Till innehåll på sidan

Fastighetsmäklare

Betänkande 2005/06:LU21

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
6 april 2006

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Nej till motioner om fastighetsmäklare (LU21)

Riksdagen sade nej till motioner om fastighetsmäklare från den allmänna motionstiden år 2005. Riksdagen hänvisade till pågående utrednings- och beredningsarbete.
Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2006-03-16
Justering: 2006-03-23
Trycklov till Gotab och webb: 2006-03-27
Trycklov: 2006-03-27
Reservationer: 2
Betänkande 2005/06:LU21

Alla beredningar i utskottet

2006-03-16

Nej till motioner om fastighetsmäklare (LU21)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner om fastighetsmäklare från den allmänna motionstiden år 2005. Utskottet säger nej till motionsförslagen med hänvisning till pågående utrednings- och beredningsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2006-04-05
Stillbild från Debatt om förslag 2005/06:LU21, Fastighetsmäklare

Debatt om förslag 2005/06:LU21

Webb-tv: Fastighetsmäklare

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 165 Maria Hassan (S)
Fru talman! Lagutskottets betänkande 21 är ett motionsbetänkande. I det finns tolv motionsyrkanden om fastighetsmäklare och ett yrkande om besiktningsmän. Det pågår ett regeringsarbete om dessa frågor. Majoriteten i lagutskottet vill inte föregripa framtida överväganden. Därför yrkar vi bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga motionsyrkanden. Men det är nu ett bra tillfälle att argumentera.

Anf. 166 Bertil Kjellberg (M)
Fru talman! Äntligen! Efter år av tjat har regeringen i december 2005 tillsatt en utredning som ska göra en välbehövlig översyn av fastighetsmäklarlagen. Sent ska syndaren vakna. Jag ska ta upp frågan om besiktningsmän och deras ansvar. Att köpa eller sälja sin bostad är den enskilt största affär som vi gör i våra liv. Vi gör det kanske en eller två gånger, och någon mer betydande erfarenhet får vi inte av sådana affärer. När vi ska sälja eller köpa en bostad vänder vi oss ofta till en fastighetsmäklare som får vårt uppdrag att förmedla en försäljning eller att genom honom köpa en bostad. När vi har köpt fastigheten har vi ofta stora förväntningar. Tyvärr blir ett antal fastighetsköpare mycket besvikna efter köpet när de upptäcker att fastigheten som de har köpt har fel som de inte har märkt före köpet eller som de inte har räknat med. Fastighetsmäklaren gör ingen besiktning av fastigheten före köpet. Jordabalkens regler är sådana att säljaren ska lämna uppgifter till köparen, men det är köparen som ska undersöka fastigheten så noggrant att hon eller han upptäcker fel som finns på fastigheten. Om det är fråga om så kallade dolda fel så svarar säljaren för dem. Att upptäcka fel på en fastighet kan få förödande konsekvenser för privatekonomin för både en köpare och en säljare. Det kan medföra årslånga tvister i domstolarna. I de flesta fastighetstvister i domstol gäller tvisten om köparen har fullgjort sin undersökningsplikt eller om det är fråga om ett dolt fel. För att fullgöra sin undersökningsplikt före köpet vänder sig ofta den presumtiva köparen till en besiktningsman för att få hjälp. Hur väl besiktningsmannen fullgör sin uppgift har stor betydelse för den enskilde köparen. På marknaden finns en stor osäkerhet när det gäller vad den enskilde fastighetsköparen kan förvänta sig av besiktningen avseende såväl omfattning som kvalitet. Ofta tror fastighetsköparen att besiktningens omfattning är betydligt större än vad den är i verkligheten. Detta är ett konsumentproblem som inverkar menligt på den välfungerande bostadsmarknaden. Fru talman! Vi anser därför att det finns starka skäl att omgående tillsätta en utredning som utreder besiktningsmännens uppdrag. Ett alternativ är att ge den nyligen tillsatta utredningen om fastighetsmäklare tilläggsdirektiv. Regeringen har visserligen sagt att man tänker tillsätta en utredning hösten 2006 som ska göra en översyn av skyddet för konsumenten inom tjänstesektorn. Tyvärr är min erfarenhet av regeringens tidsangivelser inte den bästa. Jag är rädd för att den aviserade utredningen inte kommer i gång före våren 2007. Erfarenheten från insolvensutredningen förskräcker. En utredning om det rättsliga skyddet för konsumenter vid köp av tjänster kommer också att behandla ett stort antal tjänster. Troligen kommer den inte att göra något avtryck i lagstiftningen förrän tidigast i slutet av nästa mandatperiod. Förslaget om besiktningsmannens uppdrag är så specifikt och har så stor betydelse för den enskilde och bostadsmarknaden i stort att ett lagförslag bör komma omgående. Därför är det en god idé att göra detta till en egen utredning eller att koppla den till fastighetsmäklarutredningen genom tilläggsdirektiv. Fru talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservation 2 under punkt 2.

Anf. 167 Jan Ertsborn (Fp)
Fru talman! Även vi inom Folkpartiet liberalerna känner en tillfredsställelse över att utredningen om fastighetsmäklare nu verkligen har kommit i gång. Fastighetsmäklare spelar ju en viktig roll och har en betydelsefull ställning i samband med ett villaköp, i synnerhet för konsumenten. Det är ett stort steg som man kanske inte tar så många gånger i livet. När det gäller utredningen har vi gjort bedömningen att direktiven är så omfattande och välformulerade att de täcker de frågeställningar som har kommit upp om lockpriser och om hur man eventuellt ska reglera budgivningssituationer, som ju har blivit vanliga nu under senare tid. I frågan om besiktningsmän ställer vi oss bakom den reservation som är avgiven. Besiktningsmän spelar också en stor roll i det här sammanhanget. Jag har precis som Bertil Kjellberg erfarenhet av, och vet, att den vanligaste tvisten i svenska domstolar handlar om fastighetsköp. Det är tvister mellan köpare och säljare, mellan köpare och besiktningsmän och ibland mellan köpare och fastighetsmäklare eller möjligen säljare och fastighetsmäklare. Totalt sett är detta ett stort område som våra domstolar får arbeta mycket med. Det är absolut nödvändigt att man gör någonting åt de här frågorna. Nu vill vi att man ska se över just besiktningsmännens situation. Vi tycker att det är så speciellt med besiktning av fastigheter att det inte kommer att bli någon bra lösning att ta med detta i den stora översyn som regeringen har aviserat. Den här frågan bör lösas separat. Vi har tidigare i Folkpartiet sagt, och det står vi fortfarande fast vid, att man borde göra en ännu vidare översyn och se över felreglerna i jordabalken. Man borde pröva om det danska systemet, som nu har varit i kraft i några år, skulle kunna vara en lösning för oss. Det danska systemet för villaköp och villaförsäljningar är just att man har en obligatorisk besiktning och att det utlåtande som besiktningsmannen lämnar ifrån sig har en avgörande betydelse för de eventuella felaktigheter i fastigheten som kan dyka upp vid ett senare skede. Men i det här betänkandet nöjer vi oss med att stå bakom reservationen.

