Till innehåll på sidan

En möjlighet till körkortslån

Betänkande 2017/18:TU19

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
13 juni 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Körkortslån möjliggörs (TU19)

Regeringen vill att det ska finnas en möjlighet för vissa unga och arbetslösa att ta körkort med hjälp av ett statligt lån, för att på så vis öka deras möjligheter att få jobb. Körkortslånet ska skötas av CSN, Centrala studiestödsnämnden. För att det ska vara möjligt för CSN att kontrollera att utbetalda lån verkligen används till körkortsutbildningen föreslår regeringen bland annat att trafikskolor ska kunna bli skyldiga att lämna uppgifter om elever i ärenden om körkortslån. Vidare föreslås ändringar för att skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån. Ändringarna innebär att CSN inte ska kunna lämna ut uppgifter om låntagare om personerna lider skada eller men av det.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag men nej till de två följdmotioner som har lagts i ärendet. Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-31
Trycklov: 2018-06-01
Reservationer: 2
Betänkande 2017/18:TU19

Alla beredningar i utskottet

2018-05-17

Körkortslån möjliggörs (TU19)

Regeringen vill att det ska finnas en möjlighet för vissa unga och arbetslösa att ta körkort med hjälp av ett statligt lån, för att på så vis öka deras möjligheter att få jobb. Körkortslånet ska skötas av CSN, Centrala studiestödsnämnden. För att det ska vara möjligt för CSN att kontrollera att utbetalda lån verkligen används till körkortsutbildningen föreslår regeringen bland annat att trafikskolor ska kunna bli skyldiga att lämna uppgifter om elever i ärenden om körkortslån. Vidare föreslås ändringar för att skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån. Ändringarna innebär att CSN inte ska kunna lämna ut uppgifter om låntagare om personerna lider skada eller men av det.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men nej till de två följdmotioner som har lagts i ärendet. Lagändringarna ska börja gälla den 1 september 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-06-11
Debatt i kammaren: 2018-06-12
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:TU19, En möjlighet till körkortslån

Debatt om förslag 2017/18:TU19

Webb-tv: En möjlighet till körkortslån

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 44 Jimmy Ståhl (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1.

Sverigedemokraterna anser att det är fel av regeringen att i den tänkta regleringen om ett statligt körkortslån inte fastställa målgruppen för körkortslån förrän i ett senare skede och då på förordningsnivå. Av regeringens förslag framgår att sekretess ska gälla vissa uppgifter i ärenden om "körkortslån samt lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar". Vi anser att denna lydelse är otydligt formulerad och befarar att regeringens precisering av målgruppen kan komma att innebära en positiv särbehandling av vissa grupper i samhället, såsom flyktingar och vissa andra utlänningar.

Vi vill i sammanhanget framföra att vi vänder oss emot alla särlösningar på arbetsmarknaden, inklusive denna. Vi noterar också att regeringen anger att det ska finnas en möjlighet till nedsättning av återbetalningsbelopp och avskrivning av hela eller del av lånet. Det är dock ytterst oklart hur stora de ekonomiska avskrivningarna och den totala kostnaden för de svenska skattebetalarna blir i praktiken.

Fru talman! När det gäller hemutrustningslånen fanns den 31 december 2017 en skuld på 1,6 miljarder kronor. Enligt CSN utgör 0,9 miljarder av dessa osäkra fodringar. Det är ganska mycket pengar - nästan 1 miljard - som man inte vet om man får tillbaka.

Sverigedemokraterna anser att det finns ett starkt allmänintresse av insyn i ärenden om körkortslån och menar därför att det finns en risk att regeringens förslag kan komma att mörklägga kostnader för integrationspolitiska tillkortakommanden.

Vi vill avslutningsvis framhålla att det är mycket viktigt att körkortslån finns för att man ska kunna få ett arbete, men det ska gälla alla. Vad vi inte förstår är varför man i propositionen inte talar om vilka detta gäller. Den närmare regleringen av målgruppen är tänkt att göras på förordningsnivå. Varför står det inte i propositionen vilka det gäller? Varför är man inte transparent och tydlig med vilka detta gäller? Vet man inte vilka det ska gälla? Vi ska alltså ta beslut om sekretess för en målgrupp som vi inte vet vilken den är.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En möjlighet till körkortslån

Mot bakgrund av det som har redovisats anser vi i Sverigedemokraterna att förslaget bör avslås i sin helhet.


Anf. 45 Nina Lundström (L)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Liberalernas reservation nr 2.

Körkort är viktigt och ger möjlighet att hyra eller köra en bil. Det skapar frihet. Men Liberalerna har en annan prioritering än regeringen vad gäller möjligheterna att ta körkort. Vi tycker att andra grupper borde ha prioriterats.

Jag noterar att det i betänkandet står: "Utskottet har i andra sammanhang noterat att andelen unga vuxna i åldern 18-24 år som tar körkort ökat något under senare år efter en kraftig nedgång under början av 2000-talet, och anser att det är positivt om ungdomar tar körkort så tidigt som möjligt." Denna uppfattning delar vi i Liberalerna. Det är viktigt att möjliggöra det. Men ska det här finansieras av staten genom CSN-lån? Varför i så fall?

Vi liberaler prioriterar i stället åtgärder för att öka andelen yrkesförare. Det skapar jobbtillfällen då bristen på yrkesförare är stor. Det genererar i sin tur skatteintäkter, vilka gör att man kan återbetala lån.

