Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Företrädaransvar mm

Betänkande 2003/04:SKU5

Skatteutskottets betänkande2003/04:SKU5

Företrädaransvar mm

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition
2002/03:128 Företrädaransvar m.m. och regeringens proposition 2002/03:99
Det nya Skatteverket såvitt gäller en samordning av vissa lagförslag.
Enligt proposition 2002/03:128 omformuleras regleringen rörande
företrädaransvar i skattebetalningslagen (1997:483) i syfte att återställa
rättsläget till vad som gällde före skattebetalningslagens tillkomst. Genom
omformuleringen återinförs de subjektiva rekvisiten uppsåt och grov
oaktsamhet. Dessutom återförs bevisbördan på det allmänna. Härutöver sker
vissa förändringar bl.a. i själva förfarandet. I denna del har det väckts
tre motioner (fp, kd och s). Motionsyrkandena rör förslaget om att överflytta
handläggningen av företrädaransvar från allmän domstol till allmän
förvaltningsdomstol, frågan om att införa en definition av begreppet
företrädare, frågan om att införa en tidsgräns för förfarandet samt förslaget
om muntlig förhandling i mål om företrädaransvar.
Enligt proposition
2002/03:128 förtydligas slutligen bestämmelserna i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter beträffande vad kontrolluppgift
skall lämnas om vid s.k. utlandsbetalningar.
Utskottet tillstyrker
proposition 2002/03:128 och proposition 2002/03:99 vad gäller berörda
lagförslag samt avstyrker samtliga motionsyrkanden.

1.   Omformulering av förutsättningarna
för företrädaransvar m.m.
Riksdagen godtar regeringens förslag om
omformulering av förutsättningarna för företrädaransvar m.m. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2002/03:128 i denna del.

2.   Definition av begreppet
företrädare
Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk21 yrkande 2.
Reservation
1 (fp)

3.   Allmän förvaltningsdomstol som första instans m.m.
Riksdagen
godtar regeringens förslag om allmän förvaltningsdomstol som första instans
m.m. Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:128 i denna del och
avslår motionerna 2002/03:Sk20 i denna del och 2002/03:Sk21 yrkande 1 i
denna del.
Reservation 2 (m, fp, kd, c)

4.   Skyndsam handläggning
Riksdagen
godtar regeringens förslag om skyndsam handläggning. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2002/03:128 i denna del och avslår motion 2002/03:Sk19
yrkande 1.
Reservation 3 (kd)

5.   Muntlig förhandling
Riksdagen godtar
regeringens förslag om muntlig förhandling. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2002/03:128 i denna del och avslår motion 2002/03:Sk19 yrkande
2.
Reservation 4 (kd)

