Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Banko utskottets Memorial N:o 1

Betänkande 1898:Bu1

Banko utskottets Memorial N:o 1.

1

«

N:o 1.

■ .''fl.gCv;- vr. t ; <; :o!- ■ ''.»•,<

Ank. till Riksd. kansli den 24 jan. 1898, kl. 11 f. m.

Memorial, med öfverlemnande af fullmäktiges i riksbanken till
bankoutskottet afgifna berättelse.

Bankoutskottet, som vid sitt första sammanträde denna dag mottagit
den af fullmäktige i riksbanken afgifna berättelse om bankens tillstånd,

'' rörelse och förvaltning år 1897, får, jemlikt föreskriften i § 1 i den för
utskottet gällande instruktion, härmed till Riksdagen öfverlemna samma
berättelse; hvarjemte till vidare upplysning om riksbankens ställning bifogas
följande uppgifter för den 15 innevarande januari angående riksbankens
metalliska kassa och andra valutor, hvarå sedelutgifning får
grundas, äfvensom öfver beräknad sedelstock in. m.

Metallisk kassa: „ ,,

Guld: Silfver:

Guld- och silfvermynt enligt 1873 års konvention Kr. 15,906,590: —. Kr. 2,287,970: 90.

Utländskt guldmynt ............................... » 6,646,020: 99.) -___

Omyntadt guld.......................................... » 6,589,446: 52,_____

Summa Kr. 29,142,057: 51. Kr. 2,287,970: 90

eller tillhopa metallisk kassa Kr. 31,430,028: 41.
tillgång i andia valutor, hvarå sedelutgifning far grundas, bestående af fordringar

i löpande räkning hos utländska banker eller handelshus.............................. b 9,233,163: 48

Sedelutgifningsrätt derutöfver enligt §§ 5 och 6 i bankoreglementet..................... » 45,000,000: _

Summa sedelutgifningsrätt Kr. 85,663,191: 89.

Utelöpande sedlar............................................................................... Kr. 56,764,560: 18.

Obegagnad sedelutgifningsrätt ........................................................................ „ 28,898,631: 71.

Summa Kr. 85,663,191: 89.

UiU. till Hiksd. Vrål. ISfiS. tf Sami. / Afil. 1 Höft. (N:o 1.) 1

2

Banlcoutskattets Memorial N:o 1.

1 sådana tillgångar, som enligt bankoreglementets bestämmelser må
beräknas bland de valutor, hvilka få tjena till betäckning för riksbankens
utelöpande sedlar, innehade riksbanken den 15 dennes följande belopp:

Utländska statspapper för..........................................................

Inländska obligationer, enligt § 5 mom. 2 b) i bankoreglementet för

Vexlar, betalbara inom landet för ...............................................

» d utom » » ..............................................

......... Er. 11,174,265: 29.

.......... b 9,362,928: 30.

.......... b 40,360,173: 16.

......... b 12,653,055: 52.

Summa Er. 73,550,422: 27.

Dessutom hade riksbanken på separaträkning i utlandet innestående
ett belopp af kr. 2,655,000: —.

Stockholm den 24 januari 1898.

På bankoutskottets vägnar:

’• .\''Vv- ''VA''* >•»;. • *'' 0

G. H. SPENS.

’;;i Ilo ■ :;. ■ j, i, .110: ! ! nffetU *''1 Uj; 6 •:.»?< •. -4

åi'': j;,<> ^nbjVdipiU ‘it lit tr-uv: , - i**.’ ''‘>d

n - :■ i,-/ miui.: .■''< :•>'' ■ ’

n. ''< lob.téb^s ! Jl. ■:>. "I

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

i ■ , ,vi'': '' • uutw-tIrJo • ‘ •: "-‘»r

Berättelse till b a n ko utskott et.

Jemlikt föreskrift i § 56 af gällande reglemente för riksbanken få
fullmäktige härmed till bankoutskottet afgifva berättelse angående riksbankens
tillstånd, rörelse och förvaltning under år 1897, hvarvid siflferredogörelserna
i allmänhet omfatta hela nämnda år, men deremot, beträffande
de af fullmäktige vidtagna beslut och åtgärder, endast sådana
upptagas, hvilka icke finnas omförmälda i den af senast församlade revisorer
till Riksdagen afgifna berättelse angående riksbanken.

Om grundfond, reservfond och reserverade medel.

§ I Riksbankens

hufvudräkning för 1896 utvisar, angående riksbankens
tillstånd, rörelse och förvaltning, att bankens tillgångar owch fordringar

utöfver skulderna vid samma års slut utgjordes af:

grundfond ....................................... kr. 50,000,000.: —

reservfond ................................................................................. » 5,000,000: —

reserverade medel till framtida förfogande..................... » 5,347,744: 11

Summa kr. 60,347,744: 11.

Då från nyssnämnda belopp reseverade medel..... kr. 5,347,744: 11

dragés den del af riksbankens vinst för 1896, som,
jemlikt Riksdagens beslut, skall under innevarande
år till statsverket öfverlemnas, nemligen..................... » 1,800,000: —

Säger kr. 3,547,744: 11

men deremot tillägges riksbankens vinst för 1897, upp -

gående till .........i,............................-dd''l............................ » 3,327,923: 13

framgår följaktligen härvid, att de reserverade medlen
i 1897 års bokslut ingå med ett sammanlagdt belopp
af......................................................!..............,................ kr. 6,875,667: 24.

4

Bankoutskottets Memorial N:o l.

Om förändringen i tillgången af obligationer.

§ 2.

För riksbankens tillgång i obligationer och statspapper vid 1897 års
början och vid dess slut få fullmäktige lemna följande redogörelse.

cl

Vid 1897 års början

Vid 1897 års slut

era.

<-*»

w

P:

Den % till

Riksbanken innehade:

s’

era

ce

O*

Nominal-

Bokförings-

värde

Nominal-

hvilken

Obligatio-

Bokfonngs-

värde

Svenska obligationer.

SCO

värde

i kronor

värde

aerna äro
bokförda

i kronor

riksmark

riksmark

549,875

20

Riksgäldskontorets ..................

1880

3''/a %

655,248

553,320

53

651,168

95

• > : /• j

riksmark

riksmark

2,006,340

D:o ....................

1886

sv,»

2,410,500

2,024,820

2,388,500

94,5

kronor

kronor

1,298,880

i):o ...................

1887

3,6 I

1,312,000

1,298,880

1,312,000

99

riksmark

riksmark

77

D:o .....................

1890

37a »

1,295,000

1,093,555

55

1,282,000

95

1,082,577

kronor

kronor

Allmänna hypoteksbaukens .....

1880

4 D

81,000

78,975

81,000

97,5

78,975

kronor

kronor

D:o ....................

1883

4 »

570,000

561,450

560,000

98,5

551,600

riksmark

riksmark

l):o ^..................

1886

37a »

1,421,400

1,200,293

33

1,420,500

95

1,199,533

33

kronor

kronor

1,751,475

D:o .....................

1889

37a »

1,825,000

1,761,125

1,815,000

96,5

Allmänna bypotekskassans för

kronor

kronor

Sveriges städer.....................

1882

4Va J>

690,000

690,000

685,000

100

685,000

kronor

kronor

D:o ..................

1888

3''''a »

174,800

164,312

168,800

94

158,672

Stockholms intecknings-garanti-

kronor

aktiebolags.........................

1889

37j »

_ 574,000

545,300

564,000

95

535,800

Vestmanlands läns nya brand-

stodsbolags...........................

4 D

32,500

32,500

— A

; ’*r.—

Vestmanlands läns hästförsäk-

kronor

kronor

ringsbolags ........................

4 »

7,000

7,000

4,000

100

4,000

kronor

kronor

D:o nya d:o ........................

47a *

4,000

4,000

4,000

100

4,000

Skandinav, kreatursförsäkrings-

kronor

kronor

bolaget .............................

4 »

119,000

118,405

119,000

99,5

118,405

kronor

kronor

D:o

47, *

139,000

138,305

747,000

99,5

743,265

Summa krono)

| -

! —

10,272,241

41

10,768,398

30

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

5

Vid 1897 års början

Vid 1897 års sint

Utländska statspapper.

Ränta

Nominal-

värde

Bokförings-

värde

i kronor

Nominal-

värde

Den % till
hvilken
obligatio-nerna äro
bokförda.

Bokförings-

värde

i kronor

Preussiska statsobligationer............

4

%

riksmark

2,165,300

riksmark

817,100

1,866,969

642,785

78

riksmark

2,165,300

riksmark

817,100

97

1,866,969

642,785

78

D:o d:o ...........

3

D

33

88,5

33

Hamburger Staats Rente ..............

37,

»

riksmark

1,087,000

961,391

11

riksmark

1,087,000

; * : ** pl

99,5

961,391

11

Tyska statens obligationer ............

37,

»

riksmark

300,000

262,666

67

riksmark

300,000

98,5

262,666

67

D:o d:o d:o ............

3

3)

riksmark

6,140,700

4,830,684

_

riksmark

6,140,700

88,5

4,830,684

_

Danska d:o d:o ...........

37,

D

kronor

713,600

695,760

_

kronor

713,600

97,5

695,760

_

Franska statens rentes .................

3

3)

francs

176,333V3

116,168

40

francs

176,333V3

91,5

116,168

40

* - i'',} !

Engelska consols.......v

27,

3

£ st.
100,000
riksmark

3,070,400

1,797,840

2,508,125

£ st.
100,000

99

1,797,840

Ryska statens obligationer...............

3>

41

Summa kronor

13,682,390

70

11,174,265] 29

Sammanlagda beloppet af riksbankens tillgång i obligationer motsvarade
vid 1897 års början ett bokfördt värde af... kr. 23,954,632: 11
och vid samma års slut....................................................... » 21,942,663: 59

hvadan alltså detsamma under året minskats med...... kr. 2,011,968: 52,

hvilken minskning, på sätt revisorerna i sin berättelse omförmält, till
allra väsentligaste delen föranledts genom försäljning af de riksbanken
tillhörande ryska statsobligationerna.

Efter de olika myntslag, uti hvilka ofvan omförmälda obligationer
och statspapper äro förskrift^, egde riksbanken vid utgången af sistlidna
år sådana:

uteslutande i svenskt mynt för...................... kr. 5,930,072: —

i £ sterling, francs, riksmark och kronor ............ » 549,875: 20

i £ sterling, riksmark och kronor .................................. » 1,082,577: 77

i riksmark och kronor......................................................... » 2,006,340: —

Transport kr. 9,568,864: 97

6

Banko utskottets Memorial N:o 1.

i riksmark...........

i francs...............

i £ sterling.........

i danska kronor

Transport kr. 9,568,864: 97

......... » 9,764,030: 22

116,168: 40
... » 1,797,840: —

..... 695,760: —

Summa kr. 21,942,663: 59.

Samtliga dessa obligationer, undantagandes Stockholms inteckningsgaranti-aktiebolags,
brandstodsbolagets samt häst- och kreatursförsäkringsbolagens,
å tillsammans kr. 1,405,470: —, äro af beskaffenhet att de,
jemlikt bestämmelserna i § 5 i bankoreglementet, få inräknas bland de
tillgångar, å hvilka sedelutgifning må grundas.

§ 3.

Riksbankens utländska vexelrörelse under år 1897 har följande omfattning: -

Behållning vid
årets början

Kronor.

£ sterling.

Riksmark.

Francs.

Floriner.

