Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidanTillbaka till dokumentet

Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

Betänkande 2018/19:FiU36

Finansutskottets betänkande

2018/19:FiU36

 

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om sänkt moms på e-publikationer från 25 till 6 procent, dvs. motsvarande den skattesats som i dag gäller för böcker, tidningar, tidskrifter och liknande produkter. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas av skattesänkningen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Utskottet ställer sig också bakom regeringens förslag till ändrad beräkning av inkomsterna i statens budget för 2019. Lagförslaget om sänkt moms innebär att statens budgetsaldo och den offentliga sektorns finansiella sparande försämras med ca 0,2 miljarder kronor 2019. Sammantaget har prognosen för beräkningen av inkomsterna i statens budget reviderats ned med 3,9 miljarder kronor för 2019. Utöver lagförslaget om sänkt moms påverkas inkomstprognosen för den aktuella inkomsttiteln av bl.a. en ny makrobild.

Utskottet tillstyrker vidare regeringens förslag om ändrad användning av anslagen för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation. De ändrade anslagsändamålen innebär att myndigheterna inte längre ska avvecklas, utan att anslagen får användas för respektive myndighets förvaltningsutgifter.

I betänkandet finns en reservation (M, SD, KD).

Behandlade förslag

Proposition 2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer.

Två yrkanden i en följdmotion.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

Reservation

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag (M, SD, KD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

Bilaga 3
Skatteutskottets yttrande 2018/19:SkU3y

Bilaga 4
Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2018/19:AU1y

Tabell

Tabell 1 Specifikation av ändrad beräkning av inkomster i statens budget för 2019

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

Sänkt moms på e-publikationer

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:73 punkt 1.

 

Ändrad beräkning av inkomsterna i statens budget för 2019

Riksdagen godkänner den ändrade beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2019 enligt regeringens förslag.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:73 punkt 2.

 

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Riksdagen

   a) godkänner regeringens förslag till ändrad användning av anslaget 3:2 Jämställdhetsmyndigheten inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering,

   b) godkänner regeringens förslag till ändrad användning av anslaget 4:2 Delegationen mot segregation inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:73 punkterna 3 och 4 samt avslår motion

2018/19:3051 av Elisabeth Svantesson och Jakob Forssmed (M, KD) yrkandena 1 och 2.

 

Reservation (M, SD, KD)

Stockholm den 2 maj 2019

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Elisabeth Svantesson (M), Gunilla Carlsson (S), Edward Riedl (M), Oscar Sjöstedt (SD), Adnan Dibrani (S), Emil Källström (C), Jan Ericson (M), Dennis Dioukarev (SD), Ingela Nylund Watz (S), Jakob Forssmed (KD), Ingemar Nilsson (S), Sven-Olof Sällström (SD), Mattias Karlsson i Luleå (M) och Joar Forssell (L).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer och den motion som väckts med anledning av propositionen.

Tidigare har det enligt mervärdesskattedirektivet[1] inte varit möjligt att införa en reducerad skattesats på publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg (fortsättningsvis används förkortningen e-publikationer). I november 2018 antog Europeiska unionens råd ett förslag till ändring av mervärdesskattedirektivet som gör det möjligt.[2] Sverige har varit drivande i arbetet med att ändra direktivet. Regeringen föreslår i propositionen att mervärdesskatten (fortsättningsvis används förkortningen moms) på e-publikationer sänks till 6 procent. Lagförslaget har granskats av Lagrådet.

I samband med riksdagens beslut om statens budget för 2019 fastställdes att Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation skulle avvecklas (bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106 och rskr. 2018/19:107). Riksdagen beslutade därför bl.a. att ändamålet med myndigheternas anslag var avveckling av verksamheten. Regeringen föreslår nu i propositionen en ändrad användning av anslagen så att de båda myndigheterna ska kunna fortsätta sina respektive verksamheter och således inte avvecklas.

En förteckning över de behandlade förslagen finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag återges i bilaga 2.

Finansutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 26 mars 2019 att bereda skatteutskottet och arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över förslagen i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Båda utskotten har yttrat sig och yttrandena (2018/19:SkU3y och 2018/19:AU1y) framgår av bilaga 3 och 4 i betänkandet. 