6.   Kontrolluppgift vid betalningar till och
från utlandet
Riksdagen bifaller proposition 2002/03:128 i denna
del.

7.   Lagförslagen
Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta betänkande
återgivna förslagen till1. lag om ändring i skattebetalningslagen
(1997:483),2. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),3. lag om ändring i
lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt,
m.m.,4. lag om ändring i tullagen (2000:1281) och5. lag om ändring i lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.Därmed bifaller
riksdagen propositionerna 2002/03:99 i denna del och 2002/03:128 i denna
del och avslår motionerna 2002/03:Sk20 i denna del och 2002/03:Sk21 yrkande
1 i denna del.
Reservation 5 (m, fp, kd, c) – villkorad
Stockholm den
14 oktober 2003
På skatteutskottets vägnar
Arne Kjörnsberg
Följande
ledamöter har deltagit i beslutet: Arne Kjörnsberg (s), Lennart Hedquist
(m), Per Erik Granström (s), Ulla Wester (s), Marie Engström (v), Per-Olof
Svensson (s), Anne-Marie Pålsson (m), Gunnar Andrén (fp), Roger Tiefensee
(c), Inger Nordlander (s), Ulf Sjösten (m), Catharina Bråkenhielm (s),
Barbro Feltzing (mp), Fredrik Olovsson (s), Anne-Marie Ekström (fp), Lars
Gustafsson (kd) och Britta Rådström (s).
Ärendet och dess beredning
I ärendet behandlar
utskottet regeringens proposition 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. och
tre motioner som väckts med anledning av propositionen. Propositionen tar
upp, förutom ett förslag rörande bestämmelserna om företrädaransvar, även
ett förslag som rör bestämmelserna om kontrolluppgiftsskyldighet för
utlandsbetalningar.
I proposition 2002/03:128 framläggs förslag till
ändring bl.a. i 1 kap. 4 §, 3 kap. 5 § och 21 kap. 3 § skattebetalningslagen
(1997:483) (lagförslag 1), 6 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) (lagförslag
2) och 1 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål
om skatt, m.m. (lagförslag 3). De nämnda lagrummen är även föremål för
ändringsförslag i proposition 2002/03:99 Det nya Skatteverket (lagförslagen
14, 15 delvis och 25 delvis). Utskottet behandlar proposition 2002/03:99
i sak i betänkande 2003/04:SkU2 men lagförslagen i propositionen rörande
de nämnda lagrummen samordnas lagtekniskt i förevarande betänkande.
Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga
1. Regeringens lagförslag – efter samordning – återges i bilaga
2.
Bakgrund
Bestämmelser om juridiska personers företrädares betalningsansvar
fanns tidigare bl.a. i uppbördslagen (1953:272). Betalningsansvar gällde
i vissa fall för skatte- och avgiftsbelopp som inte betalats i föreskriven
tid och i föreskriven ordning. En förutsättning för betalningsansvar var
att företrädaren uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit betalning.
I
och med skattebetalningslagen (1997:483) fick bestämmelserna om
betalningsansvar för företrädare en annorlunda konstruktion. Betalningsansvar
är huvudregel men företrädaren går fri från ansvar om det innan skatten
skulle ha betalats har vidtagits sådana åtgärder som krävs för att få
till stånd en samlad avveckling av den juridiska personens skulder med
hänsyn till samtliga borgenärers intressen. Samtidigt har det införts
något utvidgade möjligheter att medge befrielse från betalningsskyldigheten.
Avsikten var inte att åstadkomma någon förändring eller skärpning av
förutsättningarna för betalningsskyldighet (prop. 1996/97:100 s. 443 och
592) i förhållande till vad som gällde tidigare.
Riksdagen begärde i
juni 2000 att regeringen skulle låta analysera reglerna om betalningsansvar
för företrädare för juridiska personer (bet. 1999/2000:SkU24). Bakgrunden
var att Högsta domstolen i fråga om den nya lydelsen i skattebetalningslagen
uttalat att det, trots att det i förarbetena till lagrummet uttalas att
någon saklig ändring inte åsyftas, kan tänkas att bestämmelsen i praktiken
kommer att medföra att företrädare för juridiska personer blir
betalningsskyldiga
i större utsträckning än tidigare (NJA 2000 s. 132).
Regeringen gav i
december 2000 en särskild utredare i uppdrag att se över frågan (dir.
2000:89). Utredningen lämnade i januari 2002 betänkandet Företrädaransvar
(SOU 2002:8).
Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen
har i en skrivelse till regeringen den 4 mars 2003 hemställt om ett
förtydligande av reglerna om kontrolluppgiftsskyldighet vid utlandsbetalningar
i den nya lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Föreningarna har gjort regeringen uppmärksam på bl.a. att
rapporteringsskyldigheten
för utlandsbetalningar till skattemyndigheten utformats på ett annat sätt
än vad som var fallet i den gamla lagen och att det uppstått tveksamheter
om vad som utgör en utlandsbetalning.
Propositionernas huvudsakliga
innehåll
Proposition 2002/03:128 Företrädaransvar m.m.
I propositionen
föreslås vissa ändringar i skattebetalningslagen (1997:483) i fråga om
företrädaransvar. Förslagen innebär att befintlig reglering formuleras om
för att återställa rättsläget till vad som gällde före skattebetalningslagens
tillkomst. Genom omformuleringen återinförs de subjektiva rekvisiten uppsåt
och grov oaktsamhet. Dessutom kommer bevisbördan att återföras på det
allmänna. Möjlighet att medge befrielse från betalningsskyldigheten om
det finns särskilda skäl kommer att kvarstå oförändrad i enlighet med vad
som gällde enligt 77 a § uppbördslagen (1953:272) m.fl. lagrum.
I
propositionen föreslås dessutom att beslut om företrädaransvar skall fattas
av allmän förvaltningsdomstol i stället för av allmän domstol. Möjligheten
att träffa utomprocessuell överenskommelse om betalningsansvaret skall
finnas kvar trots att processen flyttas över till allmän förvaltningsdomstol.
Om ansökan om betalningsskyldighet anhängiggjorts vid domstol när
överenskommelsen träffas får överenskommelsen verkan först sedan talan i målet
återkallats och målet vid domstolen avskrivits. När överenskommelsen
fullgjorts i alla delar kommer den att utgöra ett beskattningsbeslut som
inte är överklagbart.
Vid handläggning av mål om företrädaransvar vid
allmän förvaltningsdomstol skall domstolen hålla muntlig förhandling om
företrädaren begär det och det inte finns anledning att anta att
betalningsskyldighet inte kommer att fastställas. Det införs även ett krav på
att målen skall handläggas skyndsamt.
Det föreslås dessutom att det skall
införas en möjlighet för företrädaren att föra talan om den grundläggande
skattefordran under förutsättning att talan om betalningsskyldighet enligt
reglerna om företrädaransvar väckts vid domstol. För företrädaren föreslås
vidare också en möjlighet att få ersättning för sina kostnader enligt
lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt,
m.m.
I propositionen föreslås slutligen ett förtydligande i lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter av vad kontrolluppgift
skall lämnas om vid så kallade utlandsbetalningar samt en höjning av
beloppsgränsen för de betalningar som kontrolluppgift skall lämnas om.
Kontrolluppgift föreslås lämnas om direkta och indirekta betalningar till
utlandet från en obegränsat skattskyldig, från utlandet till en obegränsat
skattskyldig samt inom landet mellan en obegränsat och en begränsat
skattskyldig som överstiger 150 000 kr eller som utgör delbetalningar av en
summa som överstiger 150 000 kr.
Proposition 2002/03:99 Det nya
Skatteverket
I propositionen föreslår regeringen (Finansdepartementet) bl.a.
att nuvarande tio skattemyndigheter och Riksskatteverket avvecklas och
att en ny skattemyndighet inrättas, som skall heta Skatteverket. Reformen
föranleder ändringar i ett hundratal lagar, bl.a. i skattebetalningslagen
(1997:483) (lagförslag 25), lagen (1989:479) om ersättning för kostnader
i ärenden och mål om skatt, m.m. (lagförslag 14) och i taxeringslagen
(1990:324) (lagförslag 15). Dessa lagar är föremål för ändring även i
proposition 2002/03:128, vilket föranleder en samordning i detta betänkande.
Omformulering av förutsättningarna för
företrädaransvar m.m.
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godtar regeringens
förslag till omformulering av förutsättningarna för företrädaransvar
m.m.
Propositionen
Den befintliga regleringen i skattebetalningslagen
(1997:483) i fråga om företrädaransvar formuleras om för att återställa
rättsläget till vad som gällde före skattebetalningslagens tillkomst.
Genom omformuleringen återinförs de subjektiva rekvisiten uppsåt och grov
oaktsamhet. Dessutom kommer bevisbördan att återföras på det allmänna.
Möjlighet att medge befrielse från betalningsskyldigheten om det finns
särskilda skäl kommer att kvarstå oförändrad i enlighet med vad som gällde
enligt 77 a § uppbördslagen (1953:272) m.fl. lagrum.
En uttrycklig
bestämmelse om när betalningsskyldigheten inträder införs.
Betalningsskyldigheten
inträder vid den tidpunkt när skatten ursprungligen skulle ha betalats
enligt vad som anges i 10 och 16 kap. skattebetalningslagen. Vid ändring
av beskattningsbeslut som avser mer än en redovisningsperiod avses med
förfallodag den förfallodag som beslutats med tillämpning av 11 kap. 2 §
andra stycket skattebetalningslagen.
Beträffande slutlig skatt skall som
ursprunglig förfallodag tillämpas den förfallodag som gäller för det
grundläggande beslutet om slutlig skatt enligt 16 kap. 6 § första stycket
skattebetalningslagen.
Det skall vara möjligt att ingå en utomprocessuell
överenskommelse om betalningsskyldigheten, om det inte med hänsyn till
företrädarens personliga förhållanden eller av annan anledning framstår
som olämpligt från allmän synpunkt. Överenskommelsen är i och med att den
har fullföljts på överenskommet sätt ett beskattningsbeslut som inte är
överklagbart. Om talan om betalningsskyldighet väckts vid domstol när
överenskommelsen ingås, får överenskommelsen verkan först sedan talan i
målet återkallats och målet avskrivits.
Företrädare för en juridisk person
skall ha möjlighet att få ersättning för sina kostnader i mål om
företrädaransvar.
En företrädare skall vidare ha rätt att föra talan om den
grundläggande skattefordran under förutsättning att talan om
betalningsskyldighet
väckts vid domstol.
Lagändringarna som rör företrädaransvar föreslås
träda i kraft den 1 januari 2004. Förtydligandena och förutsättningarna
för företrädaransvar gäller fr.o.m. ikraftträdandet. Det nya förfarandet
skall dock endast omfatta mål som väckts efter ikraftträdandet. Vid allmän
domstol pågående mål skall avgöras vid den domstolen. Talerätt för
företrädare i det grundläggande skattemålet skall endast gälla om
företrädaransvarsmålet handläggs vid allmän förvaltningsdomstol.
Utskottets
ställningstagande
Syftet med det tillkännagivande som riksdagen i maj
2000 (se bet. 1999/2000:SkU24) riktade till regeringen var att rättsläget
när det gällde företrädares betalningsskyldighet skulle analyseras och
att reglerna i skattebetalningslagen skulle omformuleras om det behövdes
för att säkerställa att företrädare för juridiska personer inte blir
betalningsskyldiga i större utsträckning än vad fallet var enligt de regler
som gällde före skattebetalningslagens tillkomst. Utskottet godtar
regeringens bedömning att reglerna om företrädaransvar behöver omformuleras,
och utskottet anser att förslaget är väl motiverat och lämpligt avvägt.
Utskottet tillstyrker propositionen i denna del.
Definition av begreppet
företrädare
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen avslår motionsförslaget
om att riksdagen skall införa en definition av begreppet företrädare i
reglerna om företrädaransvar.
Jämför reservation 1 (fp).
Regeringens
bedömning
Frågan om betalningsskyldighet måste bedömas utifrån hur
företrädaren borde ha bedömt risken för att betalning skulle komma att
utebli. Enligt den tidigare regleringen i 77 a § uppbördslagen m.fl. lagrum
skulle företrädaren ha förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Om
företrädaren av grov vårdslöshet – med hänsyn till uppdragets närmare
omfattning och därmed följande skyldigheter – inte hållit sig underrättad
om betalningsskyldigheten ansågs han ha förfarit grovt oaktsamt (NJA 1973
s. 587 och NJA 1974 s. 297). För att företrädarens uppdrag skall ha varit
av sådan art att han skall anses ha haft en skyldighet att informera sig
om bolagets skötsel krävs normalt att denne haft ett bestämmande inflytande
i bolaget. För att tydliggöra var gränsen går för att betalningsskyldighet
skall föreligga föreslår utredningen mot denna bakgrund att det i 12 kap.
6 § skattebetalningslagen införs en motsvarande definition av begreppet
företrädare. Betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar kan
utkrävas av varje företrädare för juridisk person, således även av den
som inte är legal ställföreträdare. Såsom utredningen konstaterat kan