Yrkestrafiken har stora rekryteringsbehov. Under mina resor runt om i landet återkommer den frågan ständigt hos olika aktörer inom transportbranschen i såväl Norrbotten som södra Sverige, ja överallt. Generationsväxling hämmas i de små företagen. Det är svårt att få tag på förare. Dessutom behöver växande regioner fler transporter. Det kan även handla om att man inte ens kan få tag på någon som kan köra bussen, köra tunga transporter eller utföra snöröjning. Det finns verksamheter som helt enkelt läggs ned och försvinner.

Det behövs årligen någonstans mellan 6 000 och 7 000 yrkesförare. Yrkets attraktivitet hämmas dock av befintliga regler och förutsättningarna att finansiera utbildning för att skaffa sig yrkeskompetensbevis.

Det är också viktigt att se över själva körkortsreglerna utöver att hitta en finansiering och en möjlighet att delta i utbildning. Därför borde man ta ett helhetsgrepp om denna stora utmaning. Varför ingår inte C- och Dkörkorten i de insatser som föreslås?

I dag finns omfattande utbildningskrav, och i kombination med bristfällig finansiering blir det svårt både att bli ny förare och att under årens lopp byta bana. Vi i Liberalerna har föreslagit en rad åtgärder som tillsammans med dessa olika förslag skulle kunna råda bot på tillgången till yrkesförare. Det är viktigt, för transportsektorn behöver många förare.

En yrkesförarutbildning inom ramen för yrkesskolan skulle enligt vår mening också kunna ingå i ett sådant system. Det skulle öka tillströmningen av förare.

Fru talman! Utskottet påpekar följande: "Körkort kan enligt regeringen öka vissa individers chans att få arbete, varför en möjlighet till statligt körkortslån anses kunna förbättra möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden." När vi vet att det finns brist inom ett yrke, är det då inte viktigt att som i det här fallet få fram yrkesförare som direkt skulle kunna få arbete och kan bidra till att transporterna kommer igång? Vi saknar förslag om det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En möjlighet till körkortslån

Vi tror också att möjligheten att återbetala lån ökar om man direkt går ut i arbete och kan börja verka som yrkesförare.

Vi saknar alltså kopplingen till arbetsmarknaden i detta avseende.

Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att bristen på yrkesförare ska hanteras? Jag noterar att man anger att man ska öka antalet platser inom yrkesförarutbildningen, men det är marginellt sett till de stora behov som finns - 6 000-7 000 yrkesförare per år. Generationsskiften hämmas i de mindre företagen. Transporter blir inte utförda eftersom det inte finns tillgång till yrkesförare som kan göra jobben.

Vad gör regeringen för att åtgärda bristen på förare? Utöver utbildningsmöjligheten måste naturligtvis andra åtgärder vidtas, till exempel att se över åldersgränserna, utbildningarna i sig, rekryteringen med mera.

Fru talman! Utan yrkesförare står transporterna stilla. Det hämmar Sveriges tillväxt.


Anf. 46 Johan Andersson (S)

Fru talman! I valrörelsen 2014 lovade vi socialdemokrater att verka för att införa ett körkortslån för att ge fler chansen att bli anställbara på svensk arbetsmarknad.

Alla undersökningar på området visar att det i dag på svensk arbetsmarknad ofta krävs att man har körkortsbehörighet. Vi kan fundera över om det är nödvändigt i alla annonser och vid alla rekryteringar, men hur som haver krävs ändå körkortsbehörighet. Vi ser också tendensen att antalet unga som tar körkort har sjunkit i landet. Det är ett av argumenten för oss att införa körkortslån.

Tidigare gavs andra möjligheter att få körkortsbehörighet. Genom allmänna värnplikten var det framför allt många män som passade på att få körkortsbehörighet under värnpliktstiden. Sedan vet vi att försvaret avrustades och förändrades under ett antal år. Då upphörde också den möjligheten. Nu när allmän värnplikt har återinförts får vi se vad som kommer att hända och ske i den delen. Men vi tappade en stor generation under ett antal år.

Nu införs en möjlighet till körkortslån via CSN-systemet. I ett första skede är det riktat till vissa arbetslösa, och i ett andra skede riktas det också till vissa unga som har avslutat en gymnasieutbildning. Detta ska underlätta ett inträde på arbetsmarknaden.

I och med att körkortslånet genomförs på förordningsnivå kan fler målgrupper införas, och även effekterna kan lättare följas upp av denna förordningsändring. Riksdagen fattar nu beslut om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen samt i lagen om trafikskolor för att kunna införa körkortslån. Möjligheten till körkortslån kommer att införas den 1 september 2018.

Ett körkort i dag, inklusive lektioner på trafikskolan, brukar kostnadsberäknas till ca 15 000 kronor. Självklart är summan beroende på de olika individerna. Det är en kostsam investering för en ung person som också gör sitt inträde på arbetsmarknaden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En möjlighet till körkortslån

Jag vill också passa på att kommentera de två följdmotioner som har väckts på området. I en motion från Liberalernas Nina Lundström yrkar hon avslag på propositionen. Hon menar att det inte är rimligt att via CSN-lån finansiera utbildningskostnaden för B-körkort. Men det är just det som är det fina i kråksången, det vill säga få fler anställbara med hjälp av körkortsbehörigheten.

Sverigedemokraterna, via Jimmy Ståhl, följer sina vanor troget och kritiserar regeringen och förslaget därför att det inte lagstiftas om målgrupper utan regeringen ska fatta beslut om målgrupper på förordningsnivå. Också där är min kommentar att det handlar om att få en smidighet i hanteringen av målgrupperna och att få en rättssäker uppföljning av målgrupperna.