Ändringar i statens budget

Enligt 9 kap. 6 § riksdagsordningen får regeringen lämna förslag till ändringar i statens budget för det löpande budgetåret vid högst två tillfällen per år. En sådan proposition lämnas i anslutning till budgetpropositionen eller den ekonomiska vårpropositionen (tilläggsbestämmelse 9.6.1). Förslag till ändringar i budgeten får dock även lämnas vid andra tillfällen om regeringen anser att det finns särskilda skäl (9 kap. 6 § andra stycket).

I propositionen anförs att den sänkta momsen på e-publikationer ska skapa bättre förutsättningar för kultur- och mediebranschen att anpassa sig till det nya medielandskapet, där en stor del av konsumtionen av nyheter, böcker och tidningar sker digitalt. Förslaget kommer enligt regeringen att underlätta för många tidningar och nyhetssidor att fortsätta erbjuda en granskande och oberoende journalistik. Det är därför enligt regeringen ett angeläget förslag som skyndsamt bör införas. Vidare anser regeringen att Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation ska kunna bedriva sin ordinarie verksamhet, och därför är det nödvändigt att ändra anslagens ändamål så snart som möjligt. Mot den bakgrunden anser regeringen att det finns särskilda skäl att nu lämna förslag om ändringar i statens budget för 2019.

 

 

Utskottets överväganden

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag som innebär att momsen på e-publikationer sänks från 25 till 6 procent. Det innebär att skattesatsen för e-publikationer kommer att motsvara den som i dag gäller för böcker, tidningar, tidskrifter och liknande produkter. Lagändringen ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Riksdagen godkänner också den ändrade beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2019.

Riksdagen godkänner vidare regeringens förslag om ändrad användning av anslagen för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation. De ändrade anslagsändamålen innebär att myndigheterna inte längre ska avvecklas, utan att anslagen får användas för respektive myndighets förvaltnings-utgifter.

Jämför reservationen (M, SD, KD).

 

Propositionen

Sänkt moms på e-publikationer

Gällande rätt

Möjligheten att tillämpa olika skattesatser på mervärdesskatteområdet regleras av mervärdesskattedirektivet. Medlemsstaterna ska enligt direktivet tillämpa en normalskattesats på lägst 15 procent. Det är dock möjligt att tillämpa en eller två reducerade skattesatser på lägst 5 procent. Före ändringen av mervärdesskattedirektivet i november 2018 var det inte tillåtet att tillämpa reducerade skattesatser på e-publikationer.

Sverige har utnyttjat möjligheten att tillämpa en reducerad skattesats på böcker, tidningar, tidskrifter etc. Detta regleras i 7 kap. 1 § tredje stycket 1–4 mervärdesskattelagen (1994:200), förkortad ML.

Enligt bestämmelserna gäller den lägre skattesatsen 6 procent vid omsättning, unionsinternt förvärv och import av följande varor under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:

•       böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad

•       tidningar och tidskrifter

•       bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn

•       musiknoter

•       kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska blad.

Samma skattesats gäller för program och kataloger om de ges ut i syfte att informera om sådan verksamhet som i sig beskattas med 6 procent, exempelvis konserter och museiverksamhet. Skattesatsen 6 procent ska också i vissa fall tillämpas på program eller kataloger för sådan verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning.

Vidare beskattas kassettidningar och kassetter eller något annat tekniskt medium som återger en uppläsning av innehållet i böcker, tidningar m.m. med skattesatsen 6 procent.

Slutligen beskattas även varor som genom t.ex. teckenspråk eller punktskrift gör skrift eller annan information tillgänglig särskilt för läshandikappade med skattesatsen 6 procent.

Regeringens förslag

Regeringen föreslår att skattesatsen sänks till 6 procent på produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt andra liknande produkter som i dag beskattas med 6 procent. Produkter som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas.

Digitaliseringen är enligt regeringen en avgörande framtidsfråga för bokmarknaden, liksom för dagspressen. För att marknaden för digitala böcker, dvs. såväl elektroniska böcker som nedladdningsbara och strömmande ljudböcker, ska kunna växa ytterligare och på så vis främja tillgängligheten till litteratur, bör alla böcker – oavsett format – behandlas så likartat som möjligt. Enligt regeringen bör därför mervärdesskattelagen ändras så att även publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg beskattas med den reducerade skattesatsen på 6 procent.

