Till innehåll på sidan

Förordning (2007:855) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:855
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar utför de uppgifter som följer av lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 §   Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

4 §   Hos nämnden finns en sekreterare som utses av nämnden.

Ärendenas handläggning

5 §   Ärenden avgörs av nämnden i plenum. Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

6 §   Sammanträde med nämnden hålls i Stockholm, om särskilda skäl inte föranleder att det hålls på annan ort.

7 §   När ett ärende som berör en statlig myndighets eller institutions verksamhetsområde föredras och prövas, får en representant för myndigheten eller institutionen närvara och delta i överläggningen.

8 §   Nämnden ska snarast besluta om en uppfinning ska hållas hemlig eller meddelat förordnande om hemlighållande ska fortsätta att gälla.

9 §   Beslut enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar ska snarast meddelas den som beslutet rör.

Årlig redogörelse

10 §   Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar ska senast den 1 mars varje år lämna en kortfattad redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt kostnaderna för den. Vidare ska granskningsnämnden senast den 1 mars varje år lämna en sammanställning till regeringen av behovet av resurser för nästkommande kalenderår.

Anställningar och uppdrag

11 §   Regeringen utser vice ordförande i nämnden.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 §   Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar.

Undantag från myndighetsförordningen

13 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och

29 § om ärendeförteckning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.