Finska

mark

Beräknadt
värde i
kronor

991,030

Sb

541,967

11

13,475,311

11

4,835,490

30

469,627

48

38,744

75

26,865,723

28

Ökning under
året .........

88,334,362

63

2,149,081

1

5

33,667,477

01

9,798,298

95

825,908

64

34,097

08

164,227,716

03

Summa

89,325,393

48

2,691,048

2

4

47,142,788

12

14,633,789

25

1,295,536

12

72,841

83

191,093,439

31

Minskning un-der året......

95,804,509

62

1,833,211

12

1

34,163,103

06

9,080,171

01

1,114,174

40

25,309

48

166,363,006

40

Skuld den 31
dec. 1897 ...

6,479,116

14

t

Behållning den
31 dec. 1897

f i j

_

857,836

10

3

12,979,685

06

5,553,618

24

181,361

72

47,532

35

24,730,432

91

För omfattningen af rörelsen mellan Sveriges riksbank å ena samt
Nationalbanken i Köpenhamn och Norges bank å den andra sidan få
fullmäktige här nedan lemna redogörelse för år 1897:

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

7

Trasseringar......

.W

Nationalbanken:

Debet:

.-V fvw. ;

kr. 12,033,977: 79

Inbetalningar ......

»

16,773,600: -

Försäljning af

~

• -jjvi- é\u>..''i;i

3,500,000: —
riksmark............

rOO.M

■.. no''*! :

»

3,115,000: -

(5, ''

Försäljning af
100,000 £ ster-

s;QO''Ö,UOOr

,, l

c ling.....................

»

1,809,000: -

v\ j l • •

Återköpt anvis-

:. V.

ning.....................

»

12,000: —

Jubileumsmynt ...

»

40: — kr. 33,743,617: 79

Saldo vid årets

slut

till National-

..fri : • ! 7 '' * f J. ; • .

bankens favör .

t :

..............'' » ’ 6,950,796:11

kr. 40,694,413:

Kredit:

Saldo vid årets början till Nationalbankens
favör ................i.......;.;.......... kr. 3,047,539: 26

Trasseringar........ kr. 31,725,234: 24

Inbetalningar ...... ». 1,000,000: —

Norges bank......... » 4,500,000: —

Remissor af silf vermynt

...........■'' », 421,640: 40 » 37,646,874: 64 kr. 40,694,413: 90.

8

Bankoutskottets Memorial JV:o 1.

Debet:

Norges bank.

Saldo vid årets början till Riksban -

kens favör ............................................ kr.; ! 2,036,969: 84

Trasseringar........ kr. 20,447,241: 23

Inbetalningar ..... » 2,125,800: —

Nationalbanken ... » 4,500,000: —

Försäljning af

1,000,000: -

riksmark............... » 883,882: 72

Försäljning af 9

50,000 £ ster- jo Saf

ling...................... » 901,656: 25 -

Reinissor af sedlar ». 8,801,900: — -

Återköpt anvisning » 80,000: —

Tumba bruk............ » _ 4;7,227: 60 » 37,787,707: 80

Saldo vid årets slut till Norges banks

favör ................................................. » 2,513,507: 27 kr. 42,338,184: 91.

Kredit:

-< /i« •t‘.ur• • *•?••<•*>. r>i^r''‘

Trasseringar........................................... kr. 34,452,683: 91

Inbetalningar............................................ » 4,730,000: —

Remissor af sedlar ................................ » 3,155,501: — kr. 42,338,184: 91.

Genom riksbankens såväl hufvudkontor som afdelningskontor äro
under år 1897 remitterade uti norska och danska sedlar:

till Norges bank....................................... kr. 8,801,900: —

» Christiania Bank og Kreditkasse

» 4,366,350: — kr. 13,168,250: -

» Privatbanken i Köpenhamn ............

............................... » 9,742,825: —

Kronor 22,911,075: -.

9

jBankoutslcottets Memorial N:o 1.

§ 4.

Uppgifter angående inkomster och utgifter i följd af utrikes vexelrörelsen
äro, hvad år 1896 beträffar, meddelade af revisorerna i deras
berättelse § 12. För sistlidna år kunna fullständiga sådana ännu ej lemnas,
enär konotokuranträkningar från utländska affärshus dels ej inkommit,
dels icke hunnit undergå behörig granskning, men enligt ett för bokslutet
gjordt öfverslag kan vinsten å ifrågavarande rörelse för år 1897
beräknas till något mer än 500,000 kr., hvilket med 58,000 kronor
öfverstiger vinsten för 1896 och med 86,000 kronor den för 1895.

Under juli och augusti månader 1897 indrogos från London genom
N. M. Rothschild & Sons plantsguld för ett bokfördt värde (efter en
kurs af 18: 05) af kronor 2,752,570: 85.

Ifrågavarande guld mottogs i tvenne poster å resp. 30 och 59
plantsar, hvilka vägde tillsammans 1,115,6365 kg. och, med olika halter,
innehöllo 1,113,02747 kg. rent guld. Detsamma kostade å inköpsorten
£ st. 152,233: 4: 1, hvaraf på den förra posten efter ett pris af 77
shillings lU/a d. per uns standard belöpte 51,386 £ 14 sb. 9 d. och på
den senare, efter ett pris af 77 sh. ll7/s d., 100,846 £ 9 sh. 4 d. Myntvärdet
af hela partiet uppgår utan afdrag för myntskatt till kr. 2,760,308:13.

Med beräkning af eu kurs af kr. 18,158 per £ st. motsvarar inköps -

priset å berörda guld ............................................................. kr. 2,764,250: 52.

Efter tillägg af kostnaderna för hitförandet, nemligen
för frakt, inpackning och assurans £ 263: 15: 11,

utgörande enligt nyssnämnda kurs............ kr. 4,790: —

förtullning, transport in. in. i Stockholm » 163: 14 » 4,953: 14

befinnes hela kostnaden uppgå till....................................... kr. 2,769,203: 66

Om från ofvannämnda belopp...................................... kr. 2,760,308: 13

dragés myntningskostnaden för 20-kronestycken, utgörande
y4 % .................................................................. » 6,900: 77

skulle således tillgodokomma riksbanken....................*...... kr. 2,753,407: 36

Kostnaden för hvarje krona belöper sig således till kr. 1,00573 och
för 20-kronstycket till........................................................................ kr. 20,1146

nemligen för sjelfva guldet................................................................. kr. 20,03

» assurans-, transport- m. fl. kostnader ................. » 0,03

» myntningen.................................................................. » 0,05

kr. 20,11

Bih. till Kikad. Prut. 1898. 0 Känd. 1 Afd. 1 Höft. 2

10

BankoutskoUets Memorial N:o 1.

Förutom genom nu omförmälda indragning af guld från London har
under samma månader riksbanken ökat sin guldkassa genom inköp af
guld från en härvarande bankinrättning.

Detta guld levererades i 3 poster å tillsammans 119 plantsar, som
tillsammans vägde 1,489,1440 kg. och enligt, myntverkets bevis innehöllo
1,483,69695 kg. fint guld samt kostade .............................. kr. 3,679,568: 44

Då myntningskostnaden för 20-kronor, utgörande
Vi % uPPgår till............................ ......................... ■■ » 9,198: 92

erhåller således riksbanken ...................................,.................. » 3,670,369: 52

På grund häraf belöper sig kostnaden för 1 krona till kr. 1,0025
och för 20-kronestycket till kr. 20,05, hvaraf för myntningen kr. 0,05.

Vid bedömande af priset för ifrågavarande guld bör dock bemärkas,
att den bank, som levererade guldet, erhöll cirka 15 dagars räntefritt
förskott till belopp af 3,600,000 kronor.

Om metallisk kassa och sedelutgifning.

. /“ ’ ‘ § 5. ‘ V : .

Riksbankens metalliska kassa, beräknad efter de i §§ 5 och 6 af
gällande bankoreglemente bestämda grunder, utgjorde

den 31 december 1897 ........................................................ kr. 31,398,433: 38

den 31 december 1896......................................................... » 24,889,492: 17

och har sålunda ökats med..................... .W...V;............... kr. 6,508,941: 21,

hvaraf på guldförrådet ensamt belöper kronor 5,879,544: 41.

§ 6.

Riksbankens behållning i guldmynt, pregladt enligt 1873 Ars myntordning,
utgjorde vid 1897 å.rs början .......................... kr. 16,942,190: —

Vid samma års slut uppgick ifrågavarande behållning
till ..................................................................................... » 16,173,600: —

deraf i 20-kronestyckeOj... .....4 kr. 14,699,860: —

i 10- d:o ............ » 1,341,790-. —

i 5- d:o ........... » 131,950: —

utvisande skilnaden minskning i nämnda tillgång med kr.

768,5.90: —

Bart lamt skottets1 Memorial N:o 1.

11

Af ofvannämnda behållning kronor 16,173,600: — förvarades:

vid hufvudkontoret :

20-kronestycken ..............................

.... kr. 10,472,040: —

10- d:o ..............................

.... » 1,306,010: —

5- d:o ...............................

.... » 86,815: —

kr. 11.864,865: —

vid afdelningskontoret i

Göteborg:

20-kronestycken .............................

.... kr. 737,460: —

10- d:o .............................

.... » 10,520: —

5- d:o ...............................

.... » 8,000: —

755,980: —

vid afdelningskontoret i

Malmö:

20-kronestycken ...............................

kr. 3,466,980: —

10- dso

* 12,360: —

5- d:o ................................

.... » 26,190: —

kr. 3,505,580: —

samt vid öfriga afdelningskontor

47,22-5: —

eller tillsammans

kr. l''6,l''73,6ÖO: —

Vid 1897 års början innehade riksbanken utländskt guldmynt till ett
sammanlagdt bokföringsvärde af kronor 6,438,904: 87. Detta belopp har
genom uppköp vid hufvudkontoret och åtskilliga afdelningskontor under
året ökats med kronor 207,110: 56, så att detsamma vid 1897 års slut
befans utgöra kronor 6,646,015: 43. — Häraf förvarades:

vid hufvudkontoret:

engelska sovereigns för ..........,............ kr. 3,420,170: 10

tyska riksmark för................................... » 710,895: 02

franska tjugufrancs för........................... » 781,179:'' 12

amerikanska dollårs för ........ » 71,937: 25

finska tjugumark för .............................. » 148,415: 98 ]

vid afdelningskontoret i Göteborg:

sovereigns för ..............................................,.............................. » 906,500: —

Transport kr. 6,039,097: 47

12

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

Transport kr. 6,039,097: 47

vid af delning skontor et i Malmö:

sovereigns för........................................... kr. 395,732: 57

riksmark för............................................... » 49,397:03

francs för.................................................. » 1,391: 26

finska mark för.......................................... » 560: 82

dollars för ............................................. » 45,861: 50 » 492,943: 18

samt vid öfriga afdelningskontor återstoden.................... » 113,974: 78

Summa kr. 6,646,015: 43

Bokföringsvärdet för ifrågavarande utländska guldmynt är:

för sovereignen........................... kr. 18: 13

» tjugufrancsstycket............................................................................ » 14: 38

» tiofrancsstycket ................................................................................. » 7: 19

» tjuguriksmarksstycket............................................... » 17: 74

» tioriksmarksstycket........................................................................ » 8: 87

» finska tjugumarksstycket .............................................................. » 14: 38

» » tiomarksstvcket.................................................................. » 7: 19

» amerikanska femdollarsstycket.................................................... » 18: 50

samt för holländska dukater............................................................. » 8: 40.

§ 7.

