärka folkhälso­arbetet. Motionärerna anför att den föreslagna regleringen av tobaksfria nikotinprodukter är mycket lik den reglering som gäller för tobak. För att stärka folkhälsoarbetet anser motionärerna därför att de båda lagarna bör sammanföras i en gemensam lag.

Nikotindos

I kommittémotion 2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3 föreslås ett tillkännagivande om att det ska vara tillåtet att tobaksfria nikotinprodukter avger nikotindoser i olika nivåer under konsumtion. Någon reglering av att nikotin ska avges på en jämn nivå bör enligt motionärerna inte införas. Regeringen har i sitt förslag till lagstiftning om tobaksfria nikotinprodukter valt att inte gå vidare med utredningens förslag om att införa en sådan begränsning genom förordning. Motionärerna delar inte regeringens uppfattning att det kan finnas anledning att senare behöva återkomma i frågan om det framkommer ett behov av en sådan reglering. Motionärerna delar i stället Folkhälsomyndighetens bedömning att tillämpningssvårigheter i så fall kan uppstå. Det vore vidare inte heller motiverat utifrån ett hälsoperspektiv med den typen av mycket långtgående detaljreglering.

Nikotinhalt

I kommittémotion 2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2 föreslås ett tillkännagivande om att utreda möjligheten att införa en begränsning av högsta tillåtna nikotinhalt i tobaksfria nikotinprodukter. I syfte att minska de tobaksfria nikotinprodukternas potentiella skadeverkningar föreslår motionärerna att regeringen utreder möjligheten att i lagen om tobaksfria nikotinprodukter införa en bestämmelse om högsta tillåtna nikotinhalt.

Straffansvar

I kommittémotion 2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6 föreslås ett tillkännagivande om att göra det straffbart för privat­personer att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år. Motionärerna anför att tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte får säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Trots detta är det inte straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år.

Utvärdering och utredning

I kommittémotion 2021/22:4639 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1 föreslås ett tillkännagivande om att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att, två år efter det att ändringen i lagen om tobak och liknande produkter vunnit laga kraft, utvärdera hur förbudet av nikotinfria vätskor påverkar ungas användning av tobak och om elektroniska cigarettanvändare återgår till att röka tobak eller färre tobaksrökare byter till elektroniska cigaretter. I yrkande 2 föreslås ett tillkännagivande om att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att utreda ett eventuellt förbud av smaksatt tobaksfritt snus på liknande premisser som förbudet av smaksatta vätskor avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter.

Pågående arbete

Som framgår ovan gav regeringen den 24 mars 2022 Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar (S2022/01825 [delvis]). Myndigheterna ska senast den 30 juni 2023 lämna en gemensam redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar inledningsvis att regeringen nyligen har gett Folkhälso­myndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Mot denna bakgrund finns det enligt utskottet inte skäl att föreslå någon åtgärd när det gäller frågan om skadeverkningar och kunskapsunderlag. Motion 2021/22:4649 (SD) yrkan­dena 3–5 bör därmed avslås.

Ett motionsyrkande tar upp frågan om tydligare och utvecklade marknads­föringsbestämmelser. Utskottet vill här framhålla att regeringen föreslår att bestämmelserna om marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förtydligas i lagen om tobak och liknande produkter. Utskottet vill också nämna uppdraget till Folkhälsomyndigheten, Social­styrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotin­produkters skadeverkningar. När det gäller frågan om marknadsföring och försäljning på internet instämmer utskottet i regeringens bedömning att det saknas möjlighet att på webbplatser tillåta kommersiella meddelanden vars syfte eller direkta eller indirekta verkan är att främja en tobaksvara. Det bör därför inte införas ytterligare bestämmelser om kommersiella meddelanden på webbplatser. Utskottet instämmer även i regeringens bedömning i denna fråga när det gäller elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. Motion 2021/22:4652 (M) yrkande 5 bör därmed avslås.

