Företag, kapital och fastighet

Betänkande 2018/19:SkU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
13 mars 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om företagande, kapital och fastigheter (SkU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om företagande, kapital och fastigheter. Anledningen är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i frågorna eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag, beskattning vid generationsskifte och skogskonton.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 61

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-03-05
Trycklov: 2019-03-07
Reservationer: 22
Betänkande 2018/19:SkU11

Alla beredningar i utskottet

2019-02-05

Nej till motioner om företagande, kapital och fastigheter (SkU11)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om företagande, kapital och fastigheter. Anledningen är bland annat att riksdagen redan har tagit ställning i frågorna eller att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag, beskattning vid generationsskifte och skogskonton.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:SkU11, Företag, kapital och fastighet

Debatt om förslag 2018/19:SkU11

Webb-tv: Företag, kapital och fastighet

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 19 Sofia Westergren (M)

Herr talman! Vi ska nu debattera betänkande SkU11 Företag, kapital och fastighet.

Höjda och miljö-differentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Det svenska näringslivet och våra företag är grunden till all vår välfärd. Det är med ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som nya jobb kan växa till och generera skatteintäkter som stärker vår gemensamma välfärd. Företag ska uppskattas mer än beskattas. Tyvärr är Sverige på väg åt fel håll - vi tillhör numera bottenligan i EU vad gäller tillväxt per capita. Samtidigt har Sverige ett av världens högsta skattetryck. I ett läge som det Sverige nu befinner sig i, med risk för att bolag flyttar utomlands, måste vi sätta företagens villkor och utmaningar på agendan.

Här tänker jag särskilt på fåmansföretagen och familjeföretagen. Entreprenörerna spelar stor roll i ekonomin; där skapas en betydande del av de nya jobben. Fyra av fem jobb finns hos de mindre företagen. Regeringen verkar inte ta hänsyn till företagarnas alltmer pressade situation. Skattebördan på jobb och företagande växte kraftigt under den föregående mandatperioden, och mycket talar för att regeringen har som ambition att fortsätta belasta företagen och vanligt folk med ytterligare skattepålagor under den innevarande mandatperioden.

Regeringen fortsätter att skapa stor oro bland företagare. Hot om förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt, höjda drivmedelsskatter med mera riskerar att driva företag utomlands och minskar viljan att investera. Att höja skatten är skadligt för både företagsklimatet och jobbtillväxten.

Utan plan och färdriktning ska nu regeringen verkställa januariöverenskommelsen med en mängd förslag som de själva inte ens tror på. Det är ingen solid grund för ett bättre och mer hållbart företagsklimat.

Mycket talar för ytterligare skattehöjningar under kommande år med den rödgröna regeringen. Just skattehöjningar råkar ju vara Socialdemokraternas och Miljöpartiets paradgren.

Herr talman! Jag är uppvuxen i ett familjeföretag och har drivit några företag. Jag har levt med de höga svenska företagsskatterna och de omfattande regelbördorna och vet vad de betyder i praktiken. Regelkrångel, höga skatter och stor byråkrati är en enorm belastning för företagen i dag. Att skattemyndigheten har tolkningsföreträde är samtidigt en rättsosäkerhet som jag gärna pratar mer om i ett annat anförande.

Sveriges företag står inför en omfattande generationsväxling. För ett familjeföretag innebär en överlåtelse inom familjen ofta en betydligt högre skatt än om bolaget säljs externt. Detta motverkar den långsiktighet som familjeföretagande innebär.

Företag, kapital och fastighet

För att främja långsiktigt företagande bör generationsväxlingar underlättas. Detta är människor som tar stora risker och som bär jobbet och ansvaret för ett företag med sig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Familjeföretag är ofta uppbyggda under lång tid, med engagemang från många familjemedlemmar med djupgående kunskap om företagets organisation, funktion och syften. När det är dags för den äldre generationen att lämna över företaget till den yngre är det inte rimligt att detta ska innebära mycket hårdare beskattning än om samma företag säljs externt.

För oss moderater är det uppenbart att vi måste förenkla generationsväxlingar. Vi kommer att arbeta för en likvärdig beskattning oavsett om försäljningen av företaget sker till närstående eller till en extern part.

Herr talman! Vi ser därför fram emot att en mer likvärdig beskattning - oavsett om försäljningen av företaget sker familjeinternt eller om företaget säljs till en extern part - införs av regeringen som en följd av den moderata och kristdemokratiska budget som riksdagen har beslutat om.

Jag yrkar bifall till reservation 7. Tack till er som har lyssnat!

(Applåder)


Anf. 20 Bo Broman (SD)

Herr talman! Givetvis ställer vi sverigedemokrater oss bakom samtliga våra reservationer, men för att vinna tid vid voteringen yrkar jag bifall endast till reservationerna 2 och 8.

Sverige är vårt gemensamma land - ett vackert land med en mångfald av kapitalägare, resursfyllda fastigheter och vackra byggnader som bär på vårt rika kulturarv och inte minst växande framgångsrika företag. Det är en flora av ägda investeringar och en park av tillgångar som gynnat oss som land, både under perioder av tillväxt och i mindre goda tider.

Men det finns alltid utrymme att förbättra villkoren för allt detta. Fundamentalt för alla investeringar, oavsett om de är i fastigheter, företag eller andra tillgångar, är att någon människa en gång har börjat som småsparare och med tiden har kunnat ta det där första steget till att satsa på ett investeringsprojekt. Sverigedemokraterna vill därför värna småspararnas förutsättningar.

Herr talman! Investeringssparkontot, ISK, lanserades för några år sedan och har blivit en mycket populär sparform för vanliga hushåll, inte minst mot bakgrund av att dess schablonbeskattningsmodell eliminerade det krångel som många småsparare upplevt i deklarationstider.

Men tyvärr blev även investeringssparkontot för några år sedan föremål för höjd beskattning genom tillagda fasta räntesatser som en del av beräkningen av schablonintäkten. Sverigedemokraterna motsätter sig detta och vill återgå till ursprungsmodellen för beräkning av avkastningsskatten.

Herr talman! Sverige växer, och många av våra småföretag har goda utsikter för tillväxt. Men det finns fortfarande hinder kvar som vi politiker kan undanröja.

Vi här i kammaren kan ge de växande företagen rätt verktyg och ta bort onödiga flaskhalsar. Detta gäller personal i allmänhet, men minst lika viktigt är att öppna upp på kapitalägarsidan. Vi vill därför se att investeraravdraget utvecklas till att även inkludera juridiska personer. Vi vill även se över nivån på investeraravdraget.

Avdrag har alltid varit ett verktyg för att skapa incitament; det är beprövat på många områden. Inte minst privata hushålls möjligheter till avdrag har dragit ekonomiska transaktioner till sig. Det är viktigt att se att företag som går i tankar på att göra investeringar förmodligen skulle öka sin benägenhet att också genomföra dem ifall de fick göra avdrag för sina investeringar. Därför är det så viktigt att vi går vidare med förslaget om att utöka investeraravdragets villkor till att även gälla för företag och inte enbart för privatpersoner.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Företag, kapital och fastighet

Herr talman! Mer än hälften av Sveriges totala landyta är täckt av skog. Det gör Sverige till ett av de skogrikaste länderna i världen om man dessutom tar hänsyn till vår folkmängd. Skogen har haft en viktig betydelse för sysselsättning och som näring men även kulturellt. Den har länge varit en central råvara för uppförande av vackra byggnader runt om i vårt land - en del av vårt svenska kulturarv.

Svenska skogsbrukare har under lång tid fört sin skog vidare till nästa generation som ett led i att avverkningen ibland går över generationsgränserna. Det är därför naturligt att också de ekonomiska förutsättningarna är anpassade till denna verklighet.

Att den svenska skattelagstiftningen innehåller särskilda regler för uppskjuten beskattning vid skogsavverkning är således fullt naturligt och logiskt ur ett geografiskt och historiskt perspektiv. Ibland har det dock från vänsterhåll förts diskussioner om skogskontots bevarande där man lyft frågan om ett avskaffande.

Det är vår bestämda uppfattning att skogskontot självklart inte ska tas bort - som den statliga Skatteförenklingsutredningen föreslår - utan måste fortsätta att finnas kvar.