inte heller uppdrag av rent formell natur frita från betalningsskyldighet.
Det avgörande blir vem som har den faktiska maktpositionen och möjligheten
att påverka förvaltningen i den juridiska personen. Flera remissinstanser
har kritiserat den av utredningen föreslagna definitionen och menat att
den kan leda till antingen en utvidgning eller en begränsning av
tillämpningsområdet. Tillräckliga skäl för att införa en speciell
legaldefinition
av begreppet företrädare föreligger enligt regeringens mening inte.
Motionen
I
Folkpartiets kommittémotion Sk21 yrkande 2 anser Anna Grönlund m.fl. (fp)
att det bör införas en definition av begreppet företrädare eftersom det
inte är rimligt att alla styrelseledamöter skall vara tvungna att löpande
hålla kontroll över att bolaget fullgör sina skatteinbetalningar. Om
ansvaret definieras underlättas rekryteringen av styrelseledamöter, vilket
enligt motionen är önskvärt av flera skäl.
Utskottets ställningstagande
Utskottet
fäster särskilt avseende vid att ansvar skall kunna utkrävas av varje
företrädare för ett bolag, inte bara de legala företrädarna, vilket gör
det svårt att förutse alla tänkbara situationer. En definition av begreppet
företrädare i lagtexten riskerar att påverka tillämpningsområdet, antingen
i inskränkande eller utvidgande riktning. Utskottet anser att det liksom
hittills bör ankomma på rättstillämpningen att avgöra vilka företrädare
i ett bolag som skall omfattas av företrädaransvaret. Därmed avstyrker
utskottet motionsyrkandet.
Allmän förvaltningsdomstol som första instans
m.m.
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godtar regeringens förslag
om att mål om företrädaransvar skall handläggas vid allmän förvaltningsdomstol
och avstyrker motionsförslag om att propositionen skall avslås i denna
del.
Jämför reservation 2 (m, fp, kd, c).
Propositionen
Beslut om
betalningsskyldighet skall fattas av allmän förvaltningsdomstol i stället
för av allmän domstol. Övervägande skäl talar för förändringen främst mot
bakgrund av den starka koppling som finns mellan skattskyldigheten och
företrädaransvaret samt att det i propositionen föreslås att företrädare
skall ha möjlighet att föra talan i den grundläggande skattefrågan.
En
överflyttning av målen kommer emellertid att innebära att målen förlorar
sin dispositiva karaktär. Därmed kommer det t.ex. inte längre att vara
möjligt att meddela tredskodom eller ansöka om betalningsföreläggande.
Möjligheten att ansöka om betalningsföreläggande utnyttjas inte, med något
undantag, av berörda myndigheter. Tredskodomar är vanligare, men förekommer
inte i någon större utsträckning. Sett ur detta perspektiv kommer en
överflyttning av målen således inte att få några större konsekvenser för
den enskilde. Dessutom kan lämpligheten av en ordning där personlig
betalningsskyldighet för annans skatt kan avgöras genom tredskodom ifrågasättas.
Den nu föreslagna ordningen innebär att partsförhör under sanningsförsäkran
inte kommer att kunna hållas. Denna förlust bör dock delvis kunna uppvägas
av att det föreslås att muntlig förhandling skall hållas om part begär
det och det inte finns anledning att anta att betalningsskyldighet inte
kommer att fastställas. Vid förhandlingen kan parten åberopa förhör med
sig själv, vilket i och för sig inte kan jämställas med partsförhör under
sanningsförsäkran. Å andra sidan tillkommer det utredningsansvar som allmän
förvaltningsdomstol har.
Förlikningsmöjligheten har stor betydelse i
ärenden om företrädaransvar. Det vanliga är att förlikningen ingås
utomprocessuellt. Utredningen har därför föreslagit att det allmänna även
fortsättningsvis skall ha möjlighet att träffa utomprocessuella
överenskommelser om betalningsskyldigheten. Regeringen godtar i stort sett detta
förslag. Inte heller med hänsyn till förlikningsmöjligheten finns det
därför något hinder mot att flytta processen till allmän förvaltningsdomstol.
Behörig
domstol i mål om företrädaransvar är den länsrätt där den juridiska
personen kan föra talan om den grundläggande skattefordran. Vid överklagande
till kammarrätt skall inte krävas prövningstillstånd.
Motionerna
I
Folkpartiets kommittémotion Sk21 yrkande 1 av Anna Grönlund m.fl. (fp)
yrkas avslag till förslaget om att mål om betalningsskyldighet skall
handläggas av allmän förvaltningsdomstol. Motionärerna anser att målen
även i fortsättningen skall avgöras av allmän domstol eftersom de i allt
väsentligt liknar andra tvistemål. Enligt motionen förbiser regeringen
vad Lagrådet och flera remissinstanser anfört.
Även Carina Hägg (s) i
motion Sk20 yrkar avslag på förslaget att flytta mål om företrädaransvar
från allmän domstol till allmän förvaltningsdomstol. Propositionen i denna
del går utöver riksdagens beställning och motionären anser att förslaget
är dåligt underbyggt och riskerar att få betydande negativa konsekvenser
– såväl juridiska som statsfinansiella.
Utskottets ställningstagande
Utskottet
anser i likhet med regeringen att kopplingen mellan juridiska personers
skattskyldighet och företrädaransvar talar för att frågorna bör handläggas
i samma domstol. En sådan ordning förhindrar kompetenskonflikter och är
processekonomiskt fördelaktigt. Det gäller särskilt mot bakgrund av den
möjlighet som propositionen öppnar för företrädaren att i allmän
förvaltningsdomstol föra talan rörande den grundläggande skattefrågan. Enligt
propositionen införs vidare en möjlighet för det allmänna att utom
domstolsförfarandet träffa överenskommelser om betalningsskyldigheten som
ersätter den förlikningsmöjlighet som i dag har stor betydelse i ärenden
om företrädaransvar. Utskottet delar regeringens uppfattning att övervägande
skäl talar för att mål om företrädaransvar skall avgöras av allmän
förvaltningsdomstol, och utskottet tillstyrker propositionens förslag och
avstyrker motionsyrkandena i denna del.
Skyndsam handläggning
Utskottets
förslag i korthet
Riksdagen godtar regeringens förslag om att mål om
företrädaransvar skall handläggas skyndsamt och avstyrker motionsförslag
om att införa en tidsgräns för när skattemyndigheten skall ha träffat en
överenskommelse med företrädaren respektive hur lång tid domstolshandläggningen
skall få ta.
Jämför reservation 3 (kd).
Propositionen
Frågor rörande
betalningsskyldighet för företrädare för den juridiska personens skatte-
och avgiftsskulder bör behandlas skyndsamt av domstolen. För den enskilde
kan ibland stora ekonomiska värden stå på spel, och en alltför lång
tidsutdräkt vid handläggningen kan förorsaka onödig skada. För staten innebär
dock en alltför lång handläggningstid att möjligheten att driva in skatte-
eller avgiftsfordran minskar. Att införa en absolut tidsgräns är inte
lämpligt med hänsyn till ärendenas karaktär.
Motionen
I kommittémotion
Sk19 yrkande 1 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) föreslår Kristdemokraterna
att det skall införas en tidsgräns för hur lång tid det får ta innan
skattemyndigheten skall ha träffat en överenskommelse med företrädaren
eller ansökt om ansvar hos domstol. En tidsgräns bör enligt motionen också
finnas för handläggningen i domstol.
Utskottets ställningstagande
Utskottet
tillstyrker propositionens förslag om att mål om företrädaransvar skall
handläggas skyndsamt. Utskottet anser att en absolut tidsgräns bortom
vilken det inte längre skulle vara möjligt för myndigheterna att träffa
en överenskommelse med företrädaren eller för domstol att pröva frågan om
ansvar för en juridisk persons skatte- och avgiftsskuld skulle minska
företrädaransvarsinstitutets effektivitet och försvåra möjligheten att
driva in en skatte- eller avgiftsfordran. Utskottet avstyrker därmed
motionsyrkandet i denna del.
Muntlig förhandling
Utskottets förslag i
korthet
Riksdagen godtar regeringens förslag om muntlig förhandling i
mål om företrädaransvar och avstyrker motionsförslag om en mer långtgående
skyldighet att hålla muntlig förhandling.
Jämför reservation 4
(kd).
Propositionen
Vid handläggningen i länsrätt och kammarrätt skall muntlig
förhandling hållas om företrädaren begär det. Muntlig förhandling behövs
dock inte om det inte finns anledning att anta att betalningsskyldighet
kommer att fastställas. Företrädaren skall upplysas om sin rätt att begära
muntlig förhandling.
Att hålla muntlig förhandling kan många gånger gagna
utredningen i ett mål och förbättra förutsättningarna för att ett beslut
blir riktigt. Ett förfarande där muntlig förhandling är obligatorisk är
mer resurskrävande och leder till att beslutsfattandet fördröjs jämfört
med ett förfarande där muntlig förhandling hålls endast där part begär
det eller rätten av annan anledning finner det nödvändigt. Av statistiska
uppgifter som utredningen inhämtat kan man sluta sig till att 25–30
procent
av de allmänna domstolarnas avgöranden beträffande företrädaransvar utgörs
av tredskodomar, dvs. de avgörs utan företrädarens medverkan. Dessa mål
bör i allmän förvaltningsdomstol i de flesta fall kunna avgöras med endast
ett skriftligt förfarande. Företrädaren bör dock alltid ha möjlighet att
begära muntlig förhandling, och skyldigheten att informera företrädaren
om detta är en viktig kompletterande regel. Om det inte finns anledning
att anta att betalningsskyldighet kommer att fastställas skulle en muntlig
förhandling inte fylla något syfte. Domstolen bör i dessa fall inte vara
skyldig att hålla muntlig förhandling.
Motionen
I kommittémotion Sk19
yrkande 2 anför Lars Gustafsson m.fl. (kd) att propositionen garanterar
en företrädare muntlig förhandling i länsrätt och kammarrätt endast om
det finns anledning att anta att betalningsskyldighet kommer att fastställas.
Kristdemokraterna anser att formuleringen är onödigt vag och att muntlig
förhandling alltid skall hållas om företrädaren begär det.
Utskottets
ställningstagande
Utskottet anser att muntlig förhandling i mål om
företrädaransvar endast skall behöva hållas om det finns anledning att anta
att betalningsskyldighet kommer att fastställas. Utskottet anser att den
ordning motionärerna föreslår inte fyller något rimligt syfte och är
onödigt resurskrävande och fördröjer beslutsfattandet. Utskottet tillstyrker
regeringens förslag i denna del och avstyrker motionsyrkandet.
Kontrolluppgift
vid betalningar till och från utlandet
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen
godtar regeringens förslag om kontrolluppgift vid betalningar till och
från utlandet.
Propositionen
I propositionen föreslås ett förtydligande
av reglerna om kontrolluppgift vid s.k. utlandsbetalningar. Det sker genom
en ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Kontrolluppgift skall lämnas om direkta och indirekta betalningar till
utlandet från en obegränsat skattskyldig, från utlandet till en obegränsat
skattskyldig samt betalningar inom landet mellan en obegränsat och en
begränsat skattskyldig. Beloppsgränsen för vilka betalningar kontrolluppgift
skall lämnas höjs från 100 000 kr till 150 000 kr. Lagändringen rörande
kontrolluppgiftsskyldighet föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och
tillämpas första gången vid 2004 års taxering.
Utskottets
ställningstagande
Utskottet har inget att erinra mot regeringens förslag och
tillstyrker proposition 2002/03:128 i denna del.
Lagförslagen
Utskottets
förslag i korthet
Riksdagen antar de i bilaga 2 framlagda lagförslagen
med den samordning som skett med de i proposition 2002/03:99 Det nya
Skatteverket framlagda lagförslagen 14, 15 delvis och 25 delvis.
Jämför
reservation 5 (m, fp, kd, c).
Regeringen föreslår i proposition 2002/03:128
att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till ändringar
i skattebetalningslagen (1997:483), taxeringslagen (1990:324), lagen om
ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m., tullagen
(2000:1281) och lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004. Förslagen rörande
1 kap. 4 §, 3 kap. 5 § och 21 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)
(lagförslag 1), 6 kap. 1 § taxeringslagen (lagförslag 2) och 1 § lagen
(1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
(lagförslag 3) motsvaras av ändringsförslag i samma lagrum framlagda i
proposition 2002/03:99 Det nya Skatteverket och med samma ikraftträdandedag
(lagförslag 14, 15 och 25). Utskottet behandlar propositionerna 2002/03:99
i sak i betänkande 2003/04:SkU2 men samordnar ändringsförslagen i de nämnda
lagrummen i förevarande betänkande. Efter samordningen av lagtext och
ikraftträdandebestämmelser har lagförslagen den lydelse som framgår av
bilaga 2. Utskottet finner härutöver inte anledning till kommentarer med
anledning av lagförslagen och tillstyrker regeringens förslag i denna del.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden
har föranlett följande reservationer. I rubriken anges inom parentes vilken
punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i
avsnittet.

