Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Betänkande 2021/22:FiU49

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
22 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Extra ändringsbudget: Ja till vårändringsbudgeten och stöd till Ukraina (FiU49)

Regeringen har lagt fram flera förslag till lagändringar i en extra ändringsbudget för 2022, som innehåller vårändringsbudgeten för 2022 och stöd till Ukraina. Riksdagen sa ja till alla lagändringarna.

Tre av de regeringsförslag som riksdagen sa ja till är

  • ett samlat förslag på pensionsområdet med en höjning av garantipensionen och höjt bostadstillägg för pensionärer, som börjar tillämpas den 1 augusti 2022
  • sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk, som börjar gälla den 1 juli 2022
  • ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader, som börjar gälla den 1 juli 2022.

Riksdagen sa vidare ja till regeringens förslag om att Sverige ska hjälpa Ukraina med ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion av landet.

Sammantaget innebär förslagen att anslagen i statens budget för år 2022 ökar med ungefär 33 miljarder kronor.

Riksdagen sa samtidigt nej till förslag från finansutskottet om ändringar av statens budget för 2022, utom när det gäller utskottets förslag om ytterligare stöd till Ukraina utöver vad regeringen föreslagit. Finansutskottets förslag till beslut var ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att det var utskottet som tog initiativ till det och att det inte kom från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna, som annars är det vanliga.

Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen punkterna 34 och 35 om ändrade anslag, ramar och beställningsbemyndiganden. Avslag på propositionen punkterna 4–7 om ett samlat förslag på pensionsområdet. I övrigt bifall till propositionen. Bifall till följande utskottsinitiativ: lagändringar gällande grundskydd för pensionärer, tillkännagivande om åtgärder för att minska passköerna, om att anvisa anslag som avviker från regeringens förslag, om bemyndigande att skänka viss försvarsmateriel till Ukraina, om ändrat bemyndigande för lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll reservationen.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-06-21
Justering: 2022-06-21
Trycklov: 2022-06-21
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:FiU49

Alla beredningar i utskottet

2022-06-20, 2022-06-21

Extra ändringsbudget: Ja till förstärkningar av pensionärernas ekonomi i samband med vårändringsbudgeten

Regeringen har lagt fram flera förslag till lagändringar i en extra ändringsbudget för 2022, som innehåller vårändringsbudgeten för 2022 och stöd till Ukraina. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till alla lagändringarna utom regeringens förslag på pensionsområdet, som utskottet föreslår att riksdagen säger nej till.

Två av de regeringsförslag som utskottet föreslår att riksdagen säger ja till är

  • sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk, som ska börja gälla den 1 juli 2022
  • ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader, som ska börja gälla den 1 juli 2022.

Finansutskottet föreslår vidare att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Sverige ska hjälpa Ukraina med ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion av landet.

Finansutskottet lägger också fram ett eget förslag om ändringar av statens budget för 2022. Utskottets förslag innebär ökat stöd till Polismyndigheten, ytterligare stöd till Ukraina utöver regeringens förslag och ökade möjligheter till beställningar inom försvarsområdet.

Utskottet föreslår vidare lagändringar som förstärker pensionärernas ekonomi. Dessa lagändringar ska börja tillämpas den 1 oktober 2022.

Den här delen av finansutskottets förslag är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att det är utskottet som tagit initiativ till det och att det inte kommer från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna, som annars är det vanliga.

Sammantaget innebär utskottets olika förslag att anslagen i statens budget för år 2022 ökar med 30,9 miljarder kronor. Det är 1,15 miljarder kronor mindre än vad regeringen har föreslagit.

Finansutskottet föreslår även att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om åtgärder för att minska passköerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-21
Debatt i kammaren: 2022-06-22

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 44 Åsa Westlund (S)

Herr ålderspresident! I dag ska kammaren äntligen få avgöra hur hög höjningen av garantipensionen för landets pensionärer ska bli. Det blir ett viktigt avgörande och ett viktigt besked till väljarna inför valet. Vilka partier står upp för de många kvinnor som byggt det här landet, de mammor och mormödrar som tvingats att jobba till låg lön, på deltid, för att de också har tvingats att ta ansvar för barn och äldre släktingar?

Alla pensionärer i Sverige har det inte dåligt ekonomiskt. Men alltför många har det väldigt tufft. Det är deras vardag som det här beslutet i dag handlar om. Utöver det måste pensionerna i Sverige också höjas generellt. Det kräver bland annat större inbetalningar till pensionssystemet, och det är en fråga som vi socialdemokrater tänker fortsätta att driva. Men i dag handlar beslutet om just situationen för dem med lägst pension - garantipension - och vilken förbättring de ska få i år.

Vi socialdemokrater vill ge de mest utsatta pensionärerna en betydligt bättre tillvaro. Därför yrkar jag bifall till reservationen i finansutskottets betänkande 49 och därmed också bifall till det förslag som vi har lagt fram och som nu har stöd av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Vårt förslag höjer pensionen för de cirka 1 miljon pensionärer som i dag lever på en allmän pension under 14 900 kronor. Förslaget innebär att den lägsta garanterade nivån för en ensamstående pensionär som bott 40 år i Sverige kommer att bli 9 779 kronor, till skillnad från dagens 8 779 kronor. Det är en stor, betydande skillnad för människor med små eller inga marginaler.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Herr ålderspresident! Vi behöver stärka pensionärernas ekonomi, både på kort och på lång sikt. Frågan har blivit alltmer angelägen i takt med att priserna på livsmedel och energi har ökat.

En trygg ålderdom är en viktig fråga för oss socialdemokrater, och vi har sedan 2014 tagit flera viktiga steg i rätt riktning. Vi har höjt garantipensionen och avskaffat den orättvisa pensionärsskatten, och i går fick vi här i riksdagen igenom vårt förslag om trygghetspension för dem som slitit ut sig i arbetslivet.

Men vi är inte nöjda. För att säkra trygga pensioner också i framtiden behöver som sagt inbetalningarna till pensionssystemet öka. Därtill vill vi införa en så kallad gas i pensionssystemet. Det är stora och viktiga frågor. Men de avgörs inte i dag.

De högerkonservativa kommer garanterat att också här i kammaren fortsätta att försöka blanda bort korten. För att det ska låta som om de förslag som vi röstar om i dag är jämförbara blandar de äpplen med päron. En förändring som vi alla är för räknas bara in i deras förslag, inte i vårt förslag när de jämför. Och för att deras förslag inte ska se för dåligt ut räknar de även in förändringar som de vill göra längre fram, under nästa mandatperiod, utan att ta hänsyn till vad vi vill göra under samma mandatperiod.

Herr ålderspresident! Det dagens beslut faktiskt handlar om är garantipensionen. Två förslag står mot varandra. Vårt förslag innehåller en höjning av garantipensionen med 1 000 kronor samt en höjning av bostadstillägget med 100 kronor per hushåll från och med augusti. Det innebär att en ensamstående pensionär med garantipension och bostadstillägg kan få ut som mest 900 kronor mer i plånboken efter skatt per månad - totalt 4 500 kronor under 2022.

Det förslag som de högerkonservativa förespråkar innebär i stället en höjning av garantipensionen med 600 kronor samt en höjning av bostadstillägget med 350 kronor per hushåll från och med oktober, alltså som mest 830 kronor efter skatt per månad - totalt 2 490 kronor under 2022.

Men många pensionärer med garantipension får inget bostadstillägg, så i själva verket är skillnaden betydligt större för de flesta som berörs. Det märks till exempel genom att en genomsnittlig pensionär med garantipension får 705 kronor med vårt förslag och endast 500 kronor med deras.

Att vårt förslag innebär en betydligt större förbättring i levnadsvillkoren för de pensionärer i Sverige som har det tufft ekonomiskt märks också på att det faktiskt kostar mer för statskassan. Vårt förslag beräknas kosta totalt cirka 4 miljarder kronor under 2022, medan de högerkonservativas förslag kostar cirka 1 ½ miljard kronor under 2022.

Herr ålderspresident! Hur man än räknar är 1 000 kronor i höjd garantipension från och med augusti mer än 600 kronor i höjd garantipension från och med oktober. Vårt förslag ger mer till de som behöver det som mest, och för en grupp som i dag lever på marginalen är skillnaderna viktiga. Det är stor skillnad mellan 1 000 kronor och 600 kronor i höjd garantipension, och det är stor skillnad om man får det från och med augusti eller från och med oktober.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Herr ålderspresident! Det blev kanske lite mycket siffror nu. I grunden handlar det här om hur man ser på dem som i dag lever på garantipension.

Låt mig vara väldigt tydlig: Högeroppositionen säger nej till vårt förslag för att de inte är beredda att genomföra en ordentlig höjning av pensionerna för alla dem, främst kvinnor, som har haft väldigt låga inkomster. Det är kvinnor som har slitit inom vården eller i matbutiken men som haft så pass låg lön att de i dag knappt klarar sig på sin pension.

Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, uttryckte deras inställning i klarspråk på Twitter 2014: "Låg pensionen efter föräldraledighet, deltid och ett låglöneyrke. Är det ojämställdhet? Gör andra val, få annat resultat."

Ja, det är ett gammalt citat, men tyvärr är det det här som de högerkonservativas politik grundar sig på också nu. Det är en högerkonservativ politik som är blind för samhällets strukturer och för historien. Vi vet ju att kvinnor och kvinnodominerade yrken har straffats med lägre löner. Det är kvinnor som har tvingats att ta ansvar för barn och äldre - historiskt har det ju inte ens funnits en utbyggd barnomsorg. Samhällsmodellen byggde på, och gör det till viss del fortfarande, att kvinnor stannar hemma och därmed tvingas vara frånvarande från sitt jobb och drabbas av lägre inkomst.

Det är ingen liten grupp som berörs. Sju av tio av Kommunals kvinnliga pensionärer är helt eller delvis beroende av garantipensionen. En kvinnlig pensionär från fackförbundet Handels får i genomsnitt ut en total pension på 12 700 kronor per månad - ett belopp som alltså ligger under gränsen för relativ fattigdom. Generellt är hälften av Sveriges kvinnliga pensionärer beroende av garantipension. Allra mest utsatta är kvinnor i gruppen 80 år eller äldre.

Vi socialdemokrater står tillsammans med Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet upp för dessa kvinnor i dag. Det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig att ha arbetat, och alla i Sverige ska ha en värdig ålderdom.

Herr ålderspresident! Betänkandet innehåller också en rad andra förslag, men jag tänker inte gå in på dem. Jag beskrev dem i debatten förra veckan, och jag redogjorde också för Socialdemokraternas inställning till förslagen.

Men jag vill säga några ord om stödet till Ukraina. Där väljer vi nu inför riksdagens sommaruppehåll att stödja förslaget om att regeringen ska få möjlighet att på egen hand skicka militär materiel efter bemyndigande från riksdagen.

Sverige ska stötta Ukraina. Regeringen och Försvarsmakten arbetar kontinuerligt med frågan om ytterligare stöd med militär materiel. Noga avvägningar måste hela tiden göras gällande Ukrainas behov och Sveriges möjligheter att avvara sådan materiel. För att Sverige ska kunna skicka eventuella nya paket med militär materiel under riksdagens sommaruppehåll är det en fördel om riksdagen kan ge bemyndigandet till regeringen i dag. Därför står vi nu bakom utskottets förslag om ytterligare stöd till Ukraina.