Herr talman! I Sverige har vi i dag en del olika villkor för energiproduktion jämfört med industriproduktion. Ökad likhet i skatteunderlag som har liknande funktion sänder signaler om ett mer ärligt, transparent och effektivt skattesystem. Att subventionera vindkraften med en lägre fastighetsskatt anser vi snedvrider konkurrensen. Den bör därför justeras till samma nivåer som för de fastigheter som används för övrig energiproduktion.

Herr talman! De senaste årens kraftiga befolkningsökning har bidragit till en stor efterfrågan på bostäder samtidigt som förutsättningarna för att bygga nytt och öka utbudet i de större tätorterna har varit högst begränsade av såväl fysiska som juridiska, ekonomiska och politiska skäl.

Detta har satt ett tryck på bostadssituationen i samtliga Sveriges kommuner. Ibland har man tvingats att riva gamla, vackra byggnader för att få fram mark att bygga på. Vi undrar därför om det inte är dags att utreda beskattningen av obebyggd tomtmark, då det tenderar att vara så att vissa aktörer köper upp och håller fast vid obebyggd mark.

Herr talman! Jag vill avsluta med att säga ett par ord om tonnageskatten. I ett globalt perspektiv kan vi se hur de stora rederierna har fått ta allt större plats, både på grund av de skalfördelar de har och som följd av de många handelsavtal som slutits de senare decennierna. Konkurrensen för de små fartygen är därför redan påtaglig, och detta är såklart en naturlig del av verkligheten. Vi anser att det är rimligt att fler fartyg får ta del av möjligheten att tillämpa den schablonmässiga tonnageskatten.


Anf. 21 Per Åsling (C)

Herr talman! Skattepolitikens största förtjänster och risker ligger på en övergripande nivå i det långa perspektivet. I grunden handlar det om långsiktiga förutsättningar för människor att driva företag och att växla upp sitt företagande och om att stärka den svenska konkurrenskraften.

Utan företag som anställer kan vi inte heller få in de skattemedel vi behöver för att stärka vår välfärd. Skatter är styrmedel som påverkar beteenden. De utgör därför en signal som är viktig att ta fasta på - en signal om vart skattepolitiken är på väg som är minst lika viktig som de skatter som det görs förändringar i här och nu.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Företag, kapital och fastighet

Herr talman! Det är viktigt att skatter utformas så att svenska företags konkurrenskraft stärks och att Skatteverket tar in de skatter som riksdagen har beslutat. Skatterna måste utformas så att människor vågar ta risker och starta företag. Skatter ska medverka till tillväxt och utveckling i hela landet och underlätta jobbskapande. Det är därför viktigt att de är rättssäkra och långsiktiga. Trösklarna till småskaligt företagande måste sänkas genom regelförenklingar och lägre skatter. Centerpartiet driver på för en skyndsam översyn av beskattningen av just företag.

Herr talman! Regelkrångel är tyvärr en fråga som hela tiden kommer upp i denna kammare. Behovet av att modernisera, förenkla och förbättra skatteregelverket är uppenbart. Särskilt mindre företag och ideella föreningar, till exempel idrottsföreningar, drabbas proportionellt hårdare när det gäller administration, eftersom de sällan eller aldrig har tillgång till ekonomiavdelningar som arbetar med skatterådgivning och administration.

Herr talman! Skattesystemet på en övergripande nivå liksom enskilda skatter har ett stort behov av förändring. Den senaste stora skattereformen ligger snart 30 år bakom oss, och samhället precis som företagen ser helt annorlunda ut i dag.

Låt mig ta ett exempel på behovet av modernisering.

Professionella ombud, bland annat sådana som erbjuder sina tjänster via digitala plattformar, måste hanteras som andra företag. Det har dock framkommit att kontrollen av beskattningen av tjänsterna är relativt summarisk, vilket är fallet på många digitala plattformar. Detta exempel illustrerar hur skattelagstiftningen och tillämpningen av denna inte heller följt med sin tid. Beskattningen av plattformstjänster är i stort behov av uppdatering, och det bör även utredas hur beskattningen av digitala plattformsbaserade tjänster kan förenklas. Vi vill därför att möjligheten att införa en enkel och likformig schablonbeskattning av alla enklare tjänster som utförs på digitala plattformar upp till ett visst takbelopp ska utredas.

Herr talman! I samma omfattning som skattelagstiftningen måste moderniseras måste enskilda insatser riktas mot skatteregler som får oönskade konsekvenser. Jag vill ta ett exempel, nämligen beskattningen av ledamöter som får ersättning för styrelseuppdrag.

I juni 2017 fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att inkomst för styrelseuppdrag som faktureras genom aktiebolag är att betrakta som inkomst av tjänst för den som innehar styrelseuppdraget i stället för, som tidigare, inkomst av näringsverksamhet. Den här domen skapar stor oro, vilket drabbar i första hand mindre företag som är i stort behov av externa styrelseledamöter. Dessutom är det enligt näringslivets representanter och företrädare allt svårare att få styrelseledamöter att ta uppdrag i dessa bolag, vilket hämmar tillväxt och utveckling i våra företag. Därför föreslår vi från Centerpartiets sida att skattelagstiftningen ska ses över så att styrelseuppdrag som faktureras genom aktiebolag betraktas som näringsverksamhet och inte inkomst av tjänst för den som utför styrelseuppdraget.

Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till centerreservationerna nr 3 och 11.


Anf. 22 Tony Haddou (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Företag, kapital och fastighet

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation 17 i betänkandet under Boendebeskattning.

Herr talman! Sverige behöver en ny bostadspolitik som kan möta de utmaningar vi står inför. I dag råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommer. Bristen på bostäder begränsar människors frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Det saknas framför allt hyresrätter med rimliga hyror, något som marknaden inte klarar av att bygga på egen hand. Bostadsbristen byggs bort med en politik för ökat bostadsbyggande med fokus på miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. För det krävs att staten tar ett större ansvar för finansieringen och att kommunerna tar ett större ansvar för bostadsförsörjningen för alla oavsett inkomst.

En av flera åtgärder som bör utredas är att införa skattefria underhållsfonder. Enligt nuvarande regler kan småhusägare och bostadsrättsföreningar göra avsättningar för framtida underhåll utan skattekonsekvenser, medan avsättningar för framtida underhåll i hyresfastigheter beskattas med 22 procent. Det försvårar möjligheterna till underhåll i hyresfastigheter och är ett av flera exempel på att hyresbostäder är skattemässigt missgynnade jämfört med ägda bostäder.

Hyresgästföreningen har länge krävt rättvisa villkor mellan ägt och hyrt boende. De har därför bland annat föreslagit så kallade skattefria underhållsfonder för att säkerställa resurser för periodiskt underhåll och upprustning av hyresbostäder. Vänsterpartiet delar Hyresgästföreningens uppfattning. Regeringen bör tillsätta en utredning om hur skattefria underhållsfonder kan användas. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Herr talman! En annan åtgärd berör fastighetsskatten. Förra veckan presenterade SVT sin granskning av vad som hänt efter slopandet av fastighetsskatten, som bygger på de tio åren efter att reformen genomfördes. Resultatet har blivit att landsbygden betalar för skattesänkningar i storstäderna. I en majoritet av landets kommuner betalar husägare mer i fastighetsavgift i dag än vad de gjorde innan skatten togs bort. Men i kommuner som Danderyd och Lidingö betalar man fortfarande bara hälften så mycket som tidigare. I Kiruna och Gällivare däremot betalar husägare 60-70 procent mer i dag än vad de gjorde för tio år sedan.

Den samlade högern presenterade slopad fastighetsskatt som att alla husägare skulle få minskade kostnader. Nu visar granskningen utfallet, att kostnaden för landets husägare har ökat.

Som kompensation för skattebortfallet infördes en kommunal fastighetsavgift med ett maxtak. Men de senaste åren har avgifterna skjutit i höjden så pass mycket att husägarna i 160 av landets kommuner betalar mer i fastighetsavgift än vad man gjorde tidigare i skatt. Och klyftorna ökar ju rejält mellan de områden som har gynnats och de som har missgynnats. Men så jobbar ju uppenbarligen den samlade högern: mer pengar till Danderyd, Lidingö och Vellinge och mindre till Gällivare och Arjeplog.

Jag inledde med att Sverige behöver en ny bostadspolitik, och den behöver komma från vänster så att de rika faktiskt tar ett större ansvar och betalar för sig.


