Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset

Betänkande 2019/20:FiU52

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
19 mars 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Extra ändringsbudget: Kreditgarantier till flygföretag på grund av coronaviruset (FiU52)

Regeringen får rätt att under 2020 utfärda kreditgarantier på högst 5 miljarder kronor för lån till flygföretag som den 1 januari i år hade svenskt tillstånd att bedriva kommersiell luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. Det innebär att staten garanterar de lån som flygföretagen får från kommersiella banker. Anledningen är spridningen av coronaviruset, som gjort att efterfrågan på flygresor har minskat kraftigt. Flygföretagen är i en akut ekonomisk situation och har svårt att få lån.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ärendet beslutades trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlades, som är det vanliga. Kreditgarantierna måste anmälas och godkännas av EU-kommissionen innan de kan utfärdas.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Den extraordinära situationen för flygföretagen med anledning av coronaviruset innebar enligt regeringen sådana skäl och riksdagen höll med.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-18
Justering: 2020-03-18
Trycklov: 2020-03-18
Betänkande 2019/20:FiU52

Alla beredningar i utskottet

2020-03-18

Extra ändringsbudget: Kreditgarantier till flygföretag på grund av coronaviruset (FiU52)

Regeringen har föreslagit att den under 2020 ska få rätt att utfärda kreditgarantier på högst 5 miljarder kronor för lån till flygföretag som den 1 januari i år hade svenskt tillstånd att bedriva kommersiell luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. Det innebär att staten garanterar de lån som flygföretagen får från kommersiella banker. Anledningen är spridningen av coronaviruset, som gjort att efterfrågan på flygresor har minskat kraftigt. Flygföretagen är i en akut ekonomisk situation och har svårt att få lån.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas, som är det vanliga. Kreditgarantierna måste anmälas och godkännas av EU-kommissionen innan de kan utfärdas.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Den extraordinära situationen för flygföretagen med anledning av coronaviruset innebär enligt regeringen sådana skäl och finansutskottet håller med.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2020-03-19
Bordläggning: 2020-03-19

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Fredrik Olovsson (S)

Herr ålderspresident! Coronavirusets spridning är en global kris och en stor utmaning för Sverige. I första hand är det förstås en stor utmaning för folkhälsan, och i landet görs nu många ansträngningar för att hindra en alltför snabb smittspridning, för att förstärka hälso- och sjukvården och för att skydda riskgrupper.

De ekonomiska effekterna är förstås också tydliga, och det möter den svenska staten med kraftfulla åtgärder för att stötta i grunden livskraftiga svenska företag som nu upplever stora problem. Korttidspermitteringar minskar företagens lönekostnader. Staten lyfter av kostnader för sjuklöner. Möjligheter till likviditetsförstärkningar införs via skattekontot. Riksbanken påbörjar nu sin utlåning av upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har fattat beslut om att frigöra ett utrymme för nyutlåning på ännu större belopp. Nu krävs det också att bankerna tar sitt samhällsansvar så att i grunden livskraftiga svenska företag inte behöver gå omkull i onödan.

Men dagens extra ändringsbudget handlar specifikt om flyget. Den senaste tiden har vi alla sett hur viruset och de åtgärder mot spridning som har vidtagits har slagit hårt mot svenska flygföretag. Den extraordinära situationen kräver att de kreditgarantier som föreslås i denna proposition kan ställas ut så snart som möjligt.

Herr ålderspresident! Det är många som känner en stor oro. Osäkerheten i omvärlden och i Sverige behöver mötas med politiskt samarbete, med beslutsamhet och med stabilitet. Regeringen följer utvecklingen noga och utesluter självklart inte fler åtgärder. Tack vare ett brett samarbete här i riksdagen kan vi agera skyndsamt och med stor handlingskraft för att stötta såväl medborgare som företag. Det är ett enigt finansutskott som ställer sig bakom regeringens proposition. Nu samarbetar hela Sverige för att vi ska kunna ta oss igenom det här tillsammans.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Kredit-garantier till flyg-företag med anledning av coronaviruset

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 2 Elisabeth Svantesson (M)

Herr ålderspresident! Sverige prövas nu, både mänskligt och ekonomiskt. Jag vet att många av er som följer den här diskussionen är oroliga - ni är kanske oroliga för era anhöriga, för er själva och för era jobb. Det kommer tyvärr, med stor sannolikhet, att bli sämre innan det blir bättre. Alla måste nu hjälpas åt, och vi kommer att klara detta tillsammans. Ni kan lita på att vi i riksdag och regering kommer att göra allt vi kan för att Sverige ska ta sig igenom denna kris.

