Till innehåll på sidan

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Betänkande 2019/20:TU18

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 maj 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis för chaufförer (TU18)

Regeringen vill kunna förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis för chaufförer som kör godstransporter och persontransporter. Anledningen är att spridningen av det nya coronaviruset gör det svårt att genomföra den fortbildning som chaufförerna regelbundet måste gå för att förnya yrkeskompetensbeviset. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Genom att förlänga giltighetstiden bedöms risken för störningar i samhällsviktiga transporter minska. En annan effekt blir att utbildningskostnaden för transportföretag och enskilda kan skjutas på framtiden.

Genom ändringen får regeringen meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning ska inte få gälla längre än sex månader. Vidare får regeringen meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden 1 mars 2020-31 maj 2020. Undantaget ska inte få gälla längre än sex månader.

Lagändringen börjar gälla den 1 juni 2020 och upphör att gälla den 1 december 2020.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-05-14
Trycklov: 2020-05-14
Reservationer: 2
Betänkande 2019/20:TU18

Alla beredningar i utskottet

2020-05-12

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis för chaufförer (TU18)

Regeringen vill kunna förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis för chaufförer som kör godstransporter och persontransporter. Anledningen är att spridningen av det nya coronaviruset gör det svårt att genomföra den fortbildning som chaufförerna regelbundet måste gå för att förnya yrkeskompetensbeviset. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Genom att förlänga giltighetstiden bedöms risken för störningar i samhällsviktiga transporter minska. En annan effekt blir att utbildningskostnaden för transportföretag och enskilda kan skjutas på framtiden.

Genom ändringen får regeringen meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning ska inte få gälla längre än sex månader. Vidare får regeringen meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden 1 mars 2020-31 maj 2020. Undantaget ska inte få gälla längre än sex månader.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juni 2020 och upphöra att gälla den 1 december 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-05-26
Debatt i kammaren: 2020-05-27
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:TU18, Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Debatt om förslag 2019/20:TU18

Webb-tv: Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 8 Maria Stockhaus (M)

Fru talman! Jag vet inte om ni kommer ihåg de första veckorna av krisen som vi befinner oss i. Då började människor i panik bunkra toalettpapper. Rädslan för att varor skulle ta slut var stor, och det gällde inte bara toalettpapper. Jag får erkänna att några rullar extra men även burkar med ravioli och krossade tomater hamnade i min kasse när jag var ute och handlade de där första veckorna.

Rädslan handlade i grunden om att transporter av varor inte skulle fungera. Den rädslan har hittills visat sig vara obefogad. Det är viktigt att våra transporter fortsätter fungera. Då måste det bland annat finnas förare som kan köra lastbilar med gods, till exempel toalettpapper, till våra butiker.

Fru talman! För att säkerställa att det finns förare som kan transportera gods är det bra att regeringen nu, efter påtryckningar från såväl oppositionen som åkerinäringen, har anammat att yrkeskompetensbevisutbildningarna behöver skjutas upp och därför förlänger giltighetstiden för befintliga yrkeskompetensbevis. Utbildningar som måste genomföras för att YKB ska kunna förlängas går i dessa coronatider inte att genomföra, och risken hade funnits att förare inte längre haft tillstånd att köra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för yrkeskompetens-bevis

EU-kommissionen har givit möjligheter till Sverige och övriga EU-länder att ge dispens när det gäller giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som går ut mellan den 1 mars och den 31 augusti. Giltighetstiden kan förlängas med sex månader. Tyvärr använde inte regeringen kommissionens förslag fullt ut utan nöjde sig med att låta det gälla i Sverige för yrkeskompetensbevis som går ut mellan den 1 mars och den 31 maj. Regeringen borde ha tagit vara på de möjligheter som kommissionen ger och inte missgynnat svenska åkerier.

Fru talman! En annan fråga som blir tydlig i dessa tider är vikten av att regeringen borde ha arbetat mycket tidigare med att myndigheter och andra statliga verk ska ta fram distansutbildningar för denna typ av utbildningar. Det hade underlättat för yrkesförarna om det redan i dag funnits bättre möjligheter att genomföra YKB-utbildningarna digitalt. Detta hade underlättat oavsett om det är kristider eller inte.

Regeringen behöver omgående börja arbeta med frågan om digitala utbildningar så att dessa kan finnas på plats inom en snar framtid. Detta är något som vi påpekar i den reservation vi har gemensamt med Kristdemokraterna.

Fru talman! Det är viktigt att vi underlättar för vår åkerinäring så att transporter kan fungera under dessa kristider och så att varor kan komma fram till våra affärer och företag. Transporterna blir än mer viktiga i dessa tider, då många undviker att resa till affärerna och är fast i karantän och behöver leveranser ända hem till sin bostad.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation nr 2.


Anf. 9 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation.

Fru talman! För varje förare i tung yrkesmässig trafik krävs ett giltigt YKB, alltså ett yrkeskompetensbevis. För persontransporter började den nya lagen att gälla den 10 september 2008. För godstransporter kom det året efter, den 10 september 2009. Den första perioden, som var en övergångsperiod, hade en tidsram på sju år. Detta betyder att många förare i den första gruppen har ett YKB som går ut under den kommande sommaren; då gäller alltså inte deras YKB såvida de inte har kunnat förnya samtliga delkurser.