Anf. 23 Hampus Hagman (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Företag, kapital och fastighet

Herr talman! Syftet med Kristdemokraternas ekonomiska politik och skattepolitik är att den ska bygga ett samhälle där varje människas förmåga tillvaratas och där alla människor ges förutsättningar att växa, samtidigt som vi gemensamt skapar trygghet och sammanhållning i samhället.

Politiken måste leda till att fler kommer i arbete, inte minst genom att vi underlättar för alla dem som skapar jobben. Det är företagande och jobb som skapar de skatteintäkter som används i vården, i skolan, i äldreomsorgen och för att finansiera fler poliser. När vi underlättar för fler jobb möjliggör vi också större skatteintäkter.

Det är välfungerande och välmående företag som skapar jobb. Därför måste politiken på alla nivåer i samhället förenkla och möjliggöra företagande, och skattesystemen är ju en viktig del i detta. Skatter och regelverk måste utformas så att det blir attraktivt och så enkelt som möjligt att starta och driva företag.

Herr talman! Det betänkande vi nu debatterar behandlar företags, kapital- och fastighetsbeskattning. På det senare området, fastigheter, finns det risk att det händer grejer under den kommande mandatperioden med tanke på den överenskommelse som finns mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Jag säger risk, för då och då lyfts idén upp om att återinföra fastighetsskatten. Fastighetskatten drev människor från hus och hem, och att återinföra den fastighetsskatt som vi hade före alliansregeringen 2006 är helt uteslutet för Kristdemokraterna.

Liberalerna har tydligt sagt, inte minst i partiledardebatten för några veckor sedan, att någon ny fastighetsskatt inte är aktuell. Det är bra, och vi kristdemokrater förväntar oss att det beskedet gäller även framöver.

Det finns dock mycket som behöver göras på bostadsmarknaden. De kraftigt stigande bostadspriserna och villkoren som finns vid köp har ökat kraven på en stor kontantinsats. Det innebär också att tröskeln in till bostadsmarknaden har höjts. Tillsammans med ett bristande utbud av hyresrätter leder detta till att allt fler riskerar att stå utan eget boende.

Detta är förstås något som är negativt i sig, men det påverkar också samhället negativt. När färre människor hittar någonstans att bo, framför allt i våra stora städer, kan det dämpa den svenska tillväxten. Företag lyfter ofta upp just bristen på bostäder som det riktigt stora hindret för att växa.

Det krävs förstås många olika typer av åtgärder för att komma till rätta med bostadsbristen, och det är en diskussion som givetvis förtjänar sina egna debatter. Men en åtgärd som är en del av lösningen är att underlätta sparande.

Det finns flera modeller för hur ett bosparande skulle kunna se ut, och det norska systemet borde kunna stå som förebild för oss. I detta system är insättningar avdragsgilla upp till en viss summa, och pengarna finns på ett räntekonto under spartiden.

En nackdel med de bosparsystem som har funnits i Sverige är att pengarna har satts in på ett vanligt räntekonto. Med dagens låga räntor blir avkastningen på pengarna låg, och i takt med att ekonomin växer går spararen miste om tillväxt på pengarna.

Kristdemokraterna vill därför utreda en alternativ modell för bosparande som kan funka inom systemet för investeringssparkonto. Insättningarna ska vara avdragsgilla och göras i företrädesvis fonder. Bosparandet ska kunna ske i åldern 18-34 år och vara avdragsgillt upp till en fjärdedels prisbasbelopp, vilket innebär cirka 11 200 kr per år i sparande. En person skulle därmed kunna göra avdragsgilla insättningar på drygt 180 000 kr i bosparsystemet. Skulle det avdragsgilla sparandet sedan användas till andra inköp än bostadsköp måste en retroaktiv beskattning ske.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Företag, kapital och fastighet

Vi föreslår alltså att en modell för bosparande inom systemet för investeringssparkonto utreds.

Herr talman! Jag står givetvis bakom alla våra reservationer i betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 5.


Anf. 24 Patrik Lundqvist (S)

Herr talman! Jag ska börja med att tala om en viktig framtidsfråga, jämlikhet. Sedan 90-talet har världen gått mot mer och mer ojämlikhet både globalt och inom enskilda länder. Liberaliseringar av kontrollsystem och generösa skattesänkningar på kapital, fastigheter och företag ligger till stor del bakom denna utveckling - alltså sådant vi talar om nu.

Under en tid har jämlikhet varit en växande fråga både internationellt och här i Sverige. OECD, Världsbanken och IMF har insett allvaret i att ett fåtal får alltmer och äger alltmer av det som produceras i världen.

Sverige är inget undantag, och olika regeringar har varit med på denna resa. Trycket både i allmän opinion och från starka lobbygrupper med kapitalet som finansiär har stundvis och om vartannat varit väldigt hårt i denna riktning. Många är de som har försökt att stå emot och bromsat, men tidsandan, eller vad vi vill kalla det, har varit för stark. Det har gått att justera utvecklingen men inte styra den i en annan riktning. Åtminstone har ingen hittills lyckats med det.

Därför är jag nu glad att vi i januariavtalet har slagit fast att vi ska utjämna dagens växande ekonomiska klyftor. Jag ser detta som en av våra viktigaste framtidsfrågor. Rättvisa mellan dem som har mycket och dem som har mindre och ett samhälle byggt på jämlikhet och som håller ihop är målet.

Vi ser ökade konflikter runt om i världen just på grund av att ojämlikheten har setts som ett icke-problem under alltför lång tid. Många har dragit lans för att det skulle vara rätt att vissa tjänar 60-70 gånger mer än andra och att lösningen på arbetslösheten är att folk tar sig i kragen och skärper sig - varpå stödet från samhället reducerats till neddragna och strypta ersättningar och möjligen en nonsenssyssla som fas 3 för att motivera folk att ta sig därifrån.

Skillnader kommer vi givetvis alltid att ha, men någonstans blir de för stora och sliter samhället itu och skadar oss allihop.

Det är givetvis bra att uppskatta företagare; det gör jag också. Men majoriteten av dem som jobbar och bygger vårt samhälle är inte egenföretagare, och dessa förtjänar också en enorm uppskattning.

Vi har sett denna utveckling förut, när människor blir allt fattigare och får det svårare. Nu nosar vi på det igen, men vi behöver inte pröva det på allvar den här gången.

Klassamhällets fula tryne visar sig i Frankrike där gula västarna slåss mot skattesänkningar för de rikaste samtidigt som vanligt folk får dras med ökade skatter och nedskärningar i det offentliga medan inkomsterna inte ökar. I USA växer kraven på en ökad och bättre fördelning av det gemensamma. Inte minst syns det i striden om sjukvård och utbildning. Grunden är densamma som i Frankrike och i Sverige - även om vi kanske har stått emot mer än andra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Företag, kapital och fastighet

Samhällskontraktet knakar alltså i fogarna rätt rejält runt om i västvärlden, till stor del för att fokus alltför länge varit på att minska det gemensamma och sänka skatter.

För att motverka denna utveckling måste vi utjämna skillnaderna och återupprätta tilltron till att Sverige är till för alla, inte bara några få. Det kan vi inte åstadkomma genom sänkta skatter och ytterligare en uppsjö med avdrag. Skattesystemet måste både vara rättvist och ge förutsättningar för en jämn och likvärdig bas för medborgarna så att alla kan skapa det liv de vill ha.

Detta innebär alltså att undantagen måste minska och att olika branscher måste få mer likvärdiga förutsättningar men också att olika värden och inkomster beskattas mer rättvist än i dag.

Med det som bakgrund yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga motioner.

Partierna i januariöverenskommelsen kommer framöver att se över hela skattesystemet. I detta ingår utjämning av skillnader men också mycket annat, såsom att skattesystemet ska bidra till att stärka svensk konkurrenskraft, begränsa hushållens skuldsättning, förbättra bostadsmarknaden, begränsa undantag i skattesystemet och säkra välfärdens finansiering. Det ska bli ett nöje att återkomma till dessa frågor när det arbetet kommer igång.

(Applåder)


Anf. 25 Joar Forssell (L)

Herr talman! Jag tackar för en rolig och givande debatt.

Låt mig först säga en sak med anledning av Socialdemokraternas anförande. Även om jag i dag kommer att tala om varför jag tycker att företag ska få enklare regler och lägre skatt betyder det inte att jag inte tycker att personer som jobbar och inte är företagare också ska få enklare regler och lägre skatt.

