Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Betänkande 2021/22:NU18

Näringsutskottets betänkande

2021/22:NU18

 

Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag och avslår motionsyrkandena. Vidare föreslår utskottet några mindre ändringar av rättelse­karaktär av regeringens lagförslag. Regeringens lagförslag omfattar en ny fjärrkylelag, en ny lag om energimätning i byggnader och ändringar i fjärr­värme­lagen. Förslagen innebär att fjärrvärme- och fjärrkylekunder ska få fakturer­ings­informa­tion och information om energianvändning. Lagändring­arna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

I betänkandet finns tre reservationer (M, SD, KD, L). I två reservationer (M, SD, KD) förordas dels att ikraftträdandet delvis senareläggs för reger­ing­ens lagförslag, dels ett tillkännagivande om genomförandet av direktiv på energi­området.

Behandlade förslag

Proposition 2021/22:124 Genomförande av ändringar i energieffektiviserings­direktivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk.

Sju yrkanden i tre följdmotioner.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Propositionen

Motionerna

Tidigare riksdagsbehandling

Utskottets ställningstagande

Reservationer

1.Regeringens lagförslag, punkt 1 (M, SD, KD)

2.Regeringens lagförslag, punkt 1 (L)

3.Genomförande av direktiv på energiområdet, punkt 2 (M, SD, KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionerna

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Reservanternas lagförslag

Bilaga 4
Reservantens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

1.

Regeringens lagförslag

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. fjärrkylelag med den ändringen att 5 § sista meningen ska utgöra ett nytt stycke, det andra stycket, i paragrafen,

2. lag om energimätning i byggnader med den ändringen att 5 § tredje punkten i nummerlistan ska inledas med ”3.”

3. lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263) med den ändringen att

a) lagens SFS-nummer, ”(2008:263)”, ska införas sist i rubriken till regeringens förslag till lagtext,

b) ikraftträdandebestämmelsen ska avslutas med en punkt.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:124 punkterna 1–3 och avslår motionerna

2021/22:4426 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 1,

2021/22:4427 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2021/22:4431 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 1–3.

 

Reservation 1 (M, SD, KD)

Reservation 2 (L)

2.

Genomförande av direktiv på energiområdet

Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4426 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 2 och

2021/22:4427 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2.

 

Reservation 3 (M, SD, KD)

Stockholm den 7 april 2022

På näringsutskottets vägnar

Carl-Oskar Bohlin

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carl-Oskar Bohlin (M), Jennie Nilsson (S), Mattias Jonsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Lotta Olsson (M), Alexander Christiansson (SD), Camilla Brodin (KD), Åsa Eriksson (S), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD), Peter Helander (C), Anders Frimert (S) och Lorentz Tovatt (MP).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarm­vatten för hushållsbruk (prop. 2021/22:124). Tre motioner har väckts med anledning av propositionen. Utskottet har under beredningen av ärendet uppmärksammat några mindre felaktigheter i regeringens lagförslag och föreslår därför ändringar av rättelsekaraktär i dessa lagar.

I bilaga 1 finns en förteckning över behandlade förslag och i bilaga 2 finns re­ger­ing­ens lagförslag. I bilaga 3 och 4 finns reservanternas respektive lagförslag.

 

Utskottets överväganden

Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag om genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk, med några mindre ändringar av rättelsekaraktär, och avslår sju motionsyrkanden.

Jämför reservation 1 (M, SD, KD), 2 (L) och 3 (M, SD, KD).

 

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen en ny fjärrkylelag. Lagen innehåller bestämmelser om mätning och fakturering av fjärrkyla. Den nya lagen innehåller även krav på tillhandahållande av faktureringsinformation och information om energianvändning. Regeringen föreslår även vissa ändringar och förtydliganden i fjärrvärmelagen (2008:263) när det gäller mätning, fakturering och tillhanda­håll­ande av information. Därtill föreslår regeringen en ny lag om energimätning i byggnader som delvis motsvarar den hittills­varande lagen med samma namn, dvs. lagen (2014:267) om energimätning i byggnader. I lagen föreslås att användningen av tappvarmvatten för hushålls­bruk alltid ska mätas på lägenhetsnivå i nya flerbostadshus eller i bostads­delarna av nya byggnader med både bostäder och lokaler. I lagen föreslås även nya regler om tillhandahållande av fakturerings­informa­tion och information om energianvändning.

