Alkolås efter rattfylleri

Betänkande 2010/11:TU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
9 december 2010

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Alkolås efter rattfylleri (TU7)

Provverksamheten med alkolås för personer som dömts för rattfylleri blir permanent. Den som har dömts för rattfylleri, och som uppfyller kraven för alkolås, får behålla sitt körkort om han eller hon går med på att få alkolås installerat i bilen och vissa andra förutsättningar är uppfyllda. För att få fler människor att välja alkolås kommer kostnaderna för ansökan om så kallat villkorat körkort att sänkas. Dessutom kommer spärrtiden för dem som väljer att få sitt körkort spärrat att förlängas, så att den blir minst lika lång som tiden för dem som väljer alkolås.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2010-11-16
Justering: 2010-11-25
Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-30
Trycklov: 2010-11-30
Reservationer: 3
Betänkande 2010/11:TU7

Alla beredningar i utskottet

2010-11-16

Alkolås efter rattfylleri (TU7)

Provverksamheten med alkolås för personer som dömts för rattfylleri ska bli permanent, enligt förslaget. Den som har dömts för rattfylleri, och som uppfyller kraven för alkolås, får behålla sitt körkort om han eller hon går med på att få alkolås installerat i bilen och vissa andra förutsättningar är uppfyllda. För att få fler människor att välja alkolås kommer kostnaderna för ansökan om så kallat villkorat körkort att sänkas. Dessutom kommer spärrtiden för dem som väljer att få sitt körkort spärrat att förlängas, så att den blir minst lika lång som tiden för dem som väljer alkolås.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2010-12-08
Stillbild från Debatt om förslag 2010/11:TU7, Alkolås efter rattfylleri

Debatt om förslag 2010/11:TU7

Webb-tv: Alkolås efter rattfylleri

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 130 Lotta Finstorp (M)
Herr talman! I detta betänkande behandlas propositionen Alkolås efter rattfylleri . Utgångspunkten för propositionen har varit att försöka finna adekvata lösningar som på olika sätt bidrar till att minska problemen med alkoholrelaterade trafikolyckor. Alkoholpåverkade förare utgör en stor riskfaktor i trafiken. Det är klargjort att det finns ett tydligt samband mellan förekomsten av trafikolyckor och rattfylleri. För att minska antalet dödade och skadade i trafiken och nå trafiksäkerhetsmålen behöver åtgärderna mot rattfylleri bli effektivare. I propositionen föreslår därför regeringen ett permanent system med villkorlig körkortsåterkallelse. Den som döms för rattfylleri föreslås få behålla sitt körkort om alkolås installeras och vissa andra krav uppfylls. Tiden med krav på alkolås kan variera. För att systemet ska få önskad effekt krävs att en större andel av de dömda förmås att köra med alkolås än vad som har varit fallet under de två år försöksverksamhet med alkolås bedrivits. Endast 11 procent av dem som dömts för rattfylleri har valt att delta i försöket. Att så få har valt att delta i försöket har säkert flera orsaker. Det kan vara kostnader eller att villkorstiden med alkolås upplevts som lång i förhållande till återkallelsetiden för körkortet. I det system som nu föreslås bör villkorstiden bestämmas så att fler förare väljer att ansöka om villkor om alkolås för sitt fortsatta körkortsinnehav än vad som gäller i dagens försöksverksamhet. För de personer som har deltagit i försöksverksamheten har alkoholkonsumtionen minskat. Färre har återfallit i rattfylleribrott, och deras ohälsa har minskat. Mot bakgrund av att resultaten för dem som deltagit i försöksverksamheten har varit positiva är det viktigt att individen ges starka motiv för att ansöka om alkolåsvillkorat körkort. Därför föreslås bland annat att kostnaderna för individen sänks och att konsekvenserna av att inte ansöka om alkolåsvillkorat körkort blir mer kännbara. Herr talman! Med denna inledning överlämnar jag detta betänkande till kammaren för debatt. (Applåder)

Anf. 131 Lars Mejern Larsson (S)
Herr talman! Jag står självklart bakom samtliga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation nr 2. Julen står för dörren. Det gillar jag. Jag kommer att få umgås med min familj och mina vänner, äta gott och spela spel - det är det roligaste jag vet. I går fick jag listan på de bästa spelen i jul av en kollega. Det spel som jag fastnade för och troligen kommer att köpa till min fru - om herr talmannen lovar att inte säga någonting - är "Make ´n´ break", ett spel som går ut på att bygga med klossar inom angiven tid. Enligt recensenten kommer det att skrattas och ropas när de färgglada klossarna rasar och sprids ut över bordet. Julen är en glädjens tid för de flesta, men glädjen kan lätt förbytas till sorg. I konkurrens med midsommar och påsk är julen årets värsta trafikolyckshelg. Lussevakor och julfesterna på jobbet ger plats för julhelgen. Glögg byts mot nubbe. Vi vet att detta, utöver fröjden och gemenskapen, även betyder en ökad risk för rattfylleri. Kanske kommer någon att förlora en nära anhörig eller vän. Kanske skadas någon allvarligt. Herr talman! Det finns ett klart samband mellan trafikolyckor och rattfylleri. Av de motorfordonsförare som dör i trafiken har ca 25 procent alkohol i kroppen. Minst 15 000 bilresor per dag görs av alkoholpåverkade förare. Vi socialdemokrater har länge drivit krav på införande av alkolås i fordon. Alkolås är ett effektivt sätt att förhindra att man kör alkoholpåverkad. Om alla bilar hade alkolås skulle antalet rattfyllerister på vägarna minska dramatiskt. Redan 2004 tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning med uppgiften att utreda möjligheterna att införa alkolås senast år 2012. Utredningen konstaterade att ett system med alkolås i alla bilar skulle rädda omkring 100 liv per år och att samhällets kostnader för trafikolyckor skulle minska med närmare 6 miljarder kronor per år. Vi vill att alkolås ska bli obligatoriskt i nya personbilar och i alla fordon i yrkesmässig trafik. Vi vill att Sverige ska arbeta för att genomföra detta krav i hela EU och att Sverige ska ansöka om ett tillfälligt undantag för att i förtid få införa regler om alkolås i nya personbilar och därtill även i bussar och lastbilar i yrkesmässig trafik. Herr talman! Det här är vi, Miljöpartiet och Vänsterpartiet överens om, men vi har inte de borgerliga partierna med oss på noterna - längre. Däremot var det annat ljud i skällan under valrörelsen. I en intervju gjord av Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, tillfrågades alla partier om vad de ansåg om alkolås och om de ville se en ökad användning av alkolås i Sverige. Samtliga partier ställde sig positiva till det. Av Alliansens representanter svarade Centern att de ville se Sverige som ett föregångsland och att alla nya bilar från 2012 skulle vara utrustade med alkolås. Kristdemokraternas Annelie Enochson svarade också ja på frågan och motiverade svaret med alkolåsets överlägsna effektivitet för att förhindra att människor kör rattfulla. Trafikutskottets vice ordförande, moderaten Jan-Evert Rådhström, sade kort och gott att han vill se resultat i dag. Varför, herr talman, backar de borgerliga partierna nu? Varför vill de inte sätta ned foten nu och verka för att införa alkolås i alla nya personbilar senast 2012? Varför mäktar de inte med att driva alkolåsfrågan betydligt aktivare i EU? Varför ställer de inte upp på vårt förslag? Jag förstår inte, herr talman, vad de väntar på egentligen. (Applåder)