Fru talman! Just nu är hela vårt samhälle påverkat av coronakrisen, och våra transporter är viktigare än någonsin för att säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Men nu riskerar många förare att parkeras för att de inte har kunnat genomföra samtliga delkurser innan deras YKB går ut. De förare som berörs har både C och D på sina körkort. Jag pratar nästan dagligen med åkeriägare eller förare som inte hittar lämpliga kurser att gå. Så sent som i går ägnade jag stora delar av kvällen åt samtal med åkerier i just denna situation.

I vilken inbördes ordning delkurserna genomförs kan föraren fritt välja; det viktiga är att samtliga moment sker under femårsperioden. När den sista delkursen är genomförd utfärdas ett nytt YKB för de kommande fem åren. Det är här problemen uppstår under rådande pandemi. Förare riskerar att hindras i sin viktiga yrkesutövning på grund av att de inte finner den sista och nödvändiga delkursen innan tiden löper ut.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för yrkeskompetens-bevis

Utbildare ställer in kurstillfällen på grund av den pågående coronapandemin, vilket innebär att antalet tillgängliga kursplatser begränsas. Många åkeriägare väljer också att inte skicka sina förare på utbildning på grund av smittorisken; de vill helt enkelt inte riskera att förarna drabbas av den här sjukdomen. För utbildare innebär detta att kurserna måste ske i lokaler med särskilt stora utrymmen för att kursdeltagarna ska kunna sitta med trygga avstånd mellan sig - i annat fall skickar inte åkerierna sina förare på kurs.

Folkhälsomyndighetens rekommendation om max två timmars bilresa från hemmet är ytterligare en faktor som påverkar situationen. Det föreligger därför en stor risk att många förare inte hinner genomföra sina sista kurser innan tider löper ut.

Regeringen har säkerligen haft goda ambitioner att nå en lösning på den situation som råder, men förslaget är otydligt. Som en av remissinstanserna uttrycker det: Den lagtekniska konstruktionen är svårtydd.

Vi har en situation där kurstillfällen för YKB ställs in eller där arbetsgivare inte skickar sina anställda till kursplatserna på grund av smittorisken. Problemet är likartat över hela Europa, och därför har EU-kommissionen lagt fram ett förslag som är mer långtgående än regeringens proposition. I COM(2020) 176 föreslås att undantagsperioden löper från den 1 mars till den 31 augusti 2020. Vi behöver detta undantag på plats så fort som möjligt. Regeringen har säkerligen haft ambitionen att lösa problemet för branschen, men man har inte tagit steget fullt ut.

Sverigedemokraterna anser att det vore bra för branschen med ett tydligt tidsperspektiv. I proposition står det enbart att regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid. Det finns således inget tydligt besked till alla dem som väntar på ett sådant. En förlängning påverkar inte trafiksäkerheten eller andra viktiga mål med YKB eftersom det är redan yrkesverksamma förare som berörs av undantaget.


Anf. 10 Magnus Jacobsson (KD)

Fru talman! Covid-19 har drabbat Sverige på ett fruktansvärt sätt, vilket har resulterat i att över 4 000 människor har gått bort. Vårdpersonalen jobbar dygnet runt för att stoppa virusets härjningar.

Samtidigt som vi har en vårdkris orsakad av covid-19 har vi en ny ekonomisk kris att hantera. Minskad medborgerlig rörlighet och minskad handel har skapat stora ekonomiska problem, vilket vi alla försöker att hantera via olika former av omställningsstöd. Jag tror att det är viktigt att man kallar det just omställningsstöd, för det här kommer nog att ta tid.

Samtidigt har virusets utspridning gjort att det har blivit svårare för transporthuvudmännen att genomföra de utbildningar som behövs för att chaufförer ska kunna uppgradera sina yrkesbevis. Vi har således två kriser. Vi har en vårdkris - eller en vårdproblematik - och en ekonomisk problematik, och vi måste hantera dem båda.

Fru talman! Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändring i lagen om yrkesförarkompetens. Genom ändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om en förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. Det här ska börja att gälla från den 1 juni 2020.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för yrkeskompetens-bevis

Från kristdemokratiskt håll står vi bakom detta, även om vi anser och har lyft fram att regeringen bör arbeta för att detta undantag har möjlighet att vara ganska långvarigt. Vi står dock bakom förslaget i den delen.

Fru talman! Vi är således i grunden positiva till förslaget i regeringens proposition, men vi vill samtidigt peka på behovet hos företag som utfärdar olika former av certifikat, licenser och tillstånd att få genomföra de utbildningar som behövs för att upprätthålla certifikat, licenser och tillstånd på distans. Vi anser att en fördel med ett distansförfarande är att utbildningsanordnarnas förutsättningar att upprätthålla sin verksamhet då kan säkerställas, och vi menar att det därmed kommer att gå att komma ur den nuvarande krisen med en bibehållen struktur för anordnare av utbildningar.

Vi vill ha ökade möjligheter till distansutbildning, och vi vill därför se att regeringen skyndsamt utreder förutsättningarna för att öka möjligheterna till distansutbildning när det gäller certifikat, licenser och tillstånd som rör yrkeskompetensbevisen.

Vi menar också att distansutbildning har med hälsan att göra. Det gör att människor kan genomgå sin utbildning utan att de behöver träffa varandra, vilket är ett av skälen till att vi just nu stänger ned.

För oss är det just de här dubbla bitarna, en vårdsituation påverkad av sjukdomen men också praktiska frågor för att transporter ska fungera, och dessa måste vi kunna hantera samtidigt.

Fru talman! Från kristdemokratiskt håll yrkar vi bifall till den kristdemokratiska och moderata reservationen, reservation nr 2.


