Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Ändringar i riksdagsordningen, m.m.

Betänkande 2001/02:KU37

Konstitutionsutskottets betänkande2001/02:KU37

Ändringar i riksdagsordningen, m.m.

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas proposition 2001/02:100
Den  ekonomiska  vårpropositionen  såvitt  avser
förslagspunkt 3. I denna förslagspunkt föreslås att
riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring  i  riksdagsordningen.  De  föreslagna
ändringarna i tilläggsbestämmelserna  4.6.7  och
5.12.1 innebär att utgiftsområdet 6 Totalförsvar i
stället skall benämnas 6 Försvar samt beredskap mot
sårbarhet. Vidare behandlas nio motionsyrkanden från
den allmänna motionstiden 2001 om ändringar av
utgiftsområden  samt  ett  motionsyrkande  om
diskrimineringslagstiftningen   m.m.   Dessutom
behandlas  ett  motionsyrkande  som väckts  med
anledning  av  proposition  2001/02:10  Fortsatt
förnyelse av totalförsvaret. De behandlade förslagen
finns förtecknade i bilaga 1.

Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.
Reservanternas lagförslag finns i bilaga 3.
Försvarsutskottet,  utbildningsutskottet   och
bostadsutskottet  har  yttrat  sig  i fråga om
indelningen i utgiftsområden. Näringsutskottet har
meddelat att det  avstyrker ett motionsyrkande.
Försvarsutskottets yttrande finns i bilaga 42.
Utskottet tillstyrker regeringens lagförslag, dock
med den ändringen att lagen, som skall tillämpas
första  gången  i  fråga  om statsbudgeten för
budgetåret för 2003, skall träda i kraft den 23
september 2002.
Samtliga  motionsyrkanden  avstyrks.  Två  3?
reservationer har avgetts.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut



1. Tilläggsbestämmelser i riksdagsordningen

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i riksdagsordningen med den ändringen att
orden "den 1 oktober" i ikraftträdandebestämmelsen
skall bytas ut mot orden "den 23 september" samt
avslår motionerna 2001/02:K302 yrkande 1, 2001/02:K398
yrkande 2 och 2001/02:U343 yrkande 1. Därmed bifaller
riksdagen delvis proposition 2001/02:100 yrkande 3.
Reservation 1 (m, kd, c, fp)

2.   Försvarsmaktens internationella
insatser

Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö2 yrkande 8.

Reservation 2 (m)

3.   Fredsfrämjande verksamhet

Riksdagen avslår motion 2001/02:U343 yrkande 3.
4. Sveriges Lantbruksuniversitet

Riksdagen avslår motion 2001/02:K351.

5.   Energifrågor

Riksdagen avslår motion 2001/02:K345.

6.   Diskrimineringsombudsmannen
m.m.

Riksdagen avslår motionerna 2001/02:K371 yrkande
32, 2001/02:Sf334 yrkande  7  och 2001/02:Sf383
yrkande 6.



Stockholm den 28 maj 2002

På konstitutionsutskottets vägnar


Per Unckel


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per
Unckel (m), Göran Magnusson (s), Barbro Hietala
Nordlund (s), Pär Axel Sahlberg (s), Kenneth Kvist
(v), Ingvar Svensson (kd), Inger René (m), Mats
Berglind (s), Lars Hjertén (m), Kenth Högström (s),
Björn von der Esch (kd), Nils Fredrik Aurelius (m),
Per Lager  (mp),  Åsa  Torstensson (c), Helena
Bargholtz (fp), Britt-Marie Lindkvist (s) och Peter
Pedersen (v).
2001/02

KU37

Utskottets överväganden


Försvarsområdet,
utrikesförvaltningen m.m.
Utskottets förslag i korthet

Utskottet tillstyrker regeringens förslag att
utgiftsområde 6 skall byta namn till 6.
Försvar  samt  beredskap  mot  sårbarhet.
Utskottet avstyrker motionsyrkanden om att
utrikesförvaltningen  skall återföras till
utgiftsområde 5. Jämför reservation 1 (m, kd,
c och fp).
Utskottet avstyrker vidare ett motionsyrkande
(m)ett motionsyrkande om finansieringen av
Försvarsmaktens  internationella  insatser.
Jämför reservation 2.
Vidare avstyrks ett motionsyrkande (m) om
att.
Jämför  reservation 1 (m)  anslaget  5:6
Fredsfrämjande verksamhet skall föras över
till utgiftsområde 7.

Gällande bestämmelser

Enligt riksdagsordningens tilläggsbestämmelse 4.6.7
tillhör ärenden om anslag inom utgiftsområde 6
Totalförsvar försvarsutskottets beredningområde och
i  tilläggsbestämmelsen  5.12.1  upptas  detta
utgiftsområde som ett av de 276 utgiftsområden som
statsutgifterna skall hänföras till.

I tilläggsbestämmelsen 5.12.1 upptas vidare som
utgiftsområde 5 Internationell samverkan och  i
tilläggsbestämmelsen 4.6.6 anges att utgiftsområde 5
Internationell samverkan tillhör utrikesutskottets
beredning.

Propositionen

Regeringen   föreslår  att  riksdagsordningens
tilläggsbestämmelser 4.6.7 och 5.12.1 skall ändras
så att utgiftsområde 6 i stället betecknas Försvar
samt beredskap mot sårbarhet. Regeringen hänvisar
till proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av
totalförsvaret   och  proposition  2001/02:158
Samhällets säkerhet och beredskap vari poängterats
vikten av en helhetssyn i planeringen av åtgärder
för svåra påfrestningar på samhället i fred och för
höjd beredskap. För att tydliggöra denna helhetssyn
bör utgiftsområde 6 byta namn. Genom det föreslagna
namnbytet synliggörs den nya inriktningen på högsta
strukturella nivå.

