Till innehåll på sidan

Ändringar i statens budget för 2021 – Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset

Betänkande 2020/21:FiU46

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
7 april 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Stöd till äldreomsorgen genom ändringar i statens budget (FiU46)

Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 för att ge ökat stöd till äldreomsorgen. Utgifterna i statens budget ska öka med cirka 4,3 miljarder 2021, pengar som ska avsättas till följande åtgärder:

  • Antalet timanställningar ska minska och personalkontinuiteten öka inom äldreomsorgen. Till detta avsätts 2 miljarder kronor 2021 i ett stöd som ska vara prestationsbaserat.
  • Den medicinska kompetensen ska öka inom äldreomsorgen. Därför avsätts 300 miljoner kronor för att öka läkarkompetensen, 1 miljard kronor för att utöka sjuksköterskebemanningen och 33 miljoner för att göra det möjligt för fler undersköterskor att utbilda sig till specialistundersköterskor.
  • Möjligheten till trygga boenden för äldre ska öka. Till detta ska 1 miljard kronor avsättas 2021 till investeringsstöd för att stimulera om- och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den vanliga bostadsmarknaden som riktar sig till gruppen 65+.

Beslutet har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från finansutskottet. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till utskottets initiativ om ändringar i statens budget för 2021 med stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset. Förslagen handlar om ökad medicinsk kompetens, färre timanställningar och ökad personalkontinuitet samt ökade möjligheter till tryggt boende för äldre. Fyra anslag inom utgiftsområdena 9, 15 och 16 höjs med drygt 4,3 miljarder kronor. Två beställningsbemyndiganden inom utgiftsområdena 9 och 16 höjs.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-25
Justering: 2021-04-06
Trycklov: 2021-04-06
Betänkande 2020/21:FiU46

Alla beredningar i utskottet

2021-03-25

Stöd till äldreomsorgen genom ändringar i statens budget (FiU46)

Finansutskottet föreslår ändringar i statens budget för 2021 för att ge ökat stöd till äldreomsorgen. Utgifterna i statens budget föreslås öka med cirka 4,3 miljarder 2021, pengar som ska avsättas till följande åtgärder:

  • Antalet timanställningar ska minska och personalkontinuiteten öka inom äldreomsorgen. Till detta avsätts 2 miljarder kronor 2021 i ett stöd som ska vara prestationsbaserat.
  • Den medicinska kompetensen ska öka inom äldreomsorgen. Därför avsätts 300 miljoner kronor för att öka läkarkompetensen, 1 miljard kronor för att utöka sjuksköterskebemanningen och 33 miljoner för att göra det möjligt för fler undersköterskor att utbilda sig till specialistundersköterskor.
  • Möjligheten till trygga boenden för äldre ska öka. Till detta ska 1 miljard kronor avsättas 2021 till investeringsstöd för att stimulera om- och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den vanliga bostadsmarknaden som riktar sig till gruppen 65+.

Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ från finansutskottet. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-04-06
Debatt i kammaren: 2021-04-07

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Åsa Westlund (S)

Herr talman! Vi ska nu debattera finansutskottets betänkande nummer 46. Betänkandet bygger på Moderaternas, Vänsterpartiets, Kristdemokraternas och även Sverigedemokraternas politik för mer pengar till äldreomsorgen.

Majoriteten i utskottet vill låna pengar i dag för att permanent öka statens utgifter. Det var precis den typen av ekonomisk oansvarighet i budgetfrågor som vi efter 90-talskrisen sa att vi aldrig skulle tillbaka till.

Men först sakfrågan.

Coronakommissionen pekade i sitt första delbetänkande på en rad strukturella brister inom äldreomsorgen. Det är i de flesta fall problem som varit kända sedan länge. Därför har vi socialdemokrater i budget efter budget prioriterat mer pengar till välfärden och omsorgen.

I höstbudgeten för 2021 genomförde regeringen en historisk satsning på äldreomsorgen med tillskott på 4 miljarder kronor per år.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Regeringen har även presenterat ett äldreomsorgslyft som syftar till att förbättra personalförsörjningen och ge fler fasta anställningar genom att möjliggöra kompetenshöjande åtgärder under arbetstid för undersköterskor, vårdbiträden och första linjens chefer inom äldreomsorgen. Satsningen omfattar sammanlagt drygt 3,3 miljarder kronor 2021.

Dessutom har regeringen tillfört kommuner och regioner 22,5 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, varav 12,5 miljarder är en permanent höjning. Det var därför många kommuner och regioner trots corona gick med överskott förra året.

Äldreomsorgen i Sverige behöver en långsiktigt trygg finansiering för att vi ska kunna bygga ut den när allt fler lever allt längre, höja kvaliteten och förbättra arbetsvillkoren. Men är detta vad som ligger på riksdagens bord? Tyvärr är svaret nej. Det här är ingen långsiktigt trygg finansiering.

Herr talman! Förutsättningen för en långsiktigt trygg finansiering av välfärden är sunda statsfinanser. Sverige fick under 90-talskrisen lära sig detta den hårda vägen.

Den budgetprocess vi har i dag, som syftar till att hindra hoppande majoriteter från att försvaga statens finanser, är ett arv från 90-talets budgetunderskott, massarbetslöshet och skenande statsskuld. Aldrig mer! sa vi gemensamt över blockgränsen.

Syftet med dagens budgetprocess är därför att utgifter och intäkter ska hänga ihop. Om man ökar statens utgifter, exempelvis till äldreomsorgen, ska det även finansieras fullt ut. Detta begränsar naturligtvis det politiska handlingsutrymmet och är tänkt att förhindra tillfälliga majoriteter från att fatta beslut om möjligen angelägna men ofinansierade reformer.

Varför kan vi då gå med underskott nu? Just nu i en lågkonjunktur kan staten gå med underskott, framför allt för att rädda jobb och företag. Därför är också de krisåtgärder som vi i regeringspartierna tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet vidtagit och lånat till tillfälliga. På sikt måste plus och minus gå ihop, annars kommer nedskärningarna som ett brev på posten. Man kan helt enkelt inte tillfälligt låna pengar för att permanent öka utgifterna.

Förra året tog samma oheliga allians initiativ till ändringar i statens budget, men då var de finansierade. Nu går man fram med ofinansierade satsningar som dessutom är tänkta att gälla för flera år framåt.

Det ska bli intressant att höra hur kommande talare motiverar detta. Hur förklarar till exempel Moderaterna att man nu frångår den budgetpraxis som vi gemensamt i bred enighet har efterlevt sedan 1990-talet?

Det enda argument jag hittills hört är så kallad whataboutism: Men sossarna, då? Det syftar på att Socialdemokraterna år 2013 stoppade en av alliansregeringens skattesänkningar. Men den gången stärktes statens finanser. Nu försvagas de. Det är bokstavligen motsatsen.

Herr talman! Att utskottets majoritet nu står i begrepp att rösta igenom en dyr reform helt utan finansiering är det största avsteget hittills från den budgetpraxis som gett oss en av Europas starkaste statsfinanser. Jag blir faktiskt orolig när jag ser hur lättvindigt det sker från vissa partiers sida. Är det så här vi ska ha det framöver?

Kostnaden för ekonomiskt lättsinne kan bli väldigt hög i form av förlorat förtroende för svensk ekonomi, högre räntor på bostadslån och i förlängningen nedskärningar i välfärden - precis som förra gången. Vi vet ju faktiskt hur det gick.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna släpper så att säga ut anden ur flaskan utan någon tydlig plan för hur den ska tryckas tillbaka ned i flaskan igen. Ordning och budgetdisciplin är lätt att riva ned men svårt att återskapa. Det är, som finansminister Magdalena Andersson har uttryckt det, bottenlöst naivt.

Herr talman! Coronakrisen har visat hur viktigt det är med starka statsfinanser. Om inte den socialdemokratiskt ledda regeringen sparat i ladorna under de goda åren hade vi aldrig haft de möjligheter vi har i dag att skydda jobb, välfärd och företag.

År 2014 tog vi över en svag ekonomi. Den moderatledda regeringen hade valt att prioritera sänkta skatter framför nästan allt annat och lämnade efter sig ett stort underskott. Vi vände den utvecklingen.