Anf. 11 Teres Lindberg (S)

Fru talman! För nästan fyra månader sedan upptäcktes det första fallet av covid-19 i Sverige. Sedan dess har hela vårt samhälle ställts om. Många har blivit sjuka, många har blivit friska, somliga har avlidit och andra har överlevt. Ingen har hittills varit oberörd, och hela världen befinner sig i en svår situation. Det är såklart i allra högsta grad påtagligt i vårt land och även här i Sveriges riksdag och i de ärenden som vi nu behandlar.

Fru talman! Det här ärendet handlar om regeringens proposition om förlängd giltighetstid för yrkeskompetens. Det är helt nödvändigt i den situation som är föranledd av covid-19 att vi kan säkerställa att åtgärder vidtas för att minska smittspridningen av viruset och upprätthålla samhällsviktiga funktioner, vilket annars skulle kunna få konsekvenser för människors liv och hälsa.

För att få utföra gods- och persontransporter ska föraren ha ett yrkeskompetensbevis. Det är ju såklart en samhällelig garant för att tillse att förare som utför transporter ska ha den grundläggande kompetens och fortbildning som krävs enligt lagen om yrkesförarkompetens. Det handlar om kunskaper kring säkerhetsbestämmelser, rationell körning, optimering av bränsleförbrukning, bestämmelser för yrkestrafiken, trafiksäkerhet, hälsa, service, transportlogistik, och så vidare. Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år. Därefter ska det kontinuerligt uppdateras genom fortbildning för förnyad giltighetstid.

Vad propositionen handlar om är att vi tillfälligt frångår regeln om fem års giltighetstid. Giltighetstiden ska kunna förlängas under hösten så att människor inte behöver träffas i samma utsträckning som de annars behöver göra i samband med utbildning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för yrkeskompetens-bevis

Propositionen tar sikte på yrkeskompetensbevis som löper ut mellan den 1 mars och den 30 november. Därför ställer vi oss frågande till Sverigedemokraternas reservation. Det finns egentligen ingen meningsskiljaktighet mellan partierna i Sveriges riksdag och regeringen om att vi behöver ha ett fungerande system för att det här ska fungera. Det är olika regler som här ska synkroniseras, dels nationella regler, dels regler på EU-nivå.

Senast i går var infrastrukturministern i trafikutskottet. Han var väldigt tydlig med att om det finns ett behov från branschen att giltighetstiden ytterligare förlängs kommer det också att göras. Men samtidigt måste vi vara medvetna om att det är väldigt viktigt både för trafiksäkerheten och för att lagar och regler ska efterlevas att det finns en kontinuerlig fortbildning.

Jag ska också ta upp reservationen från Kristdemokraterna och Moderaterna. De lyfter där upp frågan om distansutbildningar, vilket förvisso är bra, men vi ser inte riktigt att frågan hör hemma här. Jag vill också påminna kammaren om att det bara är drygt en månad sedan som vi behandlade propositionen om genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet, som är kopplat till gemensamma EU-regler och som också öppnar upp för just distansutbildningar.

Sammanfattningsvis skulle jag ändå vilja säga att det är glädjande att vi på det stora hela är överens om att vi behöver göra allt vi kan för att hantera den rådande situation som covid-19 har förorsakat.

Vi får väl återkomma om de bestämmelser som vi nu behandlar inte är tillräckliga. I så fall måste vi såklart ta upp dem igen. Om detta ska det inte råda några tvivel. Jag tror framför allt att vi i trafikutskottet gemensamt ska bevaka att fortbildning och utbildning kan ske på ett effektivt sätt också i framtiden, och distansutbildning kan vara ett sådant sätt. Jag tror dock inte att man kan garantera att bara distansutbildning kan genomföras när det kommer till yrkeskompetens, för det handlar om flera olika saker och en hel del fysiska moment som ska prövas. Men det är klart att vi alla är angelägna om att det här kan ske på ett bra sätt.

Fru talman! Slutligen vill jag yrka bifall till trafikutskottets förslag och den framlagda propositionen från regeringen och yrka avslag på samtliga reservationer.


Anf. 12 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att svara på det som ledamoten skickade till oss sverigedemokrater.

I förslaget framgår det inte några tidsramar för undantaget. Den tidsram som finns är från den 1 mars till den 31 maj. Men sedan står det i 13 kap. 3 § att regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid och att en förlängning inte får gälla längre än sex månader.

Den situation vi befinner oss i just nu är besvärlig för många åkerier. Jag pratade med en förare på ett åkeri i går som förlorar rätten att köra i mitten av juni, och det gäller EU-transportörer. Det betyder för det här åkeriets del att flera av förarna inte längre kan utöva sitt yrke om man inte får det här undantaget eller om förarna inte finner en kurs som de kan genomföra före den 31 maj. Detta bromsar livsmedelsförsörjningen, och det här är bara ett bland många åkerier som befinner sig i samma situation.

I samband med vårt utskottsmöte frågade jag Sveriges Åkeriföretag hur många förare det är som ingår i gruppen som har kombinationen C och D i körkortet, alltså tung lastbil och buss. Och det är någonstans mellan 3 000 och 5 000 förare i den här gruppen som på något sätt måste hitta en utbildning eller få möjlighet att genomföra utbildningen senare och därmed undantas från den här regeln. Att göra så påverkar inte på något sätt trafiksäkerheten, men det säkerställer viktiga samhällsfunktioner.