Inte heller när det gäller frågan om en analys av privatimport och konsumtion anser utskottet att det finns skäl för riksdagen att ta något initiativ. Motion 2021/22:4645 (C) yrkande 3 bör avslås.

Som framgår ovan föreslår regeringen att det ska införas en ny lag som omfattar tobaksfria produkter som innehåller nikotin för konsumtion. Utskottet instämmer i regeringens bedömning att det finns skäl att inte tynga lagen om tobak och liknande produkter med ytterligare bestämmelser och att det finns fördelar med att hålla reglerna separerade i en särskild lag. Mot denna bakgrund bör motion 2021/22:4651 (L) avslås.

Utskottet instämmer i regeringens bedömning att det inte bör uppställas ett krav på att nikotin ska avges på en jämn nivå vid användning av tobaksfria nikotinprodukter. Utskottet instämmer vidare i regeringens bedömning att regeringen kan behöva återkomma i frågan om det i framtiden lanseras nya tobaksfria nikotinprodukter där det framkommer ett behov av sådan reglering. Motion 2021/22:4652 (M) yrkande 3 bör därmed avslås.

Inte heller när det gäller frågan om nikotinhalt anser utskottet att det finns skäl för riksdagen att ta något initiativ. Motion 2021/22:4652 (M) yrkande 2 bör avslås.

Utskottet anser att regeringen bör se över frågan om att göra det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år. Tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnings­behållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Trots detta är det inte straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år. Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför och tillkännager detta för regeringen. Motion 2021/22:4652 (M) yrkande 6 bör därmed bifallas.

Avslutningsvis bör riksdagen enligt utskottet inte ta något initiativ i frågan om utvärdering och utredning, och därmed bör motion 2021/22:4639 (V) yrkandena 1 och 2 avslås.

Reservationer

 

1.

Produktanmälan, punkt 1 (M, KD)

av Acko Ankarberg Johansson (KD), Camilla Waltersson Grönvall (M), Johan Hultberg (M), Pia Steensland (KD) och Ulrika Jörgensen (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter med den ändringen att orden ”sex månader” i 5 § ska bytas ut mot ”åtta veckor”.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 7 och

bifaller delvis proposition 2021/22:200 punkt 1 i denna del.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att riksdagen bör anta regeringens förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter med den ändringen att orden ”sex månader” i 5 § ska bytas ut mot ”åtta veckor”. I propositionen föreslås att en ny anmälan om en tobaksfri nikotinprodukt ska lämnas in senast sex månader innan produkten är avsedd att tillhandahållas konsumenter på marknaden. Vi anser att detta är en orimligt lång tidsgräns. Tobaksfria nikotinprodukter bör ha samma tidsgräns för anmälan som snus, dvs. åtta veckor.

 

 

2.

Förbud mot smaksättning, punkt 2 (S, V, MP)

av Kristina Nilsson (S), Ann-Christin Ahlberg (S), Mikael Dahlqvist (S), Karin Rågsjö (V), Andrea Törnestam (S), Rebecka Le Moine (MP) och Mats Wiking (S).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i de delar det avser 2 kap. 6 a §.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:200 punkt 6 i denna del och avslår motionerna

2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

 

 

Ställningstagande

Vi ställer oss bakom regeringens förslag att vätskor som är avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter inte ska få tillhandahållas konsumenter på marknaden om vätskorna innehåller tillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av något annat än tobak. Det är enligt vår mening angeläget att utvecklingen med en ökad användning av elektroniska cigaretter bland barn och unga bromsas. En ökad användning av nikotin hos ungdomar riskerar på sikt att leda till en ökad nikotinanvändning hos befolkningen som helhet. Det finns även anledning att beakta de elektroniska cigaretternas attraktionskraft hos icke-rökare. För att elektroniska cigaretter ska kunna utgöra ett alternativ för användare av röktobak bör det även i fortsättningen vara tillåtet att sälja vätska som smakar tobak. Däremot bör det inte vara tillåtet att använda tillsatser av smakämnen som gör de elektroniska cigaretterna attraktiva för barn, unga och icke-rökare.