Vi socialdemokrater har rustat svensk ekonomi. Vi har gjort det inte bara för att det är viktigt i sig utan framför allt för att vi vet att det är grunden för en fungerande välfärd. På det sättet kan vi investera i välfärd och utbildning och få fler i arbete samtidigt som vi klarar statsfinanserna.

Vi kan vara oense, eller vi ska vara oense; det är liksom själva grunden för demokratin. Vi kan ha olika prioriteringar i statsbudgeten och tycka olika om skattesatser, reformer och investeringar. Så kommer det att fortsätta vara. Men vi borde inte vara oense om spelreglerna eller om principen att alla reformer ska vara finansierade.

Jag vill verkligen varna för den väg som utskottets majoritet har beslutat sig för att ta. Vi vet vart den vägen kan leda, och det kan gå fortare än ni tror.

Herr talman! Med allt detta sagt behöver äldreomsorgen verkligen mer pengar framöver. Men det kan inte finansieras med goda intentioner. Utan sunda statsfinanser finns i längden ingen täckning för de checkar som skrivs ut.

Utformningen av de föreslagna satsningarna gör tyvärr också att pengarna riskerar att inte få avsedd effekt. Detta har också mycket tydligt framförts till utskottet av till exempel Sveriges Kommuner och Regioner. Vår bedömning är att dessa problem, som Sveriges Kommuner och Regioner och andra aktörer har pekat på, kvarstår även efter utskottsmajoritetens justeringar. Vi anser att förstärkningar till äldreomsorgen under 2021 behöver utformas på ett sådant sätt att det kan göra skillnad redan i år och att det därför är svårt med alla de detaljer som majoriteten föreslår.

Långsiktiga förstärkningar av äldreomsorgen görs bäst inom den ordinarie budgetprocessen under hösten så att kommunsektorn får rimliga möjligheter att ställa om och så att pengarna verkligen kan få den avsedda effekten. Det kanske inte ger lika bra rubriker i dag. Men om det är äldreomsorgen som är viktig är det detta som är grejen. Det kommer att ge betydligt bättre förutsättningar för en bättre äldreomsorg i morgon.


Anf. 2 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Det har varit ett minst sagt väldigt svårt och tufft år för många. Även om vi nu börjar se ljuset i tunneln när vi tänker på vaccinering vet vi fortfarande inte hur lång den tunneln är. Krisen pågår just nu. Smittspridningen är fortfarande väldigt hög runt om på många platser i landet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Det har varit ett tufft år för många. Många har fått betala ett högt pris under året, herr talman. Jag tänker på dem som jobbar inom intensivvården. Jag tänker på lärarna, som har varit utsatta i skolan, och på eleverna, speciellt gymnasieeleverna, som kanske inte har träffat sina klasskompisar under nästan halva sin gymnasietid.

Jag tänker också på alla de företagare som just nu går på knäna, har belånat hus och hem och inte vet hur det kommer att bli därför att de stöd som är utlovade inte når fram. Jag tänker på alla anställda som inte längre är anställda utan har blivit arbetslösa och undrar när de kan komma tillbaka i arbete.

Och så tänker jag, herr talman, på alla dem som jobbar i äldreomsorgen. Det har varit ett otroligt pressat år för dem, med en hög risk och oro för smitta.

Men allra mest - och det är detta debatten i dag handlar om - tänker jag på de äldre. De äldre har betalat ett otroligt högt pris i den här pandemin, på så många sätt. De som är över 70 har ofta isolerat sig och inte träffat barn och barnbarn. Väldigt många är isolerade i ensamhet - de lever ensamma och har inte träffat andra. På landets särskilda boenden har det varit besöksförbud under långa perioder. Ensamheten har varit brutal. Dessutom, herr talman, har väldigt många äldre dött under pandemin.

När Coronakommissionen kom med sin rapport i december hade drygt 7 000 människor avlidit; nu är det ytterligare nästan lika många. Coronakommissionens slutsats var väldigt tydlig och klar. Det handlade om att regeringens långsamma agerande lett fram till en väldigt stor smittspridning bland de äldre. Man dröjde med att införa besöksförbud och med att tillgodose behovet av skyddsutrustning. Allt detta ledde till en hög smittspridning på landets äldreboenden.

Men något som också blev tydligt i och med Coronakommissionens rapport var att pandemin satte ljuset på de strukturella problem som finns i svensk äldreomsorg. Man lyfte fram behovet av bättre medicinsk kompetens och av en mer ordnad samsyn mellan regioner och kommuner - olika huvudmän som tillsammans med även andra aktörer ska samverka. Det blir extra svårt i en kris.

Man lyfte fram problemet med bristande kontinuitet bland personalen. Många har tillfälliga anställningar och timanställningar, och detta skapade stora problem, speciellt i början av pandemin.

Alla dessa tydliga problem som Coronakommissionen lyfte fram är grundorsaken till denna debatt och det beslut som riksdagen i dag ska fatta. Under det här året har problem lyfts fram, och vi har som riksdag försökt avhjälpa dem längs hela vägen. Det är precis detta vi nu gör. Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, men också Sverigedemokraterna, ställer sig bakom att vi nu på allvar påbörjar resan för att rätta till problem i omsorgen om de äldre.

Vad är det då vi gör i dag, herr talman? Vi fattar beslut om en inriktning som vi, en majoritet i Sveriges riksdag, ser behövs. Det handlar om pengar till kommuner för att jobba med just den medicinska kompetensen. Här finns det många olika saker man kan göra. Man kan se till att locka tillbaka sjuksköterskor som lämnat yrket, satsa på medicinskt ansvariga läkare och se till att fler undersköterskor kan läsa vidare och bli specialistundersköterskor. Det finns en mängd sätt att göra detta på, och den resan påbörjas nu.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Vi är också tydliga med att kontinuiteten bland personalen måste förbättras. Därför har vi prestationsbaserat stöd för att uppmuntra kommuner att just jobba mer med fasta anställningar i stället för timanställningar.

Och slutligen görs i den här budgeten på drygt 4 miljarder också en satsning på en mycket viktig fråga, nämligen boendefrågan. Nu kan man från kommunernas och även andras sida söka stöd för att bygga trygghetsboenden.

Herr talman! Vi gör alltså detta för att de äldre har betalat ett högt pris i denna kris. Vi gör det för att det är akut och bråttom att börja vända skutan. Det kommer att ta tid; detta är ett första steg. De äldre som betalat ett högt pris under pandemin ska veta att våra partier, vi som har tagit initiativ till detta, vill ändra inriktning. Vi vill alla göra det långsiktigt. Det är de som har jobbat ett helt liv och gått före oss värda. Det är de äldre och sköra på våra äldreboenden och i hemtjänsten verkligen värda. Vi har ett ansvar att göra detta.

Därför är jag glad, och jag vill tacka både Ulla Andersson och Jakob Forssmed från Vänsterpartiet respektive Kristdemokraterna för de konstruktiva diskussionerna. Jag tackar också Dennis Dioukarev från Sverigedemokraterna som är här för att ni ställer er bakom det här beslutet. Och till alla andra partier, som uppenbarligen inte tänker rösta nej även om man i dag är väldigt kritisk, vill jag säga: Jag tror att detta är väldigt viktigt, och jag är glad över att vi tar det här steget.

Så ett kort svar på finansutskottets ordförandes långa inlägg om ramverk och budgetprocesser. Det finns stor anledning för oss alla att efter den här krisen fundera på hantering av olika delar av ramverket och också budgetprocessen.

Jag kan konstatera att under loppet av drygt ett år har regeringen och stödpartierna lagt fram 18 extra ändringsbudgetar, ofinansierade, på 400 miljarder. Vi har varit för mycket av detta, men jag tror att det finns en diskussion att ta om rollen för oppositionen, som i detta fall utgör majoriteten i riksdagen, och vår möjlighet att påverka inriktningen. Vi kan inte ens, herr talman, i särskilt stor utsträckning följdmotionera på alla dessa extra ändringsbudgetar. Jag är inte riktigt säker på att det var så det var tänkt från början.

Detta är en exceptionell tid. Det vi gör med detta beslut om 4 miljarder för landets äldre är alltså inte något som kommer att rucka landets ekonomi. Alla ska veta att Moderaterna alltid kommer att ta ansvar för svensk ekonomi och värna skattebetalarnas pengar. I år är detta ofinansierat, absolut - precis som de 400 miljarder som regeringspartierna har lagt fram, plus den budget ni lade fram på 105 miljarder.