Vid 1897 års utgång innehade riksbanken af guld i omyntad form,
till hvilket jemväl hänföras dukater och karoliner samt efter vigt inköpt
utländskt guldmynt i plantsguld:

dels vid hufvudkontoret förvaradt..................................... kr. 128,935: 95

dels ock vid myntverket i och för utmyntning inne stående

från utlandet inköpt guld för .................. » 6,439,876: 57

i dukater .......................... » 6,787: 20

i karoliner .................................................................................... » 14,680: 80

i utländskt, efter vigt inköpt guld .................. »_1,622: 63

Summa kr. 6,591,903: 15.

Bankoutskoltets Memorial N:o 1.

13

Bokföringsvärdet för dukater och karoliner utgör för de förra kronor
8: 40 och för de senare kronor 7: 20.

Till jemförelse mellan riksbankens tillgångar \ nedannämnda valutor
vid 1897 års början och vid dess slut lemnas följande uppgifter:

Guld:

vid årets slut.............................................................................. kr. 29,411,518: 58

» » början................................................................... » 23,531,974: 17

alltså ökning under året ...................................................... kr. 5,879,544: 41.

Konventionsskiljemynt :

vid årets slut........................................................................ kr. 1,986,914: 80

» » början.............................. » 1,357,518: —

alltså ökning under året...................................................... kr. 629,396: 80.

Tillgången af fordringar i räkning å utrikes ort:
vid 1897 års början:

i löpande räkning ............................. kr. 11,136,618: 15

i separaträkning........................... * 6,195,000: — kr. 17,331,618: 15.

vid 1897 års slut:

i löpande räkning ........................... kr. 7,322,496: 78

i separaträkning.................................. » 2,655,000: — » 9,977,496: 78

således minskning under året............................................... kr. 7,354,121: 37.

Tillgången i vexlar, betalbara utom riket:

vid årets slut ......................................... kr. 14,752,936: 13

» » början.................................................... » 9,534,105: 13

således ökning under året ................................................. kr. 5,218,831: —.

Då från ökningen:

i guld....................................................... kr. 5,879,544: 41

i konventionsskiljemynt ..................... » 629,396: 80

och i beloppet för vexlar å utrikes ort » 5,218,831: — kr. 11,727,772: 21

dragés minskningen i fordringar å utrikes ort............ » 7,354,121: 37

angifver följaktligen skilnaden ......................................... kr. 4,373,650: 84.

14 B anka utskottets Memorial'' N:o /•.

det belopp, hvarmed förestående tillgångar sammanräknade under året
ökats.

§ 8.

1 svenskt silfvermynt, pregladt före tillämpningen af 1873 års myntlag,
egde riksbanken vid 1897 års början ett belopp, motsvarande kronor
3,405: 80, som under året ökats med kronor 2,407: 97, så att det vid
sistlidet års utgång uppgick till kronor 5,808: 77.

§ 9.

Bestämmelserna angående in- och utvexling af utländskt guldmynt
äfvensom inlösningspris å dukater och karoliner hafva under det tilländalupna
året ej undergått någon förändring och finnas desamma omförmälda
i §§ 7 och 8 af 1895 års revisionsberättelse rörande riksbanken.

§ 10. -» ■ ''■

Till fortsättning af den i revisorernas berättelse sid. 26 och 27 för
förra hälften af 1897 meddelade redogörelse angående riksbankens kassa
och fordringar i löpandmräkning å utrikes ort äfvensom öfver utelöpande
sedlar och obegagnad §edelutgifningsrätt samt tillgång i sådana valutor,
å hvilka enligt § 5 i bankoreglementet sedelutgifning får grundas, lemnas
i omstående tabell dylika uppgifter för senare hälften af samma år:

ff

4

16 Bankoutskottets Memorial N:o 1.

Rapportens datum 1897

Guld

Silfvermynt
enligt lagen
om rikets
mynt af den
30 maj 1873

Metallisk

kassa

Fordringar i
löpande räk-ning hos
bankinrätt-ningar eller
handelshus å

utrikes ort

Metallisk
kassa, guld å
utrikes ort .
eller under
transport
samt behåll-ningar å ut-rikes ort
samman-slagna

Sedelutgif-ningsrätt ut-öfver metalli-ska kassan;
guld å utrikes
ort m. m.

samman-

slagna

Juli ........................

10

23,263,207

31

2,316,434

56

25,579,641

87

11,516,254

09

37,095,895

96

45,000,000

» ........................

17

24,194,024

16

2,327,630

40

26,521,654

56

13,193,185

37

39,714,839

93

45,000,000

» ........................

24

26,003,154

28

2,315,847

55

28,319,001

83

11,723,994

51

40,042,996

34

45,000,000

» .......................

31

26,023,907

96

2,314,455

85

28,338,363

81

12,664,645

50

41,003,009

31

45,000,000

Augusti.....................

7

26,017,590

57

2,155,458

85

28,173,049

42

12,879,210

52

41,052,259

94

45,000,000

» ....................

14

26,953,335

86

2,141,620

29,094,955

86

12,583,909

52

41,678,865

38

45,000,000

» .....................

21

28,766,641

05

2,123,709

90

30,890,350

95

10,002,774

95

40,893,125

90

45,000,000

J> .....................

31

29,664,776

09

2,135,560

65

31,800,336

74

12,642,830

90

44,443,167

64

45,000,000

September ..............

11

29,671,431

28

1,890,135

60

31,561,566

88

14,366,261

55

45,927,828

43

45,000,000

-

» ...............

18

29,663,212

55

1,891,413

15

31,554,625

70

14,484,006

80

46,038,632

50

45,000,000

-

J> .............

30

29,692,959

43

1,897,112

50

31,590,071

93

12,146,046

12

43,736,118

05

45,000,000

Oktober...................

9

29,607,933

39

1,946,668

90

31,554,602

29

10,391,589

27

41,946,191

56

45,000,000

)) .....................

16

29,564,333

07

1,922,574

15

31,486,907

22

9,182,696

43

40,669,603

65

45,000,000

» .....................

23

29,566,473

42

1,944,216

85

31,510,690

27

7,887,876

56

39,398,566

83

45,000,000

» .....................

30

29,536,106

96

1,919,857

55

31,455,964

51

10,908,068

17

42,364,032

68

45,000,000

November..................

6

29,549,403

46

1,798,709

15

31,348,112

61

11,491,738

53

42,839,851

14

45,000,000

» ..................

13

29,547,926

57

1,865,185

60

31,413,112

17

10,482,589

11

41,895,701

28

45,000,000

-

B ................ .

20

29,541,683

63

1,873,190

30

31,414,873

93

10,519,888

62

41,934,762

55

45,000,000

J> .................

30

29,543,879

60

2,013,399

05

31,557,278

65

8,508,096

62

40,065,375

27

45,000,000

December..................

11

29,501,615

79

1,887,852

85

31,389,468

64

8,359,179

42

39,748,648

06

45,000,000

I> ..................

18

29,478,690

28

1,846,140

55

31,324,830

83

6,403,380

54

37,728,211

37

45,000,000

-

1) ..................

31

29,411,518

58

1,986,914

80

31,398,433

38

7,322,496

78

38,720,930

16

45,000,000

-

f

... 2 » s ,«*»>«

< v.V-''f !ri •

, .(> ?rM->j;i

i

■t •

- Ni'' •.

•v ,;]

■■■ .”Sfi-;!:

:/> <

■■i. . y. ■ ■

''i .‘‘y,:’".

; * ''Ci

-i’ '' .yyiV''

•• ''

■ ‘■i f''; x, ijj-j. ■

•>B v;!,- :

vWbcfjr.:

i/.''

.‘■■y ■». , .

■i t

-; i y *l'' I r.

*1* Ji; :>yi
\''A av

V. ’ 1 * - 1-4 ‘

,

...... - ----- ~-~

- • —

. . -

■. -

........V...... - . -.....

/V/yk ii'' ;:~y-i''Ty

:■■■ y''-£v;iy

" ’ v>, { / -4 <

;v--j?

''?fr-

r.-.-y

yr

:< yy.y^y.. . V i

t •, '' v i i ■, .i, i

■ • • .J.

“ ''

i rAe ,i’f .

S, ;

t ;''"^V ".

■y ■■ •lig,''*-

• i-, :

y;:h

■yj h • ■

t- ( .

in'' Öbr.P''

{ ./

y.i:m

V;

vy- ■ "'' - t

: ^ '' ; ■,F

v.;*k„vjt8£

■•V-''

s>*£ti,ctX

.Vi-

? '';yy - yy - -

Wi

.. .v:‘y •

-ryjtZ-'' ii

yyyy

•: t- ; y : .7

r:..- , ?•” •

v.

rmyiy

''■ ''■ FN''

.4 v.-.e :*-• •:

v.; yrr-

7- 7.v , y r

•£;(%: n

jr:;

77, .£ 717 -i

•vVi,.i''1'':.-

/• ,,|i rJk

. ,

k;!; y;

■ -,»>;■ ■

** :• r.aif

‘; . y.-k''y.''y

''•••v •r-jjérUi

i-V : '' iuvVj, 1 c

i;.-’ t;-

- i* > . -

■''.iGXil

vi .

» :" i: • •’• 1

v - ''■ ''f •

y'' i

■'' * y-y?k;

..aö

SI i " k

i:,[y-''r

.VOÖ/Ä-M ''

<

r :!>.0

7).<7 v ,

^ T

: 1 ;:■ •’ • U

s/''

yr t- .-i*

'' :y;, ■ -y

■ ’ ■

■ y: ■ y . ■. . fl

•••■ . ‘

..v.

. • *;> t

! ■• - ‘- M-

i »tNi‘7

,«y yy .‘ In.1

‘ - itM'':

V77. . y-ky/-?.

i ,-*s

'' t

•V.

-■kfly;- y.

■ ■■

i.''

•SV*#?*:.-

y y *- :i ■ 7 .i •

••••'' . ik*.:j

t , ; [ r:i(‘ ! ■ '' ■

{■i

vJilovi

v y

. 7

'' ■ o'' ’ .i'' ;,7 • ll

» (»•.''k .

• .. v.ku,!"

A.r

;;c

liv • y-

•'' fly

''■’’UV! •''> yU:’;^ ’

..g;:-;Uk

r ;■■}/''.)■{:

ififl l":

''y1'' yy k Vy .■ i

:■ yy •tva::

. ’ i o.k

i''?-.'': .-

i *

yf-V- :■

•'' '' '' ;

;y ■ ■ : ■'' ■ V>?k

■'' * ij*a.c*

>{’r

s’ r

.1. ;ri,

: . , •.

; v- ,v y

;'';y .V 77 : f '' ;i''V.V''P.,

»^-Cri v*'' Ji- •'' .

VyKtfiy.i

■de''.

iVly. :>f. .

, . »■ ..
>%>- - NN.

)''■'' y > ''MiSOH-Vi/riV

! .

- Vy''* : y

<)>

1 OSn.t

:-Å-!^r«v

.M, (."• ;

V

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

17

Sedel-

utgifnings-

rätt

c-;

Utelöpande

sedlar

• i ■ • i ■ • i .