Anf. 168 Yvonne Andersson (Kd)
Fru talman! Ärendet i dag handlar om fastighetsmäklare och fastighetsmäklarlagen. Jag yrkar bifall till reservation 2 under punkt 2. Mina kolleger Jan Ertsborn och Bertil Kjellberg har redan talat om innehållet i reservationen som rör besiktningsmän. Jag tänker därför uppehålla mig lite grann vid det som jag har tagit upp från vårt parti när det gäller det särskilda yttrandet. Min motion handlar om lockpriser och öppen budgivning. Det är mycket som har hänt i och med IT-revolutionen - inte att förglömma - som har gjort att mäklarnas marknadsplatser ofta återfinns på nätet. Det har medfört att branschen är både mer åtkomlig och mer oöverskådlig. Fru talman! Med dagens låga ränteläge har människor helt andra förutsättningar att laborera med sin privatekonomi. På samma gång ser vi hur fastighetsmarknaden utnyttjar detta för att locka till sig kunder. Fastighetsmarknaden omsatte 137,1 miljarder år 2004. 144 000 småhus och bostadsrätter bytte ägare. En mycket stor andel av bostadsöverlåtelserna sker genom landets ungefär 5 400 registrerade fastighetsmäklare. År 2004 såldes bara i Stockholm 91 % av alla småhus via mäklare. Bostadsmarknaden utgör med andra ord en enorm spelplats för något som vi alla behöver - trygga bostadsförhållanden. Fru talman! I dag är diskrepansen ofta stor mellan det pris som mäklaren anger i marknadsföring och det pris som säljaren verkligen vill ha. Även om vi vet att det finns goda seder och bruk inom branschen finns det ändå de som inte håller sig till det. Detta med olika priser leder till att konsumenten har svårt att beräkna var det slutgiltiga priset faktiskt kommer att landa. Därmed har man svårt att avgöra hur mycket man behöver låna på banken för att få köpet att gå ihop. Mäklarsamfundet har självt angett att mäklare ofta lockar med priser som helt enkelt inte är verklighetsanpassade och att användandet av lockpriser är ett brott mot god mäklarsed och därmed också mot fastighetsmäklarlagen, kan man tycka. Jag har själv varit utsatt för detta. När vi skulle sätta ut vårt hus till försäljning var det en av de mer etablerade mäklarfirmorna i det här landet som hade en mäklare som presenterade ett förslag där vi skulle lägga oss väldigt lågt för att locka till oss många intressenter. I de fall som man har granskat i det här avseendet har skillnaden mellan utpris och slutpris varit så stor som 53 %. Det är framför allt de med sämre hushållsekonomi som är de allra svagaste i det här sammanhanget. Fastighetsmäklarnämnden har uttalat att mäklare har en skyldighet att ange det korrekta priset för ett objekt och att ett pris som väsentligt avviker från det som bedöms som det marknadsmässiga priset kan leda till att intresserade kunder vilseleds. I själva verket visar en undersökning att så många som tre av fyra bostadsköpare är rädda för att bli lurade. Fru talman! En bostadsrättsaffär eller ett husköp är för de flesta, precis som min kollega Bertil Kjellberg anger, den största och viktigaste investeringen i livet. Det är en affär som påverkar ens privatekonomi långt fram i tiden. Köpet kan vara avklarat på en dag, men räntorna får man kanske dras med i stort sett hela livet. Därför fordras ett särskilt skydd för konsumenterna. En reviderad fastighetsmäklarlag till förmån för konsumenten skulle kunna utgöra första steget i den tryggheten. Vi är därför väldigt glada för att det nu har kommit i gång en sådan översyn av fastighetsmäklarlagen, men det tog sju år från det att det påpekades i den här kammaren. Vi utgår naturligtvis ifrån att det här med lockpriser finns med, och det finns anledning att tro att det finns med i översynen. Men det är inte lika tydligt när det gäller budgivningsförfarandet. Det är ett närstående problem där konsumenter också drabbas, fru talman. Det handlar om det slutna budgivningsförfarandet. I andra länder har man infört en så kallad budlogg för att öka transparensen. En sådan registrerar uppgifter om budgivare, tidpunkter, belopp och lämnas till köpare och säljare efter avslutad affär. En modernisering av fastighetsmäklarlagen är av största vikt för alla parter för att öka konsumentskyddet och för att fastighetsmäklarna ska ha tydliga regler att gå efter, och där kan till exempel en budlogg vara ett bra komplement. I direktivet till utredningen ingår nu att belysa hur mäklare marknadsför förmedlingsobjekt. Förhoppningsvis kommer också konkreta förslag att läggas fram som leder till att den bild som jag beskrivit här förändras. Kristdemokraterna har i sin motion krävt just detta, och jag har därför avstått från ett särskilt yrkande beträffande lockpriser och öppen budgivning och nöjer mig tills vidare med att invänta utredarens förslag i just den här frågan. Men som tidigare har sagts, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2 under punkt 2.

Anf. 169 Rezene Tesfazion (S)
Fru talman! Den 15 december förra året beslutade regeringen om en översyn av fastighetsmäklarlagen. Vi är många som har sett fram emot den översynen. Man bör också notera att regeringen nu tar ett bredare grepp om frågorna än vad riksdagens tidigare tillkännagivande har omfattat. Utgångspunkten för den socialdemokratiska regeringens direktiv är att konsumenten ska ha ett gott skydd vid affärer som avser det egna boendet. En annan utgångspunkt är att utredaren ska uppmärksamma hur förmedlingsobjekt marknadsförs och hur mäklare agerar vid budgivningen. Efter att ha sett TV 3:s program Insider för en tid sedan känns den här diskussionen extra viktig. När vi köper eller säljer en villa eller en bostadsrätt vill vi veta att affären går riktigt till. Vi vill känna oss trygga med att vi har rätt information, att budgivningen sköts på att bra sätt och att mäklaren står som en opartisk garant för både säljarens och köparens intressen. Ett husköp är ett mycket viktigt beslut för människor, och då måste vi kunna lita på mäklare. Det är därför viktigt att utredaren också får möjligheter att undersöka den praxis som har bildats beträffande begreppet god mäklarsed och överväga om titeln fastighetsmäklare bör skyddas. Tack vare att regeringen har gett ett brett uppdrag till utredaren finns det anledning att anta att utredningen kommer att behandla de motionsämnen som varit aktuella i fråga om fastighetsmäklare. Bertil Kjellberg föreslår i en motion ett tillkännagivande om behovet av att utreda besiktningsmannens roll. Jag kan instämma i det som Kjellberg uttrycker. Frågan är viktig, och jag är positiv till att frågan utreds. I den konsumentpolitiska propositionen talar regeringen också om att göra en övergripande översyn av det civilrättsliga skyddet inom tjänstesektorn. Det är positivt om även denna fråga kan tas upp i sammanhanget. Det finns inte heller anledning att nu föregripa de ställningstaganden som en framtida utredning kommer fram till. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande LU21 och avslag på motionerna.

