Till innehåll på sidan
Sveriges Riksdags logotyp, tillbaka till startsidan

Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Betänkande 2023/24:SkU20

Skatteutskottets betänkande

2023/24:SkU20

 

Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

 

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att godkänna protokollet om ändring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar. Utskottet ställer sig vidare bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om vägavgift för vissa tunga fordon och i vägtrafikskattelagen. Ändringarna innebär bl.a. att vägavgifterna höjs och differen­tieras i enlighet med vad som överenskommits och att fordons­skatten ändras för vissa fordon till följd av att vägavgiftsplikten utvidgas. Lag­ändringarna föreslås träda i kraft de dagar regeringen bestämmer.

Behandlade förslag

Proposition 2023/24:71 Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Riksdagen

a) godkänner protokollet om ändring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar,

b) antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

2. lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

3. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:71 punkterna 1–4.

 

Stockholm den 7 maj 2024

På skatteutskottets vägnar

Niklas Karlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Niklas Karlsson (S), Per Söderlund (SD), Hanna Westerén (S), Eric Westroth (SD), Peder Björk (S), Fredrik Ahlstedt (M), Ida Ekeroth Clausson (S), David Lång (SD), Mathias Tegnér (S), Ilona Szatmári Waldau (V), Cecilia Engström (KD), Bo Broman (SD), Annika Hirvonen (MP), Patrik Karlson (L), Crister Carlsson (M), Adam Reuterskiöld (M) och Anders Karlsson (C).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2023/24:71 Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet. I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen. I bilaga 4 till proposi­tionen finns protokollet om ändring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Det har inte väckts några följdmotioner med anledning av propositionen. 

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokollet om ändring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar. Det föreslås även att vägavgifterna höjs och differen­tieras i enlighet med vad som överenskommits, samt att det införs vissa kompletterande regler för förfarandet. I propositionen föreslås vidare ändringar av fordonsskatten för vissa fordon till följd av att vägavgiftsplikten utvidgas.

Utskottets överväganden

Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner protokollet om ändring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar. Riksdagen antar regeringens lagförslag om höjda och differentierade vägavgifter, om kompletterande regler för förfarandet och om ändringar av fordonsskatten.

 

Bakgrund och gällande rätt

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgift för tunga godstransporter vid användandet av vissa vägar, nedan Eurovinjettsamarbetet. I samarbetet deltar förutom Sverige även Danmark, Nederländerna och Luxemburg. I Danmark har dock lag­stiftning införts som innebär en övergång till en avståndsbaserad beskattning fr.o.m. 2025. Danmark kommer därför att utträda ur Eurovinjettsamarbetet.

Sveriges uttag av vägavgift regleras på nationell nivå i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, nedan lagen om vägavgift. Vägavgift tas ut för motorfordon och ledade motorfordonskombinationer med en totalvikt på minst 12 000 kilogram som uteslutande är avsedda för godstransport på väg. För svenskregistrerade fordon tas vägavgift ut för rätten att använda hela det svenska vägnätet. För utländska fordon tas vägavgift ut för rätten att använda motorvägar samt vissa europavägar som inte är motorvägar. Väg­avgift kan betalas per dag, vecka, månad eller år. För svenska fordon betalas vägavgiften per år. När vägavgiften är betald kan fordonet användas i samtliga anslutna länder utan att någon ny vägavgift behöver betalas.

Den närmare utformningen av den gemensamma vägavgiften regleras i det i Bryssel den 9 februari 1994 underskrivna samarbetsavtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar, nedan samarbetsavtalet. I Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter för fordon för användningen av väginfrastrukturer, nedan Eurovinjett­direktivet, finns vidare bl.a. bestämmelser om hur vägavgifter ska utformas.

Ändringar av Eurovinjettdirektivet

Eurovinjettdirektivet ändrades genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2022/362 av den 24 februari 2022 om ändring av direktiven 1999/62/EG, 1999/37/EG och (EU) 2019/520 vad gäller uttag av avgifter för fordon för användningen av vissa infrastrukturer. Ändringarna påverkar förutsättning­arna för att ta ut vägavgifter i flera avseenden. De ändringar i nationell rätt som det ändrade direktivet leder till ska huvudsakligen genomföras av medlemsstaterna senast den 25 mars 2024, men i vissa fall gäller andra tids­frister.

Eurovinjettdirektivets tillämpningsområde har genom de beslutade ändringarna utvidgats från att omfatta fordon för godstransporter på väg med en högsta tillåten bruttovikt av mer än 3 500 kilogram, s.k. tunga godsfordon, till att även bl.a. omfatta lätta fordon och andra tunga fordon än godsfordon. Möjligheten att under vissa förutsättningar endast ta ut vägavgift för tunga godsfordon med en högsta tillåten bruttovikt på minst 12 000 kilogram upphör vidare den 26 mars 2027. I det ändrade direktivet har det även införts en skyldighet för EU:s medlemsstater att differentiera vägavgifter för tunga fordon utifrån koldioxidutsläpp.

Eurovinjettdirektivet innehåller ett flertal möjligheter till undantag från avgiftsplikt. I samband med ändringarna i direktivet har ytterligare några möjligheter till undantag tillkommit. Eurovinjettdirektivet innehåller även regler om hur vägavgiftens storlek för olika tidsperioder ska förhålla sig till varandra. Av det ändrade Eurovinjett­direktivet följer att vägavgift ska tas ut för perioder om en dag, en vecka, en månad och ett år. Månadsavgiften ska inte överstiga 10 procent av årsavgiften, veckoavgiften ska inte överstiga 5 procent av årsavgiften och dagsavgiften ska inte överstiga 2 procent av års­avgiften. I bilaga II till Eurovinjettdirektivet finns vidare vissa maximibelopp för vägavgiften. Dessa har höjts något i det ändrade direktivet. Vidare har det maximibelopp om 13 euro som tidigare gällde för dagsavgifter tagits bort.

Ändringar i samarbetsavtalet

De stater som deltar i Eurovinjettsamarbetet, och därmed utgör avtalsparter inom samarbetet, har genom samarbetsavtalet folkrättsligt förpliktat sig gentemot varandra att ta ut vägavgift enligt avtalets bestämmelser. För att avtalsparterna ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt det ändrade Euro­vinjettdirektivet utan att bryta mot sina skyldigheter enligt samarbetsavtalet krävs det därmed ändringar i avtalet. Avtalsparterna – Sverige, Danmark, Nederländerna och Luxemburg – har mot den bakgrunden undertecknat ett protokoll om ändring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift på tunga fordon som använder vissa vägar för att tillämpa Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/362 av den 24 februari 2022 om ändring av direktiven 1999/62/EG, 1999/37/EG och (EU) 2019/520 vad gäller uttag av avgifter på fordon för användningen av vissa infrastrukturer, nedan protokollet. Protokollets lydelse framgår av bilaga 4 till proposition 2023/24:71.

Protokollet träder i kraft efter att samtliga avtalsparter skriftligen på diplo­matisk väg har meddelat generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd att deras nationella konstitutionella krav för ikraftträdande har uppfyllts.

Bedömning i budgetpropositionen för 2024

I budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor, avsnitt 12.18) gjorde regeringen bedömningen att vägavgiften tidigast den 1 januari 2025 bör differentieras utifrån koldioxid­utsläppsklass samtidigt som en begränsad höjning av avgiftsnivåerna genomförs. Regeringen gjorde också bedömningen att vägavgiftsplikten den 26 mars 2027 bör utvidgas till att omfatta även tunga godsfordon och vissa fordonskombinationer med en totalvikt under 12 ton. Vidare gjordes bedömningen att fordonsskatten för dieseldrivna tunga lastbilar som blir vägavgiftspliktiga 2027 bör sänkas till 300 kronor i anslutning till att avgifts­plikten utvidgas, och att skatten om en sådan lastbil har draganordning för påhängs­vagn i stället bör sänkas till 1 000 kronor. Utskottet delade regeringens bedömningar (yttr. 2023/24:SkU1y).