Herr ålderspresident! Med detta vill jag önska alla ledamöter, personal och även ledamöter i regeringen en trevlig sommar, men efter dagens votering.

(Applåder)


Anf. 45 Martin Ådahl (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Herr ålderspresident! I dag är en historisk dag. Inte historisk för några av dem som försöker följa debatten på grund av den krångliga och röriga processen kring vårbudgeten och pensionerna, utan historisk eftersom arbetsmarknadens parter i Sverige, fack och arbetsgivare, om bara några timmar i Saltsjöbaden kommer att skriva under ett nytt huvudavtal, ett Saltsjöbaden 2.0, 84 år efter det första historiska Saltsjöbadsavtalet 1938 - på samma plats, till och med.

Avtalet är historiskt eftersom vi i fyra årtionden, herr ålderspresident, har haft problem i Sverige med arbetsrätten, med LAS, med de omöjligt krångliga regler kring anställningar som har gjort att småföretag har dragit sig för att knyta personer till sig som de inte har varit hundra procent säkra på, som har stoppat rörligheten på arbetsmarknaden, trots att det med digitalisering och ny teknik är en väldig omsättning av jobb på arbetsmarknaden i vårt land.

Samtidigt har miljontals svenskar drömt om att ta nästa steg och bygga på sin utbildning med nya kompetenser som akut behövs i den nya gröna digitala ekonomin. De ville men hade inte råd eller möjlighet. Allt detta var en olöslig LAS-knut som ingen vågade ta tag i. Moderaterna vågade inte. Socialdemokraterna ville inte. Men Centerpartiet föreslog en stor reform och fick den socialdemokratiska regeringen att anta en ny plan. I dag, i eftermiddag, i samarbete mellan fack och arbetsgivare, med en väldig majoritet i riksdagen blir det verklighet.

För alla som kanske är uppgivna av spelet i riksdagen visar detta att det är möjligt att göra kloka och positiva saker för svensk ekonomis bästa. Det gäller ävenså den budget vi debatterar i dag, som Centerpartiet har varit med och förhandlat fram, och jag yrkar här bifall till reservationen. Trots alla turer, trots spel, trots alla politiska piruetter, har vi faktiskt enats om mycket fundamentala saker. Det handlar om att snabbt rusta upp försvaret med 3 miljarder redan i år så att vi kan möta Putins hot. Dessutom ska 2 miljarder gå till Ukraina till mer och tyngre vapen, som de så väl behöver i sin kamp för friheten och för hela Europa.

Sveriges bönder, som kämpar så hårt i dag för att rädda sina verksamheter och rädda självförsörjningen av mat i Sverige i denna oroliga tid, ska få 3,2 miljarder i skattesänkningar och nödhjälp med hjälp av de olika extra ändringsbudgetarna och den här budgeten som Centerpartiet har föreslagit och som nu antas i bred enighet. Tack, Socialdemokraterna! Tack, Kristdemokraterna! Tack, Moderaterna!

På Centerpartiets initiativ fördubblas jobbstimulanserna så att tusentals fler, inte minst utlandsfödda kvinnor, kan gå från långvarigt beroende av bidrag till jobb.

Herr ålderspresident! Sedan har vi frågan om pensionerna. Alla partier sa sig vilja höja pensionerna, i synnerhet för de sämst ställda. Vi möter dem varenda dag - vänner som sitter och vänder på den sista hundralappen i slutet av månaden. Därför bad vi att frågan skulle lösas i Pensionsgruppen, som i 30 år har förvaltat Sveriges pensioner och pensionsuppgörelsen. De har tryggat förbättringarna stabilt över lång tid.

Tråkigt nog lade de tre borgerliga partierna i Pensionsgruppen inte ett endaste kompromissförslag under alla möten, trots att vi egentligen stod så nära varandra i kampen. De var bakbundna av SD från att lägga fram ett endaste förslag. Men till slut var Centerpartiets kompromissförslag på bordet, och vi nådde en mittenkompromiss med regeringen där vi tog bort garantitillägget, det så kallade Nooshitillägget, som har varit så kritiserat av så många experter och pensionärsorganisationer. Vi ersatte med en rak höjning av garantipensionen med 1 000 kronor och 100 kronor höjt konsumtionsstöd i bostadstillägget. Samtidigt vill vi och alla före detta allianspartier sänka skatten på pensionen för alla pensionärer - alla som har arbetat ett långt yrkesliv. Alla partier enades också om att använda överskotten i pensionssystemet, det som kallas gasen, till att stärka pensionerna för alla. Det visar att det trots allt är möjligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Poängen är inte, herr ålderspresident och alla som lyssnar i dag, att alla måste vara överens och hålla varandra i handen, utan vi måste visa när det är allvar att det är möjligt att fatta de kloka och ibland svåra besluten. Reformernas tid är inte förbi i Sverige. Beslut är ett fint ord, herr ålderspresident. Vi är vana vid att fatta de tuffa besluten i riksdagen.

Kriget fortsätter. Vi är inne på femte månaden. Energi- och matpriser fortsätter att rusa över hela Europa. Inflationen når skyhöga 7,2 procent. Det är nivåer som vi inte har sett sedan vi kämpade ned inflationen i början av 90-talet. Räntorna kommer att stiga. Bopriserna kommer att drabbas. Konjunkturinstitutet har redan reviderat ned tillväxten för nästa år till 1,2 procent.

Samtidigt sveper värmeböljor över världen. Svedda skördar och smältande asfalt i Indien belyser hur kort tid vi har kvar när våra världsledande företag väntar på att Sverige ska genomföra en klimatomställning.

Det är tuffa och svåra tider som väntar, och de kommer att kräva reformer och lösningar som är avgörande för miljontals svenskar nu och de närmaste åren. Det kommer att kräva mycket sunt centerpartistiskt bondförnuft. Vi behöver värna motorn i svensk ekonomi. Vi behöver se till att småföretagen, som står för fyra av fem jobb i Sverige, kan anställa några av de 400 000 arbetslösa som fortfarande väntar på att få jobb, de 150 000 långtidsarbetslösa som väntar på att få fylla de 200 000 tomma platserna som det finns utrymme för i svensk ekonomi. Men då måste vi sänka kostnaderna och skapa lärlingsjobb. Integrationen måste bli snabbare med intensivundervisning i svenska och praktik. Det ska vara långa timmar i ditt anletes svett till dess du får jobb. Vi måste säkra landsbygden och visa att det är möjligt att alla orter i Sverige kan blomstra.

Vi måste få en klimatomställning genom att elektrifiera, dubbla elproduktionen de närmaste åtta åren, bygga vindkraftsparkerna som ligger som förslag på regeringens bord, bygga ut elnäten dubbelt så snabbt, kapa tiden för tillståndsprocesserna till hälften. Då är det inte läge att räcka över rodret över svensk ekonomisk politik till partier som aldrig någonsin har gjort ett tufft val i sin historia. De har levt på att lova allt till alla, så länge det finns någon invandrare eller kapitalist att skylla allt på. De har det gemensamt att de tror att högre bidrag och större underskott är lösningen på alla problem.

Det handlar inte om att partierna är extrema eller är ytterkantspartier, utan det handlar om att det inte finns några lösningar, reformer, bara pessimism. Därför ber jag svenska folket att inte räcka över rodret till dem när vi går in i stormen.

Gör det möjligt att genomföra de reformer Sverige behöver! Det handlar om den typ av reformer som har gjort Sverige stort och starkt - som har skapat öppenhet, samarbete och arbetslinjen, gett oss rimliga skatter och byggt vårt land. De har gjort att småföretag och hela landet har kunnat växa. Vi har kunnat hålla ihop och uträtta saker för vårt lands och ekonomins bästa. Det stora Saltsjöbadsavtalet som sluts om några timmar visar att sådant är möjligt. Pensionshöjningskompromissen i mitten visar att det är möjligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Vi kan ta tillbaka reformerna, och vi kan ta tillbaka lösningen. Vi kan ta tillbaka den svenska optimismen. Vi kan göra det möjligt, herr ålderspresident.


Anf. 46 Ali Esbati (V)

Herr ålderspresident! Först det formella: Jag yrkar bifall till den reservation som Vänsterpartiet har gemensamt med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Herr ålderspresident! I höstas lämnade regeringen, då bestående av S och MP, ett förslag till ordinarie statsbudget. De högerkonservativa partierna lade å sin sida fram ett nedbantat gemensamt budgetyrkande, och det yrkandet gick igenom när Centerpartiet röstade på sitt eget budgetförslag och sedan avstod. Det kan ju vara intressant att se vad det fanns för förslag runt garantipensionen i dessa budgetförslag som lades fram till Sveriges riksdag.

I det högerkonservativa budgetförslaget, som alltså gick igenom, kunde vi finna en budget för höjda garantipensioner på sammanlagt noll kronor. I regeringens höstbudget uppgick anslagen för detta ändamål till noll kronor. Centerpartiet kunde å sin sida likaledes presentera noll förslag till höjda garantipensioner. Garantipensioner nämns visserligen i Centerpartiets budgetmotion för 2022, men då handlar det om en sänkning genom att göra det svårare för flyktingar att få tillgång till garantipensionen, så att fler i stället hänvisas till försörjningsstöd.

Vänsterpartiets budgetmotion, inlämnad den 4 oktober 2021, kan jag däremot citera lite grann från. "Eftersom garantipensionen är prisindexerad i stället för inkomstindexerad halkar de som lever på garantipension efter den övriga befolkningen. Mellan det att garantipensionen infördes 2003 och fram till 2019 hade pensionärer med garantipension i genomsnitt en real inkomstökning på 15,7 procent i jämförelse med 44,6 procent för förvärvsarbetare", står det att läsa där.

Vidare står det: "Vänsterpartiet anser att garantipensionen ska höjas med drygt 800 kronor per månad och inkomstindexeras. Förslaget innebär ökade inkomster för över 700 000 pensionärer. Fribeloppet i bostadstillägget bör höjas och inkomstindexeras på samma sätt så att den höjda garantipensionen inte försvinner genom minskat bostadstillägg."

Den som tar del av det förslag som nu ligger på riksdagens bord och som stöds av fyra partier - Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet - kan ju ganska snabbt notera att det finns, tja, betydande likheter mellan detta och det som Vänsterpartiet motionerade om i höstas. Detta är inte särskilt överraskande eftersom det var Vänsterpartiet som, till en början ensamt och i institutionell motvind, ställde krav på en höjning av garantipensionen för att kunna acceptera Magdalena Andersson som statsminister.

I de förhandlingarna bedömde regeringen att förändringar i garantipensionen rakt av, som Vänsterpartiet krävde, borde beslutas i Pensionsgruppen. Detta ledde då fram till en teknisk konstruktion som fick namnet garantitillägg.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Nu har ju även högeroppositionen känt sig nödgad att presentera ett eget förslag om höjd garantipension och andra ändringar av pensionssystemet. Den här märkliga dansen runt pensionsarbetsgruppen är därmed passé, och med det även de problem som av olika partier ansågs föreligga runt att höja garantipensionen rakt av. Den blåbruna kompromissen är förvisso ett tydligt steg framåt från noll, men det är alltså ett förslag som ger betydligt mindre i inkomstökning till Sveriges sämst ställda pensionärer.