Anf. 170 Rigmor Stenmark (C)
Fru talman! Det är intressant att återvända till en debatt som lagutskottet har ansvar för. Det var ett av mina första utskott i riksdagen när jag kom hit för ungefär tolv år sedan. Agne Hansson från Centerpartiet var då utskottets ordförande. Ett av de uppdrag som jag fick var att ingå i den grupp som utskottet tillsatte för att bland annat se över fastighetsmäklarlagen. Det här gjordes kort tid efter det att fastighetsmäklarlagen trätt i kraft. Utskottet ville då utvärdera effekterna av den nya lagen och bedöma om syftet med lagen hade uppnåtts. Utvärderingen ledde också till att det senare tillsattes en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn. En bred översyn gjordes och förslag om ändringar lades fram. Så gick det några år. Och inget är naturligtvis så bra att det inte kan bli bättre, och så är det dags igen för en utredning. Samhället förändras hela tiden. Vi får nya levnadsmönster. Vi rör på oss på ett helt annat sätt än bara för tio år sedan. Vi är européer. Alltfler i Sverige har fler bostäder samtidigt, både inom landet och utomlands. Bostaden är också hemmet, som fler av er har sagt. Det är en livets viktigaste investeringar, och det är därför väldigt betydelsefullt hur bostäder säljs och köps. Det är betydelsefullt hur fastigheterna förmedlas. Det är där fastighetsmäklaren har en viktig roll att spela, eftersom bostäder ofta byts genom en fastighetsmäklares roll. Hon eller han ska vara en opartisk ställföreträdare som ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Kärnan i uppdraget är att mäklaren ska sammanföra parter som har ett intresse av att sluta ett avtal med varandra. Det traditionella sättet är att man ser på en mäklare som att det är en mycket sakkunnig person som både säljare och köpare kan lita på. Det är därför viktigt att fastighetsmäklarlagen ger så klara direktiv som det är möjligt så att både konsumenter och mäklare kan arbeta efter den. Det finns som sagt åter en utredning som ska se över lagstiftningen. Av det här betänkandet och också av de direktiv som utredaren har fått framgår det att utredaren ska lägga fram förslag som ska ge konsumenter ett gott skydd anpassat till nuvarande förhållande vid affärer som avser det egna boendet. Jag har ingen anledning att misstro utredaren. Jag tror att utredaren kommer att komma med bra ändringsförslag, men jag hade hoppats att lagutskottets majoritet skulle bifalla de motioner som ändå finns i detta betänkande. Åtminstone borde man ha haft en mening om de motioner som lämnats och kanske skickat dem, gjort en klar deklaration och skickat dessa till utredaren. Nu hoppas jag ändå att utredaren är av den kaliber att han lyssnar på debatter i riksdagen. Jag anser dock att vi har en mycket märklig behandling av motioner som riksdagsledamöter framställer till riksdagen. Ofta återkommer motionerna år efter år. Det har min motion bland annat gjort. Lika ofta har de avslagits. Jag tycker att det är lite tråkigt att man gör så med riksdagsledamöters motioner. Ofta har ju motionerna kommit till efter kontakt med medborgarna. Vi är ju folkets förtroendevalda. Vi har fått se hur det ser ut i verkligheten, och så kommer man fram till att det kan vara något som man kan väcka en motion om i riksdagen, öppna upp för en fråga och en diskussion och kanske ett förslag till beslut. På det här området tycker jag att det behövs en förändring. Lagutskottet har alltså behandlat vår motion där vi kräver att det ska ges ett tillkännagivande till regeringen om att bostadsrättsmäklare måste ha ett tydligt informationsansvar gällande när man förmedlar så kallade oäkta bostadsrätter. Det begär vi efter att vi har sett att det är så få egentligen som känner till att det finns oäkta bostadsrätter. Det är inte så underligt att det är så. Inte ens vår samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin kände till problematiken med den boendeformen när jag ställde henne en fråga på riksdagens frågestund här i kammaren. Hon lovade att hon skulle titta på saken och komma tillbaka. Fru talman! Det är alltså viktigt att bostadsrättsmäklare informerar dem som står i beredskap att köpa en oäkta bostadsrätt. De ska bli väl informerade om vad det innebär. Det innebär försämringar rent skattemässigt den dag man vill sälja sin oäkta bostadsrätt. Jag hade i går en interpellationsdebatt med finansminister Nuder. Jag blev uppriktigt sagt glad åt hans inställning när det gällde den här boendeformen. Han såg att det fanns problem. Han ansåg att man skulle se över skattebestämmelserna och ansåg att vår kritik mot skattebestämmelserna för den här boendeformen var berättigad. Då tog jag även upp informationsansvaret för fastighetsmäklaren. Men på frågan vad regeringen skulle göra åt det passade han och sade att det inte var hans bord trots att han ansåg att även det förslaget var berättigat. När jag nu fick se att lagutskottet i dag har frågan på sitt bord och avstyrker motionen blir jag naturligtvis besviken, inte främst för att det är min motion, men jag blir besviken när jag ser att lagutskottet inte inser betydelsen av att det är oerhört viktigt att människor som står i beredskap att köpa en oäkta bostadsrätt garanteras den information som de måste ha för att inte hoppa i galen tunna. Därför yrkar jag, fru talman, bifall till reservation 1 där Viviann Gerdin för Centerpartiets räkning framfört kravet om ett tydligt informationsansvar för fastighetsmäklare. Jag står även bakom reservation 2. Det allra bästa vore om vi inte hade den här problematiken utan att vi alltid ägnade oss åt äkta vara, äkta bostadsrätter. Men den frågan passar ju inte in i det här betänkandet. Så jag tvingas säga som finansminister Nuder: Den hör inte hemma på det här bordet. Men, fru talman, det aktualiserar ändå frågan om hur utskottet i riksdagen ska se ut nästa mandatperiod. Vilka frågor ska sammanföras från dagens utskott för att kunna behandlas i ett sammanhang så att ingen kan säga att en fråga inte hör hemma på bordet? Vi måste få se en helhetslösning för bostadsfrågorna.