Socialdemokraterna sa i det föregående anförandet att man också skulle visa uppskattning för dem som arbetar. Jag vill såklart att alla människor, oavsett om det är en företagsam människa som företagar eller en företagsam människa som arbetar, ska få sänkt skatt.

Ett perspektiv som har tappats bort lite i debatten här i dag är att det faktiskt är rätt att sänka skatten. Det pratas ofta i denna kammare om hur viktigt det är för svenskt välstånd och för att vi ska kunna finansiera välfärd att ha en låg företagsbeskattning och att det är enkelt att skapa värde genom företagande. Det är sant, men det huvudsakliga ingångsvärdet måste alltid vara att den som genom hårt arbete, genom företagande och genom att skapa ett värde åt andra som själva frivilligt har gett den företagsamma människan sina pengar faktiskt måste få behålla mer av sina egna pengar själv, därför att det är rätt och därför att det är den personens egna surt förvärvade slantar.

Herr talman! Med detta sagt är det också riktigt att den välfärd vi har i Sverige är omöjlig om man inte först har ett välstånd. Det går inte att ha välfärd om man inte har ett välstånd att fördela, och välstånd skapas när företagsamma människor skapar värde för andra, sliter och investerar egen kunskap, eget kapital, egen arbetskraft och egen ansträngning i att skapa värde för andra. Det är detta som är företagande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Företag, kapital och fastighet

Välstånd skapas när nya entreprenörer vågar testa en innovativ idé och välter omkull det gamla, föråldrade företaget som inte längre klarar sig på marknaden därför att det inte levererar något som kunderna vill ha, vilket brukar kallas kreativ förstörelse. Detta måste skattesystemet också möjliggöra i större utsträckning, så att vi får en mer dynamisk ekonomi som växer när företagsamma människor anstränger sig och vågar utmana gamla företag.

Det finns ett perspektiv som jag tycker är otroligt viktigt i denna debatt, och det är att det är alldeles för svårt att bli rik i Sverige. Det är alldeles för svårt att komma från ingenting, från en tuff bakgrund, och bli rik här. Hemma i Tensta där jag bor pratade jag med en person som jobbar med att hjälpa personer att starta små företag eller mikroföretag. Denna person sa till mig att det vanligaste företag som startas ute hos oss i Järva, som är en utsatt förort med stor arbetslöshet och stora sociala problem och där det verkligen behövs fler företag och mer entreprenörskap, drivs av en kvinna med invandrarbakgrund, som ofta inte har jobbat tidigare sitt liv, som ofta saknar utbildning och som helt enkelt inte har varit en del av den svenska arbetsmarknaden utan varit isolerad innan hon fick chansen att starta ett företag.

Denna kvinna startar allt som oftast ett RUT-bolag. Allt som krävs är 5 000-10 000 spänn för att köpa en första spann, en dunk rengöringsmedel och en annons i lokaltidningen, börja prata med grannarna och sätta upp lite lappar i bostadsområden i närheten där rikedomen är lite större. Kvinnan får genom sitt företagande inte bara mer självförtroende utan också det som med ett fult ord i debatten kallas fuck off-kapital - det är så termen är. Hon får alltså möjlighet att trots sin tuffa bakgrund dra från sammanhang som inte är bra. Denna kvinna får genom sitt företagande, genom sina egna surt förvärvade slantar, genom sin egen ansträngning och genom sitt eget företagande möjlighet att säga: "Nej, jag vill inte vara kvar. Jag drar härifrån", om hon till exempel har en dålig relation eller ett socialt destruktivt sammanhang. Men då krävs att det är enklare att spara ihop till de första 10 000 kronorna.

Herr talman! För oss som debatterar i denna sal kanske 10 000 kronor inte låter som särskilt mycket pengar, för vi är ganska välbetalda. Men för den person som inte har jobbat eller tjänat egna pengar tidigare är 10 000 kronor otroligt mycket och kan vara svårt att få ihop. Därför behövs enklare och lägre beskattning på sparande så att var och en, oavsett bakgrund och hur bemedlad man är, kan spara ihop till det första startkapitalet.

Herr talman! Kristdemokraterna var ett av de partier som tidigare i debatten lyfte fram att det finns en risk med att Socialdemokraterna har pratat om till exempel fastighetsskatten i den allmänna skattepolitiska debatten nu under våren och tidigare under hösten. Jag delar Kristdemokraternas oro. Jag håller helt med om att det hela tiden, varje dag, finns en överhängande risk för att partier som inte delar en liberal syn på det privata ägandet och på att vi ska ha låga skatter i samhället gång efter annan kommer att gå fram med förslag om att höja skatten. Men om man låter dessa partier ensamma bestämma över skattepolitiken är det ju ännu större risk att de får igenom sina förslag.

Herr talman! Jag önskar att Kristdemokraterna, Moderaterna och andra partier som delar min syn på skattepolitik - att vi ska ha så låg beskattning som möjligt och att människor ska få behålla mycket av sina pengar själva - deltar i det viktiga arbete med en skattereform som ska ske under denna mandatperiod. Jag tror att detta arbete blir mer framgångsrikt då, och chanserna att Liberalerna kan stoppa fastighetsskatten och att vi får fler skattepolitiska vinster ökar. Vi har redan fått några i januariavtalet: Vi kommer att ändra 3:12-reglerna. Vi kommer att sänka arbetsgivaravgifterna. Vi kommer att genomdriva regelförenklingar för mikroföretag. Vi kommer att se till att företags ansvar för kompetensutveckling blir enklare. Detta är något som även Moderaterna har föreslagit i ett antal motioner som vi debatterar här i kammaren i dag.

Jag önskar att dessa partier också kan vara med och genomdriva en skattereform som liberaliserar och ser till att det blir enklare att företaga, enklare att vara en företagsam människa och enklare att vara en entreprenör som välter gamla, föråldrade bolag.

Företag, kapital och fastighet

Herr talman! I min förra roll, innan jag blev riksdagsledamot, var jag ordförande i Liberalernas ungdomsförbund. Då ägnade jag ganska lång tid - i alla fall några veckor, vilket är lång tid i ett ungdomsförbund - åt att sitta ned med Socialdemokraternas ungdomsförbunds ordförande Philip Botström och försöka komma överens om en skattereform. Det var inte det lättaste. Då hade vi inte medierna över våra axlar på samma sätt som vi i detta forum har. Vi var heller inte valda på tunga valprogram som vi kände oss tvungna att genomföra, men vi kanske å andra sidan var mer ideologiska. Vi hade kanske båda två en medlemsbas bakom oss som i högre grad än vad riksdagspartier gör drog oss ut mot var sin pol. Ändå lyckades vi. Ändå lyckades jag och Philip Botström komma överens om ett sätt att reformera Sveriges skattesystem för att det skulle bli enklare att företaga, verka i Sverige och veta vilka regler som gäller och slippa en massa avdrag och bidrag och olika skattesatser hit och dit som gör systemet oöverskådligt.

Herr talman! Jag önskar att denna debatt och den förra skattepolitiska debatten som vi hade här kan bli starten på ett arbete som visar att vi i Sveriges riksdag är lika mogna som två ungdomsförbundsordförande kan vara.

Jag slutar där. Jag hoppas att vi tillsammans kan sänka skatten, låta människor behålla mer av sin egna surt förvärvade slantar och göra det enklare att företaga.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 31.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-03-13
Förslagspunkter: 14, Acklamationer: 9, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 4, 5 och 7,