Det förslag som Vänsterpartiet nu är överens med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern om innebär att garantipensionen höjs med 1 000 kronor per månad och att konsumtionsstödet i bostadstillägget ska höjas med 100 kronor per månad för ensamstående och 50 kronor per månad för sammanboende, samtidigt som fribeloppet i bostadstillägget höjs.

Jag vill rikta ett särskilt tack till Centerpartiet i det här avseendet, alltså för att vi nu har kunnat få brett stöd för den lösning som vi i Vänsterpartiet eftersträvade vid förhandlingarna med S och MP. Förbättringen för pensionärerna kan nu komma i form av en Nooshihöjning, kan vi kalla det, av garantipensionen i stället för ett separat Nooshitillägg.

Naturligtvis är det dock framför allt bra och viktigt att det nu finns goda chanser för att ett stort antal pensionärer ska kunna få ordentligt förstärkta inkomster. Vi hade gärna sett att summan var 1 000 kronor efter skatt i stället för 1 000 kronor före skatt - så såg förslaget ut före kompromissen med Centerpartiet - men i en kompromiss får man ge och ta.

Herr ålderspresident! Politik är att vilja. Politik är att välja. Men politik är också i mycket stor utsträckning att se - att inte blunda för, inte missa, inte räkna bort människor. Garantipensionshöjningen innebär, utöver välbehövliga kronor, ett synliggörande. De många hundra tusen pensionärer i vårt land som har alldeles för lite att röra sig med har liksom varit frånvarande från den politiska scenen och från de politiska kalkyler som ledande politiker har gjort. Det har varit som att de ska rösta men inte höras.

Hos Sverigedemokraterna har fattigpensionärerna ibland fått utgöra ännu ett stumt slagträ mot utsatta och synliga minoriteter, som om det vore asylsökande med dagersättningar som stått stilla sedan 90-talet som är skälet till att fattigpensionärerna inte fått mer pengar - inte oviljan hos politiker som frikostigt har hällt miljarder över direktörer och välfärdsprofitörer.

Det har ansetts vara dynamisk ekonomisk politik att subventionera nannies och poolrengöringar åt de mest välbeställda men strunta i de pensionärer som slitit ut sig i lågbetalda och tunga arbeten och med att oavlönat passa barn och äldre. Och ja, jag kan ju återigen bara konstatera att SD:s uppgift när det kommer till kritan blir att förhandla fram en halvering av den höjning som kom från vår kant.

Herr ålderspresident! Eftersom det har spridits så många tjatiga missuppfattningar om garantipensionärerna i samhällsdebatten vill jag också ta tillfället i akt att vara lite tjatig. 70 procent av Kommunalkvinnorna behöver helt eller delvis förlita sig på garantipension. Handelsanställda kvinnor som går i pension får i genomsnitt en pensionsnivå under fattigdomsgränsen. Det är frågan om människor som arbetat hårt och länge. Ungefär 1 miljon pensionärer i Sverige omfattas av den reform som jag hoppas får majoritet i riksdagen om några timmar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Detta är ett viktigt första steg som bidrar till att korrigera en stor orättvisa, men det betyder inte att pensionerna därmed är bra som de är. Nej, pensionerna kan och bör höjas generellt. Vänsterpartiet har presenterat ett konkret förslag för detta, ett som skulle innebära en höjning av pensionerna med i genomsnitt ungefär 2 000 kronor. Det blir nästa strid att ta. Det är något som vi ser fram mot att förhandla vidare om efter en rödgrön valseger i höst.

Ja, herr ålderspresident, jag sa "förhandla". Detta ädla verb behöver jag säga några extra ord om. Jag är glad och stolt över att vi nu har ett brett stöd för och är väldigt nära att få ett beslut om en rejäl höjning av garantipensionerna. Men det är också klart - det kan man slå fast så här på den sista ordinarie dagen i riksdagens kammare före valet - att den process som har funnits kring detta på många sätt har varit märklig och problematisk.

Under den här mandatperioden har vi haft stor turbulens i regeringsfrågan, herr ålderspresident. Det är i grund och botten en effekt av konvulsioner inom borgerligheten - de partier som tidigare ingick i Alliansen. Vi vet ju att de alla före valet 2018 sa sig vara kategoriskt mot samröre med Sverigedemokraterna men att tre av fyra tidigare allianspartier efter valet har inlett - och snabbt fullbordat - en konvergensprocess med Sverigedemokraterna.

Centerpartiet representerar en annan linje, där sådant som grundläggande demokratiska fri- och rättigheter, humanistiska och rättsstatliga principer fortfarande ses som viktiga värden - liksom detta med att undvika aktiv hets mot minoriteter som bärande element i politisk och kommunikativ strategi. Detta är viktigt, och det hedrar förstås Centerpartiet och dess ledning. Det medför också att det inte finns någon majoritet för en högerkonservativ regeringsbildare.

Den majoritet som tolererar en annan regeringsbildare måste dock självklart kunna resonera vuxet och ärligt om politikens innehåll. Oavsett hur det blir vid voteringen senare i dag har det nog för de flesta blivit allt tydligare att det är väldigt besvärligt att uppnå förhandlingskompromisser utan den tämligen viktiga delen förhandlingar. Det står olika partier fritt att välja olika förhandlingsstrategier, men de kan i längden inte vara frikopplade från förhållanden i verkligheten. Enklare uttryckt: Så här kan vi inte ha det. Det kostar på, och det blir svajigt.

Med ett valresultat som ger parlamentariska förhållanden liknande dem i dag kommer våra fyra partier att behöva arbeta på ett annat sätt, och det rimligaste är att det görs inom ramen för en fyrpartiregering. Ingen säger att det blir enkelt, men vad är egentligen alternativet?

Så här mot slutet av denna mandatperiod är det ändå rimligt att även vända sig till de centerpartistiska kommunpolitiker, partiaktivister och väljare som finns i ganska stora skaror runt om i landet och som, är jag övertygad om, i tilltagande grad känner sig konfunderade över sin partilednings ovilja till mer av öppenhet, tydlighet och verklighetsorientering. Jag får väl säga som man brukade i tv-programmet Bullen: Om det här känns förvirrat och svårt är det helt normalt.

Herr ålderspresident! Nu vänder vi snart blad. Jag vill återigen tacka företrädare för S och MP men också Centern för att vi har kunnat komma ända hit med garantipensionerna. Nu vidtar en valrörelse där jag lovar att Vänsterpartiet kommer att kämpa för att lyfta fram konkreta problem och utmaningar som Sverige står inför.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Det handlar om de vidgade ekonomiska klyftor som har blivit socialt nedbrytande, om den marknadsskola som dagligen kastar skuggor över våra barns kunskapsresultat och vårt samhälles framtid och om den pressade arbetssituation inom sjukvården och den övriga välfärdssektorn som blivit resultatet av åratal av massiva skattesänkningar och vettlös marknadsstyrning.

Det handlar om infrastrukturen, som behöver rustas upp, och om långtidsarbetslösheten, som behöver pressas ned. Det handlar om svårigheterna för växande grupper att klara sig på sin lön eftersom den är för låg och anställningarna för otrygga. Det handlar om den existentiellt avgörande klimatomställningen, som kräver ett rejält offentligt åtagande.

Vi har våra förslag på lösningar, men vi är också beredda att diskutera och förhandla om dem. Jag ser fram emot att göra det efter att förbättringar för de pensionärer som har det sämst ställt har röstats igenom i dag.

Jag önskar med detta en trevlig sommar, särskilt till finansutskottets kansli, som har gjort heroiska insatser för den demokratiska processen i Sverige under mycket svåra och speciella förhållanden.

(Applåder)


Anf. 47 Janine Alm Ericson (MP)

Herr ålderspresident! Då var det budgetdebatt i dag igen.

Det brinner i Europa. Skogsbränderna rasar i Spanien och Tyskland. Värmerekord efter värmerekord slås i ett rasande tempo, och runt om i världen stiger vattennivåerna.

Det här är det nya normala, och det är egentligen detta som varje budgetdebatt borde handla om. Klimatkrisen pågår här och nu - det är inte längre en fråga om huruvida den kommer att drabba oss eller inte. Det är däremot i allra högsta grad en fråga om hur illa det kommer att bli innan vi kommer till insikt.

Att i en tid när det är så illa ställt sänka skatten på diesel i jordbruket är inte den politik som världen behöver. Därför har vi i Miljöpartiet kontinuerligt föreslagit stödåtgärder som skulle kunna lindra nöden för svenska jordbrukare utan att bidra till ökade utsläpp. Det är en politik som hade varit att föredra i klimatkrisens tidevarv.

Vi har räknat pengarna, jobben och bruttonationalprodukten. Men vi har fram till nyligen helt glömt bort att räkna molekylerna i atmosfären, plastbitarna i havet och arterna i skogen. På det sättet har vi varit väldigt dåliga ekonomer. Vi har alltför länge trott att moderniteten har frigjort oss från beroendet av den planet som till syvende och sist föder oss.

Nu har vi i grevens tid insett allt detta och börjat räkna på rätt saker. Men att räkna räcker inte - vi måste också minska våra utsläpp och vår förstörelse av planeten.

När jag säger att vi måste göra mer för att lösa klimatkrisen har jag världens samlade kår av klimatforskare bakom mig, men de får inte stifta lagar. Det är vår uppgift som politiker, och det är dags att vi tar den på allvar. Tyvärr är det just nu inget annat parti i den här kammaren än Miljöpartiet som gör det. Det är bara Miljöpartiet.

Herr ålderspresident! Det här är en budgetdebatt som vi inte borde ha behövt ha. Den kommer sig av att högern än en gång har velat göra det som de tyvärr alltid har gjort: förhindrat varje reform som ger kvinnor större frihet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Mäns arbete har av män genom alla tider värderats högre än kvinnors. Kvinnor har tagit hand om hem och barn, ställt mat på bordet och gjort det möjligt för män att göra karriär. Kvinnor har år efter år slitit i vården, tagit hand om barn och gamla och funnits där för oss andra när det har behövts som mest. Tacken för det är en pension som knappt går att leva på och en borgerlighet som gör allt i sin makt för att stoppa en höjning på 1 000 kronor i månaden. Det är faktiskt helt ovärdigt.

Det pensionsförslag som Miljöpartiet nu lägger fram tillsammans med regeringen, Vänsterpartiet och Centerpartiet borde ha varit på plats för länge sedan. Äntligen får vi till en förstärkning av garantipensionen för de pensionärer som lever med de allra minsta marginalerna. Sverige blir därigenom ett mer jämlikt land.

Vi har ett pensionssystem som speglar den ojämställda arbetsmarknad som under årtionden har missgynnat kvinnor. Trots envetet motstånd från Ulf Kristersson med vänner ser vi nu äntligen till att ändra på det. Det är inte en dag för tidigt utan många år för sent.