Beslut, Genomförd

Beslut: 2006-04-06
Förslagspunkter: 2, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Fastighetsmäklare
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk344 yrkande 2, 2005/06:L206, 2005/06:L225 yrkandena 1 och 2, 2005/06:L226, 2005/06:L280, 2005/06:L319 yrkandena 6 och 7, 2005/06:L367 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:L386.
  • Reservation 1 (c)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (c)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1250019
  m450010
  fp40107
  kd25008
  v20008
  c01507
  mp13004
  -1001
  Totalt26916064
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abramsson, Karl GustavsJasakfråganVästerbottens län
  Acketoft, TinafpJasakfråganSkåne läns västra
  Adelsbo, ChristersJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Adelsohn Liljeroth, LenamJasakfråganStockholms kommun
  Adolfsson Elgestam, CarinasFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinsJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbansJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ahlqvist, BirgittasJasakfråganNorrbottens län
  Althin, PeterkdJasakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JancNejsakfråganHallands län
  Andersson, JohansJasakfråganSkåne läns västra
  Andersson, KerstinsJasakfråganBlekinge län
  Andersson, MargaretacNejsakfråganJönköpings län
  Andersson, MagdalenamJasakfråganJönköpings län
  Andersson, YvonnekdJasakfråganÖstergötlands län
  Andreasson, MartinfpJasakfråganStockholms län
  Andrén, GunnarfpJasakfråganStockholms län
  Aronson, MaritafpJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Arvidsson, EvasJasakfråganStockholms län
  Ask, BeatricemJasakfråganStockholms kommun
  Astudillo, LucianosFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Attefall, StefankdFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Aurelius, Nils FredrikmFrånvarandesakfråganKalmar län
  Axelsson, LennartsJasakfråganÖrebro län
  Axelsson, ChristinasJasakfråganStockholms län
  Axén, GunnarmJasakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansfpJasakfråganGävleborgs län
  Bager, ErlingfpNejsakfråganGöteborgs kommun
  Bargholtz, HelenafpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Beijer, LennartvFrånvarandesakfråganKalmar län
  Bengtsson, AnderssJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Berg, HelifpJasakfråganBlekinge län
  Berglind, MatssJasakfråganUppsala län
  Berglund, RunesJasakfråganJämtlands län
  Berglund Nilsson, MonasJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bergström, SvencNejsakfråganGävleborgs län
  Bernhardsson, BosFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Bill, PermJasakfråganUppsala län
  Billström, TobiasmJasakfråganMalmö kommun
  Bjurling, LailasJasakfråganSödermanlands län
  Björkman, JansJasakfråganBlekinge län
  Björling, EwamFrånvarandesakfråganStockholms län
  Björnlod, LeifmpJasakfråganVärmlands län
  Bohlin, SinikkasJasakfråganGävleborgs län
  Bohlin Olsson, BrittsFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Brandin, Claes-GöransJasakfråganGöteborgs kommun
  Brodén, AnitafpJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MariemJasakfråganHallands län
  Brus, SvenkdJasakfråganÖstergötlands län
  Bråkenhielm, CatharinasJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Burman, IngridvJasakfråganUppsala län
  Bäckström, LarsvJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Carlsson, BirgittacNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson, GunillasFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, GunillamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Carlström, MariannesJasakfråganGöteborgs kommun
  Damberg, MikaelsJasakfråganStockholms län
  Danestig, Britt-MarievFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Danielsson, PetermJasakfråganSkåne läns västra
  Danielsson, StaffancNejsakfråganÖstergötlands län
  Darell, LinnéafpJasakfråganÖstergötlands län
  Darvik, AxelfpJasakfråganGöteborgs kommun
  Davidson, IngerkdFrånvarandesakfråganStockholms län
  Dinamarca, RossanavFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Domeij, ÅsampJasakfråganUppsala län
  Eberstein, SusannesJasakfråganVästernorrlands län
  Edlind-Friberg, LouisefpJasakfråganStockholms kommun
  Einarsson, MatsvJasakfråganStockholms län
  Ekendahl, MaudmJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Ekholm, BerndtsJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ekström, Anne-MariefpJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Elmsäter-Svärd, CatharinamJasakfråganStockholms län
  Eneroth, TomassJasakfråganKronobergs län
  Engelhardt, ChristersJasakfråganGotlands län
  Engle, KerstinsJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Engström, MarievFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Engström, HillevimJasakfråganStockholms län
  Enochson, AnneliekdJasakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinmJasakfråganStockholms län
  Ericson, Lars-IvarcFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Eriksson, PetermpFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Eriksson, AlfsJasakfråganHallands län
  Erlandsson, EskilcFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Erlandsson, ChristersJasakfråganStockholms län
  Ernkrans, MatildasJasakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanfpJasakfråganHallands län
  Esch, BjörnkdJasakfråganSödermanlands län
  Fagerström, Ann-MariesJasakfråganKalmar län
  Flyborg, EvafpJasakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GsJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Frans, JoesJasakfråganStockholms kommun
  Franzén, MiafpJasakfråganStockholms län
  Fremling, LennartfpFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Fridolin, GustavmpJasakfråganStockholms kommun
  Frisk, HelenasJasakfråganÖrebro län
  Furustrand, ReynoldhsJasakfråganSödermanlands län
  Gerdin, VivianncFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Gille, AgnetasJasakfråganUppsala län
  Granberg, Lars UsFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Granbom, KarinfpJasakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MariesJasakfråganMalmö kommun
  Granström, Per EriksJasakfråganDalarnas län
  Green, MonicasJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Grönlund Krantz, AnnafpFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Gunnarsson, RolfmJasakfråganDalarnas län
  Gustafsson, HolgerkdJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Gustafsson, LarskdJasakfråganHallands län
  Gustafsson, BillysJasakfråganÖstergötlands län
  Gustavsson, LennartvJasakfråganVästerbottens län
  Gylling, JohnnykdJasakfråganBlekinge län
  Hagberg, ChristinsJasakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, LiselottfpJasakfråganSödermanlands län
  Hagberg, MichaelsJasakfråganSödermanlands län
  Hagfeldt, StefanmJasakfråganÖstergötlands län
  Hamilton, Carl BfpJasakfråganStockholms län
  Hamilton, BjörnmJasakfråganStockholms län
  Hammarbergh, KristermFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Hansson, AgnecNejsakfråganKalmar län
  Hassan, MariasJasakfråganStockholms kommun
  Hedquist, LennartmJasakfråganUppsala län
  Hedström, LottampJasakfråganGävleborgs län
  Heinemann, KerstinfpJasakfråganVästmanlands län
  Hellberg, OwevFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Hellquist, SolveigfpJasakfråganVästernorrlands län
  Hietala Nordlund, BarbrosJasakfråganDalarnas län
  Hillar Rosenqvist, HelenampFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Hoff, HanssJasakfråganHallands län