Motionerna

Flera motioner vänder sig mot den sammanslagning av
Regeringskansliets och utrikesförvaltningens anslag,
som beslutades våren 2001. Per Unckel m.fl. (m)
begär  i  motion  K398   yrkande  2  att
utrikesförvaltningen återförs till utgiftsområde 5.
Sammanslagningen innebär enligt motionärerna att det
blir svårare för riksdagen att påverka anslagen till
utrikesförvaltningen eftersom det är regeringen som
i praktiken beslutar hur medlen skall fördelas inom
området för anslaget till Regeringskansliet. Också i
motion U343 av Göran Lennmarker m.fl. (m) begärs att
anslaget  för utrikesförvaltningen återförs till
utgiftsområde 5 (yrkande 1). Göran Lennmarker m.fl.
(m, kd, c, fp) begär i motion K302 yrkande 1 att
anslaget Utrikesförvaltningen skall finnas under
utgiftsområde  5  och  hänvisar  till  att
utrikesförvaltningen inte bara berör staten utan
också ett brett spektrum av individer, grupper och
juridiska personer, vilket ger utrikesförvaltningen
en vidare roll jämfört med övriga Regeringskansliet.


Henrik Landerholm m.fl. (m) begär i motion Fö2 yrkande 8 ett
tillkännagivande till regeringen om finansieringen
av   internationella  insatser..  Motionärerna
framhåller att det i dag saknas adekvata resurser
för återuppbyggnad av det civila samhället efter
kriser och krig. Uppsättande av särskilda förband
och staber för att lösa denna typ av uppgifter bör
enligt motionen övervägas. Särskilt avdelad personal
bör utbildas och hållas i beredskap för att snabbt
kunna komma på plats för att leda också civila
operationer  och  samordna återuppbyggnads-  och
hjälparbete  såväl  inom  landet  som  vid
internationella  insatser.  Finansieringen  av
Räddningsverkets  internationella  insatser  sker
enligt motionen helt riktigt över utgiftsområdena 5
och 7 och det föreligger inga sakskäl för att
Försvarsmaktens internationella insatser inte skall
finansieras på samma sätt.

I motion U343 (yrkande 3) begärs att riksdagen
beslutar  flytta  anslaget  5:6  Fredsfrämjande
verksamhet till utgiftsområde 7, där det skapas en
samlad post för Sveriges fredsfrämjande insatser.

Yttrande från försvarsutskottet

Försvarsutskottet  har  yttrat  sig  över  dels
regeringens förslag, dels motion Fö2 yrkande 8
(yttr.  2001/02:Fö4y).  Försvarsutskottet  delar
regeringens bedömning att den i den ekonomiska
vårpropositionen   föreslagna  benämningen  på
utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
bättre svarar mot verksamheten inom utgiftsområdet.
Regeringens förslag tillstyrks sålundaedes.

Försvarsutskottet avstyrker motion Fö2 yrkande 8
och hänvisar till att utskottet vid flera tillfällen
behandlat motionsyrkanden (m) om att utgifterna för
fredsfrämjande truppinsatser skall föras över till
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Riksdagen
beslutade redan våren 1996 att utgifterna skall
finansieras inom utgiftsområde 6 Totalförsvar. Någon
omprövning av detta bör enligt försvarsutskottet
inte ske inför beredningen av budgeten för år 2003.
I en avvikande mening (m) stöds motionsyrkandet.
Konstitutionsutskottets ställningstagande
Utskottet   gör   samma   bedömning   som
försvarsutskottet. Regeringens förslag till lag om
ändring i riksdagsordningen tillstyrks följaktligen,
dock med den ändringen att lagen , som skall
tillämpas första gången i fråga om statsbudgeten för
år 2003 skall träda i kraft den 23 september 2002.
Motion Fö2 yrkande 8 (m) avstyrks.

Utrikesförvaltningen m.m.
Utskottet avstyrker motionsyrkanden (m) om
att utrikesförvaltningen skall återföras till
utgiftsområde 5. Jämför reservation 2 (m, kd,
fp, och c).
Utskottet avstyrker också ett motionsyrkande
om att anslaget 5:6 Fredsfrämjande insatser
skall föras över till utgiftsområde. 7.
Motionerna
Flera  motioner  vänder  sig  mot  sammanslagningen  av
Regeringskansliets och utrikesförvaltningens anslag.
Per Unckel m.fl. (m) begär i motion K398 yrkande 2
att utrikesförvaltningen återförs till utgiftsområde
5. Sammanslagningen innebär att det blir svårare för
riksdagen   att   påverka   anslagen   till
utrikesförvaltningen eftersom det är regeringen som
i praktiken beslutar hur medlen skall fördelas inom
området för anslaget till Regeringskansliet.  I
motion U343 av Göran Lennmarker m.fl. (m) begärs att
anslaget  för utrikesförvaltningen återförs till
utgiftsområde 5 (yrkande 1). Göran Lennmarker m.fl.
(m, kd, c, fp) begär i motion K302 yrkande 1 att
anslaget Utrikesförvaltningen skall kvarstå under
utgiftsområde  5  och  hänvisar  till  att
utrikesförvaltningen inte bara berör staten utan
också ett brett spektrum av individer, grupper och
juridiska personer, vilket ger utrikesförvaltningen
en vidare roll jämfört med övriga Regeringskansliet.
I motion U343  (yrkande 3) begärs också att
riksdagen  beslutar  flytta   anslaget   5:6
Fredsfrämjande insatser till utgiftsområde 7, där
det  skapas  en  samlad  post  för  Sveriges
fredsfrämjande insatser.
Tidigare riksdagsbehandling

Tidigare riksdagsbehandling

Regeringen föreslog i den ekonomiska Regeringen
föreslog i den ekonomiska vårpropositionen våren
2001 (p(prop. 2000/01:100) att ärenden om Sveriges
representation i utlandet skulle överföras från
utgiftsområde   5   Utrikesförvaltning   och
internationell samverkan till utgiftsområde 1 Rikets
styrelse  för  att  fullfölja  ombildandet  av
Regeringskansliet  till  en  myndighet.  Vidare
föreslogs att utgiftsområde 5 skulle ändra namn till
Internationell  samverkan.  Enligt  regeringen
underlättade  sammanslagningen  av anslagen 90:5
Regeringskansliet m.m. och 5:1 Utrikesförvaltningen
styrningen  inom  myndigheten  Regeringskansliet,
vilket även skulle skapa en möjlighet till en
effektivare resursanvändning.

