En enklare planprocess

Betänkande 2013/14:CU31

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
24 juni 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Nej till delar i regeringsförslag om plan- och bygglagen (CU31)

Riksdagen sa nej till tre delar i regeringens proposition En enklare planprocess om ändringar i plan- och bygglagen.

Ett av de förslag riksdagen sa nej till i regeringens proposition är att det inte ska vara obligatoriskt för kommunerna att upprätta en detaljplan i lika stor utsträckning som det är i dag. Civilutskottet har förberett riksdagens beslut och anser att regeringens förslag innebär att kravet på detaljplan blir alltför begränsat. Det kan medföra en osäkerhet om när en detaljplan måste finnas.

Riksdagen sa också nej till förslaget om att kommunfullmäktige i större utsträckning än i dag ska kunna ge kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden i uppdrag att anta detaljplaner. Här betonar civilutskottet vikten av möjlighet till insyn i detaljplansärenden samt att det i dag finns en väl etablerad praxis för kommunfullmäktiges rätt att delegera detaljplansärenden.

Riksdagen sa även nej till regeringens förslag om att de bestämmelser i en detaljplan som rör utformning av byggnadsverk och tomter ska sluta gälla efter genomförandetidens slut, med vissa undantag. Civilutskottet har invändningar mot att förslaget innebär att vissa bestämmelser i en detaljplan inte ska användas trots att planen i övrigt fortfarande gäller. Det kan leda till en stor osäkerhet för dem som söker bygglov inom planområdet.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i övrigt. Det gäller bland annat förslaget om att begränsa kommunernas möjlighet att bestämma egna tekniska egenskapskrav i fråga om energiprestanda med mera.

Utskottets förslag till beslut
Delvis bifall till propositionen. Bifall till motionerna 2013/14:C12 yrkandena 2 och 3, 2013/14:C14 yrkandena 2-4 och 2013/14:C15 yrkandena 1 och 3. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-27
Trycklov till Gotab och webb: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Justering: 2014-06-12
Justering: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-13
Reservationer: 10
Betänkande 2013/14:CU31

Alla beredningar i utskottet

2014-05-13, 2014-05-27

Nej till delar i regeringsförslag om plan- och bygglagen (CU31)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till tre delar i regeringens proposition En enklare planprocess om ändringar i plan- och bygglagen.

Ett av de förslag civilutskottet säger nej till i regeringens proposition är att det inte ska vara obligatoriskt för kommunerna att upprätta en detaljplan i lika stor utsträckning som det är i dag. Utskottet anser att regeringens förslag innebär att kravet på detaljplan blir alltför begränsat. Det kan medföra en osäkerhet om när en detaljplan måste finnas.

Utskottet säger också nej till förslaget om att kommunfullmäktige i större utsträckning än i dag ska kunna ge kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden i uppdrag att anta detaljplaner. Här betonar utskottet vikten av möjlighet till insyn i detaljplansärenden samt att det i dag finns en väl etablerad praxis för kommunfullmäktiges rätt att delegera detaljplansärenden.

Civilutskottet säger även nej till regeringens förslag om att de bestämmelser i en detaljplan som rör utformning av byggnadsverk och tomter ska sluta gälla efter genomförandetidens slut, med vissa undantag. Civilutskottet har invändningar mot att förslaget innebär att vissa bestämmelser i en detaljplan inte ska användas trots att planen i övrigt fortfarande gäller. Det kan leda till en stor osäkerhet för dem som söker bygglov inom planområdet.

Utskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag i övrigt. Det gäller bland annat förslaget om att begränsa kommunernas möjlighet att bestämma egna tekniska egenskapskrav i fråga om energiprestanda med mera.

Förslagspunkter

1. En förändrad lag
Utskottets förslag:
Riksdagen antar lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar.
 • Reservation 1 (V)
2. Ännu mer förändringar
Utskottets förslag:
Riksdagen antar lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
 • Reservation 2 (V)
3. en bättre lag
Utskottets förslag:
 • Reservation 3 (S, MP, V)
4. undefined
Utskottets förslag:
 • Reservation 4 (M, FP, C, KD)
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2014-06-18
Debatt i kammaren: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-23
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:CU31, En enklare planprocess

Debatt om förslag 2013/14:CU31

Webb-tv: En enklare planprocess

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-06-24
Beslut: 2014-06-24
Förslagspunkter: 15, Acklamationer: 7, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Exploateringsavtal

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 4.
  • Reservation 1 (V)
 2. En förändrad lag
  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar.
  • Reservation 1 (V)
 3. Ännu mer förändringar
  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
  • Reservation 2 (V)
 4. Exploatörsbestämmelserna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkandena 5 och 6.
  • Reservation 2 (V)
 5. Enhetliga tekniska egenskapskrav

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) i de delar det avser 8 kap. 4 a §.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:126 punkt 2 i denna del och avslår motionerna
  2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 7,
  2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 7 och
  2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 2.
  • Reservation 3 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S0100012
  M102005
  MP02500
  FP22002
  C21002
  SD18002
  KD15004
  V01801
  Totalt178143028
  Ledamöternas röster
 6. en bättre lag
  Utskottets förslag:
  • Reservation 3 (S, MP, V)
 7. undefined
  Utskottets förslag:
  • Reservation 4 (M, FP, C, KD)
 8. Lagförslaget i övrigt avseende ändringar i PBL

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen i fråga om regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
  a) avslår
  1. 4 kap. 2 och 3 a §§ samt motsvarande delar av ingressen i lagen,
  2. 9 kap. 31 § 2,
  3. 5 kap. 27 § och 12 kap. 6 § samt motsvarande delar av ingressen i lagen,
  4. 4 kap. 25 a § och motsvarande del av ingressen i lagen,
  5. punkten 7 ikraft- och övergångsbestämmelserna,
  b) antar förslaget i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan med de ändringarna att
  1. 9 kap. 4 och 8 §§ samt 10 kap. 23 §,
  2. punkterna 1 och 2 ikraft- och övergångsbestämmelserna
  får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
  Därmed bifaller riksdagen motionerna
  2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,
  2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 2-4 och
  2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3,
  bifaller delvis proposition 2013/14:126 punkt 2 i denna del och avslår motionerna
  2013/14:C13 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3 och
  2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 5.
  • Reservation 4 (M, FP, C, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (M, FP, C, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S990013
  M010205
  MP25000
  FP02202
  C02102
  SD18002
  KD11404
  V18001
  Totalt161159029
  Ledamöternas röster
 9. Ändrade bestämmelser om bygglov

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 5 och 6.
  • Reservation 5 (S, MP, V)
 10. Upphävande av detaljplan

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:C13 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.
  • Reservation 6 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 6 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M102005
  MP25000
  FP22002
  C21002
  SD01802
  KD15004
  V18001
  Totalt30318028
  Ledamöternas röster
 11. Samråd med försvarsmakten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:C13 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.
 12. Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:126 punkt 1 och avslår motion
  2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 8.
 13. Utbildningsinsatser

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion
  2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 9.
  • Reservation 7 (S)
 14. Utvärdering av lagändringarna

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:C12 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 1 och
  2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 7.
  • Reservation 8 (MP, SD, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (MP, SD, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000012
  M102005
  MP02500
  FP22002
  C21002
  SD01802
  KD15004
  V01801
  Totalt26061028
  Ledamöternas röster
 15. Fortsatt översyn av PBL

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna
  2013/14:C14 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 1 och
  2013/14:C15 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 4 och 6.
  • Reservation 9 (S, V)
  • Reservation 10 (MP)