En världsomfattande pandemi har ställt människors liv, hälsa och ekonomi på sin spets. Miljoner människor har tvingats begrava sina nära och kära, och många såg under några månader sina livsverk gå under till följd av restriktioner och ekonomisk kris. På det kom Rysslands invasion av Ukraina. I spåren av kriget och coronakrisen ser vi ekonomiska effekter som var och en märker av mer och mer i sin vardag, på sina räkningar och i matbutikerna.

Miljöpartiet har under de senaste månaderna lagt fram ett flertal alternativa förslag på krisåtgärder. Till exempel har Miljöpartiet velat sänka matmomsen, sänka priserna i kollektivtrafiken och sänka skatten på landsbygden. Genom dessa stöd hade vi bättre kunnat hjälpa dem som behöver det mest, men med en viktig skillnad. Vi hade nämligen gjort det utan att förvärra för klimatet eller ge Putin mer pengar i krigskassan genom att subventionera och därmed öka användningen av bensin och diesel.

Vi ser det ökande lidandet i världen, och vi behöver göra mer. När svälten ökar och arbetet mot de globala hållbarhetsmålen snarare går bakåt än framåt behövs mer global solidaritet - inte mindre. Avräkningarna från biståndet måste minska. Svenskt bistånd ska inte gå till svenska kommuner utan till att bygga utveckling i fattiga länder.

Vi måste också fortsätta att stötta Ukraina i deras kamp mot Putins invasion. I dag har kriget pågått i 118 dagar. Det är 118 dagar av rädsla, förtvivlan och kamp för demokratin.

Kriget måste få ett slut, och till dess måste vårt stöd till Ukraina fortsätta. Den här budgeten innehåller ytterligare ett paket som visar vår solidaritet.

Ett starkt samhälle som står rustat för att möta de kriser vi står inför är ett tryggt samhälle. Vi måste göra allt vi kan för att få stopp på våldet, både det på gatan och det som sker inom hemmets fyra väggar.

Mäns våld mot kvinnor måste bli en valfråga. Så länge en enda kvinna mördas har vi inte gjort tillräckligt. Samhället måste lägga ansvaret där det hör hemma. Kvinnojourer måste få en långsiktigt stabil finansiering, och hedersrelaterat våld måste motverkas kraftigt i hela Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

På samma sätt måste vi klara av att trycka tillbaka det våld som varje dag sätter skräck i bostadsområden och skördar liv. De som skjuter ska sitta i fängelse, men vi kan inte låta det stanna där. Ska vi på riktigt få ett stopp på våldet måste vi stoppa nyrekryteringen och investera i en välfärd som fungerar - för alla och överallt. Socialtjänsten och skolan måste ges de resurser som krävs för att ge varje unge en bra start i livet, en fullgod skolgång och hjälp i tid.

Det brinner i Europa och i världen. Klimatförändringarna är här och nu, men de kan fortfarande bromsas. För det krävs dock handling, och då duger det inte att sju av åtta partier i denna kammare vill göra det billigare att förstöra den här planeten. Då duger det inte att inte göra omställningen till en nödvändighet.

Miljöpartiets svar på nutidens och framtidens svåra utmaningar är att bygga det nya gröna folkhemmet. Där har Sverige fortsatt världens bästa klimatarbete. Där finns välfärden till för alla, och där är jämlikhet och jämställdhet en självklarhet. Där investerar vi i människor och i den välfärd som är vår gemensamma.

Jag yrkar bifall till reservationen i betänkandet FiU49.

Även jag vill önska utskottet, kansliet och kammaren en glad sommar. Jag är glad för det speciella tack och den applåd som kansliet fick i Alis anförande - det är de verkligen värda.

(Applåder)


Anf. 48 Elisabeth Svantesson (M)

Herr ålderspresident! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Förra veckan hände någonting unikt här i Sveriges riksdag. Jag vet inte om det någonsin har hänt tidigare. Den budget som regeringen lagt på riksdagens bord stöddes inte ens av regeringen.

Detta sammanfattar rätt så väl den här mandatperioden och särskilt det sista året. Det har varit kaos därför att regeringen inte söker stöd för sin budget. I dag vet vi fortfarande inte om regeringen har stöd för sin budget. Det är ansvarslöst och svagt.

Det är extra bekymmersamt i ett läge där vi går in i en helt ny ekonomisk tid. Inflationen är hög. Osäkerheten är stor. Tillväxten viker ned. Människor oroar sig för sina bolån. Det kommer att bli tuffa år framöver. Det är därför vi moderater föreslår att den regering som tillträder i höst, herr ålderspresident, också ska veta om den kan få igenom sin budget. Så här kan vi inte ha det.

Herr ålderspresident! Det är mycket annat vi inte kan ha i fyra år till. Jag tror att många känner att det är nog nu. Inte fyra år till då den grova kriminaliteten fortsätter att slå rot! Inte fyra år till av rekord i dödsskjutningar eller förnedringsrån! Inte fyra år till av kraschad energiförsörjning! Den drabbar inte bara företag som vill växa och klimatomställningen, utan också vanligt hederligt folk i Sverige som när de öppnat elräkningen i många fall fått ångest.

Herr ålderspresident! Sverige behöver en ny regering som med konkreta lösningar kan ta tag i alla de problem som Sverige har. Det behöver göras tillsammans med andra partier här i riksdagen.

I dag är det mandatperiodens kanske sista dag - man vet ju aldrig längre i de här tiderna. Vi ska rösta om två olika vårbudgetar. Jag tänker kort berätta om det jag talade om förra veckan: den budget som vi moderater och andra partier här tänker rösta ja till. Den innehåller flera viktiga delar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

En del är en stor pensionsreform, större än på väldigt länge, där vi stärker ekonomin för de allra sämst ställda pensionärerna. Det är naturligtvis viktigt i den här tiden, men det är också generellt viktigt att de får bättre marginaler. Det är också en pensionsreform som gör att det har lönat sig att arbeta även om man inte har den allra lägsta pensionen. Det handlar om respektavstånd men också respekt för de människor som har slitit ett helt arbetsliv men inte har garantipension.

Jag är glad och stolt över att vi har lyckats enas om det. Ska man vara rent krass är det så att den budget som vi förhandlade fram i lugn och ro under våren är den enda som man har stått fast vid i den här kammaren. Varför har vi då stått fast vid den? Jo, för att vi aldrig kommer att kompromissa om det faktum att alla människor som har slitit ett helt arbetsliv behöver få en förstärkning, även om vi först och främst riktar den till dem som har de lägsta marginalerna.

Men den här budgeten handlar faktiskt om fler saker. I dag kommer vi att rösta ja eller nej till mer pengar till polisen innevarande år - egentligen för två saker. För det första handlar det om att få ordning på passkaoset. Det har ju inte slutat. Jag sa förra veckan: Har Sverige blivit en bananrepublik? Det var kanske en retoriskt ställd fråga, men ibland känns det så. Man sitter i landsarrest runt om i Sverige och kan inte åka utomlands den här sommaren, fast man kanske vill det. Och har man pass är man inte säker på om man kommer iväg. Polisen behöver resurser för detta. För det andra har vi avsatt pengar till verktyg för att klara den typ av upplopp som skedde i påskas. Polisen behöver nya verktyg. Det kan handla om vattenkanoner, men även om andra verktyg som polisen behöver. Den som röstar ja till den här budgeten röstar alltså ja till detta.

Den som röstar ja till den budget vi har förhandlat tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstar också redan i år ja till en snabbare upprustning av försvaret. Vi vet att det går att komma upp mot 2 procent 2025. Det har cheferna för både armén och andra delar i försvaret sagt. Det är fullt möjligt. Men då måste man få bemyndigande att komma igång och köpa och göra beställningar redan nu. Sveriges säkerhet behöver stärkas, och det gör vi i den här budgeten.

I dag kommer jag - och fler än jag - att rösta ja till mer pengar och vapen till Ukraina. Tack, alla som har ändrat sig sedan förra veckan! Det gläder mig. Framför allt gläder det ukrainarna. Vi har alla en skyldighet att stå på deras sida i den här tiden - först och främst för deras skull, men också för att de tar kampen om frihet för oss. Nu är det slut på både krigsmateriel och vapen, och vi ska göra allt vad vi kan för att stärka deras möjlighet att stå emot Putin.

Herr ålderspresident! Det är det här vi ska rösta om i dag. Vi vet inte hur det går. Regeringen har trots allt inte säkrat stöd. Man håller nu ihop sitt regeringsunderlag med något slags silvertejp. Man har en förhoppning att det ska hålla ihop tills vi stänger ned den här veckan.

Jag ska delvis återupprepa vad Ali Esbati sa. Nu har vi en väldigt tydlig skiljelinje. Vi har ett centerparti som till slut budgetförhandlar fullskaligt med Vänsterpartiet. Det är såklart en viktig varudeklaration för väljarna inför valet i september.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Herr ålderspresident! Jag vill också tacka kansliet. Den här mandatperioden har varit något utöver det vanliga för alla som arbetar i riksdagen, men alldeles särskilt för dem som jobbar på finansutskottets kansli. De har jobbat mycket, men de har också gjort det med en grundmurad integritet och en enorm kompetens som jag inte har stött på någon annanstans. Stort tack till er! Vi vet inte om vi kommer att ställa till det mer här i sommar och om det behövs ytterligare inhopp av riksdagen. Men alla vi här inne hoppas att ni ska få några riktigt sköna veckor. Och tack till hela utskottet för gott samarbete från början till slut!

(Applåder)


Anf. 49 Oscar Sjöstedt (SD)

Herr talman! Då är vi här igen då för att debattera ett ärende som borde ha avgjorts redan förra veckan! I onsdags förra veckan fanns det ett förslag till vårändringsbudget på riksdagens bord. Normalt när vi debatterar och framför allt voterar om saker finns det fler än ett förslag. Men regeringspartiet ville alltså inte ens yrka bifall till sitt eget förslag, eftersom det var så dåligt.

Det förslag som fanns att ta ställning till hade inneburit välbehövliga tillskott till och förstärkningar av polisen, rättsväsendet och Försvarsmakten och inte minst välbehövliga förstärkningar för landets pensionärer. Det förslaget föll som bekant med en lövtunn majoritet från de fyra vänsterpartierna - S, C, MP och V - med draghjälp av en politisk vilde på den extrema vänsterkanten. Fyra partier röstade alltså nej till förstärkningar för pensionärerna, förstärkningar av polis och rättsväsen och en synnerligen välbehövlig upprustning av vår militära förmåga och kapacitet. Det här är viktig konsumentinformation, herr talman, inte minst inför valet.

Låt mig dröja mig kvar vid det faktum att hela Magdalena Anderssons regeringsunderlag och budgetunderlag bygger på en överenskommelse med och kohandel med en politisk vilde på den extrema vänsterkanten.

Låt mig vara supertydlig. På ett personligt plan hyser jag ingen antagonism, antipati eller något sådant gentemot ledamoten Amineh Kakabaveh. Hon agerar någorlunda rationellt och logiskt utifrån sina intressen, med den hand som hon har fått att spela med. Problemet är inte hennes primärt kurdiska intressen, utan problemet är att regeringen och deras kohandel med henne håller på att sjabbla bort hela den svenska Natoprocessen i en tid då vi har ett storkrig i hjärtat av Europa.