Vi anser därför att riksdagen bör anta regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i de delar det avser 2 kap. 6 a §. Därmed behövs inte något tillkännagivande till regeringen.

 

 

3.

Marknadsföring av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, punkt 3 (M, SD, KD)

av Acko Ankarberg Johansson (KD), Camilla Waltersson Grönvall (M), Johan Hultberg (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Clara Aranda (SD), Pia Steensland (KD), Ulrika Jörgensen (M) och Per Ramhorn (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i de delar det avser 4 kap. 1–4 §§.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 4 och

avslår proposition 2021/22:200 punkt 6 i denna del.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att riksdagen bör avslå regeringens förslag till lag om ändring i lagen om tobak och liknande produkter i de delar det avser 4 kap. 1–4 §§. Vi bedömer bl.a. att regeringens förslag kan befaras få mer långtgående konsek­venser än vad som är motiverat utifrån gällande EU-rätt. Enligt vår mening framstår det inte som nödvändigt att ändra bestämmelserna om marknads­föring i lagen om tobak och liknande produkter. Regeringens föreslagna ändringar riskerar också att skapa en större osäkerhet.

 

 

4.

Skadeverkningar och kunskapsunderlag, punkt 5 (M, SD)

av Camilla Waltersson Grönvall (M), Johan Hultberg (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Clara Aranda (SD), Ulrika Jörgensen (M) och Per Ramhorn (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkandena 3–5.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att regeringen vid kommande ändringar i lagen om tobak och liknande produkter bör ta hänsyn till de varierande skadeverkningar som tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka. Vi anser också att regeringen vid kommande ändringar i lagen om tobak och liknande produkter bör beakta evidensbaserat kunskapsunderlag om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar. Regeringen gav i mars 2022 Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotin­produkters skadeverkningar. Regeringen väljer trots detta att nu föreslå en hårdare reglering i stället för att invänta ett fullgott kunskapsunderlag. Avslutningsvis anser vi att regeringen vid kommande ändringar i lagen om tobak och liknande produkter bör beakta åtgärder för att tobakskonsumenter ska ges bättre möjlighet att minska skadeverkningarna av sitt bruk. Det är enligt vår mening viktigt att personer med ett tobaksberoende fortsatt har möjlighet att välja ett mindre skadligt alternativ som också kan vara en väg ut ur ett traditionellt cigarettbruk.

 

 

5.

Tydligare och utvecklade marknadsföringsbestämmelser, punkt 6 (M, SD, KD)

av Acko Ankarberg Johansson (KD), Camilla Waltersson Grönvall (M), Johan Hultberg (M), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Clara Aranda (SD), Pia Steensland (KD), Ulrika Jörgensen (M) och Per Ramhorn (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att regeringen bör se över frågan om tydligare och utvecklade marknadsföringsbestämmelser i lagen om tobak och liknande produkter. Regeringen bör utreda och vid behov återkomma till riksdagen med ett nytt förslag om tydligare och utvecklade marknadsföringsbestämmelser i lagen om tobak och liknande produkter. Ett sådant förslag behöver utgå från den klara inriktning som riksdagen sedan tidigare angett om att skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaks- och nikotinprodukter måste beaktas när politiken utformas samt att webbutiker inte bör diskrimineras i förhållande till fysiska försäljningsställen.

 

 

6.

Analys av privatimport och konsumtion, punkt 7 (C)

av Sofia Nilsson (C).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 7 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 3.

 

 

Ställningstagande

Jag anser att regeringen bör ge i uppdrag åt lämplig myndighet att analysera hur ett förbud mot smak- och dofttillsättningar i elektroniska cigaretter skulle påverka privatimporten och den samlade konsumtionen av dessa produkter.