Sedan kommer detta dock att behöva finansieras, och jag har en mängd förslag till finansutskottets ordförande Åsa Westlund om hur hon kan finansiera det. Vi kan exempelvis skära i vissa utgifter, som bistånd. Sverige behöver inte ha ett av världens högsta bistånd. Men det är bara ett exempel. Självklart kommer saker att behöva finansieras; vi får återkomma till det.

Men jag tror att det är viktigt för regeringspartierna att se att detta alltså är majoritetens önskan och vilja för Sveriges äldre - att ni tar det ansvar ni inte har tagit och nu gör det Coronakommissionen säger: ökar den medicinska kompetensen och förbättrar bemanningen på svenska äldreboenden. Så enkelt och så svårt kan det vara.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Jag är glad, herr talman, att vi påbörjar den här processen i dag. Detta gör vi för Sveriges äldre. Det är det minsta Sveriges riksdag kan göra under den här krisen.


Anf. 3 Åsa Westlund (S)

Herr talman! Jag ska börja med att säga att Elisabeth Svantesson har helt rätt i att de äldre har betalat ett väldigt högt pris i denna kris. Högst har det varit i den region vi just nu befinner oss i, där de äldre fortfarande väntar på vaccin. Jag ska stoppa där, eftersom talmannen är väldigt känslig för att man kritiserar det moderatledda styret i Region Stockholm.

Jag ska komma till min fråga. Det är helt sant att regeringen har satsat många miljarder på att rädda jobb, företag och välfärd genom krisen. Men det är tillfälliga satsningar som vi har lånat till. Permanenta utgiftsökningar måste finansieras med permanenta pengar. Problemet för Elisabeth Svantesson är att man i hennes nya koalition inte är överens om finansieringen av denna satsning. Därför har jag en fråga.

Moderaterna slår nu helt medvetet sönder den praxis som hjälpt Sverige till stabila statsfinanser, som Moderaterna tidigare har varit tydlig med att man stöder. Hur ser Moderaternas konkreta plan ut för att stoppa tillbaka anden i flaskan? Det kan inte vara ett ansvar som ligger på andra. Hur ser Moderaternas plan ut för att få tillbaka sunda statsfinanser i Sverige efter detta tydliga brott mot budgetpraxis?


Anf. 5 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Tack för frågan, Åsa Westlund! Om vi börjar mer allmänt och diskuterar hur vi ska komma tillbaka till sunda offentliga finanser kan jag säga: Vi kommer att göra allt vad vi kan för att byta ut den här regeringen, så att vi kan pressa tillbaka den mycket höga arbetslösheten. Är det någonting som hotar välfärden åren framöver är det just den arbetslöshet som Åsa Westlund och hennes parti lämnar efter sig.

Hade Sverige utvecklats som genomsnittet i EU under denna regeringsperiod hade vi haft 88 000 fler undersköterskor. Den kostnad som ni lämnar efter er i form av en hög arbetslöshet motsvarar alltså så mycket. Låt mig bara slå fast det!

När det gäller fortsatt finansiering är det uppenbart att en majoritet i Sveriges riksdag ser behov av långsiktig äldreomsorg, bättre bemanning, fler boenden och ökad medicinsk kompetens och tycker att det är viktigt. Därför skickar vi med regeringspartierna och stödpartierna, som tillsammans är i minoritet, en väldigt viktig inriktning.

Ni kan lita på att vi kommer tillbaka om ni inte gör det vi säger. Vi gjorde det förra januari. Vi kommer att göra det igen. Ni kan lita på att det vi gör är långsiktigt. I år är detta inte finansierat, precis som de 400 plus de 100 miljarderna - 500 miljarder - inte är finansierade.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Det känns lite märkligt att Socialdemokraterna nu försöker säga att det inte är att ta ansvar när Moderaterna satsar 4 miljarder på äldreomsorgen men att det var att ta ansvar när Socialdemokraterna satsade 4 ofinansierade miljarder på äldreomsorgen, som de gjorde i år. Det rimmar illa, herr talman. Jag tror att de som lyssnar på debatten också känner det.


Anf. 6 Åsa Westlund (S)

Herr talman! Tack, Elisabeth Svantesson, för svaret! Jag noterar att det alltså inte finns någon konkret plan från Moderaternas sida för hur vi ska återgå till den praxis som har gällt i Sveriges riksdag, där vi har ett skydd mot lockelsen för majoriteter i Sveriges riksdag att hitta på vällovliga investeringar utan att ha en trovärdig finansiering.

Men jag ska ställa en annan fråga. Vi har hört vad moderatstyrda Sveriges Kommuner och Regioner har att säga om detta förslag. De har framfört att äldreomsorgen absolut behöver en trygg finansiering framöver. De behöver ökade resurser framöver. Men just nu är behovet inte så stort. De har också väldigt svårt att se hur de ska kunna använda pengarna så som ni har föreslagit, med den korta planeringstid som ni ger dem.

Jag undrar förstås: Vad är det egentligen som Elisabeth Svantesson och Moderaterna på riksplanet kan bättre om äldreomsorgen än de moderata partivännerna i Sveriges Kommuner och Regioner? De säger nämligen: Detta är inte riktigt det vi behöver, utan det vi behöver är en trygg och stabil finansiering under åren som kommer.


Anf. 7 Elisabeth Svantesson (M)

Herr talman! Jag tackar för en mycket klok fråga. Ja, det mina kollegor efterlyser - jag har pratat mycket med dem inför detta beslut - är långsiktighet. Det kommer att bli väldigt viktigt, och vi säger: Det här ska vara långsiktigt.

Jag tänker på de 4 miljarder som stödpartierna och regeringen har skickat in till äldreomsorgen detta år. En del av de pengarna kommer att brinna inne. Vi ser till att det är ett prestationsbaserat stöd som förs över till nästa år. Dessa pengar kommer alltså att påbörja en resa och göra nytta. Det är skillnaden mellan era och våra pengar.

Slutligen vill jag bara påminna finansutskottets ordförande om att riksdagens partier 2017 såg över spelreglerna. Vi i Moderaterna var tydliga med att vi kunde tänka oss att reglera hur man kan ta initiativ utanför budgeten, men Socialdemokraterna tyckte att det var en dålig idé. Nu spelar vi efter de spelregler som finns här i Sveriges riksdag. Vi kommer att fortsätta att göra det. Vi kommer alltid att värna finanserna och ordning och reda i ekonomin. Men vi kommer också på ett demokratiskt sätt att prata med alla partier som vill göra nytta och göra Sverige bättre. Det har vi gjort nu, och det kommer vi att fortsätta att göra. Det tror jag i grunden är bra för demokratin och för de offentliga finanserna.


Anf. 8 Dennis Dioukarev (SD)

Herr talman! Det har nu gått mer än ett år sedan Sverige fick sitt första bekräftade coronafall. Tyvärr har pandemin fortfarande ett grepp om vårt land. Vi ser dock ljuset i tunneln i form av vaccineringen.

Vi i Sverigedemokraterna kommer så länge som det behövs att fortsätta driva vår politik och rösta för andras förslag som på olika sätt lättar bördorna för sjukvården, företagen och, som i dag i detta betänkande, äldreomsorgen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Finansutskottet är i dag överens om stöd till äldreomsorgen och till våra äldre, som varit absolut hårdast drabbade under denna humanitära katastrof. Jag noterar att det inte finns några reservationer i detta betänkande, vilket talar för att regeringspartierna delar oppositionens problembild och erkänner behovet av stöd till våra äldre.

Detta utskottsinitiativ är en direkt konsekvens av bristerna inom svensk äldreomsorg, som tyvärr har varit synliga under en lång tid och som har blivit ännu tydligare nu under pandemin. Många timanställda, breda kontaktytor, brist på skyddsutrustning och få läkarbedömningar på plats är några av anledningarna till att covid-19 fick stor spridning på äldreboendena. Strategin att till varje pris skydda riskgrupperna har med andra ord misslyckats, med katastrofala konsekvenser som följd. Smittan har kommit in på landets äldreboenden, och personal och de äldre har fått betala ett högt pris.