Utrikesutskottet ansåg att förslaget att föra
samman  anslagen  för  Regeringskansliet  och
utrikesförvaltningen   var   motiverat.   Även
konstitutionsutskottet fann förslaget välgrundat.
Det låg också enligt konstitutionsutskottet i linje
med  principen  en  myndighet - ett anslag. I
konsekvens därmed borde utgiftsområde 5 byta namn
till Internationell samverkan.
Konstitutionsutskottet ansåg det angeläget att
utrikesfrågorna i största möjliga utsträckning ges
en sammanhållen behandling och förklarade sin avsikt
att därför, i den  mån  det  behövdes, bereda
utrikesutskottet  tillfälle  till  yttrande  vid
beredning   av   budgetfrågor   som   berör
utrikesförvaltningen (bet. 2000/01:KU238).
Enligt konstitutionsutskottets mening fanns det
emellertid  inget  skäl  att  till  anslaget
Regeringskansliet m.m. överföra de ärenden som i och
för  sig handlar om Sveriges representation  i
utlandet, men som huvudsakligen kan sägas höra till
utrikesutskottets  beredningsansvar  för  rikets
förhållande till andra stater och mellanfolkliga
organisationer  samt  bistånd  till annat lands
utveckling.  Ett  grundläggande  uppdrag  för
utlandsmyndigheterna   är   att   upprätthålla
förbindelserna mellan Sverige och andra regeringar
och samhällen, liksom mellan Sverige och berörda
organisationer. Att Regeringskansliet skulle komma
att få ett anslag som inkluderar representationerna
utomlands skulle, enligt utskottets mening, inte
innebära att policyfrågor för hur Sverige företräds
och hur förbindelser upprätthålls med andra stater
eller internationella organisationer faller inom
konstitutionsutskottets  beredningsområde. Det är
också naturligt att ärenden som i huvudsak handlar
om Sveriges förhållande till ett viss land eller en
viss region, och där svensk representation utgör en
begränsad aspekt, hänförs till utrikesutskottet.
Regeringens   förslag   om   ändring   i
tilläggsbestämmelsen   4.6.1  första   stycket
riksdagsordningen borde därför  inte genomföras.
Beredningsansvaret för de nu angivna frågorna om
Sveriges representation i utlandet kunde därmed på
goda grunder anses inbegripet i utrikesutskottets
kvarstående beredningsområden.  Något  skäl  att
behålla begreppet Sveriges representation i utlandet
i  tilläggsbestämmelsen  4.6.6  första  stycket
riksdagsordningen fanns således inte, särskilt som
det i så fall uppenbarligen skulle få en mer
begränsad innebörd än vad det då hade.
I en reservation (m, kd, c och fp) avstyrktes
regeringens förslag i denna del.

En motion om överflyttning av anslaget för f 5:5
Fredsfrämjande  åtgärder  till  utgiftsområde  7
Internationellt   bistånd   avstyrktes   av
utrikesutskottet   under   förra   riksmötet.
Utrikesutskottet fann regeringens förslag vad gäller
anslagen under utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning
och internationell  samverkan väl avvägda (bet.
2000/01:UU1).

KonstitutionsuUtskottets ställningstagande

Konstitutionsutskottet  gör  samma bedömning som
försvarsutskottet. Regeringens förslag till lag om
ändring i riksdagsordningen tillstyrks följaktligen,
dock  med  den ändringen att lagen, som skall
tillämpas första gången i fråga om statsbudgeten för
år 2003, skall träda i kraft den 23 september 2002.

Utskottet vidhåller sin tidigare bedömning när det
gäller  anslagen  för  Regeringskansliet  och
utrikesförvaltningen. Motionerna K302 yrkande 1 (m,
kd, c, fp)), K398 yrkande 2 (m) och U343 yrkande 1
(m) och avstyrks följaktligen.

Vidare gör utskottet inte någon annan bedömning än
den försvarsutrikesutskottet gjortde när det gäller
finansieringen av Försvarsmaktens internationella
insatser. Motion Fö2 yrkande 8 (m) avstyrks.
När  det  gäller  överförande  av  anslaget
Fredsfrämjande verksamhetutgifter från utgiftsområde
5 till utgiftsområde 7. MotionU343 yrkande 3 (m)
avstyrks därför också.gör utskottet inte någon annan
bedömning än den utrikesutskottet tidigare gjort.
Motion U343 yrkande 3 (m) avstyrks.


Sveriges llantbruksuniversitet


Utskottet avstyrker ett motionsyrkande (s) om
att  Sveriges  llantbruksuniversitet  skall
inordnas   under   utbildningsutskottets
beredningsområde..

Motionen

Raimo Pärssinen och Per-Olof Svensson (s) begär i
motion K351 att riksdagen beslutar att inordna
Sveriges      llantbruksuniversitet      i
utbildningsutskottets beredningsområde. Motionärerna
hänvisar  till  att all högskoleutbildning utom
Sveriges  llantbruksuniversitet  ligger  under
utbildningsutskottets  beredningsområde.  För att
utbildningsfrågorna skall kunna beredas likvärdigt
bör även Sveriges llantbruksuniversitet inordnas
under utbildningsutskottets beredningsområde.

Yttrande från utbildningsutskottet, m.m.