Hur kan ni försätta Sverige och det svenska folket i denna situation? Skäms ni inte? Det finns en påtagligt stor majoritet i denna kammare för ett svenskt Natomedlemskap, och ändå håller ni på och sjabblar bort processen.

Herr talman! Jag tycker att det blir överdrivet tydligt att omtanken om Sverige och det svenska riket är helt obefintlig och att det enbart finns partiintresse. Det var länge sedan Socialdemokraterna hade någon som helst moralisk kompass att följa. Faktum är att det är så länge sedan de tappade bort sin kompass att ingen längre skulle veta hur den används om de hittade den igen.

Herr talman! Det hör kanske inte till vanligheterna att vi debatterar samma betänkande flera gånger. Jag tror att de sakpolitiska argumenten är väl kända vid det här laget. Vi fyra partier som har en överenskommelse om exempelvis förstärkning av pensionerna tycker att det är viktigt att stärka grundskyddet, det vill säga höja pensionerna för dem som har de allra lägsta inkomsterna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Vi tycker dock inte att detta räcker, för de som har en pension på 15 000, 16 000 eller 17 000 kronor i månaden, brutto före skatt, lever inte i lyx och överflöd, trots att de har ett helt yrkesverksamt liv bakom sig. Även den som har 15 000 i månaden ska rimligen få en förstärkning, och det får man med vårt förslag. Med det förslag som de fyra vänsterpartierna har lagt fram får den som har en pension på 15 000 kronor i månaden en förstärkning på noll kronor - nada och noll.

Slutligen, herr talman, påstod jag i förra veckans debatt att den så kallade Pensionsgruppen är död. Rätt eller fel - det får man tycka vad man vill om. Jag brukar ha rätt, i och för sig. Senare samma dag läste jag en intervju med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, i Dagens industri tror jag att det var. Han sa där att Sverigedemokraterna inte är med i Pensionsgruppen därför att vi inte har ansökt om att få vara med. Jag blev lite full i skratt, för jag visste inte ens att det fanns en ansökningsblankett. Men då vet jag det.

Sedan hittade jag en lite äldre intervju, herr talman, på exakt samma tema. På den tiden hette socialförsäkringsministern Annika Strandhäll. Hon sa där att hon hade "mycket svårt att tänka sig att låta Sverigedemokraterna ingå i pensionsgruppen. Ett skäl är partiets invandringspolitik . Där det ju naturligtvis är väldigt viktigt att man har en syn som innebär att invandringen faktiskt stärker Sverige . och det kommer också att vara en viktig del av grunderna för svenska pensioner i framtiden".

Hur kan en enskild politiker ha så oerhört mycket fel, så ofta dessutom och under så lång tid? Om man satte någon av de två människor jag nyss har nämnt på helt vanliga jobb i det privata näringslivet undrar man hur länge de skulle få behålla sina jobb.

Herr talman! Sverigedemokraterna står fast vid den överenskommelse och det budgetalternativ vi har tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Det är det sammantaget bästa alternativet för landets pensionärer och för vår inre och yttre säkerhet. Jag vill därför yrka bifall till utskottets förslag.

I linje med föregående talare vill jag passa på att önska talmannen, talmanspresidiet, mina kollegor i utskottet och inte minst finansutskottets eminenta och superba utskottskansli en glad midsommar och en trevlig sommar i största allmänhet. Vi ses när vi ses och hörs när vi hörs.

(Applåder)

I detta anförande instämde Dennis Dioukarev, Thomas Morell, David Perez och Charlotte Quensel (alla SD).


Anf. 50 Åsa Westlund (S)

Herr talman! När vi hade vår debatt i förra veckan frågade jag Oscar Sjöstedt varför Sverigedemokraterna inte står upp för landets mest utsatta pensionärer. För dem som har bott minst 40 år i Sverige ger vårt förslag vid dagens votering 1 000 kronor mer i garantipension. Det förslag som Sverigedemokraterna står bakom ger bara 600 kronor.

Oscar Sjöstedt försökte i förra veckans debatt på olika sätt förklara för mig att 600 kronor ändå kunde vara mer än 1 000 kronor. Jag tror faktiskt att många har lite svårt för politiker som inte står upp för den politik de röstar på. Jag tänkte därför ge Oscar Sjöstedt en chans till att stå upp för det som han och Sverigedemokraterna kommer att göra vid dagens omröstning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Varför, Oscar Sjöstedt, kommer Sverigedemokraterna att välja det alternativ som är sämst för många pensionärer, som efter 40 år i Sverige och ett långt yrkesliv med dåliga arbetsvillkor ändå har en låg garantipension?


Anf. 51 Oscar Sjöstedt (SD)

Herr talman! Det är klart att man kan spela dum om man vill, men jag vet inte om det leder fram till något. Det svar som ledamoten Westlund fick i förra veckan var att vårt förslag har flera moment i sig och att det inte bara är ett förslag.

Vi ser i statistiken att de mest utsatta pensionärerna ofta är ensamstående. Ett hushåll med två äldre där bägge har ganska dålig pension klarar sig ändå från fattigdomsrisken därför att de är två och delar på hyra, elräkning och allt vad det är. De som är utsatta är primärt de äldre som är ensamstående. Där är risken för fattigdom som störst. De som har BTP, bostadstillägg för pensionärer, är oftast ensamstående och dessutom kvinnor. Därför har vi en förstärkning av bostadstillägget, utöver garantipensionen.

Garantipension är inte en nettotransferering utan en bruttotransferering. Den är alltså skattepliktig, herr talman. Man får sin garantipension, och sedan betalar man skatt på den. Därför har vi också ett förslag om skattesänkningar för de äldre. Detta gynnar även dem som har väldigt låg pension, kanske bara garantipension och ingen ordinarie inkomstpension.

Det är klart att man kan spela dum om man vill, men det leder inte framåt. Vi har ett förslag med flera moment. Det är både garantipension, bostadstillägg, pensionsgas och skattelättnader. Sammantaget gör detta att de pensionärer som har det lite sämre ställt får en större ökning med vårt förslag än vad de får med regeringens förslag.


Anf. 52 Åsa Westlund (S)

Herr talman! Nu gjorde Oscar Sjöstedt det igen. Han försöker säga att 600 kronor är mer än 1 000 kronor. Jag tror inte att pensionärerna i Sverige är så dumma, utan de förstår att 1 000 kronor i augusti är mer än 600 kronor i oktober.

Som jag redogjorde för i talarstolen är ert förslag sämre för pensionärerna, Oscar Sjöstedt, även om man räknar in det ni vill göra med bostadstillägget. Det är detta vi röstar om i dag.

Sedan kan vi prata om vad vi vill göra på sikt. Det kan vi socialdemokrater också göra. Men i dag, Oscar Sjöstedt, tar ni ställning för det sämsta förslaget för landets mest utsatta pensionärer. Detta tycker jag att ni ska stå för och inte blanda bort korten.

Jag tror att detta är symtomatiskt. Trots annan retorik gentemot väljarna kommer det viktigaste för Sverigedemokraterna efter valet att vara att stötta Moderaterna och Ulf Kristersson som statsminister. I dag är det pensionärerna som sviks. Efter valet kommer det att vara landets löntagare som sviks, med en lägre försäkring vid arbetslöshet.

Vore det inte mer rakryggat, Oscar Sjöstedt, om ni sverigedemokrater stod upp för ert val och förklarade varför ni väljer det sämsta alternativet för landets mest utsatta pensionärer, i stället för att förneka fakta?

(Applåder)


Anf. 53 Oscar Sjöstedt (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Herr talman! Jag tror inte heller att pensionärerna är dumma. Däremot gör ledamoten Westlund sig mer än lovligt dum.

(ÅSA WESTLUND (S): Ursäkta, herr talman! Nu är det faktiskt andra gången Oscar Sjöstedt säger så.)

(TALMANNEN: Vi ska undvika personangrepp som är osakliga och hålla en god ton i debatten.)

Absolut, herr talman, det ska vi självfallet göra. Men det är fortfarande lite irriterande att Åsa Westlund, då jag beskriver hur vårt förslag har flera moment, väljer att plocka ut ett av dessa när vårt förslag sammantaget ger en betydligt större förstärkning. Så är det. Varför ska man lyfta ut endast ett moment när det finns flera? Det är den sammantagna effekten man behöver se på.

Budgetpolitiken ska inte ses som ett smörgåsbord, utan vi ska försöka hitta en ordning där vi ser detta som en helhet. Det är inte ett smörgåsbord där vi kan plocka de godbitar som vi är förtjusta i, så att säga, och strunta i allting annat, utan vi behöver se det som en helhet.

Där tror jag att vi alla egentligen har en diger uppgift framöver. Den ordning som vi nu av olika skäl har haft under en period har inte varit superbra om vi ska försöka hålla ihop denna process. Det är alltså en helhet, och då ska vi se det som en helhet.

Herr talman! Vid eftermiddagens votering är det två helheter som står mot varandra. Då måste vi se allt innehåll i den ena helheten och allt innehåll i den andra helheten och väga dem mot varandra. Då ser vi att denna grupp av pensionärer får en större förstärkning med vårt förslag än vad de får med det förslag som regeringen har lagt fram. Det är ganska enkelt att räkna på. Det är så vi ska se det.

Jag sa inte att Åsa Westlund är dum, för det vet jag att hon inte är. Och jag vill verkligen tacka Åsa Westlund för det arbete som hon har gjort som ordförande i utskottet under en period som har varit väldigt svår. Det tycker jag att hon har skött galant.


Anf. 54 Jakob Forssmed (KD)

Herr talman! Så står vi här igen. Så här kan inte Sverige styras i längden. Regeringens hantering av det politiska läget och regeringens brist på fungerande regeringsunderlag saknar motstycke. Det har varit potentiella regeringskriser närmast ständigt, politiska utpressningssituationer, ett regeringsparti som förra veckan inte ens röstade på sitt eget budgetförslag, ett pensionsförslag som inte hade stöd i riksdagen men som kopplades till själva regeringsmakten och en vägran, när tid fanns, att hitta en bättre lösning. Det var papperslappar som lämnades in några minuter innan allt skulle klubbas igenom med ett innehåll oförenligt med riksdagsordningen.

Det handlar om partier som stöder samma statsminister och nu, sent omsider, samma budget men som inte får förhandla med varandra och som i grunden har diametralt olika syn på den ekonomiska politiken. Det handlar om ett underlag som baseras på ett avtal mellan Morgan Johansson och en politisk avhoppare - ett avtal som kanske gäller, kanske inte. Vi vet inte.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Denna disparata konstellation av partilösa och lösa partier som i någon mån bär upp regeringen är en illalåtande sammanblandning av olikartade ljud - en kakafoni, om uttrycket tillåts, orkestrerad av den svagaste regeringen i mannaminne.

Herr talman! En regering som får ägna sin tid åt att balansera på slak lina tappar kraften framåt när all energi går åt till detta fastklamrande vid makten.