Regeringen har också i budgeten för 2018 avsatt medel för att genomföra reformen.

Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

Jag vill också passa på att tacka kamraterna i trafikutskottet och personalen på kansliet för den här mandatperioden och önska er alla en trevlig sommar.

(Applåder)

I detta anförande instämde Lars Mejern Larsson, Rikard Larsson, Teres Lindberg, Pia Nilsson, Jasenko Omanovic, Leif Pettersson och Suzanne Svensson (alla S).


Anf. 47 Jimmy Ståhl (SD)

Fru talman! I sak, Johan Andersson, delar jag uppfattningen att det är jättebra att det är möjligt att ta lån för att ta körkort och sedan ta ett arbete. Det är dyrt att ta körkort. Jag ser skillnaden mellan att jag tog bilkörkort och när jag senare valde att ta motorcykelkörkort. Då hade momsen lagts på med 25 procent.

Det är inte lätt att vara ung i dag. Vi vet också att det blir svårare och svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett körkort underlättar naturligtvis detta. Men hur ska man få pengar? Ja, det är inte lätt när man inte har ett jobb. Ofta har föräldrarna inte möjlighet att pytsa till. Det kan finnas fler än ett barn - två, tre eller fyra. Ett körkortslån tycker jag är jättepositivt.

Det som jag däremot inte har riktigt koll på gäller följande. I regeringens proposition står det att lånet är tänkt att i ett första steg riktas till vissa arbetslösa personer i åldern 18-47. Vilka är dessa vissa arbetslösa? Varför har inte alla arbetslösa möjlighet att få detta lån så att de arbetslösa kan få jobb - inte bara vissa arbetslösa.

Jag kan inte någonstans läsa mig till hur stora dessa körkortslån får vara. Jag skulle vara tacksam om Johan Andersson kunde förtydliga detta för mig.


Anf. 48 Johan Andersson (S)

Fru talman! Tack, Jimmy Ståhl, för frågorna!

Det är enkelt att svara på frågorna. Naturligtvis har vi, liksom alla andra, en budget som vi har att förhålla oss till när det gäller anslag och så vidare. Dessutom är det här området outforskad mark. Det är en ny reform som införs, och vi vet inte hur utfallet kommer att bli. Jag är övertygad om att det kommer att bli ett positivt utfall.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En möjlighet till körkortslån

Vi vet också att arbetsmarknaden i dag är oerhört föränderlig. Det gäller framför allt gruppen arbetssökande. Det har tidigare i Sverige funnits en hög ungdomsarbetslöshet. Den har sjunkit drastiskt de senaste åren, vilket har varit positivt. Fler unga är nu anställbara. För fler nyanlända har hanteringstider och annat förkortats, vilket gör att de snabbt kommer i arbete.

Det är dessa skäl som gör att vi inför körkortslån och ger regeringen möjlighet att besluta på förordningsnivå vilka grupper som omfattas. Anledningen är att det ska bli en så snabb hantering som möjligt just för att arbetsmarknaden rör sig så snabbt. Då hinner man kanske inte vänta ut processen den sedvanliga demokratiska vägen. Här handlar det om snabba beslut.

Jag är inte särskilt oroad över att det kommer att bli brister i hanteringen. Det finns uppföljningsmöjligheter som vi riksdagsledamöter kommer att ta ställning till. Vi kommer alltså att få full insyn i den delen. Själva poängen är en snabbt förändrad arbetsmarknad, vilket kräver snabba reformer.


Anf. 49 Jimmy Ståhl (SD)

Fru talman! Sverigedemokraterna är över huvud taget inte negativa till körkortslån. Vi anser att det är viktigt att kunna ta körkort. Även om många i kammaren inte vill ha bilar över huvud taget är de en viktig faktor.

Jag lyssnade tidigare på Nina Lundström, som talade om yrkesutbildningar. I dag finns det ju gymnasiala yrkesutbildningar, men säg att man hamnade lite fel och tänkte fel och valde en utbildning som inte innefattar yrkesutbildning för till exempel chaufförsyrket. Skulle Johan Andersson kunna tänka sig att lägga in en bit om sådant i propositionen?

Den som får jobb har dessutom mycket lättare att betala tillbaka sitt lån. För det är väl ett lån som Johan Andersson och Socialdemokraterna tänker sig? Tittar man på till exempel hemutrustningslånet ser man att det är ofantliga mängder pengar som aldrig betalas tillbaka.

Frågan är vilka "vissa arbetslösa" det är tänkt ska få ta lån. Senare i texten står det att "under 2019 avser regeringen att utvidga möjligheten även till unga i åldern 19-20 år som avslutat en gymnasieutbildning", men tidigare i texten står det att det skulle gälla för "vissa arbetslösa personer i åldern 18-47 år". Det är ju en grupp i gruppen. Vilka grupper avser regeringen ska få ta dessa lån?


Anf. 50 Johan Andersson (S)

Fru talman! Tack, Jimmy, för din kompletterande fråga!

Återigen: Det fina i kråksången när det gäller förordningen är just att man snabbt kan göra förändringar och även koppla på mer inom ramen som vi beslutar i och med propositionen. Det gör att detta kan förändras när det gäller målgrupperna.