   2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

   2018/19:594 av Hans Rothenberg m.fl. (M),

   2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M) yrkande 5,

   2018/19:1750 av Christian Carlsson (KD) i denna del,

   2018/19:1895 av Hampus Hagman (KD),

   2018/19:2004 av Erik Bengtzboe (M),

   2018/19:2280 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

   2018/19:2306 av Anna Sibinska (MP) yrkande 4,

   2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. (S),

   2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

   2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 17,

   2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 2,

   2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 3,

   2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6,

   2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 26,

   2018/19:2902 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 6 och

   2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 18.
   • Reservation 1 (M)
   • Reservation 2 (SD)
   • Reservation 3 (C)
   • Reservation 4 (V)
   • Reservation 5 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S890011
   M00628
   SD05804
   C00301
   V00235
   KD00202
   L13016
   MP14002
   Totalt1165813639
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDAvstårsakfråganDalarnas län
   Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCAvstårsakfråganStockholms län
   Al-Sahlani, AbirCAvstårsakfråganStockholms kommun
   Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Andersson, TobiasSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, UllaVAvstårsakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDNejsakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, LarsSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMAvstårsakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDAvstårsakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMAvstårsakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Arnholm, MariaLAvstårsakfråganStockholms län
   Ask, BeatriceMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Aspling, LudvigSDNejsakfråganStockholms län
   Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Axelsson, MarieSJasakfråganStockholms län
   Axén Olin, KristinaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Bah Kuhnke, AliceMPJasakfråganStockholms län
   Bali, HanifMAvstårsakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMAvstårsakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganBlekinge län
   Bengtzboe, ErikMAvstårsakfråganSödermanlands län
   Bergheden, StenMAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Berglund, JörgenMAvstårsakfråganVästernorrlands län
   Berglund, MatsMPJasakfråganStockholms kommun
   Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
   Bieler, PaulaSDNejsakfråganUppsala län
   Billström, TobiasMAvstårsakfråganMalmö kommun
   Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björklund, JanLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMAvstårsakfråganVästerbottens län
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMAvstårsakfråganDalarnas län
   Bouveng, HelenaMFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Broman, BoSDNejsakfråganStockholms län
   Brännström, KatarinaMAvstårsakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch Thor, EbbaKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCAvstårsakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganKalmar län
   Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDAvstårsakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlsson Löfdahl, EmmaLFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Cato Hansson, JonnyCAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDNejsakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMAvstårsakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVAvstårsakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Delgado Varas, LorenaVAvstårsakfråganStockholms län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDNejsakfråganGöteborgs kommun
   Edin, HenrikLJasakfråganGöteborgs kommun
   Ek, MagnusCAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDAvstårsakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDNejsakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
   Engblom, AnnickaMAvstårsakfråganBlekinge län
   Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
   Enholm, MatheusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMAvstårsakfråganStockholms län
   Ericson, JanMAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDNejsakfråganStockholms kommun
   Eriksson, JonasMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVAvstårsakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Filper, RunarSDNejsakfråganVärmlands län
   Finstorp, LottaMAvstårsakfråganSödermanlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDAvstårsakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Fridolin, GustavMPJasakfråganStockholms län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDNejsakfråganVästmanlands län
   Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Green, MatsMAvstårsakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Hansson, AndersMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hartzell, ÅsaMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Hedlund, RogerSDNejsakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Heikkinen Breitholtz, SaraSFrånvarandesakfråganHallands län
   Heindorff, UlrikaMAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Helander, PeterCAvstårsakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
   Helmersson Olsson, CarolineSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVAvstårsakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMAvstårsakfråganStockholms län
   Johansson, MartinaCAvstårsakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCAvstårsakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVAvstårsakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDNejsakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMAvstårsakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, JohannaCAvstårsakfråganStockholms kommun
   Jönsson, PatrikSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMAvstårsakfråganHallands län
   Kakabaveh, AminehVAvstårsakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, MattiasMAvstårsakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDNejsakfråganKronobergs län
   Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
   Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDNejsakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Källström, EmilCFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVAvstårsakfråganNorrbottens län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
   Lindahl, FredrikSDNejsakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCAvstårsakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDNejsakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lodenius, PerCAvstårsakfråganStockholms län
   Loord, JimmyKDAvstårsakfråganKalmar län
   Lund Kopparklint, MarléneMAvstårsakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDNejsakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCAvstårsakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCAvstårsakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMAvstårsakfråganStockholms län
   Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
   Manouchi, NoriaMAvstårsakfråganMalmö kommun
   Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Mizimovic, NerminaSJasakfråganKalmar län
   Morell, ThomasSDNejsakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nordberg, MatsSDNejsakfråganDalarnas län
   Nordengrip, CarolineSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDNejsakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Nådin, EricaSJasakfråganÖstergötlands län
   Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
   Olsson, LottaMAvstårsakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDAvstårsakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDNejsakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMAvstårsakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDAvstårsakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCAvstårsakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDNejsakfråganNorrbottens län
   Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
   Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pethrus, DésiréeKDAvstårsakfråganStockholms kommun
   Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Posio, YasmineVAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMAvstårsakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMAvstårsakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDNejsakfråganMalmö kommun
   Rantsi, JohannaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDNejsakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVAvstårsakfråganDalarnas län
   Richtoff, RogerSDNejsakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMAvstårsakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMAvstårsakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMAvstårsakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDNejsakfråganUppsala län
   Rådström Baastad, LenaSJasakfråganÖrebro län
   Rågsjö, KarinVAvstårsakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Schröder, MagdalenaMAvstårsakfråganStockholms län
   Schulte, FredrikMAvstårsakfråganStockholms län
   Schöldberg, PerCAvstårsakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Seppälä, SaraSDNejsakfråganMalmö kommun
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjöstedt, JonasVAvstårsakfråganVästerbottens län
   Sjöstedt, OscarSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDNejsakfråganVästernorrlands län
   Skog, KarolinaMPJasakfråganStockholms län
   Skånberg, TuveKDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDAvstårsakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDNejsakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMAvstårsakfråganStockholms län
   Strandman, MikaelSDNejsakfråganStockholms län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Ståhl, JimmySDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganSkåne läns västra
   Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
   Sundin, CassandraSDNejsakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMAvstårsakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVAvstårsakfråganVärmlands län
   Sydow Mölleby, MiaVAvstårsakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVAvstårsakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganKronobergs län
   Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
   Söder, BjörnSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDAvstårsakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDNejsakfråganÖrebro län
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCAvstårsakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVFrånvarandesakfråganHallands län
   Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVAvstårsakfråganVästmanlands län
   Utbult, RolandKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCAvstårsakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDNejsakfråganStockholms kommun
   W Jonsson, AndersCAvstårsakfråganGävleborgs län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Warborn, JörgenMAvstårsakfråganHallands län
   Weidby, CiczieVAvstårsakfråganJönköpings län
   Weinerhall, JohnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Westergren, SofiaMAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDNejsakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMAvstårsakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMAvstårsakfråganGävleborgs län
   Ylivainio, LindaCAvstårsakfråganNorrbottens län
   Yngwe, KristinaCAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Zander, SolveigCAvstårsakfråganUppsala län
   Åberg, BorianaMAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCAvstårsakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCAvstårsakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMAvstårsakfråganDalarnas län
   Åsling, PerCAvstårsakfråganJämtlands län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Östberg, ChristinaSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  2. Utdelning och kapitalvinster till delägare i fåmansföretag

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:227 av Larry Söder (KD) yrkande 1,

   2018/19:1750 av Christian Carlsson (KD) i denna del och

   2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 i denna del.
   • Reservation 6 (M)
  3. Beskattning vid generationsskifte

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:227 av Larry Söder (KD) yrkande 2,