Det är också en regering som så sent som i går inte hade kunnat säkra stöd hos ett enda annat parti i riksdagen för en 4-miljardersreform i form av ett märkligt och dyrt bilägarbidrag.

Så här kan inte Sverige styras. Det är i grunden och i längden skadligt för Sverige.

Men det mest påtagliga är ändå passiviteten, passiviteten inför de samhällsproblem som hopar sig och som man ägnar tid och möda åt att försöka skylla på andra eller på omständigheter man inte kan göra någonting åt.

Jag tänker till exempel på arbetsmarknaden, som länge har varit i grunden positiv. Men för dem som har varit utan arbete i mer än två år syns ingen ljusning. När arbetslösheten har sjunkit har den inte gjort det i denna grupp. I stället har den fyrdubblats under Magdalena Anderssons tid i regeringen. Och här har regeringen varit passiv, och nu kommer lågkonjunkturen.

Det finns flera färdiga förslag som helt enkelt inte genomförs. Det gäller Anders Lagos utredning om matchningsanställningar. Det är ett förslag som väntar på att genomföras och som har legat klart i flera år. Det gäller nya schablonregler för potentiella soloföretagare som har svårt att hitta en anställning men som skulle kunna använda en ny företagarform för att få en väg in i jobb. Och tre år efter att parternas etableringsjobb blev utredda är dessa förslag fortfarande inte genomförda. Det handlar, herr talman, om förslag som skulle kunna hjälpa människor som i dag inte får visa vad de går för, inte får känna stoltheten i att försörja sig själva och inte bli efterfrågade. Och jag kan inte tolka regeringens passivitet på något annat sätt än att man tycker att dessa människor kan lämnas just i denna passivitet.

Regeringens agerande under pandemin var också ett symtom på detta. Under hela pandemin hade man möjlighet att ändra på regelverket, så att man inte tryckte ut dem som fanns i utsatt ställning på arbetsmarknaden i arbetslöshet. Men man valde att inte agera på det. Det har Coronakommissionen och Finanspolitiska rådet i efterhand konstaterat. Men vi var många som påtalade det under resans gång, inte minst regeringens egen expertmyndighet Konjunkturinstitutet. Detta jobbmisslyckande duger inte. Det duger inte att regeringen inte ens under en hel mandatperiod har kunnat genomföra reformer som man aviserade inför förra valet, som reformen om aktivitetskrav i försörjningsstödet. Det gick Stefan Löfven till val på 2018, och det har därefter hållits inte mindre än fyra pressträffar om denna reform innan det ens kom fram en utredning.

Som tidigare har konstaterats skapade det visserligen jobb åt pressekreterarna. Men det är ingen utsatt grupp på arbetsmarknaden, även om det kan finnas en del arbetsmiljöproblem.

Herr talman! Sverige har på en del sätt blivit ett köland. Vi har hört tidigare talare beskriva hur svenskar nu har svårt att få lämna landet av olika skäl och att det finns en frustration och en berättigad kraftig kritik mot detta. Men det är ingenting jämfört med situationen för dem som står i vårdköerna. Människor som lider under smärta känner oro och frustration när de inte får den hjälp och det stöd som de faktiskt har laglig rätt till enligt vårdgarantin. Man har inte genomfört de reformer som faktiskt skulle kunna hjälpa dessa personer, och man har inte påbörjat en reform. Man borde se att regionerna inte klarar vårdens samtliga förmågor och att facit är väldigt tydligt. Man kallar det coronaköer. Men, herr talman, det har brustit när det gäller vårdplatser under lång tid. Och vårdköerna hann fördubblas mellan 2014 och 2019, redan före pandemin. I dag är det 160 000 personer som har väntat olagligt länge på vård eller behandling i den svenska sjukvården.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

När det gäller bristen på vårdplatser kom det en satsning på plats först när Kristdemokraterna hade förhandlat tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna om en alternativ budget. Då fick vi en satsning på vårdplatser som regeringen har valt att förstärka i vårändringsbudgeten. Det är väldigt bra. Men det krävs också strukturella grepp för att få ordning på vården. Det krävs att vi ser till att det finns luft i systemet, att vi inte överbelägger och att vi ser till att människor inte blir utlokaliserade när vi vet att vårdskadorna på det sättet ökar mycket kraftigt. Det är uppenbart att om vi ska få ordning på svensk hälso- och sjukvård kommer det att behövas en ny regering med ett starkt kristdemokratiskt inslag, herr talman.

Jag ska därefter säga några ord om pensionerna. Vi har i dag olika förslag som står mot varandra. Jag är stolt över det förslag som vi lägger fram och som ger mest till dem som är mest utsatta. Vi kunde i Aktuellt i SVT häromdagen se en sammanställning av vad de olika förslagen gav till en ensamstående kvinna med bostadstillägg. Det visade sig att det var vårt förslag som gav henne mest i plånboken. Det är jag väldigt glad och stolt över. För om det är några som behöver förstärkningar så är det äldre ensamstående kvinnor som slitit ett helt liv, som jobbat inte minst i hemmet eller på en gård, tagit hand om barn och gjort stora insatser, som inte alltid varit avlönade och som inte heller gör mest väsen av sig i den politiska debatten.

Jag tänker på Anna-Greta som jag har brevväxlat med ett par gånger. Det som hon funderar på är inte hur hon själv ska klara sig. Det som hon funderar på är hur hon ska ha råd att fortsätta att åka från den lilla ort som hon bor på in till Karlstad där hennes bästa väninna bor på ett demensboende. Hon besöker väninnan fyra gånger i veckan. Det är hennes fokus. Det är det som hon vill göra med sina pengar, och det är det som hon kommer att kunna göra med den förstärkning som hon kommer att få. Och jag hoppas att det blir med vårt förslag.

Herr talman! Pensionssystemet är samtidigt en helhet. Det ska inte bara räcka till dagens pensionärer, det ska inte bara vara förstärkningar för dem som har pension i dag utan det ska också hålla för kommande generationer. Det är därför som det är viktigt att vi värnar principen om att arbete ska löna sig, att det ska ge mer i plånboken att fortsätta att jobba ett par år till och att vi ska klara ett pensionssystem som både värnar dagens pensionärer och som ser till att det är hållbart.

Också därför är vårt förslag bättre. Det ger mer till alla pensionärer, och det ser också till att det fortsatt lönar sig bättre att arbeta. Vi kommer alla att ha nytta av, herr talman, att vi har ett pensionssystem som fortsatt är hållbart.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Jag har sagt tidigare att jag har varit bekymrad över Socialdemokraternas sätt att hantera pensionssystemet. Man gick till val 2018 på ett helt ofinansierat pensionstillägg. Man lovade att det skulle genomföras oavsett vad övriga partier i Pensionsgruppen tyckte.

Att man nu knöt ett märkligt garantitillägg till själva regeringsmakten har varit en bakomliggande orsak till det vi har sett och upplevt de senaste veckorna. Det har inte varit bra. Sveriges pensionärer förtjänar bättre.

Herr talman! Nu står vårt förslag mot regeringens. Jag hoppas att vi i dag får ett beslut som gynnar landets pensionärer på det allra bästa sättet och att det är vårt förslag.

(Applåder)


Anf. 55 Mats Persson (L)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman och ärade åhörare! Svensk ekonomi går in i ett nytt läge. Höjda räntor och kraftig inflation ökar osäkerheten i den svenska ekonomin. Det märks. Svenska folket blir alltmer pessimistiskt om både sin egen ekonomi och den svenska ekonomin framåt de närmaste åren. I Konjunkturbarometern för maj månad är hushållens förtroende på den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008.

Liberalerna står upp för den breda medelklassen. Vi föreslår att kostnader nu lyfts av hushållen genom att till exempel införa en paus av CSN-betalningarna. Vi föreslår förstärkningar till hushållskassan genom breda skattesänkningar till vanligt folk. Vi säger nej till nedtrappade ränteavdrag och nej till det vänstersocialistiska blockets förslag på skattehöjningar.

Herr talman! Sverige funkar inte. Familjen behöver nya pass. Jag behöver lämna Arlanda. Jag står i en vårdkö. Mina barn lär sig inte tillräckligt i skolan. Sverige funkar inte.

Jag vill börja med den svenska skolan. Ingenting är viktigare för vårt land än att vi investerar i skolan och att våra barn lär sig tillräckligt mycket för att få en bra framtid.

Den svenska skolan har väldigt stora problem. Det är stökigt. Lärarna upplever otrygghet och stress. Barnen lär sig för lite. Varje år lämnar 16 000 elever skolan utan fullständiga betyg och utan att vara behöriga att komma in på gymnasiet.

I det läget väljer den socialdemokratiska regeringen att nu föreslå att man ska ta bort betyget F i grundskolan, att man ska ta bort ribban för att vara godkänd. Det är det mest symtomatiska för Sverige och problemen i svensk skola. Vi har ett problem. I stället för att lösa det låtsas vi att det inte finns.

Det förslag som Socialdemokraterna nu lägger fram vore en återgång till flumskolan. Liberalerna väljer en annan väg. Vi säger tydligt att skolan ska fokusera på kunskap, ordning och reda och att våra barn ska lära sig tillräckligt.

Vi har en bred arsenal för att lösa detta. Vi vill ha tidigare insatser. Barn som inte lär sig tillräckligt mycket i skolan ska få extra lektioner, läxhjälp och speciallärarhjälp. Kommunen ska erbjuda lovskola till elever som behöver extra stöd och så vidare.

Vägvalet är väldigt tydligt. Ta inte bort stavhoppsribban i den svenska skolan. Se till att våra barn lär sig tillräckligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Vi behöver en skola som fokuserar på kunskap, ordning och reda, och där lärarnas befogenheter ökar. Man ska inte behöva ha hörselskydd i klassrummet för att ljudnivån är för hög. Man ska kunna lära sig i lugn och ro, och det ska vara ordning och reda i klassrummet.

Herr talman! Sverige utvecklas åt fel håll. Det blir mer segregerat, och kriminaliteten växer. Vi ser hur den grova kriminaliteten växer sig allt starkare. Vi ser ständigt fler skjutningar och sprängningar, fler barn och unga som rekryteras in i kriminalitet och en alarmerande låg uppklaring av de gängrelaterade morden. I det läget har vi en socialdemokratisk regering och en justitieminister som lägger ansvaret för detta på Sveriges kommuner. Morgan Johansson lägger ansvaret för detta på Sveriges kommuner.

Sverige behöver i stället hårdare straff. Vi behöver utvisa fler utländska medborgare som begår brott. Vi behöver ha fler människor i fängelse. Men vi behöver också arbeta förebyggande. Vi ska vara tuffa mot brottsligheten, men också tuffa mot brottslighetens orsaker.

Den som klarar skolan blir inte gängkriminell. Den som möts av höga förväntningar och tidiga insatser kan hindras att dras in i kriminella gäng. Men det handlar inte bara om politiken. Det handlar också om föräldrarnas ansvar.

Alla vi som är föräldrar har ett enormt stort ansvar för att se till att våra barn får en bra uppväxt, att vi är närvarande och att vi sätter gränser. Allting kan inte lösas med politik. Det handlar också om hur vi föräldrar agerar.