Syftet med förslagen är att öka energieffektiviteten inom Sverige och innebär att lägenhetsinnehavare och fjärrvärme- och fjärrkylekunder ska få faktureringsinformation och information om energianvändning. Det som ska redovisas via fakturan är bl.a. uppgifter om priser, faktisk energianvändning, bränslemix, växthusgasutsläpp, skatter, avgifter och taxor, kontaktinformation och jämförelser med en genomsnittlig, normaliserad slutanvändare i samma användar­kategori.

Förslagen är i huvudsak föranledda av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (energieffektiviserings­direktivet). Därut­över genomför förslagen i propositionen även vissa artiklar i dels Europaparla­mentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemen­samma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU (elmarknadsdirektivet), dels Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av energi från förnybara energikällor (förnybartdirektivet).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Motionerna

I kommittémotion 2021/22:4427 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) föreslås att riksdagen ska anta regeringens lagförslag med den ändringen att 6 § fjärrkylelagen samt 5 a § och 6 c § fjärrvärmelagen ska träda i kraft den 1 januari 2023. Förslaget motiveras med att berörda energiföretag ska få rimligt med tid att genomföra anpassningar. Vidare föreslås i yrkande 2 ett tillkännagivande om att regeringen ska se till att ingen överimplementering sker och att föreskrifterna begränsas till vad som krävs för att genomföra aktuella EU-direktiv.

Även i kommittémotion 2021/22:4426 av Camilla Brodin m.fl. (KD) förordas i yrkande 1 ett tillkännagivande om att riksdagen ska anta regeringens lagförslag med den ändringen att 6 § fjärrkylelagen samt § 5 a och 6 c § fjärr­värme­lagen ska träda i kraft den 1 januari 2023. De föreslagna ändringarna syftar till att ge berörda företag rimlig tid att förbereda åtgärder med anledning av nya krav som ställs på dem. I yrkande 2 föreslår motionärerna att regeringen även fortsättningsvis ska genomföra energieffektiviserings­direk­tivet på en miniminivå.

Arman Teimouri m.fl. (L) föreslår i kommittémotion 2021/22:4431 ett antal ändringar av regeringens lagförslag. I yrkandena 1 och 3 förordas att fjärrkylelagen respektive fjärrvärmelagen ska ändras i enlighet med förslagen i motionen. Motionärerna föreslår att kraven om att företagen ska redovisa andel förnybar energi i fjärrkyle- och fjärrvärmesystemen bör utökas till att omfatta all fossilfri energi. Därtill föreslår motionärerna i yrkande 2 att det krav på mätning av gasförbrukningen som finns i den gällande lagen om energimätning i byggnader (2014:267) bör behållas i det nya förslaget till lag om energimätning i byggnader, och utökas till att även omfatta befintliga byggnader när så är möjligt och rimligt. Motionärerna föreslår också att termen naturgas ändras till gas.

Tidigare riksdagsbehandling

Tillkännagivande om genomförande av EU-lagstiftning

Riksdagen tillkännagav våren 2019 för regeringen att den bör verka för att EU-direktiv genomförs i nationell rätt på ett sätt som inte missgynnar företagens konkurrenskraft (bet. 2018/19:NU7, rskr. 2018/19:166). Utskottet anförde då att utgångspunkten bör vara att EU-direktiv ska införas på miniminivå i nationell lagstiftning och att effekterna för företag ska redovisas tydligt när det finns skäl att överskrida denna miniminivå. Företrädare för Socialdemo­kraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet om ett tillkännagivande.

Regeringen beslutade och redovisade nya mål för förenklingspolitiken i skrivelsen En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga (skr. 2021/22:3) som överlämnades till riksdagen i september 2021 och som utskottet behandlade den 3 mars 2022 (bet. 2021/22:NU16). En av utgångspunkterna för de mål som har beslutats för förenklingspolitiken är att stärka svensk konkurrenskraft, och regeringen anger att den ska verka för att genomföra EU-rätt i nationell rätt på ett sätt som skyddar företagens konkurrenskraft. Vidare anger regeringen att den överväger vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas för att genomförandet av EU-rätt i nationell rätt ska ske i enlighet med detta.