Utbildningsutskottet anser att nuvarande ordning ger
tillfredsställande  möjligheter  för  att  alla
högskolefrågor   kan   behandlas   likvärdigt.
Högskolelagen   gäller   även  för  Sveriges
llantbruksuniversitetet,   som   också   har
Högskoleverket  som  central  myndighet.  Det
förhållandet att Sveriges  llaantbruksuniversitet
liksom  övriga  universitet  och  högskolor  i
budgetpropositionen  hänförs  till politikområdet
Utbildningspolitik  ger  också  möjlighet  till
samordning och ekonomisk planering med avseende på
den statliga finansieringen. Utbildningsutskottet
skulle för sin del inte ha något att erinra mot ett
återförande  av  Lantbruksuniversitetet   till
utbildningsutskottet.  Ansvarsfördelningen  mellan
riksdagens   utskott   bör   dock   enligt
utbildningsutskottet prövas samlat med beaktande av
såväl  sambandet  mellan  olika  frågor  som
arbetsbelastningen inom olika utskottsområden.

Miljö- och jordbruksutskottet har avstått från att
yttra sig i frågan.

Tiidigare riksdagsbehandling

Höösten  2000 avstyrkte utskottet  motioner  om
ändringar i utskottsindelningen meed hänvisning till
tidigare riksdagsbehandling. År 1999 hade utskottet
hänvisat till utskottet behandlat en motion om att
miljö- och jordbruksutskottet skulle ändra namn till
miljöutskottet (bet. 1998/99:KU20 s. 6). Utskottet
ansåg att frågan om en ööverföring av ansvarsområden
borde tas upp i samband med en allmän överssyn av
ärendefördelningen mellan utskotten, något som då
inte syntes motiverrat (bet. 1998/99:KU20 s. 6).
Utskottet var inte heller under behandlingen hösten
2000 berett att fförorda en sådan allmän översyn av
ärendefördelningen   mellan   utskotten   som
mmotionsyrkandena kunde anses  förutsätta  (bet.
2001/02:KU4).

KKonstitutionsutskottets ställningstagande

EEnligt konstitutionsutskottets mening finns det
mycket  som talar för att ärenden om Sveriges
LantbruksuniversitetSveriges  lantbruksuniversitet
bör beredas av det utskott som bereder ärenden om
högre utbildning och forskning och därmed den allt
övervägande delen av universitet och högskolor.
Utskottet är emellertid inte berett att nu utan en
mer samlad prövning av ansvarsfördelningen mellan
utskotten ställa sig bakomskalsaknas tillräckliga
skäl att överföra SSveriges llantbruksuniversitet
överförs från miljö- och jordbruksutskottets till
utbildnningsutskottets beredningsområde. Motion K351
(s) avstyrks.


Energifrågor


Utskottet avstyrker ett motionsyrkande (kd)
om att energifrågor skall föras över till
bostadsutskottets beredningsområde.

Motionen

Ulla-Britt Hagström (kd) begär i motion K345 att
riksdagen beslutar om ändring av bostadsutskottets
beredningsområde så att energifrågor förs över till
bostadsutskottet. Olika möjligheter till uppvärmning
och ett ett energisnålt byggandefrågor hör enligt
motionen samman.

Yttranden från näringsutskottet och
bostadsutskottet

Näringsutskottet har meddelat konstitutionsutskottet
att det avstyrker motionsyrkandet. Bostadsutskottet
har  framhållit  att  frågan  om  utskottens
beredningsområden  bör  ses  över i ett större
sammanhang.  Om  det  blir aktuellt  att  föra
beredningen av energifrågorna från näringsutskottet
anser bostadsutskottet att en överflyttning framstår
som naturlig. Enligt bostadsutskottets mening har
energifrågorna  en  betydande  anknytning  till
bostadsutskottets beredningsområde.

Konstitutionsutskottets ställningstagande

EEnligt  konstitutionsutskottets  mening  saknas
anledning  att  överföra  energifrågor  från
näriingsutskottets    beredningsområde    till
bostadsutskottets. Motion K345 (kd) aavstyrks.


Diskrimineringsombudsmannen m.m..


Utskottet  avstyrker  med hänvisning till
beslutat utredningsarbete två motionsyrkanden
(m)  om  överföring av Ombudsmannen  mot
diskriminering  till  utgiftsområde  14
Arbetsmarknad  och  arbetsliv  och  ett
motionsyrkande    om    en    samlad
diskrimineringslagstiftning m.m.

Motionerna

I motionerna Sf334 (yrkande 7) och Sf383 (yrkande 6)
av  Margit  Gennser  m.fl.  (m)  begärs  ett
tillkännagivande till regeringen om att Ombudsmannen
mot  diskriminering   skall  överföras  till
utgiftsområde  14 Arbetsmarknad  och  arbetsliv.
Diskriminering innebär  enligt  den  förstnämnda
motionen att en person blir bedömd på fakta som är
ovidkommande. Det är därför bättre att försöka
motverka  diskriminering  genom  att  skapa ett
ombudsmannaskap för diskriminering oavsett vilken så
kallad grupp den diskriminerade tillhör. Dessutom
bör lagen skrivas om så att all diskriminering
betraktas som olaglig oavsett orsak. Ombudsmannen
mot diskriminering bör uppgå i en enda ombudsman mot
diskriminering, som bör sortera under utgiftsområde
14.

Frågan om en samlad diskrimineringslagstiftning
och en samordning av ombudsmannafunktionerna tas
också upp i motion K371 (yrkande 32) av Agne Hansson
m.fl. (c). Med en sammanhållen lagstiftning som
också gäller utanför arbetslivet är det möjligt att
ställa krav på en större del av samhällslivet som
även  omfattar  åldersdiskriminering.  Med  en
sammanhållen  lagstiftning  kan  även  de  fem
ombudsmannafunktionerna DO, JämO, HomO, HO och BO
samordnas under riksdagen. Vad som ovan anförts
angående en samlad diskrimineringslagstiftning och
en samordning av ombudsmannafunktionerna bör enligt
motionsyrkandet ges regeringen till känna.

