Till innehåll på sidan

Arbetsförmedlingen

Betänkande 2014/15:AU11

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
16 juni 2015

Felaktigt datum visas på ärendesidorna

Just nu visas felaktigt datum för debatt på ärendesidorna. I kalendern och i webbplatsens sökfunktion visas korrekt datum för debatt. Vi arbetar för att lösa problemet. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Nytt tillkännagivande om bred översyn av Arbetsförmedlingen (AU11)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen samt två motioner som har lämnats med anledning av skrivelsen. Regeringens skrivelse handlar dels om Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel, dels om regeringens redovisning av ett tidigare tillkännagivande.

I riksrevisionens rapport har det framgått att Arbetsförmedlingens arbete med varsel behöver förbättras. Regeringen har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta med anledning av rapporten. När det gäller riksdagens tidigare tillkännagivande om att återuppta översynen av Arbetsförmedlingen anser regeringen att det är slutbehandlat.

Riksdagen gjorde ett nytt tillkännagivande till regeringen om att återuppta arbetet med en bred översyn av Arbetsförmedlingen, och att regeringen bör göra det snarast. Arbetsmarknadsutskottet, som har berett frågan, anser att det påbörjade förbättringsarbetet är bra, men att det inte står i motsats till en bred översyn av Arbetsförmedlingen.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet, samt sa nej till den övriga motionen.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen snarast bör återuppta arbetet med att genomföra en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Motion 2014/15:3083 bifalls därmed. Övrig motion avslås. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-05-07
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-05
Reservationer: 2
Betänkande 2014/15:AU11

Alla beredningar i utskottet

2015-05-06T22:00:00Z

Nytt tillkännagivande om bred översyn av Arbetsförmedlingen (AU11)

Arbetsmarknadsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen samt två motioner som har lämnats med anledning av skrivelsen. Regeringens skrivelse handlar dels om Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel, dels om regeringens redovisning av ett tidigare tillkännagivande.

I riksrevisionens rapport har det framgått att Arbetsförmedlingens arbete med varsel behöver förbättras. Regeringen har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta med anledning av rapporten. När det gäller riksdagens tidigare tillkännagivande om att återuppta översynen av Arbetsförmedlingen anser regeringen att det är slutbehandlat.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen gör ett nytt tillkännagivande till regeringen om att återuppta arbetet med en bred översyn av Arbetsförmedlingen, och att regeringen bör göra det snarast. Utskottet konstaterar att det påbörjade förbättringsarbetet av Arbetsförmedlingen är bra, men att det inte står i motsats till att göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen.

Utskottet föreslår också att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet, samt att riksdagen säger nej till den övriga motionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2015-06-10
Behandling: 2015-06-11
Webb-tv

Webb-tv, Arbetsförmedlingen

Debatt om förslag 2014/15:AU1111 juni 2015

Protokoll från debatten

Anf. 171 Raimo Pärssinen (S)

Fru talman! Nu ska vi behandla regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel med mera. Jag börjar med att yrka bifall till reservation nr 1 i betänkandet, som vi har tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Det är med glädje jag noterar att alla partier är noggranna med att försöka skapa en arbetsförmedling som verkligen fungerar som det är tänkt.

Regeringens skrivelse handlar egentligen om vad Riksrevisionen rapporterar om Arbetsförmedlingen. Utskottet har noterat att Arbetsförmedlingen har påbörjat ett utvecklingsarbete i linje med Riksrevisionens rekommendationer. I den delen finns konsensus i utskottet, och vi är alla överens. Här finns inga problem.

Nu kommer vi till en debatt som vi har haft tidigare. Den handlar om att de borgerliga partierna med stöd av Sverigedemokraterna återlanserar det gamla kravet på att regeringen ska återuppta en översyn av Arbetsförmedlingen. Vi har debatterat den frågan tidigare i år.

Trots att regeringen redovisar vad jag skulle vilja påstå är ett stort och genomgripande förändringsarbete när det gäller Arbetsförmedlingen nöjer man sig inte med det. Trots att Arbetsförmedlingen själv har beskrivit för utskottet ett förändringsarbete som sträcker sig över lång tid nöjer man sig inte med det heller.

Nu var det ju faktiskt så, fru talman, att det var Moderaterna som hade arbetsmarknadsministerposten under åtta år. Det gick inte så bra. Arbetsförmedlingen blev den mest kritiserade myndigheten, tyvärr, och det av alla intressenter. Det är synd att behöva konstatera det, men den förra regeringen visade alldeles för lite intresse för denna för den svenska arbetsmarknaden så viktiga myndighet.

Det vi säger i vår reservation på den här punkten är att nu är förändringsarbetet påbörjat. Det finns ett målvetet arbete med åtgärder för att Arbetsförmedlingen ska bli det vi alla vill att den ska bli: en bättre fungerande aktör på arbetsmarknaden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Vi har alla diskuterat, läst och sett vid besök att det är mycket som inte fungerar väl på Arbetsförmedlingen. Det måste göras mycket åt det.

Förändringsarbetet har startat, och det måste också starta genast. Då kan man fråga sig varför vi ska tillsätta en utredning. Utifrån de krav de borgerliga och Sverigedemokraterna ställer kommer den att bli väldigt bred och ta väldigt lång tid.

Eftersom arbetet är igång på olika fronter vet vi att även det kommer att ta lång tid. Lägger man en utredning på det, ska vi invänta den då? Eller är det så att vi redan känner till de största problemen inom Arbetsförmedlingen? Jag tror faktiskt att det är så. Jag tror också att våra kamrater på den borgerliga kanten ser problemen som Arbetsförmedlingen har och kan adressera dem.

Arbetsförmedlingen har fått ett nytt regleringsbrev. Man ska styra och utveckla mot en tydligare fokusering på verksamhetens resultat. Då är det många områden man kan titta på, men det handlar främst om långtidsarbetslöshet och förbättrad matchning. Det är oerhört viktigt.

Förra arbetsmarknadsministern, Elisabeth Svantesson, sitter här i kammaren. Hon inledde ju ett arbete med en förenkling och ett förtydligande av det arbetsmarknadspolitiska regelverket som vår regering nu fortsätter. Det har kommit en departementsskrivelse som just nu bereds i Regeringskansliet. Det är också ett viktigt arbete.

Vi socialdemokrater sa ju före valet att vi så småningom måste hamna i den situationen att alla arbetsförmedlare får vara professionella. Finns det lediga jobb och arbetslösa har vi en förmedlare i mitten som ska hjälpa till på vägen till det nya jobbet för en arbetslös. Arbetsförmedlarna ska få bli tydligare i sin profession.

Även Arbetsförmedlingens uppdrag måste ses över, vilket också görs nu. Därför sitter regeringen nu och förbereder och skriver kommittédirektiv som bland annat handlar om myndighetsorganisationen vid mottagandet av nyanlända.

Alla hör ju att det är väldigt mycket på gång, men det räcker inte med det.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tog genast krafttag för att kunna ge sig in i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Hon och regeringen tillsatte en delegation, Delegationen för unga till arbete, som finns till för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslösheten ska få bra genomslag på lokal nivå. Den är också igång.

Man har haft och har kommundialoger. Den senaste siffran jag hörde är några veckor gammal nu, men då var det 100 kommuner som hade skrivit en avsiktsförklaring som handlar om samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och staten. Det här tycker vi är jättebra. Det är ett handfast arbete.

Jag har under mina resor i landet också träffat många arbetsmarknadsenheter, många inom den kommunala organisationen men även inom Arbetsförmedlingen. Jag måste få säga att alla verkligen är nöjda med att man nu äntligen kan inleda ett riktigt samarbete och en samverkan mellan de här myndigheterna. Det är oerhört viktigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Vad det handlar om nu, fru talman, är att man organiserar ihop sig så att Arbetsförmedlingen ställer personer till förfogande som tillsammans med kommunerna kan börja fixa ihop det här för att få de unga i arbete eller studier. Här finns ett brett paket som regeringen har lanserat och som vi återkommer till i vårändringsbudgeten, så att vi kan fatta beslut och dra igång arbetet under hösten. Det är oerhört viktigt att det händer någonting på riktigt, att politiken får genomslag.

Det finns ytterligare en sak, fru talman. Det finns en stark satsning inom Arbetsförmedlingen nu. Man omgrupperar resurser, om jag får uttrycka mig så. Fler eller alla arbetsförmedlare ska få bättre kontakt med arbetsgivarna. Det är det som är så viktigt: arbetskontakten. Det arbetet har kört igång rejält nu. Vid mina besök på arbetsförmedlingarna bekräftar man det. Det är jätteviktigt. För gemene man är det liksom självklart att man som arbetsförmedlare känner till det lokala näringslivet, har bra relationer till företagarna och så vidare. Ute i verkligheten är det inte så självklart. Men även det jobbet har man nu kört igång.

Jag vill inte kritisera någon så här i efterhand, men visst var det väl synd att man inte gav tillräcklig uppmärksamhet till Arbetsförmedlingen under förra mandatperioden? Det kan vi väl konstatera. Det fanns ett styrnings- och ledningsproblem då också.

Det här är inte bra. Det har liksom satt sig i hela organisationen. Organisationen blev mer sluten. Det märkte vi i våra samtal med de olika arbetsförmedlingarna. Kritiken fanns, även från de olika fackliga organisationerna, att det inte fanns någon öppen atmosfär.

Det här håller nu på att förändras. Det går sakta, men det går i rätt riktning. Därför har Statskontoret fått i uppdrag att analysera och lämna förslag på förbättringar. Det gäller den interna ledningen, styrningen och uppföljningen. Det är också en jätteviktig sak. Det kommer att ta tid, men det är nödvändigt att man gör det.

Egentligen är det ju så, och det vet ju vi som sitter här i kammaren, att det här ligger i linje med vad ni på den borgerliga sidan och Sverigedemokraterna begär. Det ligger liksom i det här. Ni säger att ni vill ha en bred översyn. Hur många år kommer den att ta? Ni vill titta på ledningen och styrningen. Precis det uppdraget är givet nu. Hur får man bättre genomslag? Det sa ju Elisabeth Svantesson när hon skrev direktiven till utredningen som den förra regeringen tillsatte. Hur får man bättre genomslag för politiken i verkligheten? Det är precis det Delegationen för unga till arbete jobbar med nu.

Fru talman! Jag vill inte på något vis vara uppnosig eller elak.

(ANNIKA QARLSSON (C): Det är bra!)

Det tycker Annika Qarlsson från Centern är bra. Okej. Det tycker jag också. Men jag måste få säga att jag upplever att det här är någon typ av spel för gallerierna. Man tar upp gamla idéer och försöker lansera dem och få igenom ett tillkännagivande. Jag måste tyvärr säga att jag inte tror att det finns så många sakpolitiska skäl till det här. Men det kanske ingår i det politiska spelet som vi alla här i kammaren egentligen lite till mans avskyr. Vi vill ju ha resultat ute i verkligheten.

Sverigedemokraternas agerande behöver man inte fundera över. De har ju sagt att oavsett regering ska de försöka fälla förslagen i riksdagen och ställa till lite. Jag tror inte att det finns någon genomtänkt tanke hos Sverigedemokraterna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Eftersom det här förmodligen är mitt sista anförande här i kammaren före midsommar, fru talman, vill jag passa på att önska fru talmannen, alla som sitter här och alla mina kamrater i utskottet en trevlig midsommar och en skön semester. Jag hoppas att Annika och vi övriga får vila upp oss ordentligt och komma tillbaka till hösten för att ha riktigt roligt tillsammans.