Därtill överlämnade regeringen skrivelsen Riksdagens skrivelser till reger­ingen – åtgärder under 2021 till riksdagen den 10 mars 2022 (skr. 2021/22:75). I skrivelsen anger regeringen med anledning av tillkännagivandet om genom­förande av EU-lagstiftning att det inte är slutbehandlat.

Utskottets ställningstagande

Inledning

Utskottets ställningstagande redovisas under följande rubriker:

–      Regeringens lagförslag

–      Genomförande av direktiv på energiområdet.

Regeringens lagförslag

I propositionen föreslår regeringen en ny fjärrkylelag, en ny lag om energi­mätning i byggnader, som ska ersätta den hittillsvarande lagen, och ändringar i fjärrvärmelagen. Förslagen är föranledda av bl.a. energieffekti­viser­ings­direktivet och förnybartdirektivet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022. Utskottet har inget att invända mot regeringens lagförslag.

Utskottet noterar att det i motionerna 2021/22:4427 (SD) yrkande 1 och 2021/22:4426 (KD) yrkande 1 föreslås att ikraftträdandet ska senareläggas ett halvår för de informationskrav som rör fjärrkyle- och fjärr­värme­före­tag. I propositionen anger regeringen att förslagen främst motiveras av de ändringar som införts i energi­effektivise­rings­­direktivet. Regeringen anger att medlemsstaterna skulle ha genomfört dessa ändringar senast den 25 juni 2020, och att kommissionen därför har inlett ett överträdelse­­ärende mot Sverige om ett för sent genomförande av direktiv. Regeringen anser att de nya lagar och lagändringar som föreslås i proposi­tionen därför bör träda i kraft så snart som möjligt. Utskottet delar denna uppfattning.

I motion 2021/22:4431 (L) yrkandena 1 och 3 föreslås att fjärrkylelagen respektive fjärrvärmelagen ska ändras och att företagen därför inte bara ska redovisa andel förnybar energi i fjärrkyle- och fjärrvärmesystemen, utan att redovisningen även ska omfatta all fossilfri energi. Utskottet noterar att förny­bartdirektivet innehåller ett krav på att information om andelen förnybar energi i system för fjärr­värme och fjärrkyla ska vara tillgängligt för slut­konsumenter på ett lättill­gängligt sätt. Utskottet noterar också att regeringen inte heller föreslår någon ytterligare reglering än den information som krävs i förnybart­direktivet. I likhet med regeringen kan utskottet i denna del inte se några skäl till att gå längre i den svenska lagstiftningen än vad direktivet kräver.

Därtill föreslås i motion 2021/22:4431 (L) yrkande 2 att det krav på mät­ning av gasförbrukningen som finns i den hittillsvarande lagen om energi­mätning i byggnader (2014:267) bör behållas och utökas till att även omfatta befintliga byggnader i förslaget till ny lag om energimätning i byggnader. Utskottet noterar att det inte längre finns kvar några krav på individuell mät­ning av naturgas på lägenhetsnivå i och med ändringarna av energi­effektivi­serings­­direktivet. Regeringen anser därför att det saknas skäl att föra över den hittillsvarande regleringen av individuell mätning av naturgas till den nya lagen om energi­mätning i byggnader. Utskottet gör ingen annan bedömning än regeringen.

Utskottet har under beredningen av ärendet uppmärksammat några mindre felaktigheter i regeringens lagförslag och föreslår därför några ändringar av rättelsekaraktär.

Därmed tillstyrker utskottet propositionen och avstyrker motions­yr­kandena.