Anf. 13 Teres Lindberg (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för yrkeskompetens-bevis

Fru talman! Jag vill tacka Thomas Morell för beskrivningen av de problem som åkerier och många förare ser framför sig, och det är just det som den här propositionen handlar om. Jag ser ingen meningsskiljaktighet. Det viktiga är ju att vi får fram den här propositionen nu, så att vi kan komma till rätta med de tillfälliga problem som uppstår. Sedan kan vi aldrig tulla på trafiksäkerheten och de utbildningar och fortbildningar som behöver finnas för den här yrkesgruppen.

Jag tycker att yrkeskompetensbeviset är viktigt, och det är också viktigt att en fortbildning sker. Men jag tror inte att vi ska ha för långtgående undantag, för det kommer att kunna ge framtida problem. Så fort som det är möjligt ska de här utbildningarna kunna påbörjas igen, och då behöver vi ha en fingertoppskänslighet. Sedan är det olika regler som harmoniserar med varandra: dels vår egen nationella lagstiftning, dels EU-regler.

Det viktiga är att vi fattar det här beslutet i dag. Sedan får vi gemensamt bevaka de här frågorna. Ministern var i går i utskottet tydligt öppen för att om vi ser att det finns ett behov av att förlänga giltighetstiden ska det naturligtvis tillgodoses. Vi ska dock ska vara medvetna om att det skapar framtida problem om vi skjuter giltighetstiden väldigt långt fram, eftersom det är väldigt många som ska förnya sina yrkeskompetensbevis samtidigt. Men så länge som det handlar om smittspridning och människors liv och säkerhet är det självklart, så jag ser ingen meningsskiljaktighet här. Jag tycker snarare att det är att gå lite över gränsen.

Vi behöver få fram de här besluten och få fram dem snabbt så att vi kan agera på det sätt som behövs för att transporterna ska fungera i Sverige.


Anf. 14 Thomas Morell (SD)

Fru talman! Jag tackar för svaret.

Vi har ingen meningsskiljaktighet när det gäller propositionen. Det vi eftersökte var ett tydligare tidsperspektiv så att branschen vet vad den har att gå efter.

När det gäller distansutbildning har en föreskrift antagits som gäller från den 23 maj. Av fortbildningens totalt 35 timmar kan nu 12 genomföras på distans. Det kommer därför att gå att göra vissa moment på distans med det nya regelverk som gäller. Detta kommer att underlätta.

Det finns också moment i utbildningen som måste göras på plats, bland annat hjärt-lungräddning, hjärtstartare, rationell körning och så vidare. Jag har själv utbildat mig på YKB sedan lagen infördes och är väl medveten om vad som måste göras och inte göras. Det hade varit bra om vi hade fått en tydlig tidsram och ett tydligt perspektiv på detta. Jag tror inte att det kommer att räcka, inte ens det förslag som ligger i EU, för man kommer att få förlänga det om sjukdomen pågår under en längre tid.

Detta kommer att skapa bekymmer framgent, men jag känner ingen oro för att det på något sätt skulle påverka trafiksäkerheten negativt. Vi pratar om fortbildning. Det är förare som har varit yrkesaktiva i minst fem år. Den stora merparten har varit aktiva i yrket i 30 år, så de utgör inte någon fara för allmänheten eller andra trafikanter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för yrkeskompetens-bevis

Utbildningarna ska genomföras, men vi tar det längre fram. Det hade varit bra om vi hade fått ett tydligt tidsperspektiv. Det var detta som vår motion gick ut på.


Anf. 15 Teres Lindberg (S)

Fru talman! Tack, så mycket, Thomas Morell!

Jag ser fortfarande inga riktiga meningsskiljaktigheter, utan det viktiga är att vi får fram ärendena. Jag nämnde problemet med distansutbildningar, precis som du tog upp i din replik, och att allt inte kan göras på distans. Delar går, och vi har öppnat upp för det genom beslut här i riksdagen. Det är inte något nytt, utan det skedde alldeles nyligen. Det pågår förändringar här.

Ingen kunde räkna med att vi skulle få en pandemi som kommer emellan, men det viktiga är att vi gör det vi kan här och nu. Detta kommer vi också att göra genom det beslut som vi har att fatta i eftermiddag, så att både persontransporterna och godstrafiken kan fortgå och fungera trots att vi har en rådande pandemi.


Anf. 16 Magnus Jacobsson (KD)

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag instämmer i Teres Lindbergs argumentation. Den proposition vi har nu handlar om ett undantag. Jag håller med till fullo, och det är bland annat därför som vi har ställt oss bakom den. När det gäller tidsspannet har vi förståelse för den uppfattning som Sverigedemokraterna lyfter fram, men vi har valt att ställa oss bakom propositionen.

Jag vill bekräfta det som ledamoten Teres Lindberg lyfte fram, nämligen att ministern är tydlig med att om det finns fler behov är regeringen beredd att titta på det. Detta tycker vi från kristdemokratiskt håll är viktigt. Det är en viktig signal från regeringen, för det kan vara så illa att det inte har klingat av i höst. I de delarna känner jag mig trygg, och där har jag agerat.

Vi har lyft in distansutbildning i vår motion, och detta hänger ihop med att när vi har träffat transportföretagare i olika delar av landet och även pratat med deras olika organisationer har de lyft fram att de önskar en dubbel strategi. De önskar det som vi i dag kommer att ta beslut om, nämligen ett undantag. Detta löser ett akut problem. De ser också behovet av att kunna utbilda, för det kommer faktiskt en dag efter corona.