   2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 i denna del och

   2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 17.
   • Reservation 7 (M)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (M)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S890011
   M06109
   SD58004
   C30001
   V23005
   KD20002
   L14006
   MP14002
   Totalt24861040
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDJasakfråganDalarnas län
   Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCJasakfråganStockholms län
   Al-Sahlani, AbirCJasakfråganStockholms kommun
   Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMNejsakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMNejsakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
   Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
   Ask, BeatriceMNejsakfråganStockholms kommun
   Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
   Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Axelsson, MarieSJasakfråganStockholms län
   Axén Olin, KristinaMNejsakfråganStockholms kommun
   Bah Kuhnke, AliceMPJasakfråganStockholms län
   Bali, HanifMNejsakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMNejsakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
   Bengtzboe, ErikMNejsakfråganSödermanlands län
   Bergheden, StenMNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Berglund, JörgenMNejsakfråganVästernorrlands län
   Berglund, MatsMPJasakfråganStockholms kommun
   Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
   Bieler, PaulaSDJasakfråganUppsala län
   Billström, TobiasMNejsakfråganMalmö kommun
   Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björklund, JanLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMNejsakfråganVästerbottens län
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMNejsakfråganDalarnas län
   Bouveng, HelenaMFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
   Brännström, KatarinaMNejsakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch Thor, EbbaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
   Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlsson Löfdahl, EmmaLFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Cato Hansson, JonnyCJasakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMNejsakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMNejsakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
   Delgado Varas, LorenaVJasakfråganStockholms län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Edin, HenrikLJasakfråganGöteborgs kommun
   Ek, MagnusCJasakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
   Engblom, AnnickaMNejsakfråganBlekinge län
   Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
   Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMNejsakfråganStockholms län
   Ericson, JanMNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
   Eriksson, JonasMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
   Finstorp, LottaMNejsakfråganSödermanlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMNejsakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Fridolin, GustavMPJasakfråganStockholms län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
   Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Green, MatsMNejsakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVJasakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMNejsakfråganSkåne läns västra
   Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Hansson, AndersMNejsakfråganSkåne läns södra
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hartzell, ÅsaMNejsakfråganGöteborgs kommun
   Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Heikkinen Breitholtz, SaraSFrånvarandesakfråganHallands län
   Heindorff, UlrikaMNejsakfråganSkåne läns västra
   Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
   Helmersson Olsson, CarolineSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMNejsakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVJasakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMNejsakfråganStockholms län
   Johansson, MartinaCJasakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMNejsakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMNejsakfråganGöteborgs kommun
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
   Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMNejsakfråganHallands län
   Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMNejsakfråganStockholms kommun
   Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, MattiasMNejsakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
   Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
   Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMNejsakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Källström, EmilCFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
   Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
   Loord, JimmyKDJasakfråganKalmar län
   Lund Kopparklint, MarléneMNejsakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCJasakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMNejsakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMNejsakfråganStockholms län
   Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
   Manouchi, NoriaMNejsakfråganMalmö kommun
   Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMNejsakfråganSkåne läns södra
   Mizimovic, NerminaSJasakfråganKalmar län
   Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
   Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Nådin, EricaSJasakfråganÖstergötlands län
   Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
   Olsson, LottaMNejsakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMNejsakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCJasakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
   Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
   Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
   Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Posio, YasmineVJasakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMNejsakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMNejsakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
   Rantsi, JohannaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
   Richtoff, RogerSDJasakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMNejsakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMNejsakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMNejsakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMNejsakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
   Rådström Baastad, LenaSJasakfråganÖrebro län
   Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Schröder, MagdalenaMNejsakfråganStockholms län
   Schulte, FredrikMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Schöldberg, PerCJasakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Seppälä, SaraSDJasakfråganMalmö kommun
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
   Sjöstedt, OscarSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
   Skog, KarolinaMPJasakfråganStockholms län
   Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMNejsakfråganStockholms län
   Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
   Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMNejsakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
   Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganKronobergs län
   Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
   Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCJasakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVFrånvarandesakfråganHallands län
   Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
   Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCJasakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
   W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Warborn, JörgenMNejsakfråganHallands län
   Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
   Weinerhall, JohnMNejsakfråganÖstergötlands län
   Westergren, SofiaMNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMNejsakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMNejsakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMNejsakfråganGävleborgs län
   Ylivainio, LindaCJasakfråganNorrbottens län
   Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
   Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
   Åberg, BorianaMNejsakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCJasakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMNejsakfråganDalarnas län
   Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  4. Skogskonton m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 17,

   2018/19:1469 av Ola Johansson (C) yrkande 6,

   2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 73,

   2018/19:2490 av Per Åsling (C),

   2018/19:2526 av Per Åsling (C) yrkande 6,

   2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 33 och 56-59 samt

   2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 8.
   • Reservation 8 (SD)
   • Reservation 9 (C)
   • Reservation 10 (KD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S890011
   M62008
   SD05705
   C00292
   V23005
   KD00202
   L14006
   MP14002
   Totalt202574941
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDAvstårsakfråganDalarnas län
   Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCAvstårsakfråganStockholms län
   Al-Sahlani, AbirCAvstårsakfråganStockholms kommun
   Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Andersson, TobiasSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDNejsakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, LarsSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDAvstårsakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
   Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
   Aspling, LudvigSDNejsakfråganStockholms län
   Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Axelsson, MarieSJasakfråganStockholms län
   Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
   Bah Kuhnke, AliceMPJasakfråganStockholms län
   Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganBlekinge län
   Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
   Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
   Berglund, MatsMPJasakfråganStockholms kommun
   Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
   Bieler, PaulaSDNejsakfråganUppsala län
   Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
   Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björklund, JanLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
   Bouveng, HelenaMFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Broman, BoSDNejsakfråganStockholms län
   Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch Thor, EbbaKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCAvstårsakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganKalmar län
   Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDAvstårsakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlsson Löfdahl, EmmaLFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Cato Hansson, JonnyCAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Delgado Varas, LorenaVJasakfråganStockholms län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDNejsakfråganGöteborgs kommun
   Edin, HenrikLJasakfråganGöteborgs kommun
   Ek, MagnusCAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDAvstårsakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDNejsakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
   Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
   Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
   Enholm, MatheusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
   Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDNejsakfråganStockholms kommun
   Eriksson, JonasMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Filper, RunarSDNejsakfråganVärmlands län
   Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDAvstårsakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Fridolin, GustavMPJasakfråganStockholms län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDNejsakfråganVästmanlands län
   Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVJasakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
   Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hartzell, ÅsaMJasakfråganGöteborgs kommun
   Hedlund, RogerSDNejsakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Heikkinen Breitholtz, SaraSFrånvarandesakfråganHallands län
   Heindorff, UlrikaMJasakfråganSkåne läns västra
   Helander, PeterCAvstårsakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
   Helmersson Olsson, CarolineSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVJasakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
   Johansson, MartinaCAvstårsakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCAvstårsakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDNejsakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, JohannaCAvstårsakfråganStockholms kommun
   Jönsson, PatrikSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
   Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
   Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDNejsakfråganKronobergs län
   Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
   Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDNejsakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMJasakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Källström, EmilCFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
   Lindahl, FredrikSDNejsakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCAvstårsakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDNejsakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lodenius, PerCAvstårsakfråganStockholms län
   Loord, JimmyKDAvstårsakfråganKalmar län
   Lund Kopparklint, MarléneMJasakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDNejsakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCAvstårsakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lång, DavidSDNejsakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCAvstårsakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
   Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
   Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
   Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
   Mizimovic, NerminaSJasakfråganKalmar län
   Morell, ThomasSDNejsakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nordberg, MatsSDNejsakfråganDalarnas län
   Nordengrip, CarolineSDNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDNejsakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Nådin, EricaSJasakfråganÖstergötlands län
   Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
   Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDAvstårsakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDNejsakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDAvstårsakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCAvstårsakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDNejsakfråganNorrbottens län
   Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
   Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pethrus, DésiréeKDAvstårsakfråganStockholms kommun
   Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Posio, YasmineVJasakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMJasakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDNejsakfråganMalmö kommun
   Rantsi, JohannaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDNejsakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
   Richtoff, RogerSDNejsakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDNejsakfråganUppsala län
   Rådström Baastad, LenaSJasakfråganÖrebro län
   Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Schröder, MagdalenaMJasakfråganStockholms län
   Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
   Schöldberg, PerCAvstårsakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Seppälä, SaraSDNejsakfråganMalmö kommun
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
   Sjöstedt, OscarSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDNejsakfråganVästernorrlands län
   Skog, KarolinaMPJasakfråganStockholms län
   Skånberg, TuveKDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDAvstårsakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDNejsakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
   Strandman, MikaelSDNejsakfråganStockholms län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Ståhl, JimmySDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganSkåne läns västra
   Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
   Sundin, CassandraSDNejsakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
   Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganKronobergs län
   Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
   Söder, BjörnSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDAvstårsakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDNejsakfråganÖrebro län
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCAvstårsakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVFrånvarandesakfråganHallands län
   Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
   Utbult, RolandKDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCAvstårsakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDNejsakfråganStockholms kommun
   W Jonsson, AndersCAvstårsakfråganGävleborgs län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
   Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
   Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDNejsakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDNejsakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
   Ylivainio, LindaCAvstårsakfråganNorrbottens län
   Yngwe, KristinaCAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Zander, SolveigCAvstårsakfråganUppsala län
   Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDNejsakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCAvstårsakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
   Åsling, PerCAvstårsakfråganJämtlands län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Östberg, ChristinaSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  5. Styrelsearvoden

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:1178 av Hans Rothenberg (M),