 

 

7.

En gemensam lag, punkt 8 (L)

av Barbro Westerholm (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 8 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4651 av Barbro Westerholm m.fl. (L).

 

 

Ställningstagande

Jag anser att regeringen bör se över frågan om att sammanföra lagstiftningen om tobaksprodukter och tobaksfria nikotinprodukter till en gemensam lag för att stärka folkhälsoarbetet. Den föreslagna regleringen av tobakfria nikotin­produkter är mycket lik den reglering som gäller för tobak. För att stärka folkhälsoarbetet anser jag därför att de båda lagarna bör sammanföras i en gemensam lag.

 

 

8.

Nikotindos, punkt 9 (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M), Johan Hultberg (M) och Ulrika Jörgensen (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 9 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att det ska vara tillåtet att tobaksfria nikotinprodukter avger nikotindoser i olika nivåer under konsumtion. Regeringen bör inte införa någon reglering av att nikotin ska avges på en jämn nivå. Regeringen har i sitt förslag till lagstiftning om tobaksfria nikotinprodukter valt att inte gå vidare med utredningens förslag om att införa en sådan begränsning genom förordning. Vi delar inte regeringens uppfattning att det kan finnas anledning att senare återkomma i frågan om det framkommer ett behov av en sådan reglering. Vi delar i stället Folkhälsomyndighetens bedömning att tillämpningssvårigheter i så fall kan uppstå. Det vore vidare inte heller motiverat utifrån ett hälsoperspektiv med den typen av mycket långtgående detaljreglering.

 

 

9.

Nikotinhalt, punkt 10 (M, KD, L)

av Acko Ankarberg Johansson (KD), Camilla Waltersson Grönvall (M), Johan Hultberg (M), Pia Steensland (KD), Ulrika Jörgensen (M) och Barbro Westerholm (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 10 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

 

 

Ställningstagande

Vi anser att regeringen bör utreda möjligheten att införa en begränsning av högsta tillåtna nikotinhalt i tobaksfria nikotinprodukter. I syfte att minska de tobaksfria nikotinprodukternas potentiella skadeverkningar föreslår vi att regeringen utreder möjligheten att i lagen om tobaksfria nikotinprodukter införa en bestämmelse om högsta tillåtna nikotinhalt.

 

 

10.

Utvärdering och utredning, punkt 12 (V)

av Karin Rågsjö (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 12 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4639 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

 

 

Ställningstagande

Jag anser att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att, två år efter det att ändringen i lagen om tobak och liknande produkter vunnit laga kraft, utvärdera hur förbudet av nikotinfria vätskor påverkar ungas användning av tobak och om elektroniska cigarettanvändare återgår till att röka tobak eller färre tobaksrökare byter till elektroniska cigaretter. Jag anser också att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att utreda ett eventuellt förbud av smaksatt tobaksfritt snus på liknande premisser som förbudet av smaksatta vätskor avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Följdmotionerna

2021/22:4639 av Karin Rågsjö m.fl. (V):

1.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att, två år efter att lagen vunnit laga kraft, utvärdera hur förbudet av nikotinfria vätskor påverkar ungas användning av tobak och huruvida e-cigarettanvändare återgår till att röka tobak eller färre tobaksrökare byter till e-cigaretter och tillkännager detta för regeringen.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att utreda ett eventuellt förbud av smaksatt tobaksfritt snus på liknande premisser som förbudet av smaksatta vätskor avsedda att konsumeras genom e-cigaretter och tillkännager detta för regeringen.