1.   Definition av begreppet företrädare, punkt 2 (fp)
av Gunnar
Andrén (fp) och Anne-Marie Ekström (fp).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi
anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om definition av begreppet företrädare. Därmed
bifaller riksdagen motion 2002/03:Sk21 yrkande 2.
Ställningstagande
Folkpartiet
anser till skillnad från regeringen att det i lagtexten bör införas en
definition av begreppet företrädare. Externa styrelseledamöter i små och
medelstora bolag har knappast en sådan insyn i bolagets skötsel att man
kan sägas ha ett bestämmande inflytande i bolaget. Det är enligt vår mening
inte rimligt att alla styrelseledamöter skall vara tvungna att löpande
varje månad hålla kontroll över att bolaget fullgör sina skatteinbetalningar.
Om ansvaret definieras så att det inte automatiskt åvilar alla styrelseledamöter
uppnår man den fördelen att det blir lättare att rekrytera styrelseledamöter,
vilket är önskvärt av flera skäl. Folkpartiet anser att regeringen bör
återkomma till riksdagen med förslag till definition av
företrädarbegreppet.

2.   Allmän förvaltningsdomstol som första instans m.m., punkt 3
(m, fp, kd, c)
av Lennart Hedquist (m), Anne-Marie Pålsson (m), Gunnar
Andrén (fp), Roger Tiefensee (c), Ulf Sjösten (m), Anne-Marie Ekström
(fp) och Lars Gustafsson (kd).
Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser
att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen avslår propositionens förslag om allmän förvaltningsdomstol
som första instans m.m. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2002/03:Sk20
i denna del och 2002/03:Sk21 yrkande 1 i denna del och avslår proposition
2002/03:128 i denna del.
Ställningstagande
Vi accepterar i huvudsak
propositionens förslag till omformulering av skattebetalningslagens
bestämmelser i fråga om företrädaransvar. Vi är emellertid kritiska till
att regeringen går utöver riksdagens beställning och föreslår en förändring
även när det gäller själva domstolsförfarandet. Enligt vår mening redovisar
regeringen inte tillräckligt övertygande skäl till att handläggningen av
mål om företrädaransvar skall överflyttas från allmän domstol till allmän
förvaltningsdomstol. Regeringen förbiser på den här punkten vad Lagrådet
anfört och att flera remissinstanser är kritiska till förslaget. Vi anser
att propositionen skall avslås i denna del.

3.   Skyndsam handläggning,
punkt 4 (kd)
av Lars Gustafsson (kd).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag
anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 4 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
anförs i reservationen om skyndsam handläggning. Därmed bifaller riksdagen
motion 2002/03:Sk19 yrkande 1 och avslår proposition 2002/03:128 i denna
del.
Ställningstagande
För personer som blandas in i ärenden om
företrädaransvar är det mycket väsentligt hur lång tid förfarandet tar, och
det är rimligt att det skapas fasta och förutsägbara spelregler för dessa
ärenden. Kristdemokraterna anser att det bör finnas en tidsgräns för hur
lång tid det skall få ta innan skattemyndigheten skall ha träffat en
överenskommelse med företrädaren eller ansökt om ansvar hos domstol. Det
bör likaledes finnas en tidsgräns för hur lång handläggningstiden i domstol
skall få vara. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag
om detta.