Ju fler som klarar sina utbildningar på distans, desto färre behöver använda undantaget. De signalerar själva att det vore en bra dörr att öppna. Det är därför vi lyfter fram det i motionen, och vi lyfter också fram det i den meningen att regeringen borde ta fler initiativ till detta. Det är helt korrekt att det på ett sätt är en dubbel strategi, men vi efterfrågar just denna dubbla strategi.


Anf. 17 Teres Lindberg (S)

Fru talman! Jag instämmer i det du säger, Magnus Jacobsson, men dilemmat är att det inte riktigt hör hemma här. Det var dessutom ganska nyligen, bara en månad sedan, som vi tog upp denna fråga, som öppnar upp för distansutbildningar. Jag välkomnar verkligen det. Vi var eniga om det, och det var inte ens någon debatt i kammaren om frågan. Man skulle nästan kunna säga att det var ett transportärende där vi var helt överens. Det handlar om harmonisering av EU-regler, som kommer att gälla över hela Europa. Det är jättebra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Förlängd giltighetstid för yrkeskompetens-bevis

Hela utbildningen och den fortbildning som behövs kan dock per definition inte ske på distans. Det är klart att jag, precis som du, välkomnar distansmomenten, men det som inte går att göra på distans inom ramen för yrkeskompetensbevisen måste också fortsättningsvis göras fysiskt. Det är egentligen detta som ärendet handlar om. Det handlar inte om att ersätta något med distansutbildning, utan det handlar om att i de fall där fysisk utbildning inte bör genomföras av hänsyn till människors hälsa och liv ska det inte ske.

I sak håller vi helt med om att distansutbildning är viktigt, men det hör inte hemma här. Vi har redan behandlat det. Jag hoppas att vi gemensamt kan följa det och hitta bra lösningar på detta område.


Anf. 18 Magnus Jacobsson (KD)

Fru talman! Detta kan låta lite som en strid om påvens skägg, vilket det nog till viss del är. I sak är vi väldigt överens. Det som ledamoten Teres Lindberg redovisar är helt korrekt. Vi har haft processer här i riksdagen tidigare där vi egentligen inte ens diskuterade eftersom vi var överens.

Men det är inte detta vi lyfter fram. Coronasituationen har satt oss alla i detta läge. Jag är jägare, och det är stor skillnad mellan att skjuta på ett stillastående mål och ett rörligt mål. Just nu befinner vi oss i jakten på det rörliga målet. Det är svårare, och det kräver ett visst handlag och att man är beredd att parera över tid. Det är detta vi försöker signalera med motionen: Ju mer man kan göra på distans, desto färre träffar varandra och desto fler kan komma längre i sina utbildningar. Det är denna signal som vi vill skicka ännu en gång, för vi rör oss mot ett rörligt mål: en sjukdom som vi inte har full koll på.

I sak är vi väldigt överens, och detta tror jag att åhörarna hör. Vi har yrkat bifall till själva propositionen, och vi lyfter fram behovet av mer distans därför det är en rörlig materia och en situation som vi inte har varit med om tidigare. Jag har respekt för de beslut som tagits. Jag vill lyfta fram att jag uppfattar det som att regeringen nästan är lite mjukare än vad Socialdemokraterna i riksdagen är, för även här signalerar ministern att man inom EU måste se vad som kan göras.

Jag upplever att det finns en positiv signal, men vi står ändå fast vid vårt yrkande.


Anf. 19 Teres Lindberg (S)

Fru talman! Det pågår otroligt mycket just nu. Jag kan dra en parallell till ett av mina barn, som går sista året på gymnasiet just på en yrkesutbildning. Där har man ersatt mycket med distansutbildning.

Jag tror att detta kommer att få följdverkningar på många sätt, men det finns moment i en yrkesutbildning som inte går att göra på distans. Det handlar om säkerhet, om fysisk träning och om att veta vad man ska göra i en viss situation för att kunna upprätthålla säkerhet, förebygga olyckor och hantera en eventuell olycka. Allt kan inte ersättas, men det pågår otroligt mycket.

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetens-bevis

Vi har redan öppnat upp för distansutbildning, så det blir lite kaka på kaka här. Det känns ändå skönt att höra från Magnus Jacobsson och Kristdemokraterna att vi på det stora hela är överens. Låt oss fortsätta att följa denna fråga, för den är otroligt viktig. Det tycker även vi socialdemokrater.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 16.)

Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kon-troll inom den arbets-marknadspolitiska verksamheten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-05-27
Förslagspunkter: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
2. lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:165 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2019/20:3613 av Thomas Morell m.fl. (SD).
  • Reservation 1 (SD)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S150085
M100060
SD010052
C50026
V40023
KD30019
L30016
MP30013
-0002
Totalt43100296
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Adaktusson, LarsKDFrånvarandesakfråganDalarnas län
Ahlberg, Ann-ChristinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Akhondi, AlirezaCFrånvarandesakfråganStockholms län
Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
Alm, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Andersson, TobiasSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Andersson, JonasSDFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Andersson, JonasSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andersson, DanielSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Andersson, LarsSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Andersson, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Ankarberg Johansson, AckoKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Anstrell, AlexandraMFrånvarandesakfråganStockholms län
Antoni, HelenaMFrånvarandesakfråganHallands län
Aranda, ClaraSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Aspling, LudvigSDNejsakfråganStockholms län
Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Axén Olin, KristinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Bali, HanifMFrånvarandesakfråganStockholms län
Beckman, LarsMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganBlekinge län
Bergheden, StenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
Berglund, MatsMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, HeléneSFrånvarandesakfråganBlekinge län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Bladelius, YasmineSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
Broman, BoSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Brunegård, GudrunKDFrånvarandesakfråganKalmar län
Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
Burwick, MarleneSFrånvarandesakfråganUppsala län
Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Carlsson, ClasGöranSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlsson Löfdahl, Emma-FrånvarandesakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Cato, JonnyCFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Christiansson, AlexanderSDNejsakfråganGöteborgs kommun
Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Dahlqvist, MikaelSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Damsgaard, MikaelMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms län
Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
Dioukarev, DennisSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Drougge, IdaMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ek, MagnusCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Eklind, HansKDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Eklöf, StaffanSDFrånvarandesakfråganHallands län
Ekström, HansSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Engström, CeciliaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Enholm, MatheusSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ericson, JanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, YasmineSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Eriksson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Esbati, AliVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Eskilandersson, MikaelSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Falkhaven, ElisabethMPFrånvarandesakfråganHallands län
Fazelian, AylinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Filper, RunarSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Finstorp, LottaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Forslund, Kenneth GSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
Forssell, JohanMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
From, IsakSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
From Utterstedt, Ann-ChristineSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
Gellerman, HelenaLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Gille, SaraSDFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Grubb, JörgenSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
Gustafsson, ElinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hagman, HampusKDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Haider, MonicaSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Hansén, CamillaMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Heikkinen Breitholtz, SaraSFrånvarandesakfråganHallands län
Heindorff, UlrikaMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Helander, PeterCFrånvarandesakfråganDalarnas län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
Helmersson Olsson, CarolineSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hirvonen Falk, AnnikaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Hjalmarsson, HaraldMFrånvarandesakfråganKalmar län
Hjälmered, LarsMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSFrånvarandesakfråganHallands län
Holm, JensVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Hänel Sandström, Marie-LouiseMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Håkansson, Per-ArneSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Jallow, Momodou MalcolmVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jansson, KjellMFrånvarandesakfråganStockholms län
Jilmstad, LarsMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Johansson, MartinaCFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Josefsson, DavidMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Järrebring, JoakimSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, JohannaCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Jönsson, PatrikSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Jörgensen, UlrikaMFrånvarandesakfråganHallands län
Kakabaveh, Amineh-FrånvarandesakfråganStockholms län
Karapet, ArinMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Karlsson, MattiasMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, AnnelieSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kihlström, IngemarKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kinnunen, MartinSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
Kronståhl, TomasSFrånvarandesakfråganKalmar län
Källström, EmilCFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Lantz, GustafSFrånvarandesakfråganUppsala län
Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
Larsson, MalinSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Larsson, StinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Larsson, MikaelCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Larsson, HilleviSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Larsson, RikardSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Larsson, Lars MejernSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Le Moine, RebeckaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
Lifvenhage, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Lindahl, FredrikSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Lindberg, LindaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Lindberg, TeresSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Lindell, GöranCFrånvarandesakfråganJönköpings län
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lodenius, PerCFrånvarandesakfråganStockholms län
Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Lundberg, AngelicaSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLFrånvarandesakfråganStockholms län
Lång, DavidSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lövgren, MonikaSDFrånvarandesakfråganUppsala län
Malm, FredrikLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Malmqvist, JosefinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Manhammar, MagnusSFrånvarandesakfråganBlekinge län
Manouchi, NoriaMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Marttinen, AdamSDNejsakfråganSödermanlands län
Meijer, LouiseMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Modig, LindaCFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Morell, ThomasSDNejsakfråganGävleborgs län
Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, SofiaCFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nilsson, MariaLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nilsson, KristinaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Nilsson, IngemarSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Nordberg, MatsSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
Nordengrip, CarolineSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Nordin, RickardCFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nordquist, LinaLFrånvarandesakfråganUppsala län
Nyberg, KatjaSDNejsakfråganStockholms kommun
Nylander, ChristerLFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Olsson, LottaMFrånvarandesakfråganÖrebro län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Omanovic, JasenkoSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Oskarsson, AnneSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Ottoson, ErikMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ottosson, Kjell-ArneKDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Ottosson, MattiasSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Paarup-Petersen, NielsCFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Palmqvist, EricSDFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Palmstierna, AmandaMPJasakfråganStockholms län
Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
Persson, MagnusSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