Anf. 132 Annika Lillemets (Mp)
Herr talman! Att köra bil nykter är en självklarhet för de allra flesta, men ändå leder olyckor med alkoholpåverkade förare i Sverige varje år till att uppemot 100 människor dödas och långt fler skadas svårt. Hälften av de omkomna är berusade förare, men övriga drabbade är medpassagerare och andra helt oskyldiga människor. Ett sätt att förhindra fler sådana tragedier är att använda alkolås i högre utsträckning. Alkolås är ett bra instrument för att öka trafiksäkerheten genom att skydda medtrafikanter från att drabbas av olyckor som orsakas av alkoholpåverkade förare. Alkolås är också effektivt i förebyggande arbetsmiljöarbete, då förare med alkoholproblem kan identifieras tidigare. Det är därför bra att införa ett system med alkolås som alternativ till att få körkortet återkallat för den som dömts för rattfylleri, som föreslås i propositionen. Förutom den allra viktigaste och mest uppenbara funktionen att låset hindrar en berusad person från att starta sin bil och därmed utsätta sig själv och andra för fara har det visat sig att alkolås fungerar rehabiliterande och därmed också är ett effektivt verktyg för att minska alkoholberoende och den misär det ger upphov till. Alla tjänar på att den som kört rattfull och har missbruksproblem får behandling och hjälp att komma ur sitt drogberoende. Alkolåsutredningen föreslog 2007 ett antal viktiga och angelägna åtgärder, och alkolås efter rattfylleri är en. Vi i Miljöpartiet ställer oss i stora drag bakom förslaget i denna proposition, liksom Vänstern och Socialdemokraterna, men på en punkt föreslår vi en förbättring. Att en person som dömts för rattfylleri får behålla sitt körkort om han eller hon installerar alkolås i sin bil under en viss tid är i de flesta fall bra. Men en person som nyligen fått körkort har en prövotid på två år. Om han eller hon begår ett trafikbrott under dessa två år kan körkortet dras in. Om det nya regelsystemet med alkolås efter rattfylleribrott, som regeringen föreslår i propositionen, ska gälla även nyblivna körkortsinnehavare kan det alltså bli tokigt. Det kan bli så att om personen kör för fort mister hon eller han körkortet och måste göra ett nytt körkortsprov, men om personen i stället kör berusad kan han eller hon kanske få installera alkolås och fortsätta köra. Det är faktiskt att säga att det är värre att köra för fort än att dricka alkohol och sätta sig bakom ratten. Prövotiden för nyblivna förare är ju till för att deras lämplighet att inneha körkort ska prövas, och att köra berusad är verkligen att visa sig högst olämplig. Därför föreslår vi i en reservation att de nya reglerna för alkolås efter rattfylleri inte ska omfatta förare som begår rattfylleribrott under prövotiden. Men det finns all anledning att även snarast genomföra fler av Alkolåsutredningens förslag från 2007, eftersom en vidare användning av alkolås kan ge stora mänskliga och ekonomiska vinster. Alkolås borde vara standardutrustning i nya fordon, för då skulle antalet rattfyllerister minska dramatiskt. Enligt utredningen skulle man kunna rädda kanske 100 liv årligen på det viset och minska lidande, skador och stora kostnader för samhället. Alkolås i tung trafik är särskilt viktigt eftersom en olycka med ett tungt fordon ofta får stora konsekvenser. Vi vill därför att Sverige ska arbeta aktivt för att detta ska bli ett krav i hela EU och att Sverige ska ansöka om ett undantag för att i förtid få införa regler om obligatoriskt alkolås i nya personbilar samt i bussar och lastbilar i yrkesmässig trafik i väntan på att detta krav ska bli verklighet. Vi har ingen tid att förlora. Vad väntar regeringen på? Att ställa krav på alkolås i offentlig upphandling är en annan viktig åtgärd som vi inte behöver EU:s godkännande för. Regeringen eftersträvar att 75 procent av de statliga myndigheternas bilar ska ha alkolås 2012. Men det finns ingen anledning att inte sikta på 100 procent av dessa bilar. Vi tycker också att regeringen ska ställa krav på de statliga myndigheterna och se till att alkolås installeras i alla nya fordon de använder i sin verksamhet, likaväl som dem man själv köper upp. Regeringen bör också uppmana Sveriges Kommuner och Landsting att rekommendera alla sina medlemmar att ställa krav på alkolås i sin upphandling. Enligt Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på Motorförarnas Helnykterhetsförbund och sekreterare i 2004 års alkolåsutredning, har man i Frankrike beslutat att införa alkolås i alla skolbussar i landet. I Sverige däremot åker endast en tredjedel av de ca 250 000 elever som har skolskjuts i bussar med alkolås. Alla kommuner ställer nämligen inte krav på alkolås när man upphandlar skolskjutsar. Risken finns alltså att de barn och ungdomar som har oturen att bo i en kommun som inte ställer detta krav skjutsas av en onykter förare. Att då luta sig tillbaka lite passivt och säga att utvecklingen går åt rätt håll duger inte och räcker inte. Med skarpare krav från nationellt håll kan man naturligtvis gå fortare fram så att man kan garantera alla svenska barn likaväl som de franska att alla fordon som används till skolskjutsar ska ha krav på alkolås. Herr talman! Inte ska vi vara sämre i Sverige. Med dessa åtgärder skulle vi ta ett ännu större steg framåt för att göra trafiken mer säker i Sverige. Självklart ställer vi oss i Miljöpartiet bakom alla de reservationer som vi har i betänkandet, men för att vinna tid yrkar jag bifall bara till nr 2. (Applåder)