4.   Muntlig förhandling, punkt 5 (kd)
av Lars Gustafsson
(kd).
Förslag till riksdagsbeslut
Jag anser att förslaget till
riksdagsbeslut under punkt 5 borde ha följande lydelse:
Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen om muntlig
förhandling. Därmed bifaller riksdagen motion 2002/03:Sk19 yrkande 2 och
avslår proposition 2002/03:128 i denna del.
Ställningstagande
Enligt
propositionen skall företrädare garanteras muntlig förhandling i länsrätt
och kammarrätt endast om det finns anledning att anta att betalningsskyldighet
kommer att fastställas. Kristdemokraterna anser att formuleringen är
onödigt vag och att muntlig förhandling alltid skall hållas om företrädaren
begär det.

5.   Lagförslagen, punkt 7 (m, fp, kd, c)
av Lennart Hedquist
(m), Anne-Marie Pålsson (m), Gunnar Andrén (fp), Roger Tiefensee (c), Ulf
Sjösten (m), Anne-Marie Ekström (fp) och Lars Gustafsson (kd).
- Under
förutsättning av bifall till reservation 2. -
Förslag till riksdagsbeslut
Vi
anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 7 borde ha följande
lydelse:
Riksdagen antar de i bilaga 2 till detta betänkande återgivna
förslagen till
1. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) utom
såvitt avser ändringarna i 12 kap. 7 § och 7 a–e §§,
2. lag om ändring
i taxeringslagen (1990:324),
3. lag om ändring i lagen (1989:479) om
ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.,
4. lag om
ändring i tullagen (2000:1281) utom såvitt avser ändringen i 5 kap. 24 §
och
5. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter. Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:99 i denna
del och motionerna 2002/03:Sk20 i denna del och 2002/03:Sk21 yrkande 1 i
denna del och bifaller delvis proposition 2002/03:128 i denna
del.
Ställningstagande
Om riksdagen biträder reservation 2 dvs. avslår regeringens
förslag om att överflytta mål om företrädaransvar från allmän domstol
till allmän förvaltningsdomstol anser vi att 12 kap. 7 § och 7 a–e §§ bör
utgå ur förslaget till ändring i skattebetalningslagen (1997:483) och
hänvisningen till nämnda lagrum i 5 kap. 24 § i förslaget till ändring i
tullagen (2000:1281).
Förteckning över behandlade förslag
Propositionerna
Proposition
2002/03:99 Det nya Skatteverket:
Riksdagen antar regeringens förslag
till
lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i
ärenden och mål om skatt, m.m.,
lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
delvis,
lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483) delvis.
Proposition
2002/03:128 Företrädaransvar m.m.:
Riksdagen antar regeringens förslag
till
lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
lag om ändring
i taxeringslagen (1990:324),
lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning
för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.,
lag om ändring i tullagen
(2000:1281) och
lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter.
Följdmotioner
2002/03:Sk19 av Lars Gustafsson
m.fl. (kd):

1.   Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
i motionen anförs om handläggningstid i domstol.
2.   Riksdagen tillkännager
för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att garantera
företrädare muntlig förhandling i länsrätt och kammarrätt om denne begär
det.
2002/03:Sk20 av Carina Hägg (s):
Riksdagen avslår förslaget i
proposition 2002/03:128 om att mål om företrädaransvar överflyttas från
allmän domstol till allmän förvaltningsdomstol samt de lagförslag som
sammanhänger därmed (avsnitt 2.7).
2002/03:Sk21 av Anna Grönlund m.fl.
(fp):

1.   Riksdagen avslår regeringens förslag om att mål om
betalningsskyldighet skall handläggas av förvaltningsdomstol.
2.   Riksdagen
tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om definiering
av begreppet företrädare.
BILAGA 2

 Regeringens lagförslag

 1 Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

  Härigenom föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen (1997:483)
  dels att 1 kap. 4 §, 3 kap. 5 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 6, 7 och 12 §§, 21
kap.
 3 § samt 22 kap. 2 § skall ha följande lydelse,
  dels att det i lagen skall införas tio nya paragrafer, 12 kap. 6 a, 6 b och
 7 a.7 e §§, 18 kap. 4 a § samt 22 kap. 14 och 15 §§, av följande lydelse.

 Nuvarande lydelse              Föreslagen lydelse

                  1 kap.

                    1
                  4§

  Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även

  1. avgift och avgiftsskyldig,

  2. belopp som skall dras från ersättning för arbete, ränta eller utdelning
för
 betalning av preliminär skatt (avdragen skatt) och den som är skyldig att göra

 sådant avdrag, samt

  3. skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift och ränta och den som är

 skyldig att betala skattetillägg, avgift eller ränta.

  Med skatt likställs

  1. belopp som någon annan än den sk att skyldige är betalningsskyldig för

 enligt denna lag eller, såvitt gäller belopp som har debiterats enligt denna
lag,
 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, och

  2. belopp som betalats tillbaka till  2. belopp som betalats tillbaka till

 den sk a ttsk y ld ig e men som på grundden sk at tsk y ld i g e men som på
grund
 av ett senare beskattningsbeslut skall av ett senare beskattningsbeslut skall

 betalas in igen till skattemyndigheten .betalas in igen till Skatteverket .

  Med sk a ttsk y ld ig likställs

  1. handelsbolag även om det inte är skyldigt att betala någon av de skatter

 som anges i 1 §,

  2. den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt

 10 kap. 9.13 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

  3. den som utan att vara s k att s k y ld ig här i landet har fått en
F-skattsedel
 enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

  4.  den  som skattemyndigheten    4. den som Skatteverket enligt 23

 enligt 23 kap. 3 § har beslutat skall kap. 3 § har beslutat skall svara för

 svara för redovisning och betalning  redovisning och betalning av skatt

 av skatt som hänför sig till verksam- som hänför sig till verksamhet som

 het som bedrivs genom enkelt bolag   bedrivs genom enkelt bolag eller

 eller partrederi,           partrederi,

  5. den som är grupphuvudman enligt 6 §,

 1
 Senaste lydelse 2 0 0 2 : 4 00 .

       6. delägare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 § lagen om
handelsbolag
      och enkla bolag har ålagts betalningsskyldighet för skatt,

       7. dödsbo som enligt 54 § lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt
      skall förskjuta arvsskatt,

       8. den som har rätt till återbetal-  8. den som har rätt till
återbetal-
      ning enligt              ning enligt

       a) 24 eller 25 § lagen (1972:266)   a) 24 eller 25 § lagen
(1972:266)
      om skatt på annonser och reklam,    om skatt på annonser och
reklam,
       b) 8 § lagen (1984:409) om skatt    b) 8 § lagen (1984:409) om
skatt
      på gödselmedel,            på gödselmedel,

       c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563)   c) 29 eller 30 § lagen
(1994:1563)
      om tobaksskatt, eller         om tobaksskatt, eller

       d) 28.30 §§ lagen (1994:1564) om    d) 28.30 §§ lagen
(1994:1564) om
      alkoholskatt, och           alkoholskatt,

       9. den som har rätt till återbetal-  9. den som har rätt till
återbetal-
      ning, kompensation eller nedsättning  ning, kompensation eller
nedsättning
      enligt 9 kap. 2.6 §§ eller 8 a , 9 , 1 0enligt 9 kap. 2.6 §§ eller
8 a , 9 , 1 0
      eller 11 § eller 11 kap. 12 § lagen  eller 11 § eller 11 kap. 12
§ lagen
      (1994:1776) om skatt på energi eller  (1994:1776) om skatt på
energi eller
      omfattas av ett slutligt beslut om   omfattas av ett slutligt
beslut om
      skattenedsättning enligt 9 kap. 9 b § skattenedsättning enligt 9
kap. 9 b §
      andra stycket samma lag.        andra stycket samma lag, och

                           10. den som i egenskap av
företrä-
                          dare för en juridisk person
är betal-
                          ningsskyldig enligt 12 kap.
6 eller
                          6 a § eller som träffat
överenskom-
                          melse enligt 12 kap. 7 c §.