Obegagnad
sedel-utgifnings-i rätt

Utländska

i i 7 f » « ‘ / j ! » /

statspapper

T i 1

Statens eller
hypoteksban-kens äfvensom
andra inhemska
obligationer,
noterade å ut-ländsk börs

1 g å n

Växlar, betal-bara inom

riket

9 i

Växlar, betal-bara utom

riket

Summa

82,095,895

96

53,599,851

36

28,496,044

60

11,405,325

69

9,556,042

92

34,462,750

84

8,453,590

59

63,877,710

04

84,714,839

93

55,705,194

37

29,009,645

56

11,174,265

29

9,471,300

63

34,727,585

56

7,764,046

79

63,137,198

27

85,042,996

34

52,590,833

65

32,452,162

69

11,174,265

29

9,471,300

63

33,623,946

76

7,915,627

88

62,185,140

56

86,003,009

31

54,507,761

49

31,495,247

82

11,174,265

29

9,471,300

63

33,046,722

75

7,751,442

94

61,443,731

61

86,052,259

94

52,952,748

68

33,009,511

26

11,174,265

29

9,471,300

63

32,778,251

90

7,495,890

29

60,919,708

11

86,678,865

38

51,950,933

35

34,727,932

03

11,174,265

29

9,471,300

63

32,622,170

95

7,539,683

93

60,807,420

80

85,893,125

90

50,538,351

94

35,354,773

96

11,174,265

29

9,471,300

63

32,678,818

42

8,465,194

09

61,789,578

43

89,443,167

64

56,356,134

49

33,087,033

15

11,174,265

29

9,471,300

63

33,286,101

97

8,354,726

98

62,286,394

87

90,927,828

43

57,591,807

33,336,021

43

11,174,265

29

9,479,467

33,523,084

99

8,169,426

08

62,346,243

36

91,038,632

50

56,499,971

50

34,538,661

-

11,174,265

29

9,469,467

33,376,816

33

8,378,553

45

62,399,102

07

88,736,118

05

64,808,275

24

23,927,842

81

11,174,265

29

9,372,126

41

31,457,162

96

11,787,555

83

66,791,110

49

86,946,191

56

60’553,944

24

26,392,247

32

11,174,265

29

9,372,126

41

33,955,876

56

14,507,492

13

69,009,760

39

85,669,603

65

59,895,786

24

25,773,817

41

11,174,265

29

9,367,126

41

36,097,257

55

14,629,944

85

71,268,594

10

84,398,566

83

58,158,538

24

26,240,028

59

11,174,265

29

9,367,126

41

37,954,819

75

14,730,688

13

73,226,899

58

87,364,032

68

64,398,263

24

22,965,769

44

11,174,265

29

9,367,126

41

39,082,876

69

13,084,845

82

72,709,114

21

87,839,851

14

62,216,660

24

25,623,190

90

11,174,265

29

9,360,329

91

37,934,171

38

13,227,493

06

71,696,259

64

86,895,701

28

58,204,118

24

28,691,583

04

11,174,265

29

9,360,329

91

36,983,838

16

13,882,211

66

71,400,645

02

86,934,762

55

57,343,424

24

29,591,338

31

11,174,265

29

9,360,329

91

37,586,957

34

13,088,134

97

71,209,687

51

85,065,375

27

63,501,460

24

21,563,915

03

11,174,265

29

9,360,329

91

38,319,249

34

14,151,959

25

73,005,803

79

84,748,648

06

60,092,184

24

24,656,513

82

11,174,265

29

9,360,329

91

38,400,524

57

12,895,382

72

71,830,502

49

82,728,211

37

60,802,633

24

21,925,578

13

11,174,265

29

9,360,329

91

38,280,558

59

13,707,630

70

72,522,784

49

83,720,930

16

68,840,183

18

14,880,746

98

11,174,265

29

9,362,928

30

39,055,103

90

14,752,936

13

74,345,283

62

Bill. till Kikad. Prol. 18118. tl Samt. 1 Afd. 1 Häft.

3

18

BanlcoutsJcoUéts Memdrictl N:o 1.

Om skiljemynt.

§ ii Riksbankens

tillgång i konvehtiöftSskiljétiiyht uppgick vid I89t års

slut till .................................................. Rf. 1,986,914: 80

och vid åtets början till .......j ....i.......................... » 1,357,518: —

hvadan alltså skilnäden......................................... kr. 629,396: 80

angifver det belopp, hvarmed invexlingen under året
öfverstigit utvexlingen. 1 •

Af ofvanberörda behållning kronor 1,986,914: 80 förvarades:

vid hufvudkontoret.............................. kr. 729,614: 55

» afdelningskontoret i Göteborg ...... » 319,373: 65

» » • i Malmö............ » 457,480: —

samt vid öfriga afdelningskontor......... » 480,446: 60

Summa kr. 1,986,914: 80.

Med anledning åf den under senare tiden mycket betydliga åtgången
af silfverskiljemynt och en tillfällig svårighet för myntverket
att medhinna utmyntning af sådant i den utsträckning, som erfordrades,
hafva fullmäktige funnit sig föranlåtna att, hvad beträffar riksbankens
såväl hufvud- som afdelningskontor, tills Vidare upphäfva den af fullmäktige
under den 31 oktober 1878 meddelade föreskrift, att till riksbanken
ingående danskt och norskt konventionsskiljemynt skulle afskiljas
och ej från riksbanken utgifvas, genom hvilket beslut ett ej obetydligt
belopp sådant mynt kunnat för rörelsens behof användas.

Någon försändning till invexlingsorterna af nämnda slags mynt har
ej från riksbanken under år 1897 egt rum.

§ 12.

Af koppar- och bronsmynt innehade riksbanken vid 1897 års början

ett belopp, motsvarande sammanlagdt.................,......kr. 37,054: 53.

Från kongl. myntverket har under samma år leverefäts
bronsmynt, ptegladt i enlighet med 1873 års
myntlag, för ... ..............................................» 16,000: —-

säger kr. 53,054: 53,

och då behållningen i dylikt mynt den 31 sistlidne december
vid samtliga kontoren utgjorde ........................ » 32,685: 82,

har följaktligen årets utvexling öfverstigit invexlingen med kr. 20,368: 71.

I -- --i_.___

BankouUkottets Memorial N:o l.

19

, U9810’J c

Om riksbankens sedlar.

§ 13.

Öfver antalet och beloppet af de under år 1897 förfärdigade nya
och inkomna förslita sedlar af hvarje särskild valör meddelas följande
uppgift:

Förfärdigade sedlar.

Inkomna förslitna sedlar.

Kronmyntsedlar

Antal.

Kronor.

öre

Antal.

Kronor.

öre

af valören 1,000 kronor

10,000

10,000,000

13,618

13,618,000

»

»

100 »

65,300

6,530,000

77,662

7,766,200

»

50 »

57,200

2,860,000

40,430

2,021,500

10 »

1,045,700

10,457,000

1,152,750

11,527,500

»

5 » .. ..

3,908,000

19,540,000

-r-,

3,353,173

16,765,865

»

1 krona

’4-i

548

548

Samma

5,086,200

49,387,000

4,638,181

51,699,613

Riksmyntsedlar

.(-Of'': ‘

af valören 10 rdr................

v....»

10

100

»

5 » .............v...

55

275

»

i »................

167

167

Samma

——T,

232

542

Bankosedlar

af valören 10 rdr .............

• •t*''»*»......

__

_

3

45

_

6 Va 5 .............

......;......

3

30

»

2 » .............

--

■-

13

39

32 sk..........

-L-

•i—

23

23

16, 12 och 8 sk. .

.............

19

6

62

14 och 10 sk........

2

75

Summa

63

144

37

Riksbankens inom linien förda skuld för utelöpande transportsedlar
samt sedlar å tre och två rdr banko på ofärgadt papper, hvilken skuld

vid 1897 års början beräknades till.................................... kr. 339,022: 40,

har under året genom inlösen af 4 st. sedlar å 3 och

en å 2 rdr minskats med ............................................... » 21: —

■ ■ .ni.................

och belöpte sig sålunda vid årets slut till.......................... kr. 339,001: 40.

20

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

Om folioräknings-, kassa- och postvexelrörelsen.

- ; no, t vt. eri mtT

§ 14>

Angående folioräkningsrörelsen vid hufvudkontoret och dess afdelning
å Norrmalm meddelas följande redogörelse för sistlidet år:

Saldo från år 1896 ............................................................. kr. 20,-118,090: 14

Insättningar under år 1897 .............................„................ » 682,832,567: 31

säger kr. 703,250,657: 45.
Uttag under år 1897 .................................................. » 677,530,745: 68

Saldo den 31 december 1897 ........................................ kr. 25,719,911: 77

När härtill läggas de samma dag vid afdelningskontoren
å folioräkning innestående belopp, nemligen:

vid

kontoret

i Göteborg.......

... kr. 859,144: 67

»

»

i Malmö ..........

.. * 4,310,972: 08

i Falun .............

.. * 151,935: 85

»A;

i Hernösand ...

... » 373,748: 10

»

1

i Jönköping ...

... » 134,155: 99

»

»

i Kalmar ..........

» 359,692: 68

»

»

i Karlstad .......

... » 97,564: 19

»

»

i Linköping ...

.. » 189,156: 21

»

i Luleå .............

.. » 761,847: 42

»

i Mariestad.......

... » 462,139: 09

»

i Umeå ............

... » 786,024: 36

»

»

i Vexjö ............

... » 79,683: 11

>

i Visby ...........

... » 232,172: 21

»

i Örebro ..........

... » 77,415: —

A>

i Östersund ...

.. » 344,971: 59

Säger kr.

men fråndrages bland redovisningen för ifrågavarande
rörelse upptagna afdelningskontoren samt Tumba

bruk tillhörande medel........... kr. 8,998,045: 88

äfvensom åtskilliga andra, å konto
för numera upphörda räkningar
innestående medel ... ...< - 3,959: 54 »

9,220,622: 55
34,940,534: 32,

9,002,005: 42

återfinnes det i tryckta uppgiften för den 31 december
1897 såsom riksbankens skuld å folio räkningar

upptagna belopp .......................................... kr. 25,938,528: 90

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

21

§ 15.

Under år 1897 hafva, på grund af hvad riksbanken i sådant hänseende
åtagit sig, för nedannämnda embetsmyndigheters räkning vid
riksbankens hufvudkontor emottagits och derifrån aflåtits försändelser
till följande antal och belopp, nemligen:

Försändelser från

Försändelser till

Samman-

landsorten.

landsorten.

lagdt

summarum

antal

Antal

Kronor

Antal

Kronor

Kronor

För statskontorets räkning.............

337

11,826,887

05

55

5,129,970

392

16,956,857

05

j> generaltullstyrelsens räkning ......

1,274

24,901,375

53

270

78,909

63

1,544

24,980,285

16

» arméförvaltningens räkning.........

284

142,243

84

——

284

142,243

84

» marinförvaltningens räkning ......

40

3,908,460

87

40

3,908,460

87

''■‘ji :;’4 :

2,260

45,987,846

92

§ 16.

Kassarörelsen vid riksbankens hufvudkontor har under sistlidet år
haft följande omfattning: :v '' * "

; 7;%- ! ; !■: ;

Kronor

Insättningar:

För folio- och postvexelrörelsen ...................................

841,081,673

27

» upp- och utlåningsrörelsen .......................................

174,872,476

96

» hufvudkassarörelsen .....................................................

169,938,227

65

Summa

1,185,892,377

88

Uttag:

För folio- och postvexelrörelsen.....................................

835,71S,530

28

» tipp- och utlåningsrörelsen .....................................

179,367,560

20

» hufvudkassarörelsen .....................................................

176,586,059

84

Summa

1,191,672,150

32

Förrättningskassornas

Debet ..........................................................