Anf. 133 Siv Holma (V)
Herr talman! Jag instämmer i de båda tidigare talarnas anföranden. Jag kommer säkert att säga en del saker parallellt med vad de har sagt. Herr talman! Vi har länge drivit krav på införande av alkolås i fordon. Det har skett mot bakgrund av att alkoholrelaterade olyckor varje år leder till att 100 människor dör och att 1 500 blir svårt skadade. Precis som har sagts tidigare räknar man med att drygt hälften av de omkomna är berusade förare. Den andra hälften är oskyldigt drabbade av onyktra förare. Risken för att de alkoholrelaterade olyckorna i framtiden kommer att öka är stor, detta eftersom tillgängligheten av alkohol ökar. Forskning visar på ett tydligt samband mellan ökad alkoholkonsumtion och ökat rattfylleri. 90 procent av dem som döms för rattonykterhet är män. Männens attityder och värderingar måste förändras. Herr talman! Alkolås, precis som flera före mig har framfört, har en rehabiliterande verkan på personer med alkoholproblem och är därmed ett effektivt verktyg i arbetet med att minska alkoholens sociala skadeverkningar. Regeringen vill i propositionen förutom att permanenta försöksverksamheten att det nya regelsystemet med alkolås i samband med rattfylleri även ska omfatta personer som begår rattfylleribrott under prövotiden för ett körkort. Förslaget ger märkliga signaler till nya bilförare. Om en person kör för fort dras körkortet in och personen avkrävs ett nytt körkortsprov. Men om personen i stället dricker alkohol och detta är det enda brott som begås får personen en andra chans, det vill säga behöver inte genomföra ett körkortsprov en gång till. Den här förändringen visar på en oroande utveckling mot en alltmer ökad acceptans för rattfylleri. Utskottsmajoritetens svar är svagt när de säger att "det är särskilt viktigt att unga, nyblivna förare får ett effektivt stöd att ändra ett destruktivt förarbeteende genom villkor om alkolås för körkort". Man talar om vikten av att kunna delta i samhällslivet och arbetsmarknaden. Samma omsorg finns inte om de unga personer som kör för fort och förlorar sitt körkort. Nej, herr talman, det rimmar illa och är ologiskt. Jag yrkar följaktligen bifall till reservation 1 om att regeringen bör omarbeta dessa regler vid rattfylleri så att de inte ska omfatta förare som begår rattfylleribrott under prövotiden. Herr talman! Jag yrkar också bifall till reservation 2 som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom. Den handlar om krav på obligatoriskt införande av alkolås. Jag anser att regeringen inte har drivit denna fråga tillräckligt aktivt. Det finns en hel del att önska vad gäller hur regeringen borde och bör driva frågan om obligatoriska alkolås i EU-sammanhang. Det har nu gått, precis som flera har varit inne på, sex år sedan utredningen tillsattes med uppgift att utreda införande av alkolås senast 2012. Alkolåsutredningen presenterade år 2007 förslag och slutsatser. Ett observandum är att ett system med alkolås i alla bilar skulle kunna rädda 100 liv per år, och de direkta samhällskostnaderna för trafikolyckor skulle kunna minska med 6 miljarder, om jag inte minns fel. Det är därför oerhört viktigt att införa obligatoriska alkolås i nya personbilar samt i alla fordon i yrkesmässig trafik. Det är viktigt att Sverige får sanktion av EU att gå före och införa dessa regler i nya personbilar samt i bussar och lastbilar i yrkesmässig trafik. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 om alkolås som upphandlingskrav. Vi vill framhålla att många grupper i samhället är beroende av ett tryggt och säkert transportsystem. Det är därför oacceptabelt att onyktra förare kör skolbussar, färdtjänst med mera. Vi måste kunna ställa krav i offentliga upphandlingar på att alkolås ska finnas med. Det är också viktigt att staten föregår med gott exempel genom att införa alkolås i samtliga statliga bilar. Regeringens mål på 75 procent är inte tillräckligt starkt. Det enda rimliga är att höja den till att alla statliga bilar ska ha alkolås. När staten föregår med gott exempel kan också staten ställa större krav på kommuner och landsting att inkludera krav på alkolås i sina upphandlingar. Vi vill att regeringen rekommenderar Sveriges Kommuner och Landsting att agera skyndsamt för att införa alkolås på sina fordon. Vi vill ha en lagstiftning, så att det blir krav på att alla skolskjutsar förses med alkolås.