Tidigare riksdagsbehandling

Konstitutionsutskottet avstyrkte i mars 2002 en rad
motionsyrkanden om en sammanhållen lagstiftning och
en samordning av flertalet ombudsmannafunktioner
under regeringen med hänvisning till att regeringen
i direktiv den 31 januari 2002 beslutat att frågan
skulle utredas (dir. 2002:11). Utskottet förordade i
samma  betänkande  (bet.  2001/02:KU154)  ett
tillkännagivande till regeringen  om  att bl.a.
Barnombudsmannen också borde omfattas av direktiven.
Den 4 april beslutade riksdagen i enlighet med
utskottets förslag (rskr. 2001/02:191). Regeringen
hänvisade i proposition 2001/02:96 En förstärkt
Barnombudsman till de nämnda direktiven och framhöll
att det kunde vara lämpligt att utredningen när den
överväger  frågan  om  huvudmannaskapet  för
ombudsmännen  också  belyser  Barnombudsmannens
ställning. Regeringen aviserade sin avsikt att i
tilläggsdirektiv ge utredningen i uppdrag att se
över Barnombudsmannens ställning.

KonstituUtionsutskottets ställningstagande

RRegeringen har beslutat om tillsättandet av en
utredning som skall överväga een sammanhållenordnad
diskrimineringslagstiftning och en samordning eller
sammansslagning   av  Jämställdhetsombudsmannen,
Ombudsmannen   mot   etnisk   diskrimminering,
Handikappombudsmannen  och   Ombudsmannen  mot
diskrimminering  på grund av sexuell  läggning.
Kommittén  skall  lämna  de  förslag  till
fförfattningsändringar  och  andra  åtgärder som
uppdraget kan ge anledning till. UUppdraget skall
redovisas senast den 1 december 2004. Regeringen har
aviserat tiilläggsdirektiv till kommittén i fråga om
Barnombudsmannens  ställning.  Ennligt utskottets
mening bör resultatet av utredningsarbetet avvaktas.

MMotionerna Sf334 yrkande 7 (m) och Sf383 yrkande 6
(m) samt K371 yrkandde 32 (c) avstyrks följaktligen.


Reservationer



Utskottets förslag till riksdagsbeslut och
ställningstaganden har föranlett följande
reservationer. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag
till riksdagsbeslut som behandlas i
avsnittet.


1. Tilläggsbestämmelser i riksdagsordningen
(punkt 1)

av Per Unckel (m), Ingvar Svensson (kd), Inger
René (m), Lars Hjertén (m), Björn von der Esch
(kd), Nils Fredrik Aurelius (m), Åsa Torstensson
(c) och Helena Bargholtz (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen dels antar regeringens förslag till lag om
ändring i riksdagsordningen med de ändringarna att
tilläggsbestämmelsen 5.12.1 får den lydelse som
reservanterna föreslår i bilaga 3 och att orden "den
1 oktober 2002" i ikraftträdandebestämmelsen byts ut
mot med orden "den 23 september 2002", dels antar
reservanternas i bilaga 3 intagna förslag till lag
om ändring av riksdagsordningen. Därmed bifaller
riksdagen  motionerna  2001/02:K302  yrkande  1,
2001/02:K398 yrkande 2 och 2001/02:U343 yrkande 1
och proposition 2001/02:100 yrkande 3 delvis.

Ställningstagande

Utrikesförvaltningen har som uppgift att ansvara för
hanteringen av Sveriges förbindelser  med andra
länder  och  med internationella organisationer.
Utrikesförvaltningens verksamhet berör således inte
bara staten utan också ett  brett spektrum av
individer, grupper och juridiska personer, vilket
ger utrikesförvaltningen en vidare roll jämfört med
övriga   enheter   inom   Regeringskansliet.
Regeringskansliet i övrigt är ett stabsorgan med
uppgift att för regeringen förbereda och samordna
verksamheter och beslut. För Utrikesdepartementet
utgör dessa uppgifter endast en begränsad del.
Utrikesdepartementet förenar sålunda både stabs- och
myndighetsuppgifter. Åtskillnaden mellan å ena sidan
Regeringskansliets     stabsuppgifter    och
myndighetsutövning å den andra har varit och är ett
viktigt inslag i den svenska förvaltningsstrukturen.
Undantaget har varit utrikesförvaltningen med dess
alldeles  speciella förhållanden. Det är därför
angeläget att  frågor  om  utrikesförvaltningens
organisation   och   dimensionering    även
fortsättningsvis  bereds sammanhållet med övriga
utrikesfrågor. Av detta  skäl bör anslaget för
utrikesförvaltningen återföras till utgiftsområde 5.


Riksdagsordningens tilläggsbestämmelser 4.6.6 och
5.12.1 bör således ha den lydelse som reservanterna
föreslår i bilaga 3. Det innebär att riksdagen bör
bifalla motionerna K302 (m, kd, c, fp) yrkande 1,
K398 (m) yrkande 2 och U343 (m) yrkande 1 och delvis
proposition 2001/02:100 yrkande 3.


2. Försvarsmaktens internationella insatser
(punkt 2)

av Per Unckel (m), Inger René (m), Lars Hjertén
(m) och Nils Fredrik Aurelius (m).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde
ha följande lydelse:

Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna
vad  utskottet  anfört  om  finansiering  av
internationella insatser. Därmed bifaller riksdagen
motion 2001/02:Fö2 yrkande 8.

Ställningstagande

Det är angeläget att Sverige både kan upprätthålla
ett trovärdigt försvar av nationen och bidra till
internationell fred och säkerhet.