Anf. 172 Marco Venegas (MP)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1.

En central del av jobbpolitiken bör vara en effektiv förmedling av arbeten och insatser som möjliggör att människor kommer närmare arbetsmarknaden och slutligen blir en del av den.

I dag har de grupper som redan är inne på arbetsmarknaden och som omfattas av kollektivavtalens omställningsprogram genom trygghetsråd och trygghetsstiftelser en effektiv privat arbetsförmedling, medan de personer som står utanför eller har en svag förankring på arbetsmarknaden hänvisas till en ineffektiv offentlig arbetsförmedling. Detta drabbar i första hand utlandsfödda, nyanlända, unga och personer med funktionsnedsättning.

Miljöpartiet anser att det är oacceptabelt att de som mest behöver en bra arbetsförmedling inte erbjuds bästa hjälpen av samhället.

Fru talman! Nya branscher och yrken skapas hela tiden samtidigt som gamla yrkesroller och företag försvinner. Det medför allt snabbare omställningar på arbetsmarknaden. I takt med snabbare omställningar i arbetslivet dyker det ständigt upp nya utmaningar. Men förändringarna ställer också krav på vår förmåga att ställa om. Därför kommer allt fler människor att både frivilligt och ofrivilligt behöva söka nya jobb i framtiden.

Vissa personer har lätt att hitta och behålla jobb och klarar oftast själva att ta till sig de kunskaper och färdigheter som behövs. Den stora utmaningen är att försöka nå och hjälpa dem som har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det kan bero på många olika faktorer - bristande arbetslivserfarenhet, att man är född i ett annat land, funktionsnedsättning, begränsad utbildning eller något helt annat.

Den omfattande långtidsarbetslösheten är ett av de allvarligaste problemen på arbetsmarknaden i dag. För att stärka de långtidsarbetslösas möjligheter att få jobb kommer det att krävas många olika åtgärder, bland annat att införa så kallade extratjänster i välfärden.

Fru talman! För att klara de utmaningar som Arbetsförmedlingen står inför i dag behövs en grundlig analys av Arbetsförmedlingens arbete. Jag tycker att det är mycket positivt att Arbetsförmedlingen har påbörjat ett internt förbättringsarbete och att de även har vidtagit åtgärder för att förbättra sitt arbete vid varsel.

Miljöpartiet menar att det behövs förändringar som garanterar alla människor i vårt samhälle trygghet - ett system som gör att människor vågar satsa, starta företag och byta jobb, ett system som gör att människor som drabbats av sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet kan leva ett värdigt liv. Miljöpartiet vill på sikt införa ett och samma trygghetssystem, arbetslivstrygghet, för den som är sjuk eller arbetslös eller är i behov av försörjningsstöd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Miljöpartiet vill att människor ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och handläggare. Personer ska kunna veta vart de ska vända sig och vilken ersättning som är att vänta. Dessutom bör de personer som kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen bemötas med stor respekt och värdighet.

Fru talman! Sedan några år tillbaka har Arbetsförmedlingen upphandlat etableringslotsar som stöd för de nyanlända att komma snabbare in i samhället. Resultatet blev varken effektivt eller ändamålsenligt i jämförelse med avsikten med insatsen. Dessutom förekom en hel del fusk i systemet.

Centerpartiet har lämnat in en motion om jobbfixarpeng, som för mig låter väldigt likt systemet med etableringslotsarna med en aning annorlunda innehåll gällande ersättningar. Jag har letat men inte lyckats hitta mer detaljer om förslaget. Jag undrar hur det blir med kvalitetssäkring, kontrollfunktioner, uppföljning och resultat.

Fru talman! Konkurrensen deformeras när seriösa företag tvingas tävla med oseriösa aktörer. Arbetsförmedlingen ska fortsätta upphandla kompletterande aktörer, och de företag som är duktiga på att leverera bra resultat kommer i fortsättningen att göra det inom ramen för upphandlingar som görs av myndigheten, även om det kommer att behövas mer kontrollmekanismer och uppföljningar med leverantörer. Det handlar ju om våra gemensamma skattemedel.


Anf. 173 Annika Qarlsson (C)

Fru talman! Vad säger vi i dagens betänkande? Jo, vi säger att utskottet föreslår ett tillkännagivande om att regeringen snarast bör återuppta arbetet med att genomföra en bred översyn av Arbetsförmedlingen, igen.

Att Arbetsförmedlingen inte fungerar är ingen nyhet. Sitt namn till trots klarar myndigheten inte uppgiften att förmedla arbete. I Förtroendebarometern för 2015 säger 11 procent av de tillfrågade att de har ganska eller mycket stort förtroende för Arbetsförmedlingen. Det är lägre än alla andra myndigheter, företag, organisationer eller massmedier i mätningen. Det låga förtroendet kommer inte av ett halvår med ny regering. Det kommer inte ens av åtta år med alliansregering. Jag vill påminna Raimo Pärssinen om att inte alla älskade Arbetsförmedlingen 2006 heller. Det kommer av att man under decennier har haft ett omöjligt uppdrag: att sitta på alla stolar som går att sitta på, samtidigt.

Arbetsförmedlingen ska sköta arbetsmarknadens funktionssätt med matchning och vissa utbildningsinsatser. Man ska bygga förtroende med de arbetssökande och samtidigt vara den myndighet som inte ger rätt till a-kassa. Man ska vara utförare av tjänster och samtidigt upphandla konkurrenterna och dessutom bedöma sina konkurrenter. Man ska söka upp företagen och sälja in tjänster som i dagsläget ytterst få är nöjda med.

Det är dags att dela upp ansvaret och renodla uppdraget för att Arbetsförmedlingen bättre ska kunna göra det som förväntas och det som svensk arbetsmarknad behöver.

Alliansen förstod vidden av problemet och tillsatte en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Man skulle titta på myndighetens organisation och vid behov föreslå förändringar för att verksamheten ska bedrivas mer effektivt. Det var ett stort och öppet uppdrag som skulle utföras av extern granskare. Det är något som vi i Centerpartiet i många år har drivit på för. Nu konstaterar till och med OECD att det finns flera systemfel på svensk arbetsmarknad. Röd flagg till Arbetsförmedlingen!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Men när den rödgröna regeringen tog över stoppades den pågående utredningen och slängdes i papperskorgen. Att ändra direktiv och byta utredare hade inte varit konstigt, men det var mycket olyckligt att den inte fick fortsätta. Det resulterade också i att riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen i februari om att översynen av Arbetsförmedlingen skulle återupptas senast den 15 april.

Arbetsmarknadsministern ignorerade riksdagens beslut med hänvisning till ett internt utvecklingsarbete. Det interna utvecklingsarbetet var det uppdrag som alliansregeringen gav Arbetsförmedlingens nya generaldirektör när han tillträdde. Det är ett utvecklingsarbete som ingen är emot. Det är bra, och det behövs. Och dessutom ett litet, smalt uppdrag till Statskontoret. Men eftersom regeringen så tydligt struntade i tillkännagivandet lämnade både Centerpartiet och Folkpartiet in en KU-anmälan mot ministern.

För att ytterligare sätta press på regeringen kommer riksdagen nu för andra gången att fatta ett beslut om att regeringen ska återuppta översynen av Arbetsförmedlingen. Det är mycket anmärkningsvärt att det ska behövas. Men nu får regeringen alltså en andra chans att respektera riksdagens beslut.

Det är lite intressant att fundera på regeringspartiernas ingång när det gäller Arbetsförmedlingen. Miljöpartiet var under förra mandatperioden en partner till Centerpartiet. Vi arrangerade gemensamma seminarier där vi tittade just på möjligheten att reformera Arbetsförmedlingen. Vart har ni tagit vägen i den frågan? Varför låter ni arbetsmarknadsministern köra över er och lägga ned utredningen?

Jag tror att det är dags att även regeringen inser att det behövs en bred översyn av hela verksamheten, även om det måste svida att vara sist på bollen.

Fru talman! Vilken riktning Centerpartiet vill gå i är ingen hemlighet, inte heller att vi har drivit på för att få till stånd utredningen om en bred översyn av Arbetsförmedlingen. Många länder har haft liknande strukturer som Sverige fortfarande har, men de har valt att reformera - i olika omfattning och på olika sätt.

Vi föreslår att en jobbfixarpeng införs i stället för att man ska gå till Arbetsförmedlingen. Jobbfixarpengen ska följa den arbetssökande till den förmedling som sökanden och Arbetsförmedlingen finner bäst lämpad att hjälpa sökanden att komma i varaktigt jobb. Den ska fungera ungefär som skolpengen.

Pengen ska dock, till skillnad från skolpengen, vara i huvudsak prestationsbaserad. Genom en jobbfixarpeng får arbetssökande möjlighet att välja arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen ansvarar för att certifiera de fristående arbetsförmedlarna. Modellen med jobbfixarpeng har prövats med stor framgång i Australien.

Arbetsförmedlingens roll blir på sikt att helt sluta med förmedling och i stället jobba med certifiering, kontroll och resultatinriktad styrning av fristående arbetsförmedlare. Den blir en av de två stolarna i stället för båda. Tanken är att de fristående arbetsförmedlarna ska utvärderas kontinuerligt och redovisas i en offentlig rating, så att arbetssökande och arbetsgivare kan välja och, än viktigare, också välja bort. De bästa blir kvar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Centerpartiet vill förbereda denna reform genom att inrätta ett regionalt pilotprojekt med jobbfixarpeng i Malmö. Det är en region där Arbetsförmedlingen har svårt att klara sitt uppdrag i dag. På sikt bör jobbfixarpengen helt ersätta Arbetsförmedlingens egna förmedlingsinsatser.

Fru talman! Äntligen! Så uttryckte jag det, och många med mig, för snart ett och ett halvt år sedan när utredningen som skulle se över AF:s uppdrag och verksamhet tillsattes. Det var ett initiativ som då hyllades av alla. Centerpartiet och Kristdemokraterna hade länge försökt få utredningen på plats, och slutligen hade våra argument landat även hos våra allianskollegor.

Att allt inte skulle få fortsätta orört efter regeringsskiftet i höstas förvånade ingen. Men att översynen - som när den tillsattes hyllades av både Socialdemokraterna och Miljöpartiet - lades ned är upprörande.

Uppdraget som Arbetsförmedlingen har är komplext. Arbetsmarknaden förändras allt snabbare, och det skiljer mellan regioner och mellan branscher. De som behöver Arbetsförmedlingens tjänster - arbetsplatser och arbetssökande - lever i den verkligheten och behöver ett snabbfotat, flexibelt och professionellt stöd, vilket AF inte motsvarar i dag.

Utredningens uppdrag var att lyfta på alla stenar, organisation och styrning men också de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Utredningen skulle också se över hur andra aktörer kan bidra.

I februari i år sa jag här i kammaren: "Därför är det med glädje som utskottet och riksdagen i eftermiddag kan ge regeringen en bakläxa: att återuppta utredningen senast den 15 april. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkande AU6."

Jag kan uppdatera det lite och konstatera att vi nu ger regeringen bakläxa, igen. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkande AU11 och till vårt tillkännagivande. Jag står självklart bakom Centerpartiets reservation 2 men yrkar för tids vinnande inte bifall till den.

