Förnybar el med gröna certifikat

Betänkande 2005/06:NU17

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 juni 2006

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Systemet med gröna certifikat för förnybar el förlängs (NU17)

Systemet med elcertifikat ska förlängas till 2030 och ett mål införs om att öka produktionen av förnybar el med 17 TWh till 2016 jämfört med 2002. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om förnybar el med gröna certifikat. Systemet med elcertifikat, som infördes 2003, syftar till att gynna el från förnybara energikällor. Den som producerar förnybar el tilldelas kostnadsfritt elcertifikat av staten. Elanvändarna är enligt gällande system skyldiga att köpa elcertifikat i förhållande till sin förbrukning (kvotplikt). Inkomsterna från försäljningen ska täcka merkostnaden för att producera förnybar el. Riksdagens beslut innebär bland annat följande. Nya elproduktionsanläggningar ska garanteras tilldelning av elcertifikat under 15 sammanhängande år. Kvotplikten ska flyttas från elanvändarna till elleverantörerna. El som används i tillverkningsprocessen i elintensiva företag undantas kvotplikten. Definitionen av elintensiva företag ska i fortsättningen grunda sig på den mängd el som används i tillverkningsprocessen i förhållande till företagets försäljningsvärde. Riksdagen uppmanar samtidigt regeringen att undersöka om det finns skäl att utvidga undantaget från kvotplikten så att det blir möjligt för företag att välja alternativa sätt att mäta elintensiteten i företaget. En alternativ mätmetod skulle till exempel kunna vara att mäta elförbrukningen i relation till företagets förädlingsvärde.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionerna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-09
Justering: 2006-06-01
Trycklov: 2006-06-05
Trycklov till Gotab och webb: 2006-06-07
Trycklov: 2006-06-07
Reservationer: 13
Betänkande 2005/06:NU17

Alla beredningar i utskottet

2006-05-09

Systemet med gröna certifikat för förnybar el förlängs (NU17)

Systemet med elcertifikat ska förlängas till 2030 och ett mål införs om att öka produktionen av förnybar el med 17 TWh till 2016 jämfört med 2002. Det innebär ett förslag från regeringen som näringsutskottet har ställt sig bakom. Systemet med elcertifikat, som infördes 2003, syftar till att gynna el från förnybara energikällor. Den som producerar förnybar el tilldelas kostnadsfritt elcertifikat av staten. Elanvändarna är enligt gällande system skyldiga att köpa elcertifikat i förhållande till sin förbrukning (kvotplikt). Inkomsterna från försäljningen ska täcka merkostnaden för att producera förnybar el. Regeringens och utskottets förslag innebär bland annat följande. Nya elproduktionsanläggningar ska garanteras tilldelning av elcertifikat under 15 sammanhängande år. Kvotplikten ska flyttas från elanvändarna till elleverantörerna. El som används i tillverkningsprocessen i elintensiva företag undantas kvotplikten. Definitionen av elintensiva företag ska i fortsättningen grunda sig på den mängd el som används i tillverkningsprocessen i förhållande till företagets försäljningsvärde. Näringsutskottet vill samtidigt att riksdagen uppmanar regeringen att undersöka om det finns skäl att utvidga undantaget från kvotplikten så att det blir möjligt för företag att välja alternativa sätt att mäta elintensiteten i företaget. En alternativ mätmetod skulle till exempel kunna vara att mäta elförbrukningen i relation till företagets förädlingsvärde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2006-06-13

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2006-06-14
Förslagspunkter: 11, Acklamationer: 10, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Allmänt om elcertifikatssystemet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N27 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2005/06:N28 yrkande 1, 2005/06:N29 yrkande 1, 2005/06:N30 yrkandena 1, 2 och 8, 2005/06:N436 yrkande 10 och 2005/06:N441 yrkande 15.
  • Reservation 1 (m)
  • Reservation 2 (fp)
  • Reservation 3 (kd)
  • Reservation 4 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1250019
  m00469
  fp00426
  kd00258
  v24004
  c16006
  mp00125
  -1010
  Totalt166012657
  Ledamöternas röster
 2. Begränsningar i rätten att tilldelas elcertifikat

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat såvitt avser 2 kap. 7 och 8 §§.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:154 punkt 1 i denna del.
 3. Elcertifikat för småskalig vattenkraft

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  a) antar det av regeringen i proposition 2005/06:100 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat,
  b) antar det av regeringen i proposition 2005/06:154 framlagda förslaget till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat såvitt avser 2 kap. 9 och 10 §§ samt 6 kap. 6 §, dock med lydelse enligt den i proposition 2005/06:100 av regeringen föreslagna lydelsen.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:100 punkt 8, bifaller delvis propositionerna 2005/06:100 punkt 11 och 2005/06:154 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Fi13 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N28 yrkande 5, 2005/06:N29 yrkande 2, 2005/06:N30 yrkande 3, 2005/06:N425 och 2005/06:N447 yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 5 (m, c, kd)
 4. Elcertifikat för biobränslen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:N30 yrkande 5.
  • Reservation 6 (mp)
 5. Elcertifikat för torv

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N30 yrkande 4 och 2005/06:N338 yrkande 9.
  • Reservation 7 (mp)
 6. Kvotpliktens omfattning m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat såvitt avser 4 kap. 3 §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:154 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2005/06:N28 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:N30 yrkandena 6, 7 och 12.
  • Reservation 8 (m)
  • Reservation 9 (mp)
 7. Flyttning av ansvaret för kvotplikten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat såvitt avser dels 4 kap. 1 §, dels förslaget att 4 kap. 10 § enligt nuvarande lydelse skall upphöra att gälla.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:154 punkt 1 i denna del och avslår motion 2005/06:N28 yrkande 4.
  • Reservation 10 (m, kd)
 8. Undantag från kvotplikten för elintensiva företag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  a) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat såvitt avser 4 kap. 4 § 3,
  b) tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:154 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2005/06:N27 yrkande 3, 2005/06:N28 yrkandena 6 och 7 samt 2005/06:N30 yrkande 11.
  • Reservation 11 (m, kd)
  • Reservation 12 (fp)
 9. Övriga ändringar i lagen om elcertifikat

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat i den mån det inte omfattas av utskottets förslag till riksdagsbeslut i det föregående.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:154 punkt 1 i denna del.
 10. Ändring i inkomstskattelagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), dock med ändrad lydelse enligt utskottets förslag i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:154 punkt 2.
 11. Övriga motionsyrkanden

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:N30 yrkandena 9 och 10.
  • Reservation 13 (mp)