2,062,913,139

01

Kredit.......................i................................

2,062,821,996

68

V • i . i i

Saldo

91,142

33

Banfanitsfytietv Memorial Nw 1

23

§ 17.

. f

''''<* H'' . .. •• - : ‘ . »! i r . : ''

Redogörelse för postvexelrörelsen under år 1897 inhemtas af nedanstående
tabeller:

Antal

Kr

onor

slut ............

1,374

1,548,780

88

B

utfärdade af riksbankens hufvudkontor

5,030

23,291,854

25

D

B

B B »

kontor a Norr-

4,633

4,502

21,777.251

71

B

B

» afdeln.-kontoret i Göfebprg

31,003,714

22

B

B

B B

i Maiitiö ..

3,725

4,124

43,640,817

14

J>

B

B

B B

i Falun.....

4,608,451

43

B

B B

i Hernösand

3.426

11,273,371

13

B

B

B B

i Jönköping

5,071

9,021,598

07

B

B

B B

i Kalmar ...

3,314

7,399,048

08

B

B

B B

i Karlstad .

8,166

6,183,401

97

B

B

B B

i Linköping

2,837

3,620,176

71

B - ^

B

B

B

J> 5

B B

iMeå...,v

i Mariestad.

!Si

3,339,340

1,852,081

24

16

B

B

B B

i Umeå......

2,051

1,772,926

71

B

B

B B

i Vexiö......

2,770

5,828,985

19

'' B

B

B B

i Visby......

2,332

2,720,377

10

B

B

B B

i Örebro ...

6,615

11,096,535

82

B

B

B B

i Östersund

2,239

63,869

6,344,010

&9

194,773,941

52

♦f’ % v I

Säger

65,243

196,322,722

40

, ... ,

u i:

B

infriade

af riksbankens hufvudkontor

55,686

157,787,784

60

p

v, L

B

» afdeln.-kontoret i Göteborg

2,131

14,994,308

49

B

B B

i Malmö ...

960

9,195,573

4b

B

B

B B

i Falun......

260

771,903

76

B

B

B B

i Hernösand

563

1,152,339

26

B

B

B B

i Jönköping

664

1,118,893

25

B

B

B B

i Kalmar ..

536

602,506

78

B

B

B B

i Karlstad...

389

621,420

87

n

•B

B B

i Linköping

236

622,987

8J

B

B

B B

i Luleä......

170

569,455

09

B

B

B B

i Mariestad.

157

388,113

98

B

»

« B

i Umeå......

114

202,455

06

B

B

B B

i Vexiö .....

337

485,856

68

B

B

B B

i Visby......

183

690,102

97

B

B

B B

i Örebro ...

914

942,173

39

B

B

B B

i Östersund

348

63,648

4,075,955

65

194,221,831

16

»

igeJ,ÖBjkp

oUqvideradt den 31 december 1897......

_

1,595

2,100,891

24

Förlott;,

14,000,000

Summa skuld

16,100,891

24

, • jU’ 1, t*:

Bankoutskottets Memorial N:0 1.

28

Antal

Kronor

Tillgång,

kontant i riksbankens hufvudkontor......

B b afdehringskontoret i Göteborg..

3,818,274

65

B

2,693,708

66

B

B B

B

i Malmö ...

2,996,780

41

B

B B

B

i Falun......

281,654

32

»

B B

B

i Hernösand

405,096

81

B

B B

B

i Jönköping

461,724

83

B

B B

B

i Kalmar ...

--

- ''

244,324

81

B

B B

B

i Karlstad...

695,241

02

B

B B

B

i Linköping

197,188

84

9

B B

B

i Luleå......

103,460

»

B B

B

i Mariestad.

__

__

263,967

18

1)

b i>

»

i Umeå......

_

__

061,128

61

B

B B

B

i Vexiö......

_

__

225,852

97

B

B B

B

i Visby......

301,583

05

B

B B

B

i Örebro ...

783,787

20

B

B B

B

i Östersund

407,117

88

14,140,891

24

Remitterade och under transport varande medel:

''•a

från riksbankens afdelningskontor

»B B

i Malmö ...
i Falna......

k\ .. i.ii* i

B

B

B

i Karlstad...

160,000

B

B

B

i Vexiö ....

• rr. v u.j

50,000

B

B

B

i Örebro ...
i Luleå......

.---

200,000

B

B

B

''. iLiix 1

it. k < u< Ii)

200,000

1,960,000

Summa 16,100,891

24

Af faiféStående uppgift och én till fullmäktiges protokoll för den 28
siötltdné oktöber lemnad närmare redogörelse i ämnet frarhgåf, att postvexelröl-elsen
under senare åreh högst betydligt ökats. De dermed inom
bankkontoret, hvarest hufvudräkenskapen föres, förenade olika götötnålen
hafva ock, delvis till följd af nya äfdelningskontors inrättande, i så hög
grad tilltagit, att det blifvit omöjligt för vederbörande bokhållare ätt i
behörig ordning ensam medhinna desamma. Af denna anledning hafva
fullmäktige fbnnit nödigt att, med tillämpning äf § 67 i bankoreglementet,
utöfver stat tillsvidare anställa en tjensteman till biträde i bestyren
med postvexelräkenskapen.

Om mottagning i förvar af värdepapper och paket.

§ 18. '' ''

Hufvudräkningen rörande de till förvar i riksbanken lemnade Värdepapper
eller de Si k, Öppna depositft upptager för år 1897:

24

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

I förvar vid årets början .............. ........................

Antal

Kronor.

Depo-

sita.

Värde-

papper.

‘ 582

126

42,945

31,863

947

71,339,694

59,269,874

361,750

98

37

Inkommet: hela deposita ... .........................................

» särskilda värdepapper i stället för uttagna eller förfallna ...

Summa

- ..... jfrr< :

Utgånget: uttagna eller förfallna särskilda värdepapper ..;us..-..:............

> hela deposita ..........................................................

I förvar vid årets slut................................................... ..............

708

107

601

75,755

10,056

16,404

49,295

130,971,319

31,080,863

20,921,573

78,968,881

35

69

72

94

! , 1 c''''" Summa

708

75,755

130,971,319

35

Af ifrågavarande deposita voro vid 1897 års utgång 55 stycken,
omfattande 32,424 stycken värdepapper å ett sammanlagdt belopp af
kronor 57,827,305: 08, tillhörande kongl postsparbanken.

Under året har uppstått en tillökning af:

19 st. deposita med 6,350 st. värdepapper

å kr. 7,629,186: 96,
40 » » » 8,238 » » å

86 » » » 7,726 » » å

27 » ». . » 2,255 » » å

32 » » » 1,546 » » å

mot år

1896

1895

1894.

1893

12,124,329: 67,
8,630,741: 79,
6,435,045: 59,
3,820,341: 43.

tionerna icke
papper ökats

Under år 1897 har antalet af de postsparbanken tillhöriga deposU
undergått någon förändring, men antalet af dess värdemed
7,702 stycken å kronor 9,120,607: 72. De öfriga
depositionerna hafva ökats med 19 stycken, men antalet af dessa depositioner,
omfattande värdepapper, minskats med 1,352 stycken å kronor
1,491,420: 76.

Jemförelse af ställningen vid de sista årens utgång: : i.-un

rom

Egare.

Deposita.

Värde-

papper.

Olika slag
värdepapper.

Åsätta värden.

Eörvarings-

afgifter.

. it) lfa ij i >>/>

Antal.

Antal.

Antal.

Antal.

Kronor

Kronor.

År 1893 ..........................

264

429

24,726

329

44,149,577

93

19,900

09

» 1894...........................

272

456

26,981

355

50,584,623

52

19,899

29

» 1895..........................

291

542

34,707

366

59,215,365

31

18,809

39

» 1896...........................

300

582

42,945

397

71,339,694

98

18,361

36

» 1897..........................

302

601

49,295

A 381 (o

78,968,881

94

12,748

24

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

25

Postsparbanken erlägger ej för sina deposita någon viss afgift, men
skall jemlikt § 22 i den för denna bank gällande förordning af den 22
juni 1883 till riksbanken lemna den ersättning för vården af dessa, som
fullmäktige bestämma. Sådan godtgörelse hafva fullmäktige ansett böra
för sistlidna år utgå med 8,000 kronor, bvilket belopp jemväl af postsparbanken
till riksbanken före 1897 års utgång inbetalats. Detta är
dock icke inbegripet i ofvannämnda uppgift angående de å ifrågavarande
rörelse under samma år influtna medel.

Jemförelse af värdehandlingarnas hufvudsakliga slag vid de fem
sista årens utgång:

1893 1894 1895 1896 1897

obligationer......... 17,651 st. 19,806 st. 26,139 st. 32,471 st. 39,380 st,

aktier..................... 6,249 » 6,379 » 7,649 » 9,534 > 8,958 »

inteckningar ..... 409 » 379 » 414 » 404 » 350 »

skuldsedlar ........ 234 » 253 » 330 » 365 » 442 »

depositionsbevis 121 » 119 » 109 » 81 » 88 »

diverse ............. 62 »_45 » 66 » 90 » 77 »

Summa 24,726 st. 26,981 st. 34,707 st. 42,945 st. 49,295 st.

häri inbegripna sådana värdepapper, hvilka medfölja andra såsom hypotek.

Inkasseringen af förfallna värdehandlingar har under året omfattat:
1,222 st. utlottade eller uppsagda värdepapper å till -

sammans ................................................................................ kr. 1,865,752: 54

91,861 st. kuponger, räntor och dividender..................... » 2,490,067: 10.

§ 19.

Paket och annan flyttbar egendom under försegling hafva sistlidet
år vid hufvudkontoret emottagits i förvar till ett antal af 174 st.

De under året för dessa s. k. slutna deposita influtna afgifter hafva
uppgått till ett belopp af 1,451 kronor 75 öre.

Vid årets slut qvarstodo i riksbanken 115 st. ifrågavarande slags
deposita.

Bih. till Rikad. Prof. 1898. G Sami. 1 A/d. 1 Häft.

4

26

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

Om upp- och utlåningsrörelsen.

i. ■ ; * > - '' l-> x* , i • • ’ ’

§ 20. i

Närmare uppgifter om denna rörelse inhemtas, hvad beträffar hufvudkontoret
och dess afdelning å Norrmalm, i hosföljande bilagor, hvarjemte
i fråga om afdelningskontoren sådana finnas intagna: i de berättelser
rörande dessa kontors rörelse och förvaltning, som af kontorsstyrelserna
till utskottet afgifvas.

För låne- och kreditivrörelsens omfattning och ställning vid nedan
omförmälda tidpunkt hafva fullmäktige dock velat lemna följande redogörelse: -

Vid alutet af år 1897

Diskontering
af vexlar

Utlåning
mot hypotek
af löpande
förskrifning
m. m.

Utlåning
mot pant
af vågförda
effekter

Afbetalnings-

lån

Kassa- j
kreditiv

Samma

utlåning

Vid hufvudkontoret......

16,236,797

99

15,718,730

_

1,253,656

25

1,692,850

_

1,495,079

92

36,397,114

16

» afdelningskontoren i:

r*»

Göteborg ..................

4,307,760

45

5,625,940

11,360

1,924,987

96

717,816

10

12,587,864

51

Malmö ....................

5,118,782

77

1,512,100

;---

376,544

17

730,453

29

7,737,880

23

Falun ..............

1,139,397

75

563,290

178,346

59,500

18

1,940,533

93

Hernösand ..............