Persson, PeterSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Persson, MatsLFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Petersson, BjörnSFrånvarandesakfråganKalmar län
Pethrus, DésiréeKDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Pettersson, MarianneSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Pettersson, HelénSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Posio, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Püss, LarsMFrånvarandesakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Quensel, CharlotteSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Quicklund, SailaMFrånvarandesakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Riazat, DanielVFrånvarandesakfråganDalarnas län
Richthoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Riedl, EdwardMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSFrånvarandesakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rubbestad, MichaelSDFrånvarandesakfråganUppsala län
Rådström Baastad, LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Sandell, JoakimSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Schröder, MagdalenaMJasakfråganStockholms län
Schulte, FredrikMFrånvarandesakfråganStockholms län
Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
Sibinska, AnnaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Sjöstedt, OscarSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Skog, KarolinaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Skånberg, TuveKDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Stenberg, FredrikSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Stenkvist, RobertSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Strandhäll, AnnikaSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Strandman, MikaelSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Strömkvist, MariaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Ståhl Herrstedt, CarinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Stålhammar, PernillaMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDFrånvarandesakfråganJämtlands län
Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szatmari Waldau, IlonaVFrånvarandesakfråganUppsala län
Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganKronobergs län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, BjörnSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Söder, LarryKDFrånvarandesakfråganHallands län
Söderlund, PerSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Teimouri, ArmanLFrånvarandesakfråganVärmlands län
Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thomsson, LarsCFrånvarandesakfråganGotlands län
Thorbjörnson, JonVFrånvarandesakfråganHallands län
Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Thunander, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Tovatt, LorentzMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Töyrä, EmiliaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Vilhelmsson, HelenaCFrånvarandesakfråganÖrebro län
Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Weidby, CiczieVFrånvarandesakfråganJönköpings län
Weinerhall, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
Westerlund Snecker, LindaVFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Westerén, HannaSFrånvarandesakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Westroth, EricSDFrånvarandesakfråganHallands län
Wetterling, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widegren, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Widman, AllanLFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Wiking, MatsSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Wärnick, ViktorMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Ådahl, MartinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Åfeldt, JennieSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Åsling, PerCFrånvarandesakfråganJämtlands län
Ödebrink, CarinaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Öfverbeck, JohannaMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Östberg, ChristinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Österberg, AndersSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
2. Distansutbildning
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3615 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD).
  • Reservation 2 (M, KD)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S160084
M010060
SD100052
C50026
V40023
KD03019
L30016
MP30013
-0002
Totalt41130295
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Acketoft, TinaLFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Adaktusson, LarsKDFrånvarandesakfråganDalarnas län
Ahlberg, Ann-ChristinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Akhondi, AlirezaCFrånvarandesakfråganStockholms län
Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
Alm, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, UllaVFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Andersson, JonasSDFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Andersson, JonasSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Andersson, DanielSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Andersson, LarsSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Andersson, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Ankarberg Johansson, AckoKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Anstrell, AlexandraMFrånvarandesakfråganStockholms län
Antoni, HelenaMFrånvarandesakfråganHallands län
Aranda, ClaraSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Axén Olin, KristinaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Bali, HanifMFrånvarandesakfråganStockholms län
Beckman, LarsMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
Bergheden, StenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Berglund, JörgenMNejsakfråganVästernorrlands län
Berglund, MatsMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Billström, TobiasMNejsakfråganMalmö kommun
Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, HeléneSFrånvarandesakfråganBlekinge län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Bladelius, YasmineSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Brodin, CamillaKDNejsakfråganStockholms län
Broman, BoSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Brunegård, GudrunKDFrånvarandesakfråganKalmar län
Brännström, KatarinaMFrånvarandesakfråganKronobergs län
Burwick, MarleneSFrånvarandesakfråganUppsala län
Busch, EbbaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Carlsson, ClasGöranSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Carlsson, GunillaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Carlsson Löfdahl, Emma-FrånvarandesakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Cato, JonnyCFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Cederfelt, MargaretaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
Coenraads, ÅsaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Dahlqvist, MikaelSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDNejsakfråganSkåne läns södra
Damsgaard, MikaelMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
Delgado Varas, LorenaVFrånvarandesakfråganStockholms län
Dibrani, AdnanSFrånvarandesakfråganHallands län
Dioukarev, DennisSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Drougge, IdaMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ek, MagnusCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Eklind, HansKDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Eklöf, StaffanSDFrånvarandesakfråganHallands län
Ekström, HansSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Engström, CeciliaKDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Enholm, MatheusSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Enström, KarinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ericson, JanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, YasmineSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Eriksson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Esbati, AliVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Eskilandersson, MikaelSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Falkhaven, ElisabethMPFrånvarandesakfråganHallands län
Fazelian, AylinSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Filper, RunarSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Finstorp, LottaMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Forslund, Kenneth GSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
Forssell, JohanMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
From, IsakSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
From Utterstedt, Ann-ChristineSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
Gellerman, HelenaLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Gille, SaraSDFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Green, MatsMFrånvarandesakfråganJönköpings län
Grubb, JörgenSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
Gustafsson, ElinSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Güclü Hedin, RozaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Haddou, TonyVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hagman, HampusKDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Haider, MonicaSFrånvarandesakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Hansén, CamillaMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Heikkinen Breitholtz, SaraSFrånvarandesakfråganHallands län
Heindorff, UlrikaMFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Helander, PeterCFrånvarandesakfråganDalarnas län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
Helmersson Olsson, CarolineSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Hirvonen Falk, AnnikaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Hjalmarsson, HaraldMFrånvarandesakfråganKalmar län
Hjälmered, LarsMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSFrånvarandesakfråganHallands län
Holm, JensVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Hänel Sandström, Marie-LouiseMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Håkansson, Per-ArneSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Jacobsson, MagnusKDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Jallow, Momodou MalcolmVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jansson, KjellMFrånvarandesakfråganStockholms län