Propositionen

I proposition 2023/24:71 föreslår regeringen att riksdagen godkänner protokollet om ändring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar. De ändringar i samarbetsavtalet som följer av protokollet innebär att lagen om vägavgift behöver ändras i flera avseenden. För svenskt vidkommande får en för riket bindande överens­kommelse som förutsätter lagändringar inte ingås utan riksdagens god­kännande. Riksdagens godkännande krävs således för att protokollet ska kunna träda i kraft, vilket i sin tur är en förutsättning för att vägavgiften ska kunna anpassas till det ändrade Eurovinjettdirektivet.

Som en följd av ändringarna i Eurovinjettdirektivet och samarbetsavtalet föreslår regeringen att vägavgiften differentieras utifrån koldioxidutsläpps­klass. En begränsad höjning av avgiftsnivåerna föreslås genomföras samtidigt. Bestämmelser om betalning och återbetalning av vägavgiften föreslås införas för vissa fall där ett fordons koldioxidutsläppsklass har ändrats. Om vägavgiften inte ännu har betalats får avgiften sättas ned i stället för att återbetalas. Till­kommande avgift ska betalas 30 dagar efter beslutet om ändrad koldioxid­utsläppsklass. Förbudet mot att använda ett fordon för vilket vägavgiften inte har betalats föreslås gälla först efter att den tid inom vilken avgiften skulle ha betalats har löpt ut.

Regeringen föreslår även att vägavgiftsplikten ska utvidgas den 26 mars 2027 till att omfatta

–      motorfordon med en totalvikt överstigande 3 500 kilogram

–      motorfordonskombinationer med sådana fordon

–      motorfordonskombinationer där motorfordonet har en totalvikt på högst 3 500 kilogram samt anordning för påhängsvagn, om motorfordons­kombinationens totalvikt överstiger 3 500 kilogram.

Vägavgiften för dessa fordon ska vara en tredjedel lägre än för övriga fordon. Ett undantag från vägavgiftsplikt föreslås införas för utsläppsfria fordon som har en totalvikt på högst 4 250 kilogram.

Regeringen gör vidare bedömningen att undantag från vägavgiftsplikten inte bör införas för fordon mellan 3 501 kilogram och 7 499 kilogram som används för transport av egen utrustning eller leverans av varor och där transporten inte sker mot ersättning.

Som följdändringar till de ovan nämnda ändringarna av vägavgiften föreslår regeringen att fordonsskatten för de tunga lastbilar som blir väg­avgiftspliktiga den 26 mars 2027 anpassas till de skattenivåer som gäller för andra vägavgiftspliktiga lastbilar. Fordonsskatten för tunga lastbilar som kan drivas med dieselolja föreslås sättas till

–      300 kronor per år för lastbilar utan draganordning

–      300 kronor per år för lastbilar med annan draganordning än för påhängs­vagn

–      1 000 kronor per år för lastbilar med anordning för påhängsvagn.

När det gäller ikraftträdande föreslår regeringen att ändringarna i lagen om vägavgift ska träda i kraft de dagar som regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser i lagen ska gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Vidare föreslås ett antal ytterligare övergångsbestämmelser. Även när det gäller vägtrafikskattelagen (2006:227) föreslår regeringen att ändringarna ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer och att äldre bestämmelser ska gälla för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör godkänna protokollet om ändring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och anta regeringens lagförslag.

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2023/24:71 Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet:

1. Riksdagen godkänner protokollet om ändring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar.

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 

 

Tillbaka till dokumentetTill toppen