Fru talman! Sedan 90-talet har Arbetsförmedlingen inte granskats på det sätt som vi här föreslår. Det är på tiden.


Anf. 174 Ali Esbati (V)

Fru talman! Och alla som sitter klistrade framför datorskärmarna för att följa debatten denna härliga sommarkväll! Vi debatterar alltså betänkande AU11 om Arbetsförmedlingen.

Det finns mycket att säga om Arbetsförmedlingen och om arbetsmarknadspolitiken som Arbetsförmedlingen har en central roll i. Tyvärr har de tidigare regeringspartierna i flera omgångar försökt blanda bort korten i den viktiga diskussionen, genom en ganska märklig process om en utredning som de tillsatte före valet. De kunde då inte presentera några initiativ för att möta de stora och växande problemen inom arbetsmarknadspolitiken i allmänhet och myndigheten Arbetsförmedlingen i synnerhet.

Jag ska återkomma kort till den processen. Men det är ändå glädjande att det dyker upp sådana här tillfällen i kammaren att diskutera kontrasterna mellan den förra regeringens misslyckanden i jobbpolitiken och det förändringsarbete som nu - dessvärre starkt försenat på grund av budgetstrulet - genomförs och måste fortsätta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Fru talman! I den här riksdagen finns det alltså stora skillnader i synen på arbetsmarknadspolitiken. Det är viktigt att påminna om det. Högerpartierna vill oftast inte vara så öppna med det. Det är skillnader som grundar sig i synen på orsakerna till arbetslösheten och på samhällsekonomin.

Alliansregeringens politik byggde på att behandla arbetslösheten som i huvudsak ett individuellt misslyckande hos den arbetslöse. Den ekonomiska politiken var enkelspårigt inriktad på att skapa större inkomstskillnader särskilt genom att, ekonomiskt och i hög grad socialt, pressa och bestraffa den som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden. De förändringar i arbetsmarknadspolitiken som drevs igenom låg helt i linje med den synen. I stället för att satsa på att se de arbetslösas behov och försöka lyfta dem har idén snarare varit att stegvis trycka ned de arbetslösas anspråk och förväntningar. I praktiken blir det ett sätt att trycka ned självkänsla och framtidstro.

Det här är principiella skillnader som har utspelat sig i väldigt konkreta termer. Vid sidan av dramatiskt växande inkomstklyftor - så stora att OECD lyfter fram Sverige som anmärkningsvärt i sammanhanget och då inte på ett bra sätt - vid sidan av kraftigt sjunkande täckningsgrad för breda samhälleliga försäkringar och i det spåret sjunkande förtroende för de här systemen, vid sidan av åratal av oansvarig underinvestering i Sveriges framtid, i välfärden, infrastrukturen och likvärdig skola, vid sidan av allt detta har vi det flagranta misslyckandet i jobbpolitiken. Det är ett misslyckande om målet har varit att minska arbetslösheten och göra den svenska arbetsmarknaden mer rörlig, mer kvalificerad och bättre fungerande.

Vi vet resultatet. Arbetslösheten blev högre. Arbetslöshetstiderna blev längre. Matchningen blev sämre. Kvaliteten i flera av de arbetsmarknadspolitiska programmen blev lägre.

Och mitt i detta har Arbetsförmedlingen stått. Det är en myndighet som styrdes hårdhänt men ryckigt, som tvingades till märkliga och dyra upphandlingar, som ständigt har fått nya byråkratiska pålagor så att handläggarna steg för steg har förlorat möjligheten att göra det som borde vara deras jobb - att möta de arbetslösa och potentiella arbetsgivare där de finns. Det är inte svårt att förstå varför Arbetsförmedlingen är en så impopulär myndighet i dag. Det hade för övrigt även Annika Qarlsson från Centern fått med sig. Det var en av få saker i hennes anförande som jag kan säga stämde.

Att återupprätta jobbpolitiken och förbättra Arbetsförmedlingens verktygslåda är en stor och svår uppgift. Men det är glädjande att ett sådant arbete redan är igång och att det kommer mer i samband med vårändringsbudgeten som ska klubbas i riksdagen nästa vecka. Det finns en betydligt bättre fungerande idé om vad Arbetsförmedlingen ska syssla med, alltså att rusta de arbetslösa bättre på en föränderlig arbetsmarknad och att matcha jobb och arbetslösa genom att ta mer tid för den faktiska arbetsmarknaden.

I direktiven till den utredning som alliansregeringen tillsatte, några månader före valet efter drygt sju år av hårdhänt knådande av myndigheten, kan man inte se någon insikt om de grundläggande problemen. Där är fokus på sådant som incitament för andra aktörer och ytterligare möjligheter till konkurrensutsättning. Det är som om man ingenting lärt av fiaskot med jobbcoacher eller av den katastrof som många hade pekat på redan då men som senare skulle bli mer känd via medierna, nämligen etableringslotsarna. Det är som om man inte alls lyssnat på personalen på Arbetsförmedlingen, som genom åren på olika sätt signalerat sin frustration över att inte få möjlighet att göra sitt jobb utan i stället alltmer få rollen att vara statens kontrollant och bestraffare.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

I direktiven möts i stället Centerpartiets nyliberalism och Moderaternas uttröttade väntan på att Anders Borgs reformer skulle börja verka på något sätt - bara snart, snart och om ytterligare några månader.

Låt mig förresten göra en avstickare här och uppmärksamma att det i betänkandet finns ett glatt yrkande från Centerpartiet om en jobbfixarpeng. Vad betyder det? Jo, Centerpartiet vill alltså utvidga de väldokumenterade och djupgående problem som finns med check- och pengsystem inom andra pseudomarknader, till Arbetsförmedlingens område. Det skulle i princip garantera en sämre samhällelig resursanvändning på det området.

Ett sådant system vore ju helt upplagt för att privata aktörer ska plocka ut pengar genom att hitta personer som ändå får jobb, och därmed försvårar man ytterligare för en klok användning av befintliga resurser på bästa, mest individanpassade sätt.

Upphandling av tjänster har ju alltid skett hos Arbetsförmedlingen, med varierande resultat, ska tilläggas. Men att avveckla själva tjänsten arbetsförmedling och hoppas att det blir bra genom något slags magiska marknadsmekanismer, det handlar mer om en rundvandring i den nyliberala fantasivärlden än omtanke för de arbetslösa och för arbetsmarknadspolitikens effektivitet.

I dag är Centerpartiet ensamt om att föreslå detta. Men det säger ändå något om vilka idéer som låg bakom den utredning som de borgerliga tillsatte - i den mån som man kunde hitta några idéer alls.

Nåväl, man kunde ju tro att allianspartierna, åtminstone de som inte är Centerpartiet, hade dragit en lättnadens suck när utredningen lades i malpåse. Då kunde man kanske lättare dra ett streck över sina tidigare misslyckanden och i stället försöka tänka och agera lite framåtsyftande och politiskt. Men nej, här ska det i stället spelas ett parlamentariskt spel. Det är viktigare att vinna en votering än att säga eller göra något meningsfullt när det gäller Arbetsförmedlingens stora och viktiga utmaningar.

Förut krävde man att det skulle vara precis samma direktiv, trots att man vet att utformningen av utredningsdirektiv är regeringens prerogativ. Nu handlar det såvitt jag kan förstå mer allmänt om en "bred översyn", trots att man vet att sådana översyner pågår.

Dessutom och därigenom bidrar man också till att hand i hand med Sverigedemokraterna underminera tillkännagivandeinstrumentet. För oss som tycker att riksdagens roll ska vara stark - gärna ännu starkare än i dag - är detta ytterligare ett olyckligt moment.

Herr talman! Det finns verkligen gott om saker att ta tag i när det gäller arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen. Det handlar om utmaningar som har funnits länge och också om sådant som har förvärrats eller skapats under de borgerliga regeringsåren, inte bara dock. Det finns massor av utmaningar som har funnits länge. Det gäller attityder gentemot de arbetssökande, styrningen såväl funktionellt som geografiskt, uppföljning av missbruket av subventionerade anställningar. Det har funnits omfattande problem som den så kallade etableringsreformen skapar i Arbetsförmedlingens arbete. En annan utmaning är hur man organiserar specialkompetens, som till exempel kunskaper om de särskilda stöd som finns för personer med funktionsnedsättningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Det här är problem och utmaningar som delvis redan är under luppen och som delvis måste finna sin lösning genom att Arbetsförmedlingen får ett rimligt andrum och bättre direktiv om prioriteringar.

Det är förresten intressant att Annika Qarlsson nämnde OECD. Häromdagen kom OECD med en analys av Arbetsförmedlingen i Sverige. Deras breda översyn pekar i huvudsak på det som vi redan har vetat. Det har varit för mycket detaljstyrning och för mycket fokus på de egna

rapporteringssystemen. Och de rekommendationer som kommer fram därifrån är påfallande lika just de ändringar som den nuvarande regeringen redan har genomfört eller har aviserat, inte minst när det gäller arbetet med ungdomar, där det behövs en större flexibilitet i samarbetet mellan stat och kommuner. Det är ju det som arbetsmarknadsministern har ägnat sig åt en tid. Det handlar också om balansen och utbildning inom dessa åtgärder.

Men de fem högerpartierna visar ju inget intresse för sakfrågan eller för att vara självkritiska och konstruktiva när det gäller det pågående arbetet. Det är beklagligt. I ett längre historiskt perspektiv är jag övertygad om att förstörelsen - så illa är det - av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken kommer att höra till de mest synliga fläckarna på alliansregeringens redan solkiga betygsdokument.

Men det viktiga nu, tycker jag, är att gå vidare. Det gör regeringen och det gör Arbetsförmedlingen. Det skulle nog också högerpartierna göra, om de månade mer om de arbetslösa och om Arbetsförmedlingens verksamhet.

Jag yrkar alltså bifall till reservation 1.


Anf. 175 Annika Qarlsson (C)

Herr talman! Det är spännande att lyssna på Ali Esbati. Jag kan lugnt konstatera - och där tror jag att han håller med mig - att vi inte heller på detta område delar uppfattning.

Det finns en tro på och bild av att innan alliansregeringen kom till makten 2006 var allt ändå bra. Det var rätt fint, och alla var nöjda med Arbetsförmedlingen. Alla fick jobb, och man tyckte att den var så effektiv och fungerande så bra. Jag vet inte riktigt vilken värld som du har hämtat den bilden från, för det är inte den bild som jag och många med mig har.

Vi kan konstatera att man så här långt inte kan skylla på regeringen under dess halvår vid makten. Vi kan inte heller skylla allt på alliansregeringens åtta år. Vi behöver se tillbaka på de senaste 20 åren. Uppdraget till Arbetsförmedlingen i en föränderlig värld har inte har följt med utvecklingen. Det är grunden för den kritik som jag framförde. Det handlar inte om enskilda personer eller enskilda kontor, utan jag kritiserar systemet som sådant och strukturen som sådan.

Vi har sett oss runt omkring i världen. Det är ju inte bara Sverige som har bekymmer på det här området, utan det är rätt många länder som har konstaterat att systemet med arbetsförmedling, som det har sett ut sedan 40- och 50-talet, behöver reformeras och förändras.

Många andra länder har prövat andra modeller. Det som vi har sett har fungerat väl och som har reformerats under resans gång är arbetsförmedlingen i Australien. Där har man varit duktig på att se till att de som står långt från arbetsmarknaden har kommit in på den.


Anf. 176 Ali Esbati (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Herr talman! Det är spännande att debattera med Annika Qarlsson. Men jag tror att det är mest spännande för Annika Qarlsson. Hon polemiserar ju mot sin egen föreställning om vad jag sa. Alldeles nyss sa jag någonting helt annat än vad Annika Qarlsson hävdade att jag sa.

Jag var väldigt tydlig med att det här inte är ett problem som enbart alliansregeringen har skapat. Det fanns problem innan, och det finns djupgående problem som behöver hanteras. Det var så jag sa alldeles nyss. Så det blir svårt att debattera mot just den delen av det som Annika Qarlsson hävdade att jag sa, fast jag inte sa det.

Detta med Australien är intressant. Jag har ju också tittat på en del utvärderingar av det som skedde i Australien. Det gäller ju inte bara Australien, utan även bland annat Danmark och Holland som också har genomfört förändringar utifrån samma typ av resonemang. Resultaten är inte alls entydiga, som Annika Qarlsson hävdade. Tvärtom finns det studier som tydligt visar att en del besparingar gjordes på de enskilda företagen. I stället fick samhället stora kostnader genom att man måste ha större kontrollapparater. Slutsatserna innebar inte alls att det hade skett någon bättre resursallokering utan möjligen sämre.

Byråkratin är det som har vuxit, och det har också gjort att man bland annat i Danmark fick göra en ytterligare översyn och rulla tillbaka en hel del. Det som sker i flera av dessa fall är ju precis det som jag sa i mitt anförande, nämligen att de vinstdrivande aktörerna försöker tjäna pengar genom att hitta de personer som ändå kan få jobb och på så sätt kan de casha ut pengen.

Det betyder att det blir sämre resursanvändning. Målet på samhällelig nivå är att använda pengar och resurser på ett så riktigt sätt som möjligt. Så det är inte en särskilt bra lösning.


Anf. 177 Annika Qarlsson (C)

Herr talman! Det som är intressant med Australien är ju att det systemet har tillämpats i drygt 20 år. Man har reformerat det under resans gång. De saker som man inte har önskat har man kunnat justera inom systemet.

I början hade man till exempel problem med att marknaden skummades, precis som Ali Esbati beskriver. Man tar sig an dem som har det lättast att få jobb. Det fanns också en annan problematik med att man parkerade, det vill säga att de som var "besvärliga" fick vänta innan de kunde komma ut på arbetsmarknaden. Men man har ändå kommit åt det problemet. De som har haft svårast att ta sig in på arbetsmarknaden har fått de mesta och bästa insatserna. Man har utvecklat arbetssätten och metoderna, och det har gjort att man har fått systemet att fungera på ett betydligt bättre sätt.

Det är klart att det kommer att behövas en helt annan kontrollfunktion. Det som vi ser i dagens system och som är det som jag kritiserar är att det samtidigt finns ett utföraruppdrag, ett upphandlingsuppdrag och ett kontrolluppdrag, och det leder till att man sitter på dubbla stolar.

Mycket av problemet kring trovärdighet, det vill säga att människor inte riktigt vågar lita på eller inte riktigt vet var de har Arbetsförmedlingen, beror på dess många olika uppdrag som på många sätt kolliderar och inte är helt kompatibla utan skulle må bättre av att delas upp.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Etableringslotsarna har varit favoritskällsobjektet, kan man konstatera, både i gårdagens partiledardebatt och i dagens debatt. Ja, delar i detta blev inte alls bra. Men det finns också delar som utvecklats på ett väldigt bra sätt.


Anf. 178 Ali Esbati (V)

Herr talman! Det finns en del kritik som ibland riktas mot den ortodoxa nationalekonomin. En liknelse som jag har använt många gånger själv är att någon säger att man kan använda en dammpiska för att göra rent ett fönster. Så prövar man det, och det misslyckas. Den slutsats man drar av det är att man måste slå lite hårdare.

Det är lite av problemet med Annika Qarlssons resonemang här. De problem som Annika Qarlsson pratar om, med dubbla stolar och upphandling, har till stor del skapats för att alliansregeringen tvångsmässigt krävde av Arbetsförmedlingen att man skulle upphandla mer. Det var precis det vi kritiserade. Man har skapat de problem som vi varnade för. Nu tycker Annika Qarlsson: Titta, det blev problem - då måste vi göra mer av det här! Det är precis det resonemang som förs.

I Australien har man en annan typ av arbetsmarknad. Man har till exempel en helt annan typ av invandring än vad Sverige har. Det saknas också andra komponenter som vi har på den svenska arbetsmarknaden, där Arbetsförmedlingen ska passa in. Ändå har man prövat de här sakerna och fått fler av de problem som jag pekade på. I andra länder där man prövat detta har också de problem som jag pekade på dykt upp. Man skummar marknaden och behöver bygga upp ännu större byråkratier för att kontrollera att de fel som man kan räkna ut i förväg inte uppstår. Det är det recept som Centerpartiet har, i stället för att utvärdera det som skett och rätta till det som varit fel. Det arbetet pågår nu. Regeringen har tillsatt det. Arbetsförmedlingen gör ett internt arbete. Det finns en massa fler saker som vi behöver göra. Men det som Centerpartiet föreslår är det sista vi skulle behöva.


Anf. 179 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Det är anmärkningsvärt att det tar elva minuter och 20 sekunder för arbetsmarknadsutskottets ordförande Raimo Pärssinen att förklara varför regeringen inte tänker bry sig om riksdagens tillkännagivanden, som vi fattade beslut om här i kammaren för fyra månader sedan. Det är också anmärkningsvärt att ordföranden påstår att det här skulle vara ett spel, att vi står här en varm junikväll för att vi ser tillkännagivanden som ett spel. Ännu mer anmärkningsvärt är såklart att regeringen och regeringspartierna här i riksdagen inte ser behovet av en bred översyn av Arbetsförmedlingen.

Jag menar att den här debatten inte skulle behövas, herr talman. Vi har en arbetsförmedling med någonstans mellan 12 000 och 13 000 anställda, beroende på hur man ser det. Den har en otroligt central och viktig roll på svensk arbetsmarknad. Även om det vore så att den här förmedlingen funkade hyfsat bra tycker jag att det skulle vara ganska självklart att för första gången på 20 år låta externa utredare titta in i den. Det handlar om att titta på Arbetsförmedlingens roll på arbetsmarknaden, titta på hur man ska jobba med olika aktörer och titta på vad som fungerar och inte fungerar. Det är för mig ganska självklart, och det blir ännu mer självklart när vi ser att det är en myndighet i kris. Det var därför den här översynen en gång tillsattes, det är därför den behöver fortsätta och det är därför regeringen nu behöver tillsätta en ny översyn av Arbetsförmedlingen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Detta känns extra anmärkningsvärt eftersom nuvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson före valet höll presskonferens efter presskonferens och berättade om de förslag som hon ville genomföra om Socialdemokraterna skulle vinna valet. En av de frågorna handlade just om reformering av Arbetsförmedlingen. Men detta, herr talman, är ingenting som ett eller två partier klarar av alldeles på egen hand.

Vi moderater är helt övertygade om att det behövs en översyn av Arbetsförmedlingen. Det hänvisas nu ofta till att man har påbörjat ett internt arbete. Ja, tacka för det! Hela poängen med att anställa en ny generaldirektör var att få igång det interna förnyelsearbetet. Men det står inte i motsatsförhållande till en bred översyn av denna viktiga myndighet, av dess roll och hur man ska arbeta tillsammans med andra aktörer.

Varför gör vi då detta? Varför tycker Moderaterna att det fortsatt är viktigt med en översyn? Jo, för att matchningen ska fungera bättre och för att de som behöver stöd och hjälp ska få det. Eftersom arbetsmarknaden har förändrats så drastiskt under de senaste decennierna behöver vi också se över Arbetsförmedlingens roll.

Det är en självklarhet för oss, herr talman, att det behövs en översyn av Arbetsförmedlingen. Det är inget spel. Det handlar om att den som är arbetssökande ska få den hjälp den behöver och att den arbetsgivare som behöver arbetskraft ska finna den. Därför yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet. Jag behöver nog inte mer än tre minuter och 35 sekunder för att förklara hur viktig den här översynen är.

(Applåder)


Anf. 180 Sven-Olof Sällström (SD)

Herr talman! Dagens debatt handlar i huvudsak om regeringens skrivelse avseende Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel. Men den berör också riksdagens tillkännagivanden, som har lyckats bli huvudämne i debatten.

Vi kan konstatera att regeringen står bakom Riksrevisionens rekommendationer till Arbetsförmedlingen och att Arbetsförmedlingen redan har påbörjat ett utvecklingsarbete i linje med Riksrevisionens granskning. Det är bra. Detta har vi ingenting att erinra om. Där är vi i utskottet eniga.

Jag kan hålla med Raimo Pärssinen om att Arbetsförmedlingen tidigare hade allvarliga ledningsbrister och brister i styrningsförmågan. Jag kan också säga att jag har större förtroende för Arbetsförmedlingens nuvarande ledning.

Herr talman! När det gäller riksdagens tillkännagivande om att regeringen snarast bör återuppta en bred översyn av Arbetsförmedlingen kan jag däremot konstatera att regeringen återigen väljer att strunta i riksdagsmajoriteten. I skrivelsen skriver regeringen bland annat: "Regeringen anser därför inte att det finns skäl att återuppta en utredning utifrån tidigare beslutade direktiv. Detta skulle snarare riskera att försena det angelägna reformarbete som regeringen och Arbetsförmedlingen redan har inlett." Till detta har jag naturligtvis en kommentar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Att en myndighet som Arbetsförmedlingen alltid, vid alla givna tillfällen, har en pågående inre utvärdering, planering och utveckling av myndighetens arbete är för mig en självklarhet. En sådan utvärdering och utveckling är alltid pågående. Det förhindrar naturligtvis inte att en extern utredare kan bidra med ytterligare kunskaper och insikter, både till myndigheten Arbetsförmedlingen och kanske också till regeringen, även om man nu inte verkar tro det.

Jag vill också erinra om att jag ställde en direkt fråga i AU till den nye generaldirektören om huruvida det skulle finnas några motsättningar mellan det inre arbete som man redan påbörjat och en extern utredning och huruvida en sådan på något vis skulle påverka det pågående förändringsarbetet. Nej, det var inte så, Raimo Pärssinen. Svaret från generaldirektören var att det inte skulle påverka.

Regeringen avslutar sin skrivelse med: "Med de åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas anser regeringen att riksdagens tillkännagivande är slutbehandlat."

Herr talman! Uppenbarligen har vi nu en riksdagsmajoritet som inte anser att tillkännagivandet är slutbehandlat, eftersom regeringen nu får detta tillbaka på sitt bord. Det kan naturligtvis regeringen välja att strunta i för andra gången. Regeringen kan välja att strunta i riksdagsmajoriteten gång på gång. Så länge hela regeringsunderlaget, bland annat samarbetspartierna i Decemberöverenskommelsen, tillåter detta kommer den undan med det.