Genomförande av direktiv på energiområdet

Utskottet konstaterar att det i motionerna 2021/22:4427 (SD) yrkande 2 och 2021/22:4426 (KD) yrkande 2 föreslås tillkännagivanden om att regeringen i samband med genomförandet av de aktuella EU-direktiven inte ska överimp­le­men­tera dessa. Utskottet kan notera att riksdagen våren 2019 tillkännagav för regeringen att den bör verka för att EU-direktiv genomförs i nationell rätt på ett sätt som inte missgynnar företagens konkurrenskraft (bet. 2018/19:NU7). Regeringen beslutade och redovisade nya mål för förenklings­politiken i skrivelsen En förenklingspolitik för stärkt konkurrens­kraft, tillväxt och innovationsförmåga, som utskottet behandlade den 3 mars 2022 (skr. 2021/22:3, bet. 2021/22:NU16). Utskottet noterar att en av utgångs­punkterna för de mål som regeringen beslutat är att stärka svensk konkurrens­kraft, och re­ger­ingen har angett att den ska verka för att genomföra EU-rätt i nationell rätt på ett sätt som skyddar företagens konkurrenskraft. Vidare noterar utskott­et att regeringen i skrivelsen Riksdagens skrivelser till reger­ingen – åtgärder under 2021, som regeringen överläm­nade till riksdagen den 10 mars 2022, anger att tillkännagivandet inte är slut­be­handlat (skr. 2021/22:75).

Utskottet anser mot bakgrund av det anförda att riksdagen i nuläget inte bör besluta om ytterligare tillkännagivanden på området.

Därmed avstyrker utskottet motionsyrkandena.

 

Reservationer

 

1.

Regeringens lagförslag, punkt 1 (M, SD, KD)

av Carl-Oskar Bohlin (M), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Lotta Olsson (M), Alexander Christiansson (SD), Camilla Brodin (KD) och Eric Palmqvist (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. fjärrkylelag med den ändringen att

a) 5 § sista meningen ska utgöra ett nytt stycke, det andra stycket, i paragrafen,

b) ikraftträdandebestämmelsen ska ha den lydelse som reservanterna föreslår i bilaga 3,

2. lag om energimätning i byggnader med den ändringen att 5 § tredje punkten i nummerlistan ska inledas med ”3.”

3. lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263) med den ändringen att

a) lagens SFS-nummer, ”(2008:263)”, ska införas sist i rubriken till regeringens förslag till lagtext,

b) ikraftträdandebestämmelsen ska ha den lydelse som reservanterna föreslår i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:124 punkt 2 och motionerna

2021/22:4426 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 1 och

2021/22:4427 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1,

bifaller delvis proposition 2021/22:124 punkterna 1 och 3 samt avslår motion

2021/22:4431 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 1–3.

 

 

Ställningstagande

Vi har i sak inget att invända mot regeringens förslag. Vi kan dock konstatera att det föreslagna ikraftträdandedatumet innebär ett bekymmer för berörda fjärrvärme- och fjärrkyleföretag. Lagändringarna medför att företagen ska redovisa omfattande tilläggsinformation och de behöver därför göra omfat­tande uppdateringar av sina it-system. Vi menar att företagen behöver få skä­ligt med tid för att kunna förbereda sig för detta. Vi förstår också att företagen behöver få kunskap om vilka faktiska krav som kommer att ställas på dem, innan de kan ta fram relevanta lösningar. Vi noterar att hela processen med att ta fram de nu aktuella lagförslagen har kantats av förseningar. Oavsett vem som bär ansvaret för detta är det vår mening att berörda företag inte ska behöva kompensera för att politiken inte har levererat i tid.

Mot den bakgrunden bör riksdagen bifalla regeringens lagförslag med den ändringen att 6 § i fjärrkylelagen samt 5 a och 6 c §§ i fjärrvärmelagen ska träda i kraft den 1 januari 2023, vilket även framgår av bilaga 3.

 

 

2.

Regeringens lagförslag, punkt 1 (L)

av Arman Teimouri (L).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. fjärrkylelag med den ändringen att

a) 3 § ska ha den lydelse som reservanten föreslår i bilaga 4,

b) 5 § sista meningen ska utgöra ett nytt stycke, det andra stycket, i paragrafen,

2. lag om energimätning i byggnader med den ändringen att

a) det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 a § och 2 b §, med den lydelse som reservanten föreslår i bilaga 4,

b) det i lagen närmast före 2 a § ska införas en ny rubrik med den lydelse som reservanten föreslår i bilaga 4,

c) 5 § tredje punkten i nummerlistan ska inledas med ”3.”,

3. lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263) med den ändringen att

a) lagens SFS-nummer, ”(2008:263)”, ska införas sist i rubriken till regeringens förslag till lagtext,

b) 5 a § ska ha den lydelse som reservanten föreslår i bilaga 4,

c) ikraftträdandebestämmelsen ska avslutas med en punkt.

Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4431 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkandena 1–3,

bifaller delvis proposition 2021/22:124 punkterna 1–3 och avslår motionerna

2021/22:4426 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 1 och

2021/22:4427 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 1.

 

 

Ställningstagande

Regeringen föreslår i propositionen att information om förnybar energi i före­tagens fjärrkylesystem och fjärrvärmesystem ska finnas tillgänglig på ett enkelt sätt för var och en. Jag anser att krav på att publikt enbart redovisa andelen förnybar energi inte ger tillräcklig information för att kunderna ska kunna bedöma klimatpåverkan av energileveransen. Förnybar energi är bara en delmängd av den fossilfria energin, som faktiskt är det väsentliga i sam­manhanget. Eftersom förnybartdirektivet ställer krav på att just den förnybara energin ska särredovisas behöver teknikneutraliteten åstadkommas genom ett utökat krav på att också redovisa andelen fossilfri energi i sin helhet publikt.

Därtill anser jag när det gäller den nya lagen om energimätning i byggnader till skillnad från regeringen att kraven på mätning av gasförbrukningen som finns i den hittillsvarande lagen (2014:267) om energimätning i byggnader ska behållas. Vidare bör kraven utökas till att även omfatta befintliga byggnader när så är möjligt och rimligt. Nästan hela energianvändningen i hushållen är idag icke-fossil, men där gas finns indraget används fortfarande ett fossilt bränsle. Just att begränsa användningen av fossila bränslen är kärnan i intentionen bakom energieffektiviseringsdirektivet. Enligt min mening vore det där­för olyckligt om just kravet på individuell mätning av gas avskaffades, samti­digt som krav införs på att börja mäta energiförbrukning med ingen eller mycket ringa klimatpåverkan. Jag kan också konstatera att på senare år har den naturgas som används börjat blandas ut med biogas. Termen ”naturgas” som används i den hittillsvarande lagen om energimätning i byggnader behöver därför i den nya lagen ändras till ”gas”. Att en del av innehållet är fossilfritt är i sig inget skäl till att avskaffa mätningen. Fossilfri gas är en begränsad resurs med många användningsområden och det finns skäl att hushålla med den på samma sätt som det gör för annan fossilfri energi.

Mot den bakgrunden bör riksdagen bifalla regeringens lagförslag med de ändringar av fjärrkylelagen, lagen om energimätning i byggnader och fjärr­värmelagen som framgår av bilaga 4.

 

 

3.

Genomförande av direktiv på energiområdet, punkt 2 (M, SD, KD)

av Carl-Oskar Bohlin (M), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Lotta Olsson (M), Alexander Christiansson (SD), Camilla Brodin (KD) och Eric Palmqvist (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännager detta för regeringen.

Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4426 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 2 och

2021/22:4427 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 2.

 

 

Ställningstagande

Vi har i det föregående ställt oss bakom regeringens lagförslag, om än med vissa förslag till ändringar om ikraftträdandedatum för delar av lagförslagen som gäller berörda fjärrkyle- och fjärrvärmeföretag. Därutöver kan vi notera att regeringens förslag i många fall är avsedda att genomföras på en minimi­nivå av reglering. Detta är positivt eftersom det är viktigt att undvika onödig administration och negativ påverkan på den existerande marknaden. Detta är en grundhållning som är värdefull att vidmakthålla i alla led, även när lagstift­ningen ska omvandlas till föreskrifter som styr det dagliga värvet för bran­schen i sin helhet.

Vi anser därför att riksdagen bör tillkännage för regeringen att den fortsätt­ningsvis ska se till att ingen överimplementering sker och att föreskrifterna begränsas till vad som krävs för att genomföra aktuella direktiv på energi­området.