Som jag sa inledningsvis är marknaden inte statisk i dag, vilket är positivt. Den rör sig snabbt. Då finns möjligheten att göra förändringar när det gäller körkortslånen för att rikta dem rätt så att de verkligen kommer till rätt målgrupp.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En möjlighet till körkortslån

När det gäller dem som i dag har körkort och behöver komplettera för att kunna få behörighet som yrkesförare eller i andra delar har vi en vuxenutbildning. Där har vi tillfört 1 000 nya platser till yrkesförarutbildningen, och vi är beredda att öka antalet om inte det räcker. En av de allra viktigaste politiska frågorna vi har att lösa är ju att bekämpa arbetslösheten, och där har vi i denna kammare ett gemensamt ansvar. Självklart kommer vi att ändra det om vi ser att det inte räcker till, men vi har alltså tillfört 1 000 nya platser inom yrkesförarutbildningen.

Där har du också svaret, Jimmy, till den grupp som i dag har en behörighet och behöver komplettera för att kunna bli exempelvis yrkesförare.


Anf. 51 Nina Lundström (L)

Fru talman! Rekryteringsbehovet är 6 000-7 000 förare per år. Ofta talar vi om att det inte finns jobb och att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden, men här ser vi att det finns ett tydligt behov ute i branscherna. Jag tror att alla som sitter i utskottet och är ute och reser i landet hör samma sak om och om igen. Det är från dem som kör bussar och driver småföretag. Det handlar om alla typer av transport, och det är ett skriande behov. Jag har många gånger fått frågan medskickad: Vad kan ni bidra med från riksdagens sida för att ge möjlighet, också för dem som redan har B-körkort, att växla över senare i livet och bli yrkesförare?

Någonstans blir ju konsekvenserna alarmerande. Dels kan man inte rekrytera yrkesförare, dels är det mängder av transporter som inte kan genomföras - transporter som är så viktiga, inte minst ute i landet.

Därför gör vi från Liberalernas sida en annan prioritering. Det är viktigt att man ska kunna ta B-körkort, men om vi ska prioritera resurserna tycker vi att här måste vi göra någonting från riksdagens sida. Därför har vi valt att lägga fram ett annat förslag, och det är att fokusera på yrkesförare och att kunna ta C och Dkörkort. Vi har också föreslagit att man ska sänka åldersgränsen. I dag är den 24 år för dem som inte har genomgått gymnasiet. Vi vill se över reglerna för körkorten och mycket annat.

Det är det här jag inte riktigt förstår. Johan Andersson säger att man är beredd att vidta ytterligare åtgärder, men ni tillför 1 000 yrkesutbildningsplatser när rekryteringsbehovet är 6 000-7 000 förare årligen. Vad mer är ni beredda att göra?


Anf. 52 Johan Andersson (S)

Fru talman! Tack, Nina, för frågorna!

Återigen: Vi tillför 1 000 utbildningsplatser till yrkesförarutbildningen.

Vi får också komma ihåg att i dag sker mycket av utbildningen inom företagen, inom de olika åkeriföretagen. Det ser naturligtvis väldigt olika ut beroende på storlek på åkeriet, lönsamhet och annat, men det är också en del. Man utbildar internt på företagen till att kunna bli yrkesförare på de traditionella utbildningarna. Arbetsgivaren står helt enkelt för kostnaden i den delen.

Vi är naturligtvis beredda att följa den här frågan. En av de viktigaste frågorna för oss socialdemokrater är att bekämpa arbetslösheten, och det ska vi göra till fullo. Yrkesförarutbildningen är en del i att göra fler anställbara.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En möjlighet till körkortslån

Svaret till dig i den här delen, Nina, är alltså att vi kommer att följa frågan och se hur utvecklingen blir. Först vill vi se vilken effekt 1 000 nya platser får på marknaden, kompletterat med de reguljära utbildningar som finns i dag och den utbildning som företagen i mångt och mycket står för kostnaden för.


Anf. 53 Nina Lundström (L)

Fru talman! De här företagen konstaterar att enda möjligheten för dem ofta är att stå för kostnaden. Jag noterar att det är 140 timmar och en massa andra kostnader - det handlar om tiotusentals kronor för den enskilde.

Jag tycker att det här är synd, när vi nu har en stor bransch och en stor sektor som ropar efter yrkesförare - 6 000-7 000 per år. Bussarna rullar inte; tunga transporter rullar inte förrän man får tag i förare. Företag kan inte göra ett generationsskifte, för det finns ingen att rekrytera.

Dessutom har vi andra regelverk som också hämmar - 24-årsgränsen för att kunna fortsätta utbilda sig, finansieringen och mycket annat.

Jag tycker att det är vällovligt att vilja satsa på att ge vissa arbetslösa möjlighet till CSN-lån för att kunna ta B-körkort. Men om vi har en stor sektor som ropar efter arbetskraft, efter yrkesförare, och riksdagen inte agerar tycker jag att det är väldigt synd.

Det är därför Liberalerna har fokuserat på att göra någonting så att vi snabbt ökar möjligheterna. Det kan också handla om breddning av upphandlingar och om validering av befintliga körkort. Det handlar om att se över den här finansieringsformen och mycket annat. Skulle vi fatta kloka beslut här skulle vi snabbt kunna underlätta rekryteringen. Ytterst handlar det om företagens möjligheter att rekrytera och om Sveriges tillväxt, för om transportsektorn står still drabbas alla - även vi konsumenter - av det.