Emellertid saknas i dag adekvata resurser för
återuppbyggnad av ett civilt samhälle efter kriser
och krig. Det bör övervägas att sätta upp särskilda
förband och staber för att lösa denna typ av
uppgifter. Särskilt avdelad personal bör utbildas
och hållas i beredskap för att snabbt kunna komma på
plats för att leda också civila operationer och
samordna både civila och militära återuppbyggnads-
och hjälpinsatser.
Som en jämförelse kan nämnas att finansieringen av
Statens räddningsverks internationella insatser sker
över utgiftsområdena 5 och 7, vilket är en helt
riktig ordning. På samma sätt som i fråga om
Räddningsverket bör Försvarsmaktens fredsfrämjande
truppinsatser finansieras  inom  utgiftsområde 7
Internationellt bistånd. Detta bör med bifall till
motion Fö2 yrkande 8 (m) ges regeringen till känna.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Särskilda yttranden

Utskottets  beredning  av ärendet har föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.
Propositionen

I proposition 2001/02:100 föreslås

3. att riksdagen antar regeringens förslag till
lag om ändring i riksdagsordningen.

Motioner från allmänna
motionstiden


2001/02:K302 av Göran Lennmarker m.fl. (m, kd, c,
fp) vari föreslås att riksdagen fattar följande
beslut:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att  anslaget
Utrikesförvaltningen   skall   kvarstå   under
utgiftsområde 5.

2001/02:K345  av  Ulla-Britt Hagström (kd) vari
föreslås att riksdagen  fattar följande beslut:
Riksdagen beslutar om ändring av bostadsutskottets
beredningsområde så att energifrågor förs över till
bostadsutskottet.

2001/02:K351  av  Raimo  Pärssinen och Per-Olof
Svensson (s) vari föreslås att riksdagen fattar
följande beslut: Riksdagen beslutar att inordna SLU
under utbildningsutskottets beredningsområde.

2001/02:K371 av Agne Hansson m.fl. (c) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut:

32. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om  en  samlad
diskrimineringslagstiftning och en samordning av
ombudsmannafunktionerna.

2001/02:K398 av Per Unckel m.fl. (m) vari föreslås
att riksdagen fattar följande beslut:

2.  Riksdagen  beslutar  att  anslaget  för
utrikesförvaltningen återförs till utgiftsområde 5 i
enlighet med vad som anförs i motionen.

2001/02:U343 av Göran Lennmarker m.fl. (m) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:

1. Riksdagen beslutar att återföra anslaget för
Utrikesförvaltningen till utgiftsområde 5.
3. Riksdagen beslutar att flytta utgiftsområde 5
anslag  5:6  Fredsfrämjande  verksamhet  till
utgiftsområde 7.

2001/02:Sf334 av Margit Gennser m.fl. (m) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Ombudsmannen mot
diskriminering överförs till utgiftsområde 14.

2001/02:Sf383 av Margit Gennser m.fl. (m) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Ombudsmannen mot
diskriminering överförs till utgiftsområde 14.

Motion med anledning av proposition
2001/02:10 Fortsatt förnyelse av
totalförsvaret


2001/02:Fö2 av Henrik Landerholm m.fl. (m) vari
föreslås att riksdagen fattar följande beslut:

8. Riksdagen tillkännager för regeringen
som sin mening vad i motionen anförs om
finansiering av internationella insatser.


Bilaga 2

Regeringens lagförslag


Förslag till lag om ändring i
riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs att  tilläggsbestämmelserna
4.6.7 och 5.12.1 riksdagsordningen[1]1 skall ha
följande lydelse.
-----------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-----------------------------------------------------
4.6.77
-----------------------------------------------------
Försvarsutskottet  skall  bereda ärenden om den
militära och -- i den mån sådana ärenden inte
tillhör något annat utskotts beredning -- den civila
delen av totalförsvaret samt ärenden om samordningen
inom totalförsvaret. Det skall även bereda ärenden
om fredsräddningstjänst och kustbevakningen.
-----------------------------------------------------
Ärenden om anslag inom  Ärenden om anslag inom
utgiftsområde     6. utgiftsområde 6. Försvar
Totalförsvar tillhör    samt   beredskap  mot
försvarsutskottets     sårbarhet     tillhör
beredning.         försvarsutskottets
beredning.
-----------------------------------------------------
5.12.1[2]2
-----------------------------------------------------
Statsutgifterna   skall  Statsutgifterna  skall
hänföras  till följande hänföras  till följande
utgiftsområden: 1. Rikets utgiftsområden: 1. Rikets
styrelse,       2. styrelse,       2.
Samhällsekonomi och fi- Samhällsekonomi    och
nansförvaltning,    3. finansförvaltning,   3.
Skatt,  tull  och exe- Skatt,   tull   och
kution, 4. Rättsväsendet, exekution,       4.
5.     Internationell Rättsväsendet,     5.
samverkan,       6. Internationell samverkan,
Totalförsvar,     7. 6. Försvar samt beredskap
Internationellt bistånd, mot   sårbarhet,   7.
8.   Invandrare   och Internationellt bistånd,
flyktingar, 9. Hälsovård, 8.   Invandrare   och
sjukvård  och  social flyktingar, 9. Hälsovård,
omsorg,  10.  Ekonomisk sjukvård  och  social
trygghet vid sjukdom och omsorg,  10.  Ekonomisk
handikapp, 11. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
trygghet  vid ålderdom, handikapp, 11. Ekonomisk
12.  Ekonomisk trygghet trygghet  vid ålderdom,
för familjer och barn, 12.  Ekonomisk trygghet
13.  Arbetsmarknad, 14. för familjer och barn,
Arbetsliv , 15. Studie- 13.  Arbetsmarknad, 14.
stöd, 16. Utbildning och Arbetsliv   ,   15.
universitetsforskning,   Studiestöd,      16.
17.  Kultur,  medier, Utbildning      och
trossamfund och fritid, universitetsforskning,
18.  Samhällsplanering, 17.  Kultur,  medier,
bostadsförsörjning  och trossamfund och fritid,
byggande,  19. Regional 18.  Samhällsplanering,
utjämning och utveckling, bostadsförsörjning  och
20.  Allmän miljö- och byggande,  19. Regional
naturvård,  21. Energi, utjämning och utveckling,
22.   Kommunikationer, 20. Allmän miljö- och na-
23. Jord- och skogsbruk, turvård, 21. Energi, 22.
fiske  med  anslutande Kommunikationer,   23.
näringar, 24. Näringsliv, Jord-  och  skogsbruk,
25. Allmänna bidrag till fiske  med  anslutande
kommuner,       26. näringar, 24. Näringsliv,
Statsskuldräntor m.m. och 25. Allmänna bidrag till
27.   Avgiften   till kommuner,       26.
Europeiska gemenskaperna. Statsskuldräntor m.m. och
27.   Avgiften   till
Europeiska gemenskaperna.
-----------------------------------------------------
Beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som
skall  innefattas i ett utgiftsområde fattas i
samband med beslut med anledning av den ekonomiska
vårpropositionen.
-----------------------------------------------------
____________