Herr ålderspresident! Det allra viktigaste just nu är självklart att minska smittspridningen och att vårda de sjuka, men smittan påverkar också i allra högsta grad svenska företag och svenska jobb.

Det är nattsvart. Det är som en skräckfilm. Det är som ett krigstillstånd. Detta är beskrivningar jag har fått till mig bara den senaste veckan i mina samtal med många, många företagare, branschaktörer och fackliga representanter. Intäkterna har försvunnit. Mattan dras undan för hela branscher.

Det är en svår tid. Därför ska vi - riksdag och regering - göra allt vi kan för att nu fatta rätt beslut som stöttar människor, företag och branscher i ett mycket utsatt läge.

Herr ålderspresident! Tusentals människor har fått veta att deras jobb riskerar att försvinna. Andra har redan fått sluta sina jobb.

Moderaterna ställer sig bakom de räddningspaket som hittills har presenterats av regeringen. De kan rädda svenska jobb, och de kan rädda svenska företag. Men det kommer att krävas mer.

I dag ska vi fatta beslut om kreditgarantier till de svenska flygbolagen. Sverige behöver ha fungerande flygtransporter nu men också när denna kris är över. I mina kontakter med olika delar av flygbranschen har det blivit väldigt tydligt att de omgående behöver riktade stöd om de över huvud taget ska överleva. Deras intäkter har minskat dramatiskt, och de har ofta inga säkerheter.

Vi är här i dag för att agera skyndsamt och för att göra det gemensamt.

Herr ålderspresident! Sverige prövas nu, både mänskligt och ekonomiskt. Jag är övertygad om att vi kommer att klara denna kris. Svenska folket agerar nu uppoffrande och med stor beslutsamhet för att Sverige ska ta sig igenom den. Man handlar mat åt personer som befinner sig i riskgrupper och som inte ska gå ut bland folk. Varje dag och natt går de som kan till jobbet. Sjuksköterskan vårdar de sjuka. Polisen upprätthåller lagen. Ingenjören ser till att vi har friskt och rent vatten som kommer ur kranen. Lastbilschauffören kör ut mat till affären, och butikspersonalen ser till att affären kan hålla öppet. Busschauffören ser till att läkaren faktiskt kan ta sig till jobbet, och konsulten jobbar hemifrån för att minska smittspridningen.

Alla hjälps nu åt. Vi måste hålla hjulen i ekonomin och vardagen rullande så gott det går.

Slutligen, herr ålderspresident! Sverige prövas också politiskt. Vi i Sveriges riksdag, färre än vanligt, samlas för att snabbt möta den kris som nu har slagit till med kraft. I dag tar vi ett steg, men vi kommer att behöva göra mycket, mycket mer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Kredit-garantier till flyg-företag med anledning av coronaviruset

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 3 Emil Källström (C)

Herr ålderspresident! Sverige och världen är i ett mycket allvarligt läge. Det viktigaste just nu är givetvis att säkra liv och hälsa, men arbetet med att säkra svensk ekonomi, svenska företag och svenska jobb pågår också dag som natt.

Ett flertal åtgärder har vidtagits för att säkerställa likviditet och för att lyfta kostnader från Sveriges arbetsgivare. Redan nu kan vi konstatera att omfattningen av de åtgärderna är historisk. Vi kan också konstatera att det kommer att behövas ytterligare åtgärder.

Herr ålderspresident! Vi ska dock inte låta oss luras. Om denna kris fortsätter kommer det att vara någonting vi alla bär i form av ytterligare varsel, konkurser och andra typer av svårigheter som vi som samhälle måste gå igenom tillsammans.