Herr talman! Det som ligger på riksdagens bord är en överenskommelse mellan Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som ger mer pengar till försvaret och mer pengar till rättsväsendet och som ger en historisk satsning till Sveriges pensionärer.

Det ska löna sig att arbeta, och det ska löna sig att ha arbetat. Därför är vårt förslag det allra bästa för Sveriges pensionärer. Det visar respekt för människor som har arbetat hårt, startat företag, ja, för alla de svenskar som har byggt det här landet.

Det står i en otroligt stor och skarp kontrast till det vänstersocialistiska blockets förslag om en bidragslinje i pensionssystemet. Vårt förslag omfattar 2,3 miljoner löntagare, det andra förslaget inte ens hälften så många.

Herr talman! Det här är en svag regering. Det räcker att öppna en tidning eller att få en nyhetsflash så ser alla att vi har ett ohållbart parlamentariskt läge med den svagaste regeringen i modern tid.

Det mest allvarliga är att vi har en utveckling i Sverige som går åt fel håll, där segregationen ökar och där regeringens oförmåga att lösa problemen är tydlig och väldigt påtaglig.

I det läget tror jag att svenska folket förväntar sig att politiker ställer sig upp och säger: Vi har ansvar för detta. Vi tar på oss detta. Men det vi hör från den socialdemokratiska regeringen är precis det motsatta.

Gängkriminaliteten och otryggheten är kommunernas ansvar. Kaoset på Arlanda är en myndighets ansvar, trots att regeringen visste om det redan i början på året. Köerna till polisen är någon annans fel, och absolut inte Socialdemokraternas fel. Problemen i skolan är friskolornas problem trots att det i 85 procent av Sveriges kommuner inte finns några friskolor.

På område efter område skyller man ifrån sig och säger att det är någon annans ansvar och någon annans fel. Svenska folket förtjänar bättre än så. Svenska folket förtjänar politiker som ställer sig upp, är ödmjuka och säger: Vi tar ansvar för detta. Det blev fel. Vi gjorde fel.

I stället hör vi och lyssnar på en socialdemokratisk regering som bara skyller ifrån sig och säger att det är någon annans fel. Många människor är väldigt trötta på detta. Många människor förväntar sig att man gör som på en arbetsplats, att den som gör många misstag tar ansvaret och konsekvensen av det. Men så funkar inte Socialdemokraterna. Det är det stora problemet i svensk politik.

Herr talman! Sverige behöver därför en ny regering. Vi behöver en ny liberal, borgerlig, regering. Liberalerna är redo. Vi ser fram emot den valrörelse som väntar.

Extra ändringsbudget för 2022 - Våränd-ringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina

Först av allt hoppas vi att vårt förslag vinner i kammaren. Det skulle betyda att 2,3 miljoner pensionärer får mer pengar i plånboken. Vi visar respekt för dem som har byggt upp det här landet. De förtjänar det stödet.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 16.)

Extra ändringsbudget för 2022 - Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-22
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:FiU49, Beslut