Medlemsstaterna har en viss frihet när det gäller att avgränsa tillämpningsområdet för de reducerade skattesatserna, och det är också frivilligt för medlemsstaterna att införa den reducerade skattesatsen för e- publikationer.

Regeringen föreslår att den reducerade skattesatsen för e-publikationer ska omfatta motsvarigheter till samtliga produkter i 7 kap. 1 § tredje stycket 1–4 ML som i dag har en skattesats på 6 procent (se under avsnittet Gällande rätt ovan).

Av propositionen Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter m.m. (prop. 2001/02:45) framgår att den lägre skattesatsen för böcker m.m. främst är avsedd för publikationer som i huvudsak består av text av något slag och som är avsedda för egentlig läsning. Detta bör enligt regeringen också vara utgångspunkten för bedömningen av om en viss produkt, oavsett om det är en bok, tidning eller tidskrift som publiceras på elektronisk väg, ska omfattas av den nya bestämmelsen. När det gäller produkter som målarböcker, bilderböcker och kartor kan det dock naturligtvis inte vara avgörande, enligt regeringen.

Att tillhandahålla produkter på elektronisk väg, till skillnad från tryckta produkter, innebär att man tillhandahåller tjänster, anför regeringen. Detta innebär att produktens fysiska egenskaper inte kan användas vid avgränsningen av tillämpningsområdet, utan avgörande bör i stället vara tjänstens användningsområde, innehåll och funktion. För att en produkt som tillhandahålls på elektronisk väg ska omfattas av den nya bestämmelsen bör därför dess användningsområde vara huvudsakligen detsamma som för en motsvarande tryckt produkt.

Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen är det enligt regeringen inte lämpligt att i lagtexten definiera vad som utgör en elektronisk publikation. En sådan definition riskerar att snabbt bli inaktuell, och lagtexten bör utformas så att den är hållbar i förhållande till den tekniska utvecklingen.

Regeringen refererar till att Lagrådet i sitt yttrande över lagrådsremissen menar att det krävs förtydliganden av vad som ska anses omfattas av bestämmelsen och hur lagtexten ska tolkas. Regeringen konstaterar att bestämmelsen endast ska omfatta produkter som motsvarar sådana tryckta publikationer som i dag beskattas med den reducerade skattesatsen. Utgångspunkten för denna bedömning bör enligt regeringen vara produktens innehåll. Regeringen anser att det får göras en bedömning för varje enskild produkt om dess huvudsakliga användningsområde är detsamma som för en motsvarande tryckt produkt. Regeringen anser att det bör överlämnas till rättstillämpningen att avgöra hur den närmare bedömningen ska göras i de enskilda fallen. Lagrådet efterfrågade även förtydliganden av om det ska göras en helhetsbedömning av reklam, rörlig bild och hörbar musik eller om huvudsaklighetsbedömningen ska ta sikte på delarna var för sig. Mot bakgrund av lydelsen i direktivet anser regeringen att huvudsaklighetsbedömningen ska ta sikte på dessa delar var för sig. Det betyder att den del som består av reklam ska bedömas i förhållande till hela den elektroniska publikationen och likaså den del som består av rörlig bild eller musik. En förutsättning för att bestämmelsen över huvud taget ska kunna tillämpas är dock, som nämnts ovan, att produkten motsvarar en publikation som i tryckt form skulle beskattas med den reducerade skattesatsen. Om produkten inte uppfyller denna grundläggande förutsättning kan bestämmelsen inte tillämpas.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Regeringen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2019. I fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet ska dock äldre bestämmelser fortfarande gälla.

Offentligfinansiella effekter

Att sänka momsen från 25 till 6 procent för e-publikationer bedöms innebära en negativ offentligfinansiell effekt på ca 195 miljoner kronor 2019 (halvårseffekt) och ca 410 miljoner kronor 2020. I beräkningen har man antagit att skattesänkningen får fullt genomslag på priserna. Den varaktiga negativa effekten på de offentliga finanserna bedöms bli ca 375 miljoner kronor netto per år.