Detta bör riksdagen ställa sig bakom och tillkännage för regeringen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2021/22:124 Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till fjärrkylelag.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om energimätning i byggnader.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263).

 

Följdmotionerna

2021/22:4426 av Camilla Brodin m.fl. (KD):

1.Riksdagen antar regeringens lagförslag med den ändringen att 6 § fjärrkylelagen samt 5 a och 6 c §§ fjärrvärmelagen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en fortsatt minimiimplementering av energieffektiviseringsdirektivet och tillkännager detta för regeringen.

2021/22:4427 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD):

1.Riksdagen beslutar att anta regeringens lagförslag med den ändringen att 6 § fjärrkylelagen samt 5 a § och 6 c § fjärrvärmelagen ska träda i kraft den 1 januari 2023.

2.Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör beakta att ingen överimplementering sker och att föreskrifterna begränsas till vad som krävs för att genomföra aktuella EU-direktiv och tillkännager detta för regeringen.

2021/22:4431 av Arman Teimouri m.fl. (L):

1.Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till ny fjärrkylelag med de ändringar som framgår av motionens bilaga.

2.Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om energimätning i byggnader med de ändringar som framgår av motionens bilaga.

3.Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263) med de ändringar som framgår av motionens bilaga.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 

 

Bilaga 3

Reservanternas lagförslag

Reservation 1 (förslagspunkt 1)

  1. Ändring i regeringens förslag till fjärrkylelag

 

Regeringens förslag

Reservanternas förslag

 

                                      

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

                                      

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 6 § och i övrigt den 1 juni 2022.

 


Reservation 1 (förslagspunkt 1)

  1. Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

 

Regeringens förslag

Reservanternas förslag

 

                                      

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022

                                      

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 5 a och 6 c §§ och i övrigt den 1 juni 2022.

 

 

 

Bilaga 4

Reservantens lagförslag

Reservation 2 (förslagspunkt 1)

  1. Ändring i regeringens förslag till fjärrkylelag

Regeringens förslag

Reservantens förslag

 

3 §

Ett fjärrkyleföretag ska se till att information om energiprestanda och andelen förnybar energi i företagets fjärrkylesystem på ett enkelt sätt finns tillgänglig för var och en.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­dela ytterligare föreskrifter om skyl­digheten att lämna sådan information

Ett fjärrkyleföretag ska se till att information om energiprestanda, an­delen förnybar energi och andelen övrig fossilfri energi i företagets fjärrkylesystem på ett enkelt sätt finns tillgänglig för var och en.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­dela ytterligare föreskrifter om skyl­digheten att lämna sådan information.

 


Reservation 2 (förslagspunkt 1)

  1. Ändring i regeringens förslag till lag om energimätning i byggnader

Regeringens förslag

Reservantens förslag

 

Individuell mätning av gas

2 a §

 

Den som äger ett flerbostadshus eller en byggnad som innehåller både bostäder och lokaler som förses med gas från en central källa ska se till att den gas som används i varje lägenhet kan mätas.

Första stycket gäller endast om det är tekniskt genomförbart och pro­portionellt i förhållande till möjliga energibesparingar av att installera system för individuell mätning.

 

2 b §

 

Den som för egen räkning uppför el­ler låter uppföra ett flerbostadshus eller en byggnad som innehåller både bostäder och lokaler som försörjs med gas från en central källa ska se till att gasen som används i varje bo­stadslägenhet kan mätas.

 


Reservation 2 (förslagspunkt 1)

  1. Ändring i regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Regeringens förslag

Reservantens förslag

 

5 a §

Ett fjärrvärmeföretag ska se till att in­formation om energiprestanda och andelen förnybar energi i företagets fjärrvärmesystem på ett enkelt sätt finns tillgänglig för var och en.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­dela ytterligare föreskrifter om skyl­digheten att lämna information enligt första stycket.

Ett fjärrvärmeföretag ska se till att in­formation om energiprestanda, ande­len förnybar energi och andelen öv­rig fossilfri energi i företagets fjärr­värmesystem på ett enkelt sätt finns tillgänglig för var och en.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med­dela ytterligare föreskrifter om skyl­digheten att lämna information enligt första stycket.

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen