Till innehåll på sidan

Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Betänkande 2021/22:CU15

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
23 februari 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs (CU15)

I april 2020 började en lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor att gälla. Syftet var att underlätta för företag och föreningar att genomföra årsstämmor på ett sådant sätt att risken för att sprida viruset som orsakar covid-19 kunde minskas. Lagen var tidsbegränsad och slutade att gälla den sista december 2021.

Nu har regeringen föreslagit en ny lag som innebär att de tillfälliga undantagen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs under en begränsad tid.

Reglerna innebär dels ökade möjligheter att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma, dels en möjlighet att hålla stämman helt utan fysiskt deltagande.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagen börjar gälla den 1 mars och slutar att gälla den sista december 2022.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-02-15
Justering: 2022-02-17
Trycklov: 2022-02-17
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:CU15

Alla beredningar i utskottet

2022-02-15

Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs (CU15)

I april 2020 började en lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor att gälla. Syftet var att underlätta för företag och föreningar att genomföra årsstämmor på ett sådant sätt att risken för att sprida viruset som orsakar covid-19 kunde minskas. Lagen var tidsbegränsad och slutade att gälla den sista december 2021.

Nu har regeringen föreslagit en ny lag som innebär att de tillfälliga undantagen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs under en begränsad tid.

Reglerna innebär dels ökade möjligheter att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma, dels en möjlighet att hålla stämman helt utan fysiskt deltagande.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagen ska börja gälla den 1 mars och sluta att gälla den sista december 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-02-22
Debatt i kammaren: 2022-02-23

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Ida Drougge (M)

Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och före-ningsstämmor

Herr talman! Vi står bakom regeringens proposition. Vi anser att den lagstiftning som nu har gällt under två år fram till årsskiftet, och som möjliggör att föreningar och aktiebolag kan hålla digitala stämmor, även ska gälla under 2022.

Vi moderater var väldigt tidigt ute med att se detta behov som helhet och att man tidigt borde ha tittat på hur vissa delar i systemet hade kunnat bli ännu bättre, framför allt poströstningen. År 2021, när vi hade haft denna möjlighet till digitala stämmor under nästan ett års tid, kunde vi se att det var väldigt uppskattat och hade fler positiva effekter än minskad smittspridning.

Vi vet att många aktieägare bor på en annan ort än där stämman hålls. Vi vet att det kan vara dyrt att hålla en fysisk stämma. Bland annat av dessa två anledningar, för att öka tillgängligheten och för att möjliggöra för bolag och föreningar att få lägre kostnader i samband med sina årsmöten och stämmor, sa vi 2021 att vi ansåg att regeringen redan då skulle börja titta på hur man skulle kunna permanenta en sådan lösning. Det finns i USA, och det finns i Danmark. Vi anser att Sverige inte borde backa in i framtiden utan se till de stora positiva fördelar som vi har kunnat utröna av att ha digitala stämmor.

När denna lagstiftning nu går igenom och när den kommer att ha tillämpats i ytterligare ett år kommer svenskt föreningsliv och aktiebolag att ha levt med möjligheten till helt digitala stämmor under tre års tid. Och det har till stora delar varit nästan enbart positivt och uppskattat.

Därför yrkar jag bifall till reservationen i betänkandet om ett förslag till tillkännagivande till regeringen att man skyndsamt bör återkomma till riksdagen med en permanent lösning för helt digitala stämmor. Vi tycker också att man då bör titta på om denna möjlighet även skulle kunna gälla för börsnoterade aktiebolag.


Anf. 2 Mikael Eskilandersson (SD)

Herr talman! Nu förlänger regeringen äntligen den tillfälliga lagen om digitala stämmor. Jag skrev själv en fråga om detta redan i december, men då såg man ingen anledning till någon förlängning. Jag är givetvis glad att man nu har ändrat sig.

Jag kan se mängder med fördelar med digitala stämmor, kanske särskilt för aktiebolag och ekonomiska föreningar. För företag som har ägare i olika länder ökar möjligheterna att vara med. Det gäller i synnerhet mindre bemedlade ägare.

Denna lag skrevs med utgångspunkt från att människor inte ska träffas. En permanent lag om digitala stämmor bör skrivas med utgångspunkt från att underlätta för alla att delta. Det är faktiskt en viss skillnad.

Vi har under den senaste tiden mottagit en lång rad brev från framför allt bostadsrättsföreningar som är rädda för att deras möjligheter att påverka kan bli sämre. Jag kan förstå dem, och jag säger inte att ett permanent regelverk ska ha exakt samma regler för multinationella aktiebolag som det har för bostadsrättsföreningar. Tvärtom är bostadsrättsföreningar, som består av boende och inte lokaler, ett exempel på när fysiska stämmor kan vara att föredra. Det är också därför som vi väljer att föreslå ett tillkännagivande, så att regeringen har möjlighet att fila på lagtexten och föreslå en lag som tar hänsyn till bostadsrättsföreningarnas situation.

Nu menar regeringspartierna att de redan jobbar på en sådan lag. Konstigt vore det kanske annars när vi skriver år 2022. Men man har inte direkt prioriterat detta arbete. Socialdemokraterna har suttit i regeringen i snart åtta år. Olika intresseorganisationer har drivit frågan om digitala bolagsstämmor i många år. Föreningen Aktiespararna pekade på behovet långt innan pandemin började, då som ett sätt att öka inflytandet och demokratin i bolag. Att regeringen nu plötsligt skulle börja prioritera frågan tror jag helt enkelt inte på.

När jag nu strax ska lämna talarstolen för att Ola Möller ska föra Socialdemokraternas talan vill jag skicka med en fråga. Jag undrar när denna lag kommer att finnas på plats. Kommer regeringen att hinna lägga fram förslag om den innan man blir tvungen att avgå efter valet, eller kommer man att göra som man brukar göra, det vill säga att inte göra någonting alls och sedan envist hävda att man har förberett allt när man så småningom blir avsatt?

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i betänkandet.


Anf. 3 Ola Möller (S)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen.

Återigen ser vi att det kommer en reservation om saker som regeringen redan gör. Och Mikael Eskilandersson ställer frågor i sitt anförande från talarstolen, vilket är brukligt att göra i ett replikskifte.

Men jag sitter inte i regeringen. De frågor som Mikael Eskilandersson ställer får han ställa till regeringen. Jag står här som socialdemokratisk riksdagsledamot.

Arbetet pågår; så mycket vet jag. När det är klart får regeringen svara på. Men detta är bara ytterligare ett tydligt utspel från de partier som har nämnts tidigare här i kammaren när det gäller den tillkännagivandebingo som pågår. Andra partier här inne förstår ju att detta är på gång, och därför ställer de sig inte bakom förslaget till tillkännagivande.

För övrigt anser jag att vinster i välfärden bör förbjudas.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 24.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-02-23
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Regeringens lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:112.
 2. Lagstiftningens framtida utformning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2021/22:4395 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) och

  2021/22:4396 av Viktor Wärnick m.fl. (M).
  • Reservation 1 (M, SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S880012
  M060010
  SD15407
  C28003
  V21006
  KD20002
  L15005
  MP13003
  -1000
  Totalt187114048
  Ledamöternas röster