  Hoffmann, UllavJasakfråganStockholms kommun
  Holm, UlfmpJasakfråganSkåne läns södra
  Holma, SivvFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Holmqvist, Nils-GöransJasakfråganÖrebro län
  Husmark Pehrsson, CristinamJasakfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinasJasakfråganJönköpings län
  Hägglund, GörankdFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentsFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritsJasakfråganVärmlands län
  Högmark, Anders GmJasakfråganKronobergs län
  Högström, TomasmFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Höij, HelenakdJasakfråganStockholms kommun
  Israelsson, MargaretasJasakfråganVästmanlands län
  Jakobsson, LeifsJasakfråganMalmö kommun
  Jarl Beck, IngersJasakfråganSkåne läns södra
  Johansson, KennethcNejsakfråganDalarnas län
  Johansson, JörgencFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Johansson, MikaelmpJasakfråganÖrebro län
  Johansson, Ann-KristinesFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Johansson, LarssJasakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, Bengt-AndersmJasakfråganJönköpings län
  Johansson, Jan EmanuelsJasakfråganStockholms län
  Johansson, AnitasFrånvarandesakfråganStockholms län
  Johnsson, JeppemJasakfråganBlekinge län
  Jonsson, PetersJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Juholt, HåkansFrånvarandesakfråganKalmar län
  Järrel, Henrik SmFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Jóhannesson, BeritvJasakfråganGöteborgs kommun
  Jönsson, MonampJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, AnitasJasakfråganSkåne läns södra
  Karlsson, Kjell-ErikvJasakfråganHallands län
  Karlsson, AnderssFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, SoniasJasakfråganÖstergötlands län
  Kerimo, YilmazsJasakfråganStockholms län
  Kihlström, DankdJasakfråganVärmlands län
  Kjellberg, BertilmJasakfråganVästernorrlands län
  Kjörnsberg, ArnesJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Klockare, LennartsJasakfråganNorrbottens län
  Kollmats, LennartfpJasakfråganHallands län
  Krantz, TobiasfpJasakfråganJönköpings län
  Kristiansson Karlstedt, KerstinsJasakfråganVästernorrlands län
  Kvarnström, KurtsFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Kvist, KennethvJasakfråganStockholms län
  Lander, JarlsJasakfråganVärmlands län
  Landgren, PerkdJasakfråganGöteborgs kommun
  Lantz, KennethkdJasakfråganSkåne läns västra
  Larsen, SofiacNejsakfråganÖrebro län
  Larsson, HåkancNejsakfråganJämtlands län
  Larsson, Jan-OlofsJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Larsson, HillevisJasakfråganMalmö kommun
  Larsson, MariakdJasakfråganJönköpings län
  Larsson, KallevJasakfråganStockholms kommun
  Leijonborg, LarsfpJasakfråganStockholms län
  Lejon, BrittasJasakfråganStockholms län
  Lennmarker, GöranmJasakfråganStockholms län
  Lilja, LarssJasakfråganVästerbottens län
  Lilliehöök, AnnamJasakfråganStockholms kommun
  Linander, JohancNejsakfråganSkåne läns södra
  Lindblad, GöranmJasakfråganGöteborgs kommun
  Lindblad, LarsmJasakfråganSkåne läns södra
  Lindestam, ÅsasJasakfråganGävleborgs län
  Lindgren, UlrikkdFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Lindgren, Else-MariekdJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Lindgren, AnnamJasakfråganÖstergötlands län
  Lindgren, SylviasJasakfråganStockholms kommun
  Lindholm, JanmpJasakfråganDalarnas län
  Lindkvist, Britt-MariesJasakfråganMalmö kommun
  Lindström, TorstenkdJasakfråganVästmanlands län
  Lindén, LarskdFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Lindén, RolfsJasakfråganGöteborgs kommun
  Linna, ElinavJasakfråganSödermanlands län
  Ludvigsson, AnnesJasakfråganÖstergötlands län
  Lundberg, CarinsJasakfråganVästerbottens län
  Lundberg, AgnetasJasakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, KerstincNejsakfråganStockholms län
  Lundström, StenvJasakfråganMalmö kommun
  Lundström, NinafpJasakfråganStockholms län
  Löfgren, UllamJasakfråganVästerbottens län
  Löfstrand, JohansJasakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, GöransJasakfråganVästmanlands län
  Magnusson, CeciliamFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Malmström, LouisesJasakfråganÖstergötlands län
  Marcelind, RagnwikdJasakfråganGävleborgs län
  Markström, ElisebehtsJasakfråganSödermanlands län
  Moberg, CarinasJasakfråganStockholms län
  Narti, Ana MariafpJasakfråganStockholms kommun
  Nenes, ChristinasJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Nilsson, PiasJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, LennartsFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Nilsson, UlffpJasakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, MartinsJasakfråganJönköpings län
  Nordlander, IngersJasakfråganStockholms kommun
  Nordmark, GunnarfpFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Nordquist, KajsJasakfråganStockholms kommun
  Nordström, KjellsFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Nordén, MariesJasakfråganJämtlands län
  Norinder, PatrikmJasakfråganGävleborgs län
  Norlander, GöransJasakfråganVästernorrlands län
  Nylander, ChristerfpFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Nyström, ElizabethmJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Odell, MatskdJasakfråganStockholms län
  Odenberg, MikaelmFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Ohlsson, CarinasJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohlsson, BirgittafpJasakfråganStockholms kommun
  Ohly, LarsvFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Olander, RonnysJasakfråganSkåne läns södra
  Olofsson, MaudcFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Olovsson, FredriksJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, KentmJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Olsson, RolfvJasakfråganGöteborgs kommun
  Oscarsson, MikaelkdFrånvarandesakfråganUppsala län
  Osman Sherifay, MariamsJasakfråganStockholms län
  Palm, VeronicasJasakfråganStockholms kommun
  Papadopoulos, NikossJasakfråganStockholms kommun
  Patriksson, RunarfpJasakfråganVärmlands län
  Pedersen, PetervJasakfråganÖrebro län
  Pehrson, JohanfpJasakfråganÖrebro län
  Persson, Sven GunnarkdJasakfråganÖrebro län
  Persson, GöransJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Persson, CatherinesJasakfråganSkåne läns södra
  Persson, MargaretasJasakfråganJönköpings län
  Petersson, HelenesFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Pettersson, MarinasJasakfråganVärmlands län
  Pilsäter, KarinfpJasakfråganStockholms län
  Pourbaix-Lundin, MariettamJasakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimosJasakfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretamJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Pålsson, Anne-MariemJasakfråganSkåne läns södra
  Pålsson, ChatrinekdJasakfråganKalmar län
  Qarlsson, AnnikacNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Rask, OlasFrånvarandesakfråganStockholms län
  Reinfeldt, FredrikmFrånvarandesakfråganStockholms län
  Renström, YoomisJasakfråganGävleborgs län
  René, IngermJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ringman, AgnetasJasakfråganKalmar län
  Rojas, MauriciofpJasakfråganStockholms kommun
  Romanus, GabrielfpJasakfråganStockholms kommun
  Rosengren, PervJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Roslund, Carl-AxelmJasakfråganMalmö kommun
  Roxbergh, ClaesmpJasakfråganGöteborgs kommun
  Runegrund, RositakdJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ruwaida, YvonnempFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Rådberg, PetermpJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertmJasakfråganVärmlands län
  Rådström, BrittasJasakfråganVästerbottens län
  Saarinen, IngegerdmpJasakfråganVästerbottens län
  Sabuni, NyamkofpJasakfråganStockholms kommun
  Sachet, AmeersJasakfråganÖrebro län
  Sahlberg, Pär AxelsJasakfråganHallands län
  Sandahl, OllekdFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Sandberg, GunnarsJasakfråganJämtlands län
  Schyman, Gudrun-FrånvarandesakfråganStockholms län
  Sellén, BirgittacFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Sidén, AnitamJasakfråganGöteborgs kommun
  Sjösten, UlfmFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Sjöstrand, Sven-ErikvJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Skoog, ChristersJasakfråganBlekinge län
  Skånberg, TuvekdFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Skårman, Carl-ErikmJasakfråganStockholms kommun
  Sköld Jansson, CamillavJasakfråganJämtlands län
  Sköldestig, BerndtsFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Stafilidis, TassovJasakfråganSkåne läns västra
  Stenberg, HanssJasakfråganVästernorrlands län
  Stenmark, RigmorcNejsakfråganUppsala län
  Strandberg, TorkildfpJasakfråganSkåne läns västra
  Sundell, OlamJasakfråganJämtlands län
  Svensson, Per-OlofsJasakfråganGävleborgs län
  Svensson, AlfkdJasakfråganJönköpings län
  Svensson, IngvarkdJasakfråganStockholms län
  Svensson Smith, Karin-JasakfråganSkåne läns södra
  Sydow, HenrikmJasakfråganHallands län
  Särnblad, AnnelisFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Söderqvist, Nils-EriksJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Ternemar, TommysJasakfråganVärmlands län
  Tesfazion, RezenesJasakfråganUppsala län
  Thalén Finné, EwamJasakfråganSkåne läns södra
  Thorborg, KarinvJasakfråganVästmanlands län
  Thorén, SverkerfpJasakfråganKalmar län
  Tiefensee, RogercNejsakfråganSödermanlands län
  Tingsgård, TonesJasakfråganUppsala län
  Tjernberg, GunillakdJasakfråganVästerbottens län
  Tolgfors, StenmJasakfråganÖrebro län
  Torstensson, ÅsacFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsfpJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Ullenhag, ErikfpJasakfråganUppsala län
  Ulvskog, MaritasJasakfråganDalarnas län
  Vallius, PaavosJasakfråganVästmanlands län
  Valtersson, MikaelampJasakfråganStockholms län
  Vestlund, BörjesJasakfråganStockholms kommun
  Virgin, LiliansJasakfråganGotlands län
  Vänerlöv, IngemarkdJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Västerteg, ClaescNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Wahlgren, MariefpJasakfråganSkåne läns södra
  Wahlström, GötesJasakfråganJönköpings län
  Wahlén, GunillavJasakfråganVästernorrlands län
  Waidelich, TommysJasakfråganStockholms län
  Wegendal, LarssJasakfråganKronobergs län
  Wester, UllasJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Westerberg, PermJasakfråganSödermanlands län
  Westerlund Panke, MajlénesJasakfråganHallands län
  Westman, HenrikmJasakfråganStockholms län
  Wetterstrand, MariampFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Wibe, SörensJasakfråganVästerbottens län
  Widegren, CeciliamJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanfpJasakfråganMalmö kommun
  Wigström, CeciliafpJasakfråganGöteborgs kommun
  Wiklund, AndersvJasakfråganDalarnas län
  Wikström, CeciliafpFrånvarandesakfråganUppsala län
  Winbäck, ChristerfpJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Wittgren-Ahl, SiwsJasakfråganGöteborgs kommun
  Wälivaara, ErlingkdJasakfråganNorrbottens län
  Yazdanfar, MaryamsJasakfråganStockholms län
  Ygeman, AnderssJasakfråganStockholms kommun
  Ytterberg, MariannsJasakfråganVästmanlands län
  Zakrisson, KristinasJasakfråganNorrbottens län
  Ångström, YvonnefpFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Ångström, LarsmpJasakfråganStockholms län
  Åström, KarinsJasakfråganNorrbottens län
  Åström, AlicevFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Öberg, MariasJasakfråganNorrbottens län
  Öhman, ConnysJasakfråganÖstergötlands län
  Örnfjäder, KristersFrånvarandesakfråganKalmar län
  2. Besiktningsmän
  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2005/06:L324.
  • Reservation 2 (m, c, fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1250019
  m045010
  fp04107
  kd02508
  v20008
  c01507
  mp13004
  -1001
  Totalt159126064
  Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
  Abramsson, Karl GustavsJasakfråganVästerbottens län
  Acketoft, TinafpNejsakfråganSkåne läns västra
  Adelsbo, ChristersJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Adelsohn Liljeroth, LenamNejsakfråganStockholms kommun
  Adolfsson Elgestam, CarinasFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Ahlberg, Ann-ChristinsJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ahlin, UrbansJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ahlqvist, BirgittasJasakfråganNorrbottens län
  Althin, PeterkdNejsakfråganSkåne läns södra
  Andersson, JancNejsakfråganHallands län
  Andersson, JohansJasakfråganSkåne läns västra
  Andersson, KerstinsJasakfråganBlekinge län
  Andersson, MargaretacNejsakfråganJönköpings län
  Andersson, MagdalenamNejsakfråganJönköpings län
  Andersson, YvonnekdNejsakfråganÖstergötlands län
  Andreasson, MartinfpNejsakfråganStockholms län
  Andrén, GunnarfpNejsakfråganStockholms län
  Aronson, MaritafpNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Arvidsson, EvasJasakfråganStockholms län
  Ask, BeatricemNejsakfråganStockholms kommun
  Astudillo, LucianosFrånvarandesakfråganMalmö kommun
  Attefall, StefankdFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Aurelius, Nils FredrikmFrånvarandesakfråganKalmar län
  Axelsson, LennartsJasakfråganÖrebro län
  Axelsson, ChristinasJasakfråganStockholms län
  Axén, GunnarmNejsakfråganÖstergötlands län
  Backman, HansfpNejsakfråganGävleborgs län
  Bager, ErlingfpNejsakfråganGöteborgs kommun
  Bargholtz, HelenafpFrånvarandesakfråganStockholms län
  Beijer, LennartvFrånvarandesakfråganKalmar län
  Bengtsson, AnderssJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Berg, HelifpNejsakfråganBlekinge län
  Berglind, MatssJasakfråganUppsala län
  Berglund, RunesJasakfråganJämtlands län
  Berglund Nilsson, MonasJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Bergström, SvencNejsakfråganGävleborgs län
  Bernhardsson, BosFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
  Bill, PermNejsakfråganUppsala län
  Billström, TobiasmNejsakfråganMalmö kommun
  Bjurling, LailasJasakfråganSödermanlands län
  Björkman, JansJasakfråganBlekinge län
  Björling, EwamFrånvarandesakfråganStockholms län
  Björnlod, LeifmpJasakfråganVärmlands län
  Bohlin, SinikkasJasakfråganGävleborgs län
  Bohlin Olsson, BrittsFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Brandin, Claes-GöransJasakfråganGöteborgs kommun
  Brodén, AnitafpNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Brodén, Anne MariemNejsakfråganHallands län
  Brus, SvenkdNejsakfråganÖstergötlands län
  Bråkenhielm, CatharinasJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Burman, IngridvJasakfråganUppsala län
  Bäckström, LarsvJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Carlsson, BirgittacNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Carlsson, GunillasFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Carlsson, GunillamFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Carlström, MariannesJasakfråganGöteborgs kommun
  Damberg, MikaelsJasakfråganStockholms län