Sverige har mycket starka statsfinanser och har därmed mycket goda möjligheter att agera, men inte ens vår styrka kan parera alla negativa konsekvenser av en världsekonomi som på många sätt är i fritt fall.

Herr ålderspresident! Kärnan i det vi gör dessa dagar handlar om att säkra centrala samhällsfunktioner. Vår flygtrafik är otvetydigt en av dessa som måste säkras upp. Med det vi vet i dag är det paket vi i dag beslutar om, med en kreditlina till landets flygtrafik, väl avvägt för att ge denna samhällsfunktion ett andrum och för att ge de aktuella bolagen möjlighet att fortsätta att verka.

Precis som när det gäller allt annat kan dock ingen garantera varje enskild flygavgång, varje enskild sträcka eller ens varje enskilt flygbolag. Det är också uppenbart att vi kommer att behöva följa denna del av samhället även framgent för att, om så krävs, vidta ytterligare mått och steg för att säkra denna mycket centrala samhällsfunktion.

Herr ålderspresident! I vetskapen om att vi har den största delen av detta mycket hårda arbete framför oss och i förvissningen om att vi kommer att klara detta om vi fortsätter att jobba gemensamt yrkar jag bifall till propositionen.


Anf. 4 Ulla Andersson (V)

Herr ålderspresident! Vi har på olika sätt samlats gemensamt. Det är bra och en styrka i ett väldigt svårt läge. Vi är överens om att vi ska göra allt vi kan för att förhindra smitta och skydda riskgrupper där många har sjukdomar eller är äldre. Vi ska göra allt vi kan för att få stopp på spridningen, för att människor ska få behålla sina jobb och för att livskraftiga företag ska kunna leva vidare. Det är rimliga och helt logiska utgångspunkter i ett läge som detta.

Kring detta har vi samlats. De åtgärder som hittills har presenterats har ansetts vara rimliga och logiska i nuvarande skede och har också fått stor uppslutning.

Jag tror också att vi är överens om att det kommer att behövas betydligt fler åtgärder. Vi kan se att det samhälle vi har byggt på många sätt är skört. Vi har alldeles för få anställda i välfärden. Vi har privatiserat på ett sätt som har gjort att vi har slagit sönder infrastrukturen i välfärden, vilket gör samhället skörare. Vi har inte så robusta skyddsnät som vi skulle behöva i form av till exempel sjukförsäkring och a-kassa.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Kredit-garantier till flyg-företag med anledning av coronaviruset

Till detta lär vi få återkomma, för det behövs verkligen. Det behövdes före krisen, och det kommer att behövas ännu mer under krisen och också i diskussionerna efteråt.

I dag debatterar vi krispaketet för flyget. Det är på ett sätt svårt, för man vill ju ställa om. I det här läget är det dock krisen som fått styra.

Från Vänsterpartiets sida menar vi att det bör finnas en plan efter corona för hur vi ska minska flygandet genom att fasa ut subventioner med mera för flyget och erbjuda hållbara alternativ. Vår ståndpunkt är ju att flygresande både inrikes och utrikes måste minska av klimatskäl. Vi menar därför att det framöver måste införas åtgärder som fasar ut subventioner och offentliga stöd för ökat flygande.

Men detta är åtgärder som vi behöver införa under ordnade former. I det krisläge som Sverige nu befinner sig i med anledning av coronaviruset ställer vi oss därför bakom regeringens förslag på ett tillfälligt krispaket för flyget. Även efter krisen kommer det ju att behövas inhemska flygbolag. Vi behöver resa såväl i landet som utomlands. Vi behöver brand- och ambulansflyg med mera.

Vi vill också att flygbolagens anställda ska ha sjysta arbetsvillkor och löner. Även därför är det viktigt att sådana företag får chansen att klara denna kris.

Det behövs en organiserad omställning för att klara klimatkrisen. Vi lär få återkomma till det efter coronakrisen.