Jag hoppas att regeringen lyssnar på debatten och kritiken. Från Liberalernas sida kommer vi i vart fall att fortsätta driva frågorna, men jag skulle ändå vilja ge Johan Andersson möjligheten att svara. Finns det någon enskild regel eller finansieringsfråga som Johan Andersson är beredd att ta med sig?


Anf. 54 Johan Andersson (S)

Fru talman! Tack, Nina, för din kompletterande fråga!

Den första frågan tycker jag att jag har svarat på. Återigen: Vi tillför 1 000 nya platser till yrkesförarprogrammet. Självklart är vi inte nöjda med det om vi inte ser att det får full effekt, utan det vi gör är att följa frågan i den delen. En av de viktigaste frågorna i dagsläget är att bekämpa arbetslösheten.

Här finns det ett öppet fönster, som du pekar på, då man har ett stort behov i branschen. Men branschen har också ett eget ansvar, vilket många tar. Det här är en möjlighet att hjälpa dem som behöver bli anställbara.

Regeringen lyssnar naturligtvis i de här bitarna - framför allt då det är en socialdemokratisk regering som har samma mål som vi andra socialdemokrater, det vill säga att bekämpa arbetslösheten. Vi ser hela tiden över hur systemet kommer att se ut med olika utbildningsplatser och på annat sätt, så det är en fråga som vi tar med oss. Det är jag också beredd att föra vidare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En möjlighet till körkortslån

Det man ska lägga till när det gäller förarutbildningarna är att det, som Nina känner till, pågår en översyn av hur detta kommer att se ut framöver. Det återstår att se vad det blir för effekt av det; det kommer att vara klart någon gång under hösten. Det finns alltså flera delar i detta.


Anf. 55 Sten Bergheden (M)

Fru talman! I dag debatterar vi betänkande TU19 om körkortslån. Det är faktiskt ett nästan helt enigt trafikutskott som står bakom betänkandet, vilket jag tycker är bra.

Förslaget innebär att det blir möjligt för personer som tar körkort B att ansöka om studielån för att klara finansieringen av sitt körkort. Detta är en fråga som jag och mitt parti har drivit länge, och jag är glad att vi nu äntligen är här och att detta har gjorts möjligt.

Det som inte är bra med körkortslånet är att det bara riktas till dem som är arbetslösa och bara avser B-körkort. Men det är ändå en bra början.

Fru talman! Körkortsutbildningen är en av de absolut viktigaste utbildningar en person kan genomgå. Man lär sig inte bara att köra ett fordon, utan man lär sig också hur man uppträder i trafiken i övrigt samt riskbedömningar med mera. Att ha ett körkort öppnar också helt nya möjligheter att bo och verka i hela landet i stället för att vara tvingad att bo i städerna, där det finns en utbyggd kollektivtrafik. Ett körkort ger också personer en stor frihet att röra sig fritt, utan tidtabeller eller planerade avgångar.

Fru talman! Sverige behöver bilen och även lastbilen, bussarna och flyget för att fungera. Sverige behöver fler chaufförer och fler som tar körkort. Men Sverige behöver inte en socialdemokratisk regering som gör allt för att straffbeskatta alla våra fordon och deras bränsle. Den här regeringens skattepolitik hotar bilen, bussen, lastbilen och flyget, och den hotar våra jobb och vår landsbygd. Sverige behöver en ny regering den 9 september.

Fru talman! Sverige behöver fler chaufförer. I dag fattas det många lastbils- och busschaufförer. Detta äventyrar både jobb och företag i Sverige. Om fler tog körkort skulle det säkert minska arbetslösheten i Sverige, och därför måste detta uppmuntras ännu mer.

I många andra länder är det billigare att ta körkort eftersom man har lägre moms på körkortsutbildningar. Man har alltså lägre skatt på körkort, något som även vi i Sverige borde titta på och eventuellt införa. Varför ska man ha skatt på en så viktig utbildning som körkortsutbildningen, när det inte är skatt på andra utbildningar i Sverige?

Avslutningsvis vill jag bara säga till den som ännu inte har tagit ett körkort: Ta ett körkort och ta vara på möjligheten att röra dig fritt och slippa alla dessa tågförseningar!

Jag vill också passa på att önska alla skaraborgare samt ledamöter och kanslipersonal i trafikutskottet en trevlig sommar.

(Applåder)


Anf. 56 Anders Åkesson (C)

Fru talman! Jag företräder Centerpartiet, och vi har hållningen att den finaste biljetten in i samhället, oavsett varifrån man kommer här i världen, är att ha ett arbete. Centerpartiet tycker därför att det som denna proposition handlar om, det vill säga att de som har behov därav ska kunna finansiera sitt körkort med CSN-lån, kan vara en god idé. Det handlar i grunden om att människor måste vara mobila, tillgängliga och anställbara för att kunna komma i arbete och bidra till det svenska samhällsbygget, oavsett varifrån i världen man kommer - Skaraborg, Småland eller någon annan plats.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En möjlighet till körkortslån

Trafikutskottet är, precis som tidigare talare har sagt, i stor utsträckning överens om att anta det förslag till regeländringar och förändringar i lagstiftning som är en förutsättning för att införa ett statligt körkortslån, administrerat via CSN.

Det är bra att detta införs, fru talman, men jag tror inte att vi över tid kan stanna vid detta. Det finns saker där regeringsförslaget hade kunnat gå längre och vara mer offensivt. En sådan förändring, som jag är övertygad om kommer att komma över tid, är att alla de körkortsklasser som leder till arbete - buss, lastbil etcetera - också skulle kunna ingå i studiestödssystemet.