   2018/19:2390 av Kristina Yngwe (C) och

   2018/19:2419 av Sofia Nilsson (C).
   • Reservation 11 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S890011
   M62008
   SD58004
   C03001
   V23005
   KD20002
   L14006
   MP14002
   Totalt28030039
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDJasakfråganDalarnas län
   Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCNejsakfråganStockholms län
   Al-Sahlani, AbirCNejsakfråganStockholms kommun
   Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
   Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
   Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
   Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
   Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Axelsson, MarieSJasakfråganStockholms län
   Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
   Bah Kuhnke, AliceMPJasakfråganStockholms län
   Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
   Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
   Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
   Berglund, MatsMPJasakfråganStockholms kommun
   Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
   Bieler, PaulaSDJasakfråganUppsala län
   Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
   Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björklund, JanLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
   Bouveng, HelenaMFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
   Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch Thor, EbbaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCNejsakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
   Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlsson Löfdahl, EmmaLFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Cato Hansson, JonnyCNejsakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCNejsakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
   Delgado Varas, LorenaVJasakfråganStockholms län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
   Edin, HenrikLJasakfråganGöteborgs kommun
   Ek, MagnusCNejsakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
   Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
   Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
   Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
   Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
   Eriksson, JonasMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVJasakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
   Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Fridolin, GustavMPJasakfråganStockholms län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
   Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVJasakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVJasakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
   Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hartzell, ÅsaMJasakfråganGöteborgs kommun
   Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Heikkinen Breitholtz, SaraSFrånvarandesakfråganHallands län
   Heindorff, UlrikaMJasakfråganSkåne läns västra
   Helander, PeterCNejsakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
   Helmersson Olsson, CarolineSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVJasakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
   Johansson, MartinaCNejsakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCNejsakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, JohannaCNejsakfråganStockholms kommun
   Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
   Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
   Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
   Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
   Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMJasakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Källström, EmilCFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCNejsakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
   Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCNejsakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lodenius, PerCNejsakfråganStockholms län
   Loord, JimmyKDJasakfråganKalmar län
   Lund Kopparklint, MarléneMJasakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCNejsakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCNejsakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
   Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
   Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
   Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
   Mizimovic, NerminaSJasakfråganKalmar län
   Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCNejsakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
   Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Nådin, EricaSJasakfråganÖstergötlands län
   Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
   Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCNejsakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
   Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
   Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
   Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Posio, YasmineVJasakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMJasakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
   Rantsi, JohannaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
   Richtoff, RogerSDJasakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
   Rådström Baastad, LenaSJasakfråganÖrebro län
   Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Schröder, MagdalenaMJasakfråganStockholms län
   Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
   Schöldberg, PerCNejsakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Seppälä, SaraSDJasakfråganMalmö kommun
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
   Sjöstedt, OscarSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
   Skog, KarolinaMPJasakfråganStockholms län
   Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
   Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
   Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
   Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
   Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVJasakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganKronobergs län
   Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
   Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCNejsakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVFrånvarandesakfråganHallands län
   Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
   Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCNejsakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
   W Jonsson, AndersCNejsakfråganGävleborgs län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
   Weidby, CiczieVJasakfråganJönköpings län
   Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
   Ylivainio, LindaCNejsakfråganNorrbottens län
   Yngwe, KristinaCNejsakfråganSkåne läns södra
   Zander, SolveigCNejsakfråganUppsala län
   Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCNejsakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCNejsakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
   Åsling, PerCNejsakfråganJämtlands län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  6. Skatteregler för ideell sektor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 3.
   • Reservation 12 (SD)
  7. Ränteavdrag

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:815 av Sten Bergheden (M) och

   2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 5.
   • Reservation 13 (KD)
  8. Fastighetsskatt på elproduktion

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 15.
   • Reservation 14 (SD)
  9. Boendebeskattning