Risken är trots allt begränsad att Alliansen i närtid tar till misstroendevapnet. Det känner regeringen till. Med flera partiledare på nya poster, med partiledare på föräldraledighet och partiledare på kommande föräldraledighet är chansen att man utnyttjar misstroendevapnet starkt begränsad. Det är naturligtvis något som regeringen uppfattat. Den har fått carte blanche, som vi talade om tidigare.

För egen del har jag för länge sedan tröttnat på en av Sveriges svagaste regeringar genom tidigare inte bara parlamentariskt utan också politiskt. Det återstår fortfarande att se hur långt Alliansens tolerans sträcker sig. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna.


Anf. 181 Fredrik Malm (FP)

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. Utskottet behandlar regeringens skrivelse nr 42 för detta riksmöte, titulerad Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. I skrivelsen behandlar regeringen Riksrevisionens rapport och även det tillkännagivande som kom från riksdagen.

Slutsatsen är att Ylva Johansson sedan valet har fått två tillkännagivanden enbart vad gäller Arbetsförmedlingen. Det är dubbelt så många tillkännagivanden om Arbetsförmedlingen som propositioner på det här området som regeringen har klarat av att lägga fram.

Regeringen har sedan valet mäktat med att lägga fram en enda proposition på arbetsmarknadsområdet. Den är elva sidor lång, och fyra och en halv av dessa elva sidor är brödtext. Den heter Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Det är den enda propositionen Ylva Johansson har lyckats lägga fram sedan valet på detta område. Det är ett utgiftsområde i statsbudgeten på 70 miljarder kronor. Det handlar om jobben i Sverige, och detta är den enda regeringen har mäktat med. Det är förstås ett stort underbetyg.

Herr talman! När det gäller den översyn av Arbetsförmedlingen som vi i Alliansen vill se finns all anledning att vara bekymrad. Det är inte bara det att det finns två tillkännagivanden från utskottsmajoriteten som riktas mot regeringen i och med betänkandet. Det är förstås nonchalansen. Det är inte bara nonchalansen mot majoriteten i riksdagen. Det är nonchalansen mot alla de människor som är arbetslösa. De förtjänar en bättre omställning och en bättre fungerande myndighet.

Med handen på hjärtat är det givetvis så att allting inte var frid och fröjd när vi i Alliansen styrde Sverige, och allting var inte heller frid och fröjd innan vi styrde Sverige. Vi valde att lägga på Arbetsförmedlingen ytterligare en del ansvarsuppgifter inte minst vad gäller etableringsreformen. Vi menar att Arbetsförmedlingen är en viktig myndighet.

Vi anser inte att man ska genomföra en bred översyn av Arbetsförmedlingen för att vi på något sätt tycker illa om myndigheten. Vi anser att detta är viktigt för att myndigheten ska fungera bättre och vara en ännu starkare aktör för omställning och för att kunna hjälpa arbetslösa att få jobb. Det är därför beklämmande med den nonchalans regeringen visar. Det är förvånande att den är så ovillig att genomföra en bred översyn av myndigheten som ändå är så pass viktig.

Den är så ovillig att genomföra den breda översynen att den är beredd att inte acceptera inte bara ett tillkännagivande utan nu även två tillkännagivanden. Kanske blir det ytterligare ett tillkännagivande framöver, eller ytterligare ett till. Den frågan ligger snart inte längre på riksdagens bord utan regeringens bord. Det handlar om att vidta åtgärder och förhålla sig till de majoritetsförhållanden som finns i riksdagen.

Det är viktigt att betona att en ny regering mycket väl kan ändra i direktiv för utredningar och även stoppa utredningar som en tidigare regering har satt igång. Det är helt i sin ordning. Får vi en ny regering i Sverige kommer den regeringen också att kunna vidta åtgärder.

Ministern Ylva Johansson har också aviserat att hon vill sätta igång åtgärder direkt och att hon inte vill invänta långa utredningar. Jag respekterar det. Det är förstås bra att regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att redovisa bland annat arbete för bättre matchning. Men det står inte i motsats till att också göra en bredare översyn av hur myndigheten fungerar.

Det handlar om det motsatsförhållandet. Man säger: Nu ska vi sätta igång åtgärder direkt. Det är åtgärder som man kanske sällan har majoritet för i riksdagen. Sedan stoppar man den breda översynen. Det är klart att man kan hålla två bollar i luften samtidigt.

Herr talman! I övrigt behandlar betänkandet det som i skrivelsen rör Arbetsförmedlingen arbete i samband med varsel. Utskottet delar Riksrevisionens och regeringens bedömning att Arbetsförmedlingen tillsammans med bland annat arbetsgivare och trygghetsorganisationerna har en viktig roll i omställningsprocessen för de människor som varslas om uppsägning.

Arbetsförmedlingens arbete vid varsel behöver förbättras i vissa avseenden i syfte att ge personer som varslas effektiva omställningsinsatser. Det kan handla om hur man exempelvis använder handläggarstöd och kunskap till människor som varslas och om möjligheten att skriva in sig på Arbetsförmedlingen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

(Applåder)


Anf. 182 Désirée Pethrus (KD)

Herr talman! Debatten om betänkandet handlar ganska mycket om respekten för riksdagen och den majoritet som har bett om en förändring. Vi har bett om att regeringen ska lyssna till riksdagens majoritet och ta upp utredningen som vi hade satt igång. Att driva på en sådan sak gör vi naturligtvis inte för att det bara är ett spel eller för att visa att vi kan få majoritet i en fråga.

En av de viktigaste punkterna i betänkandet är några rader om varför regeringen vill lägga ned utredningen. För övrigt lägger den ned utredningen med en liten punkt som heter "m.m." i skrivelsen som har kommit till riksdagen för behandling. Egentligen var Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel. Men regeringen lägger också till "m.m.". Detta "m.m." handlade om att man skulle strunta i det tillkännagivande som vi hade gjort tidigare.

Som svar till oss i Alliansen och även Sverigedemokraterna säger man: Regeringens uppfattning är att Arbetsförmedlingen är den aktör som är bäst lämpad att bedöma vilka tjänster som ska utföras av andra aktörer. Ni har med all respekt rätt att tycka så. Men det vi säger är att vi tror att någon oberoende utifrån behöver se om Arbetsförmedlingen är den enda aktören i framtiden som kan göra insatser för att få en effektiv arbetsmarknad och en arbetsförmedlingsfunktion.

Som flera har varit inne på är det 20 år sedan man gjorde en större och bredare översyn av Arbetsförmedlingen. Tittar vi på hur arbetsmarknaden har förändrats under de senaste 20 åren med bemanningsföretag och en helt ny typ av småföretagande och så vidare finns det ett väldigt stort behov av att göra den översynen.

Därför är det helt rimligt, och precis som Fredrik Malm också var inne på omsätter Arbetsförmedlingen ungefär 8 miljarder. Hela arbetsmarknaden med olika a-kassor, lönebidrag och så vidare omsätter ungefär 70 miljarder. Det är inga småsummor vi pratar om, herr talman. Vi måste få en effektivitet.

Det är också märkligt att man säger att man inte vill göra den här översynen med tanke på att Arbetsförmedlingen fortfarande hamnar väldigt långt ned på listan över myndigheter som medborgarna och arbetsgivarna har förtroende för.

Därför ser vi det som alldeles nödvändigt att göra denna översyn, och tanken är just att vi ska titta också på konkurrensutsättningen. Ali Esbati är vänsterpartist, och för hans del ska allt ägas och drivas av staten. Hans ideologiska kompass säger naturligtvis att man bör säga nej till kompletterande aktörer. Men jag tror att vi skulle få ut väldigt mycket av att göra förbättringar och inte bara sätta in en tillfällig åtgärd där Arbetsförmedlingen gör egna upphandlingar. De har inte varit så där väldigt lyckosamma i alla delar, och det har vi ju varit överens om, till exempel när det gäller etableringslotsarna.

Just därför behövs det en bredare översyn och en djupgående analys av hur vi skulle kunna göra denna förändring.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Precis som Centerpartiet har vi från Kristdemokraterna haft på vår agenda ända sedan 2008 att vi skulle behöva reformera Arbetsförmedlingen och göra den här konkurrensutsättningen. Precis som Annika Qarlsson var inne på handlar det om hur vi ska kunna hjälpa dem som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden att få ett bättre och effektivare stöd. Det var min ingång när jag började titta på den australiensiska modellen. Det var för övrigt en tjänsteman här i riksdagen som hade gjort en översyn som var väldigt bra.

Då visade det sig att man kan använda både ideella organisationer, fackföreningar och olika aktörer som är bättre än en 8-miljarderskoloss som gör det här arbetet. Vad är det som gör att vi är så rädda för att tänka nytt på det här området när vi har konkurrensutsatt så mycket annat? Det är väl ingen i dag som skulle vilja gå tillbaka och säga att vi aldrig ska ha någon privat barnomsorg, vård och så vidare.

Vi menar att på något sätt måste vi våga ta upp den här frågan. Vi måste våga titta på alternativen. Sedan är det inte sagt hur det här ska gå till. Där är vi väldigt öppna. Vi säger att det ska ske förutsättningslöst i den här utredningen.

Jag kan också tänka mig att kommunen kan vara en alternativ aktör på arbetsförmedlingsområdet. Nacka kommun gör otroligt mycket. När jag lyssnade på ett föredrag nyligen beskrev en person just hur Arbetsförmedlingen sa att nja, nu kan vi inte hjälpa er här, och den här kursen börjar om tre månader. Då sa Nacka: Ni kan börja i morgon här hos oss!

Vi måste hitta fler vägar in, framför allt nu när vi har många som flyr hit till Sverige och behöver snabba och effektiva insatser.

Jag högaktar på många sätt Arbetsförmedlingen. Jag tycker att generaldirektören har jättebra ambitioner, och jag tror säkert att de kommer att göra jättemycket bra i sitt utvecklingsarbete, så jag vill absolut inte på något sätt förta det arbetet. Jag vill verkligen stryka under, herr talman, att Arbetsförmedlingen ska utveckla och förnya sitt arbete, men med tanke på vad som har hänt under de senaste 20 åren i Sverige med förändringar på arbetsmarknaden och dess funktionssätt behöver vi också se hur vi kan hitta andra ingångar för att hjälpa framför allt dem som står långt från arbetsmarknaden i dag.

Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 183 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Tack, Désirée Pethrus, för din ton! Jag kan bara säga så här att vi måste göra det som ger resultat. Det måste vara det som är det viktiga.

Elisabeth Svantesson har själv varit arbetsmarknadsminister. Hon har sett misslyckandet med jobbcoacherna. Hon har sett vad som hänt med fas 3, allt detta utnyttjande som finns. Hon har sett överutnyttjandet av nystartsjobben. Vi har en stigande arbetslöshet och stora problem. Matchningen har bara blivit sämre under Elisabeth Svantessons ledning, och därför tycker jag faktiskt att det hör till god ton att visa lite ödmjukhet här.

Jag inledde mitt förra anförande med att säga att jag ska vara mild i tonen och önska alla en trevlig midsommar och sommar. Det tycker jag fortfarande, trots att Elisabeth Svantesson ångar på. Men hon erkänner inte sitt eget misslyckande. Vad har hon själv för idéer? Vad föreslår hon?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

När det gäller tillkännagivanden vet vi att när ni styrde var det ett enigt skatteutskott som vid tre tillfällen gav Anders Borg, finansministern, ett tillkännagivande om tonnageskatt. Han gjorde ingenting med det.