                       3 kap.

                         2
                        5§

       Skattemyndigheten skall upprätta    Skatteverket skall
upprätta ett skat-
      ett skattekonto för varje person som  tekonto för varje person som
är
      är sk atts k y l d ig enligt denna lag.sk a ttsk y ld i g enligt
denna lag.
       Skattemyndigheten får besluta att   Skatteverket får besluta
att en per-
      en person skall ha fler än ett skatte- son skall ha fler än ett
skattekonto.
      konto. För en grupphuvudman skall   För en grupphuvudman
 skall det
      det upprättas ett särskilt skattekonto upprättas ett särskilt
skattekonto för
      för registrering av mervärdesskatte-  registrering av
mervärdesskattegrup-
      gruppens mervärdesskatt.        pens mervärdesskatt.

       På skattekontot skall Skattemyn-    På skattekontot skall , o
m inte an-
      digheten registrera skatt som skall  nat följer av fjärde
stycket, Skatte-
      betalas in eller betalas tillbaka enligtverket registrera
skatt  som  skall
      ett beskattningsbeslut, avdragen A-  betalas in eller betalas
tillbaka enligt
      skatt,   gjorda   inbetalningar  ett boecshkattningsbeslut,
avdragen A-
      utbetalningar samt belopp som har   skatt,   gjorda
inbetalningar     och
      lämnats för indrivning. Belopp som   utbetalningar samt belopp
som har
      skall betalas in registreras på förfal-lämnats för indrivning.
Belopp som
                          skall betalas in registreras
på förfal-
      2
       Senaste lydelse 199 8: 34 7.

    22


 23


 lodagen. Belopp som skall tillgodo-  lodagen. Belopp som skall tillgodo-

 räknas registreras så snart underlag  räknas registreras så snart underlag

 finns.                 finns.

                     Belopp som har betalats av en

                    företrädare för en juridisk person på

                    grund av en överenskommelse enligt

                    12 kap. 7 c § skall registreras på den

                    juridiska personens skattekonto.

                  11 kap.

                    3
                  1§

  Genom beskattningsbeslut bestäms om den som är sk a tts k y l d ig skall
beta-
 la skatt eller få tillbaka skatt och skattens storlek.

  Som beskattningsbeslut anses också

  1. beslut om betalningsskyldighet enligt 12 kap.,

  2. omprövningsbeslut enligt 21 kap.,

  3. beslut i fråga om återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9.13 §§

 mervärdesskattelagen (1994:200),

  4. beslut om betalningsskyldighet för arvsskatt och gåvoskatt enligt lagen

 (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,

  5. beslut om återbetalning av skatt enligt

  a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

  b) 8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,

  c) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller

  d) 28.30 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

  6. beslut om återbetalning, kom-    6. beslut om återbetalning, kom-

 pensation eller nedsättning enligt 9  pensation eller nedsättning enligt 9

 kap. 2.6 §§, 8 a, 9 eller 9 b § andra kap. 2.6 §§, 8 a, 9 eller 9 b § andra

 stycket eller 10 eller 11 § eller 11  stycket eller 10 eller 11 § eller 11

 kap. 12 § lagen (1994:1776) om skatt  kap. 12 § lagen (1994:1776) om skatt

 på energi.               på energi , och

                     7.  överenskommelse     om
betal-
                    ningsskyldighet enligt 12 kap. 7 c §,

                    om företrädaren har fullföljt en över-

                    enskommelse på överenskommet sätt

                    inom rätt tid.

                  12 kap.
                    4
                  6§

  Om någon i egenskap av företräda-   Om någon i egenskap av företräda-

 re för en juridisk person inte i rätt re för en juridisk person uppsåtligen

 tid har gjort föreskrivet skatteavdrag,eller av grov oaktsamhet inte har

 är företrädaren tillsammans med den  gjort  föreskrivet
skatteavdrag,    är
 juridiska personen skyldig att betala företrädaren tillsammans med den

 belopp som har bestämts enligt 11   juridiska personen skyldig att betala

 kap. 19 § jämte ränta. Om en företrä- belopp   som  har  bestämts
enligt
 dare för en annan juridisk person än  11 kap. 19 § jämte ränta. Om en före-

 ett dödsbo i övrigt har underlåtit att trädare för en annan juridisk person

__________________
 3
 Senaste lydelse 2 0 0 2 : 4 00 .
 4
 Senaste lydelse 2 0 0 1 : 3 28 .

       23

 24

    200 3/ 04 : S kU 5  IBLAGA2R EGERINGENS LAGFÖRSLAG

      betala skatt enligt denna lag eller om än ett dödsbo i övrigt
uppsåtligen
      ett dödsbo har underlåtit att betala  eller av grov oaktsamhet har
underlå-
      annan skatt än sådan arvsskatt som   tit att betala skatt enligt
denna lag
      dödsboet varit skyldigt att förskjuta eller om ett dödsbo
uppsåtligen eller
      enligt 54 § lagen (1941: 416) om    av grov oaktsamhet har
underlåtit att
      arvsskatt och gåvoskatt, är företräda- betala annan skatt än sådan
arvsskatt
      ren tillsammans med den juridiska   som dödsboet varit skyldigt
att för-
      personen skyldig att betala skatten  skjuta enligt 54 § lagen
(1941:416)
      och räntan på den.           om arvsskatt och gåvoskatt,
är före-
                          trädaren tillsammans med den
juri-
                          diska personen skyldig att
betala
                          skatten och räntan på den.
       Första stycket gäller inte, om det   Betalningsskyldighet är,
om inte
      innan skatten skulle ha betalats har  annat följer av tredje
stycket, knuten
      vidtagits sådana åtgärder som krävs  till den tidpunkt vid vilken
skatten
      för att få till stånd en samlad avveck- ursprungligen skulle ha
betalats en-
      ling  av  den  juridiska   personensligt vad som anges i 1 0
och 16 kap.
      skulder med hänsyn till       samtliga
      borgenärers intressen .
       Om företrädaren har lämnat orik-    Vid ändring av ett
beskattningsbe-
      tiga uppgifter som har lett till att denslut som avser mer än en
redovis-
      juridiska   personen   tillgodoräknatsningsperiod avses med
förfallodag
      överskjutande    ingående    mervär-enligt andra stycket den
förfallodag
      desskatt med ett för stort belopp, är som beslutats med
tillämpning av
      företrädaren tillsammans med den    11 kap. 2 § andra stycket.
Beträffan-
      juridiska personen skyldig att betala de slutlig skatt tillämpas
den förfal-
      beloppet och räntan på detta.     lodag som gäller för det
grundläg-
                          gande beslutet om slutlig
skatt enligt
                          16 kap. 6 § första stycket.
       Om det finns särskilda skäl, får
      företrädaren helt eller delvis befrias
      från betalningsskyldighet enligt den-
      na paragraf.
                          6a §
                           Om en företrädare för en
juridisk
                          person uppsåtligen eller
    av grov
                          oaktsamhet har lämnat
oriktiga upp-
                          gifter som har lett till att
den juridis-
                          ka   personen
tillgodoräknats
                          överskjutande
ingående    mervär-
                          desskatt med ett för stort
belopp, är
                          företrädaren tillsammans med
den
                          juridiska personen skyldig
att betala
                          beloppet och räntan på
detta.
                          6b §
                           Om det finns särskilda
skäl, får
                          företrädaren helt eller
delvis befrias
                          från  betalningsskyldighet
enligt       6
                          eller 6 a §.