Ändrad beräkning av inkomsterna i statens budget för 2019

Förslaget om sänkt moms på e-publikationer påverkar inkomsttitel 1411 Mervärdesskatt under inkomsthuvudgrupp 1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror. Enligt den inkomstberäkning för 2019 som riksdagen har godkänt uppgår inkomsttitel 1411 Mervärdesskatt till ca 461 miljarder kronor (se tabell 1). I regeringens förslag till ny beräkning har hänsyn även tagits till ny information som kommit in sedan riksdagen godkänt beräkningen för 2019, såsom en ny makrobild och diverse utfallssiffror. Sammantaget har prognosen för den aktuella inkomsttiteln reviderats ned med 3,9 miljarder kronor, inklusive förslaget om sänkt moms på e-publikationer. Lagförslaget om sänkt moms innebär att statens budgetsaldo och den offentliga sektorns finansiella sparande försämras med ca 0,2 miljarder kronor 2019.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den ändrade beräkningen av inkomsterna på statens budget för 2019.

Tabell 1 Specifikation av ändrad beräkning av inkomster i statens budget för 2019

Miljarder kronor

Inkomsttitel

Godkänd beräkning

Förändring av beräkning

Ny beräkning

Bruttoeffekt1 av åtgärd på inkomstsidan

1411

Mervärdesskatt

461,1

–3,9

457,1

–0,2

Källa: Proposition 2018/19:73.

1. Bruttoeffekten är den direkta effekten på intäkterna av en regelförändring medan nettoeffekten även innefattar indirekta effekter på intäkterna från andra skatter och eventuella effekter på den offentliga sektorns utgifter. För 2019 och 2020 är bruttoeffekten lika med nettoeffekten. Nettoeffekten beaktar reformens påverkan på konsumentprisindex (KPI) och de följder KPI-förändringen får på statens intäkter och utgifter. Nettoeffekten slår i detta fall igenom 2021.

Ändrad användning av anslagen för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation

I statens budget för innevarande år finns för anslaget 3:2 Jämställdhetsmyndigheten inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering ett ramanslag på 41,1 miljoner kronor. Riksdagen beslutade i december 2018 om anslag och anslagsvillkor för Jämställdhetsmyndigheten. Riksdagens beslut innebär att anslaget får användas för att fullfölja ingångna åtaganden och för att avveckla myndigheten (bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106). Regeringen anser att Jämställdhetsmyndigheten ska kunna bedriva sin ordinarie verksamhet och föreslår därför att anslagets ändamål ändras så att det får användas för Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsutgifter.

Vidare finns under samma utgiftsområde för anslaget 4:2 Delegationen mot segregation ett ramanslag på 11,2 miljoner kronor. Riksdagens budgetbeslut från december 2018 innebär att anslaget får användas i syfte att avveckla myndigheten (bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:107). Regeringen anser att delegationen ska kunna bedriva sin ordinarie verksamhet och föreslår därför att anslagets ändamål ändras så att det får användas för delegationens förvaltningsutgifter.

För båda dessa anslag gäller enligt propositionen att regeringen avser att återkomma i frågan om ytterligare medel för verksamheterna 2019 inom ramen för den ordinarie processen för ändringar i statens budget.

Motionen

Elisabeth Svantesson (M) och Jakob Forssmed (KD) föreslår i kommittémotion 2018/19:3051 yrkandena 1 och 2 att regeringens förslag om ändrad användning av anslagen för Jämställdhetsmyndigheten respektive Delegationen mot segregation avslås.

Motionärerna var kritiska till att Jämställdhetsmyndigheten inrättades och menar att ett aktivt jämställdhetsarbete måste bedrivas inom alla relevanta myndigheter för att få genomslag. Att inrätta en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor kan få motsatt effekt genom att arbetet på andra myndigheter och hos andra aktörer sidoordnas och nedprioriteras. Av det skälet anser motionärerna att myndigheten bör läggas ned och de angelägna verksamheterna återgå till att bedrivas inom ramen för befintliga myndigheter.

På motsvarande sätt anser motionärerna att även integrationsfrågorna är så viktiga att de inte kan delegeras till en enda myndighet, eftersom det riskerar leda till att andra delar av samhället blir mindre ambitiösa i arbetet med att motverka segregation. Därför bör Delegationen mot segregation avvecklas.