  Danestig, Britt-MarievFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Danielsson, PetermNejsakfråganSkåne läns västra
  Danielsson, StaffancNejsakfråganÖstergötlands län
  Darell, LinnéafpNejsakfråganÖstergötlands län
  Darvik, AxelfpNejsakfråganGöteborgs kommun
  Davidson, IngerkdFrånvarandesakfråganStockholms län
  Dinamarca, RossanavFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
  Domeij, ÅsampJasakfråganUppsala län
  Eberstein, SusannesJasakfråganVästernorrlands län
  Edlind-Friberg, LouisefpNejsakfråganStockholms kommun
  Einarsson, MatsvJasakfråganStockholms län
  Ekendahl, MaudmNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Ekholm, BerndtsJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Ekström, Anne-MariefpNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Elmsäter-Svärd, CatharinamNejsakfråganStockholms län
  Eneroth, TomassJasakfråganKronobergs län
  Engelhardt, ChristersJasakfråganGotlands län
  Engle, KerstinsJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Engström, MarievFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Engström, HillevimNejsakfråganStockholms län
  Enochson, AnneliekdNejsakfråganGöteborgs kommun
  Enström, KarinmNejsakfråganStockholms län
  Ericson, Lars-IvarcFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Eriksson, PetermpFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Eriksson, AlfsJasakfråganHallands län
  Erlandsson, EskilcFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Erlandsson, ChristersJasakfråganStockholms län
  Ernkrans, MatildasJasakfråganÖrebro län
  Ertsborn, JanfpNejsakfråganHallands län
  Esch, BjörnkdNejsakfråganSödermanlands län
  Fagerström, Ann-MariesJasakfråganKalmar län
  Flyborg, EvafpNejsakfråganGöteborgs kommun
  Forslund, Kenneth GsJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Frans, JoesJasakfråganStockholms kommun
  Franzén, MiafpNejsakfråganStockholms län
  Fremling, LennartfpFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Fridolin, GustavmpJasakfråganStockholms kommun
  Frisk, HelenasJasakfråganÖrebro län
  Furustrand, ReynoldhsJasakfråganSödermanlands län
  Gerdin, VivianncFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Gille, AgnetasJasakfråganUppsala län
  Granberg, Lars UsFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Granbom, KarinfpNejsakfråganÖstergötlands län
  Granlund, MariesJasakfråganMalmö kommun
  Granström, Per EriksJasakfråganDalarnas län
  Green, MonicasJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Grönlund Krantz, AnnafpFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Gunnarsson, RolfmNejsakfråganDalarnas län
  Gustafsson, HolgerkdNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Gustafsson, LarskdNejsakfråganHallands län
  Gustafsson, BillysJasakfråganÖstergötlands län
  Gustavsson, LennartvJasakfråganVästerbottens län
  Gylling, JohnnykdNejsakfråganBlekinge län
  Hagberg, ChristinsJasakfråganSkåne läns västra
  Hagberg, LiselottfpNejsakfråganSödermanlands län
  Hagberg, MichaelsJasakfråganSödermanlands län
  Hagfeldt, StefanmNejsakfråganÖstergötlands län
  Hamilton, Carl BfpNejsakfråganStockholms län
  Hamilton, BjörnmNejsakfråganStockholms län
  Hammarbergh, KristermFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Hansson, AgnecNejsakfråganKalmar län
  Hassan, MariasJasakfråganStockholms kommun
  Hedquist, LennartmNejsakfråganUppsala län
  Hedström, LottampJasakfråganGävleborgs län
  Heinemann, KerstinfpNejsakfråganVästmanlands län
  Hellberg, OwevFrånvarandesakfråganGävleborgs län
  Hellquist, SolveigfpNejsakfråganVästernorrlands län
  Hietala Nordlund, BarbrosJasakfråganDalarnas län
  Hillar Rosenqvist, HelenampFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Hoff, HanssJasakfråganHallands län
  Hoffmann, UllavJasakfråganStockholms kommun
  Holm, UlfmpJasakfråganSkåne läns södra
  Holma, SivvFrånvarandesakfråganNorrbottens län
  Holmqvist, Nils-GöransJasakfråganÖrebro län
  Husmark Pehrsson, CristinamNejsakfråganSkåne läns västra
  Hägg, CarinasJasakfråganJönköpings län
  Hägglund, GörankdFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Härstedt, KentsFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Högman, BeritsJasakfråganVärmlands län
  Högmark, Anders GmNejsakfråganKronobergs län
  Högström, TomasmFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Höij, HelenakdNejsakfråganStockholms kommun
  Israelsson, MargaretasJasakfråganVästmanlands län
  Jakobsson, LeifsJasakfråganMalmö kommun
  Jarl Beck, IngersJasakfråganSkåne läns södra
  Johansson, KennethcNejsakfråganDalarnas län
  Johansson, JörgencFrånvarandesakfråganVästmanlands län
  Johansson, MikaelmpJasakfråganÖrebro län
  Johansson, Ann-KristinesFrånvarandesakfråganVärmlands län
  Johansson, LarssJasakfråganGöteborgs kommun
  Johansson, Bengt-AndersmNejsakfråganJönköpings län
  Johansson, Jan EmanuelsJasakfråganStockholms län
  Johansson, AnitasFrånvarandesakfråganStockholms län
  Johnsson, JeppemNejsakfråganBlekinge län
  Jonsson, PetersJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Juholt, HåkansFrånvarandesakfråganKalmar län
  Järrel, Henrik SmFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Jóhannesson, BeritvJasakfråganGöteborgs kommun
  Jönsson, MonampJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Jönsson, AnitasJasakfråganSkåne läns södra
  Karlsson, Kjell-ErikvJasakfråganHallands län
  Karlsson, AnderssFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
  Karlsson, SoniasJasakfråganÖstergötlands län
  Kerimo, YilmazsJasakfråganStockholms län
  Kihlström, DankdNejsakfråganVärmlands län
  Kjellberg, BertilmNejsakfråganVästernorrlands län
  Kjörnsberg, ArnesJasakfråganVästra Götalands läns södra
  Klockare, LennartsJasakfråganNorrbottens län
  Kollmats, LennartfpNejsakfråganHallands län
  Krantz, TobiasfpNejsakfråganJönköpings län
  Kristiansson Karlstedt, KerstinsJasakfråganVästernorrlands län
  Kvarnström, KurtsFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Kvist, KennethvJasakfråganStockholms län
  Lander, JarlsJasakfråganVärmlands län
  Landgren, PerkdNejsakfråganGöteborgs kommun
  Lantz, KennethkdNejsakfråganSkåne läns västra
  Larsen, SofiacNejsakfråganÖrebro län
  Larsson, HåkancNejsakfråganJämtlands län
  Larsson, Jan-OlofsJasakfråganVästra Götalands läns västra
  Larsson, HillevisJasakfråganMalmö kommun
  Larsson, MariakdNejsakfråganJönköpings län
  Larsson, KallevJasakfråganStockholms kommun
  Leijonborg, LarsfpNejsakfråganStockholms län
  Lejon, BrittasJasakfråganStockholms län
  Lennmarker, GöranmNejsakfråganStockholms län
  Lilja, LarssJasakfråganVästerbottens län
  Lilliehöök, AnnamNejsakfråganStockholms kommun
  Linander, JohancNejsakfråganSkåne läns södra
  Lindblad, GöranmNejsakfråganGöteborgs kommun
  Lindblad, LarsmNejsakfråganSkåne läns södra
  Lindestam, ÅsasJasakfråganGävleborgs län
  Lindgren, UlrikkdFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Lindgren, Else-MariekdNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Lindgren, AnnamNejsakfråganÖstergötlands län
  Lindgren, SylviasJasakfråganStockholms kommun
  Lindholm, JanmpJasakfråganDalarnas län
  Lindkvist, Britt-MariesJasakfråganMalmö kommun
  Lindström, TorstenkdNejsakfråganVästmanlands län
  Lindén, LarskdFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Lindén, RolfsJasakfråganGöteborgs kommun
  Linna, ElinavJasakfråganSödermanlands län
  Ludvigsson, AnnesJasakfråganÖstergötlands län
  Lundberg, CarinsJasakfråganVästerbottens län
  Lundberg, AgnetasJasakfråganVästernorrlands län
  Lundgren, KerstincNejsakfråganStockholms län
  Lundström, StenvJasakfråganMalmö kommun