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och
tillämpas första gången i fråga om statsbudgeten för
2003.



**FOOTNOTES**
[1]: Riksdagsordningen omtryckt 1998:1450.
[2]: Senaste lydelse 2001:581.
Bilaga 3

Reservanternas lagförslag (reservation 1)


1.Av reservanterna föreslagen
lydelse av riksdagsordningens
tilläggsbestämmelse 5.12.1
2.

-----------------------------------------------------
Regeringens förslag    Reservanternas förslag
-----------------------------------------------------
5.12.1
-----------------------------------------------------
Statsutgifterna   skall  Statsutgifterna  skall
hänföras  till följande hänföras  till följande
utgiftsområden:    1. utgiftsområden:    1.
Rikets  styrelse,  2. Rikets  styrelse,  2.
Samhällsekonomi    och Samhällsekonomi    och
finansförvaltning,   3. finansförvaltning,   3.
Skatt,   tull   och Skatt,   tull   och
exekution,       4. exekution,       4.
Rättsväsendet,     5. Rättsväsendet,     5.
Internationell samverkan, Utrikesförvaltning  och
6. Försvar samt beredskap internationell samverkan,
mot   sårbarhet,   7. 6. Försvar samt beredskap
Internationellt bistånd, mot   sårbarhet,   7.
8.   Invandrare  och Internationellt bistånd,
flyktingar,      9. 8.   Invandrare  och
Hälsovård, sjukvård och flyktingar,      9.
social   omsorg,  10. Hälsovård, sjukvård och
Ekonomisk  trygghet vid social   omsorg,  10.
sjukdom  och handikapp, Ekonomisk  trygghet vid
11.  Ekonomisk trygghet sjukdom  och handikapp,
vid   ålderdom,   12. 11.  Ekonomisk trygghet
Ekonomisk  trygghet för vid   ålderdom,   12.
familjer och barn, 13. Ekonomisk  trygghet för
Arbetsmarknad,    14. familjer och barn, 13.
Arbetsliv,      15. Arbetsmarknad,    14.
Studiestöd,      16. Arbetsliv,      15.
Utbildning      och Studiestöd,      16.
universitetsforskning,   Utbildning      och
17.   Kultur,  medier, universitetsforskning,
trossamfund och fritid, 17.   Kultur,  medier,
18.  Samhällsplanering, trossamfund och fritid,
bostadsförsörjning  och 18.  Samhällsplanering,
byggande, 19.  Regional bostadsförsörjning  och
utjämning och utveckling, byggande, 19.  Regional
20.  Allmän miljö- och utjämning och utveckling,
naturvård,  21. Energi, 20.  Allmän miljö- och
22.   Kommunikationer, naturvård, 21.  Energi,
23. Jord- och skogsbruk, 22. Kommunikationer, 23.
fiske  med  anslutande Jord-  och  skogsbruk,
näringar,       24. fiske  med  anslutande
Näringsliv, 25. Allmänna näringar,       24.
bidrag till kommuner, 26. Näringsliv, 25. Allmänna
Statsskuldräntor m.m. och bidrag till kommuner, 26.
27.   Avgiften  till Statsskuldräntor m.m. och
Europeiska gemenskaperna. 27.   Avgiften  till
Europeiska gemenskaperna.
-----------------------------------------------------
Beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som
skall innefattas i ett utgiftsområde  fattas i
samband med beslut med anledning av den ekonomiska
vårpropositionen.
-----------------------------------------------------



2. Reservanternas förslag till lag om ändring i
riksdagsordningen


Härigenom föreskrivs att tilläggsbestämmelsen
4.6.6 riksdagsordningen skall ha följande lydelse.

-------------------------------------------------------
Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse
-------------------------------------------------------
4.6.6[3]1
-------------------------------------------------------
Utrikesutskottet  skall  Utrikesutskottet   skall
bereda ärenden om rikets bereda ärenden om rikets
förhållande  till  och förhållande  till   och
överenskommelser   med överenskommelser med andra
andra   stater   och stater och mellanfolkliga
mellanfolkliga       organisationer,  Sveriges
organisationer,  bistånd representation i utlandet
till   annat   lands och  bistånd  till annat
utveckling samt ärenden i lands  utveckling  samt
övrigt om utrikes handel ärenden i övrigt om utrikes
och    internationellt handel och internationellt
ekonomiskt   samarbete, ekonomiskt samarbete, allt
allt i den mån ärendena i den mån ärendena icke
icke   tillhör  annat tillhör  annat  utskotts
utskotts beredning.    beredning.
Ärenden om anslag inom  Ärenden  om anslag inom
utgiftsområdena    5. utgiftsområdena     5.
Internationell samverkan Utrikesförvaltning   och
och  7. Internationellt internationell  samverkan
bistånd      tillhör samt  7.  Internationellt
utrikesutskottets     bistånd       tillhör
beredning.         utrikesutskottets
beredning.
-------------------------------------------------------
____________

Denna lag träder i kraft den 23 september 2002
och tillämpas första gången i fråga om statsbudgeten för 2003.