Jilmstad, LarsMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Johansson, MartinaCFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Johansson, AnnaSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johnsson Fornarve, LottaVFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDFrånvarandesakfråganBlekinge län
Jonson, PålMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Josefsson, DavidMFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Järrebring, JoakimSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, JohannaCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Jönsson, PatrikSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Jörgensen, UlrikaMFrånvarandesakfråganHallands län
Kakabaveh, Amineh-FrånvarandesakfråganStockholms län
Karapet, ArinMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Karlsson, MattiasMFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, AnnelieSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, ÅsaSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Karlsson, MajVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganKronobergs län
Kayhan, SultanSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kihlström, IngemarKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kinnunen, MartinSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Kronståhl, TomasSFrånvarandesakfråganKalmar län
Källström, EmilCFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Lantz, GustafSFrånvarandesakfråganUppsala län
Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
Larsson, MalinSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Larsson, StinaCFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Larsson, MikaelCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Larsson, HilleviSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Larsson, RikardSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Larsson, Lars MejernSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Le Moine, RebeckaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lennström, SanneSFrånvarandesakfråganUppsala län
Lifvenhage, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Lindahl, FredrikSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Lindahl, HelenaCFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Lindberg, LindaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Lindell, GöranCFrånvarandesakfråganJönköpings län
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lodenius, PerCFrånvarandesakfråganStockholms län
Lund Kopparklint, MarléneMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Lundberg, AngelicaSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Lundgren, ElinSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCFrånvarandesakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLFrånvarandesakfråganStockholms län
Lång, DavidSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lövgren, MonikaSDFrånvarandesakfråganUppsala län
Malm, FredrikLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettyMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Malmqvist, JosefinMFrånvarandesakfråganStockholms län
Manhammar, MagnusSFrånvarandesakfråganBlekinge län
Manouchi, NoriaMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
Meijer, LouiseMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Modig, LindaCFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
Möller, OlaSFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Naraghi, LailaSFrånvarandesakfråganKalmar län
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, SofiaCFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nilsson, MariaLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nilsson, KristinaSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Nilsson, IngemarSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Nordberg, MatsSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
Nordengrip, CarolineSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Nordin, RickardCFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Nordquist, LinaLFrånvarandesakfråganUppsala län
Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
Nylander, ChristerLFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Ohlsson, CarinaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Olsson, LottaMFrånvarandesakfråganÖrebro län
Olsson, KalleSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Omanovic, JasenkoSFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Oskarsson, AnneSDFrånvarandesakfråganKalmar län
Ottoson, ErikMFrånvarandesakfråganStockholms län
Ottosson, Kjell-ArneKDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Ottosson, MattiasSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Paarup-Petersen, NielsCFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Palmqvist, EricSDFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Palmstierna, AmandaMPJasakfråganStockholms län
Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
Persson, MagnusSDFrånvarandesakfråganDalarnas län
Persson, PeterSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Persson, MatsLFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Petersson, BjörnSFrånvarandesakfråganKalmar län
Pethrus, DésiréeKDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Pettersson, MarianneSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Pettersson, HelénSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Posio, YasmineVFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Püss, LarsMFrånvarandesakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Quicklund, SailaMFrånvarandesakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Riazat, DanielVFrånvarandesakfråganDalarnas län
Richthoff, RogerSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Riedl, EdwardMFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSFrånvarandesakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMNejsakfråganGöteborgs kommun
Rubbestad, MichaelSDFrånvarandesakfråganUppsala län
Rådström Baastad, LenaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Sandell, JoakimSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Schröder, MagdalenaMNejsakfråganStockholms län
Schulte, FredrikMFrånvarandesakfråganStockholms län
Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
Sibinska, AnnaMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Sjöstedt, OscarSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
Skog, KarolinaMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Skånberg, TuveKDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Steensland, PiaKDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Stenberg, FredrikSFrånvarandesakfråganVästerbottens län
Stenkvist, RobertSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Stockhaus, MariaMNejsakfråganStockholms län
Strandhäll, AnnikaSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Strandman, MikaelSDFrånvarandesakfråganStockholms län
Strömkvist, MariaSFrånvarandesakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Ståhl Herrstedt, CarinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Stålhammar, PernillaMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDFrånvarandesakfråganJämtlands län
Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVFrånvarandesakfråganVärmlands län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szatmari Waldau, IlonaVFrånvarandesakfråganUppsala län
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganKronobergs län
Sätherberg, Anna-CarenSFrånvarandesakfråganJämtlands län
Söder, BjörnSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Söder, LarryKDFrånvarandesakfråganHallands län
Söderlund, PerSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Teimouri, ArmanLFrånvarandesakfråganVärmlands län
Tenfjord Toftby, CecilieMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Thomsson, LarsCFrånvarandesakfråganGotlands län
Thorbjörnson, JonVFrånvarandesakfråganHallands län
Thorell, OlleSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Thunander, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Tovatt, LorentzMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Töyrä, EmiliaSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Vilhelmsson, HelenaCFrånvarandesakfråganÖrebro län
Vinge, HenrikSDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSFrånvarandesakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Waltersson Grönvall, CamillaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Weidby, CiczieVFrånvarandesakfråganJönköpings län
Weinerhall, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Westergren, SofiaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Westerholm, BarbroLFrånvarandesakfråganStockholms län
Westerlund Snecker, LindaVFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Westerén, HannaSFrånvarandesakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSFrånvarandesakfråganStockholms län
Westroth, EricSDFrånvarandesakfråganHallands län
Wetterling, JessicaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Widegren, CeciliaMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Widegren, JohnMFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Widman, AllanLFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Wiking, MatsSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Wykman, NiklasMNejsakfråganStockholms län
Wärnick, ViktorMFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Ådahl, MartinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Åfeldt, JennieSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMFrånvarandesakfråganDalarnas län
Åsling, PerCFrånvarandesakfråganJämtlands län
Ödebrink, CarinaSFrånvarandesakfråganJönköpings län
Öfverbeck, JohannaMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Östberg, ChristinaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Österberg, AndersSFrånvarandesakfråganStockholms kommun