Anf. 134 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Herr talman! Jag vill börja med att citera en historia som jag hittade på Flashback Forum på Internet: "I september 2008 lyckades jag vara med om en riktigt dum grej, som slutade med att jag blev omhändertagen av polis och misstänkt för några företeelser. Jo, jag hade varit ute och festat med några vänner en fredagskväll. När kvällen var slut bestämde sig jag och en kompis för att dra hem till honom och avsluta kvällen ordentligt.. Vi hinner inte mer än att kliva in hos honom innan han får iden att låna sin pappas bil för en liten runda kring kvarteren. Han var onykter och har inget körkort. Jag vägrade köra då jag inte ville bli av med mitt körkort och tyckte det var en mycket dålig ide, satte mig dock bredvid ändå." Den och många andra gripande historier kan man läsa på Internet. Alkohol är ett stort problem i trafiken. Var femte motorfordonsförare dödad i en trafikolycka under 2009 hade alkohol i blodet enligt Trafikanalys. Däremot utförs en relativt liten del av trafikarbetet av alkoholpåverkade motorfordonsförare. Det är 0,2 procent, alltså två på 1 000, men de två på 1 000 står för ca 15 procent av dödsolyckorna enligt VTI, Väg- och transportforskningsinstitutet. Jag vet att det fortfarande är för mycket - varje onykter fordonsförare på vägarna är en för mycket - men vi måste fokusera på problemområden och de mest utsatta grupperna och prioritera åtgärder som har potential att göra mest nytta. Många av de förare som har dömts för trafiknykterhetsbrott är alkoholberoende eller har osunda alkoholvanor. Enligt Karolinska Institutets kartläggning i projektet Kapubra hade cirka hälften av de misstänkta rattfylleristerna alkoholproblem och behövde behandling eller vård i samband med detta, och bland grovt rattfyllerimisstänkta var det ca 70 procent som hade alkoholproblem. I försöksverksamheten med alkolåsvillkorat körkort var nästan 60 procent av deltagarna alkoholberoende. Vår utmaning är att lösa problemet med notoriska rattfyllerister som ofta har alkoholproblem. Om vi inte gör det kommer de att fortsätta köra onyktra och skapa stora trafiksäkerhetsrisker för både sig själva och andra. En försöksverksamhet med alkolås har pågått sedan 1999. Men bara 11 procent av de förare som har dömts för rattfylleri har valt att delta i försöksverksamheten. Det är alldeles för få. Det kan dels bero på höga kostnader för att vara med i projektet, ca 50 000 kronor, dels bero på att tiden för alkolåsvillkorat körkort inte var tillräckligt lockande jämfört med den tid då körkortet skulle vara återkallat. Vad händer med dem som inte har ansökt om att vara med i försöksverksamheten? Tyvärr har den som dömts för rattfylleri många gånger även gjort sig skyldig till olovlig körning. Det är djupt oroande att endast hälften av dem som har dömts för rattfylleri har återfått körkortet tre år efter brottet. Mörkertalet för dem som kör utan körkort kan vara mycket stort. Herr talman! Vi tror på människan. Människor ändrar över tid både livsstil och beteende. Vi vill hjälpa människor att göra rätt utan att bestraffa hela samhället. Vi vill nu göra systemet med alkolås efter rattfylleribrott permanent. I stället för körkortsåterkallelse vid rattfylleribrott kan man alltså ansöka om körkortsinnehav med alkolås som villkor. Tiden med alkolåset, villkorstiden, ska vara differentierad. Den ska vara ett år om det är rattfylleribrott av normalgrad och två år för så kallade särskilda högriskgrupper ur trafiksäkerhetssynpunkt, till exempel de som återfaller i rattfylleri eller har omhändertagits för berusning flera gånger. Alla fordon som kräver körkort för att få framföras - personbilar, lastbilar och bussar som framförs med eller utan släp samt även motorcyklar och mopeder klass I - ska omfattas av systemet med körkort villkorat av alkolås. Alkolås som används ska vara godkända av Transportstyrelsen. De nya bestämmelserna införs i körkortslagen och börjar gälla den 1 oktober 2011 för godkännande av alkolås och teknisk prövning av alkolås och den 1 januari 2012 för övriga delar. Under tiden förlänger vi försöksverksamheten, så att det inte blir något tidsglapp. Herr talman! Resultaten från försöksverksamheten har varit goda. Vi har noterat en långsiktig minskning av alkoholintag, färre återfall i rattfylleribrott och färre sjukdagar och sjukhusvistelser. Nu hoppas vi på minst lika bra resultat i det permanenta systemet. Att få köra med alkolås ska vara en väckarklocka till att förändra sin livsstil. Samtalsterapi och läkarbesök bör också ha ett positivt inflytande och uppmana till beteendeförändring. Systemet med alkolås i bilen kan inte bara förhindra rattfylleribrott, utan det kan även göra att den som utgör en trafikfara på grund av sin nonchalerande syn på alkohol i trafiken förändrar sitt beteende. För att bekämpa alkoholen i trafiken måste vi arbeta ständigt och långsiktigt. Det är viktigt att arbeta med attityder, värderingar och beteende. Den nya riskutbildning för körkortsaspiranter som vi har infört tar upp bland annat de risker som alkohol, droger och trötthet kan utgöra i trafiken. Vi har även infört obligatorisk utbildning och en ny kategori av körkort för förare av moped klass I. Detta är viktigt inte minst med tanke på att mopeden är det fordonsslag där frekvensen omkomna förare som är rattfulla är störst. Det är viktigt att kontinuerligt arbeta mot droger och trötthet i trafiken och också ta upp problematiken när det gäller sjukdom och mediciner i samband med körning. För att få fler att ansöka ska individens kostnader minskas, och konsekvenserna av att inte ansöka om att få körkort med villkorat alkolås ska bli mer kännbara. Man står fortfarande själv för alkolåskostnaden, men nu blir det möjligt att köpa ett. Det blir ingen avgift till Transportstyrelsen, utan det finansieras av staten. Om en ansökan inte lämnas in eller om ansökan inte får bifall kommer körkortet att återkallas. Då gäller samma period som man skulle ha fått som villkorstid med alkolås. Om människor som kört under påverkan av alkohol ansöker om alkolåsvillkorat körkort kan vi behålla dem i körkortssystemet på ett trafiksäkert sätt. Vi vill inte låsa in människor i utanförskap utan hjälpa dem att göra rätt. Vi ska se till att de inte kör rattfulla. Vad hände med de två killarna som körde onyktra? Jo, bilturen slutade snabbt med ett nedkört staket. Eftersom någon ringde polisen hamnade de på stationen. Den som berättade historien blev dömd för medhjälp till grovt rattfylleri och tillåtande av olovlig körning och förlorade sitt körkort. Han säger: Mitt liv är i princip uppbyggt kring mitt körkort. Jag kör sex mil per dag i tjänsten då jag jobbar som chaufför. Min flickvän bor på andra sidan staden. När jag är där kan jag inte ta mig till jobbet på något annat sätt än med bil då jag börjar för tidigt. På toppen av detta är ett av mina största intressen just min bil. En återkallelse på 15 månader resulterar först och främst i att jag förlorar mitt jobb. Men problematiken med avståndet till min flickvän känns också hemskt. Han lägger senare till: Jag försöker inte rättfärdiga vad jag har gjort. Jag förstår att det inte är några bagateller och får ordentligt med ångest när jag tänker på vad som kunde ha inträffat och vilka konsekvenser det kunde ha fått för andra människor. Herr talman! De nya reglerna som vi inför hjälper inte honom men kan hjälpa andra som riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri och oss alla i samhället att minska antalet rattfyllerister på våra vägar. Därför yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna. (Applåder)

Anf. 135 Lars Mejern Larsson (S)
Herr talman! Att man inte ska köra onykter är självklart för de flesta. Men ändå är det över 15 000 svenskar som gör det varje dag. I Trafikverkets informationsfilm Vi fick låna en ängel får man möta familjen Bergendahl vars son Erik råkade ut för en rattfyllerist och omkom. Eriks mamma säger i filmen: Erik gjorde sig klar för kvällsträningen och pep ut genom dörren glad som en spelman. Femton minuter satt jag under en tall med ett dött barn i mina armar. För mig som är socialdemokrat är det viktigt att framhålla alkolåsets kraft i kampen mot rattfylleriet. Alkolås räddar liv. Att installera alkolås efter att någon har kört rattfull är bra. Men vi socialdemokrater vill ha alkolås i alla nya bilar innan någon har kört rattfull så att man inte riskerar att någon sätter sig i bilen och kör i väg med alkohol i kroppen. Alkohol hör inte hemma i trafiken, punkt. Jag ställde frågan i mitt anförande, och jag ställer den igen till Moderaternas företrädare i den här debatten Eliza Roszkowska Öberg. Varför ställer inte Moderaterna upp på vårt förslag? Vad väntar ni på?

Anf. 136 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Herr talman! Det är generellt sett tragiskt när en person dör på grund av en trafikolycka och i synnerhet när det är fråga om trafikolyckor som är orsakade av alkohol. Det är bara att beklaga. Däremot måste vi fokusera på de åtgärder som har potential att ge oss största möjliga resultat. Att montera alkolås i varje ny bil kan få väldigt marginell effekt. Trots att den finansiella krisen nu är över och många köper nya bilar och det säljs många nya bilar är det fortfarande en väldigt liten del av fordonsflottan som det skulle omfatta. Vi når inta alla med den åtgärden. En annan aspekt är att de som kör rattfulla och struntar i att låta bli att köra bil när de är påverkade av alkohol oftast är personer som har alkoholmissbruk. Vi måste nå den gruppen. Vi når dem inte genom att montera alkolås i varje ny bil. De kan till exempel låta bli att köpa nya bilar i väldigt många år, och då löser vi inte problemet. Personligen anser jag att genom att som Socialdemokraterna föreslår montera in alkolås i varje ny bil ökar vi risken att människor försöker pröva att blåsa onyktra. Om alkolåset säger att det är okej kan jag köra. Det måste handla om gott omdöme. Har man druckit alkohol ska man inte köra bil. Vi måste fokusera på riskgruppen där vi verkligen kan lösa problem. Jag måste påpeka att de som deltar i verksamheten med alkolås har väldigt stränga villkor för att få vara med. Det är inte per automatik man får delta. Det innebär väldigt många läkarundersökningar och så vidare.

Anf. 137 Lars Mejern Larsson (S)
Herr talman! Med all respekt för Eliza Roszkowska Öbergs vurmande för alkolåset här från andra talarstolen är det så att i det förslag som jag har framför mig backar Moderaterna och kommer inte till skott i denna viktiga trafiksäkerhetsfråga. Herr talman! Jag kan inte stå och sucka här i talarstolen. Men egentligen är mitt svar till Eliza Roszkowska Öberg en stor suck. Moderaterna har så länge jag kan minnas varit skeptiska till ny teknik som främjar trafiksäkerheten. Redan på 70-talet när riksdagen skulle fatta beslut om bilbälte i framsätet var Moderaterna kritiskt inställda. De menade att bilbälte var ytterligare en tvingande faktor som var överflödig i ett civiliserat samhälle med civiliserade människor. När riksdagen 1985 röstade om obligatoriskt bilbälte i baksätet för barn röstade 48 procent, mer än hälften av de närvarande Moderaterna, nej. Nu står vi här 2010 och har levt med bilbälte framgångsrikt i decennier. Varför är det så kolossalt svårt för Moderaterna att fatta ett beslut om alkolås i alla nya bilar?

Anf. 138 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Herr talman! Ännu en gång får jag upprepa för Lars Mejern Larsson att vi inte löser problemet med Socialdemokraternas förslag. Vi når inte den grupp som behöver hjälp. Alkohol i trafiken är inte bara en trafiksäkerhetsfråga. Visst se vi de negativa resultaten där. Men vi måste se till att vi når rattfyllerister som har alkoholproblem och hjälper dem att förändra sitt beteende. Vi kan hjälpa dem med olika samtal. Det gäller till exempel projekt som är väldigt bra och används i de flesta av landets kommuner. Människor ska erbjudas samtal och hjälp att sluta med alkoholmissbruk. Det är sådana åtgärder som hjälper till. Sedan måste jag också påpeka att alkohol i trafiken även är ett problem som hör samman med brottslighet. Det var 41 procent av antalet rattfyllerister i Stockholms län år 2009 som också förekom i brottsregister. Det betyder att vi också måste bekämpa brottslighet i övrigt. Där har alliansregeringen redan tagit några initiativ. Det finns en samordningsfunktion på Regeringskansliet när det gäller alkohol- och drogfrågor. Vi har höjt straffet för vållande till annans död om man till exempel orsakar en trafikolycka. Vi har höjt straffet från sex månader till ett år. Vi har också Straffnivåutredningen där man tittar på återfall i brott, något som vi vet sker väldigt ofta när det gäller rattfyllerister. Vi har också påföljdssystemet. Det är en rad åtgärder. Det hjälper inte att bara installera alkolås i varje ny bil. Vi löser inte problemet med det.

Anf. 139 Siv Holma (V)
Herr talman! Jag begärde replik därför att jag hörde att Eliza Roszkowska Öberg sade att man skulle vidta åtgärder utan att bestraffa hela samhället. Då skulle jag vilja ha ett förtydligande om det är så att Eliza Roszkowska Öberg menar att obligatoriskt alkolås för alla nya bilar är en bestraffning av hela samhället och om en lagstiftning om att alla skolskjutsar ska ha alkolås också är en bestraffning av hela samhället. Det finns inga åtgärder som har en hundraprocentig genomslagskraft. Poängen när man så att säga ska bemöta dessa problem är att man måste vidta en rad olika åtgärder. Precis som Eliza Roszkowska Öberg sade är det just på det sättet. Med tanke på att vi kan rädda människoliv har vi inte råd att säga nej till obligatoriska alkolås i nya bilar. Vi har inte råd att säga nej till något av dessa förslag som inte kommer från bara Socialdemokraterna utan även från Vänsterpartiet och för den delen även från Miljöpartiet. Det är egentligen inget parti som ensamt äger något av dessa förslag. Dessa förslag har en stor förankring bland dem som arbetar med dessa frågor som anser att det är oerhört viktigt att göra allt man kan för att rädda liv och för att se till att göra det man kan på olika sätt och vis.

Anf. 140 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Herr talman! Låt mig börja med att säga att regeringen arbetar aktivt med frågan om alkolås i olika fordon. Bland annat gav regeringen i uppdrag till Transportstyrelsen att utreda möjligheterna till obligatorium i fråga om alkolås för vissa användarkategorier. Där ingår till exempel skolskjutsar och bussar i lokal trafik. Sverige arbetar också aktivt för att alkolås ska bli obligatoriskt i alla nya bussar och lastbilar i yrkestrafik inom EU. När det gäller att bestraffa hela samhället visar Trafikanalys att det är 0,2 procent, alltså två per 1 000, som kör onyktra. Om man nu ska kräva att alla monterar alkolås är det någon sorts kollektiv bestraffning. Att montera ett alkolås som är godkänt av Transportstyrelsen är inte gratis. Jag skulle vilja höra hur Vänsterpartiet har tänkt att detta ska finansieras. Är tanken att varje person som köper en ny bil ska bestraffas för att de köper en ny bil eftersom de måste betala 10 000-20 000 kronor? Eller ska detta vara skattefinansierat? I så fall: Finns det något anslag i oppositionens skuggbudget för det? Kan Vänsterpartiet svara på den frågan? Herr talman! Jag tycker inte att det är rimligt att bestraffa alla som köper en ny bil för att några personer gör fel och som egentligen behöver hjälp för att sluta med sitt alkoholmissbruk.

Anf. 141 Siv Holma (V)
Herr talman! Det finns en rad åtgärder som vi har fattat beslut om som innebär att man får betala för något. I föregående replikskifte talades det till exempel om bilbälten. Jag antar att det inte är några andra som betalar för det, utan det får vi stå för själva för att det är viktigt att öka trafiksäkerheten. Vi har en form av nollvision som jag har uppfattat att hela riksdagen är enig om. Då måste vi satsa. Jag blir lite orolig och till och med rädd för att man på grund av ekonomiska argument inte genomför allt det som man kan göra för att rädda liv. Jag hörde till exempel att infrastrukturministern talade om att hon inte ville lägga ett ansvar på lastbilsägarna för att lastbilar har däck som fungerar på vintrarna för att öka trafiksäkerheten. Då har den ekonomiska vinningen blivit viktigare än människoliv. För mig och Vänsterpartiet är det överordnat att rädda människoliv i så stor utsträckning som man över huvud taget kan göra. Då är jag också beredd att medverka till en lagstiftning som innebär att det ska vara obligatoriskt med alkolås på alla nya bilar och att det ska vara obligatoriskt med alkolås på skolskjutsar. Jag tycker att det är så oerhört viktigt att fordon i yrkestrafik också ska ha alkolås. Även om Eliza Roszkowska Öberg säger att detta är någonting som innebär en bestraffning tycker jag att det är viktigt att rädda liv.