Nog ska väl en regering respektera riksdagen. Regeringen får ta ställning till vad riksdagen säger i denna fråga en gång till, och så får regeringen återkomma. Det är väl inte mer än så.

Som sagt: Jag önskar Elisabeth Svantesson en skön sommar så att hon får vila upp sig och ta nya tag i politiken!


Anf. 184 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Tack för det, Raimo Pärssinen! Elisabeth Svantesson är i opposition nu, och jag vet inte om Raimo Pärssinen tycker att ödmjukhet har varit ett signum för Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet under åren. Det får stå för arbetsmarknadsutskottets ordförande.

Jag är väldigt ödmjuk inför det faktum att Arbetsförmedlingen fungerar alldeles för dåligt. Det jag sa i mitt anförande var just det att även om Arbetsförmedlingen hade fungerat väldigt väl tycker jag att det är viktigt att vi har en översyn av en sådan myndighet som förvaltar så många miljarder.

När vi nu dessutom vet att det finns mycket som inte fungerar så väl med Arbetsförmedlingen tycker jag att det var bra att vi i Alliansen tillsatte den här översynen. Därför har jag så svårt att förstå var ödmjukheten finns hos regeringspartierna när de säger att man inte behöver någon extern översyn, att man klarar det själva nu när man har fått en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister och satt igång lite interna processer. Då kommer det att bli alldeles bra.

Det har gått fyra månader sedan tillkännagivandet. Riksdagen är väldigt tydlig med att det behövs en översyn. Min fråga till Raimo Pärssinen är egentligen bara: Hur kommer det sig att regeringspartierna inte kan tänka sig, trots alla de utmaningar som Arbetsförmedlingen står inför, att både jobba internt - precis som man har redovisat i skrivelsen, och jag tycker att det är mycket av det som är bra - och också ha en extern översyn som kan ha ett mer långsiktigt perspektiv och jobba parallellt för att vi ska få en bättre matchning på svensk arbetsmarknad.


Anf. 185 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Jag vill bara påminna Elisabeth Svantesson om att när hennes företrädare Hillevi Engström var arbetsmarknadsminister nekade hon ett tillkännagivande om att tillsätta ett arbete kring nollvisionen för dödsolyckor.

Regeringen gör en bedömning av tillkännagivanden, och precis som jag sa tidigare får väl regeringen ta ny ställning i frågan om det blir ett nytt tillkännagivande härifrån. Svårare än så är det inte.

Vi vet att det pågår ett stort arbete inom Arbetsförmedlingen, och det är vi väldigt glada över, för det är så många behov som måste tillgodose.

Det vore klädsamt av Elisabeth Svantesson att erkänna misslyckandet när hon var arbetsmarknadsminister och var välinformerad och såg vad som hände, både inom Arbetsförmedlingen och på arbetsmarknaden.

Apropå ödmjukhet: Moderaterna lanserade den förra generaldirektören med stort buller och bång. Då var det nya friska vindar som skulle blåsa. Jag kommer ihåg hur det var i arbetsmarknadsutskottet förra mandatperioden. Den ledningen för Arbetsförmedlingen blev en pina för regeringen. Misskötseln av Arbetsförmedlingen ledde till att dåvarande utskottets ordförande blev arbetsmarknadsminister, och den förra arbetsmarknadsministern fick byta uppdrag. Styrelseordföranden och generaldirektören fick avgå. Det var ett stort fiasko med den ledning Svantesson var med och utsåg.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Vi ska hålla god ton här, men visst ska regeringen ta ställning till tillkännagivandet - om det blir ett sådant nästa vecka. Det är fine med det. Men låt oss se till att vi gemensamt adresserar de svåra frågorna.


Anf. 186 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Det är bra och intressant att höra hur ordföranden ändrar retorik sedan man har fått regeringsmakten.

Låt mig vara tydlig. Jag vet inte om vi ska stå och tävla i en ödmjukhetsdiskussion. Jag kan konstatera att Alliansen tillsatte en utredning, en översyn, av Arbetsförmedlingen. Jag vet inte om man tycker att det var ödmjukt eller inte - men man konstaterade att mycket inte fungerade som det skulle. Därför lades utredningen på plats. När den översynen hade kommit till halvtid kastades den i papperskorgen.

Det var ingen diskussion i riksdagen om detta. Regeringen fattade ett beslut - jag tror att det var den 15 januari i år - att helt enkelt kasta utredningen i papperskorgen. Hur ska det tolkas? Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man tror att man fixar detta själv. Man hade då kunnat göra precis som Fredrik Malm var inne på, nämligen ge tilläggsdirektiv utifrån sitt eget perspektiv. Det hade varit naturligt. Men att kasta översynen i papperskorgen och nu svara fyra månader efter riksdagens tillkännagivande att det händer så mycket med en ny regering så att det inte behövs en extern översyn är anmärkningsvärt - vilket jag inledde mitt anförande med. Jag kommer att tycka så även fortsättningsvis.

Det behövs fler ögon än de politiska ögonen att titta in i förmedlingen. Det handlar till syvende och sist om människor. De ska kunna matchas mot jobb och få det stöd och den hjälp de behöver för att rustas så att de kan snabbare komma in i jobb.


Anf. 187 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Den gode historieberättaren vet att när Elisabeth Svantesson var arbetsmarknadsminister fanns ett tryck på att tillsätta en utredning. Det var inte något impulsivt initiativ från dåvarande ministerns sida. Det fanns ett tryck.

Ett mer eller mindre politiskt tryck hade byggts upp i riksdagen och i olika organisationer. Sedan skrev hon direktiven till översynen. Precis som Ali Esbati tidigare sa pekades det i direktiven på att man skulle titta på mer konkurrensutsättning.

Nog vore det återigen, herr talman, klädsamt om Elisabeth Svantesson kunde erkänna att det inte gick bra. Arbetslösheten steg. Det gick inte bra med fas 3. Kritiken stegrades. Politiken var fel i sig, och man visade Arbetsförmedlingen alldeles för lite uppmärksamhet. Elisabeth Svantesson och jag vet att det kom fram i diskussionerna i det dåvarande utskottet. Någonting måste göras. Till slut blev det bråttom med att byta ledning och göra rockader inom de politiska uppdragen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Jag beklagar att det inte har gått bättre. Alla vill, precis som Elisabeth Svantesson säger, att vi ska klara problemet. Bara en sådan sak som att matchningen i bristyrken går så dåligt är ett kvitto på ett stort misslyckande. Låt oss gemensamt försöka förändra detta, Elisabeth Svantesson.

Fortfarande, för tredje gången, önskar jag dig en trevlig och vilsam sommar.

(ELISABETH SVANTESSON (M): Detsamma! Detsamma!)


Anf. 188 Annika Qarlsson (C)

Herr talman! Låt mig börja med att förtydliga för den som möjligtvis inte njuter av sommarkvällen att det är spännande att se att ordföranden i utskottet väljer att inte ta replik på våra anföranden utan i stället begär ordet på nytt. På så sätt får han sista ordet i våra replikskiften. Det finns en taktik och strategi i det som jag inte tycker är speciellt god ton - apropå andra diskussioner.

Det uppdrag som nuvarande generaldirektören på Arbetsförmedlingen har fick han av alliansregeringen när han tillträdde. Han har påbörjat ett fantastiskt arbete. I vissa delar instämmer jag inte i hans förslag, och i andra delar anser jag att hans förslag går i helt rätt riktning. Det är ett nödvändigt uppdrag för att på kort sikt se till att stärka Arbetsförmedlingens möjlighet att utföra sitt uppdrag på ett bra sätt.

Vårt förslag till tillkännagivande är inte en motsats, det vill säga att tillsätta en extern granskare med ett brett uppdrag. Om Raimo Pärssinen inte tycker om uppdraget kan man komplettera eller ge tilläggsdirektiv, det vill säga ändra de direktiv som finns. Men det finns inte en motsats.

När generaldirektören var på besök i utskottet konstaterade han att det han gjorde var att se till att bjuda in representanter för den tidigare utredningen och tanka av dem vad de hade hunnit få fram under den lilla tid som de hann arbeta. Det är inte ett hot mot någon utan en möjlighet för att få ett bättre underlag så att arbetet utvecklas på ett bra sätt framöver.

Jag har berättat vad Centerpartiet vill. Utredningen skulle vara ett underlag. Men utredningen skulle också kunna landa i något som någon annan vill utveckla vidare. Men då krävs att man vill fortsätta. Varför är ni så rädda för att låta utredningen fortsätta sitt arbete?


Anf. 189 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Låt mig först påminna alla i kammaren om att regeringen förlorade i omröstningen om budgeten i höstas. Det innebar att Regeringskansliet förlorade många miljoner. Vi vet att alla utredningar kostar 1-2 miljoner kronor. Det fanns en logik från den synpunkten också.

Då kan man inte komma här i kammaren och säga att vi inte har gjort någonting. Vi har faktiskt försökt att regera under er budget. Då har vi gjort vad ni ville. Eller hur tänker ni?

Regeringen får väl ta ställning till tillkännagivandet och återkomma. Det är ju ett tillkännagivande. Det betyder inte att regeringen helt ska strunta i vad riksdagen säger. Vi har varit med förut i kammaren, vid mer än två tillfällen, då ministrar, trots eniga utskott, sagt att de inte kan göra något just nu. De har haft olika förklaringar, men faktum är att de inte har gjort något.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Ylva Johansson och regeringen får ta ställning till tillkännagivandet. Det viktiga är att vi är överens om att det händer mycket nu inom Arbetsförmedlingens hägn. Det är många förslag som ska sättas i sjön. Ett samarbete ska byggas upp mellan kommuner och Arbetsförmedlingen för att hjälpa ungdomar i arbete. Det råder ett förändringsarbete inom själva Arbetsförmedlingen. Statskontoret gör sin översyn av ledning och styrning. Regleringsbreven är förbättrade och förändrade. Det är mycket som händer. Det tycker jag och säkert alla i kammaren är bra.


Anf. 190 Annika Qarlsson (C)

Herr talman! Att gömma sig bakom att utredningar är dyra innebär att det i så fall var dålig hushållning att skrota utredningen när den hade kommit halvvägs. Det hade varit betydligt bättre att låta utredningen få fortsätta sitt arbete än att tillsätta en utredning om vargen för en fjärde gång på mindre än ett decennium.

Det här handlar om makt. Det är intressant att fundera över vad som ligger bakom. Det handlar inte om vad Arbetsförmedlingen gör eller inte gör här och nu i dag. En extern granskare kan lägga fram sin bild av olika delar av det som är Arbetsförmedlingens uppdrag i dag, som under decennier har lidit av ett lågt förtroende bland Sveriges medborgare.

Jag återkommer till samma fråga. Vad är det som Socialdemokraterna och regeringen är så rädda för ska komma fram? Är det att det finns ett smartare och bättre sätt att använda resurserna som i dag går till Arbetsförmedlingen?


Anf. 191 Raimo Pärssinen (S)

Herr talman! Jag kan ju inte påstå att vi har marknadsutsatt Arbetsförmedlingens uppdrag under decennier. Men jag tänker på alla som har tjänat grova pengar på fas 3 och utnyttjat arbetslösheten som en marknad. Det var likadant med jobbcoacher och så vidare. Det skedde ju faktiskt under er regering.

