Till innehåll på sidan

Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

Betänkande 2021/22:NU26

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
21 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Myndigheter får större möjligheter att kontrollera produkter (NU26)

Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att marknadskontrollmyndigheterna får utökade möjligheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller de krav som finns. Det kan handla om säkerhetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag, med några mindre ändringar som handlar om rättelser.

Lagändringarna börjar gälla den 25 juli 2022. De innebär att svenska lagar anpassas till EU-regler.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-06-02
Justering: 2022-06-09
Trycklov: 2022-06-09
Reservationer: 2
Betänkande 2021/22:NU26

Alla beredningar i utskottet

2022-05-31, 2022-06-02

Myndigheter får större möjligheter att kontrollera produkter (NU26)

Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att marknadskontrollmyndigheterna får utökade möjligheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller de krav som finns. Det kan handla om säkerhetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön.

Näringsutskottet förslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, med några mindre ändringar som handlar om rättelser.

Lagändringarna ska börja gälla den 25 juli 2022. De innebär att svenska lagar anpassas till EU-regler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-20
Debatt i kammaren: 2022-06-21

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-21
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 3
Stillbild från Beslut 2021/22:NU26, Beslut

Beslut 2021/22:NU26

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om marknadskontroll av EU-gödselprodukter,
2. lag om ändring i miljöbalken,
3. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
4. lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet med den ändringen att uttrycket "16 §" i 6 e § första stycket ska bytas ut mot "6 b §,
5. lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon,
6. lag om ändring i lagen (1995:669) om märkning av skor,
7. lag om ändring i lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,
8. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
9. lag om ändring i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner,
10. lag om ändring i lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten,
11. lag om ändring i fordonslagen (2002:574),
12. lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451),
13. lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
14. lag om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign,
15. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),
16. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
17. lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
18. lag om ändring i avgasreningslagen (2011:318),
19. lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319),
20. lag om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet,
21. lag om ändring i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll,
22. lag om ändring i lagen (2013:849) om EU-miljömärket,
23. lag om ändring i lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn,
24. lag om ändring i lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning med den ändringen att orden "att vidta en åtgärd" i 2 a § sista stycket ska utgå,
25. lag om ändring i lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar,
26. lag om ändring i tullagen (2016:253),
27. lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392),
28. lag om ändring i lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering,
29. lag om ändring i elsäkerhetslagen (2016:732),
30. lag om ändring i lagen (2016:768) om marin utrustning,
31. lag om ändring i lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel,
32. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
33. lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,
34. lag om ändring i lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning,
35. lag om ändring i lagen (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning, 
36. lag om ändring i lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning med den ändringen att orden "att vidta en åtgärd" i 3 a § sista stycket ska utgå, 
37. lag om ändring i spellagen (2018:1138),
38. lag om ändring i lagen (2018:1178) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar med den ändringen att orden "att vidta en åtgärd" i 2 a § sista stycket ska utgå,
39. lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter,
40. lag om ändring i lagen (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om medicintekniska produkter.Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:238 punkterna 1-40.
2. Konsekvensutredningar
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4744 av Camilla Brodin m.fl. (KD, M) yrkande 1.
  • Reservation 1 (M, SD, KD)
3. Avgifter för marknadskontroll
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4744 av Camilla Brodin m.fl. (KD, M) yrkande 2.
  • Reservation 2 (M, SD, KD)