Utskottet står nu bakom ökade medel för åtgärder inom äldreområdet. Det är helt nödvändigt, vilket Sverigedemokraterna förespråkat under en längre tid. Förhoppningsvis är detta det första steget i att upprätta en äldreomsorg som det går att lita på. Coronakommissionen framhåller behovet av högre bemanning, ökad kompetens och rimliga arbetsförhållanden. Det är just det som utskottsinitiativet har tagit sikte på och anledningen till att det erhåller Sverigedemokraternas stöd.

Herr talman! Vad gäller frågan om finansiering har det tidigare, när oppositionen drivit igenom förslag med påverkan på statsbudgeten, skett genom en besparing på andra utgiftsområden. Det är också i många fall den önskvärda ordningen. Men denna gång finansieras förstärkningen med en ökad statsskuld, i likhet med många av de andra extra ändringsbudgetar som har behandlats av riksdagen under pandemin. Det kommer därmed att vara viktigt att det finns en tydlig strategi för hur en återgång till överskottsmålet ska ske så att förtroendet för svensk finanspolitik inte försvagas.

Som oppositionsparti har Sverigedemokraterna stått bakom överskottsmålet och är anhängare av det finanspolitiska ramverket. Men staten finns inte till för sin egen skull, utan staten måste agera resolut när medborgarnas intressen, eller som i detta fall våra äldres liv, står på spel.

Det finns utrymme att från statligt håll låna upp de medel som krävs för att ta oss ur denna humanitära och ekonomiska kris. Alternativet, att låta bli, känns helt ärligt just nu betydligt mycket mer skrämmande.

Sverigedemokraternas uppfattning är därför att dessa förstärkningar till äldreomsorgen är helt nödvändiga. Vi har tillsammans med den övriga oppositionen vid flera tillfällen under denna pandemi drivit igenom förstärkningar till samhälle, företag och välfärd till följd av en krishantering som tvingat oss att agera, och nu gör vi det igen. Denna gång går förstärkningarna till äldreomsorgen.

Med det sagt yrkar jag bifall till utskottets förslag.


Anf. 9 Ulla Andersson (V)

Herr talman! Nyligen, för drygt en månad sedan, gick Vänsterpartiet ut och föreslog att regeringen skulle bjuda in samtliga partier för att diskutera hur vi ska ta ett gemensamt, långsiktigt ansvar för äldreomsorgen. Vi skulle förhandla oss fram till en bottenplatta, det vill säga en bottenplatta i form av pengar, för hur mycket vi tycker att äldreomsorgen ska ha under kommande mandatperiod. Vi tyckte att det var en bra idé, för vi menar att kommunerna behöver veta förutsättningarna för finansieringen av äldreomsorgen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Har regeringen gjort som vi föreslog? Nej. Åsa Westlund pratar här om att ta ansvar, men regeringspartierna verkar inte vilja ta ett långsiktigt ansvar för äldreomsorgen. Visst, vi kan ha olika åsikter om hur detta ska finansieras - det är ju det politik handlar om - men då kan vi gå till val på det. Vill man skära i biståndet eller i sjukförsäkringen? Vill man sänka skatter, eller vad vill man göra? Det är väl det vi får gå till val på. Men vi skulle, om vi hade en sådan här diskussion, komma överens om att så här mycket pengar ska äldreomsorgen ha den kommande mandatperioden. Sedan skulle partier självklart kunna bjuda över. Vi kanske inte skulle tycka att det räcker med de här pengarna utan i stället säga att vi tycker att det behövs mer, och så skulle vi få gå till val på det. Men kommunerna skulle veta att de här pengarna skulle komma. Men regeringspartierna valde att inte göra så.

Däremot väljer man att stå här i dag och klaga över, för det är indirekt det man gör, att det kommer pengar till äldreomsorgen. 4 miljarder kommer helt plötsligt att stjälpa allt i sunda statsfinanser. Trovärdigheten i det är minimal; låt mig säga det.

Herr talman! År 2019 beslöt riksdagen att ta bort det riktade statsbidraget till äldreomsorgen. Det var på 2 miljarder kronor. Vänsterpartiet hade förhandlat sig till det. Det hade gett ungefär 5 000 fler anställda i äldreomsorgen. Regeringspartierna valde sedan att inte återinföra det. Så pass viktig tyckte man att äldreomsorgen har varit.

Det här statsbidraget på 2 miljarder fick inte förlängas, men man sänkte skatter för 30 miljarder. Så viktig var världens bästa äldreomsorg då.

Och trots det som har skett under pandemin fortsätter nedskärningarna inom äldreomsorgen. Nyligen kunde vi läsa om ett boende i Göteborg där man hade 120 äldre på tolv avdelningar, varav elva demensavdelningar. Vet ni hur många som jobbade där nattetid? Åtta personer! Åtta personer skulle ta hand om 120 äldre. Det är långt därifrån till världens bästa äldreomsorg.

Herr talman! För knappt ett år sedan hade Vänsterpartiet en presskonferens då vi gick ut och krävde en snabb omläggning av arbetet inom äldreomsorgen. Vi pekade på det stora antalet anställda som besökte varje brukare i hemtjänsten och att det kunde handla om, som här i Stockholm, hela 25 personer inom en tvåveckorsperiod. Vi pekade på den enorma risk som det innebar för smittspridningen. Värst var det i det sönderprivatiserade Stockholm, för här får vinstintresset styra före de äldres behov av omsorg. Bristen på skyddsutrustning var omfattande.

Vi uppmanade då regeringen för ett år sedan att snabbt tillskjuta pengar för omläggning och för att möjliggöra överanställningar om det behövdes för att få en ökad kontinuitet inom äldreomsorgen, det vill säga minska antalet personer som kom till den gamla. Det hade varit bra mot smittspridningen och bra för den gamlas omsorg, hälsa och livskvalitet. Tyvärr lyssnade inte regeringen eller dess samarbetspartier. Det var ungefär som om de inte såg, inte visste, hur det faktiskt såg ut och fungerade i äldreomsorgen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Resultatet har vi alla kunnat ta del av, tyvärr. Coronakommissionens rapport om äldreomsorgen har varit mycket tydlig. Vi har också tagit del av anställdas och anhörigas vittnesmål. Vi har inte lyckats värna och skydda de gamla. Många äldre har avlidit. Många är de som har förlorat en make, en pappa, en mormor, en mamma, en vän eller en farmor. Priset som har betalats är högt.

För ett år sedan tog vi också upp hur privatiseringarna både har påverkat kontinuiteten och gjort den svårstyrd med alla dessa olika huvudmän. Intresset för hur en verksamhet bedrivs kan också sägas vara olika eftersom man styrs utifrån olika lagstiftning. Aktiebolagslagen säger till exempel någonting helt annat än socialtjänstlagen. Men det var som att tala för döva öron. Det är som att prata med en döv häst att prata med Centern och Liberalerna, som drivs av nyliberala värderingar.

Att äldreomsorgen var och är underfinansierad borde inte ha kommit som någon överraskning - inte heller att antalet visstidsanställda, timanställda, deltider och delade turer är omfattande och påverkar kvaliteten. Det har varit känt i decennier.

Nästan 30 procent av dem som är anställda inom äldreomsorgen är det på visstid. 22 procent har timanställningar. Det säger något om bristen på kontinuitet. Tänk er själva att vara gammal och beroende av att ha hjälp på toaletten, duscha, tvätta sig, få sin mat lagad, ta en promenad eller något annat och varenda dag behöva tala om för den person som kommer hur man vill ha det. Så här vill jag ha maten uppvärmd, så här vill jag göra på toaletten, så här vill jag ha det i duschen - och så kommer det nya personer hela tiden. Det ger ingen bra kvalitet. Men så har det sett ut.

Det som har varit prioriterat i svensk politik under lång tid har varit skattesänkningar. Därför har äldreomsorgen fått ett arbetsliv där det är brist på fortbildning, ofta dåliga arbetsvillkor och låga löner. Men de anställda i äldreomsorgen har försökt göra allt vad de kan och mer därtill för att täcka upp för de brister som har funnits från politikens sida när det gäller finansieringen.