Anf. 142 Eliza Roszkowska Öberg (M)
Herr talman! Det är absolut viktigt att rädda liv. Men alkolås är, som sagt, inte gratis. De kostar pengar. Det måste vi vara medvetna om. Trots att de kostar pengar vill jag här påpeka att vi vill att fler personer installerar alkolås i sina bilar om de inser att det är viktigt att ha det. Man kan jämföra det med bilbälten som socialdemokraten gjorde. Men tänk på till exempel krockkuddar. Det är inte obligatoriskt. Trots det inser många personer som tänker köpa bil att de ska köpa fordon utrustade med krockkuddar. Jag tycker att man måste se detta som ännu en sak som man frivilligt bör välja att installera i sin bil eller beställa när man köper en ny bil. Självklart ska vi se till att det är fler som installerar alkolås och inte bara i privatägda bilar utan att även företag kräver att deras bilar är utrustade med alkolås. Inte minst staten ska föregå med bra exempel och i sina upphandlingar kräva att det ska vara bilar som både är miljövänliga och trafiksäkra, bland annat att de ska ha alkolås. Herr talman! Jag måste berätta om ett mycket roligt initiativ som heter Kamratuppfostran - mot fyllekörning. Det är ett initiativ där ungdomar kan förhindra sina vänner från att fatta dumma beslut och köra onyktra, till exempel efter en fest. Det finns även en Facebookgrupp där de kan tipsa varandra om hur man ska stoppa sina vänner från att köra onyktra. En del bilder och metoder måste jag varna för eftersom de är ganska drastiska därför att det sägs att allt är tillåtet för att förhindra rattfylla.

Anf. 143 Annelie Enochson (Kd)
Herr talman! Det finns vissa tidpunkter i livet och områden i samhället där alkohol absolut inte hör hemma. Det är under graviditeten, i skolåren, i arbetslivet och i trafiken. Att köra med alkohol i kroppen orsakar många olyckor och är något som vi från lagstiftarhåll ska motverka kraftfullt. Av alla de motorfordonsförare som dör i trafiken och som obduceras har ca 25 procent alkohol i kroppen, vilket Lars Mejern Larsson nämnde. Det är värt att nämna igen att minst 15 000 bilresor varje dag sker med alkoholpåverkade förare. Det är 15 000 bilresor för mycket. Någon sade att lika ofta som man möter en taxi möter man en rattfull person. Det kan stämma - 15 000 bilresor är ganska många. Det är också sedan länge känt att en stor andel av de förare som har dömts för trafiknykterhetsbrott är alkoholberoende eller har mycket avancerade alkoholvanor. Av dem som misstänks för grovt rattfylleri har ca 70 procent sådana problem. Det förekommer att man inom vissa områden i Göteborgstrakten kör bil så kallat inomskärs, det vill säga att man kör på smågator för att komma hem efter att man har intagit alkohol och vill undvika att bli fast i poliskontroller. Vi som är sjöfolk vet vad det innebär att köra inomskärs, men det är inte riktigt det som menas nu när man har intagit alkohol. Alliansregeringen kommer nu med förslaget att permanenta en försöksverksamhet där rattfylleridömda får behålla sitt körkort om detta villkoras med att de bara kör bil med alkolås. Det är samtidigt viktigt att den rattfylleridömde ändrar sitt beteende och att trafiksäkerhetsinformation ges i samband med att den dömde ansöker om alkolås. Utan ändrat beteende är risken stor för nya rattfylleribrott. Kristdemokraterna anser att detta är ett bra förslag. Det är ett steg i rätt riktning att permanenta försöksverksamheten med förhoppning om att fler kommer att ansöka om att få fortsätta köra bil med alkolås installerat. Möjligheten till fortsatt körkortsinnehav med krav på alkolås bidrar till nykter körning samtidigt som föraren kan delta i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Oppositionen är i sin första reservation med på Alliansens intentioner att permanenta försöksverksamheten men vill inte att de med nya körkort, som har en prövotid på två år, ska omfattas. Vi i Alliansen har gjort en annan bedömning. Vi anser att det är särskilt viktigt för unga nyblivna förare att få ett effektivt stöd för att ändra sitt destruktiva förarbeteende och sina attityder genom att alkolås är ett villkor för att de ska få behålla sitt körkort. I samband med ansökan om alkolås som villkor för att få behålla körkortet ingår att man ska genomgå läkarundersökning och lämplighetsprövning. Detta kan förhoppningsvis vara väckarklockor för unga förare. När det gäller reservationen från oppositionen om ett obligatoriskt införande av alkolås samt alkolås som upphandlingskrav vill jag lyfta fram vad alliansregeringen har gjort på detta område. Sedan den 1 februari 2009 har statliga myndigheter krav på sig att införa alkolås. Målet är att 75 procent av statens fordon ska ha alkolås 2012. Kommuner och regioner ligger redan långt framme i detta arbete. Det gäller bland annat krav på alkolås i skolskjutsar. Sverige arbetar också för ett införande av obligatoriska krav på alkolås i kommersiella bussar och lastbilar inom hela EU. Regeringen har i budgeten för 2011 aviserat att man kommer med en proposition om att extrautrustning i form av alkolås som monteras i förmånsbilar ska undantas vid värdering av bilförmån. Kristdemokraterna anser att alliansregeringen är på rätt väg. Man kan alltid diskutera hur fort detta ska ske, men av vad jag kan utläsa av oppositionens reservationer har de inget datum för när det ska vara obligatoriskt för alla bilar att ha alkolås. Vi är alltså på väg mot att alla fordon har alkolås, vilket vi uttryckte inför valet i tidningen Motormännen. I reservationen om alkolås som upphandlingskrav står det att det är oacceptabelt att onyktra förare kör skolbussar. Det är vi helt och hållet överens om. Därför har vi också fokuserat på detta och försöker påverka kommunerna, som är ansvariga för skolskjutsar, att införa alkolås i alla skolskjutsar. Vi kristdemokrater är också oroade över tendensen till en ökad acceptans för rattfylleri i Sverige. Det kan delvis vara ett resultat av ett ökat resande över gränserna. En forskningsrapport som beställdes av Länsförsäkringars forskningsfond och det gamla Vägverket visar en utbredd tolerans för trafikonykterhet hos skolungdomar. Av 350 tillfrågade gymnasieungdomar i Linköping uppgav 13 procent att de har kört moped när de har varit alkoholpåverkade, och 20 procent har åkt med någon som har kört onykter. Riksdagens mål om att minska antalet dödsoffer i trafiken, den så kallade nollvisionen, kan endast uppnås med alkohol- och drogfria trafikanter. Med detta vill jag också yrka bifall till förslaget i vårt betänkande och avslag på alla reservationer.

Anf. 144 Lars Mejern Larsson (S)
Herr talman! Sista torsdagen i september varje år genomförs en ljusmanifestation för att markera rattfylleriets yttersta konsekvenser i samhället. I höstas hölls det 150 manifestationer runt om i landet. Det tändes ljus för att uppmärksamma och minnas offren. Varje timme dygnet runt görs 625 onyktra resor. Jag upprepar detta, herr talman. Varje timme dygnet runt är det 625 personer som kör rattfulla. Var fjärde dödsolycka i trafiken skulle förhindras om man införde obligatoriskt alkolås. Egentligen kan jag inte förstå varför promillegränsen inte är noll. Jag tycker inte att man ska dricka någon alkohol när man kör bil. Den här frågan borde drivas mycket hårdare från regeringens håll både i Sverige och i EU. Man blir nästan mörkrädd när företrädare för Alliansen ser ett införande av alkolås som en bestraffning. Herr talman! Jag är personligen beredd att göra vad jag kan för att förhindra rattfyllerister på vägarna. Jag undrar om Annelie Enochson också är det.

Anf. 145 Annelie Enochson (Kd)
Herr talman! När Lars Mejern pratade förut berättade han om MADD och Erik. Eriks mamma Elisabeth och jag har gått i gymnasiet tillsammans. Jag känner till den här familjen mycket väl. Jag vet vad som kan hända. Jag tror inte att det finns någon, oberoende av vilket parti man tillhör, som tycker att det är okej att köra onykter. Jag tror att vi är rörande överens om detta. Det gäller speciellt om man har följt Elisabeth och hennes familj på nära håll. Du säger att det är 625 som kör onyktra varje timme. Det är absolut inte acceptabelt. Det är därför som vi nu säger att vi måste ändra beteendet hos dem som fälls för trafikonykterhet. Vi måste ändra på deras attityder. Det förslag som vi lägger fram nu, och som vi är överens om, innebär att man inte längre ska kunna köra bil om man inte har alkolås. I och med att detta är ett villkor och i och med att man är tvungen att gå igenom en lämplighetsprövning och göra en läkarundersökning får man en tankeställare och man reflekterar. Som det var innan, när bara 11 procent antog det här erbjudandet om att delta i försöksverksamheten, innebar det att det var en ganska stor procentsats som inte gjorde det. Vi vet också att väldigt många av dem återföll i trafikonykterhet. Jag tror att det här är ett steg på vägen. Det kanske inte är fullkomligt. Det är möjligt att vi återkommer, men jag tror att det här är ett bra steg på vägen. Såvitt jag förstår instämmer ni i detta. Ni tycker också att det här är bra. Det känns väldigt skönt att ni tycker det och inte vill avvisa förslaget i det här betänkandet, vilket era rödgröna kolleger vill.

Anf. 146 Lars Mejern Larsson (S)
Herr talman! Jag hör vad Annelie Enochson säger, men jag kan inte förstå att hon numera tvekar i en sådan här viktig fråga, speciellt inte efter det hon berättar här. När Motormännens Helnykterhetsförbund, MHF, ställde frågan till henne inför valet var det minsann ingen pardon. De ställde frågan: Vilka åtgärder gällande alkolås kan vi förvänta oss från er om ni vinner valet? Annelie Enochson svarade: Vi vill påverka EU så att det ställs krav på att alkolås ska vara obligatoriskt i alla länder. Hon sade också att alkolås är nummer ett för att förebygga rattfylleri. Herr talman! Jag har inga ytterligare kommentarer.

Anf. 147 Annelie Enochson (Kd)
Herr talman! Det sade jag, och det står jag för. Det är precis detta vi gör nu. Vi gör allt för att förebygga rattonykterhet. Det gör vi genom att vi permanentar den här försöksverksamheten. Jag tror att vi är helt på rätt väg. Sedan är det möjligt att vi kan göra mycket mer, men jag är glad att vi tagit det här steget. Jag känner att vi är på rätt väg. Samtidigt vill jag säga att det även pågår andra saker. Det finns ett förslag som inlämnats till Justitiedepartementet om att alla som grips misstänkta för rattfylleri ska få ett samtal med socialtjänsten eller beroendevården - enligt den så kallade Skelleftemodellen - oavsett om de samtycker till det eller ej. Jag tycker att det är mycket bra. Det är att ta ett steg till. Vi måste tillsammans ändra på det beteende i samhället som innebär att det skulle vara okej att köra onykter. Jag har en nål på min jacka som symboliserar Vit jul och innebär att man under julen inte ska dricka alkohol av solidaritet med alla barn som även under denna jul kommer att uppleva otäcka saker. Det finns alltså många sätt att arbeta mot onykterhet, och ett sätt är det som vi nu föreslår. Jag är mycket glad att vi har kommit fram till det.

Anf. 148 Annika Lillemets (Mp)
Herr talman! Låt mig börja med att för tydlighets skull säga att vi i Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokraterna är överens om att stödja propositionen med den förbättring vi föreslår i en av reservationerna. Vi är överens om samtliga reservationer. Jag säger detta så att det blir klart. Det jag ville fråga Annelie Enochson om, herr talman, gällde krav på alkolås i skolbussar. I Frankrike har man bestämt att det måste finnas i alla skolbussar. Därför undrar jag varför det i Sverige ska vara upp till kommunerna att avgöra. Skolbarnen och ungdomarna som har skolskjuts kan säkerligen inte välja vilken skolbuss de vill åka med, och de kanske inte heller kan välja vilken kommun de vill bo i. De kan alltså inte välja att slippa riskera att åka med en onykter förare. Hur ser Annelie Enochson och KD på detta? Varför driver ni inte den frågan hårdare? Det kan ju inte skada att staten kräver alkolås i alla skolskjutsar.

Anf. 149 Annelie Enochson (Kd)
Herr talman! Jag vet att det gällde alla tre partier. Jag sade fel och ber om ursäkt. När det gäller skolskjutsar tycker vi att det är viktigt att de har alkolås. Det försöker vi påverka genom SKL och andra. Samtidigt vill vi inte lagstifta om det, utan vi tror att det kommer att kunna gå ändå. Det är vår förhoppning. Sedan får vi se om det lyckas eller inte. Vi har suttit vid makten i fyra år och jag tycker att vi kunnat påverka ganska många åt det hållet. Vi får väl se om vi kan lyckas med ännu fler under kommande år. Barnen ska absolut kunna känna sig trygga när de åker skolskjuts. Det ska vara vårt mål, och därför ligger vi på och försöker påverka kommunerna som har ansvaret för den frågan.

Anf. 150 Annika Lillemets (Mp)
Herr talman! Det är bra att ni, Annelie Enochson, ligger på genom att tala med SKL och andra. Det är alldeles utmärkt, men jag undrar fortfarande på vilket sätt en lagstiftning inte skulle vara till hjälp. Ni anser inte att lagstiftning skulle vara en ytterligare hjälp för att få fart på arbetet. Det gäller en viktig fråga, att våra barn och unga aldrig någonsin ska behöva riskera att åka med en onykter skolskjutsförare. Därför borde man göra allt för att undvika det, och då kostar det inte så förfärligt mycket att lagstifta. Jag tycker mig känna igen passiviteten och förstår inte riktigt varför regeringen inte driver hårdare i EU att vi ska få ett undantag och kunna gå före med alkolås i alla bilar. Om jag minns rätt, herr talman, var Annelie Enochson positiv till alkolås i alla bilar; rätta mig om jag har fel. Finns det då inte anledning att gå fram lite hårdare? Även om det är svårt att få ett undantag i EU borde man göra allt man kan ifall man tror att det vore bra med alkolås i alla bilar. Då är det ju per definition ganska svårt att sätta sig i bilen och köra onykter. Hur ser Annelie Enochson på detta?

Anf. 151 Annelie Enochson (Kd)
Herr talman! När det gäller passiviteten vill jag säga att före 2006, när Miljöpartiet hade möjlighet att påverka lagstiftningen, hände ingenting medan vi nu försöker påverka åt olika håll. Det är bara fyra år sedan vi hade en annan majoritet i fråga om regeringsmakten. Jag tycker därför att vi nog har gjort en hel del. Det är rätt att jag skulle önska att vi kunde gå fram fortare, men jag känner mig samtidigt trygg med det betänkande som vi i dag diskuterar, det som heter just Alkolås efter rattfylleri . Jag känner att vi är på väg åt rätt håll. Vi har alltså permanentat en försöksverksamhet som pågått sedan 1999. Vi har suttit vid makten sedan 2006 och har nu permanentat den. Vi är på väg åt rätt håll, och vi försöker på alla sätt att få ned rattonykterheten. Sedan finns det många andra områden man kan jobba inom. Jag nämnde Vit jul som är ett sätt. Ett annat är att försöka hålla de vita zonerna; det gäller inte bara trafiken utan även andra områden. Nu diskuterar vi alkolås och rattfylleri, och jag känner mig nöjd med förslaget. Jag kan dock tänka mig att vi går ännu längre framöver.

Anf. 152 Siv Holma (V)
Herr talman! Jag begärde replik med anledning av att Annelie Enochson efterlyste årtal från oppositionens sida för när alkolås skulle införas. Den socialdemokratiska regeringen samarbetade med både Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2004 när vi tillsatte en utredning. Utredningen fick i uppdrag att utreda möjligheten att införa alkolås 2012. Vi har alltså varit drivande i dessa frågor. När jag lyssnar på Annelie Enochson hör jag att hon någonstans känner stark sympati för oppositionens uppfattning i den här frågan och skulle nog önska att man gjorde precis det som vi har föreslagit i reservationerna, till exempel lagstifta om att skolbussar ska ha alkolås. Om jag förstått det rätt är Kristdemokraterna för ett obligatoriskt vårdnadsbidrag, och nog måste väl den här uppgiften vara minst lika viktig, om inte viktigare, än det. Jag förstår att det finns begränsningar för Annelie Enochson och Kristdemokraterna i samarbetet, men det vore bra att redogöra för detta.

Anf. 153 Annelie Enochson (Kd)
Herr talman! Det här är första gången jag debatterar med Siv Holma och det är ganska intressant. Hon har nämligen en förmåga att svänga ganska vitt i sin argumentation. Nu diskuterar vi alkolås efter rattfylleri, och jag förstår inte riktigt vad vårdnadsbidrag har med det att göra. När det gäller att minska antalet rattfulla har jag sympati för alla. Jag har under många år varit med i IOGT-NTO som jobbar med det och känner starkt för den organisationen. Jag har även varit vice ordförande för Våra Gårdar som också jobbar mot alkoholen i samhället. Det finns alltså många sätt man kan arbeta på. Alkolås är en möjlighet för dem som ska mista sitt körkort att kunna ha kvar körkortet, men villkorat. Genom att det görs läkarundersökning och lämplighetsprövning av dem tror jag, som jag sade i mitt anförande, att det blir en väckarklocka för dem som möts av det och de börjar tänka efter vad de egentligen sysslar med, vad det är för beteende de har. Kanske ska de titta på filmen från MADD, för den är fruktansvärd, och på så sätt fås att förstå att rattfylleri kan få konsekvenser. Betänkandet går ut på att försöka få folk att stanna upp. Att bara 11 procent av dem som dömdes var med i försöksverksamheten är en alldeles för liten andel. Med hjälp av detta betänkande tror jag att vi kommer att få fler som vill installera alkolås och förhoppningsvis kanske fortsätta att använda det.

Anf. 154 Siv Holma (V)
Herr talman! Att jag nämnde obligatoriskt vårdnadsbidrag var bara för principens skull, att om man har den uppfattningen i den frågan borde man kunna ha en positiv uppfattning om att lagstifta om alkolås i skolbussar. Så var min argumentation. Jag håller med Annelie Enochson om att vi behöver förändra attityder. Vi i riksdagen bygger landet med lag, och lagstiftning har oerhört stor betydelse i detta sammanhang. Vi är de enda som kan stifta lagar. Det vore på sin plats att göra allt vad vi kan för att rädda människoliv, speciellt då det handlar om barn och unga som - precis som Miljöpartiets företrädare på ett mycket bra sätt klargjorde - inte själva har möjlighet att välja vilken kommun de ska bo i eller vilken skolbuss de ska ta. De får ta det som erbjuds. Därför tänker jag också på barnkonventionen. Det borde väl finnas stöd även där för denna lagstiftning? Handen på hjärtat, Annelie Enochson, tycker du inte att oppositionen har mer rätt än alliansregeringen i de här frågorna?

Anf. 155 Annelie Enochson (Kd)
Herr talman! Jag tror också på kommunalt självbestämmande. Jag tycker att kommunerna ska få bestämma när det gäller skolskjutsar. Jag tror också att detta med attityder och beteendeförändringar är något man ska jobba med. Därför tror jag också på det som vi har sagt i betänkandet, att vi ska arbeta med detta för att vi inte ska få återfall i rattonykterhet. Det är för mig en oerhört viktig del. Om vi kan lyckas med det har vi kommit långt på vägen.

Beslut, Genomförd

Beslut: 2010-12-09
Förslagspunkter: 5, Acklamationer: 2, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Alkolås efter rattfylleri

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i körkortslagen (1998:488)
  2. lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:26 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna 2010/11:T8 yrkande 4, 2010/11:T362 i denna del och 2010/11:T442 yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 1 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S097015
  M950012
  MP02005
  FP20004
  C18005
  SD19001
  KD16003
  V01702
  Totalt168134047
  Ledamöternas röster
 2. Alkolås efter läkares anmälan

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2010/11:T442 yrkande 3.
 3. Obligatoriskt införande av alkolås

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T8 yrkande 1, 2010/11:T9 yrkandena 1 och 2, 2010/11:T362 i denna del, 2010/11:T411 yrkande 3 och 2010/11:T442 yrkandena 4 och 5.
  • Reservation 2 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S097015
  M950012
  MP02005
  FP20004
  C18005
  SD19001
  KD16003
  V01702
  Totalt168134047
  Ledamöternas röster
 4. Alkolås som upphandlingskrav

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T8 yrkandena 2 och 3 samt 2010/11:T362 i denna del.
  • Reservation 3 (S, MP, V)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S098014
  M950012
  MP02005
  FP20004
  C18005
  SD19001
  KD16003
  V01702
  Totalt168135046
  Ledamöternas röster
 5. Förmånsvärde vid alkolås i tjänstebilar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2010/11:T362 i denna del.