**FOOTNOTES**
[3]:1 Senaste lydelse 2001:581.


Bilaga 4

Försvarsutskottets yttrande 2001/02:FöU4y


Ändring i riksdagsordningen, m.m.


Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att avge
yttrande över regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen,
eventuella motioner med anledning av detta förslag samt motion 2001/02:Fö2
yrkande 8.


Propositionen


Regeringen föreslår att utgiftsområde 6 ändrar namn från Totalförsvar till
Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Skälet är att regeringen i proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av
totalförsvaret och i proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och
beredskap har poängterat vikten av en helhetssyn i planeringen av åtgärder
för svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap. För
att tydliggöra denna helhetssyn bör utgiftsområde 6 byta namn från
Totalförsvar till Försvar samt beredskap mot sårbarhet. Genom detta
namnbyte synliggörs enligt regeringens mening den nya inriktningen på
högsta strukturella nivå. Förslaget medför ändring i riksdagsordningen.
Ett lagförslag i ärendet finns i proposition 2001/02:1000.


Motionen


Motionärerna anser i motion 2001/02:Fö2 (m kommitté) yrkande 8, att det i
dag saknas adekvata resurser för återuppbyggnad av det civila samhället
efter kriser och krig. Uppsättande av särskilda förband och staber för att
lösa denna typ av uppgifter bör övervägas. Särskilt avdelad personal bör
utbildas och hållas i beredskap för att snabbt kunna komma på plats för
att leda också civila operationer och samordna återuppbyggnads- och
hjälparbete såväl inom landet som vid internationella insatser.

Motionärerna vill fästa riksdagens uppmärksamhet på att finansieringen
av Räddningsverkets internationella insatser helt riktigt sker över
utgiftsområdena 5 och 7. Enligt vår mening föreligger inga sakskäl för
varför Försvarsmaktens internationella insatser inte skall finansieras på
samma sätt.

Försvarsutskottets ställningstagande


Regeringen framhåller i proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och
beredskap, att utgiftsområdets benämning bör ändras. En ny myndighet med
planeringsuppgifter vid höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på
samhället i fred kommer att inrättas - Krisberedskapsmyndigheten. Ett nytt
politikområde - Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar -
introduceras  för  att  säkerställa att en tillräcklig förebyggande
verksamhet bedrivs, och att en tillräcklig krishanteringsförmåga kan
skapas. Inriktningen av den verksamhet som bedrivs inom utgiftsområdet och
den nya politikområdesindelningen, motiverar enligt regeringens mening
att utgiftsområdet i fortsättningen bör benämnas Försvar samt beredskap
mot sårbarhet.

Utgiftsområdets benämning är reglerad i tilläggsbestämmelserna 4.6.7
andra stycket och 5.12.1 första stycket riksdagsordningen. Regeringen har
tidigare aviserat att den därför skulle återkomma till riksdagen med
förslag till ändring av tilläggsbestämmelserna  i  samband med den
ekonomiska  vårpropositionen  2002.  Regeringen  föreslår  därför  i
vårpropositionen att utgiftsområde 6 Totalförsvar i fortsättningen bör
benämnas Försvar samt beredskap mot sårbarhet. Utskottet har den 14 maj
2002 tillstyrkt regeringens förslag bl.a. till politikområdesindelning.
Utskottet delar regeringens uppfattning att den föreslagna benämningen
bättre svarar mot verksamheten inom utgiftsområdet.
Utskottet tillstyrker sålunda regeringens lagförslag.

Utskottet har vid flera tillfällen behandlat förslag från Moderata
samlingspartiet att föra över utgifterna för fredsfrämjande truppinsatser
till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Riksdagen beslutade redan
våren 1996 att dessa skall finansieras inom utgiftsområde 6 Totalförsvar.
Någon omprövning av detta bör enligt utskottet inte ske inför beredningen
av budgeten för år 2003. Utskottet avstyrker därför motionsyrkandet.



Stockholm den 16 maj 2002

På försvarsutskottets vägnar


Henrik Landerholm


Följande ledamöter har deltagit i beslutet:
Henrik Landerholm (m), Tone Tingsgård (s),
Christer Skoog (s), Karin Wegestål (s),
Stig Sandström (v), Åke Carnerö (kd), Olle
Lindström (m), Ola Rask (s), Rolf Gunnarsson (m),
Håkan Juholt (s), Berndt Sköld


Avvikande mening


Henrik Landerholm, Olle Lindström, Rolf Gunnarsson
och Anna Lilliehöök (alla m) anför:

Det är av vikt att Sverige måste upprätthålla både ett
trovärdigt försvar av nationen och även kunna bidra till
internationell fred och säkerhet.

Det saknas i dag adekvata resurser för återuppbyggnad
av det civila samhället efter kriser och krig. Man bör
överväga att sätta upp särskilda förband och staber för
att lösa denna typ av uppgifter. Särskilt avdelad personal
bör utbildas och håll militära återuppbyggnads- och hjälpinsatser.

Vi vill i motion 2001/02:Fö2 yrkande 8, fästa riksdagens
uppmärksamhet på att finansieringen av Statens räddningsverks
internationella insatser helt riktigt sker över utgiftsområdena
5 och 7. Vi anser sålunda att även
Försvarsmaktens  fredsfrämjande  truppinsatser  -  i
likhet med Räddningsverkets - bör finansieras inom utgiftsområde
7 Internationellt bistånd.
Utskottets lagförslag





Tillbaka till dokumentetTill toppen