3,295,458

28

1,904,510

119,912

93

202,846

27

5,522,727

48

Jönköping .....

1,111,200

717,549

01

1,602,610

393,920

478,970

295,750

175,639

59,385

54

66

3,368,419

1,466,605

55

04

Kalmar.....................

38

_

Karlstad ..................

1,171,240

03

1,342,470

30,750

225,692

206,732

74

2,976,884

77

Linköping ..............

434,916

53

249,720

301,952

48

39,617

60

1,026,206

61

Luleå.......................

800,633

606,800

325,327

69

241,046

05

1,973,806

74

Mariestad..................

314,545

23

136,950

271,124

08

29,075

50

751,694

81

Umeå............

243,637

18

238,050

•117,970

2,394

05

602,051

23

Vexiö........................

298,810

46

616,641

67

291,166

31

139,499

53

1,346,117

97

Visby.......................

342,020

21

507,300

’* ''--

243,939

31

274,604

54

1,367,864

06

Örebro .................

2,389,561

60

2,477,930

255,856

193,495

37

5,316,842

97

Östersund..................

1,132,793

03

323,580

137,381

86

307,291

20

1,901,046

09

Summa kronor

39,055,103

90|33,820,541

67

1,295,766

•25

7,237,770,t79

4,874,477

54

86,283,660

15

Vid slutet af år 1896 .......................................................................... kronor 77,964.593: 20

» » » 1895 .................. „ 7S Sfcci 7zir\- ift

27

Banköutskotteta Memorial N:o 1.

Under år 1897 hafva tillfälliga förstärkningar för utlåningsrörelsen
meddelats afdelningsköHtbréfri i: > n

-vj. >; i ?)() v yc\yy

Göteborg med............../.uji.i.u............... kr. 1,650,000: —

Malmö » ............... » 1,000,000: —

Falun » .......................................... j » in 300,000: — v.ö,

Hernösand » ....................................... 1,300,000: —

Jönköping » .......................................... » 700,000: —

Kalmar t, » ......................................... » 1,750,000: — ,t

Karlstad » » 300,000: —

Luleå » ........5 ■> 1,530,000: —

Visby » ......v?.:™:!}}.''.:.................. » 200,000: —

Örebro1 '' » Q;...................................... » 1,700,000: —

Östersund » ................ » 250,000: —

hvarjemte såsom låneförlag öfverlemnats
till afdelningskontoren i:

Linköping ............................... » 1,400,000: —

och Mariestad ...................» 1,150,000: - kr. 13,230,000: -

kontoren i:

Göteborg................................................... kr. 2,650,000: —

(deraf 350,000 kronor genom
öfverföring från kontorets fond
för afbetalningslån till samma
fond vid kontoret i Mariestad)

Malmö ......................................................... » 1,500,000: —

(deraf 100,000 kronor genom
dylik öfverföring till Linköpingskontoret) -

Falun......

................................ » 400,000: -

Hernösand...

.............................. » 1,600,000: -

Jönköping ...

.............................. » 500,000: -

(deraf 100,000

kronor genom

öfverföring på

sätt ofvan för-

mälts till Mariestads-kontoret)

Kalmar

.............................. » 1,800,000: —

Karlstad

............................... » 850,000: —

Transport kr. 9,300,000: —

28 Bankoutakotteta Memorial N:o 1.

Transport kr. 9,300,000: —

Luleå........................................................... » 1,920,000: —

Visby.......................................................... » 200,000: —

Örebro ......................................................... » 1,550,000: —

Östersund ................................................... * 400,000: —

(deraf 100,000 kronor genom
öfverföring från kontorets afbetalningslånefond
till samma

fond vid kontoret i Linköping) kr. 13,370,000: —

efter fråndragning hvaraf visar sig, att afdelningskontorens
låneförlag under året på det hela minskats
med......................................................................................... kr. 140,000: —

Hvad särskilt beträffar hufvudkontorets för lånerörelsen
afsedda medel hafva till desamma under år

1897 anvisats ytterligare ........................................................ kr. 5,000,000: —

hvaremot dess fond för afbetalningslån minskats genom

öfverföring till afdelningskontoret i Linköping af » 200,000: —

• “““““““““““—

utvisande skilnaden.................................................................... kr. 4,800,000: —

det belopp, hvarmed hufvudkontorets ifrågavarande
medel under det senast tilländalupna året ökats.

I § 22 af senaste revisionsberättelse är redogjordt för fördelningen
de särskilda kontoren emellan af de 12,000,000 kronor, som utgöra den
s. k. afbetalningslånefonden, sådant förhållandet var den 30 juni 1897 ;
och har under årets senare hälft ställningen härutinnan ej undergått
någon förändring.

Fördelningen och användningen af berörda medel inhemtas i öfrigt
af följande tabell, utvisande ställningen den 31 december 1897.

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

29

rf * r

Afbetalnings

A f

f 0

n d e n

lånefond

Använda

Oanvända

Vid hufvudkontoret ...

2,450,000

_

1,692,850

_

757,150

_

D

afdelningskontoret

i Göteborg ........................

2,400,000

1,924,987

96

475,012

04

X)

3)

i Malmö ......................

820,000

376,544

17

443,455

83

3>

X)

i Falun...........................

400,000

178,346

221,654

3>

D

i Hernösand..................

300,000

119,912

93

180,087

07

3)

3)

i Jönköping..................

830,000

478,970

351,030

3)

3)

i Kalmar...................

600,000

295,750

304,250

3)

3)

i Karlstad .....................

500,000

225,692

274,308

I)

3)

i Linköping.....................

400,000

301,952

48

98,047

52

3)

»

i Luleå.............................

700,000

325,327

69

374,672

31

D

3)

i Mariestad ........................

450,000

271,124

08

178,875

92

3)

V

i Umeå............................

250,000

117,970

132,030

3)

3)

i Vexiö............................

700,000

291,166

31

408,833

69

J>

3)

i Visby.............................

300,000

243,939

31

56,060

69

D

1)

i Örebro ........................

500,000

255,856

244,144

I)

3)

i Östersund........................

400,000

137,381

86

262,618

14

Summa kronor

12,000,000

7,237,770

79

4,762,229

21

Sammanställas för hela året 1896 de i sist församlade revisorers
berättelse (sid. 57) meddelade uppgifter om medelbeloppen för hvarje
månad af nämnda år af de till vexeldiskontering, utlåning på kort tid
eller uppsägning samt för kassakreditivrörelse vid riksbankens samtliga
kontor använda medel, erhålles följande resultat:

Medelbelopp
för hela året 1896

Ränteafkastning

för diskonterade vexlar.................... kr. 29,675,000: — kr. 1,085,134: 15

» lån mot hypotek af löpande förskrifning
m. m.............................. » 28,251,000: — » 1,164,452: 84

» lån mot pant af vågförda effekter » 1,369,000: — » 59.618: 53

å kassakreditiv lyftade....................... » 5,750,000: — » 249,318: 51

Summa kr. 65,045,000: — kr. 2,558,524: 03

hvartill komma kreditivafgifter............................................ » 69,869: 70

Summa kr. 2,628,393: 73.

30

Bankoutskottets Memorial N:o l.

Transport kr. 2,628,393: 73

Efter afdrag härifrån af utgående
ränta å medel, som innestått:

på upp- och afskrifningsräkning........... kr. 54,900: —

» depositionsräkning * .............. » 92,156: 56 » 147,056: 56

befinnes behållna inkomsten af ifrågavarande lånerörelse

hafva uppgått till.................................................;................kr. 2,481,337: 17

eller 3,815 procent af de i berörda utlåning använda medel.

§ 21.

För omfattningen af den rediskonteringsrätt, som är enskilda penningeinstitut
medgifven, meddelas nedanstående redogörelse för år 1897:

Högsta medgifva rediskonterings-belopp

Medeltalet af
det rediskon-terade be-

Under året
erlagdt
diskonto

Vid årets slut
af riksbanken
utbetaldt eller
till utbetalning
beräknadt
återgångs-diskonto

.**}• 1 1 •; yi rt( :i'': ! fft.i{ - ''it

Antal banker

Vid 1897

års början

Antal banker

Vid 1897

års sint

loppet, beräk-nadt efter
ställningen
den sista i
hvarje månad
) i

Vid hufvudkontoret............

10

11,900,000

700,000

1.500.000

2.350.000

13

20,600,000

11,833,300

455,660

80

100,599

5,186

25,523

02

» afdelningskéntoret i:
Göteborg .........

2

4

3.400.000
3,000,000

2.700.000
475,000

1,053,200

i,"

24,203

116,888

11

04

Malmö .....................

2

2;

2,435,500

_

92

28

Hernösand..... ...........

1

1

2,306,300

_

105,671
11,591
r 24,364

23,097

22

Jönköping..................

3

358,200

541,900

96

1,595

08

Kalmar ....................

1

500.000

450.000

750.000

150.000

100.000

1

1,000,000

450,000

84

5,396

846

18

Karlstad ..................

2

2

96,200

445,800

1) 3,811
18,294

20

93

Luleå.......................

1 <

:

750,000

74

4,065

49

Vexiö....................

1

i

300.000

100.000

162,100

61,200

3,829

2,833

88

851

10

Visby........................

1

i

23

629

62

i

800,000

300,000

330,900

173,500

4,274

8,882

46

854

89

Östersund..................

1

150,000

i

88

1,922

35

Summa

22

18,550,000

31

33,875,000

19,798,100

780,307

02

!t 170,572

20

31

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

Till jemförelse mellan rediskonteringen och den inrikes vexeldiskonteringen
i dess helhet lemnas följande uppgifter:

»to • -h 1, i

Rediskonteradt belopp

Riksbankens hela
inrikes vexelport-

Rediskon-tering i % af

portföh

en den

iojj via nraga-

• **r> T r r * • .1 x a ,

vid 1897 års

vid 1897 åi

8

varande kontor

31 december

början

sint

1897

1896

1897

hufvudkontoret ....................

7,888,328

79

u 13,237,397

94

16,236,797

99

76 %

82 %

afdelningskontoret it

Göteborg ...........................

129,240

85

992,445

80

: 4,307,760

45

3 b

23 b

Malmö ...............................

1,358,844

11

2,928,491

14

. 5,118,782

77

25 b

57 b

Hernösand ........................

2,337,559

2,556,271

3,295,458

28

64 b

78 b

Jönköping .........................

-

338,356

1,111,200

01

31 B

Kalmar................................

133,759

68

244,648

88

717,549

38

23 b

34 b

Karlstad .............................

102,954

04

145,047

38

1,171,240

03

7 B

12 B

Luleå..................................

456,200

318,150

r-0

800,633

43 b

40 b

Vexiö . .

298,810

342,020

46

21

Visby .................................

43,000

10 B

_

Örebro .................................

497,435

89

2,389,561

60

21 B

Östersund..............................

126,397

93

297,977

34

1,132,793

03

13 B

27 b

Summa

12,576,284

§

40

22

<21,556,221

37

36,922,607

21

44 %

58 %

Efter framställning af vederbörande afdelningskontors styrelser hafva
fullmäktige, med stöd af stadgandet i § 49 mom. 2 af gällande bankreglemente,
förordna!, att af riksbankens på indrifning beroende fordringar
skulle vid sistlidet års slut följande såsom osäkra afföras från kapitalräkningen
och i räkenskaperna upptagas inom linien, nemligen vid
afdelningskontoren i:

Göteborg, 1 hypotekslån och 1 afbetalningslån å tillsammans kr. 9,803: 40

Malmö, 1 afbetalningslån å ..............................:x...... » 2,713: 54

Falun, 3 afbetalningslån å tillsammans.''.,.......<;..........i............ » 10,800: —

Kalmar, 1 hypotekslån å...........................................>.......» 5,000: —

Karlstad, 1 vexel, 1 afbetalningslån å tillsammans............ » 490: 08

Luleå, 9 vexlar och 17 afbetalningslån å tillsammans...... » 9,911: 26

Vcxiö, < 5 vexlar, 4 afbetalningslån å tillsammans...-............ » 6,616: 99

Summa kr. 45,335: 27.