I övrigt välkomnar motionärerna förslaget om sänkt moms på e- publikationer.

Kompletterande information

Den 10 april 2019 lämnade regeringen proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen att anslagen för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation inom utgiftsområde 13 får höjda anslag för innevarande år. Anslaget för Jämställdhetsmyndigheten föreslås öka med 40 miljoner kronor till 81,1 miljoner kronor och anslaget för Jämställdhetsdelegationen föreslås öka med 11 miljoner kronor till 22,2 miljoner kronor för 2019. Vårändringsbudgeten behandlas i finansutskottets betänkande 2018/19:FiU21.

Yttranden från andra utskott

Yttrande från skatteutskottet

Skatteutskottet har yttrat sig över propositionen i de delar som rör skatteutskottets beredningsområde, dvs. förslaget om att momsen på e-publikationer sänks från 25 till 6 procent (2018/19:SkU3y). Av yttrandet framgår att skatteutskottet länge intresserat sig för och drivit frågan om att göra det möjligt för medlemsstaterna att införa reducerad moms på e-publikationer. Skatteutskottet har under denna tid agerat i enighet om frågans vikt. Därför välkomnar skatteutskottet regeringens lagförslag om sänkt moms på e-publikationer och anser att finansutskottet bör tillstyrka detsamma.

Yttrande från arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet har yttrat sig över propositionen i de delar som rör arbetsmarknadsutskottets beredningsområde, dvs. förslagen om ändrad användning av två anslag inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (2018/19:AU1y).

Arbetsmarknadsutskottet noterar att den budget som riksdagen har beslutat om för 2019 innebär att anslagen för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation ska användas för verksamheternas avveckling. Arbetsmarknadsutskottet delar inte den inställning till Jämställdhetsmyndighetens arbete som riksdagen i samband med beslutet om statens budget för 2019 gett uttryck för. Avsikten med Jämställdhetsmyndigheten har enligt arbetsmarknadsutskottet aldrig varit att ersätta jämställdhetsarbetet i andra myndigheter eller organisationer. Tvärtom handlar uppdraget om uppföljning, analys, samordning och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska delmålen. Det är också arbetsmarknadsutskottets bedömning att Jämställdhetsmyndigheten genom sitt arbete bidrar till att regering och riksdag får bättre underlag för att kunna ta ställning till inriktning och utformning av jämställdhetspolitiken.

Likaså anser arbetsmarknadsutskottet att inte heller Delegationen mot segregation bör avvecklas utan delegationen bör i stället ges möjlighet och resurser för att fortsätta att verka.

Sammanfattningsvis anser arbetsmarknadsutskottet att det är angeläget att Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation ska kunna bedriva sin ordinarie verksamhet och att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag i dessa delar och avstyrka motionen i motsvarande delar.

I yttrandet finns en avvikande mening (M, SD, KD).

Utskottets ställningstagande

I likhet med skatteutskottet välkomnar utskottet regeringens förslag om sänkt moms på e-publikationer. Utskottet anser att det är rimligt att jämförbara produkter, oavsett om dessa är i tryckt eller digital form, beskattas med samma skattesats. Dock anser utskottet att regeringen kunde ha varit tydligare i sin motivering till varför lagförslaget presenteras i en extra ändringsbudget och inte inom ramen för den ordinarie vårändringsbudgeten eller den ordinarie budgetprocessen på hösten. Regeringen får enligt riksdagsordningen lämna extra ändringsbudgetar endast om den anser att det finns särskilda skäl (9 kap. 6 § andra stycket RO). I kravet på särskilda skäl ligger också att regeringen i sådana situationer ska motivera varför förslaget inte kan behandlas i någon av de ordinarie budgetprocesserna. Utskottet vill påminna om att grunden till att särskilda skäl krävs för att lämna en extra ändringsbudget är att upprätthålla helhetsperspektivet i budgetprocessen samtidigt som behövlig flexibilitet ska säkerställas. I det här fallet har utskottet uppfattat att ett viktigt skäl till att regeringen inte lade fram lagförslaget i ordinarie vårändringsbudget utan som en extra ändringsbudget är att ikraftträdandet av ändrad mervärdesskattesats av lämplighetsskäl bör ske vid ett halvårsskifte snarare än t.ex. 1 augusti. 