De strukturella bristerna har varit så påtagliga att ingen under pandemin längre kunde förneka dem. Det här har också Coronakommissionen slagit fast mycket tydligt. Inte minst har de tagit upp hur det ser ut inom bemanningen med den bristande personalkontinuiteten, bristen på medicinsk kompetens och de undermåliga arbetsförhållandena.

Budgeten som vi nu debatterar försöker ta ett första steg för att ändra på detta. Drygt 4 miljarder tillförs just för att omvandla timanställningar till tillsvidareanställningar. Det är bra för den gamla och för kvaliteten, för just kontinuitet är helt avgörande för kvaliteten i äldreomsorgen. Då är det viktigt att känna personen och veta hur den vill ha det och vilka behoven är.

I det som vi nu ska ta ställning till säger vi att det ska vara ett mål om en halvering av antalet tidsbegränsade anställningar. Det ger också signaler om att arbetsvillkoren inom äldreomsorgen kommer att förbättras så att fler ska orka vara kvar och fler ska söka sig dit och vilja arbeta i detta oerhört viktiga yrke.

Den långsiktiga ambitionen som utskottet och nu riksdagen ställer sig bakom gäller att antalet timanställningar och tidsbegränsade anställningar ska halveras i huvudsak genom att omvandla dessa till tillsvidareanställningar. Det tillkommer också pengar för att öka den medicinska kompetensen. Det handlar om att utbilda undersköterskor till sjuksköterskor eller till specialistundersköterskor. Det handlar också om att anställa fler medicinskt ansvariga läkare eller medicinskt ansvariga sjuksköterskor så att den medicinska kompetensen blir bättre i framtiden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Förutom det jag redan nämnt kommer också pengar till fler äldrebostäder. Det är nödvändigt. Vi vet alla att det finns ett skriande behov, och det har varit så under lång tid. När man blir gammal och behöver hjälp ska det vara möjligt att välja ett boende där det finns tillgång till service och omsorg.

Nu står tydligen alla partier i riksdagen bakom den extra ändringsbudgeten. Centerpartiet hade ett särskilt yttrande där det stod att de ska avstå, men där har man tydligen ändrat sig. Socialdemokraterna och Miljöpartiet verkar mest gnälla över att pengarna kommer eftersom de själva inte har tagit initiativet. När kommissionens rapport kom gjorde man ingenting. Det var förödande kritik, men det hände ingenting hos regeringspartierna.

Vi i Vänsterpartiet är glada över att vi tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna nu har kommit överens om att se till att äldreomsorgen börjar en resa mot bättre kvalitet, bättre kontinuitet och bättre arbetsvillkor. Det kommer att behövas mycket mer, men nu tar vi ett första steg. Tack för gott samarbete, Elisabeth Svantesson och Jakob Forssmed!

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 10 Åsa Westlund (S)

Herr talman! Liberalerna har de senaste veckorna hänvisat till den uppluckrade budgetpraxisen för att stödja en moderatledd regering, även om den behöver stöd av Sverigedemokraterna. Det innebär att Vänsterpartiet nu, även om man inte riktigt vill det, hjälper till att driva fram en ordning i riksdagen som ökar Moderaternas möjlighet att styra med stöd av Sverigedemokraterna efter nästa val.

På vilket sätt tror Ulla Andersson att Vänsterpartiet tryggar äldreomsorgen på lång sikt genom att hjälpa Moderaterna till makten på det här sättet?


Anf. 11 Ulla Andersson (V)

Herr talman! Vi i Vänsterpartiet försöker se till att äldreomsorgen får de pengar den behöver. Vi tror att det är ett bra sätt att skapa en bättre framtid för oss alla i landet. Det tycker Vänsterpartiet att vi alla ska ha fokus på.

Socialdemokraterna kunde också tycka att det vore bra om äldreomsorgen fick mer pengar och faktiskt jobbat för det. Men i de senaste budgetarna är det inte äldreomsorgen som har varit prioriterad utan i stället skattesänkningar. Ni har tagit bort värnskatten. Vilka gynnades där? De boende på Östermalm och i Danderyd. I den budget där ni sänkte skatter med 30 miljarder, hur många enstaka kronor fanns där för äldreomsorgen? Det var inte många, och det vet Åsa Westlund också.

Att förhandla en budget vet både Åsa Westlund och jag är en oerhört stor process. Man måste hålla ihop en helhet, man måste göra olika avväganden mot varandra och man måste hämta in underlag. Det gör man inte i finansutskottet, utan det gör man i en samlad budgetprocess - och man måste ställa sig bakom en helhet. Det vet Åsa Westlund precis som jag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Att använda det här stödet i ett extraordinärt läge, där vi lägger 4 miljarder till äldreomsorgen, för att motivera ett samarbete med ett rasistiskt parti håller inte ihop. Det vet Åsa Westlund också.


Anf. 12 Åsa Westlund (S)

Herr talman! Det är inte jag som säger att det hänger ihop, utan det är så Liberalerna motiverar sitt ställningstagande.

Socialdemokraterna kommer alltid att prioritera äldreomsorg och välfärd. Vi gör det nu, och vi gör det framöver. Vi ser också risken att med det här steget, med 4 miljarder, river man ned förutsättningarna att få den äldreomsorg som behövs framöver i Sverige. 4 miljarder här och nu hjälper inte, utan det behövs en trygg och stabil finansiering. Den raserar ni nu grunden för.

Den latenta majoritet som finns i riksdagen är för stora skattesänkningar. De prioriterar inte den välfärd som jag tror att Ulla Andersson och jag ändå är överens om behöver mer pengar. Med steget i dag öppnar Vänsterpartiet dörren för den här högermajoriteten att driva fram ofinansierade skattesänkningar igen. Det är exakt samma politik som drev oss till 90-talskrisen och de enorma nedskärningar som då drabbade välfärden. Vi är fortfarande inte tillbaka till en del av nivåerna som fanns då.

Jag hoppas att jag har fel, men jag tror tyvärr att det kan bli resultatet. Ser Vänsterpartiet inga som helst risker för äldreomsorgen med det agerandet?


Anf. 13 Ulla Andersson (V)

Herr talman! Vi budgetförhandlade under den förra mandatperioden. Vänsterpartiet hade stora ambitioner; vi ville satsa mycket på välfärden. Ville Socialdemokraterna det? Ja, det ville de säkert, men de ville inte finansiera det. Så viktig var inte äldreomsorgen att man kunde tänka sig att höja till exempel kapitalskatter. Det hade väl varit ett bra sätt att finansiera äldreomsorgen långsiktigt? Men det var man inte intresserad av. Höja skatten för höginkomsttagare? Nej, absolut inte! Det var man inte heller intresserad av. Man ville ha pengar till välfärden, men man ville inte finansiera den långsiktigt.

När Stefan Löfven valdes gick han ut och sa att han ville ha ett samarbete med borgerliga partier. Vi vet att Centern och Liberalerna drivs av nyliberala värderingar, och det är väl klart att man visste vilken politik man skulle få. Det skulle bli ökade ekonomiska klyftor och inte en prioriterad välfärd, men det var det samarbetet man sökte.

Sedan tog ni bort det riktade statsbidraget till äldreomsorgen i den budget ni lade fram tillsammans med Centern och Liberalerna. Så viktig var inte äldreomsorgen då heller. Ni gjorde ingenting i krisens inledning för äldreomsorgen. Vi försökte påkalla er uppmärksamhet om att se över organisationen inom äldreomsorgen, den bristande kontinuiteten och det höga antalet tidsbegränsade anställningar. Men ni gjorde inte det. Jag beklagar det djupt eftersom det hade varit välbehövligt. Pengar hade behövts, och det hade behövts ökad kontinuitet för att förhindra smittspridning.

Jag tror att Socialdemokraterna vill mycket mer i välfärdsfrågor än alla partier på högerkanten. Men jag tror också att ni behöver inse att äldreomsorgen behöver en långsiktig finansiering, och då måste ni vara beredda att höja skatterna. Vi behöver satsa på fler i arbete och ökade skatteintäkter från de rikaste i samhället.


Anf. 14 Jakob Forssmed (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Herr talman! Att få åldras i värdighet, att få sina behov mötta och tillgodosedda, att bli sedd som den man är också när de egna förmågorna brister och man drabbas av sjukdom, är otroligt viktigt och ett centralt värde i vårt samhälle.