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 22,

   2018/19:447 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 3 och 4,

   2018/19:449 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 5,

   2018/19:665 av Jonas Eriksson (MP),

   2018/19:720 av Maria Malmer Stenergard (M),

   2018/19:1108 av Erik Bengtzboe (M),

   2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 12, 16 och 20,

   2018/19:1841 av Jan Ericson (M),

   2018/19:1963 av Hanna Westerén (S),

   2018/19:2700 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) och

   2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 23.
   • Reservation 15 (SD)
   • Reservation 16 (C)
   • Reservation 17 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 17 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S890011
   M62008
   SD00584
   C00301
   V02305
   KD20002
   L14006
   MP14002
   Totalt199238839
   Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
   Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
   Adaktusson, LarsKDJasakfråganDalarnas län
   Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Akhondi, AlirezaCAvstårsakfråganStockholms län
   Al-Sahlani, AbirCAvstårsakfråganStockholms kommun
   Ali-Elmi, LeilaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Alm, Ann-SofieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Alm Ericson, JanineMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Andersson, TobiasSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
   Andersson, JonasSDAvstårsakfråganVästerbottens län
   Andersson, JonasSDAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Andersson, DanielSJasakfråganÖrebro län
   Andersson, LarsSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
   Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
   Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
   Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
   Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
   Aranda, ClaraSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Arnholm, MariaLJasakfråganStockholms län
   Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
   Aspling, LudvigSDAvstårsakfråganStockholms län
   Avci, GulanLFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Axelsson, MarieSJasakfråganStockholms län
   Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
   Bah Kuhnke, AliceMPJasakfråganStockholms län
   Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
   Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
   Begic, DenisSFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Bengtsson, AngelikaSDAvstårsakfråganBlekinge län
   Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
   Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Berginger, EmmaMPFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
   Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
   Berglund, MatsMPJasakfråganStockholms kommun
   Bergstedt, HannahSJasakfråganNorrbottens län
   Bieler, PaulaSDAvstårsakfråganUppsala län
   Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
   Björck, PatrikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Björklund, HeléneSJasakfråganBlekinge län
   Björklund, JanLFrånvarandesakfråganStockholms län
   Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
   Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
   Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
   Bouveng, HelenaMFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Brodin, CamillaKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Broman, BoSDAvstårsakfråganStockholms län
   Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
   Burwick, MarleneSJasakfråganUppsala län
   Busch Thor, EbbaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Bäckström, DanielCAvstårsakfråganVärmlands län
   Bäckström Johansson, MattiasSDAvstårsakfråganKalmar län
   Büser, JohanSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
   Carlsson, ClasGöranSFrånvarandesakfråganKronobergs län
   Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Carlsson Löfdahl, EmmaLFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Cato Hansson, JonnyCAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
   Christensson, FredrikCAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Christiansson, AlexanderSDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
   Dadgostar, NooshiVNejsakfråganStockholms kommun
   Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
   Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
   Delgado Varas, LorenaVNejsakfråganStockholms län
   Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
   Dioukarev, DennisSDAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Edin, HenrikLJasakfråganGöteborgs kommun
   Ek, MagnusCAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
   Eklöf, StaffanSDAvstårsakfråganHallands län
   Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
   El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
   Eliasson, BengtLFrånvarandesakfråganHallands län
   Emilsson, AronSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
   Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
   Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
   Enholm, MatheusSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
   Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Eriksson, YasmineSDAvstårsakfråganStockholms kommun
   Eriksson, JonasMPFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
   Esbati, AliVNejsakfråganStockholms kommun
   Eskilandersson, MikaelSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Ezelius, ErikSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Falkhaven, ElisabethMPJasakfråganHallands län
   Fazelian, AylinSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Filper, RunarSDAvstårsakfråganVärmlands län
   Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
   Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
   Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
   Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
   Fransson, JosefSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Fridolin, GustavMPJasakfråganStockholms län
   From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
   From Utterstedt, Ann-ChristineSDAvstårsakfråganVästmanlands län
   Gabrielsson, IdaVFrånvarandesakfråganStockholms län
   Gardfjell, MariaMPJasakfråganUppsala län
   Gellerman, HelenaLFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
   Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
   Grubb, JörgenSDAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Gunnarsson, HannaVNejsakfråganSkåne läns södra
   Gustafsson, ElinSJasakfråganSkåne läns södra
   Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
   Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
   Haddou, TonyVNejsakfråganGöteborgs kommun
   Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
   Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
   Halef, RobertKDFrånvarandesakfråganStockholms län
   Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
   Hammarberg, ThomasSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
   Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
   Hartzell, ÅsaMJasakfråganGöteborgs kommun
   Hedlund, RogerSDAvstårsakfråganGävleborgs län
   Heie, UlrikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns östra
   Heikkinen Breitholtz, SaraSFrånvarandesakfråganHallands län
   Heindorff, UlrikaMJasakfråganSkåne läns västra
   Helander, PeterCAvstårsakfråganDalarnas län
   Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Hellmark Knutsson, HeleneSJasakfråganStockholms län
   Helmersson Olsson, CarolineSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Hermansson, EbbaSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
   Hoff, HansSJasakfråganHallands län
   Holm, JensVFrånvarandesakfråganStockholms kommun
   Holmqvist, PaulaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
   Hultberg, JohanMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
   Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Höj Larsen, ChristinaVFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Jallow, Momodou MalcolmVNejsakfråganMalmö kommun
   Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
   Johansson, MartinaCAvstårsakfråganSödermanlands län
   Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
   Johansson, OlaCAvstårsakfråganHallands län
   Johnsson Fornarve, LottaVNejsakfråganSödermanlands län
   Jomshof, RichardSDAvstårsakfråganBlekinge län
   Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
   Jonsson, MattiasSFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
   Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
   Järrebring, JoakimSJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Jönsson, JohannaCAvstårsakfråganStockholms kommun
   Jönsson, PatrikSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
   Kakabaveh, AminehVNejsakfråganStockholms län
   Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
   Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
   Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
   Karlsson, AnnelieSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Karlsson, ÅsaSJasakfråganVästerbottens län
   Karlsson, MajVNejsakfråganGöteborgs kommun
   Karlsson, MattiasSDAvstårsakfråganKronobergs län
   Kasirga, KadirSJasakfråganStockholms kommun
   Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
   Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Kinnunen, MartinSDAvstårsakfråganStockholms län
   Kristersson, UlfMJasakfråganStockholms kommun
   Kronlid, JuliaSDAvstårsakfråganStockholms län
   Kronståhl, TomasSJasakfråganKalmar län
   Källström, EmilCFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
   Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
   Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
   Lantz, GustafSJasakfråganUppsala län
   Larsson, DagSJasakfråganStockholms kommun
   Larsson, MalinSJasakfråganVästernorrlands län
   Larsson, MikaelCAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
   Larsson, RikardSJasakfråganSkåne läns södra
   Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
   Le Moine, RebeckaMPJasakfråganÖstergötlands län
   Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
   Lindahl, FredrikSDAvstårsakfråganStockholms län
   Lindahl, HelenaCAvstårsakfråganVästerbottens län
   Lindberg, LindaSDAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
   Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
   Lindh, EvaSJasakfråganÖstergötlands län
   Ling, RasmusMPJasakfråganMalmö kommun
   Lodenius, PerCAvstårsakfråganStockholms län
   Loord, JimmyKDJasakfråganKalmar län
   Lund Kopparklint, MarléneMJasakfråganVärmlands län
   Lundberg, AngelicaSDAvstårsakfråganJönköpings län
   Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
   Lundgren, KerstinCAvstårsakfråganStockholms län
   Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
   Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
   Lång, DavidSDAvstårsakfråganÖrebro län
   Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
   Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
   Lööf, AnnieCAvstårsakfråganJönköpings län
   Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
   Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
   Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
   Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
   Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
   Marttinen, AdamSDFrånvarandesakfråganSödermanlands län
   Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
   Mizimovic, NerminaSJasakfråganKalmar län
   Morell, ThomasSDAvstårsakfråganGävleborgs län
   Möller, OlaSJasakfråganSkåne läns västra
   Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
   Nilsson, SofiaCAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
   Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
   Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
   Nordberg, MatsSDAvstårsakfråganDalarnas län
   Nordengrip, CarolineSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns södra
   Nordin, RickardCAvstårsakfråganGöteborgs kommun
   Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
   Nyberg, KatjaSDAvstårsakfråganStockholms kommun
   Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
   Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
   Nådin, EricaSJasakfråganÖstergötlands län
   Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
   Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
   Olovsson, FredrikSJasakfråganSödermanlands län
   Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
   Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
   Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
   Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
   Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
   Oskarsson, AnneSDAvstårsakfråganKalmar län
   Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
   Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
   Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
   Paarup-Petersen, NielsCAvstårsakfråganMalmö kommun
   Palmqvist, EricSDAvstårsakfråganNorrbottens län
   Pehrson, JohanLFrånvarandesakfråganÖrebro län
   Persson, MagnusSDAvstårsakfråganDalarnas län
   Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
   Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
   Petersson, BjörnSJasakfråganKalmar län
   Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
   Pettersson, MarianneSJasakfråganSkåne läns södra
   Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
   Polfjärd, JessicaMFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Posio, YasmineVNejsakfråganGöteborgs kommun
   Püss, LarsMJasakfråganHallands län
   Qarlsson, AnnikaCAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Quensel, CharlotteSDAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
   Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
   Ramhorn, PerSDAvstårsakfråganMalmö kommun
   Rantsi, JohannaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
   Reslow, PatrickSDAvstårsakfråganVärmlands län
   Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
   Richtoff, RogerSDAvstårsakfråganSödermanlands län
   Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
   Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
   Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
   Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
   Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
   Rubbestad, MichaelSDAvstårsakfråganUppsala län
   Rådström Baastad, LenaSJasakfråganÖrebro län
   Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
   Sandell, JoakimSJasakfråganMalmö kommun
   Schröder, MagdalenaMJasakfråganStockholms län
   Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
   Schöldberg, PerCAvstårsakfråganKronobergs län
   Segerlind, ElinVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
   Selin, MarkusSJasakfråganStockholms län
   Seppälä, SaraSDAvstårsakfråganMalmö kommun
   Sibinska, AnnaMPJasakfråganGöteborgs kommun
   Sjöstedt, JonasVNejsakfråganVästerbottens län
   Sjöstedt, OscarSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
   Skalin, JohnnySDAvstårsakfråganVästernorrlands län
   Skog, KarolinaMPJasakfråganStockholms län
   Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
   Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
   Stenkvist, RobertSDAvstårsakfråganStockholms län
   Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
   Strandman, MikaelSDAvstårsakfråganStockholms län
   Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
   Ståhl, JimmySDAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
   Ståhl Herrstedt, CarinaSDAvstårsakfråganSkåne läns västra
   Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
   Sundin, CassandraSDAvstårsakfråganJämtlands län
   Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
   Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
   Svenneling, HåkanVNejsakfråganVärmlands län
   Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
   Szatmari Waldau, IlonaVNejsakfråganUppsala län
   Sällström, Sven-OlofSDAvstårsakfråganKronobergs län
   Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
   Söder, BjörnSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
   Söderlund, PerSDAvstårsakfråganÖrebro län
   Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
   Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
   Tenfjord Toftby, CecilieMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
   Thomsson, LarsCAvstårsakfråganGotlands län
   Thorbjörnson, JonVFrånvarandesakfråganHallands län
   Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
   Thunander, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns östra
   Tobé, TomasMFrånvarandesakfråganStockholms län
   Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
   Tsouplaki, VasilikiVNejsakfråganVästmanlands län
   Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
   Vikström, AnnaSJasakfråganStockholms län
   Vilhelmsson, HelenaCAvstårsakfråganÖrebro län
   Vinge, HenrikSDAvstårsakfråganStockholms kommun
   W Jonsson, AndersCAvstårsakfråganGävleborgs län
   Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
   Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
   Weidby, CiczieVNejsakfråganJönköpings län
   Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
   Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
   Westerlund Snecker, LindaVNejsakfråganÖstergötlands län
   Westerén, HannaSJasakfråganGotlands län
   Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
   Westroth, EricSDAvstårsakfråganHallands län
   Wetterling, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
   Widegren, CeciliaMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
   Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
   Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
   Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
   Wiechel, MarkusSDAvstårsakfråganÖstergötlands län
   Wiking, MatsSJasakfråganVästra Götalands läns norra
   Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
   Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
   Ylivainio, LindaCAvstårsakfråganNorrbottens län
   Yngwe, KristinaCAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Zander, SolveigCAvstårsakfråganUppsala län
   Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
   Ådahl, MartinCAvstårsakfråganStockholms kommun
   Åfeldt, JennieSDAvstårsakfråganSkåne läns södra
   Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
   Åkesson, AndersCAvstårsakfråganKalmar län
   Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
   Åsling, PerCAvstårsakfråganJämtlands län
   Ödebrink, CarinaSJasakfråganJönköpings län
   Östberg, ChristinaSDAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
   Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
  10. Andrahandsuthyrning av bostäder

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:1113 av Erik Bengtzboe (M).
  11. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:222 av Jörgen Grubb (SD),

   2018/19:308 av Jimmy Ståhl (SD),

   2018/19:609 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M) yrkande 1,

   2018/19:648 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD),

   2018/19:2278 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

   2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 16,

   2018/19:2475 av Margareta Cederfelt (M),

   2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 34 och

   2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4.
   • Reservation 18 (M)
   • Reservation 19 (KD)
  12. Tonnageskatt

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:273 av Hampus Hagman (KD),

   2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 6 och

   2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 45.
   • Reservation 20 (M)
   • Reservation 21 (SD)
  13. Konstinköp

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 5.
  14. Enskilda näringsidkares personliga friskvård

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2018/19:819 av Sten Bergheden (M),

   2018/19:1603 av Mattias Karlsson i Luleå (M) och

   2018/19:2430 av Anders Åkesson (C).
   • Reservation 22 (C)