Vidare tillstyrker utskottet regeringens förslag om ändrad användning av anslagen för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation, så att anslagen får användas för respektive myndighets förvaltningsutgifter. Motionen om att avslå regeringens förslag i denna del avstyrks. Som arbetsmarknadsutskottet framhåller i sitt yttrande har avsikten med Jämställdhetsmyndigheten aldrig varit att ersätta jämställdhetsarbetet i andra myndigheter eller organisationer. Tvärtom handlar uppdraget om uppföljning, analys, samordning och stöd i syfte att nå de jämställdhetspolitiska delmålen. Liksom arbetsmarknadsutskottet anser utskottet att inte heller Delegationen mot segregation bör avvecklas, utan i stället ges möjlighet och resurser för att fortsätta att verka.

Reservation

 

 

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag (M, SD, KD)

av Elisabeth Svantesson (M), Edward Riedl (M), Oscar Sjöstedt (SD), Jan Ericson (M), Dennis Dioukarev (SD), Jakob Forssmed (KD), Sven-Olof Sällström (SD) och Mattias Karlsson i Luleå (M).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Sänkt moms på e-publikationer

=utskottet

 

Ändrad beräkning av inkomsterna i statens budget för 2019

=utskottet

 

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Riksdagen

   a) avslår regeringens förslag till ändrad användning av anslaget 3:2 Jämställdhetsmyndigheten inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering,

   b) avslår regeringens förslag till ändrad användning av anslaget 4:2 Delegationen mot segregation inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3051 av Elisabeth Svantesson och Jakob Forssmed (M, KD) yrkandena 1 och 2 samt

avslår proposition 2018/19:73 punkterna 3 och 4.

 

 

Ställningstagande

Vi menar att ett aktivt jämställdhetsarbete måste bedrivas inom alla relevanta myndigheter för att få genomslag. Att inrätta en särskild myndighet för jämställdhetsfrågor kan få motsatt effekt genom att arbetet inom andra myndigheter och hos andra aktörer sidoordnas och nedprioriteras. Vi motsätter oss den flytt av väl fungerande verksamheter som skett till den nya myndigheten, eftersom det riskerar att kraftigt försvaga den sakkunskap som byggts upp på området och att det kan ta lång tid innan motsvarande verksamhet är fullt återuppbyggd. Därför anser vi att myndigheten bör läggas ned och att de angelägna verksamheterna bör återgå till att bedrivas inom ramen för befintliga myndigheter.

Vidare anser vi att segregation ska motverkas genom reformer som gör att fler går till jobbet, att fler lär sig svenska och att fler går ut skolan med fullständiga betyg, inte främst genom delegationer. Precis som när det gäller jämställdhetsfrågor är integrationsfrågorna enligt vår mening så viktiga att de inte kan delegeras till en enda myndighet. Risken med det är att andra delar av samhället då blir mindre ambitiösa i sitt arbete att motverka segregation. Vi anser därför att Delegationen mot segregation bör avvecklas.

Regeringens förslag om ändrade ändamål för de två aktuella anslagen bör därför avslås.

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer:

1.Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) (avsnitt 2).

2.Riksdagen godkänner den ändrade beräkningen av inkomster för 2019 (avsnitt 5 och tabell 5.1).

3.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 3:2 Jämställdhetsmyndigheten under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (avsnitt 6).

4.Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 4:2 Delegationen mot segregation under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (avsnitt 6).

Följdmotionen

2018/19:3051 av Elisabeth Svantesson och Jakob Forssmed (M, KD):

1.Riksdagen avslår regeringens förslag om användning av anslaget 3:2 Jämställdhetsmyndigheten under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

2.Riksdagen avslår regeringens förslag om användning av anslaget 4:2 Delegationen mot segregation under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 

Bilaga 3

Skatteutskottets yttrande 2018/19:SkU3y

Bilaga 4

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2018/19:AU1y

 

 

[1] Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt.

[2] Rådets direktiv (EU) 2018/1713 av den 6 november 2018 om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter.

Till toppen