Äldreomsorgen i Sverige fungerar på sina håll mycket bra med personal som, ofta under svåra förutsättningar, gör ett fantastiskt arbete och ger vård och omsorg till sköra äldre med olika behov. Men äldreomsorgen har samtidigt haft stora problem. På flera håll har det under lång tid funnits stora brister. Det är låg personalkontinuitet. Ett stort antal personer kommer hem till den äldre, vilket ger otrygghet och sämre kvalitet och försvårar relationer. Det har varit stora brister i personalens villkor. Det har i hög grad varit fråga om timanställningar och ofrivilliga delade turer som tär på familjelivet och på orken. Personalen lämnas i princip ledarlös när chefen har en orimlig arbetsbörda med direkt ansvar för ofta 50-60 personer. Detta skapar i sin tur sjukskrivningar, vilket minskar personalkontinuiteten och kvaliteten ännu mer.

Vi vet också att den medicinska kompetensen länge har brustit. Det har varit svårt att bemanna äldreomsorgen med sjuksköterskor och läkare, och det har varit dålig samordning mellan den kommunala äldreomsorgen och sjukvården och vården i regionernas regi. Därtill har vi länge haft en lågintensiv kris i form av stora brister på anpassade bostäder för äldre, vilket har ökat otryggheten och även lett till att allt fler äldre känner sig kvarhållna i sina egna hem. Där man ska känna den maximala tryggheten har man i stället blivit otrygg och isolerad. Man har upplevt en tilltagande ofrivillig ensamhet, med ytterligare hälsoproblem som följd.

Dessa och andra brister, och reformer för att åtgärda dem, har vi kristdemokrater länge pekat på. Pandemin satte flera av dem i blixtbelysning. Coronakommissionen har dokumenterat och tydliggjort flera av dem ytterligare, och den kräver av oss att vi åtgärdar dem - och att vi gör det så snart det över huvud taget är möjligt. Chefernas orimliga ansvar, personalens utsatthet, en utbredd användning av timanställda och en låg personalkontinuitet har försatt de sköraste äldre i en utsatt situation. Den blev än mer utsatt i pandemin, och de äldre är fortfarande utsatta.

Herr talman! Vi borde ha gjort något åt detta tidigare, men vi måste göra det nu. Det går inte att säga att detta får vänta tills krisen är över. Vi kristdemokrater har efterlyst ett krispaket till äldreomsorgen under hela den här pandemin. När regeringen inte har agerat tillräckligt behöver riksdagen göra det. Jag är därför glad att vi nu, med detta förslag, bryter passiviteten inför äldreomsorgens problem med reformer som får på plats förbättringar på dessa viktiga områden.

Det är sant att både nuvarande och tidigare regeringar bär ett ansvar för den uppkomna situationen, men passiviteten hos den socialdemokratiska regeringen efter tillträdet 2014 får nog anses vara i en klass för sig. Först avskaffade man äldreministerposten - den återkom några år senare - och den demensplan som väntade på genomförande skrotades. Den äldreutredning om äldreomsorgen som alliansregeringen och Kristdemokraterna tillsatte lades ned. De dittillsvarande slutsatserna begravdes i ett bergrum, för att låna utredarnas ord. Ingen annan utredning tog vid.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Inte blev det bättre med nya samarbetspartner 2019 heller. De äldre och sköra hade ingen företrädare i förhandlingarna om de 73 punkterna, där äldreomsorgen fick två halva punkter, och i den första gemensamma budgeten våren 2019 gjordes neddragningar på äldreomsorgssatsningar. Först försvann satsningen på gemenskapsvärdar för att motverka ensamhet och isolering, men det mest flagranta var nog ändå att den riktade satsningen för bättre personalkontinuitet i äldreomsorgen helt togs bort. Man skrev i vårpropositionen att "satsningen för att uppnå en god personalkontinuitet i hemtjänsten inte bör genomföras" - utan att några andra äldreomsorgssatsningar tillkom.

Så har det fortsatt. Regeringen har skurit ned stödet till att bygga anpassade boenden för äldre, trots att stödet har varit översökt sedan 2016. År 2019 höjdes det till 700, men det sänktes igen av regeringen. Det har nu visat sig att stödet för 2020 tog slut redan under sommaren och att ansökningar har blivit liggande i kö.

I och med pandemin har det blivit uppenbart att det inte längre går att behandla äldreomsorgen på det här sättet. Regeringen har gjort vissa insatser, till exempel Äldreomsorgslyftet för att höja den grundläggande kompetensen. Det är bra, och det stöder vi. Detsamma gäller det allmänt höjda stödet till äldreomsorgen. Men detta räcker inte. Det räcker inte för att åtgärda de brister som har satts i blixtbelysning och som finns här och nu. Det är inte tillräckligt för att åtgärda problemen.

Vi kristdemokrater har efterlyst ett krispaket, och när tillfället kom att göra något tillsammans med Vänsterpartiet och Moderaterna grep vi det. Jag vill passa på att tacka för ett gott och konstruktivt samarbete med Elisabeth Svantesson och Ulla Andersson under hela den period som vi har arbetat med förslaget. Vi grep tillfället därför att detta måste förbättras här och nu.

Vi måste förbättra anställningstryggheten. Vi måste få ned antalet timanställningar och upp antalet tillsvidareanställningar. Vi måste minska de ofrivilliga delade turerna, som sliter på personalen och gör att kvaliteten i äldreomsorgen blir sämre. Det blir svårare för de äldre att bygga relationer till dem som ger omvårdnad och omsorg, och det gör att kvaliteten och hälsan försvagas hos äldre personer. Därför är detta så viktigt, både för personalens skull och för de äldres skull. Vi måste också få upp den medicinska kompetensen - fler läkare, fler sjuksköterskor och medicinskt ansvariga läkare. Det behövs fler specialistundersköterskor.

Detta reformpaket syftar till att nu påbörja detta mycket viktiga arbete. Det handlar om att ge resurser men också om att ställa krav: Nu måste det ske förbättringar. De strukturella brister som har orsakat en akut kris i äldreomsorgen måste nu åtgärdas.

Samma sak gäller bostäder. Vi kan inte ha en situation där Finansdepartementet pekar på att det inom några år kommer att saknas tusentals boendeplatser i många hundra boenden samtidigt som det ligger ansökningar på hög och väntar på ett investeringsstöd som skulle kunna göra skillnad. Samma sak gäller även när allt fler äldre upplever att de inte får tillgång till boenden med gemenskapsmöjligheter och trygghet, vilket är mycket viktigt för att motverka ohälsa och för att skjuta upp insjuknande i sjukdom. Då måste vi agera, herr talman.

Jag är glad att en enig riksdag nu fattar beslut om dessa förbättringar. Vi gör det möjligt för kommunerna att mer aktivt jobba med dessa viktiga frågor - fler boendeplatser och en ökad medicinsk kompetens, för en bättre vård av och omsorg om de sköra och utsatta äldre. Personalens villkor ska förbättras så att de som sliter hårt ska få bättre möjlighet att faktiskt göra det de är så fantastiskt bra på.


Anf. 15 Joar Forssell (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Herr talman! Det gläder mig att det finns en sådan enighet i kammaren kring att vi har ett stort ansvar att stärka äldrevården och se till att de människor som har byggt det här landet får ett värdigt liv hela livet. Man ska kunna leva livet hela livet, och man ska ha egenmakt. Man ska kunna bli sedd som människa, som en egen individ, och leva sitt liv som man själv vill, med hjälp av en fungerande äldrevård.

Herr talman! Det är också positivt att kammaren nu unisont och gemensamt agerar för att få bukt med de många problem som finns inom äldreomsorgen och som covid-19 på ett extremt tragiskt och förödande sätt så tydligt exponerat för alla i vårt samhälle. Det är väldigt bra och helt nödvändigt med mer pengar till äldrevården, herr talman.

Det är av dessa skäl som Liberalerna har varit pådrivande för detta inom januariavtalssamarbetet, och det är just för att människor ska kunna leva livet hela livet och just för att vi ska få en värdig äldreomsorg i hela landet som vi har drivit på för mer pengar och medverkat till historiska förstärkningar av kommunsektorn. Det är också därför vi välkomnar att oppositionen driver på för ännu mer pengar. Jag kan konstatera, herr talman, att det i kammaren i Sveriges riksdag finns en stor politisk enighet kring den här delen av dessa frågor.