Yrkesförare är ett avancerat yrke och ett bristyrke. Alla med formell kompetens och en rimlig fallenhet för yrket har nära till ett arbete, både i dag och i framtiden. Statliga Arbetsförmedlingens insatser och åtgärder har, även på detta område, havererat, och en hel bransch skriker i dag efter arbetskraft.


Anf. 57 Birger Lahti (V)

Fru talman! Det är kul att höra debatten! Nu hoppar jag in ganska snabbt, men jag ville bara komma hit och säga att jag är glad att ett nästan enigt utskott ställer sig bakom betänkandet om körkortslån. Jag är glad att Vänsterpartiet har drivit frågan hårt i förhandlingarna. Detta nämnde man inte, men det måste jag givetvis komma hit och säga.

Det är några saker som jag tycker är synd och beklämmande. Jimmy Ståhl nämner exempelvis, precis som Sverigedemokraterna också skriver, flyktingar och andra utlänningar. Jag har inga problem med att några i de kategorierna får del av lånet. Jag tycker helt enkelt att det är synd att man använder sig av de begreppen.

Jag kan bara nämna att detta är en icke-fråga för stockholmare. Men när hemtjänsten söker personal till sommaren i till exempel min hemkommun skulle det vara nästan omöjligt om inte pensionärerna ställde upp och om vi inte hade Finland så nära att människor därifrån ställer upp som vikarier under semesterperioden.

Om man däremot har ett CSN-lån för dem som inte har möjlighet att få lån på annat sätt blir det helt annorlunda. Det uppstår, Nina Lundström från Liberalerna, ganska snabbt en betalförmåga för dessa lån, för man får jobb när man har körkort. Det hänger ihop.

När jag skulle fylla 18 år för snart 36 år sedan var det två saker jag tänkte att jag skulle göra så fort jag fyllt: köpa en älgstudsare och ta körkort. Att köpa älgstudsaren på avbetalning gick an. Men att ta körkort på avbetalning från körskolan gick inte. Däremot hade jag en far som jag tränade med, och körkortet kostade mig inte mer än 680 spänn. Så det gick an, men jag hävdar definitivt att många ungdomar hade fått en bättre chans att ta körkort om det hade funnits körkortslån på den tiden. Älgstudsaren är avbetald i dag, så den lever jag gott med.

Jag håller med om att detta med yrkesförare är en viktig fråga, men Sverige har faktiskt varit ett fantastiskt land även för dem. Man har pö om pö infört arbetsmarknadsåtgärder när man har sett att det har behövts. Precis som Johan Andersson säger utökar man också antalet platser på utbildningar för yrkesförare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En möjlighet till körkortslån

Det är klart att det vore kul att även ha andra delar med - det handlar inte bara om körkortet i dag. Den yrkesförarkompetens som behövs måste man själv betala för om inte åkaren gör det. Sådana saker är säkert bra. Men jag tycker att det är jättebra att detta har kommit till stånd och att ett nästan enigt utskott ställer sig bakom.


Anf. 58 Jimmy Ståhl (SD)

Fru talman! Jag kunde inte låta bli att ta replik när Birger Lahti nämnde mitt namn.

Som företrädare för ett stödparti till regeringen kanske Birger Lahti kan svara på varför man inte inkluderar alla arbetslösa. Varför väljer man att rikta lånet till vissa arbetslösa mellan 18 och 47 år? Är det så att vissa människor är mer värda i Birger Lahtis värld än i Sverigedemokraternas värld? Vi anser att alla ska ha möjlighet att få dessa lån. Men det hånar Birger Lahti i talarstolen.

Hur stora lån ska CSN kunna få betala ut? Vad gäller hemutrustningslån står skattebetalarna för ungefär 0,9 miljarder i osäkra fordringar. Hur stora osäkra fordringar ska skattebetalarna behöva stå för när det gäller CSN-lån? Vi vet inte vilka som omfattas av dessa lån. Det borde vara självklart att alla arbetslösa har rätt att omfattas av körkortslån. Håller inte Birger Lahti med?


Anf. 59 Birger Lahti (V)

Fru talman! Tack, Jimmy, för att du tar replik på mig!

Jag håller med när det gäller alla som har problem att få jobb. Men om jag vet att någon ungdom har föräldrar som är goda för några miljarder skulle jag kunna säga: Ni behöver inte körkortslån.

Här har man landat i att det ska gälla vissa kategorier av arbetslösa. Det finns säkert tankar bakom det. Men jag kan inte gå in på vilka som inte skulle beröras. Jag hoppas att man använder sig av det här lånebegreppet med sunt förnuft.

Som jag sa kommer det här att ha betydelse i min hemkommun. Det kommer säkert att beröra den kategori som du nämner och som annars inte kommer in. De är duktiga och kan sköta om gamlingar, men de saknar körkort. Vad är felet med att de får ta ett körkortslån via CSN och kan få ett jobb ganska fort när de väl har körkort? Andra ungdomar på orten kan ganska säkert också få tillgång till lånet. Men att måla upp att de inte skulle beröras av det här stör mig mer. Det stör mig mer att vi skulle utesluta några andra och inte ge dem tillgång till lånet bara för att ni skulle kalla dem för någonting annat.

Det här lånet har ett klart landsbygdsperspektiv. Jag är glad att man kommer till skott med detta. Det har betydelse i den glesaste glesbygd, i alla fall i många kommuner som jag känner till.