32

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

§ 23.

På sätt revisorerna i § 24 af sin berättelse meddelat, har under
den tid, revisionen omfattat, någon förändring ej vidtagits i riksbankens
räntesatser för upp- och utlåningen. Från och med den 29 oktober 1897
höjdes diskontot och utlåningsräntan med bibehållande likväl af oförändrade
räntesatser för kreditiv och afbetalningslån; utgörande sålunda
desamma för närvarande:

för högst
tre månader

för längre tid
än tre, högst
6 månader

för högst en
månads nppsägning -

för vexlar, diskonto ................

» lån mot säkerhet af:

vågförda effekter ...............

obligationer, utfärdade af
svenska staten, allmänna
hypoteksbanken eller
hypoteksföreningarna i

riket .................................

andra obligationer..............

inteckningar..........................

aktier samt löpande för skrifningar.

......................

» afbetalningslån ....................

» kassakreditiv..........................

5 °!o 5% % --

47a °lo 5 % --

4 % 47a °lo 4 %

4Y2 % 5 °/o 4Y2 °!o

4Y2 % 5 % --

5 lo 5Ya °!o --

5 % för år räknadt.

med afbetalning
af en femtedel
hvar sjette
månad

5 %

Depositions- samt upp- och afskrifningsräntan är deremot oförändrad.

§ 24.

I afseende å de för utlåningen mot pant af vågförda effekter af fullmäktige
bestämda belåningspris har under sistlidet år någon annan förändring
ej vidtagits än den, som i revisionsberättelsen § 25 finnes omförmäld.

Utlåningen mot dylik pant har under år 1897 något ökats, så att
densamma vid årets slut omfattade ett belopp af nära 1,300,000 kronor
mot något mer än 900,000 kronor vid samma års början.

Största delen af ifrågavarande pantsatta effekter var upplagd å enskilda
vågar, hvilkas antal fortfarande äro 24.

Någon inventering eller besigtning å desamma har ej under året ansetts
erforderlig.

BanJcoutskottets Memorial N:o 1.

33

§ 25.

Af den vid riksbankens hufvudkontor för biträde åt allmänheten
inrättade kommissionsanstalt i upp- och utlåningsärenden hafva under
år 1897 utförts 15,912 st. uppdrag, omfattande ett belopp af kronor
22,869,711: 61.

De till samma anstalt ankomna brefvens antal uppgick under nämnda
år till 6,004 och de afsända till 4,714 stycken.

År 1896 utgjorde uppdragens antal 15,544, hvadan desamma under
sistlidet år ökats med 368.

§ 26.

Riksbankens skuld för äldre s. k. lånebanksobligationer har ej undergått
någon förändring, sedan revisorerna derom i sin berättelse § 29
lernnat redogörelse; och beräknas densamma följaktligen fortfarande till
kronor 178,168: 23.

Om riksbankens styrelse och dennas åligganden m. m.

§ 27.

Någon förändring i afseende å riksbanksstyrelsens personal och de
åtskilliga bland fullmäktige meddelade uppdrag har ej inträffat efter afgifvandet
af senaste revisionsberättelse, som härom i §§ 31 och 32 lemnar
redogörelse.

§ 28.

Till deltagande å riksbankens och riksgäldskontorets vägnar i Göta
kanaldirektion hafva fullmäktige gemensamt med fullmäktige i riksgäldskontoret
för år 1898 utsett fullmäktigen i nämnda kontor Johan Johansson.

§ 29.

Sedan den vid senaste riksdag utsedde justitieombudsmannen H. E.
M. Bohman på grund af sin utnämning till justitieråd i en till fullmäktige
i riksbanken och i riksgäldskontoret ingifven skrift afsagt sig
förstnämnda befattning, har den af Riksdagen valde justitieombudsmans ISih.

till Rtksd. Prof. 1898. 0 Samt. 1 Afd. 1 Höft. 5

M

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

suppleanten, assessorn i Kong]. Maj:ts och rikets Svea hofrätt G. Ribbing
blifvit af bemälde fullmäktige uti ifrågavarande embete insatt, hvarjemte
assessorn i samma hofrätt, konstituerade revisionssekreteraren C. E. Leijonmarck
under den 12 sistlidne november utsetts att i de fall, regeringsformen
och riksdagsordningen stadga, justitieombudsmannen efterträda.

§ 30.

Revisorerna hafva i sin berättelse § 40 omförmält de inspektioner
vid afdelningskontoren, som under den tid revisionen omfattat blifvit
sistlidet år af fullmäktige genom ombud verkstälda. Sedermera hafva
äfven vid de öfriga afdelningskontoren dylika förrättningar egt rum,
nemligen:

vid kontoren i Göteborg och Örebro af undertecknad von Friesen,
» » i Umeå, Mariestad och

Linköping af » < Törnebladh,

» » i Malmö af » Liljewalch,

» » i Vexiö af » Ehrenheim,

samt » » i Karlstad af » Almström;

och återfinnas de häröfver afgifna berättelser vid fullmäktiges särskilda
protokoll.

§ 31.

Till hvad Riksdagens revisorer i § 42 af sin berättelse meddelat
angående åtgärder för uppförande af bankhus i Gefle, Mariestad och
Luleå få fullmäktige tillägga, att, sedan eskissritningar för kontoret i
Mariestad blifvit godkända, åt en arkitekt uppdragits att till byggnaden
i fråga utarbeta definitiva ritningar, som lära komma att i dessa dagar
till fullmäktige inlemnas, samt att öfverenskommelse träffats med kongl.
post- och telegrafverken att i densamma förhyra för dem särskildt afsedda
lokaler.

Derjemte hafva i och för bebyggandet af den för kontoret 5 Luleå
inköpta tomt fullmäktige låtit genom kontorsstyrelsens försorg uppgöra
förslagsskisser, alternativt upptagande jemväl förslag till lokaler för post
och telegraf, för den händelse vederbörande embetsverk skulle önska erhålla
sådana, hvarefter, och sedan förslag och yttrande från styrelsen
inkommit, fullmäktige uppdragit åt sin deputerade för den inre förvaltningen
att i ämnet samråda med lämplig arkitekt härstädes och sedermera
hos fullmäktige vidare anmäla ärendet i fråga.

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

35

§ 32.

I anledning af hvad Riksdagens revisorer i sin berättelse § 43 sista
punkten anfört angående befunna sprickor i det för afdelningskontoret i
Karlstad nyuppförda hus har från kontorsstyrelsen infordrats yttrande,
som ock i början af detta år afgifvits; och tillåta sig fullmäktige åberopa
den härutinnan af styrelsen lemnade redogörelse med dervid fogadt utlåtande
af sakkunnig person, hvilka handlingar finnas vid fullmäktiges
protokoll för den 13 dennes.

§ 33.

Beträffande den af revisorerna i deras berättelse § 44 berörda frågan
om debitering af öfverränta för vexlar, som ej å förfallodag, men
dock före protest infriades, äfvensom det af revisorerna i § 45 gjorda
uttalande angående önskvärdheten af lika beräkningssätt vid afgifvande
af uppgifter rörande afdelningskontorens på indrifning beroende medel,
hafva, på sätt af protokollet för den 30 sistlidne december framgår, fullmäktige
efter vederbörande kontors hörande vidtagit åtgärder för vinnande
af likartadt förfaringssätt i berörda hänseenden vid riksbankens
samtliga kontor.

§ 34.

Sedan fullmäktige, i syfte att till beredande af lättnad för affärsrörelsen
borttaga eller förminska sådana densamma betungande omkostnader,
som icke kunde bedömas såsom alldeles oundgängliga, till samtliga
enskilda banker och de större aktiebankerna i riket gjort framställning
om aftal angående ömsesidig inkassering och remittering af motvaluta
utan särskild afgift och utan godtgörelse för porto och rekommendation,
men med debitering för assurans och öfriga verkliga kostnader, så har
mellan riksbanken och 28 stycken bankinrättningar dylik öfverenskommelse
blifvit träffad och vunnit tillämpning med den 10 sistlidne november.

§ 35.

Till följd af den ökning af göromålen vid bankkontorets afdelning
för upp- och utlåningsrörelsen, som föranledts af utvecklingen af riksbankens
rediskontering af vexlar samt det tilltagande bestyret med inkassering
af sådana, har förstärkning af arbetskrafterna vid nämnda afdelning
visat sig vara af verkligt behof påkallad, och hafva fullmäktige

36

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

i anledning häraf funnit sig föranlåtna att tills vidare anställa ytterligare
en tjensteman i första graden till biträde åt kommissarierna derstädes,
hvilken anordning vidtog från och med den 20 sistlidne december.

§ 36.

Med anledning af den växande rörelsen med riksbankens sedlar och
de i flera hänseenden mindre lämpliga anordningarna inom sedelkontorets
lokaler hafva fullmäktige beslutat utvidgning och förbättring af desamma,
hvarjemte fullmäktige på framställning af tryckeriföreståndaren medgifvit
anskaffande för sedeltryckeriets räkning af åtskilliga nya maskiner och
inventarier, erforderliga till följd af den betydligt ökade sedelutgifning,
som för riksbanken förestår.

§ 37.

Sedan vid sisthållna riksdag beslut fattats om åtskiljande med innevarande
års början af de förut vid de smärre afdelningskontoren förenade
kamrers- och kassörstjensterna, hafva fullmäktige vidtagit i anledning
häraf erforderliga åtgärder och i sådant hänseende, efter det tjenstepersonal
blifvit tillsatt, under den 23 sistlidne december meddelat föreskrifter
om ordnandet vid kontoren i fråga af de särskilda göromålen
och om desammas fördelning på de olika befattningarna att gälla tills
vidare.

§ 38.

Jemlikt föreskrift i § 53 af bankoreglementet hafva, på sätt revisorerna
jemväl omförmält, fullmäktige i sistlidne september månad å platsen
tagit kännedom om Tumba bruks förvaltning samt tillsett byggnaders
och maskiners tillstånd.

Då brukets räkenskaper för år 1897 ännu ej äro afslutäde, kunna
andra upplysningar om brukets drift och rörelse under innevarande år
ej meddelas än som äro att inhemta af kassaextrakt, rapporter och berättelser.
Som bruket emellertid under hela året haft full sysselsättning
med arbeten såväl för riksbankens egen räkning som för staten och enskilda,
äfvensom för utländska bankinrättningar, är all anledning antaga,
att vinsten å bruksrörelsen skall öfverstiga den för det närmast föregående
året och uppgå till ungefär samma belopp som för 1895.

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

37

: § 39.

Hvad beträffar revisorernas i § 37 af deras berättelse gjorda uttalanden
angående beskaffenheten af det vid Tumba på senare tiden
tillverkade stämpelpapperet och angelägenheten af att erhålla ett fullgodt
sådant, hafva fullmäktige ansett sig böra nu meddela, att fullmäktige
från bruksförvaltaren infordrat yttrande i ämnet, i afvaktan
hvarå vidare beslut och åtgärder i frågan anstå.