Herr talman! Jag hoppas att vi framöver kommer att få se en regering som återkommer med fler svar på de problem som oppositionen belyser och på de problem som covid-19 blottlagt och exponerat. Jag hoppas, herr talman, att vi kommer att få se en bred mitt i Sveriges riksdag som samarbetar inom sedvanliga beredningsprocesser när det gäller dessa frågor, så att vi kan få bukt med de problem som vi faktiskt gemensamt har identifierat.

Jag tror att många som tittar på det här i dag, herr talman, blir lite konfunderade över hur vi vill spela upp konfliktnivån mellan varandra i frågor där det råder hyfsat stor enighet. Jag tror att många äldre och många anhöriga till äldre upplever det som lite provocerande att vi spelar rätt mycket politisk teater och vill låta påskina att det är mer konflikt är vad det egentligen är.

Vi vill stärka äldrevården - om detta finns en bred politisk enighet och en bred politisk mitt. Jag tror och hoppas, som sagt, att regeringen återkommer med förslag på hur vi kan lösa ännu mer problem framöver och med sedvanliga beredningsprocesser se till att gemensamt lägga fram förslag om de saker vi egentligen är överens om.

Jag vill återigen tacka oppositionen, som har drivit på för ännu mer pengar till äldrevården. Detta är ju något som Liberalerna också har gjort inom ramen för januariavtalet.


Anf. 16 Ulla Andersson (V)

Herr talman! Jag tänkte ta tillfället i akt att fråga Joar Forssell lite om anställningstryggheten i äldreomsorgen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Först av allt tänkte jag citera, eller i alla fall sammanfatta, Marta Szebehelys utvärdering av privatiseringarna i äldreomsorgen. Hon säger att detta inte har någonting med kvalitet att göra utan bara med ideologi och att priset för dessa privatiseringar har betalats av de multisjuka äldre, framför allt på grund av att kontinuiteten har sjunkit så kraftigt. Det har självklart stor betydelse om det är samma person som kommer hem till dig hela tiden och vet hur du vill ha det i stället för att det ständigt kommer nya personer som absolut inte vet hur du vill ha det.

I äldreomsorgen är andelen tidsbegränsade anställningar väldigt hög - år 2019 var det 16 procent på hela arbetsmarknaden men 28 procent inom äldreomsorgen. Andelen timanställningar inom äldreomsorgen var då 22 procent.

Det jag undrar är: Vilka förslag har Liberalerna haft för att öka kontinuiteten inom äldreomsorgen och för att omvandla tidsbegränsade anställningar och timanställningar till tillsvidareanställningar? Det jag har sett hittills är att man vill gå i en annan riktning, det vill säga öka otryggheten på arbetsmarknaden genom att till exempel riva upp LAS. Men nu tänkte jag fråga Joar Forssell: Vilka förslag har man lagt fram? Vilka förslag har man drivit? Vilka problem har man tagit tag i?


Anf. 17 Joar Forssell (L)

Herr talman! Tack, Ulla Andersson, för frågan!

Det fanns ju många frågor i din fråga, Ulla Andersson. Du får gärna återkomma i ditt svar om jag missar någon, för det var många relevanta frågor.

Till att börja med vill jag konstatera att Liberalernas ekonomiska politik - för det här handlar såklart i grunden också mycket om finansieringen - går ut på att skapa ett stort välstånd som vi sedan kan använda när vi fördelar genom välfärden.

Den stora skiljelinjen mellan Liberalerna och Vänsterpartiet i dessa frågor är ju att Liberalerna har en mycket mer offensiv politik för att skapa välstånd och se till att vi har företagande och människor som arbetar och som ser till att det rullar in pengar till statskassan som vi sedan kan använda för att stärka välfärden. Vänsterpartiets ekonomiska politik skapar inte välstånd och kommer därför på lite längre sikt att leda till en långt mer underfinansierad äldrevård och välfärd i största allmänhet.

Men, herr talman, åter till frågorna. Jag tror att det är bra att det finns privata alternativ. Jag tror att det är bra därför att vi får en mångfald. Jag har själv äldre i min närhet som har haft både privata och offentliga utförare av äldrevård, och de har upplevt både brister och styrkor. Det som har varit viktigt har varit att faktiskt kunna göra ett eget val, att ha makt över sitt eget liv och att kunna välja bort det som har varit av sämre kvalitet. Det är ju detta som är den stora vinsten.

När det gäller anställningstrygghet tycker vi att det är viktigt att det finns en långsiktig finansiering. Jag tycker också att det är viktigt - detta kanske förvånar Vänsterpartiet, men den som känner till Liberalernas historia blir inte förvånad - att det finns en stark facklig rörelse som kan ställa krav, att man organiserar sig och att arbetsmarknadens parter kommer överens om hur det ska funka.


Anf. 18 Ulla Andersson (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Herr talman! Tack, Joar Forssell, för svaret!

En politik för att skapa välstånd kan utformas på många olika sätt. Till exempel har man nyligen konstaterat att ökad ekonomisk ojämlikhet är sämre för ekonomisk utveckling än en ekonomisk politik för ekonomisk jämlikhet, så jag kan väl lugnt konstatera att den ekonomiska politik som Joar Forssell företräder inte är den bästa för att skapa välstånd i ett land och inte heller för att fördela detta välstånd.

Vi har nyligen debatterat budget här. Jag kan minnas när ni drev igenom 6 miljarder till dem som har det absolut bäst ställt i det här landet samtidigt som ni skar ned på äldreomsorgen; detta var i budgeten för 2020.

Det behövs förbättringar inom både offentlig och privatiserad äldreomsorg. Den stora skillnaden mellan den privatiserade och den offentliga äldreomsorgen är att kontinuiteten är bättre - även om den är dålig - i den offentliga. Det är många fler deltider i den privatiserade äldreomsorgen, och det är många fler med visstidsanställningar och tidsbegränsade anställningar. Det är många fler outbildade och mycket lägre bemanning, för det är så man gör vinst. Det är personalen som är den stora kostnaden inom äldreomsorgen.

När man styrs av aktiebolagslagen, vilket dessa bolag gör och ska göra, är det vinsten som är målet. Men så är det ju inte i äldreomsorgen; där är det den äldres hälsa, omsorg, väl och ve som ska styra. Däri ligger en stor konflikt.

Jag uppskattar att Joar Forssell tar upp den fackliga organiseringen; den är ju väldigt viktig. Men man kan också lägga fram politiska förslag här i riksdagen som ökar kontinuiteten, vilket vi har gjort i dag.


Anf. 19 Joar Forssell (L)

Herr talman! Låt oss inte grotta ned oss i ekonomisk teori. Jag kan bara konstatera att länder som har testat marknadsekonomi och liberalism har fått ett högre välstånd än länder som har testat socialism och därför också kunnat stärka sin äldrevård och hela sin välfärd på lite längre sikt.

Herr talman! Jag tycker att Vänsterpartiet har en lite märklig syn i dessa frågor. Målet för äldrevården och för hela välfärden måste ju vara den individ som till syvende och sist ska bruka välfärden. Det är ju den personens väl och ve, egenmakt, rätt att bestämma över sitt eget liv och rätt att få en god äldreomsorg som måste vara målet.

Av detta skäl är det viktigt att det finns privata utförare. Man ska kunna välja och välja bort. Man ska inte bli tilldelad en kommunal eller offentlig utförare och sedan bara få laga efter läge och ha det som en politiker har bestämt, utan man ska själv få makt att bestämma och att välja och välja bort. Man ska själv kunna göra detta.

Det är klart att det finns problem inom både den privata och den offentliga äldreomsorgen. Där tycker jag att politiker ska kunna ställa krav, och det kan man också göra. Man kan ställa hårdare krav från politiken på flera av de saker som Vänsterpartiet tar upp. Tycker man att det viktigaste är att prioritera upp kontinuiteten kan man ställa sådana krav, och det är jag helt öppen för att man gör.