Hur stor del staten ska ha ofinansierad vet jag inte, men jag hoppas att alla som tar ett lån förstår att ett lån är ett lån och ska betalas tillbaka. Ju fortare de får arbete, desto fortare kommer de säkert att börja betala av på lånet.


Anf. 60 Jimmy Ståhl (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En möjlighet till körkortslån

Fru talman! Det låter ju som att Birger Lahti och jag är ganska överens. Jag står i talarstolen och säger att alla som inte har möjlighet att själv köpa utbildningen till ett körkort borde omfattas. Jag vill inte exkludera någon. Precis som Birger Lahti säger är ett lån ett lån och ska betalas tillbaka. Tanken är att man ska få körkort för att ha lättare att få jobb. Då är möjligheterna mycket större att betala tillbaka. Där är vi överens.

Låt oss titta på framtiden! Bilar står still 97 procent av tiden, sägs det. Vad gäller autonoma fordon kommer det att ta görlång tid innan de är i hamn, speciellt när man inte vet hur regelverket ser ut och vem som ansvarar. En dröm i en framtid hade ju varit att kunna framföra ett fordon som blind eller handikappad eller rent av när man bara känner för att transporteras från punkt A till punkt B utan att ha ett ansvar. Då kan man i och för sig ta taxi, men när autonoma fordon är på plats är det säkert inga problem. Det kommer dock att ta lång tid. Fram till dess handlar det om att ha eget körkort och framföra ett fordon, vare sig det är privat eller yrkesmässigt.

Återigen skulle jag bara vilja veta varför Birger Lahti inte förespråkar att alla ska ha den här rätten, oavsett om man har ekonomi eller inte. Ett lån är ett lån och ska betalas tillbaka. Jag ser inga konstigheter i det. Det jag ser konstigheter i är att man inte inkluderar alla.


Anf. 61 Birger Lahti (V)

Fru talman! Tack för debatten, Jimmy! Jag håller delvis med, men vad gäller frågan om vissa kategorier av arbetslösa vet jag inte varför du utesluter att ungdomar som har svårt att ta lån på annat sätt skulle kunna finnas med där. Då kommer frågan från mig: Hur skulle Sverigedemokraterna ha ställt sig om en formulering i propositionen skulle ha lytt: "Man får inte låna om man är utlänning eller flykting."? Hur hade ni ställt er till lånet då? Jag tror att jag vet svaret. Ni vill peka ut de här personerna och hävda att de har förtur. Det tror jag inte att de har. Vi vill alla att de ska få jobb så fort som möjligt. De ska komma in i samhället. Körkort är en del. Jag tror säkert att det kommer att finnas ungdomar från orten som också får chans till lån via CSN. Men jag har inte detaljerna, och det här har inte utformats med de orden. Jag hoppas dock att många får ta del av lånet och får jobb efter ett tag.

(FÖRSTE VICE TALMANNEN: Frågan får ses som retorisk.)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 13 juni.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-06-13
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En möjlighet till körkortslån
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
2. lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:161 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna

2017/18:4011 av Nina Lundström m.fl. (L) och

2017/18:4018 av Per Klarberg m.fl. (SD).
  • Reservation 1 (SD)
  • Reservation 2 (L)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1030010
M73208
SD03606
MP22003
C21001
V20001
L00172
KD13003
-0503
Totalt252431737
Ledamöternas röster. Sorterat efter "Namn" i fallande ordning
Abdu, SaidLAvstårsakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaLAvstårsakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
Ahl, Jeff-NejsakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Alm Ericson, JanineMPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPJasakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMJasakfråganKalmar län
Andersson, JohanSJasakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVJasakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaLAvstårsakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMJasakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSJasakfråganÖrebro län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Beckman, LarsMJasakfråganGävleborgs län
Bengtsson, AngelikaSDNejsakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSJasakfråganÖrebro län
Bergström, StinaMPJasakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDNejsakfråganKalmar län
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDNejsakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanLAvstårsakfråganStockholms län
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDNejsakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPJasakfråganHallands län
Büser, JohanSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDJasakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSJasakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, ClasGöranSJasakfråganKronobergs län
Carlsson, UlrikaCJasakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaLFrånvarandesakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSJasakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVJasakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSJasakfråganVärmlands län
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Danielsson, StaffanCJasakfråganÖstergötlands län
Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
Demir, HamzaVJasakfråganVästra Götalands läns västra
Dibrani, AdnanSJasakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVJasakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPJasakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDNejsakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSJasakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Ekeroth, KentSDFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Ekerum, PetraSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Ekström, HansSJasakfråganSödermanlands län
El-Haj, JamalSJasakfråganMalmö kommun
Eliasson, BengtLAvstårsakfråganHallands län
Emilsson, AronSDNejsakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSJasakfråganSkåne läns västra
Engblom, AnnickaMFrånvarandesakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSJasakfråganDalarnas län
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, ÅsaSJasakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPJasakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDNejsakfråganSkåne läns södra
Erlandsson, EskilCJasakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Esbati, AliVJasakfråganStockholms län
Escanilla, JeannetteVJasakfråganUppsala län
Eskilandersson, MikaelSDNejsakfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Felten, Olle-NejsakfråganSödermanlands län
Ferm, MariaMPJasakfråganStockholms kommun
Filper, RunarSDNejsakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Forslund, Kenneth GSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMJasakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDNejsakfråganUppsala län
From, IsakSJasakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
Gamov, Pavel-FrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMNejsakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSFrånvarandesakfråganUppsala län
Granlund, MarieSJasakfråganMalmö kommun
Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
Green, MonicaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSJasakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Gustavsson, Eva-LenaSJasakfråganVärmlands län
Güclü Hedin, RozaSJasakfråganDalarnas län
Haddad, RogerLAvstårsakfråganVästmanlands län
Hagwall, Anna-NejsakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSJasakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertLFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSJasakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDNejsakfråganStockholms län
Helander, PeterCJasakfråganDalarnas län
Hellman, JörgenSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSJasakfråganSödermanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Hirvonen Falk, AnnikaMPJasakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSJasakfråganHallands län
Holm, JensVJasakfråganStockholms kommun
Holm Barenfeld, ChristianMJasakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSJasakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPJasakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMFrånvarandesakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSJasakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Hård, LeifSJasakfråganSödermanlands län
Höj Larsen, ChristinaVJasakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMJasakfråganStockholms län
Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDNejsakfråganVästmanlands län
Jallow, MomodouVFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSJasakfråganÖrebro län
Jansson, Mikael-NejsakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSJasakfråganBlekinge län
Johansson, AnnaSJasakfråganGöteborgs kommun
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johnsson, PeterSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVJasakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDNejsakfråganBlekinge län
Jonson, PålMJasakfråganVärmlands län
Jonsson, MattiasSJasakfråganGöteborgs kommun
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVJasakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSJasakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSJasakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVJasakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, HeidiSDNejsakfråganMalmö kommun
Karlsson, MattiasSDNejsakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSFrånvarandesakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
Kayhan, SultanSJasakfråganStockholms kommun
Kerimo, YilmazSFrånvarandesakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDNejsakfråganGöteborgs kommun
Klackenberg, DagMJasakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDNejsakfråganStockholms län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köse, SerkanSJasakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVJasakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSJasakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Larsson, Margareta-FrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSJasakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSJasakfråganVärmlands län
Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
Lennström, SanneSJasakfråganUppsala län
Lillemets, AnnikaMPJasakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSJasakfråganStockholms kommun
Lindestam, ÅsaSJasakfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSJasakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPJasakfråganDalarnas län
Lindvall, DavidSJasakfråganGotlands län
Ling, RasmusMPFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSJasakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSJasakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSJasakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaLAvstårsakfråganStockholms kommun
Längberg, KarlSJasakfråganKalmar län
Lång, DavidSDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSJasakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCJasakfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikLAvstårsakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPJasakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSJasakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDNejsakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPJasakfråganGöteborgs kommun
Naraghi, LailaSJasakfråganKalmar län
Niemi, PyrySJasakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSJasakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSJasakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSJasakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSJasakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPJasakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDFrånvarandesakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPJasakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerLAvstårsakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSJasakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSJasakfråganStockholms län
Obminska, MartaMFrånvarandesakfråganUppsala län
Ohlsson, BirgittaLAvstårsakfråganStockholms kommun
Ohlsson, CarinaSJasakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSFrånvarandesakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSJasakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Olsson, MarieSJasakfråganDalarnas län
Omanovic, JasenkoSJasakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSJasakfråganÖstergötlands län
Persson, RickardMPJasakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSJasakfråganJönköpings län
Persson, MatsLAvstårsakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDNejsakfråganDalarnas län
Petersson, JennyMFrånvarandesakfråganHallands län
Petersson, HeleneSJasakfråganJönköpings län
Pettersson, LeifSJasakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMFrånvarandesakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSJasakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
Posio Nilsson, YasmineVJasakfråganGöteborgs kommun
Pärssinen, RaimoSJasakfråganGävleborgs län
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDNejsakfråganKronobergs län
Redar, LawenSJasakfråganStockholms kommun
Reslow, Patrick-NejsakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVJasakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDNejsakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSJasakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVJasakfråganStockholms kommun
Rönnmark, Marie-LouiseSJasakfråganVästerbottens län
Schlyter, CarlMPJasakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPFrånvarandesakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Sjöstedt, OscarSDNejsakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVJasakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMNejsakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Sköld, LinusSJasakfråganNorrbottens län
Slottner, ErikKDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Snecker, LindaVJasakfråganÖstergötlands län
Sonidsson, EvaSJasakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Strand, ThomasSJasakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSJasakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDNejsakfråganGöteborgs kommun
Ståhl Herrstedt, CarinaSDNejsakfråganStockholms län
Stålhammar, PernillaMPJasakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDNejsakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasLAvstårsakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMJasakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSJasakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVJasakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSJasakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPJasakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSJasakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVJasakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDJasakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDNejsakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSJasakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söder, BjörnSDNejsakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSJasakfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSJasakfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSJasakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
Tovatt, LorentzMPJasakfråganStockholms kommun
Tsouplaki, VasilikiVJasakfråganVästmanlands län
Tysklind, LarsLAvstårsakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSJasakfråganNorrbottens län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vepsä, MattiasSJasakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSJasakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallén, AnnaSJasakfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
Weimer, MariaLAvstårsakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroLAvstårsakfråganStockholms län
Westlund, ÅsaSJasakfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanLAvstårsakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSJasakfråganVästerbottens län
Wigh, Hanna-FrånvarandesakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Ygeman, AndersSJasakfråganStockholms kommun
Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDNejsakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCFrånvarandesakfråganKalmar län
Åsebol, Ann-BrittMJasakfråganDalarnas län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaLAvstårsakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSJasakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDNejsakfråganKalmar län
Österberg, AndersSJasakfråganStockholms kommun
Öz, EmanuelSFrånvarandesakfråganStockholms kommun