(Applåder)


Anf. 5 Mats Persson (L)

Herr ålderspresident! Coronakrisen slår nu med full kraft in i det svenska samhället. Människor känner oro. Sjukvården står inför stora utmaningar. Företagare och människor på sina jobb känner oro över vad som väntar runt hörnet.

Politiken i Sverige måste vara beredd att göra det som krävs för att säkra svenska jobb och se till att vi nu kan få kontroll över läget. En sådan viktig del är naturligtvis att stå upp för att vi också framöver ska ha en flygbransch. När vi har kommit ur krisen och återgår till ett normalläge ska det finnas flygbolag.

Därför är den proposition som nu ligger på riksdagens bord väldigt viktig, eftersom den säkerställer att den grundläggande samhällsfunktion som flyget är också framöver kommer att vara en del av det svenska samhället.

Herr ålderspresident! Det här är en tid för politisk samling. Det är inte en tid för partipolitiskt käbbel. Jag välkomnar alla de förslag som kommer från partierna i denna kammare i Sveriges riksdag, och jag välkomnar att vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar för att föra Sverige genom den kris som vi just nu upplever.

Med detta yrkar jag bifall till propositionen.


Anf. 6 Karolina Skog (MP)

Herr ålderspresident! Pandemin som vi står i påverkar oss alla. Den påverkar oss genom oro för nära och kära. Den påverkar oss genom oro för jobbet. Inte minst företagare är just nu tyvärr med rätta oroliga för sin verksamhet. Kassaflödet har i många företag sinat helt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2020 - Kredit-garantier till flyg-företag med anledning av coronaviruset

Från Miljöpartiets och samarbetspartiernas sida är det tydligt att vi kommer att behöva se arbetet för att hantera krisen i olika steg. Just nu är vi inne i en akutfas, där vi gör krisåtgärder för att dämpa effekterna. Det viktigaste i det korta perspektivet är att så många som möjligt får behålla jobb och inkomst. Det kan vi göra genom att på olika sätt stötta i grunden livskraftiga företag så att de kan behålla sina anställda och finnas kvar med sina produkter och tjänster också efter krisen.

De allra första åtgärderna var av allmän karaktär och handlade om att se till att företagen kan erbjudas lån och likviditet. Nu kommer vi in i ett skede där vi behöver göra mer branschspecifika åtgärder. Olika branscher möter ju olika typer av utmaningar.

En första sådan åtgärd är den vi hanterar här i dag: ett riktat stöd till flygbranschen, som var de första som märkte av de restriktioner som infördes i Sverige och i andra länder. Även den övriga transportbranschen är väldigt påverkad. Det är många i sjöfarten som nu jobbar oerhört hårt för att få in varor till Sverige. Att lösa bemanningsfrågor i sjöfarten är nu väldigt svårt, och jag vet att många jobbar hårt med det. Bussbranschen är hårt drabbad, och det är viktigt att komma ihåg att den kommersiella bussbranschen är nära sammanväxt med kollektivtrafiken.

Det här behöver vi fortsätta att följa, och vi kommer att behöva göra fler riktade åtgärder till andra delar av transportbranschen och även till andra delar av samhället.

I dag hanterar riksdagen ett steg i detta. Jag ser fram emot att vi här i riksdagen fortsätter att prata om vilka som ska vara de fortsatta stegen. Sedan kommer det en tid efter corona, när Sveriges ekonomi ska få en riktig nystart. Då ser jag goda möjligheter att denna nystart ska präglas av de mål som riksdagen har satt upp kopplat exempelvis till hållbarhet och klimat.

Detta får vi ta lite senare, precis som redan har sagts här i talarstolen. Här och nu är det krisåtgärder och samling, och jag är väldigt stolt över att vara en del av en riksdag som kan samlas på det här sättet. Jag vill yrka bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 9.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-03-19
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset, Beslut

Beslut: Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut kreditgarantier om sammanlagt högst 5 000 000 000 kronor för lån till flygföretag som den 1 januari 2020 hade ett svenskt tillstånd att bedriva kommersiell verksamhet inom luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:136.