Vi är inte rädda för utredningar. Vi vill ha in nya förslag. Vi arbetar efter nya förslag. Det är en ny politik.

Jag måste få säga, herr talman, att jag förstår hur oppositionen känner sig efter ett förlorat val. Jag har ju själv varit där. Vi närmar oss midsommar nu, och alla börjar känna sig lite trötta och kanske lite smågriniga. Det gör även jag, men jag försöker hålla en hyfsad ton här.

Regeringen får som sagt ta ställning till det andra tillkännagivandet. Det är mycket arbete på gång inom Arbetsförmedlingen. Flera olika aktörer är inblandade, och det rullar på.

Och nu får vi äntligen, herr talman, sätta vår vårändringsbudget och vårproposition i sjön med ett beslut nästa vecka. Då kan det faktiskt bli lite handling där ute.

Tänk er när kommunerna äntligen kan börja samarbeta med Arbetsförmedlingen på ett flexibelt sätt! Arbetsförmedlare jublar över detta; de tycker att det är jättebra. De kommunala företrädarna tycker också att det är jättebra. De ska samverka för att se till att fler ungdomar kommer i arbete, praktik eller utbildning. Det tycker jag är riktigt skönt att kunna säga här i kammaren. Låt oss sätta igång med det arbetet!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Arbetsförmedlingen

Annika Qarlsson! Ha en trevlig och skön sommar!

(ANNIKA QARLSSON (C): Då kan man konstatera vad det innebär när någon annan tilltalar en och har sista ordet.

Jag vill trots det ta två sekunder och önska även utskottets ordförande en trevlig sommar.)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 16 juni.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-06-16
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 2, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument
2. Översyn av Arbetsförmedlingen
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen snarast bör återuppta arbetet med att genomföra en bred översyn av Arbetsförmedlingen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) och