                   7§
  Talan om att ålägga betalnings-    En ansökan om betalningsskyldig-
 skyldighet enligt 6 § skall föras vid het enligt 6 eller 6 a § skall göras
 allmän domstol. Talan får inte väc-  hos den länsrätt där den juridiska
 kas sedan statens fordran mot den   personen kan föra talan om den
 juridiska personen har preskriberats. g r u n d l ä g g a n d e
skattefordran.
                     Talan   om  betalningsskyldighet
                    enligt första stycket får inte väckas
                    om statens fordran mot den juridiska
                    personen har preskriberats eller om
                    en överenskommelse om betalnings-
                    skyldighet enligt 7 c § har träffats.
                    En överenskommelse som har upp-
                    hört att gälla enligt 7 e § andra
                    stycket utgör dock inte hinder för
                    ansökan   om  betalningsskyldighet
                    enligt 6 eller 6 a §.
                    7a §
                     Vid handläggningen i länsrätt och
                    kammarrätt skall muntlig förhand-
                    ling hållas om företrädaren begär
                    det. Muntlig förhandling behövs dock
                    inte, om det inte finns anledning att
                    anta att betalningsskyldighet kommer
                    att fastställas.
                     Företrädaren skall upplysas om
                    sin rätt att begära muntlig förhand-
                    ling.
                    7b §
                     Mål om betalningsskyldighet en-
                    ligt 6 eller 6 a § skall handläggas
                    skyndsamt.
                    7c §
                     Överenskommelse får träffas om
                    betalningsskyldigheten , om inte detta
                    med hänsyn till företrädarens person-
                    liga förhållanden eller      av
annan
                    anledning framstår som olämpligt
                    från allmän synpunkt. Överenskom-
                    melsen träffas av den eller de myn-
                    digheter som regeringen bestämmer.
                    Om talan om betalningsskyldighet
                    enligt 6 eller 6 a § har väckts vid
                    domstol när överenskommelsen träf-
                    fas, får överenskommelsen verkan
                    först sedan talan i målet återkallats
                    och målet avskrivits.


                          7d §
                           En överenskommelse enligt
7 c §
                          skall innehålla uppgift om
                           1. parternas namn eller
firma samt
                          person-, organisations-
eller annat
                          identifikationsnummer,
                           2. datum för
överenskommelsen,
                           3. den skatteskuld som
överens-
                          kommelsen avser,
                           4. det belopp som
företrädaren
                          skall betala, och
                           5. den tidpunkt eller de
tidpunkter
                          när betalning senast skall
ske.
                          7e §
                           Om en överenskommelse om
be-
                          talningsskyldighet enligt 7
c § full-
                          följs på överenskommet sätt
inom rätt
                          tid, avstår staten från
ytterligare
                          anspråk mot företrädaren
avseende
                          den juridiska personens
skulder som
                          omfattas av
överenskommelsen.
                           Om en företrädare inte har
full-
                          följt en överenskommelse på
över-
                          enskommet sätt inom rätt
tid, upphör
                          den att gälla.
                        12 §
       En företrädare för en juridisk per-  En företrädare för en
juridisk per-
      son som har betalat skatt enligt 6 §, son som har betalat skatt
enligt 6, 6 a
      har rätt att kräva den juridiska perso-eller 7 c § har rätt att
kräva den juri-
      nen på beloppet.            diska personen på beloppet.
       En redare som har betalat skatt enligt 8 § har rätt att kräva
sjömannens
      arbetsgivare på beloppet.
                       18 kap.
                          4a §
                           Om en överenskommelse
enligt
                          12 kap. 7 c § upphör att
gälla, skall
                          belopp som sidobetalaren på
grund
                          av överenskommelsen har
betalat in
                          till Skatteverket föras över
till sidobe-
                          talarens skattekonto. Om
sidobetala-
                          ren inte har    ett
skattekonto, får
                          beloppet betalas ut direkt
till sidobe-
                          talaren.

                  21 kap.
                   3§
  Om en fråga som avses i 1 § har    Om en fråga som avses i 1 § har
 avgjorts av en allmän förvaltnings-  avgjorts av en allmän förvaltnings-
 domstol, får skattemyndigheten inte  domstol, får Skatteverket inte omprö-
 ompröva frågan.            va frågan.
                     Betalningsskyldighet enligt 12 kap.
                    7 c § får inte omprövas.
  Trots bestämmelsen i första stycket får en fråga som har avgjorts av en
 länsrätt eller en kammarrätt genom beslut som fått laga kraft omprövas, om
 beslutet avviker från rättstillämpningen i ett regeringsrättsavgörande som har
 meddelats efter beslutet.
                  22 kap.
                   2§
  Beslut i fråga om
  1. befrielse enligt 5 kap. 11 § från skyldigheten att göra skatteavdrag,
  2. skatterevision enligt 14 kap. 7 §,
  3. anstånd enligt 17 kap. 6 § med inbetalning av skatt, och
  4. föreläggande vid vite enligt 23 kap. 2 §
  får inte överklagas.
                     Beskattningsbeslut enligt 11 kap.
                    1 § andra stycket 7 får inte överkla-
                    gas.
                    14 §
                     Om företrädaren överklagar ett
                    beslut om betalningsskyldighet enligt
                    12 kap. 6 eller 6 a §, skall överkla-
                    gandet ha kommit in inom två måna-
                    der från den dag då företrädaren fick
                    del av beslutet. Om beslutet överkla-
                    gas av det allmänna, skall överkla-
                    gandet  ha  kommit   in  inom
två
                    månader från den dag då beslutet
                    meddelades.
                    15 §
                     Om talan om betalningsskyldighet
                    enligt 12 kap. 6 eller 6 a § har väckts
                    mot en företrädare för en juridisk
                    person, skall vad som sägs i detta
                    kapitel om skattskyldig och klagande
                    även gälla företrädaren.
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
  2. Om betalningsskyldigheten avser en sådan punktskatt som den upphäv-
 da lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter fortfarande
 skall tillämpas på skall
  a) hänvisningen i 5 kap. 17 § i den upphävda lagen till skattebetalningsla-
 gen även gälla 12 kap. 6 b och 7 a.7 e §§, 21 kap. 3 § andra stycket samt
 22 kap. 2, 14 och 15 §§ samma lag, och

       b) vad som sägs om sk atts k y l d ig i 8 kap. i den upphävda
lagen även gälla
      för företrädaren.
       3. Om talan om att ålägga en företrädare för en juridisk person
betalnings-
      skyldighet enligt 12 kap. 6 § har väckts vid allmän domstol före
ikraftträdan-
      det, gäller de äldre föreskrifterna i 1 kap. 4 § utom såvitt avser
utbytet av
      ordet skattemyndigheten mot ordet Skatteverket, 11 kap. 1 §, 12
kap. 7 och
      12 §§, 21 kap. 3 § utom såvitt avser utbytet av ordet
skattemyndigheten mot
      ordet Skatteverket samt 22 kap. 2 § samt de nya föreskrifterna i 12
kap. 6.
      6 b §§. Hänvisningen i 12 kap. 7 och 12 §§ till 6 § skall då i
stället avse de
      nya föreskrifterna i 12 kap. 6.6 b §§. Om talan gäller en sådan
punktskatt
      som den upphävda lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsav-
      gifter fortfarande skall tillämpas på, skall hänvisningen i 5 kap.
17 § i den
      upphävda lagen till 12 kap. 6 § skattebetalningslagen i stället
avse de nya
      föreskrifterna i 12 kap. 6 och 6 b §§ samma lag.
 2. Förslag till lag om ändring i taxeringslagen
 (1990:324)
  Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) samt rubri-
 ken närmast före 6 kap. 1 § skall ha följande lydelse.
 Nuvarande lydelse              Föreslagen lydelse