Beslut 2021/22:FiU49

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2022 - Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina
Utskottets förslag:
Ändrad inkomstberäkning, ändrade utgiftsramar, ändrade och nya anslag samt ändrade beställningsbemyndigandenRiksdagen
a) godkänner regeringens förslag till ändrad beräkning av inkomster i statens budget för 2022,
b) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt utskottets förslag i bilaga 3,
c) bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som utskottet föreslår i bilaga 6.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkterna 33 och 38 samt bifaller delvis proposition 2021/22:269 punkterna 34 och 35.Lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångarRiksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 51 380 000 000 kronor.Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbrukRiksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
b) lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
c) lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkterna 1-3.Regeringens förslag om grundskydd för pensionärerRiksdagen avslår regeringens förslag till
a) lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
b) lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i socialförsäkringsbalken,
c) lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i socialförsäkringsbalken.Därmed avslår riksdagen proposition 2021/22:269 punkterna 4-6.Avgifter enligt socialtjänstlagenRiksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).Därmed avslår riksdagen proposition 2021/22:269 punkt 7.Förslag som väckts i utskottet om grundskydd för pensionärerRiksdagen antar utskottets förslag i bilaga 9 till
a) lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
b) lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i socialförsäkringsbalken,
c) lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i socialförsäkringsbalken,
d) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariketRiksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (2021:1246) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken,
b) lag om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken,
c) lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
d) lag om ändring i lagen (2021:1248) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen,
e) lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen,
f) lag om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkterna 8-13.Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidragetRiksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
b) lag om ändring i socialförsäkringsbalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkterna 14 och 15.Utgiftsområde 1 Rikets styrelseRiksdagen
a) godkänner att Riksdagsförvaltningen får finansiera förvärvet av fastigheten Cephalus 11 i dess helhet med anslag,
b) godkänner investeringsplanen för 2022-2024 för anslaget 2:3 Riksdagens fastighetsanslag som en riktlinje för Riksdagsförvaltningens fastighetsinvesteringar.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkterna 36 och 37.Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltningRiksdagen godkänner att regeringen under 2022 förvärvar fastigheterna Solna Ulriksdal 2:1 och Sollentuna Helenelund 7:1 för sammanlagt 1 810 000 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkt 16.Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekutionRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Skatteverket inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkt 17.Utgiftsområde 4 RättsväsendetRiksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om åtgärder för att minska passköerna och tillkännager detta för regeringen.Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskapRiksdagen bemyndigar regeringen
a) att under 2022 för anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap besluta att till Ukraina skänka försvarsmateriel i form av robotar av typen sjömålsrobot 17 och ammunition till automatgevär, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 97 300 000 kronor,
b) att under 2022 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap besluta att till Ukraina skänka försvarsmateriel i form av automatgevär och pansarskott, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 165 000 000 kronor,
c) att under 2022 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap besluta att till Ukraina skänka försvarsmateriel, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 1 000 000 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkterna 18 och 19.Utgiftsområde 7 Internationellt biståndRiksdagen godkänner att regeringen under 2022 beslutar om att Sverige ska delta i det gemensamma företag som bildats enligt rådets förordning (EU) 2021/2085 av den 19 november 2021 om bildande av gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa, som genomförandestruktur för det tredje programmet för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländer inom området klinisk prövning och global hälsa European and Developing Countries Clinical Trials Partnership 3 (Global Health EDCTP3).Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkt 20.Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barnRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Barnbidrag inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkt 21.Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetslivRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkt 22.Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningRiksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag på högst 1 200 000 000 kronor till European Spallation Source Eric (ESS).Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkt 23.Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritidRiksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 besluta att Stiftelsen Tekniska museet får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i byggnationen av en ny visualiseringsdom som inklusive tidigare upplåning för andra investeringar uppgår till högst 40 000 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkt 24.Utgiftsområde 19 Regional utvecklingRiksdagen godkänner att regeringen under 2022 beslutar om medlemskap i European Regional Policy Research Consortium och bemyndigar regeringen att under 2022-2024 för anslaget 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling besluta om en årlig medlemsavgift på högst 400 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkt 25.Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvårdRiksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2022-2024 som en riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkt 26.Utgiftsområde 22 KommunikationerRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkt 27.Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedelRiksdagen
a) bemyndigar regeringen att disponera de avgifter som tas ut med stöd av växtskyddslagen (2022:725) för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom växtskyddsområdet,
b) godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkterna 28 och 29.Utgiftsområde 24 NäringslivRiksdagen
a) godkänner att regeringen under 2022 beslutar om medlemskap i det europeiska partnerskapet för metrologi och bemyndigar regeringen att under 2022-2027 för anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv besluta om bidrag på totalt högst 250 000 000 kronor,
b) bemyndigar regeringen att under 2022-2026 för anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv besluta om kapitaltillskott på totalt högst 880 000 000 kronor till Svenska rymdaktiebolaget för omställning av verksamheten i enlighet med strategin för svensk rymdverksamhet,
c) bemyndigar regeringen att under 2022 ställa ut kreditgarantier som uppgår till högst 3 000 000 000 kronor för att säkra tillgången av råvaror.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:269 punkterna 30-32.
  • Reservation 1 (S, C, V, MP)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, C, V, MP)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010000
M70000
SD61000
C03100
V02700
KD21001
L20000
MP01501
-1100
Totalt17317402
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Acketoft, TinaLJasakfråganSkåne läns västra
Ahlberg, Ann-ChristinSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Akhondi, AlirezaCNejsakfråganStockholms län
Ali-Elmi, LeilaMPNejsakfråganGöteborgs kommun
Alm, Ann-SofieMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Alm Ericson, JanineMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Amloh, SofiaSNejsakfråganSödermanlands län
Andersson, DanielSNejsakfråganÖrebro län
Andersson, TobiasSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Andersson, PontusSDJasakfråganSkåne läns västra
Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
Andersson, JonasSDJasakfråganVästerbottens län
Andersson, JonasSDJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, LarsSDJasakfråganSkåne läns södra
Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Anefur, MichaelKDJasakfråganSkåne läns västra
Ankarberg Johansson, AckoKDJasakfråganJönköpings län
Anstrell, AlexandraMJasakfråganStockholms län
Aranda, ClaraSDJasakfråganSkåne läns södra
Aspling, LudvigSDJasakfråganStockholms län
Avci, GulanLJasakfråganStockholms kommun
Axén Olin, KristinaMJasakfråganStockholms kommun
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Baylan, IbrahimSNejsakfråganStockholms län
Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
Begic, DenisSNejsakfråganÖrebro län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganBlekinge län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Berginger, EmmaMPNejsakfråganSkåne läns södra
Berglund, JörgenMJasakfråganVästernorrlands län
Bergstedt, HannahSNejsakfråganNorrbottens län
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Bjellqvist, ElsemarieSNejsakfråganStockholms kommun
Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Björk, MalinCNejsakfråganStockholms kommun
Björklund, HeléneSNejsakfråganBlekinge län
Björnsdotter Rahm, ElisabethMJasakfråganVästerbottens län
Bladelius, YasmineSNejsakfråganSkåne läns västra
Blom, JunoLJasakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bolund, PerMPNejsakfråganStockholms kommun
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brodin, CamillaKDJasakfråganStockholms län
Broman, BoSDJasakfråganStockholms län
Brunegård, GudrunKDJasakfråganKalmar län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Burwick, MarleneSNejsakfråganUppsala län
Busch, EbbaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bäckström, DanielCNejsakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganKalmar län
Büser, JohanSNejsakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, ClasGöranSNejsakfråganKronobergs län
Carlsson, ChristianKDJasakfråganStockholms kommun
Carlsson, GunillaSNejsakfråganGöteborgs kommun
Carvalho, TeresaSNejsakfråganÖstergötlands län
Cato, JonnyCNejsakfråganSkåne läns västra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Christiansson, AlexanderSDJasakfråganGöteborgs kommun
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVNejsakfråganStockholms kommun
Dahlqvist, MikaelSNejsakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Damsgaard, MikaelMJasakfråganVästmanlands län
Danielsson, MalinLJasakfråganStockholms län
Delgado Varas, LorenaVNejsakfråganStockholms län
Deremar, CatarinaCNejsakfråganUppsala län
Dibrani, AdnanSNejsakfråganHallands län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganGöteborgs kommun
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
E Weinerhall, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
Ek, MagnusCNejsakfråganÖstergötlands län
Eklind, HansKDJasakfråganÖrebro län
Eklöf, StaffanSDJasakfråganHallands län
Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSNejsakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLJasakfråganHallands län
Emilsson, AronSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engdahl, KarinSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Enholm, MatheusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, YasmineSDJasakfråganStockholms kommun
Eriksson, SofieSNejsakfråganDalarnas län
Eriksson, ÅsaSNejsakfråganVästmanlands län
Esbati, AliVNejsakfråganStockholms kommun
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ezelius, ErikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Falkhaven, ElisabethMPNejsakfråganHallands län
Farid, JasminMJasakfråganStockholms län
Fazelian, AylinSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Ferm, MariaMPNejsakfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDJasakfråganVärmlands län
Forslund, Kenneth GSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JoarLJasakfråganStockholms kommun
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Frimert, AndersSNejsakfråganJämtlands län
From, IsakSNejsakfråganVästerbottens län
From Utterstedt, Ann-ChristineSDJasakfråganVästmanlands län
Fundahn, MarianneSNejsakfråganSkåne läns södra
Gabrielsson, IdaVNejsakfråganStockholms län
Gardfjell, MariaMPFrånvarandesakfråganUppsala län
Gellerman, HelenaLJasakfråganVästra Götalands läns västra
Granlund, MarieSNejsakfråganMalmö kommun
Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
Grubb, JörgenSDJasakfråganÖstergötlands län
Gunnarsson, HannaVNejsakfråganSkåne läns södra
Gustafsson, ElinSNejsakfråganSkåne läns södra
Güclü Hedin, RozaSNejsakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLJasakfråganVästmanlands län
Haddou, TonyVNejsakfråganGöteborgs kommun
Hagman, HampusKDJasakfråganGöteborgs kommun
Haider, MonicaSNejsakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hannah, RobertLJasakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Hansén, CamillaMPNejsakfråganÖrebro län
Haraldsson, JohannaSNejsakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCNejsakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganGävleborgs län
Heie, UlrikaCNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Heindorff, UlrikaMJasakfråganSkåne läns västra
Helander, PeterCNejsakfråganDalarnas län
Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
Herrey, RichardMJasakfråganStockholms län
Hirvonen, AnnikaMPNejsakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSNejsakfråganHallands län
Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
Holmqvist, PaulaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPNejsakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hänel Sandström, Marie-LouiseMJasakfråganGöteborgs kommun
Håkansson, Per-ArneSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
Jacobsson, MagnusKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Jallow, Momodou MalcolmVNejsakfråganMalmö kommun
Jansson, KjellMJasakfråganStockholms län
Jansson, Eva-LenaSNejsakfråganÖrebro län
Jilmstad, LarsMJasakfråganStockholms kommun
Johansson, MartinaCNejsakfråganSödermanlands län
Johansson, AnnaSNejsakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCNejsakfråganHallands län
Johnsson Fornarve, LottaVNejsakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSNejsakfråganGöteborgs kommun
Josefsson, DavidMJasakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Järrebring, JoakimSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, PatrikSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Jörgensen, UlrikaMJasakfråganHallands län
Kakabaveh, Amineh-NejsakfråganStockholms län
Karapet, ArinMJasakfråganStockholms kommun
Karlsson, MattiasMJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSNejsakfråganSkåne läns västra
Karlsson, AnnelieSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, ÅsaSNejsakfråganVästerbottens län
Karlsson, MajVNejsakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, MattiasSDJasakfråganKronobergs län
Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
Kayhan, SultanSNejsakfråganStockholms kommun
Kihlström, IngemarKDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Kinnunen, MartinSDJasakfråganStockholms län
Kristersson, UlfMJasakfråganStockholms kommun
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Kronståhl, TomasSNejsakfråganKalmar län
Köse, SerkanSNejsakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
Laitinen Carlsson, DianaSNejsakfråganJönköpings län
Lantz, GustafSNejsakfråganUppsala län
Larsson, MalinSNejsakfråganVästernorrlands län
Larsson, MikaelCNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Larsson, RikardSNejsakfråganSkåne läns södra
Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
Le Moine, RebeckaMPNejsakfråganÖstergötlands län
Lennström, SanneSNejsakfråganUppsala län
Lifvenhage, Ann-SofieMJasakfråganSödermanlands län
Lindahl, FredrikSDJasakfråganStockholms län
Lindahl, HelenaCNejsakfråganVästerbottens län
Lindberg, LindaSDJasakfråganSkåne läns västra
Lindberg, TeresSNejsakfråganStockholms kommun
Lindestam, ÅsaSNejsakfråganGävleborgs län
Lindh, EvaSNejsakfråganÖstergötlands län
Ling, RasmusMPNejsakfråganMalmö kommun
Lund Kopparklint, MarléneMJasakfråganVärmlands län
Lundberg, AngelicaSDJasakfråganJönköpings län
Lundgren, ElinSNejsakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCNejsakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSNejsakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSNejsakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLJasakfråganStockholms län
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCNejsakfråganJönköpings län
Malm, FredrikLJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Malmqvist, JosefinMJasakfråganStockholms län
Manhammar, MagnusSNejsakfråganBlekinge län
Manouchi, NoriaMJasakfråganMalmö kommun
Marmgren, MartinMPNejsakfråganStockholms län
Marttinen, AdamSDJasakfråganSödermanlands län
Meijer, LouiseMJasakfråganSkåne läns södra
Melki, AphramCNejsakfråganStockholms län
Modig, LindaCNejsakfråganNorrbottens län
Morell, ThomasSDJasakfråganGävleborgs län
Möller, OlaSNejsakfråganSkåne läns västra
Naraghi, LailaSNejsakfråganKalmar län
Niemi, PyrySNejsakfråganUppsala län
Nilsson, SofiaCNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Nilsson, MariaLJasakfråganGöteborgs kommun
Nilsson, KristinaSNejsakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSNejsakfråganVästmanlands län
Nilsson, JennieSNejsakfråganHallands län
Nordberg, MatsSDJasakfråganDalarnas län
Nordborg, GudrunVNejsakfråganVästerbottens län
Nordengrip, CarolineSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Nordin, RickardCNejsakfråganGöteborgs kommun
Nordquist, LinaLJasakfråganUppsala län
Nyberg, KatjaSDJasakfråganStockholms kommun
Nylander, ChristerLJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSNejsakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSNejsakfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Ojanne, AlexanderSNejsakfråganStockholms kommun
Olofsgård, JakobLJasakfråganJönköpings län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, KalleSNejsakfråganJämtlands län
Omanovic, JasenkoSNejsakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDFrånvarandesakfråganUppsala län
Oskarsson, AnneSDJasakfråganKalmar län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, Kjell-ArneKDJasakfråganVärmlands län
Ottosson, MattiasSNejsakfråganÖstergötlands län
Paarup-Petersen, NielsCNejsakfråganMalmö kommun
Palmqvist, EricSDJasakfråganNorrbottens län
Palmstierna, AmandaMPNejsakfråganStockholms län
Pehrson, JohanLJasakfråganÖrebro län
Perez, DavidSDJasakfråganUppsala län
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Persson, MatsLJasakfråganSkåne läns södra
Petersson, BjörnSNejsakfråganKalmar län
Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
Plath, StefanSDJasakfråganMalmö kommun
Posio, YasmineVNejsakfråganGöteborgs kommun
Püss, LarsMJasakfråganHallands län
Qarlsson, AnnikaCNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Quensel, CharlotteSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganMalmö kommun
Redar, LawenSNejsakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickSDJasakfråganVärmlands län
Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
Richthoff, Roger-JasakfråganSödermanlands län
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSNejsakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rubbestad, MichaelSDJasakfråganUppsala län
Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
Sacrédeus, LennartKDJasakfråganDalarnas län
Sandell, JoakimSNejsakfråganMalmö kommun
Schöldberg, PerCNejsakfråganKronobergs län
Segerlind, ElinVNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Selin, MarkusSNejsakfråganStockholms län
Sibinska, AnnaMPNejsakfråganGöteborgs kommun
Sjölund, Anne-LiCNejsakfråganVästernorrlands län
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganVästmanlands län
Skalin, JohnnySDJasakfråganVästernorrlands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSNejsakfråganNorrbottens län
Steensland, PiaKDJasakfråganSödermanlands län
Stenkvist, RobertSDJasakfråganStockholms län
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Storckenfeldt, HelenaMJasakfråganHallands län
Strandman, MikaelSDJasakfråganStockholms län
Strömberg, Anna-BelleSNejsakfråganVästernorrlands län
Strömkvist, MariaSNejsakfråganDalarnas län
Stuart, MagnusMJasakfråganSödermanlands län
Ståhl, JimmySDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Ståhl Herrstedt, CarinaSDJasakfråganSkåne läns västra
Sundin, CassandraSDJasakfråganJämtlands län
Svantesson, ElisabethMJasakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSNejsakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVNejsakfråganVärmlands län
Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
Szatmari Waldau, IlonaVNejsakfråganUppsala län
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganKronobergs län
Söder, BjörnSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söderlund, PerSDJasakfråganÖrebro län
Tapper Östberg, ChristinaSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Tegnér, MathiasSNejsakfråganStockholms län
Teimouri, ArmanLJasakfråganVärmlands län
Tenfjord Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thomsson, LarsCNejsakfråganGotlands län
Thorbjörnson, JonVNejsakfråganHallands län
Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
Thunander, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Tovatt, LorentzMPNejsakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVNejsakfråganVästmanlands län
Törnestam, AndreaSNejsakfråganStockholms kommun
Töyrä, EmiliaSNejsakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Vepsä, MattiasSNejsakfråganStockholms kommun
Vikström, AnnaSNejsakfråganStockholms län
Vilhelmsson, HelenaCNejsakfråganÖrebro län
Vinge, HenrikSDJasakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSNejsakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCNejsakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Weidby, CiczieVNejsakfråganJönköpings län
Westergren, SofiaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Westerholm, BarbroLJasakfråganStockholms län
Westerlund Snecker, LindaVNejsakfråganÖstergötlands län
Westerén, HannaSNejsakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSNejsakfråganStockholms län
Westroth, EricSDJasakfråganHallands län
Wetterling, JessicaVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widegren, JohnMJasakfråganÖstergötlands län
Widman, AllanLJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, BjörnSNejsakfråganVästerbottens län
Wiechel, MarkusSDJasakfråganÖstergötlands län
Wiking, MatsSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Wärnick, ViktorMJasakfråganGävleborgs län
Yngwe, KristinaCNejsakfråganSkåne läns södra
Åberg, BorianaMJasakfråganSkåne läns södra
Ådahl, MartinCNejsakfråganStockholms kommun
Åfeldt, JennieSDJasakfråganSkåne läns södra
Åkesson, JimmieSDJasakfråganJönköpings län
Åkesson, AndersCNejsakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
Åsling, PerCNejsakfråganJämtlands län
Ödebrink, CarinaSNejsakfråganJönköpings län
Österberg, AndersSNejsakfråganStockholms kommun