  Lundström, NinafpNejsakfråganStockholms län
  Löfgren, UllamNejsakfråganVästerbottens län
  Löfstrand, JohansJasakfråganÖstergötlands län
  Magnusson, GöransJasakfråganVästmanlands län
  Magnusson, CeciliamFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
  Malmström, LouisesJasakfråganÖstergötlands län
  Marcelind, RagnwikdNejsakfråganGävleborgs län
  Markström, ElisebehtsJasakfråganSödermanlands län
  Moberg, CarinasJasakfråganStockholms län
  Narti, Ana MariafpNejsakfråganStockholms kommun
  Nenes, ChristinasJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Nilsson, PiasJasakfråganVästmanlands län
  Nilsson, LennartsFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Nilsson, UlffpNejsakfråganSkåne läns södra
  Nilsson, MartinsJasakfråganJönköpings län
  Nordlander, IngersJasakfråganStockholms kommun
  Nordmark, GunnarfpFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Nordquist, KajsJasakfråganStockholms kommun
  Nordström, KjellsFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
  Nordén, MariesJasakfråganJämtlands län
  Norinder, PatrikmNejsakfråganGävleborgs län
  Norlander, GöransJasakfråganVästernorrlands län
  Nylander, ChristerfpFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Nyström, ElizabethmNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Odell, MatskdNejsakfråganStockholms län
  Odenberg, MikaelmFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Ohlsson, CarinasJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Ohlsson, BirgittafpNejsakfråganStockholms kommun
  Ohly, LarsvFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Olander, RonnysJasakfråganSkåne läns södra
  Olofsson, MaudcFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Olovsson, FredriksJasakfråganSödermanlands län
  Olsson, KentmNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Olsson, RolfvJasakfråganGöteborgs kommun
  Oscarsson, MikaelkdFrånvarandesakfråganUppsala län
  Osman Sherifay, MariamsJasakfråganStockholms län
  Palm, VeronicasJasakfråganStockholms kommun
  Papadopoulos, NikossJasakfråganStockholms kommun
  Patriksson, RunarfpNejsakfråganVärmlands län
  Pedersen, PetervJasakfråganÖrebro län
  Pehrson, JohanfpNejsakfråganÖrebro län
  Persson, Sven GunnarkdNejsakfråganÖrebro län
  Persson, GöransJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Persson, CatherinesJasakfråganSkåne läns södra
  Persson, MargaretasJasakfråganJönköpings län
  Petersson, HelenesFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Pettersson, MarinasJasakfråganVärmlands län
  Pilsäter, KarinfpNejsakfråganStockholms län
  Pourbaix-Lundin, MariettamNejsakfråganStockholms län
  Pärssinen, RaimosJasakfråganGävleborgs län
  Pålsson, MargaretamNejsakfråganSkåne läns norra och östra
  Pålsson, Anne-MariemNejsakfråganSkåne läns södra
  Pålsson, ChatrinekdNejsakfråganKalmar län
  Qarlsson, AnnikacNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Rask, OlasFrånvarandesakfråganStockholms län
  Reinfeldt, FredrikmFrånvarandesakfråganStockholms län
  Renström, YoomisJasakfråganGävleborgs län
  René, IngermNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ringman, AgnetasJasakfråganKalmar län
  Rojas, MauriciofpNejsakfråganStockholms kommun
  Romanus, GabrielfpNejsakfråganStockholms kommun
  Rosengren, PervJasakfråganVästra Götalands läns östra
  Roslund, Carl-AxelmNejsakfråganMalmö kommun
  Roxbergh, ClaesmpJasakfråganGöteborgs kommun
  Runegrund, RositakdNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ruwaida, YvonnempFrånvarandesakfråganStockholms kommun
  Rådberg, PetermpJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Rådhström, Jan-EvertmNejsakfråganVärmlands län
  Rådström, BrittasJasakfråganVästerbottens län
  Saarinen, IngegerdmpJasakfråganVästerbottens län
  Sabuni, NyamkofpNejsakfråganStockholms kommun
  Sachet, AmeersJasakfråganÖrebro län
  Sahlberg, Pär AxelsJasakfråganHallands län
  Sandahl, OllekdFrånvarandesakfråganKronobergs län
  Sandberg, GunnarsJasakfråganJämtlands län
  Schyman, Gudrun-FrånvarandesakfråganStockholms län
  Sellén, BirgittacFrånvarandesakfråganVästernorrlands län
  Sidén, AnitamNejsakfråganGöteborgs kommun
  Sjösten, UlfmFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
  Sjöstrand, Sven-ErikvJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Skoog, ChristersJasakfråganBlekinge län
  Skånberg, TuvekdFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
  Skårman, Carl-ErikmNejsakfråganStockholms kommun
  Sköld Jansson, CamillavJasakfråganJämtlands län
  Sköldestig, BerndtsFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
  Stafilidis, TassovJasakfråganSkåne läns västra
  Stenberg, HanssJasakfråganVästernorrlands län
  Stenmark, RigmorcNejsakfråganUppsala län
  Strandberg, TorkildfpNejsakfråganSkåne läns västra
  Sundell, OlamNejsakfråganJämtlands län
  Svensson, Per-OlofsJasakfråganGävleborgs län
  Svensson, AlfkdNejsakfråganJönköpings län
  Svensson, IngvarkdNejsakfråganStockholms län
  Svensson Smith, Karin-JasakfråganSkåne läns södra
  Sydow, HenrikmNejsakfråganHallands län
  Särnblad, AnnelisFrånvarandesakfråganDalarnas län
  Söderqvist, Nils-EriksJasakfråganVästra Götalands läns norra
  Ternemar, TommysJasakfråganVärmlands län
  Tesfazion, RezenesJasakfråganUppsala län
  Thalén Finné, EwamNejsakfråganSkåne läns södra
  Thorborg, KarinvJasakfråganVästmanlands län
  Thorén, SverkerfpNejsakfråganKalmar län
  Tiefensee, RogercNejsakfråganSödermanlands län
  Tingsgård, TonesJasakfråganUppsala län
  Tjernberg, GunillakdNejsakfråganVästerbottens län
  Tolgfors, StenmNejsakfråganÖrebro län
  Torstensson, ÅsacFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
  Tysklind, LarsfpNejsakfråganVästra Götalands läns västra
  Ullenhag, ErikfpNejsakfråganUppsala län
  Ulvskog, MaritasJasakfråganDalarnas län
  Vallius, PaavosJasakfråganVästmanlands län
  Valtersson, MikaelampJasakfråganStockholms län
  Vestlund, BörjesJasakfråganStockholms kommun
  Virgin, LiliansJasakfråganGotlands län
  Vänerlöv, IngemarkdNejsakfråganVästra Götalands läns norra
  Västerteg, ClaescNejsakfråganVästra Götalands läns södra
  Wahlgren, MariefpNejsakfråganSkåne läns södra
  Wahlström, GötesJasakfråganJönköpings län
  Wahlén, GunillavJasakfråganVästernorrlands län
  Waidelich, TommysJasakfråganStockholms län
  Wegendal, LarssJasakfråganKronobergs län
  Wester, UllasJasakfråganSkåne läns norra och östra
  Westerberg, PermNejsakfråganSödermanlands län
  Westerlund Panke, MajlénesJasakfråganHallands län
  Westman, HenrikmNejsakfråganStockholms län
  Wetterstrand, MariampFrånvarandesakfråganSödermanlands län
  Wibe, SörensJasakfråganVästerbottens län
  Widegren, CeciliamNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Widman, AllanfpNejsakfråganMalmö kommun
  Wigström, CeciliafpNejsakfråganGöteborgs kommun
  Wiklund, AndersvJasakfråganDalarnas län
  Wikström, CeciliafpFrånvarandesakfråganUppsala län
  Winbäck, ChristerfpNejsakfråganVästra Götalands läns östra
  Wittgren-Ahl, SiwsJasakfråganGöteborgs kommun
  Wälivaara, ErlingkdNejsakfråganNorrbottens län
  Yazdanfar, MaryamsJasakfråganStockholms län
  Ygeman, AnderssJasakfråganStockholms kommun
  Ytterberg, MariannsJasakfråganVästmanlands län
  Zakrisson, KristinasJasakfråganNorrbottens län
  Ångström, YvonnefpFrånvarandesakfråganVästerbottens län
  Ångström, LarsmpJasakfråganStockholms län
  Åström, KarinsJasakfråganNorrbottens län
  Åström, AlicevFrånvarandesakfråganJönköpings län
  Öberg, MariasJasakfråganNorrbottens län
  Öhman, ConnysJasakfråganÖstergötlands län
  Örnfjäder, KristersFrånvarandesakfråganKalmar län