, § 40.

I 3 .Vj

~'' -t» ■\ . v, **: * ; .: _ w

Med afseende å det ökade behof af sedlar, som kan väntas uppkomma
för riksbanken med anledning af den nya lagstiftningen angående
sedelutgifningen i riket, hafva fullmäktige funnit nödigt skyndsamligen
vidtaga förberedande åtgärder till den utvidgning af Tumba bruk, som
till följd häraf synes blifva oundgängligen nödig ej allenast i fråga om
tillökning af fabriksbyggnaderna och anskaffande af ytterligare maskiner
och inventarier, utan ock för beredande af bostäder åt den ökade arbetspersonal,
som kommer att erfordras; och ämna fullmäktige härom till
utskottet göra särskild framställning.

§ 41.

Beträffande slutligen det fullmäktige gemensamt med fullmäktige ;
riksgäldskontoret meddelade uppdrag i fråga om uppförande å Helgeandsholmen
af nya byggnader för Riksdagen och riksbanken finnes redogörelse
för härutinnan under år 1897 vidtagna beslut och åtgärder meddelad i
en särskild till utskottet stäld och härhos såsom bilaga fogad berättelse.

Stockholm den 20 januari 1898.

PEHR EHRENHEIM.

R. Törnebladh. J. W. Arnberg. Tom

Sixten von Friesen.

Olof Jonsson.

Rob. Almström.

A.

Upplåningsrörelsen under år 189 7.

Vid hufvudkontoret i dess helhet.
l:o) Medel, mottagna på upp- och afskrifningsräkning:

.. kr. 2,724,007: 59

• • " 29,659,030: 11 32,383,037: 70

........................... 29,487,996: 23

................................................ 2,895,041: 47

innestående vid årets början på 3,688 räkningar................

insättningar under året..................................................

uttag under året .........................................................

innestående vid årets sint på 3,647 räkningar ....................

2:o) Medel, mottagna på depositionsräkning:

innestående vid årets början på 654 bevis.....................

insättningar under året...... » 230 » 884 bevis

uttag under året.................................... 265 » .....

innestående vid årets slut på................... 619 bevis .....

hvaraf förskrifna mot 4 procent....................................

» » » 3^ »> .................................

» » » 3 » ..............................

» » » 2^ » .....................................

........ kr. 3,338,779: 32

......... » 859,982: 59 4,198,761: 91

................................ 1,077,420: 13

.................................................... 3,121,341: 78

1 bevis 200: —

5 » 2,900: —

10 » 9,544: 57

603 .» 3,108,697: 21

619 bevis 3,121,341: 78

Från hufrudkassan anordnade medel till diskonterings-, utlånings- och kreditirrörelsen:

vid årets början ... ................................................................................... kr. 26,400,000: —

under året reqvirerade ............................................................................... 5,000,000: — 31 4QO (XX): _

» » levererade .......................................................................................................... 200,000: —

vid årets slut ................... 31,200,000: —

innestående vinstmedel, af hvilka dock den 8 januari 1898 npp- och afskrifningsräuta med kr. 37,567: 92 godtgjorts resp.

räkningshafvare ............................. 277,052: 22

Summa kr. 37,493,435: 47

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

B.

Utlåningsrörelsen under år 189 7.

Vid hufvudkontoret i dess helhet.

l:o) Diskontering af vexlar:

utestående vid året3 början ............ st. 2,440 .................................................. kr. 10,434,659: 72

under året diskonterade.................. » 14,947 9t. 17,387 .................................... » 64,030,382: 22 74,465,041: 94

» » infriade .................................... st. 13,056 ........................................ .............58,228,243: 95

utestående vid årets sint.............................. st. 4,331 ................................................................................. 16,236,797: 99

2:o) Utlåning mot hypotek af löpande förskrifning, aktier, obligationer m. m.:

utestående vid årets början ........... st. 630 ................ ............................. kr. 11,559,360: —

under året utgifna.......................■ » 1.165 gt> 1,795 .................................... » 41,766,620: — 53,325,980: —

» » betalda................................... » 1,245 ............................................................... 37,607,250:

utestående vid årets sint ........................... st. 550 .................................................................................... 15,718,730: —

häraf mot löpande förskrifning......... st. 8 kr. 137,900: —

» » aktier och obligationer..... » 456 » 14,842,920: —

» » intecknade skuldsedlar...... » 86 550 » 737,910: — ]jr_ 15,718,730: —

3:o) Utlåning mot pant af vågförda effekter:

utestående vid årets början.......

..... st. 75

.................... kr. 864,257: 02

under året utgifna ................

..... » 408

st. 483 .......................

...................... » 1,556,660: —

2,420,917: 02

» o betalda ...............

» 377 ......................

1,167,260: 77

utestående vid årets slut .........

st. 106 .......................

................... 1,253,656: 25

Transport 33,209,184: 24

CO

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

4:o) Kassakreditiv och kredit i löpande räkning:

Transport 33,209,184: 24

gällande vid årets bör-

jan .................st. 312 ...

........ kr.

7,139,500: —

under året beviljade.. » 268 s(

580 .........

........ »

6,664,800: —

.» » betalda ............ »

324 .........

............. kr.

gällande vid årets sint ......st.

256 ..........

hvaraf till riksgäldskontor., st.

1 ..........

........ kr.

1,500,000: —

» » enskild bank...... »

1 .........

200,000: —

» » spår- o. folkbanker »

2 ........

»

14,000: —

» » bolag ............... »

19 .........

......... »

964,000: —

" » enskilda personer »

230 .........

»

2,098,500: —

» » löpande räkning »

3 st. 256

......... 0

1,800,000: —

af de under året beviljade hafva obe-

1 $ ; A". ''»•

räknadt riksgäldskontor .....

1

......... kr.

1,500,000: —

utgått mot hypotek af aktier och obli-

gationer.............................

....... » 105

»

2,515,000: —

utgått mot hypotek af intecknade skuld-

sedlar.........,...*..................

....... » 62

. 9

1,698,300: -

utgått mot hypotek af namnsäkerhet » 100

st. 268 »

951,500: ^

13,804,300: —
kr. 7,227,800: —
6,576,500: —

å beviljade kassakreditiv, utestående vid årets början

uttag under året ............_____

insättningar under året.......................................

utestående vid årets slut ....................................

5:o) Afbetalningslån:

kr. 2,096,413: 32
» 39,258,117: 44 41,354,530: 76
.................... kr. 39,859,450: 84

1,495,079: 92

utestående vid årets början ...

....... st.

2,693 ...

........................... kr. 2,123,781: 43

under året ntgifna.............................

....... »

1,190 „t.

3,883

........................... ” 1,346,650: — 3.470.431: 43

» » betalda ...........................

..... »

1,486

........................................ kr. 1,777,581: 43

utestående vid årets slut ....................

....... st.

2,397

af de utgifna lånen hafva utgått:

mot hypotek af aktier och obligationer

st. 4

kr.

5,950: —

» hypotek af intecknade skuldsedlar

» 6

»

11,700: —

o borgen ....................................

» 1,180

st. 1,190

» :

1,329,000: — ];r. 1.346.650: —

och äro af låntagarne: jordbrukare ..

st. 156

kr.

230,680: —

handlande och

näringsidkare...

» 181

1>

316,810: —

andra klasser...

» 853

st. 1,190

»

799,160: — . 1.346.650: —

6:o) Kassaräkning:

behållning vid årets början ................

inbetalningar under året......................

utbetalningar » » ......................

behållning vid årets slut.....................

........................ kr. 5,591,404: 55

........................ » 174,872,476: 96 180.463.881: 51

................................................. 179,367,560: 20

1,692,850:

1,096,321: 31

Summa kronor 37,493,435: 47

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

Bih. till Riksd. Prot. 1898. 6 Sami. 1 Afd. 1 Häft.

C

Inkomst å utlåningsrörelsen år 189 7.

a) Vexel diskontering:

diskonto .................................................................

inbetalning å inom linien förda vexlar ...........................................

b) Utlåning mot hypotek af löpande förskrifning m. m.:

ränta .................................................................

inbetalning å inom linien förda lån ............................................

c) Utlåning mot hypotek af vågförda effekter:

ränta

d) Eassakrcditiv:

ränta ........................

afgifter .............................

e) Afbetalningslån:

kr. 575,343: 67
» 628: 03 575,971: 70

...c: . I ''

kr. 454,009: 24
" 400: ~ 454,409: 24

.. kr. 46,802: 92

kr. 96,544: 48
11 19,781: 12 116,325: 60

ränta ...................................................

inbetalning å inom linien förda lån ........................................

......................... kr. 90,132: 43

......................... » 4,382: 50

94,514: 93

f) Afgifter för vexelinkasseriugar...........................

117: 90

Afgå:

återgångsdUkonto ...........................

utbetald ränta på npp- och afskrifningsräkning

er. B » » deposition9räkning........... .........................

med afdrag af inbetalda räntor å i förtid inlösta depositionsbevis

kr.

o

80,377: i''ö
15: 70

100,599: 02
37,567: 92

80,361: 45 218,528: 39

Summa kr. 1,069,613: 90

if.

Bankout»kottett Memorial N:o 1.

4^

J)p

'' 74^-U''Ct ■ »'' r. »j» ruff %''Mrt |V^'';: -

Medel innestående vid riksbankens kontor å Norrmalm den 31 december 1897.

Å upp- och afskrifningsräkning:

innestående vid 1897 års början å 1,777 räkningar............................................................. ... kr. 1,751,436: 04

insättningar under året ................................................................................................ » 21,784,255: 48 23,535,691: 52

uttag » » il..: .................................................................................................................... 21,680,707: 78

innestående vid 1897 års slut å 1,678 räkningar .................................................................................. . kr. 1,854,983: 74

Å depositionsräkiniig:

innestående vid 1897 års början å 128 bevis ...................................... .....................>....7..,.''.),^... kr. 704,243: 02

insättningar under året å 81 » ............................................................................ *> 397,769: 60

2Ö9 » - r • 1,102,012:62

inlösta bevis........................... 90 » ..................................................................................................... 436,239: 18

innestående vid 1897 års slut å 119 »» ................................. ..................... .................... kr. 665,773: 44

hvaraf å 3 % ränta 1 bevis ............................................................ kr. 3,550: —

» » 2J- » » 118 » 119 ........................................................... »> 662,223: 44 665,773: 44

T

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

E.

Kassa-kreditiv-rapport.

Gällande vid årets början........

Under året beviljade...............

» » betalda ................

Gällande den 31 december 1897

hvaraf till bolag.........

» enskilde ...

174 st............................................... kr. 1,797,600: —

154 » 328 åt. .................................... » 1,758,000: —

......... 184 » ........................................................

....................... 144 » ....................................................... kr.

8 st........... kr. 529,000: —

136 » » 1,180,100: —

144 » kr. 1,709,100: —

3,555,600: —
1,846,500: —
1,709,100: —

Af de under året beviljade hafva utgått mot hypotek af obligationer och aktier .........

........... 70 st.........

...... kr.

1,134,400: —

» » » inteckningar ... ....................

........... 25 » ........

»

226,500: —

» namnsäkerhet .....................................

.......... 59 » ........

»

397,100: —

154 »

kr.

1,758,000: —

Riksbankens kontor å Norrmalm den 7 januari 1898.

*>■

oo

Bankoutskottets Memorial N:o 1.

Tillbaka till dokumentetTill toppen