Men till syvende och sist måste vi ändå koka ned detta. Vill vi ha ett system där vi lägger mer makt hos de äldre eller ett system där vi lägger mer makt hos Ulla Andersson? Vill vi - om vi pratar ekonomi - ha ett system där människor själva driver fram välstånd eller ett system med mindre välstånd där vi också får mindre välfärd i den andra änden? Jag tror på ett system där människor själva får bestämma mer.


Anf. 20 Karolina Skog (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Herr talman! Engagemanget för de äldres situation och för äldreomsorg är stort i riksdagen, och det är viktigt och bra. Vi gör nu var och en mer eller mindre avbön och erkänner att det finns strukturella problem i äldreomsorgen som har ignorerats på många nivåer, av många politiker och under många år. Det är en bra sak, eftersom det ger oss möjlighet att ta tag i de här frågorna framåt.

När vi gör det, herr talman, är det viktigaste ordet långsiktighet för att skapa förutsättningar för den växande gruppen äldre, som också kommer att ha fler olika typer av sjukdomar, att få en trygghet i sitt boende och i tillgången till omsorg och vård. Det är en riktigt, riktigt stor fråga för Sverige framåt.

Den kris som vi fortfarande är i har blottat stora sprickor. Vi har inte klarat av att leva upp till målsättningen att skydda de äldre från pandemin. De har, som har sagts här i talarstolen, fått betala ett högt pris.

De som jobbar i äldreomsorgen, både i hemtjänsten och på vårdboenden, har slitit oerhört hårt och har lokalt också fått fatta väldigt svåra beslut under det senaste året. Ska vi på något sätt betala dem för det är det goda arbetsvillkor, tillgång till kollegor, tillgång till fortbildning och en trygghet i organiseringen av vården och omsorgen om de äldre som vi ska ge dem.

Herr talman! Då tycker jag att det är tråkigt att två saker händer.

Det ena är att man politiserar den här frågan i betydelsen att den andra sidan inte har gjort någonting, när det är ganska lätt att gå tillbaka till tidigare budgetar och se att regeringen och januaripartierna har tagit initiativ som bland annat handlat om att rikta resurser till fortbildning och tillgång till personal i äldreomsorgen. Det är inte helt snyggt att stå här och säga att ingenting har hänt. Samtidigt erkänner vi att mer behöver göras.

Det andra som händer är att man snabbt kommer ned i detaljerna, och det beklagar jag, herr talman. Organisationen Sveriges Kommuner och Regioner har under många år påtalat problemen med riktade statsstöd till olika verksamheter, inte minst till äldreomsorgen, för det ger dem inte de bästa förutsättningarna att planera lokalt. Därför har regeringen fokuserat på mer resurser till allmänna statsbidrag till kommuner och några delar riktade till just personal, där det finns en bred samsyn om att vi behöver göra mer. Framöver tror jag att det är viktigt att vi fortsätter att dela ut mest pengar till kommunerna från det allmänna statsbidraget, så att de lokala förutsättningarna får styra arbetet.

Herr talman! Jag tänker ta mig friheten att återge vad min mor har skrivit. Min mamma har arbetat väldigt länge inom äldreomsorgen i Sverige, både på äldreboenden och som distriktssköterska. Hon skrev ett mejl till mig för några veckor sedan just om den här debatten. Hon var lite orolig över att debatten så mycket handlar om pengar. Det behövs pengar till äldreomsorgen, men hon var väldigt tydlig med att det inte räcker, att den här frågan inte alls bara handlar om medel utan också om organisering.

En fråga som vi inte har löst är hur vi ska se till att det finns en kontinuerlig vårdkontakt för de äldre. Det är väldigt många som jobbar i de här verksamheterna och ute i kommunerna som är tveksamma till idén som finns att kommunerna ska anställa läkare i äldreomsorgen. Det är en fråga som har diskuterats länge och lokalt, och det har framkommit att man inom verksamheterna är väldigt tveksamma till den idén.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Regeringen har tillsatt en statlig utredning som ska penetrera frågan grundligt, ta in expertis och vända och vrida på frågan om hur vi säkrar den långsiktiga vårdkontakten. Då beklagar jag att man i det initiativ som nu tas för att stärka äldreomsorgen kastar sig in i frågan och säger att ett riktat statsbidrag ska lösa frågan om medicinsk vårdkontakt, i stället för att vänta på utredningen. Detta har under beredningen justerats något. Men jag tar upp detta för att visa på komplexiteten i frågan och på vikten och värdet av att låta de ordinarie processer vi har i form av både utredningssystem och budgetprocesser få ta sin tid, även när vi upplever att frågor är akuta. Jag kan också känna att frågan om äldreomsorgen är akut och att jag vill göra någonting här och nu. Men ibland är faktiskt rollen som politiker att låta saker få ta sin tid, och i den här frågan är det vissa delar som ska det.

Den andra frågan handlar om boende för äldre. Den är oerhört stor. Vi har en stor grupp äldre som skulle behöva bo på ett annat sätt än vad de gör i dag, och den kommer att bli större framöver. Jag är helt övertygad om att det inte finns bara en lösning för den här stora gruppen, vare sig för hur vi ska finansiera den eller hur de ska bo på bästa sätt. Detta har utretts många gånger och under olika typer av regeringar, och det är flera lösningar som inte har fungerat speciellt bra.

Återigen: I det här initiativet upplever jag att man söker förenkla lösningen och stärka ett bidrag som har funnits en tid och faktiskt inte funkat jättebra. Det behövs ett större grepp. Det finns ett antal goda utredningar som har gjorts, bland annat av en ledamot av riksdagen, Barbro Westerholm, som det finns ett värde i att titta på igen. Vi behöver ta tag i frågan om hur äldre ska bo och hur vi ska finansiera ett gott boende för äldre framöver. Men vi ska inte förenkla det och tro att ett initiativ i finansutskottet löser frågan, för det, herr talman, tror jag inte att det gör. Den är svårare än så.

Jag ska säga några ord om ordnad budgetprocess. Det kan kanske tyckas vara det tråkigaste man kan prata om, men det är faktiskt oerhört viktigt.

Vi har ett väldigt speciellt år bakom oss, där vi har arbetat inom ramarna men ändå på ett ovanligt sätt. Gemensamt och med mycket dialog mellan riksdag och regering har vi tagit fram oerhört stora satsningar som har varit ofinansierade, och det har varit rätt att göra under ett år av kris. Men efter den här krisen kommer det att finnas ett behov av att gå tillbaka till en ordnad budgetprocess. Den kanske inte ska se exakt likadan ut som den gjort tidigare. Det finns säkert skäl att se över den gemensamt mellan partierna.

Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av corona-viruset

Från Miljöpartiets sida byter vi gärna ut målet för Sveriges finanser till ett balansmål som kan frigöra mer resurser att investera i välfärden och klimatomställningen, men vi vill göra det steg för steg.

Att underminera den budgetprocess som vi har kommit överens om tror jag är riktigt farligt för Sveriges ekonomi och för möjligheterna att på ett ordnat sätt ta tag i de utmaningar som vi står inför.

Herr talman! Det oroar mig mycket att vi faktiskt ska slarva bort Sveriges sunda statsfinanser och missa möjligheten att ta tag i stora utmaningar, som välfärden, äldreomsorgen, kriminaliteten, miljön och klimatet. För detta kommer vi att behöva en ordnad budgetprocess, där vi gemensamt hittar majoriteter.

Det som sker nu är någonting annat. Det är att stegvis gå tillbaka till en politik som vi vet inte fungerar och som bland annat gav oss 90-talskrisen. Det vore verkligen beklagligt.

Jag hoppas verkligen att den konsensus som finns om att vi vill värna exempelvis äldreomsorgen kan leda till ett gemensamt arbete och att vi kan hitta tillbaka till en ordnad budgetprocess i Sveriges riksdag. Det är oerhört viktigt. Jag hoppas att vi kan ta ett gemensamt ansvar för detta framöver.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Redovisning av åtgär-der i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsföre-byggande programmet Tillsammans mot brott

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-04-07
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2020/21:20210407FiU46, Beslut

Beslut 2020/21:20210407FiU46

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset
Beslut:

Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

Utskottets förslag:
Riksdagen
a) godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 1,
b) godkänner ändrade beställningsbemyndiganden enligt utskottets förslag i bilaga 2.