lägger skrivelse 2014/15:42 i denna del till handlingarna.
  • Reservation 1 (S, MP, V)
Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)
PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1102010
M76008
SD43006
MP11716
C19003
V02001
FP15004
KD14002
Totalt169139140
Ledamöternas röster
NamnPartiRöstOmröstningValkrets
Abdu, SaidFPFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Abrahamsson, MariaMJasakfråganStockholms kommun
Acketoft, TinaFPFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Adan, AmirMJasakfråganStockholms kommun
Ahl, JeffSDJasakfråganHallands län
Ahlberg, Ann-ChristinSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Ahlgren, AndersCJasakfråganDalarnas län
Alm Ericson, JanineMPNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Amin, JabarMPNejsakfråganVästerbottens län
Andersson, ErikMJasakfråganStockholms län
Andersson, PhiaSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Andersson, JörgenMJasakfråganKalmar län
Andersson, Jan RMFrånvarandesakfråganKalmar län
Andersson, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Andersson, UllaVNejsakfråganGävleborgs län
Andersson Willner, MariaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Arkelsten, SofiaMJasakfråganStockholms kommun
Arnholm, MariaFPFrånvarandesakfråganStockholms län
Ask, BeatriceMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Asplund, LenaMJasakfråganVästernorrlands län
Avsan, AntiMJasakfråganStockholms län
Axelsson, LennartSNejsakfråganÖrebro län
Bali, HanifMJasakfråganStockholms län
Bengtsson, AngelikaSDJasakfråganStockholms kommun
Bengtsson, FinnMJasakfråganÖstergötlands län
Bengtzboe, ErikMJasakfråganSödermanlands län
Berg, UlfMJasakfråganDalarnas län
Bergheden, StenMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Bergman, HåkanSFrånvarandesakfråganÖrebro län
Bergstedt, HannahSFrånvarandesakfråganNorrbottens län
Bergström, StinaMPFrånvarandesakfråganVärmlands län
Bieler, PaulaSDJasakfråganKalmar län
Bill, PerMJasakfråganUppsala län
Billström, TobiasMJasakfråganMalmö kommun
Bjälkö, Sara-LenaSDJasakfråganÖrebro län
Björck, PatrikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Björklund, JanFPJasakfråganStockholms län
Björlund, TorbjörnVNejsakfråganÖstergötlands län
Bohlin, Carl-OskarMJasakfråganDalarnas län
Bouveng, HelenaMJasakfråganJönköpings län
Brännström, KatarinaMJasakfråganKronobergs län
Bråkenhielm, CatharinaSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Bylund, LinusSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Bäckström, DanielCJasakfråganVärmlands län
Bäckström Johansson, MattiasSDJasakfråganVästernorrlands län
Börjesson, AgnetaMPNejsakfråganHallands län
Büser, JohanSNejsakfråganGöteborgs kommun
Carlson, AndreasKDFrånvarandesakfråganJönköpings län
Carlsson, GunillaSNejsakfråganGöteborgs kommun
Carlsson, UlrikaCFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Carlsson Löfdahl, EmmaFPJasakfråganJönköpings län
Carvalho, TeresaSNejsakfråganÖstergötlands län
Cederbratt, MikaelMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Cederfelt, MargaretaMJasakfråganStockholms kommun
Christensson, FredrikCJasakfråganVästra Götalands läns västra
Coenraads, ÅsaMJasakfråganVästmanlands län
Dadgostar, NooshiVNejsakfråganStockholms län
Dahlqvist, MikaelSNejsakfråganVärmlands län
Dalunde, JakopMPNejsakfråganStockholms kommun
Damm, SofiaKDJasakfråganSkåne läns södra
Delis, SotirisMJasakfråganJönköpings län
Dibrani, AdnanSNejsakfråganHallands län
Dinamarca, RossanaVFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Dingizian, EsabelleMPNejsakfråganStockholms län
Dioukarev, DennisSDJasakfråganJönköpings län
Drougge, IdaMJasakfråganStockholms län
Eberstein, SusanneSNejsakfråganVästernorrlands län
Eclund, AnnikaKDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Ek, LenaCFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Ekeroth, KentSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Ekström, HansSNejsakfråganSödermanlands län
Eliasson, BengtFPJasakfråganHallands län
Emilsson, AronSDFrånvarandesakfråganSkåne läns västra
Emilsson, LenaSNejsakfråganSkåne läns västra
Eneroth, TomasSNejsakfråganKronobergs län
Engblom, AnnickaMJasakfråganBlekinge län
Engström, PatrikSNejsakfråganDalarnas län
Enström, KarinMJasakfråganStockholms län
Ericson, JanMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Eriksson, LarsSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Eriksson, JonasMPNejsakfråganÖrebro län
Eriksson, FredrikSDJasakfråganSkåne läns södra
Eriksson, SanneSNejsakfråganUppsala län
Erlandsson, EskilCFrånvarandesakfråganKronobergs län
Ernkrans, MatildaSNejsakfråganÖrebro län
Esbati, AliVNejsakfråganStockholms län
Eskilandersson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Ezelius, ErikSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Felten, OlleSDJasakfråganSödermanlands län
Filper, RunarSDFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Finnborg, ThomasMJasakfråganSkåne läns västra
Finstorp, LottaMJasakfråganSödermanlands län
Forsberg, AndersSDJasakfråganMalmö kommun
Forslund, Kenneth GSNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Forssell, JohanMFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Forssmed, JakobKDJasakfråganStockholms län
Fransson, JosefSDJasakfråganUppsala län
From, IsakSNejsakfråganVästerbottens län
Fölster, SofiaMJasakfråganStockholms län
Gamov, PavelSDFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Ghasemi, TinaMJasakfråganStockholms kommun
Gille, AgnetaSNejsakfråganUppsala län
Granlund, MarieSFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Green, MatsMJasakfråganJönköpings län
Green, MonicaSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Gunnarsson, JonasSFrånvarandesakfråganVärmlands län
Gunther, PenillaKDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Güclü Hedin, RozaSNejsakfråganDalarnas län
Haddad, RogerFPJasakfråganVästmanlands län
Hagwall, AnnaSDJasakfråganVästerbottens län
Haider, MonicaSNejsakfråganKronobergs län
Halef, RobertKDJasakfråganStockholms län
Hallengren, LenaSNejsakfråganKalmar län
Hallström, PiaMFrånvarandesakfråganVärmlands län
Hamednaca, ArheSNejsakfråganStockholms kommun
Hammar Johnsson, Ann-CharlotteMJasakfråganSkåne läns västra
Hammarbergh, KristerMJasakfråganNorrbottens län
Hannah, RobertFPJasakfråganGöteborgs kommun
Hansson, AndersMJasakfråganSkåne läns södra
Haraldsson, JohannaSNejsakfråganJönköpings län
Hedin, JohanCJasakfråganStockholms kommun
Hedlund, RogerSDJasakfråganStockholms län
Hellman, JörgenSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Helmersson Olsson, CarolineSNejsakfråganSödermanlands län
Henriksson, StigVNejsakfråganVästmanlands län
Henriksson, EmmaKDJasakfråganStockholms län
Herrstedt, CarinaSDJasakfråganStockholms län
Heydari, ShadiyeSNejsakfråganGöteborgs kommun
Hirvonen, AnnikaMPNejsakfråganStockholms län
Hjälmered, LarsMJasakfråganGöteborgs kommun
Hoff, HansSNejsakfråganHallands län
Holm, JensVNejsakfråganStockholms kommun
Holm, ChristianMJasakfråganVärmlands län
Holmqvist, PaulaSNejsakfråganVästra Götalands läns norra
Hult, EmmaMPFrånvarandesakfråganJönköpings län
Hultberg, JohanMJasakfråganKronobergs län
Härstedt, KentSNejsakfråganSkåne läns västra
Håkansson, Per-ArneSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Högman, BeritSNejsakfråganVärmlands län
Höj Larsen, ChristinaVNejsakfråganVästernorrlands län
Hökmark, IsabellaMJasakfråganStockholms län
Jacobsson Gjörtler, JonasMJasakfråganSkåne läns västra
Jakobsson, StefanSDJasakfråganVästmanlands län
Jakobsson, LeifSNejsakfråganMalmö kommun
Jansson, Eva-LenaSNejsakfråganÖrebro län
Jansson, MikaelSDJasakfråganGävleborgs län
Jeppsson, PeterSNejsakfråganBlekinge län
Johansson, OlaCJasakfråganHallands län
Johansson, Wiwi-AnneVNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Johnsson, PeterSFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns norra
Johnsson, Per-IngvarCJasakfråganSkåne läns norra och östra
Johnsson Fornarve, LottaVNejsakfråganSödermanlands län
Jomshof, RichardSDJasakfråganBlekinge län
Jonsson, MattiasSNejsakfråganGöteborgs kommun
Juholt, HåkanSNejsakfråganKalmar län
Juntti, EllenMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Jämtin, CarinSNejsakfråganStockholms kommun
Jönsson, JohannaCJasakfråganStockholms kommun
Kain, NinaSDJasakfråganVästra Götalands läns södra
Kakabaveh, AminehVNejsakfråganStockholms kommun
Karkiainen, IdaSNejsakfråganNorrbottens län
Karlsson, NiklasSNejsakfråganSkåne läns västra
Karlsson, MajVNejsakfråganGöteborgs kommun
Karlsson, SaraSNejsakfråganSödermanlands län
Karlsson, MattiasSDFrånvarandesakfråganVärmlands län
Karlsson, AnnelieSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Karlsson, UlrikaMJasakfråganUppsala län
Kerimo, YilmazSNejsakfråganStockholms län
Kinberg Batra, AnnaMJasakfråganStockholms län
Kinnunen, MartinSDJasakfråganGöteborgs kommun
Kjellin, Margareta BMJasakfråganGävleborgs län
Klackenberg, DagMJasakfråganStockholms kommun
Klarberg, PerSDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Knutsson, ElisabetMPNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Kristersson, UlfMJasakfråganSödermanlands län
Kronlid, JuliaSDJasakfråganStockholms län
Källström, EmilCJasakfråganVästernorrlands län
Köhler, KatarinaSNejsakfråganVästerbottens län
Köse, SerkanSNejsakfråganStockholms län
Lahti, BirgerVNejsakfråganNorrbottens län
Larsson, YasmineSNejsakfråganSkåne läns västra
Larsson, RikardSNejsakfråganSkåne läns södra
Larsson, MargaretaSDFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns östra
Larsson, HilleviSNejsakfråganMalmö kommun
Larsson, Lars MejernSNejsakfråganVärmlands län
Larsson, Jan-OlofSJasakfråganVästra Götalands läns västra
Lavesson, OlofMJasakfråganMalmö kommun
Lillemets, AnnikaMPFrånvarandesakfråganÖstergötlands län
Lindahl, HelenaCJasakfråganVästerbottens län
Lindberg, TeresSNejsakfråganStockholms kommun
Linde, HansVNejsakfråganGöteborgs kommun
Lindestam, ÅsaSNejsakfråganGävleborgs län
Lindholm, VeronicaSNejsakfråganVästerbottens län
Lindholm, JanMPNejsakfråganDalarnas län
Ling, RasmusMPNejsakfråganMalmö kommun
Lodenius, PerCJasakfråganStockholms län
Lohman, EvaMJasakfråganVästernorrlands län
Lundgren, ElinSNejsakfråganGävleborgs län
Lundgren, KerstinCJasakfråganStockholms län
Lundh Sammeli, FredrikSNejsakfråganNorrbottens län
Lundqvist, PatrikSNejsakfråganGävleborgs län
Lundström, NinaFPJasakfråganStockholms kommun
Lång, DavidSDJasakfråganÖrebro län
Löberg, PetterSNejsakfråganVästra Götalands läns södra
Löfstrand, JohanSNejsakfråganÖstergötlands län
Lööf, AnnieCJasakfråganJönköpings län
Magnusson, CeciliaMJasakfråganGöteborgs kommun
Malm, FredrikFPJasakfråganStockholms kommun
Malmberg, NiclasMPNejsakfråganUppsala län
Malmberg, BettyMJasakfråganÖstergötlands län
Malmer Stenergard, MariaMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Manhammar, MagnusSNejsakfråganBlekinge län
Marttinen, AdamSDJasakfråganStockholms kommun
Millard, JonasSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Modig, AronKDJasakfråganGöteborgs kommun
Mutt, ValterMPFrånvarandesakfråganGöteborgs kommun
Niemi, PyrySNejsakfråganUppsala län
Nilsson, KristinaSNejsakfråganVästernorrlands län
Nilsson, PiaSNejsakfråganVästmanlands län
Nilsson, IngemarSNejsakfråganVästernorrlands län
Nilsson, JennieSFrånvarandesakfråganHallands län
Nilsson, KerstinSNejsakfråganSkåne läns södra
Nilsson, StefanMPNejsakfråganStockholms kommun
Nissinen, JohanSDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nohrén, EmmaMPNejsakfråganVästra Götalands läns västra
Nordell, Lars-AxelKDJasakfråganÖrebro län
Nordgren, GunillaMJasakfråganSkåne läns södra
Nordin, RickardCJasakfråganGöteborgs kommun
Nordin, LiseMPNejsakfråganGöteborgs kommun
Norlén, AndreasMJasakfråganÖstergötlands län
Nylander, ChristerFPJasakfråganSkåne läns norra och östra
Nylund Watz, IngelaSNejsakfråganStockholms län
Nysmed, LeifSNejsakfråganStockholms län
Ohlsson, CarinaSNejsakfråganVästra Götalands läns östra
Olovsson, FredrikSNejsakfråganSödermanlands län
Olsson, KalleSNejsakfråganJämtlands län
Olsson, LottaMJasakfråganÖrebro län
Omanovic, JasenkoSNejsakfråganVästernorrlands län
Oscarsson, MagnusKDJasakfråganÖstergötlands län
Oscarsson, MikaelKDJasakfråganUppsala län
Ottoson, ErikMJasakfråganStockholms län
Ottosson, MattiasSNejsakfråganÖstergötlands län
Palm, VeronicaSNejsakfråganStockholms kommun
Persson, RickardMPNejsakfråganSkåne läns västra
Persson, PeterSNejsakfråganJönköpings län
Persson, MatsFPJasakfråganSkåne läns södra
Persson, MagnusSDJasakfråganDalarnas län
Petersson, JennyMJasakfråganHallands län
Petersson, HeleneSNejsakfråganJönköpings län
Pethrus, DésiréeKDJasakfråganStockholms kommun
Pettersson, LeifSNejsakfråganNorrbottens län
Pettersson, MarianneSNejsakfråganSkåne läns södra
Pettersson, GöranMJasakfråganStockholms län
Pettersson, HelénSNejsakfråganVästerbottens län
Plass, MariaMJasakfråganVästra Götalands läns västra
Polfjärd, JessicaMJasakfråganVästmanlands län
Pärssinen, RaimoSNejsakfråganGävleborgs län
Qarlsson, AnnikaCJasakfråganVästra Götalands läns norra
Quicklund, SailaMJasakfråganJämtlands län
Ramhorn, PerSDJasakfråganKronobergs län
Rasmusson, MagdaMPFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Redar, LawenSNejsakfråganStockholms kommun
Reslow, PatrickMFrånvarandesakfråganMalmö kommun
Riazat, DanielVNejsakfråganDalarnas län
Richtoff, RogerSDJasakfråganSkåne läns västra
Riedl, EdwardMJasakfråganVästerbottens län
Rojhan Gustafsson, AzadehSNejsakfråganStockholms län
Rosencrantz, JessicaMJasakfråganStockholms kommun
Roswall, JessikaMJasakfråganUppsala län
Rothenberg, HansMJasakfråganGöteborgs kommun
Rågsjö, KarinVNejsakfråganStockholms kommun
Schlyter, CarlMPFrånvarandesakfråganStockholms län
Schröder, AndersMPNejsakfråganGävleborgs län
Schulte, FredrikMJasakfråganStockholms län
Sestrajcic, DanielVNejsakfråganMalmö kommun
Sjöstedt, OscarSDJasakfråganSödermanlands län
Sjöstedt, JonasVNejsakfråganVästerbottens län
Skalberg Karlsson, JesperMJasakfråganGotlands län
Skalin, JohnnySDFrånvarandesakfråganHallands län
Skånberg, TuveKDJasakfråganSkåne läns norra och östra
Sonidsson, EvaSNejsakfråganVästernorrlands län
Staxäng, Lars-ArneMFrånvarandesakfråganVästra Götalands läns västra
Stenkvist, RobertSDJasakfråganVästra Götalands läns östra
Stockhaus, MariaMJasakfråganStockholms län
Strand, ThomasSNejsakfråganJönköpings län
Strömkvist, MariaSNejsakfråganDalarnas län
Ståhl, JimmySDJasakfråganGöteborgs kommun
Stålhammar, PernillaMPNejsakfråganStockholms kommun
Sundin, CassandraSDJasakfråganÖstergötlands län
Sundin, MathiasFPJasakfråganÖstergötlands län
Sundén Andersson, LisbethMJasakfråganGöteborgs kommun
Svantesson, ElisabethMFrånvarandesakfråganÖrebro län
Svantorp, GunillaSNejsakfråganVärmlands län
Svenneling, HåkanVNejsakfråganVärmlands län
Svensson, MichaelMJasakfråganHallands län
Svensson, SuzanneSNejsakfråganBlekinge län
Svensson Smith, KarinMPAvstårsakfråganSkåne läns södra
Sydow, BjörnSNejsakfråganStockholms län
Sydow Mölleby, MiaVNejsakfråganÖrebro län
Szyber, CarolineKDFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Sällström, Sven-OlofSDJasakfråganDalarnas län
Sätherberg, Anna-CarenSNejsakfråganJämtlands län
Söder, LarryKDJasakfråganHallands län
Söder, BjörnSDJasakfråganStockholms län
Sörenson, Anna-LenaSNejsakfråganÖstergötlands län
Tegnér, MathiasSNejsakfråganStockholms län
Tenfjord-Toftby, CecilieMJasakfråganVästra Götalands läns södra
Thalén Finné, EwaMJasakfråganSkåne läns södra
Thorell, OlleSNejsakfråganVästmanlands län
Tobé, TomasMJasakfråganGävleborgs län
Tysklind, LarsFPJasakfråganVästra Götalands läns västra
Töyrä, EmiliaSNejsakfråganNorrbottens län
Ullenhag, ErikFPJasakfråganStockholms kommun
Unander, HansSNejsakfråganDalarnas län
Utbult, RolandKDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Venegas, MarcoMPJasakfråganSödermanlands län
Vestlund, BörjeSFrånvarandesakfråganStockholms kommun
Völker, AlexandraSNejsakfråganStockholms län
W Jonsson, AndersCJasakfråganGävleborgs län
Wallentheim, AnnaSNejsakfråganSkåne läns norra och östra
Wallmark, HansMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Wallrup, EmmaVNejsakfråganUppsala län
Wallén, AnnaSFrånvarandesakfråganVästmanlands län
Waltersson Grönvall, CamillaMJasakfråganVästra Götalands läns norra
Warborn, JörgenMJasakfråganHallands län
Weimer, MariaFPJasakfråganUppsala län
Westerholm, BarbroFPFrånvarandesakfråganStockholms län
Westerén, HannaSNejsakfråganGotlands län
Westlund, ÅsaSNejsakfråganStockholms län
Widegren, CeciliaMJasakfråganVästra Götalands läns östra
Widman, AllanFPJasakfråganMalmö kommun
Wiechel, MarkusSDJasakfråganVästra Götalands läns norra
Wiechel, BjörnSNejsakfråganVästerbottens län
Wigh, HannaSDJasakfråganNorrbottens län
Wiklander, TonySDJasakfråganVästra Götalands läns västra
Wykman, NiklasMJasakfråganStockholms län
Yngwe, KristinaCJasakfråganSkåne läns södra
Zander, SolveigCJasakfråganUppsala län
Åberg, BorianaMFrånvarandesakfråganSkåne läns södra
Åfeldt, JennieSDJasakfråganMalmö kommun
Åkerlund, JonasSDJasakfråganVästmanlands län
Åkesson, JimmieSDJasakfråganJönköpings län
Åkesson, AnetteMJasakfråganSkåne läns norra och östra
Åkesson, AndersCJasakfråganKalmar län
Åsling, PerCJasakfråganJämtlands län
Örnebjär, ChristinaFPJasakfråganÖrebro län
Örnfjäder, KristerSNejsakfråganKalmar län
Östberg, ChristinaSDJasakfråganKalmar län
Öz, EmanuelSNejsakfråganStockholms kommun
3. Pilotprojekt med jobbfixarpeng
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3084 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (C) och

lägger skrivelse 2014/15:42 i denna del till handlingarna.
  • Reservation 2 (C)