                  6 kap.
 Överklagande av skattemyndighe-    Överklagande av Skatteverkets beslut
 tens beslut
                   1§
  En skattemyndighets taxeringsbe-    Skatteverkets taxeringsbeslut i e n
 slut i e n fråga som kan ha betydelse fråga som kan ha betydelse för be-
 för beskattningen eller annat ekono-  skattningen eller annat ekonomiskt
 miskt mellanhavande med det all-    mellanhavande med det allmänna får
 männa får överklagas hos länsrätten  överklagas hos länsrätten
av den
 av den skattskyldige, Riksskattever-  skattskyldige, det allmänna ombudet
 ket och, i fråga om beslut om taxe-  hos Skatteverket och, i fråga om be-
 ring  till  kommunal   inkomstskatt,slut om  taxering   till
kommunal
 kommunen.               inkomstskatt, kommunen.
                     Om det är den skattskyldige som
                    överklagar, skall Skatteverket vara
                    den  skattskyldiges    motpart
sedan
                    handlingarna i målet överlämnats till
                    länsrätten. Om även det allmänna
                    ombudet hos Skatteverket överklagar,
                    tillämpas dock bestämmelserna i 2 §
                    lagen (2003:000) om allmänt ombud
                    hos Skatteverket. Vad som nu sagts
                    gäller också om en kommun överkla-
                    gar ett beslut om taxering till kom-
                    munal inkomstskatt.
  Den s k att s k y l d ig e får också överklaga beslut att avvisa en begäran
om
 omprövning av taxeringsbeslut.
                     Skatteverkets beslut enligt första
                    eller andra stycket överklagas hos
                    den länsrätt som är behörig att pröva
                    ett överklagande enligt 22 kap. 1 a.
                    1 c §§ skattebetalningslagen (1997:
                    483).
                     Om talan om betalningsskyldighet
                    enligt 12 kap. 6 eller 6 a § skattebe-
                    talningslagen    har  väckts
genom
                    ansökan mot en företrädare för en
                    juridisk person, har företrädaren rätt
                    att föra talan beträffande den skatte-
                    fordran som betalningsskyldigheten


                          grundas på. Talan förs på
det sätt
                          som föreskrivs för den
juridiska per-
                          sonen.
       1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
       2. Om talan om att ålägga en företrädare för en juridisk person
betalnings-
      skyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har
väckts vid
      allmän domstol före ikraftträdandet, gäller äldre föreskrifter.
       3. Äldre föreskrifter i 6 kap. 1 § första stycket gäller
fortfarande för över-
      klagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som
där sägs
      om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet
hos Skatte-
      verket.

 3. Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om

 ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt,

 m.m.

  Härigenom föreskrivs att 1 och 10 §§ lagen (1989:479) om ersättning för

 kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. skall ha följande lydelse.

 Nuvarande lydelse              Föreslagen lydelse

                    5
                  1§

  Denna   lag gäller ersättning av   Denna lag gäller ersättning av

 allmänna medel för en skattskyldigs  allmänna medel för en skattskyldigs

 kostnader hos domstolar och andra   kostnader hos domstolar och andra

 myndigheter i ärenden och mål om    myndigheter i ärenden och mål om

 skatter, tullar och avgifter samt taxe-skatter, tullar och avgifter samt taxe-

 ring av fastighet. Lagen tillämpas   ring av fastighet. Lagen tillämpas

 även i mål enligt lagen (1978:880)   även i mål enligt lagen (1978:880)

 om  betalningssäkring     för  skatter,ombetalningssäkring   för
skatter,
 tullar och avgifter. I ärenden om för- tullar och avgifter samt i mål enligt

 handsbesked enligt lagen (1998:189)  12 kap. 6 eller 6 a § skattebetalnings-

 om förhandsbesked i skattefrågor är  lagen  (1997:483). I ärenden   om

 denna lag dock tillämplig endast om  förhandsbesked enligt lagen (1998:

 Riksskatteverket ansökt   om  för-189) om förhandsbesked i skattefrå-

 handsbesked.              gor är denna lag dock tillämplig

                    endast om det allmänna ombudet hos

                    Skatteverket ansökt om förhandsbe-

                    sked.

  Med avgifter avses i denna lag sådana avgifter som omfattas av lagen om

 betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Med s k att s k y ld ig
avses den
 vars skyldighet att betala skatt, tull eller avgift har varit föremål för
prövning,
 liksom den som är ägare till fastighet eller som enligt 1 kap. 5 § fastighets-

 taxeringslagen (1979:1152) skall anses som ägare.

                    6
                  10 §

  Skatterättsnämndens beslut över-    Skatterättsnämndens beslut över-

 klagas hos Regeringsrätten. En annan  klagas hos Regeringsrätten. Skatte-

 myndighets beslut överklagas hos    verkets beslut överklagas hos den

 den länsrätt inom vars domkrets be-  länsrätt som är behörig att pröva ett

 slutet har fattats.          överklagande enligt 22 kap. 1 a.

                    1 d §§ skattebetalningslagen (1997:

                    483). En annan myndighets beslut

                    överklagas hos den länsrätt inom vars

                    domkrets beslutet har fattats.

_______________________
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

 5
 Senaste lydelse 1 9 9 8 : 1 92 .
 6
 Senaste lydelse 1 9 9 8 : 1 92 .

       2. Om talan om att ålägga en företrädare för en juridisk person
betalnings-
      skyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har
väckts vid
      allmän domstol före ikraftträdandet, gäller äldre föreskrifter i 1
§.
       3. Äldre föreskrifter i 10 § gäller fortfarande för överklagande
av beslut
      som har meddelats före ikraftträdandet.

 4. Förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281)
  Härigenom föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)
  dels att 5 kap. 24 § skall ha följande lydelse,
  dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 23 §, av följande
 lydelse.
 Nuvarande lydelse              Föreslagen lydelse
                  5 kap.
                  24 §
  I fråga om betalningsskyldighet    I fråga om betalningsskyldighet
 för företrädare för en gäldenär som är för företrädare för en gäldenär som är
 juridisk person och som inte har beta- juridisk person och som inte har beta-
 lat in tull i rätt tid och på rätt sättlat in tull i rätt tid och på rätt sätt
 gäller 12 kap. 6 § första, andra och  gäller 12 kap. 6, 6 b, 7.7 e §§, 12 §
 fjärde   styckena,   172 §§,  förstaförsta stycket och 13 §, 21 kap. 3 §
 stycket och 13 § skattebetalningsla-  andra stycket samt 22 kap. 2 och
 gen (1997:483).            14 §§ skattebetalningslagen
(1997:
                    483).
  Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap.
 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende tull enligt
 denna lag.
  Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske enligt
 23 §.
                  9 kap.
                    23 §
                     Om talan om betalningsskyldighet
                    enligt 12 kap. 6 § skattebetalningsla-
                    gen (1997:483) har väckts genom
                    ansökan mot en företrädare för en
                    juridisk person, skall vad som sägs i
                    detta kapitel om skattskyldig, kla-
                    gande, enskild, part eller motpart
                    även gälla företrädaren.
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
  2. Om talan om att ålägga en företrädare för en juridisk person betalnings-
 skyldighet enligt 5 kap. 24 § har väckts vid allmän domstol före ikraftträdan-
 det, gäller de äldre föreskrifterna. Hänvisningen i 5 kap. 24 § till 12 kap. 6
§
 första, andra och fjärde styckena skattebetalningslagen (1997:483) skall då i
 stället avse 12 kap. 6 och 6 b §§ samma lag.

      5. Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om
      självdeklarationer och kontr o ll uppg ift e r
       Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 § lagen (2001:1227) om
självdeklara-
      tioner och kontrolluppgifter skall ha följande lydelse.
      Nuvarande lydelse              Föreslagen lydelse
                       12 kap.
                        1§
       Kontrolluppgift skall lämnas om    Kontrolluppgift skall
lämnas om
      direkta och indirekta betalningar till direkta och indirekta
betalningar som
      och från utlandet som överstiger    överstiger 150 000 kronor
eller utgör
      100 000 kronor eller utgör delbetal-  delbetalningar av en summa
som
      ningar av en summa som överstiger   överstiger 150 000 kronor ,
o m betal-
      100 000 kronor.            ningarna görs
                           1. till utlandet från en
obegränsat
                          skattskyldig,
                           2. från utlandet till en
obegränsat
                          skattskyldig, eller
                           3. inom landet mellan en
obegrän-
                          sat och en begränsat
skattskyldig.
       Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska och juridiska personer
av den som
      har förmedlat betalningen.
       I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om
       1. betalningens belopp,
       2. vad betalningen avser,
       3. vilket land som betalningen gjorts till eller kommer från, och
       4. vid betalning till utlandet, betalningsmottagarens namn.
       Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första
       gången vid 2004 års taxering.      
Till toppen