2021/22:4645 av Sofia Nilsson m.fl. (C):

1.Riksdagen avslår regeringens förslag till 2 kap. 6 a § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om erforderliga följdändringar för det fall regeringens förslag till 2 kap. 6 a § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter avslås, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge i uppdrag åt lämplig myndighet att analysera hur ett förbud mot smak- och dofttillsättningar i elektroniska cigaretter skulle påverka privatimporten och den samlade konsumtionen av dessa produkter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2021/22:4649 av Clara Aranda m.fl. (SD):

1.Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i de delar det avser 2 kap. 6 a §.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om erforderliga följdändringar för det fall regeringens förslag till 2 kap. 6 a § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter avslås, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppmanas att vid kommande ändringar av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ta hänsyn till de varierande skadeverkningar som tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

4.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid kommande ändringar av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter beakta evidensbaserat kunskapsunderlag om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

5.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid kommande ändringar av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter beakta åtgärder för att tobakskonsumenter ska ges bättre möjlighet att minska skadeverkningarna av sitt bruk, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2021/22:4651 av Barbro Westerholm m.fl. (L):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sammanföra lagstiftningen om tobaksprodukter och tobaksfria nikotinprodukter till en gemensam lag för att stärka folkhälsoarbetet och tillkännager detta för regeringen.

2021/22:4652 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M):

1.Riksdagen beslutar att avslå den del av förslaget till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter som avser 2 kap. 6 a § om förbud mot smaksättning.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa en begränsning av högsta tillåtna nikotinhalt i tobaksfria nikotinprodukter och tillkännager detta för regeringen.

3.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska vara tillåtet att tobaksfria nikotinprodukter avger nikotindoser i olika nivåer under konsumtion och tillkännager detta för regeringen.

4.Riksdagen beslutar att avslå den del av förslaget till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter som avser 4 kap. 1–4 §§.

5.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förslag om tydligare och utvecklade marknadsföringsbestämmelser i lagen om tobak och liknande produkter och tillkännager detta för regeringen.

6.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år och tillkännager detta för regeringen.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tobaksfria nikotinprodukter med den ändringen att orden "sex månader" i 5 § ska bytas ut mot "åtta veckor".

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Bilaga 3

Utskottets lagförslag

Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

 

Lydelse enligt bet. 2021/22:NU26

Utskottets förslag

 

1 kap.

3 §

I denna lag avses med

1. elektronisk cigarett: produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank,

 

1. elektronisk cigarett: en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank,

2. påfyllningsbehållare: behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett,

2. påfyllningsbehållare: en be­hållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett

3. örtprodukter för rökning: produkter som är baserade på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning,

3. örtprodukt för rökning: en produkt som är baserad på växter, örter eller frukter som inte innehåller tobak och som kan förbrukas via förbränning,

4. detaljhandel: försäljning till konsumenter,

5. partihandel: annan försäljning än detaljhandel,

6. försäljningsställe: en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel,

6. försäljningsställe: ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för detaljhandel,

 

7. fysiskt försäljningsställe: en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel,

 

8. sponsring: varje form av offentliga eller privata bidrag till ett evenemang, en verksamhet eller en person med syftet eller den direkta eller indirekta verkan att främja en vara eller produkt,

 

8. gränsöverskridande distans­försäljning: försäljning där, vid tid­punkten för beställningen av varan eller produkten, konsumenten finns i Sverige och återförsäljningsstället i ett annat land, eller där återförsälj­ningsstället finns i Sverige och kon­sumenten i en annan medlemsstat, och

9. gränsöverskridande distans­försäljning: försäljning där, vid tid­punkten för beställningen av varan eller produkten, konsumenten finns i Sverige och återförsäljningsstället i ett annat land, eller där återförsälj­ningsstället finns i Sverige och kon­sumenten i en annan medlemsstat,

9. medlemsstat: en stat som är medlem i Europeiska unionen eller en annan stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES) och som har genomfört bestämmelserna i Europa­parlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om till­verkning, presentation och försälj­ning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG i nationell rätt.

10. medlemsstat: en stat som är medlem i Europeiska unionen eller en annan stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES) och som har genomfört bestämmelserna i Europa­parlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om till­verkning, presentation och försälj­ning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG i nationell rätt.

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen