Till innehåll på sidan

Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret

SFS nr: 2007:827
Departement/myndighet: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2007-11-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:1058
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Statskontoret ska på regeringens uppdrag genomföra utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet och av övergripande frågor om den offentliga förvaltningens funktionssätt. I detta ingår att
   1. analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv,
   2. redovisa effekter av statliga åtgärder, och
   3. ge underlag för omprövning och effektivisering.
Förordning (2013:198).

1 a §   Myndigheten ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken. I detta ingår bland annat att
   1. följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling,
   2. följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen och uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser för att främja kompetensförsörjningen, och
   3. bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen.
Förordning (2013:198).

1 b §   Myndigheten ska redogöra för utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner. Förordning (2019:1058).

1 c §   Myndigheten ska främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Förordning (2016:1087).

2 §   Myndigheten ska
   1. lämna förslag till regeringen på utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet, och
   2. efter överenskommelse bistå Regeringskansliet och statliga kommittéer med metod- och utredningsstöd.
Förordning (2013:198).

3 §   Myndigheten ska, där så är relevant, beakta kvinnors och mäns villkor i sitt utvärderings- och analysarbete.

Samverkan

4 §   Myndigheten ska samverka med Ekonomistyrningsverket i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.
Förordning (2008:1261).

Ledning

5 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

8 a §   Statskontoret får ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 1 § i enlighet med vad som anges i uppdrag till myndigheten. Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2011:1152).

9 §   Statskontoret får ta ut avgifter för metod- och utredningsstöd enligt 2 § 2, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2013:198).

10 §   Statskontoret får ta ut avgifter för lokaler och offentlig inköps- och resurssamordning enligt 4 § första stycket 5 och 7 avgiftsförordningen (1992:191) trots de begränsningar som anges i 4 § andra stycket samma förordning.
Förordning (2011:1152).